You are on page 1of 3

2

sant maral 2014


EDITA: Aj untament de Marratxi (www.marratxi .es) PRODUCCI: Vi rtual Thi nk Comuni caci n (www.vi rtualthi nk.es)
REDACCI I fOTOgRAfIA: Departament de Comuni caci Aj untament Marratx i francesc Mart
COLLABORA: rees muni ci pals Aj untament de Marratx DL: PM 377-2012
PROgRAMA DACTEs sant maral 2014

Un any ms hem inten-
tat que les entitats so-
cials tenguin un espe-
cial protagonisme per Sant
Maral, sense la seva col.
laboraci no podrem dur a
terme moltes de les activi-
tats com ara demostracions,
tornejos, exhibicions, tallers,
etc. Des daqu vull aprof-
tar per agrair lesfor que fan
cada any perqu aquestes
festes siguin un xit. Tamb
vull comentar que durant
aquests dies sincrementar
la vigilncia per evitar furts
i incidents. Tot un dispositiu
format per un centenar de Po-
licies Locals, Gurdies Civils
i Protecci Civil de Marratx
sencarregaran de garantir la
seguretat, especialment les
nits dels concerts. Vos pro-
ps, aix, que Marratx es
converteixi durant aquests
dies en un sol poble, amb el
desig que el gloris Sant Ma-
ral, alliberador de tot mal,
ens agraci amb el seu esperit
alegre i festiu, i que tots pu-
guem gaudir daquestes fes-
tes.
Batle de Marratx
tomeu
Oliver
DivenDres, 20 De juny
a partir de les 17 h: tX jOve 2014
festa dels Espais Joves de Marratx:
Tallers, slackline, Zona Esport, Jocs
daigua, Torneig de Pin Pon, futbol...,
Exposici de fotografes, Mercadet,
Exhibicions de funky, Hip Hop, Circ,
Performance Heredibus, Kalemba
Percussi, Concert de Hip Hop, Djs,
Musicals...i moltes ms sorpreses.
Aquesta s una festa dels joves a mode
de cloenda daquest curs 2013/14.
Rotllo de sant Maral.
a les 21 h: marrOCKXi 2014
Actuaci dels grups:
seven years, vinillO, stuFFeD sOaP,
esFera, tHe nurse. tHe WateQues,
lautreC, eXtraO.
Rotllo sant Maral.
Dissabte, 21 De juny
a les 12 h: eXHibiCi De lesCOla muniCiPal
De GimnstiCa rtmiCa
Pavell Municipal Costa i Llobera.
a les 15 h: Cursa CiClista trOFeu sant
maral
sortida i arribada a Prtol.
a les 20 h: PreG De les Festes
A crrec de don javier macias, President del
Centre Empresarial-Cultural. Mallorca.
Acte seguit, actuaci de lOrquestra de Guitarres
de marratx (Obradors de Msics). Esglsia de
sant Maral.
a les 21.30 h: marrOCKXi 2014
Actuaci dels grups:
Oeste, erebOr, riOt Cats, te COrrs,
illOGiC Creaturers, rOa,
niOsauriO.
sant Maral.
DiumenGe, 22 De juny

3 jOrnaDa De la lliGa balear
De tir De FOna
a les 11 h. mODalitat PeDra
Junt Camp de futbol de
sa Cabana
a les 19 h. mODalitat PilOta
Categories homes, donnes,
nins i promocio.
Davant Institut sant Maral.
3
sant maral 2014

Des de lrea de Fires i Fes-
tes hem treballat per aconse-
guir un programa de festes
de qualitat. Enguany, com a no-
vetat volem destacar la realitza-
ci del Marrockx 2014 dins el ca-
lendari de festes de Sant Maral
per donar ms visibilitat als m-
sics del nostre municipi. Tamb,
tendrem la I Cursa Ciclista, una
jornada de Tir de Fona, Colcada
amb Ponis per als ms petits, Tor-
nejos de Pdel, una Gran Ballada
popular amb els tres grups de
ball de bot de Marratx, i un llarg
etctera dactivitats que combi-
nen tradici i innovaci perqu
tots els marratxiners participin
en les festes del nostre poble en
honor al patr, Sant Maral.
Regidora de participaci ciutadana,
interior, recursos humans, fres,
festes i patrimoni
antnia
Coll
DimeCres, 25 De juny
a les 18 h: taller de construcci i llanament de
coets daigua a crrec dastrOmallOrCa.
Els participants han de portar dues botelles de pls-
tic grosses de refresc de Coca Cola i dues cartolines
grans. La Vernica de sant Maral.
a les 18 h: ParC inFantil De trnsit a crrec
de la Policia local de marratx. La Vernica de sant
Maral.
a les 18 h: COlCaDa amb POnis per els mes petits.
La Vernica de sant Maral.
a les 20 h: XXiii trObaDa DassOCiaCiOns De
PersOnes majOrs De marratX. sant Maral.
a les 21 h: aCtuaCi De lOrQuestra
Cuartet PeGasO, Ball per a tothom. sant Maral.
DijOus,26 De juny
a les 17 h: tallers inFantils
a crrec dels Espais Joves de Marratx
i dels grups dEsplai AEg soca-arrel
i ADIsMA, Castells aqutics i desprs
festa de lEscuma.
La Vernica de sant Maral.
a partir de les 18 h: tOrneiG De
PDel Festes De sant maral.
Del 26 al 30. Poliesportiu sa Cabana.
Inscripcions abans del 22 de juny.
+info: www.poliesportiusacabana.com
a les 20.30 h: batuCaDa
a crrec de KALEMBA del grup Espai
Jove de Prtol. sant Maral.
a les 21 h: Gran ballaDa POPular
Amb els grups:
aires Des Pla De marratX,
enGalba i terra rOja.
sant Maral.
a les 22 h: Conferncia
sobre astronomia i projecci
dastrofotografies i observaci directa
amb telescopi dels astres a crrec
dastrOmallOrCa.
Camp de futbol de son Caulelles.
DivenDres, 27 De juny
a les 16 h: tOrneiG PaDel, tennis,PinG POnG OPen marratXi
inscripcions abans del 23 de juny. + info: www.openmarratxi.org. C/
Veronica s/n. Tels: 971 79 79 78/645 04 38 38. openmarratxi@gmail.com
a les 18.30 h: inauGuraCi De les eXPOsiCiOns al sal Parro-
quial de sant maral. Mostra artesana i de plantes i fors de les Mes-
tresses de casa de sa Cabaneta i exposici de cermica de francisca
Borrs amb premis i obsequis per a les participants.
a les 19 h: eXHibiCi De lesCOla muniCiPal De taeKWOnDO
marratX a la Vernica.
a les 20 h: inauGuraCi Del XXvii Certamen De Pintura sant maral 2014. Lliurament
del PREMI sANT MARAL. sEscorxador.
a les 22 h: nit jOve amb lactuaci dels grups la CanCin Del veranO, val9
i juan CamPOs D.j. sant Maral.
4
sant maral 2014
Dissabte, 28 De juny
a les 11 h: Festa aQutiCa,
amb una gran varietat de jocs per
a totes les edats.
Piscina municipal de
Es Pla de na Tesa.
a les 16.30 h: iii trOFeu Festes sant
maral De vOlei-Platja ( 4 X 4).
A partir de 15 anys.
Camp Municipal de son Caulelles.
inscripcions Club volei Prtol a
www.voleiportol.com
a les 22 h: Gran revetlla
amb les actuacions dels
grups:
OrQuestra tramuntana,
la mOviDa maDrilea i
HOrris KamOi.
sant Maral.
DiumenGe, 29 De juny
a les 10 h: mOstra De bOnsais.
Tallers i demostracions.
sant Maral.
a les 19 h: missa i CelebraCi Del
XXXvi HOmenatGe a la vellesa
(majors de 80 anys)
A Marratx hi ha 1.017 persones
majors de 80 anys.
Amb la collaboraci de La Caixa.
sant Maral.
a les 20 h: aCtuaCi Dels
Xeremiers De marratX.
a les 22 h: Gran revetlla
amb OrQuestra biG martim,
tumbet De sOlFa i GasPar
samPOl D.j.
sant Maral.
Dilluns, 30 De juny
a les 10 h: mOstra De bOnsais.
Tallers i demostracions. sant Maral.
a les 11 h: missa sOlemne,
en honor de sant Maral, Patr de Marratx.
a les 12 h: sOrtiDa Dels GeGants
de Marratx acompanyats dels Xeremiers de
Marratx. sant Maral.
a les 20 h: COnCert De la banDa muniCiPal
De marratX.
sant Maral.
a les 22 h: Gran actuaci de tOmeu Penya &
Geminis. sant Maral.
a les 24 h: Gran Final De Festa
amb el tradicional Castell de focs Artifcials.
La Vernica de sant Maral.