AÉ©HQC’G

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20
(1331) Oó©dG
Wednesday 18 - June 2014

issue No (1331)

¢ùeÉÿG »°VÉHE’G ôµØdG ô“Dƒe
êójÈeÉc á©eÉéH π°UGƒàj

21 ........................

¢ù«FQ Åæ¡j ¿É£∏°ùdG ádÓL
»°ù«°ùdG ôµ°T ≈≤∏àjh .. π°û«°S
á«fɪ©dG - §≤°ùe
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M å©H
áÄæ¡J á«bôH ` √É``YQh ˆG ¬¶ØM ` º¶©ŸG ó«©°S øH
¢ù«FQ πµjÉe ¢ùµ«dCG ¢ùª«L ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG
,√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæà ,π°û«°S ájQƒ¡ªL
äÉ«æªàdG ¥OÉ°Uh ÊÉ¡àdG ¢üdÉN ¬àdÓL ɡ檰V
Iô°†M ≈≤∏Jh .≥jó°üdG √OÓH Ö©°ûdh ¬àeÉîØd
º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U
áeÉîa øe á`«HGƒL ô`µ°T á`«bôH ` √ÉYQh ˆG ¬¶ØM `
ájQƒ¡ªL ¢``ù`«`FQ »°ù«°ùdG ìÉ``à`Ø`dG ó``Ñ`Y ¢ù`«`FôdG
¬d áÄæ¡ŸG ¬àdÓL á«bôH ≈∏Y kGOQ á«Hô©dG ô°üe
øe Üô``YCG ,ájQƒ¡ªé∏d kÉ°ù«FQ ¬HÉîàfG áÑ°SÉæÃ
kGócDƒe ,¿É£∏°ùdG ádÓ÷ √ôµ°T ≠dÉH øY É¡dÓN
øjó∏ÑdG ÚH á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ºYO ᫪gCG ≈∏Y
kÉ«æªàe ,QÉgOR’Gh AɪædG øe ójõe ƒëf Ú≤«≤°ûdG
Êɪ©dG Ö©°û∏dh IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àdÓ÷
.AÉNôdGh Ωó≤àdG

§≤°ùe QÉ£e ÈY ôaÉ°ùe ÚjÓe 3
»°VÉŸG πjôHCG ájÉ¡æH ‹hódG

áëØ°U 24

09 ........................

ǀƁȗȤ .. ȜƾƸƑȚ
ǀƉƸŮ ȉȇȇ

www.alroya.om

ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóŸG

:ǠȮſȶǍƄȮȮƳŽǽȚ NjȮȮƁǍƃȮŽȚ

»FÉ£dG ”ÉM

info@alroya.info

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ á∏eÉ°T á«eƒj

»©∏°ùdG ´ƒæàdGh á°ùaÉæŸG Rõ©J äGÒ¨J ≈∏Y á∏Ñ≤e ¥ƒ°ùdG ¿Cq G øjOQƒª∏d ócq CG

Úµ∏¡à°ùª∏d zádOÉY{ QÉ©°SCG ¿Éª°†d á«fhÉ©àdG äÉ«©ªé∏d Ωɶfh IójóL ÚfGƒb 3:…ó«æ°ùdG

∫É©dGóÑY AÓ‚ - ájDhôdG

™FÉ°†ÑdGh ™∏°ùdG áªFÉb ¿EG ∫É``bh ,á«LQÉÿGh á«∏NGódG
QÉÑàY’G ‘ òNCÉJh áfRGƒàe AGQRƒ``dG ¢ù∏› ÉgôbCG »àdG
™∏°ùdG øe á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’Gh äÉÑ∏£àŸG øe ójó©dG
.™FÉ°†ÑdGh
04

±ƒ°S ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CG ¬«dÉ©e ÚHh
ÖLƒà°ùj »àdG ™FÉ°†ÑdGh ™∏°ùdÉH AGQRƒ``dG ¢ù∏› ‘Gƒ``J
™aôd É¡à≤aGƒe Ö∏£àJ »àdG ™∏°ùdG áªFÉb ¤EG É¡àaÉ°VEG
QƒeC’G øe ójó©dG ≈∏Y AÉæHh …QhO πµ°ûH ∂dPh ÉgQÉ©°SCG

™«°SƒJh IQÉéàdG ájôM øe ójõŸG í«àJ »àdG ÖfGƒ÷G øe
‘ ´ƒ``æ`à`dG ø``e ó``jõ``ŸG ‘ º¡°ùJ π``FGó``H OÉ``é` jEGh á°ùaÉæŸG
‘ Ú``jQÉ``é`à`dG AÓ``cƒ``dG Oó``©`J í``«`à`Jh ™``FÉ``°`†`Ñ`dGh ™``∏`°`ù`dG
.äÉeóÿG IOÉjRh ´ƒæàdG øª°†j Éà áæ£∏°ùdG

IQÉéàdG ô``jRh …ó«æ°ùdG Oƒ©°ùe øH »∏Y ‹É©e ∫É``b
™°†îJ »``à`dG ™∏°ùdG áªFÉb ó``jó``– QGô``b ¿EG áYÉæ°üdGh
≈∏Y Ak É``æ`H AÉ``L ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG á©HÉàŸ
áªFÉ≤dG ô◊G ¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG äÉ«dBÉH áæ£∏°ùdG äÉeGõàdG
áª¶æŸ Ωɪ°†f’G ôWCÉH É¡eGõàdGh Ö∏£dGh ¢Vô©dG ≈∏Y
…òdG ™°SƒŸG AÉ≤∏dG ∫ÓN ¬«dÉ©e ∞°ûch .á«ŸÉ©dG IQÉéàdG
∫ÉLQ ™e ¢ùeCG ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉ``Œ áaôZ ô≤à ó≤Y
ÚYRƒŸGh á«cÓ¡à°S’G OGƒª∏d IOQƒŸG äÉcô°ûdGh ∫ɪYC’G
¿CG ,áæ£∏°ùdÉH iô`` NC’G OGƒ``ª`∏`d Ú«°ù«FôdG ø``jOQƒ``ŸGh
á°ùaÉæŸG ¿ƒfÉb É¡æe ÉÑk jôb Qó°üJ ±ƒ°S ÚfGƒb ∑Éæg
‘ π``jó``©` Jh ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª`M ¿ƒ``fÉ``bh QÉ``µ` à` M’G ™``æ` eh
á``Ñ`bGô``ŸG í``«`à`J ±ƒ``°` S »``à` dG á``jQÉ``é` à` dG ä’É`` cƒ`` dG ¿ƒ``fÉ``b
Úµ∏¡à°ùª∏d ádOÉY GQÉ©°SCG øª°†j Éà ¢ùaÉæàdGh ¥ƒ°ù∏d
‘ ¢ûbÉæj …òdG á«fhÉ©àdG äÉ«©ª÷G Ωɶf ¤EG áaÉ°VE’ÉH
.¥ƒ°ù∏d ᪫b AÉ``Ø`°`VEG ‘ º¡°ùj ±ƒ``°`Sh AGQRƒ`` dG ¢ù∏›
ójó©dG ‘ á©°SGh äGÒ¨J ≈∏Y á∏Ñ≤e ¥ƒ°ùdG ¿CG GócDƒe

∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 328 `H Qƒ°ùLh ¥ÉØfCGh ¥ôW ™jQÉ°ûŸ á«bÉØJG 31 ™«bƒJ z2040 Ωóæ°ùe ᫪æJ á«é«JGΰSG{`d á«FÉ¡ædG èFÉàædG ¢VGô©à°SG
ájDhôdG - §≤°ùe

q
31 ≈∏Y ™«bƒàdG ¢ùeCG ìÉÑ°U ä’É°üJ’Gh π≤ædG IQGRƒ``H ”
328 ‹GƒM â¨∏H á«dɪLEG áØ∏µàH …ÈdG π≤ædG ´É£≤d á«bÉØJG
.ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
π≤ædG ôjRh »°ù«£ØdG óªfi øH óªMCG QƒàcódG ‹É©e ócCGh
¥ô£dG ò«ØæJh º«ª°üJ ‘ ≈YGôj ¬fq CG zájDhôdGz`d ä’É°üJ’Gh
å«ëH ¢ù≤£dG ´GƒfCG ™«ªL ™e ≥aGƒàJ ¿CG Iójó÷G á«°ù«FôdG
¬fq CG kÉcQóà°ùe ,Qƒ°ùL hCG äGQÉÑY ájOhC’G QƒÑY øcÉeCG ‘ ¿ƒµJ
᪪°üe áæ£∏°ùdG ‘ ¥ô£dG äÉjƒà°ùe ™«ªL ¿ƒµJ ¿CG Ö©°üj
,º«eÉ°üàdG √ò¡d á«dÉ©dG áØ∏µ∏d Gôk ¶f ¢ù≤£dG ∫GƒMCG ™«ª÷
‘ ∫óÑà°ùJ ∂dòd á«YôØdG hCG ájƒfÉãdG ¥ô£dG q¿CG ¤EG GÒ
k °ûe
áÑ°ùædÉH ¬``fq CG ¤EG âØdh ,á``jOhC’G QƒÑ©d äGQÉ°TEÉH ¥ô£dG √òg
™«ª÷ É¡ª«ª°üJ ºàj ⁄ »àdG áÁó≤dG á«°ù«FôdG ¥ô£∏d
ºàj ¬``fq EÉ` a É``¡`d á`` `jOhC’G ™£≤H äô``KCÉ` J »``à` dGh ¢ù≤£dG ´Gƒ`` fCG
ƒg á©bƒŸG äÉYhô°ûŸG ò«ØæJ Ióe §°Sƒàe q¿CG GkócDƒe .IQÉéàdGh ácôM π«¡°ùJh ,¥ô£dG ´É£b ôjƒ£J ≈∏Y É¡°UôMh áeƒµ◊G .¢ù≤£dG ´GƒfCG ™«ªL ºFÓàd áYƒ°Vƒe á£N Ö°ùM É¡∏«gCÉJ
´hô°ûŸG Ö°ùM ôNB’G øe ´ô°SCG √RÉ‚EG ºàj É¡°†©Hh äGƒæ°S 3 º¡e Aõ``L »``g á«q °SÉ°SC’G á«æÑdG q¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ÚæWGƒŸG äÉ«bÉØJ’G ™«bƒJ Ö≤Y á«Øë°U äÉëjô°üJ ‘ ¬«dÉ©e ∫É``bh
.¬«a πª©dG á©«ÑWh áMÉ«°ùdGh OÉ``°`ü`à`b’G á``cô``M π«¡°ùàd á``eƒ``µ`◊G ¬«∏Y õ``cô``J ΩɪàgG ≈∏Y ócDƒ«d »JCÉj äÉ«bÉØJ’G √òg πãe ≈∏Y ™«bƒàdG q¿EG
03

á«eƒµ◊G äÉ¡÷ÉH Ú°üàîŸGh Ωóæ°ùe
OGhQ AGQBG ∂`` dò`` ch ,¢`` UÉ`` ÿG ´É`` £` `≤` `dGh
áªgÉ°ùe Ú``∏` eBG ,»``YÉ``ª` à` L’G π``°`UGƒ``à`dG
𫨰ûJh á``«`ª`æ`J ‘ á``«`é`«`JGÎ``°`S’G √ò`` g
ƒ``ª` æ` dG õ`` jõ`` ©` `Jh Ú``«` fÉ``ª` ©` dG Ú`` æ` `WGƒ`` ŸG
¿É``ch .á``æ`£`∏`°`ù`dÉ``H …OÉ``°` ü` à` b’G ´ƒ``æ` à` dGh
áeÉ©dG á``fÉ``eC’G ø``e πµ°ûŸG πª©dG ≥jôa
,…QÉ°ûà°S’Gh §«£îà∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d
á≤∏M »``°` VÉ``ŸG π`` jô`` HEG ô``¡`°`T ‘ ó``≤` Y ó``b
á°SÉFôH ,Ωóæ°ùe á¶aÉfi AÉæHCG ™e πªY
∂``dPh ,Ωó``æ` °` ù` e ß``aÉ``fi ó``«`°`ù`dG IOÉ``©` °` S
ÊɵŸG §«£îàdG ∫ƒM º¡FGQBG òNCG ±ó¡H
áØ∏àîŸG ᣰûfCÓd »°VGQC’G äÉeGóîà°SGh
Ö°ùfC’G á«é«JGΰS’ÉH êhô`` ÿG ±ó``¡`H
≥aGƒàj Éà á¶aÉëª∏d ÊɵŸG §«£îà∏d
” »``à`dG á``jOÉ``°`ü`à`b’G á«é«JGΰS’G ™``e
±Gô``WC’G ™«ªL ø``e É¡dƒM …CGô``dG AGó``HEG
.»°VÉŸG ¢SQÉe ô¡°T ‘ á«æ©ŸG
05

ájDhôdG -Ωóæ°ùe

≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ⪶f
äÉ``j’h AÉ``æ`HCG ™``e Ak É``≤`d ,¢``ù`eCG §«£îà∏d
ó«°ùdG IOÉ©°S á°SÉFôH ,Ωóæ°ùe á¶aÉfi
…ó«©°SƒÑdG óªMCG øH ¢SGOôŸG øH áØ«∏N
™``e AÉ``≤` ∏` dG ¢``û` bÉ``fh .Ωó``æ` °` ù` e ß`` aÉ`` fi
Qƒ``°`ü`à`∏`d á``«` FÉ``¡` æ` dG è``FÉ``à` æ` dG Ú`` æ` `WGƒ`` ŸG
á∏eÉ°ûdG á``«`é`«`JGÎ``°`S’G ´hô``°`û`Ÿ ‹hC’G
á``¶`aÉ``ë`Ÿ π``eÉ``°` û` dG §``£` î` ŸGh á``«`ª`æ`à`∏`d
.AÉ¡àf’G ≈∏Y ±QÉ°T …òdGh ,2040 Ωóæ°ùe
áZÉ«°U á∏Môe ó©H á∏MôŸG √ò``g »``JCÉ`Jh
â“ »``à` dG á``jOÉ``°` ü` à` b’G á``«`é`«`JGÎ``°`S’G
áæé∏dG É¡«a â``eÉ``bh ,»``°` VÉ``ŸG ¢``SQÉ``e ‘
πFGóÑdG á°ûbÉæà ´hô°ûª∏d á``«`aGô``°`TE’G
,Ωóæ°ùe á¶aÉëŸ Ö``°` ù` fC’G á``jOÉ``°`ü`à`b’G
±Gô``WC’G ™«ªL AGQBG QÉÑàY’G ‘ øjòNBG
á¶aÉfi AÉæHCG øe á«é«JGΰS’ÉH á«æ©ŸG

äGRÉ‚E’G øe πaÉM πé°ùH á«dhódG äɪ¶æŸG á≤K äRÉM z∂∏¡à°ùŸG ájɪM{ :»Ñ©µdG ¿GôjEG »`a É¡JQÉØ°S íàØd É«fÉ£jôH ™aóJ zá«JGƒŸG ±hô¶dG{
᪶æª∏d Ék«ª«∏bEG §≤°ùà ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG
á``«`dhó``dG á``ª`¶`æ`ŸG á``≤`K äRÉ`` M ¿CG ó``©`H ,Úµ∏¡à°ùª∏d á``«`dhó``dG
â≤≤M »àdG äGQÉ°üàf’G ÈcCG øe IóMGh É¡JóYh Úµ∏¡à°ùª∏d
GkÒ°ûe .»°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y ∂∏¡à°ùª∏d
,äÉàcƒfƒÑdG áª¶æŸ »ª«∏bEG Öàµe kÉÑjôb ∑Éæg ¿ƒµ«°S ¬fq CG ¤EG
Ék«æªàe ,ÉkeƒªY á«Hô©dGh á«≤jôaE’Gh ájƒ«°SB’G á≤£æŸG Ωóîj
∫hO ÚH ¿hÉ©àdGh ∞JɵàdG øe Gkójõe á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ó¡°ûJ ¿CG
⁄É©dG √ó¡°ûj Ée πX ‘ …Qhô°V ¿hÉ©àdG ¿C’ ;»Hô©dG øWƒdG
äÉ°SQɪŸGh …QÉéàdG ¢û¨dG ádÉM QÉ°ûàfGh ¥Gƒ``°`SC’G ™°SƒJ øe
06
.Úµ∏¡à°ùŸG áë°U Oó¡J »àdG áÄWÉÿG

á«fÉÑ∏µdG IõjÉa - IôgÉ≤dG

áÄ«g ¢ù«FQ »Ñ©µdG ¢ù«ªN øH ó«©°S QƒàcódG IOÉ©°S ∫É``b
á«Ñ©°T äÉ``Ñ`dÉ``£`e ó``©`H â``eÉ``b á``Ä`«`¡`dG ¿q EG ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª`M
ájɪM ‘ É``fk ƒ``Y º``¡`d ¿ƒ``µ` Jh ,Ú``æ` WGƒ``ŸG äÉ``LÉ``«`à`MG ¢``ù`eÓ``à`d
‘ á``ª`∏`c ‘ ¬``JOÉ``©`°`S ±É`` °` VCGh .…QÉ``é` à` dG ¢``û`¨`dG ø``e ™``∏`°`ù`dG
iDhQh äÉjó– ..»Hô©dG øWƒdG ‘ ∂∏¡à°ùŸG ájɪM{ ô“Dƒe
âÄ°ûfCG áÄ«¡dG ¿CG :¢ùeCG IôgÉ≤dG ‘ íààaG …ò``dG ,zá«∏Ñ≤à°ùe
≈∏Y äGRÉ`` `‚E’G ó``jó``Y ≥``≤`– ¿CG â``YÉ``£`à`°`SGh ,äGƒ``æ`°`S 3 ò``æ`e
ô≤e ¿ƒµj ¿CG ‘ ¬JOÉ©°S øY ÉkHô©e ,»ŸÉ©dGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG

OGƒL óªfi ÊGô``jE’G á«LQÉÿG ôjRh ™e ôeC’G åëH ¬fq EG è«g ∫Ébh
ΩÉ``Y ájÉ¡æH ¿Gô``¡` W ‘ É``¡`JQÉ``Ø`°`S â``≤`∏`ZCG É``«`fÉ``£`jô``H â``fÉ``ch .∞``jô``X
ΩÉbh ∞æY ¤EG á«fÉ£jÈdG äÉHƒ≤©dG ≈∏Y êÉéàMG ∫ƒ– ó©H 2011
øµd .¿ÉÑe ¥Gô``MEGh ÖJɵŸG Ö¡fh IQÉØ°ùdG ¿GQó``L ≥∏°ùàH ¿ƒéàfi
øe ¿Gô``jEG ‘ Oƒ``Lh É¡d ¿ƒµj ¿CG É«fÉ£jÈd º¡ŸG øe ¿q CG ó≤à©j è«g
∫Ébh .…hƒ``æ`dG ±Ó``ÿGh ¥Gô``©`dG É¡æe ÉjÉ°†≤dG øe Oó``Y åëH π``LCG
´õf ‘ IóYÉ°ùŸG ‘ …ƒ«M QhóH ΩÉ«≤dG É¡æµÁ ¿GôjEG ¿CG ó≤à©j ¬fq EG è«g
¿GôjEG è«g ∞°Uhh .ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG ‘ á°UÉN á≤£æŸG ‘ áeRC’G π«àa
øµªàj ¿C’ áLÉ◊G ≈∏Y Oó°Th “áHô£°†e á≤£æe ‘ º¡e ó∏H” É¡fq CÉH
.¿Gô¡W ‘ äÉÑ≤Y ¿hO πª©dG øe IQÉØ°ùdG ƒØXƒe
15

ä’ÉcƒdG -¿óæd
É«fÉ£jôH ¿q EG ¢``ù`eCG è«g ΩÉ``«`dh ÊÉ``£`jÈ``dG á``«`LQÉ``ÿG ô``jRh ∫É``b
∞°üfh ÚeÉY òæe É¡à≤∏ZCG ¿CG ó©H ¿GôjEG ‘ É¡JQÉØ°S íàa IOÉYEG Ωõà©J
¿Gô¡W ‘ GkÒ¨°U Ék«FóÑe GkóLGƒJ ¢ù°SDƒà°S É«fÉ£jôH ¿q CG ÉØ«°†e ,ΩÉ©dG
∞«∏M »gh IóëàŸG äÉj’ƒdG âdÉb ¿CG ó©H ¿ÓYE’G Gòg AÉLh .ÉÑjôb
∑ΰûe πµ°ûH πª©Jh ájƒL äGQÉ``Z ø°ûJ ób É``¡`fq EG É«fÉ£jÈd ≥«Kh
Ωó≤àdG ó``©`H á``«`bGô``©`dG á``eƒ``µ`◊G õ``jõ``©`à`d Ohó``∏` dG É``ghó``Y ¿Gô`` jEG ™``e
¿ÉŸÈ∏d ¿É«H ‘ è«g ±É°VCGh .¥Gô©dG ‘ áæ o°S ¿ƒë∏°ùe √RôMCG …òdG
.“¿Gô¡W ‘ ÉæJQÉØ°S íàa IOÉYE’ á«JGƒe ±hô¶dG ¿q CG ¿B’G ...äQôb”

Ωƒ«dG z¿GÒãdG{ ΩÉeCG …Ò°üe AÉ≤∏H É«fÉÑ°SEGh ..ɵ«é∏H ΩÉeCG π¡°S Rƒa »`a •ôØJ ôFGõ÷G »°ù«°ùdG ΩÉeCG Úª«dG …ODƒJ zá£Ñ°†æe{ áeƒµM :ô°üe
äÉ°ùaÉæe ø``e á«fÉãdG á``dƒ``÷G äÉjQÉÑe øª°V ,áæ£∏°ùdG â«bƒàH AÉ°ùe
…óædƒ¡dG ÖîàæŸG ≈©°ùj ɪ«a .2014 πjRGÈdG ∫ÉjófƒŸ á«fÉãdG áYƒªéŸG
áYƒªéŸG ø``e πgCÉàdG ¿Éª°Vh ¤hC’G ábÉ£ÑdG ∞£N ¤EG ,Ωƒ``«`dG AÉ°ùe
AÉ°ùe áæeÉãdG ΩÉ``“ ‘ ‹GÎ``°`S’G ÖîàæŸG »bÓj ÉeóæY ,πÑ≤ŸG Qhó``∏`d
ádƒ÷G äÉ``jQÉ``Ñ`e øª°V ,…ô``é`«`dCG ƒ``JQƒ``H Ö©∏e ≈∏Y áæ£∏°ùdG â«bƒàH
É¡JÉ°ùaÉæe áeÉ≤ŸGh ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H øe á«fÉãdG áYƒªéª∏d á«fÉãdG
.πjRGÈdÉH
∫ÉjófƒÃ ¬JÉjQÉÑe ÊÉK ,¢ù«ªÿG ôéa ,»JGhôµdG ÖîàæŸG ¢Vƒîjh
ÉæjQCG OÉà°SG ≈∏Y ,ÊhÒeɵdG √Ò¶f ¬LGƒj ɪæ«M ,πjRGÈdÉH ⁄É©dG ¢SCÉc
.¤hC’G áYƒªéŸG ÜÉ°ù◊ ,Gôéa á«fÉãdG áYÉ°ùdG ‘ É«fhRÉeCG …O
23

ä’ÉcƒdG - ƒdhÉHhÉ°S

ä’ÉcƒdG -IôgÉ≤dG

∫hC’G ±ó¡dG räRôMCG Éeó©H ,ɵé«∏H ΩÉeCG π¡°S Rƒa ‘ ôFGõ÷G âWôs a
±ó¡H ÉgôNCÉJ øe ɵ«é∏H râaÉ©J ɪ«a ,AGõL á∏cQ øe ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘
,¢ùeCG ,1-2 RƒØàd ≥FÉbO ô°ûY ‘ Úaóg â∏é°Sh ,AGôë°üdG »HQÉfi ΩÉeCG
.πjRGÈdG ‘ ⁄É©dG ¢SCɵH áæeÉãdG áYƒªéŸG ‘ ÚÑîàæŸG äÉjQÉÑe ¤hCG ‘
:º°†J »``à`dG ,á``Yƒ``ª`é`ŸG ‘ •É``≤`f çÓ``K ∫hCG ɵ«é∏H ó°ü– ∂``dò``Hh
.É°†jCG á«Hƒæ÷G ÉjQƒch ,É«°ShQ
,ájÒ°üŸG IGQÉÑŸG ,Ωƒ«dG ,Ò¡°ûdG “ÉfÉcQÉe” Ö©∏e ø°†àëj ,∂dP ¤EG
Iô°ûY á``jOÉ``◊G ΩÉ``“ ‘ ,»∏«°ûJh Ö≤∏dG á∏eÉM É«fÉÑ°SG ÚH ™ªŒ »àdG

á«fƒfÉ≤dG Úª«dG Ö∏fi º«gGôHEG á°SÉFôH Iójó÷G ájô°üŸG áeƒµ◊G äOCG
»°ù«°ùdG ¬«∏Y ∫ƒ©j …òdG π«µ°ûàdG ƒgh ,»°ù«°ùdG ìÉàØdG óÑY ¢ù«FôdG ΩÉeCG ¢ùeCG
¿q EG Ö∏fi ∫É``bh .…ô°üŸG ´QÉ°ûdG ¤EG “QGô≤à°S’G“h “•ÉÑ°†f’G” IOÉ©à°S’
áeƒµ◊G πªY ¿CÉ`°`û`H “á≤«bOh IOó``fih á``ë`°`VGh äÉØ«∏µJ” Qó``°`UCG »°ù«°ùdG
’ πªà– ’ á∏Môe” É``¡`fq CÉ`H É¡Ø°Uh »°ù«°ùdG ¿q EG ∫É``b »``à`dG á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ‘
»°ù«°ùdG ¿q CG ±É°VCGh .“á°û©JôŸG …ójC’G ’h ¢ùYÉ≤àdG ’h π°ûØdG ’h ÖjôéàdG
ôjRh πc” ¿q CG ≈∏Y GkOó°ûe É kMÉÑ°U á©HÉ°ùdG ‘ º¡∏ªY hCGóÑj ¿CG AGQRƒdG øe Ö∏W
.“É kMÉÑ°U á©Ñ°S áYÉ°ùdG ¬Ñàµe ‘ ¿ƒµj
15

áHƒ≤©H ≈∏Y Iô£«°ù∏d á«eGO ádhÉfi •ÉÑMEGh ..¥Gô©dG »`a á«æ°ùdG πàµdG ™WÉ≤jh ióëàj »µdÉŸG …RɨæH Ωƒég »`a »°ù«FôdG ¬H ¬Ñà°ûŸG ádÉàN ƒHCG π≤à©J ɵjôeCG
ä’ÉcƒdG -OGó¨H
É`` kë``°`VGh É``jk ó``– »``µ`dÉ``ŸG …Qƒ`` f »``bGô``©` dG AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ ô``¡` XCG
™e π``°` UGƒ``à` dGh ,á``«`Ø`FÉ``£`dG IÈ``æ` dG ∞``«`Ø`î`à`H á``«`Hô``¨`dG äGƒ``Yó``∏` d
å«M ,OÓÑdG ∫ɪ°T á°VÉØàfG π«àa ´õæd OÓÑdG ‘ áq«æ°ùdG ±GôWC’G
Gƒª¡JGh ¥Gô©dG ‘ á«°ù«FôdG á«°SÉ«°ùdG á«æ°ùdG á∏àµ∏d á©WÉ≤e ø∏YCG
»µdÉŸG ø£æ°TGh âãMh .“IOÉHEG á«∏ªY” ÉgÉqª°S Ée ºYóH ájOƒ©°ùdG
áHQÉëŸ »µjôeC’G ºYó∏d •ô°ûc áæ°ùdG Ú«°SÉ«°ùdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y
ΩÉ°ûdGh ¥Gô©dG ‘ á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJ øe äGƒ≤d ∞WÉN Ωó≤J
¢ùcÉ©ŸG √ÉŒ’G ‘ ∑ô– »©«°ûdG AGQRƒdG ¢ù«FQ øµd .“¢ûYGO”
ºgÈà©j ø``jò``dG •É``Ñ`°`†`dGh Ú«°SÉ«°ùdG ≈``∏`Y ™``ª`b á∏ªM ø``∏` YCGh
¢ùeCG Ú«bGô©dG äGô°ûY πàb ,AÉeó∏d ábGQEG çóMCG ‘h .“áfƒN”
ɪ«a ,¤ÉjO á¶aÉfi ᪰UÉY áHƒ≤©H ≈∏Y Iô£«°ù∏d ácô©e AÉæKCG
øe AGõ``LCG Ωôëj É``‡ ,OÓ``Ñ`dG ‘ §Øf IÉØ°üe È``cCG ∫Éà≤dG ≥``∏`ZCG
äó°U É¡fq EG á«eƒµ◊G äGƒ≤dG âdÉbh .AÉHô¡µdGh OƒbƒdG øe ¥Gô©dG
‹Éª°T áHƒ≤©H ≈∏Y AÓ«à°SÓd Úë∏°ùŸG øjOó°ûàª∏d É``ek ƒ``é`g
.OGó¨H
14

RÎjhQ -ø£æ°TGh

ó``MCG â∏≤àYG Ió``ë`à`ŸG äÉ``j’ƒ``dG q¿EG ¢``ù` eCG ¢``†`«`HC’G â``«`Ñ`dG ∫É``b
á``©` HQCG â``∏`à`b »``à` dG …RÉ``¨`æ`H äÉ``ª`é`g ‘ Ú``«`°`ù`«`Fô``dG º``¡`H ¬``Ñ`à`°`û`ŸG
.É«Ñ«d êQÉN øeBG ¿Éµe ‘ ¬«∏Y ßØëàJ É¡qfCGh ,Ú«µjôeCG
Ú«Øë°ü∏d ÊQÉ``c …É``L ¢``†`«`HC’G â«ÑdG º°SÉH çóëàŸG ∫É``bh
Ωƒé¡dG òæe Éæë°VhCG” ÉeÉHhCG ∑GQÉH »µjôeC’G ¢ù«Fô∏d Ú≤aGôŸG
≈∏Y Qƒã©∏d ió``e …CG ¤EG Ögòæ°S É``æ`fCG ÉæJBÉ°ûæe ≈∏Y ¢ù«°ùÿG
ƒHCG ∫É≤àYG” ±É°VCGh .“ádGó©∏d º¡Áó≤Jh º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh IÉæ÷G
.“᪡e ábQÉa áeÓY πãÁ ¬æµd Oƒ¡÷G ∂∏J ájÉ¡f ¢ù«d ádÉàN
äÉ«°üî°ûdG ø``e á``dÉ``à`N ƒ``HG ó``ª` MCG ¬``H ¬``Ñ`à`°`û`ŸG q¿EG ÊQÉ`` c ∫É`` bh
´ÉaódG IQGRh ¤EG ´ƒLôdG Ö∏W ¬qæµd ,2012 äɪég ‘ á«°SÉ°SC’G
.iôNC’G ä’DhÉ°ùàdG ¢Uƒ°üîH
ºcÉëŸG ΩÉ``eCG ºcÉë«°S ádÉàNƒHCG q¿EG ¿ƒ«µjôeCG ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Ébh
∑GQÉH ¢ù«FôdG á°SÉ«°S ™e É«k °TÉ“ QGô≤dG Gòg »JCÉjh .᫵jôeC’G
Ωɶf ¤EG êQÉ`` ÿG ‘ ¿ƒ∏≤à©j …ò``dG º¡H ¬Ñà°ûŸG á``dÉ``MEÉ`H É``eÉ``HhCG
º``cÉ``ë`ŸG ΩÉ``¶`æ`d É``≤k ` ah º``¡`à`ª`cÉ``fi ø``e ’ó`` H »``µ` jô``eC’G á``dGó``©` dG
.ÉHƒµH ƒeÉfÉàfGƒZ è«∏N ‘ ájôµ°ù©dG

..Ωƒ`«dG º`µd Öà`µj
»bhôëŸG ôgGR •
»MGhôdG ≈°ù«Y •
»°UhôÿG ¿É£∏°S •
»©°û©°ûdG óªfi .O •
»°Tƒ∏ÑdG ídÉ°U •
á∏éM ƒHG OGƒa •

Ωƒ«dG ájDhôdG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQC’G

2

ájQƒμdG áaÉë°üdG á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdG åëÑj ΩÓYE’G ôjRh áÄ«ÑdG øY ÚdhDƒ°ùŸG Üô©dG AGQRƒdG ¢ù∏éŸ á«FÉæãà°S’G IQhódG ¢SCGÎJ áæ£∏°ùdG
á«fɪ©dG - ∫ƒ°S

ájDhôdG - §≤°ùe

Qƒ°üæe ø`` H º``©` æ` ŸG ó``Ñ` Y Qƒ``à` có``dG ‹É``©` e QGR
áaÉë°üdG á``°`ù`°`SDƒ`e ¢``ù` eCG ΩÓ`` `YE’G ô`` jRh »``æ`°`ù`◊G
ájQƒ¡ªL ¤EG ¬``JQÉ``jR ¢``û`eÉ``g ≈``∏`Y ∂``dPh á``jQƒ``μ`dG
ÜÉàμ∏d ‹hó`` dG ∫ƒ``°`S ¢``Vô``©`e ‘ ácQÉ°ûª∏d É``jQƒ``c
IÎØdG ∫ÓN ôªà°ùjh Ωƒ«dG ¬JÉ«dÉ©a ≥∏£æJ …òdG
¬«dÉ©e »≤àdG óbh .…QÉ÷G ô¡°ûdG øe 22 ¤EG 18 øe
åëHh á``°`ù`°`SDƒ`ŸG ¢``ù`«`FQ „ƒ``«`H º``«`c IQÉ``jõ``dG ∫Ó``N
ä’ÉéŸG ‘ øjó∏ÑdG Ú``H ¿hÉ``©`à`dG õjõ©J πÑ°S ¬©e
π°üàj Éeh ÖjQóàdG èeGôHh áq«Øë°üdGh áq«eÓYE’G
‹É©e ió``HCGh .Ú«Øë°üdG äGQÉ``jRh QÉÑNC’G ∫OÉÑàH
Ú«Øë°üdG IQÉ``jõ``H ¬Ñ«MôJ ΩÓ``YE’G ô``jRh QƒàcódG
äÉbÓ©dG ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y Ú``©`HQC’G iô``cò``dG áÑ°SÉæà äÉ«dÉ©a ‘ ∑QÉ``°`û`J áæ£∏°ùdG ¿q CG ô``cò``j .ä’É``é` ŸG ⁄É©e ≈∏Y Üô``b ø``Y ±ô©à∏d áæ£∏°ù∏d Ú``jQƒ``μ`dG
.ÉjQƒch áæ£∏°ùdG ÚH á«°SÉeƒ∏HódG ∂dPh ±ô``°`T ∞«°†c ÜÉàμ∏d ‹hó``dG ∫ƒ``°`S ¢Vô©e áaÉc ‘ áæ£∏°ùdG Égó¡°ûJ »àdG á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG

»HƒàdG ⁄É`` °` `S ø`` H ó``ª` fi ‹É`` ©` `e ¢`` `SCGô`` `J
áæ£∏°ùdG ó``ah á«NÉæŸG ¿hDƒ`°`û`dGh áÄ«ÑdG ô``jRh
¢ù∏éŸ á«FÉæãà°S’G IQhó``dG ´ÉªàLG ‘ ∑QÉ°ûŸG
≈∏Y áÄ«ÑdG ¿hDƒ°T øY ÚdhDƒ°ùŸG Üô©dG AGQRƒdG
ájÒ°†ëàdG äÉYɪàL’Gh ,…QGRƒ`` dG iƒà°ùŸG
áæjóe ‘ AGÈ``ÿG iƒà°ùe ≈∏Y ó≤©fG …ò``dGh
¢SCGôJ óbh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH ábOô¨dG
ôjRh »HƒàdG ⁄É°S øH óªfi ‹É©e ´ÉªàL’G
á«dÉ◊G IQhódG ¢ù«FQ á«NÉæŸG ¿hDƒ°ûdGh áÄ«ÑdG
¿hDƒ°T ø``Y Ú``dhDƒ`°`ù`ŸG Üô``©` dG AGQRƒ`` `dG ¢ù∏éŸ
.áÄ«ÑdG
ôjRh »HƒàdG ⁄É°S øH óªfi ‹É©e íààaGh
RôHCG áª∏μH ´ÉªàL’G á«NÉæŸG ¿hDƒ°ûdGh áÄ«ÑdG
AÉæÑd ’ɪμà°SG »JCÉj …òdG ´ÉªàL’G ᫪gCG É¡«a
ɪk ªàeh »Hô©dG »Ä«ÑdG πª©dG IÒ°ùe ‘ ôªà°ùe
‘ É``gô``NBG ó``≤`©`fG »``à`dG á``jQhó``dG äÉ``YÉ``ª`à`LÓ``d
á«Hô©dG ∫hó``dG á©eÉL ô≤à 2013 Ȫaƒf 7
äÉYɪàL’G √ò``g q¿CG ¤EG kGÒ``°`û`e ,Iô``gÉ``≤` dÉ``H
áeGóà°ùŸG ᫪æàdG ±Gó``gCG ≥«≤– ‘ º¡°ùà°S
ï«°SôJh É¡ÑfGƒL ∞∏àfl ‘ »Hô©dG øWƒdG ‘
‘ á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG ¿ƒμJ áÄ«Ñ∏d πeÉμàe è¡f
.¬JÉjƒdhCG IQGó°U
á«Hô©dG ∞``bGƒ``ŸG ó``«`Mƒ``J ¿CG ¬``«`dÉ``©`e ó`` cCGh
QhO õ``jõ``©` à` d á``«` ª` gC’G á``jÉ``Z ‘ kGô`` ` `eCG í``Ñ` °` UCG
‘ É¡JÉjƒdhCGh É¡JÉLÉM ™°Vh ‘ á«Hô©dG ∫hódG
¬«LƒàdG Ëó≤Jh »ŸÉ©dG »Ä«ÑdG πª©dG áeƒ¶æe
äÉHÉéà°S’G ó`` jó`` –h π``eÉ``°` û` dG »``°` SÉ``«` °` ù` dG
áÄ°TÉædG á«Ä«ÑdG äÉjóëàdG á¡LGƒŸ á«°SÉ«°ùdG
∫OÉÑJh QGƒ◊Gh äÉ°SÉ«°ùdG ¢VGô©à°SG á©HÉàeh
á∏eÉ©dG É``æ`fGó``∏`H ‘ Ú``°`ü`à`î`ŸG Ú``H äGÈ`` `ÿG
ájDhQ ≥«≤ëàd á«Ä«ÑdG äÉ``YÉ``£`≤`dG ∞∏àfl ‘
π°†aCG ¤EG ∫ƒ°UƒdG πLCG øe ácΰûe IóMƒe
ájOÉ°üàb’G á``«`ª`æ`à`dG ¤EG ∫ƒ``°`Uƒ``∏`d è``FÉ``à`æ`dG
k ó©J »àdGh á«YɪàL’Gh
èeód kÉ«°SÉ°SCG ÉWô°T

á«fÉ£jÈdG z„ójQ{ ™e »ª∏©dG ¿hÉ©àdG åëÑJ ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
ájDhôdG - §≤°ùe
Oƒ©°S ø`` H »``∏` Y Qƒ``à` có``dG IOÉ``©` °` S π``Ñ` ≤` à` °` SG
,¢ùeCG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ¢ù«FQ Êɪ«ÑdG
„ójQ á©eÉL ¢ù«FQ ÖFÉf øã«e øØ«à°S QƒàcódG
.¬d ≥aGôŸG óaƒdGh á«q dhódG ¿hDƒ°û∏d á«fÉ£jÈdG
øe OóY ∫ƒM äÉãMÉÑe á°ù∏L ¿ÉÑfÉ÷G ó≤Yh
á©eÉL ÚH áªFÉ≤dG ᫪∏©dG çƒëÑdGh ™jQÉ°ûŸG
á«fÉ£jÈdG „ó``jQ á©eÉLh ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG
q Ée á©HÉàeh
IQÉjR »JCÉJh .äGƒ£N øe √RÉ‚EG ”
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉ÷ „ó``jQ á©eÉL ó``ah
äGAÉ≤∏dGh äÉ``YÉ``ª` à` L’G ø``e Oó``©` d ’É``ª`μ`à`°`SG
¿hÉ©àdG èeÉfôH åëH ¤EG ±ó¡J »àdGh ácΰûŸG
Ú«ÁOÉcC’G ÖjQóJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,IóFGQ á«ãëH IOÉØà°S’G ¤EG Úà©eÉ÷G ÚH ¿hÉ©àdG ±ó¡jh »àdGh ᫪∏©dG çƒ``ë`Ñ`dG ø``e Oó``Y ‘ ∑Î``°`û`ŸG
á©eÉL ‘ á«ãëÑdG äGQó``≤`dG ôjƒ£J á∏°UGƒeh ôjƒ£J ‘ áªgÉ°ùŸGh ,ɪ¡æe Óc ‘ AGÈÿG øe á«ë°U IÉ«M ᪶fCG ¿Éª°V ´hô°ûe ÉgRôHCG øe
.¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG äÓ› ‘ äGô°ûædG êÉ``à`fEGh ,᫪∏©dG çƒëÑdG øe Oó`` Y ¤EG á``aÉ``°` VE’É``H ¿É``ª` Y ‘ á``eGó``à`°`ù`e
.áÄ«ÑdG AÉæHh AGò¨dGh áë°üdG ∫É› ‘ ™jQÉ°ûŸG

q ¬Fƒ°V ≈∏Y …ò``dGh
á£ÿG ≈∏Y á≤aGƒŸG â``“
øe óë∏d á``«`é`«`JGÎ``°`SE’G ò«Øæàd á`` jq QÉ`` WE’G
´ÉªàL’G É``YO ɪc .Ω2020 çQGƒ``μ` dG ô``WÉ``fl
áMÎ≤ŸG Iôcòª∏d ¬J’hGóe QÉWEG ‘ …QGRƒ``dG
OÉ°üàb’G ∫ƒ`` M á``«`°`ù`fƒ``à`dG á``jQƒ``¡` ª` ÷G ø``e
øe IOÉØà°S’G ¤EG á«Hô©dG ¿Gó∏Ñ∏d ô°†NC’G
á«ŸÉ©dG á``cGô``°`û`∏`d »``ŸÉ``©`dG ô``“Dƒ` ŸG äÉ``Lô``fl
É¡jód á``MÉ``à`ŸG OQGƒ`` ` ŸGh ô``°` †` NC’G OÉ``°`ü`à`bÓ``d
Üô©dG AGQRƒdG ¢ù∏› ºààNGh .á«eÉædG ∫hó∏d
QGôbEÉH ¬JÉYɪàLG áÄ«ÑdG ¿hDƒ°T øY ÚdhDƒ°ùŸG
òîJGh AGÈÿG É¡©aQ »àdG äGQGô≤dG ™jQÉ°ûe
á«Ä«ÑdG äÉjóëàdG á¡LGƒŸ áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG
QGƒ`` `◊Gh äÉ``°` SÉ``«` °` ù` dG ¢``VGô``©` à` °` SGh á``Ä` °` TÉ``æ` dG
¿Gó∏ÑdG ‘ Ú°üàîŸG Ú``H äGÈ`` ÿG ∫OÉ``Ñ` Jh
≥«≤ëàd äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ á∏eÉ©dG á«Hô©dG
᫪æàdG ±Gó``gCG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d IóMƒŸG ájDhôdG
ájƒªæàdG OÉ``©`HCÓ`d á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G
GAõL á«©«Ñ£dG OQGƒ`` ŸG ¿ƒ``°`Uh áÄ«ÑdG π©Lh
á«FɉE’G ±Gó`` ` ` `gC’G ™``«` ª` L ø`` e CGõ``é` à` j ’
.áeGóà°ùŸG

∫ÓN øe áeGóà°ùŸG ᫪æà∏d áKÓãdG OÉ``©`HC’G
ÉgOQGƒe ¿ƒ``°` Uh á``Ä`«`Ñ`dG π``©` Lh π``eÉ``μ`à`e è``¡`f
±GógC’G ™«ªL øe CGõéàj ’ GkAõ``L á«©«Ñ£dG
.áeGóà°ùŸG á«FɉE’G
GkOó`` `Y ´É`` ª` à` L’G ∫É`` ª` `YCG ∫hó`` ` L ø``ª` °` †` Jh
»Hô©dG ΩÉ``ª` à` g’G äGP á«Ä«ÑdG ™``«`°`VGƒ``ŸG ø``e
¢ù∏éŸG IQhó`` d »``Hô``©`dG Ò°†ëàdG É``¡`ª`gCG ¿É``c
¢UÉÿG Aõ`` ÷G ‘ »``YÉ``ª` à` L’Gh …OÉ``°` ü` à` b’G
᫪æà∏d »JÉ°ù°SDƒŸG QÉWE’Gh áeGóà°ùŸG ᫪æàdÉH
¤EG á``«`Hô``©`dG ∫hó`` dG ƒ``Yó``j …ò`` dGh á``eGó``à`°`ù`ŸG
»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y »JÉ°ù°SDƒe QÉ``WEG AÉ°ûfEG
q ɪc ,á``eGó``à`°`ù`ŸG ᫪æàdG ÉjÉ°†b ¤ƒà«d
â“
∫hC’G ´É``ª`à`LÓ``d »``Hô``©`dG Ò°†ëàdG á°ûbÉæe
áÄ«Ñ∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfÈd áeÉ©dG á«q ©ªé∏d
23 øe IÎØdG ∫ÓN »HhÒf ‘ √ó≤Y ™eõŸGh
.Ω2014 ƒ«fƒj 27 ¤EG
äÉ°ûbÉæe è``FÉ``à` f ´É``ª` à` L’G ¢``Vô``©` à` °` SGh
á«Hô©dG á«q é«JGΰSÓd …ò«ØæàdG §£îŸG
∞bƒe áZÉ«°Uh çQGƒ``μ` dG ô``WÉ``fl ø``e óë∏d
,Ω2015 ó``©` H É``e ƒ``Zƒ``«` g π``ª` Y QÉ`` `WE’ »``Hô``Y

áæ£∏°ùdG ácQÉ°ûà âjƒμdG ‘ z¿hÉ©àdG ∫hO{ `H á«YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG AÓcƒd …Ò°†ëàdG ´ÉªàL’G AóH

áfÉeC’G ìGÎ`` bG Gƒ``°`û`bÉ``f É``ª`c ,É¡ªμM ‘ É``eh á``jQGRƒ``dG
AGQRh áæ÷ QÉWEG â– πª©J á«æa áæ÷ π«μ°ûàH áeÉ©dG
•ÉÑ°V ó``jó``–h ¢``ù`∏`é`ŸG ∫hó`` H á``«q `YÉ``ª`à`L’G ¿hDƒ` °` û` dG
áeÉ©dG áfÉeC’G ôjô≤Jh áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ÚªFGO ∫É°üJG
¢ûbÉf ɪc ,AÉ°†YC’G ∫hódG øe áeó≤ŸG ™«°VGƒŸG ¿CÉ°ûH
¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH á«q YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG äGQGRh AÓch
QGôb ¿CÉ°ûH áeÉ©dG áfÉeC’G Iôcòe á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód
᪶fC’G πjƒëàH ≥∏©àŸG (34) ¬``JQhO ‘ ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG
¢ù∏› QÉ`` `WEG ‘ IQOÉ``°` ü` dG á``jOÉ``°` TÎ``°` S’G Ú``fGƒ``≤` dGh
´ÉªàL’G Gòg »JCÉjh ,á«æWh ÚfGƒbh ᪶fCG ¤EG ¿hÉ©àdG
∫hóH á«YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG AGQRh áæé∏dG AÉ°ûfEG QGôbEG ó©H
¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ …QGRƒ`` dG ´É``ª`à`L’G ‘ ¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏›
ƒ«fƒj øe ÊÉãdG ‘ 127 ¬JQhO ‘ á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód
´ÉªàLG êôîj ¿CG πeDƒŸG øeh ,ájOƒ©°ùdG áμ∏ªŸÉH ó≤©æŸG
≈∏Y á≤aGƒÃ á«YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG AGQRƒ``d áæé∏d ∫hC’G
OÉ≤©fG äGAGô`` `LE’ ᪶æŸG ó``YGƒ``≤`dGh »``∏`NGó``dG ΩÉ``¶`æ`dG
ΩɶædG Gò``g ΩÉ``μ`MCG ¿ƒ``μ`Jh ,É¡eÉ¡Ÿ É¡à°SQɇh ¿Éé∏dG
¿Éé∏dGh á``jÒ``°`†`ë`à`dG á``æ`é`∏`dG ≈``∏`Y ≥``«`Ñ`£`à`dG á``Ñ` LGh
‘ á``jQGRƒ``dG ¿É``é`∏`dG É¡Ä°ûæJ »``à`dG πª©dG ¥ô``ah á«æØdG
AGQRƒdG ´ÉªàLG ó≤©j ¿CG ™eõŸG øeh É¡eÉ¡Ÿ É¡FGOCG π«Ñ°S
.2014 ƒ«fƒj 18 AÉ©HQC’G Ωƒj á«YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG

¢ù∏› QÉWEG ‘ IQOÉ°üdG ájq OÉ°TΰS’G ᪶fC’G πjƒ–
IOÉ©°S áª∏c Égó©H ,á«æWh ÚfGƒbh ᪶fCG ¤EG ¿hÉ©àdG
óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G º°TÉ¡dG ¬∏≤Y øH ˆGóÑY QƒàcódG
¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áfÉeC’ÉH áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ¿hDƒ°ûd
…Ò°†ëàdG ´ÉªàL’G q¿EG É¡«a ∫Éb »Hô©dG è«∏ÿG ∫hód
¤EG É¡dÓN øe ™∏£àf »àdG äÉYɪàL’G IQƒcÉH Èà©j
øe á«q YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG QÉ°ùe ‘ ≥jôW áWQÉN ™°Vh
øªq °†àj …òdG ∫ɪYC’G ∫hóL ≈∏Y ¢Vhô©e ƒg Ée ∫ÓN
q¿CG Gkó` cDƒ` e ,á``eÉ``©`dG á``fÉ``eC’G É¡Mô£J äÉ``Yƒ``°`Vƒ``e Ió``Y
á≤∏©àŸG ≈``∏`YC’G ¢ù∏éŸG äGQGô``b ò«ØæJh π«©ØJ á©HÉàe
ó«MƒJh ,¢``ù`∏`é`ŸG ∫hO ‘ »``YÉ``ª`à`L’G π``ª`©`dG ÉjÉ°†≤H
Iô°SC’Gh ádƒØ£dGh ICGô``ŸG ÉjÉ°†b √É``ŒG ∫hó``dG ∞``bGƒ``e
Ö∏£àJ çGó``MC’Gh Úæ°ùŸGh á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hPh
äÉ«°UƒàdGh äÉMÎ≤ŸG QGó°UEGh É¡dƒM QhÉ°ûàdGh ô¶ædG
IOÉ©°ùdGh ‹É``©`ŸG ÜÉë°UCG ¤EG É¡©aQh É¡fCÉ°ûH áÑ°SÉæŸG
.Ωƒ«dG º¡YɪàLG ‘ AGQRƒdG
AÓch ¢ûbÉf å«M πª©dG á°ù∏L ∫ɪYCG äCGó``H Égó©H
¿hÉ©àdG ¢``ù`∏`› ∫hó`` H á``«q `YÉ``ª`à`L’G ¿hDƒ` °` û` dG äGQGRh
´hô°ûeh »æeõdG èeÉfÈdG QGôbEG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód
AÉ°ûfEG ¿CÉ`°`û`H á``eÉ``©`dG á``fÉ``eC’G Iô``cò``eh ∫É``ª` YC’G ∫hó``L
¿Éé∏d óMƒŸG »∏NGódG ΩɶædG OɪàYGh ájQGRƒdG áæé∏dG

ájôeÉ©dG ᪫∏°S - âjƒμdG

áeÉg á«dhDƒ°ùe Éæ≤JÉY ≈∏Y ™bƒj ôªãŸG è¡ædG Gòg πX ‘
∫ɪYCG ∫hó``L ‘ áMhô£ŸG äÉYƒ°VƒŸG á÷É©e Ö∏£àJ
å«M ÊCÉàŸG ó¡÷Gh á°SGQódG øe ójõà ´ÉªàL’G Gòg
π«μ°ûàH …QGRƒdG ¢ù∏éŸG QGô≤d Gkò«ØæJ áæé∏dG √òg »JCÉJ
¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH á«YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG AGQRh áæ÷
¿CÉ°ûH (34) ¬`` JQhO ‘ ≈``∏` YC’G ¢ù∏éŸG QGô``≤` d á``ª`Lô``Jh

É¡JÉ°UÉ°üàNGh ,ájQGRƒdG áæé∏dG AÉ°ûfEG É¡ªgCG ™«°VGƒŸG
Iôcòeh ájQGRƒdG ¿Éé∏d óMƒŸG »∏NGódG ΩɶædG OɪàYGh
∫hó`` dG ø``e á``eó``≤` ŸG ™``«` °` VGƒ``ŸG ¿CÉ` °` û` H á``eÉ``©` dG á`` fÉ`` eC’G
É¡°ù«°SCÉJh áæé∏dG πªY á«°VQCG πμ°ûJ É¡©«ªLh AÉ°†YC’G
º¡°ùJ èFÉàæH êhôî∏d É«k ©°S äGQGƒ◊Gh äÉ°TÉ≤ædÉH AóÑ∏d
∑ΰûŸG πª©dG QGôªà°SG q¿CG ¬JOÉ©°S ócCG ɪc ,ÉæJÉ©ªàéÃ

äGQGRh AÓ`` ch ´É``ª` à` LG â``jƒ``μ`dÉ``H ¢``ù` eCG AÉ``°`ù`e ó``≤`Y
∫hC’G …Ò°†ëàdG ´ÉªàL’G øª°V á«YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG
¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód á«q YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG AGQRh áæé∏d
óaƒH áæ£∏°ùdG ∑QÉ``°`û`J å``«`M ,»``Hô``©` dG è``«`∏`ÿG ∫hó`` d
QƒàcódG IOÉ``©`°`S ´É``ª`à`L’G ∫Ó``N ó``aƒ``dG ¢``SCGô``J ;»``ª`°`SQ
᫪æàdG IQGRh π``«`ch ‹ƒ``©` ŸG ∂``dÉ``e ø``H Qó``H ø``H ≈«ëj
áfÉeC’G ø``e Iƒ``Yó``H ´É``ª`à`L’G Gò``g »``JCÉ`jh ,á«YɪàL’G
CGóH ,»Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód áeÉ©dG
…Ò£ŸG •ƒ°ûe ø°ùëŸG óÑY IOÉ©°ùd áª∏μH ´ÉªàL’G
âjƒμdG ádhóH πª©dGh á«q YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh π«ch
äGQGRh AÓch áæé∏d ∫hC’G …Ò°†ëàdG ´ÉªàL’G ¢ù«FQ
è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH á«q YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG
»YɪàL’G π``ª`©`dG IÒ``°`ù`e π``Ø`– :É``¡`«`a ∫É``b »``Hô``©`dG
äó`` cCG »``à` dG äGRÉ`` ` `‚E’G ø``e ó``jó``©`dÉ``H ¢``ù`∏`é`ŸG ∫hO ‘
¿CÉ°ûdÉH ∑ΰûŸG Ωɪàg’G ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hó``dG ¢UôM
á«YɪàLG äÉYƒ°Vƒe øe ¬H π°üàj Ée πch »YɪàL’G
QÉWEG ‘ »JCÉj ∂``dP q¿CG ¬àª∏c ‘ …Ò£ŸG ±É``°`VCGh áeÉg
á«YɪàL’G ᫪æàdGh ¿hDƒ`°`û`dG äGQGRh ΩɪàgGh ∫É``ª`YCG
øe ójó©dG ∫ɪYC’G ∫hóL ≈∏©a ,¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH

´ÉaódG IQGRƒH á∏é°ùŸG á«q ∏ëŸG äÉcô°ûdGh á«q °Sóæ¡dG äÉeóÿG ÚH ìƒàØe AÉ≤d
ájDhôdG -§≤°ùe

»àdG äÉHƒ©°üdGh äÉbƒ©ŸG ∫ƒM äɶMÓŸGh äGQÉ°ùØà°S’G
IQGRh iód á∏é°ùŸG äÉcô°ûdGh á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG ¬LGƒJ
πLCG øe É¡fCÉ°ûH á«æ≤àdGh á«æØdG ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh ,´ÉaódG
∫ɪYC’Gh ™jQÉ°ûŸG ‘ RÉ``‚E’Gh πª©dG iƒà°ùà AÉ``≤`JQ’G
.áØ∏àîŸG á«FÉ°ûfE’G

áeGOEGh ÒaƒJh »°Sóæ¡dGh »æØdG ºYódG ∫Ó``N øe ÒÑc
ÖfÉL ¤EG ,áë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG äGƒ≤d ájQhô°†dG äÉeóÿG
ÉÑæL OÓ``Ñ`dÉ``H á``∏`eÉ``°`û`dG ᫪æàdG ‘ á``cQÉ``°`û`ŸG ‘ É``gOƒ``¡`L
.ábÓ©dG äGP iô``NC’G á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ™e ÖæL ¤EG
ìô£d äÉcô°ûdG »∏㇠ΩÉ``eCG á°ûbÉæŸG ÜÉH íàa ΩÉàÿG ‘h

Ωƒ«dG ..ô°üà IOóéàŸG ábÉ£∏d »Hô©dG ióàæŸG ∫ɪYCG‘ ∑QÉ°ûJ áæ£∏°ùdG
á∏㇠,áæ£∏°ùdG â``fÉ``ch .¿hÉ``©`à`dG äÉcGô°T ó``jó``–h ,á∏°üdG
´ÉªàL’G ‘ â``cQÉ``°`T ó``b ,√É``«` ŸGh AÉHô¡μ∏d á``eÉ``©`dG áÄ«¡dG ‘
áæjóÃ á«Hô©dG ∫hó``dG ‘ AÉHô¡μdG AGÈ``N áæé∏d ¢SOÉ°ùdG
á°SÉFôH óaƒH AÉKÓãdG ¢ùeCG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH áfƒ÷G
äÉbÓ©∏d áÄ«¡dG ¢ù«FQ óYÉ°ùe …ôaɨdG óªM øH »∏Y QƒàcódG
.äGô“DƒŸGh á«dhódG
§HôdG ´hô°ûŸ á∏eÉ°ûdG á°SGQódG äGQƒ£J ´ÉªàL’G ¢ûbÉfh
AɉEÓd »Hô©dG ¥hóæ°üdG áªgÉ°ùeh á«Hô©dG ∫hó∏d »FÉHô¡μdG
äGAGô`` ` LE’Gh á``°` SGQó``dG π``jƒ``“ ‘ »``YÉ``ª` à` L’Gh …OÉ``°` ü` à` b’G
.á°SGQó∏d á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dGh á«°ù°SDƒŸG ôWC’ÉH á≤∏©àŸG
ábÉ£∏d ᪫∏°ùdG äÉeGóîà°S’G ´ƒ°Vƒe ´ÉªàL’G ¢ûbÉf ɪc
á«FÉHô¡μdG äGó©ŸG áYÉæ°U ºYO πÑ°S ¤EG áaÉ°VE’ÉH ájhƒædG
¥ô£J ɪc á«Hô©dG ∫hó``dG ‘ AÉHô¡μdG ™``jRƒ``Jh π≤fh êÉ``à`fE’
äÓàμàdGh äɪ¶æŸGh ∫hó``dG ™``e ¿hÉ``©`à`dG á°ûbÉæŸ ´É``ª`à`L’G
.ábÉ£dG ∫É› ‘ á«dhódGh ᫪«∏bE’G
â¨∏H AÉHô¡μdG øe áæ£∏°ù∏d á«LÉàfE’G ábÉ£dG ¿CG ¤EG QÉ°ûj
áÄ«¡dG ™∏£àJh .•GhÉé«e ±’BG á°ùªN øe ÌcCG 2013 ΩÉY ‘
øe Üô°û∏d á◊É°üdG √É«ŸG ÒaƒJ ¤EG √É«ŸGh AÉHô¡μ∏d áeÉ©dG
á«dÉY á«∏YÉah IOƒL äGP √É«ŸG ™jRƒJh π≤f äÉμÑ°T AÉæH ∫ÓN
.2040 ΩÉY ∫ƒ∏ëH áæ£∏°ùdG ¿Éμ°S øe áÄŸG ‘ 98 á«£¨àd

ájDhôdG - §≤°ùe
,√É«ŸGh AÉHô¡μ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ‘ á∏㇠,áæ£∏°ùdG ∑QÉ°ûJ
IAÉØch IOó``é`à`ŸG ábÉ£∏d »``Hô``©`dG ió``à`æ`ŸG ‘ AÉ``©` HQC’G Ωƒ``«`dG
≈∏Y ôªà°ùjh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ‘ ó≤©æŸGh ,ábÉ£dG
.Úeƒj ióe
óªM øH »∏Y QƒàcódG ióàæŸG ‘ áæ£∏°ùdG ó``ah ¢``SCGÎ``jh
√É«ŸGh AÉ``Hô``¡`μ`∏`d á``eÉ``©` dG á``Ä`«`¡`dG ¢``ù`«`FQ ó``YÉ``°`ù`e …ô``aÉ``¨` dG
äÉjóëàdG ióàæŸG ¢ûbÉæjh .äGô``“Dƒ` ŸGh á«dhódG äÉbÓ©∏d
äÉ°ù°SDƒŸG QhOh ábÉ£dG IAÉØch IOóéàŸG ábÉ£dG ¬LGƒJ »àdG
∫hódÉH á``eGó``à`°`ù`ŸG á``bÉ``£`dG ᫪æJ ‘ á``£`°`Sƒ``à`ŸGh IÒ``¨`°`ü`dG
á«°ù°SDƒŸGh á«æ≤àdG äGhOC’G á°ûbÉæe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«Hô©dG
Qɪãà°S’G ≈∏Y äÉ°ù°SDƒŸG √òg ™é°ûJ »àdG á«©jô°ûàdGh á«dÉŸGh
ÚH QGƒë∏d á°üæe áMÉJEG ≈∏Y ióàæŸG 𪩫°Sh .∫ÉéŸG Gòg ‘
äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U ∂``dP ‘ É``à ,áë∏°üŸG ÜÉ``ë`°`UCG ∞∏àfl
áeGóà°ùŸG ábÉ£dG ∫É› ‘ Ú«ª«∏bE’Gh Ú«dhódG AGÈ``ÿGh
ᣰSƒàŸGh IÒ``¨` °` ü` dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸGh ,ô``°` †` NC’G OÉ``°` ü` à` b’Gh
IOóéàŸG ábÉ£dG äÉ«LƒdƒæμJ …OQƒ``eh ,á«æ¡ŸG äÉ«©ª÷Gh
±ó¡dG ¿q CÉH kɪ∏Y ,ÉgÒZh ,á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ,ábÉ£dG IAÉØch
äGP ä’É``é` ŸG ‘ äGÈ`` ÿG ∫OÉ``Ñ` J ƒ``g ió``à`æ`ŸG Gò``g ó``≤`Y ø``e

¢ùeCG ìÉÑ°U ´É``aó``dG IQGRƒ``H á«q °Sóæ¡dG äÉ``eó``ÿG ⪶f
ìƒàØŸG AÉ≤∏dG ,´É``aó``dG IQGRh óYÉ≤J ¥hóæ°U ≈æÑe ìô°ùÃ
á«q ∏ëŸG äÉcô°ûdGh ´ÉaódG IQGRƒ``H á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG ÚH
â– ∂``dPh ,´É``aó``dG IQGRƒ`` H äÉ°übÉæŸG ¢ù∏› ‘ á∏é°ùŸG
¢ù«FQ »FÉæ¡dG ó«©°S øH óªfi …ôëH øcôdG 󫪩dG ájÉYQ
™e π°UGƒàdG ôjƒ£àd É«©°S ∂dP »JCÉjh .á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG
á∏eÉ°ûdG ᫪æàdGh áeÉ©dG áë∏°üŸG Ωóîj Éà ¢UÉÿG ´É£≤dG
äÉeóÿG ¢``ù`«`FQ …ô``ë`H ø``cô``dG ó``«`ª`©`dG í``à`à`aGh .OÓ``Ñ` dÉ``H
äÉcô°ûdG »∏㇠ɡ«a ôμ°T áª∏μH ìƒàØŸG AÉ≤∏dG á«°Sóæ¡dG
¬∏ã“ Éeh AÉ≤∏dG Gòg áeÉbEG á«q ªgCG í°VhCGh ,ºgQƒ°†M ≈∏Y
äÉeóÿG ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG π«dòàd Ió«L á°Uôa øe
Ió«÷G ácGô°ûdÉH OÉ°TCGh ,AGQB’G ∫OÉÑJh äÉcô°ûdGh á«°Sóæ¡dG
‘ ᫪æàdG ácôM π«©ØJ ‘ ¬àªgÉ°ùeh ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e
.áæ£∏°ùdG
ájôjóÃ Oƒ``≤`©`dG ™``jQÉ``°`û`e »°Sóæ¡e ó``MCG Ωqó` b É``gó``©`H
äÉeóÿG ø``Y GkRÉ`` é` `jEG á``«`°`Só``æ`¡`dG äÉ``eó``ÿÉ``H ™``jQÉ``°` û` ŸG
…ƒ«M QhO ø``e ¬``H Ωƒ``≤` J É`` eh ´É``aó``dG IQGRƒ`` `H á``«q `°`Só``æ`¡`dG

¢VQCG á```©£b 80 á``Yô``b Ö`ë°S
AGô`HEG á``j’ƒH Ió``jó``L á```«æμ°S
á«fɪ©dG – AGôHEG
áYô≤dG Öë°S á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà AGôHEG áj’h ‘ ¢ùeCG ”
Ú≤ëà°ùŸG äÉ``æ`WGƒ``ŸGh ÚæWGƒª∏d á«æμ°ùdG »``°` VGQC’G ™£b ≈∏Y
Öë°ùdG Gòg Èà©jh .AGôHEÉH ¿Éμ°SE’G Iô``FGO ô≤e ‘ ∂dPh áj’ƒdÉH
áj’h ‘ Ú≤ëà°ùª∏d É``gDhGô``LEG ºàj äÉHƒë°S 8 π°UCG øe ¢SOÉ°ùdG
¢VQCG á©£b 1000 øe Ì``cC’ ∂``dPh 2009 ΩÉY ≈àM äÉÑ∏£∏d AGô``HEG
ᩪL øH ˆGóÑY ∫Ébh .á«dÉ◊G IÎØdG ∫ÓN Égõ«¡Œ ”q á«æμ°S
º«bCG Ωƒ«dG áYô≤dG Öë°S ¿q EG AGôHEÉH ¿Éμ°SE’G IôFGO ôjóe »ª°TÉ¡dG
11 ‘ ∂dPh ÉkÑ∏W 120 π°UCG øe IójóL á«æμ°S ¢VQCG á©£b 80 ≈∏Y
áÁÉ◊Gh 4 ójó÷G è«∏ØdGh 3h 1 Ö«°üædG äÉ££fl »gh É££fl
π«∏°ùdGh ´É≤dGh IÈ«≤eh 4 ∫ƒÑ°ûdG í«°Sh OÓÑdG è«∏ØdGh áμjhôdGh 4
q ¬fq CG ¤EG »ª°TÉ¡dG QÉ°TCGh .‹Éª◊Gh
¿CG Öë°ùdG ∫ÓN IÉYGôŸG â“
IOÉØà°S’G º¡d ≈æ°ùàj ≈àM ÚæWGƒª∏d áÑjôb äÉ££îŸG ¿ƒ``μ`J
,É¡«a QGô≤à°S’Gh AÉæÑdÉH âbh ´ô°SCG ‘ º¡d áMƒæªŸG á©£≤dG øe
äÉjƒdhCG ≥ah iôNCG äÉHƒë°S ó¡°ûà°S áeOÉ≤dG ™«HÉ°SC’G ¿CG Éë°Vƒe
±ó¡H Iõ«Lh IÎa ‘ É¡©jRƒJ ≈æ°ùàj ≈àM AGôHEG áj’ƒH 2009 äÉÑ∏W
.á«æμ°S ¢VQCG á©£b ∑ÓàeG ∫ÓN øe øWGƒª∏d QGô≤à°S’G ≥«≤–

3

QÉÑNCG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

äGƒæ°S 3 ∫ÓN ò«ØæàdGh ..∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 328 `H Qƒ°ùLh ¥ÉØfCGh ¥ôW ™jQÉ°ûŸ á«bÉØJG 31 ™bƒJ zπ≤ædG{
áÁó≤dG π«gCÉJh ..¢ù≤£dG ´GƒfCG ™«ª÷ áªFÓe Iójó÷G á«°ù«FôdG ¥ô£dG :zájDhôdG{`d »°ù«£ØdG
.ÊɪYo ∫ÉjQ (431^300)
≥``jô``W ≈``∏`Y AGõ`` `LCG π``«` gCÉ` J ´hô``°` û` e á``«` bÉ``Ø` JGh
Ωɪ◊G QƒN ≥jôWh QÉë°U áj’ƒH Ò≤©dG /óÿG
áeÈŸGh áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ºë°U áj’ƒH
ɡફb ≠dÉÑdGh ôbÉH ᩪL ø``H ø°ùM ácô°T ™``e
.É«fɪYo ’ÉjQ (428^917)
º«ª°üà∏d á``jQÉ``°` û` à` °` S’G äÉ`` eó`` ÿG á``«` bÉ``Ø` JGh
/»Ñ«°†ŸG ≥jôW ò«ØæJ ´hô°ûe ≈∏Y ±Gô``°` TE’Gh
Ò``ª`«`©`ŸG/ õ``Y ≥``jô``Wh á``∏`«`ª`N ≥``jô``Wh ,»``Ñ` ◊G
≠``dÉ``Ñ`dGh »``°`Só``æ`¡`dG »``æ`Wƒ``dG Ö``à`μ`ŸG ™``e á``eÈ``ŸGh
.É«fɪYo ’ÉjQ (410^230) ɡફb
º«ª°üà∏d ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG á«bÉØJGh
π«∏¨dG ≥jôW AÉ°ûfEG ´hô°ûe ≈∏Y ±Gô°TE’Gh
` ihõ`` ` f á`` j’ƒ`` H äƒ``«` Ñ` dG á``Ñ` ≤` Y ` ô`` jô`` ÷G `
ácô°T ™``e á``eÈ``ŸGh ô``°` †` NC’G π``Ñ`÷G á``HÉ``«`f
≠``dÉ``Ñ` dGh á``«` °` Só``æ` ¡` dG äGQÉ``°` û` à` °` SÓ``d IQÉ`` æ` `ŸG
á«bÉØJGh .É«fɪYo ’É``jQ (347^935) ɡફb
±Gô``°` TEÓ` d á``jQÉ``°` û` à` °` S’G äÉ`` eó`` ÿG Ëó``≤` J
≈∏Y πFÉÑ≤dG è∏a ô°ùL AÉ°ûfEG ´hô°ûe ≈∏Y
∫ɪ°T á``¶` aÉ``fi) êhOõ`` ` ŸG á``æ` WÉ``Ñ` dG ≥``jô``W
¢``SEG ¬``jOQÉ``æ`jQ ácô°T ™``e á``eÈ``ŸGh (áæWÉÑdG
≠dÉÑdGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd √Écô°Th ¬jG
á«bÉØJGh .ÊÉ``ª`Yo ∫É``jQ (329^000) ɡફb
±Gô°TE’Gh º«ª°üà∏d ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG
` á``Ñ` Mô``dG ` ∫ƒ``Z …OGh ≥``jô``W ´hô``°` û` e ≈``∏`Y
ácô°T ™``e á``eÈ``ŸGh AGô``ª` ◊G á``j’ƒ``H âæ°S
ɡફb ≠dÉÑdGh á«°Sóæ¡dG äQÉ°ûà°SÓd IQÉæŸG
.É«fɪYo ’ÉjQ (316^135)
º«ª°üà∏d á``jQÉ``°` û` à` °` S’G äÉ`` eó`` ÿG á``«` bÉ``Ø` JGh
ìÉ£e ø``e ≥jôW AÉ°ûfEG ´hô°ûe ≈∏Y ±Gô``°` TE’Gh
ácô°ûdG ™e áeÈŸGh ΩOCG áj’ƒH áëjôb ¤EG ¥ô£dG
√Écô°Th á«°Sóæ¡dG äÉeóî∏d á«fÉà°ùcÉÑdG á«æWƒdG
.ÊɪYo ∫ÉjQ (299^600) ɡફb ≠dÉÑdGh
º«ª°üà∏d á``jQÉ``°` û` à` °` S’G äÉ`` eó`` ÿG á``«` bÉ``Ø` JGh
áj’ƒH ÈdG /ΩÉà«g ≥jôW ´hô°ûe ≈∏Y ±Gô°TE’Gh
≠dÉÑdGh √Écô°Th Ò°ùfƒc ácô°T ™e áeÈŸGh ºbódG
.ÊɪYo ∫ÉjQ (223^400) ɡફb
≈∏Y ±Gô°TEÓd ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG á«bÉØJGh
¤EG ∫É°S …OGh øe ≥jôW AÉ°ûfEGh º«ª°üJ ´hô°ûe
áeÈŸGh (á«bô°ûdG ܃æL á¶aÉfi) ó``◊G ¢``SCGQ
á«°Sóæ¡dG äGQÉ``°`û`à`°`SÓ``d á``«`fÉ``ª`©`dG á``cô``°`û`dG ™``e
. ÊɪYo ∫ÉjQ (190^000) ɡફb ≠dÉÑdGh
≈∏Y ±Gô°TEÓd ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG á«bÉØJGh
(¤hC’G á``∏`Mô``ŸG) π≤æj - …È``Y ≥``jô``W ´hô``°`û`e
á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ìô°üdG ácô°T ™e áeÈŸGh
.ÊɪYo ∫ÉjQ (110^000) ɡફb ≠dÉÑdGh

∫É©dGóÑY AÓ‚ - ájDhôdG

É``°`ù`μ`«`H á``cô``°` T ™`` `e á`` `eÈ`` `ŸGh º``∏` c (4) ∫ƒ`` £` `H
(696,500) ɡફb ≠``dÉ``Ñ`dGh á``eÉ``©`dG ä’hÉ``≤`ª`∏`d
.ÊɪYo ∫ÉjQ
º«ª°üà∏d á``jQÉ``°` û` à` °` S’G äÉ`` eó`` ÿG á``«` bÉ``Ø` JGh
õjÉé©dG / ΩÉà«g ≥jôW ´hô°ûe ≈∏Y ±Gô``°` TE’Gh
Ò``°` ù` fƒ``c á``cô``°` T ™`` e á`` `eÈ`` `ŸGh º`` bó`` dG á`` j’ƒ`` H
ɡફb ≠dÉÑdGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd √Écô°Th
.É«fɪYo ’ÉjQ (634^095)
á``jQÉ``°` û` à` °` S’G äÉ`` `eó`` `ÿG Ëó``≤` à` d á`` «` bÉ`` Ø` `JGh
≥jôW AÉ``°`û`fEG ´hô°ûe ≈∏Y ±Gô``°` TE’Gh º«ª°üà∏d
Ó¡H á``j’ƒ``H ¢``ù` «` °` Sô``dG ` QGƒ`` ` ÷G …ƒ`` W ` AÉ``«`°`ù`H
á``«`fÉ``à`°`ù`cÉ``Ñ`dG á``«` æ` Wƒ``dG á``cô``°` û` dG ™`` e á`` eÈ`` ŸGh
(538,400) ɡફb ≠dÉÑdGh á«°Sóæ¡dG äÉeóî∏d
.ÊɪYo ∫ÉjQ
Ió∏ÑH ¥ô``W äÓ°Uh ò«ØæJh º«ª°üJ á«bÉØJGh
™e áeÈŸGh º∏c (4) ∫ƒ£H Ó¡H áj’ƒH Qƒª©ŸG
(513,573) ɡફb ≠dÉÑdGh AGôë°üdG á∏aÉb ácô°T
ájQÉ°ûà°S’G äÉ``eó``ÿG á``«`bÉ``Ø`JGh .É``«`fÉ``ª`Yo ’É`` jQ
≥jôW ∞°UQ ´hô°ûe ≈∏Y ±Gô``°` TE’Gh º«ª°üà∏d
™e áeÈŸGh á«∏NGódG á¶aÉëà á«≤ædG / ™aÉ°T
äGQÉ°ûà°SEÓd √É``cô``°`Th ¬`` jEG ¢`` SEG á``jOQÉ``æ` jQ á``cô``°`T
∫É`` jQ (488^800) É``¡`à`ª`«`b ≠``dÉ``Ñ` dGh á``«`°`Só``æ`¡`dG
º«ª°üà∏d ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG á«bÉØJGh . ÊɪYo
äÉjôb …OGh ≥jôW ò«ØæJ ´hô°ûe ≈∏Y ±Gô°TE’Gh
áeÈŸGh (á«∏NGódG á¶aÉfi) Ó¡H áj’ƒH ïjôe `
äGQÉ°ûà°SÓd √Écô°Th ¬jEG ¢SEG ájOQÉæjQ ácô°T ™e
’É``jQ (488^790) É``¡`à`ª`«`b ≠``dÉ``Ñ` dGh á``«`°`Só``æ`¡`dG
º«ª°üà∏d ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG á«bÉØJGh .É«fɪYo
` »ë°TGƒdG ≥jôW ò«ØæJ ´hô°ûe ≈∏Y ±Gô``°`TE’Gh
ácô°T ™``e á``eÈ``ŸGh ´Î``î` ŸG á``∏`°`Uhh ô``jhÉ``°`ü`à`dG
ɡફb ≠``dÉ``Ñ`dGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G äÉ``eó``N

Iô``eƒ``°`U /…Qƒ`` Ñ` `dG / á``«`æ`«`©`dG ¥ô``£` H á``«` ∏` NGó``dG
ácô°T ™e áeÈŸGh º∏c (10) ∫ƒ£H πFɪ°S áj’ƒH
(2^083^752) ɡફb ≠``dÉ``Ñ`dGh AGô``ë`°`ü`dG á∏aÉb
.É«fɪYo ’ÉjQ
/âÑ°S ≥jôW ò«ØæJh º«ª°üJ ´hô°ûe á«bÉØJGh
á«bô°ûdG á¶aÉëà ‘Gƒ``dGh πeÉμdG áj’ƒH ´Qõ``e
Ö©°ûdG …OGh ácô°T ™e áeÈŸGh º∏c (8) ∫ƒ£H
(2^051^478) ɡફb ≠dÉÑdGh ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d
. É«fɪYo ’ÉjQ
øe »``à`∏`Ø`°`SCG ≥``jô``W AÉ``°` û` fEG ´hô``°`û`e á``«`bÉ``Ø`JGh
¥Éà°SôdG áj’ƒH ɪL ¤EG á©æ°üŸG áj’ƒH ∞jô£dG
áeÈŸGh º∏c (6) ∫ƒ£H áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉëÃ
ɡફb ≠dÉÑdGh á«ŸÉ©dG ¿ÉÑãμdG ™jQÉ°ûe ácô°T ™e
´hô°ûà á``«`bÉ``Ø`JGh .ÊÉ``ª` Yo ∫É``jQ (1^985^000)
á≤£æŸÉH íjƒ°ùdG /á∏«°UCG ≥jôW ≈∏Y AGõLCG π«gCÉJ
IQÉéà∏d Ö©°ûdG …OGh ácô°T ™e áeÈŸGh á«bô°ûdG
’É``jQ (1^307^981) ɡફb ≠``dÉ``Ñ`dGh ä’hÉ``≤` ŸGh
º«ª°üà∏d ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG á«bÉØJGh .É«fɪYo
…OGh ≥`` jô`` W IAÉ`` Ø` `c ™`` `aQ ´hô`` °` `û` `Ÿ ±Gô`` ` °` ` `TE’Gh
¬``jG ¢`` SEG ¬``jOQÉ``æ` jQ á``cô``°`T ™``e á``eÈ``ŸGh ô``ª`Y »``æ`H
ɡફb ≠dÉÑdGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd √Écô°Th
.ÊɪYo ∫ÉjQ (988,800)
≥jôW ≈∏Y QGô°VC’G ìÓ°UEGh º«ª°üJ á«bÉØJGh
™e áeÈŸGh (áæ°SGƒ◊G …OGh) øμ°ùe /øjõ«¨dG
ɡફb ≠dÉÑdGh IQÉéà∏d ∫ƒeôe ä’hÉ≤e ácô°T
.É«fɪYo ’ÉjQ (913^123)
IQó«°üe ≥jôW á∏°Uh AÉ°ûfEGh º«ª°üJ á«bÉØJGh
º∏c (1) ∫ƒ£H »ÁÈdG á¶aÉëà ᰆfi áj’ƒH
ƒμJÉÑéæ«dÒà°ù«°ûàjQó«a á``cô``°`T ™``e á``eÈ``ŸGh
.É«fɪYo ’ÉjQ (711^520) ɡફb ≠dÉÑdGh
áªë°ùdÉH á«∏NGO ¥ôW AÉ°ûfEG ´hô°ûe á«bÉØJGh

äGAÉ°ûfE’ ΩÉ«aQƒμfÉ°SQƒc ácô°T ™e ∑GΰT’ÉH
ɡફb ≠dÉÑdGh á«fÉÑ°SE’G (¿É°SQhƒμ°ùcƒdƒ°ùjG)
.ÊɪYo ∫ÉjQ (91^300,000)
Ö``°`ü`N ≥`` jô`` W Ú``°` ù` – ´hô`` °` `û` `e á`` «` `bÉ`` Ø` `JGh
¢``û`cQƒ``à`«`FGõ``«`°`S á``cô``°` T ™``e á`` eÈ`` ŸGh »``∏`MÉ``°`ù`dG
∑GÎ``°` TE’É``H äGAÉ``°` û` fÓ``d á``ª`gÉ``°`ù`ŸG É``«` cCG »``°`†`«`a
á«fɪ©dG É``«`cCG »°†«a ¢ûcQƒà«FGõ«°S ácô°T ™``e
∫É``jQ (41,990,000) ɡફb ≠``dÉ``Ñ` dGh IOhó``ë` ŸG
á`` `«` ` LGhOREG AÉ`` °` `û` `fEG ´hô``°` û` e á``«` bÉ``Ø` JGh .ÊÉ`` ª` `Yo
áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉëà ¥Éà°SôdG áÑ≤Y ≥jôW
á«æWƒdG ácô°ûdG ™``e á``eÈ``ŸGh º∏c (11) ∫ƒ``£`H
ɡફb á``¨` dÉ``Ñ`dGh ä’hÉ`` ≤` `ŸGh á°Sóæ¡∏d Ió``ë` à` ŸG
.É«k fɪYo ’ÉjQ (27,706,329)
≥``jô``W ≈``∏` Y ¥É`` Ø` `fCG AÉ``°` û` fEG ´hô``°` û` e á``«` bÉ``Ø` JGh
∫hC’G Aõ``÷G ` á``ã`dÉ``ã`dG á``∏`Mô``ŸG ` º``FÉ``≤`dG á``æ`WÉ``Ñ`dG
ä’hÉ``≤` ŸGh á°Sóæ¡∏d QÉ``Ø`∏`L á``cô``°`T ™``e á``eÈ``ŸGh
.É``«k `fÉ``ª`Yo ’É`` jQ (22,673,726) ɡફb ≠``dÉ``Ñ` dGh
áæWÉÑdG ≥jôW ≈∏Y ¥ÉØfCG AÉ°ûfEG ´hô°ûe á«bÉØJGh
áeÈŸGh ÊÉ``ã`dG Aõ``÷G ` áãdÉãdG á∏MôŸG ` ºFÉ≤dG
á¨dÉÑdGh á«ŸÉ©dG äGAÉ°ûfEÓd ÉfƒLQÉLÉf ácô°T ™e
á«bÉØJGh .É``«`fÉ``ª`Yo ’É``jQ (17,554,654) ɡફb
á∏°Uh) ™``jô``°`ù`dG á``æ`WÉ``Ñ`dG ≥``jô``W AÉ``°`û`fEG ´hô``°`û`e
á``cô``°`T ™`` e á`` eÈ`` ŸGh º``∏` c (8) ∫ƒ`` £` `H (¿É``Ñ` ∏` M
(8^581^262) ɡફb á¨dÉÑdGh ¿ÉªY ∑ÉHGΰSG
.É«k fɪYo ’ÉjQ
äGQÉ``Ñ` Y ò``«` Ø` æ` Jh º``«`ª`°`ü`J ´hô``°` û` e á``«` bÉ``Ø` JGh
(¿ÉÑ∏M - √ƒ``H QGhO) ø``eh (√ƒ`` H - ∫É`` `LB’G) ø``e
∫ƒeôe ä’hÉ``≤`e ácô°T ™e á``eÈ``ŸGh πîf á``j’h
’É``jQ (2^999^173) ɡફb ≠``dÉ``Ñ` dGh á``jQÉ``é`à`dG
.ɫfɪYo
¥ô``£` dG ò``«` Ø` æ` Jh º``«`ª`°`ü`J ´hô``°` û` e á``«` bÉ``Ø` JGh

¢``ù` eCG ìÉ``Ñ` °` U ä’É`` °` `ü` `J’Gh π``≤` æ` dG IQGRƒ`` ` H ”
…È``dG π``≤`æ`dG ´É``£`≤`d á``«`bÉ``Ø`JG 31 ≈``∏`Y ™``«`bƒ``à`dG
∫É``jQ ¿ƒ``«`∏`e 328 ‹Gƒ``M â¨∏H á``«`dÉ``ª`LEG áØ∏μàH
.惻Y
»°ù«£ØdG óªfi øH óªMCG QƒàcódG ‹É©e ócCGh
‘ ≈YGôj ¬``fq CG zájDhôdGz`d ä’É°üJ’Gh π≤ædG ôjRh
¿CG Ió``jó``÷G á«°ù«FôdG ¥ô``£` dG ò«ØæJh º«ª°üJ
‘ ¿ƒμJ å«ëH ¢ù≤£dG ´Gƒ``fCG ™«ªL ™``e ≥aGƒàJ
ÉcQóà°ùe ,Qƒ°ùL hCG äGQÉÑY á``jOhC’G QƒÑY øcÉeCG
‘ ¥ô``£`dG äÉjƒà°ùe ™«ªL ¿ƒμJ ¿CG Ö©°üj ¬``fq CG
Gôk ¶f ¢ù≤£dG ∫Gƒ``MCG ™«ª÷ ᪪°üe áæ£∏°ùdG
q¿CG ¤EG GÒ
k °ûe ,º«eÉ°üàdG √ò¡d á«dÉ©dG áØ∏μ∏d
‘ ∫óÑà°ùJ ∂``dò``d á``«`Yô``Ø`dG hCG á``jƒ``fÉ``ã`dG ¥ô``£`dG
¤EG â``Ø`dh ,á`` jOhC’G QƒÑ©d äGQÉ``°`TEÉ`H ¥ô``£`dG √ò``g
⁄ »àdG áÁó≤dG á«°ù«FôdG ¥ô£∏d áÑ°ùædÉH ¬``fq CG
äôKCÉJ »àdGh ¢ù≤£dG ´GƒfCG ™«ª÷ É¡ª«ª°üJ ºàj
á£N Ö°ùM É¡∏«gCÉJ ºàj ¬qfEÉa É¡d á``jOhC’G ™£≤H
.¢ù≤£dG ´GƒfCG ™«ªL ºFÓàd áYƒ°Vƒe
™«bƒJ Ö≤Y á«Øë°U äÉëjô°üJ ‘ ¬«dÉ©e ∫Ébh
äÉ«bÉØJ’G √òg πãe ≈∏Y ™«bƒàdG q¿EG äÉ«bÉØJ’G
≈∏Y É¡°UôMh áeƒμ◊G ΩɪàgG ≈∏Y ócDƒ«d »JCÉj
ÚæWGƒŸG ácôM π«¡°ùJh ,¥ô``£`dG ´É£b ôjƒ£J
º¡e AõL »g á«q °SÉ°SC’G á«æÑdG q¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdGh
OÉ``°`ü`à`b’G á``cô``M π«¡°ùàd á``eƒ``μ`◊G ¬«∏Y õ``cô``J
Ió``e §``°`Sƒ``à`e q¿CG Gók ` cDƒ` e .IQÉ``é` à` dGh á``MÉ``«`°`ù`dGh
ºàj É¡°†©Hh äGƒæ°S 3 ƒg á©bƒŸG äÉYhô°ûŸG ò«ØæJ
á©«ÑWh ´hô°ûŸG Ö°ùM ô``NB’G ø``e ´ô``°`SCG √RÉ``‚EG
á©HÉàÃ Ωƒ≤J IQGRƒ``dG q¿CG ¤EG GÒ°ûe ,¬«a πª©dG
äÉcô°ûdG ôNCÉJ ádÉM ‘h ,¥ô``£`dG RÉ``‚E’ áã«ãM
ï°ùa ¿ƒμj ’ øμd äGAGôLEG IóY òîàJ ÉgRÉ‚EG ‘
,∫hC’G QÉ«ÿG ƒg iôNCG ácô°ûH É¡dGóÑà°SGh ó≤©dG
∫ÓN ø``e ʃ``fÉ``b πμ°ûH É¡«∏Y §¨°†dG ºàj π``H
RÉ``‚EG ≈``∏`Y É``¡`ã`Mh á``«`dÉ``ŸG äÉ``eGô``¨` dGh äGQGò`` ` fE’G
ÚdhÉ≤ŸG øe ™jQÉ°ûŸG Öë°S QÉ«N q¿CG kÉæ«Ñe ,πª©dG
OÉØæà°SG ó©H ¬«dEG Aƒé∏dG ºàjh ÒNC’G QÉ«ÿG π¶j
π©ØdÉH äòØf IQGRƒ``dG q¿EÉa ∂dP ™eh ,πÑ°ùdG áaÉc
§ÑJôJ »àdGh É¡æe IÒÑμdG á°UÉN ™jQÉ°ûŸG ¢†©H
çóM Ée Gògh ,áeÉY É££Nh iô``NCG äÉYhô°ûÃ
.IÒNC’G áfhB’G ‘
¿ƒdhÉ≤ŸG òNCÉj ¿CG ‘ ¬∏eCG øY ¬«dÉ©e Üô``YCGh
∂dPh ,¥ô``£`dG ™jQÉ°ûe á°UÉN ;ájóéH ™jQÉ°ûŸG
ìGhQCG ßØMh á``jQhô``ŸG á``cô``◊G Ò°ù«Jh π«¡°ùàd
ájƒb äGQÈe √ògh çOGƒ◊G øe π«∏≤àdGh ¢SÉædG
q¿CG kGó``cDƒ` e iƒ°üb á``jƒ``dhCÉ`H ™``jQÉ``°`û`ŸG √ò``g ò``NC’
πÑb øe ¥ÉØNEG OƒLh ádÉM ‘ âμ°ùJ ød { IQGRƒdG
.zÚdhÉ≤ŸG

äÉ«bÉØJ’G
á``«`bÉ``Ø`J’G ≈``∏`Y ™``«`bƒ``à`dG äÉ``«` bÉ``Ø` J’G â``∏`ª`°`Th
Qƒ°U /ó``Hó``H ≥jôW á``«q ` LGhOREG ´hô°ûÃ á°UÉÿG
º∏c (76) ∫ƒ£H ∫hC’G Aõ``÷G -á«fÉãdG á∏MôŸG)
(¿ÉªY) √Écô°Th hôHƒJh ø°SQ’ ácô°T ™e áeÈŸGh
.É``«k `fÉ``ª`Yo ’É`` jQ (98,535,618) ɡફb ≠``dÉ``Ñ` dGh
/óHóH ≥jôW á«q LGhOREG ´hô°ûÃ á°UÉN á«bÉØJGh
∫ƒ£H (ÊÉ``ã` dG Aõ`` ÷G) (á``«`fÉ``ã`dG á``∏`Mô``ŸG) Qƒ``°`U
√O’hCGh ó``ª`MCG ø``H ó``dÉ``N ™``e á``eÈ``ŸGh º``∏`c (56)

z¿ÉªY »`a π≤ædG{ á`∏› Ú``°TóàH ∫ÉØàM’G

IQGRh h ¿Ó``YE’Gh ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ¿ÉªY á°ù°SDƒe â∏ØàMG
‘ π≤ædG” QGó°UEG øe ∫hC’G Oó©dG Ú°TóàH ä’É°üJ’Gh π≤ædG
.ÊóŸG ¿GÒ£dG ´É£b ∫ƒM á∏eÉ°T á«£¨J º°†j …òdGh “¿ÉªY
ó``ª`fi ø`` H ó`` ª` `MCG Qƒ``à` có``dG ‹É``©` e Qƒ``°` †` ë` H Ú``°` Tó``à` dG ”
q
º``«`gGô``HEG Qƒ``à`có``dG IOÉ``©`°`Sh ä’É``°`ü`J’Gh π≤ædG ô``jRh »°ù«£ØdG
áaÉë°ü∏d ¿ÉªY á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …óæμdG óªMCG øH
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »HÉYõdG ô°UÉf øH óªfi QƒàcódG IOÉ©°Sh
¢ù«FQ »bhôëŸG Oƒ©°S øH ∞«°Sh ÊóŸG ¿GÒ£∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d
ôjô– ¢ù«FQ »∏«©°ûdG ⁄É°S øH ˆG óÑYh ¿ÉªY IójôL ôjô–
∫Ébh .ä’É°üJ’Gh π≤ædG IQGRh ‹hDƒ°ùe QÉÑch ôaQõHhC’G IójôL
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …óæμdG ó``ª`MCG ø``H º``«`gGô``HEG QƒàcódG IOÉ©°S
ÚH ¿hÉ©J IôªK ó©j QGó°UE’G Gòg q¿EG áaÉë°ü∏d ¿ÉªY á°ù°SDƒŸ
QÉWEG ‘ »JCÉj ¿hÉ©J ƒgh ä’É°üJ’Gh π≤ædG IQGRhh ¿ÉªY á°ù°SDƒe
≈∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dE’ ¿ÉªY á°ù°SDƒe ¬H Ωƒ≤J …òdG »eÓY’G QhódG
¬JOÉ©°S í°VhCGh .áæ£∏°ùdG ‘ Égò«ØæJ …QÉ÷G iÈμdG äÉYhô°ûŸG
∫ƒM áYƒæàe ™«°VGƒe »£¨j QGó°UE’G Gòg øe ∫hC’G Oó©dG q¿CG
¿GÒ£dG ´É£b ‘ á«q °SÉ°SCG á«æH äÉYhô°ûe øe √ò«ØæJ ºàj Ée
πX ‘ ´É£≤dG Égó¡°ûj »àdG IÒÑμdG IôØ£dG RGôHEG ±ó¡H ÊóŸG
áaÉc ‘ óMGh âbh ‘ IójóL äGQÉ£e äÉYhô°ûe á°ùªN ò«ØæJ
É°†jC
k G ∫hÉæàJ ∫hC’G Oó©dG äÉYƒ°Vƒe q¿CG ôcòjh .áæ£∏°ùdG AÉëfCG
ÊóŸG ¿GÒ£∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG πÑb øe ºàJ »àdG äGOGó©à°S’G
iƒà°ùe ≈∏YCG ≈∏Y äÉYhô°ûŸG √òg 𫨰ûàd á«q æ©ŸG äÉ¡÷G áaÉch
Iôª∏d Ωóîà°ùj É¡°†©H IQƒ£àe Iõ¡LCG ΩGóîà°SÉHh IAÉØμdG øe
ájƒ÷G OÉ``°` UQC’G äÉ``eó``N ‘ ÒÑμdG Qƒ``£`à`dGh ⁄É``©`dG ‘ ¤hC’G
Gòg ‘ áeóîà°ùŸG Iõ¡LC’G å«M øe ájƒ÷G áÑbGôŸGh áMÓŸGh
‘ ¬``Yƒ``f ø``e ∫hC’G Èà©j …ò``dGh ,ô``μ`Ñ`ŸG QGò`` fE’G ΩÉ``¶`fh ∫É``é`ŸG
,á«©«Ñ£dG çQGƒμdG ôWÉfl øe óë∏d ±ó¡jh §°ShC’G ¥ô°ûdG
ÖjQóà∏d äÉ«é«JGΰSGh §£N øe √ò«ØæJ ºàj Ée ¤EG áaÉ°VEG
πª©∏d iƒà°ùe ≈∏YCG ≈∏Y á«æWh á∏eÉY mó``jCG ÒaƒJh π«gCÉàdGh
ó°Uôj IQƒ``£`à`e Iõ``¡` LCG ø``e É``¡`H É``e 𫨰ûJh äÉ``Yhô``°`û`ŸG √ò``¡`H
OÉ°üàb’G äÉYÉ£b ∞∏àfl ‘ á«HÉéjE’G äGÒKCÉàdG ∫hC’G .Oó©dG
»àdG äÉYhô°ûŸG øe ô°TÉÑe ÒZ hCG ô°TÉÑe πμ°ûH ó«Øà°ùà°S »àdG
.¿GÒ£dG ´É£b ‘ ºàJ

OÉ°üàbG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

4

äÉ©HÉàe

zá«ŸÉ©dG IQÉéàdG{ ôWCGh ¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG äGQhô°V ¬à∏eCG zájô©°ùdG áHÉbôdG ™∏°S ójó–{ QGôb ¿Cq G ócCG

¬à«°ùaÉæJ IOÉjRh ¥ƒ°ùdG §Ñ°†d IójóL äGAGôLEGh ÚfGƒb áeõM :øjOQƒŸGh QÉéàdÉH ¬FÉ≤d »`a …ó«æ°ùdG
zQÉμàM’G ™æe{ ò«ØæJ ≈∏Y ±ô°ûà°Sh ..™∏°ùdG πc QÉ©°SCG ≈∏Y áeƒμ◊G ÚY π¶à°Sz∂∏¡à°ùŸG ájɪM{
QÉ©°SC’G QGô≤à°SG ¿Éª°†d áeƒμ◊Gh ¢UÉÿG ´É£≤dG ÚH ¿hÉ©àdG ᫪gCG ócDƒj záaô¨dG{ ¢ù«FQ

Ëó≤àd ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉcô°û∏d πªY ¢Uôa OÉéjE’ ≥«°ùæàdGh
øe áeóÿG øY π°üØæŸG ™«ÑdGh áØ∏μàdG π«∏≤àd ™«ÑdG ó©H Ée äÉeóN
á«dB’G √òg óLƒJ å«ëH .á«æWƒdG QOGƒμ∏d πªY ¢Uôa áMÉJEGh ÖfÉL
.É¡æe Ö°ùfC’G QÉàîj »μd ∂∏¡à°ùŸG ΩÉeCG äGQÉ«N
≈∏Y áeƒμ◊G ¢UôM Qó≤J ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉ``Œ áaôZ q¿EG ∫É``bh
É¡JÉeGõàdÉH AÉ``aƒ``dGh ìƒ``à`Ø`e ¥ƒ``°`S ‘ ¢``ù`aÉ``æ`à`dGh QÉ``©` °` SC’G QGô``≤`à`°`SG
¥Gƒ°SC’G ∞«μJ ≈∏Y πª©dGh ,ÉgÒZh á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ᪶æªc á«dhódG
±ó¡J áeOÉ≤dG IÎØdG ‘ ÉgQó°üJ ±ƒ°S äÉ©jô°ûJ áeƒ¶æe ∫ÓN øe
øY Gkó«©H ¢ùaÉæàdG øe Ö°SÉæe ñÉæe ‘ Úμ∏¡à°ùª∏d ájɪM ÒaƒJ ¤EG
»YGôJ äGƒ£ÿG √ò¡H áeƒμ◊G q¿CG ¤EG GÒ
k °ûe ,»HÉéjE’G ÒZ »WÉ©àdG
Ée ™HÉàJ »gh ,±GôWC’G øe ±ôW q…C’ Qô°V …CG ¿hO ™«ª÷G ídÉ°üe
kÉÑdÉ£e ,Ö°SÉæŸG âbƒdG ‘ ¬©e ≈WÉ©àJ ±ƒ°Sh ¥Gƒ``°`SC’G ‘ óéà°ùj
ÉŸ QÉμàM’G ™æeh á°ùaÉæŸG ¿ƒfÉb QGó°UEG äGAGôLEG ‘ ´Gô°SE’ÉH ¬JOÉ©°S
.óMGh m¿BG ‘ Úμ∏¡à°ùŸGh øjOhõŸG ≈∏Y »HÉéjEG ÒKCÉJ øe ¬d
áaôZ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »eƒ«μdG ídÉ°U øH ó«©°S IOÉ©°S ÉYOh
áeƒμ◊G ™e ¿hÉ©àdG ¤EG ¢UÉÿG ´É£≤dG ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉ``Œ
á«°ùaÉæJ ¢VhôY Ëó≤Jh ¥Gƒ°SC’G ‘ QÉ©°SC’G QGô≤à°SG øª°†j ÉÃ
ƒYóe ™«ª÷G ¿CG ¤EG GÒ
k °ûe ,Úμ∏¡à°ùŸGh AÓª©dG ÜòL ‘ º¡°ùJ
á∏MôŸG ‘ QÉ``é`à`dGh Úμ∏¡à°ùŸG Ú``H á≤ãdG AÉ``æ`H ‘ ΩÉ``¡`°`SE’G ¤EG
,á``«`æ`Wƒ``dG á``ë`∏`°`ü`ŸG ≥``≤`ë`jh ±Gô`` ` WC’G π``c Ωó``î` j É``Ã á``eOÉ``≤` dG
É¡∏HÉ≤J ¿CG Öéj áeƒμ◊G É¡JòîJG »àdG äGƒ£ÿG √òg ¿EG ∫Ébh
á«HÉéj’G ábÓ©dGh á≤ãdG Rõ©J äÉcô°ûdG øe á«HÉéjEG áHÉéà°SG
.ÚÑfÉ÷G ÚH

kÉ©e ¿Éfƒμ«d π``H É``aô``W º¡æe π``c íÑ°üj ’ ≈àM QÉ``é`à`dGh ∂∏¡à°ùŸG
QÉ©°SC’G áÑbGôe ‘ QGôªà°S’G
≥≤ëàj ⁄ GPEG ¬``fCG ¤EG GÒ
k °ûe ,á°ùfÉéàe Ió``MGh á∏°ù∏°S ‘ Úà≤∏M ¿QÉ≤J ¢SÉædG ¿CG ¤EG øjOQƒŸGh QÉéàdG ™e ¬FÉ≤d ‘ ¬«dÉ©e ¥ô£Jh
iôNCG Iôe QGòfE’G IôaÉ°üd ójóL ¥ÓWEG ∑Éæg ¿ƒμ«°S ¢ùfÉéàdG Gòg ™∏°ùdG øe á∏°S ÈY ¢SÉ≤j ºî°†àdG øμd ,áfQÉ≤ŸG ∫ÓN øe QÉ©°SC’G
.áeƒμë∏d ôNBG πNóJh IQÉéàdG IQGRh ¿CG ¬«dÉ©e í``°`VhCGh ,iô``NCG ™∏°S ¬HÉ°ùM ‘ πNóJ ’h
É¡∏NóJ ΩóY ¿CGh QÉ©°SC’G áÑbGôe ‘ Iôªà°ùe ∂∏¡à°ùŸG ájɪM áÄ«gh
á°ùaÉæª∏d ¥ƒ°ùdG áÄ«¡J
ÚY ¿ƒμJ ¿CGh ¥ƒ°ù∏d É¡àÑbGôe øe É¡«Ø©j ’ ™∏°ùdG ¢†©H QÉ©°SCG ‘
¢ù∏› ¢ù«FQ »eƒ«μdG ídÉ°U ø``H ó«©°S IOÉ``©`°`S øªK ¬ÑfÉL ø``e
¬¨∏ÑJ ¿CÉH É¡Ø∏μj AGQRƒ``dG ¢ù∏› ¿C’ ™∏°ùdG πc QÉ©°SCG ≈∏Y áeƒμ◊G
É¡H Ωƒ``≤`J »``à`dG IOÉ`` ÷G äGƒ``£` ÿG ¿É``ª`Y áYÉæ°Uh IQÉ``Œ á``aô``Z IQGOEG ∫hO πc ‘ IQÈŸG ÒZ äGOÉjõdÉa ∂dòd ,zπNóJ ¤EG êÉàëj A»°T …CGz`H
ä’ÓàN’G á÷É©eh á°ùaÉæª∏d ¥Gƒ°SC’G áÄ«¡J ‘ á«eƒμ◊G äÉ¡÷G ∫ƒ°ü◊G øe ¢üî°ûdG ™æÁ Ée óLh GPEG Ée ∫GDƒ°ùdG GQƒa Òãj ⁄É©dG
»àdG äÉ«©jô°ûàdGh ô``WC’G øe áeõM ∫Ó``N øe Ö∏£dGh ¢Vô©dG ‘ É¡LQÉN ø``e hCG ¬``à`dhO π``NGO ø``e AGƒ``°`S π``bCG ô©°ùH á©∏°ùdG √ò``g ≈∏Y
ä’ÉcƒdG ¿ƒfÉb πjó©J É¡ªgCG øe π©d áeOÉ≤dG IÎØdG ‘ Qó°üJ ±ƒ°S á©∏°ù∏d ∫ƒ°UƒdG øe ¬©æŸ ∂∏¡à°ùŸG ≈∏Y ±ÉØàdG ∑Éæg ¿ƒμj ÉeóæYh
øe ÒÑc Qób áMÉJEGh QÉ©°SC’G QGô≤à°SG ≈∏Y πª©à°S »àdG .ájQÉéàdG ∂∏¡à°ùŸG ájɪM áÄ«g πª©à°S Ée Gògh ,QÉμàMG ∑Éæg ¿ƒμj πbCG ô©°ùH
ádOÉY á«°ùaÉæJ QÉ©°SCÉH äÉeóÿGh ™∏°ùdG Ëó≤àd QÉéàdG ÚH ¢ùaÉæàdG QÉμàM’G ™æe í``FGƒ``dh ¿ƒ``fÉ``b ò«ØæJ ¤ƒ``à`J ÉeóæY ¬``Yƒ``bh ™æe ≈∏Y
äGQÉ«N ∂∏¡à°ùª∏d í«àJ ,ÈcCG á°ùaÉæe í«àj ìƒàØe ¥ƒ°S ‘ ™«ªé∏d
.√QGôbEG óæY á°ùaÉæŸG ájɪMh
.AÓcƒdG Oó©J ∫ÓN øe π°†aCG äÉeóNh πFGóHh á©°SGh
äÉeƒ≤ŸG ¢ü≤f
ÜÉÑ°SCG ¿hO QÉ©°SC’G ™aôH ácô°T …C’ ∫ƒÑ≤dG øμÁ ’ ¬fCG ¤EG QÉ°TCGh
πeGƒY ∑Éæg øμJ ⁄ Ée kÉ«LQÉNh É«k ∏NGO IQÈ``eh á©æ≤e ájOÉ°üàbG IôaGƒàŸG ÒZ äÉ«fÉμeE’G ¢†©H ∑Éæg q¿EG º¡ÑfÉL øe QÉéàdG ∫Ébh
¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ¿CG ¤EG Éàa’ .É«k ŸÉYh kÉ«∏fi ∂dòd ÉgƒYóJ Oó°Th ,Úª©àdG á«°†≤d Gƒbô£J ∂``dò``ch ,QÉ``£`ŸG ‘ äÉ``LÓ``ã`dG πãe
ÉgQhO AGOCG ‘ ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG ™e ÖæL ¤EG kÉÑæL πª©J ’ áeƒμ◊G ¿CG ≈∏Y á£≤ædG √ò``g ‘ …ó«æ°ùdG ≈∏Y Qƒ``à`có``dG ‹É©e
äÉ©jô°ûJh ôWCG ≥ah Úμ∏¡à°ùŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØ◊G ≈∏Y πª©J áÄ«¡c áeƒμ◊G ¿CÉH QGôbEG ∑Éæg ¿C’ ,∫ÉéŸG Gòg ‘ ∫RÉæàdG hCG ¿hÉ¡àdG É¡æμÁ
™«ª÷G ≈∏Y Öéj »àdG É«∏©dG á«æWƒdG ídÉ°üŸG ó«°ùŒh É¡d áë°VGh »©«Ñ£dG ¿ÉμŸG ¿CGh Ú«fɪ©dG ∞«XƒJ ‘ ™°SƒàJ π¶J ¿CG É¡æμÁ ’
.øWƒdG Gòg AÉæHCG πLCG øe É¡H ¢Vƒ¡ædGh É¡ÑLƒÃ πª©dG ´É£≤dG ƒg ⁄É©dG ∫hO πc ‘ á«æWƒdG ádɪ©dG ÜÉ©«à°SGh ÚæWGƒª∏d
IÒÑμdG äÉcô°ûdG ™e π°UGƒàdÉH É¡eGõàdG ócDƒJ áaô¨dG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh
á«FGôLE’G äGƒ£ÿG QÉ°üàN’ ∫ƒëàdG πX ‘ á°UÉN ,»æWƒdG ¢UÉÿG
,Ió``MGƒ``dG á£ëŸGh á``«`fhÎ``μ`dE’G áeƒμ◊G ¤EG ∫É``≤`à`f’Gh á«eƒμ◊G
Ò°ù«J ‘ ∫É``ª` YC’G ÜÉ``ë` °` UCGh QÉ``é`à`dG ≈``∏`Y ó``©`H ɪ«a ¢ùμ©æj Gò`` gh
É¡«a IóFÉØdG Oƒ©J IôFGO »¡a Gòμgh º¡dɪYCG RÉ‚EG áYô°Sh º¡JGAGôLEG
™e ¿hÉ©àdÉHh É¡ÑfÉL øe IQGRƒdG ¿CG ¤EG âØdh ,±Gô``WC’G ™«ªL ≈∏Y
´É£≤dG ≈∏Y π¡°ùj Ée πc ‘ ô¶æJ ¿CG ≈∏Y á≤Øàe á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh
.ÚæWGƒŸG ∞«XƒJh 𫨰ûJ ΩÉ©dG

äÓ«¡°ùàdG IOÉjR
äÓ«¡°ùàH ÚÑdÉ£e Ωƒ°SôdG πãe äÉjóëàdG ¢†©H QÉéàdG ìôW ɪc
¬æμd º``¡`Mô``W ‘ ô¶æ∏d OGó``©`à`°`S’G ô``jRƒ``dG ió`` `HCGh ,∫É``é` ŸG Gò``g ‘
É¡àØ∏ch áæ£∏°ùdÉH áeó≤ŸG äÓ«¡°ùàdG ºéM ÜÉ°ùëH πHÉ≤ŸÉH º¡ÑdÉW
ÜÉ°ùM ºàj ¿CG øe óH’ ¬fC’ ÉgÒZh OƒbƒdGh »°VGQC’G QÉ©°SCG É¡«a ÉÃ
.∫hódG øe ÉgÒ¨H áfQÉ≤ª∏d πμc áØ∏μdG
IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d á°UôØdG íæe ∫ƒM QÉéàdG ™e ¬«dÉ©e çó–h
≈∏Yh QÉ©°SC’G π«∏≤J ¬fCÉ°T øe Ée ƒgh ,πª©dG ‘ ∫ƒNó∏d ᣰSƒàŸGh
ôLÉà∏d øμÁ QÉ«¨dG ™£bh áfÉ«°üdGh Ö«cÎdGh π≤ædG ∫ÉãŸG π«Ñ°S
ÉgóæY ¿ƒμjh ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ¤EG Égóæ°ùj ¿CG ÒÑμdG
ô©°S IOÉ``jR ¤EG …ODƒ` J É``¡`fCG iô``j »``à`dG AÉ``Ñ` YC’G ø``e ô``LÉ``à`dG ∞ØN ó``b
ΩÉ``eCG iô``NCG πªY ¢Uôa íàØJ âbƒdG ¢ùØf ‘h ,É¡©«Ñj »àdG á©∏°ùdG
.ÜÉÑ°ûdG
QÉ©°SCG ɪg Úà£≤f ∫ƒ``M åjóë∏d á©°SGh áMÉ°ùe ¬«dÉ©e í°ùaCGh
π©ØdÉH kGQGôb òîJG AGQRƒdG ¢ù∏› ¿CG kÉë°Vƒe ,QÉ«¨dG ™£bh ájhOC’G
≈∏Y IQó≤dG ΩóY ºμëj Ée øμd ,á``jhOC’G QÉ©°SCG ¢ü«∏≤J ≈∏Y πª©dÉH
á`` jhOC’G ó``MCG ™«æ°üJ ∫hO ≈``∏`Y ™``æ`“ »``à`dG á«μ∏ŸG ¥ƒ``≤`M É¡©«æ°üJ
q¿EG ɪc ,Gkó`L á«dÉY áØ∏μdG ¿ƒμJ hCG ¬∏«é°ùJ ≈∏Y Éek ÉY 15 Qhôe πÑb
π``FGó``Ñ`H ¿ƒ``∏`Ñ`≤`j ’ Ú``μ`∏`¡`à`°`ù`ŸG
º``°` S’É``H º`` ¡` `WÉ`` Ñ` `JQ’ ¢`` ` ü` ` NQCG
.ádÉ©ØdG IOÉŸG ¢ù«dh …QÉéàdG
í°VhCÉa QÉ``«`¨`dG ™£b ø``Y É``eCG
≈``∏`YCG áæ£∏°ùdG ‘ É``gQÉ``©`°`SCG q¿CG
∂``dò``d ,∫hó`` ` dG ø``e É``gÒ``Z ø``e
¿CG ≈``∏` Y ™``é`°`û`J á``eƒ``μ` ◊G q¿EÉ` ` a
IOó©àe ™jRƒJ •É≤f ∑Éæg ¿ƒμJ
™``∏`°`ù`dG ∞``∏` à` î` Ÿ QÉ``«` ¨` dG ™``£` ≤` d
ÉgÒZ hCG ä’BG hCG äGQÉ«°S AGƒ°S
ÖfÉL ø``e É¡LƒJ ∑Éæg ¿EG ɪc
∫ƒ`` NO ™``«`é`°`û`à`d ó`` aQ ¥hó``æ` °` U
á``≤`aGƒ``ŸÉ``H ∫É``é` ŸG Gò``¡` d ÜÉ``Ñ`°`û`dG
´hô°ûe …C’ πjƒªàdG äÉÑ∏W ≈∏Y
ÚfGƒ≤dG πX ‘h ∫ÉéŸG Gò``g ‘
ÜÉë°UCG ¿ÉμeEÉH ¿ƒμ«°S Iójó÷G
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG
¿CGh ¿É``μ`e …CG ø``e GhOQƒ``à`°`ù`j ¿CG
¿Éμe …CG ‘ QÉ«¨dG ™£b Gƒ©«Ñj
™``£`b â`` fÉ`` c É`` ŸÉ`` W á``æ` £` ∏` °` ù` dÉ``H
√òg ¿CG ¤EG GÒ
k °ûe ,á«∏°UCG QÉ«Z
AÓ``cƒ``dGh QÉ``Ñ`μ`dG QÉéà∏d á``dÉ``°`SQ
™«°SƒJ íéæj ¿CG ≈∏Y Gƒ∏ª©j ¿CÉH
äGòdÉH QÉ«¨dG ™£b ™jRƒJ IóYÉb
.ádƒÑ≤e QÉ©°SCÉHh

OQGh »eƒμ◊G πNóàdG
Qƒ``à` có``dG ‹É`` ©` `e AÉ`` æ` `K ™`` `eh
áHÉéà°S’G ≈∏Y …ó«æ°ùdG ≈∏Y
QÉéàdG øe ÉgÉ≤∏J »àdG ájQƒØdG
Ò`` `NC’G QGô`` `≤` ` dG ∫ƒ`` `M QGƒ``ë` ∏` d
≈``∏`Y ¿CG ó`` ` `cCG ¬``«` dÉ``©` e q¿CG ’EG
¢Vhô©dG øe Ghójõj ¿CG QÉéàdG
Gƒ`` fÉ`` c »`` `à` ` dG äÉ`` °` `†` `«` `Ø` `î` `à` `dGh
Gƒ∏ª©jh Úμ∏¡à°ùª∏d É¡fƒeó≤j
ÚH •ÉÑJQ’G ô°UGhCG IOÉ``jR ≈∏Y

IQÉéàdG ôjRh …ó«æ°ùdG Oƒ©°ùe øH »∏Y ‹É©e ócCG
™∏°ùdG áªFÉb ójóëàH AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ¿CG áYÉæ°üdGh
AÉL ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG á©HÉàŸ ™°†îJ »àdG
ô◊G ¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG äÉ«dBÉH áæ£∏°ùdG äÉeGõàdG ≈∏Y AÉæH
Ωɪ°†f’G ôWCÉH É¡eGõàdGh Ö∏£dGh ¢Vô©dG ≈∏Y áªFÉ≤dG
AÉ≤∏dG ∫ÓN ¬«dÉ©e ∫Ébh .á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ᪶æŸ
¢ùeCG ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ô≤à ó≤Y …òdG ™°SƒŸG
á«cÓ¡à°S’G OGƒª∏d IOQƒŸG äÉcô°ûdGh ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ™e
áæ£∏°ùdÉH iôNC’G OGƒª∏d Ú«°ù«FôdG øjOQƒŸGh ÚYRƒŸGh
ÉÃh á«dhódG É¡JÉbÉØJÉH ÉeÉ“ áeõà∏e ¿ÉªY áæ£∏°S ¿EG
Êɪ©dG ¥ƒ°ùdG ¿EÉa Gòd á«ŸÉ©dG IQÉéàdG á«bÉØJG ‘ ¬JôbCG
Ö∏£àj Gògh ,Ö∏£dGh ¢Vô©dG ≈∏Y ºFÉb ,¢ùaÉæe ¥ƒ°S ƒg
√òg ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh .»ë°Uh ¢ùaÉæe ñÉæe OƒLh
á«FGôLE’Gh á«©jô°ûàdG äÓjó©àdG
∫É©dG óÑY AÓ‚ - ájDhôdG
…óæμdG ó°TGQ -ôjƒ°üJ
¥Gƒ``°` SC’G ‘ äÓ``YÉ``Ø` à` dGh á``«` dÉ``◊G á``∏` Mô``ŸG äÉ``«`°`†`à`≤`e É``¡`°`Vô``Ø`J
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ∫Ó``N ø``eh ,É¡°ùØæH É¡°ùØf Ö``bGô``J âëÑ°UCG »àdG
Ée ¢ùμ©J »``à`dG äGó``é`à`°`ù`ŸGh äGQƒ``£`à`dG π``c π≤æj …ò``dG »``YÉ``ª`à`L’G
≈∏Y ôKDƒJh êQÉ``ÿG ™e πNGódG ‘ QÉ©°SC’G ¿QÉ≤Jh ,¥ƒ°ùdG ‘ …ôéj
±ôq ©àdG ádƒ¡°ùH ¬æμÁ øe ∑Éæg q¿C’ QÉ©°SC’G ¿ƒ©aôj øjòdG QÉéàdG
.áÑjô≤dG ∫hódG ‘ ™∏°ùdG √òg ô©°S ≈∏Y

¥ƒ°ùdG º«¶æJ
È``cCG ó``«`¡`“ ∑É``æ` g ¿ƒ``μ` j ¿CG ¢``VÎ``Ø` j ¿É`` c ¬`` fq CÉ` `H ¬``«`dÉ``©`e ô`` `bCGh
’EG ,¬fÓYEG πÑb ™°ShCG πμ°ûH ¢ûbÉæj ¿CGh QGô≤∏d áÄ«¡Jh Úμ∏¡à°ùª∏d
IOÉYE’ áÑLGhh ájQhô°V âfÉc äGQGô≤dG √òg ¿CG ócCG âbƒdG ¢ùØf ‘ ¬fCG
øe ójõª∏d OGó``©`à`°`S’G É``°`†`jCG QÉ``é`à`dG ≈∏Y ¿EG ∫É``bh ,¥ƒ``°`ù`dG º«¶æJ
Êɪ©dG ôªãà°ùŸG óYÉ°ùJ Ió«L ájQɪãà°SG áÄ«H èàæJ »àdG äGQGô≤dG
áæ£∏°ùdG êQÉ``N ¤EG ¬``JQÉ``Œh ¬JÉéàæe ≥jƒ°ùJ ∫É``› ™«°SƒJ ≈``∏`Y
.áæ£∏°ùdG ‘ òØæJ »àdG áªî°†dG á«à°ùLƒ∏dG äÉYhô°ûŸG øe IOÉØà°SG
,»ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdG ™``bGh ¬«∏Y íÑ°UCG …ò``dG ìÉàØf’G ¤EG ¬«dÉ©e í``ŸCGh
≈∏Y ô¶M hCG Ωƒ``°`SQ á``jCG ™``aQ ¤EG É¡≤jôW ‘ IQGRƒ`` dG ¿CG ¤EG GÒ
k °ûe
¿ƒfÉ≤dG ™e á≤aGƒàe âeGO Ée É¡fƒLÉàëj »àdG ™∏°ù∏d OGôaC’G ∫ÉNOEG
É¡«∏Y ≥Øàj »àdG Iô◊G IQÉéàdG Ωƒ¡Øe ƒg Gògh iô``NC’G ∫hódG øe
Ú°ùaÉæe Gƒ``fƒ``μ`j ¿CG π``NGó``dG ‘ QÉ``é`à`dG ≈``∏`Y ¿CG »æ©j É``‡ ,⁄É``©` dG
∂dòc øjõgÉL Gƒfƒμj ¿CG πH §≤a πNGódG ‘ ¢†©ÑdG º¡°†©Ñd ¢ù«d
.‹hO ¥É£f ≈∏Y á°ùaÉæª∏d
äGOóëŸG É¡ªgCG äGOófi IóY ¬ªμ– ¢ùaÉæŸG ñÉæŸG Gòg q¿CG í°VhCGh
øe Oó`` Y ∫Ó`` N ø`` e á``eƒ``μ` ◊G ¬``«` ∏` Y â``∏` ª` Y É`` e ƒ`` gh ,á``«` ©` jô``°` û` à` dG
å«M ;ájQÉéàdG ä’ÉcƒdG ¿ƒfÉb RÉ``‚EG É¡dhCG äGƒ£ÿGh äÉ©jô°ûàdG
k «ch ¿ƒμj ¿CG ¢üî°T q…C’ ∫ÉéŸG í°ùØJ á«°SÉ°SCG OGƒe 3 ¬æe â∏jRCG
Ó
≈∏Y »∏fi π«ch q…CG øe IQó≤dG Öë°ùj Gògh ,¿Éμe q…CG øe á©∏°S …C’
IQGRh ɪ¡àdGREG ™æ“ ÚjôNCG ÚJOÉe ∂dòch ,á©∏°ùd ádÉch ájCG QÉμàMG
øe πμ°T q…CÉH »∏ëŸG π«cƒdG ájɪ◊ πNóàdG øe áYÉæ°üdGh IQÉéàdG
ä’ÉcƒdG ¿ƒfÉb øe ⫨dCG »àdG Iô°TÉ©dG IOÉŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,∫Éμ°TC’G
ób ∞°SCÓd øμd : ÉcQóà°ùe ,êQÉ``ÿG ‘ πcƒŸÉH π«cƒdG ábÓY Oó–
.Gó«L ºgOƒ≤Y Gƒ©LGôj ⁄ øjòdG AÓcƒdG ¢†©H IÉfÉ©e ¤EG Gòg …ODƒj
kÉ°†jCG ∑Éæg ¿ƒfÉ≤dG Gò``g ¤EG áaÉ°VE’ÉHh ¬``fEG :¬«dÉ©e Oô£à°SGh
QGó°UEÓd á«FÉ¡ædG πMGôŸG ‘ É©e ¿ÉæK’Gh ,∂∏¡à°ùŸG ájɪM ¿ƒfÉb
k G ∑É``æ`gh ,ˆG AÉ°T ¿EG
¿ƒfÉb ƒ``gh á``eõ``◊G √ò¡H §ÑJôe ¿ƒ``fÉ``b É°†jC
,iQƒ°ûdG ¢ù∏› iód OƒLƒe kÉ«dÉMh QÉμàM’G ™æeh á°ùaÉæŸG ájɪM
IÒÑc á°ù∏°ùd áaÉ°VE’ÉH ¥ƒ°ùdG ≈∏Y á檫¡dG ¿ƒfÉ≤dG Gòg èdÉ©«°Sh
≈∏Y á``aô``°`û`ŸG »``g ∂∏¡à°ùŸG á``jÉ``ª`M áÄ«g ¿ƒ``μ`à`°`Sh ,π«°UÉØàdG ø``e
¢ûbÉæj …òdG á«fhÉ©àdG äÉ«©ª÷G Ωɶf QGó°UEG Üôb ÖfÉéH ,√ò«ØæJ
‘ ΩÉ¡°SE’G ¬fCÉ°T ø``eh Ö``fGƒ``÷G ™«ªL øe AGQRƒ``dG ¢ù∏› ‘ kÉ«dÉM
.¥ƒ°ù∏d ᪫b AÉØ°VEG

5

OÉ°üàbG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

QÉÑNCG

áæ£∏°ùdG »`a á«YGQõdG çƒëÑdG Qƒ£àH ó«°ûj …óæ∏jÉJ óah
ájDhôdG -§≤°ùe

ôjóe »æ°ù◊G ¢``û`jhQO ø``H Oƒ``ª`M Qƒ``à`có``dG
á``«` YGQõ``dG çƒ``ë`Ñ`∏`d á``eÉ``©` dG á``jô``jó``ŸG ΩÉ`` Y
õ`` cGô`` ŸG …ô`` jó`` e ø`` e Oó`` ` Yh á`` «` fGƒ`` «` ◊Gh
äGÈÿG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG á«fÉμeEG ,á«ãëÑdG
á``«`ª`∏`©`dG äÉ`` `°` ` SGQó`` `dGh çƒ`` ë` Ñ` dG ò``«` Ø` æ` Jh
.á«fGƒ«◊Gh á«YGQõdG ä’ÉéŸG ‘ ácΰûŸG

.᫪∏©dG äGÈ``à` î` ŸGh á``«`ã`ë`Ñ`dG äÉ``£` ë` ŸGh
Ú°üàîŸG øe m±Gh ìô°T ¤EG óaƒdG ™ªà°SGh
êÉàfE’G çƒëHh ᫪∏©dG çƒëÑdG èFÉàf øY
çƒëHh ájÉbƒdG çƒëHh ,ÊGƒ«◊Gh »JÉÑædG
ájô£«ÑdG áë°üdG çƒ``ë`Hh √É``«` ŸGh á``HÎ``dG
™e ó``aƒ``dG åMÉÑJh .IQGRƒ`` dG É¡jôŒ »``à`dG

ô°UÉf ø``H ó``ª` MCG Qƒ``à` có``dG IOÉ``©` °` S ó``≤`Y
IhÌ`` ` dGh á`` `YGQõ`` `dG IQGRh π`` «` ch …ô`` μ` Ñ` dG
»YGQõdG óaƒdG ™e Ak É≤d ¢ùeCG ìÉÑ°U á«μª°ùdG
.É«dÉM áæ£∏°ùdG Qhõj …òdG …óæ∏jÉàdG
¿hÉ``©` à` dG å``ë` H ´É`` ª` `à` `L’G ∫Ó`` ` N ”h
,øjó∏ÑdG ÚH »``YGQõ``dG ´É£≤dG ‘ ∑ΰûŸG
äGÈ`` ÿG ∫OÉ`` Ñ` `Jh π``Ñ` °` ù` dG ô``jõ``©` J á``«` Ø` «` ch
çƒëÑdG ò«ØæJ á``«` dBGh ,á`` ` jQGOE’Gh á``«`aô``©`ŸG
ä’É``é` ŸG ∞``∏`à`fl ‘ á``«`ª`∏`©`dG äÉ`` °` SQGó``dGh
ó``aƒ``dG OÉ`` ` °` ` `TCGh .á`` «` `fGƒ`` «` `◊Gh á`` «` ` YGQõ`` dG
√ó¡°ûJ …ò``dG »``YGQõ``dG Qƒ£àdÉH …óæ∏jÉàdG
Ú∏eBG ,»ãëÑdG ∫ÉéŸG ‘ á°UÉN ,áæ£∏°ùdG
IOÉ``Ø`à`°`SÓ``d É``≤`jô``W IQÉ``jõ``dG √ò``g ¿ƒ``μ`J ¿CG
QÉ``WEG ‘h .á«fɪ©dG á«YGQõdG äGÈ``ÿG øe
õcGôŸG …óæ∏jÉàdG óaƒdG QGR ,IQÉjõdG èeÉfôH
á``©`HÉ``à`dG á``«` fGƒ``«` ◊Gh á`` «` YGQõ`` dG á``«`ã`ë`Ñ`dG
å«M ;á``«`μ`ª`°`ù`dG IhÌ`` `dGh á``YGQõ``dG IQGRƒ`` `d
õ``cGô``ŸG ‘ π``ª` ©` dG Ò``°` S ≈``∏` Y ó``aƒ``dG ™``∏` WG

…OÉ°üàb’G ¿hÉ``©àdG »æ```«°U ó`ah ™e åëÑj »æª«ŸG
ájDhôdG - §≤°ùe

IƒYO »æ«°üdG óaƒdG ¬``Lhh .á≤£æŸG
‘ ±ô`` °` `T ∞``«` °` V ¿ƒ``μ` à` d á``æ`£`∏`°`ù`∏`d
á``«`Hô``©`dG ∫hó`` ` dGh Ú°üdG” ¢``Vô``©` e
ô°†M .“2015 ȪàÑ°S ‘ ΩÉ≤j …òdGh
ô``jó``e ÊÉ``ª` ©` dG Ö``fÉ``÷G ø``e AÉ``≤` ∏` dG
ÖfÉ÷G øeh IQGRƒdÉH äɪ¶æŸG IôFGO
∫É``ª` YC’G ∫É`` LQ ø``e ƒ``∏`ã`‡ »``æ`«`°`ü`dG
IhÌ``dG ábÉ£dGh äGQÉ«°ùdG ´É£b øe
.á«fGƒ«◊G

áæ£∏°S ídÉ°üd …QÉéàdG ¿Gõ«ŸG π«Áh
¢VQÉ©ŸG QhO ¤EG »æª«ŸG QÉ°TCGh .¿ÉªY
¢``VQÉ``©` ŸGh ,á``«`°`ü`°`ü`î`à`dG á``«`æ`«`°`ü`dG
É¡«a ∑QÉ°ûJ »àdG áæ£∏°ùdG ‘ áeÉ≤ŸG
äGÈ``ÿG ∫OÉ``Ñ`à`d á«æ«°üdG äÉ``cô``°`û`dG
»æ«°üdG óaƒdG OÉ°TCG ɪ«a .ájQÉéàdG
…ò``dG …QÉ``é`à`dGh …OÉ``°`ü`à`b’G ƒªædÉH
áæ£∏°ùdG ó©J å«M ;áæ£∏°ùdG √ó¡°ûJ
‘ Ú``°` ü` ∏` d …QÉ`` ` ` Œ ∂`` jô`` °` `T å`` `dÉ`` `K

¤EG ¬``JOÉ``©` °` S ¥ô`` £` `Jh .Ú``≤` jó``°` ü` dG
IQGRƒ``∏` d á``«`ª`«`¶`æ`à`dG Ö`` fGƒ`` ÷G ìô``°` T
Éæ«Ñe ,É¡«∏Y ±ô°ûJ »àdG äÉYÉ£≤dGh
§°SƒàŸG ‘ …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ºéM ¿CG
ó¡°T ,á«°VÉŸG äGƒæ°S ¢ùªÿG ∫Ó``N
5 áÑ°ùæH á«æ«°üdG äGOQGƒ`` dG ‘ IOÉ``jR
á«fɪ©dG äGQOÉ°üdG äOGR ɪc ,áÄŸG ‘
º``gCG ¿CG kÉ`ë`°`Vƒ``e ,á``Ä` ŸG ‘ 43 ƒ``ë`æ`H
,¿OÉ©ŸG âfÉc á«fɪ©dG äGQOÉ°üdG ∂∏J

øH ¿Éª«∏°S øH óªMCG IOÉ©°S ≈≤àdG
IQÉ``é`à`dG IQGRh π``«` ch »``æ`ª`«`ŸG í``dÉ``°`U
á«dÉŸGh á`` `jQGOE’G ¿hDƒ`°`û`∏`d áYÉæ°üdGh
áÑFÉf »e ≠fƒ°ûJ ¬«°ûH ≥WÉæŸG ¿hDƒ°Th
á≤£æŸ ¢``VQÉ``©` ŸG Iô`` `FGO ΩÉ``©` dG ô``jó``ŸG
,…ƒg á«eƒ≤d ºμ◊G á«JGòdG É«°û¨æ°ûf
É«°û¨æ«f ´ô``Ø` d ΩÉ``©` dG ô``jó``ŸG á``Ñ` FÉ``fh
IQÉ``é` à` dG á``«`ª`æ`à`d »``æ`«`°`ü`dG ¢``ù`∏`é`ª`∏`d
.á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªéH á«dhódG
IOÉ``©` °` S Ö`` `MQ ,AÉ`` ≤` ∏` dG á`` jGó`` H ‘h
…ò``dG ƒªædÉH Gó«°ûe óaƒdÉH π«cƒdG
ácΰûŸG ájQÉéàdG äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ
Oƒ`` ¡` `÷G É`` æ` `ª` `ã` `eh ,ø`` `jó`` `∏` ` Ñ` ` dG Ú`` ` H
á``eÉ``bE’G Ö«W º¡d É«æªàeh ádOÉÑàŸG
∫Ó``N ”h .IQÉ``jõ``dG ø``e IOÉ``Ø`à`°`S’Gh
É``¡`ª`gCG Ö``fGƒ``L Ió``Y á``°`û`bÉ``æ`e AÉ``≤`∏`dG
ø``jó``∏` Ñ` dG Ú`` `H á`` cÎ`` °` û` ŸG í`` dÉ`` °` ü` ŸG

z2040 Ωóæ°ùe ᫪æJ á«é«JGΰSG{`d ‹hC’G Qƒ°üà∏d á«FÉ¡ædG èFÉàædG ¢ûbÉæj z§«£îà∏d ≈∏YC’G{
ÊÉμŸG §«£îà∏d Ö``°`ù`fC’G á«é«JGΰS’ÉH êhô``ÿG ±ó``¡`H
»àdG ájOÉ°üàb’G á«é«JGΰS’G ™e ≥aGƒàj Éà á¶aÉëª∏d
ô¡°T ‘ á«æ©ŸG ±Gô``WC’G ™«ªL ø``e É¡dƒM …CGô``dG AGó``HEG ”
.»°VÉŸG ¢SQÉe
§«£îà∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ¿q CG ¤EG QÉ°ûj
∞∏àfl ∑Gô`` °` `TEG ≈``∏`Y ´hô``°` û` ŸG π``MGô``e ™``«`ª`L ‘ â``°`Uô``M
øe Ú°üàîŸG hCG Ωóæ°ùe á¶aÉfi AÉæHCG øe AGƒ°S ±Gô``WC’G
øe ڪ࡟Gh ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒμ◊G äÉ¡÷G
´ƒæàdGh á«dƒª°ûdÉH º°ùàJ á«é«JGΰSG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ™ªàéŸG
᫪æà∏d á∏eÉ°ûdG á«é«JGΰS’G ∫ƒM áë°VGh ájDhôH êhôÿGh
.2040 Ωóæ°ùe á¶aÉëŸ πeÉ°ûdG §£îŸGh ájOÉ°üàb’G

±Gô``WC’G ™«ªL AGQBG QÉÑàY’G ‘ ø``jò``NBG ,Ωóæ°ùe á¶aÉëŸ
Ú°üàîŸGh Ωóæ°ùe á¶aÉfi AÉæHCG øe á«é«JGΰS’ÉH á«æ©ŸG
OGhQ AGQBG ∂``dò``ch ,¢``UÉ``ÿG ´É``£` ≤` dGh á``«`eƒ``μ`◊G äÉ``¡`÷É``H
‘ á«é«JGΰS’G √òg áªgÉ°ùe Ú∏eBG ,»YɪàL’G π°UGƒàdG
´ƒæàdGh ƒªædG õjõ©Jh Ú«fɪ©dG ÚæWGƒŸG 𫨰ûJh ᫪æJ
.áæ£∏°ùdÉH …OÉ°üàb’G
¢ù∏éª∏d áeÉ©dG á``fÉ``eC’G ø``e πμ°ûŸG πª©dG ≥``jô``a ¿É``ch
π``jô``HEG ô``¡`°`T ‘ ó``≤`Y ó``b ,…QÉ``°`û`à`°` S’Gh §«£îà∏d ≈``∏` YC’G
IOÉ©°S á°SÉFôH ,Ωóæ°ùe á¶aÉfi AÉæHCG ™e πªY á≤∏M »°VÉŸG
∫ƒ``M º`` ¡` FGQBG ò`` NCG ±ó``¡` H ∂`` dPh ,Ωó``æ`°`ù`e ß``aÉ``fi ó``«`°`ù`dG
áØ∏àîŸG ᣰûfCÓd »°VGQC’G äÉeGóîà°SGh ÊÉμŸG §«£îàdG

ájDhôdG -Ωóæ°ùe
,¢ùeCG §«£îà∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ⪶f
ó«°ùdG IOÉ©°S á°SÉFôH ,Ωóæ°ùe á¶aÉfi äÉj’h AÉæHCG ™e Ak É≤d
.Ωóæ°ùe ßaÉfi …ó«©°SƒÑdG óªMCG øH ¢SGOôŸG øH áØ«∏N
Qƒ°üà∏d á«FÉ¡ædG è``FÉ``à`æ`dG Ú``æ`WGƒ``ŸG ™``e AÉ``≤`∏`dG ¢``û`bÉ``fh
§£îŸGh ᫪æà∏d á∏eÉ°ûdG á«é«JGΰS’G ´hô``°`û`Ÿ ‹hC’G
.AÉ¡àf’G ≈∏Y ±QÉ°T …òdGh ,2040 Ωóæ°ùe á¶aÉëŸ πeÉ°ûdG
á``«`é`«`JGÎ``°`S’G á``ZÉ``«`°`U á``∏` Mô``e ó``©` H á``∏` Mô``ŸG √ò`` g »`` JCÉ` Jh
áæé∏dG É¡«a âeÉbh ,»°VÉŸG ¢SQÉe ‘ â“ »àdG ájOÉ°üàb’G
Ö°ùfC’G ájOÉ°üàb’G πFGóÑdG á°ûbÉæà ´hô°ûª∏d á«aGô°TE’G

ƒjÉe ∫ÓN 1148 QGó°UEGh ..QÉØX »`a …QÉ≤©dG ∫hGóàdG ᪫b ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 39.3 :z¿Éμ°SE’G{ óMC’G ..á©jô°ûdG ™e ≥aGƒàŸG §≤°ùe ¥ƒ°S ô°TDƒŸ IójóL áæ«©H πª©dG AóH
»°VÉŸG ƒjÉe ô¡°T ∫ÓN á«μ∏e óæ°S 1148 OóY
.á¶aÉëŸG iƒà°ùe ≈∏Y
IQGRƒdG ¿CG QÉضH ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóe í°VhCGh
‘ IójóL äÉ££fl øY åëÑ∏d GOƒ¡L ∫òÑJ
iód á∏é°ùŸG äÉÑ∏£dG á∏HÉ≤Ÿ ∂dPh á¶aÉëŸG
IõéæŸG »°VGQC’G ™£b OóY ≠∏H å«M ;ájôjóŸG
168 QÉ``Ø`X á¶aÉëà ᫣«£îàdG ܃``«`÷É``H
äÉeGóîà°S’G øe Oó©d ᣣfl ¢VQCG á©£b
,ìó°S á``j’ƒ``H Ú££fl §«£îJ ∫Ó``N ø``e
á©£b 42 ô``ah …ò``dG (CG) ™Hôe §£fl É¡æe
ôah …òdG (`g) ™Hôe §£flh ᣣfl ¢VQCG
áaÉ°VEG ,ᣣfl ¢VQCG á©£b 126 ¬dÓN øe
606h §«£îàdG º°ù≤H á∏eÉ©e 653 RÉ‚EG ¤EG
,á``«`aGô``¨`÷G äÉ``eƒ``∏`©`ŸG º``¶`f º°ù≤H äÓ``eÉ``©`e
120h ,»°Sóæ¡dG º°SôdG º°ù≤H á∏eÉ©e 1372h
.§«£îàdG á©HÉàeh ò«ØæàdG º°ù≤H á∏eÉ©e
Ió``jó``÷G ™``£`≤`dG Oó`` Y ‹É``ª` LEG q¿CG ™``HÉ``Jh
â¨∏H ∫ɪ©à°S’G ´ƒf Ö°ùM Iôe ∫hC’ á∏é°ùŸG
É¡æe ,äÉeGóîà°S’G øe Oó©H ,¢VQCG á©£b 32
áj’ƒH ™£b 3h ,ádÓ°U áj’ƒH ¢VQCG á©£b 25
á©£bh ,•É``Hô``e á``j’ƒ``H Ú``à`©`£`bh ,â``jô``ª` K
º«∏°Th ìó``°` S »``à` j’h ø``e π``μ`d Ió`` `MGh ¢`` `VQCG
.äÉ«fÓ◊G QõLh

᪫≤H äÉ«fÓ◊G Qõ``Lh º«∏°T áj’ƒH Oƒ≤Y 5
q ¬fq CG ¤EG …ÒãμdG QÉ°TCGh .ÊɪY ∫ÉjQ ±’BG 8

ÚjÓe 10 ᪫≤H øgôdG ‘ kGó≤Y 142 π«é°ùJ
¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ÊɪY ∫É``jQ 871h ±’BG 604h
∫ÉjQ ∞dCG 385 ᪫≤H ádOÉÑŸG ‘ Oƒ≤Y 9 π«é°ùJ
q ɪc ,ÊÉ``ª`Y
,äÉÑ¡dG ‘ ó≤Y 100 π«é°ùJ ”
,øgôdG ∂a ‘ kGó≤Y 55h ,çQE’G ‘ kGó≤Y 56h
q ɪc ,᪰ù≤∏d kGó≤Y 17 ¤EG áaÉ°VE’ÉH
QGó°UEG ”

ájDhôdG -QÉØX

»°Tƒ∏ÑdG óªfi -§≤°ùe

…ÒãμdG ⁄É``°`S ø``H ó``ª` MCG ø``H ó«©°S ø``∏` YCG
᪫≤dG ¿CG QÉØX á¶aÉëà ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóe
QÉØX á``¶`aÉ``ë`Ã …QÉ``≤`©`dG •É°ûæ∏d á``jó``≤`æ`dG
ÌcCG â¨∏H ,…QÉ÷G ΩÉ©dG øe ƒjÉe ô¡°T ∫ÓN
ɪ«a ,ÊÉ``ª`Y ∫É``jQ ∞``dCG 297h Éfƒ«∏e 39 ø``e
IÎ``Ø`dG ¢``ù`Ø`f ∫Ó``N á∏°üëŸG Ωƒ``°` Sô``dG â``¨`∏`H
2080 ∫ÓN øe ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG 946 øe ÌcCG
.äÓeÉ©àdG √ò¡d kÉaô°üJ
‘ ™«ÑdG Oƒ≤Y äÉaô°üJ q¿EG …ÒãμdG ∫É``bh
28 ᪫≤H kGó``≤`Y 533 â∏é°S QÉ``Ø`X á``¶`aÉ``fi
â∏é°S å«M ;ÊÉ``ª`Y ∫É``jQ ∞``dCG 471h Éfƒ«∏e
ÈcC’G áÑ°ùædG ádÓ°U áj’h ‘ ™«ÑdG äÉ«∏ªY
¿ƒ«∏e 27 øe ÌcCG â¨∏H ᪫≤H kGó≤Y 325 Oó©H
᪫≤H kGó≤Y 61 Oó©H •ÉHôe áj’h É¡à∏J ,∫ÉjQ
ábÉW áj’h ºK ,ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG 171 øe ÌcCG
,ÊɪY ∫É``jQ ∞``dCG 121 ᪫≤H kGó``≤`Y 54 Oó``©`H
Ì``cCG ᪫≤H kGó``≤`Y 49 Oó``©`H âjôªK á``j’h º``K
áj’ƒH kGó``≤`Y 29h ,ÊÉ``ª`Y ∫É``jQ ∞``dCG 261 ø``e
,ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG 154 øe ÌcCG ᪫≤H áfƒjõŸG
᪫≤H kGó``≤` Y 12 π«é°ùJ ” ìó``°`S á`` j’h ‘h
¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ÊɪY ∫É``jQ ∞``dCG 31 øe Ì``cCG

≥aGƒàŸG ô°TDƒª∏d IójóL áæ«Y øY ¢ùeCG á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°S âæ∏YCG
å«M ;2014 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG IÎØd á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øY ∂dPh ,á©jô°ûdG ™e
.πÑ≤ŸG óMC’G Ωƒj øe AGóàHG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡H πª©dG CGóÑ«°S
É¡dɪYCG â≤aGƒJ »àdGh §≤°ùe ¥ƒ°S ô°TDƒe áæ«©H ¢UÉÿG º«ª©àdG í°VhCGh
»àdG á«Yô°ûdG óYGƒ≤dG Ö°ùM á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG äÉÑ∏£àe ™e ‹ÉŸG É¡cƒ∏°Sh
“AAIOFI” á«eÓ°SE’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á©LGôŸGh áÑ°SÉëŸG áÄ«g É¡JQôb
≥aGƒJ Ωó©d IóMGh ácô°T ±òMh ô°TDƒŸG áæ«Y ‘ ÚJójóL Úàcô°T áaÉ°VEG øY
áªgÉ°ùe ácô°T ÚKÓKh ió``MEG ójó÷G ô°TDƒŸG áæ«Y º°†Jh .ádƒ«°ùdG QÉ«©e
™e ‹ÉŸG É¡cƒ∏°Sh ɡࣰûfCG ≥aGƒàJ á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°ùH áLQóe áeÉY
äÉ°ù°SDƒª∏d á©LGôŸGh áÑ°SÉëŸG áÄ«g ÒjÉ©e ≈∏Y OɪàY’ÉH á©jô°ûdG äÉÑ∏£àe
áaÉ°VEÉH ∂dPh ,ô¡°TCG 3 πc É¡à©LGôe ºàjh ,“AAOIFI” á«eÓ°SE’G á«dÉŸG
áæ«Y πª°ûJh .É¡à«∏gCG ó≤àØJ »àdG äÉcô°ûdG ±ò``MhCG ÒjÉ©ŸÉH Ωõà∏J ácô°T …CG
äÉeóî∏d Iôjõ÷Gh ∂«eGÒ°ùdG •ÓÑd QGƒfC’G :äÉcô°T »Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe
á«°SÉWôb áYÉæ°Uh AÉæÑdG OGƒ``e áYÉæ°Uh ihõ``f ∂``æ`Hh »``eÓ``°`SE’G õ``©`dG ∂``æ`Hh
øLGhOh á°†HÉ≤dG Qɪãà°S’Gh ᫪æà∏d áæWÉÑdGh äÉÑWôª∏d QÉØXh ôJƒ«ÑªμdG
™fÉ°üeh äGRÉ``¨`∏`d §≤°ùeh ¿É``› êÉ`` LRh ô``£`Ø`dG äÉéàæŸ á«é«∏ÿGh QÉ``Ø`X
ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fɪ©dGh âjƒμ°ùÑdG áYÉæ°üd á«æWƒdGh •ƒ«î∏d §≤°ùe
.øjQƒ∏c ¿ÉªYh á«fɪ©dG ΩhôμdGh
᫪«∏©àdG äGQɪãà°SÓd á«fɪ©dGh ¿É``ª`Y â檰SCG äÉ``cô``°`T áæ«©dG º°†Jh
á«fɪ©dG §ØædGh á«fɪ©dG øMÉ£ŸGh á«fɪ©dG ∑ɪ°SC’Gh á°†HÉ≤dG á«ÑjQóàdGh
á°ù°SDƒeh á°†HÉ≤dG ¿ÉªY è«°ùfh πàfɪYh ¿ÉªY äÉjƒ∏Mh äÉÑWôª∏d ¿ÉªYh

ájòZCÓd AÉØ°üdGh ≥jƒ°ùà∏d á«fɪ©dG π°Th â檰SCÓd 䃰ùjQh ÅfGƒŸG äÉeóN
É¡«∏Y πª©J »àdG á«eÓ°SE’G äGô°TDƒŸG ¿CG ¿ƒÑbGôe ócDƒjh .ábÉ£∏d ÖeÉàdƒah
ÉgQÉÑàYÉH øjôªãà°ùŸG øe IójóL áëjô°T Üò``L ‘ ºgÉ°ùà°S á«dÉŸG ¥Gƒ``°`SC’G
äGQɪãà°S’G ójóëàd ábƒKƒe á«©Lôe OƒLh π°†ØJ É¡fƒch º¡JÉ©∏£J ¢ùeÓJ
ºgÉ°ùj √Qhó``H …ò``dGh á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉ``μ`MCGh äÉÑ∏£àe ™e ≥aGƒàJ »àdG
äGQÉ«N ø``e √ô``aƒ``j É``e ∫Ó``N ø``e »``eÓ``°`SE’G ∫É``ŸG ¥ƒ°S ´É£b ƒ``‰h ôjƒ£J ‘
-á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ™e ≥aGƒàdG ÒjÉ©e πª°ûJh .ájó«∏≤J ÒZ ájQɪãà°SG
Újƒà°ùe ≈∏Y -á«eÓ°SE’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á©LGôŸGh áÑ°SÉëŸG áÄ«g Ö°ùM
‘ πãªàJ á©jô°ûdG äÉÑ∏£àe ™e á≤aGƒàe ¿ƒμJ ≈àM ácô°T q…CG ‘ ɪgôaƒJ Öéj
.á«dÉŸG ÒjÉ©ŸGh ájQÉéàdG ᣰûfC’G ÒjÉ©e

»ÁÈdG »`a AÉHô¡μdG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJ ∫ƒM Ihóf
…ôª©ŸG ∞«°S -»ÁÈdG

᪫≤dG ¤EG É¡àªLôJh äGOGó``©`dG IAGô``b ÜÉ°ùàMG
á∏Ä°SC’G øY ÜÉLCGh …ô¡°ûdG ∑Ó¡à°SÓd á«∏©ØdG
äAÉ``L »``à`dGh ,Qƒ°†◊G É``gQÉ``KCG »àdG äÉ°ûbÉæŸGh
AÉHô¡μdG äÉcô°T É¡eó≤J »àdG äÉ``eó``ÿG ∫ƒ``M
IAGôb ´ƒ°Vƒe ‘ IQôμàŸG á∏Ä°SC’Gh áæ£∏°ùdG ‘
ËôμJ ”
q IhóædG ájÉ¡f ‘h .ÒJGƒØdGh äGOGó©dG
á≤HÉ°ùe ∫GDƒ` °` S ≈``∏`Y Gƒ``HÉ``LCG ø``jò``dG Ú≤HÉ°ùàŸG
¢UÉÿG “ÜBG ¢ùJGh” ≥«Ñ£J ≥jôW øY IhóædG
.á«còdG ∞JGƒ¡dÉH

á«YƒJ §HÉ°V »HÉYõdG óªMCG øH ó«©°S ¢Vô©à°SG
QƒëŸG ‘ »ÁÈdG ´ôa ¿É› ácô°ûH ∑Ó¡à°SG
á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG ‘ ∑Ó¡à°S’G ó«°TôJ ÊÉãdG
,…OÉ°üàb’G OQƒ``ŸG Gò``g ≈∏Y ®É``Ø`◊G ‘ √QhOh
™ªàéŸG »`` Yh ¿CG ¤EG ¬``°`ù`Ø`f â``bƒ``dG ‘ GÒ``°`û`e
á«æ©ŸG äÉ``¡`÷G ≈∏Y π∏≤j Qhó``dG Gò¡H
≈∏Y äÉ``≤` Ø` æ` dGh AÉ`` Ñ` `YC’G ø`` e Ò``ã` μ` dG
ó``«` dƒ``J äÉ`` `£` ` fi á`` fÉ`` «` `°` `Uh Ö`` «` `cô`` J
á«Ø«c ø``Y »``HÉ``Yõ``dG çó``–h .á``bÉ``£`dG

IQOÉÑe ¢ûbÉæj IôgɶdÉH záaô¨dG{ ´ôa
á¶aÉëŸG »``a Qƒ```ªà∏d ™```æ°üe ¢ù«°SCÉàd
±Gó``gCG ´É``ª`à`L’G ¢Vô©à°SGh .Iô``gÉ``¶`dÉ``H
‹É› ôjƒ£J ‘ ÉgQhOh á«©ª÷G §£Nh
,á``¶`aÉ``ë`ŸÉ``H ÊGƒ``«``◊Gh »``YGQõ``dG êÉ``à` fE’G
É``¡`eó``≤`J »``à` dG äÉ`` eó`` ÿG ¤G á``aÉ``°` VE’É``H
.ÚÑ°ùàæŸG AÉ°†YCÓd á«©ª÷G
äGQOÉÑe IóY ìôW ´ÉªàL’G ∫ÓN ”h
,á¶aÉëŸÉH Qƒªà∏d ™æ°üe áeÉbEG É¡æ«H øe
πÑ°Sh á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH ∂``dPh
ᣰûfC’G ‘ á«ØjôdG ICGô``ŸG ácQÉ°ûe IOÉ``jR
≈``∏`Y ΩÉ`` ≤` `J »`` à` `dG á`` «` `fGƒ`` «` `◊Gh á`` «` `YGQõ`` dG
áeÉY áæ£∏°ùdGh á°UÉN á¶aÉëŸG iƒà°ùe
É¡eó≤J »àdG èeGÈdG øe É¡JOÉØà°SG ºYOh
.á«©ª÷G

á«fɪ©dG -…ÈY
áaôZ ´ôØH »FGò¨dG øeC’G áæ÷ äó≤Y
IôgɶdG á¶aÉëà ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉŒ
ô≤à á¶aÉëŸÉH á``«` YGQõ``dG á«©ª÷G ™``e
É¡d É``YÉ``ª`à`LG ,¢``ù` eCG …È``©`H á``aô``¨`dG ´ô``a
»FGò¨dG ø``eC’G iƒà°ùà ¢Vƒ¡ædG ∫ƒ``M
π≤æjh …È``Y çÓ``ã`dG á¶aÉëŸG äÉ``j’ƒ``H
.∂æ°Vh
ˆG ó``Ñ` Y ø`` H ó`` °` `TGQ ´É`` ª` `à` `L’G ô``°` †` M
IôgɶdG »YQGõe á«©ªL ¢ù«FQ …ôaɨdG
¢ù«FQ »YQódG óªM øH ˆG óÑY ï«°ûdGh
á``aô``¨` dG ´ô`` Ø` `H »`` FGò`` ¨` `dG ø`` ` ` eC’G á`` æ` `÷

á``«` æ` jó``dG ¿hDƒ` `°` `û` `dGh ±É`` ` ` bhC’G IQGOEG â``ª` ¶` f
∑Ó¡à°S’G ó«°TôJ ∫ƒM Ihóf »ÁÈdG á¶aÉëÃ
»ª°SÉ≤dG õjõ©dGóÑY ™eÉL ‘ ∂dPh ,»FÉHô¡μdG
â– ,»ÁÈdG áj’ƒH Iójó÷G AGô©°U á≤£æÃ
äÉeóN ôjóe »°ûÑæÿG ∑QÉÑe øH ∞«°S ájÉYQ
-AÉHô¡μ∏d ¿É``› ácô°ûH OGó`` `eE’Gh Ú``cÎ``°`û`ŸG
.»ÁÈdG ´ôa
å«M ;Ú``°` ù` «` FQ ø`` jQƒ`` fi Ihó`` æ` `dG â``°` û` bÉ``fh
‹ÉÑ≤ŸG ˆG óÑY øH ô°UÉf ∫hC’G QƒëŸG ‘ çó–
øY »ª°SÉ≤dG õjõ©dG óÑY ™eÉL Ö«£Nh ΩÉ``eEG
,¿É``°` ù` fE’G IÉ``«` M ‘ á``«`FÉ``Hô``¡`μ`dG á``bÉ``£` dG á``«` ª` gCG
áÁôμdG á``«`fBGô``≤`dG äÉ``jB’É``H ∂``dP ‘ Gó°Tΰùe
Égƒæe ,º©ædG ≈∏Y ®É``Ø`◊G ᫪gCG ≈∏Y á``dGó``dG
AÉ``Hô``¡` μ` dG ó``«` °` Tô``J á``«` ª` gCG ¤EG ¬`` `JGP â``bƒ``dG ‘
Oô``a π``c »``©`j ¿CG ó`` H’ á«©ªà› á``eó``N É``¡`fƒ``c
¿É°ùfE’G ≈∏Y ºà– »``à`dGh É¡gÉŒ ¬à«dhDƒ°ùÃ
ɪ«a .∑Ó``¡`à`°`S’G ‘ •Gô`` `aC’Gh ±Gô``°` SE’G Ωó``Y

OÉ°üàbG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g 1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

6

äÉ©HÉàe

IôgÉ≤dÉH ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ »Hô©dG ô“DƒŸG »`a ∑QÉ°ûJ áæ£∏°ùdG

äGRÉ‚E’G øe πaÉM πé°ùH á«dhódG äɪ¶æŸG á≤K äRÉM z∂∏¡à°ùŸG ájɪM{ :»Ñ©μdG
»HóH á«fhÎμdE’G áeƒμë∏d õ«ªàdG IõFÉLh á«ŸÉ©dG áë°üdG ᪶æe IõFÉL ≈∏Y â∏°üM áÄ«¡dG
äGÈÿG ∫OÉÑàd á«Hô©dG ájOÉ°üàb’G IóMƒdG ¢ù∏›h áÄ«¡dG ÚH ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ
áæ£∏°ùdÉH á«MÉ«°ùdG ⁄É©ŸG ºgCG ∫ƒM ô“DƒŸG ¢ûeÉg ≈∏Y »`a GôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏d ¢Vô©e
äÉjó– ..»Hô©dG øWƒdG ‘ ∂∏¡à°ùŸG ájɪM{ ô“Dƒe ∫ɪYCG ,¢ùeCG ,â≤∏£fG
áÄ«¡dG ¬ª¶æJh ,Úeƒj QGóe ≈∏Y IôgÉ≤dG ‘ ó≤©j …òdG ,zá«∏Ñ≤à°ùe iDhQh
ájɪM RÉ¡Lh ájOÉ°üàb’G IóMƒdG ¢ù∏›h ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG
IQÉéàdGh øjƒªàdG ôjRh »ØæM ódÉN QƒàcódG ‹É©e ájÉYQ â– ,∂∏¡à°ùŸG
øH ó«©°S QƒàcódG IOÉ©°S Qƒ°†ëHh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH á«∏NGódG
IOÉ©°Sh ,áæ£∏°ùdÉH ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ »Ñ©μdG ¢ù«ªN
ÒØ°ùdG IOÉ©°Sh ,∂∏¡à°ùŸG ájɪM RÉ¡L ¢ù«FQ ܃≤©j ÚeCG ∞WÉY AGƒ∏dG
OóYh ,á«Hô©dG ájOÉ°üàb’G IóMƒdG ¢ù∏› ΩÉY ÚeCG ™«HôdG óªfi óªfi
.á«é«∏ÿGh á«Hô©dG ∫hódG ∞∏àfl øe ڪ࡟Gh ÚdhDƒ°ùŸG øe
á«fÉÑ∏μdG º∏jƒ°S IõjÉa - ájDhôdG IOƒaƒe - IôgÉ≤dG
á«Hô©dG äÉØ°UGƒŸG Iõ¡LCG ¿CG øY åjó◊Gh ,á«FGò¨dG
áëaÉμeh ,ájõcôŸG É¡Jõ¡LCGh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒŸGh
øY ∞°ûμ∏d Ö``«`dÉ``°`SCG Ö``fÉ``L ¤EG ,»``YÉ``æ`°`ü`dG ¢``û`¨`dG
.¬àëaÉμeh »YÉæ°üdG ¢û¨dG
OÉ``–’G ΩÉ``Y Ú`` eCG ó`` jGR â``©`∏`W ¢``Só``æ`¡`ŸG Ωsó` `bh
πªY á``bQh ,ájôμØdG á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ájɪ◊ »Hô©dG
≈∏Y É``gQÉ``KBGh á``jô``μ`Ø`dG á«μ∏ŸG ¥ƒ``≤`M á``jÉ``ª`M ∫ƒ``M
óªfi ô``°` SÉ``j Qƒ``à` có``dG Ωsó` ` bh ,∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª` M
¥ƒ≤◊G á«∏μH É£æW á©eÉéH ¢SQóe PÉà°SCG »©ª∏dG
á``«`ª`gCG ø`` Y π``ª` Y á`` `bQh ,»``FÉ``æ` ÷G ¿ƒ``fÉ``≤` dG º``°`ù`b
..ÊhÎμdE’G ∂∏¡à°ùª∏d á«FÉæ÷G ájɪ◊G á°SGQO
ÊhÎμdE’G ∂∏¡à°ùŸG ájɪM äGQÈe ¿CG ¤EG GÒ°ûe
,»æ≤àdGh »JÉeƒ∏©ŸG ôjƒæà∏d √QÉ``≤`à`aG ‘ ¢üî∏àJ
πFÉ°Sh ‘ á«fhÎμdE’G äÉeóî∏d ∂∏¡à°ùŸG áLÉMh
∂∏¡à°ùŸG QÉ≤àaG ¤EG ¥ô£J ɪc .∫É°üJ’Gh ¥ƒ°ùàdG
»æ≤àdG º«∏©àdG äÉeƒ∏©e ôjƒæJ ¤EG ÊhÎ``μ`dÓ``d
ÊhÎ``μ` dE’G ∂∏¡à°ùª∏d á``«`FÉ``æ`÷G á``jÉ``ª`◊G ∫ƒ``M
.áfQÉ≤e á°SGQO
áÄ«¡dG ΩÉY ÚeCG •ÉZõdG »eGôcEG QƒàcódG Ωóbh
∫ƒ``M π``ª`Y á``bQh ,á``jô``°`û`Ñ`dG OQGƒ`` ŸG IQGOE’ á``«`Hô``©`dG
∫hó``dG ‘ ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª`◊ á``«`fƒ``fÉ``≤`dG Ö``fGƒ``÷G
;á``«`Hô``©`dG á``jOÉ``°`ü`à`b’G Ió``Mƒ``dG ¢``ù`∏`é`Ÿ AÉ``°` †` YC’G
ájɪM ø``Y á``«`î`jQÉ``J Iò``Ñ`f É``¡`dÓ``N ø``e ¢``Vô``©`à`°`SG
ájɪM ‘ á«fƒfÉ≤dG ÖfGƒ÷G ∫hÉæJ ɪc ,∂∏¡à°ùŸG
¥Gô``©`dGh ∫É``eƒ``°`ü`dGh É``jQƒ``°`Sh ¿GOƒ``°`ù`dÉ``H ∂∏¡à°ùŸG
,Ú£°ù∏ah É«fÉJQƒeh ô°üeh ¿OQC’Gh É«Ñ«dh øª«dGh
.á«Hô©dG ÚfGƒ≤dG πμd äÉHƒ≤©dG ß«∏¨àH â°UhCGh

π«H õ``dQÉ``°`û`J Ωó`` bh ,(CI) ∂∏¡à°ùª∏d á``«` ŸÉ``©` dG
Iô``°`UÉ``æ`ŸGh á``«` LQÉ``ÿG äÉ``bÓ``©`∏`d è``eÉ``fÈ``dG ô``jó``e
;πªY á``bQh á«μjôeE’G äÉj’ƒdÉH Úμ∏¡à°ùŸG OÉ``–EG
.á«μjôeC’G ∂∏¡à°ùŸG ôjô≤J áHôŒ øY É¡«a çsó–
OÉ–’G ¢ù«FQ äGó«Ñ©dG óªfi QƒàcódG IOÉ©°S Ωsóbh
ájɪ◊ á«æWƒdG á«©ª÷G ¢ù«FQh ∂∏¡à°ùª∏d »Hô©dG
åjó◊G ¤EG É¡dÓN ¥ôs `£`J ;π``ª`Y á``bQh ∂∏¡à°ùŸG
äÉ``fÓ``YE’Gh ∂∏¡à°ùª∏d »Hô©dG OÉ``–E’G áHôŒ øY
≈``≤` dCGh .»``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG π``FÉ``°` Shh ,á``∏`∏`°`†`ŸG
IQÉéàdG ᪶æe Ió``Mh ¢ù«FQ π«∏N ∫OÉ``Y Qƒ``à`có``dG
ájOÉ°üàb’G IóMƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áfÉeC’ÉH á«ŸÉ©dG
IQÉéàdG ᪶æe äÉ«bÉØJG óYGƒb ∫ƒM áª∏c ,á«Hô©dG
.∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ á«ŸÉ©dG

á«fÉãdG á°ù∏÷G
á«fƒfÉ≤dG πFÉ°SƒdG ≈∏Y á«fÉãdG á°ù∏÷G äõ``cs Qh
QƒàcódG IOÉ©°S á°ù∏÷G ¢``SCGô``Jh ,∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊
ájɪM á«©ªL ¢``ù`«`FQ ¬``jƒ``J ∫BG º``«`gGô``HEG ø``H ô``°`UÉ``f
É¡dÓN Ωsó`b ;ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸÉH ∂∏¡à°ùŸG
»``Hô``©` dG OÉ`` ` –’G ¢``ù` «` FQ ¿É`` Ø` `÷G º``ã` «` g Qƒ`` à` có`` dG
¢``û`¨`dG ∫ƒ`` `M π``ª` Y á`` ` bQh ,á`` «` FGò`` ¨` dG äÉ``YÉ``æ` °` ü` ∏` d
Ö``«`dÉ``°`SCGh á``«` FGò``¨` dG ™``∏`°`ù`∏`d …QÉ``é` à` dGh »``YÉ``æ`°`ü`dG
OÉ–Ód ájQƒfi á``°`SGQO øY IQÉÑY »``gh ,¬àëaÉμe
¢û¨dG Ωƒ¡Øe ±ôs Y å«M ;á«FGò¨dG á«YÉæ°üd »Hô©dG
,á«dhC’G äÉ©jô°ûàdG øª°V ,Ék«fƒfÉbh É«æ≤J »YÉæ°üdG
äÉéàæª∏d á«Hô©dG äÉØ°UGƒŸGh ¢ù««≤àdG ÖfÉL ¤EG

áaÉμd IOƒ÷Gh áeÓ°ùdG ÒjÉ©e º««≤J ¢ù°SCG ∂dòch
QÉWEG ‘ ;á«Hô©dG ܃©°û∏d ¬eó≤ŸG äÉeóÿGh ™∏°ùdG
,IAhô≤ŸGh áYƒª°ùŸGh á«FôŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ôjƒ£J
É``¡` YGƒ``fCG á``aÉ``μ` H á``«` eÓ``YEG Ö``dGƒ``b ø``e ¬``jƒ``– É`` eh
äɪ¶æŸGh äÉÄ«¡dG Oƒ¡L ô°ûæd ¬∏«©ØJh ,É¡dÉμ°TCGh
ájɪë∏d ÊóŸG ™ªàéŸG äɪ¶æeh ᫪°SQh á«Hô©dG
»``Hô``©`dG ΩÉ``©` dG …CGô`` `dG π``«`μ`°`û`Jh ,»``Hô``©` dG ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG
á«fƒfÉ≤dG ¬bƒ≤M áaÉμH »Hô©dG ∂∏¡à°ùŸG á«Yƒàd
∫ÓN ø``e ;…QÉ``é`à`dG ¢û¨dG ø``e ¬àjɪ◊ áYhô°ûŸG
Gò``g ‘ á``ë`LÉ``æ`dG á«∏ª©dG ÜQÉ``é`à`dG ø``e IOÉ``Ø`à`°`S’G
πãªàJ »``à` dGh ,ô`` “Dƒ` ŸG QhÉ`` fi ∫Ó`` N ø``e ;∫É``é` ŸG
á«fƒfÉ≤dG πFÉ°SƒdGh á``«`dhó``dG äɪ¶æŸG ÜQÉ``Œ :‘
ájɪM ‘ IOƒ``÷G áeƒ¶æe QhOh ,∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊
¤EG ,∂∏¡à°ùŸG á``jÉ``ª`M ‘ ΩÓ`` YE’G QhOh ,∂∏¡à°ùŸG
‘ Êó``ŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh äÉeƒμ◊G QhO ÖfÉL
.∂∏¡à°ùŸG ájɪM

ôaÉ°†àH ìÉ``é`æ`dG Gò``g AÉ`` Lh .¬``∏`c »``Hô``©`dG ø``Wƒ``∏`d
πª©J »``à`dG áÄ«¡dÉH ó``MGƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ìhQh Oƒ``¡`÷G
..…QÉéàdG ¢û¨dG øe ó◊G π«Ñ∏°S ‘ ∂∏¡à°ùŸG ™e
’ É£«°ùH É¡LÉàfEG ∫Gõj ’ á«Hô©dG ™∏°ùdG ¿CG Éë°Vƒe
øWƒdG êQÉN øe OQƒà°ùj %90 ɪæ«H ,%10 ≈∏Y ójõj
IOQƒà°ùŸG ™∏°ùdG ≈∏Y õ«cÎdG ¿EÉ`a ∂dòd ;»Hô©dG
..∂∏¡à°ùŸG áeÓ°S ≈∏Y ¢Uôë∏d ¬æe óH’ ,áéàæŸGh
≈∏Y á«Ñ∏°ùdG äɪ°üÑdG ¢†©H ∑É``æ`g ¿CÉ` H ÉØ«°†e
πμ°ûH Ió©ŸG äGÈàîŸG ÜÉ«Z πãe á«Hô©dG äÉéàæŸG
.¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UƒŸG ‘ á«dÉ©dG IAÉØμdG äGP í«ë°U

á«FGhódG áHÉbôdG

∑Éæg ¿CG ɪc ,áë°üdGh áeÓ°ùdG πFÉ°Sh ó``jó``–h
RÉ¡Lh áæ£∏°ùdG ‘ ∂∏¡à°ùŸG ájɪM áÄ«g ÚH ÉfhÉ©J
ÖfÉ÷G Gòg Ò©≤J ±ó¡H ;…ô°üŸG ∂∏¡à°ùŸG ájɪM
.øjó∏ÑdG ÚH

äGÈÿG ∫OÉÑJ
∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ ±ó¡J IôcòŸG ¿CG ¬JOÉ©°S í°VhCGh
äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¤EG
áeóÿ …ODƒ`j ÉŸ ácΰûe á«ÑjQóJ èeGôH ≥«≤–h
.á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ‘ hCG áæ£∏°ùdG ‘ ∂∏¡à°ùŸG
á``eÉ``©`dG á``Ä`«`¡`dG É``¡` H â``eÉ``b »``à` dG äGRÉ`` ` ` ‚E’G ø`` eh
¢û¨dG ä’ÉM øe ójó©dG §Ñ°V :∂∏¡à°ùŸG ájɪë∏d
‘h ,™∏°ùdG ∞∏àflh ájòZ’Gh ∫ÉØWC’G äÉjƒ∏M ‘
∞dCG 32 øe ÌcCG πM øe áÄ«¡dG âæμ“ »°VÉŸG ΩÉ©dG
ÖYÓàdG øe ó◊G âYÉ£à°SGh ,%95 áÑ°ùæH iƒμ°T
ÉgQÉ©°SCG å«M øe áÄWÉÿG äÉ°SQɪŸGh ¥Gƒ°SC’G ‘
.É¡JOƒLh

Öéj »``à`dG OGƒ`` ŸG ø``e ¿EG :Ò``Ø`°`ù`dG IOÉ``©`°`S ∫É``bh
»¡a ;á``«` FGhó``dG äÉ``é` à`æ`ŸG Ò``Ñ`c π``μ`°`û`H É``¡`à`Ñ`bGô``e
∂∏¡à°ùŸG áë°U ¢ù“ »àdG IÒ£ÿG äÉéàæŸG øe
áeÉ©dG áÄ«¡dG QhóH OÉ°TCGh ,»Ñ∏°S πμ°ûH ¬«∏Y ôKDƒJh
,ô``“Dƒ` ŸG º``«`¶`æ`à`d á``æ`£`∏`°`ù`dÉ``H ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª` ◊G
¤hC’G á°ù∏÷G
Éjƒæ°S ô``“Dƒ`ŸG Gò``g º¶æj ¿CÉ`H -¬à¡L ø``e- ÖdÉWh
äGRÉ‚EG 5 π°†aCG
á«æ©ŸG äÉÄ«¡dGh õ``cGô``ŸGh äÉ«©ª÷G Qhó``H »≤JÒd
¿É``c ;Ú``à`°`ù`∏`L ô``“Dƒ`ª`∏`d ∫hC’G Ωƒ``«` dG ø``ªs `°`†`Jh
ΩÉY Ú``eCG ™``«`Hô``dG óªfi ÒØ°ùdG IOÉ``©`°`S ≈``≤`dCGh
äɪ¶æŸG ÜQÉ``Œ ≈∏Y Gõcôe ¤hC’G á°ù∏÷G Qƒ``fi Ö°SÉæŸG ¿ÉμŸG áÄ«¡J øe ó``H’h ,∂∏¡à°ùŸG ájɪëH í°VhCG ;áª∏c ,á«Hô©dG ájOÉ°üàb’G IóMƒdG ¢ù∏›

á°UÉN
,¬JÉLôflh
¬JÉ«°UƒJ
á©HÉàŸ
ájQÉJôμ°ùdGh
,∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª`M ∫É`` › ‘ á``«` dhó``dGh á``«`ª`«`∏`b’G
᫪æàdG ∂``jô``– QÉ`` `WEG ‘ »``JCÉ` j ô`` “Dƒ` ŸG ¿CG É``¡`«`a
¢TQódG óªMCG QƒàcódG PÉà°SC’G ‹É©e á°ù∏÷G ¢SCGôJh .ÖfÉ÷G Gò¡H Ú°ü°üîàŸGh äÉ°SGQódG ΩɪàgG πX Qhó``dG ¤EG GÒ°ûe ..á∏eÉ°ûdG ájOÉ°üàb’G á«Hô©dG
ô``jRhh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°û∏d …ô°üŸG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ
ô“DƒŸG ±GógCG
∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª` ◊ á``eÉ``©` dG á``Ä` «` ¡` dG ¬``à`Ñ`©`d …ò`` `dG
.≥Ñ°SC’G á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH ‹hódG ¿hÉ©àdG äÉ``©`jô``°`û`à`dG QhO π``«`©`Ø`J ¤EG ô`` “Dƒ` `ŸG ±ó`` ¡` jh
;»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ RÉ``‚EG øe ¬à≤≤M É``eh áæ£∏°ùdÉH
á«ŸÉ©dG ᪶æŸG ΩÉ``Y ôjóe „ƒ``d Gó``fÉ``eCG â``eós `bh
»``Hô``©`dG ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª` M ‘ á``«` Hô``©` dG á``«` fƒ``fÉ``≤` dG ≈∏Y â≤≤M äGRÉ`` ‚EG á°ùªN π°†aCG Ú``H ø``e É¡fƒc
᪶æŸG áHôŒ ∫ƒM πªY á``bQh ,(CI) ∂∏¡à°ùª∏d ,¬dÉμ°TCG áaÉμH …QÉ``é`à`dG ¢û¨∏d á°ùjôa ¬``Yƒ``bh ø``e ÉÑ°ùμe ó©oj …òdG ∂∏¡à°ùŸG ájɪM ‘ »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG

ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸG
‘ ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª` M ô``“Dƒ` e ìÉ``à` à` aG Ö``MÉ``°` Uh
á``«`aGô``Zƒ``Jƒ``Ø`dG Qƒ``°`ü`∏`d É``°``k Vô``©`e ,»``Hô``©` dG ø``Wƒ``dG
.áæ£∏°ùdG ‘ á«MÉ«°ùdG ⁄É©ŸG RôHCÉH ∞jô©à∏d
á``°`û`bÉ``æ`Ÿ ô`` `“Dƒ` ` ŸG ∫É`` `ª` ` YCG ,Ωƒ`` `«` ` dG ,π`` °` UGƒ`` à` Jh
äÉ``eƒ``μ` ◊Gh ΩÓ`` `YE’G QhOh IOƒ`` `÷G á``eƒ``¶`æ`e QhO
á``jÉ``ª` M ∫É`` ` › ‘ Êó`` ` `ŸG ™``ª` à` é` ŸG äÉ`` °` ù` °` SDƒ` eh
øY ¿Ó``YE’G iôé«°S ô``“Dƒ`ŸG ΩÉàN ‘h .∂∏¡à°ùŸG
äÉ``°`ù`∏`÷G É``¡`H â``Lô``N »``à` dG äÉ``«`°`Uƒ``à`dG ø``e Oó`` Y
.ô“Dƒª∏d á«°TÉ≤ædG
ácô°ûdG ¿EG å«M ;äÉ°†jƒ©àdG áaÉμH ɪ¡eGõdEGh ܃«©dG
.∂∏¡à°ùŸG ájɪM ¿ƒfÉb âØdÉN -É¡«∏Y ≈μà°ûŸG∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª` ◊ á``eÉ``©` dG á``Ä`«`¡`dG ô`` cu ò`` Jh ..Gò`` ` g
å«M ;∫Gó``Ñ`à`°` S’Gh ´É`` LQE’G Ió``YÉ``b ¢üæH Úμ∏¡à°ùŸG
QOÉ``°`ü`dG ∂∏¡à°ùŸG á``jÉ``ª`M ¿ƒ``fÉ``b ø``e 11 IOÉ`` ŸG ¢``ü`æ`J
∂∏¡à°ùª∏d ¿CG ≈``∏`Y ,2002/81 ÊÉ``£`∏`°`ù`dG Ωƒ``°`Sô``ŸÉ``H
AÉæãà°SÉH- á©∏°S ájCG ¬FGô°T øe ΩÉjCG Iô°ûY IÎa ∫ÓN
‘ ≥``◊G -™jô°ùdG ∞∏à∏d á∏HÉ≤dG á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG
á©∏°ùdG ÜÉ°T GPEG ɡફb OGOΰSGh É¡JOÉYEG hCG É¡dGóÑà°SG
.Ö«Y

ádÉcƒ∏d á©LGôŸGh QôμàJ ܃«©dG â∏X å«M ∂``dP øe
íàah Ohõ``ŸG ™``e π°UGƒàdG ó``©`Hh .ô``¡`°`TCG áà°S ø``Y äOGR
‘ ∫Ó`` NEG Oƒ``Lh ø``e ø≤«àdG ” ,∫’ó``à` °` S’G ô``°`VÉ``fi
,äÉÑLGƒdÉH ΩGõ``à` d’G Ωó``Y áØdÉfl â≤≤–h ,óbÉ©àdG
OƒLƒH ôjô≤àdG âÑKCG áÑ«©e áÑcôe ™«H ‘ â∏ã“ »àdGh
√òg â∏∏μJh ,Ohõ`` ŸG á``¡`LGƒ``e ”h ,á``Ñ`cô``ŸG ‘ ܃``«`©`dG
∂jôëàH ΩÉ©dG AÉ``YO’G ΩÉ«≤H ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ »YÉ°ùŸG
Úª¡àŸG ó°V »FÉ°†b ºμM Qó°Uh ,ácô°ûdG ó°V iƒYO
á``©`FÉ``Ñ`dG á``cô``°` û` dG ΩGõ`` ` `dEG ∂`` dò`` ch ,º``¡` Áô``¨` à` H ≈``°` †` b
øe á«dÉN IójóL iôNCG áÑcôà ɡdGóÑà°SÉH áÑcôª∏d

ájɪM IQGOEG »≤∏J ∫ƒM á©bGƒdG π«°UÉØJ ¢üî∏àJh
ó«Øj ;∂∏¡à°ùe øe iƒμ°T áæWÉÑdG ∫ɪ°ûH ∂∏¡à°ùŸG
∞°ûàcGh ,ø``jOhõ``ŸG ó``MCG øe áÑcôe iΰTG ¬fCÉH É¡«a
á``cô``°`û`dG ≠``∏` HCÉ` a É``¡` FGô``°` T Ö``≤` Y á``Ñ` cô``ŸÉ``H Ö``«` Y Oƒ`` `Lh
ádÉcƒ∏d ¬à©LGôe óæYh ,»©«ÑW ô``eC’G ¿CÉ` H √hÈ``NCÉ`a
ó``©`H iô`` ` `NCG √ô`` ` eh ,ihó`` ` `L ¿hO ø`` μ` `dh äGô`` ` e Ió`` `Y
ádÉcƒdG êQÉN áÑcôŸG ¢üëØH ΩÉb ,ádÉcƒdG ™e ≥«°ùæàdG
’EG ,äGQÉ`` WE’G ‘ ¿ƒμj ¿CG øμÁ π∏ÿG ¿CÉ` H √hô``£`NCGh
IóY É¡à©LGôe ó©Hh ,í«∏°üàdG ‘ â∏WÉe ádÉcƒdG ¿CG
IƒLôe IóFÉa ¿hO øμd ,äGQÉ``WE’G Ò¨àH â°UhCG äGô``e

ájDhôdG - §≤°ùe
É«v FÉ°†b kɪμM á``«`FGó``à`H’G ≥jƒ°ùdG áªμfi räQó``°` UCG
»àdG á«°†≤dG ‘ ,áÑcôe ∫GóÑà°SÉH äÉcô°ûdG ióMEG Ωõ∏oj
AÉYO’G IQGOEG πÑb øe áªμëŸG ¤EG É¡àdÉMEG â“ ¿CGh ≥Ñ°S
≈°†b å``«`M ;QÉ``ë`°`ü`H ∂∏¡à°ùŸG á``jÉ``ª`M ÉjÉ°†≤d ΩÉ``©` dG
IOƒ``L ¿Éª°†H ∫Ó``NE’G áëæéH Úª¡àŸG á``fGOEÉ`H ºμ◊G
ΩGõdEGh ,ÊɪY ∫ÉjQ 600 º¡æe óMGh πc Ëô¨àHh á©∏°ùdG
´ƒædG ¢ùØf øe IójóL iôNCÉH áÑcôŸG ∫GóÑà°SÉH ácô°ûdG
.AGô°ûdG âbh ¬«∏Y ≥ØàŸG

»Ñ©μdG ¢ù«ªN ø``H ó«©°S Qƒ``à`có``dG IOÉ©°S ∫É``bh
¬àª∏c ‘- áæ£∏°ùdÉH ∂∏¡à°ùŸG ájɪM áÄ«g ¢ù«FQ
äÉÑdÉ£e ó©H áæ£∏°ùdG ‘ râeÉb áÄ«¡dG ¿EG -ô“DƒŸÉH
º¡d ¿ƒ``μ`Jh ,Ú``æ`WGƒ``ŸG äÉLÉ«àMG ¢ùeÓàd á«Ñ©°T
Éë°Vƒe ..…QÉéàdG ¢û¨dG øe ™∏°ùdG ájɪM ‘ ÉfƒY
≥≤– ¿CG âYÉ£à°SGh ,äGƒæ°S 3 òæe âÄ°ûfCG áÄ«¡dG ¿CG
Éeh ,»ŸÉ©dGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y äGRÉ‚E’G ójóY
ájɪë∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ô≤e ¿ƒμj ¿CG ÌcCG Éfó©°ùj
á``«` dhó``dG á``ª`¶`æ`ª`∏`d É``«` ª` «` ∏` bEG §``≤`°`ù`Ã ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG
á«dhódG ᪶æŸG á≤K äRÉ``M ¿CG ó©H ,Úμ∏¡à°ùª∏d
äGQÉ°üàf’G È``cCG øe Ió``MGh É¡JóYh ,Úμ∏¡à°ùª∏d
∫ÓN »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y ∂∏¡à°ùª∏d â≤≤M »àdG
kÉÑjôb ∑Éæg ¿ƒμ«°S ¬``fCG ¤EG GÒ°ûe ..»°VÉŸG ΩÉ©dG
á≤£æŸG Ωó``î`j ,äÉàcƒfƒÑdG áª¶æŸ »ª«∏bEG Öàμe
¿CG É«æªàe ,ÉeƒªY á«Hô©dGh á«≤jôaE’Gh ájƒ«°SB’G
¿hÉ©àdGh ∞JÉμàdG øe Gkójõe á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ó¡°ûJ
‘ …Qhô``°`V ¿hÉ©àdG ¿C’ ;»Hô©dG ø``Wƒ``dG ∫hO Ú``H
QÉ°ûàfGh ¥Gƒ``°`SC’G ™°SƒJ øe ⁄É©dG √ó¡°ûj Ée πX
Oó¡J »àdG áÄWÉÿG äÉ°SQɪŸGh …QÉéàdG ¢û¨dG ádÉM
.Úμ∏¡à°ùŸG áë°U

á«HôY áÄ«g ∫hCG
áÄ«g ¿EG ¬JOÉ©°S ∫Éb ,ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd íjô°üJ ‘h
á«HôY áÄ«g ∫hCG »g áæ£∏°ùdG ‘ ∂∏¡à°ùŸG ájɪM
IÒ°üb IÎa ∫ÓN âYÉ£à°SGh ,QÉWE’G Gòg ‘ CÉ°ûæJ
.»``ŸÉ``©`dGh »``∏`ë`ŸG iƒ``à`°`ù`ŸG ≈``∏`Y äGRÉ`` ‚EG ≥``≤`– ¿CG
ájɪë∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG É¡à≤≤M »àdG õFGƒ÷G øeh
,á«ŸÉ©dG áë°üdG ᪶æe IõFÉL :áæ£∏°ùdÉH ∂∏¡à°ùŸG
á``dhó``H á``«` fhÎ``μ` dE’G á``eƒ``μ` ë` ∏` d õ``«` ª` à` dG Iõ`` FÉ`` Lh
á«bÉØJG â©bh áÄ«¡dG ¿CG ɪc ,»HO IQÉeEG ‘ äGQÉe’G
…OÉ``°` ü` à` b’G Ió`` Mƒ`` dG ¢``ù`∏`› ™``e º``gÉ``Ø` J Iô``cò``e
ó©j …ò``dG ô“DƒŸG Gò``g áeÉbE’ ;IôgÉ≤dG ‘ »Hô©dG
,IQƒ``°`ü`dG √ò``¡`H º``¶`f …ò`` dG ∫hC’G »``Hô``©`dG ô``“Dƒ` ŸG
∂∏¡à°ùŸG á``jÉ``ª`ë`∏`d á``eÉ``©`dG á``Ä`«`¡`dG Ú``H ¿hÉ``©`à`dÉ``H
,ájOÉ°üàb’G á«Hô©dG IóMƒdG ¢ù∏›h ,áæ£∏°ùdÉH
Aƒ°†dG §«∏°ùàd ;…ô°üŸG ∂∏¡à°ùŸG ájɪM RÉ¡Lh
ΩÉ``ª`à`g’Gh ,∂∏¡à°ùŸG ÉjÉ°†b ø``e º¡e Ö``fÉ``L ≈∏Y
,Úμ∏¡à°ùŸG ájɪMh ¥ƒ≤M ¿Éª°Vh ,¥Gƒ°SC’G ô°üæ©H

z∂∏¡à°ùŸG ájɪM{
áæWÉÑdG ∫ɪ°ûH
áÑ«©e áÑcôe ™LΰùJ
∫ÉjQ ∞dCG 13 ᪫≤H

á«fhÎμdE’G IòaÉædG ´hô°ûe ¢ûbÉæJ záaô¨dG{`H zäÉ°SGQódGh çƒëÑdG{ §≤°ùà äÉæMÉ°û∏d ∞bGƒe ¢ü«°üîJ Oƒ¡éH √ƒæJ záaô¨dG{`H π≤ædG áæ÷

¤EG IQÉ`` °` ` TE’Gh äÉ``°` SGQó``∏` d äÉ``°`ü`î`∏`e ≈``∏` Y
øμÁ É``ª`c ,á``∏`eÉ``c É¡«∏Y ∫ƒ``°`ü`◊G á«Ø«c
á``«`fhÎ``μ`dG §`` `HGhQ ø``ªs `°`†`à`j ¿CG ´hô``°`û`ª`∏`d
á«∏ëŸG ᪡ŸG ájOÉ°üàb’G ™bGƒŸG øe Oó©d
.á«dhódGh
»ª∏©dG åëÑdG á≤HÉ°ùe ´ÉªàL’G ¢ûbÉfh
πªY ≥jôa π«μ°ûJh ,‹É©dG º«∏©àdG ÜÓ£d
.á≤HÉ°ùª∏d ΩRÓdG Qƒ°üàdG QGôbE’

IòaÉf ‘ ájOÉ°üàb’G çƒëÑdG ™«ªéàH ≈æ©jo
IOÉØà°S’G ójôj øŸ É©k Lôe ¿ƒμJh ,Ió``MGh
áÑàμŸG Iôμa øe IOÉØà°S’G á«fÉμeEGh ,É¡æe
åëÑdG ¢ù∏› É¡Ä°ûæj »``à`dG á``«`°`VGÎ``a’G
á``«` fhÎ``μ` d’G Iò`` aÉ`` æ` `dG ¿ƒ`` `μ` ` Jh ,»``ª` ∏` ©` dG
,á``«`°`VGÎ``a’G áÑàμŸG Qhó``d á∏ªu μeo áaô¨∏d
ÒZ äÉ``°` SGQó``dÉ``H Ú``ª`à`¡`ŸG á``eó``ÿ CÉ`°`û`æ`Jh
…ƒàëj IòaÉædG ºª°üJ ¿ƒμjh ,á``«`ÁOÉ``cC’G

ájDhôdG - §≤°ùe

ájDhôdG - §≤°ùe

áaô¨H äÉ``°`SGQó``dGh çƒëÑdG áæ÷ räó≤Y
,ÊÉ``ã`dG É``¡`YÉ``ª`à`LG ,¿É``ª` Y á``YÉ``æ`°`Uh IQÉ`` Œ
»°ùÑ◊G óªMCG øH óªfi QƒàcódG á°SÉFôH
≈£°SƒdG áYÉ≤H ∂dPh ;áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf
áæé∏dG râ``≤` aGhh ..»``°`ù`«`Fô``dG á``aô``¨`dG ô≤Ã
Újò«ØæàdG AÉ°SDhôdG ™e äGAÉ≤d º«¶æJ ≈∏Y
.äÉcô°ûdÉH
áæé∏dG äÉ``°`UÉ``°`ü`à`NG ´É``ª` à` L’G ¢``û`bÉ``fh
çƒ``ë`Ñ`dÉ``H ΩÉ``ª` à` g’G ¢``ù`jô``μ`J ‘ á``∏`ã`ª`à`ŸGh
Iô`` FGO ™``«` °` Sƒ``Jh á``jOÉ``°` ü` à` b’G äÉ`` °` `SGQó`` dGh
∞°üYh ,áæ£∏°ùdG π``NGO É¡æe øjó«Øà°ùŸG
É``jÉ``°` †` ≤` dG ¢``†` ©` H ∫ƒ`` ` M AGQB’Gh QÉ`` ` μ` ` aC’G
äÉYƒ°VƒŸG ìGÎbGh ájOÉ°üàb’G äGÒ¨àŸGh
,É``¡` à` °` SGQOh É``¡` H ΩÉ``ª` à` g’G Ö``Lƒ``à`°`ù`J »``à` dG
çƒ``ë`Ñ`dG á``≤`HÉ``°`ù`e á``eÉ``bEG ≈``∏`Y ±Gô`` °` `TE’Gh
¿CG Qô≤ŸG øe »àdG ájOÉ°üàb’G äÉ°SGQódGh
,äÉ«∏μdGh äÉ©eÉ÷G ÜÓ£d áaô¨dG É¡ª¶æJ
äÉYhô°ûeh äÉ``°` SGQó``dG çƒ``ë`Ñ`dG á``©`LGô``eh
…ò«ØæàdG RÉ``¡` ÷G ø``e á``eó``≤` ŸG äÉ``°` SGQó``dG
.ÉgQGôbEGh áaô¨∏d
Iò``aÉ``æ`dG á°ûbÉæe ¤EG ´É``ª`à`L’G ¥ôs ` £` Jh
…ò``dGh ,zäÉjOÉ°üàbG ´hô°ûe{ á«fhÎμdE’G

¢ù∏› ƒ°†Y »Ñ«æ÷G º«∏°S øH ⁄É°S ó``cCG
áæ÷ ¢ù«FQ ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉ``Œ áaôZ IQGOEG
á¶aÉëà áaô¨dG ´ô``a ¢ù«FQh áaô¨dÉH π≤ædG
Ωó≤J »``à`dG äÉ``«`°`Uƒ``à`dG á``«`ª`gCG ≈``∏`Y ,≈``£`°`Sƒ``dG
»àdGh ,§≤°ùe á¶aÉëà …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG É¡H
á``«` °` VÉ``≤` dGh ,á``«` ª` °` Sô``dG äÉ`` ¡` `÷G É``¡` Jó``ª` à` YG
∞`` bGƒ`` e ¿ƒ`` μ` à` d ¢`` ` ` VQCG á``©` £` b ¢``ü` «` °` ü` î` à` H
¿CG ¤EG GÒ°ûe ..á∏«≤ãdG äGó``©` ŸGh äÉæMÉ°û∏d
,¿É``ª` Y á``YÉ``æ` °` Uh IQÉ`` `Œ á``aô``¨` H π``≤` æ` dG á``æ` ÷
™e ¬«∏Y áÑJΟG QÉ``KB’Gh ´ƒ°VƒŸG Gòg â°ûbÉf
AÉ≤∏dG :É``¡`æ`eh ;¢``UÉ``°`ü`à`N’G äÉ``¡`L ø``e Oó``Y
á¶aÉfi øe …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ¢†©H ™e
.§≤°ùe
á«æ©ŸG äÉ¡é∏d √ô``μ`°`T ø``Y »Ñ«æ÷G È`s ` Yh
-¿Éμ°SE’G IQGRhh ,…ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG É¡°SCGQ ≈∏Yhò``«`Ø`æ`J ≈``∏` Y π`` ª` ©` dGh ,´ƒ`` °` `Vƒ`` ŸG º``¡` Ø` J ≈``∏` Y
.âbh ´ô°SCG ‘ äÉ«°UƒàdG
»°ùæ©dG ø°ùM ø``H óªfi ó``cCG ,¬ÑfÉL ø``eh
áYÉæ°Uh IQÉŒ áaô¨H π≤ædG áæ÷ ¢ù«FQ ÖFÉf
¢ù∏éŸG ÉgòîJCG »àdG Iƒ£ÿG ᫪gCG ≈∏Y ,¿ÉªY
¢ü«°üîJ á°SGQód §≤°ùe á¶aÉëà …ó∏ÑdG
±ƒbƒd á°ü°üfl ≥``aGô``ŸG πμH Iõ¡› ø``cÉ``eCG

äÉjóëà∏d ∫ƒ∏◊G OÉéjE’ ´É£≤dG Gò¡H á«æ©ŸG
.√Qƒ£J ¿hO ∫ƒ– »àdG ≥FGƒ©dGh
™«é°ûàd Ió``gÉ``L π``ª`©`J á``æ`é`∏`dG ¿EG ∫É`` `bh
Qɪãà°S’Gh ∫ƒNó∏d Ú«fɪ©dG ÜÉÑ°ûdG õ«Ø–h
¿CGh ɪ«°S ’ ,»eÉæàŸGh …óéŸG ´É£≤dG Gòg ‘
≈à°T ‘ GÒÑc ÉjOÉ°üàbG GQƒ£J ó¡°ûJ áæ£∏°ùdG
≈∏Y á«°ù«FQ IQƒ``°`ü`H óªà©j …ò``dGh ,ä’É``é` ŸG
.¬YGƒfCG áaÉμH π≤ædG ´É£b
IQhô``°`V ¤EG ´É£≤dG Gò``g ‘ Ú∏eÉ©dG É``YOh
ábÓY ¬``d ø``e π``ch áæé∏dG ™``e ó«H Gvó` j πª©dG
√ò``g ø`` e IOÉ``Ø` à` °` S’Gh ´É``£` ≤` dG Gò`` g º``«`¶`æ`à`H
º¡JÉæMÉ°Th º¡JGó©e øcQ ‘ IÒÑμdG áMÉ°ùŸG
.á«æμ°ùdG AÉ«MC’G øY Gó«©H É¡«a

AÉ«MC’G øY Gó«©H á∏«≤ãdG äGó©ŸGh äÉæMÉ°ûdG
èàæJ »àdG á«Ñ∏°ùdG QÉKC’G ¤EG GÒ°ûe ..á«æμ°ùdG
π``NGO á∏«≤ãdG äGó``©` ŸGh äÉæMÉ°ûdG ±ƒ``bh ø``Y
¢ù∏éª∏d √ôμ°T øY ÉHô©oe ..á«æμ°ùdG AÉ``«`MC’G
É¡H Ωó≤J »àdG äÉ«°UƒàdÉH ò``NC’G ≈∏Y …ó∏ÑdG
…ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG AÉ``°`†`YC’ π≤ædG áæ÷ AÉ``°`†`YCG
º``¡`fhÉ``©`Jh á``dhò``Ñ`ŸG º``gOƒ``¡`Lh QÉ``Ñ`à`Y’G Ú``©`H
∂dòc ,á``eÉ``©`dG áë∏°üŸG Ωó``î`j ɪ«a ,º``FGó``dG
‘ á``MÉ``°`ù`e É¡°ü«°üîJ ≈``∏`Y ¿É``μ` °` SE’G IQGRh
AÉ``«`MC’G ø``Y Ió«©H ¿ƒ``μ`J ¢``Vô``¨`dG Gò``¡`d ô°TƒH
∫ÓN â°SQO π≤ædG áæ÷ ¿CG ¤EG Éàa’ .á«æμ°ùdG
ábÓ©dG äGP ÉjÉ°†≤dG ó``jó``Y á``«`°`VÉ``ŸG IÎ``Ø`dG
äÉ¡÷G áaÉc ™e ¿hÉ©àJh ,…ƒ«◊G ´É£≤dG Gò¡H

7

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

OÉ°üàbG
øjôëÑdG »`a Qɪãà°S’G ¢Uôa ¿ƒ°Vô©à°ùj ᣰSƒàeh IÒ¨°U äÉ°ù°SDƒe ÜÉë°UCG
QÉÑNCG

OGó©à°S’G ¢ûbÉæJ z䃰ùjQ á«YÉæ°U{
äÉéàæŸG ¢Vô©e »`a ácQÉ°ûª∏d
»HóH á«fɪ©dG

»°ùÑ◊G óªM - áeÉæŸG

á«fɪ©dG - ádÓ°U
´ÉªàLG ,á«YÉæ°üdG 䃰ùjQ á≤£æà äÉYɪàL’G áYÉ≤H ,¢ùeCG ,ó≤Yo
»HO IQÉeEG ‘ ΩÉ≤«o °S …òdGh ,zá«fɪ©dG äÉéàæŸG ¢Vô©e{ ∫ƒM »≤«°ùæJ
ȪàÑ°S16 ¤EG 14 øe IÎØdG ∫ÓN IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhóH
.ΩÉ©dG Gò¡d
á°ù°SDƒŸG ÚH ºFÉ≤dGh ∑ΰûŸG ≥«°ùæàdG QÉ``WEG ‘ ´ÉªàL’G »``JCÉ`jh
᫪æJh Qɪãà°S’G èjhÎd áeÉ©dG áÄ«¡dGh á«YÉæ°üdG ≥WÉæª∏d áeÉ©dG
ˆGóÑY ø``H Oƒ``ª`M ∫É``bh .¿É``ª`Y áYÉæ°Uh IQÉ``Œ á``aô``Zh ,äGQOÉ``°` ü` dG
≥WÉæª∏d á``eÉ``©`dG á``°`ù`°`SDƒ`ŸÉ``H ÊÉ``ª`©`dG è``à`æ`ŸG Iô`` FGO ô``jó``e »``°`Tƒ``∏`Ñ`dG
¥Gƒ°SC’G ‘ Êɪ©dG èàæŸG ô°ûf ‘ πãªàJ AÉ≤∏dG ᫪gCG ¿EG :á«YÉæ°üdG
…ôéjh ,»``HO ‘ ¢Vô©ŸG Gò``g ΩÉ``≤`jo å«M ;áãdÉãdG Iôª∏d á«é«∏ÿG
á«YÉæ°üdG 䃰ùjQ á≤£æà áªFÉ≤dG ™fÉ°üŸGh äÉcô°ûdG å``M É«dÉM
ácQÉ°ûª∏d -áeÉY QÉØX á¶aÉëà äÉcô°ûdGh ™fÉ°üŸG ∂dòch- á°UÉN
.¢Vô©ŸG Gòg ‘
ácQÉ°ûª∏d áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dG ™«é°ûJ ᫪gCG ¤EG »°Tƒ∏ÑdG QÉ°TCGh
Ωƒ≤J ≈àdG ¢VQÉ©ŸG øe á∏°ù∏°S øª°V ¢Vô©ŸG »JCÉj å«M ;¢Vô©ŸG ‘
.á«Hô©dGh á«é«∏ÿG ∫hódG ójóY ‘ É¡àeÉbEG ≈∏Y á«æ©ŸG äÉ¡÷G

‘ á``«` LQÉ``ÿG ÜQÉ``é` à` dG ø``e IOÉ``Ø` à` °` S’G ±ó``¡` H
øY å``ë`Ñ`dGh á``jQÉ``é` à` dGh á``jOÉ``°`ü`à`b’G ä’É``é` ŸG
™e π``ª`Y äÉ``cGô``°` Th á``«`LQÉ``N á``jQÉ``ª`ã`à`°`SG ¢``Uô``a
,º¡H ájQÉéàdG ᣰûfC’G äGP ‘ á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG
áMÉàŸG ¢UôØdGh äÉeƒ≤ŸÉH ∞jô©àdG ¤EG áaÉ°VEG
á``jOÉ``°`ü`à`b’G äÉ``YÉ``£`≤`dG ∞``∏`à`fl ‘ áæ£∏°ùdÉH
.ájQÉéàdGh

á∏Ñ≤e iô`` `NCG á``«`FÉ``æ`K äGAÉ``≤` d ó``≤`Y á``«` ª` gCG ¤EG
»àdGh ,áMÉàŸG ¢UôØdG Qɪãà°SG á«dBG ¢VGô©à°S’
¥Gƒ°SC’G ÚH ájQÉéàdG äÉbÓ©dG õjõ©J É¡fCÉ°T øe
.AGƒ°S óM ≈∏Y á«HQhC’Gh á«Hô©dGh á«é«∏ÿG
äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸG ÜÉ`` ë` °` UCG IQÉ`` ` `jR ¿CG ¤EG QÉ`` °` û` jo h
,á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
;ájQÉéàdG º¡JÉ°ù°SDƒe ø``e á``«`JGP Oƒ¡éH äAÉ``L

∫É`` ª` `YC’G äÉ``Ñ` MÉ``°` Uh ÜÉ``ë` °` UCG ™`` e á``¶` aÉ``ë` ŸÉ``H
‘ ácQÉ°ûŸG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸGh Ú«æjôëÑdG
,á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG ∫hódG øe á«FÉæãdG äGAÉ≤∏dG
äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©Ñd äGQÉ``jõ``dG ∞«ãμJ IQhô``°`V ≈∏Y
á``eÉ``bE’ á``«` FÉ``¡` f Qƒ``°` ü` H å``MÉ``Ñ` à` dGh äÉ``cô``°` û` dGh
§HGƒ°†dGh ᪶fC’G ≥``ah ájQÉŒ πªY äÉcGô°T
áaÉ°VEG ,øjôëÑdG áμ∏‡h áæ£∏°ùdG ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG

ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉë°UCG ó≤Y
äÉ≤Ø°üdG øe GkOó``Y ,á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëÃ
äÉÑMÉ°Uh ÜÉ``ë`°`UCG ™``e á«FóÑe πªY äÉ``cGô``°`Th
äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸG ¢`` †` ©` Hh ,Ú``«` æ` jô``ë` Ñ` dG ∫É`` ` ª` ` `YC’G
∫ÓN ∂dP AÉL ..á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG äÉcô°ûdGh
õcôe ‘ Úaô£dG ⩪L »àdG á«FÉæãdG äGAÉ≤∏dG
,áeÉæŸG á«æjôëÑdG ᪰UÉ©dÉH Ú«aôë∏d Iô°ù÷G
.øjôëÑdG áμ∏ªŸ kGôNDƒe º¡JQÉjR ∫ÓN
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉë°UCG åëHh
á«FÉæãdG äGAÉ``≤` ∏` dG ‘ º``¡`FGô``¶`f ™``e Ú``«`fÉ``ª`©`dG
áμ∏‡h áæ£∏°ùdG ‘ Qɪãà°S’G ¢Uôa ,áMƒàØŸG
ájQÉŒ πªY äÉcGô°T ¢ù«°SCÉJ Gƒ°ûbÉfh ,øjôëÑdG
IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d ájQÉéàdG ᣰûfC’G ¢†©H ‘
Ö``«` cô``Jh ,ø`` jó`` ©` `à` `dG ä’É`` ` `› ‘ á``£` °` Sƒ``à` ŸGh
,»``YGQõ``dG êÉ`` à` `fE’Gh ,á``«` FGò``¨` dG OGƒ`` `ŸGh ,äÓ``¶` ŸG
ÉgÒZh...ó««°ûàdGh AÉæÑdGh ,äGQÉ``≤`©`dG ∫É``›h
∫ɪ°T á¶aÉfi ‘ Iô°ûàæŸG ájQÉéàdG ä’ÉéŸG øe
.ΩÉY πμ°ûH áæ£∏°ùdGh á«bô°ûdG
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉë°UCG ≥ØJGh

ôjó°üàdGh OGÒà°S’G äGAGôLEG π«¡°ùJh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG õjõ©J »æ«°U óah ™e åëÑJ záaô¨dG{ Ωƒ«dG ..zá«∏N{ èeÉfôH »`a ∫ɪYC’G OGhôd »FôŸG ¢Vô©dG äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG
ájDhôdG - §≤°ùe

ôjó°üàdGh OGÒà°S’G äÉ°ù°SDƒe ™«é°ûJh øjó∏ÑdG
¤EGh ø`` e Iô``°` TÉ``Ñ` e ™``FÉ``°` †` Ñ` dG π``«` °` Uƒ``J ≈``∏` Y
Aƒé∏dG ¿hO º``bó``dG AÉæ«e ≥``jô``W ø``Y áæ£∏°ùdG
çó– ,AÉ≤∏dG ΩÉàN ‘h .iô``NCG ∫hO ÅfGƒe ¤EG
¢ù∏› ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f í``dÉ``°`U ∫BG É``°` VQ ¢``Só``æ`¡`ŸG
¢Vô©e ø``Y ¿É``ª`Y á``YÉ``æ`°`Uh IQÉ``Œ á``aô``Z IQGOEG
¬àeÉbEG ™eõŸG á«Hô©dG ∫hó``dGh Ú°üdG ô``“Dƒ`eh
,2015 ȪàÑ°S ‘ á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªL ‘
¿q EG ∫Ébh .≥«aƒàdGh ìÉéædG ô“DƒŸG Gò¡d kÉ«æªàe
Qƒ°†◊ áæ£∏°ùdG ‘ äÉ°ù°SDƒŸG ƒYóà°S áaô¨dG
äGOQGh ¢Uôa IOÉjR ᫪gCG kÉë°Vƒe ,ô“DƒŸG Gòg
äÉ°ù°SDƒŸG ácQÉ°ûe ᫪gCGh Ú°üdG ¤EG áæ£∏°ùdG
.áæ£∏°ùdÉH iÈμdG ™jQÉ°ûŸG ‘ á«æ«°üdG

᫪gCG ¤EG IÒ°ûe ,IQÉ``jõ``dG √ò``¡`H É¡JOÉ©°S »``e
ÚH á``jQÉ``ª`ã`à`°`S’Gh á``jQÉ``é`à`dG äÉ``bÓ``©` dG õ``jõ``©`J
™«bƒJ ó``©`H kÉ`°`Uƒ``°`ü`N É`` gQhO π``«`©`Ø`Jh ø``jó``∏`Ñ`dG
™``«`bƒ``J á``«` ª` gCG ¤EG â``à` Ø` dh .º``gÉ``Ø` à` dG Iô`` cò`` e
á«fɪ©dG á«MÉ«°ùdG äÉcô°ûdG ÚH ºgÉØJ äGôcòe
á«MÉ«°ùdG á``cô``◊G §«°ûæJh õjõ©àd á«æ«°üdGh
.á``«`Ñ`©`°`û`dG Ú``°` ü` dG á``jQƒ``¡` ª` Lh á``æ`£`∏`°`ù`dG Ú``H
»æ«°üdG ó``aƒ``dG á``°`ù`«`FQ â``¡`Lh ,AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó`` Nh
IQÉ``jõ``∏` d Ú``«` fÉ``ª` ©` dG ∫É`` ª` `YC’G ∫É``Lô``d Iƒ`` Yó`` dG
¬``à`eÉ``bEG ™``eõ``ŸG äGQÉ``«`°`ù`dG ¢``Vô``©`e ‘ á``cQÉ``°`û`ŸGh
.πÑ≤ŸG ȪàÑ°S ‘ á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªéH
∫É› ‘ äÓ«¡°ùàdG õjõ©J ᫪gCG AÉ≤∏dG ¢ûbÉfh
ÚH äÉ`` jhÉ`` ◊G ø``ë` °` Th ô``jó``°` ü` à` dGh OGÒ``à` °` S’G

∫BG á``©`ª`L ø``H É``°` VQ ¢``Só``æ`¡`ŸG ¢``ù` eCG ≈``≤`à`dG
IQÉŒ áaôZ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ídÉ°U
óaƒH ,á«dÉŸGh ájQGOE’G ¿hDƒ°û∏d ¿ÉªY áYÉæ°Uh
IQÉéàdG ᫪æàd »æ«°üdG ¢ù∏éŸG ø``e »æ«°U
¬«°T á``°` SÉ``Fô``H ,É``«`°`û`¨`æ`«`f á``©`WÉ``≤`à á``«` dhó``dG
¢ù∏éŸG ´ô``Ø`d ΩÉ``©` dG ô``jó``ŸG á``Ñ`FÉ``f »``e ≠fƒ°ûJ
.É«°û¨æ«f ‘ á«dhódG IQÉéàdG ᫪æàd »æ«°üdG
∫BG É``°` VQ ¢``Só``æ`¡`ŸG Ö`` MQ AÉ``≤` ∏` dG á``jGó``H ‘h
kÉ«æªàe ,É``¡`d ≥``aGô``ŸG ó``aƒ``dGh áØ«°†dÉH í``dÉ``°`U
Ωó≤àdG øe ójõŸG á«æ«°üdG á«fɪ©dG äÉbÓ©∏d
…Qɪãà°S’Gh …QÉéàdG ¿hÉ©àdG õjõ©Jh »bôdGh
Iô``cò``e ¤EG í``dÉ``°` U ∫BG QÉ`` °` `TCGh .ø``jó``∏` Ñ` dG Ú``H
q »``à`dG º``gÉ``Ø`à`dG
∫Ó``N …É¡¨æ°T ‘ É¡©«bƒJ ”
kGôcÉ°T ,Êɪ©dG …QÉéàdG óaƒ∏d á«°VÉŸG IQÉjõdG
¢Vô©Ÿ ±ô°T áØ«°V ¿ÉªY áæ£∏°S QÉ«àNG º¡d
∫BG É°VQ ¢Sóæ¡ŸG OÉ°TCGh .á«Hô©dG ∫hódGh Ú°üdG
OÉéjEGh »MÉ«°ùdG ´É£≤dG õjõ©J ᫪gCÉH ídÉ°U
.øjó∏ÑdG ÚH Iô°TÉÑe ájƒL •ƒ£N
≠fƒ°ûJ ¬«°T óaƒdG á°ù«FQ äó``HCG ,É¡ÑfÉL øe

Ö∏£dG Ëó``≤` J ø``e CGó``Ñ` J á``«`°`ù`«`FQ π``MGô``e
ô``μ`°`ù`©`à ¥É`` ë` à` d’É`` H GQhô`` ` `e ,º``«` «` ≤` à` dGh
Ëó``≤`J á``∏` Mô``à »``¡` à` æ` Jh ∫É`` ª` `YC’G IOÉ`` ` jQ
èeÉfÈ∏d Ωó``≤` Jh .Iô``ª`à`°`ù`ŸG äGQÉ``°` û` à` °` S’G
Ú«fɪ©dG ∫É``ª`YC’G OGhq Q øe 300 øe Ì``cCG
q ¤hC’G á`` ©` `aó`` dG ‘ Ú``°` ù` æ` ÷G ø`` `e
â`` “
,á°ü°üîàe
áæ÷ πÑb øe º¡JÉÑ∏W á°SGQO
q
øe GOk ó`` `Yh á``cô``°`û`dG ø``e Ú``dhDƒ`°`ù`e â``ªq `°`V
;∫É`` ª` `YC’G IOÉ`` ` jQ ∫É`` › ‘ Ú``jQÉ``°` û` à` °` S’G
πªY óFGQ 60 á°üàîŸG áæé∏dG äQÉàNG å«M
¤EG º¡à«Ø°üJ â“h ,á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ª∏d
º¡bÉ◊EGh èeÉfÈ∏d Ωɪ°†fÓd πªY óFGQ 30
á«fÉãdG á©aódG ÉeCG .∫ɪYC’G IOÉjQ ôμ°ù©Ã
ΩÉ©dG ∞°üàæe ‘ äCGóH »àdGh ,èeÉfÈdG øe
ó``FGQ 200 Oó`` Y É``¡` «` dEG Ωóq ` ≤` J ó``≤`a ,»``°` VÉ``ŸG
q h ,Ú``°`ù`æ`÷G ø``e π``ª`Y
º¡æe 60 QÉ``«`à`NG ”
QÉ«àNG Égó©H ºq à«d ;á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ª∏d
øe á«fÉãdG á©aódÉH Gƒ≤ëà∏«d πªY óFGQ 30
á«∏ÿG èeÉfôH ¿CG ôcòdÉH ôjóLh .èeÉfÈdG
á``æ`£`∏`°`ù`dG ‘ É``¡` Yƒ``f ø``e IQOÉ`` Ñ` `e ∫hCG ƒ``g
.¢UÉÿG ´É£≤dG øe ácô°T ÉgOƒ≤J

´ôØdG ΩÉ¡Ã ÜÓ£∏d á«Øjô©J á≤∏M º¶æJ zá«bô°ûdG ∫ɪ°T áaôZ{
ájDhôdG - AGôHEG
,á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ¿ÉªoY áYÉæ°Uh IQÉ``Œ áaôZ ´ô``a πÑ≤à°SG
∂``dPh ;π``HÉ``≤`dG á``j’ƒ``H ìÓ``°`ü`dG á``°`SQó``à »Ø«°üdG õ``cô``ŸG ÜÓ``Wh IQGOEG
á°UÉÿGh á«eƒμ◊G äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸGh ´ôØdG ÚH π°UGƒàdG ôWC’ É≤«ª©J
ájOÉ°üàb’G äÉ«dÉ©ØdGh ᣰûfC’G ™e πYÉØàdG øe ójõŸ É≤«≤–h ,á«∏g’Gh
.á¶aÉëŸÉH áaô¨dG ´ôa É¡ª¶æj »àdG
äÉeóÿG øY Ó°üØe ÉMô°T âesób πªY á``bQh ¤EG ÜÓ£dG ™ªà°SGh
IOÉØà°SG á«Ø«ch ,á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà áaô¨dG ´ô``a É¡eó≤j »``à`dG
ÚÑZGôdG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe øjôªãà°ùŸG ΩƒªYh ∫ɪYC’G äÉÑMÉ°Uh ÜÉë°UCG
.Iô◊G ∫ɪYC’G á°SQɇ ‘ ÚFóàÑŸGh
áaÉ°VEG ,ájOÉ°üàb’G É¡∏ªY ä’É›h ´ôØdG ¿É÷ ≈∏Y ÜÓ£dG ±ôs ©Jh
èeGÈdGh πª©dG ¢TQhh äGô“DƒŸGh äGhóædG ºgCG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¤EG
∞∏àfl ᫪æJh ôjƒ£àH â«æY »``à`dGh ,áeô°üæŸG IÎ``Ø`dG ‘ ⪶f »àdG
≈∏Y πª©dG ábQh râ∏ªà°TGh .ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG πªY ä’É›
¢ù∏éŸ á«dÉ◊G IQhódG ¥Ó£fG ™e áaô¨dG É¡àæ∏YCG »àdG äGQOÉÑŸG í«°VƒJ
.Égò«ØæJ ‘ á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà áaô¨dG ´ôa Oƒ¡Lh É¡JQGOG
∫É``ª`°`T á``¶`aÉ``ë`à á``aô``¨` dG ´ô`` a á``Ñ`à`μ`e ‘ á``dƒ``L IQÉ`` jõ`` dG π``∏s `î`J É``ª`c
äQGOh ,áaô¨dG ÉgQó°üJ »àdG áYƒæàŸG äGQGó°UE’G ≈∏Y ´ÓW’Gh ,á«bô°ûdG
ºgCGh ,ájQÉéàdG ∫ɪY’G á°SQɇ ‘ AóÑdG á«Ø«c ∫ƒM ÜÓ£dG äGQÉ°ùØà°SG
äGQÉμàH’Gh QÉ``μ`aC’G ¢†©H GƒMôWh ,á¶aÉëŸG ‘ ¢SQÉ“ »àdG ᣰûfC’G
.É¡«a IOÉjôdG ≥«≤–h IÒ¨°üdG ájQÉéàdG ™jQÉ°ûŸG ¢†©Ñd

á©LGôdG ájò¨àdG ∫ÓN øe ´hô°ûŸG ᫪æJ
≥jƒ°ùàdG á``μ`Ñ`°`T ™``«`°`Sƒ``Jh á``«`dÉ``©`Ø`dG AÉ``æ` KCG
¢VôY ÖfÉL ¤EG ,º¡æ«H ɪ«a áaô©ŸG π≤fh
.∫É`` ª` YC’G OGhQ ø``e á``Ñ`î`f ΩÉ`` `eCG ™``jQÉ``°` û` ŸG
Oɪ°ù∏d ájóæ¡dG á«fɪ©dG ácô°ûdG â``fÉ``ch
øe ≥HÉ°S âbh ‘ râ∏ØàMG ób “ƒμØ«ehCG”
øe ¤hC’G á``©` aó``dG è``jô``î`à`H ô``¡`°`û`dG Gò`` g
èeÉfÈd ÚÑ°ùàæŸG Ú«fɪ©dG ∫ɪYC’G OGhQ
áaÉ≤K õ``jõ``©`J ¤EG ±ó``¡` j …ò`` `dGh ,á``«` ∏` ÿG
OGô`` `aCG Ú``H ∫É`` ª` `YC’G IOÉ`` ` jQh ô`` ◊G π``ª` ©` dG
∫Ó``N ø``e π``ª`Y ¢``Uô``a OÉ`` é` `jEGh ,™``ª`à`é`ŸG
Ö``jQó``à` dG Ëó`` ≤` `Jh ,‹É`` ` ŸG º`` Yó`` dG Ò``aƒ``J
∫ɪYC’G OGhq ôd Iôªà°ùŸG IQƒ°ûŸGh π«gCÉàdGh
º``¡` JGQÉ``¡` e π``≤` °` U π`` ` `LCG ø`` e ;Ú`` Fó`` à` `Ñ` `ŸG
á∏HÉb ájó› ™jQÉ°ûe ¤EG ºgQÉμaCG πjƒ–h
.Qƒq £àdGh QGôªà°S’Gh ò«Øæà∏d
òæe ÊÉãdG áeÉY á«∏ÿG èeÉfôH ≈¡fCGh
øª°V Qƒ°U á``j’h øe 2012 ΩÉY ¬àbÓ£fG
»àdG ,á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG Ihó``f äÉ«dÉ©a
Oɪ°ù∏d ájóæ¡dG á«fɪ©dG ácô°ûdG ɡશf
8 ø``e è``eÉ``fÈ``dG ¿ƒq ` μ` à` j å``«` M ;ƒ``μ` Ø` «` ehCG

»°Tƒ∏ÑdG óªfi - §≤°ùe
OGhô``d »``Fô``ŸG ¢``Vô``©`dG äÉ``«`dÉ``©`a ≥∏£æJ
‘ ,á`` «` `∏` `ÿG è`` eÉ`` fÈ`` d ™`` HÉ`` à` `dG ∫É`` ` ª` ` `YC’G
¿ódƒL ¥óæØH ,Ωƒ``«`dG AÉ°ùe øe á°ùeÉÿG
™``ª`à`é`j å``«` M ;Ö``«` °` ù` dG á`` j’ƒ`` H Ö``«` dƒ``J
;∫ɪYC’G IOÉjôH ڪ࡟Gh ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG
¢``Vhô``©` dG ø`` e á``Yƒ``ª` › ¤EG ´É``ª` à` °` SÓ``d
.IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûª∏d á«Øjô©àdG
Ωƒ``«`d ó``≤`©`æ`J »``à` dG- á``«` dÉ``©` Ø` dG ±ó`` ¡` Jh
ø``e ∫É`` ` ª` ` `YC’G OGhQ Ú`` μ` `“ ¤EG -ó`` ` ` MGh
ڪ࡟Gh IÈ``ÿG …hò``d º¡©jQÉ°ûe ¢VôY
á``Ä`«`H OÉ`` ` é` ` jEG ±ó`` ¡` `H ∂`` ` `dPh ;ó`` bÉ`` ©` `à` `dÉ`` H
º¡°†©H ∫É``ª`YC’G OGhQ ÚH á«∏ªY á«∏YÉØJ
IÈ``ÿG …hPh ∫É``ª` YC’G OGhQ Ú``Hh ¢†©ÑH
‘ QÉ``ª` ã` à` °` S’É``H Ú``ª` à` ¡` ŸGh ¢``UÉ``°` ü` à` N’Gh
᪶æŸG á``¡` ÷G ≈``©`°`ù`Jh .π``ª` ©` dG äÉ``YÉ``£` b
õ``«`Ø`– ¤EG »`` `Fô`` `ŸG ¢`` Vô`` ©` `dG äÉ``«` dÉ``©` Ø` d
∫É`` ª` `YC’G OGhQ ió`` `d »``YÉ``ª` ÷G Ò``μ` Ø` à` dG
OÉ`` é` `jEGh É``¡`ª`«`«`≤`Jh º``¡` ©` jQÉ``°` û` e ô``jƒ``£` à` d
≈∏Y IQó``≤`dG ÜÉ°ùàcGh ,á«∏YÉØàdG ácQÉ°ûŸG

É›ÉfôH º```¶æJ zä’É``°üJ’Gh π≤ædG{
z»é«JGΰS’G §«£îàdG{ ∫ƒM É«ÑjQóJ
ájDhôdG - §≤°ùe

Ö``fÉ``é` H ,É`` ¡` `Áƒ`` ≤` `J äÉ`` ` `«` ` ` dBGh
ÒjÉ©eh ÇOÉ``Ñ`e ≈∏Y ±ô©àdG
..»`` °` `ù` `°` `SDƒ` `ŸG AGOC’G º``«` «` ≤` J
øª°V è``eÉ``fÈ``dG Gò`` g »`` JCÉ` `jh
É¡JóYCG ,á∏eÉ°T á«ÑjQóJ á£N
äGQÉ¡e π≤°Uh õjõ©àd IQGRƒdG
.É¡H Ú∏eÉ©dG ™«ªL

áeóîà°ùŸG πFÉ°SƒdGh Ú∏eÉ©dG
ò«ØæJ Aƒ°V ≈∏Y AGOC’G ¢SÉ«≤d
É``¡` ≤` «` ≤` – ió`` ` ` ` eh §`` ` £` ` `ÿG
.É¡d äOóM »àdG ä’ó©ª∏d
¤EG è`` ` `eÉ`` ` `fÈ`` ` `dG ≈`` `©` ` °` ` Sh
á``eÉ``©` dG ¢`` ù` °` SC’É`` H ∞``jô``©` à` dG
,á«é«JGΰS’G §£ÿG ™°Vƒd

π`` ≤` `æ` `dG IQGRh râ`` `ª` ` à` ` à` ` NG
Iô``FGO ‘ á``∏`ã`‡- ä’É``°` ü` J’Gh
-á`` jô`` °` `û` `Ñ` `dG OQGƒ`` ` ` ` ` ŸG á`` «` ª` æ` J
É``«v ` YÉ``ª` L É`` «v ` Ñ` jQó`` J É`` ›É`
k ` fô`` H
§`` ` «` ` `£` ` `î` ` `à` ` `dG{ ∫É`` ` ` ` ` ` › ‘
ø``e ∂`` ` dPh ;z»`` é` `«` `JGÎ`` °` `S’G
õcGôŸG ó``MCG ™e óbÉ©àdG ∫Ó``N
è``eÉ``fÈ``dG ô``ª`à`°`SGh ,á``bƒ``eô``ŸG
øe IÎ``Ø` dG ∫Ó``N ΩÉ`` jCG 3 Ió``Ÿ
.…QÉ÷G ƒ«fƒj 17-15
‘ Ú`` cQÉ`` °` `û` `ŸG Oó`` ` `Y ≠`` `∏` ` Hh
πª°Th ,É``HQó``à` e 20 è``eÉ``fÈ``dG
ΩÉ°ùbCG AÉ°SDhQh ôFGhódG …ôjóe
.IQGRƒdG äÉYÉ£b ∞∏àfl øe
∞jô©J ¤EG èeÉfÈdG ±ógh
ÇOÉ`` Ñ` `eh ¢`` ù` `°` `SCÉ` `H Ú`` cQÉ`` °` `û` `ŸG
±Gó`` gCÉ` `H É``¡` £` HQh §``«` £` î` à` dG
AGOCGh á``°`ù`°`SDƒ`ŸG äÉ``°`UÉ``°`ü`à`NGh

¢UÉæ°T áj’ƒH ∑ɪ°SC’G ¥ƒ°S »``a ájOÉ°TQE’G á∏ª◊G øe á«fÉãdG á∏MôŸG ò«ØæJ AóH

ÒaƒJh á«μª°ùdG äÉéàæŸGh ∑ɪ°SC’G
âfÉch .∂∏¡à°ùª∏d »ë°üdG èàæŸG
≥HÉ°S â``bh ‘ äCÉ` °` û` fCG ó``b á``jô``jó``ŸG
è∏ãdG êÉàfE’ IóMh …QÉ÷G ΩÉ©dG øe
∫ɪ°T á``¶`aÉ``ë`à ¢``UÉ``æ`°`T á`` j’h ‘
á«LÉàfEÉHh äGó©ŸG çóMCÉH áæWÉÑdG
OóY Éjô¡°T É¡æe ó«Øà°ùj á©ØJôe
»©FÉHh »``∏`bÉ``fh É«aôM GOÉ``«`°`U 500
è∏ãdÉH º``gó``jhõ``J º``à` jh ,∑É``ª` °` SC’G
»μª°ùdG ºYódG èeGôH øª°V ÉfÉ›
.á«μª°ùdG IhÌdGh áYGQõdG IQGRƒd

ÜhÉ`` é` `à` `d ¿É`` ` `c ó`` ` `bh ,∑É`` ` ª` ` `°` ` `SC’G
»μª°ùdG ´É``£` ≤` dG ø``e ø``jó``«`Ø`à`°`ù`ŸG
Oƒ``¡`÷G ∂``∏`J ™``e º``¡`ë`FGô``°`T á``aÉ``μ`H
Gòg ìÉ`` ‚EG ‘ ÒÑc QhO á``jOÉ``°` TQE’G
.샪£dGh …ƒ«◊G ´hô°ûŸG
IhÌ``∏` d á``eÉ``©` dG á``jô``jó``ŸG Ωƒ``≤` Jh
܃æLh ∫ɪ°T »à¶aÉëà á«μª°ùdG
ôjƒ£J ´hô``°` û` e ò``«`Ø`æ`à`H ,á``æ` WÉ``Ñ` dG
≥jƒ°ùJh ßØM ‘ á©ÑàŸG Ö«dÉ°SC’G
∫ɪ°T »à¶aÉfi äÉj’h ‘ ∑ɪ°SC’G
IOƒL ™``aQ ±ó¡H ;áæWÉÑdG ܃æLh

∑ɪ°SC’G ≥jƒ°ùJh ßØM ‘ á©ÑàŸG
,áæWÉÑdG ܃æLh ∫ɪ°T »à¶aÉëÃ
á``ª` Lô``J »`` `JÉ`` `J á`` ∏` `ª` `◊G √ò`` ` `g ¿CG
IhÌ`` `dGh á`` `YGQõ`` `dG IQGRh ΩÉ``ª` à` g’
ÒaƒJh ,‘ô``◊G OÉ«°üdÉH á«μª°ùdG
OÉ``«` °` ü` dG π`` `NO ™`` aô`` d Ωõ`` ∏` `j É`` e π`` c
™`` aQh ó``«` °` ü` dG á``æ` ¡` e ‘ ¬``∏` ª` Y ø`` e
∫Ó``N ø``e ∑É``ª` °` SC’G ø``e ¬``à`«`LÉ``à`fEG
ÚfGƒ≤dÉH á«aô©ŸG äGQÉ``¡`ŸG ôjƒ£J
ßØM ‘ á©ÑàŸG áãjó◊G Ö«dÉ°SC’Gh
ôjóe ±É°VCGh .É¡≤jƒ°ùJh ∑ɪ°S’G
OóY IOÉjR ´hô°ûŸG ±óg ¿CÉH ´hô°ûŸG
≥jôW øY IOƒ÷G §Ñ°†d Ú≤Ñ£ŸG
ó≤Yh ,äGQhód º¡YÉ°†NGh º¡ÑjQóJ
™«ªL iód »YƒdG ™aôd äGô°VÉfi
ΩGó``î`à`°`SG á``«`ª`gCÉ`H ™``ª`à`é`ŸG í``FGô``°`T
èàæŸG ß``Ø`M ‘ áë«ë°üdG ¥ô``£` dG
¬«∏Y è∏ãdG ™°Vh ∫ÓN øe ;»μª°ùdG
.Iô°TÉÑŸG ¢ùª°ûdG á©°TCG ¬«ÑæŒh
‹ÉÑ≤ŸG Ö«°üN …OÉ¡dGóÑY ∫Ébh
¿EG ,´hô``°` û` ŸÉ``H »``°` ù` «` Fô``dG å``MÉ``Ñ` dG
‘ á«μª°ùdG IhÌ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG
,áæWÉÑdG ܃æLh ∫ɪ°T »à¶aÉfi
á`` eÉ`` b’ á`` jƒ`` æ` `°` `S á`` £` `N â`r ` `©` ` °` ` Vh
äGô``°` VÉ``ë` ŸÉ``c á`` jOÉ`` °` `TQEG äÉ``«` dÉ``©` a
á`` `jOÉ`` `°` ` TQE’G äGAÉ`` `≤` ` ∏` ` dGh á``«` ª` ∏` ©` dG
∑ɪ°SC’G »∏bÉfh øjOÉ«°üdG ∞jô©àd
»``HÉ``é``jE’G ó``FÉ``©` dÉ``H Ú``μ` ∏` ¡` à` °` ù` ŸGh
,É``«`FGò``Zh É«ë°U Iƒ``£`ÿG √ò``g ø``e
≈∏Y á`` jOÉ`` ŸG á``«` MÉ``æ` dG ø``e ∂``dò``ch
»``bƒ``°``ù``eh »`` `©` ` FÉ`` `Hh ø`` jOÉ`` «` `°` `ü` `dG

ájDhôdG -§≤°ùe
ô``jƒ``£``J ´hô`` `°` ` û` ` e ≥`` `jô`` `a ò`` `Ø` ` f
≥jƒ°ùJh ßØM ‘ á©ÑàŸG Ö«dÉ°SC’G
܃æLh ∫ɪ°T »à¶aÉëà ∑ɪ°SC’G
á``jOÉ``°`TQE’G á∏ª◊G ,¢``ù`eCG ,áæWÉÑdG
á``j’ƒ``H ∑É``ª` °` SC’G ¥ƒ``°` S ‘ á``«`fÉ``ã`dG
øjOÉ«°üdG âaó¡à°SG »àdGh ,¢UÉæ°T
∑ɪ°SC’G »©FÉHh »∏bÉfh Ú«aô◊G
.áj’ƒdÉH
¥hó``æ` °` U ø`` `e ∫ƒs ` ` ` ‡ ≥`` jô`` Ø` `dGh
òØfh ,á«μª°ùdGh á«YGQõdG ᫪æàdG
á`` jô`` jó`` ŸG ±Gô`` ` °` ` `TEG â`` `– á`` ∏` `ª` `◊G
»à¶aÉëà á«μª°ùdG IhÌ∏d áeÉ©dG
≥«°ùæàdÉHh ,áæWÉÑdG ܃æLh ∫ɪ°T
áj’ƒH á«μª°ùdG ᫪æàdG Iô``FGO ™``e
.áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ¢UÉæ°T
™`` aQ ¤EG á`` ∏` `ª` `◊G √ò`` ` g â`r ` ` aó`` ` gh
áaó¡à°ùŸG á``ë`jô``°`û`dG ió``d »``Yƒ``dG
ájƒYƒJ ᫪∏Y Iô°VÉfi ≥jôW øY
ìô°T ™``e ¥ƒ``°`ù`dG ‘ Iô°TÉÑe äò``Ø`f
áë«ë°üdG á«ë°üdG ¥ô£∏d »∏ªY
É¡Ø∏J …OÉØàd ∑ɪ°SC’G π≤fh ßØ◊
∫ƒ```WC’ É``¡` à` LGõ``W ≈``∏` Y ®É`` Ø` `◊Gh
≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ɇ ;áæμ‡ IÎa
,â``bƒ``dG ¢ùØf ‘ ∂∏¡à°ùŸGh ™``FÉ``Ñ`dG
ájƒYƒJ äGAÉ``≤`d Ió``Y ≥jôØdG ó≤Yh
»``∏` bÉ``fh ø``jOÉ``«` °` ü` dG ™`` e á`` jOÉ`` °` `TQEG
.¥ƒ°ùdG ‘ Úμ∏¡à°ùŸGh ∑ɪ°SC’G
»°ùÑ◊G ¿É£∏°S óªfi í``°` VhCGh
Ö``«` dÉ``°` SC’G ô``jƒ``£` J ´hô``°` û` e ô``jó``e

OÉ°üàbG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g 1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

8

∫ÉŸG ¥ƒ°S

∫ÉjQ ÚjÓe 6 øe ÜÎ≤Jh % 14 ∞«°†J ∫hGóàdG º«b

∫ÉjQ QÉ«∏e 14.57 ¤EG ™LGÎJ á«bƒ°ùdG ᪫≤dGh ..á£≤f 6887 iƒà°ùe ¤EG §Ñ¡j §≤°ùe ¥ƒ°S
6887 iƒà°ùe óæY ¢ùeCG á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°ùd ΩÉ©dG ô°TDƒŸG ≥∏ZCG
™e áfQÉ≤e áÄŸG ‘ 0^39 â¨∏H ¢VÉØîfG áÑ°ùæHh á£≤f 27 É°†Øîæe á£≤f
.¥ƒ°ùdG äÉYÉ£b áaÉc ™LGôJ ™e ,∫hGóJ á°ù∏L ôNBG
ÉÑjô≤J á£≤f 13 É°†Øîæe á£≤f 8326 iƒà°ùe óæY ‹ÉŸG ´É£≤dG ≥∏ZCGh
10168 iƒà°ùe óæY áYÉæ°üdG ´É£b ≥∏ZCG ɪ«a ,áÄŸG ‘ 0^16 áÑ°ùæHh
äÉeóÿG ´É£b ≥∏ZCGh .áÄŸG ‘ 0^30 áÑ°ùæHh á£≤f 30 É°†Øîæe á£≤f
≥∏ZCGh .ÉÑjô≤J á£≤f 14 Ék °†Øîæe Ék Ñjô≤J á£≤f 3658 iƒà°ùe óæY
áÑ°ùæHh ÉÑjô≤J á£≤f 1049 iƒà°ùe ¤EG É°†Øîæe »Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe
.áÄŸG ‘ 0^61 ™LGôJ
…Qƒ¡÷G óªMCG -ájDhôdG

§≤°ùe º¡°S ≈∏Y ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1.5 ∫hGóJ
á°ù«H 210 ¤EG ™ØJôj z᫪æà∏d áæWÉÑdG{
᪫≤dG
᫪°SE’G
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
1^000
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG

¢VôY ôNCG

Ö∏W ôNCG

144,651,014^710
390,024,800^000
276,848,000^000
17,710,000^000
119,680,000^000
41,040,000^000
4,914,000^000
121,200,000^000
4,477,245^405
167,325,000^000
183,925,584^008
129,982,798^000
74,918,844^000
316,049,420^820
513,118,525^748
1,466,766,462^336
81,773,700^000
220,213,500^000
47,000,000^000
37,063,216^200
60,800,000^000
25,289,000^000
398,000,000^000
1,200,000,000^000
29,737,500^000
42,577,920^000
40,800,000^000
36,631,376^856
36,263,370^000
369,736,322^640
9,299,291^650
15,593,452^505
66,168,309^011
28,200,000^000
20,851,320^000
226,710,295^700
22,165,198^088
194,750,000^000
248,816,277^920

0^586
0^324
0^244
0^233
0^000
0^342
0^233
1^010
1^605
2^440
0^652
0^388
0^440
0^165
0^378
0^672
0^374
2^455
0^235
0^600
0^304
0^416
1^995
1^600
0^244
0^484
0^408
0^808
0^147
0^568
0^277
0^267
0^253
0^139
0^243
0^178
0^108
2^050
0^780

0^578
0^320
0^242
0^230
0^720
0^340
0^231
0^000
1^450
0^000
0^604
0^386
0^432
0^157
0^348
0^668
0^370
2^410
0^230
0^000
0^302
0^410
1^980
1^595
0^242
0^448
0^406
0^800
0^144
0^566
0^276
0^266
0^251
0^138
0^241
0^175
0^107
2^010
0^772

ôNGô©°S
á≤Ø°U
0^586
0^324
0^243
0^233
0^748
0^342
0^233
1^010
1^605
2^425
0^652
0^388
0^432
0^157
0^380
0^672
0^370
2^455
0^235
0^600
0^302
0^410
1^980
1^595
0^243
0^448
0^406
0^800
0^144
0^568
0^277
0^267
0^251
0^139
0^241
0^175
0^107
2^050
0^772

Ò¨àdG áÑ°ùf
%
1^384
0^629
0^415
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^2510^3120^4080^4440^4880^4950^6940^6990^7171^1191^1811^3991^6331^6851^8352^8443^590-

2014/06/17 ïjQCÉàH á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°S ‘ á«eƒ«dG ∫hGóàdG ácôM
á«eɶædG ¥ƒ°ùdG
Ò¨àdG
≥HÉ°ùdG ¥ÓZE’G
¥ÓZE’G ô©°S
≈fOCG
´.Q
0^008
0^578
0^586
0^584
0^002
0^318
0^320
0^320
0^001
0^241
0^242
0^242
0^000
0^230
0^230
0^230
0^000
0^748
0^748
0^748
0^000
0^342
0^342
0^340
0^000
0^234
0^234
0^233
0^000
1^010
1^010
1^010
0^000
1^605
1^605
1^605
0^000
2^425
2^425
2^425
0^000
0^652
0^652
0^600
0^000
0^386
0^386
0^386
0^000
0^432
0^432
0^432
0^000
0^158
0^158
0^157
0^000
0^382
0^382
0^380
0^000
0^672
0^672
0^672
0^000
0^370
0^370
0^370
0^000
2^455
2^455
2^455
0^000
0^235
0^235
0^235
0^000
0^600
0^600
0^600
0^000
0^304
0^304
0^302
0^000
0^418
0^418
0^410
0^0051^995
1^990
1^980
0^0051^605
1^600
1^590
0^0010^245
0^244
0^242
0^0020^450
0^448
0^448
0^0020^410
0^408
0^406
0^0040^808
0^804
0^800
0^0010^144
0^143
0^143
0^0040^572
0^568
0^568
0^0020^279
0^277
0^277
0^0030^268
0^265
0^264
0^0030^254
0^251
0^250
0^0020^143
0^141
0^139
0^0040^245
0^241
0^240
0^0030^178
0^175
0^174
0^0020^109
0^107
0^107
0^0602^110
2^050
2^050
0^0280^780
0^752
0^712

ôNGô©°S
á≤Ø°U
0^215
0^092
2^100
0^120
0^304
0^098
0^084
0^101
0^149
0^274
0^175

Ò¨àdG áÑ°ùf
%
3^960
3^371
0^721
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^6672^1902^778-

Ò¨àdG
´.Q
0^008
0^003
0^015
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^0010^0060^005-

ôNGô©°S
á≤Ø°U
0^103
0^107

Ò¨àdG áÑ°ùf
%
0^000
0^000

Ò¨àdG
´.Q
0^000
0^000

≈∏YCG

äÉ≤Ø°üdG

᪫≤dG

Oó©dG

á«dÉŸG ábQƒdG

0^586
0^324
0^244
0^233
0^748
0^342
0^233
1^010
1^605
2^425
0^652
0^388
0^432
0^158
0^380
0^676
0^370
2^455
0^235
0^600
0^306
0^418
1^995
1^610
0^245
0^448
0^410
0^808
0^144
0^570
0^278
0^270
0^254
0^143
0^245
0^176
0^108
2^050
0^772

12
17
38
4
4
14
1
3
1
1
22
20
9
17
1
57
3
5
9
1
57
9
21
64
44
2
11
10
3
16
26
121
13
22
48
15
15
4
15
755

110,947
32,811
313,893
17,503
27,709
49,990
1,165
10,100
385
24,912
24,123
105,054
43,452
26,804
552
1,538,090
7,530
24,911
9,303
24,913
279,654
8,826
93,281
534,094
80,670
7,616
35,574
12,339
1,212
91,538
26,603
571,996
66,248
32,988
71,095
11,798
7,269
426,416
25,353
4,778,716

189,500
102,528
1,296,739
76,100
37,044
146,190
5,000
10,000
240
10,273
37,100
271,702
100,583
170,026
1,453
2,288,794
20,350
10,147
39,587
41,521
919,902
21,137
46,844
334,264
330,817
17,000
87,203
15,310
8,463
161,000
95,990
2,155,554
264,052
234,165
294,992
67,285
67,662
208,008
33,635
10,218,160
39

∂«eGÒ`°ùdG •Ó`Ñd QGƒfC’G
Êɪ©dG »æWƒdG ∂æÑdG
QÉë°U ∂æH
QÉØX ±ÓYCG
AÉcôH QhÉH GƒcCG
á°†HÉ≤dG QGƒfC’G
äÉjhɪ«μ∏d á`«dhódG è«∏`ÿG
ájòZCÓd AÉØ°üdG
ábÉ£∏d IóëàŸG
á«£ØædG äÉéàæŸG ≥jƒ°ùàd É¡ŸG
äÉeóî∏d á°†¡ædG
â°ù«ØæehG
á°†HÉ≤dG ∂fhG
¿ÉªY »°S »H ¢SG ¢ûJG ∂æH
QÉØX ∂æH
§≤°ùe ∂æH
ábÉ£∏d QÉë°U
á«fɪ©dG äÓHÉμdG áYÉæ°U
ÚeCÉà∏d QÉØX
ø`jQƒ``∏c ¿É``ª` Y
πjƒªàdGh äGQɪãà°SÓd ¿ÉªY
ábÉ£∏d ÖeÉàdƒa
â檰SCÓd 䃰ùjQ
ä’É°üJEÓd á«fɪ©dG
á°†HÉ≤dG äGQÉeE’Gh ¿ÉªY
ÅfGƒŸG äÉeóN á°ù°SDƒe
ÚeCÉà∏d IóëàŸG á«fɪ©dG
á«`æ`WƒdG RɨdG
πjƒªà∏d ÒLCÉJ
¢SQƒædG
Ωƒ«æŸC’G äÉéàæŸ á«æWƒdG
Qɪãà°S’G äÉeóÿ á«é«∏ÿG
ä’hÉ≤ŸGh á°Sóæ¡∏d QÉØ∏L
á«dÉŸG äGQɪãà°SÓd á«dhódG
á°†HÉ≤dG Qɪãà°SÓd á«bô°ûdG
»∏gC’G ∂æÑdG
Qɪãà°SÓd áæjóŸG
≥`jƒ`°ùà∏d á«fÉ`ª©`dG π°T
¿ÉªY â檰SG
‹ÉªLE’G
ádhGóàŸG

ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG
᪫≤dG
᫪°SE’G
0^100
0^100
1^000
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG

¢VôY ôNCG

Ö∏W ôNCG

6,300,000^000
11,500,000^000
199,982,823^525
21,000,000^000
24,320,000^000
98,000,000^000
126,000,000^000
10,000,000^000
10,434,464^040
11,262,244^400
13,161,400^000

0^216
0^093
2^110
0^120
0^334
0^100
0^085
0^102
0^149
0^274
0^175

0^215
0^092
2^100
0^119
0^304
0^099
0^084
0^101
0^141
0^257
0^174

≥HÉ°ùdG ¥ÓZE’G

¥ÓZE’G ô©°S

≈fOCG

≈∏YCG

äÉ≤Ø°üdG

᪫≤dG

Oó©dG

á«dÉŸG ábQƒdG

0^202
0^089
2^080
0^120
0^304
0^098
0^084
0^100
0^150
0^274
0^180

0^210
0^092
2^095
0^120
0^304
0^098
0^084
0^100
0^149
0^268
0^175

0^204
0^091
2^050
0^120
0^300
0^098
0^084
0^101
0^149
0^255
0^174

0^215
0^092
2^105
0^120
0^304
0^099
0^084
0^101
0^150
0^274
0^180

219
9
29
5
5
9
16
1
5
4
18
320

835,378
5,596
68,385
6,000
18,434
124,378
14,422
348
3,967
4,055
23,041
1,104,002

3,980,319
61,000
32,659
50,000
60,707
1,269,110
171,693
3,441
26,597
15,155
131,600
5,802,281
11

Qɪãà°S’Gh ᫪æà∏d áæWÉÑdG
á«fɪ©dG ∑ɪ°SC’G
ádÓ°U ÜQƒμѪ«°S
πaÉμJ áæjóŸG
á°Sóæ¡∏d á«fɪ©dG á«æWƒdG
»eÓ°SE’G õ©dG ∂æH
ihõf ∂æH
ÚeCÉà∏d ¿ÉªY πaÉμJ
‹ÉŸG õcôŸG
¿É› êÉLR
á«`°Sóæ¡dG ø°ù◊G
‹ÉªLE’G
ádhGóàŸG

äGóæ°ùdG ¥ƒ°S
᪫≤dG
᫪°SE’G
0^100
0^100

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG

¢VôY ôNCG

Ö∏W ôNCG

7,364,500^000
34,201,766^225

0^106
0^108

0^103
0^107

≥HÉ°ùdG ¥ÓZE’G

¥ÓZE’G ô©°S

≈fOCG

≈∏YCG

äÉ≤Ø°üdG

᪫≤dG

Oó©dG

á«dÉŸG ábQƒdG

0^103
0^107

0^103
0^107

0^103
0^107

0^103
0^107

1
1
2

43
52
96

421
490
911
2

‹ÉªLE’G
52

Iô≤à°ùe
26

á°†Øîæe
20

á©ØJôe
6

∫hGóàdG ᪫b
5,882,814

4^5 QÉë°U ∂æH äGóæ°S
4^5 ∫ ¥ §≤°ùe ∂æH äGóæ°S
‹ÉªLE’G
ádhGóàŸG
∫hGóàdG ácôM ‹ÉªLEG
ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G
16,021,352

Ò¨àdG áÑ°ùf
0^390^300^160^380^61-

Ò¨àdG
26^7730^1213^2613^876^47-

≥HÉ°ùdG ô°TDƒŸG
6,914^64
10,199^03
8,339^65
3,671^56
1,055^14

≈∏YC’G
6,919^32
10,207^92
8,351^28
3,671^56
1,055^14

ô°TDƒŸG
30 §≤°ùe ¥ƒ°S ô°TDƒe
áYÉæ°üdG ô°TDƒe
‹ÉŸG ´É£≤dG ô°TDƒe
äÉeóÿG ô°TDƒe
»Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe

AGô°ûdG áÑ°ùf
(OóY)
78^02 %
10^05 %
0^95 %

á«°ùæ÷G

™«ÑdG áÑ°ùf
(᪫b)
62^71 %
4^02 %
2^88 %

äÉ≤Ø°üdG
á«bƒ°ùdG ᪫≤dG
1,077
14,570,406,330
äGô°TDƒŸG
‹É◊G ô°TDƒŸG
≈fOC’G
6,887^87
6,871^56
10,168^91
10,117^84
8,326^39
8,326^38
3,657^69
3,657^69
1,048^67
1,042^96
äÉ«°ùæ÷G ∫hGóJ
™«ÑdG áÑ°ùf
AGô°ûdG áÑ°ùf
(OóY)
(᪫b)
68^35 %
72^34 %
9^66 %
6^88 %
4^59 %
0^75 %

ګfɪY
Ú«é«∏N
ÜôY

áæWÉÑdG º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 26^15 áÑ°ùæHh
᪫≤H ä’hGó`` à` `H QÉ``ª` ã`à` °` S’Gh ᫪æà∏d
,áÄŸG ‘ 14^20 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 835,378
Qɪãà°S’G äÉeóÿ á«é«∏ÿG º¡°S √ÓJ
∫É``jQ ∞`` `dCG 571,996 á``ª`«`≤`H ä’hGó`` à` `H
á«fɪ©dG º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 9^72 áÑ°ùæHh
534,094 ᪫≤H ä’hGó``à` H ä’É``°`ü`JÓ``d
√Ó``J ,á``Ä` ŸG ‘ 9^08 á``Ñ`°`ù`æ`Hh ∫É`` jQ ∞`` dCG
ä’hGó``à`H ≥jƒ°ùà∏d á«fɪ©dG π°T º¡°S
7^25 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 426,416 ᪫≤H
.áÄŸG ‘
᫪æà∏d á``æ` WÉ``Ñ` dG º``¡` °` S Qó``°` ü` J É``ª` «` a
å«M ø``e á``dhGó``à` ŸG º``¡` °` SC’G QÉ``ª`ã`à`°`S’Gh
ÚjÓe 4 ÉÑjô≤J â¨∏H ä’hGó``à` H ,Oó``©` dG
∂æH º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 24^84 áÑ°ùæHh º¡°S
º¡°S ¿ƒ«∏e 2,288 â¨∏H ä’hGóàH §≤°ùe
á«é«∏ÿG º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 14^29 áÑ°ùæHh
¿ƒ«∏e 2,155 ∫hGóàH Qɪãà°S’G äÉeóÿ
∂æH º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 13^45 áÑ°ùæHh º¡°S
áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1,296 ∫hGóàH QÉë°U
»eÓ°SE’G õ©dG ∂æH º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 8^09
‘ 7^92 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1,269 ∫hGóàH
.áÄŸG

äÉ«°ùæ÷G ∫hGóJ

∫É``jQ ¿ƒ«∏e 5^88 ∫hGó``à` dG º«b â¨∏Hh
™e áfQÉ≤e áÄŸG ‘ 14^41 áÑ°ùæH á©ØJôe
᪫≤dG â``°`†`Ø`î` fGh ,∫hGó`` ` J á``°`ù`∏`L ô`` NBG
Ωƒj ôNBG øY áÄŸG ‘ 0^15 áÑ°ùæH á«bƒ°ùdG
.∫ÉjQ QÉ«∏e 14^57 ÜQÉ≤j Ée â¨∏Hh ∫hGóJ
1627 Ú«fɪ©dG ÒZ AGô°T ᪫b â¨∏Hh
‹ÉªLEG øe áÄŸG ‘ 26^66 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG
2194 Ú«fɪ©dG ÒZ ™«H ᪫bh ,äÉ«∏ª©dG
¢†ØîfGh ,áÄŸG ‘ 37^29 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG
∞``dCG 566 ÊÉ``ª`©`dG Ò``Z QÉ``ª`ã`à`°`S’G ‘É``°`U
.áÄŸG ‘ 9^63 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
,ácô°T 50 º¡°SCG ≈∏Y ¢ùeCG ∫hGóàdG ”h
20 â``°`†`Ø`î`fGh äÉ``cô``°` T 6 É``¡`æ`e â``©` Ø` JQG
,äÉcô°ûdG »bÉH QÉ©°SCG äô≤à°SG ɪ«a ,ácô°T
,º¡°S ¿ƒ«∏e 16^021^352 ‘ ∫hGóàdG ”h
áÑ°ùf â©ØJQGh ,á≤Ø°U 1077 äÉ≤Ø°U OóYh
òæe ∫hGóàdG º«b ‹ÉªLE’ áÑ°ùædÉH Ò¨àdG
.áÄŸG ‘ 10^27 ΩÉ©dG ájGóH

ÉYÉØJQG ÌcC’G
᫪æà∏d áæWÉÑdG ácô°T º¡°SCG äQó°üJ
óæY ≥∏ZCGh á©ØJôŸG äÉcô°ûdG Qɪãà°S’Gh
,áÄŸG ‘ 3^96 ´É``Ø`JQG áÑ°ùæHh ∫É``jQ 0^210
óæY ≥``∏`ZCGh á«fɪ©dG ∑ɪ°SC’G º¡°S √Ó``J
,áÄŸG ‘ 3^37 Oƒ©°U áÑ°ùæHh ∫É``jQ 0^092
∂«eGÒ°ùdG •ÓÑd QGƒ``fC’G º¡°S ºK øeh
‘ 1^38 áÑ°ùæHh ∫É``jQ 0^586 óæY ≥``∏`ZCGh
…ò``dG á``dÓ``°`U ÜQƒμѪ«°S º¡°S º``K ,á``Ä` ŸG
0^72 Oƒ©°U áÑ°ùæHh ∫ÉjQ 2^095 óæY ≥∏ZCG
¥ÓZEÉH Êɪ©dG »æWƒdG ∂æÑdG ºK ,áÄŸG ‘
.áÄŸG ‘ 0^63 ´ÉØJQÉHh ∫ÉjQ 0^320 ≈∏Y
á``eó``≤`e ‘ ¿É``ª` Y â``æ` ª` °` SCG º``¡` °` S π`` Mh
0^752 ó``æ`Y ≥``∏` ZCGh á°†ØîæŸG äÉ``cô``°`û`dG
√Ó``J ,á``Ä` ŸG ‘ 3^59 Ò``«`¨`J á``Ñ`°`ù`æ`Hh ∫É`` jQ
óæY ≥``∏`ZCGh ≥jƒ°ùà∏d á«fɪ©dG π°T º¡°S
ºK á``Ä` ŸG ‘ 2^84 á``Ñ` °` ù` æ` Hh ∫É`` `jQ 2^050
óæY ≥∏ZCGh á«°Sóæ¡dG ø°ù◊G ácô°T º¡°S
º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 2^78 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ 0^175
0^268 ó``æ` Y ≥`` ∏` `ZCGh ¿É`` › êÉ`` `LR á``cô``°` T
ô``NBGh ,á``Ä`ŸG ‘ 2^19 ™``LGô``J áÑ°ùæHh ∫É``jQ
áæjóŸG ácô°T º¡°S ¿Éc É°VÉØîfG äÉcô°ûdG
áÑ°ùæHh ∫ÉjQ 0^107 óæY ≥∏ZCGh Qɪãà°SÓd
.áÄŸG ‘ 1^84 •ƒÑg

¿ƒ«∏e 12,499 Ú``«`fÉ``ª`©`dG AGô``°` T ≠``∏` Hh
ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 78^02 áÑ°ùæHh º¡°S
,áÄŸG ‘ 72^34 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 4,255
,º¡°S ¿ƒ«∏e 1,610 Ú«é«∏ÿG AGô°T ≠∏Hh
AGô°T ≠∏H ɪc ,∫ÉjQ ±’BG 404 ɡફb â¨∏H
0^95 áÑ°ùæHh ÉÑjô≤J º¡°S ∞dCG 153 Üô©dG
ÉÑjô≤J ∫ÉjQ ∞dCG 44 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘
AGô``°` T ≠``∏` H É``ª`«`a ,á``Ä` `ŸG ‘ 0^75 á``Ñ`°`ù`æ`Hh
10^97 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1,758 ÖfÉLC’G
∫É``jQ ¿ƒ«∏e 1,178 ɡફb â¨∏H ,á``Ä`ŸG ‘
.áÄŸG ‘ 20^03 áÑ°ùæHh
™«H ≠∏H ó≤a ™«ÑdG ácô◊ áÑ°ùædÉH É``eCG
áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ``«`∏`e 10,950 Ú``«`fÉ``ª`©`dG
¿ƒ«∏e 3,689 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 68^35
™«H ≠``∏` Hh ,á``Ä` ŸG ‘ 62^71 á``Ñ`°`ù`æ`Hh ∫É`` jQ
áÑ°ùæHh ∫É`` jQ ¿ƒ``«`∏`e 1,547 Ú``«`é`«`∏`ÿG
∫ÉjQ ∞dCG 236 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 9^66
Üô©dG ™«H ≠∏H ɪc ,áÄŸG ‘ 4^02 áÑ°ùæHh
â¨∏H ,áÄŸG ‘ 4^59 áÑ°ùæHh º¡°S ∞dCG 734
’hGóJ ÌcC’G
‘ 2^88 á``Ñ`°`ù`æ`Hh ∫É`` jQ ∞`` dCG 169 ɡફb
¿ƒ«∏e 2,788 ÖfÉLC’G ™«H ≠∏H ɪ«a ,áÄŸG IQGó``°` U ‘ §``≤`°`ù`e ∂``æ` H º``¡`°`S AÉ`` `Lh
ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 17^40 áÑ°ùæHh º¡°S á``ª`«`≤` dG å``«` M ø`` e á`` dhGó`` à` `ŸG º`` ¡` `°` `SC’G
.áÄŸG ‘ 30^39 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ 1,787 ∫É`` jQ ¿ƒ``«` ∏` e 1,538 á``ª`«`≤`H ä’hGó`` `à` `H

9

OÉ°üàbG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQC’G

äÉ©HÉàe

äÉ°ûbÉæŸG Qó°üàJ ájQɪãà°S’G ¢UôØdGh ..∫ɪYC’G ∫ÉLôd ÊÉãdG ≈≤à∏ŸG º¶æj á«eÓ°SE’G áaÒ°ü∏d z¥Éã«e{
™e ≥aGƒàJ äÓ«¡°ùJh äÉeóN ìô``W ‘ á«eÓ°SE’G
Qɪãà°SG á«Ø«c ΩóîJh ,á«eÓ°S’G á©jô°ûdG ÇOÉÑe
.í«ë°üdG πμ°ûdÉH ∫GƒeC’G Iòg
á``«`°`TÉ``≤`f á``°` ù` ∏` L º``«` ¶` æ` J ” ,≈``≤` à` ∏` ŸG ∫Ó`` ` Nh
øjòdG ¿ƒ°üàîŸGh Qƒ°†◊G É¡«a ∑QÉ°T ;áMƒàØe
ó``jó``Y á``°`û`bÉ``æ`e â``“ å``«`M ;π``ª` ©` dG ¥GQhCG Gƒ``eó``b
,äÉcÎdGh ±ÉbhC’Gh IÉcõdG ÖfGƒéH á≤∏©àŸG QƒeC’G
OóY ìôW ”h ,åjó◊G QhÉëà Qƒ°†◊G πYÉØJ óbh
•É≤ædG øe ójó©dG ∫ƒM äGQÉ°ùØà°S’Gh á∏Ä°SC’G øe
‘ ÚcQÉ°ûŸG πÑb øe É¡æY áHÉLE’G ” »àdGh ,᪡ŸG
.á«°TÉ≤ædG á°ù∏÷G
,á``«` eÓ``°` SE’G á``aÒ``°`ü`∏`d ¥É``ã` «` e ¿CG ¤EG QÉ``°` û` jo h
äGhó`` æ` dGh äÉ``«` ≤` à` ∏` ŸGh äÉ``«` dÉ``©` Ø` dG º``«`¶`æ`J ‘ ó`` FGQ
,™ªàéŸG ôjƒ£Jh ᫪æJ ‘ ºgÉ°ùJ »àdG ,á°ü°üîàŸG
á«Ø«ch ,á``«` eÓ``°` SE’G á``aÒ``°`ü`dÉ``H ∞``jô``©`à`dG É``°`†`jCGh
,É¡eó≤J »àdG äÉeóÿGh äÓ«¡°ùàdG øe IOÉØà°S’G
øe GkOó``Y -á«°VÉŸG IÎØdG ∫Ó``N- ¥Éã«e º¶f ɪc
äɶaÉfi ∞∏àfl ‘ á«Ø«≤ãàdGh á«Øjô©àdG äGhóædG
º«¶æàd á«∏Ñ≤à°ùe á``£`N ¥É``ã`«`e ió``dh ,áæ£∏°ùdG
∞∏àfl ¢ûbÉæJ »àdG äÉ«≤à∏ŸGh äGhó``æ`dG øe ójõe
.á«eÓ°SE’G áaÒ°üdÉH á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸGh ÉjÉ°†≤dG

ºMÓàdG õjõ©J ‘ ÉgQhOh IÉcõdÉH á≤∏©àŸG QƒeC’G øe
¢SƒØf ‘ IOÉ©°ùdGh ìôØdG ô°ûfh ™ªàéŸG OGô``aCG ÚH
â∏ªà°TG z»``JÉ``cR{ á∏ªM ¿CÉ` H OGRh .z™``ª`à`é`ŸG OGô`` aCG
º¡°ùdGh äÉ``bó``°`ü`dGh IÉ``cõ``dG ∫Gƒ``eCÉ` H ∞jô©àdG ≈∏Y
Gòg áªgÉ°ùe ¤EG ∂æÑdG ™∏£J øY ÉHô©oe ..»ØbƒdG
πª©dGh IÉcõdG QhOh ᫪gCÉH »YƒdG ∞«ãμJ ‘ ≈≤à∏ŸG
»JCÉj ≈≤à∏ŸG Gòg º«¶æJ ¿G ócCGh .Éæ©ªà› ‘ »ØbƒdG
‘ ióàæŸG á≤≤M …òdG ÒÑμdG ∫ÉÑbE’Gh ìÉéædG ó©H
ìÉéædGh ÜhÉéàdG Gò¡H AGó©°S øëfh ,¤hC’G ¬àî°ùf
.≈≤à∏ŸG á≤≤ëj …òdG
,∫É``ª` YC’G ∫É``Lô``d ¥É``ã`«`e ≈≤à∏e ∫É``ª` YCG ∫Ó``Nh
¥GQhCGh á``«`MÉ``à`à`a’G äÉ``ª`∏`μ`dG ø``e Oó`` Y Ëó``≤` J ”
IÉcõdG QhO π«©ØJ ᫪gCG ¿ƒcQÉ°ûŸG ócCG å«M ;πª©dG
¿CÉ` H Ú``Ø`«`°`†`e ..™``ª`à`é`ŸG ‘ äÉ`` cÎ`` dGh ±É`` ` bhC’Gh
¿CGh ,º¡JÉ«dhDƒ°ùe Gƒ∏ªëàj ¿CG ∫É``ª`Y’G ∫É``LQ ≈∏Y
π«©ØàH IQOÉÑŸG ∫ÓN øe ™ªàéŸG áeóN ‘ GƒªgÉ°ùj
≈≤à∏ŸG ‘ ¿ƒ``cQÉ``°`û`ŸG Ωó`` bh .á``ª`¡`ŸG Ö``fGƒ``÷G √ò``g
OGó`` YE’G ≈``∏`Y á``«`eÓ``°`SE’G áaÒ°ü∏d ¥É``ã`«`Ÿ ô``μ`°`û`dG
¿CG øμÁo …òdGh ,á«fÉãdG Iôª∏d ≈≤à∏ŸG Gòg º«¶æJh
QhO π«©ØJ ‘ ºgÉ°ùJ ᪡e äGQGôbh äÉ«°Uƒàj êôîj
áaÒ°üdG ºgÉ°ùJ ¿CGh ,äÉ``cÎ``dGh ±É`` bhC’Gh IÉ``cõ``dG

á«eÓ°SE’G á«aô°üŸG ∫É``ª`YC’G áYƒª› ΩÉ``Y ôjóe
Ú°TóàH á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN Éæªb{ :§≤°ùe ∂æÑH
IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ;z»JÉcR{ á«æWƒdG á∏ª◊G
áeóN ¤EG ±ó¡J »àdGh ,á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G
øcôc IÉcõdG ᫪gCÉH ∞jô©àdG ‘ áªgÉ°ùŸGh ™ªàéŸG
á∏ªM âeÉb ó≤dh .ΩÓ°SEÓd á«°SÉ°SC’G ¿É``cQC’G øe
Òãc ∫ƒM á«Ø«≤ãJh ájƒYƒJ ä’É°SQ ô°ûæH z»JÉcR{

øe É``gÒ``Zh...á`` «` eÓ``°` SE’G á``©` jô``°` û` dG ΩÉ`` μ` `MCG ™``e
äÉcô°ûdGh øjôªãà°ùŸG áÑZQ π°†ØH ∂dPh ;ä’ÉéŸG
ÉgôaƒJ »``à`dG Ió``jó``÷G ¢``Uô``Ø`dG ø``e IOÉ``Ø`à`°`S’G ‘
,á«dhC’G äGô°TDƒŸG ∫ÓN øeh .á«eÓ°SE’G áaÒ°üdG
k
∫ÓN ÉXƒë∏e
Gvƒ‰ ¿ƒ©bƒàj Ú∏∏ëŸGh AGÈÿG ¿EÉa
É¡eó≤J »àdG äÓ«¡°ùàdGh äÉeóî∏d á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG
∫É``bh .zá``æ`£`∏`°`ù`dG ¥ƒ``°` S ‘ á``«` eÓ``°` SE’G á``aÒ``°`ü`dG

É¡dÓN øe Ö`` sMQ …ò``dGh ,§≤°ùe ∂æÑH á«eÓ°SE’G
∫É``ª` YC’G äÉ``Ñ`MÉ``°`Uh ∫É`` LQ á``cQÉ``°`û`Ãh ,Qƒ``°`†`◊É``H
ó``cCGh .π``ª`©`dG ¥GQhCG ¿ƒeó≤«°S …ò``dG Ú°üàîŸÉHh
±É`` bhC’Gh IÉ``cõ``dG Qhó`` H ∞``jô``©`à`dG á``«`ª`gCG »``KQÉ``◊G
∫ɪYC’G ∫ÉLQ á«YƒJh ,™ªàéŸG áeóN ‘ äÉcÎdGh
,ÉæJÉ«M ‘ ÖfGƒ÷G √òg ᫪gCÉH ΩÉY πμ°ûH OGôaC’Gh
äÓ``«`¡`°`ù`à` dGh äÉ`` eó`` ÿG ø`` e IOÉ``Ø` à` °` S’G á``«` Ø` «` ch
QÉ``ª`ã`à`°`SG ‘ á``«` eÓ``°` SE’G á``aÒ``°`ü`dG É``¡`eó``≤`J »``à` dG
á©jô°ûdG ÇOÉ``Ñ` e ™``e ≥``aGƒ``à`j πμ°ûH ∫Gƒ`` `eC’G √ò``g
Iõ«ªàŸG ácQÉ°ûŸÉH ¬JOÉ©°S øY kÉHô©oe ..á«eÓ°SE’G
Gòg êô``î`j ¿CÉ` Hh ,∫É``ª` YC’G äÉÑMÉ°Uh ÜÉ``ë`°`UCG ø``e
∫É``ª` YC’G ´É``£` bh ™ªàéŸG Ωó``î`J äÉ``«`°`Uƒ``à`H ≈≤à∏ŸG
.¬«a Ú∏eÉ©àŸGh
á«eÓ°S’G áaÒ°üdG ∫ƒNO ¿CG »KQÉ◊G í°VhCGh
᫪æJ ‘ -Ò``Ñ`c πμ°ûHh- ºgÉ°S áæ£∏°ùdG ¥ƒ``°`S ‘
¿CG ¤EG GÒ°ûe ..Êɪ©dG ‘ô°üŸG ´É£≤dG ôjƒ£Jh
ß``MÓ``ŸG ø``e å``«`M ;∂``dP ó``cDƒ` J á``«` dhC’G äGô``°` TDƒ` ŸG
IójóL äÉéàæeh äÉeóNh á«aô°üe äÓ«¡°ùJ ìôW
äÉ``LÉ``«`à`MG ¤hC’G á``LQó``dÉ``H »``Ñ`∏`J Iô``μ`à`Ñ`e ¥ô``£` H
ä’É› ‘ kÉXƒë∏e kÉWÉ°ûf Éfó¡°T{ :™HÉJh .Qƒ¡ª÷G
á≤aGƒàŸG iôNC’G äGQɪãà°S’Gh »eÓ°SE’G πjƒªàdG

ájDhôdG - §≤°ùe
á«aô°üŸG äÉeóÿG Ëó≤J ‘ óFGôdG- ¥Éã«e º¶f
≈≤à∏oe -§``≤`°`ù`e ∂``æ`H ø``e áæ£∏°ùdÉH á``«` eÓ``°` SE’G
»°ù«FôdG ô≤ŸÉH ∂dPh ;∫ɪYC’G ∫ÉLôd ÊÉãdG ¥Éã«e
äÉÑMÉ°Uh ÜÉë°UCG øe OóY Qƒ°†ëH ,§≤°ùe ∂æÑd
.∫ɪYC’G
Iô``ª`∏`d ¥É``ã` «` e ¬``ª`¶`æ`jo …ò`` `dG- ≈``≤`à`∏`ŸG ±ó``¡` jh
™«°VGƒŸG ᫪gCÉH ∞jô©àdG ¤EG -ΩÉ``©`dG Gò``g á«fÉãdG
∫Gƒ`` eC’G IQGOEG á``«`Ø`«`ch ,»``Ø` bƒ``dG π``ª`©`dÉ``H á``≤`∏`©`à`ŸG
k Gh ,äÉcÎ∏d ‹ÉãŸG ±ô°üàdG á«Ø«ch ,á«ØbƒdG
É°†jC
.ΩÓ``°` SE’G ¿É`` cQCG ø``e »``°`SÉ``°`SCG ø``cô``c IÉ``cõ``dG á``«`ª`gCG
Ëó``≤` Jh ,á``jQÉ``ª` ã` à` °` S’G ¢``Uô``Ø` dG ≈``≤` à` ∏` ŸG å`` në`` Hn h
á©jô°ûdG ÇOÉ``Ñ`e ™``e ≥``aGƒ``à`J »``à`dG IôμàÑŸG ∫ƒ``∏`◊G
∫GƒeCG Qɪãà°SG ÉgÓN øe øμÁo »àdGh ,á«eÓ°SE’G
øe- ≈≤à∏ŸG ÖdÉW ɪc .äÉcÎdGh ±É``bhC’Gh IÉcõdG
ä’ÉéŸG √ò``g π«©ØàH -äÉ°ûbÉæŸGh äÉ°ù∏÷G ∫Ó``N
õ«cÎdG ∫ÓN øe ;á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN ÖfGƒ÷Gh
.™ªàéŸG áeóN ‘ ɡ૪gCÉH ∞jô©àdGh á«YƒàdG ≈∏Y
óªM ø``H ¿É``ª`«`∏`°`S É``gÉ``≤` dCG á``ª`∏`μ`H ≈``≤`à`∏`ŸG CGó`` `Hh
á«aô°üŸG ∫É``ª` YC’G á``Yƒ``ª`› ΩÉ``Y ô``jó``e »``KQÉ``◊G

z»æ¡ŸG Ωƒ∏HódG{ π«æd ÉØXƒe 32 πgDƒj Êɪ©dG ᫪æàdG ∂æH ácGô°ûdG õjõ©J §£N øª°V AÓª©dG QÉÑμd ådÉãdG πØ◊G º¶æj »Hô©dG ¿ÉªY ∂æH
ájDhôdG - §≤°ùe

∫É``°`ü`J’G äGQÉ`` ¡` `e å``dÉ``ã` dG Qƒ``ë` ŸG ¢``û` bÉ``æ` jh .∫É``©` Ø` dG
äÉYƒ°Vƒe πª°ûjh ,º«¶æàdGh §«£îàdGh ¢VhÉØàdGh
äGQÉ¡eh ∫É©ØdG ÒKCÉàdGh ¢VhÉØàdGh ∫É°üJ’G äGQÉ¡e
≥«≤–h áeóî∏d õ«ªàŸG AOC’Gh AÓª©dG äÉ©bƒJ IQGOEG
ôjó÷Gh .º«¶æàdGh §«£îàdG äGQÉ¡eh AÓª©dG É°VQ
á«dhódG á°üNôdG πãe Èà©j Ωƒ∏HódG Gòg ¿CG ôcòdÉH
.ÚeÉY ∫ÓN √ò«ØæJ ºà«°Sh áæ¡ŸG á°SQɪŸ
∂æÑH ÖjQóàdG õcôe ¢ù«FQ ∫ɪYCÉH áªFÉ≤dG âdÉbh
‘ ¤hC’G á«ÑjQóàdG IQhódG ᫪gCG ¿EG :Êɪ©dG ᫪æàdG
PÉîJG ‘ áeóîà°ùŸG äÉ°SQɪŸG ¿ƒc øe ™ÑæJ èeÉfÈdG
¢ù°SCG ≈∏Y áªFÉb ¿ƒμJ ¿CGh óH’ ,á«fɪàF’G äGQGô≤dG
GQhO πeÉ°ûdG ‹ÉŸG π«∏ëàdG Ö©∏j ,Gòd .áî°SGQh ᪫∏°S
.ihó÷G äÉ°SGQO π«∏–h ¿ÉªàF’G á°SGQO ‘ ɪ¡e

¤hC’G IQhó``dG ∫É``ª`YCG Êɪ©dG ᫪æàdG ∂æH ºààNG
äÉbÓY »ØXƒŸ »æ¡ŸG Ωƒ∏HódG{ »ÑjQóàdG èeÉfÈdG øe
π«æd ∂dPh ;èeÉfÈdG ‘ kÉØXƒe 32 ∑QÉ°ûjh ,zAÓªY
.èeÉfÈ∏d ºgRÉ«àLG ∫ÓN øe Ωƒ∏HódG IOÉ¡°T
»àdG- è``eÉ``fÈ``dG ‘ á«MÉààa’G IQhó`` dG âæªs °†Jh
18 ≈àMh …QÉ÷G ƒ«fƒj ô¡°T øe ∫hC’G øe äôªà°SG
»àdG á«ÑjQóàdG äÉYƒ°VƒŸG ójóY -¬°ùØf ô¡°ûdG øe
äQƒë“ »àdGh ,∂æÑdÉH AÓªY äÉbÓY »ØXƒe º¡J
π«∏–h OGó`` ` YEG :»`` g ;á``«`°`ù`«`FQ QhÉ`` fi á``KÓ``K ∫ƒ`` M
¢Vhô≤dG π«°ü–h ,Ì©àdÉH DƒÑæàdGh ,á«dÉŸG ºFGƒ≤dG
á©Ñ°ùdG ¬JGQhóH »ÑjQóàdG èeÉfÈdG πª°ûjh .IÌ©àŸG
…ò`` dGh ,»``æ` Ø` dGh ‹É`` ŸG Qƒ``ë` ŸG :»`` g ;QhÉ`` `fi á``KÓ``K
IQhódG πªμàd ,¬æe ∫hC’G ≥°ûdG ¤hC’G IQhódG âdhÉæJ
OGóYEÉH ≥∏©àŸGh ∫hC’G QƒëŸG øe ÊÉãdG ≥°ûdG á«fÉãdG
øe »``à` dGh ,á``jOÉ``°` ü` à` b’G ihó`` `÷G äÉ`` °` SGQO º``«`«`≤`Jh
ô¡°T ø``e ¤hC’G ΩÉ`` `jC’G ∫Ó``N CGó``Ñ` J ¿CG É``¡`d ™``bƒ``à`ŸG
.πÑ≤ŸG ¢ù£°ùZCG
:»ÑjQóàdG èeÉfÈdG ‘ ÊÉãdG QƒëŸG ∫hÉæàj ɪ«a
,¥Gƒ`` `°` ` SC’G á`` Fõ`` Œh äÉ`` ©` `«` `Ñ` `ŸGh ≥``jƒ``°` ù` à` dG äGQÉ`` `¡` ` e
ójó–h ¥Gƒ``°`SC’G áFõŒh π«∏– äÉYƒ°Vƒe πª°ûjh
™«ÑdG äGQÉ¡eh Ωó≤àŸG ≥jƒ°ùàdG äGQÉ¡eh äÉLÉ«àM’G

.“ájQɪãà°S’Gh á«μæÑdG ÉæJÉéàæeh ÉæJÉeóN ™«ªL ∫ƒM º¡FGQBGh
∑ƒæÑdG πFGhCG øe ¿Éc »Hô©dG ¿ÉªoY ∂æH ¿CÉH »æ«°ù◊G ±É°VCGh
94 kÉ«dÉM ≠∏ÑJ »àdGh ,áaó¡à°ùŸG Úª©àdG áÑ°ùf ≥≤M áæ£∏°ùdG ‘
ájOÉ°üàb’G äÉYhô°ûŸG πjƒ“ ‘ ∂æÑdG QhO ¤EG GÒ°ûe ,áÄŸG ‘
‘ á«YÉæ°üdGh á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ‘ á«°SÉ°SC’Gh
ºYóH ∂dPh ;»°VÉŸG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©Ñ°ùdG πFGhCG òæe áæ£∏°ùdG
πYÉa πμ°ûH âªgÉ°Sh äOCG »àdGh ,»Hô©dG ∂æÑdG πÑb øe ôªà°ùoe
™jQÉ°ûŸGh äÉcô°ûdG πjƒ“ ‘ ∑ƒæÑdG π``FGhCG øe ∂æÑdG π©L ‘
.áæ£∏°ùdG ‘ iÈμdG
ɪc ,Ú``cQÉ``°`û`ŸG Ú``H á«ÑfÉ÷G äGAÉ``≤`∏`dG ¢†©H π``Ø`◊G ó¡°Th
∫ƒ``M äÉ``°`û`bÉ``æ`e äô`` Lh ,AÓ``ª`©`dÉ``H ∂``æ`Ñ`dG ‘ ¿ƒ``dhDƒ`°`ù`ŸG ≈``≤`à`dG
π«Ñ°S ‘ º¡FGQBG ¤EG ´Éªà°S’G ”h ,∂æÑdG É¡eó≤j »àdG äÉeóÿG
∫É«fGO ÉgÉ≤dCG Iô°VÉfi πØ◊G π∏îJh .á∏eÉc ácGô°T ¤EG ∫ƒ°UƒdG
≈∏Y ±ô°ûŸGh ,á«ŸÉ©dG πLƒL ácô°T ‘ ≥jƒ°ùàdG ôjóe êÒHÉ°S
.πLƒL ácô°T º°SÉH »ª°SôdG ≥WÉædGh á«eÓY’G á«YƒàdG Oƒ¡L
Iõ``¡` L’Gh á``«` cò``dG ∞``JGƒ``¡` dG äÉ``eGó``î`à`°`SG Iô``°`VÉ``ë`ŸG â``dhÉ``æ` Jh
¬LhC’ÉH É¡eGóîà°SG πÑ°Sh Iô°UÉ©ŸG ÉæJÉ«M ‘ áãjó◊G á«æ≤àdG
äÉeGõàd’Gh á«∏ª©dG äÉÑ∏£àŸG ÚH ¿RGƒàdG ≥≤ëj Éà ,áë«ë°üdG
äÉ£≤∏dG ¢†©H É°†jCG Iô°VÉëŸG â∏ª°Th .á«YɪàL’Gh á«∏FÉ©dG
á``aRÉ``Y π``Ø`◊G â``cQÉ``°`T É``ª`c ,Ö``fGƒ``÷G √ò``g »``μ`– »``à`dG IQƒ``°`ü`ŸG
πØ◊G Gò¡d É n°ü«°üN äô°†M »àdGh ,õJƒc ‹ƒg IÒ¡°ûdG ƒfÉ«ÑdG
á«ŸÉ©dG á«≤«°SƒŸG äÉYƒ£≤ŸG ¢†©H ±õ©H âeÉb å«M ;¿óæd øe
.Qƒ°†◊G ¿É°ùëà°SG âb’ m¿ÉZG É¡à∏∏îJ

ájDhôdG - §≤°ùe

áãjóM ájô°üY áØ°ù∏ah ójóL ôμØH á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ô¡°TC’G ‘
á``WQÉ``N º``°`SQ ‘ ºgÉ°ùJ á«∏Ñ≤à°ùe á``«`é`«`JGÎ``°`SG ≈``∏`Y ¿É``eƒ``≤`j
Ú``eCG ∫É``b ,¬ÑfÉL ø``eh .“»Hô©dG ¿É``ª`Y ∂æÑd πÑ≤à°ùŸG ≥``jô``W
á°SÉ«°S ¿EG” :»Hô©dG ¿ÉªoY ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »æ«°ù◊G
∫É°üJ’Gh π°UGƒàdG ΩGhódG ≈∏Yh »Hô©dG ¿ÉªoY ∂æH á«é«JGΰSGh
º¡YGƒfCGh º¡dɪYCGh º¡©bGƒe ±ÓàNG ≈∏Y AÓª©dG ™e Üôb øYh
Ée ÜQÉ≤àdG øe ´ƒædG Gògh º¡JÉ©bƒJh º¡JÉÑZQ ≥«≤– øe ócCÉà∏d
äÉ«dÉ©ah ᣰûfCG º«¶æJ ≈∏Y õμJôJ IójóL á∏Môe ájGóH ’EG ƒg
∞∏àfl ™``e π``YÉ``Ø`à`dG ≈``∏`Y É``fó``YÉ``°`ù`Jo h Éææμ“o äGhó`` fh äGAÉ``≤` dh
º¡JɶMÓŸ ´Éªà°S’G πLCG øe ∂dPh ;ÉæFÓª©d ´GƒfC’Gh íFGô°ûdG

¬FÓªoY QÉÑμd AÉ°ûYh ∫ÉÑ≤à°SG πØM »Hô©dG ¿ÉªoY ∂æH º¶f
â– ∂dPh ;»°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG AÉ°†YCGh äÉcô°ûdGh OGôaC’G øe
øY ∫hDƒ°ùŸG ôjRƒdG »°Tƒ∏ÑdG π«Yɪ°SEG øH ¢ûjhQO ‹É©e ájÉYQ
,IOÉ©°ùdGh ‹É©ŸG ÜÉë°UCG øe ójó©dG Qƒ°†ëHh ,á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG
¢ù∏› AÉ``°`†`YCGh ,¢``UÉ``ÿGh ΩÉ``©`dG ÚYÉ£≤dÉH Ú``dhDƒ`°`ù`ŸG QÉ``Ñ`ch
øe ådÉãdG ƒ``gh- AÉ≤∏dG Gò¡d ∂æÑdG º«¶æJ »JCÉjh .∂æÑdG IQGOEG
¬àcGô°T õjõ©àd á∏°UGƒàŸG √Oƒ¡L QÉWEG ‘ -ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN ¬Yƒf
º¡JÉLÉ«àMG ≈``∏`Y ´Ó`` W’Gh ´É``ª`à`°`S’Gh ¬``FÓ``ª`Y ™``e ¬``JÉ``bÓ``Yh
¢ù«FQ ÒHõdG óªfi øH OÉ°TQ øe IƒYóH AÉ≤∏dG AÉ``Lh .áØ∏àîŸG
Ú``eCGh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh »Hô©dG ¿ÉªoY ∂æH IQGOEG ¢ù∏›
QÉ``Ñ`c Qƒ``°`†`ë`Hh ,∂``æ`Ñ`∏`d …ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù`«`Fô``dG »``æ`«`°`ù`◊G ó``«`°`TQ
,á«Ñ«MôJ áª∏μH AÉ≤∏dG CGó``Hh .∂æÑdG ‘ Újò«ØæàdG Ú``dhDƒ`°`ù`ŸG
É¡«a Ö`` sMQ ;∂æÑ∏d IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ Ò``Hõ``dG OÉ``°`TQ É``gÉ``≤`dCG
AÉ≤∏dG ¤EG ±ó¡J »àdG áÑ°SÉæŸG √òg ᫪gCG ¤EG QÉ°TCGh ..±ƒ«°†dÉH
ÉæfEG” :∫Ébh ..º¡££Nh º¡FGQB’h º¡d ´Éªà°S’Gh ∂æÑdG AÉcô°ûH
ÉæFÓªY áeóN ‘ áeó≤ŸG ‘ ∫Gõ``f ’h Éæc »Hô©dG ¿ÉªoY ∂æH ‘
ájQɪãà°S’G º¡££N á°ûbÉæeh º¡dɪYCG øcÉeCG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh
Ö``cGƒ``J á``«`aô``°`ü`eh á``«`∏`jƒ``“ ∫ƒ``∏` M ¤EG ∫ƒ``°` Uƒ``dGh á``jQÉ``é` à` dGh
Ók eÉ°T kGƒ‰ á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ∂æÑdG ó¡°T ó≤dh .º¡JÉ©∏£J
,¬FÓªY ΩÉeG ¬JÉeGõàdG ≈∏Y ∂æÑdG ßaÉMh ,∫ɪYC’G ∞∏àfl ‘
Éæ≤∏£fG” :ÒHõdG ±É°VCGh .“á«ŸÉ©dG á«dÉŸG áeRC’G ¿ÉHEG kÉ°Uƒ°üN

QÉë°U »`a ¢Só«°Sôe äGQÉ«°ùd ÊÉéŸG ¢üëØ∏d zá«fGó«ŸG Iƒ≤dG{ á∏aÉb º¶æJ z…hGhõdG{
ájDhôdG - §≤°ùe

í``FÉ``°`ü`æ`dG Ëó``≤` Jh ;õ``æ` H ¢``Só``«`°`Sô``e (Actros) äÉ``æ`MÉ``°`T ≈``∏`Y Ú``≤`FÉ``°`ù`dG
á``eó``ÿG Ωõ``M Ö``fÉ``L ¤EG ,ìÓ``°` UE’Gh áfÉ«°üdÉH á``°`UÉ``ÿG á«æØdG äGOÉ`` °` `TQE’Gh
Ú≤FÉ°ùdG ÖjQóJ èeÉfôH Ωƒ≤«°S ΩÉb ,iô``NCG á¡L øeh .2014 áæ°ùd ìÓ°UE’Gh
IOÉ«≤dGh ,á«FÉbƒdG IOÉ«≤dG :ɪg ;Úà«°SÉ°SCG ÚJQÉ¡e ≈∏Y Ú≤FÉ°ùdG ÖjQóàH
¢üëØd á``«`fÉ``› äÉ``eó``N IQOÉ``Ñ` ŸG √ò``g Ωó≤à°S ∂``dP ¤EG á``aÉ``°`VEG ,á``jOÉ``°`ü`à`b’G
ΩõM ≈∏Y á«°ùaÉæàdG QÉ©°SC’G ÖfÉL ¤EG Gòg ,IQÉàîŸG AÓª©dG ¢†©Ñd äGQÉ``WE’G
.QÉ«¨dG ™£b

s
äÉ°UƒëØdG ø``e á∏°ù∏°S -ΩÉ`` jCG á°ùªN QGó``e ≈``∏`Y- zõ``æ`H ¢Só«°Sôe{ ⪶f
äÉæMÉ°ûdG 𫨰ûJ á«Ø«c ≈∏Y Ú≤FÉ°ùdG ÖjQóJh ,ájQÉéàdG äÉÑcôŸG ≈∏Y á«fÉéŸG
áeóÿG »°ü°üîàe OɪàYÉH ∂``dPh ;¿É``eC’G äÉ``LQO ≈∏YCÉHh iƒ°ü≤dG É¡JAÉØμH
.É«fÉŸCG øe ™æ°üŸG AGÈN ™e ∑GΰT’ÉH ,QÉ«¨dG ™£bh
∫ÓN QÉë°U ‘h ,ƒ«fƒj 10-8 ø``e IÎ``Ø`dG ∫Ó``N §≤°ùe ‘ çó``◊G º``«`bCGh
Ée äÉ``eó``N ΩÉ``Y ô``jó``e ¿ƒLõà«a π``«`fGO ∫É``bh .2014 ƒ«fƒj 12-11 ø``e IÎ``Ø`dG
IOQÉ``Ñ`Ÿ á``©`FGô``dG á``«`HÉ``é`jE’G OhOô`` dG ó``©`H{ :IQÉ``é`à`∏`d …hGhõ`` dG ácô°ûH ™«ÑdG ó©H
iôNCG Iôe çó``◊G IOÉYEÉH ¿ƒeõà∏oe ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ÉæFÓªY øe á«fGó«ŸG Iƒ≤dG
ÉæeGõàdG ™eh .GôNDƒe QÉë°U ‘ ójó÷G Éfõcôe ìÉààaG ó©H á°UÉN ,2014 ΩÉY
√òg óYÉ°ùJ ,¿ÉªY ‘ ájQÉéàdG äÉÑcôŸG AÓªY øe ójGõàŸG Oó``©`dGh áeóÿÉH
ócCÉà∏d ¬H ¥ƒKƒŸG øeB’G 𫨰ûàdG ‘ äÉæMÉ°ûdG π«WÉ°SCG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ IQOÉÑŸG
.zIAÉØch AGOCG ≈∏YCG øe
∂``dPh ;á∏≤æàŸG áfÉ«°üdG äÉ``eó``î`H õæH ¢Só«°SôŸ á``«`fGó``«`ŸG Iƒ``≤`dG Ωƒ≤à°Sh
ÖjQóàH Ωƒ≤à°S ɪc ;ÉfÉ› É¡°üëah AÓª©dÉH á°UÉÿG äÉÑcôŸG ≈∏Y ∞°ûμdÉH

»YGQõdGh »FGò¨dG ≥jƒ°ùà∏d ácô°T ¢ù«°SCÉJ åëÑj »ÁÈdÉH záaô¨dG{ ´ôa
…ôª©ŸG ∞«°S - »ÁÈdG

‘ á«μª°ùdGh á«YGQõdG äÉYÉæ°üdG ∫É``› ‘ Qɪãà°S’G ihó``L á°ûbÉæe ” ɪc
á«æ©ŸG äÉ``¡`÷G ™``e ≥«°ùæàdG IQhô``°`V ≈∏Y Qƒ``°`†`◊G ó``cCGh .»``ÁÈ``dG á¶aÉfi
√òg ‘ Qɪãà°S’G π«°UÉØJ ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ;á«μª°ùdG IhÌ``dGh á``YGQõ``dG IQGRh ‘
∫ƒNódG ‘ áÑZGôdG äÉcô°û∏d Ωó≤ŸG ºYódG ºéM ≈∏Y ±ô©àdG ∂dòch ,ä’ÉéŸG
.´É£≤dG Gòg ¤EG

r
á¶aÉfi ‘ ¿É``ª`Yo áYÉæ°Uh IQÉ``Œ áaôZ ´ôØH »FGò¨dG ø``eC’G áæ÷ âãëH
å«M ;á¶aÉëŸG ‘ »``YGQõ``dGh »FGò¨dG ≥jƒ°ùà∏d ácô°T AÉ°ûfEG ᫪gCG ,»ÁÈdG
äÉéàæŸG ójóY ÒaƒJ ÚeCÉJ ‘ áMÎ≤ŸG ácô°ûdG QhO øY áæé∏dG AÉ°†YCG çsó–
´QGõª∏d AGƒ°S ;áÑ°SÉæeh Iô≤à°ùe QÉ©°SCÉHh ,á¶aÉëŸG ¥ƒ°S ‘ á«FGò¨dGh á«YGQõdG
øcÉeCGh áãjóM ¿RÉfl AÉ°ûfEÉH ácô°ûdG ΩÉ«b ÈY ∂dPh ;∂∏¡à°ùŸG OôØdG hCG èàæŸG
Ú``YQGõ``ŸG ø``e É``gDhGô``°`T ºàj »``à`dG á«FGò¨dG äÉéàæª∏d ô°TÉÑŸG ™``«`Ñ`dGh ™jRƒà∏d
.áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ∞∏àfl ‘ ÚéàæŸGh
r `≤`Yh
øH π«Yɪ°SEG á°SÉFôH ,ΩÉ``©`dG Gò¡d ÊÉ``ã`dG É¡YɪàLG ,¢``ù`eCG ,áæé∏dG äó`
¢ù«FQ »``ÁÈ``dG á¶aÉëà áaô¨dG ´ô``a IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y »°Tƒ∏ÑdG º``«`gGô``HEG
á``jGó``H ‘- á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ ¢``Vô``©`à`°`SGh .AÉ``°` †` YC’G ø``e Oó``Y Qƒ``°`†`ë`Hh ,á``æ`é`∏`dG
,≥HÉ°ùdG ´ÉªàL’G ô°†fi OɪàYG ¬dÓN ” …ò``dG ∫É``ª`YC’G ∫hó``L -´É``ª`à`L’G

2014 πjôHCG ájÉ¡æH ádÓ°U Qɣà äÓMôdG »`a ƒ‰ % 41.6h ..z‹hódG §≤°ùe{ ÈY ôaÉ°ùe ÚjÓe 3
»°VÉŸG πjôHCG ájÉ¡æH äÓMôdG OóY ‹ÉªLEG ≠∏H ó≤a
IÎØ∏d á∏MQ 880h ∞dCÉH áfQÉ≤e ,á∏MQ 662h ÚØdCG
â¨∏H ƒ``‰ áÑ°ùf á∏é°ùoe ;≥``HÉ``°`ù`dG ΩÉ``©`dG ø``e É``¡`JGP
øjôaÉ°ùŸG Oó``Y ‹É``ª` LEG ™``Ø` JQG É``ª`c ,á``FÉ``ŸÉ``H 41Q6
,Gô``aÉ``°`ù`e 517h É``Ø` dCG 257 ¤EG á``FÉ``ŸÉ``H 18Q9 áÑ°ùæH
øe á∏KɪŸG IÎØ∏d GôaÉ°ùe 534h ÉØdCG 216`H áfQÉ≤e
¤EG ¿GÒ``£`dG á``cô``M äÉ``fÉ``«`H Ò°ûJh .≥``HÉ``°`ù`dG ΩÉ``©`dG
ádÓ°U QÉ£e ‘ á«dhódG äÓMôdG OóY ‹ÉªLEG ¿CG
áfQÉ≤e ,á∏MQ 86h kÉØdCG ≠∏H »°VÉŸG πjôHEG ájÉ¡f ≈àM
..áFÉŸÉH 163Q6 â¨∏H ƒ‰ áÑ°ùf Óé°ùe ,á∏MQ 412`H
á``jÉ``¡`f ≈``à` M ø``jô``aÉ``°` ù` ŸG Oó`` Y ‹É`` ª` LEG ™``Ø` JQG É``ª` c
40h ÉØdCG 82 ¤EG áFÉŸÉH 100Q1 áÑ°ùæH »°VÉŸG πjôHEG
≠∏H ɪæ«H ..GôaÉ°ùe 997h ÉØdCG 40`H áfQÉ≤e ,GôaÉ°ùe
ádÓ°U QÉ£e ‘ á«∏NGódG äÓ``Mô``dG Oó``Y ‹É``ª`LEG
∞dCÉH áfQÉ≤e ,á∏MQ 576h kÉØdCG »°VÉŸG πjôHEG ájÉ¡æH
ó¡°T ɪæ«H .áFÉŸÉH 7Q4 â¨∏H ƒ‰ áÑ°ùæH á∏MQ 468h
QÉ£e ‘ á«∏NGódG äÓMôdG ÈY øjôaÉ°ùŸG ‹ÉªLEG
537h ÉØdCG 175 øe ∂dPh ;ÉØ«ØW É°VÉØîfG ádÓ°U
É¡JGP IÎØ∏d GôaÉ°ùe 477h ÉØdCG 175 ¤EG ,GôaÉ°ùe
.≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe

.á∏MQ 656h ÉØdCG 11`H áfQÉ≤e ,á∏MQ 962h ÉØdCG
¿ƒ`` eOÉ`` ≤` `dG) ø``jô``aÉ``°` ù` ŸG ‹É`` ª` ` LEG π``é` °` S É``ª` c
,(âjõfGôJ iôNCG á¡Lh ¤G QƒÑ©dG ÜÉcQh ¿hQOɨŸGh
áFÉŸÉH 8 áÑ°ùæH kÉYÉØJQG ,‹hó``dG §≤°ùe QÉ£e ÈY
á``fQÉ``≤`e ,kGô``aÉ``°` ù` e 835h kÉ` Ø` dCG 696h Ú``fƒ``«`∏`e ¤EG
á∏KɪŸG IÎØ∏d kGôaÉ°ùe 123h kÉØdCG 498h Úfƒ«∏Ã
357h ¿ƒ``«` ∏` e ≈``∏` Y ¿ƒ``YRƒ``à` j ≥``HÉ``°` ù` dG ΩÉ`` ©` dG ø`` e
998h kÉ` Ø` dCG 325h ¿ƒ``«`∏`eh ,(¿ƒ`` eOÉ`` b) 752h É``Ø` dCG
á¡Lh ¤EG kGôHÉY GôaÉ°ùe 85h ÉØdCG 13h ,(¿hQOɨe)
.(âjõfGôJ) iôNCG
äÓ`` Mô`` dG ‹É`` ª` ` LEG ≠``∏` H ,iô`` ` ` NCG á``«` MÉ``f ø`` `eh
πjôHCG ájÉ¡æH ‹hó``dG §≤°ùe QÉ£e ÈY á«∏NGódG
á∏MQ 767h ÚØdCÉH áfQÉ≤e ,á∏MQ 76h ±’BG 3 »°VÉŸG
â¨∏H ´ÉØJQG áÑ°ùæH ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe É¡JGP IÎØ∏d
∫ÓN øjôaÉ°ùŸG ‹É``ª`LEG ≠∏H ɪæ«H ..á``FÉ``ŸÉ``H 11^2
ÉØdCG 239 πHÉ≤e ,GôaÉ°ùe 935h ÉØdCG 260 É¡JGP IÎØdG
.áFÉŸÉH 9Q1 ´ÉØJQG áÑ°ùæH GôaÉ°ùe 175h
á``dÓ``°`U QÉ``£` e ‘ ¿GÒ``£` dG á``cô``M äó``¡`°`T É``ª`c
â∏é°S å«M ;IQƒcòŸG IÎØdG ∫ÓN ÉXƒë∏e ÉWÉ°ûf
,øjôaÉ°ùŸGh äÓMôdG OóY ‹ÉªLEG ‘ GÒÑc ÉYÉØJQG

á«fɪ©dG - §≤°ùe
r
‹hódG §≤°ùe QÉ£e ‘ ¿GÒ£dG ácôM äó¡°T
Oó``Y ‘ ÉXƒë∏e É``YÉ``Ø`JQG -Ω2014 π``jô``HCG á``jÉ``¡`æ`HOóY ‹ÉªLEG ™ØJQG å«M ;øjôaÉ°ùŸG OóYh äÓMôdG
,á∏MQ 998h ÉØdCG 26 ¤EG áFÉŸÉH 3^5 áÑ°ùæH äÓMôdG
ΩÉ©dG øe á∏KɪŸG IÎØ∏d á∏MQ 79h ÉØdCG 26`H áfQÉ≤e
≈àM ø``jô``aÉ``°`ù`ŸG Oó``Y ‹É``ª` LEG ™``Ø`JQG É``ª`c ,≥``HÉ``°`ù`dG
Úfƒ«∏e øe áFÉŸÉH 8^1 áÑ°ùæH »°VÉŸG πjôHCG ájÉ¡f
ÉØdCG 957h Úfƒ«∏e ¤EG ,kGô``aÉ``°`ù`e 298h É``Ø`dCG 737h
≠∏Hh .Ω2013 ΩÉ©dG øe á∏KɪŸG IÎØ∏d kGôaÉ°ùe 770h
‹hódG §≤°ùe QÉ£e ‘ á«dhódG äÓMôdG ‹ÉªLEG
23`H áfQÉ≤e ,á∏MQ 922h ÉØdCG 23 »°VÉŸG πjôHEG ájÉ¡æH
øe É¡JGP IÎØdG ájÉ¡æH á∏é°ùŸGh ,á∏MQ 312h ÉØdCG
.áFÉŸÉH 2^6 â¨∏H ´ÉØJQG áÑ°ùæHh ,Ω2013 ΩÉ©dG
õcôŸG øY IQOÉ°üdG ¿GÒ£dG ácôM äÉfÉ«H Ò°ûJh
äÓ``MQ ´É``Ø`JQG ¤EG äÉ``eƒ``∏`©`ŸGh AÉ``°`ü`MEÓ`d »``æ`Wƒ``dG
960h ÉØdG 11 ¤EG ,Ω2014 πjôHEG ájÉ¡f ≈àM •ƒÑ¡dG
á∏KɪŸG IÎØdG ‘ á∏MQ 656h ÉØdCG 11`H áfQÉ≤e ,á∏MQ
11 ¤EG ´Ó``bE’G äÓ``MQ ´É``Ø`JQGh ,≥HÉ°ùdG ΩÉ``©`dG ø``e

OÉ°üàbG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g 1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

10

‹hO + ¥ƒ°S

¿B’G ≈àM ∞æ©dÉH ôKCÉàJ ⁄ äÉ«∏ª©dG :z»H.»H{

ΩÉÿG ôjó°üJ á∏°UGƒe ¿ƒeõà©j OGôcC’Gh ..∫Éààb’G IÒJh »eÉæJ ™e á«bGôY §Øf IÉØ°üe ÈcCG ≥∏Z
¿EG ¢ùeCG »H.»H ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
ôKCÉàJ ⁄ ¥Gô©dG ‘ §ØædG ácô°T äÉ«∏ªY
∫É``bh .∑É``æ` g ô``FGó``dG ∞``æ`©`dÉ``H ¿B’G ≈``à`M
ábÉ£∏d ô``“Dƒ`e ¢ûeÉg ≈∏Y Ú«Øë°ü∏d
á¶≤«dG á``jÉ``Z ‘ §≤a øëf” ƒμ°Sƒe ‘
Ú``«` °` SÉ``°` SC’G Ò``Z ¿ƒ``Ø` Xƒ``ŸG .¥Gô`` ©` `dG ‘
.“Iôªà°ùe äÉ«∏ª©dG øμdh OÓÑdG GhQOÉ``Z
áaÉ°ùe ≈∏Y” »H.»H ∫ƒ°UCG ¿EG ‹OGO ∫Ébh
܃æL ‘ ™≤J å«M “πcÉ°ûŸG ø``e Ió«©H
™e »``H.»``H π``ª`©`Jh .Iô``°`ü`Ñ`dG Üô``b OÓ``Ñ` dG
.»°S) á«æ«°üdG á«æWƒdG §ØædG á°ù°SDƒe
á«æa äÉ``eó``N ó``≤`Y Ö``Lƒ``à (»``°` S.»``H.¿G
áeƒμë∏d ácƒ∏ªŸG ܃æ÷G §Øf ácô°T ™e
.á∏«eôdG π≤M êÉàfEG IOÉjõd á«bGô©dG

Ωõà©j º«∏bE’G ¿EG ¢ùeCG ¥Gô©dG ¿Éà°SOôc ‘
≈∏Y GQOÉb ¿ƒμ«°Sh §ØædG ôjó°üJ á∏°UGƒe
≥jôW ø``Y á``«`fGõ``«`ŸG ‘ ¬JÉ°ü°üfl ƃ``∏`H
∫Ébh .ΩÉ©dG ájÉ¡æH á∏≤à°ùŸG ΩÉÿG äÉæë°T
ájõcôŸG áeƒμ◊G ¿EG »eGQƒg »à°TCG ôjRƒdG
øY á``«`fGõ``«`ŸG äÉ``Yƒ``aó``e âÑéM OGó``¨`H ‘
â``fÉ``c ¿CG ó``©`H ΩÉ``©` dG á``jGó``H ò``æ`e á``≤`£`æ`ŸG
øe ’ó``H §≤a áÄŸÉH Iô°ûY ‹Gƒ``M ™``aó``J
∫É``bh .É``¡`«`∏`Y ≥``Ø`à`ŸG á``Ä`ŸÉ``H ô``°`û`Y á``©`Ñ`°`ù`dG
Éfƒ©aO” ¿óæd ‘ ô``“Dƒ`e ∫Ó``N »``eGQƒ``g
§ØædG äGQOÉ°U ¤EG GÒ°ûe “∂dòH ΩÉ«≤∏d
≈∏Y ≥``FÉ``≤` M ≥∏îæ°S” ∫É`` `bh .á``∏`≤`à`°`ù`ŸG
áÄŸÉH ô°ûY á©Ñ°ùdG ≈∏Y π°üëf »c ¢VQC’G
‹OGO ܃H ∫Éb ,QÉWE’G ‘h .“Éæ°üîJ »àdG

ô£ÿÉH Oó¡e »bGô©dG §ØædG êÉàfEG ƒ‰ :zá«dhódG ábÉ£dG{
RÎjhQ -¿óæd
á°Vô©e hóÑJ »bGô©dG §ØædG êÉàfEG ƒ‰ ±GógCG q¿EG á«dhódG ábÉ£dG ádÉch âdÉb
øY áªLÉædGh äGOGóeE’G ≈∏Y á«eÉæàŸG ôWÉîŸG RÈj Ée ƒgh ójGõàe πμ°ûH ô£î∏d
∫hÎÑ∏d IQó°üŸG ¿Gó∏ÑdG ᪶æà ƒ°†©dG ádhódG ‘ ∞æ©dGh á«°SÉ«°ùdG πbÓ≤dG
.»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ø°ù– π°†ØH Ö∏£dG ´ÉØJQG ™e (∂HhCG)
á«YÉæ°üdG ∫hódG øe ÉgÒZh IóëàŸG äÉj’ƒ∏d IQƒ°ûŸG Ωó≤J »àdG ádÉcƒdG äôcPh
‘ »ŸÉ©dG ƒªædG ¿CG AÉKÓãdG Ωƒj §°SƒàŸG ióŸG ≈∏Y §ØædG ¥ƒ°S øY Égôjô≤J ‘
™Lôj Ée ƒgh ‹É◊G ó≤©dG ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH DƒWÉÑàdG ‘ CGóÑj ób ΩÉÿG ≈∏Y Ö∏£dG
¢†©H âØbƒJh .∂``HhCG ‘ èàæe È``cCG ÊÉ``K ¥Gô``©`dGh .QÉ©°SC’G ´ÉØJQG É¡æe ÜÉÑ°SC’
äÉHGô£°V’G øe É°†jCG ᪶æŸG êÉàfEG Qô°†J ɪæ«H QGPBG ¢SQÉe òæe ¥Gô©dG äGQOÉ°U
ÉjQÉe âdÉbh .ÉjÒé«f ‘ §ØædG ábô°Sh ¿GôjEG ≈∏Y á°VhôØŸG äÉHƒ≤©dGh É«Ñ«d ‘
‘” ôjô≤àdG áeó≤e ‘ á«dhódG ábÉ£dG ádÉcƒd ájò«ØæàdG IôjóŸG Úaƒg ôjO ¿Éa
øμd á«LÉàfE’G ábÉ£dG ‘ ™bƒàŸG ƒªædG º¶©Ÿ »°ù«FôdG Qó°üŸG ¥Gô©dG π¶j ∂HhCG
.“ójGõàe πμ°ûH ô£î∏d É°Vô©e hóÑj ƒªædG Gòg
¿ƒ«∏e 2^08 ™bGƒH á«LÉàfE’G É¡àbÉW ∂HhCG ójõJ ¿CG É«dÉM ábÉ£dG ádÉch ™bƒàJh
™bƒàŸG øeh .2019 ΩÉY ∫ƒ∏ëH É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 37^06 ¤EG π°üàd É«eƒj π«eôH
™e ádÉcƒdG ôjô≤J ¢VQÉ©àjh .IOÉ``jõ``dG øe áÄŸÉH 60 øe ÌcCÉH ¥Gô©dG ºgÉ°ùj ¿CG
…ôî°üdG §ØædG ºgÉ°ùj ¿CG ¬«a â©bƒJ …òdG 2013 ƒjÉe ‘ QOÉ°üdG ≥HÉ°ùdG Égôjô≤J
’É› í°ùØj ’ Éà ΩÉ``ÿG ≈∏Y ójó÷G »ŸÉ©dG Ö∏£dG º¶©e á«Ñ∏J ‘ »μjôeC’G
.QÉ©°SC’G ¢VÉØîfÉH IôWÉîŸG ¿hO É¡LÉàfEG IOÉjõd ∂HhCG ΩÉeCG ôcòj
¤EG 2014 ‘ §ØædG ≈∏Y »ŸÉ©dG Ö∏£dG §°Sƒàe π°üj ¿CG ábÉ£dG ádÉch ™bƒàJh
.2013 ƒjÉe ‘ ™bƒàŸG øY É«eƒj π«eôH ∞dCG 960 IOÉjõH É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 92^76
ΩÉ©dG É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 1^42 ¤EG ´QÉ°ùà«°S »ŸÉ©dG Ö∏£dG ƒ‰ ¿EG ádÉcƒdG âdÉbh
‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ¿CG ádÉcƒdG äôcPh .2014 ‘ É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 1^32 øe πÑ≤ŸG
.≥HÉ°ùdG ôjô≤àdG ‘ á©bƒàŸG ∂∏J øe ÌcCG §ØædG øe äÉ«ªc ï°V ¤EG êÉàëà°S ∂HhCG
§Øæ∏d OQƒà°ùe È``cCÉ`c Ió``ë`à`ŸG äÉ``j’ƒ``dG ≈∏Y ¥ƒØàà°S Ú°üdG ¿CG â``aÉ``°`VCGh
.É«°SBG ¤EG ΩÉ``ÿG ≈∏Y Ö∏£dG ƒ‰ ‘ Oô£ŸG ∫ƒëà∏d RGô``HEG ‘ ΩÉ©dG Gò``g ⁄É©dG ‘
DƒWÉÑJ çhóM ¿B’G ™bƒàJ É¡æμd 2015 ΩÉY ‘ Ö∏£∏d ´ô°SCG Gƒ‰ ádÉcƒdG â©bƒJh
.§Øæ∏d ¢üNQCG πFGóH OƒLhh á«Ä«H ±hÉfl ÖÑ°ùH ∂dP ó©H

ΩOÉ≤dG §ØædG èdÉ©J »àdG Ió«MƒdGh ¥Gô©dG
OGó``¨` H ‘ ¿É`` jô`` NC’G ™``≤` Jh .∫É``ª` °` û` dG ø``e
áeƒμ◊G Iô£«°ùd ¿É©°†îJh ܃``æ` ÷Gh
.OÉà©ŸÉc ¿Óª©Jh
IÉ``Ø` °` ü` ŸG ‘ Ú``°` Só``æ` ¡` e Ò`` Ñ` `c ∫É`` ` ` bh
äɪég ÖÑ°ùH” ¬ª°SG ô°ûf ΩóY ÉWΰûe
IQGOEG äQô`` b IÒ`` `NC’G IÎ``Ø` dG ‘ ô``JQƒ``ŸÉ``H
πLCG øe Ö``fÉ``LC’G ∫ɪ©dG AÓ``LEG IÉØ°üŸG
êÉ``à` fE’G äGó`` `Mh ≥``∏` Z É``°` †` jCGh º``¡`à`eÓ``°`S
¥É£ædG á©°SGh QGô``°`VC’G …OÉØàd πeÉμdÉH
»Øμj Ée ∑Éæg ¿EG ∫É``bh .“ºéæJ ób »àdG
Ú``°` ShÒ``μ` dGh ø``jõ``æ` Ñ` dGh RÉ``¨` dG â`` jR ø``e
.ô¡°T øe ÌcC’ »∏ëŸG Ö∏£dG á«Ñ∏àd
á«©«Ñ£dG OQGƒ``ŸG ô``jRh ∫É``b ,¥É«°ùdG ‘

ä’ÉcƒdG -OGó¨H
È``cCG »``é`«`H IÉ``Ø`°`ü`à ¿ƒ``dhDƒ` °` ù` e ∫É`` b
q¿EG AÉKÓãdG ¢ùeCG á«bGô©dG §ØædG ‘É°üe
q h â≤∏ZCG IÉØ°üŸG
ÖfÉLC’G ∫ɪ©dG AÓLEG ”
‘ ¿ƒbÉH Ú«∏ëŸG ∫ɪ©dG q¿CG ÚØ«°†e É¡H
≈∏Y ô£«°ùj ∫GRÉ``e ¢û«÷G q¿CGh º¡©bGƒe
.ICÉ°ûæŸG
á``dhó``dG º«¶æJ ø``e ¿ƒë∏°ùe ô£«°Sh
π°UƒŸG ≈∏Y ΩÉ°ûdGh ¥Gô©dG ‘ á«eÓ°SE’G
»°VÉŸG ´ƒ``Ñ`°`SC’G ¥Gô``©` dG ¿ó``e È``cCG ÊÉ``K
øe iô`` ` NCG á``ë`∏`°`ù`e äÉ``Yƒ``ª` › â``∏` NOh
.IÉØ°üŸG äô``°`UÉ``Mh »é«H áæ°ùdG Üô``©` dG
‘ ô``jô``μ` J ‘É``°` ü` e çÓ`` K ió`` ` MEG »``é` «` Hh

% 0.6 ™ØJôj z»HO{h ..¥Gô©dG ∞æY QGôªà°SG ™e á«é«∏ÿG ¥Gƒ°SC’G AGOCG øjÉÑJ
AÉæÑ∏d á°†HÉ≤dG ∂àHGQCG »ª¡°S Oƒ©°U ™e GôNDƒe
áÄŸG ‘ 7^3h 4^2 ä’hÉ≤ª∏d πμ°S ó``fBG ∂``jQOh
.Ö«JÎdG ≈∏Y
á``Ä`ŸG ‘ 0^3 ô``£` b á``°` UQƒ``H ô``°` TDƒ` e §``Ñ` gh
‘ ¬JÉjƒà°ùe ≈`` fOCG Óé°ùe á£≤f 12520 ¤EG
¢ùeG äÓeÉ©e …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ≈¡fCGh .øjô¡°T
»àdG äÉ©LGÎdG á∏°ù∏°S øe É«aÉ©àe ´ÉØJQG ≈∏Y
§°Sh IÒ`` NC’G äÉ°ù∏÷G ‘ º``¡`°`SC’G É¡H â«æe
…Oƒ©°ùdG ô°TDƒŸG ™ØJQGh .¥Gô©dG ‘ ∞æY ∫ɪYCG
á£≤f 9574^5 óæY ≥∏¨«d áÄŸÉH 0^54
á°†Øîæe âjƒμdG á°UQƒH äGô°TDƒe â≤∏ZCGh
≈∏Y »``∏`NGó``dG »°SÉ«°ùdG ™°VƒdG ‘ ΩRCÉ` J §``°`Sh
πNGO á«°ù«FQ äÉ«°üî°T ¢ù“ äÉÑjô°ùJ á«Ø∏N
á``aÉ``°`VEG Ú``≤`HÉ``°`S Ú``dhDƒ`°`ù`eh á``ª`cÉ``◊G Iô``°` SC’G
≥``∏`ZCGh .¥Gô``©` dG ‘ á``«`ª`«`∏`bE’G ´É``°` VhC’G ô``Jƒ``à`d
k
É°†Øîæe
á``jOÉ``«`≤`dG º``¡`°`SCÓ`d 15 â``jƒ``c ô``°`TDƒ`e
…ô©°ùdG ô°TDƒŸGh á£≤f 1164^2 ¤EG áÄŸG ‘ 0^9
πFÉ°Sƒd Ék≤ÑWh .á£≤f 7078^8 ¤EG áÄŸG ‘ 0^42
ï«°ûdG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ Ωó≤J ó≤a á«∏fi ΩÓ``YEG
Ö``FÉ``æ`∏`d ÆÓ``Ñ` H ¢`` ù` `eCG ìÉ``Ñ` °` ü` dG ∑QÉ`` Ñ` `ŸG ô``HÉ``L
ó¡ØdG óªMCG ï«°ûdG √OQhCG ɪ«a ≥«≤ëà∏d ΩÉ©dG
âjƒμdG ‘ áªcÉ◊G Iô°SC’G ÜÉ£bCG óMCG ìÉÑ°üdG
¢``†`©`Ñ`d äÉ``eÉ``¡` JG ø`` e á``«` fƒ``jõ``Ø` ∏` J á``∏` HÉ``≤` e ‘
ï«°ûdG Ωó≤J ɪc .âjƒμdG ‘ IòaÉædG äÉ«°üî°ûdG
≥«≤ëà∏d ΩÉ©dG ÖFÉædG ¤EG √Qhó``H ó¡ØdG óªMCG
π«°ùZ º¡àH Ú≤HÉ°S QÉÑc ÚdhDƒ°ùŸ äÉeÉ¡JG ‘
AÓ``«`à`°`S’Gh º``μ` ◊G ΩÉ``¶`æ`d IAÉ`` °` `SE’Gh ∫Gƒ`` ` eC’G
ôjóe »ª«dódG ¿ÉfóY ∫É``bh .áeÉY ∫Gƒ``eCG ≈∏Y
çóM Ée q¿EG RÎjhôd äGQÉ°ûà°SÓd Éæ«e ácô°T
äÉYÉ°TE’G ÖÑ°ùH “ôM •ƒ≤°S” ƒg á°UQƒÑdG ‘
ÉgPÉîJG ºà«°S ᪡e äGQGôb ∫ƒM »¡àæJ ’ »àdG
.»°SÉ«°ùdG ™°VƒdG ¿CÉ°ûH

ä’ÉcƒdG -º°UGƒY
‘ è``«`∏`ÿG ‘ º``¡` °` SC’G ¥Gƒ`` °` `SCG â``æ`jÉ``Ñ`J
âbh ‘ ¥É£ædG á©°SGh ™«H áLƒe ÜÉ``≤`YCG
ø``Y É``«` Fõ``L â``é` à` f ´ƒ`` Ñ` `°` `SC’G Gò`` `g ≥``HÉ``°` S
ó©Ñà°ùŸG øe ¿CG º``ZQ ¥Gô``©`dG ¿CÉ°ûH ≥∏≤dG
á«é«∏ÿG ∫hó`` dG äGOÉ``°` ü` à` bG Qô``°`†`à`J ¿CG
´ÉØJQG øe ó«Øà°ùJ ÉÃQ πH §Øæ∏d IQó°üŸG
.ΩÉÿG QÉ©°SCG
¤EG áÄŸG ‘ 0^6 »``HO ¥ƒ°S ô°TDƒe OGRh
.á``Ñ`∏`≤`à`e iô`` ` NCG á``°`ù`∏`L ‘ á``£`≤`f 4495
11 ‘ ¬JÉjƒà°ùe ≈``fOCG ø``Y ô°TDƒŸG ó©àHGh
≠∏Ñàd Ú``æ` KE’G Ωƒ``j ¬∏é°S …ò`` dG É``Yƒ``Ñ`°`SCG
™e á``Ä`ŸG ‘ 33 ΩÉ``©`dG á``jGó``H òæe ¬Ñ°SÉμe
øe ìÉ`` `HQC’G »``æ`L Ú``H øjôªãà°ùŸG π≤æJ
AGô°T IOÉYEG ÚHh Oƒ©°üdG øe ÚeÉY ƒëf
∫Ébh .π``bCG ájô©°S äÉjƒà°ùe óæY º¡°SC’G
ó`` jGh ió`` d »``æ` Ø` dG π``∏` ë` ŸG RQhÉ`` ` H ¢`` Shô`` H
É«dhõf ÉgÉŒEG »HO äó¡°T” »HO ‘ øé«a
¤EG Ò``°`û`j É``e ƒ`` gh á``«`æ`a π``eGƒ``Y Ö``Ñ`°`ù`H
¤EG ∂``dP ó©H πªàëŸG ∫hõ``æ` dG ø``e ó``jõ``e
ƒëf ò``æ`e á°†ØîæŸG äÉ``jƒ``à`°`ù`ŸG ø``e π`` bCG
ó©jh √QÉ``¶`à`fG ∫É``W í«ë°üJ ¬``fEG ...ô``¡`°`T
¬æμd ¥ƒ°ù∏d É«ë°U ™``°`ShC’G ¥É£ædG ≈∏Y
Gò``d ∞``«`°`ü`dG π``°`ü`a π``Ñ`b Iô``°`TÉ``Ñ`e çó``ë` j
‘h .ô¡°TCG á©°†Ñd ôªà°ùj ¿CG øμÁ ¬fEÉa
äÓeÉ©àd ¢Uôa ∑Éæg ¿ƒμà°S ∂dP AÉæKCG
º`` ¡` `°` `SC’G â`` ©` `Ø` `JQGh .“óeC’G IÒ`` °` `ü` `b
ÚH øe »gh - …QÉ≤©dG ´É£≤dÉH á£ÑJôŸG
…ODƒ` Jh ¥ƒ``°`ù`dG ‘ ’hGó`` J Ì`` cC’G º``¡`°`SC’G
πμc á°UQƒÑdG ‘ äÉcôëàdG º«î°†J ¤EG
É¡H â«æe »àdG ôFÉ°ùÿG ¢†©H ¢Vƒ©àd -

É«°ShQ zπfi π–{ ¿CG ¿hO ÉHhQhC’ RɨdG IOÉjR ≈∏Y IQOÉb zπjhCG äÉà°T{ ¢Vhô©ŸG ±hÉfl QGôªà°SG ºZQ zâfôH{ Oƒ©°U ∞bƒj ìÉHQC’G »æL
á«°ShôdG Ωhô``HRÉ``L ácô°T ø``e á``eOÉ``≤`dG äGQOÉ``°`ü`dG π``fi πëàd
πfi πëf ¿CG ™«£à°ùf ’ Éææμd A»°ûdG ¢†©H É¡JOÉjR ÉææμÁ”
π``jhCG äÉà°Th .ΩÉ``bQCG …CG øY ófƒd ∞°ûμj ⁄h .“»°ShôdG RɨdG
≠∏ÑJh á«HhQhC’G ¥ƒ°ùdG ¤EG »©«Ñ£dG Rɨ∏d OQƒe ÈcCG ÊÉK »g
â©ØJQGh .ácô°ûdG äÉfÉ«H Ö°ùëH áÄŸÉH 14 ƒëf á«bƒ°ùdG É¡à°üM
π°üàd áÄŸÉH 16 É«côJ ∂dP ‘ Éà É``HhQhCG ¤EG ΩhôHRÉL äGOGó``eEG
»°VÉŸG ΩÉ©dG Ö©μe Îe QÉ«∏e 161^5 ≠∏H »°SÉ«b iƒà°ùe ¤EG
äGOGó``eEG â°†ØîfG ɪæ«H 2012 ‘ Ö©μe Îe QÉ«∏e 138 πHÉ≤e
.Ö©μe Îe QÉ«∏e 102^5 ¤EG áÄŸÉH á°ùªN áÑ°ùæH èjhÔdG

RÎjhQ -ƒμ°Sƒe

RÎjhQ -¿óæd

π`` jhCG äÉ``à`°`T á``cô``°`û`d …ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù`«`Fô``dG ó``fƒ``d ¬``é`∏`g ∫É`` b
OÉ–’G ¤EG RɨdG äGOGóeEG ójõJ ób ácô°ûdG ¿EG ¢ùeCG á«éjhÔdG
.»°ShôdG RɨdG πfi É¡JGOGóeEG π– ¿CG øμÁ ’ øμd »HhQhC’G
¢†ØîH ƒμ°Sƒe ΩÉ``«`b ø``e Ωƒ``j ó©H ó``fƒ``d äÉëjô°üJ »``JCÉ`Jh
.ô©°ùdG ≈∏Y ±ÓN Ö°ùH É«fGôchCG ¤EG É¡JGOGóeEG
≈∏Y GOQ ábÉ£∏d ô“Dƒe ¢ûeÉg ≈∏Y Ú«Øë°ü∏d ófƒd ∫É``bh
äGOGó`` eE’G õjõ©J ácô°ûdG ¿ÉμeEÉH ¿É``c GPEG É``e ¢Uƒ°üîH ∫GDƒ`°`S

Oƒ``≤` ©` dG ‘ §``Ø` æ` dG ô``©` °` S ™`` LGô`` J
π«eÈ∏d GQ’hO 112 ܃``°` U á``∏` LB’G
™«ÑdÉH ø``jô``ª`ã`à`°`ù`ŸG ΩÉ``«` b ™``e ¢``ù` eCG
‘ á©jô°S Iô``Ø`W ó``©`H ìÉ`` `HQC’G »``æ`÷
¿ƒ``©`bƒ``à`j Ú``∏`eÉ``©`à`ŸG ø``μ` d QÉ``©` °` SC’G
‘ ∞æ©dG πμ°T GPEG Ö°SÉμŸG øe Gójõe
áeOÉ≤dG äGOGóeE’G ≈∏Y Gô£N ¥Gô©dG
.∂HhCG ᪶æà èàæe ÈcCG ÊÉK øe
¿ƒ``«` eÓ``°` SEG ¿ƒ``∏` JÉ``≤` e ¤ƒ`` à` °` SGh
´ƒÑ°SC’G ∫Ó``N ∫ɪ°ûdG ‘ ¿ó``e ≈∏Y
á¨dÉÑdG ¥Gô©dG äGQOÉ``°`U øμd Ò``NC’G
ô``KCÉ`à`J ⁄ É``«`eƒ``j π``«`eô``H ¿ƒ``«`∏`e 3^3
ƒ∏«H ô``aƒ``à`°`ù`jô``c ∫É`` `bh .¿B’G ≈``à` M
Oƒ©°üdG áLƒe ¿EG ¢TÉH õjôØ«L øe
QÉ©°SC’G ™ØJΰSh ¬àæJ ⁄h âØbƒJ”
Qƒ¡X óæY ÒãμH ≈``∏`YCG iƒà°ùe ¤EG
º¶©e å«M) ܃æ÷G ≈∏Y ô£N …CG
ó``jó``¡`J ¿CÉ` °` T ø``e ...(§`` Ø` æ` dG êÉ`` à` `fEG
äÉ``«` dBG ≈``∏` Y É``°` †` jCG ô`` KDƒ` `j ¿CG OGó`` ¨` `H
ô©°S ™``LGô``Jh .“§ØædG ™``«`Hh AGô``°`T
º«∏°ùJ á``∏` LB’G Oƒ``≤`©`dG ‘ â``fô``H ΩÉ``N
Q’hO 112^22 ¤EG Éàæ°S 72 ¢ù£°ùZCG
48 ´ÉØJQG ≈∏Y ó≤©dG ≥∏ZCGh .π«eÈ∏d

»`aÉ©àdG øe z…õcôŸG{ ±hÉfl ó©H ™LGÎj ‹GΰSC’G Q’hódG
™aQ ܃``°`U ∫ƒëàj GÎ``∏`‚G ∂æH ‘ ΩÉ``©`dG √É``Œ’G ¿CÉ` H äÉæ¡μJ
¤EG á``Ä`ŸÉ``H 0^6 á``«`dGÎ``°`SC’G á∏ª©dG â``©`LGô``Jh .Ió``FÉ``Ø`dG QÉ``©`°`SCG
áÄŸÉH 0^05 »æ«dΰS’G ¬«æ÷G ¢†ØîfGh .»μjôeCG Q’hO 0^9353
Q’hódG πé°Sh .hQƒ«dG ΩÉeCG áÑ°ùædG ¢ùØæH ™ØJQGh Q’hódG ΩÉeCG
»NƒJ π©ØH hóÑj Ée ≈∏Y ≥«°V ¥É£f ‘ QGO ¬æμd GOhófi ÉYÉØJQG
…OÉ`` –’G »``WÉ``«`à`M’G ¢``ù`∏`› ´É``ª`à`LG π``Ñ`b Qò`` ◊G Ú``∏`eÉ``©`à`ŸG
óYÉ°üJ øe ±hÉ``flh ´ƒÑ°SC’G Gòg (»μjôeC’G …õcôŸG ∂æÑdG)
π°ü«d á«μjôeC’G á∏ª©dG ΩÉeCG hQƒ«dG ô≤à°SGh .¥Gô©dG ‘ ∞æ©dG
0^2 ƒëf Q’hódG ™ØJQGh .Q’hO 1^3560 ¤EG äÓeÉ©àdG çóMCG ‘
≈fOCG øY Gó©àÑe øj 102 ¤EG π°ü«d á«fÉHÉ«dG á∏ª©dG ΩÉeCG áÄŸÉH
.»°VÉŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ¬∏é°S …òdG 101^60 ÚYƒÑ°SCG ‘ ¬JÉjƒà°ùe

RÎjhQ -¿óæd
√Ò¶f ΩÉeCG áÄŸÉH ∞°üf øe ÌcCG ‹GΰSC’G Q’hódG ™LGôJ
…õ``cô``ŸG ∂``æ` Ñ` dG ´É``ª` à` LG ô``°`†`fi ô``°`û`f ó``©` H ¢``ù` eCG »``μ` jô``eC’G
ÚÑàj Ée ¢Uƒ°üîH ∑ƒμ°ûdG øe ójõe øY ÈY …òdG ‹GΰSC’G
‹GΰSC’G Q’hódG ¢VÉØîfG ¿Éch .Üô£°†e …OÉ°üàbG ±É©J ¬fCG
»àdG á«°ù«FôdG äÓª©dG ¥Gƒ°SCG ‘ ó«MƒdG ÒÑμdG ∑ôq ëàdG ƒg
á≤«°V äÉbÉ£f πNGO »μjôeC’G Q’hó``dGh ÚdGh hQƒ«dG É¡«a QGO
»``æ`«`dÎ``°`S’G ¬``«`æ`÷G π``é`°`Sh .Ò`` `NC’G ´ƒ``Ñ` °` SC’G ∫Ó``N á``jÉ``¨`∏`d
Iôª∏d Q’hO 1^70 √RhÉ`` Œ ó©H É``jƒ``b π``X ¬æμd ÉØ«ØW É``©`LGô``J
äÉ°SÉ«°ùdG ´Éæ°U óMCG ™e á∏HÉ≤e äOGRh .äGƒæ°S ¢ùªN ‘ ¤hC’G

âfÉc .ƒ«fƒj 20 ‘ Rƒ``“ ƒ«dƒj ó≤Y
áÄŸÉH á©HQCG ƒëf â©ØJQG âfôH QÉ©°SCG
òæe IOÉ`` jR È``cCG ‘ »``°`VÉ``ŸG ´ƒ``Ñ` °` SC’G
áLƒe ø``μ`d »``°`VÉ``ŸG ΩÉ``©`dG ø``e ƒ``«`dƒ``j
áeƒμ◊G ΩÉ``«`b ó``©`H â``Ø`bƒ``J Oƒ``©`°`ü`dG
.á«æeC’G äGAGôLE’G ójó°ûàH á«bGô©dG

ó©°U ¿CG ó©H ÚæK’G ¢ùeCG ∫hCG Éàæ°S
.Q’hO 113^28 ¤EG äÓeÉ©ŸG ∫ÓN
Oƒ≤©dG ‘ »``μ` jô``eC’G ΩÉ``ÿG ∫õ``fh
¤EG É``à`æ`°`S 80 ƒ``«`dƒ``j º``«`∏`°`ù`J á``∏` LB’G
≥∏ZCG ¿CG ó©H π«eÈ∏d Q’hO 106^10
πLCG πëjh .óMGh âæ°S ¢VÉØîfG ≈∏Y

ájô°üŸG á°UQƒÑdG •ƒÑg
ìÉHQC’G »æ÷
áãdÉãdG á°ù∏é∏d ájô°üŸG á°UQƒÑdG â£Ñg
â``©`aO å``«` M ;AÉ`` KÓ`` ã` `dG ¢`` ù` `eCG ‹Gƒ`` à` `dG ≈``∏` Y
ø``jô``ª`ã`à`°`ù`ŸG ¥Gô`` ©` dG ‘ á`` ` eRC’G ø``e ±hÉ`` `fl
â≤≤– »àdG Ö°SÉμŸG ¢†©H øe ìÉ``HQC’G »æ÷
.ΩÉ©dG Gòg
ájô°üŸG á°UQƒÑ∏d »°ù«FôdG ô°TDƒŸG ™LGôJh
√ôFÉ°ùN ≠∏Ñàd á``£`≤`f 8397 ¤EG á``Ä` ŸG ‘ 1^5
≈∏YCG πé°S ɪæ«M ƒ«fƒj 12 òæe áÄŸG ‘ á©HQCG
É©ØJôe ô°TDƒŸG ∫Gõj ’h .ÚYƒÑ°SCG ‘ ¬JÉjƒà°ùe
óªfi ∫É`` bh .ΩÉ``©` dG á``jGó``H ò``æ`e á``Ä`ŸG ‘ 23^8
¢``ShQÉ``a ió``d º``¡` °` SC’G ∫hGó`` `J ¢``ù`«`FQ ¿Gƒ``°` VQ
πμ°ûH ÉfôKCÉJ” Iô``gÉ``≤` dG ‘ á``«` dÉ``ŸG ¥GQhCÓ` ` `d
áŒÉædG á≤£æŸG ‘ º¡°SC’G ™«H áLƒÃ »°ù«FQ
AÉÑfCG óLƒJ ’ ...¥Gô©dG ‘ ∞æ©dG óYÉ°üJ øY
Ωôëj É``e ƒ``gh ájOÉ°üàbG hCG á«°SÉ«°S á«HÉéjEG
§≤à∏J ¥ƒ°ùdG .á«aÉ°VEG Ö°SÉμe …CG øe ¥ƒ°ùdG
ÉÃQ ¥Gô©dG ‘ ´Gô°üdG ¿CG º``ZQh .“É¡°SÉØfCG
¿CG ’EG ô``°`ü`e ≈``∏`Y ô``°`TÉ``Ñ`e Ò``KCÉ` J ¬``d ¿ƒ``μ` j ’
äÉYƒaóŸG ¿Gõ«Ã ô°†j ób §ØædG QÉ©°SCG ´ÉØJQG
º``YO ΩÉ``¶`f ∫Ó``N ø``e á``dhó``∏`d á``eÉ``©`dG á``«`dÉ``ŸGh
™«H äÉ«∏ªY ájô°üŸG á°UQƒÑdG äó¡°Th .OƒbƒdG
ájô°üŸG º¡°S ¢†ØîfGh .äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘
áYƒª› º¡°S ô°ùNh áÄŸG ‘ 2^2 ä’É°üJÓd
áÄŸG ‘ 1^8 …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d ≈Ø£°üe â©∏W
.á``Ä`ŸG ‘ 1^5 ‹hó`` dG …QÉ``é` à` dG ∂``æ`Ñ`dG º``¡`°`Sh
ô°üe ‘ á«dÉ◊G á«dÉŸG áæ°ùdG ¿EG ¿Gƒ°VQ ∫Ébh
…ôjóe ¢†©H ™aO Ée ƒgh ƒ«fƒj 30 ‘ »¡àæJ
á``dhó``dÉ``H á``£` Ñ` Jô``e äÉ``°` ù` °` SDƒ` e ‘ ≥``jOÉ``æ` °` ü` dG
øe ìÉ``HQCG »æLh º¡°SC’G ‘ õcGôe ¢†ØN ¤EG
.ΩÉ©dG ájGóH òæe â≤≤– »àdG Ö°SÉμŸG

RɨdG OQƒJ z»H.»H{
20`H Ú°ü∏d ∫É°ùŸG
Q’hO QÉ«∏e
ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ‹OGO ܃``H ∫É``b
§ØædG ácô°T ¿EG ƒμ°Sƒe ‘ ô“Dƒe ∫ÓN »H.»H
Q’hO QÉ«∏e 20 ƒëæH ÉbÉØJG â``©`bh ábÓª©dG
…ôëÑdG §ØædG á°ù°SDƒe ójhõàd AÉKÓãdG ¢ùeCG
»©«Ñ£dG RÉ``¨`dÉ``H (∑ƒ``æ`°`S) á«æ«°üdG á«æWƒdG
.∫É°ùŸG
¥ÉØJ’G ¿É©bƒà°S Úàcô°ûdG ¿EG ‹OGO ∫Ébh
ÊÉ£jÈdG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ¿Ó``YEG ™e ¿óæd ‘
ájQÉŒ äÉ``bÉ``Ø`JG á∏°ù∏°S ø``Y ¿hÒ``eÉ``c ó«ØjO
AGQRƒ`` dG ¢``ù`«`FQ É``¡`H Ωƒ``≤`j IQÉ`` jR ™``e ø``eGõ``à`dÉ``H
.ΩÉ``jCG á``KÓ``K ôªà°ùJh ≠fÉ«°ûJ ¬``c ‹ »æ«°üdG
ójQƒàd ÉeÉY 20 ¬Jóe ¥ÉØJG ¬fEG” ‹OGO ∫É``bh
ô°ùL ¬``fEG .Éædh º¡d ∫OÉ``Y ô©°ùdG .∫É°ùŸG RɨdG
OhõJh .“Ú°üdGh É«fÉ£jôH ÚH IQÉéà∏d ó«L
∫É°ùŸG RɨdÉH á«æ«°üdG ácô°ûdG π©ØdÉH »H.»H
.É«°ù«fhófEG øe

º¡°SC’G ∂°SÉ“
á«HhQhC’G
¢``ù` eCG Ó``«` ∏` b á`` `«` ` HhQhC’G º``¡` °` SC’G â``©` Ø` JQG
äÉ«∏ªY ø``e ó``jõ``à ∫É``eBÉ` H á``eƒ``Yó``e AÉ``KÓ``ã`dG
á``jÉ``Yô``dG ´É`` £` `b ‘ êÉ`` ` eó`` ` f’Gh PGƒ`` ë` `à` `°` `S’G
±hÉ``î`ŸG äô``°` VCG ¿CG ó``©`H ¢``TÉ``©`à`f’Gh á«ë°üdG
.IÒNC’G ΩÉjC’G ‘ º¡°SC’ÉH á«°SÉ«°Sƒ«÷G
á«fÉ£jÈdG ôjÉ°T áYƒª› º¡°SCG äó©°Uh
Qó``°`ü`à`à`d á``Ä` ŸÉ``H 3^5 á`` «` `FGhó`` dG äÉ``YÉ``æ` °` ü` ∏` d
iÈμd 300 â°SôahQƒj ô°TDƒe ≈∏Y ÚëHGôdG
¿EG RÎ`` jhQ â``dÉ``b ¿CG ó``©`H á`` «` `HhQhC’G º``¡` °` SC’G
GQÉ°ûà°ùe »à«°S Qɪãà°S’G ∂æH âæ«Y áYƒªéŸG
øe áLƒe Ö≤Y PGƒëà°SG ¢Vhô©d É©bƒJ É¡d
.á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b ‘ á∏KɪŸG äÉ≤Ø°üdG
áÄŸÉH 0^2 áÑ°ùæH 300 â°SôahQƒj ô°TDƒe ™ØJQGh
äÉYÉ£≤dG iƒà°ùe ≈∏Yh .á£≤f 1386^70 ¤EG
¬«aÎdGh ôØ°ùdG º``¡`°`SCG ´É``£`b í``HGQ È``cCG ¿É``c
√ôFÉ°ùN ø``e É«aÉ©àe á``Ä`ŸÉ``H 0^8 ™``Ø`JQG …ò``dG
™aO ¿CG ó©H »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ÉgóÑμJ »àdG IOÉ◊G
´ÉØJQÓd âfôH èjõe §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ ôJƒàdG
ÉHhQhCG AÉëfCG »bÉH ‘h .π«eÈ∏d GQ’hO 113 ¤EG
º¡°SCÓd 100 õ``ÁÉ``J ∫É°ûææjÉa ô``°`TDƒ`e ™``Ø` JQG
∑Éc ô°TDƒe øe πc OGRh áÄŸÉH 0^2 á«fÉ£jÈdG
áÄŸÉH 0^3 ÊÉ``ŸC’G ¢ùcGO ô°TDƒeh »°ùfôØdG 40
.íàØdG óæY

Gôk ¡°T 16 »`a áÑ°ùf ≈∏YCÉH Ú°üdG »`a Iô°TÉÑŸG á«ÑæLC’G äGQɪãà°S’G •ƒÑg É«≤jôaEG ܃æL »`a ÚHô°†ŸG ºLÉæŸG ∫ɪY QƒLC’ ¢VôY ≈∏Y »FóÑe ¥ÉØJG
RÎjhQ -ÚμH

øe áLQÉÿG äGQɪãà°S’G ¥ƒØJ ¿CG äÉ£∏°ùdG ™bƒàJh
ƒjÉe ¿CG ÒZ .Öjôb âbh ‘ É¡«dEG á≤aóàŸG ∂∏J Ú°üdG
Ú°üdG äGQɪãà°SG â©LGôJ ó≤a .√ÉŒ’G Gòg ó¡°ûj ⁄
¤EG áÄŸÉH 0^2 êQÉÿÉH á«dÉŸG ÒZ äÉYÉ£≤dG ‘ Iô°TÉÑŸG
ô°ûæJ ’h .¤hC’G á°ùªÿG ô¡°TC’G ‘ Q’hO QÉ«∏e 30^8
.ájô¡°T áØ°üH êQÉÿG ‘ á«dÉŸG É¡JGQɪãà°SG Ú°üdG

᪶æe ¤EG Ú°üdG Ωɪ°†fG òæeh .IójóL äGQɪãà°SG
É``¡`JGQÉ``ª`ã`à`°`SG â``©`Ø`JQG 2001 ΩÉ``Y ‘ á``«`ŸÉ``©`dG IQÉ``é` à` dG
â¨∏H å«M á«°SÉ«b äÉjƒà°ùe ¤EG Iô°TÉÑŸG á«ÑæLC’G
ΩÉ``©`dG Q’hO QÉ``«`∏`e 118 É``¡`«`dEG á``≤`aó``à`ŸG äGQÉ``ª`ã`à`°`S’G
á«ÑæLC’G äGQɪãà°S’G ∫ƒ``°`Uh ™``e ≈àM øμd .»``°`VÉ``ŸG
GOhó``fi ƒªædG º``NR πX »°SÉ«b iƒà°ùe ¤EG Iô°TÉÑŸG

»``à` dG Ió`` jó`` ÷G á``«` Ñ` æ` LC’G äGQÉ``ª` ã` à` °` S’G â``∏` é` °` S
Gôk ¡°T 16 ‘ É¡d •ƒÑg ÈcCG ƒjÉe ‘ Ú°üdG É¡àHòàLG
IQÉéàdG IQGRh ¿q CG º``ZQ OÓÑdG OÉ°üàbG DƒWÉÑàH IôKCÉàe
.øjQó°üª∏d ábô°ûe ¿ƒμJ ób ¥ÉaB’G ¿q EG âdÉb
äGQɪãà°SG âHòL Ú°üdG ¿q EG IQÉéàdG IQGRh âdÉbh
ƒ``jÉ``e ‘ Q’hO QÉ``«` ∏` e 8^6 É``¡`à`ª`«`b Iô``°` TÉ``Ñ` e á``«` Ñ` æ` LCG
∞©°VCG ‘h ΩÉ``Y πÑb É¡æY áÄŸÉH 6^7 ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfÉH
äGQɪãà°SG Ú°üdG âÑ£≤à°SGh .2013 ôjÉæj òæe É¡d AGOCG
ô``¡`°`TC’G ‘ Q’hO QÉ``«`∏`e 49 á``ª`«`≤`H Iô``°`TÉ``Ñ`e á``«`Ñ`æ`LCG
πÑb É¡æY áÄŸÉH 2^8 ´ÉØJQÉH 2014 øe ¤hC’G á°ùªÿG
k G AGOCG ∞©°VCG ƒ``gh ΩÉ``Y
AGÈ``N ∫ƒ``≤`jh .ΩÉ``Y ∫Ó``N É°†jC
‘ OÉ°üàbG È``cCG ÊÉ``K ‘ ºNõdG DƒWÉÑJ ¿EG ¿ƒjOÉ°üàbG
ójõŸG ï°V ø``Y äÉcô°ûdG ±hõ``Y ¤EG …ODƒ` j ó``b ⁄É``©`dG
ƒªædG ¢VÉØîfG ™bƒàŸG ø``eh .Ú°üdG ‘ ∫Gƒ`` eC’G ø``e
¿ƒμJ ó``bh .áæ°S 24 ‘ ¬JÉjƒà°ùe ≈``fOCG ¤EG ΩÉ``©`dG Gò``g
¿Gƒ«dG ᪫b ¿q CÉ` H ™°SGh ¥É£f ≈∏Y Iô°ûàæŸG äÉ©bƒàdG
ôKDƒJ »àdG á«°SÉ«°ùdG äGô``Jƒ``à`dGh ΩÉ©dG Gò``g ™LGÎà°S
…CG π«LCÉJ ≈∏Y äÉcô°ûdG É©é°T Ú∏eÉY IQÉéàdG ≈∏Y

»éàæe q¿CG ±É°VCGh .“É¡à°ûbÉæe ¤EG áLÉëH âdGR Ée øμ°ùdG
¬àMôW QƒLCÓd ìGÎ``bG ≈∏Y OÉ``–’G øe GOQ Gƒ≤∏J ÚJÓÑdG
äÉ°ûbÉæe ±Gô`` WC’G ™«ªL …ôéà°Sh Ú``æ`K’G Ωƒ``j äÉcô°ûdG
≈∏Y ÉÑ∏°S ô¡°TCG á°ùªN ΩGO …òdG ÜGô°VE’G ôKCGh .´ƒÑ°SC’G Gòg
äGOGó``eEG øe áÄŸÉH 40 áÑ°ùæH IOÉY ºgÉ°ùJ »àdG ºLÉæŸG êÉàfEG
á«≤jôaE’G äGOÉ°üàb’G Ì``cCG ™aóH Qòæjh á«ŸÉ©dG ÚJÓÑdG
ÉØdCG 70 ¬ª¶f …òdG ÜGô°VE’G Gògh .OƒcôdG IôFGO ¤EG Éeó≤J
܃æL ïjQÉJ ‘ áØ∏μJ Ì``cC’Gh ∫ƒ``WC’G ƒg ºLÉæŸG ∫ɪY øe
.É«≤jôaEG

RÎjhQ -êÈ°ùfÉgƒL
ÚJÓÑdG »éàæe q¿EG ¢ùeCG Ωƒ«æ«JÓH ’É``Ñ`eEG ácô°T âdÉb
Gƒ≤ØJG É«≤jôaCG ܃æL ‘ AÉæÑdGh ºLÉæŸG ∫ɪY äÉHÉ≤f OÉ–Gh
⁄ øμd óeC’G πjƒW ÜGô°VEG AÉ¡fE’ QƒLCÓd πeÉ°T ¢VôY ≈∏Y
.á«aÉ°VE’G ÉjGõŸGh »æeõdG QÉWE’G πãe π«°UÉØJ IQƒ∏H ó©H ºàj
iôL” ¿hÒ`` `K ¿É``gƒ``L á``cô``°` û` dG º``°` SÉ``H çó``ë` à` ŸG ∫É`` `bh
óLƒJ ’ .hóÑj Ée ≈∏Y ¢Vô©dG ‘ »°SÉ°SC’G CGóÑŸG ≈∏Y ¥ÉØJ’G
∫ó``Hh »æeõdG QÉ`` WE’G πãe ᫪gCG π``bCG iô``NCG πFÉ°ùe iƒ``°`S

‫‪∂∏¡à°ùŸG ájɪM‬‬

‫‪Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G‬‬

‫‪{ ÉgQó°üJ áëØ°U‬‬

‫‪11‬‬

‫‪∂∏¡à°ùªdG ájɪëd áeÉ©dG áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH z‬‬

‫ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬

‫"ﺣﻈﺮ ﺑﻴﻊ ا(ﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ" ٌ‬
‫ﺣﻞ ﻟﺘﻔﺎدي‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰٌ ﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬
‫ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال واﻷرواح‪ .‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﺮاء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻً ﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ‪،‬‬
‫ﻛﺘﺒﺖ‪ :‬ﻧﻌﻴﻤﺔ اﻟﺸﻬﻮﻣﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻃﺎرات أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ أي اﻷﻣﻮر اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺪرﺟﺔ أوﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻃﻮل ﻣﺪة اﻟﻨﻬﺎر ودرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﺈن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺮﻛﺒﺘﻪ اﻟﺘﻲ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺈﺻﺪار‬
‫ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‪ .‬وﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺷﺮاء إﻃﺎرات ﻗﺮار ﺣﻈﺮ ﺑﻴﻊ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن‬
‫ﻓﺈن اﻹﻃﺎرات ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺗﻔﺎدﻳًﺎ ﻷي ﻣﺸﺎﻛﻞ وأﺿﺮار ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ‪.‬‬
‫أﻛﺪ ﺟﻼل ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮﻫﻴﺒﻲ رﺋﻴﺲ‬
‫ﻗﺴﻢ ﺷﻜﺎوى اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أن إﺧﺘﻴﺎر اﻹﻃﺎر‬
‫اﻵﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎس اﻟﻤﻨﺼﻮح ﺑﻪ وﺑﻨﻔﺲ‬
‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﺜﻞ اﻟﻮزن واﻟﺴﺮﻋﺔ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮاً‬
‫إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺮارة اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺼﻴﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮورة‬
‫وﺟﻮد رﻣﺰ ﺑﺎﻹﻃﺎرات ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺪى‬
‫ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻳﻪ‬
‫)‪ (A‬ﺛﻢ ﺑﻲ )‪ (B‬ﺛﻢ ﺳﻲ )‪ (C‬واﻷﻓﻀﻞ‬
‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﻣﺰ اﻳﻪ )‪ (A‬ﻓﻬﻮ اﻷﻓﻀﻞ‬
‫ﻟﻸﺟﻮاء ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎرﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ‬
‫وأﻛﺪ اﻟﻮﻫﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺷﺮاء‬
‫إﻃﺎرات ذات ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻣﻤﺘﺎزة ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاد‬
‫واﺧﺘﺒﺎر ﻗﺪرة ﺗﺤﻤﻞ اﻹﻃﺎر ‪ .‬وﺣﻮل‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﻴﺪ‬
‫واﻟﺴﻴﺊ ﻳﻘﻮل اﻟﻮﻫﻴﺒﻲ أن ﻫﺬا ﻳﺘﻢ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﺎج‬
‫واﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ورﻣﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬
‫اﻟﺤﺮارة ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة‬
‫ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬
‫وﻳﻘﻮل ﺳﻌﻮد اﻟﻔﺎرﺳﻲ‪ :‬ﻟﺠﺄ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻃﺎرات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ؛ ﺑﺴﺒﺐ رﺧﺺ ﺳﻌﺮﻫﺎ‬
‫اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻌﺮ اﻹﻃﺎر‬
‫اﻷﺻﻠﻲ ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وﻛﺜﺮة اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻳﻠﺠﺄون‬
‫إﻟﻰ ﺷﺮاء اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﺤﺠﺔ‬
‫رﺧﺺ ﺳﻌﺮﻫﺎ‪ ،‬وﻋﻤﺮﻫﺎ اﻟﻤﻜﺬوب‪،‬‬
‫اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻟﺤﺎﺟﺔ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ ؛ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأوا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺨﻔﺎء ؛ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وإﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻗﺪ‬
‫ﻳﺆدي ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ‬
‫اﻧﻔﺠﺎر اﻹﻃﺎر ‪ ،‬ووﻗﻮع ﺣﻮادث‬
‫ﻣﺮورﻳﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ؛ ﻳﻜﻮن ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ وأﺳﺮﺗﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻮﺟﻪ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻧﺼﻴﺤﺘﻪ ﻗﺎﺋ ًﻼ‪ :‬ﻛﻞ‬
‫ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ‬
‫اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻹﻃﺎرات؛‬
‫ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺿﺮار ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺮﺗﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وأن ﻳﺪﻓﻊ‬
‫ﻣﺒﻠﻐﺎً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘﻪ وﺳﻼﻣﺔ‬
‫أﺳﺮﺗﻪ واﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻗﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ :‬ان اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻃﺎرات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﺷﺮاءﻫﺎ ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎﺗﻚ‬
‫وﺣﻴﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻰ اﻟﻬﻼك ﻓﻬﻲ ﺗﺆدي‬
‫اﻟﻰ اﻟﺤﻮادث وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻻﻣﻮال‬
‫واﻻرواح‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻨﺪ‬
‫ﺷﺮاء اﻹﻃﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻ ﺑﺪ ان‬

‫اﻟﻤﺎده)‪ (٢١‬ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ :‬ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ‪ ٥‬اﻻف رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ‬

‫ﺟﻼل اﻟﻮﻫﻴﺒﻲ‪:‬‬
‫ـ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺴﺮﻋﺔ‬
‫واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ورﻣﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮارة‬

‫اﻟﻤﺎده )‪ (٢١‬ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ :‬ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﻪ اﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اي ﻗﺎﻧﻮن أﺧﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ‬
‫ﺧﻤﺴﺔ اﻻف رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻟﻮاﺋﺤﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺳﻌﻮد اﻟﻔﺎرﺳﻲ‪:‬‬
‫ـ ﻟﺠﺄ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام‬
‫ا(ﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ؛ ﺑﺴﺒﺐ رﺧﺺ‬
‫ﺳﻌﺮﻫﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻌﺮ‬
‫ا(ﻃﺎر ا‪N‬ﺻﻠﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪:‬‬
‫ـ ﻗﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬
‫وﻋﺪم إدراﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ‬
‫ا(ﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ‪:‬‬
‫ـ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟ‪T‬ﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬
‫ﻟﻘﻠﺔ ﺛﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺺ‬
‫أﻏﻠﻰ ﻣﻦ أي ﺛﻤﻦ‬
‫ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﻃﺎرات وﻫﻞ ﻫﻲ‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ‬
‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ وﻃﺒﻴﻌﺔ‬
‫درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺮى اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ :‬أن أﺳﺒﺎب ﺷﺮاء‬
‫اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻘﻠﺔ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬
‫وﻋﺪم إدراﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬
‫ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ ﻫﺬه اﻹﻃﺎرات واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻦ ذوي‬
‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وذﻟﻚ‬
‫ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء إﻃﺎرات‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺎﻧﺪه اﻟﺮأي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ‬
‫ﻗﺎﺋ ًﻼ‪ :‬ﺗﻌﺪ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﻄﺮا‬

‫ﻧﺼــﺎﺋﺢ‬

‫ﻗﺎﺗ ًﻼ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻳﺘﺠﻪ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻺﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻘﻠﺔ‬
‫ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻃﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺺ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ‬
‫أي ﺛﻤﻦ‪.‬‬
‫وأوﺿﺢ اﻟﺤﺎرﺛﻲ‪ :‬أﻏﻠﺐ اﻹﻃﺎرات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺮﻛﻬﺎ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺷﺮاﺋﻬﻢ ﻹﻃﺎرات ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺤﻞ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬
‫وإﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺠﻮدﺗﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ‬
‫ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ‬
‫أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ‬
‫ﺟﻮدﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺾ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ أﻃﻮل ﻣﻦ‬
‫ﻓﺘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬وأﻧﺎ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻟﻢ أﺟﺮب اﻹﻃﺎرات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺣﻮادث‬
‫ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻻﻃﺎرات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫وذﻛﺮ ﻣﺴﺆول ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎرك ﺳﺎﻟﻢ‬
‫ﺷﻨﻮن ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪ ،‬إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة اﻹﻃﺎرات ﻓﻲ‬
‫ﻣﺴﻘﻂ أن إﻗﺒﺎل اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء‬
‫اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻹﻃﺎرات‬
‫اﻟﺨﻄﻴﺮة دون اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬وﻫﻨﺎك ﻋﺪد‬

‫ﺟﻴﺪ ﺟﺪاً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮون‬
‫ﺳﻴﺎرات ﻓﺎﺧﺮة ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ رﻏﻢ‬
‫ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺮة‪ ،‬وﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻹدﺧﺎر‬
‫اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻹﻃﺎرات أو‬
‫ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻤﻴﻞ‬
‫ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ ﺷﺮاء اﻹﻃﺎرات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺨﻴﺎر ﻣﻼﺋﻢ‪ .‬وﻟﻜﻦ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻔﺠﺮ اﻹﻃﺎر أو ﻳﺒﻠﻰ ﺧﻼل‬
‫ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﺑﻌﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻳﻐﻀﺐ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء وﻳﻠﻘﻮن ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ‪ ،‬ورﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن‬
‫ﺑﺸﻜﺎوى ﺿﺪﻫﻢ‪.‬‬
‫ﻓﺤﺺ اﻹﻃﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮي‬
‫وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول إن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻻ ﺗﺒﻴﻊ‬
‫اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻹﻃﺎرات أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺷﺎﺣﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮل‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﺠﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎت‬
‫واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام‬

‫اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق‬
‫–ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻷن إﻃﺎرات‬
‫اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﺎدة ﺣﺘﻰ ‪٧٠,٠٠٠‬‬
‫ﻛﻢ‪ ،‬وﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ‪٢٠,٠٠٠‬‬
‫ﻛﻢ أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪون‬
‫أي ﻋﻘﺒﺎت‪ .‬وأﺿﺎف اﻟﻤﺴﺆول إﻧﻪ‬
‫ﻟﻀﻤﺎن ﻃﻮل ﺣﻴﺎة اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬
‫ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻹﻃﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮي‪،‬‬
‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري‪.‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺮى ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﻴﻨﻮداس‪،‬‬
‫اﻟﻤﺸﺮف ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺟﺮاﻧﺪ أوﺗﻮ ﺳﻴﺮﻓﺲ‪،‬‬
‫ﻣﺴﻘﻂ‪ ،‬أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺒﻴﻌﻮن اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ‪ .‬وأﻛﺪ أن‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻢ إﺻﻼﺣﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺨﺒﺮاء‪ ،‬أن‬
‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻌﻤﺮ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ‬
‫اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻹﻃﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة‬
‫ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق‪،‬‬
‫ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬
‫إﺻﻼﺣﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻤﺮاً إﻓﺘﺮاﺿﻴﺎً‬

‫وﺟﻮدة ﻣﺤﺪودة‪.‬‬
‫وﻗﺎل إن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻻ ﺗﺒﻴﻊ اﻹﻃﺎرات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻷن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﻟﻲ أوﻟﻮﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ‪،‬‬
‫ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن ﻫﺬا ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺴﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ إﻃﺎرات‬
‫ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫وأﺷﺎر ﻓﻴﻨﻮداس إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻃﺎرات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ؛ ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺑﺄن اﻟﻄﺒﻘﺎت‬
‫اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬
‫ﻷﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻟﻜﻨﻪ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ‬
‫ﺿﺮورة ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻋﻼوة‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺎل ﻓﻴﻨﻮداس إن دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮادﻫﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬
‫أن ﺗﻔﺮض ﺣﻈﺮاً ﻛﺎﻣ ًﻼ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮل ﺳﺎﺟﻲ ﺟﻮن‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﻬﻨﺪس‬
‫ﺑﺈﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬إﻧﻪ ﻳﺼﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻃﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة‬

‫ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت‬
‫اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ‬
‫وﻣﺮﻛﺒﺎت ﺟﻲ ﺳﻲ ﺑﻲ‪ .‬وﻳﻌﺰي‬
‫ﺳﺎﺟﻲ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ‬
‫ﻟﻺﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌُ ﻤﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻓﻲ دول ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ‬
‫إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻹﻃﺎرات ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﺣﺪود اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪.‬‬
‫وﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ‪،‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻃﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻮدة ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ إذا اﻧﻔﺠﺮت إﺣﺪى‬
‫اﻹﻃﺎرات‪ ،‬ﻳﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﺗﺰان‬
‫اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻃﺎرات اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻃﺎرات اﻷﺧﺮى‬
‫ﺳﻴﺌﺔ أﻳﻀﺎً‪ ،‬ﻓﺴﻮف ﺗﺆدي إﻟﻰ وﻗﻮع‬
‫ﺣﺎدث ﻛﺒﻴﺮ‪ .‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن‪،‬‬
‫ﺗﺆدي اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺣﺪوث ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﻼت‪،‬‬
‫وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث دﻓﻊ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﺮﻳﺢ وﻣﻬﺘﺰ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت‬
‫اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ؟‬

‫ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎرة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫ـ ﻗﺮاءة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻹﻃﺎر‪.‬‬
‫ـ ﺗﺠﻨﺐ ﺷﺮاء اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻟﻔﺘﺮة‬
‫ﻃﻮﻳﻠﺔ ) ﺳﺘﻮﻛﺎت ( أو اﻟﻤﻠﺒﺴﺔ ‪.‬‬

‫ـ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﻊ ﻓﻌﻤﺮ اﻹﻃﺎر اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ‬
‫ﻫﻮ ﻋﺎﻣﺎن أو ﺛﻼﺛﻮن أﻟﻒ ﻛﻠﻢ‬
‫ـ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﻮد اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﻟﺴﻴﺎرﺗﻚ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام إﻃﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻌﺮض‬
‫ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻔﺠﺎر اﻹﻃﺎرات ﻓﺠﺄة‬

‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ أو اﻟﺴﺮﻋﺔ‬
‫ـ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻺﻃﺎرات ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻤﺮ‬
‫أﻃﻮل ﻟﻺﻃﺎر وﺿﻤﺎن أﻓﻀﻞ اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻮﻗﻮد‪.‬‬
‫ـ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻓﺎﻟﺘﺴﺎرع‬
‫اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ واﻟﻔﺮاﻣﻞ اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﺗﺆدي ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﻃﺎر‬

‫ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ـ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻹﻃﺎر ﻟﻠﻤﻄﺒﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ‬
‫و اﻟﺤﺮص أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﻃﺮق ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻘﺪ‬
‫ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻣﻄﺐ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻧﺘﻔﺎخ ﻓﻲ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻃﺎر‬

…CGôdG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQC’G

12

ÉæHÉàc óæY ∑ΰûŸG º¡dG
»MGhôdG »∏Y øH ≈°ù«Y
™FGôdG ¬dÉ≤e ‘ »°Tƒ∏ÑdG ídÉ°U ÖJÉμdG OÉ``LCG ó``bh ,äÉHÉàμdG øe ¿Gƒ`` dC’Gh ôgɶŸG
‘ Ió``jô``÷G √ò``g ÉjÉæK È``Y ô°ûf (¬«∏Y ßaÉëf ∞«ch Êɪ©dG íeÉ°ùàdG) ¿Gƒæ©H
ôμ©dG AÉŸG ‘ ó«°üàdG ¿ƒdhÉëj øqªY ÉKóëàe ∫ƒ≤j å«M ‹É◊G ô¡°ûdG øe ™HGôdG
äAÉL »àdG AGQB’G ¢†©ÑH OÉ¡°ûà°S’Gh ôμ©dG AÉŸG ‘ OÉ«£°U’G º¡°†©H ∫hÉëj ÉÃQh )
≥ëH ∫GƒbCG øe ΩÓμdG º∏Y ‘ åëÑJ »àdG »°VÉHE’G Ögòª∏d áÁó≤dG ÖàμdG ¢†©H ‘
É¡JÉbÉ«°S ≥``ah ¢Uƒ°üædG ∂∏J IAGô``b ¢VôØj »ª∏©dG è¡æŸG øμdh ,iô``NC’G ÖgGòŸG
¢SQGóŸG ´ÉÑJCG ÚH çó``– âfÉc »àdG á«JƒgÓdG äÉ°ûbÉæŸG É¡à°Vôa »àdG á«îjQÉàdG
ÖgòŸG Gòg É¡d ¢Vqô©J »àdG ¬jƒ°ûàdG á∏ªM ó©H á°UÉNh ,∑Gò``fBG áØ∏àîŸG á«eÓ°SE’G
ôNB’G êôîJ ⁄ OhOô``dG √òg ™«ªL ¿q EÉ`a ∂dP ™e øμdh ,á«ÑgòŸG äGQÉ«àdG ¢†©H øe
πNGO á«JƒgÓdG äÉ°ûbÉæŸG QÉ``WEG ‘ ±Ó``ÿG IAGô``b âdhÉMh ,¿É``ÁE’Gh ΩÓ``°`SE’G øY
πH »≤«Ñ£àdG ÖfÉ÷G ¤EG …ô¶ædG ÉgQÉWEG øY Gók `HCG êôîJ ⁄h ,óMGƒdG øjódG QÉ``WEG
åjó◊Gh Ëó≤dG ‘ á∏ãeCG Ió``Y ÖJÉμdG Üô°Vh (Oó°ûàdG á``LQO ¤EG ∂``dP øe äQò``M
äGP ‘ ∫ƒ≤j å«M õjõ©dG øWƒdG Gòg ‘ ÖgGòŸG AÉæHCG ÚH ÚàŸG …ƒ≤dG ∂°SɪàdG øY
¬îjQÉJ ‘ á«ØFÉW äÉYGô°U ±ô©j ⁄ ¬fq CG Êɪ©dG íeÉ°ùàdG ôgɶe RôHCG øeh) :∫É≤ŸG
πàb ádÉM ïjQÉàdG πé°ùj ⁄h ,Gòg Éæeƒj ¤EG ΩÓ°SE’G ¿ƒ«fɪ©dG πNO ¿CG òæe πjƒ£dG
ábô°ûe äÉëØ°U óéj πH ,»ÑgòŸG Ö°ü©àdGh »ØFÉ£dG ±ÓàN’G ÖÑ°ùH âKóM IóMGh
¿q CG ¤EG ÖJÉμdG Ò°ûjh (áØ∏àîŸG á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG ´ÉÑJCG ÚH OGƒàdGh ºMÓàdG øe
¿q EG πH) :∫ƒ≤j å«M íeÉ°ùàdG Gòg ≈∏Y í°VGh ógÉ°Th ô``NBG π«dO á«fɪ©dG äÉØæ°üŸG
IójóY äGOÉ¡°ûà°SG óéj ΩÓμdG º∏Yh ∫ƒ°UC’Gh ¬≤ØdG ‘ á«fɪ©dG äÉØæ°üª∏d ™ÑààŸG
≥◊G” ¬HÉàc ‘ ó¡°ûà°ùj áæ£∏°ùdG ΩÉY »àØe ƒg Gò¡a ,ádõà©ŸGh á©«°ûdGh áæ°ùdG ÖàμH
øjôNB’G Aɪ∏©dÉH ô``eC’G ∂dòch á©«°Th áæq o°S Aɪ∏Y AGQBÉ`H ájDhôdG ádCÉ°ùe ‘ “≠eGódG
âÑ©°ûJh AGQB’G äOó©J ɪ¡e ¬fq CÉH kÉeÉ“ ¿ƒæeDƒj º¡fq C’ ßØq – ≈fOCG ¿hO ∂dP ¿ƒ∏©Øj
q .(áæ°ùdGh ÜÉàμdG ƒgh óMGh ™Ñæe øe ¿hƒJôj ™«ª÷G ¿q EÉ`a ÖgGòŸG
¿q CG ÖJÉμdG ÚHh
ø°†à– »àdG IóMGƒdG á«æWƒdG ájƒ¡dG ≈∏Y ó«cCÉàdG ƒg íeÉ°ùàdG Gòg AÉ≤H πeGƒY ºgCG
ÉædDhÉØJh Éæ∏eCG ƒg Gògh .»YɪàL’G è«°ùædG Oó¡j hCG É¡«dEG A»°ûj Ée πc ∑ôJh ™«ª÷G
.º¡JÉÄah º¡aÉ«WCG áaÉμH ÉææWh AÉæHCG ‘ ÉfDhÉLQh
’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y âfÉc »àdGh á©FGôdG ä’É≤ŸG ∂∏J øe IôHÉ©dG äÉØ£à≤ŸG ∂∏J ¿q EG
á«æjódG IóMƒdG ≈∏Y ®ÉØ◊G áq«ªgCG ‘ ∑ΰûe ºg øe ÉæHÉàc ¬∏ªëj Ée ócDƒJ ô°ü◊G
Ée πc øY ó©ÑdG πc ó©ÑdGh ™ªàéŸG AÉæHCG ÚH AÉ``NE’Gh íeÉ°ùàdG º«b åHh á«æWƒdGh
Ió«©H ¿ƒμJ ób ä’É≤ŸG ∂∏J ™«°VGƒe ¿q CG ºZQh ,á«ØFÉ£dGh á«ÑgòŸG äÉaÓÿG Òãj
∂∏Jh ,É¡«∏Y ó«cCÉàdGh ÇOÉÑŸG Gòg ï«°SôJ ¤EG êô©J É¡fq EÉa íeÉ°ùàdGh IóMƒdG åjóM øY
ˆG ¿PEÉH ’ƒÑb ’h Éfk É°ùëà°SG óéj ø∏a IóYÉ≤dG øY ò°T Ée ÉqeCGh ,á∏«ÑædG º¡àdÉ°SQ »g
k óé«°S πH ,¤É©J
,¿ƒHGƒàdG ÚFÉ£ÿG ÒNh AÉ£N ΩOBG øHG πc ¿q CG ÉæÑ°ùMh ,Ék©WÉb É°†aQ
.¿É©à°ùŸG ˆGh
issa808@moe.om

Qò◊G Öéj Ée ÌcCG »g Oƒ«b hCG §HGƒ°V ¿hO π≤æjh Öàμj ¿CG AÉ°T øŸ ¬«YGô°üe ≈∏Y
∂dP ºZQ »gh ,¬gÉŒ GkQòM ó°TCGh Ék«Yh ÌcCG Gƒfƒμj ¿CGh ¬«∏Y ¢SÉædG áeÉY ¬«ÑæJh ¬æe
ºMÓàdGh IóMƒdG ó«cCÉJ ‘ GRk QÉ``H Ék«HÉéjEG GkQhO ¿B’G ≈àM âÑ©d ób óª◊G ˆh É¡fq EÉa
ógÉ°T ¿ÉªY) ¿Gƒæ©H ≥HÉ°S ∫É≤e ‘ ¬«dEG äô°TCG Ée ƒgh ,™ªàéŸG AÉæHCG ÚH íeÉ°ùàdGh
ÉeóæY »æ°û©ŸG Oƒ©°ùe øH »∏Y ÖJÉμdG ¬«dEG QÉ°TCGh ,»°VÉŸG ôjGÈa ‘ ô°ûf (IóMƒdG ≈∏Y
Ée ≥jƒ°ùJ ¿ƒdhÉëj øjòdG è«∏ÿG AÉæHCG øe »eÓ°SE’Gh »Hô©dG ΩódG QÉŒ øY çó–
å«M IôgÉ£dG ¿ÉªY áHôJ ¤EG ájôFGõ÷G ájGOôZ áæjóe ‘ á«°VÉŸG ô¡°TC’G ∫ÓN çóM
¢SQÉe ‘ Iójô÷G √òg ÈY ô°ûf (¿ÉªY º∏M ¿hÈàîj º¡fq EG) ¿Gƒæ©H ∫É≤e ‘ ∫ƒ≤j
áÄ«fO äÉ¡LGƒe Gòμg ¤EG êQóà°ùJ hCG ¥É°ùæJ ¿CG øe ÈcCG ¿ÉªY ¿CÉH ºcô°ûÑf) :»°VÉŸG
(ÉkÑ«W ¥GôME’G √OGR Oƒ©c É¡∏©é«°S É¡©aôJh É¡ª∏Mh ¿ÉªY È°U ¿EGh ,IQòb äGôeGDƒeh
¬«dEG √ÉÑàf’G Öéj …òdG »∏NGódG »ÑgòŸG ≥aGƒàdG ‘ »LQÉÿG ¢üHÎdG Gòg ∫ƒMh
(á∏gC’G) ¬dCÉ°ùe ‘ çóëj Ée ¿q CG äGƒæ°S πÑb »bhôëŸG çQÉ``M øH ô``gGR ÖJÉμdG QòM
áæàØ∏d GkAQO ) ¿Gƒæ©H ∫É≤e ‘ ∫ƒ≤j å«M ,áæàØdG ¤EG ≈©°ùj øe OƒLh ¤EG Ò°ûj ób
óbh) Ω2010 ΩÉY á«fhÎμdE’G ≥∏ØdG á∏› ¬Jô°ûf (»μ∏ØdG ÜÉ°ù◊G OɪàYG âbh ¿ÉM
k √ò``g ∫Ó¡dG ádCÉ°ùe äQÉ``KCG
ɇ ¢VQÉ©eh ójDƒe ÚH Ée ¢SÉædG º°ù≤fGh GkÒÑc É£¨d
óMƒe ∂°Sɪàe ™ªà› IQÉKE’ AÉØÿG ‘ Ö©∏J ™HÉ°UCG ∑Éæg ¿q CG ∞°SCG πμHh ¿B’G Ò°ûj
ä’hÉfi øe iô``N’C Gh áæ«ØdG ÚH ô¡¶j Ée ∑Éæg ¿q CG »Øîf ’ ÉæfEÉa ¬«∏Yh (ø``eBGh
ÉjÉ°†≤dG ¢†©H IQÉ``KEG ‘ á∏«NO QÉμaCÉH áfƒë°ûŸGh ᫪∏©dG á«é¡æŸG øY Ió«©H á°ùFÉj
¿Gƒæ©H ∫É≤e ‘ »°UhôÿG ¢ù«ªN øH ¿É£∏°S ÖJÉμdG ¬«dEG QÉ°TCG Ée ƒgh ,á«aÓÿG
:∫ƒ≤j å«M »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G Iójô÷G √òg ÉjÉæK ‘ ô°ûf (á«fɪ©dG ∑ƒÑ°ù«ØdG áμ∏‡)
Ögòe øY OhòdÉH º¡°ùØfCG ¿hógÉ©j GhCGóH ÚØ≤ãŸG øe á∏K ¿CG ßMÓŸG øeh øμd ...)
äÉHÉàμdG ∂∏J Gƒ°ùÑdCGh IOófi ájôμa hCG á«aÉ≤K hCG á«æjO á«°üî°T hCG Ú©e ôμa hCG Ú©e
∂dòdh (¿ÉæÑdh É«Ñ«dh ô°üeh ¥Gô``©`dG Oƒ∏L øe É¡JÓ«ãe Oƒ∏L ¬HÉ°ûJ OÉμJ GkOƒ``∏`L
≠Ñ°ùJ »àdG ÜÉ≤dC’G IÌ``ch ¢ùjó≤àdG Ió°T ¿q CG »bhôëŸG çQÉ``M øH ô``gGR ÖJÉμdG iôj
≈∏Y äÉq«ª°ùŸG AÉØ°VEG ¿CGh ,»¨Ñæj ’ áæ£∏°ùdG ΩÉY »àØe »∏«∏ÿG ï«°ûdG áMɪ°S ≈∏Y
(ï«°ûdG áMɪ°S ™e äɶ◊ ) ¿Gƒæ©H ∫É≤e ‘ ∫ƒ≤j å«M ,ø°ùëà°ùe ÒZ ÖgGòŸG
GƒØØq îoj ¿CG ,ï«°ûdG …ójôe ≈∏Y ¿q CG iQCGh ...) :»°VÉŸG πjôHCG ‘ ájDhôdG IójôL ¬Jô°ûf
»àdG ÜÉ≤dC’G øe ¬«∏Y º¡ZÉÑ°SEÉHh ,äÉeGôμdG ¬H º¡bÉ°üdEÉH ,¬d ¢ùjó≤àdG Ió°T øe
‘ ¢ù«d ¬fCG »Øμ«a ,¬æY º∏μàJ ï«°ûdG ∫ɪYCG GƒcΫdh ,¬°ùØæd ÉgÉ°Vôj ’h É¡°†aôj
OôdÉH ∫ɨà°T’G »¨Ñæj ’h ,IPÉ°T ihÉàa ¬d ¢ù«dh Úª∏°ùŸG AÉeO QGó``gEG ihÉàa ¬àÑbQ
äÉ«ª°ùàdG ¢†©H AɨdEG ,Úª∏°ùŸG ÚH ÜQÉ≤àdG äÉ«°SÉ°SCG øe ¿q EG ºK ,¬«∏Y ÚªLÉ¡ŸG ≈∏Y
.(...¥qôØJ ób »àdG
ób πH ´ƒL øe »æ¨J ’h øª°ùJ ’ »àdG äGójô¨àdGh ä’É≤ŸGh äÉHÉàμdG ÜÉë°UCG ¿q EG
πÑb º¡°ùØfCG ¤EG ¿ƒÄ«°ùj º¡fCÉH Gƒª∏©j ¿CG º¡«∏Y AÉ°†¨ÑdGh AÉæë°ûdG øe GƒL ÒãJ
√òg â≤“ »àdG IôgÉ£dG ¿ÉªY áHôJ ≈∏Y áÑ°üN áÄ«H Ghó``é`j ø``d º``¡`fq CGh ,º``gÒ``Z

ô°ûf (áª∏μdG áfÉeCG) ¿Gƒæ©H ≥HÉ°S ∫É≤e ‘ ¬àë°VhCG Ée Gògh ¥ƒ£æŸG øe GkQÉ°ûàfG ó°TCGh
Gkô°T ΩCG GkÒN áHÉàμdG ôKCG ¿q CG ÖJÉμdG º∏©«dh ) :¬ q°üf Ée âÑàc å«M »°VÉŸG ôjGÈa ‘
,√QÉ°ûàfÉc ô°ûàæj ’h ܃àμŸG ΩGhó``c Ωhó``j ’ ¥ƒ£æŸÉa ,¿É°ù∏dG ô``KCG øe È``cCGh º¶YCG
á≤HÉ°S Iô°VÉfi ‘ -ˆG ¬¶ØM - áæ£∏°ùdG ΩÉY »àØe »∏«∏ÿG ï«°ûdG áMɪ°S ócCG óbh
í°VhCGh ,¥ƒ£æŸG øe Ak É≤Hh GkôKCG ó°TCG ܃àμŸG ¿q CG á≤«≤M ihõæH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™eÉéH
ób ¿É°ùf’E G ¿q CGh ,á≤«≤◊Gh ≥ë∏d Iô°UÉæe ¿ƒμJ ¿CG Öéj ¬JÉHÉàch ¿É°ùf’E G äɪ∏c ¿q CG
≈∏©a Gòdh ,øjôN’GB óæY ∫Gƒb’GC ÒKCÉàd ;¬dÉ©aCG øe ÌcCG ¬dGƒbCG ≈∏Y ÉkÑ°SÉfi ¿ƒμj
¬«a ∂°T’ ɇ áª∏μdGh (áeÉ«≤dG Ωƒj √É≤∏«°S ¬fCG º∏©j ƒgh ’EG ÉÄk «°T Öàμj ’CG ¿É°ùfE’G
πLh õY ÉæHQ É¡æY ∫Éb ɪc »gh ,IóeÉN QÉf ∫É©°TEG hCG á∏©à°ûe QÉf AÉØWEG ‘ ÒÑc QhO É¡d
o s nÜnô°Vn ∞rn «cn ôn Jn ⁄r n nCG) :õjõ©dG ¬HÉàc ‘
âl Hp ÉKn Én¡∏o r°UnCG ám Ñn «u Wn Im ôn né°ûn cn ák Ñn «u Wn ák ªn ∏p cn Ók ãn en ˆG
o
s
n
r
n
n
n
s
r
s
r
ºr ¡o ∏©n d ¢SÉ
C ˆG oÜôp °†njhn Én¡Hu Qn p¿PpEÉHp Úm Mp πs co Én¡n∏co oCG »Jp rDƒJo * Ap Énª s°ùdG ‘p Én¡Yo ôr an hn
p æ∏dp ∫Éãer ’G
n
n
r
(Qm Gnôb øep Én¡d Éne ¢Vrp Qn’G
C r ¥rp ƒan ør ep âr ãs ào rLG ám ãn «Ñp Nn Im ôn né°ûn cn ám ãn «Ñp Nn ám ªn ∏p cn πo ãn en hn * ¿n hoôcs òn àn jn
É¡d Éeh áª∏μdG øY ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y ∫ƒ°SôdG ∫ƒ≤jh 26~24 : º«gGôHEG IQƒ°S]
ˆG ¬©aôj ,’k ÉH É¡d »≤p ∏r jo ’ -ˆG ¿Gƒ°VQ ør ep - áª∏μdÉH º∏q μà«d óÑ©dG ¿s pEG):QÉKBGh ôKCG øe
‘ ¬H …ƒ¡J ,’k ÉH É¡d »≤p ∏r jo ’ -ˆG §în n°S øe - áª∏μdÉH º∏μà«d óÑ©dG ¿EGh ,áæ÷G ‘ É¡H
»Ñ∏°ùdGh »HÉéjE’G ÉgQhOh áª∏μ∏d ¢VÉjQ ≈Ø£°üe ÖJÉμdG ôjƒ°üJ »æÑéYCG óbh (ºæ¡L
äÉeÓY ™bƒe √ô°ûf (áeC’G ¥ôMh áª∏μdG áfÉeCG ÚH ΩÓYE’G ) ¿Gƒæ©H ¿Gƒæ©H ∫É≤e ‘
áª∏c øe ºch ,âfõMCG iô``NCGh âMôaCG áª∏c øe ºc ) :∫ƒ≤j å«M Ω2012 øj’ ¿hCG
É¡d â°†Ñ≤fG iôNCGh ,É«fódG IOÉ©°S É¡ÑÑ°ùH ¢ùMCGh OGDƒØdG É¡H ¢ùfCGh Qó°üdG É¡d ìô°ûfG
É«fódG âbÉ°†a ∂æ°V hCG ≥«°V ‘ É¡©eÉ°S hCG É¡∏FÉb â≤dCGh Ö∏≤dG É¡°ûMƒà°SGh ¢ùØædG
.(Éke’BGh Ébk hôM âKóMCGh äCÉμf iôNCGh ,É kMhôL â°SBG áª∏c øe ºch ,É¡ÑMQ ≈∏Y
á«ØFÉ£dG ÏØdG ‘ ¢VƒÿG ádhÉfi hCG ¢VƒÿG ¿q CG ìÉ«JQÉH ∫ƒ≤dG ÉææμÁ ¬∏q ©dh
á°Vƒaôeh ΩÉY πμ°ûH ™ªàéŸG AÉæHCG óæY áJƒ≤‡ á«ÑgòŸG äÉaÓÿGh ÉjÉ°†≤dG è«LCÉJh
ócDƒfh Éæ««M Ée ¬«∏Y ¤É©J ˆG óªëf Ée ƒgh ΩÉJ πμ°ûH áq«∏ëŸG áq«eÓYE’G á°SÉ«°ùdG ‘
ÉjÉ°†≤dG √ò``g ‘ ¢VƒÿÉH ìɪ°ùdG ¢†aôj …ò``dG ó«°TôdG »``eÓ``YE’G è¡æ∏d ÉæfÉæàeG
ôcòJCG ∫GRCG ’h ,øWƒdG AÉæHCG Ió``Mh ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ √Qhó``H ÉkeÉ«b ;Ó«°üØJh á∏ªL
AGô¨dG ájDhôdG IójôL ôjô– ¢ù«FQ »FÉ£dG óªM øH ”ÉM PÉà°SC’G ™e ™jô°ùdG »FÉ≤d
AÉ°†a áÑMQ áMÉ°ùe ‹ ¿q CÉH ‹ í°VhCG å«M Ωô°üæŸG ΩÉ©dG ™∏£e É¡«a ô°ûædG AóH πÑb
q ,É¡æY åjó◊Gh É¡«a áHÉàμdG »ææμÁ »àdG ™«°VGƒŸG øe
ÉjÉ°†≤dG øe ÜGÎ``b’G øμd
q
áØ«ë°üdG øe É k°UôM πbCG ¿ƒμf ød ÉæfCÉH ¬d äócCÉa ,¬H íª°ùj ’ ôªMCG §N á«ÑgòŸG
Ée π©dh ,á«fhÎμdE’G ∞ë°üdG ∂dòc ¬H Ωõà∏J ¿CG Öéj è¡ædG Gò``gh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘
IOƒ°ü≤ŸG ÒZ äGƒÑμdGh äGƒØ¡dG π«Ñb øe ƒg É¡°†©H ‘ IóYÉÑàŸG äGÎØdG ÚH çóëj
ΩÓ``YE’G πFÉ°Sh âfÉc GPEGh ,¤É©J ˆG ¿PEÉ` H QôμàJ É¡æ¶f ’h ôcòdG ≥ëà°ùJ ’ »àdG
;∂dP øe øeCÉe ‘h Iô£ÿG á«ÑgòŸG äÉ≤dõæŸG ‘ ´ƒbƒdG øY iCÉæà áØ∏àîŸG á«∏ëŸG
ÜÉÑdG âëàa »àdGh iôNC’G »YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ¿q EÉa ,É¡é¡àæJ »àdG á°SÉ«°ù∏d

¬Jô°ûf …ôé◊G ó«©°S øH óªfi åMÉÑdGh ÖJÉμ∏d ∫É≤e ≈∏Y ΩÉ``jCG πÑb â©∏WG
¿Gƒæ©H ƒ«fƒj øe ™HGôdG ¬d ≥aGƒŸG ¿ÉÑ©°T øe ¢SOÉ°ùdG ‘ á«fhÎμdE’G ÒKCG áØ«ë°U
áØ«ë°üdG äGP ¬Jô°ûf ÜÉàμdG óMC’ ∫É≤e ≈∏Y É≤k «∏©J (IAGô≤dG ájRÉ¡àfGh è¡æŸG Ö£Y)
AÉL ôNBG ∫É≤eh ,(»μ°ùàØ«d ¢Tƒj GOÉJ) …óædƒÑdG ¥ô°ûà°ùŸG äÉHÉàc øY ¬«a çóëàj
è¡æŸG ΩCG »°üî°ûdG êGõ``ŸG) ¿Gƒæ©H …OÉ``¡`dG ⁄É°S øH ∞«°S Qƒàcó∏d ∫É≤ŸG ∂``dP ó©H
ɪgOQh ÚdÉ≤ŸG ≥«∏©J AÉL óbh ,∑ƒH ¢ù«ØdG ‘ ᫪°SôdG ¬àëØ°U ÈY √ô°ûf (»ª∏©dG
k Gók «æØJ
øe …ƒàëjh áq«ª∏©dG áq«é¡æŸG ¤EG ô≤àØj ¬fq CGh ,Qƒ°ûæŸG ∫É≤ŸG ‘ OQh ÉŸ É°†MOh
q
∫É≤ŸG ¿ƒª°†e ¿CG ∂dP øe Ì``cC’Gh ,ÚÑJÉμdG …CGQ Ö°ùëH ÒãμdG A»°ûdG äÉ£dɨŸG
∞FGƒ£dG ióMEG óæY ôª≤dGh ¢ùª°ûdGh ¿ÉKhC’G IOÉÑ©c º¡àdG ¢†©H ¥É°üdEG ‘ √Gƒàfih
.∫É≤ŸG ÖMÉ°U ôcòj ɪc Úbô°ûà°ùŸG ¢†©H AGQBG ¤EG GkOÉæà°SG áª∏°ùŸG
É¡JÉ«ã«M ‘ åëÑdGh É¡«a AÉL Éeh ä’É≤ŸG ∂∏J π«°UÉØJ ‘ ¢VƒÿG OhCG Éæg â°ùd
∂∏J ‘ ¢VƒÿG ¿ƒÑZôj ø‡ â°ùd »æfCG É¡àeó≤e ‘ »JCÉj IóY ÜÉÑ°SC’ ÉgQGƒZCG È°Sh
øe ¬fƒμ∏Á Éeh ÜÉàμdG ∂ÄdhCG äÉeÉg ΩÉ≤e ‘ ’h ∂dòd ÓgCG â°ùd »æfCG ɪc ,ÉjÉ°†≤dG
Éà ±ô¡j ’CG Aôª∏d ÒNh ,º¡JÉHÉàc ≈∏Y ™∏£ŸG øe í°†àj ɪc á©°SGh ᫪∏Y áæjõN
∫ÉM ƒg ɪc ¬ÄWÉ°T óæY ≈àM áMÉÑ°ùdG ø°ùëj ’ »÷ ôëH ‘ ¢Vƒîj ’CGh ,±ô©j ’
‘ ¢VÉN GPEG ÖJÉμdG ¿q CG »Ñ°ùMh ,ójó°ûdG ∞°SCÓdh ô°VÉ◊G Éæàbh ‘ ÜÉàμdG øe Òãc
;∂dP ‘ ≥aƒj ød ¬fq EÉa √ô°ûf OGQCG ɪ«a áæ°ùM á«f GP øμj ⁄ hCG ¬d ÓgCG ¢ù«d ∫É›
É¡∏q ©dh ,¬dÉ≤e ôNBG ‘ …ôé◊G ÖJÉμdG É¡MôW »àdG ä’DhÉ°ùàdG ≈∏Y õ«cÎdG OhCG ɉEq Gh
óH’ ¬fq CÉH í°VhCG óbh ,‘É°ûdG ¬dÉ≤e ∫ÓN øe É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG Oƒj »àdG èFÉàædG ºgCG øe
»JCÉj øe áë∏°üŸ ∫AÉ°ùàf ):∫ƒ≤j å«M ¢üëØdGh πeCÉàdG øe ÒãμH É¡eÉeCG ∞bƒàdG øe
º¡fq CGh ,IOó©àe ∫Éμ°TCÉH áq«æKh äÉ°SQɇh óFÉ≤Y áq«°VÉHE’G iód ¿q CÉH ºYGõŸG √òg OGOôJ
ÚjÒØμàdG ídÉ°U ‘ AÉYO’G Gògh ºYõdG Gòg Ö°üj ’CG ?øe áë∏°üŸ ?kÉfÉ«MCG É¡fƒØîj
´Rƒj ’CG ??äɪ«¶æJh äÉ¡L ¬d §°ûæJh ,Ωƒ«dG kÉLGhQ óéj …òdG …ÒØμàdG ôμaÓdGh
™FGQòdG ≈ghCG â– º¡eƒ°üN ≈∏Y ¿ÉéŸÉH á∏ŸG øe êGôNE’G ΩÉμMCG Ωƒ«dG ¿ƒjÒØμàdG
øe áeOÉb ,ƒ∏¨dGh ÒØμàdG øe ójõŸ IOÉe Ωƒ«dG º¡d Ωó≤f ∞«μa !?ÜÉÑ°SC’G ≈fOCÉHh
º°SQ OÉ©j øe áë∏°üŸ ?Úbô°ûà°ùŸG ¢†©H AGQB’ á«YGƒdG ÒZ IAGô≤dGh ΩÉghC’G ä’Ó°V
áë∏°üŸ ?áeC’G AÉæHCG ÚH ±QÉ©àdGh ÜQÉ≤àdG Oƒ¡L Ωó¡Jo øe áë∏°üŸ ?ágqƒ°ûŸG Qƒ°üdG
!?¬eÉghCGh ¬©FGQòd kGOóe …ÒØμàdG ÜÉ£ÿG óé«°S øe
¬ÑæàJ ¿CGh ¬ægP ‘ ÖJÉc πc É¡©°†j ¿CG Öéj ᫪gC’G ájÉZ ‘ ä’DhÉ°ùJ É¡fq EG º©f
ó«cCÉàdGh ¬«dEG IQÉ°TE’G É檡j Ée Gògh ,õjõ©dG øWƒdG Gòg ‘ á«eÓYEG á°ù°SDƒe πc É¡«dEG
Éæ««©j É``Hk Gƒ``HGC íàØf ¿CG ≈æZ ‘ øëæa ,¿É``c Ögòe …CG √É``Œh ,ÖJÉμdG ¿É``c É``jq CG ¬«∏Y
äÉgÉàe ‘ πNófh ,É¡LGƒeCG ÉæaPÉ≤àà°S áªWÓàe áeQÉY QÉëH ‘ ôëÑfh ,É¡bÓZEG
ÖJÉμdGh ,ÉfƒØ°U QóμJh ÉfOh ó°ùØJ ÉjÉ°†b ‘ ¢Vƒîfh ,É¡æe êhô``ÿG Qòq ©àj áª∏¶e
Égô°ûf πÑb áª∏c πμd Ö°ùëj ¬∏©Œ IÒÑc áfÉeCG ¬≤JÉY ≈∏Y πªëj √ÒZ øe Ì``cCG
GkôKCG ÌcCG ܃àμŸG ¿q CGh á°UÉN ,Égô°ûf AGQh øe IƒLôŸG IóFÉØdG ¢SQójh ,ÜÉ°ùM ∞dCG

IÒ¨°üdG øHG Éj ó∏ÿG äÉæL ¤EG
»©°û©°ûdG ó«©°S øH óªfi .O
øWƒdG - ˆG ) á«æWƒdG É¡àjƒgh Aɪàf’G É¡MhQ á≤«Kh ‘ ,ÖgP øe ±ôMCÉH É¡JGQÉÑY
.(¿É£∏°ùdG ‘ É≤k HÉ°S …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éª∏d ƒ°†Y É¡æe Ö°UÉæŸG øe ójó©dG - ˆG ¬ªMQ - ó∏≤J
k G É¡æeh ,¤hC’G ¬JGQhO
Égó©H ÉkeÉY øjô°û©dG ÜQÉ≤J IóŸ ø°û≤e áj’ƒd É«dGh πª©dG É°†jC
.QÉØX ßaÉfih ádhódG ôjRh Öàμà á°UÉÿG áLQódÉH GkQÉ°ûà°ùe ÚY
q
ó≤a ,ÒãμH äÉ«ª°ùŸGh Ö°UÉæŸG ∂∏J øe ≈∏YCG á«æWƒdG ¬àeóNh ¬JQóbh ¬àfÉμe øμd
‘ Éck QÉ°ûe ¿Éch ,øWƒdG áeóÿ πª°ûdG ™ªéjh ÏØdG ÜQÉëjh ¢SÉædG ÚH í∏°üj ¿Éc
.á«©ªàéŸGh á«Ñ©°ûdG ∂dòch ᫪°SôdG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y áeÉg QƒeCG
∫ÉLôdG IÒ¨°üdG øH Éj âØ∏N ó≤a { äÉe Ée ∞∏N »∏dGz: πãŸG ∫ƒ≤j ɪ∏ãeh ÉkeÉàNh
áÑ«£dG áàÑædGh (IÒ¨°üdG øHG IRô``H) ‘ Gƒª∏©J ó≤a ,ÒÑc º¡H Éæ∏eCGh - óª◊G ˆh :ï«°ûdG AÉæHCG ¤EG ,IQÉ``◊G …RÉ©àdG ‹É¨dG ó«≤ØdG AÉæHCG Éj Éæq e ºμ∏a ,ÉkÑ«W ’EG âÑæJ ’
¬Jô°SCG OGôaCG ™«ªL ¤EGh ,ó©°SCG ,ó«©°S ,∑hÈe ,ôeÉY ,ô°UÉf ,⁄É°S ,º«μM ,óªMCG ,óªfi
.áÁôμdG
º¡∏j ¿CGh ,¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùj ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH ‹É¨dG ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG ˆG ÚYGO
.z¿ƒ©LGQ ¬«dEG Éfq EGh ˆ ÉfEG{ ¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ¬jhPh ¬∏gCG
Salalah9@yahoo.co.uk

Ωó≤j πH ,¢SÉædG áÑ«Z øY ¬ãjóM ‘ ɪFGO ó©àÑj ¿Éch ∫ƒ≤j Ée πc øe ó«Øà°ùJ ∂``fq C’
.IÈ©ŸGh IQƒKCÉŸG ¢ü°ü≤dGh ºμ◊G
ó≤d ,Ó©a ,IQÉ°ùÿG ≈∏Y È°UÉa IQGó°üdG äOQCG GPEG - ˆG ¬ªMQ - ∫ƒ≤j ¿É``c ó``bh
âfCG Gò¡dh ,¢SÉædG áeóÿ ∂dÉeh ∂JÉ«M â¡Lhh ,ÒãμdÉH â«ë°Vh â∏ª–h äÈ°U
ôKDƒe : áKÓK ¢SÉædG ¿q CÉH Éæàª∏Y ó≤d ,kÉ©«ªL ÉæHƒ∏b ‘ ÉkªFGO ∂JQGó°Uh IQGó°üdG ≥ëà°ùJ
πch ,™«ª÷G IóYÉ°ùe ‘ GôKDƒe ∑ÉæaôY IÉ«◊G ÜQÉŒ øeh ,ôKCÉàj ’h ôKDƒj ’h ôKCÉàeh
k ÉkªFGO ∂ª°SG ¿Éc ó≤a ,ÒÿG øe ÒãμdG ¬«a ¢SÉæ∏d ¬eó≤J Ée
ó«ØŸGh ójó÷ÉH É£ÑJôe
áeÉ©dG πÑ°ùdGh ¢ùdÉéŸG ‘ ’hGóàe ÉãjóM áÑq«£dG ∂JÉØ°Uh Ió«ª◊G ∂dÉ©aCG âfÉch
π©a GPÉeh ?IÒ¨°üdG øHG ∫Éb GPÉe ;∂à«°üd ΩRÓe ,ójó÷Gh ójó÷ÉH §ÑJôj ∂ª°SÉa
äÉ¡÷ ™aôJ áfhóe hCG áªFÉb …CG ‘ ∂ª°SG Öàc ¿EÉa ? º∏°ùe ï«°ûdG ójôj GPÉeh ?Ihôj øHG
πjP ‘ ∂ª°SG Öàc ¿EGh ..º∏°ùe ï«°ûdG ™e º¡fq CÉH áªFÉ≤dG ‘ ºg øŸ π«b á«Ñ©°T hCG ᫪°SQ
∂dGƒbCGh ∂JÉØ°Uh ,ÉkªFGO Qó°üàŸG âfCÉa Gòμgh ;π«¡°S øHG ¿ƒ©Ñàj º¡∏c π«b áªFÉ≤dG ∂∏J
.IõLƒe á«Øë°U ádÉ≤e ‘ Égô°üM Éæ«∏Y Ö©°üj IÒãc ∂ªμMh
k G ,øWƒdG ó«≤a IÒ¨°üdG øH º∏°ùe ï«°ûdG ¿Éc
¿Éc ó≤a »ª°SôdG ó«©°üdG ≈∏Y É°†jC
‘ ºμ◊G ó«dÉ≤e ¬àdÓL ¤ƒJ ¿CG òæe AÉæÑdG ‘ GƒªgÉ°S øjòdG π``FGhC’G QÉØX πgCG øe
â∏é°S ábô°ûe ∞bGƒeh Ébk OÉ°U Ak ’hh á°UÉN áfÉμe √óæY øWƒ∏dh ,Ú©Ñ°S ΩÉY OÓÑdG

âÑàc .Qƒ°üb áHÉàμdG ‘ ¿Éc ¿EG kGQò©a øgòdG ≈∏Y ¿õ``◊G º«Nh ájƒb áeó°üdG âfÉc
πé°S ‘ ±ô°ûH ¬ª°SG πé°S ø``Ÿ á``«`JGP IÒ``°`S Öàμj ø``e ∑É``æ`g 𶫰Sh …Ò``Z Ö``à`ch
ºFÉ“ áªFÉb ‘ óL øY ÉHCG áKQGƒàŸG á≤jô©dG ¬àî«°ûe ¬ª°SG ¿hO øŸh ,¿É©é°ûdG ∫É£HC’G
øe ÊGódGh »°UÉ≤dG ¬aô©j …ÒãμdG IÒ¨°üdG øH π«¡°S øH º∏°ùe ï«°ûdÉa ,¿ÉªY ñƒ«°T
∫hO ¤EG ¬à«°Uh ¬JÉbÓY äóàeG â∏b PEG ∫ƒ≤dG ≠dÉHCG ’ πH ¬dɪ°T ≈°übCG ¤EG ¿ÉªY ܃æL
¿Éc ó≤a -ˆG ¬ªMQ - º∏°ùe ï«°û∏d á«°üî°ûdG äÉØ°üdG øe .»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏›
¿CG ¿hO ΩÉjCG á©°†H ¬«∏Y ô“ ɪ∏≤a AÉ£©dGh AÉî°ùdÉH kGQƒ¡°ûeh áaÉ«°†dGh Ωôμ∏d ’k Éãe
.¬dõæe ‘ É¡fGÒf ájhÉ°V ºF’ƒdGh ºFGõ©dG iôJ
¬æ«©jh êÉàëŸG √ó°ü≤j ¿Éc ó≤a ¢SÉædG áeóÿ ¬àbh ¢ü°üîj ¿Éc ˆG ¬ªMQ ¬fq CG ɪc
∫òHh ’EG º∏°ùe ï«°ûdG ó°üb Éeh ,áHôc hCG Ée á≤FÉ°V øe ÊÉ©j …òdG ¬«dEG CÉé∏jh ¬àLÉM ‘
É«fódG Üôc øe áHôc º∏°ùe øY êôa øªaz:¬JÓ°†©e âμah √QƒeCG äô°ù«Jh √ó¡L É¡«a
.ÚeCG º¡∏dG { áeÉ«≤dG Ωƒj Üôc øe áHôc ¬æY ˆG êqôa
™e QhÉëàjh äÉ≤Ñ£dG π``c ™``e πeÉ©àjh å``jó``◊G ó«éj kÉ°Tƒ°ûH kÉbƒ∏N oÉ몰S ¿É``c
.√óæY á°UÉN ádõæe ¬d ¿CG ô©°ûj πμdÉa ø°ùdG ‘ ÒÑμdG ™e ∞dBÉàdG ™«£à°ùjh πØ£dG
OÉLCG º∏μJ ¿CGh ,¬MQGƒL πμH ∂«dEG â°üfG âª∏μJ GPEG ,™ª°ùj ≈àeh º∏μàj ≈àe ∑Qój
¬ãjóM »¡æj ’CG ≈æªàJ ¬«dEG Ú©ªà°ùŸG øe âæc ¿EG πH ¬«a çóëàj ´ƒ°Vƒe …CG ‘ åjó◊G

Én¡ào js nCG Énj ),∑Qób ≈∏Y ¢VGÎYG ’ º¡∏dG ,ˆG ∫ƒ°SQ ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ˆ óª◊G
..(»àp æs nL »∏p Nro OGnh …Op ÉnÑYp ‘p »∏p Nro OÉan ák «s °Vrp ôen ák «n °VGnp Q ∂`p `Hu Qn ¤n pEG »©p Lrp QG áo æs Äp ªn £r oŸr G o¢ùØr æs dG
.(27) ôéØdG
øjôcÉ°ûdG øe Éæ∏©Œ ¿CG º¡∏dG ∂dCÉ°ùfh ,∂FÉ°†bh ∂ªμM ≈∏Y ¢VGÎYG ’ º¡∏dG
¬«dEG ÉfEGh ˆ ÉfEG { :GƒdÉb áÑ«°üe º¡àHÉ°UCG GPEG øjòdG øjôHÉ°üdG øeh ,∫ÉM πc ≈∏Y ∂d
º∏°ùe ï«°ûdG IOÉ©°S ∑QÉÑŸG ¿ÉÑ©°T ô¡°T ‘h »°VÉŸG πÑb ᩪ÷G Ωƒj 䃟G Öq«Z .z¿ƒ©LGQ
óª¨àj ¿CG ∫CÉ°ùf ˆGh ,¬HQ QGƒL ¤EG π≤àfG …òdG ,…ÒãμdG OGóL øH IÒ¨°üdG øH π«¡°S øH
áæ÷G øe ≈∏YC’G ¢ShOôØdG ∫RÉæe ‘h ,º«©ædG äÉæL ‘ ¬∏©éj ¿CGh ,IôبŸÉH ó«≤ØdG ìhQ
.¬àªMQh ¬àæÃ
,zºcÉJƒe ø°SÉfi Ghô``cPG { :- º«∏°ùàdGh IÓ°üdG π°†aCG ¬«∏Y-»ÑædG ∫ƒ≤H AGóàbGh
IQP ∫É≤ãe ‘ƒf ød ÉæfEÉa á°UGÎe ô£°SCG øe Éæ°ü°UQ ɪ¡eh ∞jô°ûdG åjó◊G ≈∏Y AÉæHh
.- ˆG ¬ªMôj - º∏°ùe ï«°ûdG ó«≤ØdG πFɪLh ø°SÉfi øe
¬dGƒbCG âfÉch ,äÉ«°SGôdG ∫ÉÑ÷G ñƒª°ûc áflÉ°T äÉØ°üH ∞°üàj ó«≤ØdG ¿É``c ó≤d
äÉ¡eCGh ™LGôŸG ‘ ïjQÉàdG É¡fhó«°S ¬dÉ©aCGh ,äÉÑãdGh ¿É«ÑdG OGQCG øe É¡dhGóàj ɪμM
.á«Hô©dG áÑàμŸG ¤EG ±É°†æà°Sh ÖàμdG
ó≤a √QÉ°ùe øY º∏≤dG §N ±ôëfGh ôμØdG âà°ûJh ¿É°ù∏dG ºã©∏J ó≤d CGó``HCG øjCG øe

!!¢ûbGôH âæL É¡°ùØf
p ≈∏Y ..»bGô©dG ¢û«÷G
»°UhôÿG ¢ù«ªN øH ¿É£∏°S
:á«°ù«FQ äGô°TDƒe áKÓK ¤EG ÒNC’G
á°ù°SDƒe ¢ù«°SCÉJ (2014 -2003) òæe ™£à°ùJ ⁄ OGó``¨`H áeƒμM ¿CG :∫hC’G ô°TDƒŸG
s »àdG äGQÉ«∏ŸG äÉÄe º``ZQ ø``WGƒ``ŸGh øWƒdG ¢VÉ«M øY ™aGóJ á≤«≤M ájôμ°ùY
É¡àî°V
kÉ©fÉN “¢ûYGO” äÉYɪL ΩÉ``eCG ô¡X …ò``dG Ö≤JôoŸG ¢û«÷G ∂``dP ≥∏ÿ õ``cô``ŸG áeƒμM
.áaô£àŸG äÉYɪ÷G É¡æq °ûJ »àdG äÉHÉ°ü©dG ÜôM ≈∏Y iƒ≤j ’ kÉ«eÓg
¢†©Hh »μdÉŸG É¡ªYõj ɪc - (Ió sMƒoŸG) ájôμ°ù©dG á°ù°SDƒŸG ¿CG ôo ¡¶j :ÊÉãdG ô°TDƒŸG
¬à°SÉ«°ùd A’ƒ``dGh á≤ãdG •É°ùH Öë°Sh ´óq °üàdÉH äCGóH ób -iô``NC’G á«°SÉ«°ùdG äGOÉ«≤dG
¬JÉHÉ£N π``X ‘ »YɪàL’Gh »°SÉ«°ùdGh …OÉ°üàb’Gh »``æ`eC’G ó«©°üdG ≈∏Y áFΡŸG
äÉëjô°üàdG ¢†©H êhôN ∂dP ≈∏Y ∫OCG ’h ;ÜÉgQE’G áYÉqª°ùH IQôμàŸG ájRÉ¡àf’Gh ájQƒãdG
q πFÉ°SQ ÉgÉjÉæK ÚH πª– ¢û«÷G ‘ IRQÉH ájô£bo äGOÉ«b øe
∞bGƒŸG ºéëH »MƒJ áæ£Ñe
¢û«÷G ‘ º«°ùL ¥GÎNG ´ƒbh á«fÉμeEG øe OGó¨H áeƒμM á«°ûN ∂dP ¤EG ∞°VCG ,áeRC’Gh
´ÉH º¡d ¿É``cQCG •ÉÑ°V É¡ªYõàj ájƒdCG áKÓK ™LGôJ πX ‘ á≤«≤ë∏d Üô``bCG ∂``dP É``ÃQh
ÉÃQh ;á«Hô◊G ∞bGƒŸGh çGóMCÓd á«é«JGΰS’G IAGô≤dGh ájôμ°ù©dG IÈÿG ‘ πjƒW
ÚæWGƒŸG øe ´ƒªL (∫qƒ°ùàJ) …óéà°ùJ »gh »μdÉŸG äÉHÉ£Np ™ª°ùf ¿CG ¤EG ÉYO Ée ∂dP
áæMÉ£dG ¬HhôMh ¬ahôX ≈àYCG ‘ »bGô©dG ¢û«÷G ¿q CG øe ºZôdG ≈∏Y ∫Éà≤dG ‘ º¡H êu õ∏d
á∏MôŸG √òg ¤EG π°üj ⁄ (1988-1980) ¿Gô``jEG ó°V ±Gõæà°S’G ÜôM Égóq °TCG ¿Éc »àdGh
.QÉ≤àa’Gh á°ThQódG øe
øe äɶaÉëŸG ∞∏àfl ‘ »∏Ñbh …ôFÉ°ûY QƒØf Oƒ``Lh Éq«∏L hóÑj :ådÉãdG ô°TDƒŸG
IQƒ°U âgqƒ°T »àdGh áØ∏àîŸG ¬dƒ∏ah »μdÉŸG äÉYɪL É¡é¡àæJ »àdG (ájô∏à¡dG) á°SÉ«°ùdG
ôFÉ°û©dG »∏ã‡h AGó°TQh ïjÉ°ûe øe GkÒãc ™ª°ùf ÉæëÑ°UCÉa ,»æWƒdG »bGô©dG ¢û«÷G
hCG »μdÉŸG ¢û«éH ¬Ø°üJh ¢û«÷ÉH OóæJ »gh áq«bGô©dG äɶaÉëŸG ∞∏àfl ‘ πFÉÑ≤dGh
∂dòd ,᪫¶©dG á°ù°SDƒŸG √ò``g áeGôc ‘ ìô``Œ »àdG äɪ°ùdG
p øe ÉgÒZh ¿Gô``jEG AÉæHCÉH
πμH »à°ùLƒ∏dG ºYódG É¡d Ωóu ≤Jo h äÉYɪ÷G ∂∏J …hCÉJ âë°VCG ôFÉ°û©dG øe kGÒãc ¿CG ó‚
.πÑ o°ùdG
t ºc
ÚMÉØv s°ùdG ó«H ihÉ¡àJ ¥Gô©dG ¿óoe iôj ¿CG »HôY hCG »bGôY øWGƒe …C’ ¢ü¨j
≈°SCGh ¢SDƒÑH å©Ñjh ∂dòH »°†Øoj ™bGƒdG øμd ,¢Uƒ°ü∏dGh äGQóp îoŸGh ∫ÉŸG OÉvÑYo h á∏à≤dGh
¥Gô©dG ¬Ñ∏£j Ée ,¬JGOÉ«bh √OÉ›CGh ¬îjQÉJ ᪶©c kɪ«¶Y kÉbGôY oÖbôf Éææμd ,Ú≤«ªY
¢†©H øe ¬JQÉ°†Mh ¬îjQÉJh ¬bGôYCGh ¬fÉjOCGh ¬JÉ°ù°SDƒe πμH ±ÉØîà°S’G πX ‘ Ωƒ«dG
πMh øY Gók «©H ,™«ªé∏d ádhDƒ°ùŸG áæWGƒŸG É¡fGƒæY á«Ñ©°T IQƒK ƒg á£∏°ù∏d Ú≤∏q °ùàŸG
á°ù°SDƒŸG ó©J ⁄ É``e ¢û«©dG Ap É``Nô``H ¥Gô``©`dG CÉæ¡j ø``dh ,Ö``gGò``ŸG äÉ©≤æà°ùeh äÉ``Hõoq `ë`à`dG
.ÜGõMC’Gh ÖgGòŸGh ¢UÉî°TCÓd ’ øWƒ∏d É¡F’ƒH ájôμ°ù©dG
áÑfih OƒH ºàeO
sultankamis@gmail.com

¤EG »μdÉŸÉH â©aO ᪡e á≤«≤M ¿Gó``«`ŸG ¢``VQCG ≈∏Y äÉ°SQɪŸG √ò``g ¢ùμ©J ɪc ,!ó``MGh
´ƒªL ¿q CG øé¡à°ùoŸG øeh ∫Éà≤dG øWGƒe ‘ º¡H êq õ∏d ÚYƒ£àe (âë°T) `d ∫ÉéŸG íàa
≈∏Y“¢ûYGO” áYɪL á«gÉe ∫ƒM äÉeÉ¡J’G πc âfÉc ɪæ«H á©«°ûdG øe GƒfÉc ÚYƒ£àoŸG
øWGƒŸÉH hóëj É``‡ áæ°ùdGhCG á«Ø∏°ùdG ø``e É¡fq CÉH º°UƒJ »©ªàéŸGh »ª°SôdG iƒà°ùŸG
πX ‘ OÉ¡÷G áæL ¤EG ¿É©£≤dG ™e Ò°ùdGh »ØFÉ£dG ÜõëàdG áYÉæb øjƒμJ ¤EG »bGô©dG
¥ô©dG hCG ÖgòŸG ±ÓàNÉH áfqƒ∏àŸG (¿GôبdG ∑ƒμ°U) øe øjódG ä’ÉLQ ¬H ºgo Qqôp ¨oj Ée
.áØFÉ£dG hCG
?¥Gô©dG ‘ …ôéj …òdG Ée
É¡ªLÉg á∏«Ñb øe âHôg “¢ûbGôH” ≈YóJ áÑ∏c ¿CG...¿É``eõ``dG Ëób ‘ ¿ÉcÉe Éj ¿Éc
¤EG â``Hô``g áÑ∏c iƒ``°`S º¡d ≥Ñj ⁄h ,º``¡`JGÒ``N GƒÑ¡fh ,kÉ©«ªL ºgƒ∏à≤a ¥ô`
m `Wo ´É``£`s `bo
o ´É£q bo ºég Ée á∏«d ‘h ,º¡H äQÉéà°SÉa iô``NCG á∏«Ñb
º¡æq μd á∏«Ñ≤dG √òg ≈∏Y ¥ô£dG
»q ØNo ¿ƒ∏ªëj ºgh ´ƒLôdÉH ¿ƒª¡j GƒfÉc ɪæ«Hh ,™«ª÷G CÉÑàNG PEG kGó``MCG É¡H Ghóéj ⁄
ºgƒªLÉ¡a á∏«Ñ≤dG OGôaCG GhóLƒa É¡Jƒ°U ¢Uƒ°ü∏dG ≈ v°ü≤àa íÑæJ “¢ûbGôH” äCGóH Úæ oM
ó¡°ûŸG ≈∏Y Ók °üah Ók °UCG ≥Ñ£æJ á°ü≤dG √òg ¿q EG ,“¢ûbGôH” º¡©eh É¡«a øe πc Gƒ∏àbh
äÉHÉîàfÉH ¥Gô©dG ºμ◊ IójóL áj’ƒH ôضdG øe »μdÉŸG øμq “ ɪæ«ëa ;‹É◊G »bGô©dG
π°üJ á«dÉY Ö°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∫ÓN øe Üô©dG ’EG É¡p ¡p æco ¬≤Øj ’ (á°UÉN) á«WGô≤ÁO
∂dPh áeÉ©dG ájƒfÉãdG èFÉàf ‘ ¿ƒbƒØàŸG áÑ∏£dG Ö°ùæc áÄŸÉH äÉ«æ«©°ùàdG ô``NGhCG ¤EG
hCG Üõ``◊G hCG ÖgòŸG hCG áØFÉ£dÉH …ôμ°ù©dG A’h ájò¨J QGôªà°SG øμd ,¬æe ÆhôØe ôl `eCG
øWƒdG ás«°Só≤o H ºs©£oj ¿CG Öéj …òdG …ôμ°ù©dG áeGôch ±ô°T ‘ ìo ó≤j ôªMCG §N IÒ°û©dG
⁄ ¬fCG hóÑj »μdÉŸG ºμM ¿ÉHEG áeô°üæŸG IÎØdG ‘ ¥Gô©dG √ó¡°T Éeh ,¬«°VGQCG øY Op hòs dGh
ÚHh ¬æ«H á≤ãdG ¿Gó≤a ôo ©°ûà°ùj GóH ≈àM ¬dÉM ≈∏Y ôªà°SG πH ,kÉ`bÓ``WEG ¢SQódG º∏q ©àj
ÒKCG ÈY ¿ÉcQC’G •ÉÑ°V óMCG øe √É橪°S Ée ∂dPh ¢û«÷G ‘ á©«aôdG ájƒdC’G øe Òãc
kÉ©«HQ √ó¡°ûf Ée” :óMGƒdG ±ô◊ÉH ∫Éb ɪæ«M ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞∏àfl ¬à∏bÉæJh (BBC)
Oo óu æoj ¿Éc (»ª°TÉ¡dG ¥QÉW) ≥HÉ°ùdG »bGô©dG ¢ù«FôdG ÖFÉf ¿q CG ¤EG ∞°VCG ,“Qôëà∏d kÉ«bGôY
:É¡fq CÉH äÉ°SQɪŸG √òg ∞°Uhh ádhódÉH ájôμ°ù©dG äÉYÉ£≤dG äÉ°ù°SDƒŸ á«FÉ≤àf’G á°SÉ«°ùdÉH
…òdG É¡HÉàc Ú°TóJ ¿ÉqHEG âaÎYG (¿ƒàæ∏c …QÓ«g) ¿q CG ɪc ,“QÉædG ≈∏Y âjõdG tÖ°U”
kÉØ∏N á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG IOÉ«b ‘ í°TÎ∏d
q ΩOÉ≤dG èjhÎdG πX ‘ - É¡JÉ«eƒj Oô°ùj
»bGô©dG ¢û«÷G íjô°ùJ ƒg ¥Gô©dG ‘ Éæd áMGóa AÉ£NC’G ÌcCG øe ¿q EG âdÉb -ÉeÉHhC’
øe •É«àM’G ‘ (342212)h áeóÿG ‘ (820600) hõ¨dG πÑb ájô°ûÑdG ¬Jƒb Qóq ≤Jo …òdGh
.äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ Ú«fóŸG Oƒæ÷G øe ±’B’G äÉÄe øY ∂«gÉf ,Újôμ°ù©dG
ɪc – ´ƒ£àdG ÜÉH íàah áeÉ©dG áÄÑ©à∏d »μdÉŸG IƒYO ∫ÓN øe ÖbGôª∏d ≈∏q éàj ÉÃQh
ájô°ûH kÉYhQO º¡∏©Lh ∑Ó¡dG ΩOGôe ¤EG ÚæWGƒŸÉH êq õdGh ¢û«÷G ‘ •GôîfÓd -√Éqª°S
ΩÉ≤ŸG ‘ áq«LQÉÿG äGA’ƒ``dGh ÊÉãdG ΩÉ≤ŸG ‘ ájôFÉ°û©dGh ∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ ÖgòŸG º°SÉH

áeƒ¶æŸG ≈∏Y ≥o Ñ£æj Ée ∂``dPh “¢ûbGôH âæL É¡°ùØf ≈∏Y” »Hô©dG πãŸG ‘ ∫É≤oj
ájôμ°ù©dG á°ù°SDƒŸG äÓ``Ø`fG á≤«≤◊ ™qÑààŸÉa ,(2003) hõ``Z ó©H É``e ¥Gô``©p `d á«°SÉ«°ùdG
ájôμ°ù©dG äGƒ≤dG ≈àYCG ô≤¡≤Jh ,iô``NC’G äÉYÉ£≤dGh áWô°ûdGh ¢û«÷G øe á«bGô©dG
“âjôμJ“h “iƒæ«f” á¶aÉëà ¿É`` cQC’G •ÉÑ°†d á``jƒ``dCG á``KÓ``K ‘ πãq ªàoe ¢û«÷Éa
ɪc ,ä’DhÉ°ùàdG øe ÒãμdG ¢ùØædG ‘ å©Ñj “OGó¨H” ΩƒîJ ¤EG º¡dƒ°Uhh “π°UƒŸG“h
≈∏Y IhÓY,∫ÓàM’G ó©H Ée ¢û«÷ »é«JGΰS’G ¢ù«°SCÉàdG á°TÉ°ûg ióe ô¡¶Jo É¡fq CG
ájôμ°ù©dG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ OÉ°ùØ∏d π¨∏¨àdG ≥ªY ∫ƒM á¨eGódG ≥FÉ≤◊G øeÒãμdG RÈoj ¬fq CG
Ée áë∏°ùŸG äÉYɪé∏d ∞«flo Üqô°ûJ øe Ωƒ«dG ¥Gô©dG äɶaÉfi √ó¡°ûJ Éeh ;Iójó÷G
∫ƒH” ∑GòfBG ¥Gô©∏d ÊóŸG óFÉ≤dG ¬ÑμJQG …òdG »é«JGΰS’G CÉ£î∏d ᫪àM áé«àf ’EG ƒg
¢Sô‚ƒμdG ºFɪMh Qƒ≤°U øe RÉ©jEÉH (2003) hõZ πÑb Ée »bGô©dG ¢û«÷G πëH “ôÁôH
(áª∏s °ùoe) ácQÉÑÃh ,á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ájôμ°ù©dG á°ù°SDƒª∏d ¿É``cQC’G á°SÉFQh
¿É«YCGh ñƒ«°T ¢†©Ñd »ØFÉ£dGh …ôFÉ°û©dG PƒØædGh á«°SÉ«°ùdGh ájôμ°ù©dG äGOÉ«≤dG ¢†©Ñd
≥o ∏≤oj kÉ°ùLÉg âfÉc ≥HÉ°ùdG »bGô©dG ¢û«÷ÉH ájô£≤o dG IOÉ«≤∏d »ã©ÑdG A’ƒdÉa ,äɶaÉëŸG
¢û«é∏d ájQÉ°†dG Iƒ≤dG πgÉéàj ¿CG ïjQÉà∏d øμÁ ’ PEG ;º¡FÉØ∏Mh Ú«μjôeC’G ™LÉ°†e
∂«àμàdGh IÈ``ÿG øe kGÒÑc kGó«°UQ ∂∏àeG …ò``dG (2003-1921) ¬°ù«°SCÉJ òæe »bGô©dG
,õ«∏‚E’G ¢``SÉ``LQCG ø``e OÓ``Ñ`dG Ò¡£J òæe á«dGƒàŸG ¬JÉcQÉ°ûe π``X ‘ OÉà©dGh Ióq ` ©p ` dGh
hCG ±Gõæà°S’G ÜôMh ,(1948) Ú£°ù∏Ød ʃ«¡°üdG ∫ÓàM’G ¿ÉqHEG äÉÑKE’G ÜôëH kGQhôe
äGQó≤e øe âaõæà°SG »àdGh (1988-1980) ¿Gô``jEG ó°V ¤hC’G è«∏ÿG ÜôëH âaôoY Ée
ôgɶe QÉMófGh ∫GƒeC’Gh ÉjÉë°†dG øe ±ƒdC’G äGô°ûY É¡à∏q ∏îJ äGƒæ°S ÊɪK ܃©°ûdG
,(2003) ‘ ¥Gô©dG hõ¨H Ak É¡àfGh ,(1991-1990) á«fÉãdG è«∏ÿG ÜôëH kGQhô``eh ,᫪æàdG
á«bôY hCG á«ØFÉW ÜhôM ƒëf OÓÑdÉH ∞°ü©J äOÉc »àdG á«∏NGódG äÉ°ThÉæŸG øY ∂«gÉf
á«é«JGΰS’G áeƒ¶æŸG ‘ kÉÑ©°U kɪbQ ¿É``c (2003) hõ``Z πÑb Ée ¢û«L øμd ,¢Shô°V
Ωm ób ™°Vƒe ∑Éæg øμj ⁄h ΩGÎM’Gh ôjó≤àdG Ú©H ¬d ô¶æoj ¿Éc ɪc ,á«ŸÉ©dGh á«æWƒdG
¢UÉN ¬LƒH ¢û«÷Gh ΩÉY ¬LƒH ájôμ°ù©dG äÉ°ù°SDƒŸG π«μ°ûJ ‘ (á°üî°üÿG) á°SÉ«°ùd
.™«ª÷G á≤K πfi ¿Éμa
o ¥Gô©∏d ójó÷G ¢û«÷G á©«Ñ£d ™qÑààoŸG øμd
q IóYÉb ≈∏Y óªàYG ¬fq CG ßë∏j
å«M ;á°ûg
äÉ«ª°ùoà äGOÉ«≤dGh ájƒdC’Gh ¥ôØp dG (á°üî°üN) ∫ÓN øe ábhôfi ábQh ≈∏Y øgGQ
o G â≤vªY áq«HõMh áq«bôYp h á«Ñgòe
Iô°ûàæoŸG Ωós dG äÉneÉqª nM äòs Zh ,OÓÑdG ‘ »ØFÉ£dG ìô÷
ºμM IÎa ¿É``Hq EG …ôμ°ù©dG A’ƒ``dG ‘ ¥É≤°ûf’G ÉjÓN âfÉc É``ÃQh ,Ók °UCG OÓÑdG ´ƒ``HQ ‘
kÉNô°T ô¡XCG á«fÉãdG Iôª∏d ¬àj’h ójóŒ øμd ,áÑFÉZ ¬Ñ°T á≤HÉ°ùdG IÎØdG ‘ »μdÉŸG
Aƒ°V ≈∏Yh ;iô``NC’G á«YÉaódG äÉ°ù°SDƒŸGh ¢û«÷ÉH ájôμ°ù©dG äGOÉ«≤dG A’h ‘ kÉ«≤«≤M
çÓãH ™aóJ ¿CG äÉHÉ°ü©dGh ÚHQÉ¡dG øe áePô°ûd øμÁ ∞«c á≤«≤M ÜÉ©«à°SG ÉææμÁo ∂dP
´ƒÑ°SCG ±ôX ‘ É¡∏ªcCÉH äɶaÉfi øe ÜÉë°ùf’ÉH ¿ƒ≤HÉ°S ¿ÉcQCG •ÉÑ°V ÉgOƒ≤j ájƒdCG

á«bGô©dG á«°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG ‘ Iƒ≤Hh ¬°ùØf ¢Vôa ∫GDƒ°S !?¥Gô©dG ‘ …ôéj …òdG Ée
GóHh ,Ók `Mh Ì``cCG íÑ°UCG »bGô©p dG ™≤æà°ùoŸG ¿q CG hóÑjh ,AGƒ°S óm M ≈∏Y á«ŸÉ©dGh á«Hô©dGh
â≤dCG ó«°TôdG ¢VQCG ‘ áqn«p¶°ûàoŸG á«°SÉ«°ùdG ∞bGƒŸG q¿CG »Hô©dGh »bGôp©dG øWGƒª∏d iAGÎj
øe Ωô°üæŸG ó≤©dG ¿ƒμj ób ,øjójó°T ∞æYh Iƒ°ù≤H ÊGó«ŸG ™bGƒdG ≈∏Y É¡∏ªMh
p É¡∏p ª néH
ÜÉgQE’G øe äÉμ∏‡ »bGô©dG øWGƒª∏d ño ôu ØJo ᣰûfp äÉæ«cÉe ≥∏N ¿ÉμjôeC’G ¥GôY ïjQÉJ
™e ºé°ùæJ É¡æμd AÉHô◊Éc áfqƒ∏àŸG á«eÓ¡o dG äÉ«qª°ùoe ‘ áæjÉÑàŸG äÉ«Ø°üàdGh πà≤dGh
™°UÉædG ¬°û©f iôNC’G ‘h ¬JÉah IOÉ¡°T ≈檫dG √ój ‘h øWGƒŸG êôîj ¿CÉH ¢†©ÑdG É¡°†©H
.!!áfÉ«ÿG øKGôH ¬°ùfq óJ ¿CG ¿hO è∏ãdÉc
?¥Gô©dG ‘ …ôéj …òdG Ée
ɪæ«ëa ,∞¨°Th ΩɪàgÉH á«bGô©dG á«°†≤dG ™HÉàoj ø‡ kGQGôμJh kGQGô``e ¬à©ª°S ∫GDƒ°S
o
iô``NC’G ájhGõdG ≈∏Y ihÉ¡J ɪæ«M πl éN Qƒ©°T »æHÉàfG (BBC) á``YGPE’ ™ªà°SCG âæc
kÉ°SCÉjh kɶ«Zh kGó``ª`c (¿ƒaôμ«ŸG) 䃰üdG πbÉf ≈∏Y ÖëàæJ á«bGôY ICGô``eG ⁄É``©`dG ø``e
∫GõJ ’h âfÉc á≤jôY äɶaÉfi ≈∏Y ÒØμàdGh πà≤dG IGƒg øe ál ePô°Tp ô£«°ùJo ¿CG øe
ó°V ¬à°VÉØàfGh (1921) ¬JCÉ°ûf òæe »bGô©dG ¢û«÷G ¿ÉcQCG IOÉ«b Gƒdq ƒJ ΩɶYp IOÉ≤H Il O’q h
ΩÉ°Sh ó∏q ≤J …ò``dG “ºXÉμdG ≈°Sƒe êƒa” º°SÉH ∑Gò``fBG ±ôY ɪ«a …õ«∏‚E’G Qɪ©à°S’G
âfÉμa ,OÓÑdG ÜGôîH ºgôWÉ°T øeh ÊÉ£jÈdG ∫ÓàM’G (êƒ∏Y) øe ¥Gô©dG Ò¡£J
∞«c IQGô``eh ábôëH ∫AÉ°ùàJ ⁄É©dG (ñɪ°UCG) ≈∏Y ÖëàæŸG É¡Jƒ°U ≈ qé°ùoŸG ICGô``ŸG ∂∏J
»≤«≤M QÉ°ùëfG ≥«≤– ‘ áaô£àŸG áë∏q °ùŸG äÉYɪ÷G IQób á≤«≤M ÖYƒà°SCG ¿CG »ææμÁ
“áHƒ≤©H“h “øjódG ìÓ°U“h “âjôμJ“h “iƒæ«f” øe ¢û«÷G IOÉ«≤H ájôμ°ù©dG iƒ≤∏d
πc ∂``dP ‘ á«£îàoe ó``MGh ´ƒÑ°SCG ±ô``X ‘ “OGó¨H” ΩƒîJ ¤EG º¡dƒ°Uhh“π°UƒŸG“h
ÖJGôŸG øª°V ÉÑ©°U ÉkªbQ πX …ò``dG π°SÉÑdG »bGô©dG ¢û«é∏d »îjQÉàdG çQE’Gh óéŸG
Ö«HBÉ°Th ∫AÉ°ùàJ âfÉc !?¿ÉæÑdÉH ¬d QÉ°ûj ¿É``ch øeõdG øe Oƒ≤Y ∫Gƒ``W ¤hC’G á«ŸÉ©dG
á∏ãd Iƒ≤dG ™bGh ¿q CG ÖYƒà°SCG ¿CG ‹ øμÁ ∞«c ..ÚàÑMÉ°ûdG É¡«àæLh øe ôWÉ≤àJ ≈°SC’G
ájƒdCG áKÓK Oƒ``Lh πX ‘ ô°üædG ¿GƒØæ©H É¡∏ªcCÉH äɶaÉfi ¿ƒ∏Nój Ú≤gGôŸG øe
∫ƒéÿG ¢UÉ°UôdG äÉ``NRq ΩÉ``eCG ô≤¡≤àJ ádƒ¡°S πμHh É¡«a §HGôJ âfÉc á∏«≤K ájôμ°ùY
!?“¢ûYGO” ¬H (Ö©∏J) …òdG
º«°ùf É¡HÉÑ°T ºMôj ⁄ »àdG ICGô``ŸG √ò``g äGô``aR É¡àMôW á«©bGhh ájƒØY ä’DhÉ``°`ù`J
¿hDhô≤j ºgh ÜÉ≤dC’ÉH õHÉæàdGh ôMÉæàdG øY á«°SÉ«°ùdG ¬JÉeÉYR πq “ hCG πq μJ ⁄h ,øjóaGôdG
øY Gók «©H øμd ,“¿ÉÁE’G ó©H ¥ƒ°ùØdG º°S’G ¢ùÄH ÜÉ≤dC’ÉH GhõHÉæJ ’h” ËôμdG º¡HQ ∫ƒb
á«dhDƒ°ùeh óx éH »°SÉ«°ùdG ™bGƒdG CGô≤f ¿CG óH’ á°TÉq«÷G ôYÉ°ûŸG äÉZóZOh ôWGƒÿG ÈL
n G ¿ƒμj ¿CG ¬«∏Y ∫vƒ©oj …ò``dG »æWƒdG ¢û«÷G áfÉμà ô``eC’G ≥∏©àj ɪæ«M á°UÉNh
ºo μ◊
q QÉμaC’G CGó°üJh IóÄaC’G ôMÉæàJ ÉeóæY øWGƒŸGh øWƒdG øY Op hòs dG ‘ πo °ü«Øn dGh
≈¶°ûàJh
.iDhôdG

13

iDhQ

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g 1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

ájDhQ
᫪æàdG ÚjGô°T áeƒ¶æe ºYO
;á«bÉØJG 31 ÉgOóY ≠dÉÑdGh ,¢ùeCG ,ä’É°üJ’Gh π≤ædG IQGRh É¡à©bs h »àdG äÉ«bÉØJ’G
,ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 328 ‹GƒM á«dɪLEG áØ∏μàH ,…ÈdG π≤ædG ´É£≤H ™jQÉ°ûe ò«Øæàd
ÉkYÉ°ùJG OGOõ``J »àdGh ,áæ£∏°ùdG ‘ ¥ô£dG áμÑ°Th áeƒ¶æŸ á«Yƒfh áªs ¡e áaÉ°VEG tó©Jo
áaÉc πª°ûàd ;É``fOÓ``H á«aGô¨L ‘ Ì``cCGh Ì``cCG πZƒàJh ,᫪æàdG §£N ÖbÉ©J ™e
øWƒdG OGóàeG ≈∏Y äÉaÉ°ùŸG óoYÉÑJh ,¢ùjQÉ°†àdG áHƒ©°U ºZQ äÉj’ƒdGh äɶaÉëŸG
.±GôWC’G »eGÎe
≈æoÑdG ¿É``cQCG º«YóàH áeƒμ◊G ΩɪàgG ≥ªY ≈∏Y ∂dòc äÉ«bÉØJ’G √ò``g π``dó``Jh
øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†◊ á«eÉ°ùdG ájDhôdG ™e ÉbÉ°ùJG ;á«°SÉ°SC’G
É¡à«dƒª°T ¿Éª°†d ;᫪æàdG äGOôØe ‘ ™°SƒàdÉH á«°VÉ≤dGh -ˆG √ójG- º¶©ŸG ó«©°S
,øWƒdG Gòg ¢``VQCG ≈∏Y ¿Éc ɪæjCG Êɪ©dG øWGƒŸG º©æj ≈àMh ,OÓÑdG AÉ``LQCG áaÉμd
.ájƒªæàdG á°†¡ædG √òg QɪãH
,¥ô£dG ´É£b ôjƒ£J ≈∏Y ¢Uô◊G ócDƒjo äÉ«bÉØJ’G √òg πãe ≈∏Y ™«bƒàdG ¿s EG ...
¬«∏Y õcôJ º¡e AõL »g á«q °SÉ°SC’G á«æÑdG ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,ÚæWGƒŸG ácôM π«¡°ùJh
.IQÉéàdGh áMÉ«°ùdGh OÉ°üàb’G ácôM π«¡°ùàd áeƒμ◊G
ÚjGô°T ÉgQÉÑàYÉH ;á°UÉN ᫪gCG Qƒ°ù÷Gh ¥É``Ø`fC’Gh ¥ô£dG ™jQÉ°ûe Ö°ùàμJh
∫ÓN øe ;»YɪàL’G è«°ùædG ájƒ≤àd πeGƒYh ,…OÉ°üàb’G ƒªæ∏d áªYGOh ,᫪æà∏d
.êRÉ“h π°UGƒJ øe ¬ë«àJ Ée
á≤aGƒeh ,Rô£dG çóMCG ≈∏Y ᪪s °üoe É¡fCG ™jQÉ°ûŸG √òg øe IOÉØà°S’G º¶©oj ɇh
Éeh ,á«NÉæŸG äGÒ¨àŸG ™e ™e ≥aGƒàdÉH ≥∏©àj ɪ«a á°UÉN ,á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG çóMC’
…OÉØàd ,Qƒ°ùLh äGQÉÑ©H IOhs õ``e É¡fEG å«M ;á`` jOhCG ¿É``jô``Lh ∫ƒ«°S øe É¡æY ºéæj
.á«FÉæãà°S’G á«NÉæŸG ±hô¶dG ¿ÉHEG äÉYÉ£≤f’G
É¡©«bƒJ ” »àdG äÉ«bÉØJ’G äOsó`M ,™jQÉ°ûŸG √òg øe IOÉØà°S’G áYô°S ¿Éª°†dh
‘ »gh ,™jQÉ°ûŸG √òg ò«ØæJ É¡dÓN ºàj áeõ∏e á«æeR GkOÉeBG ÚdhÉ≤ŸGh äÉcô°ûdG ™e
á©HÉàŸG ∫ÓN øe ∂dPh ;áHƒ∏£ŸG IOƒ÷G IÉYGôe ™e ,äGƒæ°S çÓãdG RhÉéàJ ’ É¡ÑdÉZ
äÉÑ≤©dG áaÉc π«dòJh ,™jQÉ°ûŸG √òg ‘ πª©dG Ò°ùd ä’É°üJ’Gh π≤ædG IQGRƒd Iô°TÉÑŸG
.ò«ØæàdG á°SÓ°S ≥«©Jh ¢VΩJ ób »àdG

á∏eÉ°T ájOÉ°üàbG á«eƒj
ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe ÉgQó°üJ

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
ôjôëàdG ¢ù``«FQ

»`` FÉ£dG óªM øH º``JÉM
ôjôëàdG

24479885 :∞JÉg
info@alroya.info

OÉ°üàb’G
233 , 241 :∫ƒfi

businessdesk@alroya.info

äÉ«∏ëŸG
239 , 208 :∫ƒfi

localdesk@alroya.info

á°VÉjôdG
242 :∫ƒfi

sportdesk@alroya.info

ádÓ°U Öàμe
23295546
295546 ∞J
∞JÉg
23202934 ¢ùcÉa

salalah@alroya.net

äÉfÓY’G
24479888 :∞JÉg
ads@alroya.info

äÉcGΰT’G
24493701 :∞JÉg

™jRƒàdG
24490386 :∞JÉg

É¡«ÑJÉc ô¶f á¡Lh øY ɉGh Iójô÷G …CGQ øY IQhô°†dÉH È©J ’ IQƒ°ûæŸG AGQB’G

¢ù«FôdG Ö∏c
»bhôëŸG çQÉM øH ôgGR
ájô≤dG ¿Éμ°Sh Ö∏μdG q¿CÉH ôeC’G Ó∏©e ,∂dP ‘ Ò°V
äÉ°SQɇ Gƒ≤«£j ⁄ ¿Éμ°ùdG q¿CG ’EG ,¬YÉÑJCG º¡©«ªL
ihÉ``μ`°`û`dÉ``H ¢``ù`«`Fô``∏`d ¿ƒ``eó``≤`à`j Ghò`` NCÉ` `a ,Ö``∏` μ` dG
Ì``cCGh ɪéM È`` cCG Ö``∏`μ`dG í``Ñ`°`UCG É``eó``©`H ,IOÉ`` `÷G
ºLÉ¡j ¢SÎØe ¿Gƒ«ëc ¬à«°ûMh äOGRh ,á°SGô°T
∑ôq ëj ¿CG ¢†aQ ¢ù«FôdG qøμd ,Iô``ŸG √òg º¡dÉØWCG
áfÉ°†M Ö∏μdG ºëàbG ΩÉ`` jC’G ø``e Ωƒ``j ‘h ,ÉæcÉ°S
¿CG ±OÉ°Uh ,¬JÉ«ëH iOhCGh ÓØW ºLÉ¡a ,∫ÉØWCÓd
ɪæ«Mh ,¢ù«FôdG AÉæHCG ô¨°UCG ƒg ,πØ£dG ∂dP ¿ƒμj
óLh ,êÉ«¡dGh áÑ∏÷G §°Sh QƒYòŸG ¢ù«FôdG π°Uh
QƒØdG ≈∏Y ¬Ø«°S πà°SÉa ,Ò¨°üdG ¬∏Ø£d çóM Ée
ô©°T É¡æ«M ,¬``∏`à`bh ÉÑ°VÉZ Ö``∏`μ`dG ≈``∏`Y ¢`q `†` ≤` fGh
øjô°ùëàe GƒŸCÉJh ,É©e ÜGô¨à°S’Gh áMGôdÉH ¢SÉædG
±ô°üJ ób ¿É``c ¢ù«FôdG q¿CG ƒd :Ú∏FÉb iô``L ɇ
»≤Ñd ,¢SÉædG ΩÓc ¤EG ™ªà°SGh É¡æ«M ‘ »¨Ñæj ÉÃ
Ée ¤EG Qƒ``eC’G â∏°Uh ÉŸh ,IÉ«◊G ó«b ≈∏Y πØ£dG
.¬«dEG â∏°Uh
ó≤ædG ¢†aôd á«≤£æe áé«àf ¿Éc π°üM Ée q¿EG
ɪ«a ¢SÉædG AGQBG ¤EG ´Éªà°S’G CGóÑe ¢†aôdh AÉæÑdG
É¡H iQOCG º¡fCG PEG ,á«eƒ«dG º¡JÉ«M ¿hDƒ°T ¢üîj
.ºgÒZ øe
¿ƒμJ ÉeóæYh ,¬H ÉÑMôe
q AÉæÑdG ó≤ædG ¿ƒμj ÉeóæY
áp eƒμ◊G ,Úaô£dG ÚH πeÉ©àdG ‘ á«aÉØ°T ∑Éæg
OÉ°ùØdG AÉ``¡`à`fÉ``H É``fGò``jEG »æ©j ∂``dP q¿EÉ` `a ,Ö``©`°`û`dGh
πc ¢†aQ ºàj ÉeóæY É``eCq G ,¢SÉædG πÑb øe ôeòàdGh
Ö©°ûdG q¿CGh ÜGƒ°U ≈∏Y áeƒμ◊G q¿CG áéëH ;OÉ≤àfG
ÉfGòjEG ¿ƒμj Gòg q¿EÉa ,¬àë∏°üe »©j ’ Gôk °UÉb ∫GR Ée
º¡◊É°üà Gƒªà¡j ¿CG ¢SÉædG øe π©éjh ,QÉeódÉH
Gòg πãeh ,øWƒdG ÜÉ°ùM ≈∏Y á«°üî°ûdGh á°UÉÿG
OÉ°ùØdG ô°ûàfG Gòd ,áæ£∏°ùdG ‘ ÉfóæY GÒãc çóM
Ée GPEGh ,“áμ©μdG” ΩÉ¡àdG ‘ ≥HÉ°ùàj πμdG íÑ°UCGh
Ωƒ≤J ɪ∏ãe ,OÉ°ùØdG áHQÉfi ‘ á«HÉéjEG QOGƒH äô¡X
øjQô°†àŸG q¿EÉa ;Oƒ¡L øe ∂∏¡à°ùŸG ájɪM áÄ«g ¬H
Ì``cCG ô``“ ¿CG á``LQó``d ,Üô`` ◊G É¡«∏Y ¿ƒæ∏©j É¡æe
¿ƒfÉb Qó°üj ’h É¡FÉ°ûfEG ≈∏Y äGƒ``æ`°`S çÓ``K ø``e
á«Ñ∏ZC’G ídÉ°U ‘ ¿ƒμj ób ¬fC’ ,∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊
ôo eC’Gh ,øjó«Øà°ùŸG øe á«∏bC’G ó°V ,ÚæWGƒŸG øe
»©°Vƒe ôjóîJ Oô› ¢ù«dh …QòL πM ¤EG êÉàëj
!...âbDƒe êÓY hCG
Zahir679@gmail.com

Fuad616@yahoo.com

ïjQÉàdG êQÉN øe QÉ°üYEG ..¢ûYGO
»°Tƒ∏ÑdG ídÉ°U

;äÉ°SQɪŸG ¢†©H ¢SÉædG ó≤àæj ¿CG CÉ£ÿG øe ¢ù«d
±É°ûàcG ≈∏Y á°üàîŸG äÉ¡÷G óYÉ°ùj AÉæÑdG óo ≤ædÉa
:∫ƒ≤jh ,É¡d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh π∏ÿG øWGƒe
Éek ɪàgG AÉæÑdG ó≤ædG ‹ƒ``J áeó≤àŸG ∫hó``dG q¿EG”
¢``UÉ``î` °` TC’G q¿CÉ` ` `H ¿É`` ` `ÁE’G ø`` e É``bÓ``£` fG ,É``°` UÉ``N
q¿CG ɪc ,AÉ``£` NC’G ø``e áeƒ°ü©e â°ù«d á``ª`¶`fC’Gh
»°VÉŸG á©LGôe ≈∏Y áeƒμ◊G åëj ¢ü∏îŸG ó≤ædG
á∏LÉ©dG äGƒ``£` ÿG PÉ``î` JGh ,AÉ`` £` `NC’G í«ë°üJh
- á≤jô£dG √ò``g ∫Ó``N øe ¬``fq EG .᪶fC’G ôjƒ£àd
≥«≤– øμÁ ;-ΩGó``à`°`ù`ŸG ´ó``Ñ`ŸG πª©dG ÖfÉL ¤EG
ÉæfEG ∫ƒ``≤`dG ‘ OOô`` JCG ’ »``æ`fEGh ,Ö°SÉμŸGh äGõéæŸG
ÊGƒàdG øe kÉYƒf Éæjód q¿CÉH ¿ƒahô©e Üô©dG øëf
óbh ,É¡àbh ‘ ᪰SÉ◊G äGƒ£ÿG PÉîJG ‘ OOÎdGh
.“GÒãc ∂dP ÉæØ∏c
øY …ó``«`©`°`Sƒ``Ñ`dG Oƒ``©`°`S ó«°ùdG ΩÓ``c AÉ``L ó``≤`d
¬JÉ«M äÉjôcP øY ¬HÉàc ájÉ¡f ‘ AÉæÑdG ó≤ædG á«q ªgCG
‘ Éek ÉY 50h ,QÉÑ‚R ‘ Éek ÉY 50 É¡æe ≈°†b »àdG
∫Ó``N ∞``FÉ``Xƒ``dG ø``e ó``jó``©`dG Ú``H Ó≤æàe ,¿É``ª` Y
‘ ¬àHôŒ IQÉ°üY Ωó≤j ¿Éc ¬``fCG »æ©j ɇ ,¬JÉ«M
âëàa GPEG ’EG íéæJ ød äÉ©ªàéŸG q¿CG »gh ,IÉ«◊G
Ée ƒgh ,…CGQ …P πc ¤EG ⩪à°SGh ,AÉæÑdG ó≤ædG ÜÉH
π°üëj …òdG ¢ùμY ,á«Hô¨dG äÉ©ªàéŸG ‘ π°üëj
PÉîJG ‘ ôNCÉàdGh OOÎdG øe á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG ‘
¿É«MCG ‘h ,ÒãμdG ∞∏c ɇ ,Ö°SÉæŸG âbƒdG ‘ QGô≤dG
¿Éc OɪàY’G q¿C’ ,É¡àeôH ᪶fC’G ÜÉgP ∞∏c iôNCG
OɪàYG ”h ,ÚdÉÑ£dGh Ú≤aÉæŸG øe áÄa ≈∏Y §≤a
¿hO ,á«æeC’G Iõ¡LC’G 䃰U ƒg §≤a óMGh 䃰U
QÉ``Ñ`à`Y’G ‘ ò`` NC’G ¿hOh ,¢``SÉ``æ` dG AGQBÉ` ` H ΩÉ``ª` à` g’G
.IÒÑc áKQÉc »gh ,⁄É©dG ‘ âKóM »àdG äGÒ¨àŸG
ájõeQ á°üb ,¬JGôcòe ‘ Oƒ©°S ó«°ùdG ∞Xƒj
¿CÉ` H í∏°üJ É``¡` fCG iQCGh ,á``«` ≤` jô``aE’G äÉ`` jhô`` ŸG ø``e
¤EG ´É``ª`à`°`S’G IQhô``°` V ∫ƒ``M É``°`k `SQO hCG IÈ``Y ¿ƒ``μ`J
,º``¡`FGQBGh ¢SÉædG äÉ¡LƒàH Ωɪàg’Gh AÉæÑdG ó≤ædG
äGƒa πÑb ∫ƒ∏◊G OÉéjE’ ™jô°ùdG ∑ôëàdG IQhô°Vh
ió``MEG ¿Éμ°S q¿EG á°ü≤dG πo «°UÉØJ ∫ƒ``≤`Jh ;¿GhC’G
¿É``c ¬Ñ∏c q¿CÉ` `H º¡°ù«Fôd ¿ƒμà°ûj Ghò`` `NCG iô``≤` dG
Gƒ∏ª– óbh ;áØ«dC’G º¡JÉfGƒ«Mh º¡LÉLO ºLÉ¡j
áHƒ©°üdG øe ¿Éc å«M ,âbƒdG ¢†©Ñd ô``eC’G Gòg
‘ πªëj ¿É``c ¬`` fq C’ Gôk ` ¶` f ,Ö``∏`μ`dG ≈``∏`Y Iô£«°ùdG
iƒμ°T πgÉŒ ¢ù«FôdG øμdh ,¢ù«FôdG ¥ƒW ¬≤æY
’ ¬fCÉH ø°ùdG QÉÑc ≠∏HCG ∂dP øe ’óH ¬fEG πH ,Ö©°ûdG

ÉjÉ°†b ‘ ó¡°ûŸG QôμJ .(ΩÓ°S Éj) ΩÓ°ùdÉH Üô©dG ∂°ùªàH ºàîJ ¿CG πÑb
í‚h ,è«∏ÿG ‘ á∏àëŸG á«Hô©dG Qõ÷Gh É«Ñ«dh ¿GOƒ°ùdGh ¥Gô©dGh ¿ÉæÑd
ô¶àæf á«°†b πc ‘ IÒ◊G ¤EG ÉæàdÉMEG ‘ z¿ƒ«©eÉ÷G ¿ƒ«°SÉeƒ∏HódG{
.É«k HôY É«k ª°SQ ÉØbƒe É¡«a
PÉ``î`JG ¿hO ¥Gô``©` dG ‘ …ô``é`j É``ªq `Y çó``ë`à`f ¿CG ø``μ`Á ∞``«`c ±ô`` YCG ’
ΩCG »μdÉŸG áeƒμM ó``jDƒ`f π``gh ?Égó°V ΩCG z¢``û`YGO{ ™``e øëf π``g .∞``bƒ``e
ƒg Ée :∂dP øe ºgC’Gh ?¥Gô©dG ‘ áæ°ùdG Üô©∏d ájOÉ©ŸG É¡à°SÉ«°S ¢†aôf
»μjôeC’G …ôμ°ù©dG πNóàdG ∫ɪàMG øe (ˆG É¡¶Øëj) á©eÉ÷G ∞bƒe
åÑ©dG ¤EG á©eÉ÷G ô¶æJ ∞«ch ?øjóaGôdG ¢``VQCG ‘ ôFGódG ´Gô°üdG ‘
?»bGô©dG πNGódG ‘ ÊGôjE’G
,É¡àaô©Ã ºà¡j ’h π«°UÉØàdG √òg ±ô©j ’ á©eÉ÷G ¢ù∏› q¿CG hóÑj
.¥Gô©dG ™e ±ƒbƒdG zÖfGƒL{ ójó– ≈∏Y ¥ÉØJ’G ádhÉëà ∫ƒ¨°ûe ¬qfC’
∞«c ±ô©æ°S ÖfGƒ÷G √òg ójó– ‘ ôbƒŸG ¢ù∏éŸG íéæj ¿CG ó©H ÉÃQh
!ójóëàdÉH øe ó°Vh ¥Gô©dG ™e Üô©dG ∞≤j
øe í°VGh ∞bƒe PÉîJG ¿hO øe áHÉàμdGh zΩÓμdG §jõ“{ ÊÉμeEÉH ¿Éc
∂∏àeCG ’ »ææμd ,Üô©dG πc πãÁ ¬qfGE Éæd ∫É≤j …òdG »°SÉeƒ∏HódG ¿É«μdG
,»∏ãe ÚjÓŸGh »æfCÉH ±GÎY’G ÖæŒ ™«£à°SCG ’h z§jõªàdG{ ájô≤ÑY
.Üô©dG â«H ‘ AÉHôZ

™``jRƒàdGh á`YÉÑ£dG

¿ÓYE’Gh ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ¿ÉªY á°ù°SDƒe

¿Éc ¿EGh ≈àM ó≤ædÉH ÚdhDƒ°ùŸG ¢†©H ≥«°†j
íjóŸG ÖM ≈∏Y â∏ÑLo ¿É°ùfE’G ¢ùØf q¿CG PEG ;AÉæH
øe ¢SÉædG ø``e ∑Éæg q¿EG º``K ,É``HPÉ``c ¿É``c ¿EGh ≈àM
,…CGôdÉH OGóÑà°S’Gh äGòdÉH ÜÉéYE’G øe ´l ƒf ¬jód
¿Éc ¿EGh ≈àM øjôNB’G AGQBÉ` H q∞îà°ùj ¬∏©éj ɇ
áé«àf ¿ƒ``μ`jh ,Ú``æ`WGƒ``ŸGh øWƒ∏d áë∏°üe É¡«a
AGóàHG ,äÉYÉ£≤dG πc º©jh OÉ°ùØdG ô°ûàæj ¿CG ∂dP
’ å``«`M ,Ú``Ø` Xƒ``ŸG ô``¨`°`UCG ¤EG ’hõ`` f QÉ``Ñ`μ`dG ø``e
Éeó©H ’EG É``eq á∏eÉ©e õéæj ¿CG ø``WGƒ``e ™«£à°ùj
q ,…hÉ°TôdÉH πeÉ©àj
AÉæÑdG ó≤ædG CGóÑe q¿C’ ∂dP πc
¿ƒμj ó≤ædG Gò``g ÜÉ«¨Hh ,Oƒ``Lƒ``e Ò``Zh ¢Vƒaôe
AÉæÑdG ó``≤`æ`dG q¿C’ ,¿É``μ` à ádƒ¡°ùdG ø``e QÉ``«`¡`f’G
OÉéjEG ≈∏Y óYÉ°ùjh ;Iƒb äÉ©ªàéŸGh ∫hódG »£©j
.QÉ«¡f’G πÑb ∫ƒ∏◊G
É¡«a Oƒ``°`ù`j …ò`` dG äÉ``©`ª`à`é`ŸG q¿CG ó``‚ É``ª` FGOh
ºàjh ;ájƒbh áμ°Sɪàe äÉ©ªà› »g AÉæÑdG ó≤ædG
≥◊G ÚH õ««ªàdGh ᪫∏°ùdG äGQGô``≤`dG PÉîJG É¡«a
PEG ,ó≤ædG ¢†aôJ »àdG äÉ©ªàéŸG ¢ùμY ,πWÉÑdGh
É¡«a ºàjh ,áμ°Sɪàe ÒZh áØ«©°V äÉ©ªà› »g
,§«£îJ ’h á``°`SGQO ¿hO á«FGƒ°ûY äGQGô``b PÉîJG
»àdG á«Hô©dG ¿É`` `WhC’G Ú``H ¿QÉ``≤`f ¿CG Éæd ø``μ`Áh
á«Hô¨dG äÉ©ªàéŸG Ú``Hh ;ó≤ædG ¢†aôJ Ée ÉÑdÉZ
‘ åëÑ∏d õcGôe íàØJh ,¬«dEG ≈©°ùJh πH ¬∏Ñ≤J »àdG
¢SÉædG AGQBG ≈∏Y É¡JGQGôb ‘ óªà©Jh ,áaÉc ä’ÉéŸG
¿hDƒ°T ‘ á°UÉN ,ΩÉ©dG …CGô``dG äÉ¡LƒJ ¢SÉ«b ÈY
.Iô°TÉÑe ¢SÉædG IÉ«M ¢üîJ »àdG áeÉ©dG IÉ«◊G
,ΩGó¡dG ó≤ædGh AÉæÑdG ó≤ædG ÚH ¥ôØf ¿CG Öéjh
º«£ëàdGh Ωó¡∏d á∏«°Sh »Ñ∏°ùdG ó≤ædG ¿ƒμj ó≤a
…ò``dG Gò`` g É``æ` fÉ``eR ‘ á``°`UÉ``N ;á``©`ª`°`ù`dG ¬``jƒ``°`û`Jh
øe â∏©L å«ëH ,ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ¬«a äô°ûàfG
á°UôØdG â£YCGh ,á∏≤à°ùe ΩÓ``YEG á∏«°Sh ¿É°ùfEG πc
√òg È``Y ádƒ¡°S πμH ¬jóÑj ¿CG …CGQ ¬``d ø``e πμd
¤EGh πHÉædÉH πHÉ◊G •ÓàNG ¤EG iOCG ɇ ;πFÉ°SƒdG
¬fCG PEG ,IÒãc ¿É«MCG ‘ á«bGó°üŸG hCG á≤«≤◊G ÜÉ«Z
º¡FÉ£NCG ±É°ûàcGh øjôNB’G OÉ≤àfG kGóL π¡°ùdG øe
ΩÉ``“EGh AÉæÑdG ∫É``ª`cEG Ö©°üdG øe øμdh ,É``gRGô``HEGh
q¿C’ ,áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G Ëó≤àH äGô¨ãdG ó°Sh ¢ü≤ædG
¤EG äOCG »àdG IÒãμdG äɪcGÎdG øe ’ÉÑL ∑Éæg
.»◊G
q Òª°†dG ÜÉ«Z ¤EGh ,OÉ°ùØdGh πgÎdG
;“QÉÑ‚R øe ÊɪY π``LQ äGôcòe” ¬HÉàc ‘
¬fCG …ó«©°SƒÑdG óªMCG øH Oƒ©°S ó«°ùdG ∞dDƒŸG iôj

ƒg ´ƒ°Vƒª∏d ø`` ÁC’G Ö``fÉ``÷G q¿CG ó≤à©j ¢†©ÑdG q¿C’ »©«ÑW Gò``g
,ô°ùjC’G ÖfÉ÷G IQƒ£îH OÉ≤àYÓd ô``NB’G ¢†©ÑdG π«Á ɪæ«H ô£NC’G
∫ƒM ¥É``Ø` J’G ø``e ó``H ’ ∂``dò``dh ,Ú``Ñ`fÉ``÷G Ú``H QÉ``à`fi ƒ``g ø``e ∑É``æ`gh
.z´ƒ°VƒŸG ÖfGƒL{
»¨Ñæj πg ,±ƒbƒdG ¿Éμe ójó– Ö∏£àj ¥Gô©dG ™e ±ƒbƒdG q¿EG ɪc
?¬eÉeCG ΩCG ¬Ø∏N ±ƒbƒdG ΩCG ¥Gô©dG ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒdG
‘ á©«∏°†dG á«Hô©dG á«°SÉeƒ∏HódG ’EG ∂dP ójó– ™«£à°ùj ’ ™Ñ£dÉH
.∞bGƒŸG ó«YGƒeh ±ƒbƒdG øcÉeCG ójó–
q¿CG Gók «L ∑QOCGh ,»∏M øH ó«°ùdG øe ’h á«Hô©dG á©eÉ÷G øe ¢ü≤àfCG ’
âdƒ– »àdG á©eÉ÷G ‘ á«Hô©dG á«°SÉeƒ∏HódG ∂Hôj ¥Gô©dG ‘ …ôéj Ée
á«Øë°üdG äGô“DƒŸG ó≤Yh äÉHÉ£ÿG AÉ≤dEG É¡«a ºàj zäÉÑ°SÉæe áYÉb{ ¤EG
´ÉªàLG ó≤Y ihó``L ø``Y §≤a ∫AÉ``°`ù`JCG »ææμd .A»``°`TÓ``dG ø``Y ¿Ó``YEÓ`d
k G ∫AÉ°ùJCGh !¬fCÉ°T ‘ ÉkØbƒe òîàj ’h z´ƒ°VƒŸG{ åëÑj
ihóL øY É°†jC
‘ …ôéj Ée q¿CG ÒÑμdG »Hô©dG ∫hDƒ°ùŸG ¬«a Éæ¨∏Ñj »Øë°U ô“Dƒe ó≤Y
!øeC’G Oó¡j ¥Gô©dG
Öæéàd zΩÓμdG §jõ“{ ¤EG á«Hô©dG á©eÉ÷G CÉé∏J á∏jƒW äGƒæ°S òæe

k ãc Éæμë°V óbh ,á≤£æŸG ‘ á«YGô°U á«°†b …CG øe í°VGh ∞bƒe ¿ÓYEG
á«∏«FGô°SE’G äÉcÉ¡àf’G AGREG É¡«dhDƒ°ùe äÉëjô°üJh á©eÉ÷G äÉfÉ«H ≈∏Y
á«∏«FGô°SE’G ºFGô÷G ôμæà°ùJh Öé°ûJh øjóJ å«M ,Ú£°ù∏a ‘ IQôμàŸG

πH ,¿É``°`ù`fEÓ`d IQÉ°†M hCG Ωó``≤`J …CG ™æ°üJ ⁄ É``¡`fq CG ,z»``Hô``©`dG
á©bƒe ¿EG π``H ,Ió``jó``L ø``jhÉ``æ`©`H ó``°` TCG ⁄É``¶`e ™æ°üJ â``fÉ``c
ÖgGòe ¤EG Úª∏°ùŸG ΩÉ°ù≤fEG ‘ »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG âfÉc QGódG
™«ªL âfÉc GPEGh .¿B’G ≈àM ôMÉæàJ ∫GõJ ’ áØ∏àfl ∞FGƒWh
áYƒª› q¿CG π≤©j π¡a ,IQÉ°†M ™æ°U ‘ â∏°ûa äGQƒãdG √òg
‘ô©ŸG É¡°SƒeÉb ‘ ±Î©J ’ »àdG á«£°Shô≤dG äÉæFÉμdG øe
á«fóŸG ádhódGh á«WGô≤ÁódGh ádGó©dGh ájô◊G πãe äɪ∏μH
?¿Éà°ùfɨaCGh ¥Gô©dGh ÉjQƒ°S ‘ á«fóe ádhO »æÑJ ¿CG ™«£à°ùJ
»g …ò``g{ ¬HÉàc ‘ »ª«°ü≤dG ˆGó``Ñ`Y »Hô©dG ôμØŸG ∫ƒ≤j
hCG ¬©æ°üJ ⁄ ⁄É©dG Gòg ‘ Ò¨J hCG Ωó≤J …CG q¿EG{ :z∫Ó``ZC’G
»YÉæ°üdG Qƒ£àdGh ,äÉaÉ°ûàc’Gh ,äGQƒãdG ¬©æ°U ‘ ∑QÉ°ûJ
...ʃfÉ≤dGh »bÓNC’Gh ,»æØdGh »ª∏©dGh …ôμØdGh ,»YGQõdGh
äÉjô◊G ƒ‰h ,AÉNôdGh ,êÉàfE’G Iôahh ,¿É°ùfE’G ójGõJ πc »g
;äÉØ°ù∏ØdGh ÖgGòŸGh ÜGOB’Gh ¿ƒæØdG ¿GƒdCG πc »g ...áYƒæàŸG
,¬dƒM ÉŸh ¬°ùØæd ¬àaô©e í«ë°üJ ≈∏Y ¿É°ùfE’G IQób πc »g
’ É¡fEG ,É«ª∏°S ’EG çó– ¿CG øμÁ ’h É«ª∏°S âKóM É¡∏c √ògh
.zIQƒãH hCG ÜôëH çó– ¿CG øμÁ
IQƒãdÉa ,IOÉ°†e iôNCG äGQƒK ’EG ÉÑdÉZ ™æ°üJ ’ äGQƒãdG q¿EG
äGƒæ°S ÊɪK IóŸ äôªà°SG ¥Gô©dG ™e ÉHk ôM â©æ°U á«fGôjE’G
ôFÉ°ùÿG øe äGQÉ«∏ŸG äÉÄeh ≈Mô÷Gh ≈∏à≤dG ÚjÓe âØ∏Nh
RÉ«àeÉH á«μjôeCG áYÉæ°U âfÉc »àdG á«fɨaC’G IQƒãdG ÉeCq G ,ájOÉŸG
‘ ≈ª°ùJ âfÉc Ée â©LQCGh ,¿B’G ≈àM ¬p àæJ ⁄ ≈°Vƒa â≤∏îa
á°VÉØàf’G ÉeCq G ,AGQƒdG ¤EG Ékfhôb ¥ô°ûdG Gô°ùjƒ°ùH äÉ«æ«©Ñ°ùdG
¤EG äOCG ó≤a 1991 ΩÉY ¥Gô©dG ܃æL ‘ äôL »àdG á«Ñ©°ûdG
èFÉàf ÉeCq Gh ,≈∏à≤dG øe ±’B’G äGô°ûYh É¡∏ªcCÉH ¿óe ÒeóJ
É``‰EGh ìô°T ¤EG êÉà– Óa »Hô©dG ™«HôdG äGQƒãH ≈ª°ùJ Ée
‘ ˆG ¬ªMQ ‹Gõ¨dG óªfi ï«°ûdG ∫ƒ≤j .™«ªé∏d áë°VGh
Qò``MCG »æfEG{ :zÚª∏°ùŸG ÚH á«aÉ≤ãdG IóMƒdG Qƒà°SO{ ¬HÉàc
»æfCG ôcPCGh ,¢†¨dG ÜÉÑ°û∏d Ωó≤J »àdG áeƒª°ùŸG áaÉ≤ãdG øe
πLôd â∏b –»μŸG Ωôë∏d ÜÉÑ°ûdG øe áØFÉW ∫ÓàMG ó©H –
âjCGQ óbh ,¢Tƒ°û¨e º«∏©Jh ꃩe ôμa ÉjÉë°V A’Dƒg :∫hDƒ°ùe
ƒ∏¨dGh π¡÷G º¡æ≤∏j ,IÒãc á«eÓ°SEG º°UGƒY ‘ º¡d ÉgÉÑ°TCG
áeƒª°ùŸG áaÉ≤ãdG √ògh .zÉ¡d äÉ«ª°ùe ’h Aɪ°SCG º¡d ∫ÉLQ
Ωƒ«dG äQƒ£J áæ°S Ú©HQCG øe ÌcCG πÑb ‹Gõ¨dG ÉgôcP »àdG
QGóe ≈∏Y åÑJ äÉÄŸÉH ó©J á«FÉ°†a äGƒæb πª°ûàd â©°SƒJh
ÜÉgò∏d ÜÉÑ°ûdG ó«æéàH Ωƒ≤J á«fhÎμdEG ™``bGƒ``eh ,áYÉ°ùdG
∫ÉLQh ,zOÉ¡÷G{ ¿GƒæY â– ⁄É©dG ‘ áæNÉ°ùdG øcÉeC’G ¤EG
øe á∏Kh ,…CGôdG ‘ ∞dÉîŸG πàb ¤EG GQk É¡f GQk É¡L ¿ƒYój øjO
á«q °üî°ûdG º¡◊É°üeh Ú©H çGó``MC’G ¤EG ¿hô¶æj ÚØ≤ãŸG
.iôNC’G Ú©dÉH
salehalbalushi12@gmail.com

¬d á``bÓ``Y ’ ô`` NBG ø``eR ø``e á«£°Shôb äÉ``æ`FÉ``c »``JCÉ` J ¿EG
Iô°UÉ©ŸG ÉæJÉ«M øeõdG øe á∏ØZ ‘ ºëà≤Jh ,ô°VÉ◊G ÉææeõH
∞dÉîj øe πμd Öjò©àdGh ∞£ÿGh πà≤dG ‘ É¡àjGƒg ¢SQɪàd
Ió«≤©dGh á«°ûMƒdGh áª∏¶dG ‘ á``bQÉ``¨`dG IÉ``«`◊G ‘ É``¡`à`jDhQ
∂dP πc ,§≤a É¡ÑfÉL ‘ ’EG ≥◊G iôJ ’ »àdG á«FÉØ£°U’G
ÊÉ©J »àdG ájQÉ°†◊G áeRC’G πX ‘ á°UÉN ,Üô¨à°ùŸÉH ¢ù«d
»gh ICÉ`é`a É¡°ùØf äó``Lh »``à`dG ,á«Hô©dG á`` eC’G Ωƒ``«`dG É¡æe
,»°VÉŸG ¤EG OGó`` JQ’Gh á``KGó``◊G ‘ AÉ≤ÑdG Ú``H É``¡`JGP ´QÉ°üJ
¤EG É¡JOÉ«b º«∏°ùJ ÚHh ájQÉ°†◊G É¡àjƒg ≈∏Y ®ÉØ◊G ÚH
®ÉØ◊G ÚH ,á∏°üH É¡à«aGô¨Lh É¡îjQÉJ ¤EG »ªàæJ ’ äÉÄa
»àdG ábÓÿG ≈°VƒØ∏d ΩÓ°ùà°S’G ÚHh »eƒ≤dG É¡æeCG ≈∏Y
¢ù«d ÉÃQh - Üô¨à°ùŸG øμdh ,»Hô©dG ∞jôÿG ó©H É¡H âØ°üY
»àdG äÉæFÉμdG √òg øY Üô©dG ÚØ≤ãŸG ¢†©H ´ÉaO -ÉHk ô¨à°ùe
IóYÉ≤dGh ¢ûYGO πãe ≈à°T øjhÉæ©H …ƒeódG É¡eGôLEG ¢SQÉ“
™HQC’G äGƒæ°ùdG âàÑKCG á«gGh èéëH ,ÉgÒZh Iô°üædG á¡ÑLh
â∏ªM ¿EGh áHhòcCG iƒ°S â°ù«d É¡qfCGh É¡ØjR É¡∏Ñb Éeh á«°VÉŸG
.ábGôH øjhÉæY
Ohó`` ◊G RhÉ`` Œ …ò`` dG …ƒ``eó``dG …Ò``Ø`μ`à`dG QÉ``°` ü` YE’G q¿EG
≈∏Y ô£«°ùj ¿CG ´É£à°SGh ,¥Gô©dG ¤EG π°ü«d Gôk NDƒe ájQƒ°ùdG
√ÒKCÉJ ô°üëæj ød ,á«bGô©dG äɶaÉëŸG ¢†©H ‘ áªq ¡e ¿óe
RhÉéàj ɉEq Gh ,¢†©ÑdG ºgƒàj ɪc Ö°ùëa ¥Gô©dG ≈∏Y »KQÉμdG
¢ûYGóa ,iôNCG ∫hO ÉÃQh ,É¡°ùØf è«∏ÿG ∫hO ≈àM √ójó¡J
≈∏Y πª©J É``‰Eq Gh ,É¡H øeDƒJ ’h á«dhódG Ohó◊ÉH ±Î©J ’
,≈ª¶©dG á«eÓ°SE’G áaÓÿG áeÉbEÉH …Qƒ£°SC’G É¡ª∏M ≥«≤–
ôjÈàdG ádhÉfi hCG áÄØdG √òg ºFGôL øY äƒμ°ùdG q¿EÉa ∂dòdh
ÒZ hCG ô°TÉÑe πμ°ûH É¡d ºYO ƒg ɉEG ájôë∏d ≈©°ùJ É¡qfCÉH É¡d
?ájô◊ÉH áaô£àŸG äɪ¶æŸG √òg ±Î©J π¡a ’EGh ,ô°TÉÑe
A’Dƒg ™e íeÉ°ùàJ πg πH ?áKGó◊Gh á«WGô≤ÁódÉH øeDƒJ πg
QGógEÉH Gô``NDƒ`e âeÉb ¿CG ó©H á°UÉN ?É¡æY ¿ƒ©aGój øjòdG
ó«dh QƒàcódG ƒgh è«∏ÿG ‘ É¡æY Ú©aGóŸG É¡JÉYO ó``MCG ΩO
á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫GƒW ¬YÉaO ¬d ™Ø°ûj ⁄ …òdG ,»FÉѣѣdG
,¬°SCGQ Ö∏W ‘ ¿Éà°ùfɨaCG ‘ z¿ÉÑdÉW{ É¡à≤«≤°T ø``Yh É¡æY
É¡H OÉéæà°S’Gh ¬Ñ°ùæH π°SƒàdGh IƒNE’ÉH º¡ÑWÉîj ¬∏©L ɇ
¢ûYGO ‘ IƒNE’G{ ¬dƒ≤H º¡ÑWÉN å«M ∂dP øY ™LGÎJ ≈àM
¿hójôJh iQÉ°üædGh Oƒ¡«dG øY Ó°†a OÉ``‚h QÉ°ûH ºàcôJ
»∏Y áØ«∏ÿG ÉfóL πàb …òdG ºé∏e øHG OÉØMCG ºàfCG πg ,»°SCGQ
.z?ÖdÉW »HCG øH
â©bh »àdG äGQƒ``ã`dG ™«ªL q¿CG ïjQÉàdG çGó``MCG âàÑKCG ó≤d
É¡«a πàb »àdG QGódG á©bƒe øe Ak GóàHG »eÓ°SE’G ïjQÉàdG ‘
ádhódG ‘ äGQƒãdÉH GQk hô``e ,¿ÉØY øH ¿ÉªãY ó°TGôdG áØ«∏ÿG
™«HôdG{ ≈ª°ùj Éà AÉ¡àfGh ,᫪WÉØdGh á«°SÉÑ©dGh á``jƒ``eC’G

§jõ“{ IQÉÑY Ωóîà°ùJ Ú£°ù∏ah ¿OQC’G ‘ áLQGódG á«eÉ©dG áé¡∏dÉH
º¡ØJ ’h GÒ
k ãc ¿ƒKóëàj øjòdG zá«éæª∏μdG{ ¬∏©Øj Ée ∞°Uh ‘ zΩÓμdG
.ÉkØbƒe hCG Éjk CGQ hCG Iôμa ¿ƒMô£j ’h ÉkÄ«°T º¡eÓc øe
á©eÉ÷ óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeCÓd Éëjô°üJ
CGôbCG ÉfCGh IQÉÑ©dG √òg ô°†ëà°SG
k
IôgÉ≤dG ‘ á©eÉ÷G ¢ù∏› ´ÉªàLG ó©H »∏M øH óªMCG á«Hô©dG ∫hó``dG
øH ó«°ùdG ÉæØ–CG ó≤a ,¥Gô©dG ‘ IÒ£ÿGh IÒ``NC’G äGQƒ£àdG åëÑd
øeCÓd §≤a ¢ù«d ójó¡J ƒg ¿B’G ¥Gô©dG ‘ …ôéj Ée ¿EG{ ¬dƒ≤H »∏M
øH π°SΰSGh ,(?∫ƒ≤©e ..πLQ Éj ’) z..»ª«∏bE’G øeCÓd ɉEGh »Hô©dG
ó«cCÉàdG øe óH ’ ¿Éc .zOó¡e á≤£æŸG ‘ »ª«∏bE’G øeC’G ¿B’G{ ócDƒ«d »∏M
.QGôμàdG øe Ò°V ’h á≤HÉ°ùdG á∏ª÷G ¢†©ÑdG ™ª°ùj ⁄ ÉÃôa
Ée q¿CGh ,Oó¡e »ª«∏bE’G øeC’G q¿CG ¥Ó£dÉH ∞∏MCGh ™æà≤e É«°üî°T ÉqfCG
á©eÉ÷G √Qô≤J ¿CG »¨Ñæj Éjk Qƒa É«k HôY ÓNóJ ÖLƒj ¥Gô©dG ‘ …ôéj
.á«Hô©dG
øμdh ,(ˆóª◊G) IOƒLƒe ÉæJÉ«©Lôe q¿EG{ √ó«cCÉàH »∏M øH »ææĪ£j
™e ±ƒbƒ∏d áÑ°ùædÉH ´ƒ°VƒŸG ÖfGƒL áaÉc á``°`SGQOh ≥aGƒàdG øe óH ’
.záægGôdG áeRC’G √ògh á∏MôŸG √òg ‘ ¥Gô©dG
á©eÉ÷G ¢ù∏› ´É``ª`à`LG q¿CÉ` `H óYÉ°ùŸG ΩÉ``©`dG Ú`` eC’G íjô°üJ »``Mƒ``j
í‚ ó``bh ,çó``◊G iƒà°ùe ≈∏Yh GOk É``L ÉYk ɪàLG ¿É``c πH ,É«k ãÑY øμj ⁄
.´ƒ°VƒŸG ÖfGƒL ∫ƒM ¥ÉØJG øY åëÑdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ‘ ¿ƒ©ªàéŸG

zΩÓμdG §jõ“{

á∏éM ƒHCG OGDƒa

á«bGô©dG áeRC’G

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

áeRCÓd …ôμ°ù©dG π◊G OɪàYG øe »μdÉŸG ¿hQòëj OGôcC’G

zá«æeC’G äGQÉ«¡f’G{ á¡LGƒe »`a É¡Jóéæd ø£æ°TGh ƒYóJ OGó¨H
…QhÉ°ûàdG AÉ≤∏dG ∫ÓN ∂dP AÉL .¥Gô©dG ´É°VhC’ á∏eÉ°Th
q å«M{ ÊGRQÉ``H á°SÉFôH á«fÉà°SOôμdG ÜGõ``MCÓ`d
åëH ”
á``æ`jó``e •ƒ``≤` °` S ≈``∏` Y â``Ñ` Jô``J ‹G IÒ``£` ÿG äGQƒ``£` à` dG
¤EÉjOh øjódG ìÓ°U äɶaÉfi ‘ iô``NCG ¿óeh π°UƒŸG
á«bGô©dG á«æeC’G äGƒ≤dGh ¢û«÷G ÜÉë°ùfG ó©H ∑ƒcôch
á``Lƒ``∏`Ø`dGh QÉ``Ñ` fC’G ‘ »``°`SÉ``«`°`S π``◊G π``°`û`a ó``©` Hh ,É``¡`æ`e
ájôμ°ù©dGh á«°SÉ«°ùdG äÉ«YGóàdG óæY AÉ≤∏dG ∞bƒJ å«M
»àdG πeGƒ©dGh ÜÉÑ°SC’Gh ,óªéàŸG ™°VƒdG Gò¡d á«æeC’Gh
á«fÉμ°S á≤£æe ∫ÓàMG øe ¢ûYGO Úμ“ ¢SÉ°SCG ‘ âfÉc
zájôμ°ùYh ájOÉeh ájô°ûH ôFÉ°ùN ¢û«÷G ó«ÑμJh ,á©°SGh
≈∏Y z±ÓjEG{ â∏°üM AÉ≤∏dG Ö≤Y ‘Éë°U ¿É«H QÉ°TCG ɪc
.¬°üf
q
™LGÎd »Ñ∏°ùdG Qhó``dG ≈∏Y{ AÉ≤∏dG ‘ ó«cCÉàdG iôLh
á«WGô≤ÁódG É¡æ«eÉ°†e øe É¡ZGôaEGh á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG
iƒ``≤`dG ∞``dÉ``– ∂``μ`Ø`Jh É``¡`∏`cBÉ`J ¤EG iOCG É``‡ á``«`æ`Wƒ``dG
øe ó°†dÉH »°SÉ«°S è¡f á°SQɇh É¡bÓ£fGh É¡H á«æ©ŸG
á«∏ª©dG É¡æe â≤∏£fG »àdG ¢ù°SC’Gh äÉ≤aGƒàdGh Qƒà°SódG
á«bGô©dG äÉeƒμ◊G É¡JóYÉb ≈∏Y â∏μ°ûJh ,á«°SÉ«°ùdG
.záÑbÉ©àŸG
á≤ãdG AÉæH IOÉ``YEÉ`H É«k FÉæãà°SG Éek ɪàgG AÉ≤∏dG ¤hCG ɪc
¥ÓWEG IQhô°Vh á«æWƒdG äÉfƒμŸGh á«bGô©dG iƒ≤dG ÚH
á«∏ª©dG ô``gƒ``÷ QÉ``Ñ`à`Y’G ó«©J á«°SÉ«°S á«æWh IQOÉ``Ñ`e
á«q °û«ª¡àdGh á``«`FÉ``°`ü`b’G äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dG ò``Ñ`f ‘ á«°SÉ«°ùdG
RhÉéàJh á«ØFÉ£dGh Ö°ü©à∏d ¢SôμJ »``à`dG äÉ``¡`Lƒ``à`dGh
‘ Ö°üj ñÉ``æ`e á``YÉ``°`TEGh á£∏°ùdG ‘ OGô``Ø`fÓ``d ô¡¶e π``c
≥««°†àdG ƒëf ´hõ``æ`dGh á≤«°V á«ØFÉWh ájƒÄa ídÉ°üe
.»æWƒdG πª©dG ‘ ácQÉ°ûàŸG äÉfƒμŸG ≈∏Y
»``æ` eC’Gh …ô``μ`°`ù`©`dG π``◊G q¿CG ≈``∏`Y ¿ƒ``©`ª`à`é`ŸG ó`` cCGh
,ô£NCG äÉ«YGóJ á¡LGƒe ‘ ¥Gô©dG ™°Vh ¬fCÉ°T øe √óMh
á«°SÉ«°S á÷É©e Ö∏£àj Ée ƒgh á«æWƒdG áeÓ°ùdG Oó¡jh
ácΰûŸG IQGOE’G ¤EG óæà°ùJ ,á∏eÉ°Th á≤«ªY á«q MÓ°UEG
¿hO Ú``«`bGô``©`dG Ú``«`æ`Wƒ``dG π``ch iƒ``≤` dGh π``à`μ`dG ™«ª÷
äÉØ∏îŸG á«Ø°üJh ´É°VhC’G IÉaÉ©e ≈∏Y πª©dGh AÉæãà°SG
IOÉYEGh »bGô©dG »°SÉ«°ùdG ó¡°ûŸG ‘ âªcGôJ »àdG á«Ñ∏°ùdG
äÉ°ù°SDƒŸG ádhO áeÉbEG ¤EG …ODƒŸG ≥jô£dG ‘ Ò°ù∏d OÓÑdG
™``bƒ``e õ``jõ``©` Jh äÉ``£`∏`°`ù`dG Ú``H π``°`ü`Ø`dGh á``«`WGô``≤`Áó``dG
Qƒà°SódG RhÉŒh QÉãÄà°SÓd ô¡¶e …CG øY Gkó«©H áæWGƒŸG
.»bGô©dG Ö©°ûdG äÉfƒμe ÚH IƒNE’G äÉbÓY Úà“h
º``FGó``dG OGó``©`à`°`S’G ≈∏Y AÉ``≤`∏`dG ‘ ó``«`cCÉ`à`dG iô``L ɪc
πFÉ°SƒdG πμH º¡àjÉYQh Ú``MRÉ``æ`dG Ú``æ`WGƒ``ŸG ∫ÉÑ≤à°S’
¤EG π``LÉ``Y AGó``æ` H AÉ``≤`∏`dG ‘ ¿ƒ``cQÉ``°`û`ŸG ¬``Lƒ``Jh ,á``MÉ``à` ŸG
±’B’G äGô°û©d ÊÉ°ùfE’G ™°VƒdG ¤EG äÉØàd’ÉH ⁄É©dG
øY ∞«Øîà∏d äGóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh ÚMRÉædG ÚæWGƒŸG øe
.º«∏bE’G ≈∏Y ójGõàŸG AÖ©dG øe ∞«ØîàdGh º¡JÉfÉ©e
10 ≠∏Ñe ¢ü«°üîJ á«bGô©dG áeƒμ◊G äQô``b ¢``ù`eCGh
OÓÑdG ¿ó``e ø``e Ú``MRÉ``æ`dG ≈∏Y É¡bÉØfE’ Q’hO ÚjÓe
»``à`dG á``ë`∏`°`ù`ŸG äÉ``¡` LGƒ``ŸG á``é`«`à`f á``«`dÉ``ª`°`û`dGh á``«q ` Hô``¨` dG
.É«k dÉM Égó¡°ûJ

ä’ÉcƒdG -º°UGƒY

â``bh ‘h .¬``dƒ``b ó``M ≈``∏`Y zá``«`Yƒ``°`Vƒ``ŸGh á``«`æ`¡`ŸGh á``bó``dG
∫É°SQCG É``eÉ``HhCG ∑QÉ``H »μjôeC’G ¢ù«FôdG Qô``b ¢ùeCG ≥HÉ°S
‘ á``«`μ`jô``eC’G IQÉ``Ø`°`ù`dG ájɪ◊ ¥Gô``©` dG ¤EG É``jk ó``æ`L 275
á°UÉN äGƒ`` b ¿ƒ``«` μ` jô``eCG ¿ƒ``dhDƒ` °` ù` e í`` LQ
q ɪæ«H OGó``¨` H
∫Ébh .zÉ¡ÑjQóJh á«bGô©dG äGƒ≤dG ¬«LƒJ{ ≈∏Y πª©à°S
äGƒ≤dG{ q¿EG ¢Sô‚ƒμdG ¤EG ¬©aQ »ª°SQ ôjô≤J ‘ ÉeÉHhCG
¥Gô©dG ‘ ≈≤Ñà°Sh ∫Éà≤∏d õ¡éà°S ¬fÉ«H ‘ É¡∏°SÒ°S »àdG
.z»æeC’G ™°VƒdG ø°ù– Ú◊
∫ƒH ¥Gô©∏d ≥HÉ°ùdG »μjôeC’G ºcÉ◊G Oó°T ¬à¡L øeh
ôMód á°UÉN á«μjôeCG äGƒ``b ∫É``°`SQEG IQhô°V ≈∏Y ôÁôH
≈∏Y äô£«°S Éeó©H ¥Gô©dG ‘ áë∏°ùŸG z¢ûYGO{ äÉ«°û«∏e
»``μ`jô``eC’G ¢û«÷G Öë°ùfG »``à`dG á``dhó``dÉ``H äGó``∏` Hh ¿ó``e
.Ò£ÿG CÉ£ÿÉH É¡Ø°Uh Iƒ£N ‘ 2011 ΩÉY É¡æe
¢ùeCG á«μjôeC’G z¿EG ¿EG »°S{ á£ëŸ äÉëjô°üJ ‘ ócCGh
™e πeÉ©à∏d ¥Gô©∏d á«μjôeCG äGƒ``b ∫É``°`SQEG IQhô``°`V ≈∏Y
OÉ©àHÓd áLÉëH øëf{ ÓFÉb ∑Éæg ™°VƒdG äGóéà°ùe
Éæ«∏Y »¨Ñæj ..¢`` VQC’G ≈∏Y äGƒ``b ∫É``°`SQEG Ωó``Y Iôμa ø``Y
,Ú«JGQÉÑîà°SG ÚÑbGôeh á°UÉN äGƒb ™°Vh Éæ«∏Y ,∂dP
±GógC’G ójóëàd ¢UÉî°TCGh ,äɪé¡dG ójóëàd •ÉÑ°Vh
z.QÉ``«` W ¿hó`` `H äGô``FÉ``£` dG É``¡`Ø`°`ü`≤`à`d ¿ó`` `ŸG ∂``∏` J π`` `NGO
ᣰSGƒH áæjóe ≈∏Y Iô£«°ùdG øμÁ ’{ ¬``fq CG ¤EG QÉ``°`TCGh

k £N É«k æeCG GQk ƒ``gó``J ¥Gô``©`dG ó¡°ûjh z.á∏JÉ≤e äGô``FÉ``W
ô°TÉ©dG ‘ »``μ`dÉ``ŸG …Qƒ``f »``bGô``©`dG AGQRƒ`` dG ¢ù«FôH ™``aO
‘ iƒ°ü≤dG ÖgCÉàdG ádÉM ¿Ó``YEG ¤EG ‹É``◊G ô¡°ûdG øe
z¢ûYGO{ º«¶æJ øe Úë∏°ùe Iô£«°S ó©H ∂``dPh OÓÑdG
πeÉμdÉH iƒæ«f á¶aÉfi ≈∏Y ÚFhÉæe øjôNBG Úë∏°ùeh
≈∏Y º¡Jô£«°Sh øjódG ìÓ°U á¶aÉfi ƒëf º¡eó≤Jh
.É¡≤WÉæe ¢†©H
π◊G ≈∏Y OɪàY’G øe OGó¨H ájOôμdG iƒ≤dG äQqòMh
É¡¡LGƒJ »``à`dG á``«`dÉ``◊G á`` eRC’G AÉ``¡` fE’ √ó``Mh …ôμ°ù©dG
á≤«ªY á``«`MÓ``°`UEG á«°SÉ«°S á÷É©e ¤EG É``¡`à`YOh OÓ``Ñ`dG

äGQƒ£àdG ¢ùdƒc ¿ƒÁÉ°S OGó¨H ‘ ÊÉ£jÈdG ÒØ°ùdG
øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG πÑ°Sh ,¥Gô©dG ‘ á«°SÉ«°ùdGh á«æeC’G
äGQGƒ`` ◊G{ ¿CG ¤EG GÒ``°`û`e zÜÉ`` `gQE’G áëaÉμe ∫É``› ‘
á¡LGƒe πÑ°S åëÑd Ú«°SÉ«°ùdG IOÉ``≤` dG Ú``H Iôªà°ùe
.zOÓÑdG ¬LGƒJ »àdG á«æeC’G äÉjóëàdG
≈∏Y ≥Øàe ™«ª÷G{ ¿CG ¤EG »``bGô``©`dG ∫hDƒ`°`ù`ŸG QÉ``°` TCGh
ø``eCG Oó``¡`J »``à`dG áë∏°ùŸG ™``«`eÉ``é`ŸGh ÜÉ`` `gQE’G á``¡`LGƒ``e
¤EG á``«`fÉ``£`jÈ``dG á``eƒ``μ`◊G É``«` YGO zÚ``«` bGô``©` dGh ¥Gô``©` dG
ájQÉÑNE’G BBC IÉæb á«°SÉ«°S ‘ ô¶ædG IOÉYE’ πNóàdG{
√Rƒ©J RÉ«ëfÉH ¥Gô``©`dG ‘ çGó``MC’G ™e É¡H πeÉ©àJ »àdG

™e »``YGõ``ÿG Ò``°`†`N »``bGô``©` dG ¢``ù`«`Fô``dG Ö``FÉ``f å``ë`H
ÒØ°ùdGh ∑QƒcÉe âjôH »μjôeC’G á«LQÉÿG ôjRh óYÉ°ùe
äGQƒ``£`à`dG ô`` NBG â``ahô``μ`«`H øØ«à°S OGó``¨` H ‘ »``μ` jô``eC’G
á¡LGƒŸ ¿hÉ©àdG πÑ°Sh{ ¥Gô``©`dG ‘ á«°SÉ«°ùdGh á``«q `æ`eC’G
¥Gô©dG øeCG Oó¡J »àdG áë∏°ùŸG äÉHÉ°ü©dGh ÜÉgQE’G ô£N
¿hÉ©àdG ∞«ãμJz¤EG á«μjôeC’G áeƒμ◊G kÉ«YGO zá≤£æŸGh
.zá«HÉgQE’G ™«eÉéŸG ó°V ¬HôM ‘ ¥Gô©dG ™e
êÉà– ¥Gô``©` dG ‘ ´É`` °` VhC’G{ q¿CG ¤EG »``YGõ``ÿG QÉ``°` TCGh
IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dGh ¥Gô``©`dG ÚH ™jô°Sh ôªãe ¿hÉ©J ¤EG
≈∏Y ®É``Ø`◊Gh √ô``MOh ÜÉ`` gQE’G á``¡`LGƒ``Ÿ ™``ª`LCG ⁄É``©`dGh
äÉj’ƒdG ¢ù«FQ kÉÑdÉ£e zá≤£æŸGh ¥Gô©dG QGô≤à°SGh øeCG
∞bƒe PÉîJGh πNóàdGz`H ÉeÉHhCG ∑GQÉH »μjôeC’G IóëàŸG
¿hDƒ`°`T ‘ ∫hó`` dG ¢†©Ñd »Ñ∏°ùdG π``Nó``à`dG √É``Œ í``°` VGh
»``eÓ``YE’G ¬``Ñ`à`μ`Ÿ »``Ø`ë`°`U ¿É``«` H ¬``æ`Y π``≤`f É``ª`c z¥Gô``©` dG
.z±ÓjEG{ ¬°üf ≈∏Y â©∏WG
≈∏Y á°üjôM á``jQƒ``¡`ª`÷G á``°`SÉ``FQ q¿CG »``YGõ``ÿG ó`` cCGh
»``à`dG á``jQƒ``à`°`Só``dG IÎ``Ø`dÉ``H á``eõ``à`∏`eh Qƒ``à`°`Só``dG ≥``«`Ñ`£`J
GkóYƒe Oóëf ±ƒ``°`S{ ∫É``bh ¿É``ŸÈ``dG á°ù∏L ó≤©d äOó``M
ó©H ΩÉ`` jCG ∫Ó``N ó``jó``÷G ¿É``ŸÈ``∏`d ¤hC’G á°ù∏÷G ó≤©d
äɪgÉØJ ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«q ¨H Ú«°SÉ«°ùdG IOÉ≤dG ™e QhÉ°ûàdG
á``jƒ``b á``eƒ``μ`M π``«`μ`°`û`J ‘ º``¡`°`ù`J á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG π``à`μ`dG Ú``H
.záªé°ùæeh
ºYO{ »μjôeC’G á«LQÉÿG ôjRh óYÉ°ùe ócq CG ¬ÑfÉL øe
.z√QGô≤à°SGh ¬æeCG ≈∏Y É¡°UôMh ¥Gô©∏d IóëàŸG äÉj’ƒdG
™e ¬YɪàLG ∫ÓN »YGõÿG åëH ¬°ùØf ó«©°üdG ≈∏Yh

É©k ªb ¬fhôj ɇ Ö°†¨dG É¡æ«H ™ªéj á«∏Ñb äÉ«q °üî°T
äÉj’ƒdG É¡æe á«HôZ ∫hO âãMh .»μdÉŸG áeƒμM øe
AÉæH IOÉ``YE’ áæ°ùdG ™e π°UGƒàdG ≈∏Y »μdÉŸG IóëàŸG
.¥Gô©dG ∂μØJ ™æŸ ó«Mh ≥jô£c á«æWƒdG IóMƒdG
¿ƒe »``L ¿É``H Ió``ë`à`ŸG ·CÓ` d ΩÉ``©`dG Ú`` eC’G ∫É``bh
∞æ©dG øe ójõŸ »≤«≤M ô£N óLƒj{ AÉKÓãdG Ωƒ``j
êQÉ`` Nh ¥Gô`` ©` `dG π`` `NGO π``FÉ``g ¥É``£` f ≈``∏` Y »``Ø` FÉ``£` dG
á``eƒ``μ`◊G AÉ``ª` YR å`` `MCG â``∏` ∏` X{ ±É`` °` `VCGh z.√Ohó`` ` `M
π°UGƒàdG ≈∏Y »μdÉŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ º¡æeh á«bGô©dG
z.á«°†≤dG √òg πMh GóMCG »°ü≤j ’ QGƒM πLCG øe
âbh òæe ¬Ñ°üæe π¨°ûj …òdG »μdÉŸG q¿CG hóÑj øμd

ácô©e ∫ÓN äGô°û©dG πà≤e
áHƒ≤©H ≈∏Y AÓ«à°SÓd
¢ùeCG º¡Yô°üe Ú«bGô©dG ø``e äGô°ûY »≤d
᫪«∏bEG ᪰UÉY ≈∏Y Iô£«°ù∏d ácô©e ∫Ó``N
á«°ù«FôdG §ØædG IÉØ°üe ¥ÓZEG ‘ ∫Éà≤dG ÖÑ°ùJh
OƒbƒdG øe OÓÑdG øe ≥WÉæe ¿ÉeôM ¤EG iOCG Ée
á°VÉØàfG ¬«a Oó``¡`J …ò``dG â``bƒ``dG ‘ AÉ``Hô``¡`μ`dGh
.IóMƒe ádhóc ¥Gô©dG AÉ≤H áæ°ùdG øe Ú∏JÉ≤Ÿ
ä’hÉfi äó°U É¡fq EG á«eƒμ◊G äGƒ≤dG âdÉbh
á``Hƒ``≤`©`H ≈``∏` Y AÓ``«`à`°`SÓ``d Ú``∏`JÉ``≤`e Ö``fÉ``L ø``e
OGó¨H ø``e ∫ɪ°ûdG ¤EG ¤É``jO á¶aÉfi ᪰UÉY
.π«∏dG AÉæKCG ∞«æY ∫Éàb ∫ÓN
ÚH ø``e q¿EG ¿ƒ``dhDƒ`°`ù`eh ¿Éμ°ùdG ¢†©H ∫É``bh
ºZQ »∏ëŸG øé°ùdG ‘ Úfƒé°ùŸG äGô°ûY ≈∏à≤dG
Gƒ∏àb »àdG ±hô¶dG ∫ƒM âHQÉ°†J äÉjGhôdG q¿CG
.É¡«a
¥Gô``©`dG ‘ á``«`eÓ``°`SE’G á``dhó``dG ƒ``∏`JÉ``≤`e ¿É`` ch
∫É``ª`°`û`dG ‘ π``°` Uƒ``ŸG á``æ` jó``e Gƒ``MÉ``à` LG ΩÉ``°` û` dGh
ô¡f …OGh ÈY º¡eó≤J Gƒ∏°UGhh »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G
¿ƒ∏JÉ≤ŸG ôNÉØJh .OGó¨H øe ∫ɪ°ûdG ¤EG á∏LO
ô``°`SC’G ‘ Gƒ``©`bh ø``jò``dG Oƒ``æ`÷G ø``e äÉ``Ä`ŸG πà≤H
.º¡eó≤J ∫ÓN
øe iô`` NCG á«q æ°S äÉ``Ä`a Ú∏JÉ≤ª∏d â``ª`°`†`fGh
…ò``dG å``©`Ñ`dG Üõ``M ø``e ¿ƒ``≤`HÉ``°`S AÉ``°`†`YCG º¡æ«H
øe äÉ«°üî°T ∂dòch ¬ªYõàj Ú°ùM ΩGó°U ¿Éc
ÉgQƒ©°T á«æ°ùdG á«q ∏bC’G ∑QÉ°ûJ á«bGô©dG ôFÉ°û©dG
áeƒμM ÖfÉL øe É¡d º∏X ¬fq CG iôJ ɇ Ö°†¨dÉH
.»μdÉŸG …Qƒf »©«°ûdG AGQRƒdG ¢ù«FQ
äÉ``j’ƒ``dG É``¡`«`a É``à á``«` Hô``¨` dG ∫hó`` ` dG â``ã` Mh
IOÉ``YE’ áæ°ùdG ™e π°UGƒàdG ≈∏Y »μdÉŸG IóëàŸG
π«Ñ°ùdG ƒg ∂``dP QÉÑàYÉH á«æWƒdG Ió``Mƒ``dG AÉæH
.¥Gô©dG ï°ùØJ ¿hO ádƒ∏«ë∏d ó«MƒdG
äÉHÉîàf’G ‘ RÉ``a …ò``dG AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ qø``μ`d
¢ùcÉ©ŸG ≥jô£dG ‘ hóÑj ɪ«a Ò°ùj øjô¡°T πÑb
áØFÉ£dG ≈∏Y ≈°†e â``bh …CG ø``e Ì``cCG Gkóªà©e
•ÉÑ°Vh á°VQÉ©ŸG á°SÉ°S Ò¡£àH ó¡©Jh á«©«°ûdG
.áfƒÿÉH º¡Ø°Uh øjòdG ¢û«÷G
á``©`bGƒ``dG »``é`«`H IÉ``Ø`°`ü`e q¿CG ¿ƒ``dhDƒ`°`ù`e ó`` cCGh
Ú``∏` eÉ``©` dG AÓ`` ` `LEG ”h â``≤` ∏` ZCG OGó`` ¨` `H ‹É``ª` °` T
äGƒ``≤` dG q¿EG Gƒ`` dÉ`` b º`` ¡` `fq CG º`` ZQ É``¡` æ` e Ö`` fÉ`` LC’G
.ÒÑμdG ™ªéŸG ≈∏Y ô£«°ùJ â``dGRÉ``e á«eƒμ◊G
‘ äÉHƒ©°U ¥Gô©dG ¬LGƒ«°S IÉØ°üŸG ¥ÓZEG ™eh
.∞«°üdG ‘ ¬fóe ¤EG √É«ŸG ï°Vh AÉHô¡μdG ó«dƒJ

å– IóëàŸG ·C’G
∞bƒd QGƒM AGôLEG ≈∏Y
¥Gô©dG »`a ∞æ©dG

zá«HÉgQE’G äÉYɪ÷G{`d z…ƒæ©ŸGh …OÉŸG ºYódG{`H ájOƒ©°ùdG º¡àJ á«q bGô©dG áeƒμ◊G

óªà©j øjô¡°T πÑb IójóL äÉHÉîàfG ‘ RÉah πjƒW
¬àØFÉW ≈∏Y πÑb …P øe ÈcCG áLQóH ∂dP øe ’óH
.¥Gô©dG ‘ á«Ñ∏ZC’G πμ°ûJ »àdG
»μdɪ∏d Üô``≤`e ∞«∏M ƒ``gh ó«æ°ùdG ø°ùM ∫É``bh
¿CG Öéj ºcÉ◊G »©«°ûdG »æWƒdG ∞dÉëàdG q¿EG ¢ùeCG
á∏àc È``cCG »gh ¿hóëàe á∏àc ™e πª©dG πc ™WÉ≤j
.á«æ°S á«°SÉ«°S
Üõ``◊ á``©`HÉ``J á«fƒjõØ∏J IÉ``æ`≤`d É``Kó``ë`à`e ±É``°` VCGh
∞dÉëàdG πNGO á∏àc …C’ øμªŸG øe ¢ù«d ¬fEG »μdÉŸG
¬Ø°Uh Ée ÖÑ°ùH ¿hóëàe á∏àc ™e πª©J ¿CG »æWƒdG
.á«ØFÉ£dG É¡ØbGƒe çóMCG ¬fCÉH

14

Ú``«`bGô``©`dG AÉ`` eO ∂``Ø`°`Sh á``«`YÉ``ª`÷G IOÉ`` ` HE’G ó``M ¤EG
á«îjQÉàdG ™bGƒŸGh QÉ``KB’Gh ádhódG äÉ°ù°SDƒe ÒeóJh
z.á«eÓ°SE’G äÉ°Só≤ŸGh
‘ ø``jOó``°` û` à` e º`` YO ≈``∏` Y á``jOƒ``©` °` ù` dG »``μ` dÉ``ŸG Ω’h
.π«ãe É¡d ≥Ñ°ùj ⁄ ¿É«ÑdG ‘ IOÉ◊G á¨∏dG øμd »°VÉŸG
OGó¨H ‘ á«ØFÉ£dG áYõædG ∫hC’G ¢ùeCG ¢VÉjôdG â∏ªMh
.∞æ©dG AÉcPEG øY á«dhDƒ°ùŸG
Ωƒj Ú«bGô©dG äGô°ûY πàb AÉeó∏d ábGQEG çóMCG ‘h
᫪«∏bEG ᪰UÉY ≈∏Y Iô£«°ù∏d ácô©e AÉæKCG AÉKÓãdG
Ωôëj ɇ OÓÑdG ‘ §Øf IÉØ°üe È``cCG ∫Éà≤dG ≥∏ZCGh
.AÉHô¡μdGh OƒbƒdG øe ¥Gô©dG øe AGõLCG
É``ek ƒ``é` g äó``°` U É`` ¡` `fq EG á``«` eƒ``μ` ◊G äGƒ`` ≤` `dG â`` dÉ`` bh
᪰UÉY áHƒ≤©H ≈∏Y AÓ«à°SÓd Úë∏°ùŸG øjOó°ûàª∏d
∫Ébh .π«∏dG AÉæKCG ∫Éàb ‘ OGó¨H ‹Éª°T ¤ÉjO á¶aÉfi
øe äGô°ûY º¡æ«H ≈∏à≤dG q¿EG ¿ƒdhDƒ°ùeh ¿Éμ°ùdG ¢†©H
äÉjGhôdG âHQÉ°†Jh .»∏ëŸG øé°ùdG ‘ GƒfÉc AÉæé°ùdG
.º¡ØàM É¡H Gƒb’ »àdG á«Ø«μdG øY
¥Gô©dG ‘ á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJ ƒ∏JÉ≤e CGó``Hh
á``«`æ`°`S á``«` æ` jO á`` ` dhO á`` eÉ`` bE’ ±ó``¡` j …ò`` ` dG ΩÉ`` °` û` dGh
º``gOô``“ á``«` bGô``©` dG á``jQƒ``°` ù` dG Ohó`` `◊G »``Ñ` fÉ``L ≈``∏` Y
∫ɪ°T ‘ á«°ù«FôdG π°UƒŸG áæjóe ≈∏Y AÓ«à°S’ÉH
…OGh È``Y É©k jô°S Gƒeó≤Jh »°VÉŸG ´ƒ``Ñ`°`SC’G ¥Gô``©`dG
.OGó¨H √ÉŒÉH á∏LO
º¡à«°ûMƒH á``©`«`°`û`∏`d ¿hOÉ`` ©` `ŸG ¿ƒ``∏` JÉ``≤` ŸG ƒ``gõ``jh
.º¡d Gƒª∏°ùà°SG øjòdG Oƒæ÷G äÉÄe πà≤H GƒgÉÑJh
∞æ©dG Gò``g πãe Ú«bGô©dG áæ°ùdG Ö``∏`ZCG â``≤`Áh
»àdG á°VÉØàfÓd ⪰†fG iô``NCG á«q æ°S πFÉ°üa qøμd
Üõ``M ‘ ¿ƒ``≤`HÉ``°`S AÉ``°` †` YCG º``¡`æ`eh º«¶æàdG É``gOƒ``≤`j
¤EG áaÉ°VE’ÉH Ú°ùM ΩGó°U √Oƒ≤j ¿Éc …ò``dG å©ÑdG

RÎjhQ - OGó¨H
äGƒ`` Yó`` dG ¢`` ù` `eCG ¥Gô``©` ∏` d á``©` «` °` û` dG ΩÉ`` μ` `◊G ió`` –
‘ á°VÉØàfG π«àa ´õ``æ`d áæ°ùdG ™``e π°UGƒà∏d á«Hô¨dG
á«°SÉ«°ùdG á«æ°ùdG á∏àμ∏d á©WÉ≤e Gƒæ∏YCGh OÓÑdG ∫ɪ°T
á«∏ªY ºYóH ájOƒ©°ùdG Gƒª¡JGh ¥Gô``©`dG ‘ á«°ù«FôdG
.zIOÉHEG{
øe ójôJ É¡qfCG ø£æ°TGh âë°VhCGh
ÜÉ©«à°SG »μdÉŸG …Qƒf AGQRƒdG ¢ù«FQ
ºYó∏d •ô``°`û`c á``æ`°`ù`dG Ú``«`°`SÉ``«`°`ù`dG
∞``WÉ``N Ωó`` ≤` `J á`` HQÉ`` ë` `Ÿ »`` μ` `jô`` eC’G
á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJ øe äGƒ≤d
.ΩÉ°ûdGh ¥Gô©dG ‘
∑ôq – »©«°ûdG AGQRƒdG ¢ù«FQ qøμd
™ªb á∏ªM ø∏YCGh ¢ùcÉ©ŸG √ÉŒ’G ‘
ø``jò``dG •É``Ñ`°`†`dGh Ú«°SÉ«°ùdG ≈``∏`Y
á«æ°S ’hO ó≤àfGh zá``fƒ``N{ ºgÈà©j
.∞æ©dG ∫ɪYCG AÉcPEÉH É¡ª¡JG IQhÉ›
çó`` `MCG ‘ ¬``à` eƒ``μ` M â``aó``¡` à` °` SGh
Iƒ``≤` dG á``jOƒ``©` °` ù` dG Ö``°` †` ¨` dG äÉ`` Hƒ`` f
»àdGh è«∏ÿG ‘ á«°ù«FôdG á«æ°ùdG
É``jQƒ``°` S ‘ á``æ` °` S ø``jOó``°` û` à` e ∫ƒ`` `“
á``dhó``dG º«¶æàd É¡ªYO »ØæJ É¡qæμd
.ΩÉ°ûdGh ¥Gô©dG ‘ á«eÓ°SE’G
»``bGô``©` dG AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù` ∏` › ∫É`` `bh
É¡∏ªëj ¬`` `fq EG ¿É``«` H ‘ ¢``VÉ``jô``dG ø``Y
√ò``g ¬``«` ∏` Y π``°` ü` – É`` e á``«` dhDƒ` °` ù` e{
…ƒæ©eh …OÉ`` e º``YO ø``e äÉ``YÉ``ª`÷G
π°üJ ºFGôL øe ∂``dP øY èàæj É``eh

¿ƒe »L ¿ÉH IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G ∫Éb
≈∏Y »μdÉŸG …Qƒf »bGô©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ åM ¬fq EG
»ØFÉ£dG ∞æ©dG ∞bƒd á``dhÉ``fi ‘ QGƒ``M AGô``LEG
.ô¡°ûdG Gòg ™dófG …òdG
¥ƒ``≤`M π``ª`¡`J »``à` dG äÉ``eƒ``μ` ◊G q¿CG ±É`` °` `VCGh
±ô``£` à` ∏` d á``Ñ` °` ü` N á`` «` ` °` ` VQCGz ≥∏îJ ¿É`` °` ` ù` ` fE’G
z.ÜÉgQE’Gh
º°û©JCG{ ∞«æL ‘ »Øë°U ô“Dƒe ‘ ¿ÉH ∫Ébh
πÑb á«bGô©dG áeƒμ◊G IóYÉ°ùe øe øμq ªàf ¿CG
¤EG QGô``≤` à` °` S’Gh ΩÓ``°` ù` dG IOÉ`` `YEG ≈``∏`Y A»``°` T π``c
™ªàéŸGh á≤£æŸG ∫hó``d …ƒ``≤`dG ºYódÉH É``gOÓ``H
‹hódG

15

⁄É©dG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

á°UôØdG{ äÉ°VhÉØe ¥Ó£fEG
¿GôjEG ÚH zIÒNC’G
â°ùdG á«ŸÉ©dG iƒ≤dGh
RÎjhQ - Éæ««a
á``dƒ``÷G ¿Gô`` ` `jEGh â``°` ù` dG á``«` ŸÉ``©` dG iƒ``≤` dG äCGó`` `H
πeCG ≈∏Y ,¢ùeCG ,ájhƒædG äÉ°VhÉØŸG øe á°ùeÉÿG
è``eÉ``fô``H ¿CÉ`°`û`H ¥É``Ø` J’ π``°`Uƒ``à`dG ä’É``ª` à` MG PÉ``≤` fEG
..ƒ«dƒj á∏¡e ∫ƒ∏ëH ¬«∏Y ´RÉæàŸG …hƒædG ¿Gô¡W
¿ƒ``©` °` ù` jh IÒ``Ñ` c äÉ`` jó`` – ¿ƒ``°` VhÉ``Ø` ŸG ¬`` LGƒ`` jh
¿Gô``¡`W è``eÉ``fô``H ¥É``£` f ∫ƒ`` M äGƒ``é` Ø` dG ≥««°†àd
.™«HÉ°SCG á°ùªN øe πbCG ∫ÓN »∏Ñ≤à°ùŸG …hƒædG
§°ShC’G ¥ô°ûdG ¬LGƒ«°S ,¥ÉØJ’ π°UƒàdG ¿hOh
π``«`FGô``°`SEG â``ª`LÉ``g GPEG iô`` NCG Üô``M ´’ó`` fG ô``£`N
¿CG π``«`FGô``°`SEG Èà©Jh .á``«` fGô``jE’G á``jhƒ``æ`dG äBÉ`°`û`æ`ŸG
.É``gOƒ``Lh ≈∏Y Gô``£`N πã“ É``jhƒ``f áë∏°ùŸG ¿Gô`` jEG
…hƒædG É¡›ÉfÈd ájôμ°ùY á«f …CG ¿Gô¡W »ØæJh
Oƒbh êÉàfGh AÉHô¡μdG ó«dƒJ ¤EG ±ó¡j ¬fEG ∫ƒ≤Jh
.á«ÑW çÉëHCG πYÉØŸ
¿Gô`` jEG Ú``H äÉ``KOÉ``ë` ŸG ôªà°ùJ ¿CG ™``bƒ``à`ŸG ø``eh
É``«`fÉ``£`jô``Hh Ú``°`ü`dGh É``«` °` ShQh Ió``ë`à`ŸG äÉ`` j’ƒ`` dGh
≈àM Éæ««a ájhÉ°ùªædG ᪰UÉ©dG ‘ É«fÉŸCGh É°ùfôah
πÑ≤ŸG ô¡°ûdG Ée â``bh ‘ ∞fCÉà°ùà°Sh ᩪ÷G Ωƒ``j
.ƒ«dƒj 20 á∏¡e AÉ°†≤fG πÑb

IOÉYEG ø∏©J É«fÉ£jôHh ..
¿Gô¡W »`a É¡JQÉØ°S íàa
,¢ùeCG ,è«g ΩÉ«dh ÊÉ£jÈdG á«LQÉÿG ôjRh ∫Éb
,¿Gô``jEG ‘ É¡JQÉØ°S íàa IOÉ``YEG Ωõà©J É«fÉ£jôH ¿EG
ÉØ«°†e ..ΩÉ©dG ∞°üfh ÚeÉY òæe É¡à≤∏ZCG ¿CG ó©H
‘ GÒ¨°U É«FóÑe GóLGƒJ ¢ù°SDƒà°S É«fÉ£jôH ¿CÉ`H
âdÉb ¿CG ó``©`H ¿Ó`` Y’G Gò``g AÉ``Lh .É``Ñ`jô``b ¿Gô``¡` W
-É«fÉ£jÈd ≥«Kh ∞«∏M »``gh- IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dG
∑ΰûe πμ°ûH πª©Jh ájƒL äGQÉ``Z ø°ûJ ób É¡fEG
á«bGô©dG áeƒμ◊G õjõ©àd Ohó∏dG ÉghóY ¿GôjEG ™e
.¥Gô©dG ‘ áæ°S ¿ƒë∏°ùe √RôMCG …òdG Ωó≤àdG ó©H
...äQô``b{ :¿ÉŸÈ∏d »£N ¿É«H ‘ è«g ±É°VCGh
É``æ`JQÉ``Ø`°`S í``à` a IOÉ`` `Y’ á``«` JGƒ``e ±hô`` ¶` dG ¿CG ¿B’G
ô``jRh ™``e ô`` eC’G åëH ¬``fEG è«g ∫É``bh .z¿Gô``¡` W ‘
Ωƒ``j ∞``jô``X OGƒ`` ` L ó``ª` fi ÊGô`` ` ` jE’G á`` «` LQÉ`` ÿG
.âÑ°ùdG
¿Gô¡W ‘ É¡JQÉØ°S â≤∏ZCG ób É«fÉ£jôH âfÉch
äÉHƒ≤©dG ≈∏Y êÉéàMG ∫ƒ– ó©H 2011 ΩÉY ájÉ¡æH
¿GQóL ≥∏°ùàH ¿ƒéàfi ΩÉbh ∞æY ¤EG á«fÉ£jÈdG
âØfCÉà°SGh .¿É``Ñ`e ¥Gô`` MEGh ÖJÉμŸG Ö¡fh IQÉØ°ùdG
È``ª`aƒ``f ‘ ¿Gô`` ` jEG ™``e á``«` °` SÉ``eƒ``∏` Hó``dG äÉ``bÓ``©` dG
ÒZ ∫ɪYC’ÉH ɪFÉb âæ«Yh »°VÉŸG ÊÉãdG øjô°ûJ
.º«≤e
á≤£æe ‘ º¡e ó``∏`H{ É¡fCÉH ¿Gô`` jEG è«g ∞``°`Uhh
ƒØXƒe øμªàj ¿C’ áLÉ◊G ≈∏Y Oó°Th ,záHô£°†e
¬fEG ∫Ébh .¿Gô¡W ‘ äÉÑ≤Y ¿hO πª©dG øe IQÉØ°ùdG
∞fCÉà°ùà°S á«∏ª©dG Qƒ``e’G ø``e áYƒª› π``M Qƒ``a
.Ò¨°U »FóÑe OƒLƒH É¡∏ªY IQÉØ°ùdG

¢Vôa åëÑj »HhQhC’G OÉ–’G
É«°ShQ ≈∏Y zá«°SÉb{ äÉHƒ≤Y
ÎdÉa ∂``fGô``a É``«` fÉ``ŸCG á``«`LQÉ``N ô`` jRh ∫É``b
-≥«£∏ÑdG ∫hO øe ¬FGô¶f ΩÉeCG- ôjɪæjÉà°T
É``ÃQ »`` ` ` HhQhC’G OÉ`` ` –’G AÉ`` ª` `YR ¿EG ,¢`` ù` `eCG
´ƒÑ°SC’G ™eõŸG áª≤dG ´ÉªàLG ∫ÓN ¿ƒãëÑj
É«°ShQ ≈∏Y äÉHƒ≤©dG øe ójõŸG ¢Vôa πÑ≤ŸG
.É«fGôchCG ‘ …OΟG ™°VƒdG AGôL
ô“Dƒe ‘ ¬JÉëjô°üàH ôjɪæjÉà°T ¤OCGh
Ú``dÉ``J á``«` fƒ``à` °` SE’G á``ª` °` UÉ``©` dG ‘ »``Ø` ë` °` U
øe π``c á``«` LQÉ``N AGQRh ™``e äÉ``KOÉ``fi ó``©` H
Gò``g{ :∫É`` `bh .É``«` fGƒ``à` «` dh É``«` Ø` J’h É``«`fƒ``à`°`SG
πÑ≤ŸG ´ÉªàL’G ∫Ó``N πªμà°ùj É``ÃQ ¢TÉ≤f
..zá`` `«` ` HhQhC’G äÉ``eƒ``μ` ◊G AÉ`` °` `SDhQh AÉ``ª` Yõ``d
»``HhQhC’G OÉ``–’G ¿CG ¤EG ôjɪæjÉà°T QÉ``°`TCGh
ó°V äÉHƒ≤©dG IOÉjõd áë°VGh ÉWhô°T ™°Vh
¬JÉKOÉfi ∫ÓN ‘ π°Uƒàj ⁄ ¬æμd ƒμ°Sƒe
…CGQ ¤EG ≥``«`£`∏`Ñ`dG ∫hO á``«`LQÉ``N AGQRh ™``e
Ó©a â∏°Uh ób ƒμ°Sƒe âfÉc GPEG ɪY í°VGh
.á£≤ædG ∂∏J ¤EG

z»≤jôaE’G øeC’Gh º∏°ùdG{ »`a Égó©≤e ó«©à°ùJ IôgÉ≤dG

zá°û©JôŸG …ójC’G πªà– ’{ á∏Môe »`a GôjRh 33`H Úª«dG …ODƒJ »°ù«°ùdG äÉeƒμM ¤hCG :ô°üe
¢ù∏éŸG ‘ AÉ``°`†`YC’G 15`` dG ∫hó`` dG äQôs ` b å«M ;Ú``ª`FGó``dG
.»≤jôaE’G OÉ``–’G πNGO »©«Ñ£dG É¡fÉμe ¤EG ô°üe IOƒY
óªfi ÒØ°ùdG ìô°U ,¢ù∏éŸG QGôb Qhó°Uh ´ÉªàL’G Ö≤Yh
¿CÉH ,»≤jôaE’G OÉ``–’Gh É«Hƒ«KEG iód ô°üe ÒØ°S ¢ùjQOEG
â∏∏μJ áØãμe á«°SÉeƒ∏HO GOƒ``¡`L äó¡°T á«°VÉŸG IÎ``Ø`dG
ô°üe äOÉYh ,í«ë°üdG É¡HÉ°üf ¤EG Qƒ``eC’G âdBÉa ,ìÉéædÉH
¤EG É«≤jôaEG äOÉYh ,É«≤jôaEG Ö∏b ‘ ¿ƒμJ ¿CG Öéj å«M ¤EG
‘- Qôb ø``eC’Gh º∏°ùdG ¢ù∏› ¿CG ,¢``ù`jQOEG í°VhCGh .ô°üe
iƒà°ùŸG ™«aQ »≤jôaE’G óaƒdG √ó``YCG …ò``dG ôjô≤àdG Aƒ°V
,¢Uƒ°üÿG Gò``g ‘ ó``aƒ``dG á«°UƒàH ò`` NC’G -ô``°`ü`e ¿CÉ`°`û`H
‘ Qó°U ób ¿É``c …ò``dG ¢ù∏éŸG QGô``b AɨdEG ¤EG â``YO »àdGh
‘ ô°üe ácQÉ°ûe ≥«∏©àH »°VÉŸG ΩÉ©dG ƒ«dƒj øe ¢ùeÉÿG
íàØj QGô≤dG Gòg ¿CG ¢ùjQOEG ÒØ°ùdG ó``cCGh .OÉ``–’G ᣰûfCG
á∏Ñ≤ŸG »≤jôaE’G áª≤dG ∫ɪYCG áaÉc ‘ ô°üe ácQÉ°ûŸ ÜÉÑdG
¤EG 20 øe IÎØdG ∫Ó``N á«FGƒà°S’G É«æ«Z ‘ ó≤©J »àdG
,É¡JÉjƒà°ùe áaÉc ≈∏Yh ,É¡∏MGôe áaÉμH ,…QÉ÷G ƒ«fƒj 27
É¡¡LGƒJ »àdG ᪡ŸG ÉjÉ°†≤dG ‘ ájô°üŸG ájDhôdÉH ΩÉ¡°S’Gh
π°†ØdG ¿EG{ :Ó``FÉ``b ¬ëjô°üJ ºààNGh .á``«`≤`jô``aE’G IQÉ``≤`dG
óFGôdG øWƒdG ¤EG Oƒ©j É``‰EG ≥≤ëàj …ô°üe RÉ``‚G …CG ‘
,¬`` JOGQEG »``eÉ``M ,º``∏`©`ŸGh óFÉ≤dG ¬Ñ©°T äÉ«ë°†Jh ,º«¶©dG
.zπ°†aC’G ¬∏Ñ≤à°ùe ™fÉ°Uh ,¬JQƒK ôéØeh

ä’ÉcƒdG - IôgÉ≤dG

’h π°ûØdG ’h ÖjôéàdG ’ πªà– ’ á∏Môe{ É¡fCÉH É¡Ø°Uh
Ö∏W »°ù«°ùdG ¿CÉH ±É°VCGh .zá°û©JôŸG …ójC’G ’h ¢ùYÉ≤àdG
GOó°ûe ..ÉMÉÑ°U á©HÉ°ùdG ‘ º¡∏ªY GhCGóÑj ¿CG AGQRƒ``dG øe
¤EG .zÉMÉÑ°U á©Ñ°S áYÉ°ùdG ¬Ñàμe ‘ ¿ƒμj ôjRh πc{ ¿CG ≈∏Y
¤EG ô°üe IOƒY »≤jôaE’G øeC’Gh º∏°ùdG ¢ù∏› Qôs b ,∂dP
” ób ¿Éc »àdGh ,»≤jôaE’G OÉ–’G ‘ ɡࣰûfCG πc á°SQɇ
º¡ŸG QGô≤dG Gòg PÉîJG ” óbh ..»°VÉŸG ƒ«dƒj òæe É¡≤«∏©J
,¢ùeCG AÉ°ùe ó≤oY …ò``dG ´ÉªàL’G ∫Ó``N ∂``dPh ;´É``ª`LE’É``H
øjhóæŸG iƒà°ùe ≈∏Y ,É``HÉ``HCG ¢ùjOCG á«Hƒ«KE’G ᪰UÉ©dG ‘

øe Ú``H ø``eh ÉÑ°üæe 31 ø``e á≤HÉ°ùdG á``eƒ``μ`◊G â``fƒ``μ`Jh
§«£îàdGh á«dÉŸG AGQRh :Iójó÷G áeƒμ◊G ‘ É¡æe »≤H
ôªà°SG ɪc .ä’É``°`ü`J’Gh øjƒªàdGh AÉHô¡μdGh ∫hÎ``Ñ` dGh
Ö°üæe »``¨` dCGh .ɪ¡«Ñ°üæe ‘ á``«`∏`NGó``dGh ´É``aó``dG Gô`` jRh
Ée ¬d πjóÑdG ¿ƒμ«°Sh Iójó÷G áeƒμ◊G ‘ ΩÓ``YE’G ôjRh
ô“Dƒe ‘- Ö∏fi ∫É``bh .ΩÓ``YEÓ`d »æWƒdG ¢ù∏éŸG »ª°S
-äÉYÉ°S ¢ùªN ƒëf ¥ô¨à°SG …òdG ´ÉªàL’G ó©H ,»Øë°U
zá``≤`«`bOh IOó`` fih á``ë`°`VGh äÉØ«∏μJ{ Qó``°` UCG »°ù«°ùdG ¿EG
»°ù«°ùdG ¿EG ∫Éb »àdG ,á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ‘ áeƒμ◊G πªY ¿É°ûH

,Ö∏fi º«gGôHEG á°SÉFôH Iójó÷G ájô°üŸG áeƒμ◊G äsOCG
,»°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG ΩÉeCG ,¢ùeCG ,á«fƒfÉ≤dG Úª«dG
.ƒjÉe ‘ ¬HÉîàfG ó©H »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G Ö°üu fo …òdG
ΩÉeCG Úª«dG …ODƒ`j Ö∏fi á«fƒjõØ«∏J äÉ£≤d räô¡XCGh
∫hCG ≥jôØdG »Hô◊G êÉ``à`fE’Gh ´ÉaódG ô``jRh ¬©ÑJ ,»°ù«°ùdG
,º«gGôHEG óªfi AGƒ∏dG á«∏NGódG ôjRh ºK ,»ëÑ°U »bó°U
áÑ«≤M 33 º°†J »àdG áeƒμ◊G äOCGh .AGQRƒdG »bÉH º¡©ÑJh
áKóëà°ùe á``jQGRh áÑ«≤Mh AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ ÖfÉéH á``jQGRh
.IôgÉ≤dG ¥ô°T ∫ɪ°ûH »°SÉFôdG ájOÉ–’G ô°üb ‘ Úª«dG
Ö∏fi áeƒμM ¬d âeó≤J (ÉeÉY 59) »°ù«°ùdG Ö«°üæJ ó©Hh
¢ù«FQ »°ù«°ùdG ∞∏c ,É¡dƒÑb ó©Hh ,É¡àdÉ≤à°SÉH á≤HÉ°ùdG
»≤H »àdG Ió``jó``÷G áeƒμ◊G π«μ°ûàH π«≤à°ùŸG áeƒμ◊G
≈∏«d ¤EG á``aÉ``°`VEG ,á``≤`HÉ``°`ù`dG á``eƒ``μ`◊G ø``e Gô`` jRh 20 É¡«a
IQGRh :»gh ;áKóëà°ùŸG ájQGRƒdG áÑ«≤◊G á∏ZÉ°T Qóæμ°SEG
áeƒμ◊G âªs °Vh .äÉ«FGƒ°û©dGh …ô°†◊G ôjƒ£à∏d ádhódG
,Qɪãà°SÓd GôjRh ¿ÉŸÉ°S ±ô°TCG Ωô°†îŸG ‘ô°üŸG Iójó÷G
ø£æ°TGh ‘ ô°üŸ ≥HÉ°S ÒØ°S ƒgh …ôμ°T íeÉ°S âªs °V ɪc
OÉ°üàb’G á«∏μH IPÉà°SC’G ÊGƒgC’G AÓ‚h ,á«LQÉî∏d GôjRh
.‹hódG ¿hÉ©à∏d IôjRh IôgÉ≤dG á©eÉL á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh

AÉ©``æ°U ø````e Üô≤dÉH Ú«Kƒ````ë∏d ™bGƒ````e ∞°ü≤j »æ```ª«dG ¿Gô```«£dG
¤G äÉ¡LGƒŸG äóàeG ¿G ó©H Ú«Kƒ◊G øjOôªàŸGh »æª«dG ¢û«÷G ÚH ƒ«fƒj øe ™HGôdG
≈∏Y äGQɨdG øe á∏°ù∏°S »æª«dG ¿GÒ£dG ø°T ÜÉ≤YG ‘ É¡æ«M ∂dP ≈JCGh .AÉ©æ°U ±QÉ°ûe
Ú«Kƒ◊G ÚH ôjGÈa ™∏£e òæe »°SÉ°SG πμ°ûH Qhó``J ¿GôªY ‘ äÉ¡LGƒŸGh .Ú«Kƒ◊G
󫪩dG √Oƒ≤j …òdG 310 AGƒ∏dG iôN’G á¡÷G øeh ,á¡L øe º¡©e áØdÉëàŸG πFÉÑ≤dGh
»æª«dG ™ªéàdG ø``eh ô``ª`M’G ø°ùfi »∏Y òaÉædG AGƒ``∏`dG ø``e Öjô≤dG »Ñ«°û≤dG ó«ªM
¿ƒë∏°ùe ™«HÉ°SG òæe Iôªà°ùŸG ∑QÉ©ŸG ‘ ¢û«÷G ófÉ°ùjh .(¿ƒª∏°ùe ¿GƒNG) ìÓ°UÓd
òîà«d ¿ƒ«∏Ñb ¿ƒë∏°ùe É°†jG ¿ƒ«Kƒ◊G ófÉ°ùj ɪ«a ,ìÓ°UÓd »æª«dG ™ªéàdG ø``e
‘ ¿ƒcQÉ°ûj ø``jò``dG- ¿ƒ``«`Kƒ``◊G ó``cDƒ`jh .É«∏Ñb É«°SÉ«°S É©HÉW á≤£æŸG √ò``g ‘ ´Gô``°`ü`dG
,ìÓ°UEÓd »æª«dG ™ªéàdG ™e πH ,ádhódG ™e á¡LGƒe ‘ Gƒ°ù«d º¡fCG -á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG
ó©H ídÉ°U ˆG óÑY »∏Y ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG øY ≥°ûfG …òdG ôªM’G ø°ùfi »∏Y AGƒ∏dG ™eh
á¶aÉfi ƒg ¢SÉ°S’G ‘ á©«°ûdG ÚjójõdG Ú«Kƒ◊G π≤©eh .¿GôªY É¡∏≤©e »àdG IòaÉædG ≈∏Y Iô£«°ùdG ¤G ¿ƒ©°ùj º¡fÉH ¿ƒ«Kƒ◊G º¡àj ,πHÉ≤ŸG ‘ .¬eɶf ¿ÉcQG RôHG óMG ¿Éc ¿G
ó©H ∂dPh ,2011 òæe ÒÑc πμ°ûH ºgQƒ°†M ™«°SƒJ øe Gƒæμ“ º¡fG ’G ,á«dɪ°ûdG Ió©°U .ájOÉ–G ádhO ¤G OÓÑdG πjƒëàd ÉbÉÑà°SG øª«dG ∫ɪ°T ‘ »°VGQ’G øe øμ‡ Qób ÈcG
.2010h 2004 ÚH AÉ©æ°U ™e ÜhôM â°S Gƒ°VÉN ¿G ó°TÉM á∏«Ñb AɪYR ºgh ,ôªM’G ∫BG ÜÉ°ùM ≈∏Y Éeó≤J ¿GôªY ‘ ¿ƒ«Kƒ◊G ≥≤M ¿CG ≥Ñ°Sh

ä’ÉcƒdG - AÉ©æ°U
s
‘ á©«°ûdG Ú«Kƒ◊G øjOôªàª∏d ™bGƒe ó°V äGQÉ``Z ,¢``ù`eCG ,»æª«dG ¿GÒ``£`dG ø°T
QÉ«¡fG òæe IQô``μ`à`e äɪé¡d ¢û«÷G ¢``Vôs `©`J å«M ;AÉ©æ°U ∫ɪ°T ¿Gô``ª`Y á¶aÉfi
.á«∏fih ájôμ°ùY QOÉ°üe äOÉaCG ɪѰùM ,ΩÉjCG áKÓK πÑb áfó¡dG
…ò``dG º``°`S’G ƒ``gh ,zˆG QÉ``°`ü`fCG{ ™``bGƒ``e âaó¡à°SG äGQÉ``¨`dG ¿EG …ôμ°ùY Qó°üe ∫É``bh
Ú°†dG πÑL íØ°S ≈∏Y ¿ƒª«e »``æ`Hh Öë°Sh áWÓ°S ‘ ,¿ƒ``«`Kƒ``◊G ¿hOô``ª`à`ŸG √òîàj
»é«JGΰS’G ¬©bƒe ÖÑ°ùH ¬«∏Y Iô£«°ùdG ¿ƒ«Kƒ◊G ∫hÉëjh ¢û«÷G ¬«a ô°ûàj øjòdG
∞«ØîJ ¤EG ±ó¡J äGQɨdG ¿CÉ`H ¬``JGP Qó°üŸG ±É°VGh ..AÉ©æ°U ¿GôªY ≥jôW ≈∏Y π£ŸG
πÑb ø``e IQô``μ`à`e äɪé¡d ¢Vô©àJ »``à`dG Ú°†dG πÑL ‘ ¢û«÷G ™``bGƒ``e ø``Y §¨°†dG
äôØ°SG ∑QÉ©ŸG ¿G äôcP á«∏Ñbh á«∏fi QOÉ°üe ¿CG ’EG ,πFÉÑ≤dG øe º¡FÉØ∏Mh Ú«Kƒ◊G
äÉ¡LGƒŸG ∞æY ióe ≈∏Y ∫ój ɇ ,Úà¡÷G øe ≈∏à≤dG äGô°ûY øY IÒ``N’G ΩÉ``j’G ‘
‘ QÉædG ¥ÓWG ∞bƒd ¥ÉØJG ¤EG π°UƒàdG ” ób ¿Éch .»°VÉŸG óM’G áfó¡dG QÉ«¡fG òæe

OÉ°ùa äÉ¡Ñ°Th »HÓ≤fG §£fl ºYGõà ≥«≤ëà∏d âjƒμdG »`a äÉZÓH
á∏Kɇ äÉeÉ¡JG ó©H äGQƒ£àdG √òg »JCÉJh .2012 Ȫ°ùjO ‘ ôbCG …òdG ∂dòd ≥HÉ°ùdG
á«æ¨dG á``dhó``dG √ò``g ‘ Ú≤HÉ°ùdG ÚdhDƒ°ùŸG ¢†©H ó°V á°VQÉ©ŸG ‘ ¿ƒdhDƒ°ùe É¡bÉ°S
á«°VÉŸG ™Ñ°ùdG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y Q’hO QÉ«∏e 50 ƒëf Gƒ°ù∏àNG º¡fG ÉgOÉØe ,§ØædÉH
É¡fCG áeƒμ◊G âæ∏YCGh .»∏«FGô°SEG ±ô°üe É¡æ«H á«ÑæLG ±QÉ°üe ∫Gƒe’G √òg GƒYOhGh
øe É¡d ¢SÉ°SG ’h ácÈØe É¡fG äócG Éeó©H äÉeÉ¡J’G √òg ÜÉë°UG ó°V ÉZÓH Ωó≤à°S
á«©jô°ûàdG Úà£∏°ùdG ÚH IójóL á«°SÉ«°S á``eRG ÒØ°T ≈∏Y âjƒμdG hóÑJh .áë°üdG
äÉMÓ°UEG ¤EG πjôHCG ‘ â``YO ób á°VQÉ©ŸG âfÉch .Ahó``¡`dG øe ô¡°TG ó©H ájò«ØæàdGh
,á«fÉŸÈdG ájÌc’G øe á≤ãÑæe áeƒμMh É¡H ±Î©e ÜGõMCG π«μ°ûJ í«àJ á«WGô≤ÁO
ó¡°Th .ÉeÉY 250 òæe áªcÉ◊G ìÉÑ°üdG á∏FÉY äÉ£∏°S øe óëj ¿G ¬fCÉ°T øe …òdG ôeC’G
äÉeƒμM ô°ûY ƒëæH âMÉWG á«°SÉ«°S äÉHGô£°VG IÎa 2013h 2006 ∞°üàæe ÚH ó∏ÑdG
.äGôe â°S áe’G ¢ù∏› πM É¡dÓN ”h

§£fl ¿CÉ°ûH ΩÉ©dG ÖFÉædG ¤G ÆÓÑH Ωó≤J ¬``fG ÎjƒJ ≈∏Y Iójô¨J ‘ -ó¡ØdG óªMCG
áWô°TG É¡æ«H á``dOCÉ`H ¬``ZÓ``H ≥`` aQCGh ,¬∏cƒe É¡æY çó``– »``à`dG OÉ°ùØdG º``¡`Jh ÜÓ``≤`f’G
§£fl á«°†bh .ºμ◊G Ωɶf ó°V IôeGDƒe ¿ƒμ«ëj ºgh ¿ƒdhDƒ°ùe É¡«a ô¡¶j ƒjó«a
πjôHG ‘ É¡HÉ≤YG ‘ áeƒμ◊G âæ∏YGh É≤HÉ°S äÒKG ó≤a ,IójóL â°ù«d Gòg ÜÓ≤f’G
π°üM ¬fCG -á«fƒjõØ«∏àdG ¬à∏HÉ≤e ‘- ócG óªMG ï«°ûdG øμdh .IQhõe áWô°T’G ∂∏J ¿G
,á«fÉ£jÈdG É«∏©dG áªμëŸG ¬«∏Y âbOÉ°U ,QGôb ≈∏Y º«μëà∏d ájô°ùjƒ°ùdG áÄ«¡dG øe
ÉHGƒf º°†J á°VQÉ©e áYƒª› »gh zá«Ñ∏ZC’G á∏àc{ âYQÉ°Sh .áWô°T’G √òg áë°U ócDƒj
Oó©àd Gô¶f ,åjó◊G âjƒμdG ïjQÉJ ‘ OÉ°ùa á«°†b ¥OCGh ô£NCGz`H ójóæàdG ¤G ,Ú≤HÉ°S
πμ°ûH áWQƒàŸG äÉ«°üî°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ£∏°ùdG ´ƒæJh ógGƒ°ûdG ô``JGƒ``Jh Úª¡àŸG
ádÉbEG ¤EG á∏àμdG âYO ɪc .äÉeÉ¡J’G √òg ‘ ‹hO ≥«≤– AGôLÉH áÑdÉ£e ,zôNBÉH hCG
äÉHÉîàf’G ¿ƒfÉb ¢SÉ°SCG ≈∏Y IôμÑe äÉHÉîàfG AGô``LGh á``eC’G ¢ù∏› π``Mh ,áeƒμ◊G

ä’ÉcƒdG - âjƒμdG
ï«°ûdG ,ádÉcƒdÉH ∫ó©dG ôjRh øY Ó≤f- zÉfƒc{ ᫪°SôdG á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉch âdÉb
¢ù∏› ¢ù«FQ ìÉÑ°üdG óª◊G ∑QÉÑe ôHÉL ï«°ûdG{ ¿EG -ìÉÑ°üdG ∑QÉÑŸG ˆGóÑY óªfi
∫ƒM ≥«≤ëàdGh ≥≤ëàdÉH ¬«a ÉÑdÉ£e ,ΩÉ©dG ÖFÉædG ¤EG ÜÉàμH ∫hC’G ¢ùeCG Ωó≤J AGQRƒdG
™e πeÉ©àdGh ΩÉ©dG ∫É``ŸG ≈∏Y …ó©àdGh ∫Gƒ``eCG π°ùZ ºFGôL ¿CÉ°ûH äÉ¡Ñ°T øe Ò``KCG Ée
.π«FGô°SEG
‘ òaÉædG ƒ°†©dG ìÉÑ°üdG ó¡ØdG óªMG ï«°ûdG ¿É°ùd ≈∏Y äÉ``eÉ``¡`J’G √ò``g äAÉ``Lh
á``dOCG ¬``JRƒ``ë`H ¿EG ʃjõØ«∏J íjô°üJ ‘ ≥HÉ°ùdG ô``jRƒ``dG Gò``g ∫É``bh .á``ª`cÉ``◊G á∏FÉ©dG
äGQÉ«∏e äGô°ûY Gƒ°ù∏àNGh ÜÓ≤fG ò«Øæàd Gƒ££N Ú≤HÉ°S ÚdhDƒ°ùe ¿CG âÑãJ á«°ùM
ï«°ûdG AÓ``ch ó``MCG- ±ô``é`◊G ó``ª`MCG »eÉëŸG ø``∏`YCGh .áeÉ©dG ∫Gƒ``e’G ø``e äGQ’hó`` dG

ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG »`a ™°ShCG á«ØFÉW ÜôM áaÉM ≈∏Y §°ShC’G ¥ô°ûdG :»‡CG ôjô≤J
Oó¡j …ò``dG ΩÉ°ûdGh ¥Gô``©`dG ‘ á«eÓ°S’G á``dhó``dG º«¶æJ
äCGóH IÎa ≈£Z …òdG- ôjô≤àdG ∞°Uhh .OÓÑdG ≥jõªàH
ájQƒ°ùdG áeƒμ◊G äOÉ©à°SG ∞«c -¢``SQÉ``e ∞°üàæe òæe
≥°ûeO »à¶aÉfi ‘ á«é«JGΰSG ¢``VGQCG ≈∏Y Iô£«°ùdG
QÉ°ü◊Gh á«°ûMƒdG Ö«dÉ°SC’G{ øe èjõe ∫ÓN øe Ö∏Mh
.IôéØàŸG π«eGÈdG ΩGóîà°SGh zóeC’G πjƒW
Ú«Øë°ü∏d hÒæ«H ƒdhÉH »∏jRGÈdG Ú≤≤ëŸG ÒÑc ∫Ébh
¢Vô©àdGh QÉ``°`ü`◊G Ω’BG ...É``jÉ``ë`°`†`dG ∞°üj{ :∞«æL ‘
º°V …òdG ≥jôØdG iôLCGh ..zA§ÑH ÉYƒL 䃟G ™e ∞°ü≤∏d
±’BG áKÓK ™e äÓHÉ≤e IóëàŸG ·C’G øe É≤≤fi 20 ƒëf
GhôcPh .ÖjÉμ°S ÈY IQhÉ› ∫hO ‘ hCG ÉjQƒ°S πNGO …Qƒ°S
É¡ÑμJQG á«fÉ°ùfE’G ó°V ºFGôLh ÜôM ºFGôL Gƒ≤Kh º¡fCG
º¡H ¬Ñà°ûª∏d ájô°S ºFGƒb ™``HQCG Gƒ©°Vhh ±Gô``WC’G ™«ªL
.ÓÑ≤à°ùe á«FÉ°†b äÉ≤MÓe …CG ‘ É¡eGóîà°S’
s ∫Gõ``j ’{ :ôjô≤àdG ∫É``bh
‹hó``dG ™ªàéŸG ≈∏Y Ú©àj
GƒÑμJQG øe áÑ°SÉëà ÖdÉ£j ¿CG -øeC’G ¢ù∏› á°UÉNÖÑ°ùH .ÉjQƒ°S ‘ ∫É``Ø`WC’Gh AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ó°V ºFGôL
¿CG á«fÉ°ùf’G ‘ Ée CGƒ°SC’ âMÉJCG áMÉ°ùe äódƒJ »NGÎdG
.zÉ¡°ùØf øY È©J
‘ äô°ûf »àdG Qƒ°üdG ±’BG ≈∏Y ≥«≤ëàdG ≥jôa π°üMh
,ájQƒ°ùdG ájôμ°ù©dG áWô°ûdÉH ≥HÉ°S Qƒ°üe É¡Hô°Sh ,ôjÉæj
õ``cGô``e ‘ ¿ƒ``∏`à`≤`jh ¿ƒ``Hò``©` j É``°`UÉ``î`°`TCG ô``¡`¶`J É``¡` fEG ∫É`` b
ádÉM ‘ ¿hÒãc{ :hÒæ«H ∫Ébh .áeƒμ◊G ÉgôjóJ RÉéàMG
πãe áYhôe äÉcÉ¡àfG QÉKBG º¡«∏Y hóÑJ ÉÑjô≤J º¡∏ch ,∫Gõg
..zäÉeóμdGh ¥hô``◊Gh áMƒàØŸG ìhô``÷Gh ÎÑdGh ≥æÿG
¿CGh ≥Ñ°S Öjò©J ¥ôW ™e äÉHÉ°UE’G √òg ≥°ùàJ{ ±É°VCGh
.z¿B’G ≈àM Éæd Gôjô≤J 12 ‘ áæé∏dG É¡à≤Kh

ôjô≤J
RÎjhQ - ∞«æL

200 ø``e Üô``≤`j É``e ∞``£`N ΩÉ``°`û`dGh ¥Gô``©` dG ‘ á``«`eÓ``°`S’G
.ƒjÉe ájÉ¡f ‘ Ö∏M áæjóe ≈∏Y Ωƒég ‘ …Oô``c Êó``e
äÉYɪL ó°V ’Éàb ¢Vƒîj º«¶æàdG ¿EG :¿QƒHQÉàfƒe ∫Ébh
áeƒμM ó°V ¢Vƒîj É``‡ Ì``cCG ó``°`SCÓ`d á°†gÉæe iô``NCG
á«eÓ°S’G ádhódG º«¶æJ ô¡¶j{ :ôjô≤àdG ∫Ébh .≥°ûeO
‘ á«ØFÉ£dG ¿GÒ``f AÉ`` cPEG ≈∏Y ¬``JQó``b ΩÉ``°`û`dGh ¥Gô``©`dG ‘
≥∏≤dG øe ójõj ¬ØbƒŸ õjõ©J …CG .ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG øe πc
´Gô°üdG ‘ ¢üî°T ∞dCG 160 øY π≤j ’ Ée πàbo h .z≠dÉÑdG
¢Uƒ°üîHh ..äGƒæ°S çÓK øe ÌcCG òæe ÉjQƒ°ùH ôFGódG
äGQÉ«N É``eÉ``HhCG ∑GQÉ``H »μjôeC’G ¢ù«FôdG ¢SQój ,¥Gô``©`dG
øμd Iô°UÉëŸG OGó¨H áeƒμM ºYód …ôμ°ùY πª©H ≥∏©àJ
Ωƒég ≈``∏`Y »``μ` jô``eC’G Oô`` dG ¿CÉ`°`û`H ó``©`H GQGô`` b ò``î`à`j ⁄

±ó¡à°ùJ ’{ :É``jQƒ``°` S ø``Y É``Kó``ë`à`e ±É``°` VCGh .zIQhÉ`` é` `ŸG
äÉ``©`ª`à`é`ŸG ø``jOó``°`û`à`ŸG Ú``∏`JÉ``≤`ŸG ø``e Ió``jGõ``à` ŸG OGó`` ` Y’G
äÉ©ªà› É°†jCG πH ,Ö°ùëa É¡Jô£«°ùd á©°VÉÿG á«æ°ùdG
¿ƒ«ë«°ùŸGh ¿ƒ``jƒ``∏` ©` dGh á``©`«`°`û`dG ∂``dP ‘ É``à äÉ``«` ∏` bC’G
.zOGôcC’Gh RhQódGh øeQC’Gh
Ú«fóŸ áæ°ùdG øjOó°ûàŸG ±Gó¡à°SG ¤EG ôjô≤àdG Ò°ûojh
AGó``JQG ≈∏Y AÉ°ùædG QÉ``Ñ` LEG :É¡æe ;Qƒ`` eCG ∫Ó``N ø``e áæ°S
ΩÉ≤àf’Gh ,á©jô°ûdG ΩÉ``μ`MC’ ºgÒ°ùØJ ¢Vôah ,ÜÉ``é`◊G
.…Qƒ°ùdG ¢û«÷G ‘ GƒeóN øjòdG áæ°ùdG øe
¢ù«FôdG É``¡`d »ªàæj »``à`dG á«©«°ûdG á``jƒ``∏`©`dG á``«`∏`bC’Gh
≈∏Y ø``ª`«`¡`J »``à` dG á``Ø` FÉ``£` dG »``g ó``°` SC’G QÉ``°`û`H …Qƒ``°` ù` dG
ádhódG º«¶æJ ¿CG ôjô≤àdG ôcPh .Oƒ≤Y òæe OÓÑdG ó«dÉ≤e

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÉjÉ°†b ‘ ¿ƒ°ü°üîàoe ¿ƒ≤≤fio ∫É``b
§°ShC’G ¥ô°ûdG ¿EG -¢ùeCG ,Qó°U ôjô≤J ‘- IóëàŸG ·C’ÉH
ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG πª°ûJ ™°ShCG á«ØFÉW ÜôM áaÉM ≈∏Y hóÑj
πàbh Öjò©Jh ∞£N äÉ«∏ª©H øjOó°ûàe Ú∏JÉ≤e ΩÉ«b ™e
.Ú«fóª∏d
¥Gô``©`dG ‘ á``«`eÓ``°`S’G á``dhó``dG º«¶æJ ƒ``∏`JÉ``≤`eo êô`` NCGh
´ƒ``Ñ`°`SC’G ‘ ¥Gô``©` dG ∫ɪ°T ø``e »``bGô``©`dG ¢û«÷G ΩÉ``°`û`dGh
»°VGQC’G øe IÒÑc áMÉ°ùe ¤EG á≤£æŸG Gƒª°Vh ,Ò``NC’G
á``«`∏`gC’G Üô`` ◊G ∫Ó``N É``jQƒ``°`S ¥ô``°` T ‘ É``¡`«`∏`Y Ghô``£`«`°`S
¿ƒfÉ≤dG ÒÑN ¿QƒHQÉàfƒe â«à«a ∫É``bh ..∑Éæg Iô``FGó``dG
IÎ``a ò``æ`e É``æ`©`bƒ``J{ :≥«≤ëàdG ‘ ∑QÉ``°` T …ò`` dG- ‹hó`` dG
Ée ƒ``gh ,Ú``Ñ`fÉ``÷G ≈∏Y ´Gô``°`ü`dG OGó``à` eG ô``WÉ``fl á∏jƒW
.z»ª«∏bEG ´Gô°U ¤EG ¿B’G ∫ƒëàj
·C’É``H ¿É``°` ù` f’G ¥ƒ``≤` M á``dhDƒ`°`ù`e …Ó``«` H ‘É``f â``dÉ``bh
áØdÉëàe iƒb ÜÉμJQG ócDƒŸG øe ¿ƒμj OÉμj ¬``fEG ,IóëàŸG
ºFGôL ΩÉ``°`û`dGh ¥Gô``©`dG ‘ á«eÓ°S’G á``dhó``dG º«¶æJ ™``e
ióe ≈∏Y Ú∏JÉ≤ŸG ÒZ ∫ÉLôdG øe äÉÄe ΩGó``YEÉ`H Üô``M
¥ƒ≤M ¢ù∏éŸ Ωuób ôjô≤J ‘ AÉLh ..á«°VÉŸG á°ùªÿG ΩÉjC’G
øjOó°ûàeh ’GƒeCG ¿EG :¢ùeCG IóëàŸG ·CÓd ™HÉàdG ¿É°ùf’G
πFÉ°üa Ö``μ`Jô``J å``«`M ;É``jQƒ``°`S ≈``∏`Y Gƒ``≤`aó``J Ö``fÉ``LCG áæ°S
á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJ :É¡æ«H øeh ;áeƒμë∏d á°†gÉæe
‘ Ú«fóe ≥ëH äÉcÉ¡àfG -óªY ø``Y- ΩÉ°ûdGh ¥Gô``©`dG ‘
´’ófG{ ¿EG :Ú≤≤ëŸG ôjô≤J ∫Ébh .É¡«∏Y ô£«°ùJ ≥WÉæe
âbh …CG øe ÜôbCG íÑ°UCG §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ ᫪«∏bEG ÜôM
ÉjQƒ°S ‘ áØ«æY äÉ©ÑJ ¥Gô©dG ‘ çGóMÓd ¿ƒμà°S .≈°†e

äÉ©HÉàe

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQC’G

ɡࣰûfCG ‘ •Gôîf’G ≈∏Y ºgAÉæHCG QƒeC’G AÉ«dhCG QÉÑLEG á«≤£æe ΩóY GhócCG

á«Ø«°üdG õcGôŸG øe IOÉØà°S’G º¶©J á«Yƒ£dG ácQÉ°ûŸG :ÜÓW
»°ùjôdG ˆGóÑY - §≤°ùe

á«KGôJ ᣰûfCG ¤EG á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸG êÉà–
çGÎdÉH º``¡`£`Hô``H AÉ`` æ` `HC’G Ö``gGƒ``e π``≤`°`ü`J
,AÉæHCÓd äÉYGóHE’Gh ÖgGƒŸG õjõ©Jh ,Ëó≤dG
áaô©ŸGh º∏©dG ÚH ™ªŒ áHPÉL áÄ«H ≥∏Nh
.º¡d

IQhô°V ´ƒæàdG
õcGôŸG :»Ñ©μdG ¿ÉØ∏N õjõ©dGóÑY ∫É``bh
∫Ó¨à°S’ á``ª` ¡` ŸG ∫ƒ``∏` ◊G ó`` `MCG á``«`Ø`«`°`ü`dG
π≤°üJ »àdG ᣰûfC’Gh πª©dÉH ÆGôØdG äÉbhCG
ᣰûfC’G ¿ƒμJ ¿CG Öéjh ,ÜÉÑ°ûdG Ö``gGƒ``e
õcGôŸG ó``≤`à`Ø`Jh .ä’É`` é` `ŸG π``c ‘ á``Yƒ``æ`à`e
»FôŸG ΩÓYE’G ∫ÓN øe èjhÎ∏d á«Ø«°üdG
.Ahô≤ŸGh ´ƒª°ùŸGh

á«æa QOGƒc
á«Ø«°üdG õcGôŸG ¿EG :ÚcQÉ°ûŸG óMCG ∫Ébh
äÉ`` bhCG ∫Ó``¨`à`°`S’ á``ª`¡`ŸG ∫ƒ``∏` ◊G ó`` MCG »``g
IRÉLEG ∫ÓN Ió«ØŸG ᣰûfC’Gh πª©dÉH ÆGôØdG
á©HQCG ¤EG π``°`ü`J »``à` dGh ,á``∏`jƒ``£`dG ∞``«`°`ü`dG
äÉ©eÉ÷G ‘ á°SGQódG IÎa AÉ¡àfG ó©H ô¡°TCG
øeh .á°UÉÿGh á«eƒμ◊G ¢SQGóŸGh äÉ«∏μdGh
ÉæJRÉLEG â``bh »°†≤f ÜÓ``£`c É``æ`fCG ±QÉ``©`à`ŸG
Ò
l ãc ∫Gõj ’ øμd .IOÉÑYh äÓMQh Ωƒf ÚH
ɪc .ôcòJ IóFÉa …CG ¿hO Qó``¡`o ŸG âbƒdG øe
á«°VÉjQ ᣰûfCG øªs °†àJ á«Ø«°üdG õcGôŸG ¿CG
᫪æàd ÜÉÑ°ûdG É¡LÉàëj á«aÉ≤Kh á«YɪàLGh
º¡JÉjGƒg á``°` SQÉ``‡h º``¡` JGQó``bh º``¡`JGQÉ``¡`e
»bÉH ∫ÓN ‘ÉμdG âbƒdG É¡d óéj ’ ób »àdG
á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸG ¤EG ÜÉ``gò``dGh .áæ°ùdG ΩÉ``jCG
¢†©H ¿ƒ``c ÉjQÉ«àNG ™Ñ£dÉH ¿ƒμj ¿CG Öéj
iôNC’G á«Ø«°üdG º¡££N º¡jód ÜÉÑ°ûdG
øe ºZôdÉHh .É¡H iQOCG º¡°ùØfCG ¿hô``j »àdG
»àdG ≥aGôŸG Ö∏ZCG πª°ûJ á«Ø«°üdG õcGôŸG ¿CG
Öéj ¬fCG ’EG ,¬à£°ûfCG AGOC’ ÜÉ°ûdG É¡LÉàëj
äGP ᫪«∏©Jh á``«`æ`a QOGƒ``μ` H õ``cGô``ŸG ó``jhõ``J
,᫪«∏©àdG ¢``TQƒ``dGh äGQhó`` dG á``eÉ``bE’ IÈ``N
᪡ŸG á``«`Yƒ``à`dG ø``e ó``jõ``e ¤G êÉ``à` – É``ª`c
‘ ÜÉ``Ñ` °` û` dG Ö``«` ZÎ``d á``«` Ø` «` °` ü` dG õ`` cGô`` ŸÉ`` H
Éægh ,á``«`Ø`«`°`ü`dG õ``cGô``ŸG √ò``g ‘ π«é°ùàdG
™«£à°ùj ¬dÓN øe …òdG ΩÓYE’G QhO »JCÉj
.õcGôŸG √òg øY ÌcCG ±ô©j ¿CG ¢üî°ûdG

ÚM ‘ ,¬eó≤J Ée πμH ¿ƒ°VGQh ,õcGôŸG √ò¡H
º¡dƒ«e ΩóîJ ’ É¡fC’ ¿hô``NBG É¡d ìÉJôj ’
..á«aÉμdG á«ÑjQóàdG äGQhó``dG º¡d Ωó≤J ’h
á«Ø«°üdG õcGôŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe
»μd ᪡e »``g π``H ,â``bƒ``∏`d á©«°†e â°ù«d
≈∏Y ºgóYÉ°ùJh ,ÜÉÑ°ûdG äGQÉ¡e øe ™aôJ
,ôjƒ°üàdG :πãe ;á«°üî°ûdG º¡ÑgGƒe ᫪æJ
.ÉgÒZh...ìô°ùŸGh ,á``°` VÉ``jô``dGh ,á``HÉ``à`μ`dGh
äGOÉ©dG ƒëf ÜÉÑ°ûdG ±Gô‚G øe π∏≤jo Gògh
É`` gÒ`` Zh...äGQó`` î` `ŸGh Ú``Nó``à` dÉ``c á``Ä`«`°`ù`dG
.™ªàéŸGh ÜÉ°ûdÉH ô°†J »àdG äÉ°SQɪŸG øe
á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸG ¤EG ÜÉ``gò``dG ¿CG ¤EG É``à`a’
᫪gCÉH ÜÉÑ°ûdG á«YƒJ Öéj øμd ,…QÉ«àNG
‘ ºgóYÉ°ùJ ¿CG É¡æμÁ ∞«ch ,õ``cGô``ŸG √ò``g
õcGôŸG √ò``g ¤EG ÜÉÑ°ûdG ÜÉ``gò``a ;πÑ≤à°ùŸG
ÜÉ°ùàc’ Ó``Ñ`≤`J Ì`` `cCG º``¡`∏`©`é`j á``«` YGƒ``£` H
.õcGôŸG √òg ‘ áeó≤ŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ¡ŸG
,É¡d »ªàfCG »àdG πHÉ≤dG áj’h õcôe øY ÉeCG
øe áÄa Ì``cCG ¤EG ∫ƒ``°`Uƒ``dG ∫hÉ``– ’ »¡a
≈∏Y óYÉ°ùàd Ak ÉàØà°SG iô``Œ ’h ,ÜÉ``Ñ`°`û`dG
.ɡࣰûfCG ôjƒ£J

‘É≤ãdG iƒà°ùŸG ™aQ

.áæ£∏°ùdG äÉj’h áaÉc ‘ QÉ°ûàf’G øe Gójõe

¿hÈéŸGh ¿ƒãMÉÑdG
ô¶f äÉ¡Lh ∞∏àîJ :»JÉ¡∏≤dG QòæŸG ôcPh
ájôª©dG äÉ``Ä` Ø` dGh ¢``ù`æ`÷G Ö``°`ù`ë`H ÜÉ``Ñ`°`û`dG
¢üî°T π``μ`∏`a ;äÉ``«` dÉ``©` Ø` dG ‘ ∑QÉ``°` û` J »``à` dG
äGò`` dG ô``jƒ``£` J å``«` M ø`` e ¬`` H á``°` UÉ``N ∫ƒ``«` e
º°ù≤æJ å«M ;¬àbh ∫Ó¨à°SGh ¬ÑgGƒe π≤°Uh
;ÚàLQO ¤EG á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸG ‘ á``cQÉ``°`û`ŸG
´Ó`` ` `W’Gh á`` aô`` ©` `ŸG ø`` `Y ¿ƒ`` ã` `MÉ`` Ñ` `dG :’hCG
ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ¿hÈ``é`ŸG :É«fÉKh .IOÉØà°S’Gh
äÉ«fÉμeEG ¿CG ¤EG É``à`a’ ..ø``jó``dGƒ``dG AÉ``°` VQE’
,∫GƒMC’G πc ‘ á∏eÉc â°ù«d á«Ø«°üdG õcGôŸG
≈ØμJ ÚcQÉ°ûŸG äÉeɪàgG Ö°ùM ≈∏Y É¡æμd
áaô©ŸÉH Úªà¡e GƒfÉc GPEG ,º¡JÉÑZQ AÉ°VQE’
.á«æ≤àdG hCG

º¡ÑgGƒÃ º∏YCG ÜÉÑ°ûdG
¿EG :õcGôŸG ᣰûfCG ‘ ÚcQÉ°ûŸG óMCG ∫Ébh
,áØ∏àîŸG á«Ø«°üdG õcGôª∏d áLÉëH ÜÉÑ°ûdG
,É¡H ‹É``Ñ` J ’ á∏«∏b á``Ä`a ø``Y ô``¶`æ`dG ¢``†`¨`H
ájôª©dG áÄØdG Ö°ùM ô¶ædG äÉ¡Lh ∞∏àîJh
,…ô¶f á``¡` Lh ø`` eh .∫ƒ`` «` `ŸGh äÉ`` jGƒ`` ¡` `dGh
;ÜÉÑ°ûc Éæd ᪡e á«Ø«°üdG õcGôŸG ¿CG ó≤àYCG
øª°†J É¡fCG ɪc ,É¡∏≤°Uh ÉæJÉjGƒg ±É°ûàc’
QƒeCG ‘ ∞«°üdG IÎ``a ‘ â``bƒ``dG ∫Ó``¨`à`°`SG
‘h .á``«`∏`ª`©`dGh á``«`ª`∏`©`dG É``æ`JÉ``«`M ‘ É``fó``«`Ø`J
‘ ácQÉ°ûŸG ¿ƒμJ ¿CG óH’ ,∂dP ≥«≤– π«Ñ°S
;ájQÉÑLEG â°ù«dh ,ájQÉ«àNG á«Ø«°üdG õcGôŸG
¿CG Öéjh ,¬dƒ«eh ¬JGQÉ¡e ±ô©j ÜÉ°ûdÉa
øμd ,∂dP á°SQɪŸ áÑ°SÉæŸG á≤jô£dG QÉàîj
≈∏Y ºgAÉæHCG ¿hÈéj Qƒ``eC’G AÉ``«`dhCG ¢†©H
õcGôŸG ¿CG É``ª`c .õ`` cGô`` ŸG √ò`` g ¤EG ÜÉ``gò``dG
´ƒæàdGh ,áeó≤ŸG ¢TQƒdG ‘ ´ƒæàdG ¤EG ô≤àØJ
πμd ICÉ` «s ` ¡` ŸG ≥``aGô``ŸG Ò``aƒ``Jh ,¢``ù` jQó``à` dG ‘
...áMÉÑ°ùdG ¢VGƒMCG :πãe ;ájôª©dG äÉÄØdG
.ÉgÒZh

∞Xƒe …ô``HÉ``÷G ∞«°S ø``H ó``ª`fi ∫É``bh
äÉbhCG π¨à°ùf ¿CG Öéj :¢UÉÿG ´É£≤dG ≈a
êhôÿG ó©H á«°ùØædG áMGôdG ¿Éª°†d ÉæZGôa
π≤°üf ¿CG ™«£à°ùf å``«`M ;π``ª`©`dG ƒ``L ø``e
äGRÉ`` LE’G äGÎ``a ∫Ó``N É``æ` JGQó``bh É``æ`Ñ`gGƒ``e
á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸG ¿s CG ∂``°`T Ó`` Hh .á``∏` jƒ``£` dG
iƒà°ùe ™``aô``d â``bƒ``dG ∫Ó¨à°SG ≈∏Y πª©J
º¡«∏Y ßaÉ–h ,…ôμØdGh ‘É≤ãdG ÜÓ£dG
øe ’óH á∏jƒ£dG á«Ø«°üdG IRÉLE’G IÎa ‘
º¡©ØæJ ’ á∏jƒW äGÎ``Ø`d Ωƒ``æ` dGh ∫ƒ``ª`ÿG
õcGôŸG ¤EG ÜÉ``gò``dG ¿ƒμj ¿CG Öéjh .A»°ûH
Ö∏ZCG ÉeCG .ÜÉÑ°ûdG ™«ª÷ Éjv QÉ«àNG á«Ø«°üdG
õcGôŸG ¤EG ÜÉ``gò``dG ¿hò``Ñu `ë`jo Ó``a ,É``æ`dÉ``Ø`WCG
á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸG ¿CÉ` H ºgOÉ≤àY’ á«Ø«°üdG
õcGôŸG øªs °†àJ ¿CG ≈æªàfh .º¡«∏Y á°VhôØe
áÄ«°ùdG äGOÉ©∏d ÉYGOh
ÉæFÉæHC’ »Ø«°üdG ∞«XƒàdGh ÖjQóà∏d É°Uôa á©eÉéH Ö`` dÉ`` W …ô`` é` `◊G ó``ª` M ô`` ` cPh
Qƒ`` eCG ‘ á``«`∏`ª`Y á``«` aÉ``≤` K á``£` °` û` fCG º``«` ¶` æ` Jh øe ™``ª` °` SCG É``e Ö``°`ù`ë`H :¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£`∏`°`ù`dG
ɪc .ójó÷G »°SGQódG ΩÉ©∏d kGó«¡“ ;øjódG ¿hó«°ûj ¢UÉî°TC’G Ö∏ZCG ¿CG ó``LCG ,ÜÉÑ°ûdG

õcGôŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG ÜÉÑ°ûdG øe Oó``Y ∫É``b
¿s EG ,á``æ`£`∏`°`ù`dG äÉ`` ` j’h ø``e Oó``©` H á``«`Ø`«`°`ü`dG
¿ƒμJ ¿CG ó`` H’ õ`` cGô`` ŸG á``£` °` û` fCG ‘ á``cQÉ``°` û` ŸG
Ö°SÉæŸG øe ¢ù«dh ,¤hC’G áLQódÉH ájQÉ«àNG
ÜÓ£dG º``gAÉ``æ` HCG Qƒ`` ` eC’G AÉ`` «` `dhCG È``é` jo ¿CG
≈àM ;É¡fƒÑZôj ’ ᣰûfCG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y
¤EG GhQÉ``°` TCGh ..á«°ùμY èFÉàæH ô``eC’G »``JCÉ`j ’
ᣰûfC’G Iô`` `FGO ™``«`°`Sƒ``J ‘ ø``ªo `μ`j π`` ◊G ¿s CG
á«æ≤àdG äÉ«fÉμeE’ÉH É¡ªYOh ,õcGôŸG ∞∏àîÃ
äÉÄa øe mójõe Üò``÷ ;á«æØdGh á«°VÉjôdGh
Gƒ¡Ñfh ..ºgQÉ«àNGh º¡àÑZôH É¡«dEG ÜÉÑ°ûdG
»éjhÎdG Ö``fÉ``÷É``H ΩÉ``ª` à` g’G IQhô``°` V ¤EG
õcGôŸG á``£` °` û` fCG á``©`«`Ñ`£`H ÜÉ``Ñ` °` û` dG ∞``jô``©`à`d
¿hO ,ÉvjQÉ«àNG É¡«a ácQÉ°ûŸG óFGƒØH º¡eÓYEGh
∑Éæg ¿CG ß``MÓ``æ`a ;á``«`Fô``e hCG áYƒª°ùe hCG ∫ÓN É¡«dEG ÜÉgòdG ≈∏Y ºgQÉÑLEG ¤EG áLÉ◊G
,õcGôŸG √ò¡d èjhÎdG á«MÉf ‘ Gkójó°T ÉØk ©°V
.á«Ø«°üdG IRÉLE’G IÎa
ábƒØàŸG Ö``gGƒ``ŸG ¢†©H RGô``HEG Ωó``Y ÖfÉL ¤EG
AÉ°ùæ∏d á°UÉN õcGôe
iƒà°ùe ≈∏Y É¡dÉ› ‘ á``cQÉ``°`û`ŸGh ,É``¡`ª`YOh
.áeÉY »Hô©dG iƒà°ùŸG hCG è«∏ÿG á«Ø«°üdG õcGôŸG :á«fɪμ◊G á«Ø°U âdÉbh
‘ ÜÉ``Ñ` °` û` dG Ωó`` î` `Jh ,Ió`` «` Ø` eh ,Gó`` ` L á``ª` ¡` e
ájQÉ«àNG ácQÉ°ûŸG
»ªu æJh º¡JGQÉ¡e Quƒ£J »¡a ;ä’ÉéŸG ójóY
ÖdÉW …ô``ª` °` û` dG Oƒ``©` °` S ø``H ó``ª` fi ∫É`` `bh
,º¡JÉjGƒg á°SQɪà º¡d íª°ùJh ,º¡àaô©e
á«Ø«°üdG õcGôŸG ¿EG :¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH âbh AÉ``°` †` bh ,á``«`∏`°`ù`à`dG Ö``fÉ``L Ú``H ™``ª` Œh
º¡ÑgGƒe π``≤`°`ü`d ÜÉ``Ñ`°`û`∏`d á``MÉ``°` ù` e »``£` ©` J ’h .á``«` ª` æ` à` dGh á``aô``©` ŸG Ö``fÉ``L ¤EG ,ÆGô`` Ø` `dG
√òg ¿ƒμJ ¿CG Öéj ‹ÉàdÉHh ;º¡JGQób ᫪æJh É¡fC’ ;â``bƒ``∏` d á``©`«`°`†`e É``¡` fCÉ` H ∫ƒ``≤` dG ø``μ` Áo
‘ âfÉc AGƒ°S- É¡ÑfGƒL πeÉμH ICÉ«s ¡e õcGôŸG âbƒ∏d ó«÷G ∫Ó¨à°S’G πFÉ°Sh ø``e á∏«°Sh
Ö°ùc πLCG øe -á«°VÉjôdG ájófC’G hCG ,¢SQGóŸG ¿ƒμJ ¿CG ᫪gCG ¤EG áàa’ ..ÖgGƒŸG ᫪æàdGh
.º¡à£°ûfCG π≤°U ≈∏Y øjQOÉb Gƒfƒμ«d ÜÓ£dG øY á©HÉf á«Ø«°üdG õcGôŸG ‘ ÜÉ°ûdG ácQÉ°ûe
º°SQh ó«L §«£îJ ∑É``æ`g ¿ƒ``μ`j ¿CG Ö``é`jh Iô°SC’G ø``e GÈ``L ¢ù«dh ,á«°üî°ûdG ¬àÑZQ
.ᣰûfC’Gh õ``cGô``ª`∏`d á∏eÉμàe á«é«JGΰSG øe πª©dG IQhô°V ¤EG IÒ°ûe .IóFÉØdG ºààd
,É≤HÉ°S õ``cGô``ŸG √ò``g ‘ â``cÎ``°`TG »``æ` fCG É``Ãh äÉj’h ™«ªL ‘ á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸG ô°ûf π``LCG
õcGôŸG √ò¡d ô¶æj ¿CG Qó``LC’G ø``e ¬``fCG iQCÉ` a õcGôe ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CGh ,IóFÉØdG º©àd áæ£∏°ùdG
∫Ó¨à°SG ø``ª`°`†`J É``¡` fC’ ;É``¡` Ñ` fGƒ``L ™``«`ª`é`H Úaô°ûŸG ¿ƒμj ¿CGh ,§≤a äÉÑdÉ£∏d á°UÉN
IQó≤dGh äGQÉ``¡`ŸG ᫪æJ ≈∏Y IQó``≤`dGh âbƒdG
.É°†jCG AÉ°ùædG øe É¡«a
.™ªàéŸG ™e äÉbÓ©dG ᫪æJ ≈∏Y
èjhÎdG ‘ Ò°ü≤J
,á«Ø«°üdG õcGôŸG ¤EG ÜÉgòdG á©«ÑW øYh
ÜÓ£dG ¿ƒ``c ;á``jQÉ``«`à`NG É``¡` fEG …ô``ª`°`û`dG ∫É``b õcGôŸG ¿CG ,»Hô¨ŸG ô°UÉf øH ˆGóÑY ôcPh
¿CG ¤EG GÒ``°`û`e .º``gGƒ``à`°`ù`e Ú°ù– ¿hó``jô``j PÓŸG »``g ÜÉÑ°ûdG ô¶f á``¡`Lh ø``e á«Ø«°üdG
õ«‡ §«£îJ ¤EG áLÉM ‘ á«Ø«°üdG õcGôŸG º¡ÑgGƒe π``≤`°`U º``¡` d í``«` à` jo …ò`` `dG Ö``°` SÉ``æ` ŸG
ᣰûfC’Gh õ``cô``ŸG ™``bƒ``e ‘ É``°`Uƒ``°`ü`N ,É``¡` d ∞«°üdG IÎa ¿s EÉa ,±hô©e ƒg ɪch .ɡ૪æJh
™ªàéŸG äGQƒ``£` J º``FÓ``J å``«`ë`H ;¬``Mhô``£` ŸG øe ó``H’h ,â``bƒ``∏`d ᨫ°†eh ÆGô``a IÎ``a »``g
∂dÉæg ¿ƒ`` μ` `j ¿CG Ö`` é` `jh ,ÜÓ`` `£` ` dG ô`` μ` `ah ÆGôØdG ¿EG PEG ;Ió``«` Ø` e á``≤`jô``£`H É``¡`dÓ``¨`à`°`SG
Èà©oj
k
ɪ«a ÜÓ``£` dG ió``d ΩÉ``©` dG …CGô``∏` d ´Ó``£`à`°`SG ÜÉ°ûdG ¬∏¨à°SG ¿EÉ` a ,ø``jó``M GP ÉMÓ°S
¢V
ô
©o
j
±ƒ°ùa
√Qó`
`
g
G
C
¿E
G
h
,¬`
`
a
ó`
`
g
≥≤M
ó≤a
u
¿ƒμj ¿CG Öéjh ,¬«dEG ¿ƒ©∏£àj Éeh ¬fƒLÉàëj
.á«YɪàLGh
á«°ùØf
äÓμ°ûeh
äÉÑ≤©d
¬°ùØf
π«é°ùàdG ÜÉ``H í``à`a π``Ñ`b õ``«`‡ è``jhô``J ∑É``æ`g
.á«Ø«°üdG õcGôª∏d ôaƒJ »àdG á«Ø«°üdG õcGôŸG ᫪gCG øªμJ ,Éægh
∫Ó¨à°SG ‘ º``gÉ``°`ù`Jh ,ÜÉÑ°û∏d á``ª`«u `b ¢``Uô``a
QÉ°ûàf’G øe ójõe
ácQÉ°ûoe ¿ƒμJ ¿CG ᫪gCG GócDƒe ..ÆGôØdG äÉbhCG
á«Ø«°üdG õcGôŸG :»HÉ«°ùdG õjõ©dGóÑY ∫Ébh
áYÉæb ø``Y È©J
u á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸG ‘ ÜÉÑ°ûdG
ÖgGƒe π≤°üJ É``¡`fC’ ;ájɨ∏d Ió«Øeh ᪡e ≈∏Y É°üî°T
È``Œ ¿CG ø``μ`Á Ó``a ,á«°üî°T
k
äÉ`` `bhC’ Ö``°` SÉ``æ` e ∫Ó``¨` à` °` SG »`` gh .ÜÉ``Ñ` °` û` dG ø쪫a ∫É``Ø`WC’G ácQÉ°ûoe ádÉM ‘ É``eCG .∂``dP
ΩƒædGh Ö``©`∏`dG ‘ ¬©««°†J ø``e ’ó``H ,ÆGô``Ø` dG PÉîJG ≈∏Y IQó≤dG ¿ƒμ∏Á ’ º¡fC’ ºgQÉÑLEG
ácQÉ°ûŸG ¿CG ¤EG Éàa’ ..äGò`` dG ôjƒ£J Ωó``Yh
.í«ë°üdG QGô≤dG
â°ù«dh ,ájQÉ«àNG á«Ø«°üdG õcGôŸG ᣰûfCG ‘ É¡«dEG ô``≤` à` Ø` J »``à` dG AÉ`` «` `°` `TC’G Rô`` ` HCG ø`` `Yh
ÖdÉ£dG ΩɪàgG Ωó``Yh π∏ŸG Öæéàd ;È``÷É``H äÉfÓYE’G »g :»Hô¨ŸG ∫Éb ,á«Ø«°üdG õcGôŸG
≥ëà°ùJ á«Ø«°üdG õcGôŸG ¿CG GócDƒe ,ɡࣰûfCÉH IAhô≤e â``fÉ``c AGƒ``°` S ;É``¡` JÉ``¡` Lƒ``J ∞``∏`à`î`Ã

QÉë°U á©eÉéH á«eƒ°SôdG äÉ¡LGƒdGh ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£J º«ª°üJ ∫ƒM πªY Éà°TQh
;á«eƒ°SôdG äÉ≤«Ñ£àdG º«ª°üJh á``›È``dG
∫ÓN »°SÉ°SC’G º«∏©à∏d ∑ƒÑJ á°SQóà ∂dPh
§°TÉæŸG √ò¡d ÉeÉàN ,á«°VÉŸG áÑjô≤dG IÎØdG
.‹É◊G »ÁOÉcC’G ΩÉ©∏d
√òg Qƒ°†M øe º¡JOÉØà°SG Qƒ°†◊G ó``cCGh
É«LƒdƒæμàdG ∫É› ‘ É¡fCGh á°UÉN ,á«dÉ©ØdG
äÉãjóëà∏d á``Hƒ``°` ü` N Ì`` ` `cC’G ∫É`` é` `ŸG ƒ`` `gh
áLÉM πX ‘ á°UÉN ,áYQÉ°ùàŸG äÉ≤«Ñ£àdGh
√òg ™e ∞«μà∏d áªFGódG äÉ°ù°SDƒŸGh OGô``aC’G
É¡H πª©dGh ,á«eƒ«dG á«LƒdƒæμàdG äÉjóëàdG
.πª©dG ä’É› ‘ É¡eGóîà°SGh

..»∏ëŸG ™ªàéŸG íFGô°T áeóN ‘ á©eÉ÷G QhO
ÚH ≥Ñ°ùŸG ≥«°ùæàdG èFÉàf QÉ``WEG ‘ ∂``dP »``JCÉ`j
…QÉ÷G ƒ«fƒj ∫ÓN AóÑ∏d ájôjóŸGh á©eÉ÷G
á∏°ù∏°S ∂``dP Ö≤o ©j ¿CG ≈∏Y ,äGQhó`` `dG √ò``g ‘
á«Áó≤J ¢VhôYh äGô°VÉfih πªY ¢TQh øe
.iôNCG äÉYƒªéŸh äÉYƒªéŸG ¢ùØæd áYƒæàoe
¢†©H Ëó≤J ‘ Óã‡o ¿Éc ¿hÉ©àdG ¿CG ôcòojh
;á≤£æŸÉH Úª∏©ŸGh ¢SQGóŸG ÜÓ£d äGô°VÉëŸG
¢SGÈfh ∞°Sƒj QÉÑL QƒàcódG øe πc Ωsób å«M
á«æ≤Jh ܃``°`SÉ``◊G á«∏μH ¿Gô``°`VÉ``ë`ŸG- QÉ``£`©`dG
‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG øY Iô°VÉfi -äÉeƒ∏©ŸG

ájDhôdG - QÉë°U
܃°SÉ◊G á«∏c ‘ á∏ã‡- QÉë°U á©eÉL räCGóH
â– ,πªY »à°TQh Ëó≤J -äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh
ΩGóîà°SÉH ∫É``≤`æ`dG äÉ≤«Ñ£J º«ª°üJ{ ¿Gƒ``æ`Y
äÉ`` ¡` `LGƒ`` dG º``«` ª` °` ü` Jzh ,z»`` ` ` ` ` HhOC’G è`` eÉ`` fô`` H
GAóH ;zÜQÉ``°`T »°ùdG á¨d ΩGóîà°SÉH á«eƒ°SôdG
ácQÉ°ûà ,ô¡°T Ió``Ÿh ƒ«fƒj 12 ¢ù«ªÿG ø``e
Ú«æ©ŸGh ܃`` °` SÉ`` ◊G »``ª` ∏` ©` e ø`` e á``Yƒ``ª` ›
ºFGódG ¿hÉ©àdG QÉ``WEG ‘ ,ájôjóŸÉH ¿CÉ°ûdG Gò¡H
á«HÎ∏d áeÉ©dG á``jô``jó``ŸGh QÉë°U á©eÉL Ú``H
∫ɪμà°S’h ,∫ɪ°T áæWÉÑdG á≤£æà º«∏©àdGh

16

¿É£∏°ùdG á©eÉL ÜÓW
¿hó``°üëj ¢Sƒ````HÉb
á≤HÉ°ùÃ ÊÉãdG õcôŸG
zá```«ŸÉ©dG ɪ```«°S{

ájDhôdG - §≤°ùe
øe ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£`∏`°`ù`dG á``©`eÉ``L ≥``jô``a ≥``≤s `M
ÊÉãdG õcôŸG ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh OÉ°üàb’G á«∏c
ɪ«°S{ á≤HÉ°ùe ‘ §°ShC’G ¥ô°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y
Master) ≥``jô``a ∑QÉ``°` T å``«` M ;zá``«` ŸÉ``©` dG
á«ŸÉ©dG ∫ɪYC’G …ó– á≤HÉ°ùe ‘ (Minds
x ácQÉ°ûÃ ,2014 ΩÉ©d
áªWÉa äÉÑdÉ£dG :øe πc
áéjóN ,(á``Ñ` °` SÉ``ë` ŸG º``°`ù`b ø`` e) á``jQÉ``°` ü` fC’G
á«bhôëŸG ∫Gƒ`` fh ,á``jÈ``©`dG á``«`bQ ,á``«`dÉ``LOõ``dG
Ωƒ∏©dGh OÉ``°` ü` à` b’G á``«`∏`μ`H á``«` dÉ``ŸG º``°`ù`b ø`` e)
¿Éch .(¢``Sƒ``HÉ``b ¿É£∏°ùdG á©eÉéH á«°SÉ«°ùdG
áÑ°SÉëŸG º°ùb øe …ó«©°SƒÑdG Qòæe QƒàcódG
™ªàéŸG á``eó``Nh Ö``jQó``à`∏`d ó``«`ª`©`dG ó``YÉ``°`ù`eh
±ô°ûŸG ƒg ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh OÉ°üàb’G á«∏μH
.≥jôØ∏d »°SÉ°SC’G
çÓK ≈``∏` Y É``jƒ``æ`°`S É``ª`«`°`S á``≤`HÉ``°`ù`e ≈`` JCÉ` `Jh
.á«ŸÉY º``K ø`` eh ,á``«` ª` «` ∏` bEGh á``«`∏`fi π``MGô``e
≥jôa π``c AÉ``£` YEÉ` H á``≤`HÉ``°`ù`ŸG Aó`` H ø``Y ø``∏`©`jh
øY äÉeƒ∏©e ÜÓ``W á©HQCG øe ¿ƒμe ∑QÉ°ûe
ácô°ûdG π∏ëoj ¿CG ≥jôØdG ≈∏Yh ,᫪gh ácô°T
ºK ø`` eh ,É``¡`∏`cÉ``°`û`e á``©` LGô``eh Ú``jQÉ``°`û`à`°`SÉ``c
¤hC’G á∏MôŸG »JCÉJh .É¡d ≈∏ãŸG ∫ƒ∏◊G AÉ£YEG
3000 ≈∏Y ójõj ’ ôjô≤J º«∏°ùàH á≤HÉ°ùŸG ‘
á«∏«∏– äÉeƒ∏©e πª°ûj á≤HÉ°ùŸG ô≤Ÿ áª∏c
πcÉ°ûŸG π``◊ á``MÎ``≤`ŸG ∫ƒ``∏`◊Gh ácô°ûdG ø``Y
á≤HÉ°ùŸG äCGóH ΩÉ©dG Gòg ‘h .É¡æe ÊÉ©J »àdG
É¡æe ⁄É``©`dG ‘ á``dhO 24 ‘ äÉ«Ø°üàH á``YRƒ``e
.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
É≤jôa 60`` ` dG ÜQÉ``≤` j É``e á``≤`HÉ``°`ù`ª`∏`d Ωó``≤` Jh
¿ƒμj ¿CG ≈``∏`Y ,§`` °` ShC’G ¥ô``°`û`dG á≤£æe ø``e
øe ¥ôa 6 π°†aCG ídÉ°üd ∫hC’G RƒØdGh πgCÉàdG
≥jôa ≥``≤`M ∂``dò``Hh .á``cQÉ``°`û`ŸG ¥ô``Ø` dG ∫É``ª` LEG
RƒØdG á©eÉ÷G øe (Master Minds)
¥ôa â``°`ù`dG ø``ª`°`V ø``e ¿É`` ch ∫hC’G π``gCÉ` à` dGh
AÉ©HQC’G »HO ‘ á«fÉãdG á∏MôŸG äAÉLh .á∏gCÉàŸG
IõFÉØdG â``°`ù`dG ¥ô``Ø` dG â``≤`à`dG å``«`M ;»``°` VÉ``ŸG
»àbQhh »¡Ø°T ¢Vô©H É¡°†©H ™``e â°ùaÉæJh
ƒjó«a ™`` e Ωó`` ≤` `ŸG ô``jô``≤` à` ∏` d ¢``ü`î`∏`ª`c π``ª` Y
≥jôØdG ≥``≤` M É``¡`æ`«`Mh .á``≤`HÉ``°`ù`ª`∏`d »``é` jhô``J
,§°ShC’G ¥ô``°`û`dG iƒà°ùe ≈∏Y ÊÉ``ã`dG õ``cô``ŸG
≥jôØdG ΩÉ``b É``e º``«`μ`ë`à`dG á``æ`÷ ÜÉ``é` YEG ∫É`` fh
äÉMÎ≤eh ∫ƒ``∏` M ø`` e ¬``à` °` û` bÉ``æ` eh ¬``°` Vô``©` H
.ácô°ûdG AGOCG Ú°ù–h ôjƒ£àd
Qòæe Qƒ`` à` `có`` dG ≥`` jô`` Ø` `dG ±ô`` °` û` e ∫É`` ` `bh
øe É``gÒ``¨` c É``ª` «` °` S á``≤` HÉ``°` ù` e :…ó``«` ©` °` Sƒ``Ñ` dG
ácQÉ°ûŸÉH ÜÓ£dG ™«ªL í°üfCG »àdG äÉ≤HÉ°ùŸG
≥«Ñ£Jh »``ª` ∏` Y OhOô`` ` ` e ø`` e É``¡` «` a É`` Ÿ É``¡` «` a
∫ÓN Ö``dÉ``£`dG É¡aó¡à°ùj »``à`dG äÉ``«`°`SÉ``°`SCÓ`d
É¡d äÉ≤HÉ°ùŸG √ò``gh .á«©eÉ÷G ¬à°SGQO IÎ``a
™«°SƒJh ÖdÉ£dG á«°üî°T øjƒμJ ‘ ÒÑc QhO
íÑ°üjh Qƒ``eC’G ΩÉeõH ∂°ùª«°S å«M ,¬cQGóe
π∏ëjh Ö≤©jh ìÎ≤j ,º∏©àjh åëÑj ¿C’ ’ƒfl
πμ°ûàJ Éægh .áØ∏àfl ᫪∏Y Ö«dÉ°SCG ΩGóîà°SÉH
Iôμa ¬«£©àd ¬aQÉ©e ™ªéàJh ÖdÉ£dG áHôŒ
.πª©dG áÄ«H ‘ ¬aOÉ°ü«°S ÉŸ ÜôbCG
á©eÉ÷G ≥``jô``a ¬``≤`≤`M É``e ¿CG iQCG :™``HÉ``Jh
äÉ°TÉ≤fh å``ë`H á«∏ª©H ¢``Sô``c QÉ``Ñ`L ó``¡`L ƒ``g
…òdG RÉ``‚E’Gh ≥jôØdG Gòg QGô°UEGh á∏°UGƒàe
≈∏Y Éfó∏Hh Éæà©eÉL ¬H ôîàØàd A»°T ƒg ¬ª°SQ
.Ωƒª©dG ¬Lh

á«bô°ûdG ܃æéH á«Ø«°üdG õcGôŸG äÉ«dÉ©a øª°V âëædGh äÉ«°VÉjôdGh äÉ«fhÎμdE’G øY á«ÑjQóJ ¢TQh
äGô°VÉfi ÚH èeGÈdGh äGô≤ØdG âYƒs æJ
ÜÉ©dCGh á«ÑjQóJ äGQhOh ᫪∏Y äÓ``MQh
¢†©H â≤∏£fG å``«`M ;ó``jƒ``Œh á``«`°`VÉ``jQ
õcôe ¤EG á``«` ª` ∏` Y á`` ∏` `Mô`` H äÉ`` Ñ` `dÉ`` £` `dG
â– AGô`` `HEG á``j’ƒ``H »``ª`∏`©`dG ±É``°`û`μ`à`°`S’G
á∏MQ â``fÉ``ch ,á``jô``Ø`©`÷G Ëô``e ±Gô``°` TEG
äCGóÑa ;äÉÑdÉ£∏d Ió«Øe äGôªãH áÄ«∏e
ΩÉ°ùbC’Gh õcôŸG øY »Áó≤J ¢Vô©H á∏MôdG
õcôŸG πª°ûj å«M ;¬à«ªgCGh ¬«a IOƒLƒŸG
¢TQƒdG á``YÉ``b :É``¡` æ` e ;á``Yƒ``æ` à` e äÉ`` YÉ`` b
,É«Lƒdƒæμà∏d »eRQGƒÿG áYÉbh ,᫪∏©dG
ΩÓaCG Ió``gÉ``°`û`Ÿ ᫪∏©dG ɪ櫰ùdG á``YÉ``bh
,çGÎ∏d á``YÉ``bh ,OÉ``©` HC’G á«KÓK Iõ``¡`LCÉ`H
øHG á``YÉ``bh ,ÊhÎ``μ` dE’G º«∏©à∏d á``YÉ``bh
äÉ≤HÉ°ùe ò«ØæàH á∏MôdG â¡àfGh .ºã«g
á«∏°ùàd á∏aÉ◊G ‘ äÉÑdÉ£dG ÚH á«aÉ≤K
âbƒdG Ö°ùch ôØ°ùdG AÉæY øe äÉÑdÉ£dG
.IóFÉØdGh
äÉÑdÉW ø``e iô`` NCG á``Yƒ``ª`› â``eÉ``bh
≈Ø°ûà°ùe Èàfl ¤EG IQÉjõH á∏eQ õcôe
IÒ£e ±Gô`` °` `TEÉ` `H »``∏` Yƒ``H »``æ` H ¿Ó`` ©` `L
,ÈàîŸG ΩÉ``°` ù` bCG ≈``∏`Y ±ô``©`à`∏`d ;á`` jOQÉ`` ŸG
∂æH ´ôa ≈∏Y ±ô©àdÉH IQÉjõdG â°üàNGh
Ωóu ≤àŸG ¢üî°ûdG •hô°Th ,πFÉ°üØdGh ΩódG
äÉæ«©dG ≈∏Y ®ÉØ◊G á«Ø«c ≈∏Yh ,´Èà∏d
.ÉgÒZh...áØ∏àfl ±hôX ‘

…ƒ∏©dG óªM - á«bô°ûdG ܃æL

AÉ`` °` `û` `fEG Ú`` Hƒ`` gƒ`` ŸG ÜÓ`` `£` ` dG ø`` `e Oó`` ` Y
.á«YGóHE’G º¡©jQÉ°ûe
áYƒªéà õ``cô``ŸG äÓ``aÉ``M â``≤`∏`£`fGh
á«Yƒ£J äÉeóN ‘ GƒcQÉ°T ÜÓ£dG øe
äÓMQh êÓaC’Gh óLÉ°ùŸG ∞«¶æàc á∏«Ñf
™fÉ°üŸG øe OóY ¤EG á«FGôKEGh á«aÉ°ûμà°SG
™æ°üe :É¡æ«H ø``e ;á``j’ƒ``dG ‘ ¢``TQƒ``dGh
,á«μ«à°SÓÑdG Ö«HÉfC’G áYÉæ°üd »°UƒÑæ¨dG
.äÉÑcôŸG áfÉ«°Uh IQÉéæ∏d iôNCG ¢TQhh
â∏°UGƒJ ,Ú``æ`eDƒ`ŸG ΩCG á``∏`eQ õ``cô``e ‘h
å«M ;Ió«ØŸGh IÒãŸG äÉ«dÉ©ØdGh èeGÈdG

ΩGóîà°SÉH áàeÉ°üdG á©«Ñ£dGh ±QÉNõdG
.¢UÉ°UôdG º∏b
hôªY ø`` `H ´É`` ≤` `©` `≤` dG õ`` cô`` e π`` `°` ` UGhh
»àdG ,áØ∏àîŸG ¬JÉ«dÉ©a º«¶æJ »Ø«°üdG
»`` FGô`` KE’G ‘É``≤` ã` dG Ö``fÉ``÷G Ú``H â``Yƒs ` æ` J
ÖfÉ÷Gh »``eó``ÿG »``Yƒ``£` à` dG Ö`` fÉ`` ÷Gh
ójóY äÉYÉ≤dG äó¡°Th .»∏ª©dG »ÑjQóàdG
IQÉéædGh âëædÉc á«ÑjQóàdG äÉ«dÉ©ØdG
ÜQs ó`` J É``ª` c ,á``«` FÉ``Hô``¡` μ` dG äÓ``«` °` Uƒ``à` dGh
»YɪàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y ÜÓ£dG
π°UGhh ,»μ«aGô÷G º«ª°üàdGh äÉμÑ°ûdGh

ᣫ°ùHh á≤FÉ°T ¥ô``Wh RɨdCGh á«°VÉjôdG
áYƒª› ájôHÉ÷G áéaÉf äòØfh ,É¡∏◊
äGQÉ`` ¡` `ŸG ‘ á``«` °` VÉ``jô``dG ø``jQÉ``ª` à` dG ø`` e
á°ûFÉY â`` eó`` bh ..äÉ``Ñ` dÉ``£` ∏` d á``jOô``Ø` dG
‘ É``›É`
k `fô``H -È``à` fl »``æ` a- á``«`∏`«`μ`°`û`dG
äGÈàîŸG ‘ á«dhC’G äÉaÉ©°SE’Gh áeÓ°ùdG
¢†©H á«ëLGôdG ᪫∏°S âeós bh ,á«°SQóŸG
ΩGóîà°SGh ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ‘ äGQÉ``¡` ŸG
á«LÉf É``eCG .ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ‘ óYGƒ≤dG
,á«∏«μ°ûàdG ¿ƒ``æ` Ø` dG á``aô``°` û` e á``jƒ``∏` ©` dG
º°SQ á``«`Ø`«`c ∫ƒ`` M π``ª` Y á``°` TQh â``eó``≤` a

É¡dÓN øe râaóg ,zâbƒdG IQGOEG{ ¿Gƒæ©H
IQGOE’ í«ë°üdG Ωƒ¡ØŸG ≈∏Y ±ô©àdG ¤EG
øe ”h .ÖdÉ£dG IÉ«M ‘ ¬à«ªgCGh âbƒdG
äÉ«é«JGΰSG ¤EG ¥ô£àdG ¢Vô©dG ∫ÓN
äÉHƒ©°üdG á``°` `û` bÉ``æ` eh â`` `bƒ`` `dG IQGOEG
Òaƒàd ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh ,âbƒdG äÉ©«°†eh
äÉÑdÉ£dG ±GógCG ≥«≤ëàd âbƒdG Qɪãà°SGh
.ádÉ©ah ᪶æe á≤jô£H
»îjÉ°ûŸG ˆGóÑY π°ü«a ÜQó``ŸG Ωós `bh
Ωób ;zäÉ«°VÉjôdG á©àe{ ¿Gƒæ©H Iô°VÉfi
πFÉ°ùŸG ø``e áYƒª› äÉÑdÉ£∏d É¡dÓN

»Ø«°üdG è``eÉ``fÈ``dG äÉ``«`dÉ``©`a π``°`UGƒ``à`J
…òdG ,á«bô°ûdG ܃æL á¶aÉfi ÜÓ£d
¬àî°ùf ‘ ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ¬ª¶æJ
A’h »``Ø` «` °` U{ QÉ``©` °` T â`` – ;á``°` SOÉ``°` ù` dG
™«ªL õ``cGô``ŸG äGQGOEG â`` YRs ho h ..zAÉ``ª`à`fGh
º¡dƒ«e Ö°ùM äÉ``YÉ``≤`dG ≈``∏`Y Ú``cQÉ``°`û`ŸG
èeÉfÈdG ≈``©` °` ù` j å``«` M ;º``¡` JÉ``WÉ``°` û` fh
;±GógC’G øe á∏ªLo ≥«≤– ¤EG »Ø«°üdG
áfõàeo á«HÉéjEG á«°üî°T AÉæH :É¡àeó≤e ‘
á«YɪàL’Gh á«°ùØædG ÖfGƒ÷G ™«ªL ‘
≥«ª©J ∫Ó``N ø``e ;á``«`æ`jó``dGh á``«`aÉ``≤`ã`dGh
áªgÉ°ùª∏d ¬``æ`«`eÉ``°`†`eh è``eÉ``fÈ``dG QhO
áeóÿ ÜÓ``£`dG π«gCÉJ ‘ ô°TÉÑe πμ°ûH
º«gÉØe ¢``Sô``Z ¤EG á``aÉ``°` VEG ,º``¡`©`ª`à`›o
.ióØŸG √óFÉbh øWƒdG Gò¡H RGõàY’G
OÓH á``°` SQó``Ã »``Ø` «` °` ü` dG õ`` cô`` ŸG ‘h
èeGÈdG ó``jó``Y ò«ØæJ ” ,ø``°`ù`Mƒ``H »``æ`H
òØf å`` `«` ` M ;á`` `Yƒ`` `æ` ` à` ` ŸG äÉ`` `«` ` dÉ`` `©` ` Ø` ` dGh
á°TQh »HÉ«°ùdG ⁄É``°`S ø``H ∫Ó``g ´Î``î`ŸG
Éjô¶f ÉMô°T É¡dÓN Ωós b ;äÉ«fhÎμdEÓd
Iõ¡L’G ¢†©H πªY á≤jô£d É«≤«Ñ£Jh
.äÓ«°UƒàdG πªY ¥ôWh á«fhÎμdE’G
á«æYÉ£ŸG óªfi âæH AÉØ°U râ``cQÉ``°`Th
á°TQh ò«ØæàH ,á«≤«°SƒŸG äGQÉ¡ŸG áaô°ûe

17

äÉ©HÉàe

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQC’G

zOÉ–’G ᣰûfCG{
äÉ«dÉ©a ¥Ó£f’ õ¡éàJ
™e ¿hÉ©àdÉH z»HÉÑ°T{
zá«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG{
ájDhôdG -§≤°ùe
¢ùeCG OÉ–’G …OÉæH ᣰûfC’G áæ÷ äôbCG
π°ü«a Qƒ°†ëH É¡JÉYɪàLG ∫hCG ‘ ∫hC’G
áæ÷ ¢ù«FQh ô°ùdG ÚeCG »∏«é©dG ⁄É°S øH
á«æØdGh á``«`aÉ``≤`ã`dGh á``«`YÉ``ª`à`L’G §``°`TÉ``æ`ŸG
øe GOó`` ` Y 2014 »``HÉ``Ñ` °` T è``eÉ``fô``H ¢``ù` «` FQ
ájÉYQ â– ΩÉ≤à°S »àdG äÉ≤HÉ°ùŸGh ᣰûfC’G
èeÉfôH ø``ª`°`V á``«`°`VÉ``jô``dG ¿hDƒ` °` û` dG IQGRh
AÉæHCG ø``e IÒ``Ñ`c áëjô°T á``eó``ÿ z»``HÉ``Ñ`°`T{
:»∏«é©dG ∫É`` bh ,∞``«`°`ü`dG ∫Ó`` N ™``ª`à`é`ŸG
Qƒ¡¶dG ≈``∏` Y OÉ`` ` `–’G …OÉ`` ` f ‘ ¢``Uô``ë` f
á≤HÉ°ùdG äGƒ``æ` °` ù` dG ø`` Y á``Ø`∏`à`fl IQƒ``°` ü` H
ᣰûfC’G ø``e ÒÑc Oó``Y π«©ØJ ∫Ó``N ø``e
OóY ¿É``°`†`à`MG ±ó``¡`H …OÉ``æ` dG ‘ è``eGÈ``dGh
ÜGòàL’ ÚHƒgƒŸGh ÚfÉæØdGh ÚØ≤ãŸG øe
.…OÉæ∏d Qƒ¡ª÷G
É¡ªgCG äÉ``«`°`Uƒ``J Ió`` Y É``æ`jó``d :±É`` °` `VCGh
á`` «` `aÉ`` ≤` `ã` `dGh á`` «` `æ` `Ø` `dG Ö`` ` fGƒ`` ` `÷G π``«` ©` Ø` J
∫ÓN ¢``ù` «` dh ΩÉ`` ©` dG ∫Gƒ`` `W á``«` YÉ``ª` à` L’Gh
øe á``æ` é` ∏` dG Ωƒ`` ≤` `à` `°` `Sh ,è`` ` eGÈ`` ` dG IÎ`` ` a
çÓK º«¶æàH 2014 »HÉÑ°T èeÉfôH ∫Ó``N
º«L Ú°S äÉ≤HÉ°ùeh á«Ø«≤ãJ äGô``°`VÉ``fi
Qƒcò∏d „ô£°ûdG ádƒ£Hh çÉ``fE’Gh Qƒcò∏d
çhQƒ`` ŸÉ`` H ∞``jô``©` à` dG º``à` «` °` S É``ª` c çÉ`` ` ` fE’Gh
±ô◊G ø``Y πªY á``°`TQhh Êɪ©dG »Ñ©°ûdG
ÖgGƒŸG π≤°üd ∂dPh ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°üdGh
á«aÉ°ûμà°SG äÓ``MQ ò«ØæJ ºà«°Sh á«aô◊G
ájɪM ¿Gƒæ©H ᫪∏Y IQhOh çÉfE’Gh Qƒcò∏d
.âfÎfE’G ôWÉfl øe ∫ÉØWC’G

‘ ¿ƒcQÉ°ûj ÓØW 20
áÄ«ÑdG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G
»ÁÈdÉH »ŸÉ©dG
…ôª©ŸG ∞«°S – »ÁÈdG
á«NÉæŸG ¿hDƒ°ûdGh áÄ«ÑdG IQGOEG ⪶f
’ÉØàMG ¢ùeCG ìÉÑ°U »ÁÈdG á¶aÉëÃ
πªY á°TQh øª°†J áÄ«Ñ∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH
,zÒ¨°üdG áÄ«ÑdG ≥jó°U{ ¿Gƒæ©H Qɨ°ü∏d
ájôªY äÉ``Ä` a ø``e Ó``Ø` W 20 á``cQÉ``°` û` Ã
áæ°S Iô``°`û`Y á``«`fÉ``ã`dGh á``°`SOÉ``°`ù`dG Ú``H É``e
ΩÓMCG É¡àeób ‹GƒàdG ≈∏Y ΩÉjCG 3 IóŸh
∫hC’G Ωƒ«dG ‘h ájƒYƒJ áaô°ûe á«dÉÑ≤ŸG
á«Ø«ch áÄ«ÑdG º°ùb ≈∏Y ∫ÉØWC’G ±ô©J
º∏«a ¢VôY ” ºK √ÒKCÉJh ábQƒdG êÉàfEG
áYÉæ°üH áÄ«ÑdG ábÓY{ ¿Gƒæ©H …ƒYƒJ
á«YƒàdG áaô°ûe â``eÉ``b É``gó``©`H z¥Qƒ`` `dG
»μ– Qƒ``°` ü` dG ø`` e á``Yƒ``ª` › ™``jRƒ``à` H
ΩGóîà°SG º``K ¬``î` jQÉ``Jh ¥Qƒ`` `dG á``YÉ``æ`°`U
äÉMƒd êÉàfE’ πª©à°ùŸG ¥Qƒ``dG ∫ÉØWC’G
.á«æa
¢üàîj …ò`` ` `dGh ÊÉ`` ã` `dG Ωƒ`` «` `dG É`` ` eCG
øY ¬«a â``Kó``– á©«Ñ£dG ¿ƒ``°`U º°ù≤H
å«M á``«` fÉ``ª` ©` dG á``Ä` «` Ñ` dG ‘ äÉ`` fGƒ`` «` ◊G
øe ó``jó``©` dG Oƒ``Lƒ``H á``æ`£`∏`°`ù`dG ô``¡`à`°`û`J
º°SôdG á``°` TQh É¡à∏J á``jÈ``dG äÉ``fGƒ``«` ◊G
º°SôH πØW π``c ΩÉ``b å«M •Ó``Ñ`dG ≈∏Y
á≤∏M ºK ,•ÓÑdG ≈∏Y π°†ØŸG ¬fGƒ«M
πª©H ÊÉ`` `ã` ` dG Ωƒ`` `«` ` dG ≈`` ¡` `à` `fGh ¢``TÉ``≤` f
á«fɪ©dG áÄ«ÑdG øe äÉfGƒ«◊ äÉ≤°ü∏e
.≥°TƒdGh πYƒdGh É¡ŸÉc
¬°ü«°üîJ ºq ` à` a å``dÉ``ã` dG Ωƒ`` «` dG É`` `eCG
å«M »ª«∏©àdG hCG »``∏`YÉ``Ø`à`dG ìô``°`ù`ª`∏`d
∫ƒ∏◊G ™``°` Vh ‘ QÉ``¨` °` ü` dG ∑Gô`` °` `TEG ”
܃∏°SCÉH á``Ä`«`Ñ`dG É``jÉ``°`†`≤`d äÉ``MÎ``≤` ŸGh
ácQÉ°ûŸG ÖMh º∏©àdGh á©àŸG ÚH ™ªéj
q É``gó``©` H QGƒ`` ` ` `◊Gh
äGOÉ¡°T ™`` jRƒ`` J ”
ÚªFGO AÉbó°UCG ∂dòH Gƒfƒμ«d ÚcQÉ°ûŸG
.áÄ«Ñ∏d

á«©ªà›h á«eƒμM ácQÉ°ûà ihõæH »Ø«≤ãàdG z∂jój ÚH ∂àë°U{≈≤à∏e ìÉààaG
∞«≤ãàdG q¿EG å``«`M (êÓ`` Y QÉ``£`æ`b ø``e Ò``N
™«ª÷ ¢SÉ°SC’G ôéM ¿ƒμj ¿CG Öéj »ë°üdG
á«YƒJ ‘ ᫪gCG øe ¬d ÉŸ á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG
k Gh Qƒ`` eC’G ¢†©H ô``WÉ``fl ø``e ™ªàéŸG
É°†jC
.iôNCG QƒeC’ óFGƒØdG øe ¬à«YƒJ
¬qfCG ∑Qój ™°VƒdG Gòg º«q ≤j øe q¿CG ±É°VCGh
Oƒ¡÷G óMƒàJ ¿CGh ™«ª÷G ¿hÉ©àj ¿CG Öéj
áë°üH »``bô``dG π`` `LCG ø``e º``ª` ¡` dG ∞``JÉ``μ` à` Jh
k ©a ¬°ùª∏f Ée Gògh ™ªàéŸGh OôØdG
√òg ‘ Ó
äÉ°ù°SDƒŸG øe ÒãμdG ácQÉ°ûe øe á«dÉ©ØdG
≥«≤– π``LCG øe á°UÉÿGh É¡æe á«eƒμ◊G
áeÉbEG Iôμa äAÉL ≥∏£æŸG Gòg øeh ¬aGógCG
¤EG ¬aGógCÉH π°üj ¿CG πeCÉf »àdGh ≈≤à∏ŸG Gòg
øe …ò``dGh áÑ«W äGôªK ôªãj ¿CGh ™«ª÷G
ºgh ™«ª÷G ¢û«©j ¿CG ¤EG ∫ƒ``°`Uƒ``dG ¬fCÉ°T
.á«aÉ©dGh áë°üdG ܃K ‘ ¿ƒ∏aôj
Ió«°üb »``°`UGô``◊G ∞«°S ≈``≤`dCG ∂``dP ó©H
q ɪc áÑ°SÉæŸG √ò¡H ájô©°T
¢VôY Ëó≤J ”
ËôμJ ” Égó©H á«Ø«≤ãàdG äÉ«dÉ©Ø∏d »Fôe
.≈≤à∏ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG

IQGOEGh á«∏≤©dG äGô``KDƒ`ŸGh äGQóîŸG áëaÉμŸ
á¶aÉfi áWô°T IOÉ«≤H äGQó``î`ŸG áëaÉμe
≈Ø°ûà°ùà á``jò``¨` à` dG º``°` ù` bh á`` «` `∏` `NGó`` dG
ihõf ≈Ø°ûà°ùà ádó«°üdG º``°`ù`bh Iô``°`ù`ŸG
ádó«°üdG º°ùbh (AGhódG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJ)
áeÓ°ùdGh áë°üdG º°ùbh »``cREG ≈Ø°ûà°ùÃ
áÄ«ÑdG º``°` ù` bh ihõ`` `f ≈``Ø`°`û`à`°`ù`à á``«` æ` ¡` ŸG
äÉeóî∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH á«æ¡ŸG áë°üdGh
᫪æàdG Iô`` ` `FGOh í``æ` e á``jó``∏` Hh á``«` ë` °` ü` dG
ájɪ◊ á``eÉ``©`dG á``Ä`«`¡`dGh ihõ``æ` H á``«` YGQõ``dG
∞«≤ãàdG º``°` ù` bh ihõ`` `f …OÉ`` ` fh ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG
.Ó¡H ≈Ø°ûà°ùà »ë°üdG
»MÓØdG ˆG óÑY øH πaƒf QƒàcódG ≈≤dCGh
ihõf ≈Ø°ûà°ùà á``MGô``L ∫hCG …QÉ``°`û`à`°`SG
»ë°üdG ∞«≤ãàdG ᫪gCG ≈∏Y É¡«a ócCG áª∏c
øe π«∏≤àdG ‘ Ωƒ``«` dG ¬``«`∏`Y ∫ƒ``©` j É``e ƒ``gh
ÉæeÉjCG ‘ ójGõàJ äòNCG »àdGh á°VGôŸG Ö°ùf
ÒãμdG iód »YƒdG ¢ü≤f ÖÑ°ùH ∂dPh √òg
√òNCG øμÁ Éeh ¬ÑæŒ øμÁ Éà ¢SÉædG øe
ájÉbh º`` gQO) Ió``FÉ``°`ù`dG ádƒ≤ª∏d É``bk Gó``°`ü`e

§«£îàdG{ ∫ƒ```M á```«≤«Ñ£J á``≤∏M
ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG »ØXƒŸ zƒjQÉæ«°ùdÉH

»©«Ñ£dG êÓ``©` dG º``°`ù`bh á``«`ë`°`ü`dG IÉ``«` ◊G
≈°VôŸ OÉ`` °` `TQE’G º``°`ù`bh ihõ`` f ≈Ø°ûà°ùÃ
ájôjóŸÉH Ró`` ` jE’G á``Ñ`°`ù`à`μ`ŸG á``YÉ``æ` ŸG ¢``ü`≤`f
áëaÉμe º°ùbh á«∏NGódÉH á«ë°üdG äÉeóî∏d
á«æWƒdG áæé∏dGh ihõf ≈Ø°ûà°ùà ihó©dG

¿Éæ°SC’G IOÉ`` «` `Yh »``ë` °` ü` dG ihõ`` `f ™``ª`é`Ã
™ªéà ¿É``æ` °` SC’G IOÉ``«` Yh »`` cREG ≈Ø°ûà°ùÃ
áëaÉμŸ á«fɪ©dG á«©ª÷Gh »ë°üdG ihõ``f
á«©ªLh á«∏NGódG á¶aÉfi ´ô``a ¿ÉWô°ùdG
•É‰C’ ihõ``f ´hô``°`û`eh ÚaƒØμª∏d Qƒ``æ`dG

– 15 øe IÎØdG ‘ …QÉ``÷G ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e º¶æj
¿Gƒæ©H ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG ¿hDƒ`°`T »ØXƒŸ á«≤«Ñ£J á≤∏M 2014/6 / 19
»à°S ¥óæØH §≤°ùe á¶aÉëà ∂dPh zäÉeRC’G IQGOEGh ƒjQÉæ«°ùdÉH §«£îàdG{
•ÓÑdG ¿hDƒ°T ΩÉ°ùbCG ¿ƒ∏ãÁ áØXƒeh ÉØXƒe 14 ácQÉ°ûà ôjƒÿÉH õfõ«°S
.ºgGƒà°ùe ‘ øeh Ωƒª©dG …ôjóe á≤∏◊G ±ó¡à°ùJh áØ∏àîŸG ÊÉ£∏°ùdG
OÉéjEGh É¡∏MGôeh É¡YGƒfCGh äÉeRC’G Ωƒ¡Øà ÚcQÉ°ûŸG ∞jô©J ¤EG ±ó¡Jh
≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG ÖjQóJ ≈∏Y πª©J ɪc ,äÉ``eRC’G IQGOE’ áeRÓdG äGƒ£ÿG
.É¡HÉÑ°SCG ójó–h áeRC’G ¢ü«î°ûàd áãjó◊G äGQÉ¡ŸG
á«Ø«ch »``é`«`JGÎ``°`S’G ÒμØàdG äGQÉ``¡` eh äGhOCG ¤EG á``≤`∏`◊G ¥ô``£`à`Jh
OÉéjEG á``dhÉ``fih äÉ`` eRC’G IQGOEG ‘ ΩÓ`` YE’Gh äÉ``eƒ``∏`©`ŸG QhO ≈∏Y ±ô``©`à`dG
á«∏ªY äÉ≤«Ñ£J É°†jC
k G øª°†àJ ±ƒ°S á≤∏◊G q¿CG ôcòdÉH ôjó÷G .É¡d ∫ƒ∏◊G
≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG ÖjQóJ ≈∏Y É°†jC
k G πª©J ±ƒ°S ɪc äÉ``eRC’G ƒjQÉæ«°S IQGOE’
.áØ∏àîŸG É¡YGƒfCÉH äÉeRC’G IQGOE’ ƒjQÉæ«°ùdG AÉæH Ö«dÉ°SCG

≈≤à∏ŸG ìÉ`` à` à` aÉ`` H ¢`` `ù` ` eCG ìÉ`` Ñ` °` U π`` Ø` à` MG
â– z∂``jó``j Ú``H ∂àë°Uz»ë°üdG »Ø«≤ãàdG
»°†«eôdG ô``°`UÉ``f ø``H ¿Gó``ª` M IOÉ``©` °` S á``jÉ``YQ
±ó¡H ihõ`` f á``j’ƒ``H iQƒ``°`û`dG ¢ù∏› ƒ°†Y
™ªàéŸG á``ë`°`ü`H á``«`æ`©`e á«Ø«≤ãJ π``FÉ``°` SQ å``H
»ë°üdG ™ªàéŸÉH á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸG ∑Gô``°` TEGh
á«ë°üdG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸG Ú``H ¿hÉ``©` à` dG ìhQ å`` Hh
äÉ°ù°SDƒŸG ÚH π°UGƒJ IóYÉb OÉéjEGh ™ªàéŸGh
‘ ™ªàéŸG AGQBG ±ÉØ°ûà°SGh ™ªàéŸGh áØ∏àîŸG
AGQBG óæY ±ƒbƒ∏d ¢Vô©ŸÉH áMhô£ŸG ™«°VGƒŸG
.™ªàéŸG äÉMÎ≤eh
∞«≤ãàdG ΩÉ``°` ù` bCG ¢``Vô``©` ŸG ‘ ∑QÉ``°` û` jh
πØ£dG á``ë`°`Uh ihõ``f ≈Ø°ûà°ùà »ë°üdG
ájò¨àdGh »ë°üdG ihõ``f ™ªéà ájò¨àdGh
≈°Vôe á``jò``¨`Jh »``ë`°`ü`dG AGô``ª` ◊G õ``cô``Ã
ájò¨àdGh »ë°üdG ihõ``f ™ªéà …ôμ°ùdG
∫ÉØWC’G ó``æ` Y ó``Mƒ``à` dGh Ó``¡` H ≈``Ø`°`û`à`°`ù`Ã
á«°SQóŸG áë°üdGh »ë°üdG ihõ``f ™ªéÃ

zá«fóŸG áeóÿG{`H zIOÉ«≤dG{ πªY á≤∏M ∫ƒM »Øjô©J AÉ≤d
ájDhôdG - §≤°ùe

ájDhôdG - §≤°ùe

§«°ùÑJh ôjƒ£Jh »é«JGΰS’G §«£îàdGh
¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG IQGOE’Gh á«eƒμ◊G äÉeóÿG
»àdG Oƒ¡÷Gh ä’ÉéŸG øe ÉgÒZh á«fƒfÉ≤dG
᫪æJ õjõ©àd á«fóŸG áeóÿG IQGRh É¡H Ωƒ≤J
…QGOE’G RÉ``¡` ÷G »``Ø`Xƒ``Ÿ äGQó`` ≤` `dGh äGQÉ`` ¡` `ŸG
ójõŸG º¡HÉ°ùcEG ᫨H ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ ádhó∏d
∞XƒŸG AGOCÉ`H AÉ≤JQ’Gh á«Ø«XƒdG äGQÉ¡ŸG øe
.»°ù°SDƒŸG AGOC’G ôjƒ£Jh

ióME’ IQÉ`` jR á≤∏◊G πª°ûJ ɪc .á``«`dÉ``©`Ø`dGh
´ÓWÓd ∂dPh á°UÉÿGh á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG
äÉ≤«Ñ£àdG π°†aCGh á«∏ª©dG áHôéàdG ™bGh ≈∏Y
.á«eƒμ◊G IQGOE’G ‘
á£ÿG QÉ`` WEG ‘ á≤∏◊G √ò``g ò«ØæJ »``JCÉ` jh
≠dÉÑdGh á«LQÉÿG èeGÈ∏d Ióªà©ŸG á«ÑjQóàdG
á«ÑjQóàdG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ èeÉfôH 19 ÉgOóY
á«eÓYE’G ¿hDƒ°ûdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG ‘ ᫪æàdÉc

IôFGóH á∏㇠á«fóŸG áeóÿG IQGRh ⪶f
IOÉ©°S á°SÉFôH É«Øjô©J Ak É≤d π«gCÉàdGh ÖjQóàdG
IQGRh π«ch …ó«©°SƒÑdG º∏°ùe øH ⁄É°S ó«q °ùdG
…QGOE’G ô``jƒ``£` à` dG ¿hDƒ` °` û` d á``«` fó``ŸG á``eó``ÿG
ádhó∏d …QGOE’G RÉ¡÷G äGóMh »ØXƒe ∞∏àîŸ
ó≤©J »àdG zIOÉ«≤dG{ πªY á≤∏M ‘ ÚcQÉ°ûŸG
,Ω2014 ¢``ù`£`°`ù`ZCG 22-10 ø``e IÎ``Ø` dG ∫Ó``N
GójQƒ∏a á``j’ƒ``H á«μjôeC’G IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dÉ``H
ÖjQóà∏d á``«` dhó``dG á``«` ÁOÉ``cC’G ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``H
ÚcQÉ°ûŸG ∞jô©J ¤EG AÉ≤∏dG ±ó¡jh ,ôjƒ£àdGh
.á≤∏◊G äÉ«dÉ©a QÉ°ùÃ
QhÉëŸG øe GkOó``Y øª°†àJ á≤∏◊G q¿CG ôcòj
IOÉ«≤dG É¡æ«H ø``eh IOÉ``«`≤`dÉ``H á``∏`°`ü`à`ŸG á``ª`¡`ŸG
IOÉ«≤dG •É‰CG ≈∏Y QƒëŸG Gòg õcôjh IQGOE’Gh
ájOÉ«b áeƒ¶æe OÉ``é` jE’ á``«`°`SÉ``°`SC’G äGQÉ``¡` ŸGh
§«£îàdGh ÒμØàdGh ,á°ù°SDƒŸG ¬«LƒJ ‘ ádÉ©q a
äÉ°SÉ«°ùdG ò``«`Ø`æ`Jh ô``jƒ``£` Jh »``é` «` JGÎ``°` S’G
∫ÓN øe »°ù°SDƒŸG õ«ªàdGh AGOC’G IQGOEGh áeÉ©dG
á«°ù°SDƒŸG OQGƒ`` `ŸG IQGOEGh §«£îJ äÉ«é¡æe
IAÉØμdG ø``e Rõ``©`j É``à äÉ``«`∏`ª`©`dGh á``jô``°`û`Ñ`dGh

z»ª∏©dG åëÑdG{ øe πjƒªàH ÜÓ£dG iód ájOÉ°TQE’G äÉLÉ◊G ±É°ûμà°S’ á°SGQO É°Vô```bh IóYÉ°ùe 46 OɪàYG
ájDhôdG -ihõf

ɪc ,É¡H »YƒdG hCG á``jOÉ``°`TQE’G º¡JÉLÉM áaô©e º¡°ü≤æJ áÑ∏£dG ¢†©H ¿CG ±OQCGh
â°ù«dh á«LÓY äÉeóN »g á«FɉEG äÉÑ∏£àe πμ°T ≈∏Y ¿B’G Ωó≤J »àdG äÉeóÿG ¿EG
áÑ∏£∏d Ωó≤J ¿CG Öéj »àdG äÉeóÿG áÑ°ùf »g %80-70 ¿CG øe ºZôdÉH á«FÉbh äÉeóN
äÉLÉ◊G á«Ñ∏àa ,á«HÓ£dG äÉeóÿG ´ƒª› øe á°SQóŸG ‘ Ωó≤J ¿CG Öéjh á«FÉbh »g
¤EG ºLÎà°S í«ë°U πμ°ûH ôaƒàJ ⁄ ¿EÉa »FÉbƒdG ÖfÉ÷G øe GAõL Èà©J ájOÉ°TQE’G
k Ñ≤à°ùe á«HÓW πcÉ°ûe

q ∂``dP …OÉ``Ø`à`d :á``°`SGQó``dG ‘ äÉ``bƒ``©`ŸG √ò``g …OÉ``Ø`J á«Ø«c ∫ƒ``M á``MOÉ``Mó``dG ∫É``bh

É¡æe IOÉØà°S’Gh É¡›Oh É¡æe ¢ù«jÉ≤e 7 QÉ«àNGh á«dhO ¢ù«jÉ≤e Ió``Y ¤EG ´ƒLôdG
≈∏Y á°SGQódG ™ªà› ô°üàbG ɪc ,¢SQGóŸG ‘ á«fɪ©dG áÄ«ÑdG Ö°SÉæJ IGOCÉ`H êhô``ÿGh
.QƒeC’G AÉ«dhCGh Úª∏©ŸGh ÜÓ£dG »gh äÉÄa çÓK

á©eÉéH »°ùØædG OÉ°TQE’G ‘ ∑QÉ°ûe PÉà°SCG áMOÉMódG óªfi º°SÉH QƒàcódG òØæj
≥jôah º``XÉ``c »``∏`Y Qƒ``à`có``dGh »``KQÉ``◊G Ú°ùM Qƒ``à`có``dGh »°ù«FQ å``MÉ``Ñ`c ihõ``f
äÉLÉ◊G ±É°ûμà°SG{ ¿Gƒæ©H á°SGQO ihõ``f á©eÉL ‘ Òà°ùLÉŸG ÜÓW øe »ãëH
¢ù∏› øe ºYóH z»°SÉ°SC’G º«∏©àdG ó©H Éeh á«fÉãdG á≤∏◊G áÑ∏W iód ájOÉ°TQE’G
.»ª∏©dG åëÑdG
™«ªL iód ájOÉ°TQE’G äÉLÉ◊G ±É°ûμà°SG ƒg á°SGQódG ±óg q¿EG áMOÉMódG ∫Ébh
øμÁ PEG ,ô°ûY ÊÉãdG ∞°üdG ¤EG ™HÉ°ùdG ∞°üdG øe ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ ¢SQGóŸG áÑ∏W
Ak GóàHG ájOÉ°TQE’G äÉeóÿG ôjƒ£J ‘ »°ù«FQ QhO Ëó≤J ‘ πª©dG Gòg º¡°ùj ¿CG
ôjƒ£àd kÉ≤∏£æe íÑ°üàd ºK øeh É¡J’É› ¤EG É¡Ø«æ°üJh äÉLÉ◊G √òg í°ùe øe
Ú°ù– ‘ á«HÓ£dG äÉeóÿG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dGh Ú°SQɪŸG óYÉ°ùj »∏ªY êPƒ‰
á¡Lh øe ,GQƒ¡Xh ᫪gCG √Ì``cCG ≈∏Y GkOɪàYG ∂``dPh ájOÉ°TQE’G äÉeóÿG á«Yƒf
. º¡FÉHBGh º¡«ª∏©eh º¡°ùØfCG áÑ∏£dG ô¶f
óæY ∞≤J ’ PEG ,»≤«Ñ£àdG ÖfÉ÷G ƒg á«ãëÑdG á°SGQódG √òg õ«Á Ée ¿CG ∞«°†jh
Ú«FÉ°üNC’G óYÉ°ùj »∏ªY π«dO OÉéjEG É¡aóg πH §≤a ájOÉ°TQE’G äÉLÉ◊G ±É°ûμà°SG
º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ‘ AÉ`` HB’Gh Úª∏©ŸGh Ú«YɪàL’Gh Ú«°ùØædG
äÉLÉ◊G √ò``g π``ã`Ÿ á``«` dhO êPÉ`` ‰h á``≤`HÉ``°`S äÉ``°` SGQO Oƒ`` Lh ø``e º``Zô``dÉ``Hh ,á``jOÉ``°` TQE’G
èFÉàf ≈∏Y Ióæà°ùŸG ᫪∏©dGh á«∏ª©dG á``dOC’Gh êPɪæ∏d ¢ü≤f óLƒj ¬fq CG ’EG ,ájOÉ°TQE’G
Ú«YɪàL’Gh Ú«°ùØædG Ú«FÉ°üNC’G óYÉ°ùJ ¿CG øμÁ »àdGh ,¿ÉªY áæ£∏°S ‘ äÉ°SGQO
.ájOÉ°TQE’G ÜÓ£dG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ‘
øe ÒãμdG ∑Éæg ¿q EÉa ,áæ£∏°ùdG ‘ á¡HÉ°ûŸGh á≤HÉ°ùdG äÉ°SGQódG ‘ ∫É◊G ƒg ɪch
äÉæ«Y ≈∏Y Gôk °üà≤e É¡ª¶©e øμdh ,á``jOÉ``°`TQE’G äÉ``LÉ``◊G ‘ åëÑJ »àdG äÉ``°`SGQó``dG
É≤«Ñ£J ájÉ¡ædÉH øª°†àj ’ É¡©«ªL ¿CG ɪc ,áæ£∏°ùdG áÑ∏W ™«ª÷ á∏㇠ÒZh ᣫ°ùH
ºgCG ¤EG Éfó°TôJ äÉfÉ«H IóYÉb óLƒJ ’ ¬fCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH Gòg .ÉjOÉ°TQEG Ó«dO hCG É«∏ªY
.É«ª∏Y É¡æY åëÑdG ÖLƒà°ùj ɇ ,áæ£∏°ùdG ‘ ÜÓ£dG iód á«FɉE’G äÉLÉ◊G

º````¶æJ zÚ````æ°ùŸG AÉbó````°UC’ á```«fɪ©dG{
á``«∏NGó`dÉH É``¡«Ñ°ùàæe ø`e 50`d É«°VÉjQ Éeƒj
»FÉæ¡dG ó«©°S -ihõf

É¡æe áYƒæàŸG á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùŸÉH Úæ°ùŸG
äGôμdG ™«ªŒ á``≤`HÉ``°`ù`eh ¥Gƒ`` `WC’G á≤HÉ°ùe
iô`` `NCG äÉ``≤` HÉ``°` ù` eh π`` Ñ` ◊G ó``°` T á``≤` HÉ``°` ù` eh
‘ É¡«∏Y ¢ùaÉæàdG ‘ ¿ƒæ°ùŸG ™àªà°SG áYƒæàe
äÉ«dÉ©ØdG â∏∏îJ ɪc .áé¡ÑdGh ìôŸG øe ƒL
ájOh å`` jOÉ`` MCGh ,á``jOÉ``°` û` fEG á``«`¡`«`aô``J äGô``≤` a
º¡JGÈN É``¡`dÓ``N ø``e Gƒ``dOÉ``Ñ` J Ú``æ`°`ù`ŸG Ú``H
π°†ØJ Ωƒ«dG ΩÉàN ‘h ,áÁó≤dG º¡JÉjôcPh
‘ Ú``cQÉ``°`û`ŸG Úæ°ùŸG ËôμàH áÑ°SÉæŸG »``YGQ
.É¡d ÚªYGódGh á«dÉ©ØdG

»FÉæ¡dG ó«©°S – ihõf

»àdG äÉ«dÉ©ØdGh ᣰûfC’G º«¶æàH ™ªàéŸG ‘
èeÉfôHh äGô≤a ∫ƒ``M âKó– ɪc ,º¡Ñ°SÉæJ
,AÉ°ùŸG IÎ`` a ¤EG äô``ª` à` °` SG »``à` dG á``«`dÉ``©`Ø`dG
ìÉ‚EG ‘ º``gÉ``°`S ø``e π``μ`d ôμ°ûdG â``eó``b É``ª`c
ÚYƒ£àŸG á«©ª÷G AÉ°†YCG øe AGƒ°S á«dÉ©ØdG
∂dP ó©H äCGó``H .IÉ``Yô``dGh ÚcQÉ°ûŸG Úæ°ùŸGh
¬«a ∑QÉ``°`T …ò``dG - »°VÉjôdG Ωƒ``«`dG äÉ«dÉ©a
øjQɪàH - á¶aÉëŸG øe kÉæ°ùe Ú°ùªN ‹GƒM
ácQÉ°ûÃh ,AɪME’G øe ´ƒæc Úæ°ùª∏d »°ûŸG
πYÉØJ ºK ,»HÉÑ°ûdG ™ªéŸG øe »°VÉjQ ÜQóe

Úæ°ùŸG AÉbó°UC’ á«fɪ©dG á«©ª÷G ⪶f
É«°VÉjQ Éeƒj á«∏NGódG á¶aÉfi ≥jôØH á∏ã‡
Úæ°ùŸG êÉ`` `eOEG ±ó``¡` H á``¶`aÉ``ë`ŸÉ``H Úæ°ùª∏d
äÉ«dÉ©ØdG ‘ º``¡`cGô``°`TEGh á``«`eƒ``«`dG IÉ``«`◊G ‘
»YƒdG õ``jõ``©` J ∂``dò``ch á``Ø`∏`à`î`ŸG á``«`©`ª`à`é`ŸG
•É°ûædG á°SQɇ ᫪gCÉH ø°ùŸG iód »ë°üdG
. ÊóÑdG
™ªéŸG ‘ ⪫bCG »àdG áÑ°SÉæŸG ìÉààaG ≈YQ
Oƒ©°S ø``H ¢ù«ªN Qƒ``à`có``dG ihõ``æ` H »HÉÑ°ûdG
¿GƒjóH …QGOE’G ôjƒ£àdG ΩÉ``Y ô``jó``e »HƒàdG
IQGOEG ¢``ù`∏`› Qƒ``°`†`ë`H ,ÊÉ``£`∏`°`ù`dG •Ó``Ñ` dG
Úæ°ùŸG ≥``jô``a AÉ`` °` †` YCGh ¢``ù` «` FQh á``«` ©` ª` ÷G
áæ÷ á``ª` ∏` μ` H á``«` dÉ``©` Ø` dG äCGó`` ` `H .á``¶` aÉ``ë` ŸÉ``H
âæH á∏eQ É¡à≤dCG ≥jôØdÉH ágõædGh á°VÉjôdG
¤EG É¡«a äQÉ°TCG ,áæé∏dG á°ù«FQ »HƒàdG óYÉ°S
á«©ª÷G ±GógCG ≥«≤ëàd á«dÉ©ØdG √òg ᫪gCG
¢SôZh ¢†©ÑdG º¡°†©H ™e Úæ°ùŸG èeO »gh
ø°ùdG QÉ``Ñ` c ió``d á``°`VÉ``jô``dG á``«` ª` gCGh Ωƒ``¡`Ø`e
iód ìô`` `ŸGh ¬``«` aÎ``dG ø``e ƒ``L ≥``∏`N ∂``dò``ch
º¡à«ªgCÉH º¡jód ¢SÉ°ùME’G ¢``Sô``Zh Úæ°ùŸG

zá````«∏NGódG{`H É«æ```μ°S

:ájDhôdG – ihõf
ájôjóŸÉH á«æμ°ùdG ¢``Vhô``≤`dGh äGóYÉ°ùª∏d áªFGódG áæé∏dG â°Vô©à°SG
øH »``∏`Y ø``H ó``ª`M ¢``Só``æ`¡`ŸG á``°`SÉ``Fô``H á``«`∏`NGó``dG á¶aÉëŸ ¿É``μ`°`SEÓ`d á``eÉ``©`dG
‘ á«æμ°S IóYÉ°ùe ádÉM 49 á¶aÉëŸÉH ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóe ÊGhõædG ¿Éª«∏°S
â“h óHóHh »cREGh πFɪ°Sh Ó¡Hh AGôª◊Gh íæeh ΩOCGh ihõf äÉj’h øe mπc
¢Vhô≤dG äÉÑ∏W ø``e ÉÑ∏W 11 áæé∏dG â°ûbÉf ɪc ,ÉÑ∏W 35 ≈∏Y á``≤`aGƒ``ŸG
πFɪ°Sh ΩOCG äÉj’h ≈∏Y áYRƒe äÉÑ∏£dG áaÉc ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h á«æμ°ùdG
.á¶aÉëŸÉH Ú≤ëà°ùŸG ÚæWGƒª∏d »cREGh óHóHh

´ƒÑ°SCG ∫ÓN zAÉ°†≤dG ¿hDƒ°T{`H ÉØXƒe 83 `d á«ÑjQóJ äGQhO
ájDhôdG - §≤°ùe
çÓK AÉ°†≤∏d á`` ` jQGOE’G ¿hDƒ` °` û` dG ¢``ù`∏`› º``¶`æ`j
±ó¡à°ùJh »``°`VÉ``ŸG ó`` MC’G äCGó`` H ,á``«` Ñ` jQó``J äGQhO
øe Oó``Y Égò«ØæJ ‘ ∑QÉ``°`û`jh ÉØXƒe 83 ø``e Ì``cCG
IQGOEG ‘ IQhO Ió``≤`©`æ`ŸG äGQhó`` `dG Ú``H ø``eh AGÈ`` ÿG
∞jô©à∏d ±ó¡Jh GRÓH ÒØ°S ¥óæØH á∏eÉ°ûdG IOƒ÷G
áHÉbôdG Ö``«` dÉ``°` SCGh É``¡` à` «` ª` gCGh á``∏` eÉ``°` û` dG IOƒ`` ÷É`` H
É¡≤«Ñ£J äÉbƒ©eh ÉgÉjGõeh ,É``¡`JQGOEG äGhOCGh É¡«∏Y
áaÉ°VE’ÉH É``¡`d ôªà°ùŸG ô``jƒ``£`à`dGh É``¡`d §«£îàdGh
IOƒ÷G á«∏ª©d á≤«≤◊G ±GógC’ÉH ÚcQÉ°ûŸG ∞jô©àd
á«fÉHÉ«dG áØ°ù∏ØdG ≈∏Y ±ô©àdGh É¡æ«°ù–h á∏eÉ°ûdG
Ëó≤J ‘ IOƒ``÷G äÉ≤«Ñ£Jh Ú°ùëàdGh IQGOE’G ‘
AGOC’G Ú°ù– ‘ áãjó◊G äÉ«é«JGΰS’Gh äÉeóÿG
≈∏Y IQó``≤` dG Ú``cQÉ``°`û`ŸG »``£`©`j É``‡ iƒ``à`°`ù`ŸG ™`` aQh
øe äÉ«∏ª©dG IQGOEG ‘ á∏eÉ°ûdG IOƒ``÷G CGóÑe êÉ¡àfG
.á∏eÉ°ûdG IOƒ÷G äGhOCGh ÇOÉÑe ≥«Ñ£Jh ìôW ∫ÓN
∫ƒM ∫hC’G ø``jô``NBG Ú``›É``fô``H ¤EG á``aÉ``°` VE’É``H
¥óæØH ∂``dPh á«fɪ©dG ºcÉëŸG ‘ ò«ØæàdG äGAGô``LEG
πªY ‘ ájô°ùdG §HGƒ°V{ ¿Gƒæ©H ôNB’Gh GRÓH ÒØ°S
ΩÉY ¿GƒjóH äGhóædG áYÉ≤H zÚ«YɪàL’G ÚãMÉÑdG
.∫ó©dG IQGRh
á«∏ªY á``ª` Lô``J È``à`©`J äGQhó`` ` `dG √ò`` g ¿q CG ô``cò``j
≈∏Y ôªà°ùŸG ¬°UôMh ¢ù∏éŸG É¡é¡àæj »àdG á°SÉ«°ù∏d
.πª©dG ôjƒ£J QhÉfi ºgCG √QÉÑàYÉH ÚØXƒŸG ÖjQóJ

äÉ©HÉàe

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQC’G

É«ª∏Y É°ü°üîJ 15`d ¿ƒªàæj

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH IÈÿG …hP Úª∏©ª∏d »ÁOÉcC’G èeÉfÈdG ‘ ɪ∏©e 530
‹É©dG Ωƒ∏HódG »``gh IQGRƒ``dG πÑb øe ádƒ‡
»æ¡ŸG ¬``«`Lƒ``à`dG Ωƒ``∏` HOh º``∏`©`à`dG äÉ``Hƒ``©`°`U ‘
Ò°ûJ É``ª` c á``jƒ``HÎ``dG IQGOE’G ¢``Sƒ``jQƒ``dÉ``μ` Hh
ΩÉ©dG ™∏£e ‘ ¬``fCG ¤EG á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG
411 ≥ëàdG Ω2014/2013 ‹É``◊G »``ÁOÉ``cC’G
á«ÁOÉcC’G è``eGÈ``dÉ``H IQGRƒ``dÉ``H Ú∏eÉ©dG ø``e
AGƒ°S É``¡`JÉ``jƒ``à`°`ù`e ∞``∏`à`fl ≈``∏` Y á``©` eÉ``÷É``H
èeGôH hCG Òà°ùLÉŸG hCG √GQƒ``à`có``dG è``eGô``H ‘
k °†a ,ájƒHÎdG IQGOE’G ¢SƒjQƒdÉμH hCG Ωƒ∏HódG
Ó
ΩGƒYC’G øe á°SGQódG ‘ Iôªà°ùŸG OGó``YC’G øY
á«ÑjQóàdG è``eGÈ``dG ¤EG á``aÉ``°`VE’É``H ,á≤HÉ°ùdG
á¨∏dG äGQÉ``¡` e è``eÉ``fÈ``c Iô``ª`à`°`ù`ŸGh áØ∏àîŸG
á«YƒædG ácQÉ°ûŸGh ,IQGRƒdG »ØXƒŸ ájõ«∏‚E’G
∞«dCÉJ ‘ á``©`eÉ``÷É``H á``«`°`ù`jQó``à`dG áÄ«¡dG ø``e
á«ÑjQóàdG äGQhó``dG Ëó≤Jh á«°SGQódG ègÉæŸG
ÉgÉæÑàJ »àdG çƒëÑdGh äÉ°SGQódG ‘ ácQÉ°ûŸGh
∫É≤a »``ÁOÉ``cC’G èeÉfÈdG øY É``eCGh .IQGRƒ`` dG
á©HÉàŸG áî°ùf ‘ ¬fEG »°UhôÿG QóH QƒàcódG
ÚH ôªà°ùŸGh ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG QɪK óMCG πãÁ
ójõj Ée »°†e ó©H Ωƒ«dGh á©eÉ÷Gh IQGRƒ``dG
øe ¤hC’G áî°ùædG ¥Ó£fG òæe ÚeÉ©dG ≈∏Y
ÚcQÉ°ûŸG øe ôNBG ÉLƒa πÑ≤à°ùf èeÉfÈdG Gòg
¿B’G ≈àM èeÉfÈdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG OóY RhÉéà«d
¿CG ôcòdÉH ô``jó``÷G .ácQÉ°ûeh ∑QÉ°ûe 2800
ÚàØ∏àfl Ú``JÎ``a ‘ ΩÉ``≤` j è``eÉ``fÈ``dG Gò`` g
™«HôdGh ∞jôÿG IRÉ``LEG ™e øeGõàjh ΩÉ``Y πc
øjô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG ≈àM ôªà°ùjh á©eÉé∏d
.…QÉ÷G ƒ«fƒj øe

OGóYEG º∏©ŸG OGóYE’ áLÉ◊G RÈJ Ωƒ«dG Éfô°üY
ájƒHÎdG äGóéà°ùª∏d Ö«éà°ùj ÓeÉ°T É«æ¡e
äÉjÉØc ᫪æJ ‘ º∏©ŸG QhO óæ°ùjh á«MÉf øe
.øjô°û©dGh …OÉ◊G ¿ô≤dG ‘ º∏©àŸG
IógÉL IQGRƒ`` dG πª©J :»``°`Uhô``ÿG ±OQCGh
Ωɪàg’G ∂dP øeh É¡«ØXƒe äGQób ™aQ ≈∏Y
á«æ¡ŸGh á«∏ª©dG Ö``fGƒ``÷G ô``jƒ``£`Jh ᫪æàH
øe IófÉ°ùŸG á«æØdG ∞FÉXƒdGh Úª∏©ŸG iód
Ωó≤J »àdGh áØ∏àîŸG á«ÑjQóàdG èeGÈdG ∫ÓN
¤EÉa …õ``cô``eÓ``dGh …õ``cô``ŸG øjó«©°üdG ≈∏Y
á¶aÉfi ‘ »°ù«FôdG Ö``jQó``à`dG õcôe ÖfÉL
É«ÑjQóJ Gõcôe ô°ûY áà°S É¡jód óLƒj §≤°ùe
¢ù«dh ᪫∏©àdG äɶaÉëŸG ∞∏àfl ‘ ´RƒàJ
»°ü°üîàdG õcôŸG Ú°TóJ ™«ª÷G øY ó«©ÑH
…ò`` dGh Gô`` NDƒ` e Ú``ª`∏`©`ª`∏`d »``æ` ¡` ŸG Ö``jQó``à` ∏` d
»æ¡ŸG ÖjQóàdG IÒ°ùe ‘ GójóL ɪ∏©e ó©j
IOóéàe ádÉ°SQh IQGRƒdÉH á«°ùjQóàdG äÉÄ«¡∏d
ɪc Ö``jQó``à`dG äÉ``eó``N ôjƒ£àH ΩGõ``à` d’G ≈∏Y
.ÉYƒfh
ájƒHÎdG á``cGô``°` û` dÉ``H »``°` Uhô``ÿG OÉ`` °` `TCGh
ôcPh IQGRƒ`` dGh ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL Ú``H
≥ëà°ùj è``¡` æ` eh ¬`` H iò``à` ë` j êPƒ`` ` ` ‰CG É`` ¡` `fCG
áMÉ°ùdG ∫Gõ``J ’h á©eÉ÷G äó``aQ PEG ôjó≤àdG
øjòdG ÚjƒHÎdG øe IÒÑc OGóYCÉH ájƒHÎdG
á«∏ªY ‘ á``ª`¡`e QGhOCÉ` ` ` H Ωƒ`` «` dG ¿ƒ``©`∏`£`°`†`j
‘ º¡°ùJ á©eÉ÷G ¿EG ɪc …ƒ``HÎ``dG ôjƒ£àdG
IQGRƒdG ÉgòØæJ »àdG ÖjQóàdGh π«gCÉàdG èeGôH
á©eÉ÷ÉH á«∏«gCÉJ èeGôH áKÓK É«dÉM ∑Éæ¡a

ájDhôdG -§≤°ùe

ájÉæ©dG q¿EÉa ‹ÉàdÉHh ™ªà› …CG ‘ …QÉ°†◊Gh
ôî°ùJ ¿CG »¨Ñæj è¡æe ƒg ÉÑjQóJh Ó«gCÉJ ¬H
OôØdG AÉæH πØμJ »àdG OQGƒ``ŸGh äÉ«fÉμeE’G ¬d
™e QGó``à`bGh IAÉ``Ø`c πμH »WÉ©àdG ≈∏Y QOÉ``≤`dG
§£ÿG ¿EÉa ∂dòdh ¬dÉeBGh ™ªàéŸG äÉ©∏£J
âfÉc õjõ©dG øWƒdG Gòg ‘ áÑbÉ©àŸG ájƒªæàdG
OÓÑdG ó``FÉ``b äÉ¡«LƒàH Òæà°ùJ ΩGhó`` dG ≈∏Y
ócDƒj å``«` M -√É`` ` `YQh ˆG ¬``¶`Ø`M – ió`` Ø` ŸG
ácQÉÑŸG á°†¡æ∏d ¤hC’G ÒcGƒÑdG òæeh ¬àdÓL
᫪æJh Êɪ©dG ¿É°ùfE’ÉH ájÉæ©dG ᫪gCG ≈∏Y
¬æ«μªàdh ô°ü©dG äGóéà°ùe áÑcGƒŸ ¬``JGQó``b
πX ‘h .¬©ªà› ᫪æJ ‘ πYÉØdG ΩÉ¡°SE’G øe
É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG ™°SƒJh ±QÉ©ŸG »eÉæJ
É¡H è©j »àdG äÉjóëàdG øe ÉgÒZh áãjó◊G

øëf Oƒ©æ°Sh õ«ªàdG IOÉ¡°T ºμjójCÉH ºà∏ªM
ôªà°ùŸG º``«`∏`©`à`dGh ™``ª`à`é`ŸG á``eó``N õ``cô``e ‘
¢†©H ¢``Sô``Z ‘ É``Mô``a äô``WÉ``≤`J ¥ô``Y äÉ``Ñ`ë`H
á©àà ™«ª÷G Oƒ©«°Sh áÑcƒμdG √ò``g ±QÉ©e
èeÉfÈ∏d IƒYO ábÉ£ÑHh AÉ≤∏dG ¢ùfCGh ´GóHE’G
.ˆG ¿PEÉH ‹ÉàdG »ÁOÉcC’G
»°UhôÿG Oƒ``ª`M ø``H Qó``H Qƒ``à`có``dG ≈``≤`dCGh
IQGRƒ`` `H á``jô``°` û` Ñ` dG OQGƒ`` ` `ŸG á``«`ª`æ`J ΩÉ`` Y ô``jó``e
èeÉfÈdG ¿CG É¡«a ôcP áª∏c º«∏©àdGh á«HÎdG
ôjƒ£Jh ᫪æJ ‘ IQGRƒ`` dG á£N øª°V »``JCÉ`j
Ú«FÉ°üNC’Gh Úª∏©ŸGh ΩÉ``Y ¬LƒH ÚØXƒŸG
.¢UÉN πμ°ûH
∫Gõj ’h ¿É`` c ¿É``°` ù` fE’G AÉ``æ` H ¿CG ±É`` °` `VCGh
…ƒªæàdG ìÉ``é` æ` dG ¢``ü`°`ü`b ‘ á`` jhGõ`` dG ô``é`M

»©«HôdG óªM øH ó«©°S QƒàcódG IOÉ©°S ≈YQ
∫hC’G ¢``ù`eCG AÉ°ùe º«∏©àdG ¢ù∏› ΩÉ``Y Ú``eCG
Úª∏©ª∏d »``ÁOÉ``cC’G è``eÉ``fÈ``dG ìÉ``à`à`aG πØM
Qƒ°†ëH á``°`ù`eÉ``ÿG ¬``à`î`°`ù`f ‘ IÈ`` ÿG …hP
¢ù«FQ Êɪ«ÑdG Oƒ©°S øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S
áYÉ≤dÉH ∂`` `dPh ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£` ∏` °` ù` dG á``©` eÉ``L
.‘É≤ãdG á©eÉ÷G õcôŸ iÈμdG
ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG QɪK óMCG èeÉfÈdG Gòg ó©jh
¿É£∏°ùdG á©eÉLh º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ÚH
º«∏©àdGh ™ªàéŸG áeóN õcôà á∏㇠¢SƒHÉb
‘ áª∏©eh ɪ∏©e 530 ¬«a ∑QÉ°ûjh ôªà°ùŸG
ô°ûY á°ùªN ‘ ±QÉ©ŸG ±ƒæ°U ≈à°T
,É°ü°üîJ
k
»∏«©°ûdG π°ûjƒg øH »∏Y Qƒ«°ùahÈdG ≈≤dCGh
á«∏μH ¢``ù`jQó``à`dG ¥ô`` Wh è``gÉ``æ`ŸG º°ùb ¢``ù`«`FQ
èeÉfÈdG Gò``¡`d »``ÁOÉ``cC’G ±ô``°`û`ŸGh á«HÎdG
‘ πãªàJ á©eÉ÷G ádÉ°SQ ¿CG É¡«a ô``cP áª∏c
º«∏©àdG ä’É› ‘ õ«ªàdG ≥«≤– ¤EG »©°ùdG
Égh ,™ªàéŸG áeóNh »ª∏©dG åëÑdGh º∏©àdGh
k ó°ùŒ »``g
πãe á``eÉ``bEG ‘ É``¡`aGó``gCG ø``e É°†©H
‘ ájƒ«M áëjô°ûd á«ÁOÉcC’G è``eGÈ``dG √ò``g
™FÉbh ≥≤– ¿CG π``eCÉ`f …ò``dGh ,º«∏©àdG ´É£b
‘ º``cQÉ``μ` aCG äÉ``æ`Ñ`d Ó``«`ª`L É``LRÉ``“ ¬``JÉ``°`ù`∏`L
.É¡°ùjQóJ Ö«dÉ°SCGh ºμJÉ°ü°üîJ Ú©e
Úª∏©ŸG ¤EG ¬``à`ª`∏`μ`H »``∏` «` ©` °` û` dG ¬`` Lƒ`` Jh
k FÉb äɪ∏©ŸGh
ºμæe πc ™bh óbh ¿hOƒ©à°S :Ó
óbh ¿hOƒ©Jh ,É«ª∏Y Ak É£Yh É«YGóHEG GQƒ°†M

zá«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàN’G{`H ≈°VôŸG áeÓ°Sh á«ë°üdG IOƒ÷G ‘ á«ÑjQóJ πªY äÉ≤∏M
äÉ≤∏◊G √òg πãe ó≤Yh .ΩÉY πμ°ûH ≈°VôŸG
kÉÄ«°T á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ IOƒ``÷G ¿CG ócDƒj
ôjƒ£Jh Ú°ù– ‘ ≠dÉHh ÒÑc ÒKCÉJ ¬dh kɪ¡e
IQƒ°üH Ú©LGôª∏d áeó≤ŸG á«ë°üdG áeóÿG
.Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe
èeGÈdG øe ó©J äÉ≤∏◊G √òg q¿CG ôcòj
Úª«≤ŸG ègÉæe ‘ πNóJ »àdG á«°SÉ°SC’G
É¡ª¶æJ »``à` dGh á«°ü°üîàdG è``eGÈ``dG ‘
Êɪ©dG ¢ù∏éŸÉH Úª«≤ŸG Ö``jQó``J áæ÷
á£ÿG Ö``°`ù`M ,á``«`Ñ`£`dG äÉ``°`UÉ``°`ü`à`NÓ``d
óbh .á``«` Ñ` jQó``J á``æ` °` S π``μ` d á`` «` ` ÁOÉ`` cC’G
- øécCG ∫ÉØ«°S IQƒ°ù«ahÈdG âØ«°†à°SG
øe - IOƒ`` ÷Gh á``eÉ``©`dG áë°üdG ‘ PÉ``à`°`SCG
áÄ«g Ö``jQó``à` d É``«` cÎ``H â``æ`μ`°`SÉ``H á``©` eÉ``L
.¢ù∏éŸG ‘ Úª«≤ŸG AÉÑWC’Gh ÖjQóàdG
±GÎYÓd ÊÉ``ª` ©` dG ¢``ù`∏`é`ŸG ≈``©`°`ù`jh
á«°ü°üîàdG á«ÁOÉcC’G ¬›GÈd ‹hódG
¢ù∏› ™`` e ¿hÉ``©` à` dÉ``H ô``°` û` Y á``«` fÉ``ª` ã` dG
‹É©dG »Ñ£dG º«∏©à∏d ‹hó``dG ±GÎ``Y’G
.á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdÉH

¬ª∏©Jh ≈°VôŸG áeÓ°S ¿Éª°V ≈∏Y QOÉ≤dGh
IOƒ`` `÷G Ò``jÉ``©` e ¢``SÉ``«` b ‘ á``ã` jó``M ¥ô``£` d
á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dÉH ¬∏ªY áfQÉ≤eh
¬YÉÑJEG hCG á«ë°üdG áeóÿG ¢ùØf Ωó≤J »àdG
áë°üdG ᪶æe ÒjÉ©e πãe á``«`dhO ÒjÉ©Ÿ
çÉëHC’G AGô``LEGh ,≈°VôŸG áeÓ°S ‘ á«ŸÉ©dG
áeÓ°Sh IOƒ``÷G ∫Ééà á≤∏©àŸG äÉ°SGQódGh

.ÊÉãdG »ÁOÉcC’G º¡eÉY ‘ ɪ«≤e
∞∏μŸG – …È©dG ó°TGQ QƒàcódG í``°`VhCGh
IOƒ`` ` ÷Gh äÉ`` °` `SGQó`` dGh §``«` £` î` à` dG Iô`` FGó`` H
øe äÉ≤∏◊G √òg πãe áeÉbEG ¿CG – ¢ù∏éŸÉH
Êɪ©dG »Ñ£dG QOÉμdG IQóbh IAÉØc ™aQ ¬fCÉ°T
äGP á«ë°üdG ájÉYôdG Ëó≤àd ÓgDƒe ¿ƒμ«d
»Ñ£dG π«dódG ≈∏Y á«æÑŸGh IƒLôŸG IOƒ``÷G

∂dòch ,≈°VôŸG áeÓ°Sh á«ë°üdG ájÉYôdGh
≈°VôŸG áeÓ°S ôjƒ£J øe IƒLôŸG ±Gó``gC’G
äGô°TDƒŸG ™°Vh á«Ø«ch ôWÉîŸG …OÉØJ ¥ôWh
¢ù∏éŸÉH ÖjQóàdG áÄ«¡d ɡ૪gCGh á«ë°üdG
á≤∏◊G √òg ô°†Mh .É¡«∏Y Úª«≤ŸG ÖjQóàd
.¢ù∏éŸÉH ÖjQóàdG áÄ«g øe Gƒ°†Y 36
»eƒj á«fÉãdG πª©dG á≤∏M âbô£J ɪc
AÉÑWC’G ±ó¡à°ùJ »àdGh ƒ«fƒj 17 `dGh 16 `dG
±GógC’G ≈∏Y ±ô©àdG ¤EG ¢ù∏éŸÉH Úª«≤ŸG
±Î©ŸG ≈``°` Vô``ŸG á``eÓ``°` Sh IOƒ``é` ∏` d á``à`°`ù`dG
á«ŸÉ©dG áë°üdG ᪶æe πÑb ø``e É«ŸÉY É¡H
‘ á``«`ŸÉ``©`dG Ò``jÉ``©`ŸG í``æ`“ »``à` dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ŸGh
º«°ù≤J ≈``∏` Y á``≤` ∏` ◊G äƒ``à` MG É``ª` c IOƒ`` ` ÷G
â°ûbÉf äÉ``Yƒ``ª` › ¤EG Ú``ª`«`≤`ŸG AÉ`` Ñ` `WC’G
øe Iƒ`` Lô`` ŸG §`` £` `ÿGh ±Gó`` ` ` gC’G É``¡` dÓ``N
≈°VôŸG áeÓ°ùd á«°ù«FôdG áà°ùdG ±Gó``gC’G
á«ë°üdG äGô°TDƒŸG πªY á«Ø«c á°ûbÉæe kÉ°†jCGh
äÉeóî∏d IOƒ`` ` `÷G Ò``jÉ``©` e ‘ ≥``«` bó``à` dGh
AÉÑWC’G Oó``Y ¿CÉ` `H kÉ`ª`∏`Y .á``eó``≤` ŸG á``«`ë`°`ü`dG
136 π``ª`©`dG á``≤`∏`M Ghô``°` †` M …ò`` dG Ú``ª`«`≤`ŸG

ájDhôdG - §≤°ùe
äÉ°UÉ°üàNÓd ÊÉ``ª` ©` dG ¢``ù` ∏` é` ŸG º``¶` f
…QÉ÷G ƒ«fƒj øe 17 `dG ≈àM 15 `dG ‘ á«Ñ£dG
áeÓ°Sh á``«`ë`°`ü`dG IOƒ`` `÷G ‘ π``ª` Y »``à`≤`∏`M
AÉÑWC’Gh ÖjQóàdG áÄ«g á«YƒJ ±ó¡H ,≈°VôŸG
áeÓ°Sh IOƒ`` ÷G á``«`ª`gCÉ`H ¢ù∏éŸÉH Ú``ª`«`≤`ŸG
¢ù∏éŸG äGQô``≤` e ió`` MEG É``gQÉ``Ñ`à`YÉ``H ≈``°`Vô``ŸG
ájÉYôdG ‘ º¡JAÉØc IOÉ``jõ``d ∂``dPh ,AÉ``Ñ`WCÓ`d
IOƒéH á``«` ë` °` U á`` eó`` N Ëó`` ≤` `Jh á``«` ë` °` ü` dG
¢Vô©àj ó``b »``à` dG ô``WÉ``î`ŸG ø``e π``∏`≤`J å``«`ë`H
áØ∏àîŸG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ ,≈°VôŸG É¡d
≈∏Y ±ô©àdG ¤EG äÉ≤∏◊G √ò``g πãe ±ó``¡`Jh
πÑb É¡JGÒKCÉJ øe π«∏≤àdGh á«°VôŸG ä’É◊G
.É¡Yƒbh
ÖjQóàdG áÄ«g AÉ°†YC’ ∫hC’G Ωƒ«dG ¢ü°üNh
¤hC’G πª©dG á≤∏M â檰†J å«M ,¢ù∏éŸÉH
IOÉjõd πªY §£Nh äÉ«dBG ™°Vh ƒ«fƒj 15 Ωƒj
äƒàMG å«M ,≈°Vôª∏d áeó≤ŸG IOƒ÷G IAÉØc
IOƒ÷G øY áeó≤ªc :QhÉfi IóY á≤∏◊G √òg

∫ÉØWC’G iód ƒªædG á©HÉàe ≈∏Y ájò¨àdG »«æah AÉÑWC’G ÜQóJ záë°üdG{ zäÉjó∏ÑdG{ »ØXƒe AÉæHC’ ìƒàØe Ωƒj
ájDhôdG - §≤°ùe
™`````HÉ°ùdG »`````Ø«°üdG ≈````≤à∏ŸÉH
…ó«©°ùdG ¢ù«ªN /ôjƒ°üJ

øYh ,É``¡` à` ©` HÉ``à` e á``«` Ø` «` ch π``Ø`£`∏`d á``jhò``¨` à` dG
äÉ°SÉ«≤dGh É¡ª««≤J ¥ôWh áeóîà°ùŸG Iõ¡LC’G
¤EG IO’ƒ`` `dG ô``ª`Y ø``e ∫É``Ø` WCÓ` d á``«`fÉ``ª`°`ù`÷G
äGƒæ°S ¢``ù`ª`N ¤EG Úàæ°S ô``ª`Y ø``eh Úàæ°S
∂dòc ,πØ£∏d á``jOQƒ``dG á«ë°üdG ábÉ£ÑdG ™e
äÉ«æëæŸÉH ájò¨àdG Aƒ°S º««≤Jh ∞«æ°üJ øY
.¬©e πeÉ©àdG á«Ø«ch ájò¨àdG Aƒ°S ÜÉÑ°SCGh

ádÉ◊G ójó– á«Ø«ch á«ŸÉ©dG áë°üdG ᪶æe
ábÉ£ÑdG ΩGóîà°SG ≥jôW øY πØ£∏d ájhò¨àdG
πØ£dG ájò¨J πé°Sh πØ£∏d ájOQƒdG á«ë°üdG
ájhò¨àdG ádÉë∏d áªFÓŸG äÓ``Nó``à`dG PÉ``î`JGh
øª°†J .É¡«∏Y Iô£«°ùdG á«Ø«ch É¡à©HÉàeh
᫪∏©dG äGô°VÉëŸG øe ójó©dG á≤∏◊G èeGôH
ádÉ◊G ó``jó``– ¥ô`` W ∫ƒ`` M äQƒ``ë` “ »``à` dGh

ájò¨àdG IôFGóH á∏㇠áë°üdG IQGRh ⪶f
ájò¨J ∫ƒ``M á«ÑjQóJ πªY á≤∏M ¢``ù`eCG ìÉÑ°U
ÒØ°S á``YÉ``≤`H ∂`` dPh ƒ``ª`æ`dG á``©`HÉ``à`eh ∫É``Ø` WC’G
AÉÑWC’G øe OóY ácQÉ°ûÃh ,∫ƒe ôNGR õcôÃ
≥WÉæe ∞∏àfl ø``e äÉ°Vô‡h ájò¨J »«æah
πª©dG á``≤`∏`M »``JCÉ` Jh .á``æ`£`∏`°`ù`dG äÉ``¶` aÉ``fih
,á«dÉààe ΩÉjCG áKÓK IóŸ ôªà°ùJ »àdGh á«ÑjQóàdG
™«ªL øe Ú«ë°üdG Ú∏eÉ©dG ÖjQóJ ±ó¡H
áë«ë°üdG ¥ô``£`dG ≈∏Y áæ£∏°ùdG äÉ``¶`aÉ``fi
á©HÉàe á«Ø«ch á«fɪ°ù÷G äÉ``°`SÉ``«`≤`dG ò`` NC’
ÖjQóJ ≈``∏`Y á``≤`∏`◊G ±ó``¡`J É``ª`c π``Ø`£`dG ƒ``‰
Iõ¡LC’G ≈∏Y ±ô©àdG ≈∏Y Ú«ë°üdG Ú∏eÉ©dG
¿RƒdGh ∫ƒ£dG ¢SÉ«≤d É«dhO Ióªà©ŸGh áÑ°SÉæŸG
á«MÓ°U áaô©Ÿ É¡ª««≤J á«dBGh ,¢SCGôdG §«fih
äÉ°SÉ«≤dG òNCG ¥ôW ≈∏Y ±ô©àdGh É¡eGóîà°SG
πÑb ø``e Ió``ª`à`©`ŸG Ò``jÉ``©`ŸG Ö°ùM á«fɪ°ù÷G

ájDhôdG -§≤°ùe

Ωƒ«dG ájô°ûÑdG OQGƒŸG ᫪æJ õcôà á∏㇠√É«ŸG OQGƒeh ᫪«∏bE’G äÉjó∏ÑdG IQGRh ⪶f
ïjQÉJ ≈àM ôªà°ùj …òdGh ™HÉ°ùdG »Ø«°üdG ≈≤à∏ŸG äÉ«dÉ©a øª°V É¡«ØXƒe AÉæHC’ ìƒàØŸG
ÚH π°UGƒàdG ÉgRôHCG ±GógCG IóY ≥«≤ëàd ≈≤à∏ŸG Gòg º«¶æJ »JCÉjh ,…QÉ÷G ô¡°ûdG øe 26
øe ∞XƒŸG iód »°ù°SDƒŸG A’ƒdG õjõ©Jh kÉ«YɪàLG IQGRƒdÉH ∞XƒŸG §HQh ™ªàéŸGh IQGRƒdG
.á«Ø«XƒdG ¬àÄ«ÑH á«YɪàL’G ¬àÄ«H §HQ ∫ÓN
øe áYƒª› É¡eób á``MRô``dG øØd á«KGôJ á«Øjô©J áMƒ∏H ìƒàØŸG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a äCGó``H
á«fɪ©dG AÉ``jRCÓ` d ø``cQ ɡ檰V ø``e áYƒæàŸG ¿É`` cQC’G ø``e GOó``Y Ωƒ``«`dG øª°†Jh ,∫É``Ø` WC’G
øcQh ,¬cGƒØdG ≈∏Y π«μ°ûàdGh âëædG øcQh ,√ƒLƒdG ≈∏Y º°SôdGh AÉæ◊G øcQh ,äÉ«aô◊Gh
øcQ ¤EG áaÉ°VEG ,á«fɪ©dG ä’ƒ``cCÉ` ŸG ø``cQh ,IQGRƒ`` dG »ØXƒe AÉ``æ`HCG ø``e ÚcQÉ°ûŸG ∫É``ª`YC’
IQGRƒdG Oƒ¡L øª°V »JCÉj »Ø«°üdG ≈≤à∏ŸG ò«ØæJ ¿CG ôcòj .á«aÉ≤ãdGh ᫪∏©dG äÉ≤HÉ°ùª∏d
¢UôM π«dóH ¬``MÉ``‚ â``Ñ`KCG ó``b ¬fƒμd kGô``¶`f IQGRƒ`` dG »ØXƒe AÉ``æ`HC’ ΩÉ``Y π``c √òØæJ …ò``dG
AÉæHC’ Iõ«ªàe á°Uôa Ωó≤j ≈≤à∏ŸG ¿EG å«M ¬``H º``gDhÉ``æ`HCG ≥ëà∏j ¿CG ≈∏Y IQGRƒ`` dG »ØXƒe
áØ∏àfl ä’É``› ‘ IójóL è``eGô``Hh äGQÉ``¡`e º∏©J ‘ á«Ø«°üdG º¡JRÉLEG AÉ°†≤d ÚØXƒŸG
øe »àdGh ∫ÉØWC’G iód áÑÑfih áaOÉg á«¡«aôJh ᫪∏Y èeGôH øe ¬jƒàëj ÉŸ kGô¶f ∂dPh
.º¡jód QÉμaC’G áμ∏e ôjƒ£Jh ÖgGƒŸG π≤°U ‘ RQÉÑdG ôKC’G É¡d ¿ƒμj ¿CG É¡fCÉ°T

18

ÒZ äGRÉ«M 3 ádGREG
π≤æj áj’ƒH á«fƒfÉb
ájDhôdG -π≤æj
äÉjó∏Ñ∏d á`` eÉ`` ©` `dG á`` jô`` jó`` ŸG π`` °` `UGƒ`` J
IôgɶdG á¶aÉëà √É«ŸG OQGƒ``eh ᫪«∏bE’G
á©HÉàŸGh á``HÉ``bô``dG ∫É``ª` YCG õjõ©àd É``gOƒ``¡`L
äGRÉ«M øe óë∏d á∏«ØμdG äGAGôLE’G PÉîJGh
π≤æj ájó∏H âdGRCGh á«fƒfÉ≤dG ÒZ »°VGQC’G
∂dPh á``j’ƒ``dG ‘ á``«`fƒ``fÉ``b Ò``Z äGRÉ``«` M 3
äGRÉ«◊ á``jQƒ``Ø`dG á`` dGRE’G ≥jôa ∫Ó``N ø``e
IQGRƒ`` H π``ã`ª`à`ŸG á``«` fƒ``fÉ``≤` dG Ò``Z »`` °` `VGQC’G
áWô°Th √É``«`ŸG OQGƒ``eh ᫪«∏bE’G äÉjó∏ÑdG
¿Éμ°SE’Gh ΩÉ©dG AÉ``YO’Gh á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY
∫ɪμà°SG ó©Hh ¬fq EG å«M ,á°üàîŸG ájó∏ÑdGh
≥jôØdG ò``î`JG á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGAGô`` ` LE’G á``aÉ``c
√DhÉ°†YCG ø≤«J ¿CG ó©H É¡àdGREÉH äGQGôb É¡fCÉ°ûH
áYhô°ûe ÒZ á≤jô£H â“ äGRÉ``«`◊G ¿CÉ`H
‘ ∂∏“ äGóæ°S hCG äÉJÉÑKEG ájCG OƒLh ¿hóHh
.É¡JRÉ«ëH GƒeÉb »àdG ™bGƒŸG

∑QÉ°ûJ äÉjó∏ÑdG
çGÎdG ´ÉªàLG ‘
áMhódÉH »ŸÉ©dG
ájDhôdG -§≤°ùe
OQGƒeh ᫪«∏bE’G äÉjó∏ÑdG IQGRh ∑QÉ°ûJ
áæé∏d ÚKÓãdGh øeÉãdG ´ÉªàL’G ‘ √É«ŸG
25 ¤EG 15 øe IÎØdG ∫ÓN »ŸÉ©dG çGÎdG
.ô£b ádhóH áMhódG áæjóe ‘ ƒ«fƒj
á°ûbÉæeh á`` ©` LGô`` Ÿ ´É`` ª` `à` `L’G ±ó`` ¡` `j
Oó©d ájɪ◊G ádÉM ∫ƒM ájQhódG ôjQÉ≤àdG
É¡fCÉ°ûH º``à` jh »``ŸÉ``©` dG çGÎ`` `dG ™``bGƒ``e ø``e
ô£ÿG áªFÉ≤H É¡©°VƒH ÉeCG äGQGô≤dG PÉîJG
hCG á°SGQódG øe ójõŸ É¡FÉLQEG hCG É¡aòM hCG
‘ âÑdG ¤G áaÉ°VE’ÉH .áªFÉ≤dG øe É¡àdGREG
áªFÉb øª°V ™``bGƒ``e êGQOE’ ∫hó`` dG äÉÑ∏W
‹ÉŸG ™``°` Vƒ``dG á``°` û` bÉ``æ` eh »``ŸÉ``©` dG çGÎ`` ` dG
.ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG QGôbEGh áæé∏d
¿ƒμàJ »``ŸÉ``©` dG çGÎ`` `dG á``æ`÷ q¿CG ô``cò``j
º¡HÉîàfG º``à` j á`` `dhO 21 ø``e Ú``∏`ã`‡ ø``e
,»ŸÉ©dG çGÎ∏d á«eƒª©dG áæé∏dG πÑb øe
á«bÉØJG ≥«Ñ£J ø``Y á``dhDƒ`°`ù`ŸG á``¡`÷G »``gh
‘ IÒ``NC’G áª∏μdG áæé∏dh »ŸÉ©dG çGÎ``dG
»ŸÉ©dG çGÎdG áªFÉb øª°V ™bƒe q…CG êGQOEG
É«k FÉ¡f ¬FɨdEG hCG ô£ÿG áªFÉb ‘ ¬©°Vh hCG
.áªFÉ≤dG øe
OhDhGO ¢Sóæ¡ŸG ´ÉªàL’G ‘ IQGRƒdG πãÁ
IôFGód óYÉ°ùŸG ôjóŸG »Ñ«gƒdG ¿Éª«∏°S øH
.êÓaC’G

‘ ∑QÉ°ûJh ..
»LƒdhQó«¡dG èeÉfÈdG
É°ùfôØH ‹hódG
ájDhôdG - §≤°ùe
OQGƒeh ᫪«∏bE’G äÉjó∏ÑdG IQGRh ∑QÉ°ûJ
»eƒμ◊G ¢ù∏éª∏d 21 ` `dG IQhó`` dG ‘ √É``«`ŸG
‹hódG »``Lƒ``dhQó``«`¡`dG è``eÉ``fÈ``∏`d ‹hó`` dG
ájQƒ¡ª÷ÉH ¢ùjQÉH áæjóe ‘ Égó≤Y ™eõŸGh
ƒ«fƒj 20-18 øe IÎØdG ∫Ó``N á«°ùfôØdG
ÚeÉY πc ¬JÉYɪàLG ¢ù∏éŸG ó≤©j . Ω2014
É°ùfôa ájQƒ¡ªéH ¢ù∏éª∏d »°ù«FôdG ô≤ŸÉH
∫hó∏d á«æWƒdG ¿Éé∏dG øe Oƒ``ah Qƒ°†ëH
»LƒdhQó«¡dG èeÉfÈ∏d á©HÉàdG AÉ°†YC’G
∫ÓN è``eÉ``fÈ``dG ∫É``ª` YCGh á``£`°`û`fCG á°ûbÉæŸ
á«∏Ñ≤à°ùŸG §`` £` `ÿGh á``«`°`†`≤`æ`ŸG IÎ`` Ø` `dG
≥Ñ°ùjh ,AÉ`` `°` ` †` ` YC’G ∫hó`` ` ` dG äÉ`` cQÉ`` °` `û` `eh
á«©ª÷G É¡ª¶æJ Ihó``f äÉYɪàL’G OÉ≤©fG
¿Gƒæ©H É``«` Lƒ``dhQó``«` ¡` dG Ωƒ``∏` ©` d á`` «` dhó`` dG
,»°VÉŸG »FÉŸG øeC’Gh É«LƒdhQó«¡dG Ωƒ∏Y{
.zπÑ≤à°ùŸGh ô°VÉ◊G

áWô`°ûdG QÉ``ÑNG

øe ó````ah •ÉÑ°†dG ó¡©Ã zágƒÑ°ûŸG á«dÉŸG äÓeÉ©ŸG{ πªY á≤∏M ΩÉààNG á«FÉHô¡μdG äÓ«°UƒàdGh IQÉéædGh πëædG á«HôJ ≈∏Y πFɪ°ùH »Ø«°üdG õcôŸG ÜÓW ÖjQóJ
…ôeÉ©dG ÖdÉW - πFɪ°S
áWô````°ûdG
áμ∏ªŸG Qhõj
Ió````ëàŸG
¿ÉªY áWô°T ó``ah OÓ``Ñ`dG QOÉ``Z
áμ∏ªŸG ¤EG É``¡`Lƒ``à`e á``«`fÉ``£`∏`°`ù`dG
᫪°SQ IQÉjR ‘ (É«fÉ£jôH) IóëàŸG
IÎØdG ∫ÓN ΩÉjCG á°ùªN ¥ô¨à°ùJ
¢SCGÎj .Ω2014/6/22-17) ø``e
á«fÉ£∏°ùdG ¿É`` ª` Y á``Wô``°` T ó`` `ah
øH ódÉN ¢Sóæ¡e Êó``ŸG §HÉ°†dG
ΩÉY ôjóe óYÉ°ùe »Ñ«Ñ°ûdG ≈«ëj
.áfÉ«°üdGh ™jQÉ°ûŸG
øe GkOó`` ` ` Y IQÉ`` ` jõ`` ` dG ¢``û` bÉ``æ` Jh
∫hóL ≈``∏`Y á``LQó``ŸG äÉ``Yƒ``°` Vƒ``ŸG
ÚH äGÈ`` ` `ÿG ∫OÉ`` `Ñ` ` Jh ∫É`` `ª` ` YC’G
¤EG IQÉ`` `jõ`` `dG ±ó`` ¡` `Jh ,ø``jó``∏` Ñ` dG
Ö`` fGƒ`` ÷G ¢``†` ©` H ≈`` ∏` Y ´Ó`` ` ` `WE’G
.É¡àfÉ«°Uh ™jQÉ°ûŸG IQGOEÉH á≤∏©àŸG

.ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π°ùZ
,…OÉÑdG ⁄É°S øH ó°TGQ 󫪩dG ΩÉàÿG πØM ≈YQ
.á«FÉæ÷G äÉ≤«≤ëàdGh äÉjôëàdG ΩÉY ôjóe
ó¡©Ã Ωƒ``«` dG ìÉ``Ñ`°`U ΩÉ``≤`j π°üàe ó«©°U ≈``∏`Yh
äÓeÉ©ŸG ∫ƒ``M …ƒ``Yƒ``J ióàæe á``jQhô``ŸG áeÓ°ùdG
»∏Y øH Ú°ùM IOÉ©°S ájÉYQ â– ágƒÑ°ûŸG á«dÉŸG
•ÉÑ°V QÉÑc øe OóY Qƒ°†ëHh ,ΩÉ©dG »YóŸG ‹Ó¡dG
äÉ¡÷G ø``e Ú°üàîŸGh á«fÉ£∏°ùdG ¿É``ª`Y áWô°T
.á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh á«HÉbôdG

¿ÉªY á``Wô``°`T •É``Ñ`°`V Ö``jQó``J ó``¡`©`à â``ª`à`à`NG
∫ƒM á«ÑjQóJ πªY á≤∏M ¢``ù`eCG ìÉÑ°U á«fÉ£∏°ùdG
ΩÉjCG áKÓK IóŸ äôªà°SG ágƒÑ°ûŸG á«dÉŸG äÓeÉ©ŸG
äÓeÉ©ŸG áëaÉμà á°üàîŸG äÉ¡÷G áaÉc ácQÉ°ûÃ
.ágƒÑ°ûŸG á«dÉŸG
óMCG É``¡`«`a ô``°`VÉ``M »``à` dGh π``ª`©`dG á``≤`∏`M â``°`û`bÉ``f
äÓeÉ©ŸÉH ∞jô©àdG ,∫ÉéŸG Gòg ‘ Ú«dhódG AGÈÿG
π«∏ëàdGh É¡æY ÆÓ`` HE’G Ò``jÉ``©`eh ágƒÑ°ûŸG á``«`dÉ``ŸG
áëaÉμe ‘ ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J Iõ¡LCG QhOh É¡d »æØdG

ájó≤f ≠dÉÑe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ádÉ≤f ∞JGƒg íFGô°Th
¤EG ¬dƒNóH º¡àŸG ±Î``YG ó``bh .áØ∏àfl äÓª©H
ájCG ¬``jó``d ¢ù«dh áYhô°ûe Ò``Z á≤jô£H áæ£∏°ùdG
Oƒ≤f á¶Øfi ábô°ùH ±Î``YG É``ª`c ,á``«`ª`°`SQ ≥``FÉ``Kh
∑É¡àfGh ábhô°ùe á«μæH ábÉ£H ΩGóîà°SÉH ¥ƒ°ùàdGh
∂dòc ±Î``YGh ,…È``Y áj’ƒH øcÉ°ùŸG ó``MCG áeôM
∫ɪ°T »``à`¶`aÉ``fi ‘ á``bô``°`S É``jÉ``°`†`b Ió``Y ÜÉ``μ` JQÉ``H
Qó°U º¡àŸG ¿CG í°†JG ɪc .áæWÉÑdG ܃æLh áæWÉÑdG
ó©H áæ£∏°ùdG øe √OÉ©HEÉH ºμM ≥HÉ°S âbh ‘ √ó°V
OÉY ¬fCG ’EG ,ábô°ùdG ÉjÉ°†b øe OóY ÜÉμJQÉH ¬àfGOEG
k ∏°ùàe áæ£∏°ùdG ¤EG
AÉYO’G ¤EG ¬àdÉMEG â“ óbh ,Ó
.ʃfÉ≤dG ≈°†à≤ŸG PÉîJ’ ΩÉ©dG

õcôà ≥``«`≤`ë`à`dGh …ô``ë` à` dG º``°`ù`b ∫É`` LQ ø``μ`“
á«HôY á«°ùæL ø``e ó``aGh §Ñ°V ø``e …È``Y áWô°T
áeôM ∑É¡àfGh ábô°ùdG ÉjÉ°†b øe GOó``Y ¬HÉμJQ’
∫hDƒ°ùe Qó``°` ü` e OÉ`` ` aCGh .á``Ñ` cô``e á``bô``°` Sh ø``cÉ``°` ù` ŸG
áWô°ûdG ∫ÉLQ ¿CG IôgɶdG á¶aÉfi áWô°T IOÉ«≤H
¤EG π``°`Uƒ``à`dG ø``e …ô``ë`à`dGh å``ë`Ñ`dG ∫Ó``N Gƒ``æ`μ`“
IQÉÑc á≤£æe ‘ ¬£Ñ°Vh ¬JÉcô– áÑbGôeh º¡àŸG
,IôLCÉà°ùe áÑcôe π≤à°ùj ¿É``c å«M ,…È``Y áj’ƒH
ÒLCÉàdG Ö``JÉ``μ`e ó`` MCG ø``e É``gô``LCÉ` à` °` SG ¬`` `fq CG í``°`†`JG
áØ°U ∫ÉëàfGh ábhô°ùe á«°üî°T ábÉ£H ΩGóîà°SÉH
᫪°SQ ≥FÉKh ≈∏Y áÑcôŸG ‘ ÌoYh ,ábÉ£ÑdG ÖMÉ°U
‹B’G Öë°ùdG äÉbÉ£H øe OóYh Úª«≤eh ÚæWGƒŸ

…È©H ÉjÉ°†b IóY ‘ º¡àe »HôY óaGh ≈∏Y ¢†Ñ≤dG

á`` YGQõ`` dGh ,äÉ`` Ñ` `cô`` ŸG ¢``ü` ë` ah ,á``«` FÉ``Hô``¡` μ` dG
ióàæŸGh ,‹B’G Ö``°`SÉ``◊G á``›ô``Hh ,á``Hƒ``∏`≤`ŸG
èeÉfôHh ,»JhôK »£Øfh ,è«°ùædGh ,…ƒ``HÎ``dG
.OÉcƒJhC’G
º¡JOÉØà°SG ¿ƒ``cQÉ``°`û`ŸG á``Ñ`∏`£`dG ió`` HCG ó``bh
∫Ébh ,õ``cô``ŸG ‘ áeó≤ŸG áYƒæàŸG è``eGÈ``dG øe
‘ ∑QÉ°TCG :»YÉaódG óªMCG øH óªfi ÖdÉ£dG
Éà ™àªà°ùe ÉfCGh ,¤hC’G Iôª∏d »Ø«°üdG õcôŸG
,IÒÑc »JOÉØà°SGh ,á«°VÉŸG ΩÉ``jC’G ∫Ó``N Ωqó`b
ÉæÑgPh ,äGQÉ``¡`ŸGh ∫É``ª`YC’G ¢†©H Éæª∏©J å«M
á≤jôW ≈∏Y Éæaô©Jh ´QGõ``ŸG ió``ME’ IQÉ``jR ‘
ÖfGƒL øe √Éæª∏©J Ée ¤EG áaÉ°VEG ,πëædG á«HôJ
.zIójóL äGQÉ¡eh

Ú∏dG Ú∏ØdÉH π«μ°ûàdG èeÉfôH ‘h .πëædG π°ùY
,É¡©jRƒJ á«Ø«ch ∫Éμ°TC’G ≈∏Y áÑ∏£dG ±ô©J
´É£à°SG ɪc ,É¡≤°üdh ¿Gƒ``dC’G ÚH ≥«°ùæàdGh
Ú∏ØdG ∞``«`Xƒ``J è``eÉ``fÈ``dG ∫Ó``N ø``e áÑ∏£dG
á«°Sóæ¡dG ∫Éμ°TC’G øe áYƒª› êÉàfEG ‘ Ú∏dG
¤EG è``eÉ``fÈ``dG ±ó``g å``«`M ,á``∏`«`ª`÷G á``«`æ`Ø`dGh
.áÑ∏£dG iód »æØdG ∫É«ÿG ᫪æJ
áÑ∏£dG É¡H ΩÉ``b »àdG äGQÉ``jõ``dG øª°V ø``eh
±ô©àdGh áj’ƒdÉH IQÉéædG ¢``TQh ió``MEG IQÉ``jR
Ö°ûÿG ™«£≤J á«Ø«ch ÜÉ``°`û`NC’G ´Gƒ`` fCG ≈∏Y
êÉàfEGh áYÉæ°üd á``eRÓ``dG äGhOC’Gh äÉ``°`SÉ``≤`ŸGh
.ÉgÒZh ä’hÉ£dGh ÜGƒHC’Gh Ö«dGhódG
äÓ«°UƒàdG è`` eÉ`` fô`` H ¤EG á`` `aÉ`` `°` ` VE’É`` `H

§°TÉæeh äÉ«dÉ©a πFɪ°S á``j’ƒ``H π°UGƒàJ
,zAɪàfGh A’h »``Ø`«`°`U{ »``Ø`«`°`ü`dG è``eÉ``fÈ``dG
»°SÉ°SC’G º«∏©à∏d º∏©dG ™«HÉæj á°SQóà ∂dPh
∑ΰûjh QƒcòdG áÑ∏£∏d ¢ü°üîŸG õcôŸG ƒgh
≈∏Y ÚYRƒe ÉÑdÉW øjô°ûYh áFÉe øe ÌcCG ¬H
QÉ©°ûdG ≈∏Y ∫óJ Aɪ°SCG â∏ªM äÉYƒª› ¢ùªN
ä’’O å«M ,ΩÉ©dG Gòg èeÉfÈdG ¬∏ªëj …òdG
óFÉ≤dGh ø``Wƒ``∏`d A’ƒ`` `dGh AÉ``ª` à` f’Gh á``æ` WGƒ``ŸG
:äÉYƒª› ‘ äó``°` ù` Œ ˆG ¬``¶`Ø`M ió``Ø` ŸG
.AÉaƒdG ,¿Éaô©dG ,Aɪàf’G ,A’ƒdG ,ΩÓ°ùdG
õcôŸG ¢ù«FQ »FÉæ¡dG ô°UÉf øH ó«©°S ∫Ébh
¤EG è``eÉ``fÈ``dG ±ó``¡`j :è``eÉ``fÈ``dG ±Gó`` gCG º``gCG
IójóL äGQÉ``¡`eh äGOÉ``Yh kɪ«b áÑ∏£dG ÜÉ°ùcEG
á«JÉ«◊G ÖfGƒ÷G ∞∏àfl ‘ á«∏ªY äÉ≤«Ñ£Jh
áÑ∏£dG É``¡`æ`e ó«Øà°ùj ¿CG ø``μ`ª`ŸG ø``e »``à` dGh
ɪc ,á«eƒ«dG º¡JÉ«M ‘ É¡≤«Ñ£àH ¿ƒeƒ≤jh
º¡jód ÆGô`` Ø` `dG äÉ`` ` bhCG ∫Ó``¨` à` °` SG ¤EG ±ó``¡` j
ºgCG ø``eh .Ió``FÉ``Ø` dGh ™ØædÉH º¡«∏Y Oƒ``©`j É``Ã
ΩÉjC’G ∫Ó``N õ``cô``ŸG ‘ â``Mô``W »``à`dG è``eGÈ``dG
áÑ∏£dG QGR å«M ,πëædG á«HôJ èeÉfôH á«°VÉŸG
πëædG á«HôJ á≤jôW ≈∏Y ±ô©à∏d óéŸG áYQõe
Ωƒ≤j ø``e ¬«∏Y π°üëj …ò``dG …OÉ`` ŸG OhOô`` `ŸGh
,kÉÑ∏°Sh kÉHÉéjEG êÉàfE’G ≈∏Y ôKDƒj Ée º``gCGh ,É¡H
´GƒfCG Oƒ``LCGh ,êÉ``à`fE’G É¡«a ºàj »àdG ô``¡`°`TC’Gh

19

äÉ©HÉàe

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g 1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

¢ûbÉæJ »ÁÈdG
ácQÉ°ûŸG äGOGó©à°SG
äÉjó∏ÑdG ô¡°T »`a
…ôª©ŸG ∞«°S - »ÁÈdG
᫪«∏bE’G äÉjó∏Ñ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG â°ûbÉf
äGOGó``©`à`°`SG ,»``ÁÈ``dG á¶aÉëŸ √É``«`ŸG OQGƒ`` eh
äÉ``jó``∏`Ñ`dG ô``¡`°`T äÉ``°`ù`aÉ``æ`Ÿ á``¶`aÉ``ë`ŸG äÉ``jó``∏` H
á¶aÉëŸÉH »FÉŸGh …ó∏ÑdG πª©dG äGóéà°ùeh
ájó∏H äÉeóN Ëó≤J ¿Éª°†d á∏«ØμdG πÑ°ùdGh
äÉ©∏£Jh äÉLÉ«àMG ¢ùeÓJ á«dÉY IOƒL äGP
á«ë°üdGh ájó∏ÑdG ä’ÉéŸG ‘ áeóÿG »≤∏àe
‘ ó≤Y …ò``dG ´ÉªàL’G ∫Ó``N ∂``dPh ;á«FÉŸGh
ôjóe á°SÉFôH »ÁÈdG áj’ƒH ájôjóŸG ≈æÑe
á¶aÉëŸ √É«ŸG OQGƒeh ᫪«∏bE’G äÉjó∏ÑdG ΩÉY
ˆGó``Ñ` Y ø``H ó``ª` M ø``H »``∏` Y ï``«`°`û`dG »``ÁÈ``dG
á``jô``jó``ŸG ô`` `FGhO hô``jó``e Qƒ``°`†`ë`H »``Hƒ``≤`©`«`dG
.á¶aÉëŸG äÉjó∏Hh
Oó``Y ¤EG ¥ô``£` à` dG ´É`` ª` à` L’G ∫Ó`` `N ”h
…ó``∏`Ñ`dG π``ª`©`dÉ``H á``∏`°`ü`dG äGP ™``«` °` VGƒ``ŸG ø``e
™``«`°`VGƒ``ŸG ø``e Oó``Y ¢``û`bƒ``f å``«`M ;á``¶`aÉ``ë`ŸÉ``H
äGAÉ``≤` d É``¡` æ` Y â``°` †` î`s `“ »``à` dG äÉ`` ¶` `MÓ`` ŸGh
OQGƒ`` `eh á``«` ª` «` ∏` bE’G äÉ``jó``∏` Ñ` dG ô`` `jRh ‹É``©` e
kGó«¡“ ;á¶aÉëŸG äÉ``j’ƒ``H ‹É``gC’G ™e √É«ŸG
¥ô£dG ™jQÉ°ûe πãe ò«ØæàdG ™°Vƒe É¡©°Vƒd
ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûeh Ohó°ùdGh IQÉfE’Gh á«∏NGódG
‘ äGAGô`` ` ` ` LE’G ¢``†` ©` H π``«` ¡` °` ù` Jh π``«` ª` é` à` dGh
»``FÉ``ŸGh …ó``∏` Ñ` dG π``ª` ©` dÉ``H á``≤`∏`©` à` ŸG Ö`` fGƒ`` ÷G
Oƒ¡÷G ∞«ãμJ IQhô``°` V ≈∏Y ó``«`cCÉ`à`dG ” ɪc
™e π°UGƒàdGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ ájƒYƒàdG
á«fGó«ŸG á©HÉàŸG ᫪gCGh ™ªàéŸG äÉÄa ∞∏àfl
ójóY á°ûbÉæeh ,äÉjó∏Ñ∏d á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸG ∞∏àîŸ
äÉjó∏ÑdGh ôFGhódG πª©H á£ÑJôŸG äÉYƒ°VƒŸG
.á¶aÉëŸÉH

á∏μ°ûŸG áæé∏dG ´ÉªàLG
QÉ£aEG{ OhôW ™jRƒàd
∂æ°†H zºFÉ°U
á«fɪ©dG - ∂æ°V
Ohô``£` dG ™``jRƒ``à` d á``∏`μ`°`û`ŸG á``æ`é`∏`dG räó``≤` Y
ΩÉ©dG Gò¡d “ºFÉ°U QÉ£aEG” èeÉfÈH á°UÉÿG
,¢``ù` eCG ,Iô`` gÉ`` ¶` `dG á``¶` aÉ``ë` Ã ∂``æ` °` V á`` j’ƒ`` H
»ë°ûdG »∏Y øH óªMCG ï«°ûdG á°SÉFôH ÉYɪàLG
´É``ª` à` L’G ∫Ó`` `N ”h ..∂`` æ` °` V ‹Gh Ö`` FÉ`` f
∂``dPh ;áæé∏d áeó≤ŸG äÉaƒ°ûμdG ¢VGô©à°SG
å«M ;á``j’ƒ``dÉ``H áØ∏àîŸG ≥WÉæª∏d áÑ°ùædÉH
áMÎ≤ŸG ™bGƒŸGh ™jRƒàdG Ωɶf áæé∏dG â°ûbÉf
øe º``à`«`°`S »``à` dG á``«`Ø`«`μ`dGh á``æ`é`∏`dG π``Ñ` b ø``e
Oƒ°ûæŸG ±ó¡dG ≥«≤ëàd ™jRƒàdG á«∏ªY É¡dÓN
.»Yƒ£àdG πª©dG Gòg RÉ‚E’

≈∏Y á«°û«àØJ á∏ªM
OGƒŸG ™«H äÓfi
…È©H á«FGò¨dG

É«≤jôaEGh §°ShC’G ¥ô°ûdÉH z2014 ƒμ°ù«°S{ »`a áæ£∏°ùdG π«ãªàd ¿ƒ∏gCÉàj zá©æ°üŸG á«æ≤J{ ÜÓW …È©H á«ë°U ájƒYƒJ äÉ«dÉ©a
,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG :á≤HÉ°ùŸG øe ÊÉãdG iƒà°ùŸGh
iƒà°ùe ≈∏Y πÑ≤ŸG ôHƒàcCG ô¡°T ‘ ó≤©o«°S …òdGh
‘ õFÉØdG êsƒà«°S å«M ;É«≤jôaEGh §°ShC’G ¥ô°ûdG
¤EG ´ƒÑ°SCG É¡Jóe á«°SGQO á∏MôH á≤HÉ°ùŸG ájÉ¡f
äÉj’ƒdG ‘ á«ŸÉ©dG ƒμ°ù«°S ácô°ûd »°ù«FôdG ô≤ŸG
.á«μjôeC’G IóëàŸG
ɪ¡JOÉ©°S øY ÜÓ£dG ÈY
s ,áHôéàdG √òg øYh
á``aô``©`ŸG õ``jõ``©`J ‘ ô`` KC’G Ò``Ñ`c É``¡`d É``Ÿ á``cQÉ``°`û`ŸÉ``H
äÉ``μ`Ñ`°`û`dG ∫É`` › ‘ º``¡` cQGó``e á``«`ª`æ`Jh á``«`æ`≤`à`dG
ôYÉ°ûe É``ª`gÓ``c ∑QÉ``°`û`J ó``≤`a ,äÉ``eƒ``∏`©`ŸG ø`` eCGh
,󫪩dÉH á∏ã‡- á«∏μdG ¬«dƒJ ÉŸ ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
á«æ≤J º°ùb ‘ »ÁOÉcC’G QOÉμdGh ,º°ù≤dG ¢ù«FQh
á°Uôa á``MÉ``JE’h ,π``°`UGƒ``à`e º``YO ø``e -äÉ``eƒ``∏`©`ŸG
¿CÉH GƒaÉ°VCG ɪc .á≤HÉ°ùŸG ‘ á«∏μdG π«ãªàH º¡d
√hó°üM ÉŸ IôªK ƒg ¬«dEG Gƒ∏°Uh …ò``dG iƒà°ùŸG
á«∏μdÉH º¡à°SGQO IÎa ∫ÓN äGQÉ¡eh áaô©e øe
.á©æ°üŸÉH á«æ≤àdG

âfÎf’G áμÑ°T ≥jôW øY kÉ«∏ªY ’k GDƒ°S øjô°ûY
.äÉ``eƒ``∏` ©` ŸGh ä’É``°` ü` J’G É``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`J ∫É`` › ‘
≈∏Y :∫hC’G ;Újƒà°ùe ≈∏Y á°ùaÉæŸG Ωɶf …ôLh
á«∏μdG ÜÓW ¬æe í°TôJ …òdGh ,»æWƒdG iƒà°ùŸG
.áæ£∏°ùdG ¿ƒ∏㪫°S ø``e º``gh á©æ°üŸÉH á«æ≤àdG

:É``ª`gó``MCG ;Úª°ùb ¤EG á``≤`HÉ``°`ù`ŸG ⪰ù≤fG ó``≤`a
º°ù≤dG iƒ``à` MG å``«`M ;»``∏`ª`Y :ô`` ` NB’Gh ,…ô``¶` f
,Oó©àŸG QÉ«àN’G áÄa øe ∫GDƒ°S áFÉe ≈∏Y …ô¶ædG
ÉeCGh ,á≤«bO 60 IóŸ kÉ«fhÎμdG É¡æY áHÉLE’G ºàjh
øsª°†à«a -á≤«bO ¿ƒ©°ùJ ¬Jóeh- »∏ª©dG º°ù≤dG

»ª«∏°ùdG ó«dh - á©æ°üŸG

á«fɪ©dG - …ÈY

õ`` cGô`` ŸG á``©` æ` °` ü` ŸÉ``H á``«` æ` ≤` à` dG á``«` ∏` μ` dG â``≤` ≤s ` M
â°ùaÉæJ á``«` ÁOÉ``cCG á°ù°SDƒe 23 Ú``H ø``e ¤hC’G
á«∏ëŸG äÉ``«`Ø`°`ü`à`dG ‘ á``æ`£`∏`°`ù`dG iƒ``à`°`ù`e ≈``∏`Y
;á«fhÎμdE’G äÉμÑ°û∏d ƒμ°ù«°S á«ŸÉ©dG á≤HÉ°ùª∏d
Oƒ``ª`fih »HÉ«°ùdG ô``gÉ``°`T ¿É``Ñ`dÉ``£`dG π``gCÉ`J å``«`M
¥ô°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y (2014 ƒμ°ù«°S) ¤EG »∏gòdG
øjõcôŸG ≈∏Y ɪ¡dƒ°üM ó©H ,É«≤jôaEGh §°ShC’G
»£«£≤dG ó``ª`fi Rô`` MCG É``ª`æ`«`H ,ÊÉ``ã` dGh ∫hC’G
¢ùeÉÿGh ™HGôdG øjõcôŸG »μª∏dG ΩÓ°ùdGóÑYh
IÒæe râ∏°üM ,äÉÑdÉ£dG áÄa ‘h .‹Gƒ``à`dG ≈∏Y
ájƒæ°ùdG á≤HÉ°ùŸG ‘ ¢ùeÉÿG õcôŸG ≈∏Y »ëÑ°üdG
á``«`ŸÉ``©`dG ƒ``μ`°`ù`«`°`S á``cô``°`T É``¡`ª`¶`æ`J ≈``à` dG á``«`ŸÉ``©`dG
.Éjƒæ°S
á©æ°üŸÉH á«æ≤àdG á«∏μdG ÜÓ``W èjƒàJ AÉ``Lh
;á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùŸG øe ójó©dG ‘ ɪ¡àcQÉ°ûe ó©H

á``j’ƒ``H »``ë`°`ü`dG äÉ``eÒ``é` g õ``cô``à râ``ª` «` bCG
∫É› ‘ á«Ø«≤ãJ á«ë°U ᣰûfCG ,¢ùeCG ,…È``Y
¿ÉWô°ùH ∞jô©àdG :πãe ;πØ£dGh ICGô``ŸG áë°U
¥ô``£`dGh ,¬``æ`e á``jÉ``bƒ``dG ¥ô`` Wh ¬``HÉ``Ñ`°`SCGh …ó``ã` dG
ÖfÉL ¤EG ,¢``Vô``ª`∏`d á``«`LÓ``©`dGh á«°ü«î°ûàdG
πμd …ó``ã`dG ¢üëa AGô`` LEG á``«`ª`gCG ≈∏Y õ``«`cÎ``dG
” ɪc ,¥ƒ``a ɪa ôª©dG ø``e Ú``©` HQC’G ‘ ICGô`` eG
∫É``Ø`WC’G ió``d äÉæ«°üëàdG ó``FGƒ``a ¤EG ¥ô£àdG
ÜC’G »`` Yh á``«` ª` gCGh ,¢`` VGô`` eC’G ø``e º``¡`à`jÉ``bƒ``d
ø``e äÉ``æ` «` °` ü` ë` à` dG ó`` «` YGƒ`` Ÿ É`` `ª` ` ¡` ` cGQOEGh ΩC’Gh
∂dòc á«dÉ©ØdG âæªs °†Jh ..á«ë°üdG á°ù°SDƒŸG
º«¶æJ ÖfÉL ¤EG áaOÉg á«Ø«≤ãJ äGô°ûf ™jRƒJ
äGQGó°UE’G øe OóY ≈∏Y πªà°TG …ƒYƒJ ¢Vô©e
ΩC’G áë°üH ≥∏©àj Ée πc øY á«Ø«≤ãàdG äÉÑ«àμdGh
.πØ£dGh

zádÓ°U á«æ≤J{`H á`«HÓ`£dG ᣰûfC’ÉH ÚcQÉ°ûŸGh É`«ÁOÉcCG ø`jó«éŸG ø`e 483 º`jôμJ
äÉcQÉ°ûe ≥Kƒj º∏«a ¢VôY ” ,∂``dP ó©Hh
ᣰûfC’Gh äÉ«≤à∏ŸGh äÉ≤HÉ°ùŸG ‘ á«∏μdG ÜÓW
á«YGQ âeÉb º``K ø``eh ,º``¡`JÉ``YGó``HEGh á«HÓ£dG
áÑ∏£∏d É``jGó``¡` dGh äGOÉ``¡`°`û`dG Ëó``≤`à`H π``Ø`◊G
ø``jò``dGh ,ä’É``é` ŸG á``aÉ``c ‘ á«∏μdÉH øjó«éŸG
ËôμJ ” å«M áÑdÉWh ÉÑdÉW 483 ºgOóY ≠∏H
56h ,á«HÓ£dG ᣰûf’G ‘ áÑdÉWh ÉÑk dÉW 257
áMƒd ‘ É``«` ÁOÉ``cG ø``jó``«`é`ŸG á``Ñ`dÉ``Wh É``Ñk `dÉ``W
á°Sóæ¡dG äÉ°ü°üîJ ‘ á«∏μdG IOÉ``ª`Y ±ô``°`T
áæ°ùdGh ájQÉéàdG äÉ°SGQódGh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh
ÚbƒØàŸG á``Ñ`dÉ``Wh É``Ñk `dÉ``W 155h ,á«°ù«°SCÉàdG
¤EG á``aÉ``°` VEG ,»``ª` cGÎ``dG ∫ó``©` ŸG ‘ É``«` ÁOÉ``cGC
.᫪∏©dG ™jQÉ°ûŸG ‘ áÑdÉWh ÉÑk dÉW 15 ËôμJ
¢Vô©e ìÉààaG ” ,πØ◊G èeÉfôH ájÉ¡f ‘h
™jQÉ°ûe ≈∏Y πªà°TG …ò``dG á«HÓ£dG ÖgGƒŸG
´Gó`` `HG ¢``ù`μ`©`J á``«` °` Só``æ` g äÉ``ª` °` ù` ›h á``«`ª`∏`Y
.á«∏μdG ÜÓW ÖgGƒeh

ø°ùe â«îH - ádÓ°U

áÑ∏W ¢ù∏› ¢ù«FQ ÜÓ``£`dG áª∏c ≈``≤`dCGh
á``«`∏`μ`dG IOÉ``ª` ©` d ô``μ` °` û` dG Ωsó` ` b …ò`` `dG ,á``«` ∏` μ` dG
ÜÓ£∏d º``FGó``dG É``¡`ª`YOh ,Ëô``μ`à`dG Gò``g ≈``∏`Y
,á``«` HÓ``£` dG á``£` °` û` fC’Gh É`` «` ÁOÉ`` cCG ø``jó``«` é` ŸG
iƒà°ùe ≈∏Y á``«`LQÉ``ÿG äÉ``cQÉ``°`û`ŸG ‘ á°UÉN
.äÉ«∏μdG

óYÉ°ùe …ô``ë`°`û`dG ó``ª` MCG Qƒ``à` có``dG QÉ`` °` TCGh
á``æ` é` ∏` dG ¢``ù` «` FQ ÜÓ`` £` `dG ¿hDƒ` `°` `û` `d ó``«` ª` ©` dG
õ«Øëàd äÉ«dÉ©ØdG √ò``g á``«`ª`gCG ¤EG ,᪶æŸG
AÉ£©dGh ó¡÷G ø``e ójõe ∫ò``H ≈∏Y ÜÓ``£`dG
᫪∏©dG ™``jQÉ``°`û`ŸGh »`` ÁOÉ`` cC’G π«°üëàdG ‘
.º¡JGQÉ¡e π≤°üd á«HÓ£dG ᣰûfC’Gh

..áæ£∏°ùdÉH ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh á«æ≤àdG
≈∏Y ¢``Uô``◊G π``c á°üjôM á«∏μdG ¿EG :â``dÉ``bh
᫪«∏©àdG áÄ«ÑdG ÒaƒJh äGAÉØμdG √ò``g º``YO
äÉ``Lô``flh ÜÓ``£`dG É``æ`FÉ``æ`HCG á``eó``ÿ áÑ°SÉæŸG
É¡Jôah »àdG »æ≤àdG º«∏©àdG á∏¶e â– á«∏μdG
.‹É¨dG øWƒdG AÉæHC’ Ió«°TôdG áeƒμ◊G

á``∏` ã` ‡- á``∏` eÉ``©` dG iƒ`` ≤` `dG IQGRh â`` `eÉ`` `bCG
k ØM -ádÓ°üH á«æ≤àdG á«∏μdÉH
483 Ëôμàd Ó
á«ÁOÉcC’G ä’É``é`ŸG ‘ Gó«› áÑdÉWh ÉÑdÉW
»``°`SGQó``dG ΩÉ``©` dG ∫Ó``N á``«`HÓ``£`dG á``£`°`û`fC’Gh
º¡JôHÉ㟠á``«`∏`μ`dG IQGOEG ø``e kGô``jó``≤`J ;‹É`` ◊G
≈∏Y º¡ãMh ,»°VÉjôdGh »°SGQódG ºgOÉ¡àLGh
Ihó``b Gƒ``fƒ``μ` «` dh ,õ``«` ª` à` dGh AÉ``£` ©` dG á``∏`°`UGƒ``e
.»°SGQódG ºgQGƒ°ûe ‘ ÜÓ£dG º¡FÓeõd
á«∏μdG áª∏c ≈∏Y πØ◊G èeÉfôH πªà°TG óbh
»àdG ,á«∏μdG Ió«ªY ájOGƒ©dG Ëôe IQƒàcó∏d
á«∏μdG IQGOEG ¢``Uô``M äó`` cCGh ,ø``jó``«`é`ŸG äCÉ`æ`g
ÖfÉ÷G ‘ øjó«éŸG ÜÓ£dÉH AÉØàM’G ≈∏Y
™``jQÉ``°`û`ŸGh á``«`HÓ``£`dG á``£` °` û` fC’Gh »`` ÁOÉ`` c’G
á``eó``≤` à` e õ`` cGô`` e Gƒ``≤` ≤` M ø`` jò`` dG á``«` ª` ∏` ©` dG
äÉ«∏μdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ≤HÉ°ùŸGh äÉ«dÉ©ØdÉH

z»ÁÈdG ᫪«∏©J{`H á``«Ø«°üdG õcGôª`dÉH ÉgOƒ``¡Lh É``¡JÉ«MÓ°üH ±ô©J
u z∂∏`¡à°ùŸG á``jɪM{
,ÜÓ``£` dÉ``H á``fÉ``©` à` °` S’Gh õ`` cGô`` ŸG ™``«` ª` L
å«M ;áØ∏àîŸG ᣰûfC’G ≥«KƒJh ôjƒ°üJh
»ÁÈdG á¶aÉfi äÉjóàæe äGQGOEG ∫òÑJ
äÉ``jó``à` æ` eh »`` ÁÈ`` dG á`` ` MGh äÉ``jó``à` æ` eh
;á``à` a’ á``«` eÓ``YEG GOƒ``¡` L á``°`†`fi á`` MGh
á°UÉN É``fk É``cQCG äÉ``jó``à`æ`ŸG â°ü°üN å``«`M
á«eƒ«dG á«£¨à∏d É¡JÉjóàæe á¡LGh ≈∏Y
ÜÓ``£`d »``Ø`«`°`ü`dG è``eÉ``fÈ``dG äÉ``«` dÉ``©` Ø` d
.»ÁÈdG ᫪«∏©J õcGôà ¢SQGóŸG
»ÁÈdG á¶aÉfi äÉjóàæe Ωƒ≤J ɪc
Ò°üb »``Fô``e º``∏`«`a êÉ``à` fƒ``eh ô``jƒ``°`ü`à`H
π``°`UGƒ``à`dG ™``bGƒ``e ≈``∏` Y √ô``°` û` fh Ωƒ`` j π``c
Gôk `jƒ``°`ü`J ø``ª`°`†`à`j …ò`` `dGh ,»``YÉ``ª` à` L’G
äGAÉ≤d AGôLEGh áØ∏àîŸG äÉ«dÉ©Ø∏d Év«Fôe
á``£`°`û`fCG ≈``∏` Y Ú``ª` FÉ``≤` dG ™`` e äÓ``HÉ``≤` eh
»``eó``≤`eh Ú``aô``°` û` ŸGh á``«`Ø`«`°`ü`dG õ`` cGô`` ŸG
Qƒ`` `eC’G AÉ`` «` `dhCGh QGhõ`` ` `dGh π``ª` ©` dG ¥GQhCG
áæ£∏°S ¿ƒ``jõ``Ø` ∏` J π``°` UGƒ``jh .ÜÓ`` £` `dGh
õcGôà áØ∏àîŸG äÉ«dÉ©ØdG ôjƒ°üJ ¿ÉªoY
,á¶aÉëŸG ᫪«∏©àH »Ø«°üdG è``eÉ``fÈ``dG
≥∏©àj É``e π``c ∫ƒ``M á°UÉN äÉ≤∏M êÉ``à`fEGh
ôjƒ°üJ ∫Ó``N ø``e »``Ø`«`°`ü`dG è``eÉ``fÈ``dÉ``H
.á«fƒjõØ«∏àdG äÓHÉ≤ŸG AGôLEGh äÉ«dÉ©ØdG

πLCG øe ∂dPh ;á°†fi áj’ƒH Iƒ£ÿGh
º¡°†©H ™``e ÜÓ``£`dG Ú``H πYÉØàdG IOÉ``jR
´Éàªà°S’Gh ∞jô°ûdG ¢ùaÉæàdGh ¢†©ÑdG
:∞«°†jh ..»Ø«°üdG è``eÉ``fÈ``dG ᣰûfCÉH
õcGôe ‘ á«°VÉjQ ᣰûfCG ∑É``æ`g ¿CG ɪc
øe IOÉØà°S’ÉH õcôe πc Ωƒ≤«°Sh çÉ``fE’G
õ``cGô``e ‘ ó``Lƒ``J å``«`M ;á``°` SQó``ŸG ≥``aGô``e
äÉYÉb çÉfE’G ¢SQGóà »Ø«°üdG èeÉfÈdG
É¡æe IOÉØà°S’G øμÁ ¢``VGô``ZC’G IOó©àe
,áYƒæàŸG á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJ ‘
á``≤`∏`¨`ŸG á``«` °` VÉ``jô``dG á``YÉ``≤` dG ¤EG á``aÉ``°` VEG
.çÉfEÓd óéŸG õcôÃ
á«°VÉjôdG á``£`°`û`fC’G ≈``¶`– :™``HÉ``à`jh
É``KÉ``fEGh GQƒ`` ` cP ÜÓ``£` dG ™``«`ª`L ΩÉ``ª` à` gÉ``H
øY õcôe πc ‘ ÜÓ£dG äÉÑdÉ£e ÌμJh
É¡fƒc ;á«°VÉjôdG ᣰûfC’G ∞«ãμJ IQhô°V
AGƒLCGh á°SQóŸG ÚJhQ øY ÜÓ£dG êôîJ
á«°VÉjQ äGQÉ¡eh ÖfGƒL »ªæJh á°SGQódG
.IójóL
ᣰûfC’ á``«`eÓ``YE’G äÉ«£¨àdG ∫ƒ``Mh
äÉ`` jó`` à` `æ` `ŸG Ωƒ`` `≤` ` J á``«` Ø` «` °` ü` dG õ`` ` cGô`` ` ŸG
äÉ«£¨àH á¶aÉëŸG ᫪«∏©àH á«YɪàL’G
π``NGO Ú∏°SGôe áμÑ°T ∫Ó``N ø``e á«eƒj

ᣰûfC’G ¿CG ∂°T’ :á¶aÉëŸG ᫪«∏©àH
á``£`°`û`fCG ‘ Ò``Ñ`c Ö``«`°`ü`f É``¡`d á``«`°`VÉ``jô``dG
á``«`ª`«`∏`©`J õ`` cGô`` Ã »``Ø` «` °` ü` dG è`` eÉ`` fÈ`` dG
ø``e ó`` jó`` ©` `dG ∑É`` æ` `g å`` «` M ;á`` ¶` `aÉ`` ë` `ŸG
õcGôà ΩÉ≤à°S »àdG á«°VÉjôdG ᣰûfC’G
π`` NGO É``¡`°`†`©`H ¿ƒ``μ` à` °` S »`` à` dGh ,Qƒ`` cò`` dG
…OÉ``f ‘ É``¡`æ`e ô`` ` NB’G ¢``†` ©` Ñ` dGh õ`` cGô`` ŸG
õ``cGô``e ÜÓ`` W ™``«`ª`Œ º``à`«`°`Sh á``°`†`¡`æ`dG
ÚH á``cÎ``°` û` ŸG á``«`dÉ``©`Ø`dG ∫Ó`` N Qƒ`` cò`` dG
»``ÁÈ``dG á``j’ƒ``H á°SɪM …õ``cô``e ÜÓ``W

Ió``∏` ≤` ŸGh á``«` ∏` °` UC’G ™``∏` °` ù` dGh ,á``«` fÉ``ª` ã` dG
AGô``°`T ¥ô`` Wh á``ª`«`∏`°`ù`dG ¥ƒ``°`ù`à`dG ¥ô`` Wh
™e π°UGƒàdG ¥ôWh ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG
ÊhÎ``μ`dE’G ≥«Ñ£àdGh ∂∏¡à°ùŸG ájɪM
ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡∏d ÊhÎμdE’G ™bƒŸGh
.áÄ«¡dG ™e π°UGƒàdG ¥ôWh ,∂∏¡à°ùŸG
áeó≤ŸG á``«`°`VÉ``jô``dG á``£`°`û`fC’G ø``Y É``eCG
»∏Y ø``H ∫Ó``W ∫É``≤`a ,á«Ø«°üdG õ``cGô``ŸÉ``H
ƒ°†Y »``°`VÉ``jQ •É°ûf »``FÉ``°`ü`NEG …Ò``£`ŸG
»``Ø` «` °` ü` dG è``eÉ``fÈ``∏` d á``«` ∏` ë` ŸG á``æ` é` ∏` dG

ΩÉ``jC’G ∫ÓN èeÉfÈ∏d ɡ櫪°†J ¿ƒæªàj
.¬æe á∏Ñ≤ŸG
»``FÉ``æ`¡`dG »``∏`Y ø``H ≈``°`Sƒ``e ≈``≤`à`dG É``ª`c
õ``cGô``ŸÉ``H ¢`` TQƒ`` dGh π``ª`©`dG ¥GQhCG Ωó``≤` Ã
ø``jò``dGh á``¶` aÉ``ë` ŸG á``«`ª`«`∏`©`à`H á``«`Ø`«`°`ü`dG
ÜÓ£dG πYÉØJ ∫É«M º¡JOÉ©°S øY GhÈY
ΩÉjC’G ∫ÓN ᣰûfCG øe º¡d Ωób Ée ∫ƒM
.á«°VÉŸG
¢ù«FQ …ôμ°ùŸG óªMCG øH óLÉe ∫É``bh
∂∏¡à°ùŸG á``jÉ``ª`M IQGOEÉ` ` `H ΩÓ`` ` YE’G º``°`ù`b
IQGOEG ácQÉ°ûe πãªàJ :»ÁÈdG á¶aÉëÃ
ᣰûfCG ‘ á``¶`aÉ``ë`ŸÉ``H ∂∏¡à°ùŸG á``jÉ``ª`M
;¢`` SQGó`` ŸG ÜÓ``£` d »``Ø`«`°`ü`dG è``eÉ``fÈ``dG
ájƒYƒàdG äGô``°`VÉ``ë`ŸG Ëó``≤`J ∫Ó``N ø``e
á≤∏©àŸG äÉ``jƒ``£` ŸGh äGQƒ``°` û` æ` ŸG ™`` jRƒ`` Jh
»Yh iƒà°ùe IOÉjR ±ó¡H ∂dPh ;áÄ«¡dÉH
ÉfóLh óbh .∑Ó¡à°S’G áaÉ≤ãH ÜÓ£dG
IÌ``ch ÜÓ``£` dG π``Ñ`b ø``e GkÒ` Ñ` c Ó`k `YÉ``Ø`J
áaô©e á«Ø«ch ™∏°ùdG ´GƒfCG øY º¡J’DhÉ°ùJ
:∞«°†jh .á∏Ä°SC’G ø``e É``gÒ``Zh É¡JOƒL
GkOó``Y ÜÓ£∏d ÉæJô°VÉfi ∫Ó``N Éæeób
∂∏¡à°ùŸG äÉ``Ñ` LGhh ¥ƒ``≤`ë`c QhÉ``ë` ŸG ø``e
∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG ¥ƒ``≤` Mh á``«` FGò``¨` dG á``aÉ``≤` ã` dGh

…ôª©ŸG ∞«°S - »ÁÈdG
á¶aÉfi ᫪«∏©J õ``cGô``à râ``∏`°`UGƒ``J
§°TÉæeh äÉ«dÉ©a ,¢ùeCG ìÉÑ°U ,»ÁÈdG
2014 ¢SQGóŸG ÜÓ£d »Ø«°üdG èeÉfÈdG
â``Yƒs `æ`J å``«` M ;zAÉ`` ª` `à` `fGh A’h »``Ø` «` °` U{
á«aÉ≤ãdGh ᫪∏©dG ᣰûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG
¤EG á``aÉ``°` VEG ,á``«`YÉ``ª`à`L’Gh á``«`¡`«`aÎ``dGh
øH ≈``°` Sƒ``e QGRh ,á``«` °` VÉ``jô``dG äÉ``≤` HÉ``°` ù` ŸG
ΩÉ`` Y ô`` jó`` e »`` FÉ`` æ` ¡` dG ó`` ª` fi ø`` `H »`` ∏` Y
áæé∏dG ¢ù«FQ »ÁÈdG á¶aÉfi ᫪«∏©J
᫪«∏©àH »``Ø`«`°`ü`dG è``eÉ``fÈ``∏` d á``«` ∏` ë` ŸG
øH ¿É``£`∏`°`S Qƒ``à`có``dG ¬``≤`aGô``jo ,á``¶`aÉ``ë`ŸG
Iô`` FGO Iô``jó``e Ö``FÉ``f »``FÉ``«`ë`«` dG ¢``ù`«`ª`N
áæé∏dG ¢ù«FQ Ö``FÉ``f ᫪«∏©àdG è``eGÈ``dG
áj’ƒH »Ø«°üdG èeÉfÈdG õcGôe á«∏ëŸG
õcGôŸG AÉ°SDhQ »FÉæ¡dG ≈≤àdGh ..»ÁÈdG
øe √Qhô``°`S ió``HCGh ,ÜÓ``£`dGh Úaô°ûŸGh
áØ∏àîŸG á``£` °` û` fC’G ™``e ÜÓ``£` dG π``YÉ``Ø`J
QhO øY º¡©e çsó–h ,á«Ø«°üdG õcGôŸÉH
º``¡`JGQÉ``¡`e π``≤`°`U ‘ »``Ø`«`°`ü`dG è``eÉ``fÈ``dG
ÜÓ£dG øe ™ªà°SGh ,᫪∏©dG º¡JGOÉLEGh
»àdG è``eGÈ``dGh ájôjƒ£àdG äÉMÎ≤ª∏d

á«fɪ©dG - …ÈY
ájó∏ÑdG ´ô``Ø`H á∏ã‡- …È``Y ájó∏H äò``Ø`f
≈∏Y á``«`°`û`«`à`Ø`J á``∏`ª`M ,¢`` ù` eCG -Ú``©` dG …OGƒ`` `H
™``«`H ¿RÉ`` ` flh á``«` FGò``¨` dG OGƒ`` ` ŸG ™``«` H äÓ`` `fi
í°VhCGh ..…È``Y áj’ƒH Ú©dG …OGƒ``H ájòZC’G
,…ÈY ájó∏H ôjóe »HƒàdG áØ«∏N øH ¿ÉØ∏N
áHÉbôdG èeÉfôH QÉWEG ‘ AÉL á∏ª◊G º«¶æJ ¿CG
á``«`FGò``¨`dG OGƒ`` ŸG ™``«`H äÓ``fi ≈``∏`Y ¢û«àØàdGh
ô¡°T ∫ƒ``∏` M ™`` e á``°` UÉ``N ,á`` `jò`` `ZC’G ¿RÉ`` ` flh
øe ó``cCÉ` à` dG ±ó``¡` H ∂`` `dPh ;∑QÉ`` Ñ` `ŸG ¿É``°` †` eQ
ió``eh á``°` Vhô``©` ŸG á``«` FGò``¨` dG OGƒ`` `ŸG á``«`MÓ``°`U
.É¡¶Ø◊ á°ü°üîŸG ¿RÉîŸGh øcÉeC’G áeAÓe
äÉØdÉfl 10 ôjôëàH á∏ª◊G ≥jôa ΩÉ``b ó``bh
øe OóY ±ÓJEGh ,áØdÉîŸG äÓëŸG ¢†©H ≈∏Y
á◊É°üdG Ò``Z á«cÓ¡à°S’Gh á«FGò¨dG OGƒ``ŸG
Ú``∏`eÉ``©`dG ¬``«` Lƒ``J Ö``fÉ``L ¤EG ,∑Ó``¡` à` °` SÓ``d
§HGƒ°†dG ∞∏àîà º¡Ø«≤ãJh äÓ``ë`ŸG √ò¡H
OGƒŸG øe ∂∏¡à°ùŸG áLÉM »Ñ∏J »àdG ᪶fC’Gh
.á«cÓ¡à°S’Gh á«FGò¨dG

á«∏NGódÉH ÜÓ£∏d »Ø«°üdG èeÉfÈdG øª°V ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH äÉ«Mô°ùe
áYÉæ°Uh ä’ƒ``cCÉ` ŸGh á``ª`©`WC’G OGó`` YEG ‘
kÉ«©°S äÉÑdÉ£dG ø¡JÉæH ÖjQóàd äÓ∏îŸG
‘ É¡æ«°†≤j »àdG ΩÉ``jC’G øe IOÉØà°SÓd
áYóÑe π``eÉ``fCG èeÉfôH ÖfÉL ¤EG õcôŸG
ᣫ°ùÑdG äÉeÉÿG ¢†©H ∫Ó¨à°SÉH ≈æ©j
,á``«`cÓ``¡`à`°`SG OGƒ`` `e êÉ`` à` `fG ‘ Iô`` aGƒ`` à` `ŸG
¢ùHOh äÉ``Áô``μ`dGh IQOƒ``Ñ` dGh ¿ƒHÉ°üdÉc
ɪc ,ÉgÒZh OQƒ``dG AÉe Ò£≤Jh π°ù©dG
¢†©H ™``e ¿hÉ``©`à`∏`d ¥É`` `aBG õ``cGô``ŸG í``à`Ø`J
áÄ«g πãe äÉ«©ª÷Gh äÉÄ«¡dGh äÉ¡÷G
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á«©ªLh ∂∏¡à°ùŸG ájɪM
á``«`HÎ``∏`d á``«`fÉ``ª`©`dG á``«` æ` Wƒ``dG á``æ` é` ∏` dGh
Êó``ŸG ´É``aó``dG IQGOEGh Ωƒ``∏`©`dGh áaÉ≤ãdGh
√òg ≈©°ùJ å«M ;á``«`∏`NGó``dG á¶aÉëÃ
ÜÓ£dG ∞jô©J ¤EG äÉ«©ª÷Gh äÉ¡÷G
É`` ¡` `›Gô`` Hh É``¡` à` £` °` û` fCÉ` H äÉ`` Ñ` `dÉ`` £` `dGh
.ɡJɫdɩah

,¢``ù`Ñ`÷G ΩGó``î`à`°`SÉ``H »``æ`Ø`dG π``«`μ`°`û`à`dGh
á«Hƒ°SÉ◊G äÉμÑ°ûdG èeGôH ¤EG áaÉ°VEG
»æØdG º«ª°üàdG è``eGô``H ≈∏Y ±ôq `©`à`dGh
∞jô©J º``à`j ∂``dò``ch ,™``bGƒ``ŸG º«ª°üJh
πëf êÉàfEGh á«HôJ ´ƒ°Vƒe ¤EG ÚcQÉ°ûŸG
≥«≤ëàd ájGƒ¡dG Qɪãà°SG á«Ø«ch ,π°ù©dG
»àdG èeGÈdG ºgCG ÉeCG .ó«L …OÉe óFÉY
k ` YÉ``Ø` J äó`` ` Lhh äÉ``Ñ` dÉ``£` dG äƒ``¡` à` °` SG
Ó
á«°SÉëædG äÉYÉæ°üdG äÉ``Yƒ``°`Vƒ``e »¡a
,“»eÉéjQhC’G” ¥QƒdG »W øa èeÉfôHh
∫Ó``N ø``e á``WÉ``«` ÿG ´ƒ``°` Vƒ``e ∂``dò``ch
;∫ÉéŸG Gò``g ‘ äÉ``HQó``ŸG øe Om ó``Y Oƒ``Lh
¥ô``£` H äÉ`` Ñ` dÉ`` £` dG ∞``jô``©` J º``à` j å``«` M
≥«Ñ£àdG ∂``dò``ch ,á``WÉ``«`ÿGh π«°üØàdG
;»``¡`£`dG ¿ƒ``æ` a º``∏`©`J è``eGô``Hh ,»``∏`ª`©`dG
øe á``Yƒ``ª`› õ``cGô``ŸG âÑ£≤à°SG å``«`M
IQÉ``¡` eh IÈ`` N ø``μ`∏`à`Á ø``‡ äÉ`` ¡` `eC’G

êÉàæà°S’Gh ,IAGô≤dG ∫É› ‘ á«YGóHE’G
èeÉfôHh á«FGô≤dG ¢Uƒ°üædG ‘ …ƒ¨∏dG
»æÁo …òdG ,(English for life)
á¨∏dÉH AÉ≤JQ’G πLCG øe ÜÓ£dG äGQób
∞jô©Jh ,(kÉ` Kóo ` –h á``HÉ``à`c) á``jõ``«`∏`‚E’G
óæY á°SÓ°ùH çóëàdG ¥ô£H ÚcQÉ°ûŸG
‘ ø`` jô`` NB’G ™``e Ö``WÉ``î` à` dGh π``eÉ``©` à` dG
AÓªY :πãe ;áØ∏àîŸG IÉ``«`◊G ä’É``›
ÖJÉμeh ,IOÉ«©dG ,äÓëŸG ,º©£ŸG ,∂æÑdG
¢†©H ¢Vô©H ÜÓ£dG Ωƒ≤j ɪc ,ôØ°ùdG
IQÉ``¡`e ô``jƒ``£`à`d á``£`«`°`ù`Ñ`dG äÉ``«`Mô``°`ù`ŸG
èeGÈdG ÉeCG .ájõ«∏‚E’G á¨dÉH çóëàdG
É¡æe áYƒª› QÉ«àNG ” ó≤a ,á«∏ª©dG
Ú``H ø`` ` eh ÜÓ`` `£` ` dG äÉ`` `LÉ`` `M ¢``ù` eÓ``J
É``gQÉ``«`à`NGh Égò«ØæJ ” »``à`dG á``£`°`û`fC’G
(3d max) º«ª°üàdG èeGôH ÜÓ£∏d
á``Ä` «` Ñ` dG äÉ`` eÉ`` N ΩGó``î` à` °` SÉ``H º`` °` `Sô`` dGh

…óæμdG óªMCG - ihõf
¢`` SQGó`` e äÉ`` Ñ` `dÉ`` Wh ÜÓ`` `W π`` °` UGƒ`` j
ø``e IOÉ`` Ø` `à` `°` `S’G á`` «` `∏` `NGó`` dG á`` ¶` aÉ`` fi
»``à`dG ,á``Yƒ``æ` à` ŸG è`` `eGÈ`` dGh äÉ``«` dÉ``©` Ø` dG
A’h »Ø«°U{ »Ø«°üdG èeÉfÈdG É¡∏ªëj
∫Ó``N è``eÉ``fÈ``dG õ``«`“ å``«`M ;zAÉ``ª` à` fGh
á``£`°`û`fC’G ø``e Ò``ã`μ`dÉ``H ∫hC’G ´ƒ``Ñ` °` SC’G
äAÉL »àdG á«ÑjQóàdG ¢TQƒdGh á«∏ª©dG
â∏≤°Uh ,Ú``cQÉ``°`û`ŸG äÉ``LÉ``«`à`M’ á«Ñ∏eo
â``æ`ª`°`†`J É``ª` c .º`` `¡` ` JGOÉ`` `LEGh º``¡` Ñ` gGƒ``e
™aôd á«FGôKEG ᫪«∏©J èeGôH äÉ«dÉ©ØdG
äÉ``Ñ` dÉ``£` dGh ÜÓ``£` ∏` d ‘ô``©` ŸG iƒ``à` °` ù` ŸG
øe ;á``jõ``«` ∏` ‚E’Gh á``«` Hô``©` dG Ú``à`¨`∏`dÉ``H
á¨∏dG ‘ zô`` μ` `aoCGh CGô`` ` bCG{ è``eÉ``fô``H ∫Ó`` N
Qƒ``£`à`dG ≥``«`≤`– ¤EG ±OÉ``¡` dG ,á``«` Hô``©` dG
¥ô``£` dG ≥``jô``W ø`` Y á``¨` ∏` dG ‘ Ωó``≤` à` dGh

¢TÉ©fEG »`a á«ë°U πªY á≤∏M
á«bô°ûdG ∫ɪ°ûH Ö∏≤dG
á«fɪ©dG - ódÉN »æH …OGh
,á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ódÉN »æH …OGƒH ,¢ùeCG ,äCGóH
É¡ª¶æJ »``à`dGh ,Ú``à`Fô``dGh Ö∏≤dG ¢``TÉ``©`fEG ∫ƒ``M πªY á≤∏M
∫É``ª`°`T á``¶`aÉ``ë`à á``«`ë`°`ü`dG äÉ``eó``î` ∏` d á``eÉ``©` dG á``jô``jó``ŸG
áKÓK ôªà°ùJh ,á¶aÉëŸG äÉ«Ø°ûà°ùe ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«bô°ûdG
.ΩÉjCG
á«Ø«c :É¡æ«H øe ;™«°VGƒŸG øe GOó``Y á≤∏◊G âdhÉæJh
πμ°ûH áÄLÉØŸG äÉ``HÉ``°`UE’Gh çOGƒ``◊G äÉ``HÉ``°`UEG ™``e πeÉ©àdG
iô› ‘ ºμëàdG ÖfÉL ¤EG ,¢†jôŸÉH ájÉæ©dG á«Ø«ch ,ΩÉY
á≤∏◊G πªà°ûJ É``ª`c .á``«`ë`°`ü`dG á``dÉ``◊G ±É``©` °` SEGh ¢``ù`Ø`æ`à`dG
Úé°ùcC’ÉH á«°VôŸG ä’É`` ◊G PÉ``≤` fEG á«Ø«c ≈∏Y Ö``jQó``à`dG
¢†jôŸG øμªàj ≈àM ÚàFôdGh Ö∏≤∏d ¢TÉ©f’Gh »YÉæ°üdG
.¬àë°U IOÉ©à°S’ øμ‡ âbh πbCÉH êÓ©dG ™e πYÉØàdG øe

§≤°ùe »`a á«fɪ©dG ICGôŸG á«©ªéH »Ø«°üdG …OÉædG äÉ«dÉ©a AóH •ÉHôe áj’ƒH zAɪàfGh A’h »Ø«°U{`H á«°VÉjQh á«aÉ≤Kh ᫪∏Y ᣰûfCG

è``eGô``H ™``°`Vh ∫ƒ``M ô`` KC’G á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏éŸ
¿ƒμJh »Ø«°üdG …OÉædG IÎa AÉæKCG ¢SQÉ“ Iõ«ªàe
ÚcQÉ°ûŸG áLÉM »Ñ∏Jh »MGƒædG áaÉc øe Ió«Øe
∫ƒ``Mh .á``jõ``eQ Ωƒ``°` SQ ó``jó``– ¤EG á``aÉ``°` VEG ,¬``«` a
,»Ø«°üdG …OÉædG ‘ ácQÉ°ûŸG É¡©aóJ »àdG Ωƒ°SôdG
äGQhó`` `dG ¢``†`©`H ó``Lƒ``J :á``«` JGƒ``∏` dG á``Ø`WÉ``Y â``dÉ``b
äGhOC’G Ò``aƒ``à`d á``jõ``eQ Ωƒ``°`Sô``H É¡°†©Hh É``fÉ``›
.áHƒ∏£ŸG

øe OóY º«¶æàH ∞«°üdG π°üa ‘ äÉÑdÉ£dG äÉbhCG
á«©ª÷G èeGôH §«°ûæJ ‘ ºgÉ°ùJ »àdG äÉ«dÉ©ØdG
äÉ``Ñ` dÉ``£` dG ió`` d äÉ`` ` YGó`` ` HE’Gh Ö`` gGƒ`` ŸG RGô`` ` ` HEGh
º¡d Ió``FÉ``Ø`dG ø``e Qó``b È``cCG Ëó``≤`Jh ,Égôjƒ£Jh
ò«ØæJ ” ≥∏£æŸG Gòg øeh ,∞«°üdG IÎa ∫ÓN
.»Ø«°üdG …OÉædG
QhódG á«©ª÷G äGƒ°†Yh ™ªàéª∏d :âaÉ°VCGh
¿Éch á«©ª÷G äÉ«dÉ©ah èeGôH ìÉ``‚EG ‘ ÒÑμdG

ájDhôdG - §≤°ùe

ôjƒbÉH ó«©°Sh QGôØ°U ±QÉY -•ÉHôe

»Ø«°üdG …OÉ``æ` dG äÉ``«`dÉ``©`a ,Gô``NDƒ` e ,â``≤`∏`£`fG
…òdGh ,§≤°ùe á¶aÉëà á«fɪ©dG ICGôŸG á«©ª÷
Iójó÷G á«©ª÷G IQGOEG èeGôHh §£N øª°V »JCÉj
Gòg ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùjh ,ô¡°T πÑb â∏μ°T »àdG
èeGÈdG ójóY …OÉædG äÉ«dÉ©a øª°†àJh ,ô¡°ûdG
áYÉæ°U ‘ äGQhO ≈∏Y πªà°ûJ »``à`dG äÉ«dÉ©ØdGh
ÜÉμdG ÚjõJh â«μ«JE’G øah ܃°TƒJƒØdGh QƒîÑdG
áaÉ°VEG ,(èæ«∏jƒμdG) ¥QƒdG ∞dh ôjƒ°üàdGh ∂«c
¿hDƒ°ûd á«æWƒdG áæé∏dG É¡eó≤J äGô°VÉfi ¤EG
á«HÎdG øY á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRƒ``H Iô``°`SC’G
.á«HÎdG ≈∏Y ៃ©dG ôKCGh á«HÉéjE’G
á``Ñ`FÉ``f á``«` JGƒ``∏` dG Ú``°`ù`M â``æ` H á``Ø` WÉ``Y â``dÉ``bh
øY á``dhDƒ` °` ù` ŸGh á``«`fÉ``ª`©`dG ICGô`` `ŸG á``«`©`ª`L á``°`ù`«`FQ
¤EG Ió``gÉ``L á``«`©`ª`÷G ≈``©`°`ù`J :»``Ø`«`°`ü`dG …OÉ``æ` dG
™«°SƒJh É¡JÉjƒà°ùe áaÉμH áYƒæàŸG É¡›GôH RGôHEG
±GógCG ≥«≤– ‘ äÉ«àah AÉ°ùf øe ácQÉ°ûŸG IóYÉb
π¨°T ‘ á«©ª÷G QhO RGô``HEG ¤EG áaÉ°VEG ,á«©ª÷G

è``eÉ``fÈ``dG äÉ``«` dÉ``©` a QÉ``Ø` X á``¶`aÉ``ë`à π``°` UGƒ``à` J
IQGRh ¬``ª`¶`æ`J …ò`` ` dGh ,õ`` cGô`` ŸG ÜÓ``£` d »``Ø` «` °` ü` dG
øe 28 ≈``à`M ¬JÉ«dÉ©a ôªà°ùJh ,º``«`∏`©`à`dGh á``«`HÎ``dG
;zAÉ``ª`à`fGh A’h »Ø«°U{ QÉ©°T â``– ,‹É``◊G ô¡°ûdG
ò«ØæJ ” ,•É``Hô``e á``j’ƒ``H ÚæÑ∏d ôμØdG õcôe »Øa
᫪∏©dGh á«aÉ≤ãdG è``eGÈ``dG ø``e áYƒæàe áYƒª›
äGQhó`` ` dG Ëó``≤` J õ``cô``ŸG ó``¡`°`T å``«` M ;á``«` °` VÉ``jô``dGh
âfÎfE’G ™bGƒe º«ª°üJh ,äÉ«›ÈdG ‘ á«ÑjQóàdG
‘ ¢TQhh äGô°VÉfih á«KGÎdGh ájó«∏≤àdG ¿ƒæØdGh
ΩÉb ó≤a ,»°VÉjôdG Ö``fÉ``÷G É``eCG .»≤«°SƒŸG Ö``fÉ``÷G
ádhÉ£dG ¢ùæJ •É°ûf á°SQɪà ¿ƒcQÉ°ûŸG ÜÓ``£`dG
᪶fCGh ÚfGƒb ≈∏Y ÜÓ£dG ÖjQóJ ”h ,Ωó≤dG Iôch
.áØ∏àîŸG äGQÉ¡ŸG ≈∏Y ±ô©àdGh Ωó≤dG Iôc á°SQɇ
õ``cô``e ¢``ù` «` FQ …ƒ``∏` YÉ``H ⁄É``°` S ø`` H Ú``°` ù` M ó`` ` cCGh
øe áYƒª› º«¶æJ ” ¬``fCG ,ÚæÑ∏d ôμØdG á°SQóe
,᫪∏©dG ᣰûfC’Gh á«°VÉjôdGh á«aÉ≤ãdG ᣰûfC’G
áÑ∏£∏d á«aÉ°ûμà°SG ᫪∏Y äÓMQ º«¶æJ ¤EG áaÉ°VEG

á°SQóe õcôe á°ù«FQ …ƒ∏YÉH óªMCG âæH áªWÉa äócCG
IÒ``¨`à`eo ΩÉ``©` dG Gò``g äÉ``«`dÉ``©`Ø`dG ¿CG ,äÉ``æ`Ñ`∏`d •É``Hô``e
á``WÉ``«`ÿG ‘ äGô``°` VÉ``fi π``ª` Y ” ó`` bh ,á``Yƒ``æ` à` eh
∫É› ‘ É°†jCGh ïÑ£dG øa ‘ äGô°VÉfih õjô£àdGh
äGô°VÉëŸG ¤EG áaÉ°VEG ,Ωɶ©dG ≈∏Y âëædGh º°SôdG
¿CG ≈æªàfh ,»eƒj πμ°ûH ΩÉ≤J »àdG á«aÉ≤ãdGh ᫪∏©dG
‘ áÑ∏£∏d ó«Øeh ójóL ƒ``g É``e π``c Ëó≤J ‘ ≥aƒf
.èeÉfÈdG Gòg

á``«` JGò``dG á``«` HÎ``dG ∫É`` `› ‘ äGô`` °` VÉ`` fi Ëó`` ≤` `Jh
™``jQÉ``°` û` ŸG IQGOEGh QÉ``ª` ã` à` °` S’Gh »``Yƒ``£` à` dG π``ª` ©` dGh
á«ÑjQóJ ¢TQh πªY ¤EG áaÉ°VEG ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
øe É``gÒ``Zh...á``«`fÉ``ª`©`dG ¿ƒ``æ`Ø`dG ø``Y äGô``°` VÉ``fih
∫Ó``N õ``cô``ŸG É¡æ°†àë«°S »``à`dGh áØ∏àîŸG §``°`TÉ``æ`ŸG
ó≤a ,äÉæÑ∏d •ÉHôe á°SQóe õcôe ÉeCG .á∏Ñ≤ŸG IÎØdG
»àdG äÉ«dÉ©ØdGh äGô≤ØdG øe áYƒª› ≈∏Y πªà°TG
å«M ;…ô¶ædGh »∏ª©dG ÚH ´ƒæàdGh äÉÑdÉ£dG º¡J

IÉ«◊Gh ¿ƒfÉ≤dG

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQC’G

20

√ójƒŒh πª©dG º««≤àd áëfÉ°S

ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y É¡©jRƒàH ¿ƒMÎ≤j ¿ƒ«fƒfÉbh ..z¢SÉØfC’G •É≤àdG{`d ájƒæ°S á°Uôa ..á«FÉ°†≤dG IRÉLE’G
á∏é©à°ùŸG ºcÉëŸG ¤EG Ò¨°üdG áfÉ°†Mh á≤ØædG ÉjÉ°†b ô¶f ádÉMEG
á«àbƒdG ò«ØæàdG äÉÑ∏Wh zäGQÉéjE’G{h á«dɪ©dG ÉjÉ°†≤dG ‘ âÑdG QGôªà°SG
z»°ùØædG §¨°†dG{ øe ¿ƒ°ü∏îàj IÉ°†≤dGh ..∞«°üdG »`a º¡fGó∏H ¤EG ¿hOƒ©j ¿hóaGƒdG ¿ƒeÉëŸG
º¡JGQób ᫪æJh º¡bGQhCG Ö«JôJ IOÉYEGh Ú«fɪ©dG ÚeÉëŸG ÖjQóàd á°Uôa
IRÉLE’G AÉ¡àfEG ô¶àæJ ’ ób Ú°VÉ≤àŸG ¥ƒ≤Mh ..áeRC’G πëj IÉ°†≤dG OóY IOÉjR
9/30 ‘ »¡àæJh 7/1 øe CGóÑJ á«FÉ°†≤dG á∏£©dG óYƒe ÜGÎbG ™eh ..ΩÉY πc ‘
á∏é©à°ùŸG QƒeC’G »°VÉb Égô¶æH ¢üàîj »àdG á∏é©à°ùŸG ÉjÉ°†≤dG Oóëj QGôb Qó°üj
ógÉ°T ´Éª°S Ö∏Wh ádÉ◊G äÉÑKEG ÉjÉ°†≤c âbƒdG äGƒa øe É¡«∏Y ≈°ûîj »àdGh
.IRÉ«◊G ÉjÉ°†bh ≥◊G ™aQ iƒYO ‘ ¬Yɪ°S øe øμªàdG ΩóY øe ≈°ûîj
ÉjÉ°†≤dG ÖfÉL ¤EG É°SƒÑfi º¡àŸG É¡«a ¿ƒμj »àdG á«FGõ÷G ÉjÉ°†≤dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
ó©H ΩÉ©dG AÉYO’G Ö∏£j »àdG ÉjÉ°†≤dGh QhôŸG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG áØdÉfl ≈∏Y áÑJΟG
.áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y Égô¶f áªμëŸG ¢ù«FQ ™e ≥«°ùæàdG

»°Tƒ∏ÑdG ∞°Sƒj - ájDhôdG

,ádGó©dG ¿Gõ``«`Ÿ Ék≤«≤– ∂``dPh ,áæ£∏°ùdÉH
º¡bƒ≤M ¤EG Ú°VÉ≤àŸG ∫ƒ°Uƒd Ó«¡°ùJh
,¿ƒ``fÉ``≤` dG É``¡` ª` °` SQ »``à` dG äGAGô`` ` ` `LE’G È`` Y
≈∏Y ¿É«YGóàŸG É¡dÓN øe π°üëj »àdGh
ÚfGƒ≤dG áeƒ¶æà ádƒØμŸG ¥ƒ≤◊G πeÉc
ô``ª`à`°`ù`ŸGh º`` FGó`` dG »``©` °` ù` dG ™``e ,á``∏` eÉ``μ` à` ŸG
,äGAGô`` ` ` ` LE’G √ò`` `g á``©` LGô``e ‘ ´ô``°` û` ª` ∏` d
™ªàéŸG á©«ÑW ™e ΩAÓàj πμ°ûH É¡Ø«XƒJh
ôjƒ£àdG ácôM ∂dP ‘ É«k YGôe ,¬àÑ«côJh
≥«KGƒe øe É¡ÑMÉ°üj Éeh ä’ÉéŸG ôFÉ°S ‘
q¿CG ,É¡«a ÉaôW áæ£∏°ùdG ¿ƒμJ äÉ«bÉØJGh
IRÉ``LEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ≥``◊G ¬``d »°VÉ≤dG
»°†≤j q¿C’ â`` bh Ö``°` ù` fCG ¿É`` `ch á``jOÉ``«` à` YG
ÉkfƒfÉb IOó``ë`ŸG ô¡°TC’G ‘ ƒ``g ¬``JRÉ``LEG ¬«a
Ée É``¡`ª`gCG äGQÉ``Ñ` à` Y’ 9h 8h 7 ô``¡`°`TCG »``gh
Oó``Y ¢``ü`bÉ``æ`J ø``e º``cÉ``ë`ŸG ‘ kÉ`«`∏`L ô``¡`¶`j
∫ÓN ºcÉëŸG ¤EG É¡©aQ ºàj »àdG ÉjÉ°†≤dG
¢SÉædG ø``e GÒ
k ` ã` c q¿CG á``°`UÉ``N IÎ``Ø` dG ∂``∏`J
º¡JGRÉLEG AÉ°†≤d IÎØdG ¢ùØf ‘ ¿ƒLôîj
øe ¿ƒ``μ` j Ú``°`VÉ``≤`à`ŸG ø``e GÒ`
k `ã` c q¿CG É``ª` c
.IÎØdG √òg ∫ÓN áæ£∏°ùdG êQÉN º¡∏ãÁ
Ú``Ø` Xƒ``ŸG ø`` e Ò``ã` c õ``¡`à`æ`j ∞``«` °` ü` dG ‘h
¢``UÉ``ÿGh ΩÉ``©` dG Ú``YÉ``£`≤`dG ‘ Ú``∏`eÉ``©`dGh
.IRÉLEG ‘ êhôÿG
»æ©j ’ º¡JGRÉLEG ‘ IÉ°†≤dG êhôN q¿CG ≈∏Y
∂dPh É¡«a π°üØdG ô``NCÉ`Jh ÉjÉ°†≤dG ¢Sóq μJ
á∏£©∏d IÎØdG ∂∏J âbh ɪæ«M ¿ƒfÉ≤dG q¿C’
»``à`dG á``dÉ``◊G ¤EG É``¡`«`a ió``à` gG á``«`FÉ``°`†`≤`dG
ÉjÉ°†≤dG áÑ°ùf kÉ«YGôe ™ªàéŸG É¡«∏Y ¿ƒμj
áÑ°ùfh IÎØdG √òg ‘ ºcÉëŸG ≈∏Y á°Vhô©ŸG
ºcÉëŸG √òg ΩÉeCG É¡©aQ øμÁ »àdG ÉjÉ°†≤dG
.É¡dÓN

á``∏` £` ©` dG IÎ`` ` a q¿CG í``«` °` Vƒ``à` dG Ö`` é` `jh
º``cÉ``fi ™``«` ª` L É``¡` H ô`` “ á``dÉ``M á``«` FÉ``°` †` ≤` dG
á°ü°üfl â°ù«d »¡a AÉæãà°SG ¿hO áæ£∏°ùdG
øμÁ ’ ô``FGhO ∑Éæg ¿CG ’EG áæ«©e á¶aÉëŸ
»eƒj πμ°ûH ô¶æJh ΩÉ©dG ∫GƒW É¡«a ∞bƒàdG
á«Yô°ûdGh á«dɪ©dGh á∏é©à°ùŸG ÉjÉ°†≤dÉc
ÉjÉ°†≤dG √òg á©«Ñ£d äGQÉéjE’Gh á«FGõ÷Gh
≈¨£j É``Ÿ π°üØdG ‘ áYô°ùdG ¤EG É¡àLÉMh
äÉ`` LÉ`` ◊Gh äÉ``jô``◊É``H ¢``SÉ``°` ù` e ø`` e É``¡`«`∏`Y
á¡Lh øe .á«q eƒ«dG äGQhô°†dGhk á«fÉ°ùfE’G
á«FÉ°†≤dG á∏£©dG q¿EÉ` `a á«°üî°ûdG …ô``¶`f
â``«`bƒ``à`dG äGP ∫Ó`` Nh Gkó` `L á``ª`¡`eh á``Ñ` LGh
™e Ö°SÉæà∏d É¡àZÉ«°U IOÉ`` YEG Öéj ¬``fCG ’EG
IõLÉædG ádGó©dGh π°üØdG ‘ áYô°ùdG CGóÑe
ÜÉ``ë`°`UCG ø``e ô``¶`æ`j ¿CG êÉ``à`ë`j ô`` eC’G Gò`` gh
äÉ≤«∏©àdG âfÉc ɪ¡ªa º¡°ùØfCG ¢UÉ°üàN’G
’ GQƒ`` `eCG ∑É``æ` g ¿CG ’EG Ú``∏`eÉ``©`à`ŸG π``Ñ`b ø``e
øe ’EG í``«`ë`°`ü`dG π``«`∏`ë`à`dG É¡∏«∏– ø``μ`Á
.AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒgh í«ë°üdG ¿ÉμŸG
OÉ``jR »``eÉ``ë`ŸGh ʃ``fÉ``≤`dG å``MÉ``Ñ`dG ∫ƒ``≤`j
ájÉæYh ΩɪàgG q¿EG :»°Tƒ∏ÑdG ∞°Sƒj »∏Y
»MGƒf ™«ªL â∏ª°T ób Ió«°TôdG áeƒμ◊G
ΩɶædG ∂``dP ‘ Éà Êɪ©dG ø``WGƒ``ŸG IÉ«M
Ωƒ``°`Sô``ŸG AÉ`` L å``«`M áæ£∏°ùdÉH »``FÉ``°`†`≤`dG
ΩɶædG QGó``°` UEÉ` H 96/101 º``bQ ÊÉ£∏°ùdG
‘ ¤hC’G áæÑ∏dG áHÉãà ádhó∏d »°SÉ°SC’G
ï«°SôJh »``FÉ``°`†`≤`dG π``ª`©`dG º«¶æJ ≥``jô``W
¿ƒfÉb QGó°UEG ∂dP ÓJ ºK ,áeÉ©dG ¬FOÉÑe
Ωƒ``°` Sô``ŸÉ``H QOÉ`` °` `ü` `dG á``«` FÉ``°` †` ≤` dG á``£` ∏` °` ù` dG
Gók Wƒe AÉL …òdGh ,99/90 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG
ôFÉ°ùd ó``YGƒ``b É``©k ` °` VGhh »``FÉ``°`†`≤`dG πª©∏d
á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG ÇOÉÑŸG

»°Tƒ∏ÑdG OÉjR •
∞ØîJ ób ∫ƒ∏M IóY ∑Éæg q¿CG iôf ∂dòdh
Oó``Y IOÉ`` ` jR »`` gh á``dGó``©` dG A§`` H ICÉ` ` Wh ø``e
≈∏Y ≥«∏©àdG øμÁ ’h áæ£∏°ùdG ‘ IÉ°†≤dG
ób AÉ°†≤∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éŸÉa á``dÉ``°`ù`ŸG √ò``g
IÉ°†≤dG Oó``Y IOÉ``jR ‘ ¬JÉ«q é«JGΰSG ™°Vh
Ió«©ÑH â°ù«d IÎ``a π``Ñ`b º°ù≤dG iOq CG ó``bh
≈∏Y óYÉ°ùj ±ƒ°S Ée ƒgh IÉ°†≤dG øe OóY
¢VÉb Oƒ``Lh øª°†j ɪc …óëàdG Gò``g π``M
¿G É``ª` c ø`` jô`` NB’G IÉ``°` †` ≤` dG IRÉ`` `LG IÎ`` a ‘
ób Iô``FGó``dG Ö°ùëH äGRÉ`` LE’G Ωɶf ≥«Ñ£J
𫣩J øe ’óÑa ™ªàéŸG ô¶f á¡Lh Ò¨j
q
ºàj ∞``«`°`ü`dG IÎ`` a ∫Ó`` N ô`` FGhó`` dG º``¶`©`e
‘ ø``μ`dh ΩÉ``©` dG IÎ``a ∫Gƒ`` W äGRÉ`` ` LE’G í``æ`e
¿hO Iô``FGó``d IRÉ`` LE’G íæ“ á«æeR IÎ``a π``c
»∏c πμ°ûH AÉ°†≤dG π£©àj Óa ôFGhódG »bÉH
á∏£©dG πμ°ûd πjó©J ƒgh »FõL πμ°ûH ɉEq Gh
‘ áYô°ùdG QGôªà°SG øª°†j øμdh á«FÉ°†≤dG
.»FÉ°†≤dG ΩÉ©dG ∫GƒW âÑdG

ÊÓ«¨dG PÉ©e •
á∏£©dG OƒLh IQhô°V øY ÉeCq G ,√óMh πª©dÉH
Oó``Y ™``e Ö°SÉæàj ’ IÉ``°`†`≤`dG Oó``Y ¿CG ó``‚
∫Ó``N ø``e ó≤à©fh π``ª`©`dG º``é`Mh ÉjÉ°†≤dG
¿CÉH ºcÉëŸG ΩÉ``eCG Qƒ°†◊Gh πª©dG äGô°TDƒe
150 ø``e Ì`` `cCG ‘ ô``¶`æ`j ó`` MGƒ`` dG »``°` VÉ``≤` dG
»æ©j ɇ GkóL ÒÑc OóY ƒgh Éjƒæ°S á«q °†b
kGóL IÒÑc ΩÉ©dG ∫ÓN IÉ°†≤dG π¨°T áÑ°ùf q¿CG
»àdG á«FÉ°†≤dG á∏£©dG ’EG π``M ó``Lƒ``j ’h
ø``Yh .º¡«∏Y π``FÉ``¡`dG §¨°†dG Gò``g ¢``Vƒ``©`J
º¶©e ¿CG º∏©j ™«ª÷Éa â«bƒàdG Gòg ÖÑ°S
‘ á°UÉÿG ∫É``ª` YC’Gh äÉ``cô``°`û`dGh ÚØXƒŸG
∂dòd IÎØdG √òg ∫ÓN π≤J ∫hó``dG ™«ªL
.Ö°ùfC’G IÎØdG »g
∫ó©dG q¿CG ’EG í«ë°U ≥Ñ°S Ée πc q¿CG ™eh
Ú©e â``bh ≈∏Y óªà©j ’h »``°`SÉ``°`SCG Ö∏£e
Gôk °VÉM ¿ƒμj ¿CG Öéj ƒ¡a Ú©e º°Sƒe hCG
‘h â``bh π``c ‘ ≈£©J á``eó``Nh â``bh π``c ‘
,äGô°TDƒŸG √òg ™«ªéH ¿Î≤J ’h ¿Éμe πc

ɪc ,ΩÉY πc øe ƒ«fƒj ô¡°T ájÉ¡æH »¡àæJh
ºcÉfi ôªà°ùJ” ¿CG ≈``∏`Y 59 IOÉ`` `ŸG â°üf
á∏£©dG AÉæKCG á«FGóàH’G ºcÉëŸGh ±ÉæÄà°S’G
ÉjÉ°†≤dG ø``e πé©à°ùŸG ô¶f ‘ á«FÉ°†≤dG
¢``ù`«`FQ ø`` e QGô`` ≤` `H É``jÉ``°` †` ≤` dG √ò`` `g Oó`` ` –h
∫ƒ≤j .“AÉ°†≤∏d á`` jQGOE’G ¿hDƒ`°`û`dG ¢ù∏›
:ÊÓ«¨dG óªfi øH ó«©°S øH PÉ©e »eÉëŸG
IÉ°†≤∏d á∏£Y OƒLh øe ÒãμdG Üô¨à°ùj ób
ƒjÉe ∞°üàæe ø``e äÉ``°`ù`∏`÷G Oó``Y ¢``†`Ø`Nh
IQhô``°`V AÉ°†≤dÉa ȪàÑ°S ∞°üàæe ≈``à`Mh
øμÁ ’h í∏e »eƒj ô``eCG ∫ó©∏d ΩÉμàM’Gh
™Lΰùj ≈``à`M Ió`` ŸG √ò`` g ∫Gƒ`` W QÉ``¶` à` f’G
ó‚ ≥∏£æŸG Gò``g ø``eh ¬≤M ≥``◊G ÖMÉ°U
á∏£©dG √òg øe ¢†©àÁ ÉeƒªY ™ªàéŸG ¿CG
á«FÉ°†≤dG áeƒ¶æŸG ‘ ÉØ©°V ∂dP ¿CG iôjh
≥«∏©àdG ø``μ` Áh ∂``dò``c ¢``ù`«`d ô`` eC’G ¿CG ’EG
Ió``Y ø``e á``«`FÉ``°`†`≤`dG á``∏`£`©`dG á``dÉ``°`ù`e ≈``∏` Y
á«Ñ∏°ùdGh á«HÉéjE’G É¡æe É``jGhR Ió``Yh ¬``LhCG
¿CG Ö``é`j IÉ``°`†`≤`dG ¿EÉ` `a ∫É``ã` ŸG π``«`Ñ`°`S ≈``∏`©`a
øY º``gó``©`Ñ`J »``à` dG ±hô``¶` dG π``c º``¡`d CÉ`«`¡`J
¿CG É``bÓ``WEG ø``μ`Á ’h á``«`°`ù`Ø`æ`dG •ƒ``¨`°`†`dG
Iƒ°SCG É¡fƒ≤ëà°ùj »àdG áMGôdG øe Gƒeôëj
øe êhô`` ÿGh Ú``∏`eÉ``©`dGh Ú``Ø`Xƒ``ŸG ™«ªéH
IOÉ`` YEG ø``e Gƒ``æ`μ`ª`à`j »``μ`d Ú``ª`°`UÉ``î`à`ŸG ƒ``L
áØ∏àîŸG º¡∏ªY á©«Ñ£d Gôk ¶f QƒeC’G º««≤J
ÉjÉ°†≤dG äÉ``Ä`e áæ°ùdG ∫Ó``N ¿hô``¶`æ`j º¡a
¤G ∫ƒ``°`Uƒ``dG π`` LCG ø``e QÉ``¡`f π``«`d ¿ƒ``∏`ª`©`jh
á∏£©dG äóLh ∂dòdh ,∫ó©dG äÉLQO ≈°übCG
Ö«JôJ ‘ á°UôØdG ÚeÉëª∏d »£©J É¡fCG ɪc
ôjƒ£Jh º¡WÉ°ûf º««≤J IOÉ`` `YEGh º``¡`dÉ``ª`YCG
IÎØa π``°`†`aCG ¢``Uô``a ø``Y å``ë`Ñ`dGh º¡°ùØfCG
√òg º¡d í«àJ ’ ΩÉ©dG ∫GƒW áªMOõŸG πª©dG
¿hó``aGƒ``dG Ú``eÉ``ë`ŸG q¿EÉ` `a kÉ` °` †` jCGh ,á``°`Uô``Ø`dG
á∏£©dG IÎa AÉ°†≤d IÎØdG √òg ¿ƒ∏¨à°ùj
»``gh º``¡` fÉ``WhCG ‘ AÉ`` bó`` °` `UC’Gh π`` `gC’G ™``e
IÎ``a ‘ AÉ``°`†`≤`dG ¿’ º``¡`d áÑ°SÉæŸG IÎ``Ø` dG
øe á``£`«`°`ù`H OGó`` ` YC’ ’EG êÉ``à` ë` j ’h Oƒ`` `cQ
ΩÉ«≤dG Êɪ©dG »eÉëª∏d øμÁh ÚeÉëŸG

á``«`°`ü`î`°`û`dG ∫Gƒ`` ` ` `MC’G É``jÉ``°` †` b ∂`` dò`` ch
á``fÉ``°`†`Mh á``≤` Ø` æ` dG É``jÉ``°` †` b ¢`` ü` `NC’G ≈``∏` Yh
ÉjÉ°†bh á«dɪ©dG ÉjÉ°†≤dGh ¬ª°Vh Ò¨°üdG
º∏¶àdGh á«àbƒdG ò«ØæàdG äÉÑ∏Wh äGQÉéjE’G
Ö∏£H á``°`UÉ``ÿG É``jÉ``°`†`≤`dG Ö``fÉ``L ¤EG É``¡`æ`e
á``dƒ``ª`°`û`ŸG ΩÉ`` μ` `MC’G ‘ π``é`©`ŸG PÉ``Ø` æ` dG ∞`` bh
.∂dòH
Égôjó≤J Ö°ùëH ºcÉëª∏d QGô``≤`dG í«àjh
.äÉÑ∏£dGh ÉjÉ°†≤dG øe ôcP Ée ÒZ ‘ ô¶ædG
á«eƒª©dG äÉ``«q `©`ª`÷G Ωƒ``≤` J ¬``«`∏`Y Ak É``æ` Hh
IRÉ`` ` LE’G AÉ`` æ` `KCG π``ª` ©` dG º``«`¶`æ`à`H º``cÉ``ë` ª` ∏` d
É``jÉ``°`†`≤`dG ô``¶` f ô``ª`à`°`ù`j å``«`ë`H á``«`FÉ``°`†`≤`dG
á``£`∏`°`ù`dG ¿ƒ``fÉ``≤` d Gkò` «` Ø` æ` J ∂`` ` dPh É``¡` dÓ``N
.á«FÉ°†≤dG
Ò°ù«àdG πLCG øe QGô≤dG Gòg πãe »JCÉjh
¤EG Aƒ``é` ∏` dÉ``H Ú``ª` «` ≤` ŸGh Ú`` æ` `WGƒ`` ŸG ≈``∏` Y
kÉfɪ°V ∂dPh ÉgOóM »àdG ä’É◊G ‘ ºcÉëŸG
QGô``ª`à`°`SG »``æ`©`j É``‡ É``¡` d kÉ` fƒ``°` Uh ¥ƒ``≤`ë`∏`d
IÎØdG √òg ∫ÓN ÉjÉ°†≤dG ô¶f ‘ ºcÉëŸG
‘ ™Ñàe AGôLEG á«FÉ°†≤dG IRÉLE’G q¿CG á°UÉN
¢Uô– áæ£∏°ùdG q¿CG ’EG ⁄É©dG ºcÉfi áaÉc
ɇ áMƒàØe OÓÑdG ºcÉfi áaÉc AÉ≤HEG ≈∏Y
º«¶æàd á``°`Uô``a á``«`FÉ``°`†`≤`dG IRÉ`` `LE’G π``©`é`j
øe Qƒ``¡`°`T AGOCG º``«`«`≤`Jh º``cÉ``ë` ŸG ‘ π``ª`©`dG
¤EG »FÉ°†≤dG ΩÉ``©` dG ∫Gƒ``W ÜhDhó`` `dG π``ª`©`dG
Oó``Y Ú``μ` “h ,π``ª`©`dG á``dhó``L IOÉ`` `YEG Ö``fÉ``L
¢†©H π¨°T IÉ°†≤dG á∏«°†ØdG ÜÉ``ë`°`UCG ø``e
á``aÉ``c ‘ ô``¶`æ`∏`d á``ª`μ`ë`ŸG ô`` `FGhO ‘ ™`` bGƒ`` ŸG
πé©à°ùŸG ójó– QGô``≤`H ádƒª°ûŸG ÉjÉ°†≤dG
.ÉjÉ°†≤dG øe
Iô°TÉÑà ɡJÉLQO ∞∏àîà ºcÉëŸG Ωƒ≤Jh
…òdG è¡ædG ≥ah á«FÉ°†≤dG á∏£©dG ‘ πª©dG
á£∏°ùdG ¿ƒfÉb º¶f å«M ,¿ƒfÉ≤dG É¡d ¬ª°SQ
á«FÉ°†≤dG á∏£©dG IÎ``a ójó– á«FÉ°†≤dG
á∏£Y AÉ°†≤∏d” q¿CG ≈``∏`Y 58 IOÉ`` ŸG â°üf h
»¡àæJh ƒ«dƒj ∫hCG øe ΩÉY πc CGóÑJ á«FÉ°†b
q¿CG ¬``æ`e º¡Øj …ò``dG ô`` eC’G ,“ȪàÑ°S ô``NBG
ôHƒàcCG ô¡°T ∫hCG øe CGóÑJ á«FÉ°†≤dG áæ°ùdG

á«aô©dG äÓ`eÉ©ŸG ≥`«KƒJh É`¡HÉë°UC’ z¥ƒ`≤◊G ß`ØM{ á`Ø«Xh ..∫ó``©dÉH Ö`JÉ`μdG
™``bGƒ``H á``ª`LÎ``dG hCG IÈ``ÿG AGOC’ ¥ô¨à°ùŸG â``bƒ``∏`d
ÖJÉμdG Ωƒ≤j Éægh .(áYÉ°ùdG øY á«fɪY ä’ÉjQ Iô°ûY
É¡FGOCÉH ¿CÉ°ûdG …hP ∞∏μjh Iô``LC’G ôjó≤àH ∫ó©dÉH
. ÒÑÿG hCG ºLΪ∏d
ÜÉ``ë`°`UC’ π``Ø`c ¿ƒ``fÉ``≤` dG q¿CG ¤EG IQÉ`` °` TE’G Ö``é` jh
ó≤©dG ôjô– ∫ó©dÉH ÖJÉμdG ¢†aQ ádÉM ábÓ©dG
ÖÑ°ùH ¬«a ¿CÉ°ûdG …hP äÉ©«bƒJ ≈∏Y ≥jó°üàdG hCG
kÉØdÉfl ´ƒ°VƒŸG ¿Éc hCG áØ°üdG hCG á«q ∏gC’G ôaGƒJ ΩóY
ÜÉë°UCG ôq ` °` UCGh ájQÉ°ùdG Ú``fGƒ``≤`dG hCG ΩÉ``©`dG Ωɶæ∏d
≥jó°üàdG hCG ôjôëàdG AGô``LE’ º¡Ñ∏W ≈∏Y ábÓ©dG
¤EG ô``eC’G ™``aQ ∫ó©dÉH ÖJÉμdG ≈∏Y Öéj òÄæ«ëa
¥É£f øª°V ¬``Jô``FGO ™``≤`J »``à`dG á``«`FGó``à`H’G áªμëŸG
áªμëŸG ô``≤`J ¿CG É`` eEq G á``dÉ``◊G √ò``g ‘h É¡°UÉ°üàNG
¬eõ∏J É`` eEGh ¢``†`aô``dÉ``H √QGô`` b ≈``∏`Y ∫ó``©`dÉ``H Ö``JÉ``μ`dG
∫ó``©` dÉ``H ÜÉ``à` μ` dG ¿ƒ`` fÉ`` b AÉ`` ` Lh. ܃``∏` £` ŸG AGô`` `LEÉ` ` H
¢†©H ≈∏Y kÉjƒ£æeh ∫ó©dÉH áHÉàμdG ∫ɪYC’ kɪ¶æe
(16) IOÉŸG É¡à檰†J ∫ó©dÉH ÖJÉμdG ≈∏Y äGQƒ¶ëŸG
ôjô– ∫ó©dÉH ÖJÉμdG ≈∏Y ô¶ëj ¿CG â檰†J å«M
äGQôfi hCG Oƒ≤Y …CG ‘ äÉ©«bƒàdG ≈∏Y ≥jó°üàdG hCG
É¡«∏Y ≥jó°üàdG hCG Égôjô– ¿CG ≈∏Y ÚfGƒ≤dG ¢üîJ
¬«∏Y äô``¶`M ∂``dò``ch ,iô`` NCG á``¡`L ¢UÉ°üàNG ø``e
Qô``fi …CG ‘ äÉ``©`«`bƒ``à`dG ≈``∏`Y ≥jó°üàdG hCG ô``jô``–
¬∏≤æH AGƒ``°` S QÉ``≤` Y ≈``∏`Y »``æ`«`Y ≥``M AÉ``°` û` fEÉ` H ≥``∏`©`à`e
¬«∏Y äô¶Mh ¬dGhõH hCG ¬∏jó©àH hCG √Ò¨àH hCG ™«ÑdÉc
…CG ‘ äÉ``©`«`bƒ``à`dG ≈``∏`Y ≥jó°üàdG hCG ô``jô``– ∂``dò``c
ájQÉŒ á°ù°SDƒe øgQ hCG áÑg hCG É©«H øª°†àj Qôfi
¿ƒfÉ≤dG ô¶M ∂dòch ,á°üàîŸG á¡÷G á≤aGƒe ¿hóH
hCG ¬d ¿ƒμj AGô``LEG …CG Iô°TÉÑe ∫ó©dÉH ÖJÉμdG ≈∏Y
¬«a É``¡`jó``dGh hCG ¬``à`LhR hCG ¬``Yhô``a hCG ¬``dƒ``°`UCG ó``MC’
±ô©e hCG ógÉ°ûc º¡æe …CG ∫ƒÑb hCG á«°üî°T á©Øæe
AÉ°ûaEG ¬«∏Y äô``¶`Mh π«Øc hCG ÒÑN hCG º``LÎ``e hCG
ÖÑ°ùH É¡«∏Y ™∏WG ¿CÉ°ûdG …hP ¢üîJ äÉeƒ∏©e …CG
. ¬àØ«Xh

ájDhôdG - §≤°ùe

ÒÑÿG hCG ºLΟG Iô``LCG Ω2003 /210 º``bQ …QGRƒ``dG
¿CG ¬``«`dEG QÉ``°`û`ŸG QGô``≤` dG ø``e (1) IOÉ`` ŸG â檰†J å«M
¿CG É``eEq G ∂``dP ÖLƒà°ùJ »àdG ä’É``◊G ‘ ¿CÉ°ûdG …hP
É``eEGh ∫ó©dÉH ÖJÉμdG ¬∏Ñ≤j ÒÑN hCG ºLÎà Gƒ``JCÉ`j
≥ãj GÒ
k ` Ñ` N hCG É``ªk ` LÎ``e ∫ó``©` dÉ``H Ö``JÉ``μ` dG ∞``∏`μ`j ¿CG
º¡JÉëjô°üJ ≈≤∏àjh ¿CÉ`°`û`dG …hP ΩÉ``¡`aEÉ`H Ωƒ≤«d ¬``H
øe (3) IOÉŸG ¬«dEG äQÉ°TCG Ée Ö°ùëH IôLC’G Ö°ù–h
Ék≤ah ôLC’G ÜÉ°ùM …ôéj) √ÓYCG ¬«dEG QÉ°ûŸG QGô≤dG

π¡L GPEG ¬``fCG (10) IOÉ`` ŸG ‘ ¿ƒ``fÉ``≤`dG í``°` VhCG ó``bh
¿Éc hCG º``gó``MCG hCG ábÓ©dG …hP á¨d ∫ó©dÉH ÖJÉμdG
ÖÑ°ùH ∫ó©dÉH ÖJÉμdG ≈∏Y Qò©Jh ºμHCG hCG º°UCG º¡æ«H
á≤«KƒdG ¿ƒª°†e ¬eÉ¡aEG hCG ¬``JOGQEG ±ÉØ°ûà°SG ∂``dP
»≤∏àd Ò``Ñ`N hCG º``LÎ``à á``fÉ``©`à`°`S’G òÄæ«M á«∏©a
¬ÑLGƒH Ωƒ≤j ¿CG ≈∏Y Éæ«Á ¬``FGOCG ó©H º¡JÉëjô°üJ
≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢üf ó``bh á``fÉ``eC’Gh ±ô°ûdGh ¥ó°üdÉH
QGô≤dG í°VhCGh (10) IOÉŸÉH ÒÑÿG hCG ºLΟG Iô``LCG

.äÉ≤jó°üàdGh ôjôëàdG ∫ɪYC’ áÑ°ùædÉH º¡FÉ«°UhCG
∫Ó``N ø``e ¿CÉ` °` û` dG …hP á``«`°`ü`î`°`T ø``e â``Ñ` ã` à` dGh
Qò©J ó``æ`Yh º¡à«°üî°ûd áàÑãŸG ᫪°SôdG ≥``FÉ``Kƒ``dG
QÉ°†MEG ¿CÉ°ûdG …hP øe ∫ó©dÉH ÖJÉμdG Ö∏£j ∂``dP
.ÚæKG Úaô©e
á``Ñ`°`ù`æ`dÉ``H á``bÓ``©` dG …hP ÜÉ``ë` °` UCG ø`` e â``Ñ` ã` à` dGh
9 IOÉ``ŸG ¬«dEG äQÉ``°`TCG ɪѰùM ∂``dPh áØ°üdGh á«∏gCÓd
. ¿ƒfÉ≤dG øe

»g π``H ..∞`` FÉ`` Xƒ`` dG Ωó`` ` bCG ø``e ∫ó``©` dÉ``H á``HÉ``à` μ` dG
ɡ૪gC’ Ëô``μ` dG ¿BGô``≤` dG ‘ äô`` cP »``à`dG á``Ø`«`Xƒ``dG
.ÉgQób º¶Yh
∫É``ª` YCÉ` H ¢``ü`à`î`ŸG ∞``Xƒ``ŸG ƒ``g ∫ó``©` dÉ``H Ö``JÉ``μ` dGh
ƒgh ¬``Jô``FGó``d »∏ëŸG ¢UÉ°üàN’G ¥É``£`f ‘ áHÉàμdG
¿ƒfÉb øe (2) IOÉŸG ¬«dEG äQÉ°TCG ɪѰùM ¬JôFGO ôjóe
.∫ó©dÉH ÜÉàμdG
‘ áHƒ∏£ŸG •hô°ûdG ¿ƒfÉ≤dG øe (3) IOÉŸG äOóMh
∞«XƒàdG •hô°T øY Ó°†a »gh ∫ó©dÉH Öàμj øe
¿ƒμj ¿CG á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉb ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG
¿ƒfÉ≤dG hCG á©jô°ûdG ‘ »©eÉL πgDƒe ≈∏Y Ó°UÉM
’CGh É``¡`H ±Î``©` ŸG äÉ``«`∏`μ`dG hCG äÉ``©`eÉ``÷G ió`` MEG ø``e
á``«`Ñ`jOCÉ`J hCG á``«`FGõ``L ΩÉ``μ` MCG √ó``°` V äQó``°` U ó``b ¿ƒ``μ` J
¬«dEG OQ ób ¿Éc ƒdh ±ô°ûdGh áeòdÉH á°SÉe ÜÉÑ°SC’
≈∏Y áëjô°U IQÉ``°` TEGh á``ë`°`VGh á``d’O É``æ`gh √QÉ``Ñ`à`YG
IÉ£©ŸG äÉ«MÓ°üdGh ∫ó©dÉH ÖJÉμdG áØ«Xh ᫪gCG
∫ó©dÉH ÖJÉμdG ∞°üàj ¿CG Öéjh ,¿ƒfÉ≤dG ™bGh øe ¬d
á¡jóÑdG áYô°Sh á``fÉ``eC’Gh ¥ó``°`ü`dGh iƒ≤àdG CGó``Ñ`Ã
™°VGƒàdGh á«°üî°ûdG Iƒbh Qó°üdG á©°Sh ô¶ædG ó©Hh
.ÚfGƒ≤dÉH áWÉME’Gh á¨∏dG áfÉàeh áZÉ«°üdG ø°ùMh
ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH ∫ó©dÉH ÜÉàμdG ¿ƒfÉb Qó°Uh
‘ ∫ó©dÉH ÖJÉμdG ¢UÉ°üàNG OóMh Ω2003 /40 ºbQ
ôjô– »``gh ¬«dEG QÉ°ûŸG ¿ƒfÉ≤dG øe á°SOÉ°ùdG IOÉ``ŸG
äGQôëŸG øe ÉgÒZh ÉgôjôëàH ¢üàîj »àdG Oƒ≤©dG
äGQôëŸG ïjQÉJ äÉ``Ñ`KEGh äÉ©«bƒàdG ≈∏Y ≥jó°üàdÉc
.á«aô©dG
¢üæj iô`` NCG á∏eÉ©e …CG AGô`` LEG ¤EG á``aÉ``°`VE’É``Hh
. É¡H ¬°UÉ°üàNG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG
äÉ°UÉ°üàN’G √òg ∫ó©dÉH ÜÉàμdG ô``FGhO ô°TÉÑJh
ΩÉeCG ¿CÉ°ûdG …hP ∫ƒãe Öéjh OGƒŸG ¬àë°VhCG ɪѰùM
hCG º¡FÓch hCG º¡°ùØfCG ø``Y á``dÉ``°`UCG ∫ó©dÉH ÖJÉμdG

21

áaÉ≤K

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQC’G

á«°VÉHE’G äÉWƒ£fl á°SGQO ‘ ájó«∏≤àdG ègÉæŸG ¢ûbÉæj êójÈeÉc á©eÉéH »°VÉHE’G ôμØdG ô“Dƒe
»∏°UC’G ÉgGƒà°ùe Ö«côJ IOÉ©à°S’ ≈©°ùJ
ÜÉàc QÉÑàYG åëÑdG ìÎ``bGh .É¡«ØdDƒeh
á«°VÉHE’G ∫É`` `ª` ` YC’Gh ÊÉ``«` °` Sƒ``dG Ò``°` S
,Ò°ùdG äÉ``HÉ``à` c ø``e á``¡`HÉ``°`û`ŸG iô`` ` NC’G
ÜOCG hCG á«îjQÉJ äÉHÉàc º¡ØJ ¿CG øe ’óH
.äÉ«°üî°T ÜOCG hCG »îjQÉJ
»∏JÉfôH hó``æ` eÒ``a å``MÉ``Ñ` dG ∫hÉ`` æ` `Jh
ÂÉ`` Zƒ`` HCG á`` fhó`` Ÿ á`` «` `∏` `°` `UC’G á``¨` «` °` ü` dG{
ô°UÉ©e …ô``Hô``H ø``e á``jƒ``¨` ∏` dG π`` F’ó`` dG
Gô°UÉ©e É``jô``Hô``H ’hÉ``æ` J ,zIÎ``Ø` dG ∂∏àd
¿B’G ±ô``©` J »``à` dGh ,ÊÉ``°` SGô``ÿG á``fhó``Ÿ
GÒ°ûe ..(iÈ``μ`dGh iô¨°üdG) »àî°ùæH
ô°UÉ©ŸG …ô``HÈ``dG ∞«dCÉàdG IÎ``a ¿CG ¤EG
øe ¿EÉa ∫ÉM πc ≈∏Yh ,IOófi ÒZ π°†J
âÑàch ,¿hôb IóY πÑb âÑàc É¡fCG ócDƒŸG
¤EG Oƒ©J á``fhó``ŸG øe áî°ùf ¢SÉ°SCG ≈∏Y
»gƒj åMÉÑdG ¥ô£Jh .≈£°SƒdG ¿hô≤dG
∫õYz`H ¿ƒ``æ`©`ŸG ¬ãëH ∫Ó``N ø``e hó``fƒ``c
áeÉeE’G çGô``Jh ∂dÉe øH â∏°üdG ΩÉ``eE’G
ΩÉeE’G ∫õ``Y ¿CG ¤EG ,z¿É``ª`Y ‘ á«°VÉHE’G
ô¶ædG øH ó°TGQ ΩÉ``eE’G Ö«°üæJh â∏°üdG
øH ≈°Sƒe øe IQOÉÑà ¿Éª©d ójóL ΩÉeEÉc
ÚØ£©æe Óμ°T å«M ;…ƒ`` cRE’G ≈°Sƒe
‘ á«°VÉHE’G ïjQÉJ ‘ Úª¡e Ú«îjQÉJ
á«°VÉHE’G Aɪ∏©dG Ó©L Ée ɪgh ,¿ÉªY
ΩÉeE’G ∫õY ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæŸ ÌcCG ¿ƒªà¡j
»eÉeE’G çGÎ``dG ‘ ô¶ædGh º¡JÉHÉàc ‘
.√õjõ©Jh

»KQÉ◊G óªMCG - êójÈeÉc

‘ IQOÉ°üdG ,ƒLÉH ídÉ°U ≈Ø£°üe ≥«≤–
ó≤à©jh ,äGó∏› çÓK ‘ ,2007 §≤°ùe
πeÉ°T ¢VôY ÌcCG »g áfhóŸG ¿CG åMÉÑdG
.»°VÉHE’G »eÓ°SE’G ¬≤Ø∏d
øé«°û«e á©eÉL øe ±’ ∫ƒH åëHh
¬≤ah ÊÉ«°SƒdG óæY Ò°ùdG ÜOCG{ ÉμjôeCÉH
ÊÉ«°SƒdG ÜÉàc ∫hÉ``æ`Jh ,zó``jó``÷G á¨∏dG
ájó«∏≤àdG è``gÉ``æ` ŸG ≈``∏`Y Aƒ``°` †` dG §``∏`°`Sh
»àdG á``«` °` VÉ``HE’G äÉ``Wƒ``£` fl á`` °` `SGQó`` d

âdhÉMh !?äÉ``jó``ë`à`dGh ,ÉeƒªY óFÉ°ùdG
,á≤Ñ°ùŸG ΩÉ``μ` MC’G ø``Y É¡°ùØæH iCÉ` æ` J ¿G
äÓjhCÉàd áHGƒH ƒg ÜOC’G ¿CG ¤EG IÒ°ûe
.IOó©àe
¿Gƒæ©H ÉãëH ÊGQƒ`` e ¢ù∏«ÁEG ìô``Wh
øe í°VhCG ;zÊÉ°SGôÿG ÂÉZƒHCG áfhóe{
Iójó÷G á©Ñ£dG åëÑdG Qó°üe ¿CG ¬dÓN
≥«∏©àH ÊÉ°SGôÿG ÂÉ``Zƒ``HCG ô°ûH áfhóŸ
,¢û«ØWCG ∞°Sƒj øH óªfi áªFC’G Ö£b

IƒYódG ô``°`û`f ‘ Ò``Ñ`μ`dG ô`` KC’G º``¡`d ¿É``c
ÚH É°Uƒ°üN ,É«≤jôaEG ∫ɪ°T ‘ á«°VÉHE’G
ºg GƒëÑ°UCG ôHÈdG ¿CG ¬æY èàf ,ôHÈdG
.ΩÓ°SE’G IƒYO á∏ªn Mn
¤EG õ``æ`é`«`g ÊBG á``ã` MÉ``Ñ` dG â``bôs ` £` Jh
,zôμÑŸG »°VÉHE’G ô°ü©dG ‘ IGô°ûdG ô©°T{
ΩÉ«≤dG ≈∏Y ™ªà°ùŸG å– »àdG óFÉ°ü≤dGh
á«ØWÉY á«fGóLh á∏≤f hCG ájôμa á©LGôÃ
ó≤à©ŸG ø``Y â``dAÉ``°`ù`Jh ,IGô``°` û` dG ô``©`°`T ‘

¢ùeÉÿG »``°`VÉ``HE’G ôμØdG ô``“Dƒ`e É``YO
á«fÉ£jÈdG êójÈeÉc á©eÉL ‘ ó≤©æŸG
ájó«∏≤àdG ègÉæŸG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¤EG
IOÉ©à°S’ ;á«°VÉHE’G äÉWƒ£fl á°SGQód
..É¡«ØdDƒeh »``∏`°`UC’G ÉgGƒà°ùe Ö``«`cô``J
zÊÉ°SGôÿG ÂÉ``Z ƒ``HCG á``fhó``e{ s¿CG ó``cCGh
»eÓ°SE’G ¬≤Ø∏d πeÉ°T ¢VôY ÈcCG Ωó≤J
¢üFÉ°üÿG ô``“Dƒ` ŸG ¢``û`bÉ``fh .»``°` VÉ``HE’G
ô`` `FGhOh á``«` °` VÉ``HE’G á``°` SQó``ŸÉ``H á``≤` ∏` ©` à` ŸG
∞°üàæe ‘ á``é` FGô``dG iô`` ` NC’G á``aô``©` ŸG
øe πc ‘ …ôé¡dG ÊÉãdG ¿ô≤dG ô``NGhCG
ÉãëH 13 Ö``fÉ``L ¤EG ,RÉ`` é` `◊Gh ¥Gô``©` dG
ïjQÉJ ‘ Ió``jó``L Iô``¶` f{ Qƒ``fi â``dhÉ``æ`J
.zÚãMÉÑdG ô¶f á¡Lh øe á«°VÉHE’G
kÉãëH ’ƒàjO ÉjQÉe ÉfBG áãMÉÑdG âeós bh
ïjQÉà∏d Iô°UÉ©ŸG ô¶ædG äÉ¡Lh{ ¿Gƒæ©H
âdÉbh ,zá``«` °` VÉ``HE’G QOÉ``°` ü` ŸGh »``°` VÉ``HE’G
∫ƒ°üM á`` jGó`` H ±hô`` ©` `ŸG Ò`` Z ø`` e ¬`` ` fEG
É«≤jôaEG ∫É``ª` °` T ‘ á``«` °` VÉ``HE’G á``°` SQó``ŸG
™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe ÊÉãdG ∞°üædG ∫ÓN
á«°VÉHE’G á°SQóŸG âfÉc ÉeóæY …OÓ«ŸG
ób ΩÓ°SE’G ¿Éch ,Iô°üÑdG ‘ âÄ°ûfCG ób
É«≤jôaEG ∫ɪ°T ≈∏Y Iô£«°ùdG ¬``d ô°ù«J
s
É¡¡LGh »``à` dG á``«` Fó``Ñ` ŸG á``°` VQÉ``©` ŸG º`` ZQ
øe º∏©dG á∏ªM IOƒ``Y ó©Hh ,ô``HÈ``dG øe
øjòdG á``°`ù`ª`ÿG ÜÓ``£` dG ΩÉ`` b Iô``°` ü` Ñ` dG

Ú«Øë°üdG πªY á©«ÑW º¡ØJh ¿hÉ©àdG ≈∏Y á«eƒμ◊G Iõ¡LC’G ¢UôM ócCG

áæ£∏°ùdG ‘ ó≤ædG πÑ≤Jh áaÉë°üdG QhO ™°SƒàH ó«°ûj »Hô©dG øWƒdG ‘ á«Øë°üdG äÉjô◊G ôjô≤J
äÉ°ù°SDƒŸGh ,á«HÉ≤ædG äɪ«¶æàdGh äÉeƒμ◊G
πc ‘ Êó`` ŸG ™``ª`à`é`ŸG äÉ``ª`¶`æ`eh á``«`Ø`ë`°`ü`dG
∫ƒ°UƒdG π``LCG ø``e ∞JÉμàdÉH ,á«Hô©dG ∫hó``dG
πØμJ á«à°ùLƒdh á«fƒfÉbh ájOÉe äÉfɪ°V ¤EG
,Oƒ«b ¿hOh ,ájôëH ºgQhO á°SQɇ Ú«Øë°ü∏d
øe ,»Hô©dG ⁄É©dG ∫hO ‘ Ú«Øë°üdG »ª–h
,±Gó¡à°S’Gh OGóÑà°S’Gh ™ª≤dG ∫Éμ°TCG áaÉc
,áaÉØ°Th ádOÉYh á¡jõf á«æ¡e á°SQɪŸ Éfɪ°V
QÉ¡XEG ¤EG »Øë°üdG ™°VƒdG ¬«a êÉàëj âbh ‘
∫ƒ°UƒdGh ,á``≤`HÉ``°`S á``∏`Mô``e …CG ø``e á``≤`«`≤`◊G
¿CG ø``μ` Á ,»``©`ª`à`é`ŸG Ú``≤` «` dG ø``e á``dÉ``M ¤EG
êhôî∏d ,π`` eC’G á``bQÉ``Hh Aƒ°†dG áHÉãà ¿ƒ``μ`J
¬«a ¢``û`«`©`j í``Ñ` °` UCG …ò`` `dG º``∏` ¶` ŸG ≥``Ø` æ` dG ø``e
.º¡JGhPh ºgOƒLh Oó¡j íÑ°UCGh ¿ƒ«Øë°üdG
äÉHÉ≤ædG ™`` e ¿hÉ`` ©` à` dÉ`` H- OÉ`` ` `–’G ΩÉ`` ` bh
™ªàéŸG äÉ``°`ù`°`SDƒ`eh á``«`Ø`ë`°`ü`dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸGh
ôjô≤àdG OGó``YEÉ` H -á``«`Hô``©`dG ∫hó`` dG ‘ Êó`` ŸG
èFÉàfh ¬``Yƒ``°` Vƒ``e ∫Ó`` `N ø`` e ø``μ` Áo …ò`` ` dG
´É°VhCG ≈∏Y ≥«bódG »ª∏©dG ±ô©àdG ,¬JGô°TDƒe
‘ á«Øë°üdG äÉjô◊G ádÉM ≈∏Yh ,Ú«Øë°üdG
.»Hô©dG ⁄É©dG
:É¡æe ,QhÉ`` fi Ió``Y ≈``∏`Y ô``jô``≤`à`dG õ``μ` JQGh
,»Hô©dG ó``¡`°`û`ŸG ≈``∏`Y á``eÉ``Y á``dÓ``WEG Ëó``≤` J
á«Hô©dG ∫hó``dG ‘ á«Øë°üdG äÉ``jô``◊G ádÉMh
ôjQÉ≤Jh ,á``«`dhó``dG äɪ¶æŸG ôjQÉ≤J ™``bGh ø``e
á°SGQódG èFÉàf ¢Vô©à°SGh ..á«æWƒdG äÉHÉ≤ædG
á«Ø«μdGh á``«`FÉ``°`ü`ME’G É``¡`JÓ``«`∏`–h á``«`fGó``«`ŸG
‘ á«Øë°üdG á``«`HÉ``≤`æ`dG äGOÉ``«` ≤` dG á`` jDhQ ∫ƒ``M
á«Øë°üdG äÉ`` jô`` ◊G á``dÉ``◊ »``Hô``©` dG ⁄É``©` dG
»àdG äGô``°`TDƒ`ŸG ø``e Oó``Y È``Y ,É¡JÉ©ªà› ‘
⁄É©dG ‘ Ú«Øë°üdG ájôM ô°TDƒe :‘ πãªàJ
⁄É©dG ‘ áaÉë°üdG á``jô``M ô``°`TDƒ`eh ,»``Hô``©`dG
ájOÉ°üàb’G •ƒ¨°†dG ÒKCÉJ ô°TDƒeh ,»Hô©dG
Ú«Øë°üdGh á``aÉ``ë`°`ü`dG á``jô``M ≈``∏`Y á``«` dÉ``ŸGh
äɪ«¶æàdG ájôM ô°TDƒeh ,»Hô©dG ⁄É``©`dG ‘
ô°TDƒe GÒ`` `NCGh ,»``Hô``©` dG ⁄É``©` dG ‘ á``«`HÉ``≤`æ`dG
∫É› ‘ »``©` jô``°` û` à` dGh ʃ`` fÉ`` ≤` `dG Qƒ`` £` `à` `dG
ɪc .»``Hô``©` dG ⁄É``©` dG ‘ á«Øë°üdG äÉ``jô``◊G
OÉ–’G ᣰûfCG -ô°üàfl πμ°ûHh- ¢Vô©à°SG
‘ á«Øë°üdG äÉjô◊G ÉjÉ°†b ºYO ‘ √Oƒ¡Lh
.»Hô©dG ⁄É©dG

ájDhôdG - §≤°ùe

zá«Hõ◊Gh á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG iƒ`` ≤` `dGzh zÜÉ`` ` ` gQE’G
íHGòe ≈∏Y ÚHGôb Oô``› GƒëÑ°UCG ,IóFÉ°ùdG
AÉ`` eO â``JÉ``Ñ` a ;á``æ` ¡` ŸG √ò`` ` gh á``≤` «` ≤` ◊G √ò`` `g
»Hô©dG ⁄É``©`dG ∫hO ø``e Òãc ‘ Ú«Øë°üdG
á«∏ª©dGh á«æ¡ŸG º¡YÉ°VhCG äQÉ°Uh ,áMÉÑà°ùe
iƒ≤dG äGƒ°UCG ‹É©J ºZQ ,á«≤«≤M áKQÉμH QòæJ
äɪ«¶æàdG äGƒ°UCGh ,á«WGô≤ÁódGh á«°SÉ«°ùdG
äÉfɪ°†dG ÒaƒJh º¡àjɪM IQhô°†H ,á«HÉ≤ædG
¿CG øμÁ »àdG ,á«à°ùLƒ∏dGh á«fƒfÉ≤dGh ájOÉŸG
¤EG ∫ƒ``°`Uƒ``dG ‘h ,º¡∏ªY AGOCG ‘ ºgóYÉ°ùJ
º¡àjɪM âbƒdG ¢ùØf ‘h ,É¡Ø°ûch ≥FÉ≤◊G
‘ π≤J ’ ,á°Só≤e ᪡ªc º``¡` MGhQCG ájɪMh
QhO ø``Yh ,á``≤`«`≤`◊G ø``Y É¡à«°Sóbh ɡ૪gCG
∫É°†ædG äÉ``«`∏`ª`Y ‘ Ú«Øë°üdGh á``aÉ``ë`°`ü`dG
.áØ∏àîŸG »æWƒdG
Öéj …òdG QhódG ᫪gCG ≈∏Y ôjô≤àdG ócCGh
‘ Üô©dG Ú«Øë°ü∏d ΩÉ©dG OÉ–’G ¬H Ωƒ≤j ¿CG
»àdG Isó`≤`©`ŸG ±hô``¶`dG á©«ÑW í«°VƒJ ∫É``›
,»Hô©dG ⁄É``©` dG ‘ ¿ƒ``«`Ø`ë`°`ü`dG É``¡`«`a π``ª`©`j
™bGh ‘ ¬fƒ°SQÉÁ …ò``dG Qhó``dG ᫪gCG ¿É``«`Hh
¤EGh ,º¡eÓbCG ¤EGh º¡dÉ°†f ¤EG Ió°ûH êÉàëj
™ªàéŸG Ωƒª¡H á°Sƒª¨ŸG º¡JGQƒ°üJh º``gGDhQ
™bGƒdG Gò``g ¬``Mô``£`j É``e ∂``dò``ch ,¬``JÓ``μ`°`û`eh
ΩÉ«b á``«`ª`gCG ø``e äÉ``jó``ë`à`dGh ±hô``¶` dG √ò``gh

ádÉM øªs °†àJ ;áëØ°U 120 ‘ ôjô≤àdG AÉLh
äɪ¶æŸG ôjQÉ≤J ™bGh øe á«Øë°üdG äÉjô◊G
:»gh ;áæ£∏°ùdG ÖfÉL ¤EG ádhO 18 ‘ á«HÉ≤ædG
,ájOƒ©°ùdG ,¢ùfƒJ ,øjôëÑdG ,äGQÉeE’G ,¿OQC’G
,Ú£°ù∏a ,¥Gô©dG ,∫Éeƒ°üdG ,ÉjQƒ°S ,¿GOƒ°ùdG
,É«fÉàjQƒe ,Üô¨ŸG ,ô°üe ,É«Ñ«d ,¿ÉæÑd ,âjƒμdG
äÉjô◊G á``dÉ``◊ É``°`Vô``Y ø``ªs `°`†`J É``ª`c .ø``ª`«`dG
á°SGQódG ™bGh øe »Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«Øë°üdG
,»FÉ°üME’G π``«`∏`ë`à`dG äGô`` °` TDƒ` eh á``«` fGó``«` ŸG
øªs °†Jh ,èFÉàædG á°ûbÉæeh ôjô≤àdG á``“É``Nh
Üô©dG Ú«Øë°ü∏d ΩÉ©dG OÉ–’G ∞bƒe ∂dòc
.ôjô≤àdG ∫ƒM
ó¡°ûª∏d á«fCÉàeh á≤«bO IAGôb ôjô≤àdG Ωó≤jh
‘ ¿ƒ``«`Ø`ë`°`ü`dG ¬``«`bÓ``j É``eh ø``gGô``dG »``Hô``©`dG
øY ºμ◊G äÉ£∏°S ∫PÉîJ øe ,∫hódG øe Òãc
º¡æμ“ »àdG äÉfɪ°†dG ÒaƒJ hCG ,º¡àjɪM
∂dòch ,kÉ`«`fGó``«`e º¡∏ªY ΩÉ``¡`e á``°`SQÉ``‡ ø``e
Ëó≤J ‘ á«Øë°üdG º¡JÉ°ù°SDƒe ∫PÉ``î`J ø``e
¢Vô©Jh ,º¡d IófÉ°ùŸGh ºYódG ∫Éμ°TCG ™«ªL
∫É«àZ’Gh πà≤∏d Ú«Øë°üdG øe IÒÑc OGóYCG
´ój’ É``Ã- ó``cDƒ`j É``‡ ;ájó°ù÷G á«Ø°üàdGh
ÉæJÉ©ªà› ‘ á``≤`«`≤`◊G ¿CG -∂``°`û`∏`d ’É`` ›
¿EG- ∫É«àZ’ÉH áaó¡à°ùŸG{ »g äQÉ°U á«Hô©dG
ô¶f ‘ Ú«Øë°üdG ¿CGh -Ò``Ñ`©`à`dG Gò``g RÉ``L
äÉYɪL{ ô¶f ‘h zäÉeƒμ◊Gh ºμ◊G ᪶fCG{

¢Vƒ¡æd iƒ``°`ü`b IQhô``°` V á«Øë°üdG á``jô``◊G
.ádhódG
ºéM ó``jGõ``à`d kGô``°`TDƒ`e ôjô≤àdG ≈``£`YCG ɪc
ºYódG ó©H ,ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN á«Øë°üdG ájô◊G
Ú«Øë°üdG á«©ªL ɪ¡à≤∏J øjò∏dG IófÉ°ùŸGh
ÉcGQOEG ,áæ£∏°ùdG ≈a ÚdhDƒ°ùŸG øe á«fɪ©dG
AõL á``dƒ``Ä`°`ù`ŸG Ió``bÉ``æ`dG á``aÉ``ë`°`ü`dG ¿CÉ` H º¡æe
»°SÉ°SCG ø``cQh ,»eƒ«dG πª©dG è«°ùf øe º¡e
,É¡LÓY ±ó¡H ÉgRGôHEGh ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæe ≈a
≈a á«fɪ©dG Ú«Øë°üdG á«©ªL râªgÉ°S ɪc
,ô°ûædGh äÉ``Yƒ``Ñ`£`ŸG ¿ƒ``fÉ``≤`d É``¡` à` jDhQ Ëó``≤` J
á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫Ó``N Qó°üj ¿CG ô¶àæoj …ò``dG
êGQOEGh »``Ø`ë`°`ü`dG π``ª` ©` dG äGQÉ``°` ù` e ó``jó``ë`à`d
πªYh Úæ≤Jh ,√QÉ``WEG ≈a »YɪàL’G ΩÓ``YE’G
ácô◊G §Ñ°V øμÁo ≈àM ;¬«a äÉjô◊G ôWCG
∫É«LCG OGóYEG ‘ É¡«a ∫ƒÄ°ùŸG ºYOh á«Øë°üdG
™bGƒdG ™`` e »``WÉ``©` à` dG ≈``∏` Y IQOÉ`` ` b á``«`Ø`ë`°`U
OGóYEG ¿CG ¤EG ôjô≤àdG QÉ°TCGh ,áaOÉg á«dƒÄ°ùÃ
¿CG ô``¶`à`æ`j …ò`` dG »`` eÓ`` YE’G ±ô``°` û` dG ¥É``ã` «` e
Oóë«°S á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN QƒædG ¤EG êôîj
Êɪ©dG »``Ø` ë` °` ü` dG É``¡` LÉ``à` ë` j á``ª` ¡` e kGô`` ` `WCG
≈a ¬«∏Y AÉæÑdG øμÁh ,á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN
ájQhô°V ó©J á«©Lôe OÉéjEGh ,á∏Ñ≤ŸG IÎØdG
âØ∏àNG ɪ¡e Ú«Øë°üdG ÚH âbƒdG Gòg ≈a
.º¡HQÉ°ûe

Üô©dG Ú«Øë°ü∏d ΩÉ``©` dG OÉ`` `–’G Qó``°` UCG
⁄É©dG ‘ á``«`Ø`ë`°`ü`dG äÉ``jô``◊G á``dÉ``M ô``jô``≤`J
’{ QÉ©°T â– ,(Ω2014-2013) ΩÉ©∏d »Hô©dG
áaÉë°üdG ó°V ºFGô÷G ‘ ÜÉ≤©dG øe äÓaEÓd
.zÚ«Øë°üdGh
á«Øë°üdG äÉjô◊G ™bGh ôjô≤àdG øªs °†Jh
ó¡°ûj ⁄ 2013 ΩÉ©dG ¿CG GócDƒe ,áæ£∏°ùdG ≈a
å«M ;áæ£∏°ùdG ‘ Ú«Øë°üdG πªY Qóμoj Ée
Ú«Øë°üdG ≈``∏`Y äÉ``Hƒ``≤`Y …CG ¢``Vô``a º``à`j ⁄
áYƒª°ùŸGh IAhô``≤` ŸG á«Øë°üdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ŸG hCG
™°SƒJ
s ≈``à`dG äÉ``jô``◊G á``dÉ``◊ kGô``¶` f ;á``«` Fô``ŸGh
Iõ¡LC’G ¢``Uô``Mh ,ΩÉ`` ©` dG Gò`` g ∫Ó`` N É``gGó``e
Ú«Øë°üdG QhO º¡ØJh ¿hÉ©àdG ≈∏Y á«eƒμ◊G
Ió``MGh á``«`FÉ``°`†`b á``dÉ``M â``∏`é`°`o `Sh ;º``¡`à`«`ª`gCGh
áØ«ë°U »``gh (the week) áØ«ë°U ó°V
¤EG ΩÉ``©` dG AÉ`` ` YO’G π``Ñ`b ø``e â``∏` «` MoCG ,á``°` UÉ``N
»«∏ãe{ ∫ƒM ÉYƒ°Vƒe Égô°ûf áé«àf ;áªμëŸG
;™ªàéŸG ≈a IÒÑc áé°V QÉKCG …òdGh ,z¢ùæ÷G
§ªædG ¥É``«` °` S ø``Y á``Ø`«`ë`°`ü`dG â``Lô``N å``«` M
ájô◊G Ohó``M äRhÉ``Œh ,»``æ`jó``dGh »``bÓ``NC’G
øe âeób ≈àdG á°†«¨ÑdG QÉKB’G ¤EG á«Øë°üdG
¢ùæ÷G »«∏ãe IÉ«M øY á≤Ø∏e á°üb É¡dÓN
Ú«Øë°üdG á«©ªL râ``fGOCG å«M ;áæ£∏°ùdG ≈a
ÉgRhÉéàd kGô¶f ;áØ«ë°üdG ¬Jô°ûf Ée á«fɪ©dG
ÒãJ ób á°SÉ°ùM πFÉ°ùe ≈a AGôª◊G •ƒ£ÿG
Gòg ¤EG ô¶æj ™ªà› ≈a πbÓ≤dG øe ÒãμdG
.äÉeôëŸG øe ¬fCG ≈∏Y ôeC’G
á«©ªL π``é` °` ù` J ⁄ ,∂`` ` ` dP Gó`` ` `Y É`` ª` `«` `ah
hCG çOGƒ`` M …CG ΩÉ``©` dG Gò``g ∫Ó``N Ú``«`Ø`ë`°`ü`dG
Ú«Øë°üdG Ú``H ™WÉ≤àdG áé«àæc äɶMÓe
;ÉgÒZh á«eƒμ◊G AGƒ°S á«æ©ŸG äÉ°ù°SDƒŸGh
Ωƒªg π≤f ≈``a »Øë°üdG Qhó``dG ™°Sƒàd Gô``¶`f
,É¡æY ´ÉaódGh ºgÉjÉ°†b »æÑJh ,™ªàéŸG OGôaCG
á«fɪ©dG Ú«Øë°üdG á«©ªL âYÉ£à°SG ó``bh
ÇOÉÑŸG øe ÒãμdG ¢Sôu μJ ¿CG ,2013 ΩÉ©dG ∫ÓN
ó≤ædG πÑ≤Jh ,á«fɪ©dG áMÉ°ùdG ≈``a Ωƒª¡dGh
á°†¡ædÉH AÉ``≤` JQ’G ≈``a º``gÉ``°`ù`j …ò`` dG AÉ``æ`Ñ`dG
¢ü«î°ûàdGh ±ÉØ°SE’G øY OÉ©àH’Gh ájƒªæàdG
¿CG á``«`ª`gCGh ,»Øë°üdG πª©dG Ωó``î`j ’ …ò``dG

ôjƒ°üàdG IQhO ΩÉààNG
ó¡©Ã »Fƒ°†dG
ÖjQóà∏d ¿ƒæØdG
á«Ø«°ùdG ógÉf - §≤°ùe
ó¡©Ã »Fƒ°†dG ôjƒ°üàdG IQhO râªààNG
,»Mô°ùŸGh »`` eÓ`` YE’G Ö``jQó``à`∏`d ¿ƒ``æ` Ø` dG
…ôëÑdG ó«©°S Qƒ``°`ü`ŸG râaÉ°†à°SG »``à` dGh
Ú«Øë°üdG á``«`©`ª`L IQGOEG ¢``ù`∏`› ƒ``°`†`Y
¬àHôŒ ¢Vô©d ;ø``jQƒ``°`ü`ŸG áæ÷ ¢``ù`«`FQh
.»Øë°üdG ôjƒ°üàdG ∫É› ‘ ¬JÈNh
øe ájôª©dG áÄØdG IQhó`` dG âaó¡à°SGh
ÚFóàÑŸG ÖjQóJ ±ó¡H ;áæ°S 17 ≈àMh 12
ΩGóîà°S’Gh ‘GôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG ádBG ≈∏Y
º¡©«é°ûJ ¤EG áaÉ°VEG ,»ª∏©dGh í«ë°üdG
,ÉgRGôHEGh ájôjƒ°üàdG äÉYGóHE’G ᫪æJ ≈∏Y
É¡ØFÉXhh ôjƒ°üàdG ä’BG AGõ`` LCG á``aô``©`eh
º¡ª«∏©J É``°` †` jCGh ,ΩGó``î` à` °` S’G á``≤` jô``Wh
êGôNEG á«Ø«ch ,ôjƒ°üàdG ÇOÉÑeh äÉ«°SÉ°SCG
AÉ£NC’G ≈∏Y ±ô©àdGh ,á«aGôZƒJƒa IQƒ°U
¬jô°üÑdG ájò¨àdG ≈∏Y õ«cÎdGh ,á©FÉ°ûdG
øY ∞∏àîJ á«°üî°T Iô¶f ≥∏ÿ Iôªà°ùŸG
.ôNB’G
¿Gƒæ©H á``≤` HÉ``°` ù` e IQhó`` ` ` `dG â``æ` ªs ` °` †` Jh
É¡dÓN ø`` e »`` à` `dGh ,zÒ``¨` °` ü` dG Qƒ`` °` ü` ŸG{
‘ ¤hC’G õ``cGô``ŸG ≈``∏`Y ¿ƒ``cQÉ``°`û`ŸG ¢``ù`aÉ``æ`J
∫hC’G õcôŸG ≈∏Y â∏°üM ó≤a ;ΩÉàÿG πØM
¿Éch ,á«∏«μ°ûdG ô°UÉf âæH …QGòY ácQÉ°ûŸG
.…ÈdG ôjƒ°üàdG ‘ πãªàj IQƒ°üdG Qƒfi
ó«©°S Qƒ``°` ü` ŸG º``∏`°`S ,IQhó`` ` dG ΩÉ``à` N ‘h
ÚcQÉ°ûª∏d ô``jó``≤` à` dG äGOÉ``¡` °` T …ô``ë` Ñ` dG
ájQÉcòJ á``jó``g ó``¡` ©` ŸG Ωqó` ` `bh ,Ú`` HQó`` ŸGh
≥«aƒàdG ΩGhO º``¡` d É``«` æ` ª` à` eo ..…ô``ë` Ñ` ∏` d
.ìÉéædGh

ó©à°ùj πFɪ°S …OÉf
á∏«÷G IõFÉL ¥ÓWE’
ËôμdG ¿BGô≤dG ßØ◊
…ôeÉ©dG ÖdÉW - πFɪ°S
™HÉàdG »bô°ûdG á∏«÷G ≥jôa ó©à°ùj
IõFÉL á≤HÉ°ùe ¥Ó``WE’ πFɪ°S …OÉ``æ`d
™e ¿hÉ``©`à`dÉ``H ,Ëô``μ` dG ¿BGô``≤` ∏` d á``∏`«`÷G
.πFɪ°S …OÉf
á≤HÉ°ùŸG á``eÉ``bEG ø``Y ≥``jô``Ø`dG ø``∏` YCGh
á°ùªN ∫Ó``N øe ;¿É°†eQ ô¡°T ∫Ó``N
GAõL øjô°ûY ßØM :»``gh ;äÉjƒà°ùe
iƒà°ùŸG É``ª`æ`«`H ,Ëô`` μ` `dG ¿BGô`` ≤` `dG ø`` e
iƒà°ùŸGh ,AGõ`` `LCG Iô``°`û`Y ß``Ø`M ÊÉ``ã` dG
™HGôdGh ,AGõ`` ` LCG á°ùªN ß``Ø`M å``dÉ``ã` dG
¢ùeÉÿG iƒà°ùŸG GÒNCGh ,øjCGõL ßØM
ƒgh ¬`` fhO É``ª`a å``dÉ``ã`dG ∞``°`ü`dG ÜÓ``£` d
.§≤a ºq Y AõL ßØM
»HQÉëŸG ΩÓ``°` S ø`` H ∞``«` °` S í`` `°` ` VhCGh
á≤HÉ°ùŸG ¿CG ,IõFÉ÷G ≈∏Y ΩÉ©dG ±ô°ûŸG
ÜÉàc ß``Ø`M ≈``∏`Y ™«é°ûàdG ¤EG ±ó``¡`J
Ωɪàg’G º``«` b ¢`` Sô`` Zh ,õ`` jõ`` ©` `dG ˆG
áÄ°TÉædG ¢``Sƒ``Ø` f ‘ Ëô`` μ` `dG ¿BGô`` ≤` `dÉ`` H
º««≤àdG á``jGó``H ¿CG Gó``cDƒ` e ..ÜÉ``Ñ` °` û` dGh
»¡àæJh ,¿É°†eQ øe ¢ùeÉÿG ‘ ¿ƒμà°S
ÚcΰûŸG Oó``Y ≠∏Hh ,¬æe øjô°û©dG ‘
øjô°ûYh á``°` ù` ª` Nh Ú``à` FÉ``e ø`` e Ì`` `cCG
”h ,á``°`ù`ª`ÿG äÉ``jƒ``à`°`ù`ŸG ‘ É``≤`HÉ``°`ù`à`e
º««≤à∏d õ``cGô``e á°ùªN ≈∏Y º¡ª«°ù≤J
.áj’ƒdG AÉëfCG ™«ªL ≈∏Y áYRƒe
:»HQÉëŸG ∫É``b ,á≤HÉ°ùŸG õFGƒL ø``Yh
øe ÌcCG ≠∏H á≤HÉ°ùŸG õFGƒL ´ƒª› ¿EG
ÌcCG Ëô``μ`J ºà«°Sh ,∫É`` jQ ±’BG á``©` HQCG
™«é°ûàd á≤HÉ°ùŸG ‘ ÉcQÉ°ûe Úà°S øe
¬LƒJh ..Ú≤HÉ°ùàŸG øe øμ‡ OóY ÈcCG
äÉ¡é∏d ô``jó``≤` à` dGh ô``μ`°`û`dÉ``H »``HQÉ``ë` ŸG
Gƒª¡°SCG ø``jò``dG OGô`` ` `aC’Gh äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸGh
ÉgõFGƒLh á``≤`HÉ``°`ù`ŸG ™``«`é`°`û`Jh º`` YO ‘
Òî∏d º¡ÑM ≈∏Y ∫ój Ée ƒgh ,᪫q ≤dG
ájÒÿG ™jQÉ°ûŸG ™e ábOÉ°üdG º¡àØbhh
.á«Yƒ£àdG

Qƒ°U áj’ƒH »Ø«°üdG AÉ°ùæÿG õcôe ‘ Aƒ°†dÉH º°Sô∏d á`«ÑjQóJ á``°TQh »Ø«°üdG ôμH »HCG øH ˆGóÑY õcôà πªY á°TQh ..»Øë°üdG ÈÿG OGóYEG
»°ùÑ◊G QóH - á«bô°ûdG ∫ɪ°T
…ƒ∏©dG óªM - Qƒ°U
õcôà »Ø«°üdG èeÉfÈdG ᣰûfCG ´ƒs æàJ
∞∏àflo áæªu °†à oe ;Qƒ°U áj’ƒH AÉ°ùæÿG
á«°VÉjôdGh ᫪∏©dGh á«aÉ≤ãdG è``eGÈ``dG
Iôe ∫hC’h- õ``cô``ŸÉ``H òØf å«M ;á``«`æ`Ø`dGh
-á¶aÉëŸÉH á«Ø«°üdG õcGôŸG iƒà°ùe ≈∏Y
É¡eób ,Aƒ°†dÉH º°SôdG ∫ƒ``M πªY á°TQh
ídÉ°U ø``H ó``ª` MCG ‘Gô``Zƒ``Jƒ``Ø` dG Qƒ``°` ü` ŸG
.…ƒ∏©dG
á°TQƒdG òØæe …ƒ``∏`©`dG ó``ª` MCG í``°` VhCGh
;QhÉëŸG ø``e GOó`` `Y äó``¡` °` T á``°` TQƒ``dG ¿s CG
øY á``«`aGô``Zƒ``Jƒ``a IQƒ``°` U •É``≤`à`dG :É``¡`æ`e
¿CG »¨Ñæj å``«`M ;Aƒ``°`†`dÉ``H º``°`Sô``dG ≥``jô``W
¬«a §≤à∏à°S …òdG ¿ÉμŸG hCG áaô¨dG ¿ƒμJ
GÒeÉc Oƒ``Lh ¤EG áaÉ°VEG ,ɪ∏¶ oe Qƒ°üdG
áfƒ∏e Aƒ``°`V í«HÉ°üeh πeÉëH ∫Éà«éjO
AÉ°†«H í«HÉ°üà ɡæY á°VÉ©à°S’G øμÁ
ºàjh .áfƒ∏e á«μ«à°SÓH ™£≤H É¡à«£¨Jh
¿CG ójôJ …ò``dG πμ°ûdÉH í«HÉ°üŸG ∂jô–
≈∏Y GÒeÉμdG π©L ™``e ájÉ¡ædG ‘ ô¡¶j
øe OóY êÉàfEG ”h .»JGòdG âbDƒŸG á«©°Vh
.IÈ©ŸG á«æØdG äÉMƒ∏dG

¢Vô©à°SGh (∂«à°SÓÑdG Ö∏Y) áÄ«ÑdG äÉ``eÉ``N ô``jhó``J IOÉ``YG ∫Ó``N ø``e
≈∏Y πª©dG º«°ù≤J ”h ,∂«à°SÓÑdG Ö∏Y π«μ°ûJ á«Ø«c ÜÓ``£`dG ™``e
á«μ«à°SÓÑdG Ö``∏`©`dG ΩGó``î`à`°`S’ §«£îàdG ÜÓ``£` dG CGó`` Hh äÉ``Yƒ``ª`›
IQƒaÉf π«μ°ûàH ¤hC’G áYƒªéŸG â``eÉ``b å«M ;…QÉ``μ`à`HG πªY êGô`` NE’
í«HÉ°üe áaÉ°VEÉH ÉjÌdG πμ°ûH ìÉÑ°üe âéàfCG á«fÉãdG áYƒªéŸGh á«FÉe
á«FÉe IQƒ``aÉ``f âeób áãdÉãdG áYƒªéŸGh á«fhÎμdEG Iô``FGOh (LED)
IOhõe á«FÉe IQƒ``ahÉ``f â∏μ°T á©HGôdG áYƒªéŸGh ¿ƒ∏e AÉ``e ΩGóîà°SÉH
.(LED) í«HÉ°üÃ

,zAɪàfGh A’h »Ø«°U{ QÉ©°T â– »Ø«°üdG èeÉfÈdG äÉ«dÉ©a π°UGƒàJ
ᣰûfCG áæªu °†àoe ,á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ôμH »HCG øH ˆGóÑY õcôÃ
äÓMôdGh ,»°VÉjôdG ∫ÉéŸG ¤EG áaÉ°VEG ,»ª∏©dGh ‘É≤ãdG ÚdÉéŸG ‘
.áØ∏àîŸG á«ÑjQóàdG ¢TQƒdGh á«∏ª©dG
»eÓYE’G- »°ùÑ◊G ôeÉY øH óªM ™e ¿ƒcQÉ°ûŸG ÜÓ£dG πYÉØJh
OGóYEG á«Ø«c{ ¿GƒæY râ∏ªM »àdG πª©dG ábQh ‘ -á«fɪ©dG AÉÑfC’G ádÉcƒH
á«Ø«ch ,ÈÿG É¡H ôÁ »àdG πMGôŸG ¿É«H ∫ÓN øe ;z»Øë°üdG ÈÿG
;äÓéŸGh ∞ë°üdG ‘ ô°ûædÉH á«FÉ¡ædG IQƒ°üdG ¤EG ¬H ∫ƒ°Uƒ∏d ¬àÄ«¡J
øe ¬àHÉàμd OGó©à°S’Gh áÄ«¡àdG á∏Môe ‘ ÈÿG ¬H ôÁ Ée í°VhCG å«M
IÒ¨°U Iôcòe :»gh ;ÈÿG á«£¨J ‘ áHƒ∏£ŸG äÉeõ∏à°ùŸG ôaGƒJ å«M
äÉfƒμe ø``e ¿CG ¤EG Éàa’ ..á«aGôZƒJƒa ôjƒ°üJ á``dBGh π«é°ùJ RÉ``¡`Lh
¢Vô©à°SG º``K .´ƒ``°`Vƒ``ŸGh ,IOÉ``ŸG ó©e º``°`SGh ,¿Gƒ``æ`©`dG :»Øë°üdG È``ÿG
AÉ≤∏dG AGôLEG ÖfÉL ¤EG ,√OGóYEG πMGôeh ÈÿG áZÉ«°U á≤jôW »°ùÑ◊G
.»Øë°üdG
Gƒ≤≤Mh ≥FGƒ©dG Gƒ``∏`jRCG{ ¿Gƒæ©H πªY á``bQh á«μjÈdG IRƒ``e â``eós `bh
ádGREÉH ¬MÉéæd OôØdG ájDhQ ‘ πãªàj ìÉéædG ≥jôW ¿CG IócDƒe ;zìÉéædG
™FGQ ìÉéædG ¥Gòªa ;É¡d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh πcÉ°ûŸGh äÉ≤«©ŸG ™«ªL
äGƒ£Nh π°ûØdG IOGQEG ÖæŒ IQhô°V ≈∏Y äó``cCGh ,¿ƒ∏°TÉØdG ¬aô©j ’
.AÉ£NC’G ÖæéàJ á«Ø«ch IOÉ◊G ájhGõdG øY OÉ©àH’Gh πcÉ°ûŸG á¡LGƒŸ
IôgƒL á``YQõ``e ‘ IôμàÑŸG ¬``JÉ``YGó``HEG »HÉ«°ùdG ∫Ó``g ´Î``î`ŸG Ωsó` bh
ÜÓ£dG ™àªà°SG å«M ;õcôŸG øY kGó«©H áØ∏àfl áÄ«H ¿ƒμàd á°VhôdG
ájQÉμàHG ∞– ™æ°Uh É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch á«μ«à°SÓÑdG ™£≤dG πjƒëàH

á°VÉjQ

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g 1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

22

á∏Ñ≤ŸG ä’ƒ£ÑdG ¢Vô©à°ùj z»°VÉjôdG áWô°ûdG OÉ–G{ ¿ƒà°SôØ∏«°Sh ∑QÉH ÏdhCG á«FÉæK ó©H z»J.»L{ »`a ójóL èjƒàJ øY åëÑj »KQÉ◊G

¿ÉªYo áWô°T ádƒ£H á°ûbÉæeh ,ΩÉ©dG Gò¡d
á°ûbÉæeh ,2014 ΩÉ©d ájÉeô∏d á«fÉ£∏°ùdG
Iô``μ`d á``«`fÉ``£`∏`°`ù`dG ¿É``ª` Y á``Wô``°` T á``dƒ``£` H
¿É``ª`Y á``Wô``°`T á``dƒ``£`H º``«`«`≤`Jh ,á``dhÉ``£` dG
¥ô£àdG ¤EG áaÉ°VEG ,ó«dG Iôμd á«fÉ£∏°ùdG
ΩÉ``ª` à` g’G äGP äÉ`` Yƒ`` °` `Vƒ`` ŸG ¢``†` ©` H ¤EG
ä’ƒ``£`Ñ`d ‘É``≤` ã` dGh »``°`VÉ``jô``dG ô``jƒ``£`à`dÉ``H
.á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T

ájDhôdG - §≤°ùe
á``Wô``°` û` dG OÉ`` ` `–G IQGOEG ¢``ù` ∏` › ó``≤` Y
…Qhó``dG ¬YɪàLG ,¢``ù`eCG ìÉÑ°U ,»°VÉjôdG
∂∏ŸGóÑY ó«≤©dG á°SÉFôH ,ΩÉ©dG Gò¡d ™HGôdG
¢ûbÉfh ..OÉ–’G ¢ù«FQ »YhQõŸG ¿É°ùZ øH
:É``gRô``HCG ;äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ŸG ø``e GOk ó``Y ´É``ª`à`L’G
á`` «` `HOC’Gh á``«`aÉ``≤`ã`dG Ú``à`≤`HÉ``°`ù`ŸG á``°`û`bÉ``æ`e

ó``¡`÷G QÉ``ª` K É``æ`«`æ`Lh É``æ`©`à`ª`à`°`SG É``æ`æ`μ`d ,á``∏`°`UGƒ``à`e
≥jôØdGh Ú≤FÉ°ùdG ÚH ∑ΰûŸG πª©dG ‘ ÊÉØàdGh
ÉæfCÉH ¿B’G ∫ƒ≤dG ÉææμÁ ¬``fG »``KQÉ``◊G ó``cCGh ..»æØdG
áÑ∏◊G √ò¡a ;IQGó°üdGh áeó≤ŸG ƒëf ƃ∏Ñ∏d ≈©°ùf
¢TQƒH Ï``e ≈∏Y Rƒ``Ø`dG É¡«a Éæ≤≤Mh Gó«L É¡aô©f
®ÉØàMÓd ≈©°ùf ΩÉ©dG Gògh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ,3 »J.»L
.“õ«‡ »æa ≥jôah iƒbG IQÉ«°S OƒLh ™e Ö≤∏dÉH
ΩÉ``≤`J å``«` M ;π``«` e 2^97 QÉ``ª` °` †` ŸG ∫ƒ`` W ≠``∏` Ñ` jh
ó``MC’G Ωƒ``j ¢SOÉ°ùdGh ¢ùeÉÿG ÚbÉÑ°ùdG äÉ°ùaÉæe
IóŸ Iô◊G äÉÑjQóàdG ¬≤Ñ°ùJh ‹É◊G ô¡°ûdG øe 22
äÓ«gCÉàdG ΩÉ≤J ¿G πÑb ƒ«fƒj 21 âÑ°ùdG Ωƒj ÚàYÉ°S
.á«FÉ°ùŸG IÎØdG ‘ Ωƒ«dG ¢ùØf ‘
Éæ≤≤M” :ÓFÉb ™HÉJ -ÉeÉY 32 ≠dÉÑdGh- »KQÉ◊G
k
,¿’G ≈àM É¡«a ÉæcQÉ°T »àdG äÉbÉÑ°ùdG πc ‘ ÉWÉ≤f
•É≤ædG øe ójõŸG ó°üëf ±ƒ°S ÉæfCÉH ¿ƒ≤KGh ÉæfCGh
É棣N É``e Ö°ùM Qƒ``eC’G äQÉ``°`S GPEG áÑ∏◊G √ò``g ‘
‘ ≥jôØdG ∫Gõ``j ’h ,äÉbÉÑ°ùdG ‘ OQGh A»°T πch ¬d
õcôŸÉH øjÉch »KQÉ◊G ßØàëj ∂dòch ådÉãdG õcôŸG
.“á£≤f 70 ó«°UôH Ú≤FÉ°ù∏d áÑ°ùædÉH ådÉãdG

»J.»L ádƒ£H øª°V ¿ƒJÎæ°S á«°VQCG ≈∏Y RƒØdG
Ék©aGO Éæ«£©j Gò``gh ,πªëàdG äÉbÉÑ°ùd á«fÉ£jÈdG
.“áÑ∏◊G √òg ≈∏Y ójóL øe RƒØdG ¤EG GkÒÑc
Gò¡a ,≥``jô``Ø`c Éæd áÑ°ùædÉH” :»``KQÉ``◊G ±É``°` VCGh
äÉ``bÉ``Ñ`°`S á``∏`°`ù`∏`°`S ‘ Gó``jó``L GkQÉ``°` ù` e π``μ`°`û`jo ΩÉ``©` dG
∑QÉH ÏdhCG ‘ øjRƒa ¿B’G ¤EG Éæ≤≤M ó≤a ,πªëàdG
¿ƒà°SôØ∏°S ‘ ¥É``Ñ`°`ù`dG õ``«`“ å``«`M ;¿ƒ``à`°`Sô``Ø`∏`°`Sh
äÉYÉ°S 3 äôªà°SG »àdGh á∏jƒ£dG Ió``ŸGh áHƒ©°üdÉH

∂æÑdGh ,áMÉ«°ùdG IQGRhh ,á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRhh
áYƒª›h ,ä’É°üJÓd ¢SQƒædGh ,Êɪ©dG »æWƒdG
IQÉ«°S Oƒ≤j …ò``dGh -øJQÉe Ï°ShCG QÉ°û◊G äÉcô°T
õcôe øY ôNCÉàj ’ ,ΩÉ©dG Gòg Iôe ∫hC’ øJQÉe Ï°ShG
¿EÉa ∂dòd §≤a •É≤f ™HQCÉH ’EG ,IQGó°üdGh áeó≤ŸG
øjÉc ¬∏«eRh »KQÉ◊G ΩÉ``eCG á«JGƒeh IÒÑc á°UôØdG
øμ“ Ée GPEG IQGó°üdG ÖMÉ°U øe IQGó°üdG IOÉ©à°S’
∫hC’G ¥ÉÑ°ùdG ‘ ∫hC’G õcôŸÉH ôضdG ø``e ≥jôØdG
kÉ«°ûàæe ¥ÉÑ°ùdG Gòg ¿ÉªY ≥jôa πNójh .ÊÉãdG hG
¿ƒà°SôØ∏«°S áÑ∏M ≈∏Y á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ º¡e RƒØH
øμ“h ¿’G ≈àM ä’ƒ÷G iƒbGh ∫ƒWCG ¿Éc …òdGh
∂dP πμ°ûjh ∫hC’G õ``cô``ŸÉ``H Rƒ``Ø`dG ø``e ≥``jô``Ø`dG ¬«a
√òg Ö≤d ≈∏Y á°ùaÉæŸG ‘ ≥jôØ∏d GÒÑc Éjƒæ©e É©aGO
™e Rƒ``Ø`dG á«é«JGΰSG ™``°`Vh ≈∏Y πª©dGh á``dƒ``÷G
.¢ù«HƒJQƒe »æØdG ≥jôØdG
∫ƒ``≤`j ¿ƒ``JÎ``æ`°`S ‘ á``eOÉ``≤` dG ¬``à`cQÉ``°`û`e ∫ƒ`` Mh
¥ÉÑ°ùdG ‘ Oƒ≤ŸG ∞∏N IOƒ©dG ¤G ™bƒàf” :»KQÉ◊G
á∏«ªL äÉ``jô``cP Éæd âfÉc å«M ¿ƒJÎæ°S ‘ ΩOÉ``≤`dG
øe πμjÉe »∏«eRh É``fG âæμ“ Éeó©H ,»°VÉŸG ΩÉ©dG

ájDhôdG - §≤°ùe
óªMCG ÊÉ``ª`©`dG äGQÉ``«`°`ù`dG äÉbÉÑ°S º``‚ ¿ƒμ«°S
¿ÉªY ≥jôa øe øjÉc πμjÉe ¬∏«eR ¬©eh ,»KQÉ◊G
É≤≤M ¿CG ó©H ,ó``jó``L mó``– ‘ ,äGQÉ``«`°`ù`dG äÉbÉÑ°ùd
»L á``dƒ``£` H ‘ á``©` HGô``dGh ¤hC’G Ú``à` dƒ``÷G Ö``≤` d
ádƒ÷G ¥ÉÑ°S ‘ ¿É``cQÉ``°`û`jo ÉeóæY ,á«fÉ£jÈdG »``J
á«°VQCG ≈∏Y ΩÉ≤J »àdGh ádƒ£Ñ∏d á°SOÉ°ùdGh á°ùeÉÿG
.¿óæd á«fÉ£jÈdG ᪰UÉ©dG ∫ɪ°T ¿ƒJÎæ°S áÑ∏M
¬∏«eR á«©Ã »``KQÉ``◊G ó``ª`MG π£ÑdG ∫hÉë«°Sh
•É≤ædG å``«`M ø``e ≥``jô``Ø`dG á``«`©`°`Vh Ú°ù– ,ø``jÉ``c
ïjQÉàH ¿ƒ``JÎ``æ`°`S ‘ ΩOÉ``≤` dG ¥É``Ñ`°`ù`dG ‘ Ö``«`JÎ``dGh
≥jôØdG ∫Gõ`` j’ å``«`M ;‹É`` ◊G ô¡°ûdG ø``e 22h 21
,ádƒ£ÑdG ‘ ΩÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y ådÉãdG Ö«JÎdG ‘
∞MõdG ‘ ºgÉ°ùj ójóL Ö≤d øY »KQÉ◊G åëÑjh
ájÉ¡f ™e á°ùaÉæŸG ‹ÉàdÉHh ;ádƒ£ÑdG ¬eó≤e ƒëf
º°SÉH Iôe ∫hC’ ≥jôØdG ácQÉ°ûe ™e Ö≤∏dG ≈∏Y º°SƒŸG
.πeÉμàe ÊɪY ≥jôa
,Êɪ©dG ¿GÒ``£`dG πÑb ø``e Ωƒ``Yó``ŸGh- »``KQÉ``◊G

ô°TƒH ™ªéà ájófC’G ÜÉÑ°T ôμ°ù©e »`a ÚcQÉ°ûŸG »≤à∏j »°ùÑ◊G èeÉfÈdG øª°V É≤jôa 764h ..äÉØdÉîŸG ó°V IóMƒe á«æa áëF’ :z∂≤jôa ™é°T{

ÖY’ π°†aG Ö≤d ≈∏Y â∏°üMh äGRÉ`` ‚G Ió``Y
¤G GOó``› IOƒ``©`dG äQô``b ∂``dP ó©H …Qhó`` dG ‘
…OÉ``f ™``e â``aÎ``MG å``«`M …õ``«` ∏` ‚’G …Qhó`` ` dG
,á``©` FGQ ±GÎ`` MG á``Hô``Œ ¬``©`e â``°`†`Nh ¿ƒ``à`dƒ``H
,»HhQh’G OÉ–’G ¢SCÉc ‘ äÉjQÉÑe ¬©e â°†Nh
…OÉ``æ`d IQÉ`` `Y’G π«Ñ°S ≈``∏`Y â``∏`≤`à`fG ∂``dP ó``©` Hh
¢†©H ‘ »``°`SÉ``°`SG ¢``SQÉ``ë`c ¬``©`e Ö``©` dh ¿É``é` jh
.zäÉjQÉÑŸG

¿ƒL ÖîàæŸG ≈eôe ¢``SGô``M ÜQó``e ≥jôW ø``Y
á∏°UGƒe ø``e ∂``dP ó©H øμ“G ⁄ »æμdh ,êQƒ``H
πª©dG á°üNQ »©e OƒLh ΩóY ÖÑ°ùH ¬©e QGƒ°ûŸG
¢VƒN É¡«∏Y ‹ƒ°üM •ô°T ¿Éch ,É«fÉ£jôH ‘
»æWƒdG Ö``î`à`æ`ŸG ™``e äÉ``jQÉ``Ñ` ŸG ø``e ±É`
m ` c Oó``Y
Ö©∏dG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G •ô°T Gògh ,∫h’G
èjhÔdG ¤G ÜÉgòdG äQôb ∂dP ó©H …Qhó``dG ‘
¬©e â≤≤M äGƒæ°S çÓK IóŸ Úd …OÉf ‘ Ö©∏d

ájDhôdG - §≤°ùe

ájDhôdG - §≤°ùe

ÜÉÑ°T ôμ°ù©e äÉ«dÉ©Ød ÊÉ``ã`dG Ωƒ``«`dG ó¡°T
¿hDƒ`°`û`dG IQGRh ¬ª¶æJ …ò`` dG- ÊÉ``ã` dG á``jó``fC’G
,…QÉ`` ÷G ƒ``«`fƒ``j 21 ≈``à`M ôªà°ùjh ,á``«`°`VÉ``jô``dG
-ô°TƒÑH »``°`VÉ``jô``dG ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É£∏°ùdG ™ªéÃ
ÉæÑîàæe ≈``eô``e ¢``SQÉ``M »°ùÑ◊G »``∏`Y Qƒ``°`†`M
¬«aÎdG áYÉ≤H ∂dPh ,Ωó≤dG Iôμd ∫hC’G »æWƒdG
¿É£∏°ùdG ™ªéà á``«`æ`Wƒ``dG äÉ``Ñ`î`à`æ`ŸG õ``cô``Ã
.ô°TƒÑH »°VÉjôdG ¢SƒHÉb
ôμ°ù©e äÉ«dÉ©a ‘ ÚcQÉ°ûŸG »°ùÑ◊G »≤àdGh
ÖMQh ,§≤°ùe á¶aÉëà ÊÉãdG ájófC’G ÜÉÑ°T
:∫É`` bh ,Ú``cQÉ``°`û`ŸÉ``H AÉ``≤` ∏` dG á``jGó``H ‘ »``°`ù`Ñ`◊G
™ªéàdG Gò``g ‘ ºμ©e …ó``LGƒ``à` H Gó``L ó``«`©`°`S{
…hôμdG …QGƒ°ûe øY çó–Gh ,Ö«£dG »HÉÑ°ûdG
»àdGh Ωó≤dG Iô``c ⁄É``Y ‘ ‘GÎ``M’G »JÒ°ùeh
CGóÑj áæ£∏°ùdG ‘ ÖY’ …CG IOÉ©ch ,»àjGóH âfÉc
á«∏g’G ¥ôØdG ‘ Ö©∏dG ºK …QGƒ◊G øe √QGƒ°ûe
»Ñ«°†ŸG …OÉ``æ` d Ö``©`∏`dG ¤G â``∏`≤`à`fG ∂`` dP ó``©`H
ÚÄ°TÉædG á«æWƒdG äÉÑîàæŸG ™e Ö©∏dG ºK øeh
.z∫h’G ÖîàæŸG ¤G ’ƒ°Uh ÜÉÑ°ûdGh
CGó``H ‘GÎ`` M’G …QGƒ``°`û`e{ :»°ùÑ◊G ±É``°`VGh
IÎ``a ∫Ó`` N ø``e …õ``«` ∏` ‚’G ¿ƒ``à` dƒ``H …OÉ`` f ‘
∂dP ¿É``ch ,ΩÉ``jG 10 Ió``Ÿ É¡à«°†b »àdG áHôéàdG

π«°UÉØJ øY á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh âØ°ûc
≥∏£æe øe »JCÉj …òdGh ,z∂≤jôa ™é°T{ èeÉfôH
Ωɪàg’G ≈∏Y á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¢UôM
Ωɪàg’G ‘ ɪ«°S ’ ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ´É£≤H
.ÉgQhO π«©ØJh á«∏gC’G ¥ôØdÉH
Ió«Wh ábÓY OÉ``é`jEG ¤EG èeÉfÈdG ±ó``¡`jh
á∏¶e â– πª©dGh ,á«∏gC’G ¥ôØdGh ájófC’G ÚH
øjó«éŸGh ÖgGƒª∏d á°UôØdG á``MÉ``JEGh ,á``jó``fC’G
äÉÑîàæª∏d É¡æeh ,á«°VÉjôdG ájófC’G ¥ôa óaôd
ΩÉ©∏d èeÉfÈ∏d IQGRƒ``dG º«¶æJ »JCÉjh .á«æWƒdG
Iô``c »àÑ©d º°†j …ò`` dGh ‹Gƒ``à` dG ≈``∏`Y ÊÉ``ã` dG
.IôFÉ£dG IôμdGh Ωó≤dG
Gô“Dƒe èeÉfÈ∏d á«°ù«FôdG áæé∏dG äó≤Yh
,Ö«°ùdG OÉà°SÉH äGô“DƒŸG áYÉb ‘ ,¢ùeCG ,É«Øë°U
ôjóe …ôeÉ©dG óªfi áæé∏dG ¢ù«FQ Qƒ°†ëHh
¿hDƒ°ûdG IQGRƒ``H á«°VÉjôdG ᣰûfC’G óYÉ°ùe ΩÉY
á«°ù«FôdG áæé∏dG AÉ``°`†`YCG Qƒ``°`†`Mh á«°VÉjôdG
øe ∞«Ødh ,èeÉfÈ∏d á«YGôdG äÉcô°ûdG »∏ã‡h
.Ú«eÓY’G
á``æ`é`∏`dG ¢``ù` «` FQ …ô`` eÉ`` ©` dG ó``ª` fi çsó` ` ` –h
ᣰûfC’G óYÉ°ùe ΩÉY ôjóe èeÉfÈ∏d á«°ù«FôdG
:ÓFÉb ..á«°VÉjôdG ¿hDƒ`°`û`dG IQGRƒ``H á«°VÉjôdG

30 á«fÉãdG »`a ÉfÉZ ≈eôe »`a ÉμjôeCG ±óg Ö°ùàëj zÉØ«ØdG{
™HÉàdG äGAÉ°üME’G ≥jôa ¬ë°VhCG Ée
¢``SCÉ`c ‘ π``é`°`S ±ó`` g ´ô`` °` `SCGh z.É``æ` d
»cÎdG ÈY á«fÉK 11 ó©H AÉL ⁄É©dG
á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ≈eôe ‘ ôμ°T ¿ÉbÉN
‘ å``dÉ``ã`dG õ``cô``ŸG ó``jó``– IGQÉ``Ñ` e ‘
iô``NC’G á``KÓ``ã`dG ±Gó`` `gC’Gh .2002
πª– »°ùÁO øe ´ô°SCG â∏é°S »àdG
16 ó``©`H ∂``«`°`SÉ``e ±Ó``°`ù`JÉ``a AÉ``ª` °` SCG
≈eôe ‘ É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ ™e á«fÉK
™e Ô«d â``°`ù`fQGh 1962 ‘ ∂«°ùμŸG
á«fÉK 25 ó©H É°ùªædG ≈eôe ‘ É«fÉŸCG
™e ¿ƒ°ùHhQ ¿ÉjGôH ±ó``gh 1934 ‘
27 ó``©`H É``°`ù`fô``a ≈``eô``e ‘ GÎ``∏` ‚EG
.1982 ‘ á«fÉK

RÎjhQ -hÒfÉL …O ƒjQ

;ÉMƒàØe ∫Gõ`` j ’ π«é°ùàdG ø``μ`dh ,É``≤k `jô``a 92
‘ á``cQÉ``°`û`ŸG ¥ô``Ø` dG Oó``Y IOÉ`` jR π`` LCG ø``e ∂`` dPh
¢ù«ªÿG π«é°ùàdG »¡àæ«°S å«M ;IôFÉ£dG Iôc
.…QÉ÷G ƒ«fƒj øe 26 ïjQÉJ ΩOÉ≤dG
äÉ`` `bhCG π``¨`°`T ¤EG z∂``≤` jô``a ™``é`°`T{ ±ó``¡` jh
AGƒ`` LCG Ò``aƒ``J ∫Ó``N ø``e ÜÉ``Ñ`°`û`dG ió``d ÆGô``Ø` dG
Oƒ©J á«∏gC’G ¥ôØdG ÜÉÑ°T ÚH á«°ùaÉæJ á«°VÉjQ
Ió«Wh ábÓY OÉ``é`jEGh ,IóFÉØdGh ™ØædÉH º¡«∏Y
¥ôØdG ™«é°ûJh á``«`∏`gC’G ¥ô``Ø` dGh á``jó``fC’G Ú``H
.ájófC’G á∏¶e â– πª©dGh Ωɪ°†fÓd á«∏gC’G

IQGRƒ``dG ¬ª¶æJ …ò``dGh ΩÉ©dG Gò¡d èeÉfÈdG ¿EG
πãªàj ójóL πμ°T ¬d ‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG ΩÉ©∏d
RhÉéàd ∂``dPh ,™«ªé∏d á«æa á``ë`F’ OÉ``é` jEG ‘
ΩÉ©dG øe áŒÉf âfÉc »àdG äGRhÉéàdGh äÉØdÉîŸG
Iô°TÉ£dG á≤HÉ°ùe ó``jó``“ ¤EG á``aÉ``°`VEG ,»``°`VÉ``ŸG
,IóMGh á∏MôŸ âfÉc Éeó©H πMGôe 3 ≈∏Y ¿ƒμàd
øY äÉj’ƒdG OóY øe ÈcCG ácQÉ°ûe ¤EG áaÉ°VEG
ácQÉ°ûŸG á«∏gC’G ¥ôØdG OóY ¿CG ɪc ,áàFÉØdG áæ°ùdG
π°Uh ɪ«a ,Ék≤jôa 672 ¤EG â∏°Uh Ωó≤dG Iôc ‘
¤EG IôFÉ£dG Iôc ‘ ácQÉ°ûŸG á«∏gC’G ¥ôØdG OóY

øjôëÑdG »`a zìQÉÑdG{ ¥É` Ñ°S äÉ°ùaÉæŸ ó``©à°ùj Ú`Ä°TÉæ∏d zQÉ` ëHEÓd ¿É` `ªY{

Ωó``≤` dG Iô``μ` d ‹hó`` ` dG OÉ`` ` –’G ∫É`` b
Ö°ùàMG ¬`` fq EG AÉ``KÓ``ã`dG ¢``ù` eCG (É``Ø`«`Ø`dG)
¬H Ωó``≤` J …ò`` `dG »``°`ù`ÁO â``æ`«`∏`c ±ó`` g
â¡àfG IGQÉÑe ‘ IóëàŸG äÉj’ƒ∏d Gôk μÑe
‘ ⁄É©dG ¢SCÉc ‘ ÉfÉZ ≈∏Y 1-2 RƒØdÉH
…òdG ±ó¡dG ¿É``ch .É«k ª°SQ 30 á«fÉãdG
‘ á``©`HÉ``°`ù`dG á``Yƒ``ª`é`ŸG IGQÉ``Ñ` e ‘ AÉ`` L
ÇOÉH ‘ Ö°ùàMG ÚæKE’G ¢ùeCG ∫hCG ∫ÉJÉf
¿ƒμ«d Égó©H ∫óYh 32 á«fÉãdG ‘ ôeC’G
.29 á«fÉãdG ‘
º°SÉH áKóëàŸG ô°û«a É«∏jO â``dÉ``bh
Gòg 30 á«fÉãdG ‘” Ú«Øë°ü∏d ÉØ«ØdG

áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH ´ƒÑ°SC’ Ö«¨j É«Ñeƒdƒc ºLÉ¡e ÉcÉH
øe ójõŸG OÉ``–’G ∞°ûμj ⁄h .“ΩÉjCG
.ÉcÉH Ö«°UCG ∞«c ’h π«°UÉØàdG
óYÉ≤e ≈∏Y á«∏«Ñ°TG ºLÉ¡e ¢ù∏Lh
¤hC’G É``«`Ñ`eƒ``dƒ``c IGQÉ``Ñ` e ‘ A’ó``Ñ` dG
Rƒ``Ø` dÉ``H â``¡` à` fG »`` à` `dGh á``dƒ``£` Ñ` dG ‘
â``Ñ`°`ù`dG Ωƒ`` `j ¿É``fƒ``«` dG ≈``∏` Y á``«` KÓ``ã` H
ΩÉeCG á«dÉàdG É¡JGQÉÑe Ö©∏à°Sh .»°VÉŸG
ºààîà°Sh ¢ù«ªÿG Gók ` Z êÉ©dG πMÉ°S
ΩÉ``eCG áãdÉãdG áYƒªéŸG ‘ É¡JÉ¡LGƒe
ø``Y Ö``«` ¨` jh .ƒ``«` fƒ``j 24 ‘ ¿É`` HÉ`` «` `dG
hÉμdÉa πeGOGQ ºéædG π©ØdÉH É«Ñeƒdƒc
ÖÑ°ùH á``dƒ``£`Ñ`dG π``Ñ`b Ö``ë`°`ù`fG …ò`` dG
.áHÉ°UE’G

RÎjhQ -ƒdhÉH hÉ°S
Ωó≤dG Iôμd »ÑeƒdƒμdG OÉ–’G ∫Éb
ÖîàæŸG ºLÉ¡e ÉcÉH ¢SƒdQÉc q¿EG ¢ùeCG
,äÓ°†©dG ‘ ó°ûH áHÉ°UEG ø``e ÊÉ©j
≈∏Y ´ƒ``Ñ`°`SC’ äÉ``jQÉ``Ñ` ŸG ø``Y Ö«¨«°Sh
.πbC’G
º««≤J ó©H” ¿É«H ‘ OÉ–’G ±É°VCGh
ÖîàæŸ »Ñ£dG ≥jôØdG πÑb øe ¬àdÉM
¢SƒdQÉc Ö«Ñ£dG á°SÉFôH É«Ñeƒdƒc
‘ ó°ûH ÉcÉH ¢SƒdQÉc áHÉ°UEG ÚÑJ
q GƒdhCG
Ö∏£àj ¤hC’G áLQódG øe äÓ°†©dG
Iô``°` û` Yh á``©` Ñ` °` S Ú`` H IÎ`` Ø` `d É`` LÓ`
k `Y

á«ÑgP ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øY ácQÉ°ûŸG äRô``aCG ¿CG
.Ió«L èFÉàf ≈∏Y IQÉëÑdG øe áKÓK RGôMEGh
øH ô``eÉ``Y Qƒ``à`có``dG ∫É``b ,ô`` NBG Ö``fÉ``L ø``eh
:πàfɪ©o d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¢``SGhq ô``dG ¢VƒY
A’Dƒ`¡`d áªq ¡e á``«`dhó``dG á``cQÉ``°`û`ŸG √ò``g óq ©J”
á«°VQC’G º¡d Å«u ¡J É``¡`fC’ ;Qɨ°üdG ∫É``Ñ`°`TC’G
ÖfÉL ¤EG QÉ``ë` HE’G á°VÉjQ á°SQɪŸ áÑ°SÉæŸG
≈∏Y ∞``«q `μ`à`dGh ∫hó`` dG ∞∏àfl ø``e º¡FGô¶f
»JCÉJ Éægh ,áæ£∏°ùdG êQÉ``N äÉ°ùaÉæŸG á©«ÑW
±ó¡j …òdG ÚÄ°TÉæ∏d πàfɪoY èeÉfôH ᫪gCG
áeRÓdG äGÈ``ÿG ¬«a ÚcQÉ°ûŸG ÜÉ°ùcEG ¤EG
¿ÉªoY »``HQq ó``e ó``j ≈∏Y º``gô``aÉ``XCG áeƒ©f òæe
Ió``YGh á«æWh QOGƒ`` c º¡æe ™æ°üàd QÉ``ë`HEÓ`d
q ≥jôØ∏d ÉæJÉ«q æ“ .á«dÉY IQGóLh IAÉØc äGP
πμH
≈∏Y á°Sƒª∏e èFÉàf ≥«≤ëàd OGó°ùdGh ≥«aƒàdG
.“™bGƒdG ¢VQCG

á«fɪ©o dG á``cô``°`û`dGh (π``à` fÉ``ª` Yo ) ä’É``°`ü`JÓ``d
ácQÉ°ûŸG øY ¿Ó``YE’G »JCÉjh .…ôëÑdG π≤æ∏d
≥jôØdG AÉ``°`†`YCG ø``e á``Yƒ``ª`› ≈``¡` fCG ¿CG ó``©`H
á``j’h ‘ É«Ø«°U ɪ«fl ÚÄ°TÉæ∏d »``æ`Wƒ``dG
á«Ø«c ≈∏Y ∫ÉØWC’G ÖjQóJ ±ó¡H º«bCG ,Qƒ°U
äGQÉ¡ŸG º¡HÉ°ùcE’h »ë°U »°VÉjQ Ωɶf ´ÉÑJq G
ÚH êõŸG ™e á«dhódG äÉ°ùaÉæŸG AóÑd áeRÓdG
ÜQqóŸG ±Gô°TEG â– ∂dPh ;≥«Ñ£àdGh ájô¶ædG
äGOGó``©`à`°`SG ∞``°`Uh …ò`` dG ‹É``LOõ``dG ¿É£∏°S
áÑàY ¿ƒμà°S É¡fCÉH øjôëÑdG ádƒ£Ñd ≥jôØdG
¿ƒcQÉ°ûj á©HQCG ¿CGh É°Uƒ°üN ,º¡JGQÉ¡e π≤°üd
º¡∏a ¿GôNB’G ¿ÉæK’G ÉeCG .¥ÉÑ°ùdG ‘ Iôe ∫hC’
¿CÉH ±É°VCGh .»°VÉŸG ΩÉ©dG áî°ùf ‘ ácQÉ°ûe
ºéM ≈∏Y ±ôq ©à∏d á°Uôa ¿ƒμà°S ácQÉ°ûŸG
ìÉéædG ó``©`H ‹hó`` dG ó«©°üdG ≈``∏`Y á°ùaÉæŸG
ó©H »°VÉŸG ΩÉ©dG áî°ùf ‘ ¬≤«≤– ” …ò``dG

ájDhôdG - §≤°ùe
QÉëHEÓd ¿ÉªY ≥jôa ∫ÉÑ°TCG øe áà°S ó©à°ùj
áî°ùædG ‘ á``cQÉ``°`û`ª`∏`d ,Ú``Ä`°`TÉ``æ`∏`d »``æ` Wƒ``dG
“ìQÉÑdG” á``dƒ``£`H ø``e ø``jô``°`û`©`dGh á``jOÉ``◊G
OÉ`` –’G É``¡`ª`¶`æ`j »`` à` dGh ,´Gô``°` û` ∏` d á``«` dhó``dG
IÎØdG ∫ÓN ájôëÑdG äÉ°VÉjô∏d »æjôëÑdG
êÓ``H Å``WÉ``°` T ‘ …QÉ`` ` ÷G ƒ``«` fƒ``j 23-19 ø``e
.ôFGõ÷G
á°ùaÉæŸG √ò``g Qɨ°üdG IQÉëÑdG
q ¢Vƒî«°Sh
á«HôYh á«é«∏N ácQÉ°ûe ó¡°ûà°S »àdG á«dhódG
;â``°`ù`ª`à`HhC’G á``Ä`a ÜQGƒ`` b Ï``e ≈``∏`Y á``«` dhOh
»æWƒdG ≥jôØdG Ú``H ø``e º``gDhÉ``≤`à`fG ” å«M
QÉëHEÓd ¿ÉªoY ´hô°ûe ø∏YCG …òdG ,ÚÄ°TÉæ∏d
èeÉfôH á∏¶e â– ,GôNDƒe ¬«dEG Úªq °†æŸG øY
á``«`fÉ``ª`©o `dG á``cô``°` û` dG √É``Yô``J …ò`` `dG Ú``Ä`°`TÉ``æ`dG

∫ÉjófƒŸG ïjQÉJ »`a ±GógCG 10 ´ô°SCG ÜÉë°UCG áªFÉ≤H ..ƒ°ùjOh Öeƒc ’h »°ùÁO GOó› Éμ°ùfÉaOGQ ájóædƒÑdG OQÉ£j z¿QƒÑà°ùjEG{ ¢ùëf

…òdG ,ôéŸG Ö``Y’ äÈ``dG ¿ÉjQƒ∏a :É©°SÉJh
50 Qhôe ó©H ÉjQɨ∏H ≈eôe ‘ ±ó¡dG RôMG
äÈdGOCG :ô°TÉ©dG õcôŸG ‘h .1962 ΩÉY á«fÉK
ó©H hÒ`` H ≈``eô``e ‘ ,É``«` fÉ``ehQ Ö`` Y’ ƒ``°`ù`jO
.1930 ΩÉY á«fÉK 50 Qhôe

ÖY’ êÈ«f ¬``fQG :É©HÉ°Sh .1938 ΩÉ``Y á«fÉK
ôéŸG ≈eôe ‘ ±ó¡dG Rô``MCG …ò``dG ,ójƒ°ùdG
QÉfôH :ÉæeÉKh .1938 ΩÉY á«fÉK 35 Qhôe ó©H
‘ ±ó¡dG RôMG …òdG ,É°ùfôa ÖY’ Öeƒc’
.1978 ΩÉY á«fÉK 37 Qhôe ó©H É«dÉ£jG ≈eôe

Öîàæª∏d Éaóg »°ùÁO âæ«∏c πé°S Éeó©H
á«fÉK 29 Qhôe Ö≤Y ÉfÉZ ≈eôe ‘ »μjôeC’G
»∏j ɪ«a ,»°VÉŸG ÚæKE’G ,ájGóÑdG øe §≤a
¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ‘ ±Gó``gCG Iô°ûY ´ô°SCÉH áªFÉb
.Ωó≤dG Iôμd ⁄É©dG
É«côJ ÖY’ Qƒcƒ°T ¿ÉbÉN :∫h’G õcôŸG ‘h
±ó¡dG RôMG …òdG ,á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ≈eôe ‘
:É«fÉK π``Mh .2002 ΩÉ``Y á«fÉK 11 Qhô``e ó©H
É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ Ö``Y’ ∂«°SÉe ±Ó``°`ù`JÉ``a
ΩÉY á«fÉK 16 Qhô``e ó©H ,∂«°ùμŸG ≈eôe ‘
É«fÉŸG ÖY’ Ô«d â°ùfQG :ÉãdÉK AÉLh .1962
ó©H É°ùªædG ≈``eô``e ‘ ±ó``¡` dG Rô`` MG ,…ò`` dG
¿É``jGô``H :É``©` HGQh .1934 ΩÉ``Y á«fÉK 25 Qhô`` e
‘ ±ó¡dG RôMG …òdG ,GÎ∏‚G ÖY’ ¿ƒ°ùHhQ
.1982 ΩÉY á«fÉK 27 Qhôe ó©H É°ùfôa ≈eôe
Ö``î`à`æ`ŸG Ö`` Y’ »``°` ù` ÁO â``æ`«`∏`c :É``°` ù` eÉ``Nh
ÉfÉZ ≈eôe ‘ ±ó¡dG RôMG …òdG ,»μjôe’G
õ``cô``ŸG ‘h .2014 ΩÉ``Y á``«`fÉ``K 29 Qhô`` e ó``©`H
…òdG ,É°ùfôa ÖY’ âfÉæ«a π«ÁG :¢SOÉ°ùdG
35 Qhôe ó©H Éμ«é∏H ≈eôe ‘ ±ó¡dG RôMG

RÎjhQ - ¿QƒÑà°ùjEG
Éμ°ùfÉaOGQ Éμ°ù«fG ájóædƒÑdG âLôN
Qhó``dG ø``e ‹Gƒ``à` dG ≈∏Y áãdÉãdG Iôª∏d
,¢``ù`æ`à`∏`d ¿Qƒ``Ñ` à` °` ù` jG á``dƒ``£` H ‘ ∫hC’G
É«°SÉà°ùfG á«°ShôdG ΩÉ``eCG É¡àÁõg ó©H
.6-7h 6-3h 4-6 Éaƒμæ°ûJƒ«∏aÉH
á``Ø` æ` °` ü` ŸG É`` μ` `°` `ù` `fÉ`` aOGQ ô``©` °` û` J ⁄h
iô``NCG Iô``e É``¡`Lhô``N ó©H ≥∏≤H ¤hC’G
GOGó``©` à` °` SG »`` JCÉ` `J »`` à` `dG á``dƒ``£` Ñ` dG ø`` e
ó«L πμ°ûH äô¡X É¡fC’ ;“¿hó∏ÑÁh“`d
≈∏Y iÈμdG ™``HQC’G ä’ƒ£ÑdG ådÉK ‘
.Ú«°VÉŸG ÚeÉ©dG QGóe
á``©`HGô``dG á``Ñ`YÓ``dG É``μ`°`ù`fÉ``aOGQ â``dÉ``bh
Ö``©`dCG ¿G ≈æ“CG” :Ú«Øë°ü∏d É``«`ŸÉ``Y
.“¿hó∏ÑÁh ‘ iô``NCG Iô``e ™``FGQ πμ°ûH
âë«JCG” :2008 ¿QƒÑà°ùjG á∏£H âaÉ°VCGh
Qhó`` dG ¤G á``æ`eÉ``ã`dG á``Ø`æ`°`ü`ŸG »``cÉ``«` fRh âë«JCG »àdG ∫É°SQ’G ô°ùc •É≤f π¨à°SCG ô°ùμd •É≤ædG ¢†©Hh ¢UôØdG ¢†©H ‹
á``«` dGÎ``°` S’G ≈``∏` Y É`` gRƒ`` a ó``©` H ÊÉ`` ã` `dG
.“ß◊G Aƒ°ùd IGQÉÑŸG äô°ùNh ‹ ᪡e âfÉc ∫É``°`SQ’G äÉHô°Vh É¡dÉ°SQG
.4-6h 5-7 Qƒ°Sƒà°S ÉæKɪ°S Ú`` dhQÉ`` c á`` `«` ` cQÉ`` `‰Gó`` `dG äó`` ©` `°` `Uh
⁄” :â©HÉJh .“IGQÉÑŸG √ò``g ‘ ájɨ∏d

23

á°VÉjQ

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g 1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

ÉeÉY 28 Ωƒ°U ó©H ±óg ∫hCG ¿hRôëj zAGôë°üdG ƒHQÉfi{

»`aÉ©àdG ó©H ádhÉ£dG ¿ƒÑ∏≤j zôª◊G ÚWÉ«°ûdG{h ..Éμ«é∏H ΩÉeCG π¡°S Rƒa »`a •ôu ØJ ôFGõ÷G
≈``eô``e ≥``∏` M ‘ á`` jƒ`` b É`` gOó`` °` `S …ò`` ` ` dGh
Éμ«é∏Ñd Ωó≤àdG kÉæ∏©e …ôFGõ÷G ÖîàæŸG
Qôμj ¿CG »æ«∏a ¿Ghôe OÉch .79 á≤«bódG ‘
ÉgOó°S á«°SCGôH »μ«é∏ÑdG ±ó¡dG ƒjQÉæ«°S
q ` H á``jƒ``b
q¿CG ’EG …ô`` FGõ`` ÷G ≈``eô``ŸG √É`` ŒÉ`
.á«æcôd É¡LôNCGh OÉ°UôŸÉH É¡d ¿Éc ¢ùjGQ
•É≤f çÓ``K ∫hCG Éμ«é∏H ó°ü– ∂``dò``Hh
É``jQƒ``ch É``«`°`ShQ º``°`†`J »``à` dG á``Yƒ``ª`é`ŸG ‘
ƒ∏«ehQ º``LÉ``¡`ŸG Ö``©`dh .É``°``k†`jCG á«Hƒæ÷G
øe ¬«aÉ©J ó©H IGQÉÑŸG ájGóH òæe ƒcÉcƒd
Öîàæe Ωƒ``é`g Oƒ≤«d π``MÉ``μ`dG ‘ á``HÉ``°`UEG
¢ùJƒª∏«a ∑QÉ``e ÜQó``ŸG ∑ô``°`TCGh .Éμ«é∏H
ÖYÓdG ƒgh - ÏjƒH ¿Éa π««fGO ™aGóŸG
‘ Ö©d …ò``dG Éμ«é∏H á∏«μ°ûJ ‘ ó«MƒdG
¢SÉeƒJ øe ’k ó``H - πÑb øe ⁄É©dG ¢SCÉc
¢ûà«Lƒ∏«∏N ó``«` Mh CÉ` `LÉ`` ah .Ú``dÉ``eô``a
≈∏Y OÉ``ª`à`Y’É``H ™``«`ª`÷G ô``FGõ``÷G ÜQó`` e
ºLÉ¡ŸG ø``e ’k ó``H ÊGOƒ``°`S ∫Ó``g ºLÉ¡ŸG
.Êɪ«∏°S ΩÓ°SEG »°SÉ°SC’G

ihó``L ¿hO IGQÉ``Ñ`ª`∏`d IOƒ``©` dGh π``jó``©`à`dG
»``HQÉ``ë` Ÿ ó``«` ÷G »``YÉ``aó``dG •É``Ñ` °` †` fÓ``d
»¡àæ«d ¢``ù`jGQ ¢``SQÉ``◊G ≥``dCÉ`Jh AGôë°üdG
√Ò``¶`f ≈``∏` Y …ô`` FGõ`` L ¥ƒ``Ø` à` H •ƒ``°` û` dG
.¿É«Ø°S RGôW øe ±ó¡H »μ«é∏ÑdG
QGô`` °` `UEG ÊÉ`` ã` `dG •ƒ``°` û` dG ó``¡` °` T É``ª` «` a
IOƒ`` ©` `dG π`` ` `LCG ø`` `e ô`` ª` `◊G Ú``WÉ``«` °` û` ∏` d
á«μ«é∏ÑdG äɪé¡dG âYƒæàa ,IGQÉ``Ñ`ª`∏`d
π``à`μ`à`dG ø`` μ` `dh ≥`` ª` ©` dGh ±Gô`` ` ` ` WC’G ø`` e
êƒ`` dh ¿hO ∫É`` ` M …ô`` ` FGõ`` ` ÷G »`` YÉ`` aó`` dG
AÉ≤∏dG ôªY øe 71 á≤«bódG ≈àM ±GógC’G
¢Sƒª«H ∑QÉ`` Ÿ QÉ``°`ù`dG È``ÿG π``ª`M …ò`` dG
Ò``gÉ``ª` ÷Gh ô``ª` ◊G Ú``WÉ``«` °` û` dG ÜQó`` ` e
á©FGQ á«°SCGôH πjó©àdG ±ó¡H á«μ«é∏ÑdG
¢``SQÉ``◊G ≈``eô``e ∞≤°S ‘ »æ«∏«a ¿Ghô`` Ÿ
á«μ«é∏ÑdG Iô£«°ùdG â∏°UGƒJh .…ôFGõ÷G
AGôë°üdG »HQÉëŸ QÈŸG ÒZ ™LGÎdG ™e
π°üJ IóJôe áªég ¿ƒ«μ«é∏ÑdG ôªãà°ù«d
õ«æjÒŸ É``¡`Ñ`©`d OQGRÉ`` ` g ≥``dCÉ`à`ª`∏`d Iô``μ` dG

¿CG ó``©`H ó``Yƒ``ŸG ‘ Gƒ``fÉ``c ¬`` bÉ`` aQh Iô``bƒ``H
¿ÉYô°Sh 1-2-3-4 á≤jô£H á``jGó``H ƒÑ©d
‘ ÚÑY’ á°ùªîH Ö©∏dG ¤EG Gƒdƒ– Ée
ô°UÉfh OQGRÉg ácôM Gƒ∏°û«d ¿Gó«ŸG §°Sh
á``jCG ∫hC’G •ƒ``°`û`dG ó¡°ûj ⁄h .‹PÉ``°`û`dG
IOófi ÒZ äGô``c É``‰EGh ,á«≤«≤M ¢Uôa
¬à∏HÉb QÈ``e …ô``FGõ``L ß``Ø`–h ,±ó``¡` dG
»YÉaódG QGó÷G ¥GÎNG ‘ á«μ«é∏H áÑZQ
Gƒ``à` ZÉ``H ø`` jò`` dG ,…ô`` ` FGõ`` ` ÷G Ö``î`à`æ`ª`∏`d
≥∏£fG ÉeóæY Ió``Jô``e áªé¡H º¡eƒ°üN
Ö©dh iô°ù«dG á«MÉædG ø``e ΩÓ``Z …Rƒ``a
π``NGO ‹ƒ``¨` a ¿É``«`Ø`°`S ¤EG á``«`°`Vô``Y Iô`` c
á``bÉ``YEÓ`d ¢``Vô``©`J …ò`` dG AGõ`` `÷G á``≤`£`æ`e
ºμ◊G Ö°ùàë«d øfƒJÒa ¿Éj ™aGóŸG øe
AGõ``L á``∏` cQ õ``«` é` jQOhQ ƒ``cQÉ``e »μ«°ùμŸG
π«é°ùJ ‘ ‹ƒ``¨`a í``‚h 25 á≤«bódG ‘
28 `d √QɶàfG ∫ÉW ±óg ƒgh ∫hC’G ±ó¡dG
.1986 ‘ ∂«°ùμŸG ∫Éjófƒe òæe …CG ÉeÉY
πLCG øe ¿ƒ«μ«é∏ÑdG ™aófG ±ó¡dG ó©Hh

óªfi óªMCG.ájDhôdG
Üô©dG π㇠-…ôFGõ÷G ÖîàæŸG ô°ùN
¢SCÉμH ¬JÉjQÉÑe ¤hCG -∫ÉjófƒŸG ‘ ó«MƒdG
Úaó¡H »μ«é∏ÑdG √Ò``¶` f ΩÉ`` `eCG ⁄É``©` dG
.±óg πHÉ≤e
±ó¡H Gƒ``eó``≤`J ó``b ¿ƒ``jô``FGõ``÷G ¿É``ch
,‹ƒ¨a ¿É«Ø°S √Rô`` MCG AGõ`` L áHô°V ø``e
ídÉ°üd ∫OÉ©àdG »æ«∏«a ¿Ghôe ≥≤M ɪ«a
Rô`` MCGh ,71 á``≤`«`bó``dG ‘ á``«`°`SCGô``H Éμ«é∏H
á≤«bódG ‘ õ«fÒe »μ«é∏ÑdG RƒØdG ±óg
Ö©∏e √ó``¡`°`T …ò`` dG ,AÉ``≤`∏`dG ô``ª`Y ø``e 79
πjRGÈdÉH »Jôjõ«g ƒ∏«ÑH Òæ«e OÉ``à`°`SEG
¢SCÉc ádƒ£H øe áæeÉãdG áYƒªéŸG ÜÉ°ù◊
ÉbƒØJ ∫hC’G •ƒ°ûdG ó¡°Th .2014 ⁄É©dG
É«μ«àμJ AGOCG ¿ƒHQÉëŸG ¬«a Ωób ,ÉjôFGõL
‘ Ωƒé¡dGh ´ÉaódG ÚH ¿RGƒàdÉH ,Éeó≤àe
í°TôŸG ¬fƒc ,º°üÿG Iƒ≤d …óL ΩGÎ``MG
ó«› ¿CG ’EG ,áYƒªéŸG √òg Qó°üàd ∫hC’G

QhOÉ` JÉŸG ∞`Lôj Gó``ædƒg íÑ`°Th ..z¿GÒãdG{ ΩÉeCG ájÒ°üe á¡LGƒe »`a É«fÉÑ°SEG íjô÷G ô¨æμdG ΩÉeCG ôμÑŸG º°ùë∏d ≈©°ùJ ÚMGƒ£dG
ÊÉãdG •ƒ°ûdG ájGóH ‘ ¬LGôNEÉH ÜQó``ŸG
¬H IôWÉîŸG ΩóY π``LCG øe É«dGΰSEG ΩÉ``eCG
‘ á``«`MGô``L á«∏ªY ø``e ƒà∏d ≈aÉ©J ¬`` fC’
.¬àÑcQ
π``gCÉ`J π``eCÉ` j …ò`` dG ‹hÉ``Ñ`eÉ``°`S çó`` –h
áãdÉãdG Iô``ª`∏`d ÊÉ``ã` dG Qhó`` dG ¤G »∏«°ûJ
≈``¡`à`fG) IÒ`` `NC’G çÓ``ã` dG É``¡`JÉ``cQÉ``°`û`e ‘
1998 »``eÉ``Y ÊÉ``ã` dG Qhó`` `dG ‘ É``gQGƒ``°` û` e
≈∏Y ¬à≤≤M …òdG RÉ‚E’G QGôμJh (2010h
øY ,á``ã`dÉ``K â``∏`M Ú``M 1962 ΩÉ``Y É``¡` °` VQCG
“ÉfÉcGQÉe” Ö©∏e ‘ ¿É``Ñ` °` SE’G á``¡`LGƒ``e
á¡LGƒe Iô``μ`a ¿EG” :Ó``FÉ``b ,…Qƒ``£` °` SC’G
¿ó``Ñ` dG π``©` Œ É`` fÉ`` cGQÉ`` e ≈``∏` Y É``«` fÉ``Ñ` °` SEG
¿CG »∏«°ûàdG Ö``î`à`æ`ŸG π``eCÉ` jh .“ô©°û≤j
IÒ``NC’G ¬à¡LGƒe áé«àf ¬∏bCG ≈∏Y Qôμj
2-2 ∫OÉ©àdÉH â¡àfG »àdGh ÊÉÑ°SE’G ™e
¿CÉH kɪ∏Y ,2013 ȪàÑ°S ‘ ∞«æL ‘ ÉjOh
ó«©°U ≈∏Y iô``NCG Iôe É¡LGƒJ Úaô£dG
á≤HÉ°ùdG áî°ùædG ÖfÉL ¤G ,⁄É©dG ¢SCÉc
∫hC’G Qhó``dG ‘ âfÉch ,É«≤jôaCG ܃æL ‘
äGò``dÉ``H π``jRGÈ``dG ‘ 1950 ∫É``jó``fƒ``e ø``e
ÚØ«¶f Úaó¡H Iõ``FÉ``a »∏«°ûJ â``Lô``Nh
¥Ó``WE’G ≈∏Y ¿ÉÑ°SE’G √Éæªàj ’ Ée Gò``gh
»ŸÉ©dG …hôμdG ¢Sô©∏d º¡©jOƒJ »æ©j ¬fC’
.Ò¨°üdG ÜÉÑdG øe

‘ »``μ` °` Sƒ``H ∫O »``à`æ`°`ù`«`a ÜQó`` ` `ŸG ∫É`` ` LQ
GõFÉa êôN …òdG »∏«°ûàdG ÖîàæŸG á¡LGƒe
(1-3) É«dGΰSEG ó°V ¤hC’G ¬à¡LGƒe øe
᪡e ó≤©à°S Rƒ``Ø`dG Ò``Z áé«àf …CG ¿C’
‘ GOó¡e ¬∏©Œh GÒãc “ÉNhQ ÉjQƒa ’”
Úà∏dG É«dÉ£jEGh É°ùfôa ≈£N ≈∏Y Ò°ùdG
»eÉY ∫hC’G Qhó`` dG ø``e äÉ«FÉ¡ædG É``à`YOh
ɪ¡éjƒàJ ó©H ‹GƒàdG ≈∏Y 2010h 2002
1998) Úà≤HÉ°ùdG Úàî°ùædG ‘ Ö≤∏dÉH
¿CG ÊÉ``Ñ` °` SE’G Ö``î`à`æ`ŸG π``eCÉ` jh .(2006h
܃``æ`L ∫É``jó``fƒ``e ƒ``jQÉ``æ` «` °` S ¬``©` e Qô``μ` à` j
√QGƒ``°`û`e π¡à°ùe ‘ ô°ùN Ú``M É``«`≤`jô``aCG
⁄ ∂`` dP ø``μ`d (1-ô``Ø` °` U) Gô``°`ù`jƒ``°`S ΩÉ`` `eCG
Ö≤∏dG ƒ``ë`f ¬``Ø` MR á``∏`°`UGƒ``e ø``e ¬``©`æ`Á
ÜÉ°ùM ≈``∏`Y ¬``H êƒ``J …ò`` dG ∫hC’G »``ŸÉ``©`dG
¬``∏`é`°`S ±ó`` ¡` `H É``¡` «` ∏` Y Rƒ`` Ø` `dÉ`` H Gó`` æ` `dƒ`` g
‘É°VE’G •ƒ°ûdG ôNGhCG ‘ Éà°ù««fG ¢ùjQófG
á``jƒ``æ`©`ŸG á``dÉ``◊É``H ≥``∏`©`à`j É``ª`«`ah .ÊÉ``ã` dG
πªëàj …òdG ¢SÉ«°SÉc ôμjG ≈eôŸG ¢SQÉ◊
,Góædƒg ΩÉeCG IQÉ°ùÿG ‘ Úaóg á«dhDƒ°ùe
óFÉ≤c √õcôe âÑKG ôμjG” :»μ°SƒH ∫O ∫Éb
ÉeóæY ,ÊÉ``Ñ` °` SE’G ÖîàæŸG ™``e ¬``eGõ``à`dGh
™e çóëàj ¿Éc ¢ùHÓŸG ±ôZ ¤EG â∏NO
Ö``«`gQ â``ª`°`U ¬``«`a ¿É`` c â`` bh ‘ ™``«`ª`÷G
∫ÓN øe ∂dPh ,áaô¨dG πNGO º«îj GkóL
í°üædG ¬«LƒJh AÉ£NC’G ¢†©ÑH ±GÎY’G
IOÉ©à°SG π``LCG øe ¬«dEG áLÉëH øëf …ò``dG
óFÉ≤c ±ô``°`ü`à`j ¬`` fEG .á``Ñ` «` ¡` dGh ¿RGƒ`` à` `dG
ó``«`Lh »``HÉ``é` jEG ¬`` `fCG ‹ Gó`` H ÜÉ``£` î` Hh
…òdG ôμjEG ¿É°S ™HÉJh .“ó›h
‘ á``æ`eÉ``ã`dG ¬àcQÉ°ûe ¢``Vƒ``î`j
⁄É©dG ¢``SCÉ`c) iÈ``c ádƒ£H
≥≤ëj ⁄h (É`` `HhQhCG ¢``SCÉ` ch
RÉ`` `‚’E G Gò`` g ø`` e π``°` †` aCG
ƒ``g ó`` ` ` `MGh Ö`` ` `Y’ iƒ`` `°` ` S
QÉKƒd ≥HÉ°ùdG É«fÉŸCG óFÉb
‘ ∑QÉ``°`T …ò``dG ¢Sƒ«JÉe
Öéj” ,iÈc ä’ƒ£H 9
πÑ≤J á«Ø«c Aô``ŸG º∏©àj ¿CG
ó©H ≈≤∏JCÉ°S ɪ∏ãe äGOÉ``≤`à`f’G
øjQɪàdÉH ÒμØàdGh ,á``Áõ``¡`dG √ò``g
.“á«dÉàdG IGQÉѪ∏d OGó©à°SÓd
¿ƒμJ ød É«fÉÑ°SEG ᪡e ¿CG ócDƒŸG øeh
»æ«àæLQC’G ÜQóŸG ∫ÉLQ á¡LGƒe ‘ á∏¡°S
≈``∏`Y ∫ƒ`` ©` `j …ò`` ` dG ‹hÉ``Ñ` eÉ``°` S »`` NQƒ`` N
¢ù«°ùμ«dG ÒÑμdG ºéæ∏d á«fÉÑ°SE’G IÈÿG
(É«°ùædÉa) ¢``SÉ``LQÉ``a hOQGhOEGh õ«°ûfÉ°S
∫É``jQ) ƒ``aGô``H ƒ``jOhÓ``c ó``FÉ``≤`dG ¢``SQÉ``◊Gh
(ƒé«a Éà∏°S) ÉfÉjQhG ¿É«HÉah (OGó««°Sƒ°S
≈∏Yh (Éfƒ°SÉ°ShG) ÉØ∏«°S ƒμ°ù«°ùfGôah
hQƒJQG ‹É£jE’G ¢Sƒàæaƒj º‚ IQÉ¡e
QGôb ≈∏Y kÉ«°VGQ øμj ⁄ …ò``dG ∫Gó«a

¢UÉN - ájDhôdG
ä’ÉcƒdG -ƒdhÉHhÉ°S
Ωƒ«dG ,Ò¡°ûdG zÉfÉcQÉe{ Ö©∏e ø°†àëj
ÚH ™ªŒ »àdGh ájÒ°üŸG IGQÉÑŸG AÉ©HQC’G
ΩÉ``“ ‘ »∏«°ûJh Ö``≤`∏`dG á``∏`eÉ``M É``«`fÉ``Ñ`°`SEG
â«bƒàH AÉ``°`ù`e Iô``°`û`Y á``jOÉ``◊G á``YÉ``°`ù`dG
á«fÉãdG ádƒ÷G äÉjQÉÑe øª°V ,áæ£∏°ùdG
∫ÉjófƒŸ á«fÉãdG áYƒªéŸG äÉ°ùaÉæe øe
RƒØ∏d Qhó``JÉ``ŸG êÉ``à` –h .2014 π``jRGÈ``dG
É¡à°Uôa ≈``∏`Y á``¶`aÉ``ë`ª`∏`d »∏«°ûJ ΩÉ`` `eCG
⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H äÉ°ùaÉæà AÉ≤ÑdG ‘
ó©H ∂dPh ,πjRGÈdÉH á«dÉ◊G Ωó≤dG Iôμd
á∏eÉM É¡d â°Vô©J »àdG áæ«¡ŸG áÁõ¡dG
Góædƒg É¡àØ«°Uh ΩÉeCG 5/1 áé«àæH Ö≤∏dG
á«fÉãdG áYƒªéŸÉH á«MÉààa’G É¡JGQÉÑe ‘
É«fÉÑ°SCG â``ë`Ñ`°`UCGh .»``°`VÉ``ŸG ᩪ÷G Ωƒ``j
Ö≤∏d á∏eÉM ∫hCG íÑ°üJ ¿CÉ`H ¿B’G IOó¡e
¢SCÉc äÉ°ùaÉæe ´Oƒ``J 2002 ‘ É°ùfôa òæe
»∏«°ûJ É`` eCG .äÉ``Yƒ``ª`é`ŸG QhO ø``e ⁄É``©` dG
∫ÉjófƒŸÉH ¤hC’G É¡JGQÉÑe ‘ äRÉ``a »àdG
á≤«≤M ±ô``©`J »¡a ,É``«`dGÎ``°`SCG ≈∏Y 1/3
Ö``î`à`æ`e ΩÉ`` ` ` eCG mó`` ` – ø`` e É``gô``¶` à` æ` j É`` e
πãe É``eƒ``‚ º°†j É``«`fÉ``Ñ`°`SCG π``ã`e ¥Ó``ª`Y
∂°ù«°Sh ƒ°ùfƒdCG »HÉ°ûJh Éà°ù««fEG ¢ùjQófCG
≈∏Y ÉYƒæ‡ CÉ£ÿG ¿ƒμ«°Sh .¢SÉéjôHÉa

:RƒØdG ≈∏Y ¿hQOÉb Rhôcƒ°ùdG ¿G »μ«d ƒ«JÉe É¡£°Sh
πc øY åëÑæ°S ,áé«àædG √òg ≥≤ëf ¿G É≤M ójôf”
:™``HÉ``Jh .“…óædƒ¡dG ÖîàæŸG ⁄Dƒ` f »``c äÉ``ZGô``Ø`dG
»∏«°ûJ ΩÉ``eG á≤«bO 70 QGô``Z ≈∏Y Gó«L ÉæÑ©d ƒd”
,ÚMÉæ÷G ≈∏Y Ú©jô°S Éæc .RƒØdG ≈∏Y øjQOÉb Éæμd
GPG .IGQÉÑŸG ‘ ÚÑYÓdG π°†aG óMG π«gÉc º«J Éæ©eh
¢†©H Éæ≤≤Mh á«°Vô©dG äÉMÉ°ùŸG ‘ Ö©∏dG Éæ©£à°SG
≥jôa …G ≈∏Y Ö©°üdG øe ¬fG ó≤àYG á«dÉ©dG äGôμdG
.“ÉæØbƒj ¿G
ÖY’ ,(É``eÉ``Y 34) π«gÉc ≈∏Y É«dGΰSEG ∫ƒ``©`Jh
‘ ±Gó`` g π``°` †` aCGh ≥``HÉ``°`ù`dG …õ``«` ∏` ‚E’G ¿ƒ``Jô``Ø` jG
‘ π«é°ùàdÉH í‚ …òdG ,‹GΰS’G ÖîàæŸG ïjQÉJ
õg ÉeóæY 2006 ó©H ‹GƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ∫ÉjófƒŸG
-2) É«Hô°U ΩÉeCG 2010h (1-3) ÚJôe ¿ÉHÉ«dG ∑ÉÑ°T
‘ É«dGΰSE’ á©°ùJ π°UCG øe ™HGôdG ¬aóg ™bƒa ,(1
.äÉ«FÉ¡ædG

-3-4 á``≤`jô``W ¤EG â``∏`≤`à`f’ ∫hC’G •ƒ``°`û`dG á``jÉ``¡`f
⁄É©dG ¢SCÉμd ¬JGOGó©à°SG ∫Ó``N ∫É``L ¿É``a í``ŸCGh .z3
ájóædƒ¡dG 3-3-4 á``£`N ¤EG ¬``JOƒ``Y á``«`fÉ``μ`eEG ¤EG
õ∏jh IGQÉ``Ñ`e ‘ ÉgóªàYG »àdG 2-4-4 hCG ájó«∏≤àdG
Ö©°üj »àdG É«dGΰSCG ¬LGƒj ÉeóæY ,ájÒ°†ëàdG
QójÉæ°T »∏°ùjh §°SƒdG ÖY’ øμd .É¡YÉaO IôØ°T ∂a
:áëLÉædG áØ°UƒdG ≈∏Y QGôªà°S’G á°SQóe óªà©j
øμd ,“IQhódG ájÉ¡f ≈àM π°†aCG 2-3-5 ¿EG ∫ƒbCG”
IÒÑc IGQÉÑe Ωób …òdG óæ«∏H ‹GO ô°ùjC’G Ò¡¶dG
.ÜQóŸG GƒdCÉ°SG” :á£ÿÉH ìƒÑdG ¢†aQ É«fÉÑ°SCG ΩÉeCG
øe ∂dP ¤EG ™ªà°ùæ°Sh É«dGΰSCG IGQÉÑŸ kGó«L ó©à°ùf
QÓa ¿hQ ´ÉaódG ‘ ¬∏«eRh óæ«∏H ÜQóJh .“ÜQóŸG
¬æμd ¬àÑcQ ‘ ∫h’G áHÉ°UG ó©H ó``MC’G ɪgOôØÃ
ΩB’G øe QÓa ÊÉ©j ɪ«a ,Ió«L áë°üH ¬©à“ ócCG
øY É«dGΰSG åëÑJ ,πHÉ≤ŸG ÖfÉ÷G ‘h .√òîa ‘
ÖY’ ócGh »∏«°ûJ ΩÉeG É¡JQÉ°ùN ó©H ICÉLÉØŸG ≥«≤–

¤hC’G áÁõ¡dG IQGôe øe ¢ü∏îàdG ∫ÉeBÉH ¿hÒeÉμdG Oƒ°SCGh äGhôμdG
¢†côdG” ±É°VCGh z.ô£«°ùf ¿CGh ÈcCG πμ°ûH IôμdG
ÉæjCGQ ɪ∏ãe .¢ù≤£dG ÖÑ°ùH ìÉàØŸG ¿ƒμ«°S ±OÉ¡dG
..É«dÉ£jEG ó°V GÎ∏‚EG πãe ´É≤jE’G á©jô°S IGQÉÑe ‘
¢ù≤£dG ‘ á≤«bO 07 ó©H ¥ÉgQE’ÉH ¿É≤jôØdG Ö«°UCG
GPEG ⁄É©dG ájÉ¡f ¿ƒμJ ød” ™HÉJh z.IQGô``◊G ójó°T
ÒμØàdG ójQCG »æμd äÉYƒªéŸG QhO RhÉŒ ‘ Éæ∏°ûa
z.᪰üH ∑ôJ Éæ©°SƒH ¿CG ‘ á≤ãdGh »HÉéjEG πμ°ûH
¿hÒeÉμdG ÜQóe ¬μæ«a ôμdƒa ÊÉ``ŸC’G ¢†aQh
OÉ`` ›CG IOÉ``©` à` °` SG ‘ ¬``≤` jô``a ¢``Uô``a ø``Y å``jó``◊G
´GóHE’ ô≤àØJ á©°VGƒàe á∏«μ°ûJ ≥jôW øY »°VÉŸG
øe ’óHh .0991 ‘ á«fɪãdG QhO ≠∏H …òdG ≥jôØdG
ÊÉ``ŸC’G ÜQó`` ŸG ∫É``bh .¬°ùaÉæà ¬μæ«a OÉ``°`TCG ∂``dP
∑Éæg .øjó«L ÚÑY’ ∂∏àÁ É«JGhôc Öîàæe”
ójQóe ∫ÉjQ ‘ É«fÉÑ°SCG ‘ ájófCG ‘ ¿ƒÑ©∏j ¿ƒÑY’
≥jôa ¬fCG í°VGƒdG øe ...ï«fƒ«e ¿ôjÉH ‘ É«fÉŸCG ‘h
Éeó©H Éæ∏ãe ¬°ùØf ∞bƒŸG ‘ ¬fEG” ±É``°`VCGh z.ó«L
ó©H •É≤f …CG ∂jód øμj ⁄ GPG .¤hC’G IGQÉÑŸG ô°ùN
§≤a ∂«∏Y ..GÒãc çóëàJ ød ∂fEÉa ¤hC’G IGQÉÑŸG
.“øªK q…CÉH RƒØdG

ø``eõ``dG ó``°`V ÉbÉÑ°S ¢``û`à`jQOƒ``e É``cƒ``d º``¡`∏`ŸG Ö``©`∏`dG
IGQÉ``Ñ`ŸG ‘ É¡H »æe á``Ñ`cô``dG ‘ á``HÉ``°`UEG ø``e ‘É©à∏d
¢ûàjQOƒe ¿CG ‘ ¢ûJÉaƒc ƒμ«f ÜQóŸG ≥ãjh .¤hC’G
ƒjQÉe ºLÉ¡ŸG IOƒ``©`H Ö``MQ ɪc Ö©∏dG ™«£à°ù«°S
øe ¬©bƒe ó«©à°ù«°Sh ±É``≤`jE’G ø``e ¢ûà«chõfÉe
¢ûJÉaƒc ∫Ébh .1-3-2-4 á£N ‘ ¢ûà«aÓj É°ûà«μ«f
hO ÉjGôH ‘ á«ÑjQóàdG ≥jôØdG IóYÉb ‘ Ú«Øë°ü∏d
¿ƒμ«°S ¬``fCG ó``≤`à`YCGh ø°ùëàj ¢ûàjQOƒe” »``JQƒ``a
áaÉ°VEG ¢ûà«chõfÉe IOÉ©à°SG ¿q EG ɪc Ö©∏d Gõ``gÉ``L
¬∏ªcCÉH ≥jôØdG π≤f ™«£à°ùjh …ƒ``b ¬``fC’ á«≤«≤M
¿hÒeÉμdG ∞«îj ób ¬Hƒ∏°SCG” ±É``°`VCGh z.ΩÉ``eCÓ`d
á∏cQ øe Ö°†¨dG É©jô°S ™LGôJh z.É«JGhôc óYÉ°ùjh
áé«àædGh πjRGÈ∏d âÑ°ùàMG ∫óé∏d IÒãe AGõ``L
äGOÉ≤àfG ΩÉ``eCG ≥jô£dG ìÉ°ùaE’ 1-1 ∫OÉ©à∏d Ò°ûJ
Ö≤Y ´Éaó∏d É«JGhôc ™LGôJ ó©H ¢ûJÉaƒc §£ÿ
ÉeÉY 24 √ôªY ≠dÉÑdG ÜQó``ŸG ó¡©Jh GôμÑe É¡eó≤J
.ÊhÒeÉμdG ÖîàæŸG ó°V ICGôL ÌcCG á«é«JGΰSEÉH
√òg øμd πjRGÈdG áªLÉ¡e Ö©°üdG øe ¿Éc” ∫Ébh
≈∏Y Pƒëà°ùf ¿CG ™bƒJG »æfC’ áØ∏àfl ¿ƒμà°S IGQÉÑŸG

∫ɨJÈdG zäôeO{ äÉæ«cÉŸG :É«fÉŸCG ∞ë°U

Ωƒ«dG ó©H zÎjƒJ{ ’ :É«°ShQ ÜQóe

É¡fGƒæY ‘ â∏«a …O áØ«ë°U âdÉbh .∫ɨJÈdG á¡LGƒe
ôJQƒØμfGôa áØ«ë°U âÑàc ɪc z∫ɨJÈdG ôeój ôdƒe{
ΩÉeCG ‹Éãe ƒëf ≈∏Y QÉ°S A»°T πc{ „ƒàjÉ°ùJ ¬æjɪ÷CG
.zGó«L QÉ°S ±ƒd º«cGƒj ¬d §£N A»°T πc .∫ɨJÈdG
IGQÉÑŸG √òg{ :„ƒàjÉ°ùJ ¬æjɪ÷G ôJQƒØμfGôa âaÉ°VCGh
Iôc É«fÉŸCG É¡H Ö©∏J ¿CG ±ƒd OGQCG »àdG á≤jô£dG âfÉc
≈àM §≤a IÒ°üb äGÎØd âë‚ á≤jôW »gh Ωó≤dG
„ƒà«°ùJ ¬°ûJhOƒ°S áØ«ë°U äQÉ°TCGh .zΩÉ©dG Gòg ¿B’G
¢ùJÉe ™aGóŸG áHÉ°UEG âfÉc RƒØdG ‘ Ió«MƒdG áÑFÉ°ûdG ¿CG
ájGóH .á¨dÉH Iƒ≤H ÉgQGƒ°ûe CGóÑJ É«fÉŸCG{ âdÉbh .õ∏eƒg
Öîàæª∏d Gòg øe π°†aCG íÑ°üàd øμJ ⁄ ⁄É©dG ¢SCÉc
z.áKÓãdG ¬aGógCÉH ôdƒe ≥dCÉJ .ÊÉŸC’G

πLCG øe{ ¬àeGô°üH Qƒ¡°ûŸG ‹É£jE’G ÜQóŸG
ÚÑYÓdG ÖdÉWCÉ°S QGô``°`VC’G √ò``g πãe ™æe
ƒ∏«HÉc øμd .zô¡°T Ió``Ÿ ô``eC’G øY ´Éæàe’ÉH
™e ∫É``°`ü`J’G ø``e ¬à∏«μ°ûJ ™æÁ ’ ¬``fCG ó``cCG
ôaƒ«°S ¬fEG ∫Ébh ΩÓYE’G πFÉ°Shh Ògɪ÷G
∫hCG ‘ äÓHÉ≤ª∏d ≥jôØdG »ÑY’ øe ÚæKG
.ÉeÉY 12 ∫ÓN äÉ«FÉ¡ædÉH É«°Shôd ácQÉ°ûe
ÉeÉY 68 ôª©dG øe ≠∏Ñ«°S …òdG ƒ∏«HÉc ∫Ébh
É≤∏£e É``jGó``g ™``bƒ``JCG ’{ AÉ`` ©` `HQC’G ó``Z ó``©`H
πHÉ≤àà°Sh .z¿Éμe …CG øe hCG ¢üî°T …CG øe
ôFGõ÷G ™e kÉ°†jCG áæeÉãdG áYƒªéŸG ‘ É«°ShQ
.Éμ«é∏Hh

RÎjhQ -ÚdôH
¢Vô©dÉH AÉKÓãdG ¢ùeCG á«fÉŸCG ΩÓ``YEG πFÉ°Sh äOÉ°TCG
-4 √Rƒ``a ó©H ÉgOÓÑd ∫hC’G »æWƒdG Öîàæª∏d ™FGôdG
Iôμd ⁄É©dG ¢SCÉμH √QGƒ°ûe ájGóH ‘ ∫ɨJÈdG ≈∏Y ôØ°U
AÉ``LQCG á``aÉ``c ø``e ∞ë°U â``Hô``YCGh .π``jRGÈ``dG ‘ Ωó``≤`dG
πé°S …òdG ôdƒe ¢SÉeƒàH ójó°ûdG É¡HÉéYEG øY OÓÑdG
áYƒªéŸG ‘ ∫ɨJÈdG ìÉ°ùàc’ É«fÉŸCG Oƒ≤«d ±GógCG áKÓK
.Éæd ⁄É©dG ¢SCÉc ¿ƒμà°S{ ó∏«H áØ«ë°U âÑàch .á©HÉ°ùdG
ºZQh .zA»°T πμH RƒØdG øY åjó◊G π©ØdÉH CGóH ôdƒe
Ée óŒ ⁄ É¡fEÉa OÉ≤àf’G ≈∏Y á«fÉŸC’G ∞ë°üdG OÉ«àYG
‘ ≥jôØdG øe áë°VGh Iô£«°S ó©H IôŸG √òg ¬æe ƒμ°ûJ

∞£N ¤EG ,Ωƒ«dG AÉ°ùe …óædƒ¡dG ÖîàæŸG ≈©°ùj
Qhó∏d áYƒªéŸG øe πgCÉàdG ¿Éª°Vh ¤hC’G ábÉ£ÑdG
ΩÉ“ ‘ ‹GÎ``°` S’G ÖîàæŸG »``bÓ``j ÉeóæY ,πÑ≤ŸG
Ö©∏e ≈∏Y áæ£∏°ùdG â«bƒàH AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG
á«fÉãdG á``dƒ``÷G äÉ``jQÉ``Ñ` e ø``ª`°`V ,…ô``é` «` dCG ƒ``JQƒ``H
áeÉ≤ŸGh ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H øe á«fÉãdG áYƒªéª∏d
…óædƒ¡dG ÖîàæŸG ô``¡`Xh .π``jRGÈ``dÉ``H É¡JÉ°ùaÉæe
ÖîàæŸÉH ìÉWCG Éeó©H á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ ‹ƒ£H AGOCÉH
É¡JQÉL øe QCÉãàd ,1-5 â¨∏H á≤MÉ°S áé«àæH ÊÉÑ°SE’G
â«æªa É``«`dGÎ``°`SCG É`` eCG ,2010 ∫É``jó``fƒ``Ÿ »``FÉ``¡`æ`dG ‘
3-1 »∏«°ûJ ΩÉ``eCG á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ á«°SÉb IQÉ°ùîH
Égô¶àæJ PEG ,ÊÉãdG Qhó``dG É¡Zƒ∏H äÉHÉ°ùM ó≤©ààd
áãMÉÑdG É«fÉÑ°SCG É``eCG áHƒ©°üdG á¨dÉH áãdÉK IGQÉ``Ñ`e
…óædƒ¡dG ÖîàæŸG π``°` SQCGh .É¡àÑ«g IOÉ``©`à`°`SG ø``Y
ΟG ‘ §≤°S ¿CG ó©H ∫hC’G ¬éjƒàJ øY åëÑj …òdG
(∑Gò`` fBG) á«Hô¨dG É``«`fÉ``ŸCG ΩÉ``eCG äGô``e çÓ``K Ò``NC’G
‘ É«fÉÑ°SCG ΩÉ``eCG ºK 1978h 1974 »eÉY ÚàæLQC’Gh
¬fCÉH ¬«°ùaÉæe ™«ªL ¤EG Gkó` L ájƒb ádÉ°SQ ,2010
≈≤àdGh .π``jRGÈ``dG ‘ Gó``L Ö©°üdG º``bô``dG ¿ƒμ«°S
1-2 É«dGΰSCG äRÉ``Ø`a ,É``jOh äGô``e çÓ``K ¿É≤jôØdG
‘ ΩGOô``JhQ ‘ 1-1 ’OÉ©Jh ,2008 ΩÉY øaƒgóæjG ‘
øjóJh .2009 ΩÉY Êó«°S ‘ ±GógCG ¿hO øeh 2006
∫ÉL ¿É``a ¢ùjƒd É¡HQóe ¤EG ∫hC’G ÉgRƒØH Góædƒg
™jô°ùdG ôjôªà∏d Gô¶f 2-3-5 á£N óªàYG …ò``dG
,»eƒé¡dG º¡Ñ©d ܃``∏`°`SCGh ¿É``Ñ`°`SE’G √óªà©j …ò``dG
:∫ÉL ¿Éa ∫Ébh .IóJôŸG äɪé¡dG ‘ OGQCG Ée ¬d ¿Éμa
¬«a Éà øjó«L Éæ°ùd ÉæfC’ ܃∏°SC’G Gòg âeóîà°SG{
ájOÉ«àY’G 3-3-4 á£îH É«fÉÑ°SEG ≈∏Y RƒØ∏d ájÉØμdG
πÑb ∫OÉ``©`à`dG ±ó``g »°SÒH ¿É``a πé°ùj ⁄ ƒ``d .É``æ`d

ä’ÉcƒdG -hÒfÉL …O ƒjQ
ÊÉK ¢ù«ªÿG ôéa »JGhôμdG ÖîàæŸG ¢Vƒîj
¬LGƒj ɪæ«M ,πjRGÈdÉH ⁄É©dG ∫ÉjófƒÃ ¬JÉjQÉÑe
…O É``æ` jQCG OÉ``à`°`SEÉ`H ,ÊhÒ``eÉ``μ` dG Ö``î`à`æ`ŸG √Ò``¶` f
áYƒªéŸG ÜÉ°ù◊ ,Gôéa á«fÉãdG áYÉ°ùdG ‘ É«fhRÉeCG
IÒÑc IQÉ``KEG IGQÉ``Ñ`ŸG ó¡°ûJ ¿CG ™bƒàŸG ø``eh ,¤hC’G
¤EG ɪgÓc ¢Vô©J ¿CG ó©H ,Ú≤jôØdG ÖfÉL ø``e
ÖîàæŸG ô°ùN å``«`M ,á``«`°`VÉ``ŸG á``dƒ``÷G ‘ IQÉ``°`ù`N
áé«àæH »``∏`jRGÈ``dG ÖîàæŸG √Ò``¶`f ø``e »``JGhô``μ`dG
Öîàæe øe ô°ùîa ÊhÒeÉμdG ÖîàæŸG É``eCG ,1-3
¤EG ¿hÒeÉμdG ó≤àØ«°Sh .∞«¶f ±ó¡H ∂«°ùμŸG
äGôe ™HQCG »≤jôaCG ÖY’ π°†aCG ƒàjEG ¬ª‚ äÉeóN
≥«≤ëàd ≈©°ùJh ,áÑcôdG ‘ áHÉ°UEG ÖÑ°ùH IGQÉÑŸG ‘
íaÉμJ ɪc ,2002 òæe ⁄É©dG ¢SCÉc ‘ ∫hC’G ÉgRƒa
òæe ÊÉãdG Qhó∏d πgCÉàdG ‘ â∏°ûa »àdG - É«JGhôc
…OÉØàd - 8991 ΩÉ``Y ådÉãdG õ``cô``ŸG ≈∏Y É¡dƒ°üM
.π``jRGÈ``dG ΩÉ``eCG 1-3 É¡JQÉ°ùN ó©H ôμÑŸG êhô``ÿG
™fÉ°U ¬``LGƒ``j PEG á°UÉÿG É¡∏cÉ°ûe É«JGhôc ió``dh

äÉbôØàe

Ö```îàæŸG ™```é``°ûj »```fÉ`MhQ
!¬`dõæe á``μjQCG ≈∏Y ÊGôjE’G

RÎjhQ -ƒdhÉHhÉ°S
É«°ShQ ÜQóe ƒ∏«HÉc ƒ«HÉa ‹É£jE’G ≥ãj ’
,záYQÉH{ äGójô¨J áHÉàc ≈∏Y ¬«ÑY’ IQób ‘
øe º¡©æe ƒ``g A»``°`T π``°`†`aCG ¿CG Qô``b ∂``dò``d
»YɪàL’G π°UGƒà∏d ÎjƒJ ™bƒe ΩGóîà°SG
Ωó≤dG Iôμd ⁄É©dG ¢SCÉc AÉæKCG âfÎfE’G ÈY
.πjRGÈdG ‘ É«dÉM áeÉ≤ŸG
ÉjQƒc ™e ¬≤jôa á¡LGƒe πÑb ƒ∏«HÉc ∫Ébh
¿EG ºμd ∫ƒ``bCG ¿CG »ææμÁ{ :¢``ù`eCG á«Hƒæ÷G
¿É«MC’G ¢†©H ‘ GQô°V ÖÑ°ùJ ób äGójô¨àdG
±É°VCGh .záYQÉH á≤jô£H É¡àHÉàc ºàJ ⁄ GPEG

ä’ÉcƒdG -¿Gô¡W
Ωó≤dG Iôμd √OÓH Öîàæe RGôMEÉH ÊÉMhQ ø°ùM ÊGôjE’G ¢ù«FôdG OÉ°TCG
.ÉjÒé«f ™e »Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdG ó©H πjRGÈdG ∫Éjófƒe ‘ ¬d á£≤f ∫hCG
IQƒ°U ô°ûf Éeó©H ,ÎjƒJ »YɪàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y ÊÉMhQ ∫Ébh
kÉ°ùdÉL á«°VÉjQ ¢ùHÓe kÉjóJôe ¿ƒjõØ∏àdG á°TÉ°T ≈∏Y IGQÉÑŸG ™HÉàj ƒgh ¬d
πeCG ≈∏Y ,á£≤f ∫hCG Gƒ≤≤M øjòdG ÉæFÉæHCÉH Qƒîa ÉfCG{ :¬dõæe ‘ áμjQCG ≈∏Y
.z»∏à°S »àdG IÒãμdG •É≤ædG ¤hCG ¿ƒμJ ¿CG
:ÊGô``jE’G Öîàæª∏d ºYO Iójô¨àH IGQÉÑŸG ¥Ó£fG ≥Ñ°S ÊÉ``MhQ ¿Éch
.zájÒé«ædG Qƒ°ùædG ¬LGƒJ »gh á«°SQÉØdG Oƒ¡Ø∏d kGó«©°S kɶM{

¿hOô````¨e

Ωƒ«dG ⁄É©dG ¢SCÉc äÉjQÉÑe ∫hóL
…ôé«dCG ƒJQƒH Ö©∏e ≈∏Y Ω8:00 áYÉ°ùdG

Góf’ƒg

ɫdGΰSCG

hÒfÉL …O ƒjQ Ö©∏e ≈∏Y Ω11:00 áYÉ°ùdG

»∏«°ûJ

É«fÉÑ°SEG

É«fhRÉeCG GO ÉæjQCG Ö©∏e ≈∏Y ¢U 2:00 áYÉ°ùdG

É«JGhôc

¿hÒeÉμdG

‘ á∏é°ùe á©∏°S ÚjÓe 3 QÉ©°SCG
“∂∏¡à°ùŸG ájɪM” äÉ``fÉ``«`H Ió``YÉ``b
áÑbGôe ºàj ød AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H
.É¡æe 23 iƒ°S
…È©dG ôgGR
åëÑjh π``H ô¶àæj ¢†©ÑdG í``Ñ`°`UCG
hCG ∫hDƒ`°`ù`e ø``e Iƒ``Ø`g hCG á``dR á``jCG ø``Y
q √Ò``Z ≈àM
iQÉÑàjh ádCÉ°ùŸG ºî°†«d
.GôL º∏gh π«∏©àdGh π«∏ëà∏d ¢†©ÑdG
á«Ñ©μdG ôë°S

ø``e ™`` ∏` °` ù` dG QÉ`` `©` ` °` ` SCG ´ƒ`` °` ` Vƒ`` e
ƒgh ,á°SÉ°ù◊Gh IÒ£ÿG ™«°VGƒŸG
¿CG Ωõ``∏`jh ,É``jOGô``Ø`fG GQGô``b πªàëj ’
AGQRƒdGh ¿ÉªY É°ù∏› ôeC’G ∫hGóàj
.∂∏¡à°ùŸG ájɪM áÄ«gh
»FÉæ¡dG áØ«∏N
∫hÉëjh ¿ÉªYo êQÉN Ée ÖgòŸ π«Á øe
¬H ≈°Vôf ’ A»``°`T Gò``¡`a Éææ«H ø``e ¬Jô°üf
Ée ∞``«`c º``gô``°`ü`æ`jh º``¡`©`e Ö``gò``«`d ,É``Jk É``à` H
z¿ÉªY ‘ á«ØFÉ£∏d ’{`H õà©f Éæg .AÉ°ûj
ÊGôª©dG ¢ùfƒj

www.alroya.info

Ω2014 ƒ«fƒj 18 ≥aGƒŸG `g 1435 ¿ÉÑ©°T øe 20 AÉ©HQ’G

info@alroya.info

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ
118 :…ójÈdG õeôdG - 343 Ü.¢U :äÓ°SGôŸG
¿ÉªY áæ£∏°S - §≤°ùe
ÊhÎμd’G ójÈdG 24479889 :¢ùcÉa 24479888 :∞JÉg

IAÉ°VEG
á«fÉ¡ÑædG ᫪°S

»©ªà› ¢†bÉæJ
ô¡°T ∫ÓN (mbc ) IÉæb ≈∏Y ¬°VôY Qô≤ŸG “ΩQÉëŸG ≈fR” π°ù∏°ùe á©WÉ≤e á∏ªM ójó°T ÜGô¨à°SÉH â©HÉJ
≈àM- Ò«¨J q…C’ »¡jƒªàdG ôμØdGh ÉæàÄ«H øe ìõMõàJ ¿CG ≈HCÉJ »àdG ∞bGƒŸG ƒg »HGô¨à°SG QÉãeh ,ËôμdG ¿É°†eQ
.ÉædƒM á«eƒ«dG äGÒ¨àŸG ºZQ -É«HÉéjEG ¿Éc ¿EG
≥aGQ óbh ,ΩÉ©dG áHGôb òæe ¬àNC’ ñCG á©eÉ› ∞°ûàμJ ICGôeG øY IQÉÑY π°ù∏°ùª∏d èjhÎ∏d ô°ûàfG …òdG ™£≤ŸG
áëjô°U á∏«°Sh √hÈàYG ÉŸ áé«àf ,»YɪàL’G π°UGƒàdG äGƒæb ‘ kGó``L áØ«æY π©a äGOQ ÊÓ``YE’G ™£≤ŸG Gòg
¤EG IƒYódG ™e .√hógÉ°T ºg ¿EG âNC’Gh ΩC’G AÉ«Mh ñC’Gh ÜC’G ádƒLQ øjõØà°ùe ,á∏°VÉØdG Éæàæjóe ‘ OÉ°ùØdG ô°ûæd
É≤k ah É¡à°ûbÉæeh É¡ª««≤àH Ωƒ≤f »àdG á«©ªàéŸG ÉjÉ°†≤dGh ógÉ°ûŸG øe ádÉM ’EG ¢ù«d π°ù∏°ùŸG Gòg .π°ù∏°ùŸG á©WÉ≤e
¢†©H ™bGh ∞°ûc “πªY” ∫hÉM ɪ∏c ∂dòdh ,™bGƒdGh π≤©dG ≈∏Y ’ áØWÉ©dG ≈∏Yh , “»©ªàéŸG Ö«©dG” √OóM ÉŸ
,IÒÑc á«°SÉ°ùëH á«©ªàéŸG á°UÉNh ÉfÉjÉ°†b èdÉ©fo Éæfq CG çóëj ɪa ,áehÉ≤ŸÉH √Éæ∏HÉb ,á«YɪàL’G ä’ÓàN’G
“¢VôY“∞°ûμj ób Ée πc ôØμæd ,“á«YÉaódG áaô©ŸG” `H ≈ª°ùj Éà ÉjÉ°†≤dG √òg øY çqóëàj øe πc ¬LGƒfh
∂dP πc .ÉæHÉ«K ¢VÉ«H çƒ∏«°S ¬fq CG ø¶f Ée πc øY ô£ÿG AQód ádhÉëªc ,øjó∏d áëjô°U áHQÉfi √ó©fh ,É橪à›
≥°ùØdG øY kÉ≤M’ GƒÑàμ«d ΩɪàgÉH ¬fƒ©HÉàj ±ƒ°S π°ù∏°ùŸG GƒHQÉM øe Ö∏ZCÉa ,»JGPh »©ªà› ¢†bÉæJ ΩÉeCG Éæ∏©éj
øaóf ∂dP ™eh ,¢†©ÑdG É¡d ¢Vô©J »àdG á¡HÉ°ûŸG ÉjÉ°†≤dG ¢†©H øY ™ª°ùf Éæfq EG ɪc .¿hôj ɪѰùM ¬∏∏îàj …òdG
≈∏Y iƒ≤f ’ øëæa ∂dòdh .ÉæFÉæHCG ™e ≈àMh πH ,á«fÓY ÉjÉ°†b Gòμg øY åjó◊G ¢†aôfh ∫ÉeôdG ‘ Éæ°ShDhQ
.¬jƒªàdGh ôjÈàdG »ªFGO ∞°SCÓd ÉæJOÉ©c ÉæfC’ ,É kë°VGh Gkó≤f Ö∏£àJ ábOÉ°U áaô©e ¬≤Ñ°ùJ ¿CG óH’ …òdG Ò«¨àdG
äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG OƒLƒH ±Î©fh ∑Qóf ⁄ ¿EG »≤«≤M Ò«¨J çGóMEG ™ªà› hCG OGôaCÉc Éæd øμÁ ’ á≤«≤◊G ‘h
…ó≤f »YƒH πH ,≈Øch ¬©ª°ùf ɇ QÉبà°S’Gh ÉgOƒLƒH º«∏°ùàdG »æ©j ’ Éæg ∑GQOE’Gh ,äÉ©ªàéŸG øe ÉfÒ¨c
∫É≤àf’G ™«£à°ùf ≈àM ¬≤FÉ≤M ∞°ûμjh ™bGƒdG …ôq ©oj »Yh ,±hô◊G ≈∏Y •É≤ædG ™°†jh á∏μ°ûŸG ¢üî°ûj ≥«ªY
Éæªb Éæfq CG ƒd ,“ΩQÉëŸG ≈fR” π°ù∏°ùe Iôμa âªLÉg »àdG »YɪàL’G π°UGƒàdG äGƒæb äGP »Øa .Ò«¨àdG á∏MôŸ
√òg ¢†©H ¿q CG ÉfóLƒd ,ÉgÒZh ÉfõdGh ôjô¨àdGh ÜÉ°üàZ’Gh »°ùæ÷G ¢Tôq ëàdG ÉjÉ°†b øY ≥FÉ≤◊G ¢†©H íØ°üàH
øjòdG ¿ƒ≤gGôŸGh ∫ÉØWC’G »¡àæ«a ,ájôª©dG äÉÄØdG ∞∏àîà ,ΩQÉëŸG πÑb øeh ô°SC’G QÉ``WEG ‘ çó– ä’É``◊G
ióà©ŸG íÑ°üjh ,¬«∏Y Ú£NÉ°Sh ™ªàéŸG ≥M ‘ Úeô›h Úaôëæe º¡fƒc ¤EG ,ºFGô÷G √ò¡d ÉjÉë°V ¿ƒ©≤j
ÉæJÉ©ªà› ‘ á©éØe á∏ãeCG ∑Éægh ,¢ùØædG Aɪ∏Y ¬àÑãj Ée ƒgh ,ÈμdG óæY øjôNBG ≈∏Y kÉjóà©e √ô¨°U ‘ ¬«∏Y
≈à°ûH á«©ªàéŸG ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæe ƒ¡a ᩪ©ŸG √ò``g ‘ ∫ƒeCÉe QhO øe ΩÓYEÓd ¿É``c ¿EGh .á«é«∏ÿGh á«Hô©dG
¿q CG hóÑj …òdG QhódG ƒgh ,Iƒb ’h º¡d ∫ƒM ’ ø‡h Ú∏aɨdG øe ÒãμdG ¬d ¢Vôq ©àj ɇ Qƒà°ùŸG ∞°ûch É¡YGƒfCG
π°ù∏°ùŸG ÉeCG .∂dP Ò¨H ¬«∏Y ºμëf ¿CG øμÁ Óa ,™£≤ŸG Gòg øe ÌcCG ôf ⁄ ÉæfCG ÉÃh ,¬àjOCÉJ ∫hÉëj π°ù∏°ùŸG Gòg
,ÓYh πq L ˆG ¤EG Üô≤à∏d ¬«a Éæàbh ôî°ùf ¿CG Öéj …ò``dG ËôμdG ô¡°ûdG ‘ ¬JógÉ°ûe øY ´Éæàe’G Éæd ≥ë«a
á«°ùæ÷G ä’DhÉ°ùàdG ¿q CG çóëj ɪa ,ô£ÿG º¡æY CGQóf ≈àM kÉ«°ùæL º¡Ø«≤ãJh ,¬JógÉ°ûe øY ÉædÉØWCG OÉ©HEG ∂dòch
™bGƒe ≈∏Y ógÉ°ûŸGh äÉeƒ∏©ŸG øe π«°ùH É¡àHÉLEG ºàJ ,kÉÑ«Y ∂dP ¿CG QÉÑàYÉH ,ÉædÉØWC’ É¡àHÉLEG ¢†aôf »àdG áÄjÈdG
.´QÉ°ûdGh á°SQóŸGh »YɪàL’G π°UGƒàdG
Éæª∏©J ΩóY ÖÑ°S ºàfCG ºμd ∫ƒbCG ,ÉfQÉμaCG Ò«¨J ¬ÑÑ°ùH πÑ≤f ’ …òdGh ,“¿GôμædG” AGO êÓY ¢†aôj øe πμdh
ºgOÉÑcCG äGò∏a ájɪëH ɪ¡ë°üfCG ,∂``dP πc øY ó«©H Éæ©ªà› ¿CG ¿Éæ¶j ÜCGh ΩCG πμdh .¿B’G ≈àM ¢ShQódG øe
.áë«ë°üdG á≤jô£dÉH
sumaya@alroya.info

…hÓe »`a ¢VGô≤f’ÉH Oó¡e ∂ª°S ..zƒÑeÉ°ûdG{

º¡àë°üH ô°†j Iƒ¡≤∏d ∫ÉØWC’G Üô°T

Ögòf” ∞°SCÉH ∫ƒ≤jh .ÉeGôLƒ∏«c 25 ∫É°ûàf’ ¿B’G ó¡éj ƒgh
OÉ£°üf ó©f ⁄ .IÒ``Ñ`c äÉ«ªμH Gó``HCG Oƒ``©`f ’ Éææμd ó«°üdG ¤EG
ÚàYÉ°S »°†‰ Éæc ≥HÉ°ùdG ‘” ∞«°†jh .“..IÒÑμdG ∑ɪ°SC’G
12 ≈≤Ñæa ¿B’G É``eCG ∂ª°ùdÉH πªfi Ö``cô``à Oƒ``©`fh IÒëÑdG ‘
∫ƒM IÒ``NC’G ¬à°SGQO ‘h .“≥HÉ°ùdG øe πbCG ᫪μH Oƒ©fh áYÉ°S
øeDƒj ¿Éc …òdG “∫hó«d ¢ù«ehôμjQhG” »ª∏©dG ¬ª°SGh ƒÑeÉ°ûdG
‘ á©«Ñ£dG ßØ◊ ‹hó``dG OÉ``–’G QÉ``°`TCG ,IÒëÑdG ¿Éμ°ùd Ihô``K
ô°û©dG äGƒæ°ùdG ‘ áÄŸG ‘ 70 áÑ°ùæH Qó≤j ™LGôJ” ¤EG 2004 ΩÉ©dG
‘ ¢û«©j …òdG ∂ª°ùdG Gòg ∫ƒM IójóL á°SGQO ó©à°Sh .“IÒNC’G
OÉ–’G øμ“ ∫ÉM ‘ áæ°ùdG √òg ,ô¡æ∏d á≤«ª©dGh áaÉØ°ûdG √É«ŸG
.ájQhô°†dG ∫GƒeC’G ™ªL øe

QÉ``KBG ¿ƒ``ã`MÉ``Ñ`dG ¢``ü`ë`ah .Qƒ``cò``dG ió``d
≈∏Y Ú«aÉμdG ø``e á°†ØîæŸG äÉ``Yô``÷G
9 ¤EG 8 ÚH ºgQɪYCG ìhGÎ``J ÓØW 52
§¨°V ∫ó©e ‘ ÉYÉØJQG äó°UQh äGƒæ°S
Ö∏≤dG äÉHô°V ∫ó``©`e ‘ GDƒ`WÉ``Ñ`Jh Ωó``dG
.∫ÉØWC’G ™«ªL iód
Üô``°`T Ö``æ` Œ IQhô`` °` `V ¤EG äQÉ`` `°` ` TCGh
IócDƒe ƃ∏ÑdG ø°S ≈àM Iƒ¡≤∏d ∫ÉØWC’G
∫Gó``à`YÉ``H É``¡`dhÉ``æ`J Ö``é`j È``μ`dG ó``æ`Y ¬`` fCG
QÉ`` ` KB’G Ö``æ`é`à`d É``¡` «` a •Gô`` ` ` aE’G Ωó`` ` Yh
.á«Ñ∏°ùdG á«ë°üdG

Ü.±.CG -»°Tƒ¨fÉe
ɪ«°S ’h øjOÉ«°üdG áæL ≈°†e Ée ɪ«a …hÓ``e IÒëH âfÉc
òæe É¡bɪYCG ‘ Ìμj …òdG »°ù«FôdG ∂ª°ùdG “ƒÑeÉ°ûdG” π°†ØH
OGóYCG ‘ ô£N ™LGôJ ¤EG iOCG •ôØŸG ó«°üdG ¿CG ’EG ,Úæ°ùdG ±’BG
øjòdG Ú«∏ëŸG øjOÉ«°üdG ¢SƒØf ‘ IQGôe ÉØ∏fl ∑ɪ°SC’G √òg
,øjOÉ«°üdG A’Dƒg óMCG ƒg Gõ«∏«‚ OQGhOEG .OQƒe …CG ¿hO øe GƒJÉH
ócDƒjh .ÅdB’ É¡«a äGôgƒ› ™æ°U ‘ ÉægGQ É°†jCG πª©j äÉH ƒgh
.IÒ``NC’G ô°û©dG äGƒæ°ùdG ‘ áÄŸG ‘ 90 áÑ°ùæH ™LGôJ √ó«°U ¿CG
á©°ùJ ø``e ∞``dDƒ`ŸG ¬ªbÉW ™``e ¿É``c ∫ƒ``≤`j É``e ≈∏Y IÎ``Ø`dG ∂∏J ‘
.Ωƒ«dG ‘ ∂ª°ùdG ø``e ÉÑjô≤J ΩGôLƒ∏«c 300 OÉ£°üj ¢UÉî°TCG

á«fɪ©dG -É«fQƒØ«dÉc
¿ƒãMÉH ÉgGôLCG IójóL á°SGQO äQòM
¿CG ø``e ƒ``dÉ``aÉ``Hh É``«`fQƒ``Ø`«`dÉ``c »``à`©`eÉ``é`H
ÖÑ°ùj ¿CG øμÁ Iƒ¡≤∏d ∫É``Ø`WC’G Üô°T
.º¡àë°üH kɨdÉH GkQô°V
É``gô``°` û` f »`` à` `dG á`` °` ` SGQó`` dG â`` aÉ`` °` ` VCGh
ÊhÎ``μ` «` dE’G Ωƒ`` c ähO …GOƒ`` ` J ™``bƒ``e
äÉ``Yô``é`H ≈``à` M ƒ`` dh Iƒ``¡` ≤` dG Üô``°` T ¿CG
ΩódG §¨°V ∫ó©e ≈∏Y ôKDƒj á°†Øîæe
á°UÉN ∫É``Ø` WC’G ió``d Ö``∏`≤`dG äÉ``Hô``°`Vh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful