You are on page 1of 12

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

NAMA GURU :
SEKOLAH :
SUBJEK : Matematik
TINGKATAN :
BILANGAN PELAJAR :
TARIKH :
MASA :
TAJUK :
OBJEKTIF :
HASIL PEMBELAJARAN :
Di akhir pembea!ara" #a" pe"$a!ara" i"i #iharap para pea!ar #apat :
%& Me"ambah perp''ha"&
(& Me")ee*aika" ma*aah meibatka" pe"ambaha" perp''ha"&
+& Me",ak perp''ha"&
-& Me")ee*aika" ma*aah meibatka" pe",aka" perp''ha"
ISI KANDUNGAN :
%& Pe"ambaha" perp''ha" iaah pr,*e* me".ari !'mah #'a perp''ha" ata' ebih&
(& Pe",aka" perp''ha" iaah pr,*e* me".ari be/a a"tara #'a perp''ha"&
PNGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR :
%& Teah mempea!ari te"ta"$ h'b'"$a" a"tara perp''ha" #a" pe.aha"&
(& Teah mempea!ari k,"*ep "iai tempat #a" "iai *etiap #i$it #aam perp''ha"
+& Teah #i#e#ahka" #e"$a" i-THINK & HOTS&
NILAI MORAL :
%& J'!'r apabia memberi pe"#apat&
(& Beker!a*ama #aam akti0iti k'mp'a"&
+& Ber*ikap '1e* #aam akti0iti k'mp'a"&
ABM 2 BBM 2 BBB :
%
%& Aat T'i*
(& B'k' tek*&
+& H'raia" *'kata" mata pea!ara"&
-& Marker pe" #a" papa" p'tih
3& Tapak Thinking Map&
4& E#ara" embara" ker!a
STRATEGI PEDAGOGI :
%& K,"*tr'kti0i*me 2 K,"*ept'a&
(& K,"tek*t'a&
+& I"k'iri Pe"em'a"&
-& Kae#ah T'"!'k 5ara 6chalk and talk7&
3& Kae#ah Perbi".a"$a" 2 Pe")ee*aia" Ma*aah&
PENERAPAN i-THINK & HOTS :
HOTS S,aa" HOTS Apakah a"$kah8a"$kah '"t'k me")ee*aika" ma*aah
pe"ambaha" #a" pe",aka" meibatka" ",mb,r perp''ha"&
i-THINK
Thinking Process Me")ataka" 'r'ta"
Thinking Map Peta Air
SET INDUKSI 63 mi"it7 :
%& G'r' mempamerka" kepa#a kea* ti$a !e"i* peraata" *ek,ah iait' pe"*i9 pembari* #a"
pe" 6k,"tek*t'a7& Setiap peraata" *ek,ah memp'")ai ta"#a har$a ma*i"$8ma*i"$ iait'
RM :&-:9 RM:&+: #a" RM%&(:& G'r' memberika" RM( kepa#a *e,ra"$ pea!ar '"t'k
Memiih bara"$a" )a"$ #apat #ibei #e"$a" 1a"$ RM(&
Soalan
%& Berapakah !'mah 1a"$ )a"$ #ibea"!aka" '"t'k membei bara"$8bara"$ ta#i;
(& Apakah be/a 1a"$ )a"$ #ibea"!aka" #e"$a" 1a"$ )a"$ #iberi;

(
PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN8PENGAJARAN :
LANGKAH
(MASA)
KEMAHIRAN PROSES
MATEMATIK
AKTIVITI GURU & PELAJAR CATATAN
La"$kah % :
Pemer,eha"
pe"$etah'a"
6%: mi"it7
Me"akri< ata' memberi
mak*'# penambahan an
penola!an pe"p#l#han
G'r' memberi pe"!ea*a" te"ta"$
t'!'a" akti0iti #aam *et i"#'k*i&
=Baikah para pea!ar9 akti0iti kita
*ebe"tar ta#i a#a kaita" #e"$a" apa
)a"$ kita mah' bea!ar pa#a hari
i"i&
Hari i"i kita aka" bea!ar te"ta"$
pe"ambaha" #a" pe",aka"
perp''ha" '"t'k me")ee*aika"
ma*aah& Sebe'm kita bea!ar ebih
me"#aam te"ta"$ ta!'k i"i9 kita
aka" bea!ar #ah'' apa it'
penambahan an penola!an
pe"p#l#han&
G'r' b,eh me"$'a"$ keti$a8keti$a a)at )a"$ teah
#ikem'ka" #aam baha$ia" *et i"#'k*i&
G'r' per' ber*e#ia me"erima apa !'$a !a1apa" #a"
re*p," #ari para pea!ar&
G'r' per' me"$arahka" *etiap pea!ar '"t'k memberi
mak*'# penambahan an penola!an pe"p#l#han
*e.ara i*a"& I"i pe"ti"$ a$ar *etiap pe"$etah'a" )a"$
#iper,ehi ,eh pea!ar #ik'k'hka"&&
+
Penambahan pe"p#l#han iaah
me".ari !'mah #'a perp''ha"
ata' ebih
Ma"akaa penola!an pe"p#l#han
iaah me".ari be/a a"tara #'a
perp''ha"&
Mea'i *et i"#'k*i ta#i $'r'
memi"ta pea!ar '"t'k
memberitah' !'mah 1a"$ )a"$
#ibea"!aka" #a" *eter'*")a $'r'
me"'i* har$a bara"$ )a"$ #ipiih
,eh pea!ar #aam be"t'k a/im #i
papa" p'tih #a" me".ari baki 1a"$
)a"$ ti"$$a&

Para pea!ar me"'mp'ka" perhatia"
terha#ap pe"!ea*a" $'r'&
-
La"$kah ( :
Pe"$'k'ha"
pe"$etah'a" #a"
pemahama" a1a&
6%: mi"it7
Memahami k,"*ep
pe"ambaha" #a" pe",aka"
perp''ha"
G'r' memberika" #'a .,"t,h
'"t'k pe"ambaha" #a" pe",aka"
perp''ha"
G'r' memberi pe"eka"a" baha1a *etiap perp''ha"
#i*'*'" #aam be"t'k a/im me"$ik't "iai tempat&
Kem'#ia" tambah #i$it8#i$it #i*etiap a!'r m'ai #ari
*ebeah ka"a"&
5,"t,h:
%(&+4> ? (43 ? >&@-A
1 2 . 3 6 7
2 6 5 . 0
+ 7 . 8 4 9
2 8 5 . 2 1 6
S'*'" titik perp''ha" #aam *at' bari* te$ak
5,"t,h pe",aka"
%@+&>-( 8 4- 8 +>&@-
1 8 3 . 7 4 2
- 6 4 . 0
1 1 9 . 7 4 2
1 1 9 . 7 4 2
- 3 7 . 8 4
8 1 9 0 2
S'*'" titik perp''ha" #aam *at' bari* te$ak
G'r' per' ber*e#ia me"erima apa !'$a re*p," #ari
3
pea!ar& Baa' ba$aima"ap'" $'r' me*ti membimbi"$
pea!ar '"t'k me"#apatka" !a1apa" )a"$ tepat&

La"$kah + :
Pe"$'k'ha"
pe"$etah'a" #a"
pemahama"&
6%: mi"t7
Me")ee*aika" ma*aah
meibatka" pe"ambaha"
#a" pe",aka" perp''ha"
G'r' me"ampaka" .,"t,h *,aa"
me")ee*aika" ma*aah )a"$
meibatka" pe"ambaha" #a"
pe",aka" perp''ha"&
Pea!ar me"!a1ab *e.ara i*a"
*aha!a '"t'k *,aa" % #a" (&
Pea!ar me"!a1ab #aam b'k'
atiha"&
G'r' memberi ma*a kepa#a pea!ar '"t'k memba.a
*,aa"&
Kem'#ia" $'r' me"),a pea!ar&
%& Apakah ma*aah #aam *a,aa"&
(& Apakah ,pera*i )a"$ teribat&
+& Apakah a"$kah '"t'k me")ee*aika"")a&
G'r' per' ber*e#ia me"erima apa !'$a !a1apa" #ari
m'ri#&
Tetapi $'r' me*ti membimbi"$ pea!ar '"t'k memberi
!a1apa" )a"$ tepat&
Con$oh %&
Ai me",,"$ ib'")a ke ke#ai '"t'k membei
bara"$a" #ap'r& Ai membei 3 k$ bera*9 %&3 k$ $'a
#a" %&4 k$ tep'"$ $a"#'m& Hit'"$ka" !'mah !i*im
bara"$a" #ap'r )a"$ #ibei ,eh Ai&
Con$oh '&
4
Seb'ah beka* me"$a"#'"$i %3&4 iter mi")ak keapa&
A/i/i me"'a"$ ke'ar >&+3 iter mi")ak keapa it'&
Berapakah mi")ak keapa )a"$ ti"$$a #i #aam beka*
it';
La"$kah - :
Ra"$*a"$a" mi"#a
#a" pe"$a)aa"&
6%3 mi"it7
Akti0iti berpa*a"$a"
Pe"erapa" i-THINK &
HOTS
G'r' me"$e#arka" *,aa" #a"
embara" ker!a kepa#a pa*a"$a"
pea!ar&
Pea!ar me"'i* !a1apa" mereka
#aam
Lembara" Ker!aC%
G'r' memberi araha" kepa#a
pea!ar '"t'k mee"$kapka"
Lembara" Ker!a C(
*eba$ai akti0iti )a"$ me"erapka" i-
THINK & HOTS&
G'r' per' memberi ma*a #a" pe'a"$ )a"$
*e.'k'p")a kepa#a pea!ar a$ar mi"#a para pea!ar
ter'* #ira"*a"$ '"t'k kriti* #a" kreati<&
La"$kah 4 :
Pe"'t'p
63 mi"it7
Gab'"$ !ai" peba$ai
kemahira"
G'r' per' mema*tika" ,b!keti<8
,b!keti< berik't ber!a)a #i.apai
,eh para pea!ar :
%&Me"ambah perp''ha"&
(& Me")ee*aika" ma*aah
meibatka" pe"ambaha"
perp''ha"&
>
+&Me",ak perp''ha"&
-& Me")ee*aika" ma*aah
meibatka" pe",aka" perp''ha"
La"$kah 4 :
Re<ek*i
63 mi"it7
Imba* kembai G'r' per' me"$arahka" pea!ar
'"t'k me")ataka" kembai kembai
a"$kah8a"$kah #aam
pe"ambaha" #a" pe",aka"
perp''ha"&
@
RE(LEKSI &
%& +> #aripa#a -: ,ra"$ pea!ar )a"$ me"$ik'ti *e*i P#P i"i teah ber'pa)a :
a7 Me"ambah perp''ha"
b7 Me",ak perp''ha
.7 Me")ee*aika" ma*aah meibatka" pe"ambaha" perp''ha"
(& (@ #aripa#a -: ,ra"$ pea!ar ber'pa)a me")ee*aika" ma*aah meibatka" pe",aka" perp''ha"
A
LEM)ARAN KERJA *%
%& (-&@3( ? +A( D
(& +-&( 8 %-&3+ 8 A&%:> D
+&Ei"a memp'")ai #'a $''"$ be"a"$ )a"$ pa"!a"$")a :&>(3 m #a" %&%@ m& 5ari !'mah
pa"!a"$ be"a"$&
-& Ji*im ba#a" Sam) iaah -+&> k$& Jika Da'# a#aah (&-3 k$ ebih ri"$a" #aripa#a Sam)9 hit'"$
!i*im ba#a" Da'# #aam k$&
%:
LEM)ARAN KERJA *'
Kea*
Tarikh
S'b!ek
Ahi K'mp'a" %&
(&
HOTS S,aa" HOTS Apakah a"$kah8a"$kah '"t'k me")ee*aika" ma*aah
pe"ambaha" #a" pe",aka" ",mb,r perp''ha"&
i-THINK
Thinking Process Me")ataka" Ur'ta"
Thinking Map Peta Air
PETA ALIR
Con$oh Ja+apan
%& -%4&@3(
%%
(& %:&34+
+& %&A:3
-& -%&(3
Ca"$a Al,"& Men-ele.a,!an Ma.alah
Me"$e"a pa*ti ,pera*i )a"$ teribat
meak*aka" pe"$$ira"2 ,pera*i
Semaka"
me"$e"a pa*ti ma*aah
%(