You are on page 1of 3

Regulamin konkursu Zosta testerem kulki silikonowej

I. Postanowienia oglne konkursu1. Konkurs organizowany jest pod nazw Zosta testerem kulki silikonowej i jest zwany dalej
Konkursem.
2. Pomysodawc i Organizatorem Konkursu jest firma Sili mgr Piotr Lubiski Droki 33, 63-
630 Rychtal; NIP: 6191843125 (zwana dalej Organizatorem), oraz Autorka Bloga
www.adelaszyje.blogspot.com na ktrym odbywa si konkurs (zwana dalej Blogerk).
3. Organizator oraz Blogerka odpowiadaj za sprawny przebieg i prawidowe przeprowadzenie
Konkursu.
4. Udzia w Konkursie jest bezpatny.
5. Regulamin okrela zasady udziau w organizowanym Konkursie i zawiera warunki
uczestnictwa, ktre Uczestnik akceptuje w chwili przystpienia do Konkursu.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Konkurs odbywa si na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu zamieszczonym pod
adresem www.adelaszyje.blogspot.com (zwany dalej Blogiem).
3. Uczestnikiem Konkursu moe by osoba fizyczna, ktra cznie spenia nastpujce warunki:
A. posiada pen zdolno do czynnoci prawnych; osoby nie posiadajce penej
zdolnoci prawnej bior udzia w Konkursie za zgod i akceptacj Regulaminu
przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
B. nie jest pracownikiem ani czonkiem rodzin pracownika Organizatora ani
Zleceniodawcy;
C. nie jest czonkiem rodziny Blogerki;
D. spenia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
4. Warunkiem udziau w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, w
postaci komentarza dokonanego na blogu, do wpisu ogaszajcego Konkurs, odpowiadajcego
na zadanie Rozwi zdanie - delikatno dla mnie to (uwzgldnij walory kulki silikonowej)
. oraz podanie adresu email.
5. Konkurs rozpoczyna si w dniu 26.06, w momencie ogoszenia go na blogu; odpowiedzi
konkursowe zgasza mona do zamknicia Konkursu dnia 10.07, do godziny 23.59. Prace
zgaszane po tym terminie nie bd kwalifikowane do Konkursu. Organizator zastrzega sobie
prawo do skrcenia bd wyduenia terminu zgaszania prac.
6. Wyniki Konkursu zostan ogoszone do 7 dni od momentu zamknicia Konkursu na blogu.
7. Zwycizca konkursu po otrzymaniu nagrody jest zobowizany w terminie 20 dni do
przetestowania 5 kg Kulki silikonowej oryg. HCS 7D/32mm, opisania wrae na wasnym
blogu oraz przesania tekstu do publikacji Blogerce.
8. Kiedy zwycizca nie posiada wasnego bloga po otrzymaniu nagrody zobowizany jest w
terminie 20 dni do przetestowania 5 kg Kulki silikonowej oryg. HCS 7D/32mm, opisania
wrae, wykonania zdj i przesania ich do publikacji Blogerce.
9. Opis wrae konkursowicza zostanie ponownie zamieszczony na blogu pod adresem
www.adelaszyje.blogspot.com.
10. Uczestnik owiadcza, e zgoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa i nie
narusza dbr osb trzecich.
11. Za wszelkie roszczenia osb trzecich, dotyczce treci prac konkursowych zgoszonych w
Konkursie, wynikajce z tytuu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majtkowych
odpowiada Uczestnik.
12. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystpienia do niego, wyraaj zgod na wykorzystanie
przez Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb
przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach okrelonych w ustawie z dn. 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR101, poz.
926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest - w
rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. NR101, poz. 926) Organizator.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialnoci za tre wpisu Blogera, ani te za tre komentarzy
i prac konkursowych Uczestnikw Konkursu. Nie dopuszcza si uywania treci wulgarnych
bd obraliwych czy te naruszajcych prawo polskie bd niniejszy Regulamin. Uycie
treci tego typu powoduje wyczenie Blogera z Konkursu przez Organizatora. Treci tego
typu pojawiajce si w komentarzach bd usuwane lub moderowane.
14. Z chwil ogoszenia Laureata Konkursu na nazwa podmiotu przechodz nieodpatnie prawa
majtkowe do dziea (jakiego) na wszystkich polach eksploatacji dziea opisanych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Us. Nr 24 poz.
138 z pn. zm.), w szczeglnoci na polach eksploatacji zwizanych z dziaalnoci
promocyjn, marketingow i reklamow.
15. Przystpienie do Konkursu jest rwnoznaczne z akceptacj przez Uczestnika Regulaminu
Konkursu w caoci oraz zobowizanie si Uczestnika do przestrzegania okrelonych w nim
zasad. Przystpujc do Konkursu Uczestnik potwierdza rwnie, e spenia wszystkie
warunki, ktre uprawniaj go do udziau w Konkursie.

III. Przyznawanie nagrd

1. Nagrod w Konkursie jest 2 x 5 kg Kulki silikonowej oryg. HCS 7D/32mm
2. Organizator Konkursu przyznaje 2 nagrody.
3. Blogerka spord wszystkich nadesanych prac konkursowych dokonuje selekcji czterech
najwyej przez ni ocenionych wedug kryteriw takich jak m.in. kreatywno, oryginalno,
poczucie humoru, walory jzykowe i literackie zgoszonych prac konkursowych,
4. Organizator decyduje o przyznaniu nagrody dwm autorom wpisw wybranych spord
czterech wybranych przez Blogerk wpisw.
5. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Laureat zostanie poinformowany przez Blogerk o zwycistwie poczt elektroniczn nie
pniej ni 3 dni od momentu opublikowania na blogu wynikw Konkursu.
7. Laureat otrzyma nagrod po przesaniu danych teleadresowych Organizatorowi, w tym
telefonu kontaktowego i adresu, na ktry zostanie wysana nagroda. Warunkiem wydania
Nagrody jest przesanie danych teleadresowych nie pniej ni w terminie 10 dni roboczych
od momentu otrzymania w myl pkt. 5 powyej informacji o zwycistwie w Konkursie.
8. Organizator owiadcza, e warto nagrody w niniejszym Konkursie nie przekracza kwoty
760 PLN netto, o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z pn. zm.), a wic
nagrody te wolne s od podatku dochodowego.
9. W przypadku, gdy zdobywc Nagrody bdzie jakakolwiek osoba, ktra nie spenia warunkw
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku
ujawnienia tego faktu po jej dorczeniu osoba ta bdzie zobowizana do jej zwrotu. Blogerka
uprawniona bdzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, ktry zajmowa kolejne
miejsce w Konkursie.
10. Organizator wycza moliwo wypaty ekwiwalentu pieninego za ktrkolwiek z Nagrd
ani zamiany jej na inn nagrod.

IV. Nadzr nad przebiegiem konkursu

1. Nad prawidowoci przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w
trakcie trwania Konkursu bdzie czuwaa Blogerka.
2. Wszelkie uwagi zgoszone przez Uczestnikw w sposb okrelony w punkcie
poprzedzajcym bd na bieco rozwizywane i rozstrzygane. Decyzje Blogerki i
Organizatora w przedmiocie reklamacji czy uwag podejmowane bd wikszoci gosw w
formie pisemnej uchway w cigu 7 dni od dnia ich dorczenia Organizatorowi. Od decyzji
nie przysuguje odwoanie. Reklamacje mona skada w terminie do dnia 30 sierpnia 2014.

V. Postanowienia kocowe

1. Wszelkie spory wynike z tytuu wykonania zobowiza zwizanych z Konkursem bd
rozstrzygane przez sd waciwy dla siedziby Organizatora Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie bd miay przepisy
prawa polskiego.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mog uzyska kontaktujc si z
Organizatorem pod adresem e-mail sprzedaz@wloknopoliestrowe.pl
4. Odpowiedzi bd udzielane w cigu 7 dni roboczych.
5. Niniejszy Regulamin jest do wgldu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na blogu, na
ktrym organizowany jest Konkurs.
6. Firma Sili mgr Piotr Lubiski, Droki 33, 63-630 Rychtal, NIP: 6191843125 wyczona jest z
odpowiedzialnoci za wpisy dokonywane przez Blogera oraz przez uytkownikw na jego
blogu.
7. Niniejszy Konkurs nie jest gr losow, zakadem wzajemnym ani loteri promocyjn w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakadach wzajemnych.