CCNA 1 – Chapter 7

1. Which three factors should be considered when implementing a Layer 2 protocol in a network? (Choose three.) • the Layer 3 protocol selected • the geographic scope of the network • the PDU defined by the transport layer • the physical layer implementation • he number of hosts to be interconnected 2. Refer to the exhibit. Assuming that the network in the exhibit is converged meaning the routing tables and ARP tables are complete, which MAC address will Host A place in the destination address field of Ethernet frames destined for www.server? • 00-1c-41-ab-c0-00 • 00-0c-85-cf-65-c0 • 00-0c-85-cf-65-c1 • 00-12-3f-32-05-af 3. Which options are properties of contention-based media access for a shared media? (Choose three.) • non-deterministic • less overhead • one station transmits at a time • collisions exist • devices must wait their turn • token passing 4. What is true concerning physical and logical topologies? • The logical topology is always the same as the physical topology. • Physical topologies are concerned with how a network transfers frames. • Physical signal paths are defined by Data Link layer protocols. • Logical topologies consist of virtual connections between nodes. 5. What is true regarding media access control? (Choose three.) • Ethernet utilizes CSMA/CD .defined as placement of data frames on the media contention-based access is also known as deterministic 802.11 utilizes CSMA/CD • Data Link layer protocols define the rules for access to different media controlled access contains data collisions 6. Which statements describe the logical token-passing topology? (Choose two.) • Network usage is on a first come, first serve basis. • Computers are allowed to transmit data only when they possess a token. • Data from a host is received by all other hosts. • Electronic tokens are passed sequentially to each other. • Token passing networks have problems with high collision rates.

7. A network administrator has been asked to provide a graphic representation of exactly where the company network wiring and equipment are located in the building. What is this type of drawing? • logical topology • physical topology • cable path • wiring grid • access topology 8. What is the purpose of the preamble in an Ethernet frame? is used as a pad for data identifies the source address identifies the destination address marks the end of timing information • is used for timing synchronization with alternating patterns of ones and zeros 9. What statements are true regarding addresses found at each layer of the OSI model? (Choose two.) • Layer 2 may identify devices by a physical address burned into the network card • Layer 2 identifies the applications that are communicating • Layer 3 represents a hierarchical addressing scheme • Layer 4 directs communication to the proper destination network • Layer 4 addresses are used by intermediary devices to forward data 10. Refer to the exhibit. Which statement describes the media access control methods that are used by the networks in the exhibit? • All three networks use CSMA/CA • None of the networks require media access control. • Network 1 uses CSMA/CD and Network 3 uses CSMA/CA. • Network 1 uses CSMA/CA and Network 2 uses CSMA/CD. • Network 2 uses CSMA/CA and Network 3 uses CSMA/CD. 11. Refer to the exhibit. How many unique CRC calculations will take place as traffic routes from the PC to the laptop? •1 •2 •4 •8 12. Refer to the exhibit. A frame is being sent from the PC to the laptop. Which source MAC and IP addresses will be included in the frame as it leaves RouterB? (Choose two.) • source MAC – PC • source MAC – S0/0 on RouterA • source MAC – Fa0/1 on RouterB • source IP – PC • source IP – S0/0 on RouterA • source IP – Fa0/1 of RouterB

13. Which sublayer of the data link layer prepares a signal to be transmitted at the physical layer? • LLC • MAC • HDLC • NIC 14. What two facts are true when a device is moved from one network or subnet to another? (Choose two.) The Layer 2 address must be reassigned. • The default gateway address should not be changed. • The device will still operate at the same Layer 2 address. • Applications and services will need additional port numbers assigned. • The Layer 3 address must be reassigned to allow communications to the new network. 15. What is a function of the data link layer? • provides the formatting of data • provides end-to-end delivery of data between hosts • provides delivery of data between two applications • provides for the exchange data over a common local media 16. What is a characteristic of a logical point-to-point topology? The nodes are physically connected. The physical arrangement of the nodes is restricted. • The media access control protocol can be very simple. The data link layer protocol used over the link requires a large frame header. 17. What is a primary purpose of encapsulating packets into frames? • provide routes across the internetwork • format the data for presentation to the user • facilitate the entry and exit of data on media • identify the services to which transported data is associated 18. What is the primary purpose of the trailer in a data link layer frame? • define the logical topology • provide media access control • support frame error detection • carry routing information for the frame 19. What are three characteristics of valid Ethernet Layer 2 addresses? (Choose three.) • They are 48 binary bits in length. • They are considered physical addresses. • They are generally represented in hexadecimal format. • They consist of four eight-bit octets of binary numbers. • They are used to determine the data path through the network. • They must be changed when an Ethernet device is added or moved within the network

CCNA 1 - Chương 7
tại 10:55 · www.ccna4u.org 1. Có ba yếu tố cần được xem xét khi thực hiện một giao thức lớp 2 trong một mạng? (Chọn ba.) • Layer 3 giao thức lựa chọn • phạm vi địa lý của mạng • các PDU được xác định bởi tầng giao thông • thực hiện lớp vật lý • ông số máy được nối liền với nhau 2. Hãy tham khảo exhibit. Giả sử mạng trong triển lãm này là hội tụ nghĩa là các bảng định tuyến và bảng ARP được hoàn thành, có địa chỉ MAC sẽ chủ Một nơi trong lĩnh vực địa chỉ đích của khung Ethernet mệnh cho www.server? • 00-1c-41-ab-c0-00 • 00-0c-85-cf-65-c0 • 00-0c-85-cf-65-c1 • 00-12-3F-32-05-af 3. Mà tùy chọn là tài sản của ganh đua dựa trên phương tiện truyền thông truy cập cho một phương tiện truyền thông được chia sẻ? (Chọn ba.) • không xác định • ít overhead • một trạm truyền một lúc • va chạm tồn tại • thiết bị phải chờ lần lượt của họ • mã thông qua 4. Điều gì là đúng về thể chất và hợp lý topo? • Các topo logic luôn luôn là giống như topo vật lý. • topo vật lý có liên quan như thế nào với một giao dịch chuyển khung hình mạng. • đường dẫn vật lý tín hiệu được định nghĩa bởi các giao thức lớp liên kết dữ liệu. • logic topo bao gồm các kết nối ảo giữa các nút. 5. Điều gì là đúng về điều khiển phương tiện truyền thông truy cập? (Chọn ba.) • Ethernet sử dụng CSMA / CD định nghĩa là vị trí của khung dữ liệu trên các phương tiện truyền thông ganh đua-truy cập dựa còn được gọi là xác định 802,11 sử dụng CSMA / CD • Giao thức tầng liên kết dữ liệu xác định các quy tắc cho việc truy cập đến phương tiện truyền thông khác nhau kiểm soát truy cập có chứa dữ liệu va chạm 6. Những phát biểu mô tả các topo token-đi hợp lý? (Chọn hai.) • Mạng sử dụng được trên một đầu tiên đến, lần đầu tiên phục vụ cho cơ sở.

• Vi tính được phép truyền dữ liệu chỉ khi họ có một mã thông báo. • Dữ liệu từ một máy chủ nhận được tất cả các máy chủ khác. • thẻ điện tử được truyền tuần tự với nhau. • Mã thông báo qua mạng có vấn đề với tỷ giá va chạm cao. 7. Một viên quản trị mạng đã được yêu cầu cung cấp một đồ họa đại diện của chính xác nơi mà các mạng công ty dây và thiết bị được đặt tại tòa nhà. Vẽ kiểu này là gì? • logic topo • vật lý topo • cáp đường • dây lưới • truy cập topo 8. Mục đích của đoạn đầu trong một khung Ethernet là gì? được sử dụng như một đệm cho dữ liệu xác định các nguồn địa chỉ xác định địa chỉ đích đánh dấu sự kết thúc của thời gian thông tin • được sử dụng để đồng bộ hóa với thời gian luân phiên của những người mẫu và zeros 9. Câu gì là đúng sự thật về các địa chỉ tìm thấy ở mỗi lớp của mô hình OSI? (Chọn hai.) • Layer 2 thiết bị có thể xác định bởi một địa chỉ thực cháy thành card mạng • Layer 2 xác định các ứng dụng đang truyền thông • lớp 3 đại diện cho một lược đồ địa chỉ thứ bậc • Layer 4 chỉ đạo giao tiếp với mạng đích thích hợp • Tầng 4 địa chỉ được sử dụng bởi các thiết bị trung gian để chuyển tiếp dữ liệu 10. Hãy tham khảo exhibit. Những tuyên bố mô tả các phương tiện truyền thông phương pháp kiểm soát truy cập được sử dụng bởi các mạng tại triển lãm không? • Tất cả ba mạng sử dụng CSMA / CA • Không có yêu cầu của mạng lưới kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông. • 1 mạng sử dụng CSMA / CD và 3 mạng sử dụng CSMA / CA. • 1 mạng sử dụng CSMA / CA và 2 sử dụng mạng CSMA / CD. • 2 mạng sử dụng CSMA / CA và 3 mạng sử dụng CSMA / CD. 11. Hãy tham khảo exhibit. Bao nhiêu ước tính toán độc đáo sẽ diễn ra như là các tuyến đường giao thông từ máy tính đến máy tính xách tay? •1 •2 •4 •8 12. Hãy tham khảo exhibit. Một khung đang được gửi từ máy PC để máy tính xách tay. Trong đó nguồn MAC và địa chỉ IP sẽ được bao gồm trong khung như lá RouterB? (Chọn hai.) • nguồn MAC - PC • source MAC - S0 / 0 trên RouterA • source MAC - Fa0 / 1 on RouterB

• nguồn IP - PC • nguồn IP - S0 / 0 trên RouterA • nguồn IP - Fa0 / 1 của RouterB 13. Mà sublayer của liên kết các dữ liệu lớp chuẩn bị một tín hiệu được truyền qua đường tại các lớp vật lý? • LLC • MAC • HDLC • NIC 14. Những gì hai sự thật này là đúng khi một thiết bị được chuyển từ một mạng hoặc mạng con khác? (Chọn hai.) Các địa chỉ lớp 2 phải được bố trí. • Các địa chỉ cổng mặc định không được thay đổi. • Các thiết bị sẽ vẫn hoạt động ở cùng một địa chỉ Layer 2. • ứng dụng và dịch vụ sẽ cần phải thêm số cổng được giao. • Các địa chỉ Layer 3 phải được bố trí để cho phép giao tiếp với mạng mới. 15. Một chức năng của các lớp liên kết dữ liệu là gì? • cung cấp các định dạng dữ liệu • cung cấp cho end-to-end phân phối các dữ liệu giữa máy chủ • cung cấp phân phối các dữ liệu giữa hai ứng dụng • cung cấp cho các dữ liệu trao đổi qua một phương tiện truyền thông địa phương thường 16. Một đặc tính của một điểm hợp lý là gì-to-point topology? Các nút được kết nối vật lý. Sắp xếp vật chất của các nút bị hạn chế. • Giao thức truyền thông kiểm soát truy cập có thể rất đơn giản. Các giao thức liên kết các dữ liệu được sử dụng trên lớp liên kết các yêu cầu một tiêu đề khung lớn. 17. Một mục đích chính của các gói dữ liệu đóng gói vào khung hình là gì? • cung cấp các tuyến đường qua các liên kết mạng • định dạng dữ liệu cho trình bày cho người dùng • tạo điều kiện cho việc xuất nhập cảnh của dữ liệu trên phương tiện truyền thông • xác định các dịch vụ mà vận chuyển dữ liệu được liên kết 18. Mục đích chính của trailer trong khung dữ liệu một lớp liên kết là gì? • xác định topo logic • cung cấp kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông • hỗ trợ khung lỗi phát hiện • thực hiện việc định tuyến thông tin cho khung 19. Ba đặc tính của hợp lệ Ethernet Layer 2 địa chỉ là gì? (Chọn ba.) • Chúng là 48 bit nhị phân dài. • Chúng được xem là địa chỉ vật lý. • Chúng thường được đại diện trong định dạng thập lục phân.

• Chúng bao gồm bốn tám-octet bit của số nhị phân. • Chúng được sử dụng để xác định đường dẫn dữ liệu qua mạng. • Họ phải được thay đổi khi một thiết bị Ethernet được thêm hoặc di chuyển trong hệ thống.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.