You are on page 1of 56

Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i - M«i trêng

Lêi më ®Çu.
1.Lý do chän ®Ò tµi :
§Êt ngËp níc rÊt phong phó vµ v« cïng quan träng víi m«i tr-
êng vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng cña ®Þa ph¬ng. Kh«ng
chØ lµ n¬i c ngô, n¬i cung cÊp thøc ¨n cho con ngêi vµ nhiÒu loµi
®éng thùc vËt sèng trªn ®ã. §Êt ngËp níc cã ý nghÜa quan träng
®èi víi b¶o vÖ, ph¸t triÓn ®a d¹ng sinh häc, c¶nh quan m«i trêng.
Sù tµn ph¸ cña chiÕn tranh, bïng næ d©n sè cïng víi tèc ®é
ph¸t kinh tÕ qu¸ nhanh ®· lµm cho nhiÒu vïng ®Êt ngËp níc cña n-
íc ta bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ. NhiÒu khu vùc ®îc c¶i t¹o ®Ó chuyÓn
®æi thµnh ®Êt n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch ®Êt ngËp níc cã chiÒu h-
íng gi¶m, nhiÒu khu ®Êt ngËp níc cã gi¸ trÞ ®a d¹ng sinh häc cao
®ang cã nguy c¬ bÞ xo¸ sæ. Tríc t×nh h×nh ®ã cÇn thiÕt ph¶i
tÝch cùc b¶o vÖ nh÷ng khu ®Êt ngËp níc tiªu biÓu cho c¸c vïng
sinh th¸i cña ViÖt Nam.
Khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc V©n Long thuéc huyÖn
Gia ViÔn, tØnh Ninh B×nh lµ mét trong nh÷ng khu ®Êt ngËp níc
cã diÖn tÝch lín nhÊt cßn sãt l¹i cña vïng sinh th¸i §ång b»ng b¾c
Bé. V©n Long cã hÖ ®éng thùc vËt thuû sinh phong phó, ®©y lµ
n¬i c tró cña nhiÒu loµi chim níc vµ chim di c trong mïa ®«ng nh
S©m cÇm, Ngçng trêi… Ngoµi ra khu ®Êt ngËp níc cßn bao quanh
mét khu nói ®¸ vèi cã nhiÒu hang ®éng ®Ñp, nhiÒu di tÝch v¨n
ho¸ lÞch sö vµ còng lµ n¬i c tró cña mét quÇn thÓ Voäc QuÇn ®ïi
(trachypithecus delacouri) - mét trong nh÷ng loµi linh trëng ®Æc
h÷u quý hiÕm vµ cã sè lîng Ýt nhÊt cña ViÖt Nam. Ngoµi sù ®a
d¹ng sinh häc, V©n Long cßn cã gi¸ trÞ rÊt lín vÒ kinh tÕ do du
lÞch sinh th¸i mang l¹i.
Tuy nhiªn, du lÞch sinh th¸i cßn rÊt míi mÎ ®èi víi ViÖt Nam,
chóng ta cßn ®ang thiÕu c¶ vÒ lÝ luËn còng nh nh÷ng kinh
nghiÖm thùc tiÔn. ViÖc ph¸t triÓn Du lÞch sinh th¸i trong c¸c ®Êt
ngËp níc ph¶i b¶o ®¶m ®îc nguyªn t¾c b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn
nhiªn, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc còng nh mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn

Mai Ph¬ng Lan - Líp TCMTK6 1

Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i - M«i trêng
cho b¶o tån vµ céng ®ång ®Þa ph¬ng. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò
cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra híng ®i thÝch hîp.

2. Môc tiªu vµ néi dung nghiªn cøu:
2.1 Môc tiªu nghiªn cøu.
§¸nh gi¸ tiÒm n¨ng vµ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i
t¹i khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc V©n Long huyÖn Gia
ViÔn, tØnh Ninh B×nh ®Ó ®Ò xuÊt ®a ra ®Þnh híng ph¸t triÓn du
lÞch sinh th¸i t¹i khu b¶o tån ®Êt ngËp níc V©n Long.
2.2. Néi dung nghiªn cøu.
- §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu kiÖn Tù nhiªn - Kinh tÕ - X· héi
c¸c x· vïng ®Öm cña khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc V©n
Long huyÖn Gia ViÔn, tØnh Ninh B×nh.
- §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng vµ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn Du lÞch t¹i khu
b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc V©n Long.
- Nªu ra mét sè ®Þnh híng trong ph¸t triÓn du lÞch sinh thái
cña t¹i khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc V©n Long trong t¬ng
lai.

3. Giíi h¹n nghiªn cøu:
Do thêi gian nghiªn cøu t¹i ®Þa ph¬ng cã h¹n, ®Þa bµn
nghiªn cøu réng vµ ®a d¹ng nªn vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cha thÓ
®i s©u nghiªn cøu. V× vËy ®Ò tµi chØ nghiªn cøu giíi h¹n ë ph¹m
vi “ §Þnh híng ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i t¹i khu b¶o tån
®Êt ngËp níc V©n Long" t¹i huyÖn Gia ViÔn, tØnh Ninh B×nh.

4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
§Ó nghiªn cøu vµ ®a ra mét sè ®Þnh híng ph¸t triÓn du lÞch
sinh th¸i t¹i V©n Long ph¶i dùa trªn c¬ së nghiªn cøu nh÷ng nÐt
®Æc trng cña thiªn nhiªn m«i trêng vµ con ngêi t¹i ®©y. Trong qu¸
tr×nh lµm ®Ò ¸n nµy em ®· vËn dông nh÷ng ph¬ng ph¸p:
Ph¬ng ph¸p thu thËp tµi liÖu, xö lý sè liÖu thø cÊp:
thu thËp th«ng tin vÒ ph©n hÖ kinh tÕ, ph©n hÖ tù nhiªn vµ
ph©n hÖ kinh tÕ, ph©n hÖ tù nhiªn vµ ph©n hÖ nh©n v¨n tõ
Mai Ph¬ng Lan - Líp TCMTK6 2

Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i - M«i trêng
nh÷ng c¬ quan ban ngµnh cã liªn quan, tham kh¶o nh÷ng b¸o
c¸o, nghiªn cøu khoa häc. Sau ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch sö lý,
ph©n lo¹i vµ tæng hîp ®Ó lùa chän th«ng tin chÝnh x¸c nhÊt ®a
vµo kho¸ luËn. Do vËy, nh÷ng sè liÖu vµ th«ng tin trong
kho¸ luËn nµy lµ nh÷ng tµi liÖu hoµn toµn cã gi¸ trÞ.
Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn vµ ph©n tÝch hÖ thèng:
§Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c cÇn ph¶i coi ®Þa bµn nghiªn cøu nh
mét hÖ sinh th¸i nh©n v¨n hay nh mét hÖ thèng. Ph¬ng ph¸p tiÕp
cËn vµ ph©n tÝch hÖ thèng ®îc ¸p dông nh»m t×m hiÓu vµ thu
thËp th«ng tin ban ®Çu vÒ hÖ thèng, nghiªn cøu c¸c t¸c ®éng qua
l¹i gi÷a c¸c thµnh phÇn trong hÖ, c¸c t¸c ®éng lªn hÖ vµ cÊu tróc
cña hÖ. Tõ ®ã, gióp nhµ nghiªn cøu cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ
toµn hÖ thèng m×nh nghiªn cøu.
Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh m«i trêng cã sù tham gia
cña céng ®ång: Thu thËp th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng m«i trêng trªn
c¬ së quan s¸t, pháng vÊn b¸n chÝnh thøc, thu thËp sè liÖu ®iÒu
tra, sè liÖu ph©n tÝch tõ ®ã cã c¬ së tÝnh to¸n ®Þnh lîng trung
b×nh trong tõng trêng hîp cÇn thiÕt. §¸nh gi¸ m«i trêng gióp cho
viÖc kh¸m ph¸ vµ suy ®o¸n vÊn ®Ò m«i trêng trong khu vùc mét
c¸ch nhanh nhÊt nh»m hç trî cho viÖc thiÕt kÕ, gi¸m ®Þnh vµ thùc
hiÖn ®¸nh gi¸ dù ¸n.

3. Néi dung cña kho¸ luËn:
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o
vµ phô lôc, kho¸ luËn tèt nghiÖp ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ khu du lÞch sinh th¸i V©n
Long huyÖn Gia ViÔn - TØnh Ninh B×nh
Ch¬ng II: HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i t¹i
V©n Long.
Ch¬ng III: §Þnh híng ph¸t triÓn khu du lÞch sinh th¸i V©n
Long.

Mai Ph¬ng Lan - Líp TCMTK6 3

Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i - M«i trêng
Phần này chuyển lên phần LÒI CẢM ƠN: Khi viÕt chuyªn ®Ò
nµy em ®· cè g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó nãi lªn ®óng thùc tr¹ng tõ
®ã ®a ra ph¬ng híng cô thÓ. Nhng do thêi gian vµ kiÕn thøc cã
h¹n do vËy chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ
h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy c« ®Ó luËn v¨n
nµy hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Lª V¨n Lanh, c¸c thÇy,
c¸c c« trong khoa, cïng toµn thÓ c« chó ë Së du lÞch Ninh B×nh,
Ban qu¶n lý du lÞch sinh th¸i V©n Long huyÖn Gia ViÔn, tØnh Ninh
B×nh ®· híng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh tèt bµi
viÕt nµy. Hµ Néi, ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2007.
Sinh viªn thùc hiÖn.
Mai Ph¬ng Lan

Mai Ph¬ng Lan - Líp TCMTK6 4

Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i - M«i trêng

Ch¬ng I:
Giíi thiÖu chung vÒ khu du lÞch sinh th¸i B¶O
TåN §ÊT NGËP N¦íC v¢N lONG huyÖn Gia ViÔn - TØnh
Ninh B×nh.
( PhÇn nµy viÕt gän l¹i kho¶ng 7 trang)
1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn:
1.1.1.VÞ trÝ ®Þa lý:
Khu V©n Long n»m vÒ phÝa §«ng B¾c tØnh Ninh B×nh, trªn
®Þa phËn cña c¸c x· Gia Hng, Liªn S¬n, Gia Hoµ, Gia V©n, Gia
LËp, vµ Gia Thanh huyÖn Gia ViÔn.
To¹ §é ®Þa lý:
Tõ 2020’55” ®Õn 2025’45” vÜ ®é B¾c
Tõ 10548’20” ®Õn 10554’30” kinh ®é §«ng
PhÝa T©y B¾c gi¸p huyÖn L¹c Thuû tØnh Hoµ B×nh vµ S«ng §¸y.
PhÝa Nam giíi h¹n cña con ®ª §Çm Cót, kÐo dµi tõ th«n Mai Ph¬ng
x· Gia Hng tíi §åi Sái x· Gia Thanh.
PhÝa T©y ®îc giíi h¹n bëi Nói Mét (t¶ ng¹n S«ng B«i) thuéc x· Gia
Hng
PhÝa §«ng ®îc giíi h¹n bëi ch©n nói §ång QuyÓn ®Õn Nói M©y x·
Gia Thanh.
Trung t©m khu vùc c¸ch huyÖn lþ Gia ViÔn 5km vÒ phÝa §«ng
B¾c, c¸ch thÞ X· Ninh B×nh gÇn 20 km vÒ PhÝa B¾c c¸ch hµ Néi
80 km vÒ PhÝa Nam.

1.1.2. §Þa h×nh:
Khu ®Êt ngËp níc V©n Long cã ®Þa h×nh rÊt b»ng ph¼ng
®é chªnh kh«ng qu¸ 0,5 m trªn kho¶ng c¸ch vµi km. Trong « tròng
vÉn cã s«ng nhá nhng dßng s«ng rÊt ngo»n ngÌo vµ kh«ng cã t¸c
dông x©m thùc hai bªn bê vµ ®¸y s«ng ®Çy bïn.
Vµo mïa ma mùc níc ë V©n Long cã thÓ d©ng lªn vµi m,
nh÷ng qu¶ ®åi vµ d·y nói ®¸ v«i nh nh÷ng hßn ®¶o nhá næi trªn
mÆt níc mªnh m«ng, ch«ng nh Vinh H¹ Long thu nhá .

Mai Ph¬ng Lan - Líp TCMTK6 5

C¸c ®åi nói sãt ®îc cÊu t¹o b»ng ®¸ phiÕn vµ c¸t kÕt cã diÖn tÝch Ýt. Ýt thÊy c¸c thung lòng vµ c¸c c¸nh ®ång casto lín. NhiÒu l¨ng tÈm vµ ®Òn chïa. nói L¬ng 128m. TiÕp ®Õn lµ c¸c ®Ønh c« Tiªn 116m. §¸ v«i ë ®©y ®îc c¸c nhµ ®Þa chÊt x¸c ®Þnh thuéc hÖ tÇng ®ång giao tuæi tri at . nhng ®· thÊy xuÊt hiÖn c¸c hÎm vµ thung lòng trßn kh¸ s©u vµ ph©n bè gi¶i r¸c trong khu vùc. Ranh giíi gi÷a ch©n c¸c d·y nói ®· ®¸ v«i vµ vïng ®Êt ngËp níc cßn xen kÏ mét sè ®åi ®¸ phiÕn thÊp vµ tho¶i n»m r¶i r¸c trong khu vùc víi ®é cao kh«ng vît qu¸ 50 km. Tuy c¸c thung lòng vµ c¸nh ®ång Karst cha ®îc h×nh thµnh. nói Ba Trom 428m lµ ®Ønh cao nhÊt cña khu b¶o tån. nói Mµo Gµ 308m. kÐo dµi tõ Hoµ B×nh vÒ Gia ViÔn vµ dõng l¹i gÇn cÇu KhuÊt (B¾c qua S«ng §¸y) trªn d·y nói næi lªn c¸c ®Ønh: nói Sóm (233m).3. víi d¹ng ®Þa h×nh tiªu biÓu lµ c¸c sên nói dèc ®øng nèi tiÕp. nói M©y 138m. nhän. qu¸ tr×nh Karst ®· diÔn ra kh¸ m¹nh. ch¹y theo híng T©y B¾c - §«ng Nam. MÌo Cµo 216 m. thung §Çm B¸i ®Òu cã d¹ng ®¸y h×nh ch÷ U. Vïng §NN (ch©n c¸c d·y nói ®¸ Mai Ph¬ng Lan . §Þa chÊt: Trong c¸c d·y nói ®· v«i. nh÷ng hè sôt vµ phÔu Karst kh¸ lín ng¨n c¸ch nhau b»ng c¸c sèng ®¸ s¾t nhän. miÕu m¹o ®· lµm t«n thªm vÎ cæ kÝnh trang nghiªm cña phong c¶nh thiªn nhiªn ë ®©y.3.1. nói §ång QuyÓn 328m. trªn mÆt hiÕm thÊy xuÊt hiÖn c¸c dßng ch¶y.Líp TCMTK6 6 . 1. Díi ch©n nói ®¸ v«i thêng cã nhiÒu hµm Õch lµ dÊu hiÖu x©m thùc cña biÓn vµ c¸c hang ®éng ngËp níc. c¸c ®Ønh lëm chëm nói tai MÌo s¾c.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . ph©n bè r¶i r¸c trong khu vùc víi ®é cao kh«ng qu¸ 50m vµ ®é dèc kh¸ tho¶i (díi 10). mµ thêng thÊy c¸c thung lòng d¹ng lßng ch¶o nhá díi 12 ha: Nh Thung Tranh.M«i trêng C¸c d·y nói ®¸ v«i (cã xen mét Ýt ®åi c¸t kÕt) kh¸ ®å sé chiÕm gÇn 3/4 diÖn tÝch khu b¶o tån.1. thung M©m S«i. c¸c ®Ønh nh« cao c¸ biÖt kh«ng vît qu¸ 300m. §Þa chÊt vµ thæ nhìng.1. 1. Nói ®¸ v«i ë ®©y cã ®é cao sµn díi 300m. mÆt bÞ chia c¾t m¹nh.

Kali cao. thêi gian ngËp mµ chia ra 3 lo¹i phô kh¸c nhau (j1.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Gäng Vã vµ vïng ®¸ Bµn. kÕt cÊu kÐm. lu«n lu«n b·o hoµ níc. kh¶ n¨ng gi÷ mµu kÐm. Mai Ph¬ng Lan . §Êt dèc tô vµ phï sa s«ng suèi: DiÖn tÝch 236 ha. ®Êt t¬i xèp. H2S2. ®Æc trng c¬ b¶n lµ nói ®¸ dèc ®øng vµ ph©n bè ë phÝa B¾c vµ §«ng B¾c khu vùc ®©t ngËp níc V©n Long. Ngäc L©m. §Æc trng c¬ b¶n lµ: thµnh phÇn c¬ giíi nÆng > 60% sÐt. §Êt Feralit ®iÓn h×nh vïng ®åi: diÖn tÝch 56 ha.50% diÖn tÝch toµn khu vùc. trong thung cã tÇng dÇy. giµu dinh dìng. ph©n bè trªn vïng nói ®¸ v«i phÝa B¾c vµ §«ng B¾c khu vc. 2 ë ch©n nói C« Tiªn. cã ®é ph× tiÒm tµng cao. chñ yÕu lµ sÐt vµ thÞt nÆng. 1. chiÕm 2. Mg++-. ®Êt xÊu.45% tæng diÖn tÝch toµn khu vùc.M«i trêng v«i) bao gåm nh÷ng líp trÇm tÝch mÞn. ph©n bè ë ®åi Ng«.Líp TCMTK6 7 . NgËp quanh n¨m nªn qu¸ tr×nh khö «xy m¹nh( Fe++. cho thÊy trong khu vùc cã c¸c lo¹i ®Êt chÝnh nh sau: §Êt lÇy thôt: DiÖn tÝch 567 ha chiÕm 21. ®Çm Gia V©n.12% tæng diÖn tÝch toµn khu vùc vµ chia lµm 2 lo¹i lµ: Fv vµ Fq. nhiÒu n¬i bÞ xãi mßn tr¬ sái ®¸. s«ng B«i vµ c¸c suèi ®¸ Bµn. Nói ®¸: cã diÖn tÝch 1784 ha. thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ. chiÕm 8.. thµnh phÇn c¬ giíi trung b×nh. kÕt cÊu viªn. ®Çm Gia Hoµ. PH trung b×nh. Tû lÖ h÷u c¬ cao. Fq cã ®Æc trng c¬ b¶n lµ: §Êt Feralit ph¸t triÓn trªn sa th¹ch cã mµu vµng nh¹t. §Æc trng c¬ b¶n lµ: ®Êt cã mµu n©u t¬i. l©n nghÌo. tÇng máng ®Õn trung b×nh.).93% tæng diÖn tÝch toµn khu vùc. §©y lµ lo¹i ®Êt tèt nhng hay thiÕu níc. Qua c«ng t¸c kh¶o s¸t thùc ®Þa vµ tham kh¶o b¶n ®å thæ nhìng.3. chiÕm 67.2 Thæ nhìng. j2. Ph©n bè trªn bê s«ng §¸y. ®é s©u ngËp níc. lµng Vò ThÞ vµ tËp trung ë ch©n nói ®Çm Cót vµ ch©n nói Mét Gia Hng. j3) vµ chóng ®îc ph©n bè nh sau: j3 tËp trung trong c¸c ®Çm Cót. thµnh phÇn c¬ giíi nÆng ( 65% sÐt) tÇng máng. Trong ®ã Fv cã ®Æc trng c¬ b¶n lµ: ®Êt Feralit ph¸t triÓn trªn ®¸ v«i cã mµu ®á n©u hoÆc ®á vµng.1. kh¸ t¬i xèp. Tuú lîng mïn trong ®Êt.

Ma nhiÒu nhÊt lµ th¸ng 8.9 cã ngµy ma tíi 451 mm.7 ngµy nhiÖt ®é thÊp cã thÓ díi 2. Thuû v¨n: Mai Ph¬ng Lan . nhiÖt ®é xuèng thÊp cã thÓ xuèng tíi 5° . Lîng ma ë møc trung b×nh (1. §é Èm t¬ng ®èi cña kh«ng khÝ trung b×nh (84 – 85%). ho¹t ®«ng th¨m quan du lÞch. Th¸ng 7. HiÖn tîng s¬ng muèi kh«ng cã kh¶ n¨ng x¶y ra. 1. v× thÕ t«i ph¶i lÊy sè liÖu cña c¸c tr¹m khÝ tîng gÇn nhÊt ®Ó tham kh¶o. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m kh¸ cao vµ t¬ng ®èi ®ång ®Òu(23. c¸c th¸ng mïa l¹nh ë V©n Long ®Òu cã nhiÖt ®é trªn 10°C. Khu vùc nµy Ýt chÞu ¶nh h- ëng cña giã Lµo.1. ma phïn. Nh×n chung. Mïa ma tõ cuèi th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10. Mïa l¹nh tíi sím vµo cuèi th¸ng 11 vµ kÕt thóc muén vµo ®Çu th¸ng 3 (sè ngµy l¹nh trung b×nh tõ 50 – 60 ngµy) chñ yÕu do ¶nh hëng cña giã mïa §«ng B¾c.6° vµ mçi ®ît cã thÓ kÐo dµi 5 . mµ phÇn lín lµ ¶nh hëng cña giã mïa §«ng Nam. KhÝ hËu: Khu vùc ®iÒu tra t¹i V©n Long lµ mét vïng nói ®¸ v«i cã vïng chiªm tròng cha cã tr¹m khÝ tîng riªng.4 °C. NhiÖt ®é tèi cao tuyÖt ®èi quan s¸t ®uîc ë Nho Quan lµ 41.4C).3C – 23. Lîng bèc h¬i cha vît qu¸ 1. xong còng cã n¨m lµ th¸ng 12.Líp TCMTK6 8 . lîng ma tuy Ýt (10% tæng lîng ma n¨m) nhng còng cã n¨m cã thÓ s¶y ra hµng th¸ng kh«ng ma.900mm) ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c mïa.9 còng lµ th¸ng cã nhiÒu trËn b·o lín xuÊt hiÖn lµm ¶nh hëng ®Õn mïa mµng. Th¸ng l¹nh nhÊt lµ th¸ng 1.000 mm/n¨m. thØnh tho¶ng cã ngµy hanh kh«.M«i trêng 1. bèc h¬i m¹nh vµo nh÷ng ngµy n¾ng nãng vµ hanh kh«. Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau lµ thêi kú cã ma nhá.4.8. Mïa nãng b¾t ®Çu tõ th¸ng 3: NhiÖt ®é trung b×nh nãng nhÊt vµo th¸ng 7 (29°C). chiÕm tíi 88 – 90% tæng lîng ma n¨m. mïa kh« còng cßn tíi 80% (v× cã mua phïn).5.1. ®é Èm xuèng tíi kû lôc: 10 – 20 %. g©y h¹n nÆng cho vô §«ng Xu©n.3°C.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .800 – 1.

ChÕ ®é thuû v¨n chñ yÕu vÉn phô thuéc vµo chÕ ®é ma trong vïng. §ång ruéng thiÕu níc. t¹o nªn hai vïng ngoµi ®ª vµ trong ®ª cã chÕ ®é thuû v¨n kh¸c nhau.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Ngoµi hÖ thèng ®ª s«ng §¸y. gi¶i quyÕt ®îc n¹n chiªm khª mïa thèi xa kia. biÕn c¸c s«ng néi ®ång thµnh c¸c m¬ng dÉn níc tíi hoÆc tiªu b»ng c¸c tr¹m b¬m ®iÖn víi c«ng suÊt kh¸ lín. s«ng B«i. s«ng Hoµng Long. suèi Cót vµ mét lo¹t hang ®éng trong nói ®¸ v«i cung cÊp níc thêng xuyªn cho ®Çm Cót vµ ®Çm V©n Long. ®ã lµ s«ng §¸y.Líp TCMTK6 9 . MÆt kh¸c níc tõ c¸c n¬i cao tËp trung vµo vïng tròng (gi÷a nói vµ ch©n ®ª) lµm cho mùc níc ®Çm cã thÓ d©ng lªn ®Õn h¬n 3m lµm cho mÆt níc s«ng vµ mÆt ®Çm kh«ng cßn ph©n biÖt ®îc. ngay tõ nh÷ng n¨m 1960 – 1970 nh©n d©n Gia ViÔn ®· ®¾p con ®ª dµi h¬n 10 km suèt tõ th«n Mai Ph¬ng (Gia Hng) qua ®åi Sái ®Õn s«ng §¸y thuéc x· Gia Thanh. Lîng bèc h¬i trong mïa kh« tuy nhá so mïa hÌ (mïa ma). s«ng B«i vµ s«ng Hoµng Long víi nhiÒu nh¸nh s«ng nhá nh L·ng. nhng tæng lîng bèc h¬i lín h¬n lîng ma tíi gÇn 200mm. §Æc ®iÓm cña c¸c s«ng lín cã ®é dèc nhá.M«i trêng Trong vïng cã 3 hÖ thèng s«ng lín cã ¶nh hëng ®Õn chÕ ®é thuû v¨n trong khu vùc ®Êt ngËp níc V©n Long. lµm ¶nh hëng ®Õn mïa mµng. c¸c con kªnh m¬ng. hå ®Çm cïng c¸c con s«ng nhá ch¶y tõ nói ra còng c¹n gÇn tíi ®¸y. s«ng Canh. Mai Ph¬ng Lan . nhiÒu khóc uèn quanh co. Ngoµi ra trong khu vùc ®Êt ngËp níc V©n Long cßn cã mét sè con suèi nhá ch¶y vµo ®Çm V©n Long nh suèi TÐp. BiÕn ®éng lîng níc trong vµ ngoµi ®ång hoµn toµn phô thuéc vµo lîng ma nh vËy. l¹i cã nhiÒu s«ng nhá nèi c¸c s«ng lín t¹o nªn mét m¹ng líi kh¸ dµy ®Æc. cho nªn hiÖn nay c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng ®· dÇn dÇn c¶i t¹o. Trong nh÷ng ngµy ma lín cña mïa ma thêng trïng víi c¸c giai ®o¹n lò cêng cña c¸c s«ng lín trong vïng nªn néi ®ång kh«ng tiªu ®îc níc g©y ra óng.

song cã gÇn 489 loµi ®éng thùc vËt.8%). 7 hä. c©y ®éc 4 loµi ( 0. Sinohyriopsis cumingii) cã kh¶ n¨ng t¹o ngäc. c©y gia vÞ 6 loµi ( 1. sè c©y lµm thuèc cã 151 loµi. c©y cho dÇu.20 con/m².M«i trêng 1.4%). c©y thøc ¨n gia sóc 23 loµi ( 4.37%).Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . c©y dïng ®an l¸t 3 loµi ( 0. trong ®ã loµi èc Antimelaniaswinhoei (Adams) thuéc Gastropoda cã mÆt trong ®Çm. Mai Ph¬ng Lan . cñi 62 loµi ( 12.Líp TCMTK6 10 .2%). Loµi Cµ cuèng (Lethoceros indicus) vÉn ®îc duy tr× trong ®Çm. Gastropoda 26 loµi.8%). c©y ¨n qu¶ 9 loµi ( 1. trong ®ã Bivalvia cã 20 loµi.6. tríc ®©y chØ ®îc x¸c ®Þnh qua mÉu vá thu ®îc trªn l·nh thæ níc ta. chiÕm 30. §Õn nay míi ph¸t hiÖn ®îc 54 loµi. 42 gièng vµ 17 hä c¸.7%). c©y cho tanin. trong ®ã cã c¸ TrÇu lµ c¸ tiÕn vua.9% tæng sè loµi thùc vËt.8%). §Çm Long còng lµ ®Þa bµn sinh sèng cña c¸c loµi chim níc vµ lµ ®iÓm døng ch©n kiÕm ¨n cña nhiÒu loµi chim di c tõ ph¬ng B¾c vÒ trong mïa ®«ng nh Mßng KÐt (Anas crecca). c©y ph©n xanh 11 loµi ( 2.6%).3%). líp Bß s¸t cã 25 loµi thuéc 19 gièng. ph©n bè hÑp ë mét sè thuû vùc nh s«ng Ch©u Giang (hÖ s«ng Hång) vµ s«ng CÇu (hÖ s«ng Th¸i B×nh) còng cã mÆt trong vïng ngËp níc V©n Long víi sè lîng Ýt vµ nhiÒu diÖn thuéc hä c«n trïng sèng trong níc. Theo ®¸nh gi¸ bíc ®Çu. long n·o vµ song m©y. Zooplankton cã 22 loµi thuéc 17 gièng. Líp lìng c ®· gÆp 7 loµi thuéc 6 gièng. 3 hä.1. c©y cho gç. nay nh mét ®Æc s¶n. c©y cho sîi 7 loµi ( 1. Thµnh phÇn c¸c loµi c¸ nghÌo. ®ãng gãp 43% møc ®a d¹ng sinh häc vÒ loµi chung cho khu b¶o tån. c©y lµm rau 36 loµi ( 7. Zoobenthos víi 95 taxon thuéc 51 hä. 4 hä.7%). Ngoµi ra cßn cã nh÷ng c©y cã rÔ vµ cñ ¨n ®îc. trong vïng bíc ®Çu ®· x¸c ®Þnh ®îc 1139 ®¬n vÞ ph©n lo¹i bËc loµi thùc vËt vµ ®éng vËt. §a d¹ng sinh häc: C¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t chØ ra r»ng. c©y c¶nh 21 loµi ( 4. c©y dïng ®Ó nhuém 4 loµi ( 0. cÇn quan t©m ®Ó b¶o tån vµ ph¸t triÓn.2%). Vïng ngËp níc thêng xuyªn vµ ngËp níc ®Þnh kú chØ chiÕm 32% tæng diÖn tÝch. mËt ®é 15 . Mét sè loµi trai c¸nh (Cristaria bialata.

S©m CÇm (Fulica atra) . Trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y.251 hé víi 53.. T¹i c¸c x· cã Ýt ®Êt ruéng th× mËt ®é d©n sè cã gi¶m nhiÒu. 2 loµi c©y gç ®Æc h÷u cña ViÖt Nam nh NghiÕn. D©n c vµ lao ®éng: Theo sè liÖu thèng kª huyÖn Gia ViÔn n¨m 2006 cho thÊy toµn bé 7 x· vïng ®Öm cña khu b¶o tån V©n Long cã 12. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tuy ®· t¸ch mét sè hé vµo s©u trong c¸c thung lòng vì ®Êt khai hoang nhng mËt ®é d©n sè trung b×nh trong khu vùc vÉn cßn rÊt cao.568 khÈu. 1. Lim sÑt. chiÕm 44% d©n sè.M«i trêng vÞt trêi (A. 9 loµi thùc vËt trªn c¹n. 5 loµi c¸.poecilorhyncha). Tû lÖ t¨ng d©n sè cña c¸c x· trong vïng ngµy cµng gi¶m. Khu hÖ ®éng thùc vËt cña V©n Long cßn Èn chøa nhiÒu loµi cã gi¸ trÞ cho khoa häc vµ b¶o tån: 73 loµi phytoplankton vµ 3 loµi thùc vËt trªn c¹n lµ S÷a hoa vµng (Alstonia aff. chiÕm 47% sè lao ®éng. henryi). kÓ c¶ Voäc M«ng Tr¾ng (70 con). Toµn khu vùc cã 23. ngçng (Anser anser). song sù ph©n bè d©n c còng kh«ng ®îc ®ång ®Òu theo ®Þa bµn c¸c x·.1.Líp TCMTK6 11 . 8 loµi lìng c .Bß s¸t. mét trong n¨m loµi khØ ®îc liÖt vµo t×nh tr¹ng l©m nguy nhÊt ë møc toµn cÇu. Nguyªn nh©n lµ do tr×nh ®é d©n trÝ cµng ngµy ®îc n©ng lªn vµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cña ®Þa ph¬ng thùc hiÖn tèt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. N÷ cã 12.884 ngêi. 3 loµi chim vµ 13 loµi thó ®îc ghi trong S¸ch §á ViÖt Nam.2. T×NH H×NH KINH TÕ C¸C X· VïNG §ÖM CñA KHU B¶O TåN §ÊT NGËP N¦íC v¢N lONG: 1. 6 loµi ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng. M· ®Ëu linh H¶i Nam ( Aristolocchia mollissima) lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn ë níc ta..2. Trong ®ã: Nam cã 10.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .685 ngêi chiÕm 53% lùc lîng lao ®éng. Mai Ph¬ng Lan .596 lao ®éng. b×nh qu©n 530 km/km2. d©n sè trong vïng t¨ng kh¸ nhanh vµ c¸c lµng kh«ng cßn tha thít nh tríc.

Trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y. Nh×n chung c¸c x· ®· thùc hiÖn phæ cËp tiÓu häc cho ®Þa ph¬ng m×nh. x©y dùng. Gi¸o dôc..2. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu han chÕ. Sè lîng häc sinh ®Õn tuæi ®i häc tíi trêng ngµy cµng t¨ng. Toµn x· cã gÇn 5. C¸c chñ tr¬ng cña §¶ng vµ ChÝnh Phñ vÒ gi¸o dôc vµ phæ cËp gi¸o dôc ®· cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn ngêi d©n. §©y còng lµ bíc ph¸t triÓn ban ®Çu cña nÒn kinh tÕ khu vùc. ch¨n nu«i. lao ®éng chñ yÕu tËp trung ë khèi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× d«i ra tíi 30 .2. tæng gi¸o viªn 338 gi¸o viªn.2.1. ®êi sèng cña ®ång bµo trong khu vùc ®· ®îc c¶i thiÖn tõng bíc vµ nhËn thøc cña ngêi d©n vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o c¸c thÕ hÖ con em hä ®· cã nhiÒu thay ®æi. c¸c ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®Þa ph¬ng vµ dÞch vô du lÞch. Lµ mét trong 7 x· cña khu du lÞch V©n Long nhng Gia V©n lµ trung t©m cña nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch khu b¶o tån thiªn nhiªn. sù ph©n c«ng lao ®éng ë vïng n«ng th«n cßn ®¬n gi¶n. giao th«ng rÊt thuËn lîi víi c¸c trung t©m ®« thÞ lín. v× sù thÝch cña ngêi d©n víi c¬ chÕ míi cßn chËm. chiÕm tû lÖ 98.35% sè lao ®éng hiÖn cã. chiÕm 1/2 tæng sè lao ®éng ®ang lµm t¹i V©n Long. l©m nghiÖp..Gi¸o dôc: Theo sè liÖu thèng kª huyÖn Gia ViÔn vÒ t×nh h×nh gi¸o dôc trong 6 x· thuéc vïng V©n Long nh sau: + Tæng sè häc sinh 20.700 hé gia ®×nh. sè líp häc 285. 1. HiÖn nay. cã trªn 200 lao ®éng lµ ngêi ®Þa ph¬ng ®· tham gia trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. sè trêng häc 12. ®Æc biÖt lµ líp thanh thiÕu niªn. §©y lµ nguån lao ®éng dåi dµo cã thÓ huy ®éng vµo s¶n xuÊt ngµnh nghÒ kh¸c: Lao ®éng trang tr¹i.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . th¶ c¸.99% ®é tuæi ®i häc. Mai Ph¬ng Lan .820 em. y tÕ: 1.2.Líp TCMTK6 12 . l¹i cã lîi thÕ n»m c¹nh c¸c ®êng quèc lé lín.M«i trêng nhê chÝnh s¸ch ®æi míi.400 khÈu víi h¬n 1. ngêi d©n trong vïng kh«ng chØ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mµ cßn tham gia vµo ho¹t ®éng du lÞch ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng. nÒn kinh tÕ khu vùc ®· cã sù ph¸t triÓn ®a d¹ng vµ phong phó.

§Êt l©m 2046. ®ßi hái Nhµ níc cÇn vµ ®Þa ph¬ng cÇn quan t©m h¬n n÷a cho viÖc x©y dùng c¸c c¬ së y tÕ. trong ®ã ®Êt l©m nghiÖp lµ 2044.82 4.43 nghiÖp .Hoang b»ng 219.5 ha.Rõng trång 78.58 Cã c©y bôi. nói ®¸ träc 145. ®i th¨m kh¸m kh¸ xa hoÆc lªn tuyÕn trªn.39 cha sö dông 3.M«i trêng 1. c©y cá 4. ®µo t¹o b¸c sü ngêi ®Þa ph¬ng ®Ó phôc vô l©u dµi cho ®ång bµo trong khu vùc. ®Êt ® îc giao cho Ban qu¶n lý khu B¶o tån ®îc tr×nh bµy ë b¶ng 1.016 Tr¹m b¶o vÖ Mai Ph¬ng Lan .Nói ®¸ 1856. Nói träc 145.02 71. c«ng t¸c y tÕ ®Þa ph¬ng cßn ph¸t triÓn chËm.07 3.§Êt hoang ®åi 112.043 0.2.Líp TCMTK6 13 . 20 b¸c sü. B¶ng 1: C¬ cÊu c¸c lo¹i ®Êt khu b¶o tån ®îc giao cho Ban qu¶n lý V©n Long DiÖn tÝch TØ lÖ Lo¹i ®Êt Ghi chó (ha) (%) 1. §Êt ngËp níc 421.00 ChÊt lîng trung b×nh .31 PhÇn lín ®îc sö dông nói cho n«ng nghiÖp 2. 35 giêng bÖnh.03 Cã c©y r¶i r¸c . Ngêi d©n mçi khi ®au èm ®Òu ph¶i ®i mua thuèc. Nh×n chung.8 ha vµ ®Êt kh¸c 245. Y tÕ: C¸c x· vïng ®Öm hiÖn cã: 6 tr¹m y tÕ. hé lý. 1.88 ha. y t¸.97 16.M¾t níc thïng 202.2. §Êt kh¸c 0.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .58 ®µo .87 5.27 ha.15 . V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n n÷a søc khoÎ cña céng ®ång.3.95 78. Sau khi kiÓm kª l¹i.2. Cßn ë ®Þa ph- ¬ng thùc sù thiÕu ph¬ng tiÖn y tÕ vµ thuèc men.2.C¬ cÊu kinh tÕ: Tæng diÖn tÝch tù nhiªn cã 2860.

7 5. bÕn xe.4 (x· Gia LËp) ®Õn 57.00 (Nguån: Chi côc kiÓm l©m. dõng cÊy lóa víi môc ®Ých duy tr× tr¹ng th¸i hoang. trång c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy. kh«ng chØ ®éc canh c©y lóa hoÆc c©y mµu mµ hiÖn nay ®· trång c¶ lóa vµ rau mµu.1 9218.8 Gia LËp 897. Gia Hng. chØ cÊy mét vô.6 177. VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: DiÖn tÝch ®Êt canh t¸c ®· ®îc mëi réng.1. c¬ cÊu sö dông ®Êt canh t¸c ë c¸c x· nghiªn cøu ®ang cã sù chuyÓn ®æi.1 H.Líp TCMTK6 14 . tØnh Ninh B×nh). t¨ng sù tß mß vµ tÝnh hiÕu k× cña c¸c kh¸ch du lÞch . 1.8 403.6 939. giµnh ®Êt cho x©y dùng kh¸ch s¹n. nhng rÊt bÊp bªnh. H¬n n÷a. vµ Gia Thanh B¶ng 2: C¬ cÊu c¸c lo¹i ®Êt cña c¸c x· vïng ®Öm). CÇn nhÊn m¹nh r»ng. lµm t¨ng vÎ ®Ñp cña khu b¶o tån.9 511.7 ViÔn X· Gia V©n víi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i ®ang cã sù chuyÓn ®æi m¹nh mÏ.8 .9% (x· Gia Hoµ) tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn ë Gia V©n.7 305.2 Gia T©n 793.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .7 844. §Êt cha sö dông cßn kh¸ lín.3 Gia V©n 1087.9 894.. Gia 17846. s«ng suèi.5 5264.8 619. §Þa ph. ®Æc biÖt lµ ë c¸c x· Gia V©n.2 529. Tæng §Êt n«ng §Êt l©m §Êt cha sö ¬ng diÖn tÝch nghiÖp nghiÖp dông..6 Gia Thanh 882.2 448.8 .81 100. diÖn tÝch ®Êt cha sö dông kh«ng nhá.3 18.M«i trêng Tæng céng 2612. dao ®éng tõ 15. tríc ®©y sè ®Êt ë ®Çm cña x· Gia V©n. më réng ®êng giao th«ng.5 Gia Hng 1611. 138.6 89 1611.6 397. Gia Hoµ 2782. 127. ®Çm ( ha).2. trång nhiÒu loµi c©y ¨n Mai Ph¬ng Lan . hiÖn nay.3. nói ®¸ ( ha) (ha) v«i. chñ yÕu n»m trong khu vùc ngËp níc.

HiÖn nay.2. Do ®Çu t cao vÒ kü thuËt.  C¸c hang ®éng trong khu b¶o tån: + Hang xuyªn thñng (Hang luån): cã 2 hang lµ: Hang C¸ vµ hang Bãng. Vïng nói ®¸ chñ yÕu lµ rõng c©y nhá. Theo ®iÒu tra. Qu¸ tr×nh phong ho¸ Karxt¬ ®¸ v«i l©u dµi ë c¸c nói ®· thuéc khu vùc V©n Long ®· t¹o nªn nhiÒu hang ®éng ®Ñp cho vïng nµy. giao rõng cho c¸c hé hay tËp thÓ hîp t¸c x· qu¶n lý sö dông. C¶nh quan vµ di tÝch v¨n ho¸: 1.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . v× vËy rõng trªn nói ®· b¾t ®Çu ®îc b¶o vÖ vµ phôc håi dÇn. Tæng lîng l¬ng thùc quy thãc h¬n 23. 1. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y hiÖn tîng khai th¸c ph¸ rõng.6%. khu vùc cã ®µn gia sóc kh¸ lín chñ yÕu thuéc së h÷u t nh©n. Trong ®ã.3. ph©n bãn. lªn nói chÆt cñi ®· h¹n chÕ.2.2%). diÖn tÝch ®Êt dµnh cho c©y néng nghiÖp chiÕm 42.5% vµ trång c©y l©u n¨m chiÕm 4.4.Líp TCMTK6 15 . diÖn tÝch ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m chiÕm 37. d©y leo. thuû lîi s¶n lîng c©y trång ngµy mét t¨ng.1.562 tÊn/n¨m (97. Gia Hoµ. riªng lóa ®· chiÕm 22.M«i trêng qu¶.1% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn.4. HiÖn t¹i. Hang ®éng: V©n Long lµ mét khu vùc cã nhiÒu c¶nh quan ®Ñp. 1.265 tÊn/n¨m. Keo l¸ trµm vµ Keo tai tîng.2. Uû ban c¸c x· qu¶n lý. Qua kh¶o s¸t ban ®Çu ®· ph¸t hiÖn 32 hang ®éng. cha tiÕn hµnh giao ®Êt. tre nøa. lïm bôi. nhng nh×n chung s¶n xuÊt l©m nghiÖp kh«ng ®îc ph¸t triÓn. cßn trong khu vùc bao quanh khu b¶o tån dù kiÕn cã 4 hang ®éng ®· ®îc thèng kª. Mai Ph¬ng Lan . Bíc ®Çu kh¶o s¸t cho thÊy trong khu b¶o tån dù kiÕn cã 14 hang ®éng to nhá kh¸c nhau. Toµn vïng chØ cã 205 ha rõng trång do uû ban c¸c x· Gia Hng. Gia V©n qu¶n lý víi c¸c loµi c©y trång chñ yÕu lµ B¹ch §µn.2. cã diÖn tÝch ®åi nói ®¸ réng. VÒ s¶n xuÊt l©m nghiÖp: Tuy lµ c¸c x· vïng nói cña huyÖn Gia ViÔn . cã nhiÒu hang ®éng lín cã gi¸ trÞ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch.tØnh Ninh B×nh.

 C¸c hang trong khu vùc bao quanh khu b¶o tån: + Hang ®éng Hoa L. Khi cã giã thæi t¹o nªn c¸c ©m thanh tùa nh tiÕng s¸o. hang C©y Duèi. hang §¸ §á. Hang cã ®êng th«ng lªn nói gäi lµ "®êng lªn trêi" vµ cã ®êng th«ng xuèng díi lßng ®Êt gäi lµ "®êng xuèng ©m ti". hang Thói Thã. + Hang §Þch Léng (§Þch Léng cã nghÜa lµ tiÕng s¸o) ë x· Gia Thanh. hang ¤ng Th¾ng. Tõ ®©y nhµ vua dÊy binh dÑp lo¹n 12 sø qu©n. thèng nhÊt ®Êt níc. §©y lµ mét hang s©u cã nhiÒu th¹ch nhò rÊt ®Ñp. ST Tªn hang To¹ ®é Lo¹i §Æc ®iÓm T ®éng h× h×nh th¸i X Y Ký hiÖu nh Dµi Rén Cao b. Hang Thung D¬i. hang èi. cã thÓ cho du kh¸ch du lÞch ®Õn th¨m quan sau nµy. hang O¶n.Líp TCMTK6 16 . Khi th¶ qu¶ bëi theo ®êng xuèng ©m ti th× sau 3 ngµ ®ªm qu¶ Bëi tr«i ra s«ng §¸y. + Hang th«ng nhau: Cã 5 hang th«ng lµ: Hang Chanh. C¸nh Cæng. + Hang Soi ë x· Gia Thanh.M«i trêng + Hang côt: Cã 7 hang lµ: Hang chïa Thanh S¬n. ë hang nµy ®· dùng nªn chïa §Þch Léng næi tiÕng trong c¶ níc. Hang nµy ®· ®îc mÖnh danh lµ "Nam Thiªn §Ö NhÊt §«ng" (®éng ®Ñp thø 3 ë níc Nam) vµ xÕp sau chïa H¬ng TÝch (tØnh Hµ T©y) vµ ®éng BÝch (tØnh Ninh B×nh). lËp ra quèc gia §¹i Cæ ViÖt ®éc lËp. hang ThÞ. tù chñ ë thÕ kû thø X.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . B¶ng 3: §Æc ®iÓm c¸c hang ®éng t¹i khu vùc V©n Long. Díi ®©y lµ giíi thiÖu mét sè th«ng sè cña 14 hang n»m trong khu V©n Long. + C¸c hang thuéc x· Gia LËp vµ Gia T©n ®Òu ®Ñp. phÝa B¾c khu V©n Long. thuéc x· Gia Hng.® (m) g (m) Mai Ph¬ng Lan . §©y lµ c¨n cø ban ®Çu cña Vua §inh Tiªn Hoµng. Hang n»m trªn lng chõng nói vµ cã ®êng th«ng lªn trêi. hang Bµ NghiÖp.

2 Nt Nt 21 15 7 0 0 8 Hang Thung 54.6 92.7 Nt H.B X.M«i trêng * (m) 1 Hang c¸ 55.128.5 91.t 132 9 3 Th¨ng 0 0 1.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .5 91.5 92.t Cæng 0 0 10 Hang Vèi 54.5 F.5 15 S¬n 0 0 4 Hang Thói 53.5 Nt H.5 Thã 5 5 5 Hang Bµ 53.3 91.4 91.c 14 9 8.9 Nt H.5 Nt H.t 73 16 4 0 0 D 3 Hang Thanh 53.5 94.2 96.5 91.5 90.B.6 Nt Nt 11 7.3 91.5 Nt H. Di tÝch v¨n ho¸: Khu vùc V©n Long cßn cã rÊt nhiÒu c¸c di tÝch lÞch sö vµ v¨n ho¸ næi tiÕng ®· ®îc c«ng nhËn (b¶ng 4).4.5 Nt H.8 Nt H.128.48.9 Nt H.c 9 5 12 Hang O¶n 53.t 5 5 13 Hang C©y 53.c 25 6 3 NghiÖp 0 5 6 Hang Chanh 53.c Duèi 5 0 14 Hang ¤ng 53.2.5 F.Líp TCMTK6 17 .9 Nt Nt 0 5 11 Hang ThÞ 54.t 250 10 8 5 0 D 2 Hang bãng 51.48. X.5 90.0 92. Mai Ph¬ng Lan .5 5 R¬i 0 0 9 Hang C¸nh 53.c 10 7.8 91.2.5 Nt Nt 45 3 2 0 0 7 Hang §¸ §á 54.

1. Tªn di tÝch .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . chïa kh¸c nh: §Òn Tø vÞ Hång N¬ng. Mét ban du lÞch gåm 10 ngêi víi 1 tr¹m du lÞch vµ Mai Ph¬ng Lan . b¶o vÖ rõng. khu du lÞch V©n Long cßn lµ ®¹i danh giÇu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ nh÷ng huyÒn tho¹i næi tiÕng ë giai ®o¹n ®Çu trong qu¸ tr×nh dùng níc vµ gi÷ níc cña 2 triÒu ®¹i §inh . Di tÝch lÞch sö 1034/Q§ . danh th¾ng ®· ®îc Bé V¨n ho¸ xÕp h¹ng ë khu vùc V©n Long.VH.BT.VÊn ®Ò qu¶n lý khu ®Êt ngËp níc V©n Long. ngµy Thø trëng Lu TrÇn ®éng Hoa L 12/01/1996 Tiªu Kh«ng chØ cã gi¸ trÞ ®a d¹ng sinh häc cao vµ cã c¶nh ®Ñp.Líp TCMTK6 18 . ngµy Thñ trëng N«ng Quèc nghÖ thuËt ®Òn 21/01/1989 ChÊn §øc Th¸nh TrÇn Khu danh th¾ng 168/Q§ . ngµy Thø trëng §×nh Chïa vµ ®éng §Þch 02/03/1990 Quang léng. ®Òn §øc Thanh S¬n Ngä.Lª ®· ®îc Bé V¨n ho¸ vµ Th«ng tin xÕp h¹ng (b¶ng 4).3. §éi b¶o vÖ víi 5 ngêi ®· ®îc thµnh lËp vµo th¸ng 5/1997 lµm nhiÖm vô tr«ng coi khu vùc. Ngoµi ra ph¶i kÓ ®Õn mét sè ®Òn. Tõ n¨m 1997 ®Õn nay nhËn thÊy gi¸ trÞ vÒ c¶nh quan du lÞch. ngµy Thø trëng Lu TrÇn ®Òn thê Vua §inh 12/08/1993 Tiªu Tiªn Hoµng Di tÝch lÞch sö 51/Q§ . Ngêi ký th¾ng ngµy th¸ng Di tÝch kiÕn tróc 100/ Q§ .BT.M«i trêng B¶ng 4: C¸c khu di tÝch lÞch sö. chïa TËp Ninh vµ bøc tranh ®¸ ë nói MÌo cµo vµ c©y thÞ 600 n¨m tuæi.danh Sè QuyÕt ®Þnh. chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®· bíc ®Çu b¶o vÖ khu V©n Long nh»m ®Ó ph¸t triÓn du lÞch.VH. chèng s¨n b¾n trém vµ ng¨n chÆn c¸c ho¹t ®éng ph¬ng h¹i ®Õn khu vùc.

vïng ®Êt ngËp n íc néi ®ång.Líp TCMTK6 19 . B¶o tån gi¸ trÞ ®a d¹ng sinh häc vµ c¶nh quan ®ång thêi sö dông bÒn v÷ng hay kh«n khÐo c¸c gi¸ trÞ céng ®ång. Mai Ph¬ng Lan . C¸c hÖ sinh th¸i cÇn ph¸t triÓn hµi hoµ.Phô lôc 1) Nguyªn t¾c: Tõng bíc kh«i phôc tÝnh ®a d¹ng sinh häc cña hÖ sinh th¸i nói ®¸.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .(Quy íc qu¶n lý céng ®ång khu B¶o tån thiªn nhiªn V©n Long . c©n b»ng trong mèi quan hÖ t¬ng t¸c lÉn nhau vµ ®Ò phßng sù x©m nhËp c¸c nguån sinh vËt l¹.M«i trêng mét sè thuyÒn con ®îc h×nh thµnh vµo th¸ng 6/1998.

®¸ l¹i cã tõng m¶ng mµu s¾c kh¸c nhau: ®á..Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . ®ñ b¶y s¾c cÇu vång. cã chç mµu s¾c t¸ch riªng ra tõng m¶ng. Tríc ®Òn cã 99 khóc s«ng bao quanh. phÝa sau cã gß ®Êt 99 ngän «m vßng quanh. Chïa Thanh S¬n Tù lµ ng«i chïa rÊt ®éc ®¸o. nhiÒu gam mµu rÊt hoµn h¶o. ®en.. C¸c ho¹ sü ®Õn ®©y ®Òu bµng hoµng tríc nh÷ng m¶ng mµu tù nhiªn nh thÕ. HiÖn tr¹ng C¸c ®iÓm du lÞch: §Òn th¸nh MÉu ë ngay díi ch©n nói MÌo cµo. cña nhá b»ng miÖng thóng ¨n s©u vµo lßng nói. §iÒu ®Æc biÖt lµ trªn trÇn vµ c¸c v¸ch ®éng kh«ng hÒ cã mét nhò ®¸ nµo vµ v¸ch ®¸ nµo nh½n lú mµ xï x× nh t¹o c¸ch ©m. Bªn sîn nói vµ trªn nÒn ®Êt ®ã hiÖn cßn nh÷ng c©y ®¹i. c©y g¹o to.. Níc ®æ vÒ ®· lµm cho nÒn ®éng s¹ch bong kh«ng cßn ®Êt c¸t b¸m vµo vµ ®Êt ®¸ tr«i theo ®· båi ®¾p thªm cho m¶nh ®Êt díi ch©n nói réng ra ®Õn gÇn ba sµo.. Nh÷ng m¶ng mµu nµy®· cã tõ rÊt l©u nhng cha hÒ phai nh¹t. ®· Mai Ph¬ng Lan . gäi lµ níc röa chïa. §ã lµ ë lng chõng cã mét ®êng r·nh. thê MÉu (th©n sinh tø vÞ Hång N¬ng). ba to¹. ë nói §¸ Hµn h×nh thÎ so le cã mét hßn ®¸ trßn nh mÆt tr¨ng (tôc gäi ®¸ tr¨ng). chïa cã h×nh d¸ng mét nhµ vßm ®Æt c¸c tîng phËt s¬n son thiÕp vµng léng lÉy. ®Òn dùa vµo sên nói x©y dùng theo thÕ ch÷ " Tam". tr¾ng.Líp TCMTK6 20 .M«i trêng ch¬ng II: HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i T¹i V©n Long.1. c©y sung. Cã chç mµu x¾c ®an xen. §iÒu ®éc ®¸o n÷a ë chïa lµ "thµnh hang bªn tay ph¶i khi ta ®i vµo. RÊt hiÕm c¸c hang ®éng cã mµu s¾c nh vËy. xanh.. tÝm. §ã ch×nh lµ hang B¶y s¾c cÇu vång mµ t¹o ho¸ ®· ban tÆng riªng cho n¬i ®©y. ba cÊp th¼ng ®øng theo sên nói. §Òn tø vÞ Hång N¬ng ®îc x©y dùng trªn t¶ng ®¸ lín h×nh trßn ®ã nªn gäi lµ BÕn Næi.. Tõ cöa nµy mét n¨m chØ cã mét ngµy kh«ng râ níc ë ®©u ®æ vÒ ch¶y vµo lßng ®éng. vµng. ( PhÇn nµy viÕt gän l¹i kho¶ng 7 trang) 2. MiÕu Th¬ng cña ®Òn MÉu lµ MiÕu cao nhÊt.

C¸c lÔ héi: Còng nh c¸c vïng miÒn quª kh¸c. nhá trong ®ã cã: Nói MÌo Cµo. Khu V©n Long vèn næi tiÕng bëi cã 32 hang ®éng ®Ñp. nói Hßn S¸ch. ®Ñp ®Ï ®óng nh tªn gäi "Chïa nói Xanh". r«ng10m. c¸ Trª... Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y du kh¸ch trong vµ ngoµi níc lªn th¨m viÕng rÊt ®«ng. nªn thu hót ®îc rÊt nhiÒu du kh¸ch vÒ ®©y ®Æc biÖt lµ kh¸ch níc ngoµi. cµng vµo s©u th× thÊy trÇn hang vµ 2 bªn thµnh hang ®· nh½n ph¼ng lú nh ®¸nh bãng. Trªn trÇn hang. Khu khu b¶o tån thiªn nhiªn V©n Long kh«ng chØ hÊp dÉn vÒ sù ®a d¹ng c¸c lo¹i ®éng vËt. uèn lîn nh con rång ®ang bay. Hang cao 8m. hang Bãng. hang Chanh. nói Nghiªn. sinh ho¹t tÝn ng- ìng t«n gi¸o. hµng n¨m ë V©n Long cã rÊt nhiÒu c¸c lÔ héi truyÒn thèng.Líp TCMTK6 21 .. ë nhiÒu hèc ®¸ cã nhòng ®µn r¬i ®«ng ®óc. nªn tõ ®ã gäi lµ hang C¸.M«i trêng sèng nhiÒu n¨m ®Ó bao phñ cho chïa thªm xanh t¬i. trÇn hang lµ nh÷ng vßm ®¸ cao rñ xuèng nhiÒu d¶i th¹ch nhò ®¸ lÊp l¸nh d¸ng h×nh kú l¹ tùa nh nh÷ng con vËt ë díi níc vµ trªn rõng. ë khu du lÞch nµy cßn cã c¶ hÖ thèng nói non hïng vÜ. c¸ Chuèi to.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Tiªu biÓu lµ LÔ héi V©n Long: §©y lµ mét lÔ héi ®· cã Mai Ph¬ng Lan . Hang cã ®é cao lín nhÊt so víi mÆt ®Êt lµ hang Thung D¬i ( 210m)... trong hang cã rÊt nhiÒu lo¹i c¸: c¸ R«. nói Må C«i. tinh khiÕt cña ®¸. khi cã tiÕng ®éng lµ bay ®i d¸o d¸c. Hang Bãng dµi gÇn 130m lµ hang cã chiÒu réng lín nhÊt 16m. Mçi hang cã mét h×nh d¹ng vµ vö ®Ñp riªng.. nói §¸ Bµn hay nói C« Tiªn. ®éc ®¸o nh: Hang C¸. nói Voi Dùng..§Æc biÖt hang C¸ díi ch©n nói Hoµng QuyÓn ®îc ®¸nh gi¸ lµ hang ®Ñp nhÊt vµ cã chiÒu dµi lín nhÊt (250m). Nh÷ng hßn nói ®Òu khong qu¸ cao nhng mang mçi vÎ ®Ñp kh¸c nhau vµ cã gi¸ trÞ l©u dµi. Hang C¸ cßn gi÷ nguyªn®ùoc c¸i ®Ñp h÷u h×nh trinh nguyªn.. .. C¶ khu V©n Long cã tíi hµng tr¨m ngän nói lín. Qu¸ tr×nh v«i ho¸ l©u dµi diÔn ra ®· t¹o nªn rÊt nhiÒu hang ®éng ®Ñp ë V©n Long. nói C¸n Cæng.. Hang cã cÊu t¹o nöa ch×m nöa næi. Cöa hang Ýt nhò ®¸.. §Ó vµo hang ph¶i leo lªn ®Ønh nói míi xuèng ®îc. c¸c di tÝch lÞch sö. t¬ng truyÒn ngµy xa cã ngêi b¾t ®îc mét con c¸ Chuèi nÆng 45kg. ®¹u ®en kÞp tõng ®¸m..

Líp TCMTK6 22 . §Æc biÖt ë ®©y tËp trung nh÷ng quÇn thÓ ®éng vËt thuéc hµng quý hiÕm ®îc ghi trong s¸ch ®á ViÖt Nam hiÖn ®ang ®îc b¶o vÖ. Thiªn nhiªn trong vïng bao gåm nói ®¸ v«i vµ hang ®éng cïng víi phÇn ®Êt ngËp níc thêng xuyªn khiÕn cho c¶nh quan ë ®©y trë nªn th¬ méng. KiÖu cã läng c¾m mµu ®á. nh©n v¨n cña V©n Long cho thÊy: ®©y lµ n¬i cã tiÒm n¨ng du lÞch rÊt lín. ®éc ®¸o vµ giÇu b¶n s¾c d©n téc.. MÆc dï diÖn tÝch kh«ng lín l¾m nhng khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp n- íc V©n Long chøa ®ùng sù ®a d¹ng sinh häc cao víi c¸c loµi ®éng. mang tÝnh nh©n v¨n. ®i hia. tõ FZS (Frankfurt Zoological Mai Ph¬ng Lan . råi ®Õn 5 ngêi cÇm 5 l¸ cê ngò hµnh. ë V©n Long cã 3 thêi ®iÓm diÔn ra lÔ héi: LÔ héi mïa xu©n: Vµo nh÷ng ngµy mïa xu©n nh©n d©n V©n Long l¹i tæ chøc lÔ héi trong 5 ngµy 08 ®Õn 13 th¸ng giªng ®Ó tëng nhí c«ng ¬n cña Ngä S¬n ®¹i v¬ng.. lµ mét trong c¸nh rõng ®Æc dông cã vai trß to lín.Nh÷ng ngµy lÔ héi rÊt vui t¬i. nhén nhÞp. YÕu tè tù nhiªn. ®éi mò c¸nh Ðn lµm thñ hiÖu trèng. LÔ héi ®Òn BÕn Næi: Tæ chøc tõ ngµy 13/10 ®Õn 15/10 ®Ó tëng nhí "Tø vÞ Hång N¬ng".. cã nhiÒu c¶nh ®Ñp cßn duy tr× gÇn nh toµn vÑn nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña vïng ®ÊtngËp níc tù nhiªn. Ngoµi ra. ®îc mÖnh danh lµ mét trong nh÷ng "vÞnh H¹ Long c¹n" cña Ninh B×nh. ®îc sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng.M«i trêng tõ l©u ®êi ®Õn nay cha x¸c ®Þnh râ. x«i rîu. tiÕp ®ã ®Õn kiÖu b¸t cèng ( 8 ngêi khiªng) trªn ®Æt bµi vÞ thÇn th¸nh vµ h¬ng hoa. Sau phÇn tÕ lµ phÇn h«Þ: ®ay lµ phÇn vui ch¬i cña nh©n d©n vµ du kh¸ch. c¸c lo¹i b¸nh. s«i ®éng thÓ hiÖn tinh thÇn thîng vâ.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . 4 n÷ tíng thêi Hai Bµ Trng. thùc vËt c tró trong c¸c sinh c¶nh vµ thñ vùc ®a d¹ng. Kh«ng chØ thÕ.. Ríc kiÖu ®i ®Çu lµ mét chiÕc trèng to do 2 ngêi khiªng vµ mét ngêi mÆc ¸o thông. cña chÝnh phñ cïng c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc nh: Quü b¶o tån ViÖt Nam (VCF). LÔ vËt gåm: lîn ®en. kinh tÕ x· héi. ®ung ®a tr«nng rÊt ®Ñp m¾t. trong lµnh. V©n Long cßn lµ n¬i lu gi÷ rÊt nhiÒu c¸c di tÝch mang gi¸ trÞ lÞch sö vµ v¨n ho¸ cao.

Giao th«ng: M¹ng líi ®êng giao th«ng trong khu vùc rÊt thuËn tiÖn. 20 km ®êng cÊp phèi trªn ®ª §Çm Cót. 2. nhÊt lµ vÒ phÝa Nam khu vùc: 7 km ®êng quèc lé 1. giao th«ng khã kh¨n.. 20 km ®êng §¸ Hµn ®i ®êng 477. hai vô ¨n ch¾c cña c¸c hé trong ®ª..1.Gi¸m ®èc Trung t©m cøu hé c¸c loµi linh trëng cã nguy c¬ tuyÖt chñng (Vên quèc gia Cóc Ph¬ng). Thuû lîi: Trªn ®Þa bµn khu vùc ®· x©y dùng ®îc 20 km ®ª §Çm Cót rÊt v÷ng ch¾c. HiÖn tr¹ng C¬ së h¹ tÇng: 2.2.3. Tuy nhiªn chÊt lîng ®êng vÉn cßn rÊt h¹n chÕ. C¸c ®êng ngâ xãm trong khu vùc d©n c hiÖn nay chñ yÕu lµ ®êng cÊp phèi ®¸ d¨m ®· xuèng cÊp. ®¶m b¶o tíi tiªu cho hµng ngµn ha ruéng.2. dÇn phôc håi l¹i rõng nguyªn s¬ nh tríc ®©y.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Toµn x· cã 3 tr¹m ®iÖn 1 tr¹m cÊp Mai Ph¬ng Lan . 2. V× thÕ. rõng V©n Long ®· vµ ®ang ®îc b¶o vÖ nghiªm ngÆt. chØ cã trôc ®êng chÝnh nèi th¼ng tõ ®êng 477 vµo ch©n ®ª cã chiÒu dµi 2. gÇn 100km liªn th«n x· lµm b»ng bª t«ng.5m. chiÒu réng 12m . 20 km ®êng Gia Thanh ®i §¸ Hµn.2. Ngoµi ra c¸c x· ®Òu cã hµng chôc km hÖ thèng m¬ng m¸ng nhá tíi tiªu néi ®ång kh¸ kiªn cè.Líp TCMTK6 23 . HÖ thèng ®iÖn líi th«ng tin vµ cÊp tho¸t níc: HiÖn nay tÊt c¶ c¸c x· trong vïng ®Òu ®· cã ®iÖn. khu du lÞch V©n Long ®· thu hót ®îc rÊt nhiÒu du kh¸ch néi ®Þa vµ níc ngoµi.M«i trêng Societty) Céng hoµ liªn bang §øc th«ng qua «ng Tilo Nader . 2.5% sè hé gia d©n cã ®iÖn sinh ho¹t. X©y dùng ®îc hai tr¹m b¬m ®iÖn Gia Hoµ vµ Gia V©n víi c«ng xuÊt lín. Gióp cho ®Þa ph¬ng chñ ®éng vÊn ®Ò níc cho cÊy lóa vµ hoa mµu gãp phÇn t¨ng n¨ng xuÊt c©y trång ngµy cµng cao h¬n.2 km. cßn nhiÒu ®êng nhá hÑp.22 km ®êng tØnh lé 477.2. 93. c¸c tuyÕn ®êng thuû gÇn nh cha ®îc sö dông.5 . Trong khu vùc cßn cã mét sè tuyÕn ®êng ®· ®îc ®Çu t x©y dùng nhng cha hoµn chØnh nh ®êng tõ Gia Thanh ®i Tr¹i Cuèn §¸ Hµn.2. bª t«ng tõ 2.13m.

Trong khu du lÞch sinh th¸i V©n Long. hé lý. Khã kh¨n cña khu vùc lµ h¹ tÇng kü thuËt cha ph¸t triÓn. HiÖn nay x· Gia V©n ®· x©y dùng uû ban nh©n d©n x· khang trang ngay khu mÆt ®êng 12B. C¸c khu ®Êt nh×n chung cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt ®¶m b¶o x©y dùng. cÇn ph¶i ®Çu t lín khi x©y dùng khu dÞch vô du lÞch. c¸c hé gia ®×nh sö dông ®iÖn hµng ngµy cµng nhiÒu.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . m¬ng. hå. 1 b¸c sü vµ 3 y t¸. HÖ thèng tho¸t níc cha cã. Trong ®ã nhµ trÎ mÉu gi¸o cña x· võa qua ®ù¬c c«ng nhËn lµ nhµ trÎ ®¹t ch©t lîng toµn tØnh. X©y dùng ®îc mét nhµ trÎ mÉu gi¸o. dÔ khai th¸c vµ tæ chøc c¸c kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan hîp lý. Tuy nhiªn m¹ng líi cßn ch¾p v¸.3. Toµn x· cha cã quy ho¹ch n¬i chøa r¸c tËp trung ®Ó xö lý. x©y dùng ®îc mét khu chî phôc vô ho¹t ®éng bu«n b¸n c¸c s¶n phÈm ¨n uèng. HÇu hÕt c¸c x· trong khu vùc mçi x· ®Òu cã mét bu ®iÖn riªng. kªnh. Khu dich vô du lÞch V©n Long cã nhiÒu quü ®Êt thuËn lîi cho x©y dùng. m¸y mãc. 2 tr¹m cßn l¹i phôc vô sinh ho¹t ë c¸c th«n.M«i trêng cho tr¹m b¬m. Trong x· cã 1 tr¹m y tÕ víi 5 gi- êng bÖnh. sinh ho¹t vµ s¶n phÈm du lÞch do ngêi d©n ®Þa ph¬ng lµm ra kh¸ sÇm uÊt. R¸c th¶i chñ yÕu lµ r¸c th¶i sinh ho¹t trong khu d©n c hiÖn nay cha ®îc thu gom sö lý. kh«ng ®îc khai th¸c x©y dùng. Tuy nhiªn ®©y lµ khu vùc b¶o tån. Nguån níc sinh ho¹t cña c¸c hé gia ®×nh trong khu vùc chñ yÕu lµ níc giÕng vµ n¬c ma cha qua bÓ läc. 2. cã ®Þa thÕ vµ c¶nh quan ®Ñp. §¸nh gi¸ tæng hîp hiÖn tr¹ng vµ quü ®Êt x©y dùng. mét trêng tiÓu häc vµ mét tr- êng trung häc c¬ së víi ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ bµn ghÕ.Líp TCMTK6 24 . mét sè tr¹m biÕn ¸p x©y dùng tríc ®©y ®ù¬c l¾p ®¹t trªn mÆt ®Êt v× vËy mçi khi ngËp lôt líi ®iÖn ph¶i ngõng ho¹t ®éng. c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn phï hîp ®Ó khai th¸c c¸c ®iÓm du lÞch. Mai Ph¬ng Lan . Trong khu du lÞch V©n Long cha cã hÖ th«ng níc s¹ch. tho¸t níc ma vµ níc th¶i hiÖn nay chñ yÕu tho¸t ra ngay sau c¸c khu vùc xung quanh vµ tËp trung vÒ c¸c ao. cha cã tr¹m cÊp níc s¹ch.

6 II.8 4 §Êt giao th«ng 14.M«i trêng §iÒu kiÖn hiÖn tr¹ng kiÕn tróc: Cã vµi c«ng tr×nh ®ang ho¹t ®éng du lÞch vµ tha thít c¸c c«ng tr×nh nhµ d©n c ®ang sinh sèng trªn khu vùc thiÕt kª.2471 13. §Êt sö dông 95. khu vùc kh¸c thuËn lîi cho c«ng viÖc gi¶i to¶.8950 0. §Êt quy ho¹ch chñ yÕu lµ ®Êt ruéng canh t¸c vµ d©n c ®ang sinh sèng cña c¸c th«n: Mai Trung.1 1 §Êt c«ng céng 4.9375 70. B¶ng 5: HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai trong khu dÞch vô du lÞch sinh th¸i V©n Long.9948 4.7258 9.Líp TCMTK6 25 . §iÒu kiÖn h¹ tÇng kü thuËt: HÇu nh cha cã sù ®Çu t râ rµng nªn cßn rÊt thiÕu vµ ph¶i quy ho¹ch míi.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .6804 66.9 1 §Êt di tÝch 1.0 ho¹ch I. Trung Hoµ.3 2 §Êt dù ¸n ®· cÊp 30.0000 100.6 2 §Êt n«ng nghiÖp 215.4825 3. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai trong khu dÞch vô du lÞch sinh th¸i V©n Long. STT KÝ hiÖu DiÖn tÝch Tû lÖ (%) (ha) DiÖn tÝch ®Êt quy 327.4 3 §Êt ë 45.0625 29.8 Mai Ph¬ng Lan . Chi LÔ. Khu di tÝch ®îc quan t©m ®Çu t x©y dùng cã khang trang h¬n vµ cÇn b¶o tån chØnh trang. TËp Ninh vµ Phï Long.0 3 MÆt níc 12. §Êt ngoµi d©n dông 231.0948 1.

vui ch¬i gi¶i trÝ vµ nghØ ng¬i cña kh¸ch khi ®Õn du lÞch.Líp TCMTK6 26 . trung t©m th¬ng m¹i.2 5 Tr¹m b¬m 0. 1 nhµ ¨n thiÕt kÕ kiÓu nhµ vên HuÕ víi 480 ghÕ ngåi.1109 0. kh¸ch s¹n.4. Khu dÞch vô du lÞch Th¶o S¬n ®îc x©y dùng víi tæng sè vèn 27 tû ®ång cã 2 khu. Khu B lµ khu sinh th¸i nhµ vên gåm: 3 nhµ ¨n 180 ghÕ víi mãn ¨n HuÕ.08 6 KiÓm l©m 0. gi¶i trÝ c©u c¸. nghiªn cøu t¹i khu b¶o tån V©n Long hiÖn nay cã 2 khu nhµ trung t©m dÞch vô du lÞch do 2 doanh nghiÖp lµ c«ng ty TNHH Th¶o S¬n vµ doanh nghiÖp kh¸ch s¹n Ng«i Sao ®Çu t x©y dùng vµ ®· ®i vµo ho¹t ®éng tõ nhiÒu n¨m qua.03 7 BÕn xe 0. Ngoµi Th¶o S¬n. 2 phßng karaoke. 1 quÇy bao 13 ghÕ.M«i trêng 4 §Êt trèng 0.8246 0. §Ó phôc vô nhu cÇu lu tró.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . khu nhµ biÖt thù. Ngoµi ra khu dÞch vô Th¶o S¬n cã 3 xe ¤t« vËn chuyÓn kh¸ch gåm 1 xe 4 chç vµ 2 xe 12-15 chç. 2 s©n tennis vµ 12 phßng vËt lý trÞ liÖu. nhµ vên. khu vui ch¬i.2496 0. Trung t©m dÞch vô du lÞch Th¶o S¬n cã tªn: "Van Long Resort" bao gåm c¸c c«ng tr×nh: Siªu thÞ. v¨n phßng. 1 bÓ b¬i. ®éi ngò nh©n viªn nhiÖt t×nh. 1 héi trêng 150 ghÕ. Khu A: gåm 1 nhµ nghØ 2 sao 5 tÇng cã 29 phßng víi 58 sè giêng n»m.3 (Nguån : Së du lÞch Ninh B×nh) 2. Thùc tr¹ng khai th¸c c¸c c¬ së lu tró vµ du kh¸ch: HÖ thèng c¸c c¬ së lu tró lµ mét trong sè nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn du lÞch. HiÖn t¹i kh¸ch du lÞch ®Õn víi khu du lÞch sinh th¸i V©n Mai Ph¬ng Lan . cöa hµng kinh doanh.6945 0. trung t©m dÞch vô du lÞch. khu nhµ sµn cña doanh nghiÖp kh¸ch s¹n Ng«i Sao ®îc x©y dùng trªn ®êng vµo V©n Long còng ®· ®i vµo ho¹t ®éng tõ nhiÒu n¨m nay gåm 5 khu nhµ nghØ vµ 1 khu nhµ ¨n thiÕt kÕ theo kiÓu nhµ sµn d©n téc ®éc ®¸o vµ gi¶n dÞ.

879 15. ngêi híng dÉn viªn cña tour sÏ ®Æt tríc c¸c mãn ¨n t¹i nhµ hµng vµo thêi gian nµo.889 78. gµ.784 2006 57.559 2007 (Nguån: Së Du lÞch Ninh B×nh) N¨m 2000 lîng kh¸ch tíi V©n Long míi chØ lµ 3700 kh¸ch ®Õn n¨m 2001 ®· t¨ng lªn 5000 kh¸ch. Tõ 6500 kh¸ch n¨m Mai Ph¬ng Lan .926 14.200 10.000 4. Õch. B¾t ®Çu tõ n¨m 2003 khi kinh tÕ cµng ph¸t triÓn nhu cÇu du lÞch cµng ph¸t triÓn vµ Ninh B×nh nãi chung V©n Long nãi riªng ®îc biÕt ®Õn nhiÒu h¬n th× lîng kh¸ch ®æ vÒ ®©y t¨ng lªn ®¸ng kÓ. bao nhiªu kh¸ch. lµ kh¸ch ®i theo ®oµn ®· mua tour cña c¸c h·ng l÷ hµnh vµ c«ng ty du lÞch trong c¶ níc.825 375 2004 15.367 1. nghØ l¹i bao l©u. èc.500 6. Tøc lµ quy tr×nh du lÞch ®· ®îc Ên hµnh.405 4 th¸ng 15. cua. n¨m 2002 lîng kh¸ch còng ®· t¨ng lªn nhng thÊp ®¹i 6500 kh¸ch. B¶ng 6: Sè lîng kh¸ch ®Õn tham quan V©n Long Kh¸ch néi N¨m Tæng sè (kh¸ch) Kh¸ch quèc tÕ ®Þa 2000 3700 3.542 158 2001 5. c¸c khu dÞch vô du lÞch ®i vµo ho¹t ®éng sè lîng kh¸ch tíi th¨m V©n Long cã chiÒu híng gia t¨ng.560 54.155 3.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .103 1. Thø hai.M«i trêng Long thuéc 2 kiÓu nh sau: Thø nhÊt. b¹n bÌ) chñ yÕu lµ kh¸ch néi ®Þa khi ®Õn nghØ ng¬i vµ ¨n ®Æc biÖt lµ ¨n c¸c s¶n phÈm cña ®Þa ph¬ng nh: dª. bß.290 210 2003 11.805 195 2002 6. Sau khi cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp khu b¶o tån.Líp TCMTK6 27 .300 579 2005 79. lµ kh¸ch tù do (gia ®×nh.

Thùc ra con sè mµ ban qu¶n lý khu du lÞch íc lîng n¨m 2005 chØ lµ 54. 4 th¸ng ®Çu n¨m 2006 V©n Long cã tíi 33. s¬ng mï bao phñ toµn bé khu vùc. So víi 4 th¸ng ®Çu n¨m 2006 lîng kh¸ch ®Õn V©n Long vµo 4 th¸ng ®Çu n¨m 2007 ®· sôt gi¶m nghiªm träng chØ b»ng 48. Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 4 n¨m 2007 V©n Long ®ãn 15926 lît kh¸ch trong ®ã kh¸ch quèc tÕ lµ 14367 kh¸ch.M«i trêng 2002 t¨ng lªn ®Õn 11200 kh¸ch n¨m 2003. Cã thÓ coi 57560 kh¸ch n¨m 2006 lµ 1 con sè ®¸ng kÓ.Líp TCMTK6 28 . §©y qu¶ thùc lµ 1 con sè khæng lå v× nã gÊp g¸n 6 lÇn sè lîng kh¸ch ®Õn tham quan V©n Long vµo n¨m 2004.183 kh¸ch néi ®Þa. mïa ®«ng kÐo dµi vµ cã nh÷ng vît rÐt ®Ëm.103 kh¸ch quèc tÕ vµ 1784 kh¸ch néi ®Þa. T¨ng 4700 kh¸ch gÊp tõ 2 ®Õn 3 lÇn sè kh¸ch t¨ng lªn so víi nh÷ng n¨m tríc.060 kh¸ch ®Õn tham quan gåm 31. §Õn n¨m 2004 V©n Long ®ãn tæng céng 15879 kh¸ch trong ®ã kh¸ch quèc tÕ lµ 15300 kh¸ch vµ 579 kh¸ch néi ®Þa.401 kh¸ch nhng trong n¨m ®ã do cã c¸c ho¹t ®éng du lÞch. Qua ®©y cho thÊy. Nh×n vµo con sè nµy nh÷ng tëng hiÖn tîng kh¸ch du lÞch gi¶m ®i lµ do V©n Long kh«ng cßn søc thu hót n÷a nhng thùc tÕ kh«ng ph¶i lµ nh thÕ. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do ®iÒu kiÖn vÒ thêi tiÕt 4 th¸ng qua kh«ng mÊy thuËn lîi. n¨m 2006 sè lîng kh¸ch l¹i sôt gi¶m nhiÒu so víi n¨m tríc chØ cßn 57560 kh¸ch víi 54155 kh¸ch quèc tÕ vµ 3405 kh¸ch néi ®Þa. §iÒu nµy cã nghÜa lµ thùc chÊt sù gia t¨ng kh¸ch du lÞch trong n¨m 2005 nµy chØ lµ con sè t¹m thêi. Trong khi ®ã.889 kh¸ch trong ®ã 78. ®«i khi l¹i cã nh÷ng c¬n ma to khiÕn cho ho¹t ®éng tham quan kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc.17%.877 kh¸ch quèc tÕ vµ 1. Trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m míi 2007 sè lîng kh¸ch ®Õn th¨m V©n Long l¹i cã chiÒu híng gi¶m. khu du lÞch V©n Long nhiÒu n¨m qua ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn vµ cã søc thu hót rÊt cao thÓ hiÖn qua sè lîng kh¸ch tham quan kh«ng ngõng t¨ng lªn. kh¸ch néi ®Þa lµ 1559 kh¸ch. thÓ thao ®Æc biÖt cña tØnh khiÕn cho lîng kh¸ch ®Õn ®©y t¨ng lªn ®ét biÕn. Tuy vËy. HÇu hÕt du kh¸ch Mai Ph¬ng Lan .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . N¨m 2005 sè lîng kh¸ch ®Õn th¨m V©n Long ®· gia t¨ng mét c¸ch ®ét biÕn: 79.

KÏm Tr¨m tíi ®Ëp Chî Míi råi quay l¹i Mai Ph¬ng Lan . hang Bãng. Mçi chuyÕn ®i cã mét nh©n viªn du lÞch phô tr¸ch mét sè thuyÒn cïng ®i ®Ó gi¸m s¸t lé tr×nh cña thuyÒn vµ ng¨n chÆn xö lý c¸c hiÖn tîng lµm phiÒn kh¸ch nÕu cã. Lµ mét vïng ®Êt ngËp níc quanh n¨m. Tham quan V©n Long cã thÓ ®i theo 3 tuyÕn: TuyÕn 1: Trung t©m bªn thuyÒn tíi hang Vång råi tiÕp tôc ®i thuyÒn däc d·y nói §ång QuyÓn lÇn lît qua cöa §ång Thµy. H¬n n÷a thùc tÕ c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt ë ®©y cßn kh¸ s¬ sµi cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña du kh¸ch. thêi gian lu tró kÐo dµi h¬n. ¨n uèng ®i du thuyÒn tham quan råi vÒ nghØ ng¬i ¨n vµ ®i tiÕp) Ýt khi nghØ l¹i qua ®ªm kÓ c¶ kh¸ch néi ®Þa.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Gi¸ vÐ tham quan ®îc ban qu¶n lý khu du lÞch Ên ®Þnh: 35. phong c¶nh vµ hÇu hÕt c¸c di tÝch lÞch sö ®Òu b»ng thuyÒn nan.5.Líp TCMTK6 29 . HiÖn nay x· cã 300 hé cã thuyÒn phôc vô kh¸ch du lÞch vµ chÞu sù ®iÒu hµnh cña Tr¹m du lÞch víi ®iÒu kiÖn thuyÒn cao.M«i trêng rÊt thÝch thó khi ®Õn ®©y song chØ ®Õn trong thêi gian ng¾n (®Õn nghØ ng¬i. gÇn thÞ x· Ninh B×nh vµ do V©n Long míi ®îc thµnh lËp c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch cha thùc sù phong phó vµ thu hót nªn nã chØ lµ 1 ®iÓm dõng ch©n trong c¶ tour hµnh tr×nh dµi. PhÇn v× V©n Long kh¸ gÇn Hµ Néi. 2. nÕp sèng v¨n ho¸ ë khu du lÞch ®Òu ®îc c¸c Tr¹m du lÞch vµ chÝnh quyÒn x· xö lý kÞp thêi víi møc ®×nh chØ chë ®ß vµ ®×nh chØ kinh doanh dÞch vô trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. c¬ së vËt chÊt hoµn thiÖn h¬n n÷a th× con sè kh¸ch ®Õn ®©y sÏ kh«ng ngõng gia t¨ng. ch¾c ch¾n ®¶m b¶o an toµn cho du kh¸ch. Thùc tr¹ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tham quan.000/ngêi (sè tiÒn nµy sÏ ®îc nép l¹i cho x· Gia V©n sau khi ®· trõ ®i tiÒn c«ng chë ®ß cho c¸c thuyÒn viªn). vi ph¹m néi quy an ninh trËt tù. nªn khi ®i tham quan thiªn nhiªn. Sù ph©n c«ng lùc lîng phôc vô du lÞch ë ®©y lµ sù lu©n phiªn cña c¸c hé gia ®×nh trong céng ®ång ®Þa ph¬ng. Nh÷ng trêng hîp cã biÓu hiÖn g©y rèi trËt tù víi du kh¸ch. V× thÕ nÕu ®îc khai th¸c tèt vµ hîp lý.

cø mçi ®oµn kh¸ch ®i c¸ch nhau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh viÖc nµy ®¶m b¶o cho c¸c ®oµn kh¸ch kh«ng bÞ c¶m thÊy khã chÞu v× sù "®«ng ®óc". th¨m chïa Thanh S¬n. tíi th«n Cät (x· Gia Hng). TuyÕn du lÞch nµy më ra nh»m giíi thiÖu víi du kh¸ch quang c¶nh vµ cuéc sèng thêng ngµy cña nh÷ng ngêi d©n n¬i ®©y. th¨m vên c©y ¨n tr¸i. ho¹t ®éng cña hä bÞ ¶nh hëng bëi sù cã mÆt cña du kh¸ch kh¸c vµ h¬n n÷a kh«ng g©y ¶nh hëng tíi tËp tÝnh cña c¸c loµi ®éng vËt hoang d·. thêi gian ®Ó kh¸ch ng¾m nh×n quan s¸t vµ chôp ¶nh l niÖm. Vên ThÞ. kh«ng lµm n¸t hay ph¸ háng th¶m thùc vËt. tíi hang C¸ råi quay l¹i. Mçi chiÕc xe chØ trë 4 ngêi vµ sÏ b¾t ®Çu ®i tõ khu du lÞch V©n Long tíi th«n Phï Long qua lÇn lît c¸c th«n Chi LÔ. Gia V©n cßn cã 22 hé cã xe tr©u xe bß tham gia chë kh¸ch. theo ®- êng mßn lªn nói qua ®Òn Thung l¸ råi vµo th¨m khu rõng trong thung QuyÒn c¶. råi tiÕp tôc ®i thuyÒn däc d·y nói MÌo Cµo lÇn lît qua hang Bµ NghiÖp. TËp Ninh vµ quay l¹i khu trung t©m. H×nh thøc du lÞch nµy qu¶ thùc rÊt ®éc ®¸o vµ míi l¹. Mét d·y hµng lu niÖm ®îc bµy b¸n ngay ë bÕn ®ß chñ yÕu lµ Mai Ph¬ng Lan . Ngoµi ra.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Tèc ®é ®i nhanh hay chËm ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn nh vÞ trÝ. thñ c«ng mü nghÖ cña ngêi d©n n¬i ®©y t¹o ra còng lµm cho du kh¸ch ph¶i ng¹c nhiªn vµ thÝch thó. ®å gia dông. Mai Trung. Thêng th× mçi tuyÕn tham quan mÊt kho¶ng 1 ®Õn 2 giê nhng nÕu ®i hÕt c¸c ®iÓm tham quan th× ph¶i mÊt chõng kho¶ng 3 ®Õn 4 giê.Líp TCMTK6 30 .M«i trêng TuyÕn 2: ®i thuyÒn tõ bªn du lÞch V©n Long tíi chïa B¸i Väng. TuyÕn 3: §i tham quan däc theo bê ®ª §Çm Cót. Trung Hoµ. V× thêi gian qua c¸c tuyÕn cã ®é dµi ng¾n kh¸c nhau cho nªn tuú thuéc vµo nhu cÇu cña kh¸ch còng nh thêi gian ®i tham quan lµ bao l©u ®Ó nh©n viªn Tr¹m du lÞch cïng c¸c thuyÒn viªn sÏ chñ ®éng ®a du kh¸ch ®i theo tuyÕn nµo. Ngoµi thuyÒn chê kh¸ch du lÞch tham quan. Tuy kh«ng ph¶i lµ mét lµng nghÒ næi tiÕng nhng nh÷ng s¶n phÈm thªu dÖt.

§ã lµ dÞch vô thuª ngêi d©n ®Þa ph¬ng (th«ng th¹o ®Þa h×nh am hiÓu tËp tÝnh cña c¸c loµi chim. phãng viªn. thó lµ nh÷ng s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o ®ång thêi còng chÝnh lµ c¸c h×nh thøc kinh doanh du lÞch cña ®Þa ph¬ng. V¹c. Híng dÉn viªn cã thÓ dïng thuyÒn hoÆc ®i bé ®a du kh¸ch ®Õn vµ quan s¸t. Hµng n¨m cã hµng ngh×n con chim níc vÒ V©n Long kiÕm ¨n ®Æc biÖt vµo mïa kh«. thó ®a kh¸ch tham quan ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ nghiªn cøu. ¸o ph«ng cã in h×nh nói non cña V©n Long. tîng tr©u bß lµm b»ng ®Êt hay phñ men... cß tr¾ng. Tuy nhiªn. Trong c¸c nhµ hµng nh Th¶o S¬n. t¨ng thu nhËp. Mét ®iÒu thuËn lîi lµ ë V©n Long du kh¸ch cã thÓ dÔ dµng quan s¸t trªn ®Çm níc. Ngçng trêi. c¸c h×nh thøc nµy chØ dõng l¹i ë khai th¸c ®¬n thuÇn phôc vô nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n cña du kh¸ch mµ kh«ng hÒ lµm tæn h¹i. trªn c¸c v¸ch ®¸ v«i nhiÒu loµi chim ®éc ®¸o nh: S©m CÇm.M«i trêng hµng thªu ren. ®i vµo thêi ®iÓm dµi cã thÓ dao ®éng tõ 300 ®Õn 500. ¨n uèng sinh s¶n vµo thêi gian nµo. hµng ®an l¸t. cß Bî. b¸n hµng lu niÖm hay ®a kh¸ch ®i nghiªn cøu t×m hiÓu c¸c loµi chim. Tríc ®©y. ¶nh hëng ®Õn ®a d¹ng sinh häc cña khu b¶o tån.Líp TCMTK6 31 . TÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm nµy ®Òu do chÝnh tay ngêi d©n ®Þa ph¬ng chÕ t¸c vµ b¸n cho du kh¸ch lµm phong phó thªm s¶n phÈm du lÞch. cß Ruåi. Gia V©n lµ Mai Ph¬ng Lan . qu¹t nan. chôp ¶nh. ViÖc chë kh¸ch b»ng thuyÒn nan ®i ng¾m c¶nh.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . mò. ®ã cã thÓ gäi lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh v× nã còng mang l¹i thªm thu nhËp cho ngêi d©n. ng¾m nh×n vµ chôp ¶nh c¸c loµi thó tiªu biÓu lµ c¸c loµi chim di c tõ ph¬ng B¾c). nhµ b¸o ®i t×m hiÓu. DiÖc x¸m. khu nhµ sµn Ng«i Sao còng cã nh÷ng cöa hµng b¸n mò. Mång kÐt. ë V©n Long cßn cã mét dÞch vô n÷a còng rÊt míi l¹ vµ thu hót kh«ng Ýt du kh¸ch tham gia. vïng ®Êt ngËp níc nµy lµ ®iÓm tró ®«ng v« cïng thuËn lîi víi chóng. Nh÷ng híng dÉn viªn nµy biÕt ®îc mïa nµo th× chim hay vÒ vµ n¬i chóng ®Ëu l¹i. ã c¸. kh¨n mÆt.000®/ngêi. Sù ph¸t triÓn du lÞch trong nh÷ng n¨m qua lµ ®iÒu kiÖn lµm thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng. Chi phÝ cho mçi lÇn ®a kh¸ch ®i nh thÕ nµy tuú thuéc vµo thêi gian dµi ng¾n.

mÆc dï ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm trong canh t¸c nhng ®êi sèng cña nh©n d©n vÉn cßn rÊt khã kh¨n. trång c©y c«ng nghiÖp.1.19 111. n«ng l©m. g¾n du lÞch sinh th¸i víi du lÞch lµng nghÒ.6. n«ng nghiÖp chiÕm 100% trong c¬ cÊu kinh tÕ cña x· nay nhê ph¸t triÓn du lÞch.2007 §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m Doanh thu Nép ng©n s¸ch 2001 410. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y.0 150. Gia V©n ®ang tõng bíc thùc hiÖn m¹nh mÏ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng t¨ng dÇn gi¸ trÞ dÞch vô du lÞch (30%) vµ tõng bíc ®a c¸c nghÒ tuyÓn thñ c«ng nghiÖp vµo.13 (Nguån: Së Du lÞch Ninh B×nh) 2.0 97. bÞ gl©y nÆng.0 429.000 ®ång/ngêi/ th¸ng (sè liÖu 2006).Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . lµm suy gi¶m ®a d¹ng sinh häc nghiªm träng vÉn cßn tån t¹i (nh dïng xung ®iÖn. líi m¾t nhá).Líp TCMTK6 32 .§êi sèng nh©n d©n: C¸c x· vïng ®Öm ®Òu cã tiÒm n¨ng lín vÒ ®Êt ®ai.M«i trêng mét x· thuÇn n«ng. c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ: 2. §êi sèng thÊp kÐm khiÕn hä thê ¬ víi c«ng t¸c b¶o Mai Ph¬ng Lan .2 218.2 2006 1687.s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu lµ trång lóa mét vô.5 112 2003 650. thuËn lîi cho canh t¸c n«ng nghiÖp.6.5 2002 483. kÕt hîp hoÆc vên rõng. Tuy nhiªn l¹i n»m trong vïng tròng. Doanh thu: B¶ng 7: Doanh thu vµ nép ng©n s¸ch tõ n¨m 2001 .57 2004 895.8 2005 2083.8 4 th¸ng 2007 551. Tuy ®· cã nhiÒu h¹n chÕ kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh chÝnh thøc thµnh lËp khu b¶o tån nhng nhiÒu kü thuËt ®¸nh b¾t g©y « nhiÔm m«i trêng. Thùc tr¹ng ®êi sèng nh©n d©n.0 557. mÆc dï ®êi sèng cña nh©n d©n ®· ®îc c¶i thiÖn nhiÒu nh- ng b×nh qu©n thu nhËp còng chØ trªn 100. viÖc ®¸nh b¾t vµ khai th¸c nguån thuû lîi thuû sinh vËt trong khu b¶o tån vÉn cßn tiÕp diÔn. V× thÕ.

c¸c líp häc.vµ cha cã th¸i ®é hîp t¸c.M«i trêng tån vµ b¶o vÖ khu b¶o tån. kh«ng ®îc ®¸nh b¾t t«m c¸). Cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n nhng chñ yÕu lµ do ®êi sèng cña nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. b¶o vÖ tÝnh ®a d¹ng sinh häc cao cña ®Þa ph¬ng vµ t¬ng lai sÏ cã nhiÒu viÖc lµm tõ viÖc ph¸t triÓn du lÞch. Mét sè cho r»ng b¶o vÖ thiªn nhiªn. lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ khu b¶o tån gÆp nhiÖu trë ng¹i. phôc vô nhu cÇu tríc m¾t. C«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ: §a sè ngêi d©n ®Þa ph¬ng ñng hé viÖc thµnh lËp khu b¶o tån V©n Long v× tõ ®ã hä còng ®îc hëng nh÷ng nguån lîi tõ b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. l©m nghiÖp còng ¶nh hëng ®Õn nhËn thøc cña hä.2. MÆc dï vËy ngêi d©n vÉn cha tham gia tÝch cùc vµo nh÷ng buæi häp nµy. sè ngêi d©n thùc sù tù nguyÖn muèn tham dù kh«ng nhiÒu. Thanchs thøc nµy ®· khiÕn ban qu¶n lý khu b¶o tån kh«ng chØ lµm nhiÖm vô b¶o vÖ mµ cßn ph¶i ®¶m ®¬ng tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc m«i trêng cho nh©n d©n ®Þa ph¬ng. Nhng mét sè ngêi vÉn cßn lo l¾ng v× mÊt ®i nguån thu ®¸ng kÓ tõ rõng vµ ®Çm ®íc (kh«ng ®îc vµo rõng chÆt cñi.Líp TCMTK6 33 . do truyÒn thèng khai th¸c cña ngêi d©n vÒ nguån lîi thuû s¶n. Ho¹t ®éng nµy thêng ®îc kÕt trong nh÷ng buæi häp th«n b¶n. Nãi chung nhËn thøc cña ngêi d©n vïng ®Öm cha cao. Mai Ph¬ng Lan .6. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®· g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý b¶o vÖ khu b¶o tån. 2. ®Æc biÖt lµ ngêi d©n x· Gia V©n – n¬i cã ¶nh hëng nhiÒu nhÊt ®Õn khu b¶o tån. b¶o vÖ rõng. ®oµn b¶n. H¬n n÷a. b¶o vÖ ®Êt ngËp níc lµ nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng thùc tÕ vµ lµ nhiÖm vô cña Ban kiÓm l©m chø kh«ng ph¶i cña m×nh. kh«ng ®îc cµy cÊy ®Êt lµm ruéng. hä kh«ng thÓ bá viÖc ®Ó tham gia c¸c buæi häp. khai th¸c tµi nguyªn mét c¸ch bÊt hîp lÝ vµ bÊt hîp ph¸p.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . NhËn thøc b¶o tån thÊp.

®ång thêi b¶o vÖ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn quý hiÕm. ®a ra c¸c tour tuyÕn ®iÓm du lÞch cã tÝnh chÊt quy m« hîp lý.Líp TCMTK6 34 .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .M«i trêng ch¬ng III: §Þnh híng ph¸t triÓn khu du lÞch sinh th¸i V©n Long.  Quan ®iÓm thiÕt kÕ ®èi víi khu dÞch vô du lÞch V©n Long: Tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai khu dÞch vô du lÞch sinh th¸i V©n Mai Ph¬ng Lan . §Þnh híng quy ho¹ch khu DLST V©n Long: Quy ho¹ch khu du lÞch sinh th¸i V©n Long nh»m ®a ra nh÷ng quy m« diÖn tÝch cña c¸c khu du lÞch. 1. nh»m khai th¸c triÖt ®Ó c¸c thÕ m¹nh cña khu du lÞch sinh th¸i V©n Long.

1 km ®êng quèc lé 12B vµo ban qu¶n lý ®ång thêi hoµn thiÖn mÆt b»ng mét sè ®êng trong lµng x· cßn ®i l¹i khã kh¨n. HiÖn t¹i bÕn thuyÒn cña khu V©n Long ®· ®i vµo ho¹t ®éng nhiÒu n¨m nay nhng cha ®îc quy ho¹ch cô thÓ v× thÕ ®Ó thuËn Mai Ph¬ng Lan . ®ång thêi phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¹i khu b¶o tån tiªn nhiªn V©n Long.M«i trêng Long lµ: 327 ha. lµ ®« thÞ du lÞch nh»m thóc ®Èy kinh tÕ cña x· Gia V©n còng nhw cña vïng vµ tØnh Ninh B×nh. ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch du lÞch. Tríc m¾t cÇn sím tËp trung x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh: më réng vµ n©ng cÊp 2. ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña x· Gia V©n còng nh cña vïng. KÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n x· Gia V©n x©y dùng mét tr¹m h¹ thÕ vµ m¸y ph¸t ®iÖn víi cét. kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan hiÖn ®¹i d©n téc. mét hÖ thèng níc cÊp tho¸t níc s¹ch ®¶m b¶o vËn hµnh an toµn phôc vô s¶n xuÊt.  §Þnh híng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng: Nh»m môc tiªu c«ng t¸c qu¶n lý b¶o vÖ rõng vµ ®a d¹ng sinh häc. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn nhµ vên. Ngoµi ra ph¶i ®Çu t x©y dùng 10 km ®êng tuÇn tra b¶o vÖ rõng kÕt hîp víi quan s¸t vµ theo dâi quÇn thÓ Voäc quÇn ®ïi tr¾ng. B¶o tån c¶nh quan. hµi hoµ víi c¶nh quan khu du lÞch. T¹o ra s¶n phÈm du lÞch sinh th¸i cã chÊt lîng cao. ®Çy ®ñ chøc n¨ng phôc vô vui ch¬i gi¶i trÝ. Trong t¬ng lai dù kiÕn ®Þa bµn x· Gia V©n sÏ lµ trung t©m khu du lÞch sinh th¸i V©n Long. sinh ho¹t cho nh©n d©n vµ khu dÞch vô du lÞch ®ang ho¹t ®éng trong khu vùc. m«i trêng tù nhiªn.Líp TCMTK6 35 . lµm c¬ së ph¸t triÓn ®Çu t x©y dùng. §¶m b¶o ®Êu nèi kü thuËt gi÷a khu hiÖn cã víi khu ph¸t triÓn míi t¹o ra m¹ng líi h¹ tÇng kü thuËt t¬ng ®èi ®ång bé. d©y dÉn vµ nhiªn liÖu. nhµ vên kiÓu trang tr¹i vµ kiÓu biÖt thù phôc vô kinh tÕ gia ®×nh víi kiÕn tróc truyÒn thèng. T¹o ra khu trung t©m dÞch vu du lÞch thuËn lîi tæ chøc du lÞch.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .

trë vÒ bÕn thuyÒn trung t©m.trë vÒ khu dÞch vô V©n Long.50 ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ b¶o tån m«i trêng vµ thiªn nhiªn.Bøc tranh MÌo cµo .KÏm Tr¨m .00 ha bao gåm c¸c tuyÕn ®iÓm du tÝch nh sau: Khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc V©n Long: diÖn tÝch ®Êt nghiªn cøu lËp dù ¸n kho¶ng 2666.0ha.§Òn MÉu . TuyÕn 2: BÕn thuyÒn trung t©m . thËm chÝ cÇn ph¶i ®¸nh sè cho c¸c thuyÒn ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý. §Þnh híng ph¸t triÓn tuyÕn ®iÓm du lÞch trong khu du lÞch sinh th¸i V©n Long.  C¸c tuyÕn bé: .Hang Bãng .§åi M¬.TuyÕn 6: TuyÕn du lÞch xuyªn rõng: tõ khu du lÞch V©n Long .Hang C¸ . .QuÌn C¶ .Nhµ B¶o tµng ®éng vËt.  C¸c ®iÓm du lÞch vÒ nguån: Mai Ph¬ng Lan . TuyÕn 3: BÕn thuyÒn trung t©m .TuyÕn 5: Tõ khu dÞch vô du lÞch V©n Long .00 ®Õn + 2.M«i trêng tiÖn cho ho¹t ®éng du lÞch cÇn ph¶i x©y dùng mét bÕn thuyÒn víi sù lu©n chuyÓn hîp lý gi÷a c¸c thuyÒn viªn. Cã ®Ëp trµn du lÞch sinh th¸i ®îc míi duy tr× quanh n¨m vµ møc thu nhËp cña ®Þa ph¬ng ®îc t¨ng lªn.Líp TCMTK6 36 .trë vÒ khu dÞch vô du lÞch V©n Long.Lµng sinh th¸i Cät .§éng Hoa L .§Çm Cót . Quy m« quy ho¹ch Khu du lÞch sinh th¸i V©n Long: 3710.Chïa Thanh S¬n Tù -vên Th¸nh trë vÒ khu dÞch vô du lÞch sinh th¸i V©n Long.TuyÕn 4: Tõ khu dÞch vô du lÞch V©n Long . Chñ yÕu c¸c tuyÕn du lÞch sinh th¸i trong khu b¶o tån nh sau:  C¸c tuyÕn ®êng thuû: TuyÕn 1: Trung t©m bÕn thuyÒn V©n Long . . Môc ®Ých lµ ®Ó gi÷ møc níc trong khu BTTN V©n Long lu«n ë + 2. X©y dùng ®Ëp Chî Míi cã ®Ëp trµn bª t«ng. 2.§Òn Ba Non - §Òn BÕn Nçi .§¸ Hµn .lµng sinh th¸i §åi ng« .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .

Khu trung l©m dÞch vô du lÞch sinh th¸i V©n Long (lËp quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/2000): Quy m« khu ®Êt thiÕt kÕ 327 ha.TËp Ninh.§Òn vua §inh: diÖn tÝch nghiªn Cøu 3ha (di tÝch .Mai Trung . nhµ ë biÖt thù cã kiÕn tróc Mai Ph¬ng Lan . Khu du lÞch sinh th¸i §Çm Cót .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .M«i trêng TuyÕn 7: du lÞch vÒ nguån: tõ khu dÞch vô du lÞch V©n Long .§Òn ®øc th¸nh NguyÔn: diÖn tÝch nghiªn cøu 3ha (di tÝch - bÕn xe . .Quy ho¹ch chi tiÕt khu du lÞch sinh th¸i V©n Long (quy ho¹ch chi tiÕt . trong ®ã 2ha lµ diÖn tÝch bÕn xe vµ dÞch vô.§éng vµ chïa §Þnh Léng: diÖn tÝch nghiªn cøu 100ha.tû lÖ 1/2000) .Trung Hoµ . vµ 200 ha diÖn tÝch nói ®¸ gi¸p ranh víi tØnh Hµ Nam. .C¬ cÊu ph©n khu chøc n¨ng khu trung t©m dÞch vô du lÞch sinh th¸i V©n Long.  Khu trung t©m dÞch vô kh¸ch s¹n: Khu trung t©m dÞch vô kh¸ch s¹n gåm c¸c c«ng tr×nh: Siªu thÞ trung t©m th ¬ng m¹i.®éng Hoa L: diÖn tÝch nghiªn cøu 120ha (gåm c¶ dÞch vô bÕn xe-phÇn ngoµi ®ª-dù kiÕn kho¶ng 10ha)  Du lÞch lµng quª: TuyÕn 8: Tõ khu dÞch vô du lÞch V©n Long ..  Khu dÞch vô nhµ ë: Gåm nhµ vên. .®Òn Vua §inh Tiªn Hoµng .  Khu dÞch vô du lÞch s©n g«n §¸ Hµn vµ resort: DiÖn tÝch ®Êt nghiªn cøu lËp dù ¸n kho¶ng 400ha.®éng hoa L trë vÒ trung t©m khu dÞch vô du lÞch sinh th¸i V©n Long.§éng vµ chïa §Þnh Léng .th«n Phï Long - Chi LÔ . .®Òn §øc Th¸nh Nguyªn ..dÞch vô).bÕn xe - dÞch vô). nhµ ë d©n gian.Líp TCMTK6 37 . v¨n phßng cöa hµng kinh doanh. kh¸ch s¹n trung t©m dÞch vô du lÞch.

b¶o vÖ søc khoÎ. ranh giíi cña toµn Mai Ph¬ng Lan . trêng häc c«ng tr×nh y tÕ. C¸c ho¹t ®éng cô thÓ ®Æt ra lµ: X¸c ®Þnh l¹i mét c¸ch chÝnh x¸c diÖn tÝch. ®ång thêi còng lµ hiÖn trêng nghiªn cøu. + Khu ®Êt di tÝch.1. Gåm c¸c c«ng tr×nh: th viÖn. 3.M«i trêng truyÒn thèng. + Khu ®Êt ë lµng xãm c¶i t¹o. Khu c©y xanh vµ thÓ dôc thÓ thao  Khu v¨n ho¸ . ngµnh chøc n¨ng cña Ninh B×nh ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Çu t ®óng ®¾n. §Þnh híng vÒ hÖ thèng qu¶n lý. nhµ v¨n ho¸. võa ®¶m b¶o c«ng t¸c b¶o tån ®a d¹ng sinh häc võa ph¸t triÓn ®îc kinh tÕ tõ du lÞch sinh th¸i. + Khu ®Êt n«ng nghiÖp 3. b¶o vÖ Phôc håi vµ khai th¸c hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng du lÞch cña khu BTTN ®Êt ngËp níc V©n Long Non níc V©n Long lµ n¬i du lÞch sinh th¸i rÊt tèt. b¶n vÖ toµn vÑn c¸c hÖ sinh th¸i vµ ®a d¹ng sinh häc hiÖn cã. + Khu ®Êt trung t©m ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ híng dÉn kh¸ch du lÞch. häc tËp cho c¸c nhµ khoa häc.. §èi víi khu b¶o tån:  B¶o vÖ: Nh»m chÊm dót c¸c ho¹t ®éng s¨n b¾n..gi¸o dôc .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .y tÕ.Líp TCMTK6 38 .  TuyÕn du lÞch tham quan b»ng xe tr©u  . sinh viªn trong vµ ngoµi níc muèn ®Õn t×m hiÓu vÒ vïng ®Êt ngËp níc néi ®ång cña ViÖt Nam. khai th¸c gç cñi vµ l©m s¶n tr¸i phÐp. ®ßi hái c¸c ban. tõ ®ã khai th¸c c¸c gi¸ trÞ cña chóng ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ tõng bíc n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸c c d©n trong khu b¶o tån. Nhng ®Ó ph¸i huy ®îc c¸c tiÒm n¨ng du lÞch s½n cã ë n¬i ®©y.

diÖn tÝch vµ ranh giíi c¸c ph©n khu chøc n¨ng (vïng lâi. 1: 10. b¶o vÖ ®êi sèng cho loµi ®Æc h÷u quý hiÕm nµy. vïng phôc håi sinh th¸i vµ vïng ®Öm) trªn c¬ së b¶n ®å víi tû lÖ lín. KÏm tr¨m. x©y dùng 2 chßi quan s¸t Voäc ë ®Ønh nói m©m x«i vµ khu vùc Chïa B¸i Väng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc quan s¸t. khai th¸c mÆt níc vµ c¸c ®èi t- îng thuû s¶n. Ph¸t triÓn kinh tÕ vïng ®Öm.Líp TCMTK6 39 .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . §ång thêi x©y dùng mét trô së Ban qu¶n lý t¹i khu vùc bÕn thuyÒn hiÖn cã gÇn tr¹m b¬m níc cña x· Gia V©n. X©y dùng 5 tr¹m b¶o vÖ t¹i khu vùc Må C«. §Þa ph¬ng cïng c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp TØnh vµ Trung ¬ng còng nh c¸c nhµ khoa häc cÇn biªn so¹n vµ xuÊt b¶n nh÷ng tranh ¶nh vÒ nh÷ng loµi ®éng. hang Bµ NghiÖp.M«i trêng khu b¶o tån.000. Tæ chøc c¸c héi nghÞ tuyªn truyÒn ®éng viªn nh©n d©n cïng tham gia c«ng t¸c b¶o vÖ rõng. Dù kiÕn trong thêi gian tíi sÏ ®ãng 20 cäc mèc ph©n ®Þnh ranh giíi. thËm chÝ chi tiÕt tíi 1:5000. §Ó nhanh chãng kh«i phôc l¹i nh÷ng loµi ®· mÊt hoÆc nh÷ng loµi hiÕm gÆp cÇn cã biÖn ph¸p th¶ bæ xung th«ng qua con ®êng cøu hé ®éng vËt mµ vên Quèc gia Cóc Ph¬ng lµ ®iÓm l©n cËn. thùc vËt quý hiÕm vµ ®Æc trng cña V©n Long kh«ng chØ nh»m qu¶ng b¸ cho Mai Ph¬ng Lan . ®Ëp chî míi vµ M¶ Mãt. §ång thêi. Mçi tr¹m cã diÖn tÝch kho¶ng 18 m2 kÓ c¶ khu vÖ sinh. ®Ó qu¶n lý h÷u hiÖu khu b¶o tån buéc ph¶i ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ mét c¸ch ®a d¹ng. thu håi sóng tr¸i phÐp cña nh©n d©n trong vïng. sèng chñ yÕu b»ng n«ng nghiÖp song tríc ®©y cßn tham gia khai th¸c rõng vµ s¶n phÈm rõng. èng nhßm cho c¸c tr¹m b¶o vÖ. §©y lµ ®Þa bµn d©n c ®«ng ®óc. Vµ mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ v¨n phßng cho Ban qu¶n lý cïng c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ nh: xuång m¸y. b¶ng néi quy lín vµ 13 b¶ng hiÖu nhá. KiÓm kª l¹i quü ®Êt trong c¸c ph©n khu ®Ó lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cho viÖc khoanh nu«i vµ ph¸t triÓn rõng. xe m¸y. Bëi vËy. Ngoµi ra cÇn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng cäc mèc b¶ng hiÖu vµ néi quy ranh giíi phôc vô c«ng t¸c b¶o vÖ.

466 ha rõng nghÌo vµ x©y dùng vên ¬m diÖn tÝch 2 ha. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh kho¸n b¶o vÖ 459 ha diÖn tÝch rõng thø sinh trªn nói ®¸ v«i hiÖn cßn ®ång thêi tÝch cùc khoanh nu«i phôc håi 1. sö dông mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. N¬i trång chÝnh lµ ven c¸c ch©n nói ®¸ v«i phÝa Nam nói M©m X«i. 3.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Do ®Þa h×nh bÞ bao bäc bëi c¸c d·y nói ®¸ v«i vµ ®ª nªn ë V©n Long ®iÒu kiÖn phôc håi rõng vµ c¸c loµi ®éng thùc vËt rÊt thuËn lîi nÕu c«ng t¸c b¶o vÖ ®îc t¨ng cêng.2. ®ång thêi gãp phÇn mang l¹i c«ng ¨n viÖc lµm t¨ng thu nhËp cho nh©n d©n ®Þa ph¬ng vïng ®Öm th× ta cÇn tiÕn hµnh ngay mét sè c«ng viÖc: §iÒu tra x¸c ®Þnh c¸c khu vùc cã ®iÒu kiÖn t¸i sinh thiªn nhiªn. MÆt kh¸c trång bæ xung c¸c loµi c©y thøc ¨n cho c¸c loµi thó ®Æc biÖt lµ loµi Voäc quÇn ®ïi tr¾ng hiÖn cã t¹i V©n Long. Ngoµi ra. C¸c ®Ò tµi cã thÓ thùc hiÖn ë V©n Long: Mai Ph¬ng Lan .M«i trêng du kh¸ch mµ cßn gióp cho mäi ngêi cã ý thøc kh«ng x©m h¹i chóng vµ b¶o vÖ chóng mét c¸ch hiÖu qu¶. vµ nÕu cã thÓ sÏ trång ë ven tÊt c¶ c¸c ®Çm cßn l¹i 4. thùc vËt ®Ó ®Ò xuÊt biÖn ph¸p qu¶n lý b¶o vÖ. MÌo cµo ®Çm V©n Long thuéc x· Gia V©n vµ phÝa B¾c thuéc x· Gia Hoµ. SÏ x©y dùng mét sè ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ë khu BTTN V©n Long vµ kªu gäi nguån vèn trong n- íc. Quèc tÕ vµ sù hîp t¸c nghiªn cøu khoa häc cña c¸c trêng §¹i häc vµ c¸c ViÖn ë Trung ¬ng.Líp TCMTK6 40 . §Þnh híng nghiªn cøu khoa häc: Nh»m ®iÒu tra c¬ b¶n c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ ®éng. trång bæ sung 100 ha rõng. V× vËy ë ®©y chØ cÇn trång vµ nu«i c¸c loµi c©y nhËp néi mäc nhanh ë giai ®o¹n ®Çu nh mét sè vên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn kh¸c. trång thªm 50 ha mét sè c©y thÝch hîp nh: Vµ níc. Tróc t¹o ch©n chim cho chim níc vµ chim di c tró ngô. Phôc håi sinh th¸i: Nh»m hç trî nhanh t¸i sinh thiªn nhiªn vµ n©ng cao ®é che phñ cña rõng t¹o n¬i c tró tèt cho c¸c loµi ®éng vËt. Tre.

sö dông hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn: Du lÞch sinh th¸i lµ d¹ng kinh tÕ ®Æc biÖt. èc nhåi. di tÝch lÞch sö. ThÝ nghiÖm kü thuËt g©y nu«i c¸c loµi ®éng thùc vËt thuû sinh nh: Cµ Cuèng. Kim S¬n nh»m x©y dùng mét m¹ng líi du lÞch. §Þnh híng khai th¸c . 5. ®éc ®¸o. §iÒu tra sinh häc c¸c loµi chim níc.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Mçi « 200m x 200m ®Æt ë c¸c n¬i sèng hoÆc sinh c¶nh kh¸c nhau (3 n¨m).Líp TCMTK6 41 . dùa vµo khai th¸c c¶nh quan tuyÖt t¸c vµ ®a d¹ng sinh häc víi sù cã mÆt trong vïng mét loµi linh trëng quý hiÕm ë møc ®é toµn cÇu Voäc m«ng tr¾ng. X©y dùng hÖ thèng c¸c néi quy quy ®Þnh mét c¸ch chÆt chÏ Mai Ph¬ng Lan .(2 n¨m). Do ®ã.M«i trêng Kh¶o s¸t ®a d¹ng sinh häc trong vïng nói ®¸ v«i. . ®Ó võa b¶o vÖ c¶nh quan n¬i ®©y võa khai th¸c tµi nguyªn mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cÇn ph¶i cã nh÷ng ho¹t ®éng sau: X©y dùng mét kÕ ho¹ch qu¶n lý ®Ó ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i trong khu vùc t«n t¹o mét sè danh th¾ng. thùc vËt n¬i ®©y. BÝch §éng. Õch. v¨n ho¸ vµ tuyÕn du lÞch ®· cã ®ång thêi më thªm mét sè tuyÕn du lÞch sinh th¸i kh«ng chØ ë díi níc. X©y dùng hÖ thèng « ®Þnh vÞ ®Ó theo dâi t¸i sinh thiªn nhiªn vµ phôc håi rõng trªn nói ®¸ v«i ë V©n Long. . c¸c loµi Rong. Hoa L. Tuy nhiªn viÖc khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn nµy kh«ng thÓ kh«ng ¶nh hëng ®Õn thiªn nhiªn vµ c¸c loµi ®éng. kh«ng chØ ë x· Gia V©n nh giai ®o¹n hiÖn nay mµ c¶ ë trªn c¹n thuéc c¸c x· kh¸c t¹o nªn nhiÒu nÐt ®Æc trng. ®Æc biÖt lµ kh¶o s¸t vÒ sè lîng gÊu tróc vµ ®Æc tÝnh sinh häc cña loµi Voäc quÇn ®ïi. Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé cña khu b¶o tån. chim di c vµ kh«i phôc c¸c loµi linh trëng (3 n¨m). MÆt kh¸c kÕt hîp víi c¸c khu du lÞch nh: Cóc Ph¬ng. ®a d¹ng phong phó thu hót kh¸ch du lÞch kÐo dµi thêi gian lu tró. mét sè loµi linh trëng vµ thó lín quý hiÕm kh¸c (3 n¨m).

Ðp kh¸ch mua hµng lu niÖm) nh»m b¶o vÖ danh lam th¾ng c¶nh. ¸p lùc lªn nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn sÏ ®îc h¹n chÕ. c¶nh quan hang ®éng. Héi cùu chiÕn binh vµ trong c¸c trêng häc. c¸c cuéc thi. ®a d¹ng sinh häc. §iÒu nµy ch¾c ch¾n sÏ thu hót ®îc kh¸ch du lÞch ®Õn th¨m vµ cßn cã ý ®Þnh quay trë l¹i víi V©n Long. khu v¨n ho¸ lÞch sö..Líp TCMTK6 42 . vÒ c¸c loµi ®éng thùc vËt quý hiÕm. kÐo nµi. c¸c ®ªm v¨n nghÖ. tõ ®ã sè kh¸ch du lÞch vµ c¸c dÞch vô sÏ t¨ng lªn.  Tuyªn truyÒn. thî chôp ¶nh nhòng nhiÔu lµm phiÒn kh¸ch. Qua c¸c th«ng tin ®¹i chóng nh c¸c buæi ph¸t thanh. ®Üa VCD. ¸p phÝch qu¶ng c¸o vÒ khu b¶n tån. vµ c«ng t¸c phôc vô tham quan du lÞch t¹i V©n Long.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . t¹o Ên tîng trong lßng du kh¸ch.  T¨ng cêng hÞªu lùc cña ph¸p luËt Ban kiÓm l©m cïng víi ban an ninh c¸c x· cÇn thùc thi luËt Mai Ph¬ng Lan . nãi chuyÖn. m«i trêng vµ ®a d¹ng sinh häc. c¸c líp häc tiÕng Anh. c¸c lÔ héi. §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam vµ c¸c ®oµn thÓ c¸ nh©n kh¸c lµm phim Video.M«i trêng vÒ phôc vô. kinh doanh du lÞch sinh th¸i. KÕt hîp víi §µi truyÒn h×nh Ninh B×nh. vÒ v¨n minh du lÞch (¨n xin. gi¸o dôc vµ n©ng cao nhËn thøc céng ®ång: Nh»m n©ng cao n¨ng lùc vµ nhËn thøc cho c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n d©n vÒ b¶o tån thiªn nhiªn. ®¶m b¶o tÝnh chÊt du lÞch sinh th¸i nh©n v¨n vµ t«n gi¸o. møc sèng cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng còng ®îc n©ng lªn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Tæ chøc nh÷ng buæi sinh ho¹t ®Ó phæ biÕn vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ thiªn nhiªn ®a d¹ng sinh häc vµ kinh doanh du lÞch b»ng nh÷ng h×nh thøc nhÑ nhµng vµ sinh ®éng ®îc lång ghÐp trong sinh ho¹t cña c¸c tæ chøc quÇn chóng: Héi ngêi cao tuæi Héi phô n÷. ®Êt ngËp níc vµ kinh doanh du lÞch æn ®Þnh ®êi sèng cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sau: §Þnh kú më c¸c líp båi dìng hoÆc c¸c líp tËp huÊn ng¾n ngµy cho c¸n bé qu¶n lý vÒ b¶o tån. Ph¸p giao tiÕp víi ngêi níc ngoµi. b¶o vÒ rõng.

còng nh c¸c kh©u mang tÝnh quyÕt ®Þnh cao h¬n Mai Ph¬ng Lan . ®ång thêi cã sù lÉn lén lóng tóng trong c¸ch thùc thi.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . ph©n cÊp qu¶n lý cßn chång chÐo. bao gåm c¸c m¶ng vÊn ®Ò sau: + KhuyÕn khÝch sù tham gia cña céng ®ång vµo c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh Du lÞch sinh th¸i: híng dÉn kh¸ch du lÞch tham quan. nghiªn cøu. Thêng xuyªn tæ chøc tËp huÊn. Víi 100% ngêi d©n ®Þa ph¬ng ®îc hái cho biÕt muèn cã thªm du kh¸ch ®Õn víi khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc V©n Long ®ang ®øng tríc thêi c¬ rÊt thuËn lîi vÒ mäi mÆt trong viÖc xóc tiÕn. thóc ®Èy ph¸t triÓn Du lÞch sinh th¸i do ®îc sù ®ång t×nh cao cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng. c¸c hé trong céng ®éng ®Þa ph¬ng cè t×nh vi ph¹m LuËt B¶o vÖ M«i trêng. §Þnh híng vÒ sù tham gia cña céng ®ång. phôc vô c¸c dÞch vô ¨n. ®µo t¹o cho c¸c c¸n bé nhµ níc ë ®Þa ph¬ng ®Ó hä n¾m v÷ng h¬n vµ thùc thi tèt h¬n c¸c quy ®Þnh hiÖn nay vµ nh÷ng quy ®Þnh míi ban hµnh cña Nhµ níc.Líp TCMTK6 43 . vèn ®· tõng phô thuéc vµo nguån tµi nguyªn trong khu b¶o tån ®Ó lµm kÕ sinh nhai mÆc dï hiÖn giê ®· cã nhiÒu sù lùa chän ®Ó n©ng cao thu nhËp. LuËt B¶o vÖ vµ Ph¸t triÓn Rõng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ChÝnh phñ vÒ b¶o tån. tØnh vµ ®Þa ph¬ng ®«i khi cã nhiÒu m©u thuÉn. 6. nghØ.. C¸c quy ®Þnh cña Trung ¬ng. tõ ®ã t¹o nªn sù yÕu kÐm trong viÖc thùc thi luËt ph¸p. tr¸nh quan ®iÓm khoan dung n¬ng nhÑ khi vËn dông c¸c luËt.. ®a ®ãn kh¸ch. Cïng víi ®Þnh híng vÒ thiÕt lËp gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ trong ph¸t triÓn Du lÞch sinh th¸i th× ®©y còng lµ mét u tiªn kh¸ quan träng.M«i trêng mét c¸ch nghiªm tóc ®Ó thay ®æi hµnh vi céng ®ång. ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cÇn cã th¸i ®é cøng r¾n trong viÖc xö ph¹t ®èi víi c¸c c¸ nh©n. ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i cã sù ®ång nhÊt trong viÖc ra quyÕt ®Þnh tõ cÊp Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng vµ ngay trong néi bé.

Líp TCMTK6 44 . ®ång thêi lµ nßng cèt cho viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong t¬ng lai. 7. chÝnh s¸ch cña trung ¬ng.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .M«i trêng nh: ®ãng gãp ý kiÕn cho c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c tuyÕn. ñng hé mét phÇn kinh phÝ ho¹t ®éng . ®ång thêi thóc ®Èy ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ ®ã b»ng viÖc hç trî. c¸c néi dung híng dÉn du kh¸ch. tr¸nh xung ®ét gi÷a c¸c nhãm ngêi vµ gia ®×nh. §©y lµ c«ng viÖc tèi cÇn thiÕt nh»m ®¸p øng môc tiªu vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng Du lÞch sinh th¸i. c¸c néi dung vÒ tuyªn truyÒn gi¸o dôc m«i trêng vµ b¶o tån c¸c c¶nh quan tù nhiªn. ®oµn Thanh niªn. c¸c chñ tr¬ng. Mét ®iÒu cÇn lu ý trong c«ng t¸c lµ khuyÕn khÝch sù tham gia cña céng ®ång b»ng viÖc ®¶m b¶o c«ng b»ng trong lîi Ých khai th¸c du lÞch. + §µo t¹o híng dÉn viªn du lÞch: c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp vµ phôc vô kh¸ch. §Þnh híng vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc. Mai Ph¬ng Lan . nhÊt lµ trong giai ®o¹n ®Çu. ®iÓm du lÞch. v¨n hãa. h×nh thµnh mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô vÒ ho¹t ®éng Du lÞch sinh th¸i. + ThiÕt lËp mèi quan hÖ tèt víi c¸c tæ chøc. héi Ngêi cao tuæi. ®Þa ph- ¬ng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng Du lÞch sinh th¸i. viÖc tiÕn hµnh ph¸t triÓn Du lÞch sinh th¸i t¹i Vên quèc gia B¸i Tö Long cßn míi mÎ vµ thiÕu kinh nghiÖm. ®oµn. héi Phô n÷. c¸c di tÝch lÞch sö. héi trong khu vùc: héi N«ng d©n. c¸c kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc vÒ tæ chøc ho¹t ®éng du lÞch vµ qu¶n lÝ du kh¸ch. Néi dung bao gåm: + §µo t¹o vÒ qu¶n lÝ du lÞch: qu¶n lÝ nhµ níc trong ho¹t ®éng du lÞch. (43/50 ngêi ®îc pháng vÊn cho biÕt cã tham gia Ýt nhÊt mét tæ héi x· héi trong khu vùc) nh»m ph¸t ®éng phong trµo b¶o vÖ khu b¶o tån. héi Cùu chiÕn binh. ®µo t¹o vÒ ngo¹i ng÷ vµ tin häc còng nh kh¶ n¨ng thu hót sù tham gia cña céng ®ång vµo ho¹t ®éng Du lÞch sinh th¸i.

c¸c trêng nghiÖp vô vÒ du lÞch vµ ®µo t¹o dÇn trong c«ng viÖc. víi vèn hiÓu biÕt s©u réng vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn. b¶o vÖ m«i trêng. ¦u tiªn ®µo t¹o c¸c ngêi d©n ®Þa ph¬ng cã tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu lµm du lÞch. Xóc tiÕn c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nh ®µo t¹o vÒ b¶o tån ®a d¹ng sinh häc.Líp TCMTK6 45 .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . v¨n ho¸ ®Þa ph¬ng. Mai Ph¬ng Lan .M«i trêng TuyÓn chän c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n. cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng t¸c du lÞch th«ng qua thi tuyÓn. Cö c¸n bé tham gia c¸c líp häc.

íc. c¸c c¬ quan trung ¬ng. Uû ban nh©n d©n tØnh. lµ nh÷ng hÖ sinh th¸i rÊt mÉn c¶m. th¬ méng. tØnh uû. cã gi¸ trÞ ®a d¹ng sinh häc cao cña níc ta. mét quÇn thÓ di tÝch lÞch sö. cho thÊy tiÒm n¨ng ph¸t triÓn Du lÞch du lÞch sinh th¸i t¹i ®©y lµ rÊt lín.M«i trêng KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ KÕt luËn Tuy kh¸ gÇn Hµ Néi vµ c¸c trung t©m d©n c nhng V©n Long vÉn tån t¹i c¶ hai hÖ sinh th¸i nói ®¸ v«i vµ ®Êt ngËp níc. Tuy nhiªn. nhiÒu c¶nh quan thiªn nhiªn ®éc ®¸o. Tuy nhiªn do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái sai sãt. ph¸t huy néi lùc. ®Þa ph¬ng. mét loµi linh trëng quý hiÕm. x©y dùng mét c¸ch ®ång bé. du lÞch vô hiÖu qu¶ c«ng t¸c h¬n n÷a ®Ó tõng bíc ®a V©n Long trë thµnh mét trung t©m du lÞch sinh th¸i cña huyÖn Gia ViÔn. gãp phÇn ®a Ninh B×nh trë thµnh Thµnh phè du lÞch ®Ñp. §Æc biÖt.Líp TCMTK6 46 .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . mét trung t©m du lÞch lín cña c¶ n. thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸. chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n trong vïng ®¶m b¶o sù tån t¹i mét khu b¶o tån thiªn nhiªn víi nguån gen ®éng thùc vËt quÝ hiÕm. h¹n chÕ trong viÖc nhËn ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ c¸c Mai Ph¬ng Lan . n©ng cao chÊt lîng phôc vô. lµ mét ®iÓm du lÞch hÊp dÉn trong m¹ng líi du lÞch cña Ninh B×nh. nhiÖm vô tríc m¾t vµ l©u dµi cña khu b¶o tån V©n Long lµ hÕt søc nÆng nÒ nhng ®îc sù quan t©m chØ ®¹o vµ gióp ®ì cña Tæng côc Du lÞch. nh©n viªn vµ nh©n d©n trong vïng phÊn ®Êu kh«ng ngõng. ngµnh. tËp trung theo mét ch¬ng tr×nh xuyªn suèt. tÝch cùc ®Çu t c¬ së vËt chÊt kü thuËt. hiÖn ®ang cã nguy c¬ bÞ tiªu diÖt toµn cÇu. §Çu t ph¸t triÓn Du lÞch sinh th¸i V©n Lonh lµ ®éng lùc cho c«ng t¸c b¶o tån thiªn nhiªn cña Ban qu¶n lÝ. c¸c së. toµn thÓ c¸n bé. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t. ban. v¨n ho¸ vµ mét hÖ thèng hang ®éng rÊt quý gi¸. ë V©n Long tån t¹i mét quÇn thÓ Voäc quÇn ®ïi víi sè lîng lín nhÊt ViÖt Nam. HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.

Ban qu¶n lý khu du lÞch kÕt hîp cïng c¸c ban. Ngoµi ra cÇn g¾n kÕt c¸c ®iÓm du lÞch t¹o thµnh tuyÕn du lÞch liªn hoµn ®a d¹ng vµ hÊp dÉn. anh. §¶m b¶o du lÞch g¾n chÆt víi b¶o tån gãp phÇn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. c« cïng toµn thÓ c¸c c«.M«i trêng vÊn ®Ò. ban qu¶n lý du lÞch sinh th¸i huyÖn Gia ViÔn. cÊp ®Êt khoanh vïng kiÓm kª ®Êt ®ai vµ c¸c c«ng tr×nh trong khu vùc dù ¸n cha ®îc quy ho¹ch vµ cha ®îc duyÖt. c¸c tæ chøc nh»m b¶o vÖ vµ híng ph¸t triÓn cho khu b¶o tån cßn nguyªn s¬ vµ nhiÒu tiÒm n¨ng nµy. ®Ó t¹o ra sù kh¸c biÖt g©y høng thó cho du kh¸ch ban qu¶n lý khu du lÞch cÇn quan t©m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt t¹o ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm Mai Ph¬ng Lan . ®iÓm du lÞch mét c¸ch hîp lý. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh tiÕp tôc t×m kiÕm sù hç trî cña Quèc tÕ ®Ó b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn khu vùc V©n Long. Tríc m¾t dõng tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng x©y dùng mua b¸n. c¸c dù ¸n cña c¸c nhµ khoa häc.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . KiÕn nghÞ: Rót gän phÇn nµy cßn 10 dßng Uû ban nh©n d©n huyÖn Gia ViÔn cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó chÊm døt ngay viÖc chÆt gç cñi vµ s¨n b¾n chim vµ thuû s¶n trong khu b¶o tån. t¹o ®iÒu kiÖn phª duyÖt cho c¸c c«ng ty. 8. Em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o Lª V¨n Lanh - ngêi ®· chØ b¶o vµ gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt LuËn v¨n nµy. chuyÓn nhîng. chó. doanh nghiÖp vÒ ®©y ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. MÆt kh¸c. ngµnh ®Þa ph- ¬ng ®Çu t cã hiÖu qu¶ c¸c tuyÕn. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy. C¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ë 7 x· vïng ®Öm tÝch cùc cïng nh©n d©n tham gia c«ng t¸c b¶o vÖ khu vùc ®· dù kiÕn quy ho¹ch. TØnh Ninh B×nh. §Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh sím xem xÐt. chÞ ë Së du lÞch Ninh B×nh. nhÊt lµ b¶o vÖ tuyÖt ®èi quÇn thÓ Voäc quÇn ®ïi tr¾ng loµi linh trëng ®Æc h÷u cña ViÖt Nam hiÖn ®ang tån t¹i trong khu vùc.Líp TCMTK6 47 .

ph¸ ®¸ v«i trong chØ giíi b¶o vÖ cña khu du b¶o tån ®Ó gi÷ g×n c¶nh quan m«i trêng. ®Æc s¶n Èm thùc thu hót kh¸ch du lÞch. gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c khã kh¨n víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n vµ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c së. §Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn u ®·i khuyÕn khÝch ®Çu t. C¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trªn s«ng cÇn cã tói ®ùng r¸c ®Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng vøt c¸c chÊt phÕ th¶i xuèng hÖ thèng kªnh m¬ng. th«ng qua c¸c Ên phÈm. ®Çu t ®óng møc víi quy m« vµ chÊt lîng cao. Cã quy ®Þnh chÆt chÏ ®èi víi c¸c chñ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho kh¸ch. CÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý c¸c hµnh vi chÆt ph¸ c©y cèi.M«i trêng du lÞch: Hç trî ®Çu t quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng g¾n víi b¶n s¾c v¨n ho¸ cña ®Þa ph¬ng. Intemet. v¨n minh du lÞch. tæ chøc c¸ nh©n ®Çu t vµo kinh doanh du lÞch. chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng doanh nghiÖp t¨ng cêng c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn an ninh. Nghiªn cøu phôc håi nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng ®Þa ph¬ng.Líp TCMTK6 48 .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . T¨ng cêng tuyªn truyÒn. kªu gäi c¸c doanh nghiÖp. vÖ sinh m«i truêng. qu¶ng b¸ trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. ®Ó chµo b¸n s¶n phÈm. ngµnh. ban. Mai Ph¬ng Lan . c¸c héi chî ®Ó thu hót kh¸ch.

Du lÞch sinh th¸i. Trung t©m Tµi nguyªn vµ M«i trêng L©m nghiÖp. th¸ng 9/1998. X©y dùng luËn cø khoa häc kü thuËt vÒ x©y dùng m« h×nh qu¶n lý. ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch rõng. NXB V¨n ho¸ d©n téc.M«i trêng Tµi liÖu tham kh¶o Chó ý: C¸c tµi liÖu tham kh¶o ®¸nh sè theo thø tù ABC tªn t¸c gi¶ vµ ph¶i ®a vµo trong néi dung cña khãa luËn b»ng sè 1. NguyÔn ThÞ Loan. 3. Mét sè trang Web. sè 18675. L· §¨ng BËt (1997). C¸c vên quèc gia vµ C¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn NXB N«ng nghiÖp. §¸ng gi¸ nhanh m«i trêng vµ dù ¸n. Di tÝch danh th¾ng Ninh B×nh. NXB. Ph©n héi c¸c Vên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn ViÖt Nam. Ninh ThuËn.(chñ biªn).Líp TCMTK6 49 .2003.th¸ng 11 n¨m 2006 7. Mai Ph¬ng Lan . 4. b¸o Nh©n D©n. 5.(1999). 6. B¸o c¸o ®a d¹ng sinh häc khu b¶o tån ®Êt ngËp níc V©n Long. Ph¹m Trung L¬ng. B¸o c¸o tæng hîp: ThuyÕt minh tãm t¾t Quy ho¹ch chi tiÕt khu du lÞch sinh th¸i V©n Long huyÖn Gia ViÔn. Lª Quý An. Khu b¶o tån V©n Long ®øng tríc nguy c¬ « nhiÔm m«i trêng. Lª V¨n Lanh. ngµy 19/13/2007. Giao dôc. Tµi liÖu lu tr÷. Hµ Néi. b¶o vÖ §NN dùa vµ céng ®ång vïng V©n Long. th¸ng 3 n¨m 2000. 9. Du lÞch sinh th¸i.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . 2. tØnh Ninh B×nh. Côc b¶o vÖ m«i trêng. ngµy 28/9/2006. Hoµng §×nh HoÌ. Vò Trung T¹ng. 1995.Tµi liÖu héi th¶o vÒ qu¶n lý bÒn v÷ng ®Êt ngËp níc. 8. 10. 2006.Trung t©m NC sinh th¸i vµ m«i trêng rõng.

tæng qu¸t h¬n th× mét sè ngêi quan niÖm DLST lµ du lÞch thiªn nhiªn. §©y lµ mét kh¸i niÖm réng.Du lÞch b¶n xø ( Indigenous Tourism) . "Du lÞch sinh th¸i" ( Ecotourism) lµ mét kh¸i niÖm t¬ng ®èi míi vµ ®· mau chãng thu hót ®îc sù quan t©m cña nhiÒu ngêi. thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau.Based Tourism).1.Du lÞch bÒn v÷ng( Sustainable Tourism) Mai Ph¬ng Lan . .Du lÞch nhµ tranh ( Cottage Tourism) . ®Òu ®îc hiÓu lµ DLST.M«i trêng Phô lôc Phô lôc 1: Kh¸i niÖm.. Song ®øng ë gãc ®é réng h¬n. ®îc hiÓu kh¸c nhau tõ nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau.Du lÞch thiªn nhiªn ( Nature Tourism) .Du lÞch th¸m hiÓm (Adventure Tourism) .. .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Kh¸i niÖm vÒ du lÞch sinh th¸i . "du lÞch sinh th¸i" ®¬n gi¶n ®îc hiÓu lµ sù kÕt hîp ý nghÜa cña 2 tõ ghÐp " du lÞch" vµ "sinh th¸i" vèn ®· quen thuéc. lµ kh¸i niÖm mµ trong thùc tÕ ®· xuÊt hiÖn tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1800 (Ashton. Víi kh¸i niÖm nµy.Du lÞch cã tr¸ch nhiÖm ( Responsible Tourism) .Du lÞch nh¹y c¶m (Sensitized Tourism) . mäi ho¹t ®éng du lÞch liªn quan ®Õn thiªn nhiªn nh t¾m biÓn.Líp TCMTK6 50 . nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu cña du lÞch sinh th¸i 1. Du lÞch sinh th¸i cã thÓ cßn ®îc hiÓu díi nh÷ng tªn gäi kh¸c nh: . §èi víi mét sè ngêi. .Du lÞch ®Æc thï ( Particular Tourism). nghØ nói.Du lÞch dùa vµo thiªn nhiªn ( Nature .Du lÞch m«i trêng ( Environmental Tourism). 1993).Du lÞch xanh ( Green Tourism) ..

nã trùc tiÕp ®em l¹i nguån lîi kinh tÕ vµ sù tù qu¶n lý cho ngêi d©n ®Þa ph¬ng vµ nã khuyÕn khÝch t«n träng c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vµ quyÒn con ngêi". Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam ®· phèi hîp víi nhiÒu Tæ chøc quèc tÕ nh ESCAP.Líp TCMTK6 51 . Nã gióp gi¸o dôc du kh¸ch.x· héi cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng"... t¹o quü ®Ó b¶o vÖ m«i trêng.World Conservation Union . §Þnh nghÜa ®îc cho lµ chÝnh x¸c vµ hoµn chØnh nhÊt lµ ®Þnh nghÜa cña Honey(1999):" Du lÞch sinh th¸i tíi nh÷ng khu vùc cßn nh¹ c¶m vµ nguªn sinh thêng ®îc b¶o vÖ víi môc ®Ých nh»m g©y ra Ýt t¸c h¹i víiquy m« nhë nhÊt. Theo HiÖp Héi Du LÞch Sinh Th¸i quèc tÕ th×: " Du lÞch sinh th¸i lµ viÖc ®i l¹i cã tr¸hc nhiÖm tíi c¸c khu vùc thiªn nhiªn mµ b¶o tån ®îc m«i trêng vµ c¶i thiÖn phóc lîi cho ngêi d©n ®Þa ph¬ng".Iternational Union For Conservation ß Nature . §Ó cã ®îc sù thèng nhÊt vÒ kh¸i niÖm c¬ së cho c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¸t triÓn DLST. Mét trong nh÷ng kÕt qu¶ quan träng cña Héi th¶o lµ lÇn ®Çu tiªn ®· ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ DLST ë ViÖt Nam. MÆc dï kh¸i niÖm vÒ DLST co ®iÓm cha thèng nhÊt nhng sÏ ®¬cj hoµn thiÖn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nhËn thøc.qu¸ khø còng nh hiÖn t¹i) cã hç trî ®èi víi ¶o tån vµ cã Ýt t¸c ®éng tõ du kh¸ch. víi sù tham gia tÝch cùc cña céng ®ång ®Þa ph¬ng".®Þnh nghÜa: "Du lÞch sinh th¸i lµ lo¹i h×nh du lÞch vµ tham quan cã tr¸ch nhiÖm víi m«i tr- êng t¹i nh÷ng vïng cßn t¬ng ®èi nguyªn s¬. IUCN.M«i trêng DLST ®îc ch¬ng ch×nh Du lÞch Sinh Th¸i cña HiÖp héi b¶o tån thiªn nhiªn Quèc tÕ . g¨n víi gi¸o dôc m«i trêng. c¸c nhµ khoa häc quèc tÕ vµ ViÖt Nam vÒ DLST vµ ¸c lÜnh vùc liªn quan.IUCN.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Nhng Mai Ph¬ng Lan . ®Ó thëng thøc vµ hiÓu biÕt thiªn nhiªn (vµ cã kem theo c¸c ®Æc trng v¨n ho¸. cã sù tham gia cña c¸c chuyªn gia. WWF. tæ chøc Héi th¶o quèc gia vÒ " X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn Du lÞch sinh th¸i ë ViÖt Nam" tõ ngµy 7 ®Õn ngµy 9-9-1999. gióp cho sù tham gia tÝch cùc cã Ých cho kinh tÕ .. theo ®ã: " Du lÞch sinh th¸i lµ lo¹i h×nh du lÞch dùa vµo thiªn nhiªn vµ v¨n ho¸ b¶n ®Þa.

. Ngay tõ khi quy ho¹ch du lÞch ®· cÇn ph¶i t«n träng nguyªn t¾c nµy. nh÷ng c¸n bé tham gia qu¶n lý m«i trêng.  B¶o vÖ m«i trêng vµ duy tr× hÖ sinh thai: Nguyªn t¾c nµy lµ nguyªn t¾c chñ ®¹o cÇn tu©n thñ vµ nÕu kh«ng th× DLST kh«ng mang ý nghÜa ®Ých thùc cña nã.M«i trêng ®©y ®îc coi lµ sù më ®Çu thuËn lîi cho c¸c bíc tiÕp theo trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña DLST ë ViÖt Nam. .. ViÖc gi¸o dôc m«i trêng lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña DLST ®èi víi m«i trêng tù nhiªn vµ céng ®ång ®Þa ph- ¬ng. Tuy nhiªn DLST h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c t¸c ®éng ®Õn m«i trêng tù nhiªn vµ v¨n ho¸ . c¸c híng ®·n viªn du lÞch.x· héi. nh©n d©n ®Þa ph¬ng vµ kh¸ch du lÞch. 1. c¸c nhµ ®iÒu hµnh du lÞch.Ph¸t triÓn dùa vµo nh÷ng gi¸ trÞ ( hÊp dÉn) cña thiªn nhiªn vµ v¨n ho¸ b¶n ®Þa. tõ ®ã tÝnh to¸n lîng kh¸ch mong muèn cña ®Þa Mai Ph¬ng Lan . . c¸c tµi nguyªn dÔ bÞ tæn th¬ng. íc tÝnh t¸c ®éng cña du lÞch. Nguyªn t¾c nµy t¹o ra sù kh¸c biÖt râ rµng gi÷a DLST vµ c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c. ph¶i cã nh÷ng ®iÒu tra vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn . nh©n viªn trong c¸c lÜnh vùc kh¸c cña ho¹t ®éng du lÞch. sinh th¸i vµ v¨n ho¸ khu vùc. gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nç lùc b¶o tån vµ ph¸t triÓn nh÷ng gi¸ tù nhiªn.2. §èi tîng gi¸o dôc còng rÊt ®a d¹ng: nh÷ng nhµ quy ho¹ch vµ ®Çu t.Líp TCMTK6 52 .§îc qu¶n lý bÒn v÷ng vÒ m«i trêng sinh th¸i. .Cã gi¸o dôc vµ diÔn gi¶i vÒ m«i trêng. dù b¸o c¸c mèi ®e do¹. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña du lÞch sinh th¸i:  Gi¸o dôc vµ n©ng cao hiÓu biÕt vÒ m«i trêng tù nhiªn qua ®ã t¹o ý thøc tham gia vµo nç lùc b¶o tån.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . Tõ c¸c ®Þnh nghÜa trªn ta thÊy DLST cã nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n: .Cã ®ãng gãp cho nh÷ng nç lùc b¶o tån vµ ph¸t triÓn céng ®ång.

Du lÞch sinh th¸i lu«n ®Æt ra môc tiªu lµ huy ®éng ®ù¬c tèi ®a sù tham gia cña ngêi d©n ®Þa ph¬ng bëi ®©y lµ yÕu tè rÊt cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ hîp lý. Ph¸t triÓn du lÞch mét c¸ch thËn träng cã thÓ mang l¹i nh÷ng lîi Ých kinh tÕ. Râ rµng. DLST lµ mét ®éng lùc m¹nh mÏ ®Ó b¶o vÖ m«i tr- êng vµ duy tr× hÖ sinh th¸i vµ ngîc l¹i cã b¶o vÖ m«i trêng vµ hÖ sinh th¸i th× DLST míi tån t¹i.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . m«i trêng sèng. gi¸o dôc vµ vËn dông nh©n d©n tham gia vµ c«ng t¸c b¶o tån. lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng DLST ®îc dïng ®Ó hç trî c«ng t¸c b¶o tån nh: nghiªn cøu vÒ hÖ sinh th¸i vµ biÖn ph¸p còng nh viÖc b¶o tån. lèi sèng cña hä lµ nh©n tè quan träng thu hót kh¸ch tíi mét ®iÓm du lÞch. KBTTN. t¨ng thu nhËp nªn lµm gi¶m søc Ðpcña ngêi d©n ®Õn VQG. gi¸o dôc vµ vËn ®éng nh©n d©n tham gia vµo c«ng t¸c b¶o tån . lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng DLST ®îc dïng ®Ó hç trî c«ng t¸c b¶o tån nh: nghiªn cøu vÒ hÖ sinh th¸i vµ biÖn ph¸p còng nh viÖc b¶o tån.M«i trêng ®iÓm ®Ó cã chiÕn lîc tiÕn hµnh ho¹t ®éng du lÞch phï hîp. §ång thêi. Mai Ph¬ng Lan .  T¹o thªm viÖc lµm vµ mang l¹i lîi Ých cho céng ®ång ®Þa ph¬ng. t¹o c«ng ¨n viÖc lµm. V¨n ho¸ cßn thÓ hiÖn sù thÝch nghi cña con ngêi víi m«i trêng. DLST mang ý nghÜa tÝch cùc h¬n c¸c lo¹i h×nh DLST kh¸c bëi nã kh«ng chØ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu thëng thøc thiªn nhiªn hoÆc sù hëng thô c¬ häc mµ nã cßn gãp phÇn vµo c«ng t¸c b¶o tån. lµ c¸i mµ du kh¸ch muèn t×m hiÓu tõ ngêi d©n ®Þa ph¬ng.H¬n n÷a. §ång thêi. DLST cßn gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng. Do ®ã c¸c nhu cÇu kh¸t väng cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng ph¶i ®îc ñng hé hoµn toµn. c¸c gi¸ trÞ vÒ nh©n v¨n lµ mét bé phËn h÷u c¬ kh«ng thÓ t¸ch rêi c¸c gi¸ trÞ tù nhiªn cña mét hÖ sinh th¸i cô thÓ vµ viÖc tuan thñ nguyªn t¾c b¶¬ vÖ vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ lµ rÊt quan träng®èi víi ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i..Líp TCMTK6 53 .  B¶o vÖ vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸: V¨n ho¸ lµ mét tµi nguyªn du lÞch quan träng.. Ngêi d©n ®Þa ph- ¬ng.

Ngêi ®iÒu hµnh ph¶i lµ ngêi ®iÒu hµnhcã nguyªn t¾c.. Nhµ ®iÒu hµnh du lÞch sinh th¸i ph¶i cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ qu¶n lý du lÞch sinh th¸i vµ céng ®ång ®Þa ph¬ng ®Ó b¶o vÖ m«i trêng vµ v¨n ho¸ khu vùc. 1..3.Líp TCMTK6 54 . Nh÷ng yªu cÇu cña Du LÞch Sinh Th¸i:  Yªu cÇu thø nhÊt: " Du lÞch sinh th¸i ®îc tæ chøc ë nh÷ng n¬i cßn tån t¹i c¸c hÖ sinh th¸i tù nhiªn ®iÓn h×nh víi tÝnh ®a d¹ng sinh th¸i cao". ra quyÕt ®Þnh.  Yªu cÇu thø hai: . triÓn khai ho¹t ®éng vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. Du lÝchinh th¸i mang l¹i c«ng ¨n viÖc lµm vµ lîi Ých cho ngêi d©n ®Þa ph¬ng. ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i ®«i khi còng diÔn ra ë c¸c vïng n«ng th«n hoÆc c¸c trang tr¹i ®iÓn h×nh. Ngîc l¹i. th¸c n íc. Hä lµ mét bé phËn quan träng ®Ó du lÞch sinh th¸i thµnh c«ng. hÊp dÉn ®îc du kh¸ch nh hang ®éng. n©ng cao hiÓu biÕt cho kh¸ch du lÞch sinh th¸i.§Ó ®¶m b¶o tÝnh gi¸o dôc. ®ång thêi ph¶i am hiÓu c¸c ®Æc ®iÓm sinh th¸i tù nhiªn vµ v¨n ho¸ céng ®ång ®Þa ph¬ng. nhê ®ã nç lùc b¶o tån sÏ ®îc ph¸t huy bëi ngêi d©n ®Þa ph¬ng nhËn thøc ®îc r»ng chÊt lîng cuéc sèng cña hä phô thuéc vµo viÖc b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ v¨n ho¸ cña m×nh. sù tham gia cña céng ®ång lµm n¨ng cao chÊt lîng s¶n phÈm du lÞch. thùc vËt. m«i trêng rõng. th¶o luËn gãp ý kiÕn. . §©y lµ lý do v× sao ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i thêng diÔn ra ë c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn vµ vên quèc gia. n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña Mai Ph¬ng Lan . Nãi c¸ch kh¸c lµ ph¶i cã c¶nh quan thiªn nhiªn ®Ñp. Tuy nhiªn. cã kh¶ n¨ng gi¶i thÝch. ngêi híng dÉn viªn ph¶i cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ tèt. Ngêi d©n ®Þa ph¬ng cã thÓ tham gia vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau trong ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i nh: thu thËp th«ng tin . nh÷ng n¬i tån t¹i rõng víi ®éc ®a d¹ng cao vÒ c¸c loµi ®éng.M«i trêng m«i trêng vµ v¨n ho¸ cho céng ®ång.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .

.Líp TCMTK6 55 . t©m lý vµ x· héi. Muèn vËy.KhÝa c¹nh vËt lý: Søc chøa lµ sè lîng tèi ®a du kh¸ch mµ khu vùc cã thÓ chøa ®îc.M«i trêng ngêi d©n ®Þa ph¬ng. Søc chøa cã bèn khÝa c¹nh: vËt lý. . Mai Ph¬ng Lan .. g©y ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ hay tÝnh m¹ng cña du kh¸ch.  Yªu cÇu thø ba: Du lÞch sinh th¸i cÇn ®îc tæ chøc ho¹t ®éng trong giíi h¹n cho phÐp cña m«i trêng. trît lë.KhÝa c¹nh t©m lý: Søc chøa lµ sè lîng tèi ®a du kh¸ch mµ nÕu vît qu¸ th× du kh¸ch sÏ c¶m thÊy hä bÞ ¶nh hëng bëi sù cã mÆt cña c¸c du kh¸ch sÏ c¶m thÊy hä bÞ ¶nh hëng bëi sù cã mÆt cña c¸c du kh¸ch kh¸c.KhÝa c¹nh sinh häc: Søc chøa lµ sè lîng tèi ®a du kh¸ch mµ khu vùc cã thÓ tiÕp nhËn mµ nÕu vît qu¸ sè lîng nµy sÏ g©y nh÷ng t¸c ®éng sinh th¸i kh«ng thÓ ®¶o ngîc ®îc. t¹o ra mèi quan hÖ hiÓu biÕt chung gi÷a ngêi d©n vµ du kh¸ch.  Yªu cÇu thø n¨m: Tæ chøc ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i kh«ng g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn nh÷ng n¬i nguy hiÓm nh cã thó d÷.  Yªu cÇu thø t: Ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i ph¶i mang l¹i lîi nhuËn cho céng ®ång ®Þa ph¬ng vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn hay Vên quèc gia vµ lîi nhuËn dã mét phÇn ®îc ®ãng gãp vµo b¶o tån chÝnh hÖ sinh th¸i ®ã. cã c¸c chÊt phãng x¹ hay nh÷ng n¬i cã nguy c¬ sôt lón. sinh häc.KhÝa c¹nh x· héi: Søc chøa lµ sè lîng tèi ®a du kh¸ch mµ nÕu vît qu¸ th× sÏ g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn ®êi sèng v¨n ho¸ x· héi cña ®Þa ®iÓm du lÞch. . cÇn ph¶i cã c«ng cô qu¶n lý ®Ó ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i kh«ng vù¬t qu¸ giíi h¹n cho phÐp. . ®ã lµ "søc chøa" .Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i .nã liªn quan ®Õn sè lîng kh¸ch ë mét ®Þa ®iÓm du lÞch. .

.. Mai Ph¬ng Lan ..Líp TCMTK6 56 . du lÞch v¨n ho¸ d©n téc.M«i trêng  Yªu cÇu thø s¸u: Ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i kh«ng ®îc g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn hÖ sinh th¸i tù nhiªn cña khu b¶o tån thiªn nhiªn hay vên quèc gia. du lÞch leo nói. kÕt hîp c¸c lo¹i h×nh du lÞch vµ c¸c tuyÕn du lÞch kh¸c nh: Du lÞch t©m linh.Kho¸ luËn tèt nghiÖp Sinh th¸i . §iÓm du lÞch ®ã cã ®iÒu kiÖn.