You are on page 1of 12

கணினி ெச ெமாழி தமி ( ஜாதா

,
ஜாதா, 2005)

ெச ற மி தமி தாேய நம கார எ ற மட ெச ெமாழி தமி , அத ஆ
கணினியி ப எ ஜாதா 2005- எ திய க ைரைய அளி பதாக
அறிவி தி ேத . அைனவ ஒ மி த எ றிேய பி எ வத அ தியாவசிய
ேதைவைய ஜாதா அதி றி ளா . அவ ேம ேகா கா ச க பா
அக ைறைய ேச த . எனேவ, அ றநா றி இ ைல, ெதாைக ெச அ .
அ ப திாிைக இத களி ெவ சன க வி ஞான தி ெமா த உ வாக
னி த ப டவ 'வா தியா ' ஜாதா. தனியா கா ெவ களா , தமி க வி
ைற வ சமகால தி தமி ப திாிைக வாசி ம யமாிட ைறத க .
திைர லக விசி , சி ன திைர எ ெப கி விாி வி டதா 'வா தியா ' எ ஜிஆ ேபால
ஒ சகா த உ வாவ இனிேம க ன . சினிமா ேபாலேவ, எ த இைணய ,
வைல பதி க , வைல திர க , ... ேதா றிவி டன. ென லா எ வைத
பல அளி க ப திாிைகயாள ைணேவ . ெச ைன மீ யா ம ன க ெவளி ச
ேபா கா ய றா இனி ஒ 'வா தியா ' ஜாதா ேபால தமி நா சகா த
பைட ப இயலா . எ தாள க எ ரா, ெஜயேமாக ேபா ேறா வைல பதி கைள
பா தாேல ெதாிகிற : இனி தமி நா பிரபல எ தாள க எ ேலா விைரவி
ஆ ெகா வைல பதி ெதாட கிவி வா க . இ இைணய வசதி ேபா றைவ
தமி நா ெப கினா 50 ஆயிர , ல ச ேப எ த வரேவ . இ லாவி ,
'ேகாாி ைகய கிட த ேண ேவாி ப த பலா" எ ேவெறா சமய தி
பாரதிதாச வ திய ேபாலாகிவி . ஆயிர கண கி தமி நா டா இைணய தி
எ ேவைளயி நி வன மயமா க ப ட ப திாிைகக , சினிமா உலக கி நி
பி ப கைள தமி ம க உண திட வா டா .

இ திரா கா தி ெதாைல கா சிைய நா ேத த ஒளிபர ப ' ரதாிசன '
ேதா வி தா . அ நாளி வி அரசா க க பா கீ ைம இ த . ஆனா
சில நா களி ெகாைல ற இ திராவி மைறைவ ப ெதா ெய ஒளிபர பிய .
இ தியாவி ஒ தைலவாி மரண பரவலாக ஒளிபர ப ப ட அ ேவ த ைற. 2005-
ஜாதா ஒேர றிேய பி தமிழி வைலயாட ேவ எ றா , பலாி உைழ இ
வைல பதி லைக ேதா வி ள . விகட னி ேகா மாறிவி டா .
ப திாிைககளி எ ேவா , தலாளிகைள ெதாி ேதா தினமல , தினமணி, த ,
ம , ... எ லாவ ைற னிேகா மாற ெச க . தமி நா அரசி
வைல தள கைள (உ- : இைணய ப கைல, ... ) னி ேகா தர ேவ ேகாளிட .
மா ெபா ஜன , (ஐ கணிஞ , வி ஞானிகைள வி வி ேவா ) கணினி, எ
(font), DTP எ ற க ைத எ ெச ற ெபாறிஞ ஜாதாவி மைற த ைறயாக
உலக ஊாி பலரா வைல திர க வாயிலாக அலசி வைலபர ப ப வ அறிவிய
வி ைத அ லவா.

நா. கேணச

கணினி ெச ெமாழி தமி
ஜாதா (1935 - 2008)

தமி ெச ெமாழியாக அறிவி க ப டத காக கைலஞ பாரா விழா ஒ சிற பாக
நைடெப ற . 'ெப பாலானவ ெச ெமாழியானதி எ ன லாப ' எ பைத ப றிய
த மா ற இ ப ெதாிகிற .

ெச ெமாழி எ ப எ ன? அைத த விள கிவி ேவா . Classical Language எ
ேம நா ன க வ , ராதன கிேர க, ல தீ ெமாழிகள ம ேம. இத ட ஒ சில
சம த , சீன , ஹீ ேபா ற ெமாழிகைள ேச ெகா கிறா க . ப கைல

கழக களி ெசா த கிறா க . ஆரா சி காக நிதி த கிறா க . தமி இ வாிைசயி
ெச ெமாழிதா எ பதி சிகாேகா, ப , ெப சி ேவனியா ேபா ற
ப கைல கழக க , விஷய ெதாி தவ க எ ளள ச ேதகமி ைல.
ெப பா இ திய ைண க ட தி இ பவ க தா இ ெமாழியி பழைமைய
உண த ேவ யி கிற . ெமாழியியலாள க ம ெதாி த ஏைனேயா
ெதாிய ப வ தா இ ேபா நிக தி கிற .

ெச ெமாழியாக தமி அறிவி க ப டதா , பல ப கைல கழக க தமிைழ த க
ெமாழியிய சா த பாட களி ஆரா சிகளி ேச ெகா வா க . அவ க எ ன
எ ன கவனி பா க ?

தமிழின தி கலா சார ேவ கைள அவ க ஆரா வா க . ந ன ெமாழிகளி றி பாக

திராவிட ெமாழிகளி இல கண அைம க , வா கிய அைம க ெச ெமாழியி
அைடயாள கைள ேத வா க . ேவ ெசா கைள ஆரா வா க . அ த ெசா க எ ப
ந ன இ திய, உலக ெமாழிகளி றி பாக திராவிட ெமாழிகளி பரவின; மாறின எ பைத
ப றி ஆரா சி க ைரக ெவளிவ . ெச ெமாழியாக தமிைழ ப பவ க ,ம ற

ெமாழிகளி அவ களி திறைம எ வா அதிகாி எ பைத ஆரா வா க . ெச ெமாழி
இல கிய கைள , இல கண கைள , அத கைலகைள ,ப பா ைட
உ னி பாக கவனி ேபா பல திய உ ைமக ெவளி ப வைத ந மா உணர .

உதாரணமாக, சில பதிகார தி ஐந வைக ம ற களி இ திரவிழாெவ த காைதயி

ெவ ளிைட ம ற எ றஒ றி வ ணைன வ கிற . ந ைம விய க ைவ கிற . கா
நக வ தியவ க பல இட களி த க தைல ைமைய இற கி, ெபய ஊ
எ லா றி பி சர ெபாதிகைள வி ைவ , எ தவித பா கா இ றி ஊ
ற ேபா வி வா களா . அைவகைள யாராவ கவ ெச ல ய றா , 'தி ட ...
தி ட ...' எ வி, நா காத வைர கயி றா அவ கைள எ த ஒ
ச க தி இ பதாக ெச தி உ ள . இைத, ந ன கா தி ட க வாகன தி ேம ைக
வ தா ஊைளயி ஊைர 'ப ள அலா ' ட ஒ பிடலா . இ வா ெச ெமாழி
இல கிய களி உ ள ந ன ெச திக உ னி பாக ஆராய ப . அ த நாகாிக தி பழ க
வழ க கள ஆரா ேபா ந இ ைறய வழ க களி பி னணி ெதாியவ . கியமான
தமிழறிஞ க ேம நா களி , வடநா களி ேதைவ ஏ ப அவ க ெகா ச
சி லைர ர .

ஒ ெமாழிைய ெச ெமாழி எ பத எ ன த தி ேவ ?

ைற தப ச ஆயிர ஆ டாவ பழசாக இ க ேவ . இ கி , இ தி எ லா
அ ப ேபா வி . கலா சார இல கிய ெதாட சி இ க ேவ . தமி த
சிற - இர டாயிர ஆ பழைமயான ந இல கிய தி சில வாிக இ ைறய
அ றாட தமிழி , அரசிய ேமைடகளி , சினிமா பாட களி ஒ அள
ெதாட சி இ ப . தமிைழ ெச ெமாழியாக அறிவி தத உ ைமயிேலேய ெப ைம ெபற
ேவ யவ க இ வ - தி ய பிரப த ேவதசா ய அளி த நாத னிக ,

தி ைறக ஆலய களி அ த அளி த ந பியா டா ந பி தா . ெச ெமாழி
ஆரா சியி இவ க வா , பணி ட விாிவாக ஆராய படலா .

அ ைமயி ம திய ச காாி ... ம னி க ;ந வ அரசி ஏ ப ட அரசிய

மா த களா கிைட த ச ைககளி கியமாக க த ப ட தமிைழ ெச ெமாழியாக
அறிவி ஆவன ெச வதாக ெசா ன தா . 'ைமய அர அளி த வா திகளிேலேய மிக
ம விைல வா தி இதா 'எ , இதனா அரசிய ஆதாய ெபறாத சில
றி பி டா க . ேச ச திர கா வா எ றா ஆயிர ேகா ேவ . தமிைழ
ெச ெமாழியாக அறிவி க சாகி திய அகாதமியி ஒ ஜிஓ ேபா .இ த

அறிவி பிேலேய ளகா கித அைட , ச ப த ப ட தைலவ கைள பாரா மைழயி
நைன மாவ ட ாீதியாக விழா ெகா டா வ கள ஒேர ஒ ேக வி ேக எ ன பதி
வ கிற எ ேசாதி பா க . ெச ெமாழி எ றா எ ன? உயி வா
அவசர களி , கவைலகளி தின தின ஓ ெகா சராசாி தமிழைன
ேக டா , ''ெச ெமாழிேயா, எேதா ெசா கிடறா க! அவ க ெசா னா ந லதா தா
இ . ஆள வி க, 23பி வ ''

'ெச ெமாழி எ றா எ ன?' எ ,ஒ பிரபல ப திாிைக ேக வி பதி 'சிவ பான ந
ப பா ந ைகக ேப தமி ' எ கி டல தி த . 'இ வள ேப கிறாேய! உன
ெச ெமாழி எ றா எ னெவ ெசா ல ெதாி மா?' எ நியாயமான ேக வி
ேக கலா .

அதனா , எ க தி ெச ெமாழி எ றா எ னஎ பைத த அறிவி வி கிேற .
றி பாக, அறிஞ க ம தியி , கழா கா ட ேபைத தா ேபால ஆகிவிட டா .

ஆ கில தி 'கிளாசி க ' எ பத ஈடான ெசா லாக ெச விய ப ைப ெசா கிறா க .
தமிழி ெச ைம, நிற சா தத ல; ண சா த . ெச ைம எ பத தி சி; ப வ
எ ப அகராதி ெபா . ெச தமி எ பதி இ த வழ தா . ஒ ெமாழி ஓ அள
ப வ தி சி அைடய த ேதைவ - கால . ேந வ த ஜாவா ெமாழிைய
ெச ெமாழி எ ெசா ல யா . அ த அளவி தமி பழைமயான ெமாழி; மிக
பழைமயான ெமாழி சா . ைமய அர , 'ஆயிர வ ஷ ' எ ெசா னா ,

இர டாயிர ஆ காலமாக அத இல கிய இ பைத ேம நா அறிஞ க
அறிவா க . எனேவ தி சி அைடய ேபாதிய கால கட ள ெமாழி, தமி . தி சி ம
ேபாதா . இல கிய ேவ . இல கண தி சி ேவ . இல கண தி தி சி கான
க டைம க , விதிக எ ெமாழியியலாள க அைடயாள கா த திக ேவ .

ஓ உதாரண ெசா கிேற . தமிழி ஆ பா ெப பா ப பி ழ பேம இ ைல. ஆ ,
ஆ தா . ெப , ெப தா . ம றெத லா அஃறிைண. சம கி த ேபா ற ெமாழிகளி
அஃறிைண இ லாததா திாீ க க பா பா த னி ைசயாக ஓைச சா ேத
உ ள . இதனா கா விர க ஒ பாலாக , ைக விர க ம ெறா பாலாக
க த ப விேனாத க ெமாழியி ஏ ப கி றன. இ வைகயிலான Arbitrariness தமிழி

இ ைல. இ இல கண தி தி சி ஓ உதாரண . இர டாவ த தி, ெதாட சி.
கிேர க , ல தி , சம த ேபா றைவ ெச ெமாழியாக க த ப கி றன. கிேர க
மகாகாவியமான இ ய , ந ன கிேர க க இ ேபா தமாக ாியா . ல தீ ,
ச த ெமாழியியலாள க ம ாி . இ ெமாழிக வழ ெகாழி
அ றாட த ைமைய இழ வி டன. தமிழி அ ப யி ைல. இர டாயிர ஆ க
எ திய ச க பாட க இ ெபா ப தா ஏற றய ாிகிற .

நில தி ெபாிேத
வானி உய த
நீாி ஆரள இ ேற சார
க ேகா றி சி ெகா
ெப ேத இைழ நாடெனா ந ேப

இ த றநா பாட ஓாி வா ைதகைள ந ன ப திவி டா இ ைறய

தமிழாகிவி . ம றப இர டாயிர ஆ க கட தா ஓரள
ாி ெகா ள ய மர ெதாட சி தமி உ ள .
இ ைறய தமி , ச ககால தமி அ ல. தமி ெமாழி த மர ெதாட சிைய ைகவிடாம
மாறி ெகா வ தி கிற . ெம ல ெம ல த ைன எளிதா கி ெகா வ தி கிற .
ேமக இ ப ேத ெசா க இ தன. இ ேபா ேமக , கி இர தா

மி ச ள . ெகா , எழினி எ லா ைகவிட ப ட . அல க , ெதாிய , பிைணய , தா ,
க ணி, ெதாைடய எ லா வழ ெகாழி ேபா மல மாைல ம மி ச ள . திய
வா ைதகைள ேதைவ ப டேபா ச தய க ட தமி எ ெகா கிற .
இைணய , ெம ெபா , ைச கி , ரயி ேபா ற வா ைதக உதாரண .

தமி ெமாழியி ெதா ைம றி அதிக ச ேதக இடமி றி, தமி ச க
களிேலேய இ உ சா சிய க internal evidences ெதளிவாக ெதாிவி கி றன.
இதனா தமி ெமாழி கி 2 றா கிபி ஆறா றா வைர ப ப ட
இல கிய க ெகா டதாக உ ள எ தமி ெமாழி ப றி உண சி வச படாத

ேம நா ஆரா சியாள கேள க அள சா க உ ளன. இதனா இத
பழைமைய ப றி க ேவ பா எ இ ைல.

ெபாி , டாலமி, பிளினி ேபா ேறா தமி ெமாழிைய ப றி த றி களி
ெசா யி கிறா க . இைதெய லா விட, இர டாயிர ஆ க ைதய தமிழ ,
இ ைறய தமிழேனா ேபசினா ஓரள ாி . உலகி ம ற ெச ெமாழிக இ த த தி
இ ைல எ பதா தமிைழ சிற த ெச ெமாழி எ ேப .

ஓ எ தாள எ கிற த தியி தமி ெச ய ேவ ய காாிய க சில உ ளன.

1. ெச ெமாழியி அ தைன இல கிய கைள வைக ப தி, அைவக ஒ மி த எ
அைடயாள ெகா , பா ப தி அைன ைத ஒ தகவ தள தி கிைட மா ெச ய
ேவ . இ த தகவ தள தி தமி இல கிய கைள கால , ெபா , பாவைக இ ப பல
தைல க கீ - 'ாிேலஷன ' தகவ தள தி அைம , அதி பலவைகயிலான

வினா க விைட கிைட மா ெச ய ேவ . உதாரணமாக, இர டா றா
ெவ பா வ வ தி எதாவ பாட இ ததா? ந சினா கினிய எ த கால தவ ? '
மல 'எ ற நாவ எ ேபா எ த ப ட ? ெதா ளாயிர தி கால எ ன? க ப
எ தைன க எ தி ளா ? 'அைரநா வா ைக ேவ டெல யாேன' எ கிற வாி
எ த உ ள . இ வாறான ேக விக ெக லா விைட கிைட மா தகவ தள
க டைம ேதைவ ப கிற . இ த ேபாைதய நிைலயி ஏற றய இயலாத

காாியமாக ப கிற . காரண , தமிழி எ வா க தி தர க பா இ
வராதேத! இ தமி இல கிய தி அ தைன க இைணய தி ப ேவ
ஆ வல களா உ ளிட ப கி றன. கனடாவி ஒ த தி ய ரப த அைன ைத
உ ளி கிறா . ம ைர தி ட தி கீ தி ைறக உ ளிட ப ளன. தி ற

பலேபரா பல ைற உ ளிட ப ள .ச க க , கா பிய க , க ப ... எ லாேம
இைணய உலகி ஒ ஓர தி தனி தன நட கி றன. இைவகைள அ கி,
பய ப த கிய ேதைவ - எ த எ வா க தி அைவ உ ளன எ ப ெதாிய
ேவ . கி, டா , டா , னிேகா எ நா வைகக உ ளன. இ ேதைவய ற
ழ ப . னிேகா ைறையதா ைம ேராசா , google ேபா றவ க

பய ப தி ளன . க ெப ற ேத ய திர கள பய ப த ேவ ெமனி த ேதைவ
னிேகா உ ளி க ேவ . இனிவ உ ளீ க எ லா னிேகா இ தாக
ேவ எ கிற நியதிைய எ ேலா கைட பி க ேவ .இ ைறய யதா த களி
இ சா தியமாக ெதாியவி ைல. அவரவ வி ப ப உ ளிட இ சில வ ட க
ெதாட எ ேதா கிற . எனேவ இ மாதிாியான ேவ பா க ட சமரச ெச
ெகா வைகயி எ தஎ வி இ தா னிேகா மா றி ெகா
ேதட யஒ ேத ய திர ைத ெச ய சில திசா க வ தி கிறா க . றி பாக
அ ணா ப கைல கழக தி ஒ ேத ய திர ெச தி கிறா க என ேக வி ப கிேற .
இ த ய சி நிதி தர ேவ .இ ைறய கணி ெபாறி இய ,இ ேவ டாத
ேவைலெய றா ெட னாலஜி ப சா தியேம! இைணய தி தமிழி ஒ ேக வி
ேக க ப டா , அ எ த இைணய தள தி .... எ த எ வி இ தா ேத
க பி உ க உ எ தி கா ெம ெபா ஒ ேதைவ.

எ அ பவ தி , நா கைதேயா, க ைரேயா எ தி ெகா ேபா

இ மாதிாியான ேக விக எ . அைவக பதி கிைட வைர எ தைட ப .
ெப லா தக கைள , லக கைள ேத ேபாேவ . இ ேபா இைணய தி
ேத க பி க ஓரள கிற . தமி இல கிய க வைத நி
நிதானமாக பா ப தி எ ணி ைக ெகா , ெதாட க ெகா வ வைம தா
உலெக ஒேர தகவ தள ைத அ க, ஆரா சி க ைரகளி தர உய .
ேயா கிய . ஆசியவிய நி வன , உலக தமி ஆரா சி நி வன ேபா ேறா

இ வைர ெச த பா பா கைள க தி ெகா ஒ மி ஒ அைம அத
ேபாதிய நிதி தவி த , இ த காாிய ைத நிைறேவ றேவ .

தாம மா ட ேபா றவ க ச க இல கிய கள catalogue

அ டவைண ப தி ளா க . எ த வா ைதைய உ ளி டா ,அ ச க
வா ைதெயனி எ த , எ த பாட , எ த வாியி வ கிற எ ெசா கிற
இ த ப ய .இ concordance. இ ேபா தமிழி ம ற இல கிய க
ேதைவ ப கிற . ஐ ெப கா பிய க , ராமாயண, பாரத காவிய க , ப தி
இல கிய க , இைட கால உதிாி இல கிய க , ந ன இல கிய க அைன தி

ப ய க ேதைவ ப .

2. தமி எ சீ தி த ப றி நிைறய ேபசிவி ேடா . இைத ெச ெமாழி ஆரா சியி
அ கமாக ெகா ள யா . எ க கால ேபா கி எ வா மாறி வ தி கி றன
எ பைத ப றி ஆரா சி ெச யலா . எ தாளனான என இனிேம எ சீ தி த
ேதைவயி ைல. இ கிற எ கைள காம இ தா ேபா . திய எ க
ேதைவெய றா அைவக த னி ைசயாக எ க ேதா றலா . அ ல திய
ஒ கைள தமிேழாைசகளாக மா றி ெகா ளலா . உதாரணமாக ஆ கில 'ஸ ' எ பைத,
தமிழி 'சா ' எ ஆகிவி ட . இதி நா ஜ பானிய களி ைறைய கைட பி கலா .
ஆ கில வா ைதகைள அவ க த க நா ெசௗகாியமாக, ஒ மா ற ெச
ெகா கிறா க . 'பா ' எ பத, 'பா ' எ கிறா க . க ட எ பைத, க தா எ
மா றி ெகா கிறா க . ல, வ ஓைசக அவ க வரா . அைத ப றி கவைலேய
ப வதி ைல. ல ஒ ைய, ர ஒ யாக மா றி ெகா கிறா க . 'வ'ைவ, 'ப'வாக. ெப கா க
ேபால. நா தா தமிழி ைம, ெதா ைம எ பைத க ெகா திய

வா ைதகைள பிரேயாகி க, அ ல ஒ மா ற தய கி ஒ ெவா வா ைத தமி
ேத கிேறா . இதி ஒ சி க . திய சி க . எ தைன தமிழா வல க உ ளனேரா
அ தைன ெமாழிெபய க உ ளன. அய வா ைதகைள நமதாக, நம ேக ப
மா றி ெகா ளலா அ லவா? ஆ கில கைல ெசா கைள அ ப ேய உபேயாகி கலா
எ ெசா னா , அ க வ வா க . ெமாழிெபய பதி என ஆ ேசபைண இ ைல.
ெமாழி ெபய த ெசா களி ஒ தரநி ணய ெகா வரேவ . கைல ெசா க கான

ஒ இைணய தள தி இ தா எ ேலா பய ப த ேவ ய ெமாழி ெபய எ
ஒ ப த ைவ ெகா டா , அைவகைள பய ப வதி எ ேபா ற
எ தாள க தய கேம இ ைல. அைத ப றி நா உண சிவச பட மா ேட . அத
ெபா த ப றி ேக வி ேக க மா ேட .

என இ ெனா ேயாசைன ேதா கிற . ெச ெமாழியி ஏராளமான வா ைதகைள
ந ன தமி இழ வி ட . அ த வா ைதகைள ம ப ெகா வ ந ன தமிழி
கைல ெசா களாக பய ப தலா . ஆ கில தி கைல ெசா க ல தீ , கிேர க
வா ைதகள பய ப வ ேபா ந ம வ , கணி ெபாறியிய , ேவதியிய ,

இய பிய , கணித ேபா றவ ெச ெமாழி ெசா கள ம பய ப தலா .
உதாரணமாக வ ன , ெம ன , இைடயின எ பத HARDWARE, SOFTWARE,
FIRMWARE, INPUT, OUTPUT அக , ற . சாக ெசா கள அைம பத மாறாக பைழய
ெசா கைளேய பி , பா ேபா பய ப தாம ெச ெமாழி தமி ஒ கால
வைரயைற ெசா ல ேவ எ றக ளவ க சில அறிஞ க . அதாவ , ஆறா
றா வைரதா ெச ெமாழி. அத பி வ வ இைட கால தமி . அத பி
ந ன தமி எ வைரயைற ெச ய ேவ எ கிறா க . இ ப றி ஒ மி த க
ஏ ப டா ந ல . ெச ெமாழி ஆரா சி ப கல கழக களி தமி நா கா களி
ம தா இ ேபா நிக கிற . இ ைறய சராசாி தமிழ இ வைக ஆரா சிகளா
ேநர யாக பய எ இ கா . மைற கமான சில பய க ஏ படலா . தமி ஆரா சி
மாணவ க அதிக ப யான நிதி கிைட கலா . அவ க வரேவ பைறயி
தி க ைவ ெதாைல கா சி ெப , ளி சாதன ெப ேபா றைவ வா கலா .
ெச ெமாழி ஆரா சி இைவக ட நி விட டா . ச கவிய , ெபா ளாதார ,
அறிவிய , அரசிய , ேவளா ைம என எ லா ைறகளி ெச ெமாழி ஆரா சி நிகழ

ேவ . எ லா இய ெச ெமாழியி உதாரண க , ெசா க உ ளன.

3. தமி ெமாழி ஒ றி தா இைணய தி ேகா கைள அ ப, இ றய ேததி மா 26
ைறக உ ளன. விைச பலைக ஒ கீ நா உ ள . கிர த எ களி இட ப றி
தீ மானமி ைம. தமி எ க றி .எ வி டா , டா , கி, னிேகா ,
இ வி ேபான ஒ றிர . எ தைன எ தைன? இைணய எ மாளிைகயி

ைழவத வாச ேலேய நி ெகா ஒ வைர ஒ வ ைழயவிடாம ச ைட
ேபா ெகா கிேறா . இ த நிைல மாற ெச ெமாழி தமி எ ஒேர ஒ
விைச பலைக ஒ கீ . ஒேரஒ றி .அ , னிேகா க ஸா ய தி
அ கீகார ட நிைல ப த ேவ . ெச ெமாழியி ெச ய ப ஆரா சிக

எ ேலா ெதாிவத இ மிக கியமான ெசய .

4. தமிழி அகரவாிச ெந கண வாிைசைய ெநறி ப த ேவ .

5. ெச ெமாழி ஆரா சி, ைனவ க ம ம ல. அைனவ உாிய எ பைத அர

சா த நி வன க உணர ேவ . ெச ெமாழி வழ க ப நிதி தவி ெச ைமயான
ைறயி பய ப த ப வைத ஐ ஏ எ அதிகாாிக தீ மானி க டா . தமி ெமாழியி
சிற த ஆரா சியாள களான ைவயா ாி பி ள , வானமாமைல , ேகசி வ கீ க !

6. தமிழி எ த ைலயி தா சம பி க ப ஆரா சி க ைரகளி
பி ேயாகிராஃபி - அைட அ ல விவர ப ய ேவ . ெச ெமாழி எ
அல கார ஒ பைனக ெச த க அைட வி வா கேளா எ கிற பய தா எ
ேபா றஎ தாள க ஏ ப கிற .

7. ஆசியவிய நி வன ேம ெகா ெல க விைரவி க ேவ .
அவ க நிதி தவி தரேவ . அேத ேபா த ைச தமி ப கைல கழக உலக
தமி ஆரா சி நிைலய , தமி இைணய ப கைல கழக ேபா றவ க ெச ெமாழி
ஆரா சியி நிதி தவேவ . இவ க ெச வ பணி இ வைர கவனி க படவி ல.
சில மிக சிற த ஆரா சி க ைரகைள ெவளியி கிறா க .

8. தனியா பதி பக க ஆரா சி கைள ெவளியிட உதவி தரேவ .
9. அ ணா ப கைல கழக தி 'கள சிய ' ேபா ற ெச ெமாழி கான அ கீகார ெப ற ஓ
ஆரா சி இத பதி பி கேவ . அத ஆசிாிய வி ப னா அறிஞ க இட
ெபறேவ .

10.ெச ெமாழியி எ லா இல கிய க தி த ப ட, அ கீகாி க ப ட பதி
ெகா வரேவ .

தமி பிசி எ ஒ அைம ைப ன ஆ வல க ேச அைம ேதா . ெர ஹா
இத ந ல ஆதர த கிறா க . தமி இைணய ப கைல கழக ஆதரவளி தி கிற .
தமி சா த ெம ெபா அைம பத ஓ ப ேசா எ திற தெவளி அைம தா
சாி ப வ கிற . ஆளா தமிைழ கா பபா றிேய தீ ேவ . நா கா பா வ தா
சாியான கா பா ற உ கா பா ற ெவ எ கிற மன பா தமிழ களிடேய

இ வைர அவரவ ேபா கா பா ற எ வி வி , அைவகளி ந லைவ
சிற தைவ ழ க தி வ ம றைவ தாமாகேவ வழியி உதி வி . இ ைலெய றா
கி, டா , டா , இ கி, னிேகா எ எ தைன றி தர க , ேராம ,
ஃேபானி , பைழய த ட , திய த ட எ எ தைன விைச பலைக ஒ கீ க !
இைவகளி எைவ பிைழ .

தமிைழ கணி ெபாறியி பா பிரமி த ஓயேவ . இ வைர ெச தேத
ேபா எ தமிழ க உண வைர தின ப திய ய சிகளி நா ேநர விரய
ெச ெகா , ம ற அ தியாவசிய கள கவனி காம வி வி ேவா . இத
காரண கைள இ ேபா அல வதி பயனி ைல. திதாக தமிழி ஏேத ெம ெபா
நிைலைய ய ேபா நம ேதைவ ப வ ஒ கைல ெசா அைட . எ ேலா
பய ப மா கைல ெசா கைள ஓாிட தி ஒ வைலமைனயி பதி பி அைத
ஊ க ணாக எ ேலா பய ப தேவ . இ த கைல ெசா களி
அவசிய ைத தா நா க த உண ேதா . இத ஓ ப ஆஃ ேபா ற

ேம ேமைச ழ ஏ றஎ ணாயிர வா ைதகைள த பதி பி ேதாம. இ ேபா
ேக இ ேமாசிலா ேபா றைவ உ டான தனி ப ட வா தகைள , ெச திகைள ,
தமிழா கி ெகா கிேறா . இைவகளி மா த க ெச ய சில ேயாசைன கிறா க .
இ த ேயாசைனக மதி பி உடன யாக மா ற க ெச ய ஓ ப ஆபி ழ
அ மதி கிற . தமி ெமாழி இ வா அத உலகளாவிய ஆ வ ேகாளா கள மீறி
ந ல நிக ெகா கிற .

இ ைற தமிழி இெத லா சா திய . தமி எ கைள கணி ெபாறியி பா கலா ,
தமிழில கிய கைள தகவ தளமாக அைம கலா ேபா ற ேம ேபா கான பய பா கைள
கட , தமிழி வாணிப உலகளாவிய வ தக ெச ய தமி ெமாழி அறி ம ேபா

எ கிற நிைல உ வாக ெதாட . பாரதி, ''சி க மரா ய த கவிைத ெகா ,
ேசர த த க பாிசளி ேபா '' எ ற ெசா ன இ ேபா னிேகா ல
சா தியமாகியி கிற . ~ ஜாதா