You are on page 1of 5

FORMAT PENGKAJIAN

DEVELOPMENTAL SCREENING TEST II
STIKES WIRA MEDIKA PPNI BALI
Nama Mahasiswa : I kadek oka astika
NIM : 13.321.1889
Kelas : A7-D
1. IDENTITAS ANAK :
Nama : I kadek Kevin pt!a dwisa
"an##al lahi! : Denpasa!$3 %eptem&e! 2''8
(enis kelamin : laki-laki
A#ama : hind
)endidikan : "K %a!aswati 1 k!enen#
Alamat : *alan +empaka mas daln# ,7
2. IDENTITAS ORANG TUA
Nama :I kadek me!ta dwi*a-a
(enis kelamin :laki -laki
A#ama : hind
)eke!*aan : %wasta
telpn : '818./8822
Alamat : *alan. ,empaka mas daln# ,7
3. RIWAYAT PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
a. )esonal sosial0kemandi!ian &e#al
)en#ash 1#!2 men#atakan &ahwa anak sdah mamp &e!sosialisasi
dan &e!inte!aksi den#an lin#kn#an sekita!n-a. Anak *#a sdah men#enal
dan men#etahi sema nama teman-teman di kelasn-a dan anak *#a sdah
mamp &eke!*asama den#an teman-temann-a den#an +kp &aik dalam
&e!main dan mene!ima pela*a!an
&. Moto!ik 3als
)en#ash 1#!2 men#atakan &ahwa anak sdah mamp men##am&a!$
mewa!nai$ menlis dan sedikit mem&a+a. Anak *#a sdah mamp
men#e!*akan peke!*aan !mah den#an &aik
+. 4ahasa
)en#ash 1#!2 men#atakan &ahwa anak dapat &e!komnikasi den#an
&aik dan men##nakan &ahasa Indonesia den#an lan+a!. 5alapn masih
te!dapat kesalahan-kesalahan ke+il.
d. Moto!ik Kasa!
)en#ash 1#!2 men#atakan &ahwa anak ini me!pakan anak -an#
+kp akti6 dan lin+ah dalam men#ikti ke#iatan pe!mainan -an# di adakan.
4. PENGHITUNGAN UMUR
"an##al test :17-'7-2'17
"an##al lahi! :'3-'9-2''8 -
17 8 '7 -.
9m! anak : . tahn 7 &lan 17ha!i .tahn 7 &lan
5. PELAKSANAAN TEST DDST II
SEKTOR RESPON ANAK KESIMPULAN
)e!sonal sosial
• Anak dapat men-iapkan makannan
sendi!i
• Anak dapat men##osok #i#i sendi!i
• Anak dapat &e!main la! tan##a0ka!t
• Anak dapat &e!pakaian tanpa &antan
Anak dalam &atas no!mal dan
tidak men#alami kete!lam&atan
dalam pe!kem&an#an pe!sonal
sosial.
Moto!ik hals
• Anak dapat men+ontoh men##am&a!
kotak
• Anak dapat men##am&a! o!an#
den#an 3 &a#ian
Anak dalam &atas no!mal dan
tidak men#alami kete!lam&atan
dalam pe!kem&an#an moto!ik
hals.
4ahasa : Anak dapat men#a!tikan 7 kat Anak dalam &atas no!mal dan
: Anak dapat men-e&tkan 2 kata -an#
&e!lawanan
tidak men#alami kete!lam&atan
dalam pe!kem&an#an
&ahasan-a.
Moto!ik kasa! : Anak mamp &e!di!i den#an 1 kaki
dalam / detik
: Anak dapat &e!*alan l!s den#an tmit
di depan *a!i
Anak dalam &atas no!mal tidak
men#alami kete!lam&atan dalam
pe!kem&an#an moto!ik kasa!.
. INTERPRETASI HASIL TEST DARI DDST II
Anak dapat melakkan sema item -an# di minta den#an &aik sehin##a anak
din-atakan lls 1)2. Anak mendapatkan sko! A pada &e&e!apa item -an#
ditn*kan &ahwa anak men#alami pe!kem&an#an le&ih.
!. KESIMPULAN DARI KEEMPAT SEKTOR
Anak dapat melakkan sema item -an# ditn*kan. Dapat disimplkan
&ahwa anak men#alami pe!kem&an#an pe!sonal sosial$ moto!ik hals$ &ahasa dan
moto!ik kasa! den#an &aik dan no!mal sesai den#an m!n-a.
". SARAN KEPADA ORANG TUA#PENGASUH
Anak Mlai &isa men#alami pe!kem&an#an -an# no!mal. 5alapn &e#it
diha!apkan kepada o!an# tan-a ntk selal men#awasi pe!kem&an#an anakn-a
a#a! tidak te!*adi kesalahan dan o!an# ta *#a ha!s menntn anakn-a dalam
&e&e!apa item -an# &elm me!eka pahami spe!ti : men#a*a!kan &e&e!apa kata
si6at -an# &elm me!eka ketahi.
LAPORAN
DENVER DEVELOPMENTAL SCREENING TEST
$DDST% II PADA ANAK $D.S. V.C. %
DI TK 1 SARASWATI DENPASAR 1! APRIL 2&14
OLEH :
NAMA : I K'()* O*' A+,-*'
NIM : 13.321.1"".
KELAS : A!/D
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
STIKES WIRA MEDIKA
2O14
KA"A );N<AN"A=
)*i dan s-k! sa-a hat!kan kehadi!at "han >an# Maha ;sa -an# telah
mem&e!ikan !ahmatN-a $ sehin##a sa-a dapat men-elesaikan t#as pem&atan
lapo!an -an# &e!*dl : ? D;N@;= D;@;AB)M;N"AA %,=;;NIN< ";%" "K
%A=A%5A"I D;N)A%A=C
Dalam pem&atan lapo!an ini$ &an-ak keslitan -an# sa-a alami te!tama
dise&a&kan oleh k!an#n-a pen#etahan. Namn &e!kat &im&in#an dan &antan da!i
sema pihak akhi!n-a lapo!an ini dapat te!selesaikan tepat pada waktn-a. Bleh
ka!ena it$ sa-a men#+apkan te!ima kasih kepada sema pihak -an# telah mem&ant
dalam pen-snan lapo!an ini$ se!ta !ekan-!ekan mahasiswa. %emo#a lapo!an ini
dapat &e!man6aat &a#i kita sema. "ak ada #adin# -an# tak !etak. 4e#it pla den#an
lapo!an -an# sa-a &at ini -an# masih *ah da!i kesemp!naan. Bleh ka!ena it$ sa-a
men#ha!apkan k!itik dan sa!an a#a! makalah ini men*adi le&ih &aik se!ta &e!da-a
#na dimasa -an# akan datan#.
Denpasa! $17 Ap!il 2'17
)enlis