You are on page 1of 276

BAZAT E KINEZITERAPISË

Ligjërues:
Prof.Dr. Isa Asllani
BEFINICIONI DHE NOCIONI I
KINEZITERAPISË
 KINEZITERAPIA SI DEGË E KULTURËS FIZIKE-
KINEZIOLOGJISË, PARAQET USHTRIM
TRUPOR, AKTIVITET PLANIFIKUES DHE
SISTEMATIKË I CILI KA PËR DETYRË TË
NDIKOHET PARA SË GJITHASH
KOREKTIVISHTË DHE KURATIVISHT NË
RAPORT ME ANOMALI TË CAKTUARA,
LËNDIME DHE SMUNDJE TË APARATIT
LOKOMOTOR DHE ME TË TRUPIT NË TËRËSI.
KONEZITERAPIA EDHE NËQOFTË SE NË
TËRËSI NUK MUNDET TË NDIKOJË ME TERAPI
NË ELIMINIMIN E NDONAJ ANOMALIE,
MËNDËT TË NDIKOJ NË KËTO DREJTIME:
 MANGËSIT QË TË PARANDALOHET NË NIVEL
EKZISTUES
 TË NGADALSOHET PROGRESIONI I
MËTUTJESHËM I TYRE
 TË ZHVILLOHEN MEKANIZMAT E MBETUR
KOMPENZATOR TË ORGANIZMIT NË TËRËSI.
KINEZITERAPIA SI NOCION RRJEDH NGA
FJALA GREKE “KINEZIS’’ ÇKA DON TË THOT
LËVIZJE DHE “TERAPI’’ ÇKA DON TE THOT
SHËRIM ME NDIHMË TË LËVIZJES.

HISTORIATI I SHKURTË I
KINEZITERAPISË
 DOKUMENTET E SHKRUARA NË KINË TREGOJNË SE
USHTRIMET TRUPORE JANË SHFRYTËZUAR SI MJET
PER KURIM (SHËRIM) TË DATURA ÇYSH 3000 VITE
PARA EPOKËS SONË TË BOTUARA NE LIBRIN ‘’KUNG
FU’’ (EKSPERIENCA E NJERIUT). NË ATË
VEÇANËRISHT KAN QEN TË PËRPUNUARA
USHTRIME PËR FRYMËMARRJE SI FAKTOR I
RËNDËSISHËM PËR RREGULLIMIN E QARKULLIMIT
TË GJAKUT. LLOGARITET NË KOHË TË MBRETIT
KINEZ HUANG TI (2000 P.E.S) JAN TË VENDOSUR
THEMELET E KINEZITERAPISË – GJIMNASTIKA
SHËNDETSORE. PËRAFËRSISHT DOMETHANJE TË
NJEJTË ME USHTRIME E POTENCUARA ËSHTË
KUSHTUAR EDHE NË JAPONI NGA ANA E TOKU HON
NEGATES.
 KULTURA TIBETIANE E SIDOMOS MEDICINA EDHE SE KAN
PASUR SPECIFITETE TË VETA ATO NUK KAN MUNDUR TË JENË
JASHT NGA NDIKIMI I INDISË NËPËRMES BUDIZMIT. NË
LIBRIN ‘’CO-ZHED-SHON-NU’’, FLITET PËR HAPJEN E NJË
NUMRI TË MADHË TË SPITALEVE NË TË CILAT PERKRAH
TJERASHT JANË PRAKTIKUAR DISA USHTRIME TRUPORE DHE
USHTRIME PËR FRYMËMARRJE, A JANË PREFERUAR EDHE
SHËTITJE TË NDRYSHME. DERI NË KËTË MERIUDHË MUNDËT
TE THUHET SE USHTRIMET TRUPORE DHE AKTIVITETET,
KRYESISHT KAN QENË TË PRAKTIKUARA NË KUADËR TË
RELIGJIONIT, RESPEKTIVISHT MEDICINËS POPULLORE. PAS
KËSAJ PERIUDHE NË ZHVILLIMIN E SHOQËRISË –
FORMACIONET EKONOMIKE A ME KËTË EDHE NJERZIMIT NË
TËRËSI FILLON EPOKA E RE NË ZHVILLIMIN E
KINEYITERAPISË, SEPSE MJEKET KAN FILLUAR ME TRAJTUAR
NË KUADËR TË MEDICINËS. KJO VLEN SIDOMOS PËR GREQIN
E VJETËR. PERSON KRYESOR PËR ZHVILLIMIN E SIDOMOS PËR
ZHVILLIMIN E MEDICINËS A ME TË EDHE KINEZITERAPISË
LLOGARITET HIPOKRATI (460-372 V.P.E.S)

 NË BAZË TË FAKTEVE MUNDË TË THUHET SE NË
SOQËRINË SKLLAVO PRONARE I ËSHTË KUSHTUAR
DOMETHANJE E POSATSHME AKTIVITETIT TË
ORGANIZUAR TRUPOR SI MJET BAZIK PËR
ZHVILLIMIN E AFTËSIS FIZIKE A ME TE EDHE
SHËNDETIT NË TËRËSI, POR PRIVILIGJON KAN
PASUR KLASA SUNDUESE. PËR DALLIM NGA
SHOQËRIA SKLLAVOPRONARE, SHOQËRIA FEUDALE
PARAQET HAP PRAPA, SEPSE ZHVILLIMI I
SHKENCËS I ËSHTË MARR NGA RAPORTI I KISHËS.

MJETET BAZIKE NË
KINEZITERAPI
 ME QËLLIM QË TË PREVENOHET OSE KORIGJOHET
MBAJTJA E KEQE DHE DEFORMITETET TRUPORE, NË
KINEZITERAPI SI MJET BAZIK SHFRYTËZOHET
USHTRIMI TRUPOR DHE AKTIVITETI. GJITHË
USHTRIMET TRUPORE TË CILAT KRYESISHT
SHFRYTËZOHEN NE KINEZITERAPI MUNDË TË
NDAHEN NË DISA GRUPE:
 NË GRUPIN E PARË. – BËJNË PJESË USHTRIMET
PASIVE, KËTO USHTRIME PËRDOREN NË QOFTË SE
PERSHKAK TË NATYRËS SË LËNDIMIT, DËMTIMIT
APO SMUNDJES PERSONI SËSHTË NË GJENDJE VET
TË PËRDORË, ATËHER NË NDIHMË OFROHEN: ME
SEGMENTIN E SHËNDOSHË, NGA ANA E
BASHKUSHTRUESIT APO NGA TERAPEUTI ETJ.
 NË GRUPIN E DYTË. – BËJNË PJESË USHTRIMET
NDIHMËSE, TE KËTO USHTRIME EDHE SE FORCA E
MUSKULIT ËSHTË RUAJTUR NË NJË NIVEL
PËRDOREN ME LEV DHE AMLITUDA MË TË VOGLA,
GJITHSESI NË NDIHMË OFROHET PERSON TJETER.
 NË GRUPIN E TRETË. – BËJNË PJESË USHTRIMET
AKTIVE, KËTO USHTRIME PERSONI MUNDET VET TË
I REALIZOJ. AI ME SUKSES E NGADHNJEN
REZISTENCEN E JASHTME RESPEKTIVISHT FORCEN
E GRAVITACIONIT, NDËRSA LËVIZJET JANË
DUKSHËM ME AMPLITUDA MË TË MËDHAJA DHE ME
NUMËR MË TË MADH TË PËRSËRITJEVE.

 NË GRUPIN E KATËRT. – BËJNË PJESË USHTRIMET
AKTIVE KUNDËR REZISTENCËS. TE KËTO USHTRIME
PERSONI ME SEGMENT TË LINDUAR MËND TË E
EKZEKUTOJ USHTRIMIN ME AMPLITUDË TË MADHE
DHE PËRSËRITJE POR EDHE ME REZISTENCË
SHTESË TË JASHTME ( BASHKUSHTRUES, PESHA,
THAS ME RËRË, EKSPANDERA USHTRIME TË
SHPEJTA NË UJË ).
 NË GRUPIN E PESTË. – BËJNË PJESË AKTIVITETE NË
TË CILËT GRADUALISHT DUHET TË BASHKANGJITEN
GJITHË GRUPET MUSKUJVE MË TË MEDHAJ DHE
NYJET CILAT JANË TË PATJETËRSUEDHME PËR JETË
DHE PUNË.

MJETET NDIHMËSE NE
KINEZITERAPI
 FAKTORËT NATYRORË. – NJERIU SHUMË HERËT E KA
VËRTETUAR DOMETHËNIEN E FAKTORVE NATYRORË: DIELLI,
UJI DHE AJRI NË MBAJTJEN E BOTËS GJALLËRORE NË TOKË.
 DIELLI. – KA NDIHMË TË MADHE NË FLORË DHE FAUNË TË
TOKËS, E SIDOMOS MBI SHËNDETIN E NJERIUT NË ASPEKT
PSIKO – FIZIOLOGJIKË ETJ.
 UJI. – SI FAKTOR NATYROR MUNDË TË PËRDORET NË
KINEZITERAPI, NË GJENDJE TË NDRYSHME AGREGATE.
 AJRI. – NË KRAHASIM ME FAKTORËT TJER NATYROR NË
ASPEKT TO KINEZITERAPIS KA DOMETHËNIE TË ZVOGLUAR,
POR DUKSHIM NDIKON NË SHËNDETIN E NJERIUT,
PËRDORIMI I KALITJES ( ERA E FTOHTË, NXEHTË, SHTYPJA E
TIJË ETJ ) PËR ZMADHIMIN E IMUNITETIT.
FAKTORËT ARTIFICIAL
 NË FAKTOR ARTIFICIAL BËJNË PJESË:
DRITA ARTIFICIALE, ELEKTRICITETI,
MAGNETIZMI, ENERGJIA ZANORE,
LLASERI ETJ.

QËLLIMET BAZIKE NË
KINEZITERAPI
 PRAKTIKIMI I USHTRIMEVE NË
KINEZITERAPI MUNDË TË JENË TË
KARAKTERIT LOKAL DHE TË PËRGJITHSHËM.
KËTO NDËRMJET VETE PLOTËSOHEN PER
QËLLIM TË PËRBASHKËT POR QËLLIMI I
PERBASHKËT ËSHTË:
 TA MBAJNË DHE PËRMIRËSOJNË GJENDJEN
E PERGJITHSHME SHËNDETËSORE
 TA MBAJN DHE PËRMIRËSOJNË PERIMETRIN
DHE KUALITETIN E LËVIZJEVE NË NYJE.
 TA MBAJN DHE PËRMIRËSOJNË
FORCEN E MUSKIJVE
 TA MBAJN DHE PËRMIRËSOJNË
KOORDINIMIN E LËVIZJEVE
 TA MBAJN DHE PËRMIRËSOJNË
SHPEJTËSIN E LËVIZJEVE

 TA MBAJN DHE PËRMIRËSOJNË
QËNDRUESHMËRIN E PËRGJITHSME
DHE LOKALE.
 TË PREVENOHET DHE KORIGJOHET
MBAJTJA E KEQE DHE DEFORMITETET
TRUPORE TË TRUPIT
 TË PREVENOHET DHE REHABILITOHEN
LËNDIMET E GJITHË STRUKTURAVE TË
APARATIT LOKOMOTOR ETJ.

DOZIMI I USHTRIMEVE TRUPORE DHE
AKTIVITETEVE NE KINEZITERAPI
 DOZIMI I USHTRIMIT GJITHNJI DUHET
MBËSHTETUR NË TRESHIN REFERUES:
AKTIVITET, LODHJE, PUSHIM. PËR TË
REALITUAR USHTRIMET E
PREFERUARA DUHET TË
PERCAKTOHEN:
 POZITA FILLESTARE
 GJATËSIA E LEVIT
 AMPLITUDA E LËVIZJEVE
 TEMPOJA E LËVIZJEVE
 NUMRI I PËRSËRITJEVE
 KOHËZGJATJA E USHTRIMIT

 NGARKESA PROGRESIVE
 NUMRI I USHTRIMIT ME KOMPLEKS
 NGARKESA PLOTËSUESE E JASHTME
 RAPORT RREGULLAR NDËRMJET
ELEMENTEVE ME TRESHIN (
AKTIVITET, LODHJE, PUSHIM )

DISA KARAKTERISTIKA BAZIKE ANATOMO –
FIZIOLOGJIKE TË ORGANIZMIT NJERËZOR
DOMETHËNËS PËR APLIKIMIN E KINEZITERAPIS
 KARAKTERISTIKAT BAZIKE TË APARATIT PËR
LËVIZJE (APARATI LOKOMOTOR). KËTË APARAT E
PËRBËJNË: MUSKIJT SKELETOR, ESHTRAT, NYJET
DHE LIGAMENTET
 KARAKTERISTIKAT BAZIKE TË MUSKUJVE
SKELETOR. - CILËSIT KRYESORE FIZIKE TË
MUSKUJVE SKELETOR JANË: ELASTICITETI DHE
KONTRAKTILITETI. TE MUSKULATURA SKELETORE
DALLOJNË TRE LLOJ TË KONTRAKTCIONEVE:
 KONCENTRIK – IZOTONIK.
 EKSCENTRIK
 STATIKË – IZOMETRIK.
 KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT ESHTROR – NYJOR.
– NË ORGANIZMIN E NJERIUT EKZISTOJNË:
 ESHTRA TË GJATË
 ESHTRA TË SHKURTË DHE
 PLLAKOR
 KARAKTERISTIKAT BAZIKE TË BOSHTIT KORRIZOR.
– BOSHTI KORRIZOR ËSHTË I FORMUAR NGA 24 A
DISA HERË EDHE NGA 25 UNAZAVE TË LIRA TË
CILAT SIPAS POZITES VENDORE, NDËRTIMIT DHE
FORMES JANË TË NDARA NË: 7 QAFORE (VERTEBRE
CERVIKALIS), 12 GJOKSOR (VERTEBRE
TORAKACICARE) DHE 5 LUMBALE (VERTEBRE
LUMBALES).

 LAKESAT FIZIOLOGJIKE TË BOSHTIT
KORRIZOR:
 LORTOZA QAFORE
 KIFOZA SHPINORE
 LORDOZA LUMBALE
 KARAKTERISTIKAT ANATOMIKE TË NYJEVE.
– GJITH NYJET I NDAJMË NË:
 NYJE JOLËVIZËSE (SINARTROSIS)
 NZJE LËVIZËSE (DIARTROZIS)
LIGJSHMËRIA BIOMEKANIKE
E LËVIZJEVE NË NYJE
 LLOJET E LËVIZJEVE NË NYJE:
 LËVIZJE AKTIVE DHE
 LËVIZJE PASIVE

MATJET E LËVIZSHMËRIS NË
NYJE
 METODAT PËR MATJEN E LËVIZSHMËRIS NË NYJE
 MATJA E LËVIZSHMËRIS NË NYJE TË CAKTUARA ME
ANË TË METROS:
 MATJA E LËVIZSHMËRIS NË PJESEN ÇAFORE TË BOSHTIT
 MATJA E LËVIZSHMËRIS TË BOSHTIT NE PJESEN ÇAFORE
NE RRAFSH HORIZONTAL (RROTATIO) ME ANË TË METROS
 MATJA E LËVIZSHMËRIS SË BOSHTIT NE RRAFSH SAGITAL
ME ANË TË METROS
 MATJA E LËVIZSHMËRIS TË SUPEVE
 MATJA E LARTËSIS TRUPORE (LATERO FLEXIO DEXTRI –
SINISTRI)
 MATJE E LËVIZSHMËRIS ME ANË TË KËNDMATSIT
LËVIZJET BAZIKE NË NYET E
NJERIUT
 LËVIZJA E KOKËS NE QAFË
 LËVIZJET E TRUPIT (KORRIZIT)
 LËVIZJET E SUPEVE
 LËVIZJA E KRAHUT NË NYJET E SUPIT
 LËVIZJA E LËRËS NË NYJEN E BRRYLIT
 LËVIZJA E SHPUTAVE
 LËVIZJA E NËNKOFSHES
 LËVIZJA E NËNGJUNIT – NË NYJEN E GJUNIT
 LËVIZJET E SHPUTAVE NE NYJEN E KËRCIRIT
BAZAT FIZIOLOGJIKE TË
KINEZITERAPIS
 NDIKIMI I AKTIVITETEVE TRUPORE MBI
TONUSIN E PËRGJITHSHËM NË ORGANIZËM:
 NDIKIMI I KINEZITERAPIS MBI PROCESET
TROFIKE NE ORGANIZËM
 NDIKIMI I KINEZITERAPIS MBI FORMIMIN E
MEKANIZMAVE KONPENZATOR
 NDIKIMI I KINEZITERAPIS MBI MEKANIZMAT TE
CILAT SJELLIN PER FORMIMIN E FUNKSIONEVE
MBAJTJA RREGULLARE E TRUPIT DHE
LARGIMI I TIJ NGA VLERAT NORMALE
 QËNDRIMI I DREJTË RREGULLAR I TRUPIT.
PËR QËNDRIM RREGULLAR TË DREJTË E LLOGARITIM AT QËNDRIM ATËHER
KUR RËNDIMI I PERBASHKËT NGA PJESËT E TRUPIT MBI NYJEN AKTUALE OSE
SEGMETIT KALON NËPËR KËTO PIKA NË RRADHË:
 RËNDIMI I KOKËS
 LAKESA E QAFËS ( VERTIKALJA E RENDIMI I KOKËS KALON NËPËR UNAZËN E
DYTË DHE TRETË TË LAKESËS QAFORE )
 LAKESA E GJOKSIT ( VERTIKALJA E RËNDIMIT TË KOKËS DHE PJESËS QAFORE
KALON PARA PJESËS SË GJOKSIT )
 LAKESA LUMBALE ( VERTIKALJA E GJYMTYRVE TË LARTËPËRMENDURA KALON
NËPËR UNAZËN E TRETË DHE TË KATËRT TË PJESËS LLUMBALE )
 NË NYJEN E KËLLKIT ( VERTIKALJA E GJYMTËRËVE TË LARTËPËRMENDURA
KALON NËPËR NYJEN E KËLLKIT )
 NË NYJEN E GJUNIT ( VERTIKALJA E GJYMTYËVE TË LARTËPËRMENDURA
KALON PARA NYJES SË GJUNIT )
 NË NYJEN E KËRCIRIT ( VERTIKALJA E GJITHË GJYMTYRAVE TË
LARTËPËRMENDURA KALON 3-4 CM PARA NYJES SË KËRCIMIT )
SHKAQET TË CILAT SJELLIN DERI TE
LARGIMI I TRUPIT NGA VLERAT
NORMALE
 ASIMETRIA NË SPORT SI FAKTOR I
RREZIKSHËM MBI LAJMERIMIN E
MBAJTJES SË KEQE DHE
DEFORMITETIT TRUPOR

METODA PËR REGJISTRIM TË MATJES SË
KEQE DHE DEFORMITETEVE TRUPORE
 METODAI SUBJEKTIV:
 VLERSIM NGA PRAPA
 VLERSIM NGA PARA
 VLERSIM NGA ANËT
LIGJËRATA II
METODA E KOMPARIMIT
 SIPAS AUTORIT FILLKENSHTAJN DHE
BASHKËPUNËTORËVE EKZISTOJNË 4
SILUESTA TË MBAJTJES SË TRUPIT DHE
ATE:
 MBAJTJE E MIRË E TRUPIT
 MBAJTJE LORDOTIKE
 MBAJTJE KIFOTIKE DHE
 MBAJTJE SKOLIOTIKE
3.5
METODA (TEST) NEW YOURK
 KËTË METOD E PREFERON AUTORI BAROW, KU
VLERËSUESI DUHET TË KRAHASOJ SEGMENTE
TË CAKTUAR TË TRUPIT ME 13 PJESË TË
VIZATUARA TRUPORE ME NGA 3 FOTOGRAFI TË
SECILIT SEGMENT SI KRITERIUM. VLERËSIMI
BËHET ME 1, 3 DHE 5 PIKË. NË BAZË TË PIKAVE
TË FITUARA TË SECILIT SEGMENT BEHET
MBLEDHËSI I PËRGJITHSHËM, I CILI MUNDË TË
JETË PREJ 13 DERI NE 65 PIKË. NË KËTË
MËNYRË FITOHET NOTA PËRFUNDIMTARE PËR
MBAJTJEN E TRUPIT.
METODAT OBJEKTIVE
 MUNDË TË JENË DIREKTE DHE
INDIREKTE KUR MATJA BËHET NË
FOTOGRAFI TË THJESHTË OSE
RENGENIT

METODA DIREKTE
 MATJA E LAKESAVE TË BOSHTIT
KORRIZOR (COLUM VERTEBRALIS)
ME ANË TË VEGLES
KIFOLORDOZIMETAR
METODAT INDIREKTE
 EKZISTOJN DISA METODA
INDIREKTE PËR MATJEN E
LAKESAVE TË BOSHTIT KORRIZOR:
 METODA E WICKENSIT DHE KIPHUTIT
 METODA E STEREOFOTOGRAMETRISË
 METODA E KOBOVIT (DUHET TË KET
FOTO RENGENI NË POZITË
ANTROPOSTERIORE)
 MATJET E LAKESAVE TË BOSHTIT KORRIZOR
ME ANË TË FLLASTERAVE OSE TRAKAVE
NGJITËSE
PREZENCA E MBAJTJES SË KEQE
DHE DEFORMITETEVE TRUPORE TEK
RINIA SHKOLLORE
 SIPAS HULUMTIMEVE TË SHUMTA
NË BOTË DHE TEK NE RELATIVISHT
JANË TË SHPESHTA DHE KANË
TENDENCË PROGRESIVITETI KËTO
ANOMALI TEK FËMIJTË E MOSHËS
10-16 VEÇ, SIPAS STATISTIKAVE TË
NDRYSHME JANË PREZENTE TE
KJO POPULLATË ME RRETH 60%
LAKIMI I TEJMASE TË BOSHTIT
KORRIZOR NË RRAFSH SAGITAL –
KIFOZA (KYPHOSIS)
 KY DEFORMITET PARAQET
SMADHIM TË LAKESËS
FIZIOLOGJIKE TË BOSHTIT
KORRIZOR (MBI 3-4 CM) NË PJESËN
E SHPINËS KU KONKAVITETI I
LAKESËS ËSHTË I KTHYER TE PARA
 SHKAKTAR TË KËTIJ DEFORMITETI
JANË TË JASHTËM (EKZOGJEN) DHE
TË MBRENDSHËM (ENDOGJEN)
 NË SHKAKTAR TË JASHTËM BËJNË
PJESË: SHPREHIT E KËQIJA (BANKA
SHKOLLORE, QËNDRIME DHE
MBAJTJE TË KËQIJA)
 NË SHKAKTAR TË MBRENDSHËM
BËJNË PJESË (HEREDITETI DHE
ANOMALIT KONSTITUCIONALE,
TUBERKULLOZAT E NDRYSHME TË
ESHTRAVE DHE NYJEVE,
SMUNDJET E ORGANEVE TË
MBRENDSHËM TË CILËT KËRKOJNË
KOHË TË GJATË PËR REHABILITIM,
RAHITISI ETJ.)
 SHEMBULL I KOMPLEKS
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
PREVENTIVËN E MBAJTJES SË
KEQE DHE DEFORMITETEVE
TRUPORE
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
ZHVILLIMIT RREGULLAR TË TRUPIT
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
ZHVILLIMIN RREGULLAR TË TRUPIT
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
KOREKCIONIN E MBAJTJES SË
KEQE - KIFOTIKE
LAKIMI TJEMASE I BOSHTIT
KORRIZOR NË RRAFSHIN SAGITAL –
LORDOZA (LORDOSIS)
 KY DEFORMITET PARAQET
SMADHIM TË LAKESËS
FIZIOLOGJIKE (MBI 4-5 CM) TË
BOSHTIT NË PJESËN LUMBALE KU
KONKAVITETI ËSHTË I KTHYER
PRAPA. SHKAKTAR TË KËTIJ
DEFORMITETI MUNDË TË JENË: TË
JASHTËM (EGZOGJEN) DHE TË
MBRENDSHËM (ENDOGJEN)
 NË SHKAKTAR TË JASHTËM BËJNË PJESË
(SHPREHIT E KËQIJA, BANKA SHKOLLORE
JOADEKUATE, MBATHA DHE VESHA
JOADEKUATE ETJ.
 NË TË SHKAKTAR TË MBRENDSHËM BËJNË
PJESË (HERIDITETI DHE ANOMALIT
KONSTITUCIONALE, SMUNDJET E NDRYSHME
TË ORGANEVE TË MBRENDSHME TË CILAT
KËRKOJNË KOHË TË GJATË PËR REHABILITIM,
TUBERKULLOZAT E NYJEVE, ESHTRAVE DHE
LIGAMENTEVE, VESHI, SYRI ETJ).
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
ZHVILLIMIN RREGULLAR TË TRUPIT
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
PREVENCIONIN DHE KOREKCIONIN
E MBAJTJES SË KEQE DHE
DEFORMITETEVE TRUPORE TË
BOSHTIT KORRIZOR NË RRAFSHIN
SAGITAL.
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
KOREKCIONIN E MBAJTJES SË
KEQE LORDOTIKE TË TRUPIT
SHTREMBIMI I BOSHTIT KORRIZOR NË
RRAFSHIN FRONTAL – SKOLIOZA
(SCOLIOSIS)
 MBAJTJA E KEQE SKOLIOTIKE,
PARAQET NJË NGA DEFORMITETET
MË TË SHPESHTA TË BOSHTIT
KORRIZOR NË RRAFSHIN FRONTAL.
 SHKAKTAR MË TË SHPESHTË TË
KËTIJ DEFORMITETI JANË: TË
JASHTËM (EGZOGJEN) DHE TË
MBRENDSHËM (ENDOGJEN)
 NË SHKAKTAR TË JASHTËM BËJNË
PJESË (SHPREHIT E KËQIJA,
MBAJTJA E PESHËS NË NJË ANË,
QËNDRIMI NË NJË ANË, BANKA
SHKOLLORE JO ADEKUATE,
MBATHA, VESHA, SYRI, VESHI ETJ.
 NË SHKAKTAR TË MBRENDSHËM
BËJNË PJESË (HEREDITETI DHE
ANOMALIT KONSTITUCIONALE,
SMUNDJET E NDRYSHME TË
ORGANEVE TË MBRENDSHME TË
CILAT KËRKOJNË, KOHË TË GJATË
PËR REHABILITIM, TUBERKULLOZA
E ESHTRAVE NYJEVE DHE
LIGAMENTEVE, RAHITISI ETJ.
TREKËNDËSHI I LORENCIT
 EKZISTOJNË SKOLIOZA PARCIALE,
TOTALE DHE KOMPENZATORE “S”
ZHVILLIMI I SKOLIOZAVE
 NË RAPORT ME LAKIMI E BOSHTIT NE
RRAFSHIN FRONTAL SOT KRYESISHT
EKZISTOJNË TRI SHKALLË TË
KLASIFIKIMIT:
 SHKALLA E DEFORMITETIT TË LIRË (BRISHT)
PËRGJEGJËS PËR MBAJTJE TË KEQE
 SHKALLA OSE STADIUMI I DEFORMITETIT
KONTRAKUES
 TEK SHKALLA E TRETË OSE STADIUMI I
DEFORMITETIT FIKSUES KU PËRKRAH
PJESËS AKTIVE TË BOSHTIT ËSHTË KAPUR
EDHE PJESA PASIVE E BOSHTIT
 LLOJET E SKOLIOZAVE MVARSISHT
NGA PESHA E KAPJES.
PREVENCA DHE KOREKCIONI I
MBAJTJES SË KEQE SKOLIOTIKE
 ME PREVENTIVË DHE KORREKCION
TË MBAJTJES SË KEQE SKOLIOTIKE
DUHET TË FILLOHET SA ËSHTË E
MUNDUR MË HERET

 SHEMBULL I KOMPLEKRIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
ZHVILLIMIN RREGULLAR TË TRUPIT
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
PREVENCEN E MBAJTJES SË KEQE
SKOLIOTIKE TË TRUPIT
 USHTRIMET E KLAPPIT, TË
MODIFIKUARA NGA MOSHKOVI
 RRYPA DHE KORSETA PËR
KOREKSIONIN E SKOLIOZËS SIPAS
SHUMË AUTORËVE
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
KOREKCIONIN TË MBAJTJES SË
KEQE SKOLIOTIKE
DEFORMITETET E KOFSHIT
GJOKSOR
 NGA DEFORMITETET (ANOMALIT) E
KOFSHIT GJOKSOR MË SË TEPËRTI NË
PRAKTIKË HASEN:
 GJOKSI I GROPUAR (PECTUS EXCAVATUM,
PECTUS INFUNDIBULIFORME – KOFSH
GJOKSOR KPUCOR)
 GJIKSI I BRENGOSUR (PECTUS CARRINATUM,
PECTUS GALLINACUM – GJIKS PULOR)
LIGJERATA III
DEFORMITETET E KOFSHIT
GJOKSOR
 NGA DEFORMITETET (ANOMALIT) E
KOFSHIT GJOKSOR NË PRAKTIKË MË SË
TEPERMI HASEN:
 GJOKSI I GROPUAR (PECTUS EXCAVATUM,
PECTUS INFUNDIBULIFORME – KOFSH
GJOKSOR KPUCOR)
 GJOKS I BRENGOSUR (PECTUS
CARRINATUM, PECTUS GALLINACUM –
GJOKS PULOR).
GJOKSI I GRUPUAR
(PECTUS EXCAVATUM)
 SHKAKTAR PER KËTË DEFORMITET
MË SË SHPESHTI JANË:
 ENDOGJEN, DËRSA NGA SHKAKTARËT
EKYOGJEN MË SË TEPËRTI BËJNË
PJESË (RAHITISI, ASTMA, SHPREHIT E
KËQIJA-POYICIONI I GJOKSIT KU
DEFORMITETI ËSHTË NË PRESION,
POR EDHE NGA ULJA E KEQE KIFOTIKE
 PËR KËTË DEFORMITET APLIKOHEN
USHTRIME PËR FORCIMIN E
m.intercostales, SI (NOTI, VRAPIMI I
LEHTË, SIDOMOS FRYMËMARRJE
ME NJËRËN ZBRAZTIRË TË HUNDËS
DUKE E MBAJTUR FRYMËN 5-10SEC
PASTAJ NGADAL LËSHOHET AJRI
NËPËR ZBRAZTIRËN TJETËR TË
HUNDËS.
 TEK FORMAT MË TË RËNDA TË KËTIJ
DEFORMITETI KONEZITERAPIJA KA
NDIKIM TË KUFIZUAR, RESPEKTIVISHT KA
PËR QËLLIM TË NDALOJ PROCESET
DESTRUKTIVE.
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
KOREKCIONIN E GJOKSIT TË GROPUAR
GJOKSI I BRENGOSUR
(PECTUS CARINATUM)
 EDHE KJO ANOMALI SIKURSE E MËPARSHMJA
MUNDË TË INICOHET (PROVOKOHET) NGA
FAKTORËT: ENDOGJEN DHE EGZOGJEN,
 NGA SHKAKTARËT E JASHTËM BËJNË PJESË
(SMUNDJA E RAHITISIT, NGA ASMA KRONIKE
RESPIRATORE, KOLLITJA E STËRGJATUR
KRONIKE, NDEZJE TUBERKULOZE E UNAZAVE
TORAKALE, SI DHE NGA FAKTURAT E
NDRYSHME TË ASHTIT GJOKSOR – STERNUMIT
OSE BRINJËVE KOSTAE
 KINEZITERAPIA TEK KY DEFORMITET KA
VEND TË POSATSHËM SIDOMOS NË
STADIUMIN FILLESTAR. PARALELISHT ME
USHTRIMET KINEZITERAPEUTIKE, DUHET
NË KONTINUITET TË BAHEN RRYPA
VEÇANËRISHT TË NDËRTUAR, SI DHE
MARRJA E TERAPIS ANTIRAHITIKE
 SHEMBULL I KOMPLEKSIT TË
USHTRIMEVE TË PREFERUARA PËR
ZHVILLIMIN RREGULLAR,
PËRMIRSIMIN DHE MBAJTJEN E
FUNKSIONIT TË APARATIT
LOKOMOTOR
DEFORMITETI I KËMBËVE
 KUR FLASIM PËR DEFORMITETET E KËMBËVE
MENDOJMË PËR DEFORMITETET E KËLLÇEVE
NYJET E GJUNJËVE (“X”, “O” KËMBË DHE
GJUNJË NË HIPEREKSTENZION) DHE
DEFORMITETET E SHPUTAVE (SHPUTAT E
RRAFSHA TË SHKALLËS I, II DHE III DHE SHPUTA
TË GROPUARA) SHKAKTAR KRYESOR PËR
INICIMIN E DEFORMITETEVE TË KËMBËVE
(SIDOMOS “X” KËMBËT DHE SHPUTAT E
RRAFSHA) ËSHTE MASA E TEPRUAR TRUPORE
PREZDREDHJA E LINDUR E KËLLKIT
(LUXATIO CXAE CONGINITA)
 PREZDREDHJA E LINDUR E KËLLKIT PARAQET
NJË NGA ANOMALIT MË TË RËNDA TË APARATIT
LOKOMOTOR. SHKAKTAR PËR LAJMËRIMIN E
KËTIJ DEFORMITETI ENDE NUK JAN MJAFT TË
SQARUARA, POR PRAP MENDOHET SE NDIKIMI I
FAKTORVE ENDOGJEN KA RELEVANCË MË TË
MADHEKU PAS LINDJES SË FËMIJËS I
BASHKANGJITEN EDHE FAKTOR TË
RREZIKSHËM EKZOGJEN KU GJENDJEN
AKTUALE EDHE MË TEPËR E KOMPLIKOJNË.
 SIPAS DISA AUTORËVE SOT KY DEFORMITET
LLOGARITET SE ËSHTË TRASHIGUES ME MBI
20%
 KJO ANOMALI MUNDË TË
LAJMËROHET SI DISPLOZION,
SUBLUKSACION DHE LUKSACION.
 KURIMI I KËSAJ ANOMALIE MUND TË
JETË KONZERVATIVE DHE
KIRURGJIKE.
DISA KARAKTERISTIKA BAZIKE TË
NYJES NORMALE TË KËLLKIT
 NYJA E KËLLKIT BËN PJESË NË
NYJE STEROIDE KU KOKA E
FEMURIT (CAPUT FEMURIS) ËSHTË
E RRUMBULLAKËT, NDËRSA PJESA
TJETËR PARAQET ZBRAZTIRË
GJYSËMHARKORE (ACETABULUM –
NË PJESËN E JASHTME TË ASHTIT
KOMBLIKOR – OSIS COXAE).
NDRRIMET BAZIKE PATOLOGJIKE
NË NYJEN E KËLLKIT
 MANGËSIT E PARA VËREHEN NË ACETABULUMIN I CILI
SHPESH HERË NGECË NË ZHVILLIMIN E TIJ.
 NGA KËTË SHKAKTAR AI ËSHTË RELATIVISHT I CEKËT,
ME FORMË ELIPSOIDE NË ZBRAZTIRË DHE ME OSIFIKIM
JO TË MJAFTUESHËM TË PJESËS SË SIPËRT. PËRKRAH
ZBRAZTIRËS (ASETABULUMIT) NORMALISHT MUNDEN TË
VËREHEN NDËRRIME EDHE NË PJESËN PROKSIMALE TË
FEMURIT. PËRSHKAK TË SAJË EDHE KOKA E KËTIJË
NGECË NË ZHVILLIM. KËNDI NDËRMJET KOKËS, QAFES
DHE TRUPIT TË FEMURIT SIPAS RUSZAKOWSKI DHE
BASHKËPUNËTORËVE, NË VITIN E I-rë TË JETËS ËSHTË
148° NË VITIN E III-të RRETH 145°, NË VITIN E V-të 142°, NË
VITIN E X-të RRETH 138°, NË VITIN E XV-të RRETH 133°,
NDËRSA TEK NJERIU I MOSHUAR KËNDI ËSHTË 120°
LIGJËRATA IV
LLOJET E DISLOKACIONEVE
 EKZISTOJN DY TIPE TË
DISLOKACIONEVE: TIPIKE DHE ATIPIKE
 TIPIKE. – MË SË SHPESHTI JAN ME
ETIMIOLOGJI TË PANJOHUR DHE
NDËRLODHEN NË DISPLAZIONE. KËTO
LLUKSACIONE JANË TË PËRFAQËSUARA NË
95% TË RASTEVE. MË SË SHPESHTI
LAJMROHEN PËR SHKAK TË ZHVILLIMIT JO
TË MJAFTUESHËM TË ACETABULLUMIT DHE
KOKES SË FEMURIT. KËTO NYJE NDRYSHE
QUHEN PARALUKSOID
 ATIPIKE. – ETIMOLOGJIA E KETYRE
LIKSACIONEVE POTHUAJSE GJITHNJË
ËSHTË E NJOHUR DHE LAJMËROHEN
NË PËRQINDJE TË VOGEL 2-5%. POR
TE KËTO, LUKSACIONI DALLOHET NGA
I PARI SEPSE LLUKSACIONI GJITHNJË
LAJMËROHET TEK TE DY NYJET
PËRFAQËSIMI I LLUKSACIONIT
 LLUKSACIONI NË NYJEN E KËLLKIT NË MVARËSI
TË KUSHTEVE GJEOGRAFIKO – KLIMATIKE,
RACËS, GJINIJES, TRADITAVE, SHPREHIVE ETJ,
ËSHTË E PARFËQËSUAR LLOJ LLOJ NË BOTË
DHE TEK NE. KY DISPLLAZION MË SË TEPËRTI
ËSHTË I PËRFAQËSUAR NË EUROPË SIDOMOS
NË SHTETET: FRANCË, GJERMANI, ITALI, GREQI
DHE PJESË TË JUGOSLLAVIS SË MËHERSHME,
MALI I ZI, KROACIA DHE DALLMACIA. NË
MAQEDONI KJO ANOMALI ËSHTË E
PËRFAQËSUAR ME 1-2%. NË RAPORT ME GJININ
KJO ANOMOALI MË PAK LAJMËROHET TEK
FËMIJËT MESHKUJ SE SA TEK FËMIJËT FEMRA
DHE ATE NË RAPORT 6:1, MË TË SHPESHTA
JANË NJËANSHËT SE DYANSHËT 2:1 DHE ATE
NË KËMBEN E MAJTË SE SA TË DJATHTË
SIMPTOMET MË TË SHPESHTA TË
CILËT TREGOJN PËR ANOMALIN E
NYJES SË KËLLKIT
 GJAT DIAGNOSTIFIKIMIT MËNYRA MË E MIRË
ËSHTË VËRTETIMI I GJENDJES SË ELEMENTEVE
TË CILËT E PËRBËJN NYJEN E KËLLKIT ME ANË
TË FOTOGRAFIS SË RENGENIT. POR KJO
MËNYRË NUK PREFEROHET NË KËTË MOSHË
PËR ARSYE: NDIKIMIT NEGATIV TË RREZEVE
RENGENOGJENE DHE SE NË KËTË MOSHË
ENDE SËSHTË FORMUAR ASHTI QË E PËRBËN
ATË NYE. PËR KËTË ARSYE NË KËTË PERIUDHË
ROLIN KRYESOR E KAN PEDIATRAT DHE
ORTOPEDËT ME METODË TË OBSERVIMIT DHE
TESTEVE MANUELE DHE JAPIN VLERËSIM
SUBJEKTIV. EDHE SE KËTO QASJE TË
DIAGNOSTIFIKIMIT GJITHNJI NUK JANË TË
SIGURTA POR PRAP SHËRBEJN SI INDIKATOR I
MIRË PË PËRCJELLJE TË MATUTJESHME.
IMPLIKIMET NEGATIVE TË ANOMALIS
MBI ZHVILLIMIN PSIKOFIZIKË TË
SUBJEKTIT
 PËR SHKAK TË NDRRIMEVE ANOTOMO – FIZIOLOGJIKE TË
CILAT NDODHIN NË NYJEN E KËLLKIT, ÇRREGULLOHET
JOVETËM NDËRTIMI I TIJ DHE FUNKSIONI POR EDHE
STATIKA E APARATIT LOKOMOTOR. DUKSHUM JANË TË
ZVOGLUARA LOKOMOCIONET PËR KRYERJEN E
FORMAVE NATYRORE TË LËVIZJEVE (VRAPIM, KËRCIM
ETJ). ME ZHVILLIMIN E FËMIS PËR SHKAK TË NDRRIMEVE
KOMPENZATORE NË RAPORT ME STATIKËN DHE
DINAMIKEN AJO MUNDË TË REFLEKTOHET EDHE NË
BOSHT KORRIZOR, PËRKRAH T’METURAVE TË
POTENCUARA, NDËRRIME SHPESH MUNDË TË
REGJISTROHEN EDHE NË SFEREN PSIQIKE TË
SUBJEKTIT, AI BËHET NERVOZ, GACMUES, PATOLERANT
NDAJ RRETHIT MË TË NGUSHTË DHE MË TË LARGËT ÇKA
SHPESH SJELL GJENDJE KONFLIKTUOZE.
 PËRSHKAK TË NDRRIMEVE PSIKO –
FIZIKE TË POTENCUARA SUBJEKTI
E NDIEN VETEN INFERIOR NË
RAPORT ME MESIN I CILI E
RRETHON, NGA KËTO SHKAQE AI
BËHET EGOCENTRIK

PREVENTIVA DHE KURIMI I
PREZDREDHJES SË LINDUR TË
KËLLKIT
 KJO ANOMALI PARAQET PROCES KONTINUITIV
E CILA ME FORMEN E VETË, KRYESISHT
MANIFESTOHET PAS LINDJES SË FËMIJËS. NË
KOHË TË JETËS INTRAUTERINARE (PARANATAL)
PREVENCA PRIMARE NUK ËSHTË E MUNDUR TË
SIGUROHET, PËR SHKAK TË SAJË PREVENCA
SEKUNDARE (PASTNATALE) KA VEND DHE
DOMETHËNIE TË VEÇANTË. GJAT ZGJEDHJES
SË PROBLEMIT TË NYJES SË KËLLKIT
(DISPLLAZIA, SUBLUKSACIA DHE LLUKSACIA)
SHFRYTËZOHEN DY QASJE: KONZERVATIVE
DHE KIRURGJIKE.
 NË KUSHTE KUR TRETMANI
KONZERVATIV NUK JEP REZULTATET E
PRITURA ATËHER QASJA BËHET KAH
INTERVENIMI KIRURGJIK. EDHE PAS
INTERVENIMIT KIRURGJIK
KINEZITERAPIA KA VEND DHE
DOMETHËNIE TË VEÇANTË NË SHËRIMIN
KOMPLET DHE REHABILITIMIN E FËMIJËS
APLIKIMI I KINEZITERAPIS
 PËR SHKAK NDRRIMEVE QË KAN NDODHUR NË
NYJEN E KËLLKIT, PRAKTIKIMI I USHTRIMEVE
ADEKUATE (PASIVE OSE AKTIVE) JANË NGA
DOMETHËNIA E VEÇANTË, SEPSE
MUNDËSOJNË MODELIM RREGULLAR TË KOKËS
SË FEMURIT DHE ASETABULUMIT. PËRVEÇ
KËSAJ ATO POZITIVISHT NDIKOJNË EDHE NË
VENDOSJEN E BARAZPESHËS NDËRMJET
ABDUKTORËVE DHE ADUKTORËVE SI DHE NË
VASKULARIZIMIN E REGIS KOMBLIKO –
GLLUTEALE. USHTRIMET TË CILAT REALIZOHEN
ME NDIHMË TË NËNËS DUHET TË
EKZEKUTOHEN PAS SECILIT NDRRIM TË
PELENËS (8-10 HERË PËR 24 ORË) DHE NUMRI I
PËRSËRITJEVE 5-10 HERË
APLIKIMI I KINEZITERAPISË
PAS KURIMIT KIRURGJIK
 KURIMI KIRURGJIK NË ESENCË
NGËRTHEN DISA PERIUDHA:
 PERIUDHA PARA KIRURGJIKE
 PERIUDHA E LARGIMIT TË GIPSIT I CILI
KUSHTIMISHT MUNDËT TË NDAHET NË
DY NËNPERIUDHA (PERIUDHA E
USHTRIMEVE PASIVE DHE PERIUDHA E
USHTRIMEVE AKTIVE) DHE
 PERIUDHA KUR MËSOHET ME ECJEN
DISA UDHËZIME BAZIKE PËR REALIZIMIN E MËSIMIT TË
EDUKIMIT FIZIKË DHE SHËNDETSOR ME FËMIJË TË CILËT
KAN PASUR EDHE KAN ANOMALI LINDËSE SË NYJEN E
KËLLKUT
 TË GJITH NXËNËSIT KAN PASUR OSE KAN
ANOMALI TË LINDUR NË NYJEN E KËLLKUT
(DISPLLAZION, SUBULLUKSACION OSE
LLUKSACION) PËR SHKAK TË NDRRIMEVE
PATOLOGJIKO – FIZIOLOGJIKE, MË TEPËR OSE
MË PAK KAN AFTËSI KUFIZUESE NË RAPORT ME
FËMIJËT TJERË. PËR SHKAK TË SAJË ATA MË
SË SHPESHTI NDIHEN INFERIOR,
RESPEKTIVISHT MUNDË TË KEN KOMPLEKS TË
VLERËS MË TË ULËT. GJITH KJO MUNDË TË
NDIKOJ NEGATIVISHT NË ZHVILLIMIN PSIQIKË
TË FËMISË.
 GJATË REALIZIMIT TË DETYRAVE
PROGRAMORE TË EDUKIMIT FIZIKË
ME KËTA FËMIJË DUHET TË KET
TRETMAN TË POSATSHËM
LIGJËRATA E V
KËMBËT “X” (GENU VALGUM)
 KY DEFORMITET ËSHTË I LLOCUAR
NË PJESEN E NYJEVE SË GJUJVE.
TEK KY DEFORMITET POLPA DHE
KOFSHA (NËNGJUNI DHE MBIGJUNI)
NË RRAFSHIN FRONTAL FORMOJNË
KËNDË TË HAPUR NGA JASHT.
 NË KËTË DEVIJIM ZAKONISHT JANË TË
PËRFSHIRË (SIMETRIKISHT) TE DY
KËMBËT (FEMURI DHE TIBIA). POR
NGANJËHER SËSHTË E PËRJASHTUAR
EDHE DEVIJIMI ASIMETRIK, VETËM
PULPA (NËNGJUNI) OSE VETËM NJËRA
KËMBË. PËR SHKAK DEVIJIMIT TË
STATIKËS, VJEN DERI TE DISBALLANCI
NË RAPORT ME NGARKESËN VERTIKALE
TË GJUNJËVE DHE SHPUTAVE
 SOT NË LITERATURË MUNDË TE HASEN MË
TEPËR TIPE TË X KËMBËVE DHE ATE: ILIOPATE,
SIMPTOMATE DHE KOMPENZATORE.
ETIOMOLOGJIA PËR LAJMËRIMIN E TIPIT TË
PARË ESHTË E PANJOHUR, POR SUPOZOHET
SE SMUNDJA E RAHITISIT DHE ÇRREGULLIME
TË TJERA HORMONALE MUNDË TË PARAITEN SI
FAKTOR I RREZIKSHËM. TIPI I DYTË
LAJMËROHET TEK FËMITË KU EKZISTON
DISTERZIM NDËRMJET MUNDËSIVE TË
STRUKTURAVE TË NYJES SË GJUNIT (ESHTRA,
LIGAMENTE, MINISKUSET DHE MUSKUJT),
 MË SË TEPËRTI LAJMËROHET TË FËMIJËT ME
PESHË TË MADHE DHE ATA QË NGA MOSHA RE
NGARKOHEN ME PESHA TË RËNDA, POR EDHE
NGA FRAKTURAT E NDRYSHME NË PJESËN E
GJUNIT. NGA HULUMTIMET E NDRYSHME TË
MASES TRUPORE, TREGOJN SE NGA T’GJITH
NXËNËSIT E KLASËVE TË TETA TEK TË CILËT
JANË TË REGJISTRUARA X KËMBËT 41,67% KAN
PESHË TEJMASE TË TRUPIT. TIPI I TRETË
LAJMËROHET SI T’METË E RRËNIMIT TË
STATIKËS DHE DINAMIKËS NË SEGMENTET E
SIPËRT TË TRUPIT E SIDOMOS NË PJESËN E
REGISË GOMBLIKO – GLUTEALE
RESPEKTIVISHT TË NYJES SË KËLLKIT
 PAMAR PARASYSH SE PËR CILIN
TIP BËHET FJALË PERSONI GJATË
LËVIZJES INTENZIVE OSE
QËNDRIMET E ZGJATURA NDIN
DHËMBJE NË PJESËT MEDIALE TË
(KËLLÇEVE, GJUNJËVE DHE
SHPUTAVE).
KËMBËT “O” (GENU VARA,
CRURA VARA)
 SHKAKTAR KRYESOT TË KËTIJ
DEFORMITETI JANË: RAHITISI POR EDHE
FORSIMI I PARAKOHSHËM I FËMIJËS TË
QËNDROJ NË KËMBË DHE TË ECË NGA
ANA E PRINDËRVE PREAMBICIOZ, DUKE
HARRUAR SE KJO SJELL PASOJA TË
PAPARASHIKUESHME, KJO ANOMALI
ËSHTË E LLOCUAR NË 2/3 E POSHTME TË
MBIGJUNIT (FEMURIT) DHE 2/3 TË
NËNGJUNIT (TIBIS) DUKE I PËRFSHIRË TË
DY KËMBËT SIMETRIKISHT.
 PËRSHKAK TË PËRFSHIRJES SË KËTYRE
SEGMENTEVE, BOSHTET E ESHTRAVE (FEMURI
DHE TIBIA), JANË TË LAKUAR NË FORMË TË
HARKUT NE RRAFSHIN FRONTAL (GENU VARA).
PËRSHKAK TË RRËNIMIT TË STATIKËS MË SË
SHPESHTI VJEN DERI TEK DISBALLANCI NË
RAPORT ME NGARKESËN VERTIKALE TË
GJUNJËVE DHE SHPUTAVE. KY DEFORMITET
POSAQËRISHT ËSHTË I THEKSUAR NËSE
PERSONI KA PESHË TEJMASE TRUPORE,
PROFESIONI I T’CILIT KUSHTËZON NGRITJE DHE
BARTJE TË PESHËS, LËNDIMET E PJESËS
AKTIVE OSE PASIVE TË APARATIT LOKOMOTOR,
MARJA AKTIVE ME SPORT (LUNDRIM NË KAJAK
TË UJRAVE EKSTREM DHE FUTBOLL).
 NË RAPORT ME GJINIT, KY DEFORMITET KY
DEFORMITET HASET TE MESHKUJT (14,90%) SE SA
TEK FEMRAT (9,97%). ME KOREKCION TË KËTIJ
DEFORMITETIT DUHET FILLUAR QYSH NË MOSHËM
MË TË RE, RESPEKTIVISHT PAS REGJISTRIMIT TË
NDRRIMEVE TË PARA. KJO KRYESISHT VLEN PËR
REDRESMANE ORTOPEDIKE NË NDIHMË TË SHINAVE
KORIGJUESE OSE ME ANË TË BANDAZHIMIT –
OFRIMIT TË NYJEVE TË GJUNIT. PËRVEÇ KËSAJ
DUHET TË MIRRET TERAPI ANTIRAHITIKE QË E
PREFERON MJEKU DHE TË FILLOHET ME USHTRIME
TË CILAT KAN PËR QËLLIM TË VENDOSIN
BARAZPESHË NDËRMJET MUSKUJVE, LIGAMENTEVE
DHE ESHTRAVE TË CILËT SIGUROJJNË
STABILITETITN DHE LËVIZSHMËRIN E NYJEVE TË
GJUNIT NGA ANA E MBRENDSHME DHE JASHTME.
 NGA POZITAT FILLESTARE TË CILAT
MUNDEN DOBISHËM TË
SHFRYTËZOHEN PËR REDRESMAN
DHE FORCIM TË MUSKUJVE TË
POTENCUAR PREFEROHET ULJA SI
“BRETKOCË” DHE ULJA
PENGESORE
LIGJËRATA VI
DEFORMITETET E SHPUTAVE
 SHPUTA ËSHTË PËRBËRË PREJ 26 ESHTRAVE
DHE 28 NYJEVE TË LIDHUR NDËRMJET VETE NË
KAPSULLA NYJORE, LIDHJE NYJORE DHE
MUSKUJ DUKE FORMUAR NË ATË MËNYRË NJË
TËRËSI E CILA E SIGURON FUNKSIONIN E TIJË
STATIKË DHE DINAMIKË. SHPUTA TEK NJERIU NË
ZHVILLIMIN E SAJË FILLOGJENEZË, NË
VAZHDIMSI ËSHTË NDËRRUAR. KALIMI NGA
MËNYRA KATËR KËMBËSHE NË TË ECURIT
DYKËMBËSH, KA MUNDËSUAR NGA ORGANI
NDIHMËS PËR KAPJE TË BËHET ORGAN
KRYESOR PËR MBËSHTETJE, LËVIZJE DHE
AMORTIZIM. SHPUTA NORMALE KA DY
TRAJEKTORE PËR SË GJATI DHE TËRTHORAZI.
 DY TRAJEKTORET GJATË LOKOMOCIONIT
(ECJES, VRAPIMIT, KËRCIMIT) JOVETËM QË E
NGRITIN TRUPIN NGA SIPËRFAQJA, POR
NDIKOJNË EDHE SI RREGULLATOR ELASTIKË,
RESPEKTIVISHT SI AMORTIZATOR. PËRSHKAK
TË NJË SËR FAKTORËVE ENDOGJEN DHE
EGZOGJEN MË SË SHPESHTI VJEN DERI TEK
LËSHIMI I TRAJEKTORES LLONGITUDINALE OSE
NJËKOHËSISHT TË TËDY TRAJEKTOREVE. NË
MVARËSI NGA GJATËSIA DHE VENDOSJES SË
GISHTAVE TË SHPUTAVE FORMA DHE TIPI I
SAJË MUNDË TË JENË TË NDRYSHËM.
 NË RAPORT ME SHPUTAT
NORMALE, EKZISTOJNË MË TEPËR
LARGIME POR NE DO TË
PËRMBAHEMI VETËM PËR SHPUTAT
E RRAFSHA DHE TË GROPUARA.
SHPUTAT E RRAFSHA
(PES PLANUS)
 SHPUTAT E RRAFSHA NË RAPORT
ME GJITH ANOMALIT TJERA TË
APARATIT LOKOMOTOR,
PARAQESIN NJË NGA
DEFORMITETET MË TË SHPESHTA.
 NË ZHVILLIMIN E KËSAJ ANOMALIE, KRYESISHT
DALLOJNË TRE STADIUME – SHKALLË ( I°, II° dhe
III°) SHKAKTARËT PËR LAJMËRIMIN E KËSAJ
DUKURIE JANË TË NATYRËS ENDOGJENE DHE
EGZOGJENE. NGA SHKAKTARËT EGZOGJEN
PËRVEQ SMUNDJES SË RAHITISIT ROL TË
RËNDËSISHËM KA EDHE PESHA E TEJMASE
DHE ANGAZHIMI JO I MJAFTUESHËM I
MUSKUJVE TË EKSTREMITETEVE TË POSHTËM.
KJO ËSHTË E THEKSUAR SIDOMOS NË
PERIUDHËN PARA DHE PAS PUBERTETIT
(KLASA V – VIII).
 NË KËTË PERIUDHË VJEN DERI TEK DISBALLANCI
NDËRMJET ZHVILLIMIT TË ESHTRAVE NË GJATËSI
DHE FORCËS SË MUSKUJVE DHE LIGAMENTEVE TË
CILËT E MBAJNË “UREN” LLONGITUDINALE DHE
TRANSFERZALE TË SHPUTËS. NUK DUHET HARRUAR
SE SHPUTA SË BASHKU ME BOSHTIN KORRIZOR NE
ASPEKTIN FILLOGJENEZ JANË MË TË RINJË.
DREJTIMI NGA 4 KËMBË NË DY, KA SJELLË NJË
VARG NDËRRIMESH NË RAPORT ME DINAMIKEN
DHE STATIKEN E APARATIT LOKOMOTOR. KËSHTU
PESHA E TRUPIT ËSHTË NGRITUR PËR DY HERË,
SIPËRFAQJA MBËSHTETSE ËSHTE ZVOGLUAR PËR 8
HERË, KURSE KËNDI I SIGURIS NË DREJTPESHIMIN
 LABILPOASHTU DUKSHËM ËSHTE ZVOGLUAR. SI
REZULTAT I POZITËS SË PËRSHKRUAR, NGARKESA E
SHPUTËS (NGA ASPEKTI I PESHËS TRUPORE) ËSHTË
SMADHUAR RRETH 60%. PËRVEÇ RRËNIMIT TË
STATIKËS DHE DINAMIKËS KJO ANOMALI SJELL
PROBLEME EDHE NË QARKULLIMIN E GJAKUT
SIDOMOS NË SISTEMIN VENOZ DHE LAJMËRIMIN E
VENËVE TË ZGJËRUARA. PËR VËRTETIMIN E KËTIJ
DEFORMITETI EKZISTON QASJE SUBJEKTIVE DHE
OBJEKTIVE. NJË NGA METODAT MË TË SHPESHTA
ËSHTE METODA E TOMSENIT.
 A/B X 100 REZULTATET E FITUARA ME
KËTË FORMULË E PËRCAKTOJNË
SHKALLËN E LËSHIMIT TË SHPUTËS:
PREJ 1 – 30% = I° ; PREJ 31 – 60 % =
II° MË TEPËR SE 61% = III°
METODA JARALAICA DHE
BASHKËPUNËTORËT
 METODA E GRUPIT TË AUTORËVE RUS

 NËSE ËSHTË NË KUADËR TË ZBRAZTIRËS 2/5
LLOGARITET SHPUTË NORMALE. NËSE
TRAGU (GJURMA) ËSHTË NË KORRNIZË TË
3/5 BËHET FJALË PËR SHPUTË TË RRAFSHË
I° NËSE ËSHTË NË KORRNIZË TË 4/5 BËHET
FJALË PËR SHPUTË TË RRAFSHË TË
SHKALLËS II° DHE NËSE GJURMA GJINDET
NË KUADËR TË 5/5 DHE MË TEPËR ATËHERË
BËHET FJALË PËR SHPUTË TË RRAFSHË TË
SHKALLËS III°
 SIPAS HULUMTIMEVE TË SHUM
AUTORËVE PËRFAQËSIMI I SHPUTAVE
TË RRAFSHA TEK RINIA SHKOLLORE
LËVIZË PREJ 39,80 DERI NË 75%
PREVENCA DHE KORREKCIONI I
SHPUTAVE TË RRAFSHA
 ME PREVENCË DHE KORREKCION TË DEFORMITETIT
DUHET TË FILLOHET QYSH NË MOSHË MË TË RE NË
KËTË KUPTIM DUHET TE BARTEN KËPUCË
ORTOPEDIKE, TË ZVOGLOHET MASA TRUPORE DHE
PRAKTIKOHEN USHTRIME PËR FORCIMIN E
MUSKUJVE PËRGJEGJËS PËR MBAJTJEN E URËS
LLONGITUDINALE DHE TRANSVERZALE TË
SHPUTAVE. PARALELISHT ME KËTË DUHET TË
ELIMINOHEN GJITH FAKTORËT TJERË ENDOGJEN
DHE EGZOGJEN TË CILËT E NDIHMOJNË
LAJMËRIMIN E KËSAJ ANOMALIE.
SHPUATAT E GROPUARA (PES EGUINUS,
SHPUTË SHPICE, PES BALERINUS, PES
EXCAVATUS, PES CAVUS
 KJO ANOMALI NË RAPOST ME SHPUTAT E
RRAFSHA LAJMËROHET NË % MË TË VOGËL.
GJATË MARRJES SË LATOGRAMIT TEK NGA
NJË NJERI ME KËTË DEFORMITET VËREHET
DISKUNTINOITET I TRAGUT (GJURMËS),
RESPEKTIVISHT PJESAQ E PARË DHE E
PASME TË SHPUTËS NUK JANË TË
BASHKUARA ME PJESËN E MESIT “NGJITSA”
 NË RAPORT ME SHPUTËN NORMALE
PJESA METATARZALE DUKSHËM ËSHTË
MË E GJËRË NË RAPORT ME TARZUSIN.
SHKAKTAR PËR LAJMËRIMIN E KËTIJ
DEFORMITETI ENDE NUK JANË TË
VËRTETUAR POR MË SË SHPESHTI
FLITET PËR SHPUTË IDEOPATE TË
GROPUAR.
SHEMBULL I KOMPLEKS USHTRIMEVE TË
PREFERUARA PËR ZHVILLIM NORMAL,
PËRMIRËSIM DHE MBAJTJEN E FUKSIONIT TË
APARATIT LOKOMOTOR
SHEMBULL I KOMPLEKS USHTRIMEVE TË
PREFERUARA PËR ZHVILLIM NORMAL,
PËRMIRËSIM DHE MBAJTJEN E FUKSIONIT TË
APARATIT LOKOMOTOR
SHEMBULL I KOMPLEKS USHTRIMEVE TË
PREFERUARA PËR ZHVILLIM NORMAL,
PËRMIRËSIM DHE MBAJTJEN E FUKSIONIT TË
APARATIT LOKOMOTOR
SHEMBULL I KOMPLEKS USHTRIMEVE TË
PREFERUARA PËR ZHVILLIM NORMAL,
PËRMIRËSIM DHE MBAJTJEN E FUKSIONIT TË
APARATIT LOKOMOTOR
LIGJËRATA VII
DOMETHËNIA E PEDAGOGUT TË KULTURËS FIZIKE
NË ZBULIMIN E KOHSHËM DHE FRENIMIN E
ANOMALIVE TË APARATIT LOKOMOTOR
 ANOMALIT E SHUMTA TË APARATIT LOKOMOTOR
TEK RINIA SHKOLLORE TË PROVOKUARA NGA
FAKTORËT E RREZIKSHËM EKZOGJEN ME VONESË
ZBULOHEN, PËR ARSYJE SE NUK KA SIMPTOME TË
DUKSHME SUBJEKTIVE (DHEMBJE, TEMPERATURË,
PAGJUMSI, HUMBJE TË OREKSIT, DOBËSIM I
PËRGJITHSHËM) RESPEKTIVISHT NGA FAKTI SE
ARSIMTARËT NUK BËJNË MATJE PËRGJEGJËSE NË
FILLIM TË ÇDO VITI SHKOLLORË QË NË KOHË TË
ZBULOHEN ANOMALIT EVENTUALE. KJO BËHET
NGA:
 MOSDITURIA OSE MOSDIJA E PRINDËRVE DHE JO
INTERESI PËR VËSHTRIM TË FËMIJËVE PËR ANOMALIT
SINJALIZUESE DHE PASOJAT QË MUNDË TË PASOJNË MË
VONË.
 JOEDUKIMI I MJAFTUESHËM I ARSIMTARËVE QË NË KOHË
TË REGJISTROJNË ANOMALIT TRUPORE TË FËMIJËVE.
 JOINTERESIMI I MJAFTUESHËM I ARSIMTARËVE PËR
MENJANIMIN E SHPREHIVE TË KËQIJA NË SHKOLLË DHE
JASH SAJË.
 NË KONTEKST TË KËSAJË DUHET NË FRONT PËR TI
LUFTUAR KËTO ANOMALI TË BASHKËPUNOJNË GJITH
ARSIMTARËT POR GJITHNJI TË PRIJ ARSIMTARI I
EDUKIMIT FIZIKË.
 ORGANIZIM I DY DERI TRI LIGJËRATAVE ME
MJETE VIZUELE NGA ANA E ARSIMTARIT TË
EDUKIMIT FIZIKË, TË ARSIMTARIT DHE
NXËNËSIT PËR ANOMALIT TRUPORE DHE
SHKAKTARËT QË I INICOJNË.
 EKSPERIENCA E DERITANISHME FLET SE ME
ANOMALI TRUPORE NË SHUMICEN E RASTEVE
LIROHEN NGA ORA E EDUKIMIT FIZIKË, EDHE SE
MIRË DIHET ÇFAR ROLI DUHET TË KETË
PIKËRISHT PËR PREVENTIVEN DHE
KORREKCIONIN E KËTYRE ANOMALIVE.
DISA PRINCIPE BAZIKE GJATË PLANIFIKIMIT
DHE REALIZIMIT TË ORËVE TË GJIMNASTIKËS
KOREKTIVE NË SHKOLLA
 PËR REALIZIM SA MË TË SUKSESSHËM TË
QËLLIMEVE DHE DETYRAVE TË ORËVE TË
GJIMNASTIKËS KOREKTIVE DUHET TË PËRMBAHEMI
NË DISA MOMENTE SPECIFIKE:
 ORA E GJIMNASTIKËS KOREKTIVE NË PRINCIP, GJITHNJI
DUHET TË FILLOHET NGA NEVOJAT OBJEKTIVE DHE
MUNDËSIT MOMENTALE TË SECILIT SUBJEKT
 ME ANË TË USHTRIMEVE PËRSHTATËSE NJËKOHËSISHT
DUHET TË PËRKUSHTOHET KUJDESI SI PËR MUSKUJT E
SHKURTUAR NJËSOJ EDHE PËR MUSKUJT E ZGJATUR
RESPEKTIVISHT DUHET FORCUAR DHE ZGJATUR NJË GRUP
TË MUSKUJVE NJËKOHËSISHT DUHET TË KET KUJDES
EDHE PËR ANTAGONISTËT E TYRE.
 GJITHË USHTRIMET DHE AKTIVITETET NË
PRINCIP SË PARI DUHET TË JEN NGA KARAKTERI
I PËRGJITHSHËM E PASTAJ NGA AI LOKAL,
NDËRSA PËRSËRITJA DUHET TË JETË
SHKALLORE.
 SECILA ORË E GJIMNASTIKËS KOREKTIVE DUHET
TË DALLOHET NGA FORMA DHE PËRMBAJTA PREJ
ORËS SË MËHERSHME SEPSE PËRSHKAK TË
NJËLLOJSHMËRISË MUNDË TË LAJMËROHET
MONOTONI ÇKA NEGATIVISHT NDIKON NË
INTERESIN RESPEKTIVISHT INTENZITETIN E
VETË ORËS.
 PËR SHKAK TË SPECIFIKËS SË SECILËS ANOMALI
ORËT E GJIMNASTIKËS KORREKTIVE GJITHNJI
KANË QASJE INDIVIDUALIZUESE
 TE NGANJË ANOMALI, NË MVARËSI NGA SKALLA,
MOSHA, KARAKTERI, STADIUMI ETJ,
RESPEKTIVISHT NËSE GRUPI NË RAPORT ME
SHËNJESTRAT E MËHERSHME ËSHTË E
HOMOGJENIZUAR, ËSHTË E MUNDUR TË
UDHËHEQET NË FORMË MËSIMORE GRUPORE
POR NUMRI I FËMIJËVE NË KËTO GRUPE NUK
DUHET TË JENË MË I MADH SE 5-6 NXËNËS
 NË SECILËN ORË TË GJIMNASTIKËS KOREKTIVE
DUHET TË BARTET LLOGARI MAKSIMALE PËR
MBAJTJE RREGULLARE TË TRUPIT SI GJATË
ULJES DHE QËNDRIMIT ASHTU EDHE GJATË
MARRJES SË POZITËS FILLESTARE,
RESPEKTIVISHT NË KOHË TË USHTRIMIT.
 GJITHË USHTRIMET DHE AKTIVITETET TË ORËS
SË GJIMNASTIKËS KORREKTIVE DOEMOS DUHET
TË DEMOSTROHEN NË MËNYRË RREGULLARE,
SEPSE VETËM KËSHTU DO TË JEN PËRGJEGJËSE
PËR QËLLIMIN E TYRE.
 ORA E GJIMNASTIKËS KORREKTIVE E
PLANIFIKUAR MIRË DHE E REALIZUAR DUHET TË
PRODHOJ INTERES TË GJATË PËR MARRJE
INDIVIDUALE ME USHTRIME DHE AKTIVITETE TË
CAKTUARA NË KOHË TË LIRË TË SUBJEKTIT.
 SECILA ORË PËR GJIMNASTIKË KORREKTIVE NË
PRINCIP DUHET TË JETË NË FUNKSION TË NJË
NGA TRI PËRCAKTIMET KRYESORE:
 TË SANOHET ANOMALIA
 TË FRENOHET NË NIVEL EKZISTUES
 TË NGADALSOHET PROGRESIONI I SAJË
SELEKTIMI I NXËNËSVE ME ANOMALI TË
APARATIT LOKOMOTOR DHE DËMTIME
TJERA
 Për organizim të mirfilltë të orës së
gjimnastikës korektive e
patjetersueshme është selektimi dhe
diferencimi i të gjithë nxënësave të cilët
kan anomali të caktuara që të mundet
grupi në mënyrë më të mirë të
homogjenizohet.
 Gjithë nxënësit e hendikepuar mundë të
ndahen në tri grupe:
 Në grupin e parë rradhiten nxënësit që
munden të përcjellin mësim të rregullt, a
kan nevojë për përcjellje edhe të
gjimnastikes korektive.
 Në grupin e dytë janë nxënësit të cilët nuk
munden të përcjellin mësim të rregullt të
ed.fizikë për shkak se janë të drejtuar
vetën në orët e gjimnastikës korektive.
 Në grupin e tretë janë gjithë nxënësit të
cilët nuk jan ne gjendje të përcjellin as orë
të rregullta të e.fizikë as orë të
gjimnastikës korektive. Për shkak të sajë
këta nxënës varësisht nga anomalitë
udhëzohen në orë speciale.
 Që të bëhet selektim dhe diferencim i
mirëfillt për rradhitje në grupin e parë
dhe të dytë duhen të aplikohen matje
përshtatëse për vërtetimin e statusit të
shtyllës korrizore, kofshit gjoksor dhe
këmnbëve. Kësi lloj matje duhet të
bëhen në fillim të çdo viti shkollorë
(iniciale),
 Pas mbarimit të gjysëmvjetorit të parë
(tranzitive) dhe në fund të mbarimit të
vitit shkollorë (finale).
 Për të qenë grupet selektuese sa më
homogjene në raport me përfshirjen e
segmentit respektivisht shkalla e
diferencimit i ndajmë në tri grupe:
 Nxënës me largime të shtyllës korrizore nga
normalja në rrafshin sagital (kifoza, lordoza, kifo-
lordodoza dhe kifo-skolioza)
 Nxënës me largime të shtylles korrizore nga
normalja në rrafshin frontal (skolioza, skolio-kifoza
dhe skolio-lordoza).
 Nxënës me deformitete të këmbëve: deformitete
të nyjes së gjunit këmbë ‘’O’’, këmbë ‘’X’’, këmbë
shpice dhe deformitete të shputave (shputa të
rrafsha të shkallës së I, II dhe II)
LËNDIMET MË TË SHPESHTA TË APARATIT
LOKOMOTOR DHE APLIKIMI I KINEZITERAPIS
NË PROCESIN E REHABILITIMIT
 Nocioni rehabilitim ngërthen spektër të
gjërë të aktiviteteve, gjith ato kan për
qëllim nëpër procedura të ndryshme që
të i përmirësojnë funksionet e dëmtuara
të njeriut (faqe 297)
DEFINICIONI DHE NOCIONI I
LËNDIMEVE SPORTIVE
 Disa autor konsiderojndë se lëndimet
sportive nuk dallohen nga lëndimet që
njerëzit i fitojnë në jetën e përditshme,
të tjerët konsiderojnë se edhe se jan të
ngjajshme ose identike dallime prap
ekzistojnë
NDARJA E LËNDIMEVE
SPORTIVE
 Klasifikimi i lëndimeve sportive nga
aspekti i peshës së tyre dhe mungesa
nga stërvitja dhe garave sipas më tepër
autorëve (faqe 299 scanim)
 Gjithë lëndimet pa dallim se për cilën
strukturë të aparatit lokomotor punohet
(lëkura, muskuli, tetivat, ligamentet,
eshtrat, nyjet etj).

 Sipas kësaj se lëndimet a janë
regjistruar në kohë të aktiviteteve ose
pas atyre ose kumulativisht ndërlidhen,
dallojmë lëndime akute dhe kronike. Në
lidhje me këtë në mvarësi nga pesha e
dëmtimit sot ekzistojnë më tepër ndarje
(tabela 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 faqe 300)

LËNDIMET MË TË SHPESHTA NË SPORT, PREVENIMI I
TYRE DHE APLIKIMI I KINEZITERAPIS NË PROCESIN E
REHABILITIMIT
 Për shkak të dëshirave që të arrihet
rezultat sa më i mirë, respektivisht të
fitohet kundërshtari ose vetvetja,
shpesh herë vjen deri tek diskrepanca
ndërmjet dëshirave dhe mundësive të
organizmit. Si rezultat i kësajë, si dhe
përshkak ngarkesës joadekuate
kundërshtarit më të fortë, vlerësimit të
dobët etj.
 Si pasojë e shpejtësive të mëdha (lëshim në
skiim mbi 170 km në orë) vjen deri te
ngarkesa enorme të aparatit lokomotor me
çka tejkalohen mundësitë e tijë anatomo –
fiziologjike dhe ligjshmëritë biomekanike. Si
pasojë e kësajë vjen deri tek këputja
(ruptura) të fijeve të caktuara muskulore,
tetivave dhe ligamenteve respektivisht deri
tek krisjet dhe thyerjet e eshtrave dhe nyjeve
(fisura dhe fraktura).
 Përkrah kësajë, lajmëresa e lodhjes,
zvoglimi i koncentrimit, nxemje jo e
mjaftueshme, respektivisht elongacion
(zgjatje) para stërvitjes dhe garave
poashtu munden të jenë një nga
shkaktarët për lajmërimin e lëndimeve
në sport. Lëndimet varësisht nga
dëmtimi i lëkurës mundë te jenë te
hapura dhe të mbyllura.
SIMPTOMET MË TË SHPESHTA
DHE LËNDIMET E MUSKUJVE
 Simtomet më të shpeshta të cilat e
zvoglojnë aftësin e muskulit që të
kryejn aktivitetin sportiv, a pran kësaj
që të mos ndikoj në tërësinë e tijë
rradhiten ndërrime me rradhë:
 Dhembke në muskul (‘’muskul fiber’’)
 Shtangime në muskul
 Zgjatje e muskulit.

 Për dallime nga këto, tek lëndimet e
pjesëve të buta të aparatit lokomotor,
vjen deri tek ndërrimi i strukturës dhe
tërësis së indeve, këtu para së gjithash
mendojmë në:
 Kontuzionet
 Mikrotraumat (rupturë e pjesërishme të
fijeve muskulore)
 Rupturë e tërësishme e muskulit
 Lëndimi i fascis muskulore
 Rupturë e pjesërishme ose tërësishme e
tetives
 Rupturë e pjesërishme ose tërësishme e
ligamenteve
TRETMANI MEDICINAL DHE APLIKIMI I
KINEZITERAPIS NE REHABILITIMIN E
LENDIMIT TË MUSKUJVE
 Tretmani medicinal gjatë kurimit të
lëndimeve të muskujve
 Varësisht nga perimetri dhe intenziteti i
lëndimeve edhe tretmani medicinal
dallohet në raport me imobilizimin,
terapija medikamentoze dhe të tjera.
Tek ruptura e tërësishme(sidomos tek
grupet e mëdha muskulore)
 Më e preferushme është intervenimi
kirurgjik dhe ate në 24 orët e para nga
lëndimi i muskulit. Pas operimit
segmenti imobilizohet rreth tri javë. Në
këtë periudhë 10 – 20 ditë duhet
tentuar me gjithë mjetet e mundëshme
ajo pjesë të vaskulirizohet me sigurimin
e procedurave ngroftsuese edhe te tjera
 Për dallim nga totalja, ruptura parciale e
muskulit kryesisht kurohet
konzervativisht. Tek këto lëndime
sikurse tek gjithë lëndimet tjera,
menjëher pas lëndimit duhet të
aplikohet akulli, të imobilizohet dhe të
ngritet segmenti më lart nga niveli i
zemres (elevacioni).
 Me këtë zvoglohet mundësija që të vijë
deri tek rrjedhja e mëtutjeshme
intenzive e gjakderdhjes dhe zgjërimi i
hematomit. Nga mvarësia e përfshirjes
së ruptures parciale, imobilizimi thjeshtë
zgjatë 8 – 14 ditë por tek situatat e
veçanta edhe më tepër. Pastaj mës së
shpeshti aprikohen procedura të
ndryshme fizioterapeotike siç janë:
 Magnetoterapija impulsive, ultrazëri,
rryma interferente, laseri biostimulativ,
diadinamik, elektroforeza e barërave,
masazhë në të thatë dhe masazhë ndër
ujë, kirio masazha, përdorimi i soluksit,
pozicionimi, ushtrime për zgjatje të
muskulit të lënduar, ushtrime për
grupet e shëndoshë muskulor etj.
 Në këto raste bashkipunimi ndërmjet
mjekut trajnerit dhe spçortistit duhet të
jetë në nivel.
APLIKIMI I KINEZITERAPIS NË
REHABILITIMIN E LËNDIMEVE TË
MUSKUJVE
 Tek lëndimet akute, varësisht nga
perimetri dhe intenziteti i lëndimit me
aplikimin e kineziterapis duhet të
fillohet sa më herët diku pas 48 orëve.
Ushtrimet aktive duhet të realizohen në
pozitë lehtësuese të segmentit të
lënduar, kurse lëvizjet të realizohen me
aplitudë më të vogël dhe lev të
shkurtuar,
 Gjatë ushtrimit dhëmbja në segmentin e
lënduar duhet të jetë tolerante që të
mos vim deri tek lëndimi i mëtutjeshëm.
Pas 4-6 ditëve ushtrimet duhen të
realizohen me aplitudë më të madhe,
lev më të gjatë dhe kundër ndikimit të
gravitacionit.
 Ushtrimet kineziterapeutike duhet
progresivisht të zmadhohen si numri në
kompleks poashtu edhe përsëritja e
tyre. Në fillim secili kompleks duhet të
jetë i përbërë prej 6 – 12 ushtrimeve
kurse secili ushtrim të përsëritet 8 – 15
herë.
 Më vonë numri i ushtrimeve në
kompleks mundë të jetë 20 – 30, kurse
përsëritja e tyre 15 – 20 herë. Në secilin
kompleks pesha e ushtrimeve duhet të
jetë tek muskuli i lënduar ose grupi
muskulor.
LËNDIMET E TETIVAVE NË
SPORT
 Secili muskul skeletor në organizmin
njerzor (sidomos në ekstremitete),
kapet për ashtin me lidhje proksimale
dhe distale (tetivë ose aponeurozë). Në
këtë mënyrë forca e cila manifestohet
gjatë kontrakcionit nëpër tetivë
transferohet në eshtra si lev me çka
mundësohet lokomocioni në nyje.
 PËRFAQËSIMI I RUPTURAVE TË
TETIVAVE SIPAS DISCIPLINES
SPORTIVE (MEDVED.R DHE
BASHKËPUNËTORËVE 1987)
VENDI I LËNDIMIT DISCIPLINA SPORTIVE
TETIVAT E EKSTREMITETEVE TË
FALANGAVE TË GISHTAVE,
FALLANGAVE TË DUARVE
BASKETI, VOLEJBOLLI, HENDBOLLI,
HEDHJA E DISKUT DHE SHTYTJA E
GJYLES
TETIVA E MUSKULIT m.ekstenzor
policis longus
HEDHJET (GJYLES, DISKUT,
ÇEKIÇIT DHE HENDBOLLIT)
TETIVA E MUSKULIT TË
MBIBRRYLIT m.triceps brakhi
HEDHJET, MUNDJA, GJIMNASTIKA,
NGRITJA E PESHAVE, LUNDRIMI
ETJ.
TETIVA E MUSKUJVE TË KOFSHES
m.quadriceps femoris
VRAPIMET, KËRCIMET,
GJIMNASTIKA
TETIVA E m.tricepsurae
tendoafillaris
VRAPIMET, KËRCIMET, TENISI,
SKIIMI, FUTBOLLI
DËMTIMI I TETIVAVE NËPËR
STADIUME
 Stadiumi i parë: dhembje pas ngarkeses
 Stadiumi i dytë: dhembje në fillim dhe pas
ngarkeses
 Stadiumi i tretë: dhembje në kohë të aktivitetit
sportiv dhe pas mbarimit të sajë
 Stadiumi i katërt: dhembje në kohë të ngarkeses
dhe dhembje e cila vazhdon edhe në pushim,
stërvitjet dhe garat janë të larguara në tërësi
 Stadiumi i pestë: vjen deri te ruptura e ligamentit
të patelës ose tetives të quadricepsit.
 Kësi lloj i ndarjes mundë të praktikohet
edhe tek segmentet tjera të trupit.
(këtu të futet foto 4/2 faqe 322)
 Rupturat e tetivave, meneskusat dhe
ligamente të aparatit lokomotor.
APLIKIMI I KINEZITERAPIS NË
APLIKIMIN TEK LËNDIMI I TETIVAVE
 Lëndimi i tetivave tek sportistët aktivë
numerikisht në përqindje ështëdukshëm
më i vogelë se sa tek rekreuesit dhe
veteranët. Varësisht nga lëndimi
(ruptura parciale ose e tërësishme) si
dhe nga ajo a është aplikuar intervenim
kirurgjik apo jo koha e imobilizimit
eshte e ndryshme.
 Tek tetivat e mëdhaja imobilizimi zgjat
diku rreth 8 javë, analogisht ndaj kësaj
me procedura kineziterapeotike fillohet
dukshëm më vonë (tabela 4/26
përfaqësimi procentual i lëndimeve të
reja dhe përsëritëse tek meshkujt) të
shënohet nga tabela faqe 324, tabela
4/27 njësoj vetëm tek femrat nga faqe
324
 Ushtrime kineziterapeotike të përdoren
me bashkëushtrues, vegla dhe rekuizita
të veçanta, çikletë ergometa, trakë
lëvizëse etj. Paralelisht me këto ipen
edhe ushtrime për relaksim, ushtrime
për zhvillim të qëndrueshmërisë,
shpejtësisë, koordinimit etj.
 Pas nxerrjes së gipsit, përkrah
procedurave fizikale dhe aktiviteteve
kineziterapeotike, preferohet
hidromasazhi dhe me dorë, poashtu
preferohet hidrokineziterapia gjatë tërë
kohës së rehabilitimit (këtu foto 4/3
shembull i kompleksit të ushtrimeve i
dedikuar për rehabilitimin tek lëndimet
e shputave faqe 325).
LËNDIMET E LIGAMENTEVE
NË SPORT.
 Ligamentet janë të përbërë nga indi i
dendur lidhorë, fijet e të cilave janë të
rradhitura për së gjati. Ligamentet
paraqesin forcë pasive të aparatit
lokomotor cilat i sigurojnë gjith nyjet
lëvizëse të organizmit njerëzorë. Ne
mvaresi nga pesha, lëndimet e
ligamenteve, kryesisht mundën te
ndahen ne tri stadiume
 Tek stadiumi i pare vjen deri tek tërheqja e
ligamenteve dhe deri tek humbja e tonusit
të tyre, pran kësaj disa fije munden të jen
të këputura dhe ndonjë enë e gjakut,
përgjithësisht tërësija e ligamentit është e
rujtur.
 Tek stadiumi i dytë për shkak këputjeve të
më tepër fijeve dhe enëve të gjakut ku
përfshirja mundë të jetë e ndryshme edhe
se integriteti i nyjes ekziston, por pjesa e
 këputur e tijë nuk funksionon. Si rezultat i
kësaj nëse lëndimi nuk eliminohet stabiliteti
i nyjes është i rrezikuar.
 Tek stadiumi i tretë për dallim nga dy të
parët vjen deri tek këputja totale e
ligamentit, këto ndërrime sjellin deri tek
humbja e tërësishme e funksionimit të
nyjes.
APLIKIMI I KONEZITERAPIS NË
REHABILITIMIN TEK LËNDIMET E
LIGAMENTEVE
 Për shkak vaskullarizimit të dobët ligamentet
e lënduar kërkojnë kohë te gjatë për
rehabilitim. Tek lëndimet më të lehta të
ligamenteve ku janë të lënduar një pjesë e
vogelë të fijeve ligamentoze, menjëher duhet
të aplikohet akull, nyja mirë të bandazhohet,
të ngritet më lartë se niveli i zemres dhe të
pushohet 7 – 10 ditë. Pran kësaj duhet të
dihet se aplikimet me akull (mvarësisht nga
lëndimi) duhen të vazhdohen në 48 oret e
para,
 a tek ndonjë rast edhe më tepër. Në
princip secili aplikacion duhet të zgjasë
10 – 20 min të përsëritet 4 – 5 herë në
ditë, kështu parandalohet të vij deri tek
ajsimi (edemi) dhe hematomi në nyje.
Për dallim nga aplikimet e ftohta,
aplikacionet e ngrohta (parafin, fango,
mbështjellsa të ngrohtë, soluks etj)
 duhen të përdoren pas qetësimit të
gjendjes respektivisht 7 – 10 ditë pas
lëndimit. Në këtë periudhë nga
domethënia e veçantë eshtë masazhi
ndërujor, masazhi në të thatë e
sidomos hidrokineziterapija në kadë ose
pishinë.

APLIKIMI I KINEZITERAPIS NË
REHABILITIMIN E LËNDIMEVE TË NYJES
SË GJUNIT
 Secili lëndim i ligamenteve të nyjes së
gjunit (tërheqje, rupturë parciale ose e
tërësishme etj.) për shkak të cilës gjuni
detyrimisht imobilizohet, sjell deri tek
dëmtimi i gjitha strukturave në nyje e
sidomos deri tek atrofimi i muskujve
sidomos m.Kuadrices femoris si pasojë
e lëndimit, kualitetet psikofizike të
sportistit i cili më shumë mund dhe
 në periudhë të gjatë kohore e ka
arritur, përnjëherë në tërësi e humbë.
Kthimi i funksioneve pas lëndimit në
nivelin e mëhershëm (në mvarësi nga
pesha e lëndimit ) paraqet proces të
mundshëm dhe të gjatë. Kjo i përket
sidomos sportistëve kulmor foto 4/5
faqe 330 foto 4/6 faqe 333 foto 4/7
faqe 334
LËNDIMET E NYJEVE DHE
ESHTRAVE
 Gjith lëndimet e nyjeve lëvizëse,
kryesisht mundemi të i ndajmë në tri
grupe dhe atë: kontuzione, distorzione
dhe lluksacione, prej të cilës të fundit
munden të jenë pa frakturë dhe me
fraktur në siperfaqe e nyjeve. Tek
lëndimet e tilla, njëkohësisht vjen edhe
deri tek ruptura ose dëmtim i mëteper
strukturave në nyjen e përfshirë
NDRYDHJE (CONTUSIO)
 Këto lëndime ndodhin si pasojë e
goditjes së plotë në pjesë të nyjes nga
ndonjë forcë e jashtme ose nga goditje
me nyje në ndonaj send, si dhe gjetë
rënies (peshës së vetë) në teren.
Madhësia e lëndimin mvaret nga forca e
cila e ka shkaktuar të njejtin,
respektivisht nga ndërtimi anatomik i
nyjes.
 Në mvarësi të intenzitetit të goditjes, në
sipërfaqen e lëkurës mundë të
lajmërohet edemë. Për shkak kësajë, në
prekje ose gjatë lëvizjes lajmërohet
dhëmbje.
PËRDREDHJE (DISTORSIO)
 Distorzioni në nyje ndodh për shkak
ndikimit të forcave të jashtme të cilat
kanë tendencë të zhvendosin sipërfaqe
të nyjeve konkave dhe konvekse me
ndonaj nga tri rrafshet duke tentuar që
nyjen ta shkyqin. Foto 4/9 faqe 340
 Duke filluar nga fakti se gjatë
disterzioneve më së shpeshti dëmtohen
stabilizatorët pasivë, smodllaka.v (1987)
lëndimet e ligamenteve të nyjeve i ka
ndarë në tri shkallë:
 Shkalla e parë. – vjen deri tek lëndimi i
lehtë i ligamenteve me tërheqje të një
numri të vogël fijesh. Për shkak kësajë nuk
ekziston lëvizshmëri abnormale në nyje a
funksioni ngel i padëmtuar
 Shkalla e dytë. – ekziston rupturë e
pjesërishme e ligamenteve për shkak të
cilës vjenë deri tek humbja e funksionit
dhe deri tek abnormaliteti i lehtë në raport
me lëvizshmërin në nyje.
 Shkalla e tretë. – vjen deri tek ruptura e
tërësishme e ligamenteve për shkak të
cilës vjen edhe deri tek lëvizshmërija
abnormale në nyje.
PËRZDJEDHJA (LUXATIO)
 Këto lëndime paraqesin një nga
lëndimet e rënda në nyjet e aparatit
lokomotor. Këto lajmërohen si rezultat i
smadhimit të ndonaj force të jashtme e
cila e ngadhnjen rezistencen e
strukturave nyjore, e sidomos
rezistencen e lidhjeve nyjore. Si pasojë
e kësajë vjen deri tek tërheqja (zgjatja)
e ligamenteve ose deri tek ruptura e
 pjesërishme ose tërësishme e tyre, çka
sjell edhe deri tek largimi i eshtrave
nyjore në një nga tri rrafshet. Në atë
mënyrë, anët konkave dhe konvekse e
sipërfaqeve nyjore më nuk përbëjnë
kontakt normal. Nëse eshtrat mbeten
në atë pozicion, atëher flitet për
lloksacion të tërësishëm ose
pjesërishëm.
 por nëse sipërfaqet nyjore mbeten
pjesërisht në kontakt, atëher flitet për
sublluksacion foto 4/10 faqe 342
KRISJE (FISSURA) DHE THYRJE
(FRAKTURA) E NYJEVE DHE ESHTRAVE
 Indi eshtëror te njeriu paraqet organ
shumë të fortë me ngjyrë të bardhë.
Roli kryesor i tijë (si pjesë pasive e
aparatit për lëvizje) është që të sigurojë
stabilitet dhe rezistencë të presioneve
dhe tërheqjeve (trakcija) kur gjatë
lokomocionit aparati lokomotor është i
preokupuar.
 Sipas boshkoviç.m (1992), në
organizmin e njeriut ekzistojnë 200
eshtra, me madhësi, formë dhe
funksion të ndryshëm. Në këtë mënyrë
gjithsesi nuk futen eshtrat ndëgjues dhe
ata senzoid të cilët nganjëherë mundë
të lajmërohen në tetivat e muskujve më
të mëdhej, për shkak inaktivitetit
(m.cuadriceps femoris).
 Por kur ndonaj forcë e jashtme ndikon
në eshtrat me përmasa që të ja
tejkalojnë forcen dhe ekzistencen e tyre
anatomike atëher vjen deri te pëlsitja e
tyre (fissura) ose deri tek thyerja
(fraktura). Thyrjet mundë të jenë me
madhësi të ndryshme dhe në drejtim të
ndryshëm (transferzale, llongitudinale,
spirale dhe kombinuese).
 Gjithë frakturat mundë të jenë të
hapura dhe të mbyllura. Më të rënda
jan gjithsesi ato të hapura sepse ato i
tejkalojnë (shpojnë) strukturat e buta
dhe lëkurën. Foto 4/11 faqe 344 foto
4/12 faqe 345 foto 4/13 faqe 346
APLIKIMI I KINEZITERAPIS NË REHABILITIM
TEK LËNDIMET E MENISKUSEVE, NYJEVE DHE
ESHTRAVE
 APLIKIMI I KINEZITERAPIS NË
REHABILITIMIN E LËNDIMEVE TË
MENISKUSIT
 Kurimi i lëndimeve të meniskuseve te
sportistët në masë të madhe mvaret
nga diagnostifikimi i saktë të lëndimit.
Në praktikë kryesisht ekzistojnë dy
qasje.
 I pari është konzervativë (jokirurgjikë),
 Tjetri është me ndihmë të intervenimit
kirurgjikë (rregullim i meniskusit
‘’meniskopeski’’, nxerrje të meniskurit
‘’meniskotomija’’, kirurgjia artroskopike dhe
elektrokirurgjia). Foto 4/14 faqe 249
 Pas intervenimeve dhe nxerrjes së gipsit
imobilizues të gjunit, tretmani kryesor i
kineziterapis është që në nyje të
kthehet amplituda e lëvizjeve (lakimet)
në nivel normal. Foto 4/15 faqe 352
APLIKIMI I KINEZITERAPIS NË
REHABILITIMIN E LËNDIMEVE TË
ESHTRAVE DHE NYJEVE
 Thyrja e eshtrave pa dallim ku jan të
llocuara bien në lëndime të rënda të
aparatit lokomotor. Për shkak të kësajë
pjesa e lënduar ose ekstremiteti duhet
të vendoset në imobilizim të
përkohshëm foto 4/16 faqe 353 foto
4/17 faqe 354 foto 4/18, 4/19 dhe 4/20
faqe 355, 356, 356. foto 4/21 faqe 358
APLIKIMI I KINEZITERAPIS TEK
DISA SMUNDJE REUMATIKE
 Në lepezen e gjërë te sëmundjeve nga
të cilat njeriu dëmtohet, në sëmundjet
reumatike i takon një përqindje e lartë.
Kur dihet se nga këto sëmundje
shkaktohet invaliditet i përkohshëm ose
i përjetshëm, respektivisht për shkak
këtyre humben numer i madh të ditëve
punuese, atëher bëhet e qartë se sa
domethënie ka terapie adekuate.
 Në shërimin e anomalis, përkrah
terapis medicinale shfrytezohen
aplikime të ndryshme të ngrohta dhe
ftohta, banja, masazha, mbështjellsa
gipsor ose aparate për fiksim të nyjeve
përkatëse, ndërhyrje operative etj.
 Por përkrah këtyre vend të posatshëm
ka aplikimi i kineziterapis adekuate në
kushte kur ajo është e indicuar.
Etimologjija e sëmundjeve reumatike
ende deri më sot sështë mjaft e
qartësuar. Nga numri i madh i faktorëve
endogjen dhe ekzogjen më së tepërti
ceken:
 Predispozicionet gjenetike, infektimet e
ndryshme, faktorët socio – ekonomik,
kushtet gjeografiko – klimatike,
specifiteti i ngarkesave profesionale,
makro dhe mikro lëndimet të aparatit
lokomotor, menyra e jetesës dhe punës,
ushqimi, pesha e tejmase, zvoglimi i
imunitetit, lodhja, proceset involutive në
pleqëri etj.
 Sipas shumë autorëve sëmundjet
seumatike mundë të ndahen në tri
grupe: 1. ndezës; 2. degjenerativ; 3.
jashtë nyjorë (ekstraartikular). Në
secilin grupë të potencuar ka më tepër
sëmundje
REUMATIZMI NDEZËS
 Në këtë grupë bëjn ojesë më tepër
sëmundje, por më të theksuara janë:
ethet reumatike, artritisi reumatik
juvenil, artritisi reumatoid dhe
spondilitisi ankillozantid
SËMUNDJET REUMATIKE
DEGJENERATIVE
 Sëmundjet degjenerative reumatike i
përfshijnë nyjet e ekstremiteteve dhe
boshtit korrizor nëse sëmundja është e
llocuar në këmbë dhe duar, atëher flitet
për artrozë, nëse sëmundja i ka
përfshirë nyjet ndërmjet unazave,
atëher mendohet në spondillozë dhe
spondilloartrozë (discartroza).
 Ndër këto sëmundje më së tepërmi
haset në:
 Artroza (arthrosis)
 Artroza e këllkit (coxarthrosis)
 Artroza e gjurit (bonarthrosis)
 Spondilloza (spondylosis) dhe
spondyloartroza (discarthrosis)
 Sindromi cervikal
 Sindromi llombosakral
 Disku ndërmjetunazor dhe specifitetet e tij
 Sindromi llumbal
 Llumbalgija (lumbago)
 Radikludopatija lumbale (ischialgia,
lumboichialgia)

MASAZHA
 Njeri në zhvillimi e tij evolutiv e ka
vështru domethënien e masazhit
(lumaritje, fërkim dhe ndrydhje), si
kusht për përmirësimin më të hershëm.
Kjo më tepër vlen për goditjet,
lëndimet, tërheqjet, mërthitjet ose gjatë
lajmëreses së slodhjes tek ndonjë pjesë
e trupit a më së shpeshti tek
ekstremitetet e sipërme dhe poshtme.
 Në histrorikun e medicinës, e sidomos
në greqin e vjetër mundë të
apostrofohen numër i madh i mjekëve
të cilët masazhit i kan kushtuar
vëmendje të posatshme por ajo ka qenë
pjesë përbërëse gjatë kurimit të ndonjë
sëmundje.
LLOJET E MASAZHAVA
 Masazha në esencë paraqet metodë
specifike me të cilën mekanikisht
ndikohet në trup në tërësi, por edhe në
segmente të ndara të tij, në mvarësi
nga ajo me çfar qëllimi praktikohet,
masazha mundë të ndahet në tri grupe:
higjienike, sportive dhe terapeutike ose
medicinale.
MASAZHA HIGJIENIKE
 Kjo masazhë në esencë duhet të
paraqet pjesë përbërëse në jetën e
përditshme dhe në princip duhet të
aplikohet dy deri tri herë në javë a sipas
mundësis pas secilit aktivitet trupor dhe
dush.
MASAZHA SPORTIVE
 Masazha sportive duhet të zgjasë prej
35 deri 45 min a masazha e
segmenteve të ndara prej 4 deri në 6
min. Në varësi nga ajo kur praktikohet
mundë të jetë si përgaditore dhe
masazhë për pushim – relaksim.
MASAZHA TERAPEUTIKE
 Më së shpeshti praktikohet në qendrat
për rehabilitim medicinal gjatë kurimit
të sëmundjeve të ndryshme të ndonjë
organi ose indi, a sidomos gjatë
shërimit të lëndimeve të pjesëve të buta
dhe forta të aparatit lokomotor. Për tu
realizuar masazhi me sukses duhet
patur në disponim:
 Krevat për masazh, mjete ndihmëse
dhe ate: mjete të cilat kanë shtresë
yndyrore dhe mjete bazat e të cilës
paraqet pluhura të ndyshëm (pudër) etj
TEKNIKA E MASAZHIT
 Në literaturë ekzistuese kryesisht hasen
përfshirje të njejta me atë dallim që tek
disa autorë ekzistojnë edhe variante të
përfshirjeve kryesore. Duke mos u
lëshuar në analizë detale, vëmendjen
tonë do ta përqëndrojmë në 4 – 5
përfshirje (operacione) dhe ate:
lëmuarje, fërkim, ndrydhje, goditje dhe
vibrime