You are on page 1of 6

SVEU'ILI(TE U SPLITU

FAKULTET GRA)EVINARSTVA, ARHITEKTURE I


GEODEZIJE
STUDIJ ARHITEKTURE
PREDDIPLOMSKI SVEU'ILI(NI STUDIJ ARHITEKTURE
DODATNA PROVJERA ZNANJA, VJE(TINA I
SPOSOBNOSTI - TEST 3 / 18.06.2013. / 9:00 SATI /
TRAJANJE: 120 MINUTA
PA$LJIVO PRO'ITATI!
NAPOMENE PRISTUPNICIMA:
LISTOVE SA ZADACIMA MO$ETE KORISTITI ZA
SKICIRANJE, RJE(AVANJE ZADATAKA I
BILJE$ENJE RJE(ENJA - ONI SE NE*E
ISPRAVLJATI NITI BODOVATI!
ODGOVORE JE POTREBNO ISPUNITI NA
ZASEBNOM OBRASCU ZA POPUNJAVANJE
ODGOVORA.
ODGOVORI SE UPISUJU OZNAKOM X (U SLU'AJU
PONU)ENIH ODGOVORA) ILI UPISOM ODGOVORA U
SIVA POLJA OBRASCA.
NA OBRASCU ZA ODGOVORE KORISTITE
KEMIJSKU OLOVKU.
OBAVEZNO ISPUNITE ODGOVORE NA SVA PITANJA
I NEMOJTE ISPRAVLJATI ODGOVORE.
OSIM ODGOVORA NA PITANJA OBRAZAC NE SMIJE
SADR$AVATI DRUGE BILJE(KE ILI SKICE. U
SUPROTNOM SE NE*E PRIZNAVATI BODOVI.
UZ SVAKI ZADATAK NA OBRASCU NAZNA'EN JE
UKUPAN BROJ BODOVA ZA TO'NO RIJE(EN
ZADATAK.
U TESTU NEMA NEGATIVNIH BODOVA.
TEST
3
120
MINUTA
1. Iz na!ih krajeva se uvijek vide nad horizontom
(nikad ne zalaze) Cirkumpolarna zvije"#a i njihove
najsjajnije zvijezde: Cefej, Kasiopeja, Mali medvjed,
Ris, Veliki medvjed, Zmaj, $irafa. Orijentiraj se.
Deniraj Sjevernja%u ponu#enim slovom.
2. Stan poznatog hrvatskog arhitekta u Masarykovoj
21 u Zagrebu danas funkcionira kao muzej. To je:
a) stan arhitekta Drage Gali&a
b) stan arhitekta Drage Iblera
c) stan arhitekta Viktora Kova%i&a
d) stan arhitekta Silvija Novaka
e) stan arhitekta Ivana Viti&a
3. Elementi forme trodimenzionalnog umjetni%kog
djela jesu: volumen, prostor, linija, ploha, povr!ina
i ...?
4. TWA Aerodrom u New Yorku projektirao je:
a) Norman Foster
b) Philip Johnson
c) Renzo Piano
d) Eero Saarinen
e) Frank LLoyd Wright
5. Kameni le"aj koji povezuje spava&u sobu i
kupaonicu nalazi se u:
a) Dioklecijanovoj pala%i
b) Stambenoj ku&i u New Cannanu
c) Villi Savoye
d) Ku&i Schroeder
e) Villi Tugendhat
6. Tko je autor rada otisnutog na kultnom albumu
grupe The Velvet Underground & Nico iz 1967.?
7. Tko je izabran ovog prolje&a za selektora
slijede&eg Venecijanskog bijenala arhitekture 2014.?
a) Adam Caruso
b) Jacques Herzog
c) Steven Holl
d) Toyo Ito
e) Rem Koolhaas
8. Laboratorij Johnson Wax Company u Racineu ima
me#ueta"e tornja:
a) nepravilnog oblika
b) kru"nog oblika
c) ortogonalnog oblika
d) trokutastog oblika
9. Dokumentarni lm Umjetnica je prisutna prati
glasovitu retrospektivu u MOMA-i 2010. godine.
Umjetnica je:
a) Marina Abramovi&
b) Vlasta Delimar
c) Sanja Ivekovi&
d) Frida Kahlo
e) Yoko Ono
10.Tko je projektant Serpentine pavijona u Londonu
2013. godine (prikazanog na gornjoj slici)?
a) Sou Fujimoto
b) Herzog de Meuron + Ai Weiwei
c) Rem Koolhaas
d) Jean Nouvel
e) Peter Zumthor
11. Koja je zgrada na plakatu arhitekta Bernarda
Tschumija za ogla!avanje arhitekture?
12. Opis: ...gra!evina se sastoji od tri dijela: a) plitkog
valjka sa sjedalima "to se stepenasto (amteatralno)
spu"taju prema ovalnom igrali"tu u sredini; b) staklenog
omota#a, tako!er u obliku valjka, ali manjeg promjera od
zatvorenog dijela, i c) segmentirane kupole od
prednapregnutog betona naslonjene na kru$no
postavljene betonske potpornje (36) u obliku slova Y.
odnosi se na realizaciju u Rimu iz 1960. godine autor
koje je ...?
13. Tko je jedan od najve&ih eksperimentatora
konstruktora koji je laganom prostornom
konstrukcijom (dvadeset puta ekasnijom od ljuske
jajeta) ostvario !ezdesetih godina pro!log stolje&a
najve&e raspone unutra!njeg prostora?
14. Neposredno prije svog 105. ro#endana umro je
slavni brazilski arhitekt 6.12.2012. Njegovo ime je ...?
15. Rad Marcela Duchampa Vodoskok datira iz:
a) 1897. godine.
b) 1917. godine
c) 1937. godine
d) 1957. godine
e) 1977. godine
16. Tekst: Unato# geometrijskoj to#nosti zgrada i
nagla"enoj simetri#nosti kompozicije prostor djeluje
pomaknuto - maniristi#ki. Porijeklo te sra#unate
disonancije - nadrealisti#ki efekt - u prvi mah je skriveno i
tek se naknadno otkriva u postojanju dvaju o#i"ta iz kojih
se predmeti slikaju. Jedno o#i"te je u sredi"tu i po njemu
se ravnaju zid, bazen, sat, a drugo je slijeva i po njemu
se otvaraju arkade i galerija tako da ih vidimo i s bo#ne
strane. Cilj nesuglasja je da se sru"i tiranija slobode kojoj
je podre!eno prikazivanje vizualne realnosti. opisuje
djelo kojeg je autor ...?
17. U video spotu The Stars Are Out Tonight
tridesetog albuma Davida Bowie-a The Next Day iz
2013. godine pojavljuje se glumica:
a) Jessica Chastain
b) Jennifer Lawrence
c) Tilda Swinton
d) Quvenzhane Wallis
e) Naomi Watts
18. Koji je od navedenih logotipa dizajnirao umjetnik
Viktor Vasarely 1972. godine?
19. Koja je od ponu#enih orijentacija Dioklecijanove
pala%e u Splitu to%na s obzirom da je RIva s donje
strane crte"a?
20. Nagradu Mies van der Rohe 2013 osvojio je:
a) Aires Mateus
b) BIG-Bjarke Ingels Group
c) Henning Larsen Architects i Olafur Eliasson
d) Superex
e) Topotek1
21. Le Corbusierova Ku&a zajedni%kog stanovanje u
Marseillesu (1947-1952) du"ine 140 metara, !irine 24
metar i visine 56 metara projektirana je za:
a) 600 ljudi
b) 1600 ljudi
c) 2600 ljudi
d) 3600 ljudi
e) 4600 ljudi
22. Tekst: Oblik crkve je sama gola konstrukcija od
prednapetog betona. Konstruktivni elementi su hiperbole
- linije koje #ine diskontinuirani pla"t hiperboloida.
Napetost kompozicije rezultat je toga "to se pravilni
simetri#ni geometrijski oblik realizirao putem elemenata
koji ga otvaraju i dinamiziraju i, obratno, "to otvoreni,
dinami#ni elementi me!usobnim odnosom stvaraju
zatvoren oblik. opisuje rad, autor kojega je ...?
23. "Umjetni%ki zlo%in stolje&a". U srijedu 7.kolovoza
1974. u 7:15 ujutro po lokalnom veremenu, izmedu
tornjeva-blizanaca Svjetskog trgova%kog centra u
New Yorku francuski umjetnik Philippe Petit razapeo
je "icu i na njoj balansirao i pre!etavao osam puta s
tornja na toranj koriste&i pritom 200 kg te"ak kabel i
posebno izra#enu 8 metara dugu i 25 kg te!ku
motku. Petit je !etao oko 45 minuta na visini od 417
metara iznad plo%nika Manhattana sve dok nije
uhi&en. Kolika je bila distanca izme#u tornjeva koji
su sru!eni 11. rujna 2001. godine?
a) cca 30m
b) cca 45m
c) cca 60m
d) cca 75m
e) cca 90m
24. Znak tvrtke SONY deformiran je na donjoj slici u
%etiri slu%aja, prepoznaj koji je autenti%an znak.
25. Donja slika prikazuje Yves Klein-ov Skok u
prazno, njegovo ime &emo koristiti za opis nijanse
koje boje?
a) crvene
b) naran%aste
c) "ute
d) zelene
e) plave

26. 1/2/3 Le Corbusier: Kapela Notre Dame.
Pove"i fotograje (ozna%ene brojevima) s pozicijama
snimanja (ozna%enim slovima na tlocrtu).

27. 1/2 Mies van der Rohe: Ku&a Fansworth.
Pove"i fotograje (ozna%ene brojevima) s pozicijama
snimanja (ozna%enim slovima na tlocrtu).
26/1
26/2
26/3
A
B
C
D
E
F
G
A
B
D
C
F
E
G
27/1
27/2