You are on page 1of 1

DE CELDERLANDER ZATERDAG 21 JUNI 2014

DEONDERNEMER11
I Antoine Driessen Marcel Hieti<ema
Toename Beter plannen
Het Nederlandse BBP-volu-
me is door tijdelijke facto-
ren in het eerste kwartaal
van 2014 met 1,4% fors ge-
krompen ten opzichte van
het kwartaal ervoor. Hoe-
wel onderliggend wel spra-
ke is van een geleidelijk eco-
nomisch herstel en het
BBP- volume in het tweede
kwartaal naar verwachring
weer relatieffors zal toene-
men, hebben wij onze
groeiprognose voor het Ne-
derlandse BBP in 2014 bijge-
steld van 1% naar een 1/2%.
Ondanks de grate werkloos-
heid is het in verschillende
takken van sport moeijlijk
om aan gekwalificeerde
mensen te komen. De af-
stemming van de toekomsti-
ge behoefte van de arbeids-
markt is een zaak van voor-
uitplannen; wat betekenen
onrwikkelingen op bijvoor-
beeld technologisch gebied
voor de arbeidsmarkt in
2020? Het is van belang om
ontwikkelingen op tijd te
zien en actie op te onderne-
men.
. Esther-Mirjam Sent
Schulden
De achterblijvende econo-
mische prestaties van Ne-
derland, hebben het schul-
denvraagstuk in Nederland
onder de aandacht ge-
bracht. Daarbij wordt voor-
al naar de overheidsschuld
gekeken. Er is te weinig aan-
dacht geschonken aan priva-
te schulden. De crisis is
daardoor verdiept en het
herstel vertraagd. Door pri-
vate schulden terug te
brengen, maken we de Ne-
derlandse economie min-
der kwetsbaar.
I Michiel Smits I Bart van Meer
Dynamiek Wankel
Voor een goed vestigingskli-
maat van ondernemers en
dan met name van de ken-
nis intensieve bedrijven is
goed onderwijs van groot
belang en kan doorslagge-
vend zijn bij de vestigings-
keuze. De aanwezigheid
van opleidingen op de ver-
schillende niveaus zorgt
voor een diversiteit aan ar-
beidspotentieel. Daarnaast
geeft het een stad veel dyna-
miek door de aanwezigheid
van creatieve en onderne-
mende jonge mensen.
Het economisch klimaat
kent een wankel evenwicht.
Er is sprake van een licht
herstel, maar dat betekent
niet dat er sprake is van een
stabiele situatie. Een licht
herstel dient een signaal te
zip naar commerdele
marktpartijen, maar ook
naar overheden, meer in
het bijzonder de lagere. De
gemeenten zullen er alles
aan moeten doen om het
economisch klimaat voor
stad en bedrijventerreinen
te stimuleren.
I Hein van der Pasch
Top tien
Voor meer groei moet de re-
gio alle sterke punten inzet-
ten. Onlangs bleek al dat
Nijmegen het goed doet en
als enige Oost-Nederlandse
stad in de top tien staat van
Nederiands meest aantrek-
kelijke steden. In de top
staan opvallend veel studen-
tensteden met een sterke
culturele en economische
dynamiek en een mooie
woonomgeving. Jongeren
die hun opleiding afmaken
blijken hier hun weg te vin-
den naar de arbeidsmarkt.
Barometerpanel ziet to,^tw
kansen met onder 'ijs
n deze rubriek de Baro-
meter geven tappers
uit bedrijfsleven en van
kennisinstellingen maan-
delijks hun verwachtingen
voor de ontwikkeling van
de economic weer.
Dit keer noemen veel pan-
nelleden de kansen die de-
ze regio heeft dankzi] de
aanwezigheid van een se-
rie universiteiten, hoge-
scholen en mbo-opleidi-
gen.
Die kansen moeten wel be-
ter benut warden, zo zegt
Henk Berg. Theo Lemmen
op zijn beurt vreest de te-
mgkeer van Havanna aan
deWaaL
Naam
Roy Tittman
Henk Berg
Ronald Migo
Antoine Driessen
Theo Lemmen
Jan Blokland
Michiel Smits
Hein van der Pash
Marcel Hielkema
Hanno Littink
Esther-Mirjam Sent
HenkDekker
Eline Koers
Bart van Meer
Guido Dierick
Bedrijf/lnstelling
Chemische bouwstoffen 7,4-7,4
OSG 7,4-7,6
oud-directeur KvK 7,2-7,2
Rabobank 6,8-7,0
Ondernemerscafe 7,4-7,0
Cold Stores 7,3-7,3
DTZ Zadethoff 8,0-8,0
Mercator Incubator 7,0-7,0
VNO-NCW 7,0-7,0
BAXAdvocaten 7,0-7,0
Radboud Universiteit 6,5-7,0
Lindus 6,8-6,9
Weeghel Doppenberg 7,0-7,0
Kamps
OKA 7,0-7,0
NXP 8,0-7,5
I Henk Berg I Henk Dekker
Te weinig Uitval
Tel op: Radboud Universi-
teit, Wageningen Universi-
teit Research, van Hall La-
renstein Hogeschool, de
HAN en drie ROC's = enor-
me kennis en onderzoekser-
varing op een paar vierkan-
te kilometer. Als dienstver-
lener met ruim 2.600 scho-
len als klant, zie ik dat ons
regionale bedrijfsleven te
weinig gebruik maakt van
de mogelijkheden die de on-
derwijs- en onderzoeksin-
dustrie biedt. Doe dat nu
eens wel.
Nederiand investeert veel
in onderwijs. Vraag is ech-
ter of de prijs kwaliteitver-
houding wel goed is. Im-
mers er is veel uitval in het
eerste jaar, er zip teveel
smaken en eenmaal afgestu-
deerdgaat bijna niemand
iets doen waarroor er ge-
leerd is. Doen ze dat toch
dat moet het bedrijfsleven
zorgen voor aanvullende
scholing. Zou beter zijn
wanneer het bedrijfsleven
meer bi] het onderwijs
wordt betrokken.
I Guido Dierick
Promoten
Al bijna 7 jaar probeert
NXP kinderen te interesse-
ren voor betavakken. En nu
blijkt uit de laatste cijfers
dat techniekpromotie op
scholen zijn vruchten af-
werpt. Dit studiejaar is het
aantal studenten aan techni-
sche universiteiten geste-
gen met 13%. Dit is echter
niet genoeg om het tekort
aan mensen in de techniek-
sector op te vangen. Daar-
om blijft NXP zich inspan-
nen voor het promoten van
techniek op scholen.
. Ronald Migo
Kijk naar zorg
Bij de geslaagde ontbijtbij-
eenkomst van de ambassa-
deurs van de Vierdaagse
feesten in museum het
Valkhof begin juni was pro-
fessor Baarsma te gast. Zij
gafin niet mis te verstane
bewoordingen aan dat in
het College Akkoord van de
gemeente Nijmegen, de eco-
nomie het ondergeschoven
kindje lijkt. Veel meer aan-
dacht zou er volgens haar
moeten zijn voor het ge-
zond maken van de arbeids-
markt en de zorg.
I Roy Tillman
Balbezit
Om in voetbaltermen te
blijven zou je 2014 kunnen
zien als een score van o-o
in de rust met prachtige
kansen en voldoende balbe-
zit. De voor deze regio type-
rende nuchterheid gecombi-
neerd met een sterk gedre-
ven ondernemersgeest zal
van 2014 naar verwachting
een heel mooi jaar maken,
ofschoon de analisten van
Rabo, CBS en EIB groei, sta-
biliteit en krimp verwach-
ten. Dat maakt het er alle-
maal niet duidelijker op.
I Theo Lemi
Havan a
Wat me zorgen baart is dat
de gemeente Nijmegen
overweegt weer zelfhuizen
te gaan bouwen. Nijmegen
als communistisch bol-
werk, waar de markt geen
invloed meer heeft en de
huurders totaal beschermd
zullen warden, zonder ver-
antwoordelijkheid te krij-
gen. Het gaat daarmee in
Nijmegen een verkeerde
kant op. Havana 3 is een un-
derstatement, we koersen
daarmee rechtstreeks op Ha-
vana in het kwadraat.