CCNA 1 – Chapter 4

at 9:24 AM · www.ccna4u.org 1. Based on the transport layer header shown in the diagram, which of the following statements describe the established session? (Choose two.) • This is a UDP header. • This contains a Telnet request. • This contains a TFTP data transfer. • The return packet from this remote host will have an Acknowledgement Number of 43693. • This is a TCP header. 2. With TCP/IP data encapsulation, which range of port numbers identifies all wellknown applications? • 0 to 255 • 256 to 1022 • 0 to 1023 • 1024 to 2047 • 49153 to 65535 3. Why are port numbers included in the TCP header of a segment? • to indicate the correct router interface that should be used to forward a segment • to identify which switch ports should receive or forward the segment • to determine which Layer 3 protocol should be used to encapsulate the data • to enable a receiving host to forward the data to the appropriate application • to allow the receiving host to assemble the packet in the proper order 4. Which OSI model layer is responsible for regulating the flow of information from source to destination, reliably and accurately? • application • presentation • session • transport • network 5. Refer to the exhibit. Host A is using FTP to download a large file from Server 1. During the download process, Server 1 does not receive an acknowledgment from Host A for several bytes of transferred data. What action will Server 1 take as a result? • create a Layer 1 jam signal • reach a timeout and resend the data that needs to be acknowledged • send a RESET bit to the host • change the window size in the Layer 4 header 6. Why is flow control used for TCP data transfer? • to synchronize equipment speed for sent data

• to synchronize and order sequence numbers so data is sent in complete numerical order • to prevent the receiver from being overwhelmed by incoming data • to synchronize window size on the server • to simplify data transfer to multiple hosts 7. Which two options represent Layer 4 addressing? (Choose two.) • identifies the destination network • identifies source and destination hosts • identifies the communicating applications • identifies multiple conversations between the hosts • identifies the devices communicating over the local media 8. Refer to the exhibit. In line 7 of this Wireshark capture, what TCP operation is being performed? • session establishment • segment retransmit • data transfer • session disconnect • Bottom of Form 9. Refer to the exhibit. What two pieces of information can be determined from the output that is shown? (Choose two.) • The local host is using well-known port numbers to identify the source ports. • A termination request has been sent to 192.135.250.10. • Communication with 64.100.173.42 is using HTTP Secure. • The local computer is accepting HTTP requests. • 192.168.1.101:1042 is performing the three-way handshake with 128.107.229.50:80. 10. What is dynamically selected by the source host when forwarding data? • destination logical address • source physical address • default gateway address • source port 11. What are two features of the User Datagram Protocol (UDP)? (Choose two.) • flow control • low overhead • connectionless • connection-oriented • sequence and acknowledgements 12. What mechanism is used by TCP to provide flow control as segments travel from source to destination? • sequence numbers • session establishment • window size • acknowledgments

13. Which transport layer protocol provides low overhead and would be used for applications which do not require reliable data delivery? • TCP • IP • UDP • HTTP • DNS 14. Which information is found in both the TCP and UDP header information? • sequencing • flow control • acknowledgments • source and destination 15. Which three features allow TCP to reliably and accurately track the transmission of data from source to destination? • encapsulation • flow control • connectionless services • session establishment • numbering and sequencing • best effort delivery 16. During a TCP communication session, if the packets arrive to the destination out of order, what will happen to the original message? • The packets will not be delivered. • The packets will be retransmitted from the source. • The packets will be delivered and reassembled at the destination. • The packets will be delivered and not reassembled at the destination. 17. Which is an important characteristic of UDP? • acknowledgement of data delivery • minimal delays in data delivery • high reliability of data delivery • same order data delivery 18. After a web browser makes a request to a web server that is listening to the standard port, what will be the source port number in the TCP header of the response from the server? • 13 • 53 • 80 • 1024 • 1728 19. Which event occurs during the transport layer three-way handshake? • The two applications exchange data. • TCP initializes the sequence numbers for the sessions.

• UDP establishes the maximum number of bytes to be sent. • The server acknowledges the bytes of data received from the client. 1. Dựa trên các tiêu đề lớp truyền tải được hiển thị trong sơ đồ, mà những câu sau đây mô tả các phiên thành lập? (Chọn hai.) • Đây là một tiêu đề UDP. • này có chứa một yêu cầu Telnet. • này có chứa một chuyển dữ liệu phục vụ TFTP. • Các gói trở về từ máy chủ từ xa sẽ có một số báo nhận của 43.693. • Đây là một tiêu đề TCP. 2. Với giao thức TCP / IP đóng gói dữ liệu, mà phạm vi của các số cổng xác định tất cả các ứng dụng nổi tiếng? • 0-255 • 256-1.022 • 0-1.023 • 1024-2047 • 49.153-65.535 3. Tại sao các số cổng bao gồm trong phần đầu TCP của một phân đoạn? • để chỉ ra giao diện chính xác router đó nên được sử dụng để chuyển tiếp một phân đoạn • để định được những cổng switch sẽ nhận được hoặc chuyển tiếp phân khúc • để xác định lớp 3 giao thức nên được dùng để đóng gói dữ liệu • để cho phép một máy chủ nhận được để chuyển tiếp dữ liệu đến các ứng dụng thích hợp • để cho phép các máy chủ nhận được để lắp ráp các gói dữ liệu theo thứ tự đúng 4. Những mô hình OSI lớp chịu trách nhiệm điều chỉnh luồng thông tin từ nguồn đến đích, đáng tin cậy và chính xác? • ứng dụng • trình bày • phiên giao dịch • vận tải • mạng 5. Hãy tham khảo exhibit. Một máy chủ FTP đang sử dụng để tải một file lớn từ Server 1. Trong quá trình tải về, 1 máy không nhận được một sự thừa nhận từ Host A cho một số byte dữ liệu chuyển giao. Điều gì sẽ hành động Server 1 lấy kết quả là? • tạo một Layer 1 giơ tín hiệu • đạt được một thời gian chờ và gửi lại dữ liệu mà cần phải được thừa nhận • gửi một chút RESET để lưu trữ các • thay đổi kích thước cửa sổ trong Layer 4 header 6. Tại sao dòng điều khiển được sử dụng để chuyển dữ liệu TCP? • tốc độ để đồng bộ hóa thiết bị cho các dữ liệu được gửi • để đồng bộ hóa và dãy số thứ tự như vậy dữ liệu được gửi theo thứ tự số hoàn thành • để ngăn chặn những người nhận khỏi bị tràn ngập bởi dữ liệu đến • để đồng bộ hóa kích thước cửa sổ trên máy chủ • để đơn giản hóa việc chuyển dữ liệu đến nhiều host

7. Có hai lựa chọn đại diện Tầng 4 địa chỉ? (Chọn hai.) • nhận dạng mạng đích • xác định nguồn và đích đến host • xác định các ứng dụng giao tiếp • xác định nhiều cuộc hội thoại giữa các máy chủ • xác định các thiết bị giao tiếp qua các phương tiện truyền thông địa phương 8. Hãy tham khảo exhibit. Trong dòng 7 này chụp Wireshark, những gì TCP hoạt động này đang được thực hiện? • phiên giao dịch thành lập • phân khúc truyền lại • truyền dữ liệu • phiên giao ngắt kết nối • Bottom of Form 9. Hãy tham khảo exhibit. Những gì hai mẩu thông tin có thể được xác định từ đầu ra được hiển thị? (Chọn hai.) • Các địa phương đang sử dụng máy chủ lưu trữ nổi tiếng số cổng để xác định cổng nguồn. • Một yêu cầu chấm dứt đã được gửi đến 192.135.250.10. • Giao tiếp với 64.100.173.42 là sử dụng Secure HTTP. • Các máy tính địa phương là việc chấp nhận các yêu cầu HTTP. • 192.168.1.101:1042 là thực hiện ba cách bắt tay với 128.107.229.50:80. 10. Thế nào là tự động lựa chọn bởi các máy chủ lưu trữ mã nguồn khi chuyển tiếp dữ liệu? • địa chỉ đích hợp lý • mã nguồn vật lý địa chỉ • cổng mặc định địa chỉ • nguồn cảng 11. Hai đặc tính của người dùng Datagram Protocol (UDP) là gì? (Chọn hai.) • dòng điều khiển • thấp trên không • kết nối • kết nối theo định hướng • trình tự và Lời cảm ơn 12. Cơ chế nào được sử dụng bởi TCP để cung cấp cho điều khiển lưu lượng như phân đoạn, đi từ nguồn đến đích? • dãy số • phiên giao dịch thành lập • kích thước cửa sổ • Lời cảm ơn 13. Trong đó giao thức vận tải trên không cung cấp lớp thấp và sẽ được sử dụng cho các ứng dụng mà không yêu cầu cung cấp dữ liệu đáng tin cậy? • TCP

• IP • UDP • HTTP • DNS 14. Thông tin nào được tìm thấy trong cả TCP và thông tin tiêu đề UDP? • chuỗi • dòng điều khiển • Lời cảm ơn • nguồn và đích 15. Trong đó ba tính năng cho phép TCP đáng tin cậy và chính xác theo dõi việc truyền tải dữ liệu từ nguồn đến đích? • đóng gói • dòng điều khiển • kết nối dịch vụ • phiên giao dịch thành lập • số và chuỗi • nỗ lực phân phối tốt nhất 16. Trong một phiên giao thức TCP, nếu các gói đến nơi đến đích trong số thứ tự, những gì sẽ xảy ra đối với thư gốc? • Các gói tin sẽ không được giao. • Các gói tin sẽ được retransmitted từ nguồn. • Các gói tin sẽ được cung cấp và reassembled ở đích đến. • Các gói tin sẽ được cung cấp và không reassembled ở đích đến. 17. Đó là một đặc tính quan trọng của UDP? • ghi nhận các dữ liệu phân phối • tối thiểu sự chậm trễ trong dữ liệu giao hàng • cao độ tin cậy của dữ liệu phân phối • cùng một dữ liệu để giao hàng 18. Sau khi một trình duyệt web làm cho một yêu cầu cho một máy chủ web mà là lắng nghe các cổng tiêu chuẩn, điều gì sẽ là cổng nguồn số trong header TCP của các phản hồi từ máy chủ? • 13 • 53 • 80 • 1024 • 1728 19. Những sự kiện xảy ra trong lớp truyền tải ba cách bắt tay? • Hai trao đổi dữ liệu ứng dụng. • TCP khởi các số thứ tự cho các phiên. • UDP thiết lập số lượng tối đa của byte được gửi tới. • Các máy chủ thừa nhận các byte của dữ liệu nhận được từ khách hàng

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.