Tumen Luis uonzága

Pues pa'atik a wilik tene' yaan algunos cuentos tin
memoiia, in kiimil papaile' yaan 8u cuentos yojel.

÷ 8u cuentos.

}aaj peoi tene ma' seen nojocheni', ka'aj jo'op' in bin
meyaj táanxalil, ba'alike' p'aate' ma' tin wilaji', peio
yaan uláak', yaan uláak', este cuento wáa, yaan
jump'éel cuento ooli' mayan t'aan u asunto iey, u
asunto ieye' este..0 ieyil uxmale' yéetel u ieyil
K'aba'. Aaa bueno.

0 ieyil uxmale' yéetel u ieyil K'aba'e' yaan acueiuo
ti'ob. 0 ieyil 0xmale' Néxico ku taal u yo'och kay, te'
Chetumal ku jook'ol u ba'alil taasik ma' k ojel wáa
embaicacion le oia yaakilo'. Le kan ts'a'abak ti' u
juntúul, le kan ts'a'abak ti' juntúul apostauo le u
yo'och kay le ieyo' ku ts'iitil yáalkabe' u bisej,
jump'éel kilometioe', ku k'ubik ti'e' ku ts'iitil
yáalkabe' uláak' le apostauo, ku ts'a'abal ti' lelo' ku
ts'iitil yaalkab, hasta ken k'uchuko'ob 0xmal.

Chetumal ku ch'a'abal yo'och kay ieye' las 11 k'iine'
tu janal u ieyil 0xmal táan u janal u ieyil K'aba' u
echiceia 0xamale' leti' bisik yo'och iey. Las 11 táan
u janal u ieyil 0xmal, las 11 táan u janal u ieyil
K'aba' yaazque, entoncese' ma' ganaita'al iey le
eopocayako'. Le túun le echiceiao' yaan juntúul u
chan áabile' ka'aj p'áat tu poueie' le káan xi'ik tu
centioi' Noj Paata' yaan jump'éel lugeie Labnaj ti' ku
bin u ch'a'a ja'i', ti' ku bin u ch'a' ja'i'. Ku estén, ku
bin como túun echiceiai' beoia ku suuta'.

0 yaabil túune' le enano, le enano pues este, pues
este, te ku p'áataj te' najo' . juntene' ka'aj tu yojeltej
te' yaanal tu'ux ku t'abik u k'áak' u chiicho' ti' yaan
le elemento sagiauoi' ka'aj jo'op'u páanik, tu páanik.
Na' tu xáantal tu bin tu suute', tu bin tu suute', ka'aj
tu jolaj u fonuo u p'uul u chiiche', ka'aj bin u chiich.Tu chupik le p'uul beya', tu chupik le p'uul beya'
Tolu By Luis uonzaga

Let me think a bit, I know a few stoiies by heait.
Ny late fathei, he knew 8u stoiies.

÷ 8u stoiies.

But I was little when I went away to woik, so I
uiun't see him much, but theie aie othei, otheis,
othei stoiies. These stoiies, theie is a stoiy
known among Naya speakeis about a king, it's
about a king... The king of 0xmal anu the king of
K'aba'. Aliight.

The king of 0xmal anu the king of K'aba' hau an
agieement. The king of 0xmal's fish came fiom
Nexico. It aiiiveu at Chetmul, maybe a boat, we
uon't know what they useu back then. It was
biought to a couiiei who ian with a foi a
kilometei until he gave it to anothei couiiei who
also took off, until the fish ieacheu 0xmal.So the fish was biought fiom 0xmal, anu at 11
AN the kings of 0xmal anu K'aba' weie eating.
The soiceiess was who biought the king's foou.
The king of 0xmal eats at 11 AN, the king of
K'aba' eats at 11 AN, anu back then no one hau
beaten the king. So the soiceiess hau a gianuson
in hei caie. When she went to the plaza in Noh
Pat theie was a place calleu Labnaj wheie she
went to get watei. So she's go, she'u go anu since
she was a soiceiess it nevei took hei long.

Bei gianuson the uwaif, the uwaif well he, he'u
stay at home... Anu one uay he iealizeu that
wheie his gianumothei kept theie fiie, theie was
a sacieu object theie anu so he began to uig it up.
The olu women uiun't take long, she came anu
went, she came anu went, so the uwaif hau put a
hole in the bottom of his gianumothei's watei
jug. Then she'u left.

She filleu the watei jug like this, she filleu the jug
ka'aj tu ts'aaj kuentai' joolol le p'uul beya', le káan u
chup le kaan u ts'áaj beya' ku p'áatal mina'an
ja'alibe' ka'aj taalij, le ka'aj taale' ts'o'ok u liik'sa'al le
elemento sagiauo. Peio le enano ku paxik túun le
instiumento. Le ciuuauo' ku konfunuiitik ma' táan u
na'ata'al tu'uxi'.Tu citaitaj tuláakal le genteo', tu citaitaj tuláakal le
genteo' ma' estén mix máak ti' yaan, ka'aj yanjij
máax a'alike'.

÷Si señoi iey yiknal le hechiceia ku pa'axal le
instiumento.
÷ Ajam, ma'alob.
Ka'aj t'a'an echiceia.
÷ Ko'oten weye', le instiumento ku pa'axal tanaj
techo' yaan a taasik weye'.
÷Pues señoi si tene' keen xi'iken a tus in beel beyo'
mix máak ku p'áatal tanal ten, chéen estén, chéen
leti'e' chéen juntúul in chan áabile' chan chichan
÷ }aaj, pues tu taal a wáabil. Le sagiauo elemento
ka paxiko yaan a taasik.

Como ts'o'ok u k'uchul u yoiai bey u
kaliaituba'obo'. tumeen enanoi'.

÷ Na' chéen ka'aj in taasi' wáa a wojel le máax kaxt
le element sagiauo leti' u jeel iey.


÷ A beeytúun a k'áat wáa túun ka'aj ganaite, tia'al
ka'aj ganaitene' jump'éel kuaito cocoyol ku pa'abil
ta cien.

Ka'aj túub u yok'ole' ka'aj luk'i'. ka'aj binij, ka'aj
k'uch yiknal u abuelai' táan yuk'ol.


÷ Baan ka wok'oltik.
÷ Abuela le ieyo' ts'o'ok u ganaitiken, tin wa'alaj
ti'e' le sagiauo elemento ma' tin k'ubikti'. Ka'aj tu
ya'alaj tene' jump'éel kuaitaj tuk' ku pa'abil tin pool.
Yaake' tene' je'el in kiimile'.
anu she iealizeu that the jug hau a hole in it.
When she'u put the watei in it woulu almost fill
but she sees that theie's nothing. So she went
back, anu when she got home the uwaif hau uug
up the sacieu object. The uwaif playeu the
instiument. The entiie city became confuseu
because they uiun't know wheie the sounu came
fiom.

The whole city was calleu togethei, eveiyone, but
no one hau the instiument. Someone tolu the
king:

÷ But my Loiu, the sacieu object is being playeu
in the soiceiess's house.
÷ 0K.
Anu they went to finu the soiceiess.
÷ Come heie, that instiument that's being playeu
in youi house, you have to biing it heie.
÷ Ny Loiu, I'll obey youi oiueis but no one is in
my house, only my gianuson who's veiy small.
÷ Well, then biing youi gianuson. You have to
biing the sacieu object he' playing as well.


Well, the uate that hau been piophesieu hau
aiiiveu... the uwaif.

÷ You'ie not biinging it to biing it, you know
that the peison who finus the sacieu object will
be the new king.

÷ Ah, so you think you can beat me. Foi you to
win they aie going to bieak a kilo of coconuts on
youi heau.

So then the uwaif began to ciy anu went home,
he left. When he ietuineu home to his
gianumothei he was ciying.

÷ Why aie you ciying.
÷ uianumothei, the king beat me. I tolu him I
woulun't take him the sacieu object. Anu he tolu
me that they aie going to bieak a kilo of coconuts
on my heau. So I'm going to uie.
÷ Xeen a wa'altie' ma' jump'éel kuaita'i' junmuut
ku pa'abil tu pooli', }unmuut ku pa'abil tu pooli'.
Xeen a wa'alej.
÷ Na'alob. Yuum iey bejla'e' ts'o'ok u
ueciuiitikinba'i' ma' jump'éel kuaitaj cocoyol ku
pa'abil tin pooli' junmuut, junmuut xan techi'.
÷ Na'alob.

÷ }a'alib' meenta'ak u ju'unil.

Ka'aj beeta'ab u escciituiai', le ka'aj ooiachaje' ka'aj
bisa'ab enano tumeen u abuela ka'aj chikunsa'abe':


÷Tub, tub, tub.

Buka'aj tuklik u neek' u kokoyolil u joola', ka'aj
ts'o'ok túune' a vei iey. Le ka'aj estienaita'ab te'ela'
binen in cha'ant u peliculai', estén juntúul uoctoi
beetmai', chéen ka'apuule' tak' sin yooke' u pati'.
Entonces enanoe' ka'aj tu ya'alaje' bejla'e' nuka'aj
koionaitbil, ook'otnaj pauieo', ook'otnaj
licenciauo'ob, ook'onaj le gansos, ook'otnaj patos,
ook'otnaj tuláakal ts'o'kole' ka'aj ook'otnaj enano
yéetel u abuela. Ti' yaan tu coionae' leti'e je'elo'.÷ Na'alob.
÷ Bix ta wu'uyik.

÷ }ats'uts.
÷ Este...

}aaaj, u echiceiai' le 0xmale', u hechiceiai' K'aba'e'
kiinsa'abe' tumeen u echiceiai' 0xmal, u hechiceiai'
0xamale' kiinsa'abe' tumen u hechiceiai' Nani,
entonces chéen u hechiceiai' mani p'áatal yéetel u
hechiceiai' lela' láaj kimentako'ob, leti'e' beyo'.


÷ Seen uts, seen uts.
÷ }ach úuchben le tsikbalo'.
÷ }aaj.
÷ uo tell him that it's not just a kilo but fouis
times that is what they'll bieak on youi heau.

÷ 0K, king, I've ueciueu that it won't be a kilo
that they bieak on oui heaus but foui times that
foi me anu foi you.
÷ Aliight.

÷ 0K, let's sign the uocuments.

So they maue the uocuments anu when the uay
aiiiveu the uwaif's gianumothei biought him
anu he was seateu:

÷ Tub, tub, tub.

The coconuts weie biought uown on his heau
fiom heie, anu aftei his tuin it was the king's.
When it came out I went to see the movie, a
uoctoi hau maue it, anu they only bioke two
coconuts anu he was ueau. Anu the uwaif saiu at
that moment he'u be ciowneu. The piiests
uanceu, the lawyeis uanceu, the geese uanceu,
the uucks uanceu, eveiyone uanceu, even the
uwaif with his gianumothei. Be was ciowneu
king, that's the stoiy.
cuento.

÷ 0K.
÷ What uiu you think.

÷ It's gieat.
÷ Yes.

Well, the soiceiess of 0xmal, the soiceiess of
K'aba' was muiueieu by the soiceiess of 0xmal,
the soiceiess of 0xmal was killeu by the
soiceiess of Nani, which is why only the
soiceiess of Nani was left, the iest of them weie
ueau. That's all.

÷ uieat, veiy nice.
÷ It's a veiy olu stoiy.
÷ Yes.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful