You are on page 1of 16

UNIVERZITET U BIHAĆU

EKONOMSKI FAKULTET
SMJER:BSR – Visoka poslovna školaSEMINARSKI RAD IZ E-MARKETINGA

Tema:„E-mail marketing“


Mentor: Studenti:
doc. dr. Senad Lipovača Edina Bećirević (0398/11/BSR)
ass. mr. sci. Kenan Mahmutović Nejra Alibašić (0397/11/BSR)Bihać, decembar 2013. godine
~ 2 ~

SADRŢAJ

1.UVOD.................................................................................................................3
2.INTERNET MARKETING.........................................................................................4

3.Strategije internet marketinga............................................................................5
4. E-mail marketing.........................................................................................................6
5. Email newsletter...............................................................................................7
6. Ciljevi marketinga putem e-maila......................................................................8
7.Marketinške e-mail liste.....................................................................................9
8. OSOBINE I PREDNOSTI E- mail marketinga .................................................11
9. E-mail marketing kompanije ..........................................................................12
10. TIPOVI E-maila...........................................................................................13
11.Zaključak........................................................................................................15
12.Literatura........................................................................................................16
~ 3 ~

1. UVOD

Negdje na kraju prapovijesnog doba ljudi su došli do zaključka kako dovikivanje s brda na
brdo i nije baš najučinkovitiji postupak za prijenos podataka. Napredak i rast ljudske
civilizacije je proširilo zonu u kojoj je trebalo prenijeti poruku daleko iznad moći glasnica i
najgrlatijeg pojedinca u plemenu. Bilo je neophodno pronaći brz, precizan i siguran način za
prenošenje poruka na daljinu zbog sve većih drţava i sve sloţenijih poruka.
Prije 40 godina, Ray Tomlinson, informatičar u inţenjerskoj tvrtki Bolt, Beranek & Newman,
sjeo je za svoje računalo i napisao relativno jedinstven program koji je elektronskim
porukama omogućio putovanje od jednog do drugog računala, danas poznat kao elektronska
pošta (e-mail).
E-mail je značajno olakšao komunikaciju, ispunjavajući prazninu telefonskih razgovora i
pisama, jer ne zahtjeva istovremeno prisustvo oba komunikatora. Rane elektronske poruke
bile su ograničene na jednostavne tekstualne poruke, slične telegramu, ali kako je vrijeme
odmicalo tako je i e-mail napredovao, usavršavao se i razvijao, pa se danas uz e-mail šalju i
razne vrste pridruţenih datoteka. To mogu biti datoteke iz programa za obradu teksta, slike,
snimljeni zvuk, odnosno sve što se moţe snimiti u vidu kompjuterske datoteke.
~ 4 ~

2. INTERNET MARKETING

Internet marketing uopšteno predstavlja korišćenje pretraţivanja i prezentovanja na Internetu
u cilju sticanja profita. Prezentovanje na internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u
svim segmentima reklamiranja u odnosu na standardno reklamiranje.
Internet marketing se moţe predstaviti kao proces planiranja i izvršavanja koncepcije, cijena,
promocije, distribucije ideja, robe i usluga, pod uslovom prilagođenja komunikacionim
aspektima interneta, u cilju stvaranja razmjene koja zadovoljava ciljeve firme.
Internet je stvorio virtualno i globalno trţište oslobođeno granica vremena i prostora. Doprio
je i promjeni forme marketinga, od tradicionalnog (masovnog) sa “prosječnim potrošačem” i
njemu prilagođenim instrumentima marketinga u marketing miks,u pravcu individualiziranog,
prilagođenog (customized), ciljnog (one to one) marketinga. Nova forma marketinga
usmjerena je na individualiziranog internet potrošača putem neposredne interakcije. Umjesto
masovnog marketinga na internetu nastaje marketing mase individua, a oglašavanje se
transformiše u izbor informacija.
Novo područje marketinga sa istom suštinom su pojmovi online marketing, internet
marketing, marketing na internetu. Najčešće se definiše kao zadovoljenje potreba i zahtjeva
potrošača za informacijama, proizvodima ili uslugama, uz adekvatnu finansijsku nadoknadu.
Pretpostavka uspješne primjene online marketinga je znanje o osnovama sistema i procesa
marketinga ili često sad već nazvanog tradicionalnog marketinga. To podrazumjeva znanja iz
područja marketing istraţivanja, planiranja i razvoja proizvoda, distribucije i promocije kao
aktivnosti marketinga i o instrumentima marketinga. Dakle, principi i metodi online
marketinga potiču od tradicionalnog marketinga a osnovna razlika rezultira u interaktivnosti.
Naime, subjekti na strani potrošnje i ponude realizuju dvosmerno komuniciranje. Prodavac
bilo kada i bilo gde moţe da stigne do potrošača: na radnom mjestu, kod kuće i sl, kao što i
potrošač ima daleko veće mogućnosti za kontaktiranje prodavaoca.
~ 5 ~

3. Strategije internet marketinga
Korišćenje mogućnosti interneta u razvijanju koncepta internet marketinga nije ništa drugo
nego prihvatanje specifičnosti koje donosi online pristup za razliku od tzv. off-line ili
tradicionalnog pristupa. Zato pod pojmom internet marketinga podrazumjevamo tzv. online
marketing koji se odnosi na sprovođenje marketing zamisli korišćenjem javne međunarodne
kompjuterske internet mreţe.
Poslovni ljudi i biznismeni svoj nastup na Internetu moraju paţljivo planirati u vidu velikog
broja različitih davalaca informacija koji su prisutni. Potrebno je obratiti paţnju na intenzitet
saobraćaja posjetilaca, kvalitet i kompatilnost sa ostalim sadrţajima na lokaciji internet
reklame, dostupnost te lokacije i veličinu i strukturu određenog trţišnog područja.
Prisustvo na internetu u vidu savremenijeg oglašavanja i na novom mediju se primenjuje u
cilju da se podstaknu posetioci koji surfuju Internetom da obrate paţnju na reklamu i da na
osnovu te reklame putem e-mail pošte, telefonom ili nekim drugim vidom komunikacije
stupe u kontakt sa kompanijom.
Transakcije u interaktivnoj komunikaciji dopuštaju obavljanje različitih aktivnosti kao sto su
dijalog, prikupljanje informacija, širenje obavještenja o proizvodima, rješavanje određenih
trţišnih problema i prikupljanje kvalifikovanih adresa kupaca i proizvođača. Konačno, u
interaktivnoj komunikaciji je moguće i zaključiti prodaju sto je cilj svih uspješnih kompanija.
Internet je medij marketinga koji funkcioniše uz najniţe i najveće iskorišćenje troškova.
Poruke su dostupne na svakoj tački zemljine kugle uz mogućnost uspostavlljanja i odrţavanja
ličnih kontakata sa trenutnim i potencijalnim potrošačima. Akcenat se mora postaviti na
činjenicu da se određeni broj nematerijalnih roba, usluga i ideja moţe distrubuirati putem
interneta, dok se distribucija materijalnih roba organizuje klasičnim sistemima upravljanja
transportnim lancima. Marketari mogu provoditi on-line marketing putem različitih sredstava
Internet marketinga:
1. putem kreiranja web sitea i elektronskih prodavnica;
2. on-line plasiranjemoglasa;
3. učešćem na forumima, grupnim razgovorima i tematskim konferencijama;
4. korištenjem e-maila;
5. kroz saradničke (affiliate) programe; 6. kroz virtualni marketinga

~ 6 ~

4. E-mail marketing
Email marketing je prije svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako ga se integrira
kao dio marketing miksa. Direktnim obraćanjem kupcima, dobavljačima i partnerima putem emaila
postiţu se višestruke koristi: pravodobno informiranje, povećanje prodaje, svjesnost o robnoj marci,
lojalnost, interaktivnost s njegovim primateljima i dr. Za razliku od trţišne komunikacije putem
drugih medija, email marketing je daleko jeftiniji i učinkovitiji.
Pomoću elektronske pošte poduzeće moţe:
 Reklamirati proizvode i usluge
 Izgraditi svoj identitet
 Slati informacije o proizvodima
 Primati narudţbe 24 sata na dan
 Ponuditi postprodajne usluge

Elektronska pošta osnovni je instrument on-line marketing komuniciranja. Zbog toga je potrebno
posvetiti posebnu paţnju kreiranju poruke za e-mail. Glavni elementi e-mail poruke su: naslov,
sadrţaj, potpis i adresa pošiljaoca.

Iako e-mail kao sredstvo komunikacije i nije novi medij, njegove mogućnosti i prednosti kao novog
trţišnog komunikacijskog alata svakako donose velike prednosti u direktnom obraćanju ciljnim
kupcima.

Email marketing najučinkovitiji je način za povećanje prodaje i za informiranje ciljne skupine kao i
stvaranje lojalnosti i branda. Također je jeftiniji u usporedbi sa ostalim Internet marketinškim
kampanjama. Tvrtke i organizacije trebaju čim prije prihvatiti email marketing ukoliko ţele ostati
konkurentni u online oglašavanju.E-mail se koristi za slanje pisanih poruka izmedu korisnika ili
grupa korisnika. Kao i kada se radi o običnoj pošti, i elektronskoj se pošti mogu dodati
dokumenti kreirani drugim programima (tekst, crteţi, slike, zvučne datoteke, programi) koji
idu kao prilog pisanoj poruci.
Elektronske poruke se šalju i primaju preko mail servera računara posebno namenjenih da
procesiraju i usmjeravaju elektronsku poštu.
Kada server primi poruku, on je upućuje računaru na koji je adresovana.
Desetak milona poruka svakog dana lete preko ţica – pet milona pojavljuje se samo iz
American Online-a. Nakon provedene ankete korisnika interneta, dobijeni su rezultati da je
slanje e-mail poruka glavna stvar koju oni rade dok su na internetu.~ 7 ~

5. Email newsletter
Najčešće korišteno sresdstvo za e-mail marketing su Newsletteri. Email newsletter je
elektronička komercijalna poruka koja se šalje grupi ljudi (na listu pretplatnika) upotrebom
email servisa. Takve email poruke moraju imati kvalitetan i koristan sadrţaj koji moţe biti
informativnog, promotivnog, prodajnog ili edukativnog tipa.
Korisnici koji ţele primati vaš email newsletter upisati će svoju email adresu u za to
predviđeno polje. Nakon što je završen, šaljete ga na određenu listu i korisnici ga primaju u
“inbox” na svojim pametnim telefonima, tabletima, prijenosnim ili stolnim računalima.
Najvaţniji elementi koji bi svaki Newsletter trebao imati:
 Naslov
 Personalizacija
 Sadrţaj
 Slike
 Call- to- Action
 Social media linkovi
 Odjava s mailing liste
 Responsive dizajn
Osnovne prednosti e-mail Newslettera:
 Email newsletter šaljete osobama koje su samostalno pristale dobivati ga tj. koje su se
upisale na vašu “mailing listu”, a u svakom trenutku mogu se odjaviti s liste
primatelja.
 To je izuzetno mjerljiv kanal komunikacije s vaših kupcima/korisnicima.
 Značajno je jeftiniji i brţi od klasičnih oblika direktne komunikacije kao što su pošta,
fax poruke, telefonski pozivi, radio ili TV.
 Email newsletter u “inbox” vaših pretplatnika stiţe za samo nekoliko sekundi ili
minuta ovisno o broju pretplatnika na vašoj listi. Moţete segmentirati slanje
newslettera prema vremenskoj zoni u kojoj vaš pretplatnik ţivi, tako da će ga svi
dobiti u isto vrijeme.
 Duţina email newslettera ne određuje njegovu cijenu.
 Email newsletter moţete izraditi i u Responsive dizajnu tako da će vaša email poruka
biti pregledna i na pametnim telefonima te tablet računalima.
Cox, B., Koelzer, W.: Internet marketing za hotele, restorane i turizam, Pearson Education, New Jersey, 2004.,
str. 265.
~ 8 ~

6. Ciljevi marketinga putem e-maila

Ciljevi marketinga putem e-maila istovjetni su ciljevima drugih oblika marketinga, pogotovo
običnom poštom – stvoriti prednost pred konkurentima, privući nove klijente, zadrţati i pojačati
poslovanje s postojećim klijentima te reaktivirati neaktivne klijente. Marketing putem elektroničke
pošte trebao bi biti integralnim dijelom ukupnih marketinških napora te bi, ondje gdje je to moguće,
primao potporu te podrţavao druge marketinške aktivnosti tvrtke. Primarni ciljevi marketinga
putem elektroničke pošte su:

 Stvoriti prednost pred konkurentima i privući nove klijente
 Zadrţati postojeće klijente
 Razviti svijest o trţnoj marki te poboljšati poloţaj na trţištu
 Pojačati poslovanje s postojećim klijentima
 Oţivjeti poslovanje s neaktivnim klijentima
 Raspolagati podacima istraţivanja vezanim uz sve ostale ciljeve

O kojem god da se radilo, cilj se mora uklapati u ukupne marketinške ciljeve vezane uz tvrtku,
proizvod ili uslugu
1


Šta poslati e-mailom:

 Obavijesti o proizvodu, usluzi, tvrtki te priopćenja za medije
 Kratki savjeti i svakodnevne poruke
 Newsletteri
 Ankete i ispitivanje javnog mnijenja
 Rasprodaje i posebne ponude
 Novosti na web site-u

1
Ibidem, str. 266.
~ 9 ~

7. Marketinške e-mail liste

Primatelje marketinških materijala putem e-maila treba prepoznati i grupirati ili „podijeliti u
skupine“ kao što se to čini u drugim oblicima marketinga. Najuspješnije e-mail tvrtke su one koje
su osmišljene za tipično određene skupine postojećih i potencijalnih kupaca ili klijenata upućene na
njih. Upravo zbog toga većina kupljenih ili unajmljenih popisa e-adresa nije zadovoljavajuća –
adrese na njima obično ne predstavljaju dovoljno specifičnu ciljanu skupinu. Uz to, primatelji e-
poruka često mijenjaju e-adrese pa pri kupnji popisa njihova recentnost mora biti vaţan kriterij. Na
starijim listama veći je broj e-adresa koje više ne funkcioniraju ili se ne koriste. Od unajmljenih i
kupljenih popisa e-adresa znantno su bolje liste koje su rezultat dopisivanja s klijentima, formulari
za registraciju proizvoda, formulari za narudţbe te upiti elektroničkom poštom.
Najlakši način da se oglašavate putem e-mail marketinga je postavljanje mail liste
(newsletter) na sajt. Biti član neke mail liste najjednostavnije rečeno znači biti u grupi onih
osoba koje sa jedne odredjene adrese dobijaju poruke u nekim vremenskim intervalima. Na
ovaj način e-mail cirkularna pošta (mail liste) moţu se podeliti na:
 Promotivne (komercijalne)
 Informativne (komercijalne i nekomercijalne)
 Diskusione (komercijalne i nekomercijalne)
1. Promotivne mailing liste
Kod ove vrste cirkularne komunikacije promotivna karakteristika bi trebalo da se iskazuje
kroz njenu primjenljivost. Ako promovišete vaš proizvod preko vaše mail liste tako što to
radite u različitim vremenskim periodima, ne proširujući priču - verovatno je da broj
prijavljenih neće rasti! Mnogo je bolje objavljivati novosti vezane za proizvode, a time vaša
mailing lista postaje informativna.
Primjer promotivne mail liste su liste raznih časopisa koje su istovremeno i informativnog
karaktera. Promotivne mail liste najbolje opstaju u slučaju postojanja baze podataka ciljane
populacije koja ţeli da prima poruke ovakve prirode, gde korisnici mogu da biraju koju vrstu
promotivnih poruka ţele da primaju. Na ovom principu baziraju se svi OPT-IN servisi. Ako
ţelite da promovišete vaš proizvod ili uslugu preko ovakvog servisa, izaberite ciljanu
populaciju i uz novčanu nadoknadu pošaljeti informaciju direktno onim ljudima koji su
zainteresovani da primaju poruke ovog tipa.


~ 10 ~

2. Informativne mailing liste
Ovaj tip mail lista jeste najpopularniji na Internetu. Počevši od informacija o promeni sadrţaja
nekog web sajta, do pravih e-mail novina, ovaj tip mail lista donosi najveći broj prijavljenih,
uz dobru koncepciju.
3. Diskusione mailing liste
Diskusione mail liste omogućuju raznim osobama sa istim, ili sličnim, interesovanjima da
brzim i jednostavnim razmenjivanjem poruka dobiju informacije o nečemu što ih interesuje,
odnosno da stupe u kontakt sa nekim ko deli slična interesovanja. Diskusione mail liste
karakteriše dvosmerni tok informacija. Osoba koja je prijavljena na takvu listu dobija poruke,
no istovremeno moţe na listu da šalje originalne poruke, odnosno odgovore na one koje
dobija. Isto kao i kod News servisa Interneta, diskusione grupe i njena aktivnost i kvalitet
zavisi od prijavljenih na istu.
Da bi ovakva mail lista bila aktivna treba imati dobre teme na koje će sagovornici imati šta da
odgovore. Na posećenim diskusionim grupama iz oblasti koja je vezana za vaša interesovanja,
treba da učestvujete i što kvalitetnije radite - sebe time bolje promovišete. Ove liste obično
imaju svoje moderatore. Na nekim listama je procedura tako odredjena da pristup listi nije
moguć dok ga moderator ne odobri. Isto tako postoje i liste gde je praksa da moderator pročita
svaku poruku koja bude upućena na listu i tek ako je on odobri poruka biva prosledjena svima
koji su prijavljeni na listu. Razlozi za eventualno moderatorovo odbijanje da neku poruku
prosledi na listu mogu biti različiti i variraju od liste do liste.


~ 11 ~

8. OSOBINE I PREDNOSTI E- mail marketinga
Prednosti E-maila:

Brzina
Jedna od osnovnih karakteristika elektronske pošte je u tome što omogućava brzinu ali upravo
zbog te brzine i manju formalnost. Brzina kod elektronske pošte znači gotovo trenutnu
mogućnost (re)akcije koja se mjeri u sekundama ili evl.minutama.
Brojne opcije
Elektronska pošta pruţa brojne mogućnosti. Uz klasično čitanje, spremanje i slanje tu su i
mogućnosti proslijeđivanja/ forward, odgovaranja gostu-pojedincu i/li grupi gostiju, potvrda
prijema poruke…
Isplativost
Uz brzinu kao gotovo nenadmašnu prednost medija ne treba zanemariti ni isplativost. U
odnosu na klasičnu poštu, a pogotovo cijene telefonskih razgovora, elektronska pošta je
značajno jeftinija.
Interaktivnost
Slijedeća prednost elektronske pošte, svakako je interaktivnost. Mogućnost gotovo trenutnog
odgovora/ feedback i „časkanja“/ chat je nešto što se ničime do sada ne moţe mjeriti te
predstavlja gotovo nenadmašnu prednost u odnosu na druge načine i medije glede doprinosa
kvaliteti komuniciranja.
Mogućnost slanja na više adresa
Riječ je o opciji korištenja raznih listi slanja/ mailing listi. Istu, jednom napisanu poruku,
moţe se automatski poslati određenoj grupi pojedinaca/ tvrtki - gostiju te tako uštedjeti dosta
vremena i novca.
Preopuštena komunikacija
Spoj brzine i pisanog traga moţe biti problematičan pa čak u nekoj mjeri i „opasan“ i to
posebno u poslovnom svijetu. Stoga je dobro, ako je ikako moguće, kod zahtjevnijih situacija
pričekati da poruka odstoji sat-dva, da se situacija sagleda i s drugih gledišta kako bi se
izbjegla moguća neprimjerena reakcija.

Osobine e-mail marketinga:

 Praktičan – nije potrebno biti pored naprave da bi ga primili

 Multimedijalan - slike, tekst, video, dokumenti…

 Socijalan - za dogovor ili razgovor, za projekte, za brzu i jeftinu komunikaciju sa
onima koji su daleko

 Biznis oruđe - odličan za internu komunikaciju, novi marketing kanal, novi kanal
direktnog marketinga

 Jeftin - jeftiniji od drugih kanala, visok postotak odgovora

 Sveprisutan - PC, mobiteli, TV, PDAs…

~ 12 ~

9. E-mail marketing kompanije
E-mail nudi mogućnost dostave prave poruke pravoj osobi u pravo vrijeme, uz minimalne
troškove. Jedna od najvećih mana e-maila jesu dosta loš kvalitet baza podataka korisnika (tzv.
mail liste) i načini na koji se poruka dostavlja ciljanoj populaciji. Svaka e-mail kampanja
trebala bi da započne planiranjem. Planom e-mail kampanje trebalo bi da jasno budu određeni
slijedeći elementi:
Ciljevi – Šta je krajnji cilj kampanje, šta ona treba da izazove? Na koji načinće poduzeće
mjeriti uspjeh? Npr., ako su naš proizvod pop-rock pjesme domaćih izvođača u mp3 formatu,
rezultat kampanje moţemo mjeriti brojem ostvarenih narudţbi (downloada) pjesama.
Budžet – Koji je ukupan iznos novca koji će firma uloţiti u kampanju?
Ciljani potrošači – Ko čini ciljano trţište poduzeća? Da li su to pojedinačni potrošači,
vlasnici malih firmi ili poslovni potrošači? Odgovor na ovo pitanje odredit će izvor baze
potrošača koju ćemo koristiti u kampanji.
Frekvencija – Koliko često potrošači kupuju proizvode firme? Da li se radi o impulzivnoj
kupnji ili o kupovni na osnovu duţeg razmatranja? Npr., ako je naš proizvod magazin, tada će
probna kupovina voditi do niza potencijalnih novih kupovina, tako da ima smisla da se nakon
izvjesnog vremena potencijalni kupac nanovo kontaktira. S druge strane, ako prodajemo
bijelu tehniku, imamo samo jednu šansu za prodaju svakih par godina.
Mjesto prodaje – Na koji način će biti zaprimljena narudţba od strane potrošača– on-line,
putem telefona, poštom, ili u trgovini? Odgovor na ovo pitanje pomaţenam pri kreiranju
poziva na akciju koji je sastavni dio e-mail poruke.

Pored planiranja, uspjeh e-mail kampanje uveliko će ovisiti i od poštivanju tzv. Zlatnih
pravila e-mail marketinga:
- Voditi računa o kvalitetu e-mail liste - Uzimati samo kvalitetne liste koje sadrţavaju i
demografske i psihografske karakteristike potrošača. Izuzetno kvalitetne liste obezbjeđuju
dvocifrenu stopu odziva.
- Koristite samo Opt-in liste – Ovo znači da treba izbjegavati jeftine e-mail liste sačinjene od
velikog broja e-mail adresa korisnika koji nisu iskazali ţelju da primaju ponude. Opt-in liste
su liste sačinjene od korisnika koji su registracijom na nekom web sajtu iskazali ţelju da
primaju e-mail poruke s ponudama i/ili informacijama o novim proizvodima te firme ili njenih
partnera.
- Isplivajte na vrh –Ovdje je ključno pitanje kako privući paţnju korisnika i istaknuti svoju
ponudu u odnosu na druge, te kako uopće natjerati korisnika da pročita našu e-mail poruku.
Postoji nekoliko pristupa koji nam ovo mogu omogućiti:
- Biti kratak i privlačan;
- Personalizirati poruku za svakog pojedinačnog primatelja;
- Koristiti mogućnosti HTML-a u e-mail poruci;
- Paţljivo birati e-mail liste i posrednike.


~ 13 ~

10. TI POVI E-maila
CILJ E-mail model
(Zadrţati potrošača)
CUSTOMER RETENTION
1. Customer Relationship e-mail
2. Bilten (Newsletter)
3. Podsjetnik (Reminder)
4. E-čestitke (E-Cards)
(Pridobiti potrošača)
CUSTOMER ACQUISTION
5. E-mail list marketing
6. Sponzorirani bilten
7. Sponz. diskusijska lista
8. "Viralni" marketing

1. Customer Relationship e-mail (CRE)
Kompanija zamoli potrošače/posjetitelje site-a da ostave svoju e-mail adresu, kako bi
povremeno dobivali informacije i promotivne ponude.
2. Bilten (Newsletter)
Razlikuje se od CRE u tome što se šalje u pravilnim razmacima (regularno) i ima stalnu
strukturu sadrţaja.
3. Podsjetnik (Reminder)
“Dnevnički” servis – podsjeća potrošača na događaje/datume koji su mu vaţni i za koje se
registrirao (isticanje pretplata,osiguranja, uzimanje lijekova itd.).
4. E-čestitke (E-Cards)
Različite elektroničke čestitke za građenje "komune" istimuliranje preporuka ("pošalji
prijatelju" princip).
5. Marketing na bazi e-mail lista
Kompanija plaća korištenje liste sa e-mail adresama koju je napravio/prikupio neko drugi.
Adrese se ne ustupaju kompaniji izravno.
6. Sponzorirani bilten
Oglas u e-mail biltenu neke poznate ili odgovarajuću publikacije.
7. Sponzorirana diskusijska lista
Diskusijske liste kao fokusirane "komune" na određene teme.Oglas kompanije u e-mailu
diskusijske liste.
8. "Viralni" Marketing
Postojeći i novi potrošači/klijenti kompanije se ponašaju kao“evangelisti”, promovirajući
kompaniju kod prijatelja – emailom
~ 14 ~

6 ELEMENATA USPJEŠNOG E-maila

1. "From" polje

- Ime pošiljaoca treba biti u vezi sa prethodnom komunikacijom od stranepotrošača
- Treba biti trenutno prepoznatljivo - uvijek isto ime za istog potrošača
- Osobno ime, ako je moguće (ako isti predstavnik kompanije komunicira sa potrošačem)
- Stvoriti naviku kod potrošača da očekuje komunikaciju od poznate osobe/odjeljenja
2. "Subject" polje
- Više od 60% email poruka u UK se briše prije nego se otvori isključivo na bazi Subject
polja!
- Mora biti osobno relevantna za primatelja
- Podsjetite primatelja da je on traţio tu poruku
- Kratko, ali jasno: 35-50 karaktera
- Izbjegavajte velika slova (cijela poruka)
3. Titula (Salutation)
- Personalizirajte: ime ili prezime, ako je moguće
- Koristite samo ime ili prezime u zavisnosti od preferencija potrošača (ili ţivotnog stila)
• 4. "Response" mehanizam
- Najbolje link prema web site-u, samo 1 klik udaljen od ponude
- Ako je više ponuda u poruci, svaka treba imati svoj poseban link (kako bi se precizno pratili
rezultati)
- Ako je poruka dugačka, ponovite link(ove) na kraju poruke
• 5. Potpis (Signature)
- Potpis ide prije polja za odjavljivanje sa liste i poslije teksta poruke
- Navedite sve vaţne podatke (telefoni, adresa, web adresa itd.)
- Ako je moguće, stavite slogan kompanije u potpis - pomaţe izgradnji robne marke
• 6. Odjavljivanje sa liste - (Unsubscribe)
Sastavni dio svake e-mail poruke, čak i onih koje su zahtijevane (svjetski kodeksi to
postavljaju kao obavezu)
- Polje treba biti uvijek na istom mjestu i u istoj formi (tekst)
- Treba biti vidljivo odvojeno od teksta poruke
- Mora biti jasno i razumljivo.

~ 15 ~

11. ZAKLJUČAK

Elektronska pošta je jedan od glavnih vidova komunikacije u 21. vijeku. Danas je praktički
nemoguće zamisliti modernog menadţera koji ne koristi internet a s time i e- mail.
Elektronska pošta u poslovnom svijetu koristi se za dogovaranje sastanaka, slanje dopisa i
raznih dokumenata unutar poduzeća ili sa vanjskim partnerima.
Primarni ciljevi marketinga putem elektornske pošte jesu stvoriti prednost pred konkurentima
i privući nove klijente; zadrţati postojeće klijente; razviti svijest o trţišnoj marki te poboljšati
poloţaj na trţištu; pojačati poslovanje s postojećim klijentima; oţivjeti poslovanje s
neaktivnim klijentima i raspolagati podacima istraţivanja vezanim uz sve ostale ciljeve.
Putem e-maila moguće je slati obavijesti o proizvodu, usluzi, tvrtki te priopćenja za medije;
kratke savjete i svakodnevne poruke; newslettere; ankete i ispitivanja javnog mnijenja;
rasprodaje i posebne ponude te novosti na web site-u.
Prednosti elektronskih poruka svakako su brzina, brojne opcije, isplativost, interaktivnost,
mogućnost slanja na više adresa te preopuštena komunikacija.
~ 16 ~

12. Literatura
 en.wikipedia.org/wiki/Email_marketing
 http://www.avalon.hr
 emailmarketing.comm100.com/email-marketing.../email-concepts.aspx
 hr.wikipedia.org/wiki/Internetski_marketing