You are on page 1of 94

1

Teen zapisi o...
Dražen Jergović: Dnevnik vragolana
Dražen Jergović © 2014.
Studio TiM © 2014.
izdavač
[studio TiM]
V. Babić 2 !i"eka
tel. #$a%& 0'1()**+1,)
---..tudioti/.0r.
priprema materijala
Ta/ara Modrić Studio TiM
fotografija na naslovnici
Drea/.ti/e 1 2elin34ak d.o.o.
dizajn ovitka
Milan 5agora6
7SB8 ,*9+,':+**90+:4+0
2
Dražen Jergović
Dnevnik vragolana
3
4
Uvod
Dario "e ;ravi tine"džer ko"i i/a .a.vi/ ;ravi život
tine"džera: /a/u tatu 3kolu d"evo"ku ko"a /u .e .vi<a... 7
3to "e na"bol"e od .vega Dario ni"e ba3 neki u4enik a 4e.to
voli na;raviti i kakvu .;a4ku. 7;ak l"eto "e tu =avr3ava
na.tava i dola=i vri"e/e kada .e neki .tari ;lanovi
/i"en"a"u e da bi .ve .ku;a =avr3ilo u "edno" > "ežovito"
;ri4i nakon ko"e "edno.tavno ne/a vi3e ku;an"a u /oru
ali l"eto tek ;o4in"e? 7 to u na"bol"e/ /oguće/ dru3tvu...
Dnevnik vragolana "e "edno.tavni/ ri"e4i/a .i/;ati4na
kn"iga ko"a na. ;od."eća ;o/alo no.talgi4no na neka
druga vre/ena kada ./o i .a/i 4itali Adriana Molea...
T. M.
5
6
1. dio
7
8
Ponedjeljak, 9. listopada 19**
@ao i obi4no ;oned"el"ko/ ;robudio .a/ .e oko 11 .ati.
Stara /e .rećo/ ni"e na=vala kako bi /e trgnula i= .na.
Jo3 "edno /a/urno "utro dalo "e na.lutiti da će dana. o;et
biti "o3 "edan u ni=u u.rani0 dana. Da bi vrag bio veći u.tao
.a/ ba3 na li"evu nogu. Toga .e nažalo.t dobro ."eća/.
Ato .adB @a/o .adB Cbr=o ode/ u ku;aoni6u =agn"uri/
glavu u neku .u/n"ivo 4i.tu vodu u lavoru i u/i"e/
;ri3tavo li6e. Sa;un ni.a/ ;rona3ao a da bude/ .kro=
i.kren ni.a/ ga ni tražio. Co.talo/ ni"e /i ni trebao.
8aba6i/ na .ebe neku i=bli"ed"elu /a"i6u kratki0 rukava.
!u;e na tri /"e.ta .tvarale .u ugo<a" ;ro=ra4no.ti i neke
;rita"ene .lobode. D/// trebalo bi ne3to i ;o"e.ti...
Etvori/ 0ladn"ak u=/e/ onu u.ta"alu /ortadelu
e/entaler .ir ;a onda kru0 i .loži/ nekakav grbav na=ovi
.endvi4. Foto/ ;o;i"e/ 4a3u Coca-Cole i nagla. ;odrigne/.
Ovo je bilo fino! ;o/i.li0. Fo3to .a/ dana. u=a .ve =lo
i/ao "o3 i nulti .at logi4no .a/ =akl"u4io kako /r=i/
;oned"el"ak. C to/ trenutku ;ri."eti0 .e Gar$ielda i onog
i.toi/enog 6rtića te /e ;re;lave o."eća"i nelagode bunila i
=akukul"enog .tra0a. Cbr=o .a/ .e ;ribrao nabr=inu ovla3
9
;o.;re/io ;o;rili4no ra=ba6ani krevet i ;ogledao na =idni
.at.
Već u .l"edeće/ trenutku .at "e otku6ao dvanae.t ;uta.
5nao .a/ ne/a/ "o3 /nogo vre/ena do ;ola.ka u 3kolu.
8e3to ka.ni"e =a=vonio "e tele$on. Bila "e to /a/a a de.et
/inuta ;o.li"e n"e i tata "e na=vao. 7ako "e i/ao ;uno ;o.la
"er "e r"e3avao neki =a/r3eni .lu4a" na .udu i;ak .e "avio.
8ervo=a i l"utn"a ko"e .u .e i.;re;litale u n"egovu gla.u
do4aravale .u /i da "e debelo u ;roble/i/a. 8o 3to /e
briga =a n"egove .ud.ke ra.;rave ili ;ak /a/ine tolike
bole.nike ko"e .vakodnevno dri na dlan!. Ebo"e i/a"u
vi3e vre/ena =a druge nego =a /ene > .ina "edin6a. 7;ak "a
već odavno ne žali/ =a ti/. !a.;itivali .u .e kad i/a/
na.tavu "e.a/ li doru4kovao i tako to. 8a .ve .a/ u;ite
;otvrdno odgovorio. Fo4eo .a/ .lagati .tvari #kn"ige i
;ribor& =a 3kolu. Možda .a/ ;one3to i =aboravio ali trebao
.a/ krenuti da ne =aka.ni/. 5akl"u4ao .a/ .tan
;ret0odno ;rov"eriv3i "e.u li =atvoreni ;lin i voda u =a to
;redvi<eni/ ;ro.tori"a/a "er nikad .e ne =na...
8a ;utu do 3kole ni.a/ .u.reo nikoga o.obito ;o=natog
tek .u."eda . ;rvog kata ko"i "e već ;ri"e;odne bio
;o=a/a3no na6vr6an. Takav "e bio otkad ga =na/. 8o be=
ob=ira na n"egovo v"e4no ;i"an.tvo vidio .a/ u n"e/u
"ednog ;o3tenog i .i/;ati4nog 4ov"eka. Bio "e /nogo bol"i i
;ri.to"ni"i ;re/a .u."edi/a i ;ri"atel"i/a ko"e "e ;o
birti"a/a 4a.tio negoli ;re/a vla.tito" ženi i d"e6i. Fut do
3kole dal"e /e vodio kro= duga4ak drvored i ;reko vrlo
;ro/etne uli6e. @ro= .takla na i=lo=i/a uo4avao .a/
užurbane ;rodava4i6e ba0ate i i=birl"ive ku;6e na uli6i
10
.rdite ;rola=nike ra.tr4anu d"e6u l"utite vo=a4e utu4ene
u/irovl"enike =godne /lade žene u kratki/ .ukn"a/a
;o.lovne l"ude ./i"e3ne babe . ;la6a ;.e lutali6e gladne
golubove derutne $a.ade na =grada/a ./eće na uli6i i "o3
;uno toga nevri"ednog .;o/ena a 3to /i "e ;rotiv /o"e
vol"e odvraćalo ;o=orno.t.
8ekako .a/ . /i.li/a tko =na gd"e .tigao ;red 3kolu. 7 da
.a/ ž/irio o."etio bi0 ;o ža/oru d"e6e /iri.u .v"eže
u;akirani0 gable6a naguravan"u i .li4no/e da "e bli=u ta
4udnovata =grada. S odre<eno/ /uko/ ;robio .a/ .e
kro= go/ilu i u3ao u .vo"u omiljen! odgo"no+obra=ovnu
u.tanovu. 8a ula=u u ra=red vidio .a/ o/ražena i oronula
li6a .vo"i0 ra=redni0 $rendova "er "e .vako/u od na. .a/a
;o/i.ao na ;o4etak novog radnog t"edna i novi0 obve=a
i=a=ivala .tra3nu /uku i gr4en"e želu6a. S gor4ino/ i=van i
unutar 6i"elog ti"ela ."eo .a/ u .vo"u klu;u i 4ekao ;o4etak
na.tave. Sa/o .u .e ri"etki i= /og ra=reda ./i"ali i dobro
=abavl"ali ali to .u uglavno/ bili t=v. 3treberi. Ma tko i0
3l"ivi? Sa/o nekH .e ./i"u? C;ravo "e /o" $rend u klu;i bio
velika ;a4e ogro/na 3treber4ina. @ad ga "e u4itel" 3togod
u;itao uvi"ek "e i na .vako ;itan"e =nao to4an odgovor.
8e/a/ ko/entara...
8a;okon u ra=red "e u3la u4itel"i6a. C0 kakav "e .a/o
ko/ad bila? @oliko /i "e ;o=nato ni"e "o3 bila udana a
bro"ila "e neki0 tride.et l"eta na .vo"i/ le<i/a. Svaki ;ut .e
=a$rkavala . na/a #i na na.tavi i na 0odniku& i bila "e
totalno .i/;a i otka4ena ba3 /ladena4ki ali i i=lu<u"uće
.ek.i. 5ato ./o "e val"da toliko i vol"eli. 2i"elu ovu godinu
će na/ ;redavati ba3 ona "er "e na3a ;ri"a3n"a ;ro$a na
11
bolovan"u već duže vri"e/e. To na/ niko/e od na. ni"e
uo;će lo3e ."elo. Da;a4e nekH "e .a/o . na3o/ ;ro$i6o/
.ve u redu ali 3to .e na. većine ti4e ne treba .e vraćati u
3kolu "o3 neko dul"e vri"e/e.
Gotovo uvi"ek ako vani ni"e bilo ki3no /lada u4itel"i6a "e
dola=ila u 3kolu u .ukn"i. 8ekad u dužo" ali većino/ u
oni/ kraći/a od ko"i0 =a.ta"e da0. E.i/ toga i=gledala "e
$eno/enalno ;o;ut I$rodite. Sve "e na n"o" bilo toliko
.kladno i ;rivla4no da .e u /eni već budio .;olni nagon
;ri3tavog ;ubertetli"e. 8i.a/ =nao ba3 /nogo o ti/
.tvari/a ali .a/ na.lućivao da .e ."a"no =abavl"a ona" 4i"a
"e ova kra.oti6a d"evo"ka. 7 dok .u /i tako bludne /i.li
.tru"ile glavo/ u4itel"i6a /e u;ravo ;ro=vala da ;ro4ita/
.vo"u =adaću. Trebao "e to biti neki tek.t =a;ravo .a.tavak
o .ebi #3to voli/ gd"e živi/ ne3to o /o"i/ ukućani/a i
;ri"atel"i/a i .l.&. 8aravno o;et .a/ =aboravio =adaću no
.rećo/ .vidio .a/ .e ;ro$i6i ;a /i "e .a/o u;i.ala /inu.
u i/enik .a .trane i blago /i =a;ri"etila da do .l"edećeg
.ata engle.kog "e=ika to na;i3e/. E;4in"en n"e=ini/
gla.o/ i=gledo/ na4ino/ na ko"i /e gledala i n"e=ini/
;okreti/a bio .a/ kao na neki/ te3ki/ droga/a.
8e;re.tano .a/ .e ./"e3kao i .linio =a .vo"o/ u4itel"i6o/.
8ekoliko trenutaka ka.ni"e ;relila .e 4a3a /o"e nevine
d"e4a4ke ra=bludno.ti te gotovo da ni.a/ do.lov6e
ek.;lodirao. 8ai/e ;ro$e.ori6a .e u ionako ;rekratko"
.ukn"i6i /alo ;odigla kako bi ."ela na rub .tola a /eni već
;o;rili4no i.ku.no/ voa"eru #=a tu dob& ni"e ;ro/aknulo
to 3to .a/ na trenutak ugledao rubove 6rni0 0altera ko"e "e
i/ala na .ebi. 8o kako to već obi4no biva trenutak
12
=adovol".tva tra"ao "e odveć kratko. 5a;ravo /ože .e reći
da "e =avr3io ;ri"e nego "e uo;će i ;o4eo. !eak6i"a "e
;ret;o.tavl"ate bila ;reo4ita. 7=nenada .a/ .e =a"a;urio
6rveneći .e ;o;ut =rele ra"4i6e. Ena tu .liku ni"e nikako
/ogla =ane/ariti ;a /e ;itala onako /a"4in.ki da li /i "e
dobro. 5nala "e i.ku.na =avodl"ivi6a to4no 3to "e bilo
;o.ri"edi ali .e ;ravila da ni3ta ne ;ri/"eću"e. 8a ;itan"e o
/o"o" t=v. .labo.ti ni"e4no .a/ odgovorio o."etiv3i kako
krv u /eni kl"u4a. To "e bilo ;rvi ;ut u /o/ životu da .a/
o."etio ne3to takvo. S ob=iro/ na .ve ;roživl"ene i
ne;roživl"ene neugodno.ti /ora/ ;ri=nati da "e o."eća"
i;ak bio vr0un.ki. Fo.ebno nelagodno 3iren"e o."etio .a/ u
onom di"elu "o3 d"e4a4kog ti"ela ali .a/ .rećo/ nabr=inu
=au=dao .tra.tvene ;ri/i.li ;ri"e nego 3to /e moj prijatelj
doveo u "o3 veću nevol"u. Dana. .a/ "o3 i dobro ;ro3ao no
ova .lika . ;ro$e.ori6o/ kao glavni/ aktero/ "o3 će /e
=a.igurno dugo ;rogan"ati. Jedva .a/ do4ekao kra" .ata
naravno ne =bog ;ro$e.ori6e već vi3e =bog /ogući0
;o.l"edi6a ;o /o"e o6"ene.
E;u3tan"e u= gla=benu u/"etno.t obil"ežilo "e ;rvi 3kol.ki
.at. C= to ;re;o=navali ./o i nekoli6inu ;"e.a/a ko"e "e
na.tavni6a i=vodila =a gla.oviro/.
@ad "e ;o4eo .at biologi"e kao da .e na /ene obru3io .av
teret .vi"eta .ve =lo i nedaće ;et i ;ol /ili"ardi .tanovnika
u "edno/ "edino/ be.kra"no/ ;aketu. Fro$e.ori6a "e
i.;itivala 6i"eli .at a /eni ni ;o/oć /o"i0 $rendova ni
;ota"no 4itan"e natukni6a i= bil"ežni6e ni"e o/ogućilo bol"i
re=ultat od 3krte i 3ture dvi6e u i/eniku. @ad /e i.;itala
do kra"a na.tavio .a/ . ko/;iće/ u klu;i #3trebero/&
13
igrati iks-oks ;o;ularnu igru =a ra=bibrigu ovda3n"i0
tine"džera ko"i/a ni"e bilo do u4en"a. Jrend u /o"o" klu;i
o.tao "e do.lovno =ate4en kad ga "e u4itel"i6a ;ro=vala da
odgovara. 7ako "e on to već una;ri"ed obavio ri"e3iv3i .e te
ne=avidne odgovorno.ti tako 3to .e .a/ nekoliko dana
rani"e ;ri"avio =a odgovaran"e i;ak /u .e ova aktivno.t
ni"e .vid"ela. Ena /u "e ;o.tavila doi.ta 3kakl"ivo ;itan"e na
ko"e ni"e =nao odgovor. 7;ak /i.li/ da "e to bila
ne=aobila=na ka=na =a obo"i6u "er ./o ;od .ato/ u.li"ed
velike do.ade igrali tu aktualnu igru. Sad na/ .e to vratilo
na na"/an"e ugodan na4in. 8akon ;o4etni0 kik.eva
/u/l"an"a ra.tr=ani0 i =a/u6ku"ući0 odgovora na"=ad .e
nekako ;ribrao i =a;o4eo .a .i;an"e/ to4ni0 odgovora kao
i= rukava. 5a.lužena 4etvorka bila "e ;re/a n"egovo/
/i3l"en"u ;re/alo i ono 3to ni"e o4ekivao. 8aravno
3treber4ina "e navikla .talno dobivati i.kl"u4ivo ;etake. Ja
.a/ nakon .vega . odu3evl"en"e/ od.lu3ao u 6i"elo.ti
=vono =a kra" .ata.
8a .atu =e/l"o;i.a ni"e bilo ni3ta bol"e. Stara i ;o;rili4no
debela ;ro$e.ori6a ne.;retno .e gegala ;o u4ioni6i u.;ut
ob"a3n"ava"ući ne3to o go.;odar.ko/ ra=vitku a=i".ki0
=e/al"a. To /e naravno ni"e uo;će =ani/alo ;a .a/ .at
;roveo 3il"eći olovke i 6rta"ući nekakve 4udne likove i=
vla.tite /a3te. 8a kra"u .ata ;ro$e.ori6a /e =a/olila da "o"
;o/ogne/ vratiti =e/l"ovide u =borni6u a "a .a/ "e iako
nevol"ko i;ak ;o.lu3ao u4iniv3i traženo.
"aba krastača bio "e nadi/ak na3e ;ro$e.ori6e i= ;ovi"e.ti i
ta" "e na=iv bio .a.vi/ o;ravdan =a;ravo bio "e to n"e=in
=a3titni =nak. 7=gled =luradi ./i"e3ak i kreketanje i=
14
ra=val"eni0 u.ta bili .u .inoni/ =a .trogoću i iživl"avan"e
nad ne=nali6a/a u ko"e .a/ .e i .a/ nerado ubra"ao.
Diktirala "e neke re4eni6e i= udžbenika o .redn"e/ vi"eku
ra=li4iti/ .trani/ vo".ka/a i bitka/a. Fri=na"e/ kona4no
ne3to 3to bi /e /oglo =aintrigirati. Vrlo /arl"ivo .a/
=a;i.ivao .vaku i=re4enu ;o"edino.t ali kako .a/ .;oro
;i.ao ni.a/ ;o0vatao neke natukni6e. 5ato "e tu u= /ene
."edio /o" $rend od ko"eg .a/ uvi"ek .ve ;re;i.ivao ;a ni
ova" ;ut to ni"e bila i=ni/ka.
Feti "e 3kol.ki .at 4ak i =a 3trebere o=na4avao ;atn"u gro=u
i .tre;n"u "er .e ;i.ao te.t i= gra/atike /aterin"eg na/
"e=ika. 8e3to val"da o vr.ta/a ri"e4i i re4eni4ni/
di"elovi/a. 8i.a/ želio ri.kirati "o3 "edan .iguran ko/ad u
i/eniku ;a .a/ radi"e =bri.ao. 7na4e ba3 i ne voli/
/arkirati . na.tave ali ovo "e i;ak bila vi3a .ila. Ci.tinu .e
ni.a/ ;ri;re/io =a te.t. #i$ta novo za tebe! ;o/i.lili bi
/nogi. Ili doi.ta "e bilo tako bare/ ova" ;ut. Da+0a?
7 tako dok .u .e drugi u ra=redu ;re=no"avali =bog
ko/;li6irano.ti te.ta "a .a/ bio ;ono.an na .vo" "o3 "edan
u ni=u =a.luženo .te4eni neo;ravdani i=o.tanak. C;utio
.a/ .e kući no ubr=o .e ;redo/i.lio 4eka"ući .vo"u bagr!
kako bi./o oti3li ku;iti ne3to =a ;o"e.ti. Trebalo "e k to/u
nabaviti i ;etarde "er .u .e Božić i 8ova godina o;a.no/
br=ino/ ;ribližavali.
Fri4ekao .a/ i0 u ;arkiću bli=u 3kole dok ne =avr3i =adn"i
.at. To .a/ vri"e/e ugodno ;roveo olak3av3i .e u uglu
"edne =grade "er $i=iolo3ke ;otrebe organi=/a ni.a/
.tigao obaviti u 3koli a =na .e i =a3to > b"ežao .a/ 3to dal"e
15
da /e na.tavni6a i= 0rvat.kog ne vidi. 8etre/i6e .a/
;ro/atrao igru vraba6a i "ednog goluba ko"i "e ;o;ut
kakvog ga=de ili bol"e re4eno tiranina oti/ao kori6e kru0a
od .labi"i0 i ne/oćni"i0. To /e u4a. ;od."etilo na te/u
dana3n"e na.tave i= ;ovi"e.ti: %zrabljivanje kmetstva od
strane ne!moljive i okr!tne vlastele.
@ad "e ;ro3lo neki0 ;ola .ata ;o"avilo .e i dru3tvo i= /og
ra=reda. Svi .u /i govorili da te.t uo;će ni"e bio težak te da
.a/ ga i "a trebao ;i.ati. 5a.igurno ne bi0 ;ogri"e3io. !ekli
.u /i i da .e /oglo ;re;i.ivati i= kn"ige a "a .a/ ovako i
onako .a/o ;o;u3io "o3 "edan neo;ravdani. Froble/i će
na.tati tek kada /o"i .tar6i do<u na roditel".ki .a.tanak.
@u;ili ./o .ve 3to ./o trebali u= "edan /an"i dodatak >
6igarete ;lavi &on'ill. Te "o3 ni./o do .ada nikako ;robali
;a otuda i ide"a da i0 brat.ki ;odi"eli/o i .kuri/o. Fo.li"e
./o "o3 /i.lili ku;iti i ;ivo u li/en6i ali vi3e niko/e ni"e
o.talo .itni3a. C;utili ./o .e .vatko .vo"o" kući u= /alo
ka3n"en"a ali .tar6i /e .rećo/ ni.u gn"avili dodatni/
;itan"i/a. Fri=nao .a/ i/ dvi6u i= biologi"e ali ne i
neo;ravdani i= 0rvat.koga.
C= televi=i"u ./o do4ekali ve4ern"e vi"e.ti kada .u /e
.tar6i i=nenada ;ot"erali na .;avan"e. 8i.a/ nikako /ogao
u.nuti. Možda "e ra=log ;ona"vi3e bila ;re=godna u4itel"i6a
i= engle.kog /ožda ;re3ućeni neo;ravdani i=o.tanak .
na.tave /ožda... Bilo kako bilo u.nuo .a/ ne3to ;o.li"e 2:
.ata .lu3a"ući lagani6e na radi"u.
16
Utorak, 10. listopada 19**
Sek.ualno3ću i ;rita"eno/ ;ožudo/ ;re.vu4en "u4era3n"i
dan ;robudio /e u /okro" nevol"i. 8ikad do dana. ni.a/
doživio ne3to .li4no i o.tao .a/ =ate4en ali i =a;re;a3ten
4in"eni6o/ da .a/ ;o ;rvi ;ut u životu i/ao tako=vanu
no(n! pol!cij! #kako bi to .tru4no rekla ;ro$i6a i=
biologi"e&. Sva "e .reća da .u /i roditel"i radili u"utro tako
da .a/ be= žurbe /ogao ;re.vući krevet ;idža/u i o;rati
.ve tragove ko"i .u u;ućivali na noćnu dogodov3tinu =a
ko"u "e na"v"ero"atni"e =a.lužna ;rekra.na ;ro$e.ori6a i=
engle.kog.
Br=o .a/ .e i.tu3irao i ;re.vukao. Foto/ .a/ ne3to uba6io
u kl"un i ;o;io 4a3u 0ladnog /li"eka. Sat "e otku6ao de.et
;uta. Dana. ni.a/ trebao žuriti u 3kolu "er ni.a/ i/ao
nulti .at. Fo ;ri4an"u .vo"i0 $rendova .0vatio .a/ da .u i
neki od n"i0 o.tali =ate4eni ;rvi/ ;ubertet.ki/
nekontrolirani/ i.t"e6an"e/ ."e/ena ko"e na. "e =a;ravo
trebalo radovati. Fa uo.talo/ ;o.ta"e/o .;olno =reli a
ako Bog da u.koro i .;olno aktivni. De+0e?
Fo3to .a/ i/ao ;rili4no .lobodnog vre/ena na
ra.;olagan"u odlu4io .a/ /alo .e =abaviti na ko/;"utoru.
17
Edigrao .a/ "ednu ;odužu ;arti"u neke .trate3ke igre ni
.a/ ne =na/ kako .e =vala a ni"e ni važno. 5adatak /i "e
bio kao ta"no/ agentu obići nekoliko vo"ni0 ba=a uni3titi
n"i0ovu logi.tiku i u.;"e3no .e vratiti u drugi grad
naravno ;rola=eći ;rito/ kro= ni= na"ra=li4iti"i0 o;a.no.ti
ko"e .u vrebale oda.vud. 8akon tro.atnog bul"en"a u
/onitor i /rdan"a ;o jo)stick! br=in.ki .a/ .;re/io neke
kn"ige =a 3kolu od"enuo "aknu i obuo =a/a=ane 6i;ele.
8i.a/ ;rov"eravao "e.a/ li .ve ;onio "er .a/ ra.;ored već
odavno =nao na;a/et.
Do3av3i u 3kolu i.;o.tavilo .e da ni.a/ ;onio blok =a
6rtan"e i 6rtaći ;ribor #te/;ere i ki.tove&. Morao .a/ .e u
0i;u do."etiti nekoga tko bi /i navedene .tvari /ogao
;o.uditi =a dana. kako /e na.tavni6a i= likovnog ne bi
i.t"erala .a .ata ba3 kao i =adn"i ;ut. C nau/u .a/ ubr=o
u.;io. Fotreban ;ribor ;o.udila /i "e dobra ;ri"atel"i6a i=
;rve klu;e neka 3treberi6a ali ko"a .e ;ovre/eno družila .
na/a lo3i"i/a te na/ "e o.obito /eni 4e.to ;o/agala ;ri
do/aćo" =adaći do3a;tavan"u to4ni0 odgovora na
u./eno/ kao i ;ri .lan"u 6edul"i6a . to4ni/ odgovori/a
na te.tovi/a. Sve u .ve/u 6ura "e bila o. k. Da "e /alo
l"e;3a ne bi 3kodilo ali i ovako "e bila ;rili4no .i/;ati4na.
Da "o" .e .vi<a/ ni.a/ i/ao ;o"/a. To .a/ nai/e .a=nao
od drugi0 6ura i= ra=reda a i neki de4ki .u /e =bog toga
=e=ali. Svo"i/ "e ;ona3an"e/ .a/o ;otvrdila /o"e .u/n"e
a kako 6ure brže .a=ri"eva"u od na. de4kića tada "e n"e=ina
vr6kavo.t bila ;ot;uno o;ravdana.
8a od/oru nakon mato$a na ko"e/ ./o u4ili o
trigono/etri".ki/ $unk6i"a/a #.inu. ko.inu. itd.&
18
;onudio .a/ "e l"uti/ Ment'ol bo/boni/a i 6igareto/ u
=nak =a0vale =a u4in"eno dobro d"elo. 2igarete "e .
ga<en"e/ odbila ali =a bo/bone "o" ni"e dugo trebalo.
Ed/a0 i0 "e u=ela. Malo ./o .e na3alili no ;o4in"ao "e
drugi .at.
8a .atu 0rvat.koga ;o4in"ale .u /o"e m!ke po Darij!.
8a";ri"e /e ;ro$e.ori6a grdila =ato 3to .a/ "u4er e.kivirao
dok .e ;i.ao gra/ati4ki te.t da bi nedugo ;oto/ na dar
;ri/io kola6 i= =alagan"a. Enako u.;ut =a .vaki .lu4a"
neka .e na<e. Evako l"ut i o"a<en "o3 .a/ .a=nao da te.t
.ve"edno /ora/ ;i.ati ali to će biti i=nena<en"e. @ako
neugodno.t ne bi brže+bol"e /inula i/ali ./o blok+.at.
Tra4ak .v"etlo.ti na kra"u be.kra"no dugog tunela ugledao
.a/ .a =vuko/ =vona =a kra" ove kalvari"e i .;o=na"o/ da
./o dana. u=a .ve =lo ko"e /i .e dogodilo trebali ;i.ati i
=adaćni6u. To "e trebao biti neki turobni .a.tavak o "e.eni i
na3e/ ;redivno/ indu.tri".ko/ gradu ali "e to eto ovoga
;uta i;ak odgodila. 5a.ad.
Stigao "e na;okon i .at likovnog odgo"a ili kulture kako li
.e već =ove. Dobro /i "e do3la ova .likar.ka relak.a6i"a "er
./o 4itav veliki od/or <i;ali ;o 0odni6i/a i ;ro.trano/
0olu loveći "edan drugoga. C ;o"edini/ trenu6i/a 4ak ./o
.e i neri"etko .udarali . ;ro$e.ori/a u ;rola=u 3to na/ ni"e
bilo od ;revelike kori.ti =a .t"e6an"e ionako o6"ena/a i
;ona3an"e/ naru3enog ;o=itivnog vladan"a. 7 tako .av
=no"an i 6rven u li6u ra.;akirao .a/ ;ri"atel"i4in 6rtaći
;ribor u/rl"ao bo"e u 4a3i6e i .likao ne3to na te/u
.ve;ri.utne "e.eni. Tonovi žute ./e<e i 6rvene bo"e v"e3to
.u .e /i"e3ali i ;reta;ali "edan u drugi duž 4itavog
19
"avorovog li.ta 3to ./o ga .likali u uvećano/ /"erilu.
Frito/ "e do i=raža"a do3la .va ra.ko3 bo"a i u/i"eće
likovnog .tvarala3tva već ;o/alo odra.li0 d"evo"4i6a i
d"e4aka. E=bil"no.t /ene i /o"i0 vr3n"aka bila "e vidl"iva i=
.vakog ;ote=a ki.to/ i= .vakog obri.a .a .vi0 donedavno
.n"ežnobi"eli0 ;a;ira. T/urni dan ki3ovito vri"e/e
./rknuta li6a ;o.;ani ;rola=ni6i tužne nera.;"evane
;ti4i6e ot;alo li3će . drveća ta/na od"eća... Sve "e to "o3
vi3e do4aravalo odre<enu ."etu /elankoli"u i
be.;ri"ekornu ne/oć ;red ;oka=atel"i/a i v"e.ni6i/a
"e.eni ko"a na. "e o."ećao .a/ .ve =a"edno o;ila .vo"o/
.u/orno3ću i .ivilo/ .vakodnevi6e. 8abr=inu .a/ dovr3io
6rtež i u.;ut =a ;ro/"enu ;oku;io .olidnu 4etvorku da
/alo ra=bi"e/ u4/alu /onotoni"u. Dva ugodno ;rovedena
.ata likovnog i=ražavan"a /inula .u ni ne ;ri/i"etiv3i
koliko 0itro.
Fo.li"e u/"etni4kog .tvarala3tva na red "e do3lo
ra=gibavan"e ti"ela i du0a. C .kladu . vre/en.ki/
;rilika/a ko"e .u bile ;ot;uno .u;rotne "u4era3n"i/a
v"ežbali ./o u dvorani. Bilo "e tu .vega i .va4ega ;ravi
c!$pajz na"ra=li4iti"i0 .;ort.ki0 aktivno.ti. Malo zgib ! vis!
;a .kok uvi. $karicama a na kra"u viktorije =a de4ke
odno.no graničara =a d"evo"4i6e. 7 to "e u.;"e3no o.talo i=a
na. ;a kada .a/ .e ;re.vukao oti3ao .a/ ravno kući "er
/i .e ;o takvo/ vre/enu nikud ni"e i3lo.
Stigav3i do/a . vrata .a/ .e ;o0valio /a/i =a 4etvorku i=
likovnog dok .a/ o.talo "o3 neko vri"e/e u.;"e3no
;re3ućivao. Mora/ ;ri=nati vrlo ./"elo . /o"e .trane no
=nao .a/ ne =adugo. 7= /oga gla.a tata "e na.lućivao
20
/oguću =abrinuto.t i nervo=u ali ni"e bio .iguran o 4e/u
.e konkretno radi. Sve negativno.ti o ko"i/a /e
;ro;itkivao kao ;ravi odv"etnik 3to "e na kra"u kra"eva i
bio "a .a/ vrlo .a/ouv"ereno =du3no i odr"e3ito ni"ekao
ne do=voliv3i /u da /e nav!če na tanak led kako bi0 .ve
;ri=nao. Ma/a "e . ;ot;uni/ o;ravdan"e/ ne3to ;ri"etila
da će otići na in$or/a6i"e u 3kolu kod ra.ke ali /ene "e u
to/ trenutku =a to bolio *on. Iko i ode dotad ću već ne3to
./i.liti. Fot"erali .u /e u .obu da ri"e3i/ =adaću a i ota6
/i "e ;rito/ ;o/ogao ri"e3iti dva te3ka =adatka i=
/ate/atike.
C.nuo .a/ . /i.li/a kako bi0 i "a želio biti .olidan
=a;ravo bol"i u4enik =nati .ve i ne bo"ati .e i.;ita. Ili 3to
/ogu ;oro6i .u "a4i od /ene i to "e ne;obitna 4in"eni6a.
T"e3ilo /e "edino to 3to =na/ da ne /ože/o .vi biti idealni
ba3 onako kako to .a/i želi/o.
21
Srijeda, 11. listopada 19**
Sa .l"edeći/ "utro/ i /ene .u ;otre.le nove neugodne
.;o=na"e. Frva i na"veća od n"i0 bila "e ta da dana. .tara
radi ;o.li"e;odne i da će ba3 dana. ;a=iti na /ene: 3to
radi/ u4i/ li i koliko i .l. 8i"e te3ko ;ogoditi da ni.a/
./io ni /rdnuti i= kuće a to "e bilo ;ot;uno ne;lanirano
neo4ekivano i .a.vi/ ne;ožel"no. E."ećao .a/ .e kao
=arobl"enik =ato4enik vla.titog do/a. Strogo.t ko"u /i "e
/a"ka na/etnula ;od budni/ nad=oro/ i na;u6i/a
;redragoga o6a /oga .ve /e vi3e 4udila i itekako
=abrin"avala. @ao da .u ne3to otkrili kao da .u ;robili /o"
3i$rirani kod. Mora da .u .a=nali ne3to vrlo bolno i
;otre.no. 7li .a/ .e "a .K/ u bunilu i o.obno" laži odaoB Bio
.a/ u ;ot;uno.ti ra.krinkan u ovo" b"e.o/u4no" igri
otkrivan"a i .krivan"a ;ov"eravan"a i ta"ni. Atogod to bilo
ni"e /i .e 4inilo ni/alo be=o;a.no.
Ma/a "e ob"a3n"avala kako i/a neki0 ;roble/a na ;o.lu
;a /i "e utoliko laknulo. 8o 6i"elo .a/ ;ri"e;odne u/"e.to
vani . ;ri"atel"i/a i= =grade ;roveo v"ežba"ući /ate/atiku
i u4eći =e/l"o;i. . ob=iro/ da na.tavni6a dana. na/"erava
;ro;itati na3e uglavno/ labilno =nan"e. Jo3 .a/ .tigao
na6rtati na6rt tlo6rt i boko6rt =a "ednu ./i"e3no+
22
ko/;li6iranu kon.truk6i"u i= te0ni4ke kulture. Sve .a/
obve=e u.;"e3no ;o=avr3avao tako da .a/ . ;ono.o/ ali i
. do=o/ tuge =bog neigran"a . $rendovi/a ."eo =a .tol i
ru4ao =a"edno . /a"ko/ .vo"e o/il"eno "elo > gra0 .
koba.i6a/a i =elenu .alatu. C .vo" =br6i u ko"o" .a/ .e
=atekao ni.a/ .e ."etio .vega 3to .a/ trebao. Tako ne
.a/o da .a/ =aboravio .krivene 6igarete već i kl"u4 od
.tana. 8i /a/a ni"e br=o reagirala na ovu drugu
ne;one.enu .tvar ;a .a/ ;o3ao u 3kolu be= dva i=u=etno
bitna rekvi=ita u /o/ životu. Tek .a/ na radnom mjest!
otkrio vla.titi nenadoknadiv ;ro;u.t.
8a blok+.atu te0ni4ke kulture uredno ./o geo/etri".ki/
;riboro/ 6rtali ra=nora=ne kon.truk6i".ke /odele gledane
.a .vi0 .trana a /irni i .taloženi ;ro$e.or ;regledavao "e
onako u.;ut i na3e do/aće uratke. 8a;okon i "a .a/
"edno/ i/ao ri"e3enu =adaću tako da ni.a/ trebao
;re;i.ivati #=a;ravo ;re6rtavati& od drugi0. Bio .a/ vi3e
nego =adovol"an vid"ev3i u i/eniku u;i.anog ;etaka nakon
odveć dugog "edno/"e.e4nog ;o.ta. Evo/ ;rigodo/ .a/
.e bare/ na trenutak i "a o."ećao i.tin.ki/ 3treber4iće/.
Fri=na"e/ ;redivan "e to o."eća" ko"i "edno.tavno
i.;un"ava ra0lo ti"elo i du3u. 8i.a/ .e u.udio "avno
;ri=nati ali 4inilo /i .e kao da ;ro$ić dana. o6"ene di"eli
$akom i kapom. 8o ni"e /e to odveć ./etalo a "o3 /an"e
ko;kalo.
Drugi "e ;ro$e.or ovoga ;uta ona" i= /ate/atike 3ibao .ve
na=o4ne u ra=redu .vo"i/ dobro ;re;o=natl"ivi/
.taro/odni/ o3tri/ ;ogledo/. Etvoriv3i i/enik ;o
.redini ;ro=vao "e nekoga ;od redni/ bro"e/ 14. Bio "e to
23
u;ravo /o" 3kol.koklu;.ki $rend ko"ega "e ;red ;lo4o/
;itao dva =adatka i ne3to i= teori"e. Eva" "e u .kladu .a
.vo"o/ davno .te4eno/ re;uta6i"o/ nani=ao "o3 "ednu u
/oru petardi ko"i/a "e bio na4i4kan n"egov li.t u i/eniku. 7
dok "e n"egov bio ;re;un trbu3a.ti0 bro"ki /o" li.t u
i/eniku vrvio "e .u0i/ čokotima tek u dru3tvu ;oko"eg
lab!da. Do kra"a .ata odgovarale .u ;red ;lo4o/ "o3 tri
6ure i ;ro;alitet i= =adn"e klu;e do =ida ko"i "e ove godine
do.;io k na/a u ra=red "er "e već dvi"e godine bio
ne;okolebl"iv ;onavl"a4. D"evo"ke .u redo/ dobile
=a.lužene o6"ene: 4etvorku tri6u tro"ku a na".tari"i od
u4enika naravno k!lj!. 5von6e "e doni"elo toliko
i34ekivano olak3an"e.
8a .atu n"e/a4kog "e=ika "edna "e ;o.tari"a ;ro$e.ori6a
6i"elo vri"e/e ;ri4ala kao da govori /aterin"i/ "e=iko/
negd"e na !TL+u ili na F!E * tako da "e uglavno/ nitko
ni"e ni ;oku3ao ra=u/"eti. C$urala .e tako baba u .vo"u
na/a nera=u/l"ivu .;iku. Svi ./o ;re/a n"e=ino/
na0o<en"u ;oku3avali ne3to ;ro4itati #4ita": ra=u/"eti& no
.a/o "e ri"etki/a to dobro u.;i"evalo. Ta "e ;ro$e.ori6a
;utovala i= tride.etak kilo/etara udal"enoga grada ;a "e ;o
to/e i bila ;o.ebna u odno.u na druge kolege u =borni6i.
7ako već u ;ood/akli/ godina/a bila "e vrlo
.a/ouv"erena i ra=borita a održavala "e vitku lini"u i
/ladena4ki look. 7;ak godine .u u4inile .vo"e ;re/da "e
ona v"e3to .krivala o.obne nedo.tatke ako .e oni tako
uo;će ./i"u i /ogu =vati.
Solidno ;ri;re/l"en =a u./eni i.;it =a"edno . ;rvo/
3treber.ko/ ;o.tavo/ ;rakti4ki .a/ "edva do4ekao .at
24
geogra$i"e .tre;eći 0oće li i /ene ;ro=vati da odgovara/.
8"e=ina .u .trogoća i na;ra.it i=gled .tvarali do"a/
nedodirl"ivo.ti a to "e ;ri/"en"ivala i u ;rak.i ;o.ebni/
.tilo/ o6"en"ivan"a u4enika. 7 kako to već oduvi"ek biva .
lo3i"i/ u4eni6i/a ;ro$a "e ;itala .ve druge ali ne i /ene.
7/ao .a/ do"a/ kao da "e na.lućivala da .a/ .e ovoga
;uta =avidno ;ri;re/io =a odgovaran"e ;a .a/o 4eka
neku novu ;rigodu kada će /e u0vatiti ne.;re/nog i
;ri/"ereno nagraditi lo3o/ o6"eno/.
@ad "e .tigao .at v"eronauka ra=red .e gotovo ;re;olovio.
Mnogi ni.u ;o0a<ali na.tavu o katoli4an.tvu ili i0 ;ak to
ni"e =ani/alo. Možebitno .u bili ;ri;adni6i drugi0
v"eroi.;ovi"e.tiB Tko će ga =nati. 7 "a .a/ ruku na .r6e
./atrao da ne bi0 trebao ;ri.u.tvovati takvo" vr.ti
na.tave ali .u /o"i roditel"i vr3ili odre<eni ;riti.ak ko"i/
.u /e u.;"e3no ./ek3ali i dobri/ argu/enti/a ra=uv"erili.
E.i/ toga ;o."edovao .a/ negd"e duboko u .ebi odre<eni
.tra0 od Boga i /oguće ka=ne ko"a bi /ogla u.li"editi.
Co.talo/ ;ona3ao .a/ .e kao i većina labilni0 v"ernika.
Molitve Oče na$ i +dravo Marijo nekako .u /i dana.
neobi4no godile te .a/ o."etio relativno olak3an"e i
du0ovnu le;r3avo.t. Sa.tavak o dvanae.t a;o.tola
;ri.krbio /i "e "o3 "ednu na"vi3u /oguću o6"enu u i/eniku
iako ;ri=na"e/ ni.a/ "e ba3 =a.lužio ali ni.u bile tako
4e.te. Sa.tavak .a/ i.tini =a vol"u ;re;i.ao u;ravo od i.te
one $rendi6e od ko"e .a/ "u4er ;o.udio bo"i6e =a .at
likovnoga. Sv"e.tan .a/ ni"e bilo ;o3teno ni ;red Bogo/
ni ;red vr3n"a6i/a u ra=redu. Ili gleda"ući to . l"e;3e
.trane ni"e bilo ni/alo lo3e na ovako lagan i be=bolan
na4in ;oku;iti i=vr.nu o6"enu.
25
Fo.li"e na.tave /o"a eki;a i "a oti3li ./o .;i.kati onu
6rvenka.tu dvadesetic! u tekućo" valutno" "edini6i.
8aravno tro3ak "e i/ao i i/e a =vao .e flipper. 8i./o .i
ku;ili ni3ta =a "e.ti ali ./o =ato ."a"no utukli vri"e/e od
;ola o.a/ do ;ola devet nave4er.
@ad .a/ .tigao do/a /a/a .e =a;itala gd"e li .a/ bio
toliko dugo 3to radi/ . ki/ .e druži/ i =ane/aru"e/ li
3kolovan"e. Edgovorio .a/ onako kako /i "e u to/
trenutku na"vi3e odgovaralo a ;ravi u=rok /a/ine
nervo=e otkrio .a/ tek ne3to ka.ni"e. Tata "e navodno
/orao otići na kraći .lužbeni ;ut a /a/a "e
na"v"ero"atni"e val"da i= $il/ova ./atrala da on b"eži .
neko/ od .vo"i0 ta"ni6a . ;o.la na ro/anti4an vikend
udvo"e ;re/da "e bio radni t"edan. Ma tko ga 3l"ivi ionako
ga ni.a/ ;odno.io ;a /i ni"e bilo ni važno gd"e i . ki/ "e
.ada. Edno.i /e<u na/a ;ore/etili .u .e "o3 od/alena
kada .a/ ga vidio kako o4i"uka na .tubi3tu . na3o/
.u."edo/ @ati6o/. Mena .redn"i0 godina i .u/n"ivog
/orala ni"e uli"evala ;ov"eren"e. Men.ki "e .vi"et bio
l"ubo/oran na n"u a /u3ki .rdit =ato 3to ni.u .vi i/ali
u.;"e0a kod te na/igu3e. Birala "e inteligentne /u3kar6e .
duboki/ nov4aniko/ i tako .e ;rovla4ila i= dana u dan.
Fre/a /a/ino" ;ri4i ova žena "e bila u na"kraće/ braku u
;ovi"e.ti. Tek 3to .e udala na vla.tito/ v"en4an"u ;revarila
"e /uža . n"egovi/ ku/o/ na 3to "e ova" ;oludio i
;ob"egao glavo/ be= ob=ira. 5ato /i "e "edino /a"ke bilo
i.tin.ki žao ;re/da .a/ i na n"e=inu 4edno.t .u/n"i4avo
gledao. Ena i;ak radi u bolni6i kao /edi6in.ka .e.tra a
=nate da .e u bolni6a/a ;o.ebi6e u noćno" ./"eni .va3ta
ne;oćudno doga<a. 8i"e ;ravilo ali =na .e ond"e tu i ta/o
26
. vre/ena na vri"e/e na;raviti kakva ra=u=dana =abavi6a
u bi"eli/ kuta/a. Tako .a/ nekako na.lućivao .va3ta .e
;ri4alo okolo...
Mo"a "e /a/a bila odveć dobra =a /og o6a u/il"ato i
;ito/o žen.ko biće. S ob=iro/ na odre<enu /ržn"u ;re/a
tati #/užu& /a/a i "a ./o .e i=vanredno nado;un"avali.
Ne.to ./o tako ve4eri =nali ;rovoditi u .va<i ;re;ir6i i
;rili4no .o4ni/ ;.ovka/a dok /e "ednog dana /o" dragi
tata ni"e ;o3teno i=udarao debeli/ kožni/ vo"ni4ki/
re/eno/. Etada "e on u /o/ .r6u "o3 vi3e i=gubio ono
=na4a"no /"e.to ko"e "e odavno u= /a"ku =au=i/ao
odno.no ko"e /u "e ;o .vi/ obitel".ki/ ;ravi/a i
;ri;adalo. Vi3e+/an"e /ene "e ignorirao a /a"ku
=a;o.tavl"ao. 7ako ona to nikada ni"e ;ri=navala o."eća/
da u dubini .vo"e ;redobre du3e i=u=etno ;ati =bog toga.
Ve4era. ka.no ota6 "e na=vao i= nekog ino=e/nog 0otela.
@aže da "e .a/ da /u nitko ne treba ./etati =ivkan"e/ na
tele$on "er u"utro rano i/a nekoliko o=bil"ni0 .a.tanaka .
ugledni/ l"udi/a i ;o.lovni0 dogovora . ;artneri/a.
T"e3eći /a"ku ;olako .a/ =atvarao o4ne ka;ke i ;o;ut
/"e.e4ara odgegao kao neto/ i=legnut ;ilić do .vo"e .obe i
kreveta. Ma"ka "e iako vidno ra=o4arana na.talo/
.itua6i"o/ . tato/ do3la do /ene u .obu i n"ežno /e
;ol"ubila u 4elo. To "e bio n"e=in blago.lov a /eni "e
neobi4no /nogo =na4io. @ad .e vratila u .vo"u .obu "o3
.a/ "e nakratko 4uo kako ;oti0o "e6a u .u."edno"
;ro.tori"i. 5nao .a/ 3to to =na4i ali ni.a/ i/ao r"e3en"e
ko"i/ bi0 "o" ;o/ogao da ;rebrodi ovu kri=u.
27
etvrtak, 1!. listopada 19**
Ma/a .e "utro. ;robudila rani"e no obi4no. !adila "e dvi"e
./"ene .;o"eno tako da .a/ od/a0 otkrio da "e neće biti
.ve do neki0 11 .ati nave4er. Tata "e ionako "o3 dana. 6i"eli
dan na ;utu a u /eni .e rodila ide"a da do/a na;ravi/
tulu/. Br=o .a/ na=ivao .ve $rendove i $rendi6e i= ra=reda
i /a0o/ .u .vi ;ri.tali o.i/ nekoli6ine 3treberi6a ko"e
ionako ne bi0 želio na .vo"o" $e3ti. 7/ao .a/ "o3 ne3to
u3te<enog nov6a ;a .a/ donio i= trgovine neki0 .ala/a
koba.i6a tvrdog .ira neke gri6kali6e .okove ;e6iva i
kek.e.
@ako bi0 /ogao ku;iti .ve 3to .a/ nau/io ;o.lužio .a/
.e /alo i nov6e/ i= /a/ine ka.i6e+;ra.i6e u ko"o" "e ona
3ted"ela =a neke .vo"e žen.ke .itni6e #;ar$e/e don"e
rubl"e ;ribor =a o.obnu 0igi"enu i .l.&. C=eo .a/ i vi3e
nov6a nego 3to .a/ u ;o4etku ;lanirao ali ne3to ću već
./i.liti u .vo"u obranu do /a"4ina ;ovratka kući . ;o.la.
@ako bi0 obavio .ve dodatne ;ri;re/e =a organi=a6i"u
=abave ni"e /i i3ao na ruku "edino dana3n"i ra.;ored .ati.
Bio "e na"natr;ani"i u 4itavo/ t"ednu. !a=/i3l"ao .a/ kako
će .e to odvi"ati i ra=ra<ivao .trategi"u ;ute/ do 3kole.
28
8a nulto/ .atu t"ele.nog tr4ali ./o vani na ;oligonu )0+
/etar.ku dioni6u ;o /ogućno.ti u 3to "e /oguće kraće/
vre/enu. Bio .a/ /e<u brži/a u ra=redu 3to "e u /eni
.tvaralo du0 vo<e. Bilo "e to val"da na.l"edno ;re/a tatino"
obitel".ko" 6rti.
Blok+.at /ate/atike =na4io "e u"edno i blok+.at
ne.igurno.ti tre/e i .tre;n"e od /oguće ;rov"ere
#ne&=nan"a. C;ravo .e to nedugo =ati/ i dogodilo. Fro$e.or
"e =adao de.et =adataka ko"e "e trebalo ri"e3iti u roku od
;ola .ata. C4inio "e to da vidi koliko redovito ;onavl"a/o
gradivo. 8a"žalo.ni"e od .vega bilo "e to 3to .u .ve to bili
=ada6i i= =birke a "a .a/ "edva ri"e3io dva i to ne =na"ući
koliko/ to4no3ću. Svi ti =ada6i bili .u =adavani =a do/aći
uradak a "a .a/ ;o .taro/ dobro/ obi4a"u vrlo ri"etko
#4ita": nikada& ;i.ao do/aće =adaće. @ako ./o =avr3avali
;i.an"e te.ta tako na. "e ;o"edina4no ;u3tao van na
0la<en"e i uran"eni veliki od/or ko"i ću vrlo dobro
i.kori.titi. 5avr3io .a/ te.t /e<u ;rvi/a i ;ri4ekao .vo"u
eki;i6u na 0odniku. Mo"i ko/;ići i "a oku;ili ./o .e =a
neki0 de.et /inuta i ;o3li .vi =a"edno i=van 3kole na =rak.
8eki .u "eli .endvi4e od do/a a "a .a/ odlu4io dok "e "o3
bio dan i li"e;o vri"e/e odigrati nekoliko rundi ;ikulan"a i
o.vo"iti od ;rotivnika nekoli6inu ;ri/"eraka #naftalinki
mjesečarki i porc!lanki& ko"i .u /e .e o.obito do"/ili. Bilo
"e tu i neki0 klina6a i= niži0 ra=reda ko"i/a ./o nekoliko
;ikula "edno.tavno otu<ili. Eni .u na. .e ;rili4no bo"ali ;a
.e ni.u ni u.udili 6inkati na. .tari"i/a. Val"da =bog ovakvog
iživl"avan"a nad nedužno/ d"e4urli"o/ ni.a/ uo;će i/ao
.reće u ovo" =e/l"ano" igri. Atovi3e u/"e.to da i0 o.va"a/
29
"a .a/ ;ikule .kro= neo4ekivano gubio. Ta na. "e igra
;od."ećala na ko6kare i n"i0ove 0a=ardne uloge. 8o i;ak
;ri ;o/i.li na ve4era3n"i tulu/ .ve .a/ ubr=o ./etnuo .
u/a i 0ladne glave na.tavio biti .udionik odgo"no+
obra=ovne tirani"e.
8a .atu gla=bene u/"etno.ti ;ro$i6a "e ;u3tala neke ka=ete
i gra/o$on.ke ;lo4e o=bil"ne iliti kla.i4ne gla=be. Fotaknut
."etni/ a na /a0ove že.toki/ tonovi/a /i.li .u /i
le;r3ale ;o.vuda. Tek bi0 .e u trenu6i/a ;rodornog =vuka
bubn"a ba.a ili trube trgnuo i .0vatio gd"e .a/ =a;ravo.
C "edno/ trenutku ;ogled /i .e 4a.ko/ =au.tavio na
u4itel"i4ini/ noga/a. 8i.a/ /ogao v"erovati da "edna žena
u rani/ 4etrde.eti/a ne ;o.veću"e .ebi i .vo"o" 0igi"eni
dovol"no ;ažn"e. 5a .vo"e godine bila "e ;o;rili4no =godna
ot;rilike /a/ini0 godina. Ili i;ak ne3to /e kod n"e
ui.tinu i=nenadilo ;a 4ak i =a./etalo. 5ureći blentavo u
n"e=ine noge kro= tanke 0ula0o;ke do.ta .u .e nagla3eno
na=irali redovi gu.ti0 6rni0 /al"i6a. Fo/i.li0: ,e li mog!(e
da jedna tako obrazovana ena nije jo$ č!la za depilacij!-
.leda li ona !op(e reklame/ čita li novine i enske magazine/
$to joj s!pr!g i djeca ka! na to- 8oge "o" .tvarno i=gleda"u
odurno. @ao da "e i= dva di"ela .a.tavl"ena > gore /ilo
žen.ko biće a dol"e 4u;avi kr3ni /už"ak ta/o negd"e i=
doba ;aleolitika. S /u4ni/ vi=i"a/a do4ekao .a/ =vono i
oti3ao na gable6 . ne ba3 ;reveliki/ a;etito/ nakon
onoga /alo;ri"e vi<enog.
30
Dana. /i .e "eo burek .a .iro/ ;a .a/ .toga o;ravdano
;o.lu3ao .vo" želuda6 utaživ3i glad. Bio .a/ /u =a0valan
na kvalitetno" .uge.ti"i.
8ovo i=nena<en"e =a /ene dogodilo .e ;o4etko/ 4etvrtog
.ata #n"e/a4ki "e=ik&. @ako .a/ tada .a=nao ;ro$e.ori6a će
i.;itivati 6i"eli .at na";ri"e ;rov"erava =adaću #.a.tavak& a
;oto/ .vakoga ;o"edina4no > ;re;ri4avan"e dva"u 3tiva ;o
žel"i. Mi.lio .a/ o;et =bri.ati .a .ata ali "e već bilo ka.no.
8"e/a4ki ni "e=i6i uo;će nikada /e ni.u u dovol"no" /"eri
;rivla4ili. Takve ;red/ete u 3koli u4io .a/ .a .nažni/
gnu3an"e/ i odbi"an"e/ u .vako" .itua6i"i. Stari"a
;ro$e.ori6a onako u/orna od .vakodnevnog ;odužeg
;utovan"a .vo"e "e t"e.kobe i u/or od ;uta li"e4ila
;ro;itivan"e/ lo3i/ o6"ena/a i /inu.i/a u i/eniku te
;ovi3eni/ tonovi/a u;ućeni/a oni/a ko"i "e ne .lu3a"u.
Tako .a/ "e bare/ "a doživl"avao. Ta" ./o "e .at i/a/
do"a/ gotovo .vi i=b"egavali i ni./o "o" .e 0t"eli ;okoriti
4ak ni uvi"ek lo"alni 3treberi. @ad "e u;i.ala nekoliko
ko/ada i /inu.a u i/enik ;o;u.tila "e nevol"ko a ;oto/
./o ;revodili neki ;rili4no .ložen tek.t. E;et .a/ .e
i=vukao =a dlaku i to /i "e i/;oniralo nakon .vega.
I .ada =a ;ro/"enu .at engle.koga. Mo"e .tre;n"e o
/ogućo" ne;lanirano" eru;6i"i odu3evl"en"a =a/a/no/
na.tavni6o/ ni.u .e na .vu .reću obi.tinile. 5a3to ili kako
toB Fa "edno.tavno =ato "er "e ;ro$e.ori6a val"da ;ou4ena
;ro3li/ ne/ili/ i.ku.tvo/ do3la 3tono bi .e reklo
=ako;4ana do grla te /ak.i/alno u3togl"ena i o=bil"na.
E."etio .a/ bila "e nekako u=ru"ana i l"utita 3to ni"e bio
n"e=in obi4a". Sigurno .inoć ni"e ni3ta dobila a odno.ilo .e
31
na na"nor/alni"e l"ud.ke $i=i4ke ;otrebe ono 3to .vako"
ženi i /u3kar6u . vre/ena na vri"e/e zatreba. 7 ona "e u
.kladu .a .vo"o/ kolegi6o/ i= =borni6e ;o4ela i.;itivati
ali "a uo;će ni.a/ reagirao nego .a/ "e =a/i3l"ao u
na"bol"e/ .v"etlu ;ri."eća"ući .e ;oned"el"ka i nultog .ata.
@ad /e ;ro=vala da odgovara/ noge .u /i .e od."ekle.
8e3to /e u;itala a "a o;4in"eni/ n"e=ino/ ;o"avo/ bio
.a/ kao odu=et. C .vo"o" .a/ glavi n"e=in u;it ;rotu/a4io
kao .vo"evr.nu ne/oralnu ;onudu. 8a trenutak .a/
.a/oga .ebe u.;io 3okirati ali .ve "e tra"alo "ako kratko.
Fre;ri4avao .a/ nekakav tek.t a"/o reći na 3atro
engle.ko/ "er .u /i drugi 3a;tali. Gla. /i "e o."etno
;odr0tavao. Ta" "e=ik ko"i/ .a/ govorio bio "e vi3e
nekakva /"e3avina n"e/a4kog 0rvat.kog i engle.kog. 5a
o;ro.titi /i "e "er /i .e .ve ;o/i"e3alo. Fro$e.ori6a "e
0vala Bogu i/ala ra=u/i"evan"a u ti/ .itua6i"a/a kada
tre/a odvu4e 4ov"eka =a;ravo di"ete u nežel"eno/
./"eru. 8a kra"u gotovo da /i "e ;oklonila tri6u u i/enik.
7;ak .a/ "a "edan .i/;ati4an de4ko ko"i "o" .e =a.igurno
;o/alo i .vi<ao a ona /eni "o3 i vi3e. De+0e? 8ekH .e =na?
8a biologi"i ./o u4ili o krito."e/en"a4a/a. Da ti glava
;ukne od .ilni0 glu;o.ti ko"e .a/ tada 4uo. Biologi"u "e
i;ak trebalo dobro ;o=navati ali na4in na ko"i "e to na3a
u4itel"i6a ob"a3n"avala ni"e bio ni/alo .uvi.ao već
na;rotiv ;ot;uno ;oražava"ući i odbo"an .vi/a na/a.
8akon biologi"e /o"a eki;i6a i "a ;o3li ./o k /eni do/a.
8a ;ovratku kući #=a;ravo k /eni& o;.krbili ./o .e
6igareta/a te oboružali Stockom 0odkom i 1arlovačkim. 5a
6ure ./o kao ;ravi kavaliri ku;ili litru nekog likera od
32
vi3n"e #bar /i.li/ da .e =vao C'err)& 6rno vino i Col! =a
;ri;ravu obožavanog na/ bamb!sa.
Mu=ika "e tre3tala $rendovi .u 4agali de4ki 6ugali 6ure .e
6erekale "edni .u "eli drugi .;avali... Sve u .ve/u ;ravi
;rav6ati tulu/? 7ako već vidl"ivo nalivene 6ure .e ni.u
#;o&dale. Mora i/ .e ;ri=nati vrlo .u .ložne u nau/u i
do.l"edno.ti te i=u=etno /oralne i 4e.tite. Ili .rećo/ ne
=adugo. 5abava "e kul/inirala ra.;o"a.ano3ću većeg di"ela
/og ra=reda. Fle. ;o .tolovi/a ;ar ra=bi"eni0 $la3a 6ure u
grudn"a6i/a #ove bu"ni"e .u ga "edno.tavno /orale no.iti&
de4ki u bok.eri6a/a /a/a na vrati/a...
Da u;ravo tako. 2rvena alar/na žarul"i6a .e u;alila
oku;l"eno/ i ra=u=dano/ /no3tvu. Je li to bilo od
alko0ola golotin"e ili divl"e ro6k gla=be ne =na/ to4no ali
kad "e /a/a otkl"u4ala ula=na vrata .vi ./o .e u .totinki
.ekunde ;ribrali otri"e=nili navukli odba4ene ;rn"e na
.ebe i o.tali .ka/en"eni ;ribo"ava"ući .e ;rve reak6i"e
/o"e .tare.
E4ito u/orna od =a0t"evnog ;o.la /a/a "e . gr4e/
;re3ut"ela vi<eno guta"ući gole/u knedlu ko"a "o" "e
=a.ta"kivala u grlu. Sa/o "e u ;rola=u dok "e ula=ila u .vo"u
.obu /alo od/a0nula ruko/ u =nak ;rote.ta i ka=ala da
/alo .ti3a/o gla=bu "er "e već ka.no a i ona bi .e 0t"ela
na.;avati. 5na4ilo "e to .a/o "edno > kra" ove ra=vratne
tine"džer.ke =abave. To .u ubr=o .0vatili i /o"i go.ti na
ve.eli6i te .u .e ;o.tu;no ;ovla4ili . bu4nog ;o;ri3ta
.vatko .vo/e do/u.
33
@ada .e /a/a /alo od/orila #;o3to ni"e /ogla u.nuti
v"ero"atno od .tre.a na ;o.lu i ka.ni"e do/a& =a"edni4ki/
./o .naga/a ;o.;re/ali nered u dnevno" .obi ku0in"i i
;ro.trano/ balkonu. Sve ./o doveli u red i ;rvobitni
;oloža" nakon .at i ;ol. Ma"ka vi3e ni"e ;ro=borila ni ri"e4 a
"a .a/ i.to tako 3utke oti3ao u .vo"u .obu ra.;re/io .e i
ra=/i3l"ao o .utra3n"e/ danu ko"i bi ;o /ene /ogao biti i
vi3e no o;a.an. 8ai/e /a/a .utra treba ići kod ra.ke na
una;ri"ed dogovorene kon=ulta6i"e. E.i/ lo3i0 o6"ena
roditel"i/a .a/ ;re3utio i ;ro3lot"edni roditel".ki .a.tanak.
8i"e /i .e ba3 na"bol"e ;i.alo. Ili bit će 3to biti /ora. Evi/
;"e.ni4ki/ =akl"u4ko/ u.nuo .a/ debelo i=a ;onoći.
34
Petak, 1". listopada 19**
Li"e; ali neo;i.ivo težak dan bio "e ;reda /no/. Sun4ev
."a" gla.na budili6a i =von"ava tele$ona ;rekinuli .u /o"e
li"e;e .nove .nove o .kladno" i vedri"o" budućno.ti.
8e.;retno .a/ u.tao i= kreveta gotovo .e .ru3iv3i kako
bi0 .e .tigao "aviti na tele$on. 5vao "e tata i ;oru4io /i da
.tiže ve4era.. Sa.vi/ .lužbeno .a/ odgovarao na n"egove
u;ite ;otvr<u"ući da "e ovd"e .ve u na"bol"e/ redu. Ili ni"e
bilo tako.
Ma/urno "utro "o3 /e vi3e o/a/ilo ;ri ;ogledu na
kalendar =a dana3n"i dan. 7 kako .a/ ;o obi4a"u vrlo
;ra=nov"eran tako .a/ i .ada o.tao =a;re;a3ten vid"ev3i
datu/ na kalendaru. End"e "e .ta"ao datu/ #bro"4ana
o=naka& ko"i /i .e nikako ni"e .vi<ao. Nak i u na"gori/
.novi/a na.to"ao .a/ da .e ne .u.retne/o > "a i petak
trinaesti. 5bog .inoćn"e ;i"anke ni.a/ v"erovao u to 3to
vidi/ ali /i .e vrlo br=o .ve ra=bi.trilo ;red o4i/a. 8a
kalendaru "e li"e;o i 4itko bilo na;i.ano petak/ 23. listopad
2455. 7=u=ev3i odla=ak /o"e .tare u 3kolu i dola=ak tateka
kući ni3ta .e lo3e ne bi trebalo dogoditi. 8o ka.ni"e .e
i.;o.tavilo da ni"e ba3 .ve bilo tako idili4no i
be.;ri"ekorno.
35
Ebukao .a/ .e ne3to ;rigri=ao nabr=aka i i.tr4ao na
balkon. Već .a/ duže vri"e/e o.lu3kivao /o"e .u."ede
vr3n"ake ko"i .u vani na livadi pra$ili nogo$. Bila .u
;etori6a dakle "edan i/ "e nedo.ta"ao =a igru. S"urio .a/
.e ni= .te;eni6e =grade i već =a /inutu bio u o/il"eno/
dru3tvu. 5bog ru;a na ovo/ travn"aku ra;idno ./o .e
;re.elili na livadu i=a =grade u ko"o" .a/ .tanovao. Ta/o "e
teren bio ;ri/"etno ravni"i i .a/i/ ti/e ;ogodni"i =a
kvalitetni"e ;ote=e na travi.
8akon =abi"ena dva gola u ;rotivni4ku /režu ;ri 4e/u
./o .vladali .u;arnike re=ultato/ ):: ;o3li ./o .e
=a.luženo od/oriti na =idiću kod ula=a u .u."edno .tubi3te.
Enako vrući/a i u.;u0ani/a ni"e na/ ni na kra"u ;a/eti
bila /oguća o;a.no.t t". bo"a=an od ;re0lade. Beton.ki "e
=id nai/e u ovo doba godine bio 0ladan kao led. @ako
doi.ta ni./o =dravo ra=/i3l"ali =a okre;u ./o ku;ili litru i
;ol /r=le #are te "e . gu3to/ ;o;ili brat.ki "e ;odi"eliv3i.
Mi/o na. .u gore+dol"e ;rola=ili .u.tanari te naba6ivali
;re/a na/a ;oko"u ri"e4. I /i kakvi već "e./o #/ali
0uligan.ki klan& ti0i/ ;.ovka/a ne;ri.to"ni/ ge.ta/a i
/i/iko/ .a/o ./o ;rola=ni6i/a davali do =nan"a da ne
;o3tu"e/o nikoga i da na/ .e uo;će ne treba"u obraćati.
Trenutak ;o.li"e dvi"e .u o/alene !o/kin"e ne3to i=vla4ile
i= konte"nera =a ot;ad a /i ./o i/ ;oti0o na ;r.ti/a
;ri3li . le<a i ;oku3ali i0 =atvoriti u tu veliku /etalnu
kon=ervu da ne /ogu i=aći. C nau/u ni./o u ;ot;uno.ti
u.;"eli ali .u na/ one =ato u trenutku gn"eva i ;re;ada na
.vo/ /aterin"e/ "e=iku doba6ile neke ;ogrdne ;.ovke
ko"e ./o po na$ki itekako dobro ra=u/"eli.
36
Ed o.tali0 .;a4ki ko"e ./o toga ;ri"e;odneva u4inili bio "e
.koro "edan ra=bi"en ;ro=or na autu .u."edu lo;to/
gotovo i=bi"en =ub 3;ri6an"e ;rola=nika vodo/ i=
;la.ti4ni0 ;i3tol"a... 8a"lo3i"e od .vi0 na. ;ro3ao "e i;ak /o"
dvi"e godine /la<i ;ri"atel" ko"e/u "e "edna .tara baba i=
=grade do /o"e ;ri.vo"ila nogo/etnu lo;tu ;ravu
konjač! i ;ret0odno "e i=bu3iv3i ;rere=ala nože/ ;o
;ola. Fre/a n"e=ini/ ri"e4i/a ;revi3e ./o vikali "edan na
drugoga .ve to u žaru borbe a .tari"i l"udi ;.i0i4ki ne
/ogu ;odno.iti toliku buku 6iku i gra"u ra.;a/ećene
o/ladine. Bila "e to već druga lo;ta ko"a "e ovako ne.lavno
okon4ala .vo" vi"ek tra"an"a. Frvu lo;tu na/ "e .a .vi0 3e.t
kota4a #. "edne .trane& ;rega=io te3ki tegl"a4 totalno "e
i=/r6variv3i i .abiv3i tako da "e od n"e o.tala .a/o "edna
otužna kožnata ;ala4inka.
E.tao .a/ vani /alo duže "er ni.a/ i/ao ;rvi .at na.tave
3to "e =a ;etak kao ;o.l"edn"i radni dan u t"ednu i vi3e nego
;ožel"an ra.;let. S;re/io .a/ .e =a 3kolu i ;o0itao u
./"eru ."evera.
Fute/ .u neka .itna d"e6a #;rvi ili drugi ra=red o.novne&
ra=ba6ivala ;etarde ;o ;lo4niku ;la3iv3i nedužne
;rola=nike uglavno/ .tari"e ionako kr0koga =dravl"a.
Star4eki .u .a =gražan"e/ ko/entirali kata.tro$alno lo3
odgo" dana3n"e d"e6e i /ladeži. Ja .a/ tako<er ;ota"no
ki;io od ./i"e0a =adržava"ući ga kra"n"i/ na;ori/a da ne
;ra.ne/. Fa.ivni ;ro/atra4i .u to /ožda i .kužili ali /ene
ni"e bilo o.obito briga.
I u 3koli .e ni3ta gore ni"e /oglo dogoditi. C/"e.to da
;ro$e.ori6a i= 0rvat.kog da ;i./eni i.;it kako "e obećala
37
ona "e ;o4ela u./eno i.;itivati .ve one ko"i0 u ;oned"el"ak
ni"e bilo na na.tavi. Frvoga "e ;ro=vala /ene. Be= ;revi3e
nećkan"a =du3no .a/ odbio odgovarati ;rote.tira"ući i
tražeći ;i./enu ;rov"eru =nan"a. 7.;riku da .e ni.a/
.tigao dovol"no ;ri;re/iti naravno ni"e uvažila ;a .a/
tako u= "edini6u i= =alagan"a ubil"ežio i k!lj! i= u./enog. 7
to ba3 dana. kada /a/a dola=i u 3kolu na in$or/a6i"e.
8a veliko/ od/oru .a/ i=a ugla vidio /a"ku ko"a "e vrlo
l"utito odla=ila kući. Et;rilike .a/ na.lućivao 3to /e /ože
4ekati kada .e vrati/ do/a.
8a engle.ko/ ;ro$e.ori6e ni"e bilo "er "e i/ala neki
.e/inar ko"i .e održavao negd"e na "ugu na3e =e/l"e.
8i./o "o" to =a/"erili a "a i= vi3e ra=loga =na .e i ko"i0.
8a .atu ke/i"e vr3ili ./o neke 4udnovate ;oku.e.
Ji=ika /i .e ;o ;rvi ;ut u4inila =ani/l"ivo/. C4itel" /e
=adužio da /u /alo ;o.;re/i/ laboratori". Fridružio /i "e
"o3 dvi"e vr3n"akin"e i= ra=reda ko"e .u trebale ;rebri.ati
vlažni/ kr;a/a i .ložiti u ;ri;adne ladi6e ono 3to .a/ "a
;retu/bao. @ako ./o bili ;reti0i o.i/ ;ovre/enog
0i0otan"a u4itel" "e =agala/io na na. neka ne .;ava/o već
radi/o. Ed tog trenutka ;o4eli ./o o=bil"ni"e .0vaćati
.vo"u dužno.t i ;ov"erenu na/ =adaću ;a ./o .e /alo
grubl"e odno.ili ;re/a .tvar4i6a/a u labo.u dižući
;o;rili4nu buku. C4itel" "e =adovol"no ;ovikao: Taaakooo/
momčinooo! E=ario .a/ .e ;ono.an ;red 6ura/a ko"e .u
.e ./"e3kale. Ba3 "e .u;erbr=o =avr3io ova" .at.
Fovi"e.t "e i.;itivala one ko"i "o3 ni.u odgovarali.
38
Sl"edeći t"edan .u /e o4ekivali bro"ni te.tovi kontrolni i
u./eni i.;iti ali i ne=aobila=na =adaćni6a i= 0rvat.koga.
Dvala Bogu da "e .tara obavila kon=ulta6i"e ;ri"e ovi0
te3ki0 dana.
@ad .a/ .tigao kući roditel"i .u ne3to ;oti0o ra=govarali
;oto/ ./o ve4erali u /iru a onda .u obo"e u gla.
v"ero"atno na una;ri"ed dogovoreni =nak i.;alili .rdito:
O5a3to .i na/ krio =a roditel".ki .a.tanakB 5a3to na/ ta"i3
o6"eneB 5a3to... 5a3toBP
Fitali .u oni "o3 /nogo toga a "a "adan ni.a/ =nao ka/o
da ;ogleda/ da o."eti/ bare/ kratkotra"ni .;a. ili ruku
=a3titnika ko"i će /e ;ovući k .ebi da .e ne uto;i/ u
vla.titi/ nei.tina/a. 7=re3etali .u /e ;itan"i/a od ko"i0 /i
.e do.lov6e =avrt"elo u glavi. Strogo.t u=ru"ano.t o."eća"
;revareno.ti i ka=na na ;o/olu nadvili .u .e nada /no/
kao gole/a ;"ena na"gu3ći0 i na"debl"i0 gr/l"avin.ki0
oblaka ko"i .u .vakog trena trebali i.;u.titi veliku koli4inu
0ladni0 ki3ni0 ka;i .ku;l"eni0 u "e=ovito/ ;l"u.ku. Tata "e
/alo ;ri4ekao /o" odgovor ali kako ga ni"e na vri"e/e
dobio ;odivl"ao "e kao nikada do .ada. 5grabio "e re/en i
o;alio nekoliko ;uta ;reko /o"i0 le<a de/on.trira"ući
.vo"u .ilu i nad/oć. Je6ao .a/ i ;lakao kao tek ro<eno
di"ete nekako ot;u=ao u .obu i =avukao .e u krevet
.nužden i ;o.ti<en. Gd"e .u .e .ada .akrili#e& .vi ti .ilni
d"e4"i ;ravobranitel"i#6e&B
!oditel"i /e vi3e ni.u ni ;ogledali te ve4eri. Jedino .a/ 4uo
/a"ku kako ;redba6u"e o6u da ni"e trebao biti tako grub .a
39
/no/ i kako /e o4eku"e .troga ka=na. Vrtio .a/ .e 6i"elu
noć ne /ogav3i =a.;ati. Tek ;red "utro .an /i .e li"eno
navukao na o4i.
40
S#$ota, 1%. listopada 19**
C"utro oko , .ati /a/a "e u3la u /o"u .obu i rekla /i da ne
./i"e/ van na igran"e ;uni0 /"e.e6 dana .ve dok ne
;o;ravi/ o6"ene. 5nao .a/ 3to "e to =na4ilo i koliko ću
.ada /orati u4iti. 8e/a vi3e televi=i"e gla=be igran"a .
vr3n"a6i/a dru3tva 6igareta ra4unala i igri6a. Sa/o
u4en"e u4en"e i u4en"e. Fetak 1:. "e ui.tinu i.;unio .va
/o"a =la i tegobna o4ekivan"a a /ene .a.vi/ ;oni=io
u4inio /an"i/ od /akovog =rna.
Dan "e ;rotekao "adno .a.vi/ lo3e i do.adno unutar 4etiri
ne;rela=na =ida. Sve 3to /i "e o.talo a 3to /i "o3 ni.u
u.;"eli ;ronaći i =abraniti bila .u tri ;ri/"erka neki0
.trani0 ;orno+4a.o;i.a u= ko"e .a/ ;roveo gotovo 4itav
dan. Evako =atvoren i =akl"u4an u .obi bare/ .a/ u.;io u
/iru .;o=navati vla.titu .;olno.t. Frou4ava"ući .ebe
#uživo& ;rou4avao .a/ i žen.ko ti"elo #.a .lika& 3to /e u
;o.l"edn"e vri"e/e ;o.ebi6e od onog dana . ;ro$i6o/ i=
engle.kog .nažno =aoku;l"alo.
S roditel"i/a gotovo da ni.a/ ra=/i"enio ni ri"e4. Dok .u
oni gledali televi=i"u "a .a/ ;i.ao dnevnik =a/i3l"a"ući
.ebe i ;ro$e.ori6u... kako bi0 . n"o/ /ogao ra=/"en"ivati
41
n"ežno.ti. 7n.;ira6i"a /i "e .ti=ala ;ona"već/a i= vrući0 i
;a;reni0 4a.o;i.a 4i"i .a/ .adrža" .a =adovol".tvo/ u;i"ao
u .ve .vo"e ;ore bol"e re4eno udove.
5a.;ao .a/ =adovol"an 3to /i "e "edan dan ka=ne o/ogućio
.;o=navan"e .ebe .vo"i0 bližn"i0 te "e bio neuobi4a"eno
kori.tan =a /o" budući e/o6ionalni ra=vo". Val"daB
42
&edjelja, 1'. listopada 19**
8ed"el"a "e kao i .vaka druga bila ;ravi dan =a ;o."et 6rkvi
i odla=ak na Svetu /i.u naravno . roditel"i/a. Jutro "e tako
i =a;o4elo. Svi ./o .e li"e;o uredili i u3/inkali od"enuli
./o bi"ele ko3ul"e i 6rne 0la4e #tata i "a& a /a/a "e u=
bi"elu blu=u od"enula ta/no;lavi 3o.. 8aba6ili ./o "akne i
nata3te oti3li u 6rkvu.
Sve "e "o3 bilo .u/orno od ;rek"u4era3n"eg dana =na .e
;oradi /ene i /o"i0 gri"e0a. Trebao .a/ .e i.;ov"editi =a
=lod"ela ko"a .a/ nedavno ;o4inio ali "e već i .a/ odla=ak
na Svetu /i.u trebao na=na4iti /o"e lagano ;ro4i3ćen"e
du3e i /ini+i.;ovi"ed.
C 6rkvi "e vele4a.ni ;ro;ovi"edao o obitel".ko" =a"edni6i i
n"e=ino" važno.ti u dru3tvu. 5a ;ravo 4udo u;i"ao .a/
/o=go/ .vaku .većenikovu ri"e4. 8akon /i.e o."ećao .a/
.e "a4i/ .nažni"i/ i ot;orni"i/ na =lo ko"e .talno i
oda.vud vreba.
8ed"el"ni na. "e ru4ak .ve nekako ra=n"ežio. 7/ao .a/ blagi
o."eća" da .e du0ovi u na3o" kući ./iru"u.
43
@a.ni"e ;o.li"e;odne nakon ru4ka ota6 /i "e ;o/agao .
u4en"e/ ;red/eta ko"e .a/ =a .l"edeći t"edan /orao
.olidno nabubati 3to na;a/et a 3to ra=u/o/. E6a .a/
dugo netre/i6e gledao i .0vatio da on uo;će ni"e tako lo3
kakav .e na ;rvi ;ogled 4ini. 5nao .a/ bio "e o;terećen
.ilni/ obve=a/a na radno/e /"e.tu ali i 3ire. Co.talo/
ti3tilo ga "e ono 3to i .ve l"ude #vi3e+/an"e& na ovo/
okrutno/ .vi"etu: vraćan"e kredita ;od/etan"a na
radno/e /"e.tu ;oneki =drav.tveni ;roble/i dru3tveno+
;oliti4ki ;roble/i .u/n"i4avo.t l"ubo/ora... da ne
nabra"a/ dal"e.
@a.ni"e nave4er kada ./o .ve ;onovili i bili uv"ereni da
.a/ glavninu =a;a/tio do;u.tili .u /i da ;ogleda/ neku
ko/edi"u na telki.
5a.;ao .a/ oko 22 .ata "er .a/ u"utro rano i/ao na.tavu.
San /e odveo dal"e u nei=v"e.no.t. !a=/i3l"ao .a/ o
ono/e 3to /e o4eku"e u iduće/ t"ednu. Fri=nao .a/
.a/o/e .ebi da .e ;od 0itno /ora/ /i"en"ati. 7 to
nabol"e...
44
!. dio
45
46
Ponedjeljak, !". lipnja 19**
8akon 3to .u .e .tra.ti u /o"o" kući uvelike .ti3ale a "a u=
;o/oć roditel"a i ;laćeni0 in.truk6i"a ;o;ravio .ve .vo"e
nedovol"ne o6"ene u ;rotekli/ /"e.e6i/a lak3e .a/ di.ao.
Akola "e ;red ko"i dan =avr3ila i .ve brige .u .ada o.tale i=a
/ene. 7=nenada .u /e ;o4ele =aoku;l"ati neke nove i
do.ad nei.tražene te/e.
C.tao .a/ već vrlo rano oko * .ati ;re/da ni.a/ trebao
ići u 3kolu. 8e3to /e vuklo u ku;aoni6u. Melio .a/ .e
o."ećati 4i.to /iri.no i .v"eže. Lagano .a/ .e otu3irao. Frvi
;ut u životu u=eo .a/ tatinu britvi6u i ;otegao n"o/e ;ar
;uta ;reko obra=a. C.;io .a/ .kinuti ;ar kovr4avi0
/al"i6a kod u3i"u i i.;od no.a. 8a=irale .u .e već t"edni/a i
bilo i0 "e ružno vid"eti. 5adn"i0 dana na.tave već .u /e
neke 6ure =e=ale a $rendovi i= ra=reda .u bili ;ono.ni.
S/i"ali .u .e i bodrili /e ne3to kao u .tilu: #apokon i ti
postaje$ pravi m!$karac! E."ećao .a/ ;ro/"enu ko"a
;o.tu;no nadola=i ;a .a/ "e 0tio do4ekati .;re/an.
S0vatio .a/ da "e ula=ak u ;ubertet vrlo 4udna ali i /oćna
.tvar. 8aravno ti"eko/ .vog ;rvog bri"an"a u.;io .a/ .e
;ore=ati. 7.6urilo "e /alo krvi i= /ikrorani6e ali ni3ta
47
o=bil"no. Brže+bol"e utrl"ao .a/ nekoliko ka;i tatinog
lo.iona ;o.li"e bri"an"a na ba=i alko0ola i o."etio lagano
;e6kan"e i .vrbež. 2rveni ;likovi .u blago i=bi"ali na koži
no .rećo/ ni.u dugo ;otra"ali. Tako .v"eže oku;an i
na/iri.an .tao .a/ ;red ogledalo. Jo3 gol tek u
bok.eri6a/a 4inio .a/ neke ;okrete ko"i bi vi3e
odgovarali $il/.ki/ "una6i/a nego "edno/ tine"džeru ko"i
.e tek odvažio nakratko ;ribližiti .vi"etu odra.li0. Gledao
.a/ .vo"e bli"edo ti"elo i uo4avao na n"e/u bro"ne
nedo.tatke ;o;ut blago ;ogrbl"eni0 le<a /r3avo+kvrgavi0
nogu i 3il"a.tog no.a. 5gr4io .a/ ruke u laktovi/a i
;oku3ao na;eti /i3iće nadlakti6e. Bili .u .labi i ne=a/"etni.
8evino d"e4a4ko ti"elo ni"e /i .e o.obito .vid"elo ali .a/
4vr.to odlu4io uložiti truda u n"egovo oblikovan"e. Frito/
ni.a/ toliko /i.lio na =dravl"e nego kako .e do;a.ti
6ura/a =a;ravo "edno" 6rvenoko.o".
Već /e neko vri"e/e ;rogan"ao ;o.eban o."eća". To "e bila
ko/bina6i"a u.0ićeno.ti kad "e 4ov"eku .ve lako 4initi i
vedrine kad te nitko i ni3ta ne /ože ra=l"utiti. @ri.tina /i
nikako ni"e i=la=ila i= glave. 7=daleka "e .li4ila Fi;i Dugo"
Nara;i ko"u .a/ kao /la<i volio gledati na televi=i"i.
8"e=ine kovr4e bile .u .i/;ati4ne a ;oneka ;"egi6a na li6u
vrlo =avodl"iva. @ad ./o .e /i/oila=ili na 3kol.ko/
0odniku uvi"ek "e /iri.ala na neko voće > ./okve tre3n"e
ili "agode ba3 .ve ono 3to voli/. 7ako to nevol"ko
;ri=na"e/ 4ini .e da .a/ .e =al"ubio. Te ugodne e/o6i"e
do3le .u nekako neo4ekivano .;ontano i u ;ravo vri"e/e.
8i.a/ vi3e .tre;io od lo3i0 o6"ena =abrana .vo"i0 roditel"a
ni žel"e da igra/ nogo/et . vr3n"a6i/a. Sve "e to .;la.nulo
a "a .e ori"entirao u .a.vi/ drugo/ ./"eru. Edlu4io .a/
48
kako ne3to treba/ ;odu=eti ;o l"ubavno/ ;itan"u. Sve .e
odvi"alo i=nena<u"uće br=o.
@ako "e na.tava =avr3ila a .lobodni dani bili ;red na/a
ni.a/ ba3 ;revi3e v"erovao da ću "e 4e.to .retati. Flanirao
.a/ "e ;o=vati u kino i na kola4e ;a "e trebalo detal"no
ra=raditi o.va"a4ki ;lan. E."etio .a/ da "e dana. ta" dan ;a
/ožda /i .e .reća o./"e0ne. 8akon doru4ka i
;o.;re/an"a .vo"e .obe 3to ina4e ni"e /o" obi4a" ;otražio
.a/ Tinin tele$on.ki bro" u i/eniku. Sku;io .a/ 0rabro.ti i
okrenuo /agi4ni0 ;et bro"eva na bro"4aniku .tarog
6rvenog %skrinog tele$ona. 8a;eto .a/ o.lu3kivao tko će .e
"aviti . druge .trane i 0oću li 4uti /ilo=vu4ni gla.ić /o"e
ri<oko.e. Fri;re/io .a/ neki .uvi.li govor kad "e 4u"e/.
8o i;ak na";ri"e .e "avila n"e=ina /a/a. Gla. "o" "e bio vrlo
.lužben a "e=ik britak. Strogo "e u;itala tko .a/ i =a3to
=ove/. C ;o4etku .a/ .e lagano ./eo ali već u .l"edeće/
trenutku .a/ ;rili4no ;ribrano i ra=gov"etno /olio da /i
.e "avi n"e=ina kći ako "e u kući. Fo=vala "u "e i /orao .a/
4ekati .koro ;ola /inute .lu3a"ući ti3inu i @ri.tinine
ubr=ane korake dok ;ritr4ava tele$onu.
OBok? Dario ;ri tele$onu. @ako .iBP
OBok? 8e =na/ ko"i Dario.P
OStanu"e/ u =gradi do tvo"e. Jedno/ ./o .e u;o=nali na
uli6i dok .a/ bio . ;ri"atel"e/ a ti . $rendi6a/a.P
OIaa ti .iB? Fa otkud ti bro" tele$onaBP
O!a.;itao .a/ .e i do=nao. Nu" "e.i li =a kino ve4era.BP
49
OMoli/B?P
ODobro /ože/o i .a/o na kola4e.P
OI =a3to bi./oBP
OFa onako. 8e/a/ ni3ta u ;lanu =a dana.. S"etio .a/ .e
tebe i...P
O8e =na/. Trebala bi0 .a .vo"i/a kod bake i d"eda u
Slavoni"u.P
OTa/o uvi"ek .tigne3. L"eto "e dugo.P
O7/a3 ;ravo ali već .a/ i0 .e ;ožel"ela. 8edo.ta"e /i i ran4
. kon"i/a.P
OMa ne/o"? 5ar i kon"e i/a"uBP
O7tekako. Da i0 .a/o vidi3 kako .u li"e;i.P
O5avidi/ ti.P
O7/a3 i na 4e/u. Da+0a? Neka" da ;ita/ /a/u. 8a=ovi =a
de.et /inuta. E. k.BP
OMože 4u"e/o .e.P
7 tako .a/ "a .ada /orao 4ekati ;uni0 de.et /inuta ko"e
.u tra"ale kao v"e4no.t. Fogledavao .a/ na .at .vaki0 ;et
.ekundi /i.leći kako "e već vri"e/e da "e ;onovo na=ove/.
Jedva do4ekav3i ;ri/io .a/ tele$on.ku .lu3ali6u i i=nova
birao n"e=in bro".
ODalo? @ri.tina ti .iBP
50
ODa /ogu ići . tobo/. Ma/a .e .ložila.P
OSu;er? @ad će/o onda /i.li/ u koliko .ati... ova"... da .e
na<e/o... i toBP
OVidi/o .e kod "e=er6a u *.P
OMože odgovara /i.P
OVidi/o .e.P
OJedva 4eka/.P
Dan /i "e uža.no .;oro ;rola=io kao da .a/ i34ekivao
ne3to nevi<eno. 8ikako da do4eka/ ta" .udbono.an .u.ret.
Vrtio .a/ u .ebi $il/ 3to bi .e .ve /oglo ve4era. doga<ati u
n"e=ino" bli=ini. 8a"vi3e od .vega =ani/alo /e ;o ko"e/ će
voću dana. =a/iri.ati /o"a .i/;ati"a. Vri"e/e .a/ tratio ili
u ku;aoni6i ili u .vo"o" .obi te .lu3a"ući radio. 5ube .a/
o;rao bare/ tri ;uta "er .a/ od tre/e već =aboravio da
.a/ i0 o;rao. 8i.a/ /ogao ni3ta "e.ti ;re/da "e =a ru4ak
bio /o" o/il"eni gra0 . koba.i6o/. Fo"eo .a/ tek "edan
kola4 od roga4a . grož<i6a/a ;reliven 4okolado/. 8a
balkonu .a/ gledao u nebo a u .obi =urio u .vo"u .liku na
ko"o" .a/ bio u ;ionir.ko" odori. To /e ;od."etilo na li"e;e
dane u re6itator.ko" gru;i i .ve 3to /i .e dogodilo u ovi0
ne;uni0 4etrnae.t godina života. 8i .a/ ne =na/ koliko
.a/ ;uta dana. ;ogledao na .at od u=bu<en"a. Ma/i .a/
rekao ako /e na=ove tko od $rendova =a nogo/et da /e
ne/a kod kuće. C ;ot;uno.ti .a/ bio u.redoto4en .a/o na
bitan doga<a" u /o/ životu ko"i tek ;red.to"i. Gelo/ .a/
.ložio neku "ež $ri=uru te od"enuo .vi"etlo;lavu ;olo
51
/a"i6u bi"ele 0la4e i teni.i6e. Svid"elo /i .e ono 3to .a/ u
ogledalu vidio. 8a/iri.ao .a/ .e neki/ .ku;l"i/ tatini/
de=odoran.o/ i duboko uda0nuo.
6preman sam za prvi spoj! u.kliknuo .a/ negd"e duboko u
.ebi.
E."etio .a/ neku ;o.ebnu .nagu u.tre;talo.t i
u=ne/ireno.t. Dana. i=la=i/ . /o"o/ .i/;ati"o/ i nada/
.e da će .ve ;roći ba3 kako treba. Jedno.tavno /ora.
@ona4no do4ekao .a/ ta" $a/o=ni trenutak i=la.ka i=
=grade. Jedino 3to nikako ni.a/ želio "e da /e na ;utu
uli6o/ do ;arkića .retne netko ;o=nat. Bio .a/ li"e;o
dot"eran u3/inkan i /iri.an ;a bi ta" netko /ogao .va3ta
;o/i.liti. Evo ba3 i ni"e bio /o" uobi4a"eni .til odi"evan"a i
bilo bi realno o4ekivati da .u /i na/"ere tko =na kakve.
@ako "e to red i navada .tigao .a/ ;rvi na dogovoreno
/"e.to. End"e .a/ 4ekao .vo"u dragu .igurno neki0
;etnae.tak /inuta. Već .a/ .e blago u;la3io kako "e
odu.tala i neće doći. %zgleda da sam prevaren ;onavl"ao
.a/ neo;ravdano. Aetkao .a/ uokolo "e=er6a gledao
obližn"e ki;ove a ;o.ebi6e .kul;turu D"e4aka ko"i ;i3ki.
Ta" /e ki;ić ;o ne =na/ ko"i ;ut ;ri."etio na rano
d"etin".tvo i 3etn"e . roditel"i/a =a li"e;a vre/ena. Srećo/
i dana. "e bio u;ravo takav to;ao i .un4an dan be= i"ednog
obla4ka. Sve /i "e to uli"evalo o;ti/i=a/ da će Tina i;ak
doći.
C .l"edeće/ trenutku ;o"avila .e /o"a vila. 7 doi.ta "e to i
bila u ;ravo/ ./i.lu ri"e4i. Gu.ta 6rvenka.ta ko.a ;adala
"o" "e .kro= do gu=e i to .a/ ;rvo =a/i"etio. 8a .ebi "e i/ala
52
tra;eri6e i bi"elu blu=u . volan4ići/a. @o.a "o" "e bila
uredno =a4e3l"ana i blago .užena i=nad oba u0a u4vr3ćena
ko;4i6a/a a 3i3ke blago i.;u;4ene od 4ela i... neodol"ive.
S/e<e o4i 6aklile .u .e od .tre;n"e i nei.ku.tva. 7 /o"e .u
;o/alo .u=ile a ruke dr0tale dok .a/ .e ;o=dravl"ao .
n"o/.
O7de/o $il/ će u.koro ;o4eti?P naval"ivao .a/ u/"ereno.
O8e bi0 u kino. !adi"e bi0 da ;ro3eta/oP kontrirala /i "e
ona.
O@ako želi3P ;o/irl"ivo ću "a.
Co;će /i ni"e bilo žao 3to će/o ;ro;u.titi tu o.redn"u
tine"džer.ku ;u.tolovnu ko/edi"u ko"a "e dana. na
re;ertoaru. 7onako .a/ .ooniese već gledao nekoliko ;uta i
uvi"ek . i.ti/ žaro/. Friroda "e i;ak bila ;uno bol"a odluka.
Ebo"e ./o bili ;o/alo =bun"eni i lagano =a/u6kivali.
T"e3ilo /e to 3to .a/ .0vaćao da i ona o."eća i.to. Fri/io
.a/ "e =a ruku be= i"edne uvodne ri"e4i. Ebo"e ./o =nali 3to
to =na4i. 8"e=in "e ;ri.tanak u;ravo ono 3to .a/ .
ne.tr;l"en"e/ o4ekivao. Dlanovi .u na/ .e lagano =no"ili i
to "e ;o /eni bio "ako dobar =nak.
Aećući ;o ;arku ;ri4ali ./o o 3koli ;ri"atel"i/a
;lanovi/a .talno .e držeći =a ruke. 5nao .a/ da voli "e.ti
.latko. @ad .a/ .e ;ribližio n"e=ini/ u.na/a da "e
;ol"ubi/ o."etio .a/ neki kakao. Fri=nala "e da "e neto/
;ri"e i=la.ka ve4erala 7!rokrem . kru0o/. 7=nenada .a/ .e
odvažio i ;ol"ubio "e u u.ta. E."etio .a/ ;o.ebno
tre;eren"e ti"ela. V"ero"atno .e i n"o" .li4no doga<alo. Slutio
53
.a/ to ;o ubr=ano/ lu;an"u .r6a .vaki ;ut kada bi0 "e
=agrlio i ;rivukao k .ebi. Sva .reća 3to .e ni"e o;irala "er "o"
"e ovo i.ka=ivan"e n"ežno.ti odgovaralo. C ovi/ o."eća"ni/
i=l"evi/a ni.a/ ;re;o=navao .a/oga .ebe. To ni"e bio i.ti
ona" Dario od rani"e. C ovi0 nekoliko /"e.e6i .a/ .e toliko
;reobra=io da ni /o"i/ roditel"i/a ni"e bilo "a.no otkuda
takva i=nenada ;ro/"ena identiteta. 8aravno ubr=o će i/
;o.tati "a.no.
8akon dvo.atne 3etn"i6e i ;et+3e.t dugi0 .tra.ni0
;ol"uba6a @ri.tina "e rekla da /ora kući. @olona od
;ede.etak l"udi na"vi3e ;arova ;rode$ilirala "e ;okra" na.
da"ući na/ ti/e do =nan"a da "e $il/ =avr3io i da .e
;ri/akao nežel"eni ra.tanak. @ako na/ roditel"i ne bi
;o.u/n"ali gd"e #ni&./o bili /orali ./o .e vratiti .vatko
.vo/e do/u. Fol"ubio .a/ .vo"u l"e;oti6u =a kra" i ;oželio
da .e ne3to .li4no ubr=o ;onovi /ožda već .utra. C .tan
.a/ .tigao oko ;ola de.et ni ;rerano ni ;reka.no
;rakti4ki u .u/rak. I;etit /i .e i=nenada otvorio nakon
6"elodnevnog ;o.ta u=rokovanog l"ubavni/ u=bu<en"i/a.
Fo"eo .a/ tri kri3ke kru0a . Argeta koko3"o/ ;a3teto/ i
veliki ;arada"=. 8akon ve4ere .a/ ;o;io /li"eko i
=adovol"an gledao televi=i"u. 8a telki "e ;o ne =na/ ko"i ;ut
;rika=an 4uveni ve.tern +a $ak! dolara. Fo3to /i "e 2lint
Qa.t-ood bio o/il"eni glu/a6 $il/ .a/ ;rožvakao u
"edno/ da0u i .retan n"ežno =a0rkao. Jo3 .a/ .e neko
vri"e/e obli=ivao o."eća"ući ;o u.ti/a .ladak oku. /o"e
vol"ene.
54
Utorak, !%. lipnja 19**
Da .u žel"e "edno a /ogućno.ti ne3to .a.vi/ drugo ;o.tao
.a/ .v"e.tan već .l"edećeg dana. Slu4a"no .a/ od /a/e
do=nao kako "e @ri.tina rano u"utro ot;utovala .
roditel"i/a u Slavoni"u. Vid"ela i0 "e i.;red ;ekarni6e kako
.u .e odve=li dok .a/ "a "o3 4vr.to .;avao. To "e =a /ene
bio veliki "utarn"i 3ok. 8ev"eri6a i ra=o4arano.t 3to .a/ i0
o."ećao n"e=ini/ odla.ko/ i=a=vale .u u /eni ona" .tari
gn"ev i netr;el"ivo.t. 7 ba3 kada .a/ ;o/i.lio da /i "e .ve
na;okon krenulo kako ;o.ta"e/ bol"i o."eća"ni"i ./ireni"i
i ;a/etni"i dogodi .e ne3to ovakvo a 3to nikako ni.a/
/ogao i=b"eći. C ovi/ trenu6i/a Tina "e bila 6entar /og
.vi"eta ;a .e .a/i/ ti/e /o"a tuga 4inila "o3 većo/ i
bolni"o/. @ako ću .ada nekoliko dana be= n"eB Evo ;itan"e
;rogan"alo /e kao na"gora noćna /ora. 8i ;ret;o.tavl"ao
ni.a/ 3to će /e ubr=o .naći. Frvi dan be= n"e i već .a/ .e
o."ećao o.a/l"eno trulo i nei.;un"eno. Mivot /i vi3e ni"e
i/ao ./i.la. @ri.tina "e oti3la ti0o i be= na"ave. Ju4er "e tek
.;o/enula odla=ak na .elo kod d"eda i bake ali /eni .e to
u4inilo nei=v"e.no kao da .e ;oku3ava i=vući. Bio .a/
neut"e3an i "adan.
55
TRk .a/ u ;ot;uno.ti i=gubio a dal"n"e ul"e;3avan"e i
/iri.an"e ni"e vi3e i/alo ./i.la.
2i"eli dan .a/ boravio 3ćućuren u .vo"o" .obi i nikoga
ni.a/ ;u3tao bli=u. 8i"e /i bilo ni do 4ega. 5nao .a/ da bi
.e .a/o na.la<ivali vid"ev3i /e ovakvog > nikakvog. Gro=io
.a/ .e ;o/i.li otkrivan"a /o"e ta"ne ve=e . doti4no/.
Fo3to /i "e ona bila ;rva 6ura u životu a "a /lad i
nei.ku.an =a družen"a udvo"e odlu4io .a/ to ta"iti od
rado=nali0 ;o=nanika. Ato i0 briga gd"e .a/ . ki/e i kadaB
To ni"e ni4i"a briga. Sa/ bira/ 3to ću i kako ću. E4ito "e da
ni.a/ bio .;re/an na bro"na ;itan"a o .ebi i kako
;rovodi/ l"etne ;ra=nike. Jedino 3to .a/ i.kreno želio "e
da ugleda/ Tinu ;ri4a/ . n"o/ i da 3eće/o do duboko u
noć. Ili .itua6i"a i ni"e bila ne3to obećava"uća.
Fo.li"e;odne /e na=vao $rend i= ula=a. 7=a3ao .a/ i.;red
=grade tek toliko da /u i.;uni/ žel"u. En "e ;ri4ao val"da
kad ide na /ore i gd"e kako će /u .tar6i ku;iti novi
Mo!ntain 8ike i tako to. Slu3ao .a/ ga na;ola "edva
;a/teći 3to govori. 7 on "e ;ri/i"etio da .a/ .kro= od.utan
i nekako 4udan neobi4an. To "edno.tavno ni.a/ bio "a.
OAto "e . tobo/B Gd"e ti "e živo.tBP brinuo .e.
OMa ni3ta .ve "e o. k.P nevol"ko ću "a.
O8e bi0 ba3 rekao. Mi.li/ da /e uo;će ne .lu3a3P kužio "e
on.
O8i.a/ .e na.;avaoP lagao .a/ be=ob=irno.
56
Edgovarao .a/ /u tek toliko u.;utno vi3e da ga .e
ri"e3i/ nego 3to /i "e ra=govor . n"i/ trebao. Fo glavi /i .e
/otala .a/o Tinina .lika . nagla.ko/ na ;redugu
;la/enu ko.u. Sve drugo "e bilo .a.vi/ nevažno. Malo
ka.ni"e oti3li ./o na ;arti"u bil"ara na tržni6u. 8aravno
/eni ni3ta ni"e ;ola=ilo =a ruko/. S druge .trane $rend "e
ra.turao. 7/ali ./o .reće da "e bio radni dan i "o3 relativno
rano ;o.li"e;odne ;a ./o neo/etano /ogli igrati na3u
o/il"enu igru be= u;litan"a .tari"i0 i i.ku.ni"i0 /a".tora.
Ctukli ./o u ovu 3ta;no+kugli4nu igru 4itava dva .ata. 7 to
"e bilo ne3to. Bare/ .a/ .e /alo o;u.tio i ora.;oložio. 8o
.ve "e to bilo kratkoga vi"eka.
Stigao .a/ kući i ;o"eo dvi"e žli6e .ladoleda. To /i "e bio
;rvi i "edini obrok u dana3n"e/ danu. Eva" ;ut .a/ .e
i=vukao "er .e ni.a/ trebao i.;ov"editi o .vo/ ;rivatno/
;roble/u. Jrend ni"e ni3ta ;o.u/n"ao ;a /i "e utoliko
laknulo. 2i"elu ve4er .a/ .lu3ao gla=bu . 9alkmana dok
ni.a/ =a.;ao .a .lu3ali6a/a u u3i/a. 7= .na .a/ .e ;renuo
negd"e oko : u"utro. Morao .a/ .e ;o/okriti i tada .a/
o."etio da /e .lu3ali6e žul"a"u. Vrativ3i .e i= =a0oda ba6io
.a/ i0 na ;od .ku;a . 9alkmanom. 5alegao .a/ i na.tavio
dal"e .;avati .kro= ne.re<eni0 /i.li.
57
Srijeda, !'. lipnja 19**
Jako o;terećen ;ret0odni/ =bivan"i/a ko"a i ni.u nalik
"edno/ trinae.togodi3n"aku ni.a/ u.;i"evao ;o.lagati
ko6ki6e u .vo"o" glavi. C.tao .a/ ;rili4no ka.no. 8e/irni
.novi ;robudili .u /e ;o drugi ;ut u ne ba3 4i.to" #i .u0o"&
o;re/i =a .;avan"e. Ed/a0 .a/ oti3ao u ku;aoni6u na
tu3iran"e. 8akon ;re.vla4en"a u 4i.te kr;i6e krenuo .a/ .
t"elov"ežbo/. Fo4eo .a/ raditi trbu3n"ake i .klekove kako
bi /i /lo0avo ti"elo o4vr.nulo i kako bi0 bio "o3 ;rivla4ni"i
.u;rotno/ .;olu. E."etio .a/ da "e .ada nekako ;ravo
vri"e/e da ;oradi/ na .vo/ $i=i4ko/ i=gledu ko"i i.tini =a
vol"u i ni"e ne3to ;o.ebno. C/orio .a/ .e već nakon
de.etak .klekova "er .a/ i0 želio na;raviti onako kako
treba ba3 ;o vo"ni4ki/ ;ravili/a. Trbu3n"ake .a/ i.to
"edva "edvi6e odradio na;raviv3i i0 to4no 4* ko/ada. Bio
"e to /o" .vo"evr.tan rekord . ob=iro/ da .a/ i0 u 3koli
na .atu t"ele.nog /ogao na;raviti tek tride.etak u /inuti.
Dodu3e ova" ;ut .a/ i/ao i /alo vi3e vre/ena a o.i/
toga ni"e /i .e nika/o žurilo. E4igledno "e da ni.a/ u
$or/i. S druge "e .trane tako<er o4ito da .;olno .a=ri"eva/
i da .a/ debelo =aga=io u ;ubertet.ke godine kada .e .
ti"elo/ .va3ta doga<a. 8eke o.obine u /o"e/ ;ona3an"u .u
58
/e i=nenadile a na neke .a/ već odavno bio .;re/an. C
.vo" to" v"ežbi i o4ekivan"u .kora3n"eg odla.ka na /ore
u.;io .a/ odagnati /i.li . /o"e ne;režal"ene @ri.tine.
5a;ravo ni.a/ "o3 bio .iguran 3to ona želi "er /i .e ni"e
i="a.nila. 7 ni"e .e "avila i= Slavoni"e a "a ni.a/ =nao n"i0ov
tele$on.ki bro" ond"e. Možda u kući na .elu i ni.u i/ali
tele$on tko =naB C .ve/u .a/ tražio neko o;ravdan"e i
t"e3io .e obi4ni/ banalni/ ra=lo=i/a. Tinu .a/ u=digao na
;ri"e.tol"e i divio .e n"e=ino" nedodirl"ivo.ti. 8o ni"e /i .e
.vid"elo 3to "e tako na;ra.no oti3la. 8a"vi3e /e živ6iralo to
3to ni.a/ =nao ;ravi ra=log n"e=inog odla.ka. 8e v"eru"e/
da "e .a/o ri"e4 o od/oru i žel"i da vidi baku i d"eda.
Su/n"ao .a/ da .e radi o ne4e/u /nogo .loženi"e/. Tako
.a/ o;et ;o ;rvi ;ut u životu o."etio "o3 ne3to neobi4no >
e/o6i"e ko"e .u u;ućivale na l"ubo/oru. Ma "e li /ogućeB
Dario ;a l"ubo/oranB L"ubav i l"ubo/ora .u o."eća"i ko"e
do ;red neki t"edan nitko ni u ludilu ne bi ;ri;i.ivao /eni
ni u ko"e/ obliku. Ba3 .u;rotno. Irogan6i"a ;odlo.t
grubo.t ;a da ne ;ret"era/ i blaži oblik 0uligan.tva .ve
to .a/ bio .tari "a. @ri.tina i lo3e o6"ene ko"e .a/ "edva
i.;ravio ;red kra" 3kol.ke godine ono .u 3to /e i.tin.ki
;reobra=ilo u /alo bol"u i o."eća"ni"u o.obu.
7ako /lad .0vaćao .a/ /nogo toga. Val"da .u geni ta"
kl"u4 ;ravo ob"a3n"en"e .vega. 7;ak .u /i roditel"i
vi.okoobra=ovani akade/.ki l"udi ;a .a/ u to" 4in"eni6i
tražio ;ravi ra=log .vo"e i=nad;ro."e4ne inteligen6i"e.
!a=u/io .a/ neke .tvari brže od .vo"i0 vr3n"aka i ;ono.io
.e ti/e. Ili ;roble/ "e 3to neke .vo"e talente ni.a/
kori.tio u ;ravo" /"eri ;o.ebi6e u 3koli. Li"eno.t ne/ar i
59
ka/;an".ko u4en"e doveli .u /e do ruba o;.tanka u i.to"
genera6i"i. Fo.to"ala "e velika /ogućno.t da ne u.;i"e/
=avr3iti ra=red i da ;o.tane/ ;onavl"a4. Mo"i roditel"i .i to
ne bi nikada o;ro.tili i =ato .u /e .ti.nuli na vri"e/e dok
.e "o3 ;uno toga /oglo .;a.iti. Ateta "e =a /ene 3to .a/
.vr.tavan u one lo3i"e u4enike ali na"vi3e krivi/ .a/oga
.ebe. 5nao .a/ to i ot;ri"e ali ni.a/ ni3ta ;odu=i/ao.
Fobol"3avan"e/ .vo"i0 o6"ena i ;rola=no.ti vrlo bitnog
.ed/og ra=reda . vrlo dobri/ u.;"e0o/ /o"a /oć "e
krenula u=la=no/ ;utan"o/ a "a .a/ .e od"edno/ ;o4eo
o."ećati do/inantni/. Be= lažne .kro/no.ti ;ravio .a/ .e
važan i ti/e ;obol"3ao .vo" ugled /e<u o.tali/
tine"džeri/a kako u 3koli tako i u uli6i u ko"o" .a/
.tanovao. Cvidio .a/ da od glu;ari"a i neo=bil"no.ti nema
kr!'a kako bi =nao reći /o" d"ed. Fonekad .a/ .e =nao
=a;itati 3to o /eni tako ;rgavo/ i nekulturno/ /i.le
.u."edi i rodbina vr3n"a6i i n"i0ovi roditel"i a 3to /a/a i
tata. 8i.a/ bio dobar ali ka"an"e/ i ;ri.ilni/ odla.ko/ u
6rkvu i to .e ;ro/i"enilo. Bare/ .e nada/ =a .talno.
V"eru"e/ da neću ;okleknuti ;red novi/ i=a=ovi/a i da .e
neću ;rikloniti neko/ .tari"e/ od .ebe ko"i bi bio o;a.an i
ne;o;u.tl"ivi vo<a. Takav /ogu biti .a/o "a i =ato /ora/
biti 0rabar i u.tra"an u nau/i/a.
Tako .a/ uv"eravao .a/oga .ebe .ve dok ni"e =a=vonio
tele$on. Frenuo .a/ .e i= .vo"i0 /i.li i do.lov6e doletio do
br=ogla.ne .;ravi6e. C .ekundi .a/ ;re3ao ti0 '+) /etara
od .vo"e .obe do ;red.obl"a.
O@ri.tinaB?P ;onadao .a/ .e .av o=aren.
ODaloB @akva @ri.tina "a .a/P odgovorio "e /o" ota6.
60
OIaa ti .i. !e6i tataBP u;itao .a/ ra=o4arano.
OAto radi3BP brižno će on.
OFa evo ni3ta ;o.ebnoP odgovarao .a/ ;o/alo ./eteno.
O@ad ru4a/ na"v"ero"atni"e ću /alo van . de4ki/a i.;red
=grade.P
ODobro. Ili ;ri"e toga o;eri .u<e i ;o.;re/i .vo"u .obu.
5na3 i .a/ kako "e uvi"ek ra=ba6ana. 7 .loži .tare kn"ige u
kuti"u da i0 u.;ut odne.e/o tvo"o" .e.tri4ni u Go.;ić kad
bude/o i3li na /ore.P
OMože tata dogovorenoP obećavao .a/ .a/o da /e ;u.ti
na /iru.
OI"de .ine i budi dobar. Je.i li /e ra=u/ioBP .av"etovao "e
tata .ina.
OC redu ni3ta ne brini. @ad .e vidi/oBP
OJavi/ ti "o3. Mi.li/ da ću o;et /alo =aka.niti na ve4eru.
@ad /a/a dola=iBP
O8e =na/ to4no ni"e .e "o3 "avila. Et;rilike kad i ti /i.li/.P
OE. k. a"de bok?P
OBok?P
!oditel"i .u "o3 ova" t"edan radili a od .l"edećeg i/ "e
trebao =a;o4eti "edno/"e.e4ni godi3n"i od/or. Sigurno ga
"edva 4eka"u. Mogu /i.liti kako bi /eni bilo .a .vi/ ti/
61
ne.tr;l"ivi/ ;a6i"enti/a nervo=ni/ li"e4ni6i/a okružen
ra=ni/ neugodni/ /iri.i/a bo4i6a/a . in$u=i"o/ etilni/
alko0olo/ ga=a/a kr;i6a/a $la.teri/a 6"ev4i6a/a
in"ek6i"a/a i tko =na 4i/e .ve ne. Težak "e to ;o.ao. !ad u
./"ena/a ne o.tavl"a /nogo .lobodnog vre/ena. Dobro "e
to /a/a i=gurala. Mnogo .e toga treba ;oklo;iti i ;o.ao
brak d"e6a kućan.ke obave=e s'opping ;o/oć bole.no/
o6u #/o/ d"edu&... I ni o6u ni"e ;o.ve lako. C4e.tale
.ud.ke ra.;rave ro4i3ta .a.tan6i dodatni .e/inari
kli"enti .vako"ake o.obno.ti ne;redvidiva ćud o;tuženika
.tra3ni =lo4ini 3okantne životne .udbine... 5a .ve to treba
i/ati i.tin.ke vol"e i 0rabro.ti. 8i"edan od ta dva ;o.la ne
bi0 odabrao u budućno.ti o.i/ ako /i ni3ta drugo ne
;reo.tane. Svaki ;o.ao i/a dobre i lo3e .trane ali ;o.lovi
/o"i0 roditel"a i;ak i/a"u ;uno vi3e ovi0 lo3i"i0 bare/ i=
/og kuta tako i=gleda. Ne.to 4u"e/ kada roditel"i do<u
kući i kada i/ .e ./"ene ;reklo;e kako .e ne3to ;re;iru
živ4ani .u .a/i na .ebe na kolege . ;o.la. Enda 4e.to ni
kriv ni dužan i "a na.trada/ u to" n"i0ovo" u./eno"
ra$alno" ;al"bi. 5na/ .e nal"utiti na n"i0 =bog toga ali ubr=o
;o.ta"e/ .v"e.tan okolno.ti u ko"i/a .u .e na3li ;a
=a/"erke br=o =aboravi/.
Li"e;o "e živ"eti u .re<eno" obitel"i. Mnogi /o"i vr3n"a6i i=
3kole n"i0 nekoli6ina i i= ra=reda uo;će ne žive u takvo/
blago.tan"u. Većino/ .e radi o ;roble/i/a . alko0olo/
nekog od roditel"a =ati/ o ra.tavl"eni/ i .a/o0rani/
roditel"i/a d"e6i o ko"o" .krbe .taratel"i baka i d"ed tetak i
u"na. 8eki od n"i0 ne/a"u o.igurane ni o.novne životne
;otrebe u.kraćena i/ "e elektri4na energi"a neki ;o vodu
idu i ;o kilo/etar+dva na udal"eni i=vor. E ku0in"i to;lo"
62
;eći ku;aoni6i i S2+u /ogu .a/o .an"ati. 7 .retni .u be=
ob=ira na .ve. 8au4ili .u otr;"eti .vo"e nedaće i uživa"u u
.vo"o" .kro/no.ti. Tako i treba. 8e kažu l"udi be= ve=e da
nije sretan tko p!no ima/ ve( onaj koji malo treba. 7 to "e
;rava i.tina. L"udi u dana3n"e vri"e/e =aboravl"a"u da "e
.kro/no.t vrlina. Svi nekako olako ;rela=i/o ;reko toga a
kada treba/o neko/e ;o/oći na"4e3će .e oglu3u"e/o
okreće/o glavu na drugu .tranu i ;ravi/o .e kao da .e na.
to ne ti4e. I to ni"e li"e;o. 7 ni"e 0u/ano. L"udi ./o a ne
divl"a6i? Dobro .ada bi bilo do.ta /og /orali=iran"a.
Donedavno ni "a ni.a/ ba3 bio neki .veta6 tako da "e bol"e
da u3uti/.
Dana. .a/ ru4ao ri=i+bi=i . ;e4eno/ ;iletino/ i =eleno/
.alato/. 8a ;iletini /e na"vi3e iritirala ona do.adna koži6a
na vr0u. S ga<en"e/ .a/ "e ogulio . bi"elog /e.a i ba6io
kro= ;ro=or na livadu gd"e ./o igrali nogo/et. 7ako "e
;ri=or bio vrlo ružan ;ri 4e/u "e žuta ;ileća koži6a ;o;ut
neke ;lo.nate ;ti4i6e let"ela =rako/ ni"e bilo ni be= ./i.la.
5nao .a/ da će ovakav nenadani .lani .;e6i"alitet dobro
doći lokalni/ ;.i/a lutali6a/a ili .latki/ /a6a/a u
;otra=i =a =aloga"e/. Freživ"eti "e te3ko ;o.ebno ako
ne/ate nikoga .voga ;a .te na;u3teni i o.a/l"eni.
Snala=iti .e =a život i ;re0raniti .e u .urovo/ i 3krto/
.vi"etu i=u=etno "e te3ko i l"udi/a i životin"a/a. Fono.an
3to .a/ u4inio dobro d"elo i .;a.io "edna gladna u.ta
u/"e.to da ova" ;ileći .a.tavni dio ;ro;adne u6rviv3i .e
oda0nuo .a/. Jedino 4e/u .a/ .e nadao "e.t da nitko od
.u."eda ni"e vidio 3to radi/. Ed/a0 bi u.li"edile ;ritužbe
roditel"i/a u;ućene na /o" ra4un na ;o;ularni/
.a.tan6i/a kućnog .av"eta ko"e .u uglavno/ .tanari
63
=aobila=ili na"v"ero"atni"e =bog ne=ani/l"ivi0 to4aka
dnevnog reda. I to /i doi.ta ni"e trebalo ;o.ebi6e nakon
3to .a/ .e toliko ;o;ravio. Ed/alena rižu i gra3ak ni.a/
ba3 obožavao ali .a/ .e ;ri.ilio to ;o"e.ti. Tu ne=dravu
o.obinu na.li"edio .a/ od .vog tatka.
Srećo/ kre/3nite ko"e "e /a/a na;ravila u ned"el"u "o3 .u
.e dobro držale tako da .u ;o;ravile uku;an do"a/.
8e=aobila=na Coca-Cola i= .taklene litrene bo6e o0la<ena
na T4 U2 u;ot;unila "e doživl"a" a "a bio .;re/an =a van.
Već .a/ obuo teni.i6e kadli .e ;rene/. Joo"? Fa ni.a/
na;ravio ono 3to /i "e ota6 rekao. 8abr=inu .a/ i.;rao
tan"ur dvi"e vili6e i 4a3u u to;lo" vodi. E.tavio .a/ da .e
o6i"edi u .udo;eru. :arli ni.a/ .tavio "er .a/ o6i"enio da
ni"e ;otrebno. Tan"ur ni"e bio o.obito u;rl"an "elo/ a 4a3u
.a/ .a/o i.;la0nuo i odložio "o3 /okru u vi.eću
ku0in".ku garnituru. Malo =ati/ .a/ u .vo"o" .obi
na/"e.tio krevetninu i ;o4i.tio radni .tol. @n"ige ni.a/
0tio ;re.lagivati "er .u /e ;ri"atel"i već 4ekali na .tubi3tu
=grade. 7=a3ao .a/ na balkon ;rov"eriti "e.u li već dol"e.
Vani "e "edno.tavno bilo ;redivno. C= =vuk tek ;oko"eg
auto/obila oni0 ko"i .u .e vraćali . ;o.la kuća/a 4uo .e
"edino ;"ev na"ra=li4iti"i0 ;ti4i6a. Cživao .a/ u živ+živkan"u
./e<i0 vra;4ića 6vrkutan"u ;rekra.ni0 žuto+6rni0
b!blasti' ."eni6a a od .vega .u /e .e na"vi3e do"/ile
radi3ne i neu/orne 6rno+bi"ele la.tavi6e. Vratile .u .e ;ri"e
neki0 /"e.e6 i ;ol ;onovo na .taro /"e.to. Fro3le godine
i=nad na3eg velikog balkona na "užno" .trani od blata .u
kl"unovi/a i=gradile .i/;ati4no gni"e=do. Blato .e na
.un6u ;o.u3ilo a .truktura tvorevine "e o4vr.nula. 7 .ta"alo
64
"e tako gni"e=do netaknuto .ve od "e.eni. Nud#n&o "e kako
.e uo;će =na"u vratiti u .vo" do/ a ;revalile .u toliko
ti.uća kilo/etara kada .u u ru"nu krenule u to;li"e kra"eve.
Svaka i/ 4a.t. 8a"=ani/l"ivi"e od .vega "e 3to obitava"u u
/alo 3iro" =a"edni6i na"4e3će tri+4etiri odra.la 4lana ko"i .e
/e<u.obno ;o/ažu i u;ot;un"u"u. Skrbni roditel"i dan"u
ne;rekidno nadli"eću .vo"u na.ta/bu i dono.e 0ranu
;ri"atel"i6i ko"a leži na "a"i/a. 8oću borave u gni"e=du
3ćućureni na "o3 nei=legnuti/ ;oto/6i/a. Bo"e .e
grabežl"ivi0 .ova i "a.trebova ko"i0 .e ovd"e "o3 ;onegd"e
=na ;ronaći na"vi3e =bog bli=ine 0ra.tove 3u/e. C letu love
/u3i6e i kada i/ .e kl"unovi na;une dono.e i0 u gni"e=do i
0rane /lade. @ada .e i=legnu /ladi ;tići l"u.ku
"edno.tavno i=ba6e i= gni"e=da. Mo"a /a/a tada blago
;oludi "er /ora .vako /alo 4i.titi ali to ni"e tako 4e.to. Ja
"e onda u/iru"e/ i ob"a3n"ava/ kako ni"e .tra3no ono 3to
.u /alo;ri"e u4inile. Složna .u to bića ali i neobi4no li"e;a.
Mala 4etvrta.ta glavi6a =aobl"ena tek na rubovi/a i .itan
ne=a/"etan kl"un4ić. C.tra3eno i . veliki/ o;re=o/
;roviru"u i= /alenog otvora ko"i naliku"e krti4n"aku .a/o
;od kute/ od neki0 4' .tu;n"eva. Cvi"ek /e i=nova
$a.6inira"u. 5na/ tako .ati/a i= kuta balkona .kriven i=a
=a.tora ;ro/atrati n"i0ove radn"e i ;redvi<ati dal"n"e
;ote=e. Fri i=li"etan"u i uli"etan"u u gni"e=do uvi"ek .e
na"ave i obavi"e.te ove .vo"e unutra tko dola=i kada odla=e
i da .u uvi"ek u bli=ini ako bilo 3to =atreba. @ad "e netko od
na. ukućana na balkonu ;ri 4e/u .to"i/o i ra=govara/o .
;rvi/ .u."edi/a . druge .trane =grade la.tavi6e ne
u.;i"eva"u doći do gni"e=da "er .e bo"e. Fla0a bića kruže
oko na3i0 glava i kao da na. /ole da .e .kloni/o kako bi
65
/ogli na0raniti .vo"e ;oto/ke. I n"i/a treba oko tri t"edna
i .;re/ni .u =a .vo" ;rvi let. Ni/ to u.;i"u o.a/o.tale .e i
;rikl"u4e .vo/e "atu. Tako o.;o.obl"ene .;re/ne .u .e
.a/e 0raniti loveći in.ekte u letu. Takav na4in 0ran"en"a
=a0ti"eva od n"i0 nei=/"ernu kon6entra6i"u .nagu i
u;orno.t. Mora"u biti .;retne i o;re=ne da bi ;reživ"ele. I
o;.tanak "e ono 4e/u .vaka bil"na ili životin".ka vr.ta teži.
Freživl"avan"e i ;oto/.tvo te/el" .u =a"edni6e.
Voli/ ;rirodu i ra=ne ;o"ave u n"o". To /i "e i=gleda
na.l"e<e od /og d"eda ko"i "e ;re/a /a"4ini/ ;ri4a/a
obožavao boraviti okružen =elenilo/ radeći u ;ol"u i
;loveći u 4a/6u ri"eko/ u ;otra=i =a riba/a. Dok "e bio
=dravi"i 4e.to "e =nao doći k na/a u ;o."et. @ao klin6a
;o.vuda bi /e vodio i .va4e/u ;odu4avao. 5nali bi./o
.ati/a 3etati u= @u;u ležati na travi i gledati u vodu.
Fovre/eno bi .e 4ulo bućkan"e ko"e .tvara"u ribi6e
i=li"ećući i= vode i u.ka4ući na=ad u n"u. Ebožavao .a/
trgati 3ibl"e na ko"e .a/ ;o d"edovo/ na;utku nano.io
vlažno blato. Frito/ .a/ ga ;ri vr0u 3aka/a gn"e4io da .e
;ri/i na drvo i onda .nažno =a/a0nuo na drugu .tranu
ri"eke. 7ako /alen /ogao .a/ već ;rili4no daleko doba6iti
takav ;ro.u3eni gru/en ko"i "e i=nena<u"uće gla.no
3lo;nuo u vodu. 8a ;ovr3ini .u .e nedugo =ati/ .tvorili
kon6entri4ni krugovi ko"i/a kao da ni"e bilo kra"a. D"ed "e
bio ;ono.an na unuka ko"i br=o ovladava novi/
v"e3tina/a. 5nao "e d"ed da će biti ;rilike =a doka=ivan"e i
kako će /i ta =nan"a ka.ni"e dobro doći. Voli/ .vog d"eda
a otkad "e baka u/rla "o3 i vi3e. Donedavno ./o bili
nera=dvo"ni i /nogo /i nedo.ta"e. Bole.tan "e i treba
danonoćnu n"egu. Froble/ "e 3to /a/a radi i ne /ože .e
66
.krbiti =a n"ega. Sva .reća ;a "e u na3o" kući u.tal"eno
;ravilo da otkad "e d"ed u do/u .vake druge ned"el"e
ode/o ga ;o."etiti. 8aravno done.e/o /u ;oko"i do/aći
.;e6i"alitet "er vi3e ne/a bake ko"a /u i0 "e .;ravl"ala.
Ma"ka "e od bake /nogo toga nau4ila i .nalažl"iva "e u
ku0in"i ;a ni./o žel"ni =drave ;a;i6e. Fona"vi3e =bog
d"eda biologi"a i =e/l"o;i. .u /i na"draži ;red/eti u 3koli.
Evako no.talgi4no/ nikud /i .e ni"e i3lo. Fo4eo .a/
;returati ;o ovogodi3n"i/ i ;ro3logodi3n"i/ udžbeni6i/a.
Li.ta"ući neke od n"i0 ;ri/i"etio .a/ da unutra ;i3e /nogo
toga =ani/l"ivog 4e/u =a vri"e/e na.tave ni.a/ ;ridavao
;o=orno.t. Eba navedena 3kol.ka ;red/eta ;ružala .u
/no3tvo kori.ni0 in$or/a6i"a. S;ontano .a/ .e na"vi3e
=adržao na ;oglavl"u o l"ud.ko" .;olno.ti. Ato .e doga<a u
;ubertetu kakve ;ro/"ene na.tu;a"u kod 6ura a kakve
kod de4kićaB Mi.li/ da "e na.lov gla.io ;rimarna i
sek!ndarna spolna obiljeja kod djevojčica i dječaka. Eva
noća3n"a ;o"ava ni"e /e i=nenadila "er .a/ .e . takvi/
;roble/o/ već rani"e .u.retao. Frvi ;ut /e =bunila
./ola.ta tekućina ko"a /i "e i.6urila tamo dolje. Sada već
/alo u;ućeni"i .0vatio .a/ da .e to ;ovre/eno =biva "er
;o.ta"e/ /u3kara6. D"evo"4i6e i/a"u .li4an ;roble/ .a/o
3to .e on /ani$e.tira lu4en"e/ tekućine 6rvene bo"e a ne
kako u televi=i".ki/ rekla/a/a lažno ;rika=u"u > ;lave.
Tada .a=ri"eva"u "a"a36a 3to =na4i da d"evo"ka od.ad /ože i
=atrudn"eti. Qto nau4io .a/ i "a ;one3to kori.no u
o.novn"aku.
8e;lanirano o;et .a/ .e ."etio @ri.tine. 8eki nagon /e
vukao k n"o" i o4igledno .a/ želio i.;robati kako teori"a
67
$unk6ionira u ;rak.i. Ena "e v"ero"atno to .ve već =nala i
;la3ila .e /o"i0 žel"a ko"e .u lako /ogle ;rera.ti u ne3to
neo4ekivano. Frerano "e bilo =a takvo 3to ;a .a/ .e vrlo
br=o ;o/irio . to/ 4in"eni6o/. 8a.lućivala "e Tina ka/o
vode oni /o"i na.rta"i i ;oku;ila .e 4i/ dal"e od /ene. Bio
.a/ već odre<ena o;a.no.t ;o n"u ;a .e be=bolno .klonila
dok "o3 ni"e trebalo ra=/i3l"ati o /ogući/ ;o.l"edi6a/a. 7
dok .a/ "a tako bio ;o.ve =aoku;l"en .ek.ualno3ću /o"i
vr3n"a6i .u nagan"ali lo;tu vri3tali i =no"ili .e. 8i.u i/ali
;o"/a kakve odra.le brige /ene /ore. @a/oli .reće da
.a/ i "a /ogao ra=/i3l"ati o ne4e/ be=a=leno/. Ili u.;"et
ću /ora/. Bodrio .a/ .a/oga .ebe. Akol.ke kn"ige .a/
=gurao natrag u or/ar i =akl"u4ao .tan.
7=a3ao .a/ i o."ećao .e ;o/alo nelagodno. @ao da vi3e
ni.a/ ;ri;adao u .vo"e .taro dru3tvo. 8i.u /e ni
;ri/i"etili da .a/ tu . n"i/a. 7grali .u nogo/et a "a .a/
.ta"ao .a .trane ;o;ut i=gubl"enog .tran6a. Bare/ da .a/
igrao .tativu ne bi /i bilo toliko krivo. Do ;ri"e ;ar /"e.e6i
bio .a/ glavni džek u eki;i a .ada kao da .a/ nitko i ni3ta.
Aetkao .a/ lagano oko n"i0. Tek /e Luka =a;a=io i /a0nuo
nabr=inu. Ili kao da i on ni"e to u4inio od .r6a kao da .u
/u =abranili da .e druži .a /no/. 8a li6u .a/ /u
ra=a=nao o."eća" krivn"e 3to /e ;o=dravio. 8edugo =ati/
.a/ i0 o.tavio neka uživa"u a "a .a/ oti3ao u 3etn"u.
Frola=io .a/ .vuda. Bilo /e i u= @u;u i i.;red 3kole ali i
na "e=er6u. Aetao .a/ kro= 3u/u. @o/ar6i .u već lagano
=u"ali oko /o"e glave a van".ka to;lina ublažena "e u
debelo" 0ladovini. S"eo .a/ na klu;i6u i ra=/i3l"ao o
;oned"el"ku. Jo3 "edno/ .u /e ;rogan"ali nedavni
doga<a"i: ;rvi o kratko" .ukn"i ;ro$e.ori6e i= engle.kog i
68
/o/ 6rvenilu i=a=vano/ trenuta4ni/ .tido/ a drugi o
ve4ern"o" 3etn"i u dru3tvu /o"e ;rve ;rave .i/;ati"e Tine i
;rvi/ ;ol"u;6i/a. C ru6i .a/ vrtio neku gran4i6u .kida"ući
. n"e li.tove. 8i.a/ to4no =nao 3to radi/ "er .u /i /i.li
lutale ko"ekuda. C.tao .a/ i ;o3ao dal"e. Fro3ao .a/
4itavi/ ;ute/ to4no onako kao i ;rek"u4er dok ni.a/ bio
.a/. Slike .u .e vraćale a o./i"e0 /e t"e3io.
8ekako .a/ na;unio du3u ;o=itivno/ energi"o/. S/"eli"i i
4vr3ći vratio .a/ .e u .tan. End"e .u već bili /a/a i tata.
Sa=nao .a/ da .u .tigli tik ;ri"e /ene. C;ravo .u ve4erali
;a "e /a"ka i =a /ene na ku0in".ki .tol ;o.tavila "o3 "edan
tan"ur. 8a/"erno /i "e dala i.ti ona" ko"i "e od ru4ka o.tao
neo;ran. Tatu "e ;o;ri"eko ;ogledala .u/n"a"ući u n"ega
da /e ni"e u;o=orio da o;ere/ ;o.u<e. S0vatio "e n"e=in
;ogled ko"i "e govorio vi3e od ri"e4i i odgovorio da /ali .ve
=na. 7 bio "e u ;ravu a "a .a/ =a.luženo dobio ono 3to .a/
tražio. Eni .u "eli 0ranu od ru4ka a /eni "e dala neku "u0u.
Fo"eo .a/ "e be= ;rigovora.
ONudan .i /i nekakoP =abrinuto "e ;ri/i"etila /a"ka.
OTo ti .e .a/o 4iniP do4ekao .a/ "e .;re/no.
O8e bi0 ba3 rekla ali neka ti bude. @ao da ti .e ne3to
dogodilo...P
OD"e4ara6 .e =al"ubioP u;leo .e i tata.
OMože3 /i.litiP o;et "a ta"an.tveno.
OFroći će ga ne briniP =nao "e tata.
OC=/i .i ;ari=era i .ira. Neka" doni"et ću ti ;arada"=P
nudila "e /a/a.
69
ODvala /ogu i .a/P bio .a/ ne;okolebl"iv i ne;otku;l"iv.
8akon 3to ./o ve4erali t". oni ru4ali i=valio .a/ .e ;red
televi=or i gledao neki gla=beni s'o9. Eta6 /e ubr=o
;ot"erao i= .vog na.lon"a4a "er "e ;o4in"ao .redi3n"i
Dnevnik. @ako "e /o" ćale trebao biti ;ravodobno
in$or/iran o .ve/u 3to rade n"egovi do.ada3n"i a /ožda i
;oko"i budući kli"ent tako .a/ /ogao .a/o 3utke otr;"eti
ovo t"eran"e. 7li o.tati ili otići u .vo"u .obu. Treće
/ogućno.ti kao da ni"e bilo. Fo3to kn"ige ni.a/ .ložio
;o.li"e;odne odlu4io .a/ to u4initi .ada. Edvo"io .a/
udžbenike =a 3e.ti ra=red od oni0 =a .ed/i i .ložio i0 u
dvi"e karton.ke kuti"e. Fota"i6e .a/ "o3 "edno/ i=vukao
udžbenik i= biologi"e i i= n"ega i.trgnuo dvi"e .trani6e gd"e
.u bili o;i.ani re;roduktivni organi 4ov"eka. Fod noćno/
la/;o/ ;oku3ao .a/ .ki6irati re;roduktivne organe
/u3kar6a i žene i .0vatio da /i "o3 ;uno toga ni"e "a.no
;o.ebi6e ova" žen.ki dio ;ri4e. @ako /i 6rtan"e ni"e i3lo od
ruke odu.tao .a/ od te aktivno.ti. Ed"enuo .a/ ;idža/u i
.;re/io krevet. Jo3 "edno/ .a/ u gaća/a ;rov"erio "e li
.ve kako treba biti i legao =adovol"an. C.koro .li"edi /ore
a ta/o će biti ko/ada ko"e ću u /iru /oći ;ro/atrati i
anali=irati do /ile vol"e. I 6rtež ću .;re/iti u ;utnu torbu
da /i uvi"ek bude ;ri ru6i ako =atreba.
70
etvrtak, !(. lipnja 19**
Fri;re/e =a odla=ak u "užni"e kra"eve <ijepe na$e ;olagano
.u .e =a0uktavale. Jutro. .a/ .e ;robudio od/oran i
nakon dugo vre/ena ;rili4no na.;avan. 8akon laganog
doru4ka i ;o.;re/an"a .obe bilo "e vri"e/e da ;o4ne/
.lagati .tvari =a ;ut. 8o i;ak ;ri"e toga na=vao .a/ .tan
.vo"e .i/;ati"e Tine. Tele$on "e dugo =vonio ali .e . druge
.trane ži6e nitko ni"e "avl"ao. Foku3ao .a/ "o3 "edan;ut a
kada ni nakon o./og od=vona ni"e bilo gla.a na;okon .a/
odu.tao. Do3lo "e vri"e/e da okrene/ novu .trani6u u
.vo/ /la<a0no/ životu. C torbu .a/ tr;ao .ve i .va3ta.
Netki6u =a =ube 3a/;on =a ko.u lo.ion =a ti"elo ra=ne
;ar$e/e i de=odoran.e .a;un /iri.ne /ara/i6e ;et ;ari
bok.eri6a re=ervne /a"i6e kratki0 rukava ko3ul"e na
;rugi6e ber/ude tro"e tra;eri6a duge i kratke ku;aće
4ara;e . ra=ni/ u=or6i/a ru4nike i "o3 ;uno toga. Melio
.a/ i na ;utu o.taviti do"a/ urednog i /iri.nog /ladića.
@ad "e o.novno bilo .;re/no red "e i =a /alo =abave.
Trebalo "e nadoknaditi ;ro;u3teno. 5viždući .a/ onako
kako /e d"ed u4io do=ivao "ednog ;o "ednog ;ri"atel"a i
.u."eda. Stavio .a/ do;ola oba kaži;r.ta i .redn"aka
.;o"ene u u.ta .vaki ;ar . druge .trane i .nažno ;u0nuo.
71
8a ta" na4in ;roi=veo .a/ ;rodoran =vuk ko"i "e ;arao =rak
i=/e<u dvi"u ;eterokatni6a. 8i"e bio ;o;ut Mil4e6ova .
Bukov6a ali "e i;ak bio dovol"no gla.an i ;re;o=natl"iv
oni/a ko"i/a "e na/i"en"en. Cbr=o .u .e na balkoni/a
;o4ele ;o"avl"ivati rado=nale glave /o"i0 vr3n"aka. %pak me
nis! izdali radovao .a/ .e =adovol"no. Ja.no .a/ i/
nagla.io da "e kod /ene /ini+tulu/ i neka .lobodno
navrate. Cbr=o .e na ula=ni/ vrati/a /oga .tana =a;ravo
.tana /o"i0 roditel"a ;o"avila .vita 3areni0 u=vanika. Jedan
"o3 /u.av od 4okolade oko u.ta drugi "e i/ao ;ek/e=a na
/a"i6i treći brkove od /li"eka i.;od no.a. Ili .vi/a "e bilo
=a"edni4ko to 3to .u do3li ne;o4e3l"ani neu/iveni i
i=gužvani. Fri"e .a/ rado gledao Dr!b! ;ere 1vrice ;a "e
u;e4atl"ivo.t ovoga trenutka bila "o3 nagla3eni"a. Svaka
.li4no.t . i=/i3l"eni/ likovi/a u to" .eri"i o4igledno "e bila
na/"erna.
Ma"ka "e .inoć . ;o.la doni"ela ;ar bo/boni"era neke
4okoladi6e i gu.te .okove. @avu "o3 ni.a/ ;io ;a "e ni.a/
ni ;onudio go.ti/a. 7 n"u "e dobila od nekog ;a6i"enta i to
4itav kilogra/ one kvalitetni"e i= Gra=a. Me<u
bo/boni"era/a u4a. .a/ i.ko;ao onu . Mozart kugla/a i
ne okli"eva"ući "e otvorio. Go.ti .u .e ;o4eli oti/ati ko"i će
ugrabiti vi3e 4okoladni0 lo;ti6a i =latnika. 8eke .a/ u.;io
.a4uvati =a .ebe i /a/u a o.tale ;odi"elio. 8ajadera ./o
.e /e<u ;rvi/a ri"e3ili "er na/ nikako ni.u odgovarale. Fili
./o neke /ultivita/in.ke .okove ra=ni0 ;roi=vo<a4a i
;ota"i6e ;rdu6kali u= d"e4a4ko ne;otrebno 0i0otan"e.
Cživali ./o u .vako/ trenutku a "a .a/ o."ećao da o;et
dobiva/ kontrolu nad .vo"i/ klano/. 8"i0ova naklono.t "e
bila neu;itna a /o"e ra.;oložen"e "e ra.lo i= .ata u .at.
72
@ri.tine .e vi3e ni.a/ ni ."ećao. Toliko /i "e bilo li"e;o u
dru3tvu .tare 3kvadre da "edno.tavno ni.a/ /ogao ne
;ri/i"etiti koliko /i ova nova a =a;ravo .tara at/o.$era
godi. 7 oni .u to ;ri/"ećivali ali .u bili toliko =aoku;l"eni
.la.ti6a/a ;a i0 to ni"e ;revi3e o;terećivalo. 8aravno ni.u
.e kod /ene ;ili i.kl"u4ivo .okovi. Bilo "e tu i ;ivi6e i=
$rižidera. Vino .a/ ;robao "edno/ u životu ali /e n"egova
ki.elina toliko dotukla da .a/ ;ovraćao dva dana nakon
kon=u/a6i"e. Jrend i= ula=a .taro/e "e /a=nuo dvi"e kuti"e
;artner 6igareta ko"e "e od 3ver6era na tržni6i nabavl"ao
direktno i= Makedoni"e. Slovile .u kao "edne od bol"i0 na
ovi/ ;ro.tori/a =a relativno ;ri.to"nu 6i"enu. &on'ill ./o
odavno i=ba6ili i= u;otrebe "er ./o nakon n"ega ;rili4no
ka3l"ali i teže di.ali.
C= klo;u i ;iće .lu3ali ./o i gla=bu .a 6'arpovog ka=ića. To
"e bio neki novi ;rava6 nakon dancea a =vao .e rave. Mo"i
vr3n"a6i i dal"e .u .e lo/ili na Dr. Albana &eal=&eal
Coron! Capell! i =>nlimited dok .a/ "a već dobrano
=abra=dio u že3će tec'no vode. Mene .u .vo"i/ gla=beni/
i=ri4a"e/ o;4inili Mar!s'a 6cooter Mark O' i T'e ;rodig).
Srećo/ da ni ;rvi0 .u."eda ni"e bilo do/a ;a ./o /ogli
biti /alo bu4ni"i negoli "e to ;ri"e;odnevni obi4a" u veliko"
.ta/beno" =gradi. Ma/a .e .vaki 4a. trebala ;o"aviti na
vrati/a "er "e radila ;rvu ./"enu. Gla=bu .a/ .ti3ao a
;ri"atel"e u= i.;riku blago ra="urio u;o=oriv3i i0
;ret0odno na nadola=eću o;a.no.t.
@ad "e /a/a nakon ;ola .ata od 4i.tke u3la u .tan od/a0
. vrata "e ;reneraženo u;itala:
OJe.i li to ti ;u3io DarioBP
73
O8i.a/ /a/aP branio .a/ .e otvoreno lažući.
ODa te ota6 ulovio od/a0 bi te ka=nio. To =na3 "e li takoBP
.trogo će ona.
O5na/ /a/aP odgovarao .a/ "o" .kru3eno .v"e.tan .voga
gri"e0a.
OFo.li"e ru4ka će3 /i ;o/oći o;rati ;o.u<e. Ja.noB?P
=a;ov"edila /i "e.
ODa /a/aP .nuždeno ću "a.
Dok "e /a"ka ;ri;re/ala ru4ak "a .a/ /orao ;oku;iti
;a;iriće . ;oda i .tola te u.i.ati /rvi6e od kek.a i ;o4i.titi
dnevni boravak. Et;o4eo .a/ . ;ran"e/ =d"ela u ko"i/a .u
bili .latki3i a trebalo "e o;rati i 4a3e i= ko"i0 .e .va3ta ;ilo.
Dobro o;rati a ne kao "u4er. Trl"ao .a/ i ribao .a;uni6o/
/u.avu .taklovinu i ;or6ulan.ke =d"eli6e. Fokreti .u bili
žu.tri i konkretni. 8akon i.;iran"a u to;lo" vodi 4a3e .u .e
6aklile a ;o.ude i tan"uri betle0e/.ki .v"etlu6ali. To "e bio
=nak da .a/ ;o.ao obavio ;edantno u;ravo onako kako
treba. Fo.li"e ob"eda ;ri ko"e/u .a/ bio /alo tužan i be=
teka ali .a/ bare/ /a/i ;ravio dru3tvo =a"edni4ki/ ./o
.naga/a o;rali i ;o.;re/ili .ve ;o.u<e. Dok ga "e ona
.a;unala i i.;irala "a .a/ ga bri.ao .u0o/ kr;o/ i .lagao
na =a to ;redvi<ene ;oli6e ku0in".kog na/"e3ta"a.
Fo.li"e;odne .a/ .e od/arao. Bio .a/ ;rili4no ve.eo "er
/i "e /a/a obećala kako =a ova" /o" /ali ispad u vidu
tulu/a tata neće ni3ta .a=nati. C ;rotivno/ ne bi bilo ni3ta
od /og l"etovan"a na Jadranu. Tako "e i bilo. Eta6 "e .tigao
kući ;o.li"e 1* .ati vidno u/oran i nervo=an. 8akon 3to "e
;o"eo ;ri/irio .e i ;rilegao. Ed.;avao "e dobri0 .at i ;ol u
74
dnevno/ boravku ko"i ./o /a/a i "a /iri.i/a =a
;ro.tori"e i ;u3tan"e/ ;ro;u0a ra.kužili od "utarn"eg
nikotina. Eta6 ni"e ni3ta ;o.u/n"ao a "a .a/ od"edno/
o."etio toliko ;rižel"kivanu be=brižno.t. Mala tre/a "e bila
;rola=na i .a.vi/ neo;ravdana. 5a to vri"e/e na.tavio .a/
.a .lagan"e/ .vo"i0 .tvar4i6a u ;utnu torbu. C=eo .a/
.vo"u o/il"enu kn"igu 6mogovci i stra$ni 8ongo Drvo"a
Ditre6a i .;re/io "e u van".ki dže; torbe.
Me<u kn"iga/a i .tari/ bro"evi/a 0ečernjaka .lu4a"no .e
;otkralo i nekoliko igraći0 karata u .ek.i i=dan"u. 8a
.vako" od n"i0 bila "e ;o "edna =a/a/na ;lavu3a 6rnka ili
brineta ra=golićeni0 grudi i u i=a=ovni/ kr;i6a/a. Sve .u
/i bile okrenute .tražn"o/ .trano/ tako da .u i/ gu=e
bile na"nagla3eni"e. Fo/i.lio .a/ da "e to .igurno tatino.
Sliki6e "e već lagano na4eo =ub vre/ena ;a .u ;o .ebi
dobile žućka.to./e<u ko;renu. To /e ni"e o/elo da "o3
"edno/ .vaku od d"evo"aka dobro ;ro/otri/. 2ure .u
.tvarno bile ;rave bo/be. C to/ trenutku glavo/ /i
;ro.tru"i ;o/i.ao 3to bi bilo da .i "ednu .;re/i/ na
.igurno. Enu na"l"e;3u da/u bu"nu ;lavu3u .;re/io .a/
u .a/o ;odnož"e .vo"e torbe. Fred.tavl"at će /i
.vo"evr.tan ;a;irnati tali./an na ;utovan"u. E.tale karte
.a/ vratio na .igurno i=/e<u novina odakle .u i /alo4a.
.a/e i.;ale.
Malo ;o.li"e i.;robao .a/ ku;aće. Gledao .a/ kako /i
.to"e i bio ne odveć =adovol"an ;ri=oro/. Dok .a/ .e bavio
.obo/ roditel"i .u .e i.to .;re/ali .vaki na .vo" na4in. Jo3
"e "edan radni dan bio ;red n"i/a i trebalo ga "e ;ri.to"no
odraditi. Složili .u .vo"u ;rtl"agu tek ono na"nužni"e. E.talo
će dovr3iti .utra. Tata će .utra obaviti te0ni4ki ;regled
75
na3eg vo=ila i .ve će nada/ .e biti .;re/no =a ;ut.
!a=/i3l"ao .a/ 3to /e ta/o 4eka i 0oću li u;o=nati koga
novoga. 8ave4er "e /a/a gledala neku kri/i .eri"u na
televi=i"i ;a ni"e i.;u3tala nikakve =vukove .ve od .ilne
na;eto.ti vi<ene na ekranu. S tato/ .a/ ;ri"e nego 3to /e
;ot"erao na .;avan"e odigrao "ednu ;arti"u Monopol)ja i
=adovol"an u.nuo.
76
Petak, !). lipnja 19**
6ljede(eg j!tra napokon kre(emo na more. Evu re4eni6u
;onavl"ao .a/ u .ebi od ranoga "utra. 8akon u.ta"an"a i
t"elov"ežbe ;ro3etao .a/ ;o .tanu. Bio "e ;ra=an i
i=nena<u"uće ti0. Ma"ka i ota6 .u rano/ =oro/ oti3li na
;o.ao odraditi "o3 dana3n"i dan ali . /i.li/a već daleko na
"ugu. Ckl"u4io .a/ radio i ;o.lu3ao vre/en.ku ;rogno=u.
8i"e bila obećava"uća. 5a .utradan .u na"avili ;ovre/ene
;l"u.kove i gr/l"avinu ko"e .a/ .e "ako .tra3io. Bit će
.;arno i ne ba3 ugodno vri"e/e =a 3etn"e i aktivno.ti na
otvoreno/e. Već .ada /i .e i="alovio ;lan o ro3til"an"u u
ka/;u gd"e će/o od."e.ti. Ili ni.a/ .e ;redavao. V"erovao
.a/ da .u .e ;rogno.ti4ari i;ak =e=nuli i da će/o /oći
uživati na /oru u .vi/ blagodati/a onako kako ./o
godina/a navikli.
8i"e ;ro3la ni /inuta od /og .an"aren"a kadli .u /e dva
$renda i= =grade ;o=vala na ba=en. Ba3 .e dana. otvarala
nova ku;a4ko+;liva4ka .e=ona na na3e/ otvoreno/
ba=enu bli=u kina i 3u/i6e. 8i.a/ to nikako 0tio ;ro;u.titi.
7.;od ukra.nog ;a;ira u ladi6i do $rižidera /a"ka "e držala
nov6e =a kru0 i /li"eko. Fonekad bi /i do;u.tila da .i
77
ku;i/ i .ladoled. To /i "e bila nagrada =bog odla.ka u
trgovinu u/"e.to n"e. Dana. .a/ o;et trebao otići u
ku;ovinu ali .a/ ku;io .a/o kru0 =a ru4ak i ve4eru.
7onako noća. ;lanira/o krenuti na /ore ;a =a3to da ga
ba6a/oB Mli"eko logi4no ni.a/ ku;io a .ladoleda .a/ .e
o;ravdano odrekao. Vrativ3i .e i= trgovine o.talo /i "e
ta/an 12 kuna ku.ura. Cenera .a/ v"e3to .;re/io u
van".ki dže; ruk.aka i od"urio u .obu ;o ru4nik i ku;aće.
Dok kaže3 kek. .tvorio .a/ .e ;red =grado/. 7 tu "e bilo
.;arno a "a .a/ .e ;o4eo lagano =no"iti. Sun6e "e već
vi.oko a "a4ina /u "e i=ra=ita. 8i u 0ladovini ni"e bilo
o.obito ugodno ;a "e o.v"ežen"e trebalo ;otražiti u
nekakvo" tekućini. 8a. tro"i6a #dva .u."eda i= =grade i "a&
u;utili ./o .e na ba=en. Fute/ na/ .e ;ridružio i /o"
$rend To/o i= ra=reda ;a "e avantura /ogla =a;o4eti.
Fonovo .a/ /orao ;roći kra" "e=er6a gd"e .a/ ;ri"e ;ar
dana uživao . doti4no/ @ri.tino/. Aala/a i =a$rkan6i"o/
u.;io .a/ ;rebroditi tegobne /i.li. Bio .a/ ugodan
=abavl"a4 i ani/ator. @ad ./o ku;ili ula=ni6e =a ba=en
trebali ./o ;roći kra" tu3eva =a noge. 7=uli ./o .e i u
ruka/a ;reni"eli teni.i6e i .andale do livade na ko"o" "e već
bilo ku;a4a #=a;ravo s!nčača&. Folugoli l"udi neki u
dru3tvu klina6a ve.elo .u .e vr;ol"ili u= t=v. /ali ba=en =a
d"e6u. 7 /i ./o tu =a.tali nekoliko trenutaka ;ri."eća"ući .e
;rvi0 dola=aka na ba=en . roditel"i/a. D"e4i6a .u u igri
ve.elo la/atala ruki6a/a i nogi6a/a dok .u i0 brižni
roditel"i ;ažl"ivo ;ridržavali da .e ne uto;e. Akola ;livan"a
bila i/ "e vidno ugodna uo.talo/ kao i /eni ;ri"e ne;uni0
.eda/ godina.
78
8akon 3to ./o =au=eli /"e.to na brežul"ku i=nad velikog
ba=ena ;lanirali ./o 3to će/o dal"e. To4no i.;red tri
gole/a "ablana ./"e.tila .e odvažna tine"džer.ka 4etvorka.
!u4nike ./o ra.;ro.trli "edan u= drugi a od .kinute od"eće
na4inili u=glavl"a. Jedan "e .a .obo/ ;onio odbo"ka3ku
lo;tu ko"a "e nalikovala vater;ol.ko". Ili ni"e bila ;rava. 8o
na. to ni"e odvi3e =abrin"avalo. Bućnuli ./o .e u /la4nu
vodu velikog ba=ena kako Bog =a;ovi"eda. Ba=en "e
;luta"ućo/ brano/ ;ovr3in.ki bio ;odi"el"en na "ednake
;olovine. C li"evo" .u .e uglavno/ =adržavali ne;liva4i a u
de.no" i.ku.ni"i ;liva4i i .a/ouv"ereni akrobati. 8a3a
/ladena4ka 0i;eraktivno.t ni"e na. .;re4avala da iako
ni./o =nali dobro ;livati ;ovre/eno .vrati/o i u dubl"u
vodu. Dvo/etar.ki ba=en uli"evao "e .tra0o;o3tovan"e u
nedora.le klin6e 4i"i ./o /i bili ;ri;adni6i. Ta/o ./o
;onekad i .lu4a"no =abra=dili v"ero"atno uživa"ući u
0ori=ontalno/ ron"en"u na da0. Ma.ki6e i di0ali6e bile .u
na/ ne;otrebne "er .u ;luća /lada i =drava u.;rko.
;u3en"u.
C vodi ./o i=vodili .vako"ake vratolo/i"e .rećo/ be=
;o.l"edi6a. 8i i=van vode .e ni./o ba3 doli4no ;ona3ali.
Bilo "e tu ;ovla4en"a =a ku;aće gaći6e guran"a u vodu .
le<a .kakan"a na t=v. bo/be da .e ;re;la3i ;rotivnik i .l.
@ad ./o .e već .vega =a.itili igrali ./o $eve. To "e bila
;o;ularna igra ovda3n"e /ladeži. Fredno.t "o" "e bila u
to/e 3to .e /ogla ;rakti6irati u vodi na travi =e/l"i
.ni"egu gotovo bilo gd"e. E.i/ u =raku naravno. C igri "e
.ud"elovalo ;et 3e.t o.a/ igra4a kako kada. Ebi4no "e
"edan #ona" ko"i $evi t". z!ji& bio u .redini a o.tali
ra.;ore<eni u krug oko n"ega. Ta" z!jač "e ;rila=io .vako/e
79
od n"i0 u nadi da i/ ot/e lo;tu i doda "e neko/e drugo/e.
E.tali/a u krugu lo;ta ni"e ./"ela i.;a.ti na tlo #ako .e
igralo ruka/a& odno.no ./"ela "e "edan;ut dodirnuti
;odlogu #ako .e dodavalo noga/a&. @ada bi z!jač u.;io
o.vo"iti lo;tu tada bi ova" od ko"ega "e i.tu oteo ;o.tao
novo;e4eni z!jač. 7 tako unedogled. Iko ni nakon ;ola .ata
ni"e u.;io presje(i lo;tu na;u6avali bi./o ga i.to/ u
gu=i6u i= .ve .nage.
Fo.li"e i.6r;l"ivan"a u klorirano" vodi u ko"u ./o .e ;uno
;uta =nali i ;o/okriti da nitko u bli=ini ne ;ri/i"eti
=a.luženo ./o .e od/arali i=val"eni na travnato/
brežul"ku i=/e<u ba=ena i betoniranog igrali3ta =a
ruko/et t". ko3arku. C bli=ini na3i0 .trate3ki0 ;o=i6i"a i
;o.tavl"eni0 ru4nika bile .u garderobe =a ;re.vla4en"e. Mi
/u3ki ./o i0 ri"etko kori.tili ali žene... Qeee00 to "e bio
doživl"a" =a .ebe. Ne.to ./o .e =nali ;rikradati
.vla4ioni6a/a i 3ki6ati i/a li koga u n"o". Fonekad ./o
naba.ali na ćorak ali neri"etko .e odla=ak i.;latio. E4i .u
na/ =nale i.;a.ti do ;oda vid"ev3i do"ke /ladi0 žena ili
;ak 6rni 4arobni trokutić tamo dolje. C0 kad .e .a/o
."eti/?
Dana. "edno.tavno ni./o bili te .reće. Ili ako .te bol"e
;ro/atrali .va3ta .e dalo na.lutiti i i.;od bikini"a doti4ne.
@ad .u na/ bludne /i.li .;la.nule a i=ležavan"u na .un6u
do3ao kra" ;o3li ./o do teni.kog igrali3ta. Ta/o "e "edan
/u3ko+žen.ki ;ar u;ravo =avr3avao .vo" /e4. Aibala "e
=elenka.tožuta lo;ti6a li"evo ;a de.no. Mi ./o .vo"e
=natižel"ne ;oglede /a0o/ =adržavali na teni.a4i6i. @ad
bol"e ra=/i.li/ u igri .u bile tri lo;ti6e > "edna ko"o/ .u
80
igrali i dvi"e veće ko"e .u ;o.kakivale ;od brado/
kratkoko.e brinete vretena.ti0 nogu. Te3ko na/ "e bilo
;ratiti ;utan"u i /"e.to do.koka "er "e n"e=ina .kladna obla
gu=a neodol"ivo do/inirala tereno/. E4ito "e da .u
.udioni6i bili i.ku.ni teni.a4i. Vid"elo .e to ;o uv"ežbani/
;okreti/a fore'andima i back'andima. 6mas'eva ni"e bilo
;uno . /u3ke .trane "er "e bio oba=riv ;re/a .vo"o" bol"o"
;olovi6i.
!ekrea6i".ki ko/;lek. ;ružao "e be=bro" /ogućno.ti. E.i/
teni.a ba=ena ruko/eta i ko3arke bio "e tu i ;oligon =a
;o4etnike u gol$u /eni dotad ;ot;uno ne;o=nate igre. 8a
n"e/u "e "edino .talno bilo ;u.to. Ebližn"i boćar.ki teren
/a/io "e ;o=orno.t .tari"e ;o;ula6i"e a u .u."ednu .u
kuglanu dola=ili .a/o klu;.ki veterani. End"e .u na
otvoreno/e danonoćno ku0ani i ;e4eni bili /a0o/
;en=ići. @ad bi .e okrenuli a /i ne;o/i4no .ta"ali u=
bankinu ;ri"atel" bi /alo ;o/aknuo onu /alu kugli6u.
Star6i to ni.u .kužili a /nogi od n"i0 već .u i .labo vid"eli.
8i nao4ale i/ ni.u ;uno ;o/ogle. Cživali ./o .lu3a"ući i0
kako vi4u. Sva<ali .u .e a ;ala "e i ;oko"a uvredl"iva ri"e4.
8a. "e to =abavl"alo a vri"e/e na/ ;rola=ilo .trelovito
br=o. Sl"edeći ;ut ;lanirali ./o u=eti rekete =a .tolni teni.
/alu /reži6u na;ravl"enu ;ove=ivan"e/ 3;ago/ nekoliko
vreća =a kru/;ir i lo;ti6u "er ovo ni./o "ako dugo igrali.
Br= i dina/i4an .;ort =a0ti"evao "e i=vr.nu kon6entra6i"u i
nadnaravne re$lek.e. 7grao .a/ ga ;ro3lo l"eto ali trebalo
.e ;ri."etiti .vi0 ti0 draži. Jedva 4eka/. S/atra/ da bi0
ovoga l"eta /ogao ra.turati u ovo/ ubr=ano/ .;ortu =a
ko"i .u /a0o/ ;redodre<eni @ine=i.
81
Su/rak .e ;o.tu;no nadvio nad rekrea6i".ki/
ko/;lek.o/ a ko/ar6i .u krenuli u lov na /ladu i igro/
=agri"anu krv. C okoli6i ba=ena o.tala "e tek nekoli6ina
na"i=držl"ivi"i0. Voda "e već bila ;o;rili4no ;rl"ava 3to od
ku;a4a a 3to od in.ekata ko"i .u beživotno i i=vrnuti na
le<a ;lutali ;o n"o". Bilo "e tu bu/bara le;tira /u0a
./rdl"ivi0 /artina #t=v. ./rdibuba& i o.a gran"a li3ća i "o3
ko"e4ega. 8akon 3to ./o .e vratili do ba=ena "o3 ./o .e
"edno/ ba6ili u vodu =a o;ro3ta". Jo3 brže ./o i= n"e i=a3li
ni ne ;o.u3iv3i .e do kra"a navukli 0la4i6e i /a"i6e te ;o3li
kuća/a. Fri ;ovratku ./o uo4ili da u ži4ano" ogradi .
teni.ke .trane ;o.to"i "edna ru;a ;ro/"era 4etrde.etak
6enti/etara. Svi ./o ;o/i.lili i.to. 5a3to bi./o ubuduće
;laćali ula=ni6u kada .e /ože/o ;rovući kro= ži6u i to
be.;latnoB Nuvar ba=ena "e bio "edan ;rili4no .labovidni
debel"u3ka.ti /u3kara6 .a =avr3eni0 tek o.a/ ra=reda
o.novne 3kole. Fored n"ega .u .e gotovo .vi u.;"eli ;rovući
na ku;an"e. To na/ "e bio .a/o "o3 "edan u ni=u o.obni0
;odviga ko"e do tada ni./o i/ali u kolekciji.
Fred =grado/ ./o "o3 /alo ;roko/entirali dan ko"i "e bio
na i=/aku. C .tan .a/ do3ao oko 10 nave4er. Tata "e
;ute/ kući ku;io .vako/ ;o ;or6i"u ćeva;a . luko/ ko"e
.a/ . gu3to/ utr;ao u .ebe. 7ako .u bili /la4ni /o" a;etit
ni"e /ario =a te/;eraturu ovog .;e6i"aliteta. C= n"i0 ba3
/i "e odgovarao do/aći a"var ko"i "e 0ladio l"utu ./"e.u.
Fo"eo .a/ .vo"u ;or6i"u nabr=inu i . o.obiti/
=adovol".tvo/. Fo.li"e .a/ .e "o3 naba6ao rani/ tre3n"a/a
i =alegao kao ;ravo .vin"4e. Evako .it ;odrigivao .a/ u=
lagano .ten"an"e. Fo.li"e toga .e ni4ega vi3e ne ."eća/.
82
S#$ota, !*. lipnja 19**
Sko4io .a/ i= kreveta kao kata;ulto/ odba4en. 5na/
.a/o da "e vani "o3 bio debeli /rak. Mo"i .u već bili na
noga/a. Eta6 "e ružio ;o kući u ;otra=i =a dže;no/
.v"etil"ko/. Ma/a "e ne.;retno ;re.kakivala ;reko .vi0
oni0 .andala 6i;ela i natika4a ko"e "e ;lanirala ;oni"eti .a
.obo/ na /ore. Jo3 kr/el"iv oko o4i"u "edva .a/ otvarao
ka;ke. Sve te ;eri;eti"e gledao .a/ kro= /aglu. E4igledno
"e bilo "edino to da .lažu ;reo.tale .tvari =a ;ut. Ili kako to
već obi4no biva ako .e u =adn"i tren neka/o .;re/a3
obi4no ne /ože3 ;ronaći ono 3to tako 0itno treba3. Ba3
takvi/a .u .e doi/ali i /o"i .tar6i. Fitan"a ;o;ut .dje s! mi
cipele- ?to da ob!čem- 1oliko je sati- ,esi li spakirala
sendviče- %ma$ li krem! za s!nčanje- već .a/ godina/a
=nao na;a/et. Cvi"ek i.ti .6enari" a/a ba3 ;ri"e .vakog
;utovan"a bilo uo4i =i/ovan"a ili ;ak l"etovan"a. Mo"i .u
doi.ta bili i vi3e nego ;redvidivi .u;utni6i. Ekrenuo bi0 .e
.ada na"radi"e na drugu .tranu kreveta ali od buke ko"u .u
.tvarali "edno.tavno ni.a/ vi3e /ogao.
8ata3te ./o i=a3li i= .tana a u ruka/a ./o držali .vaki ;o
;utnu torbu i dvi"e do tri /an"e torbi6e i vreći6e. Tako
o;re/l"eni .;u.tili ./o .e do na3eg Opela 1adetta.
83
@aravan.ka i=vedba ;ružala "e be=bro" /ogućno.ti =a
."eden"e ležan"e i "eden"e. Jedva ./o .ve ;otr;ali u
;rtl"ažnik i tada "e na;okon avantura /ogla ;o4eti. Jutro "e
"o3 bilo /irno i ;u.to. 8igd"e žive du3e "er .u .vi bili
dobrano na .ed/o/ nebu. Tek ;oko"a noćna ;ti6a
na"v"ero"atni"e ćuk $i"uknula bi negd"e i=nad na3i0 glava
dok ./o ."edali u auto/obil. Tata "e ;u.tio neku gla=bu .
autoradio+ka=eto$ona /arke 8la!p!nkt. S"edala .u u vo=ilu
bila kožna ta/no6rvene bo"e. Fredn"a .u ;re.vu4ena oni/
kugli4ni/ na.loni/a =a bol"u 6irkula6i"u. Tata i0 "e
obožavao "er .u ;o n"egovo/ /i3l"en"u ./an"ivali
na;eto.t u vožn"i i =no"en"e na dugi/ rela6i"a/a. Fute/
.a/ =urio u na3e ;rekra.ne kra"olike. 5elenilo /e i=nova
o;4in"avalo. Fota"i6e .a/ vergla"ući u ./"eru obrnuto/ od
ka=al"ke na .atu ru4ki6o/ .a .trane .;u.tio ;ro=or do;ola.
V"etar .e igrao /o"i/ ;ra/enovi/a i ;reba6ivao i0 4a.
li"evo 4a. de.no. Godila /i "e ta .v"ežina "utra.
8e3to ka.ni"e dok ./o .e vo=ili .taro/ karlova4ko/
6e.to/ u ./"eru "uga ;ro/et "e ;o.ta"ao gu3ći. Fridružili
.u na/ .e ne=aobila=ni Ne.i i Fol"a6i u .vo"i/ o/il"eni/
?kodama i ;oko"o" <adi. Drndali .u /otori ;ra3ilo .e =a
na/a. Di=ela3i .u tro3ili /an"e ali .u =ato vi3e ča*ili i=
.vo"i0 au.;u0a. Miri. ben=ina ko"i .a/ kratkotra"no
udi.ao kada "e tata .tao na obližn"o" ben=in.ko" 6r;ki da
nato4i gorivo do3ao /i "e kao $ik. o0rabren"a =a ono 3to
.li"edi.
2i"eli/ ;ute/ bio .a/ ;od odre<eni/ ;riti.ko/. Malo .a/
.tra0ovao da tati ne ;ukne gu/a "er koliko "e v"e3t oko
/e0ani4ar.ki0 ;o.lova to bi i;ak val"alo ;re.ko4iti. 5a
84
na3e dobro. Do Go.;ića ./o dva;ut .tali ali ne =bog kvara
na autu na .reću. Frvi ;ut da .e ne3to ;rigri=e a drugi ;ut
da .e i.;ra=ne ra=ni/ tekućina/a otežali /"e0uri. Već od
ranog "utra .va3ta .a/ ;o;io ;a .a/ . ra=logo/ "edva
do4ekao ;ražn"en"e u obližn"e/ žbunu u= glavnu
;ro/etni6u.
C 6entru Like .krenuli ./o .;oredni/ ;ute/ do "ednog
=a.eoka. Ta/o na. "e vidno u=bu<ena 4ekala tatina .e.tra
a /o"a tetka. Mla<o" .e.tri4ni .a/ u= ;o=drav ;redao
kuti"u . udžbeni6i/a =a 3e.ti i .ed/i ra=red o.novne. 8i"e
bila o.obito odu3evl"ena ;oklono/. 5ato "e /a/a bila tu da
i.;ravi ;ogre3ku. Malo" "e ;ružila veliku 1ra$ev! 4okoladu
. 6i"eli/ l"e3n"a6i/a ko"u "e ovoga t"edna zaradila u noćno"
./"eni. D"evo"4i6i .e ra.;oložen"e nao4igled ;o;ravilo.
8akon ća.kan"a . rodbino/ i i.;i"an"a ka.no"utarn"e kave
trebalo "e ;oći dal"e. Tetkin ;a. Medo /"e3ana6 "a=av4ara i
n"e/a4kog ov4ara =ala"ao "e na na. =a o;ro3ta". S/i"e3no
/i "e bilo n"egovo ti"elo. 8ogi6e /u kratke ;o;ut .vin"e a
ti"elo dugul"a.to i ;rekriveno gu.to/ =latnožuto/ dlako/
. ;otrbu3ne .trane dok "e odo=gora i/ao 6rnu. I glava kao
u ;ravog vu4"aka > Dunda i= $il/a 0!k samotnjak. Cko4ene
trokuta.te u3i .tr3ile .u u ;ro.toru ;o;ut antena na na3o"
=gradi. Salutirao "e n"i/a kao ;ravi lo"alni vo"nik na .traži.
Ed @arlobaga do Fri=ne "o3 ./o .e "edno/ ;o/okrili ali i
ćalabrknuli .vaki ;o .ladoled u kornetu. D/ da "e bare/
<edo bio /o" .;on=or ko"a bi to 4a.t bila... Ili ne "a .a/
kao i tata /a=nuo ona" . "agodo/ i 6itrono/ kod lokalnog
.la.ti4ara a /a/a "e ;o obi4a"u ubr=ani/ li=ovi/a
uta/anila kugli6e od vanili"e i ;i.ta6i"e. Tra"ekt =a Fag
85
4ekali ./o oko "edan .at. Ta/an na/ "e =bri.ao i.;red
no.a n"egov ;ret0odnik. Do Migl"ena "e ;lovidba bila
ugodna i nada.ve o/a/l"u"uća. Fo obi4a"u .a/ u;i"ao
/iri.e /ora i =vukove gladni0 galebova ko"i .u na.
nadli"etali. Dranili .u .e oko na. vadeći i= /ora .itnu bi"elu
ribu. 7= =raka .u na. ;red kra" ;uta .;oradi4no
bo/bardirali .vo"o/ to;lo/ i ri"etko/ /uni6i"o/.
8a;adi/a ./o u.;"e3no odoli"evali ali "ednog "e turi.ta
i;ak ;ogodio bi"eli ;ro"ektil u ;otil"ak. L"utito "e ne3to
;rogun<ao na neko/ .laven.ko/ "e=iku i brže+bol"e
o4i.tio ;ti4"e ned"elo /ara/i6o/. Bit će da "e !u.. Tako /i
"e i /a"ka ;o.li"e rekla "er "e ta" i.to4noeuro;.ki "e=ik u4ila
u 3koli ali "e od .vega =a;a/tila tek nebitne .itni6e.
Ed 8oval"e vo=ili ./o .e lagano "o3 oko dva kilo/etra a
onda "e ;o4eo ra". Stigli ./o u autoka/; Macarena.
Frekra.na borova 3u/a . debeli/ 0lado/ na ;rvi ;ogled
/i .e .vid"ela. Fotražili ./o /"e.to na ko"e/ će/o .e
uka/;irati. S na3e li"eve .trane bili .u neki .tari"i 8i"e/6i
a . de.ne brbl"avi /ladi bra4ni ;ar . dvo"e /ale d"e6e i=
Slova4ke. Cgodno .u na. ;ri/ili u ;itore.kno okružen"e.
Stari"i .i"edi Avabo /a.irao "e .vo"u bli"edu nabubrenu
/"e3inu ko"u "e =a.igurno dugo godina kva.io i=nutra
na"ra=li4iti"i/ bavar.ki/ i ini/ ;ivo/. Meni6a /u "e bila
.itna i vr6kava uvi"ek u neko/ ;o.lu. Na. "e vidi3 ta/o 4a.
tu. 7 dok .u .e .lova4ki klin6i ;ot;uno goli =abavl"ali u igri
autići/a na 3l"unkovito/ tlu roditel"i .u i/ .e /otali ;o
3atoru. Muž "e .lagao neke da34i6e =a ro3til" a žena
/arinirala /e.o. 8a. tro"e novo;rido3li6a ra.tavl"ali ./o
o;re/u i .a.tavl"ali 3ator. Bilo "e tu nekoliko žel"e=ni0 3i;ki
ra=ne dul"ine i naran4a.ta 6erada ko"a "e glu/ila krov. Da
86
ovd"e će/o noćiti na otvoreno/e i to "e nekako
na";rirodni"e. C bungalovu ./o bili .a/o "edno/ a otada
;rakti6ira/o uglavno/ autoka/;ove. Eve godine "e tata
ui.tinu i=abrao gotovo na"l"e;3i /ogući.
@ad "e ro3til" bio .;re/an a /e.o na n"e/u .koro ;e4eno
l"uba=ni .u."edi .u na. ;o=vali na ob"ed. @ako ./o nedavno
.tigli i "o3 .e ni./o u ;ot;uno.ti .na3li .a .lagan"e/ nove
na.ta/be laknulo na/ "e 3to će na. netko ovd"e i ;o4a.titi.
@rkali ./o ražn"iće ćeva;4iće 3ni6le i ;rženo ;ovrće. Sve
/i "e bilo uku.no o.i/ kru0a. Bio "e nekako 4udan
=a;e4en i .tar. 5a4udo ni"e .e /rvio. 7;ak bi0 radi"e ;o"eo
neko ;e6ivo ali ni.a/ bio u ;o=i6i"i birati. Tata "e ru4ak
=alio 6tarim :e$kim i= li/enke a /a/a i "a ./o že<
;oku3ali uga.iti ga=irani/ na;i6i/a. 8o be=u.;"e3no.
Sokovi .u bili ;re.latki i .a/o .u "o3 vi3e i=a=ivali ne;6e da
ga .e ne4i/e dodatno ./o4i. @ao .;a. /a"ka "e od .v"eže
i.6i"e<eni0 li/una na;ravila ;reuku.nu li/unadu. Aećera
gotovo da i ni"e dodala kako bi že< 3to d"elotvorni"e "en"ala.
Ebećali ./o ;rvi/ .u."edi/a ;rakti4ki do/aćini/a da
će/o i/ "ednako u=vratiti ;rvo/ ;rigodo/.
@a.ni"e ;o;odne /o"i .u oti3li na .un4an"e a "a .a/ .e
brćkao u ;lićaku ;oku3ava"ući raditi .to" u vodi i kolut
unatrag. Ve4erali ./o gra0 i= kon=erve ko"i/a ./o .e
o;.krbili ;red ;utovan"e. 8oć "e bila uža.na. @o/ar6i .u
=u"ali oko na3i0 glava te .e kao .u/anuti obru3avali na
na3u "edru netaknutu kožu i "o3 uku.ni"u krv ko"a "e kolala
;od n"o/. Fro/atra"ući /or.ku ;u4inu i .lu3a"ući uokolo
ra=li4ite .trane "e=ike =adri"e/ao .a/. 5a.;ao .a/ u
;leteno" ležal"6i ra=a;eto" i=/e<u dva bora.
87
&edjelja, !9. lipnja 19**
Mali bu4ni Slova6i ;robudili .u /e "utro. i ;ri"e nego 3to
.a/ ;lanirao. Vri3tali .u ga<a"ući .e .itni/ ka/en4ići/a
od ko"i0 "e "edan =alutao i na /o" no.. 5gr4en u ležal"6i
"edva .a/ .e u.tao. Foku3ao .a/ .e i.;raviti ali ni"e i3lo.
Fod 0itno .a/ trebao obaviti nekoliko o.novni0 v"ežbi
ra.te=an"a i ra=gibavan"a. Fo.ebi6e oko .truka ruke i
ra/ena "er /e .ve bol"elo. 5avirio .a/ u 3ator gd"e .u /o"i
.;avali kao =aklani. Tata "e 0rkao na le<i/a a /a/a .e
;od 4' .tu;n"eva i.;ružila ;otrbu3ke ;reko n"ega. Ti"eli/a
.u tvorili nekakvo grbavo .lovo V.
Fo3to .a/ već dobrano ogladnio a .vi .u u /o"o" bili=ini
#o.i/ klina6a& 4vr.to .;avali krenuo .a/ ;ri;re/iti neki
doru4ak. Etvorio .a/ .avrilovi(ev /e.ni doru4ak
otvara4e/ =a kon=erve ali .a/ nai3ao na ;roble/. 8ai/e
kru0a vi3e ni"e bilo i trebalo ga "e ku;iti. De.etak /etara
dal"e na ;la.ti4no/ vrtno/ .tolu ;ri/i"etio .a/ da "e u
ko3ari6i o.talo "o3 nekoliko kri3ki kru0a. Fri/akao .a/ .e
bliže 0oda"ući na vr36i/a ;r.ti"u. Bio "e to Talijaner
nare=an uko.o ba3 onakav kakav /i "e .inoć nedo.ta"ao.
Fre/da ni"e bio ;u6ketav i/ao "e /o"u ;rola=nu o6"enu.
@ako u bli=ini ni.a/ ;ri/i"etio nikoga od vla.nika odvažio
88
.a/ .e i ukrao tri kri3ke. Držao .a/ i0 ;od /a"i6o/ i br=o
0odao do na3eg 3atora. S"eo .a/ u auto/obil i 0ala;l"ivo
gri=ao 4a. kru0 4a. nare=ak. 7=gledao .a/ kao ;regladn"eli
klo3ar ko"i tri dana ni"e ni3ta .tavio ;od =ub.
8akon br=in.kog doru4ka krenuo .a/ u ;rvi obila=ak
ovog li"e;og /"e.ta36a. Aetni6e .u "o3 bile ;u.te a na
uli6a/a tek ;oko"i bi6ikli.t. Iuto/obili .u /irovali u
0ladovini a /ir bi re/etio tek ;oko"i /oto6ikli.t na "urećo"
0espi. Trgovine nedaleko od ka/;a bile .u li"e;o ure<ene i
i= .vi0 "e turi.te /a/ila ra=novr.na ;onuda .v"eži0
na/irni6a. !ibe .u /i ./rd"ele a kola4i /iri.ali. Edlu4io
.a/ .krenuti u .u."ednu .la.ti4arni6u ;o"e.ti kola4 .a
3lago/ i vi3n"a/a. Ta" .a/ nekako na"vi3e obožavao no
ni.a/ i/ao nov6a u=a .e.
Dok .a/ .e tako .nuždenog ;ogleda /uvao okolo i=loga .
kola4i/a i 3krin"a .a .ladoledo/ . le<a /e netko do=vao.
Bila "e to @ri.tina ko"a "e . o6e/ ."edila =a .tolo/ na tera.i
"ela ;leteni6u . /ako/ i ;ila kakao. Skoro da ni.a/ ;ro;ao
u =e/l"u od u=bu<en"a.
OTina otkud tiB?P =ava;io .a/ i=nena<eno.
OFa evo /e. 8a /oru ./o od 4etvrtka.P
ODobar dan?P ./eteno .a/ .e obratio n"e=ino/ o6u.
7/ao .a/ o4iglednu tre/u ko"a i.ku.no/ li.6u ni"e
;ro/aknula. Fitao /e kada ./o /i .tigli i koliko o.ta"e/o.
Fo=vao /e da i/ .e ;ridruži/ =a .tolo/ i ;onudio
kakao/. Jedva 3to "e konobari6a .tavila 3ali6u ;red /ene
89
ot;io .a/ na;itak u "edno/ gutl"a"u. Fri"ao /i "e i= vi3e
ra=loga. C ra=govoru . Tino/ i n"e=ini/ o6e/ do=nao .a/
da .u od."eli u ;rivatno/ ./"e3ta"u. C 8oval"i "e živ"ela
@ri.tinina u"na ;a i0 "e ;o=vala nakratko u go.te. Ed
i=raža"nog li;an".kog .un6a Tinine ;"egi6e 4inile .u /i .e
"o3 veće. 8etre/i6e .a/ ;ro/atrao na";ri"e n"u ;a ;oto/
n"e=inog o6a. Ato .a/ i0 vi3e gledao bilo /i "e .ve o4iti"e da
.u .i "ako nalik. En /e ;od."ećao na Ail"u i= Lovrakovog
ro/ana. Nak .a/ .e na trenutke ;ribo"avao da bi /ogao
;rogovoriti na neko/ nordi".ko/ "e=iku "er "e neodol"ivo
.li4io na Skandinav6a. Fo=vali .u /e da do<e/ k n"i/a u
8oval"u 3to .a/ ovako u.;la0iren ob"eru4ke ;ri0vatio. 7
ona "e /eni obećala da će dana. ;o;odne doći na na3u
;lažu.
Sva .reća da "e tako i bilo. @u;ali ./o .e 4itavo
;o.li"e;odne /o"a Tina i "a. !onili ./o gn"urili "edan
drugoga u .lano" vodi ležali u ;lićaku i brćkali .e kao dva
neodgo"ena balav6a. Mo"i .u ;ri"e;odne obavili ;rvu
ku;ovinu i ;ri;re/ili i=da3an ru4ak =a go.te. Tako na. .e
uokolo ;oredalo dvanae.tak. 8eki .u "eli na ;laži drugi u
vodi treći u 3atoru a o.tali na klu;i6a/a i ra.klo;ivi/
/etalni/ ."edali6a/a ;re.vu4eni/ 4vr.ti/ ;latno/. Bilo
"e uku.no a /eni dvo.truko vi3e "er .a/ .a.vi/ .lu4a"no
naba.ao na .vo"u l"ubl"enu. E4igledan dar . neba.
Fred kra" dana kada .e već ;o4elo /ra4iti kao da /e ne3to
;iknulo u gu=u. Totalno lud 0rabar i otka4en =bog
nenadanog .u.reta želio .a/ @ri.tini ;oka=ati .ve 3to
=na/. V"ežbao .a/ ;rek"u4er 6i"eli dan . $rendovi/a na
ba=enu ;a .a/ neke od $inti želio ;re=entirati i n"o" na li6u
90
/"e.ta. 8ažalo.t kako .reća uvi"ek ne ;rati ./ione tako
.a/ i "a ovoga ;uta na.tradao. Fri .koku u /ore .tao .a/
;uno/ težino/ na "ežin6a ko"i /i "e ra.krvario .to;alo.
Tata /e u= /o" =aglu3u"ući vri.ak br=in.ki odve=ao u
noval".ku o;ću bolni6u. End"e .u /i /edi6in.ki .tru4n"a6i
.anirali o=l"edu a "a .a/ dobio ne;laniranu dodatnu
o;re/u. Bio "e to bi"eli ;ove= oko ;otkol"eni6e od ko"ega .e
=a.igurno neću nekoliko dana odva"ati. Ili neću .e odva"ati
ni od @ri.tine. 5a;ravo bol"e re4eno neće .e ni ona od
/ene "er .u u=a"a/ni o."eća"i u4inili .vo"e. Može .e biti na
/oru i be= ku;an"a i .kakan"a =ar neB C= .;o=na"u da .a/
okružen oni/a ko"e na"vi3e voli/ .ve nevol"e će .e lak3e
;rebroditi. I l"eto "e tek ;o4elo...
91
+ a#tor#
5ove/ .e Dražen Jergović #ni.a/ ni u kakvo/ rodu . ;uno
;o=nati"i/ ;re=i/en"ako/ Mil"enko/& i ro<en .a/ 1,90.
godine u 5agrebu gd"e trenuta4no i .tanu"e/. E.novnu
3kolu i o;ću gi/na=i"u =avr3io .a/ u Si.kuW ond"e .a/
odra.tao kod bake i d"eda. 8akon =avr3ene .redn"e 3kole i
dodi;lo/.kog .tru4nog .tudi"a elektrote0nike na
Te0ni4ko/ veleu4ili3tu u 5agrebu =a;o.len .a/ na ;o=i6i"i
;ro"ektanta u ;odu=eću ko"e .e bavi =a3tito/ okoli3a.
7/a/ /no3tvo 0obi"a i ra=li4ite intere.e. E.i/ ;i.an"a
=ani/a"u /e gla=ba $otogra$i"a i euro;.ki $il/. Fa.ivan
.a/ 4lan Cdruge u/"etnika A!g!st ?enoa i= 5agreba. C
.lobodno vri"e/e ;i3e/ 0u/ore.ke a$ori=/e gra$ite
;arodi"e kratke ;ri4e 6rti6e e.e"e ;"e./e i .l. ko"i .u
ob"avl"eni u /nogi/ 4a.o;i.i/a =borni6i/a antologi"a/a
i $an=ini/a u država/a e@ A!. Fi3e/ ra=li4ite ko/entare na
dru3tvene doga<a"e od tine"džer.ke dobi voli/ i=vrtati
;o"/ove i igrati .e ri"e4i/a. C o.novno" 3koli .a/ bio
;o=nat ;o to/e 3to .a/ na na.tavi ;riliko/ 4itan"a nagla.
;o"edini0 tek.tova i= udžbenika uba6ivao neke .vo"e
.logove i ri"e4i kako bi bilo =abavni"e #i ;rito/ kidao živ6e
na.tavni6i/a& dok .a/ u .redn"o" =nao i.;i.ati 4itave
92
udžbenike i radne bil"ežni6e 3al"ivo ko/entira"ući i.;od
$otogra$i"a l"ude i doga<a"e ko"e .a/ unutra ;rona3ao.
Fo.ebno .u na.tradali udžbeni6i i= ;ovi"e.ti =e/l"o;i.a
.trani0 "e=ika... Ed /lado.ti .a/ .klon 0u/oru Mel"ka
Fervana i negda3n"e +ločeste djece ;a .a/ u to/ du0u
na.tavio i=okretati i/ena i ;re=i/ena ;o=nati/ "avni/
o.oba/a 4ak i celebrit)ima i=van do/ovine 4ega .e ni
dan+dana. ne .ra/i/ be= ob=ira 3to ne naila=i/ na
odobravan"e .truke. 7nver=i"a ;ro3arana grote.ka/a "e .til
;i.an"a ko"i n"egu"e/ ali .e . vi3e ili /an"e u.;"e0a
oku3ava/ i u drugi/ kn"iževni/ žanrovi/a. 8o .atira "e
i;ak ;revladala.
Ed .;i.atel".ki0 do.ega /ogu .e ;o0valiti ob"avo/ kratke
;ri4e DBrC!govi u .ubotn"e/ kulturno/ ;rilogu Obzor
0ečernjeg lista 2010. godine te e.e"o/ 6loboda !
modernom dr!$tv! ko"i "e uvr3ten /e<u de.et na"bol"i0 na
/e<unarodno/ nat"e4a"u 2012. godine i ob"avl"en u
4a.o;i.u =a kulturu 1oreni u Makedoni"i.
Do.ad .a/ ob"avio dvi"e kn"ige u vla.tito" nakladi:
ne6en=uriranu 0u/ori.ti4no+.atiri4nu =birku &ideam!s
2010. godine #ridea/u..-eeblX.6o/& te =birku a$ori=a/a
gra$ita i ;arola 1lj!č BneC!spje'a 2012. godine #kl"u6+
neu.;"e0a.-eeblX.6o/&.
@olu/ni.t .a/ u "edino/ 0rvat.ko/ 0u/ori.ti4no+
.atiri4no/ 4a.o;i.u ;otep!' #;ote;u0.-eb..6o/& i
.v"et.ko/ /aga=inu =a ;oliti4ku .atiru karikaturu 0u/or
i .tri; u regi"i #BiD& i 3ire #Avi6ar.ka& Ma@Min!s
93
#/a%/inu..6o/&. Iktivan .a/ i na /reži .vi0 /reža a
neredovito ;i3e/ i na .vo"e/ blogu #ridea/u..blog.0r&.
Vi3e o /eni #ne i bro" /obitela& /ožete .a=nati na:
ridea/u..-eeblX.6o/(o+autoru.0t/l #en face $otka grati.?&.
94