You are on page 1of 18

Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd1

T.T M· Sè Hä §Öm T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2142349 Vò AÝ 8 6 7
2 2127049 NguyÔn V¨n ¸nh 5 5 5
3 2044149 NguyÔn Duy Anh 5 6 5.5
4 2117749 Lª H¶i B»ng 6 0 3
5 2032849 NguyÔn Thanh B×nh 8 6 7
6 2134449 NguyÔn B¸ B¾c 6 6 6
7 2119449 Ph¹m ChÝ C­êng 5 6 5.5
8 2106149 §Æng Th¸i Dòng 5 5 5
9 2132449 Hoµng Lª Dòng 5 7 6
10 2004649 Th¸i Duy 8 9 8.5
11 2016349 NguyÔn Anh §øc 0 0 0
12 2030549 NguyÔn Anh §øc 7 8 7.5
13 2039849 NguyÔn Minh §øc 6 5 5.5
14 2040349 Ph¹m Minh §øc 8 6 7
15 2128549 Lª Träng Gi¸p 5 7 6
16 2114049 NguyÔn V©n Giang 6 5 5.5
17 2010849 §ç Thanh Hµ 8 8 8
18 2051149 Ph¹m V¨n H¹nh 5 7 6
19 2109049 L­u ThÞ Thu Hång 6 7 6.5
20 2088549 L­¬ng ThÞ Thu H­êng 8 7 7.5
21 2123549 NguyÔn M¹nh Hïng 8 9 8.5
22 2009949 Ng« Träng HiÕu 6 7 6.5
23 2055449 NguyÔn Quèc H­ng 5 6 5.5
24 2110749 Hoµng B¸ H­ng 5 0 2.5
25 2012549 Lý ViÖt Hoµng 7 7 7
26 2043049 Lª Quang Huy 6 5 5.5
27 2096849 NguyÔn Minh Khang 8 8 8
28 2090649 NguyÔn V¨n Kú 6 7 6.5
29 2060749 NguyÔn Hïng Linh 0 0 0
30 2086249 TrÇn §¨ng Linh 0 0 0
31 2064749 NguyÔn Quang Long 7 0 3.5
32 2074249 NguyÔn C«ng M¹nh 5 5 5
33 2007149 NguyÔn Xu©n NghÜa 6 5 5.5
34 2017649 NguyÔn ViÖt Ph­¬ng 7 7 7
35 2023049 Bïi ThÞ LÖ Quyªn 9 7 8
36 2121249 Tèng Hïng S¬n 0 0 0
37 2144549 D­¬ng Thanh S¬n 8 6 7
38 2080549 §µo ThÞ T×nh 8 7 7.5
39 2100949 L­¬ng V¨n T¹o 5 5 5
40 2041349 Lª Ngäc Thµnh 8 5 6.5
41 2125049 NguyÔn Cao Thµnh 8 7 7.5
42 2047149 Chu T. Ph­¬ng Th¶o 8 8 8
43 2028349 Vâ L­¬ng Th¾ng 6 6 6
44 2000149 NguyÔn T. Thu Thuû 8 8 8
45 2025649 NguyÔn M¹nh Tïng 7 7 7
46 2140449 NguyÔn Xu©n Tïng 9 5 7
47 2103749 NguyÔn V¨n TiÕn 5 5 5
48 2048849 NguyÔn V¨n Tó 7 7 7
49 2014249 TrÇn ChÝ Toµn 8 7 7.5
50 2008449 Hoµng Xu©n Tr­êng 8 6 7
51 2130049 TrÇn Anh TuÊn 6 5 5.5
52 2063049 NguyÔn M¹nh TÜnh 5 5 5
53 2139549 L­¬ng Thµnh V¨n 6 5 5.5
54 2031949 Lª ThÞ Thanh V©n 8 6 7
55 2076449 NguyÔn Träng ViÖt 6 5 5.5
56 2098249 NguyÔn T.Ph­¬ng YÕn 9 7 8
57 2009948 NguyÔn Quang Trung 0 0 0

Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd 2
T.T M· Sè Hä §Öm T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2044449 Phan ThÞ V©n Anh 8 8 8
2 2094749 Vò Hoµng Anh 8 7 7.5
3 2109349 Lª ThÞ V©n Anh 8 8 8
4 2135149 TrÇn H¶i Anh 8 8 8
5 2132549 TrÇn Hång Anh 8 6 7
6 2110849 Hoµng §×nh CÈn 6 7 6.5
7 2119849 TrÞnh Ngäc C­êng 6 6 6
8 2098849 Bïi ThÞ DiÔm Chinh 6 7 6.5
9 2041449 Ng« Thµnh Chung 6 5 5.5
10 2035049 KiÒu Xu©n ChÝnh 7 8 7.5
11 2004749 §ç TrÝ Dòng 0 0 0
12 2026049 NguyÔn Quèc Dòng 0 0 0
13 2049249 §ç Quang Dòng 7 5 6
14 2117949 Lª ViÖt Dòng 5 5 5
15 2023249 NguyÔn ThÞ Dung 8 6 7
16 2123649 §ç Huy §¹t 7 8 7.5
17 2000749 Vò Quang §øc 6 5 5.5
18 2057949 Lª Minh H»ng 8 6 7
19 2052249 §ç ThÞ Thu H­¬ng 9 5 7
20 2007249 NguyÔn Hång Hµ 0 0 0
21 2010949 §µo Th¸i Hµ 7 7 7
22 2012949 L¹i Ngäc H¶i 8 6 7
23 2097249 TrÇn §¨ng Hinh 7 7 7
24 2043149 Vò Quang H­ng 7 7 7
25 2129349 Lª Do·n H­ng 5 8 6.5
26 2016649 Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn 7 6 6.5
27 2081149 NguyÔn Ých Kiªn 6 7 6.5
28 3164746 §inh Huy M¹nh 6 6 6
29 2010049 Ph¹m Tr­êng Minh 7 8 7.5
30 2014349 Ph¹m NguyÔn HoµiNam 7 6 6.5
31 2104249 TrÇn Quang Nam 7 7 7
32 2084049 NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt 9 5 7
33 2106849 D­¬ng Duy NhÊt 7 6 6.5
34 2009049 Phan Duy Quang 6 0 3
35 2065249 NguyÔn Minh Quang 7 7 7
36 2028749 Ph¹m Ngäc S¬n 7 8 7.5
37 2047449 Lª Anh S¬n 8 5 6.5
38 2127249 Lª Ngäc S¬n 6 7 6.5
39 2125249 TrÞnh Xu©n Tµi 8 7 7.5
40 2121449 Mai §øc Thµnh 8 5 6.5
41 2130149 §Æng §×nh Thµnh 8 5 6.5
42 2064449 Hoµng Minh Th¾ng 0 0 0
43 2091249 NguyÔn H÷u Th¾ng 7 8 7.5
44 2098649 TrÇn Quèc Th¾ng 8 5 6.5
45 2115249 Qu¸ch ThÞ Thoa 7 6 6.5
46 2070849 Vò ViÕt ThÞnh 7 6 6.5
47 2137749 Ng« Ph­¬ng Thuú 9 5 7
48 2089049 Ph¹m §øc Tïng 7 6 6.5
49 2144849 NguyÔn S¬n Tïng 7 5 6
50 2018949 NguyÔn Thanh Tó 7 5 6
51 2142949 T¹ Ngäc Tó 5 8 6.5
52 2032049 NguyÔn Thu Trang 8 6 7
53 2021049 NguyÔn Ngäc Tr­êng 6 7 6.5
54 2079549 §ç Xu©n Tr­êng 7 7 7
55 2003649 Hoµng H¶i Anh TuÊn 6 7 6.5
56 2086349 NguyÔn Kh¾c TuÊn 5 7 6
57 2098749 TrÇn Hoµng ViÖt 7 7 7
58 2175647 Mai Vò TuÊn 5 5 5
59 Hoµng §¨ng NghÜa 6 5 5.5
60 2022648 Lª H÷u ChiÕn 6 0 3
61 Vò Hïng ThÞnh 6 6 6
62 Hoµng Minh Th¾ng 0 0 0
63 Hoµng Ngäc L©m 0 7 3.5
64 2151547 Lª Thanh Tïng 7 0 3.5

Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd3

T.T M· Sè Hä §Öm T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2003549 §ç Phan Anh 8 5 6.5
2 2021249 NguyÔn ThÞ Lan Anh 8 7 7.5
3 2112549 Hoµng ThÞ Kim Anh 8 5 6.5
4 2118349 Hoµng ViÖt Anh 7 5 6
5 2082749 Hoµng Tr­êng C«ng 6 0 3
6 2089249 TÊn M¹nh C¶nh 8 8 8
7 2030949 Vò Tr­êng Chinh 8 0 4
8 2138449 TrÇn Chung 8 0 4
9 2035849 Vò Quang ChÝnh 9 5 7
10 2006349 Mai V¨n D©n 9 6 7.5
11 2119949 NguyÔn ViÖt Dòng 7 6 6.5
12 2007649 NguyÔn Minh §øc 9 7 8
13 2049549 TriÖu §øc §oµn 8 0 4
14 2086549 §µo V¨n Hµ 7 5 6
15 2130749 TrÞnh Minh Hµ 8 5 6.5
16 2129449 Hå ThÞ BÝch Hång 8 6 7
17 2029849 NguyÔn V¨n HiÓn 7 6 6.5
18 2043249 §ç ThÞ HiÒn 0 0 0
19 2141149 NguyÔn V¨n HiÖp 7 6 6.5
20 2140549 KiÒu Quèc Hoµn 8 5 6.5
21 2027449 Lª Hoµng 5 7 6
22 2032249 NguyÔn Hång Hoa 8 7 7.5
23 2016749 §Æng TrÇn Hu©n 8 5 6.5
24 2044949 NguyÔn Kim Kh¸nh 8 7 7.5
25 2052449 NguyÔn Träng Kh¶i 6 5 5.5
26 2033049 Ph¹m Thanh Khuª 8 7 7.5
27 2014649 NguyÔn §øc Kiªn 6 6 6
28 2012649 TrÇn Ngäc Minh 8 5 6.5
29 2013149 Lª Nam 8 5 6.5
30 2030849 Tr­¬ng B¸ Ngäc 8 5 6.5
31 2107349 KhiÕu ThÞ TuyÕt Nhung 8 7 7.5
32 2007049 §ç Hång Nhung 9 8 8.5
33 2122449 Ph¹m V¨n Ph­¬ng 0 0 0
34 2041549 NguyÔn Minh Phó 7 5 6
35 2141449 Bïi C«ng Phó 7 5 6
36 2111549 Ng« Hång Qu©n 8 6 7
37 2109549 Mai Xu©n Quúnh 7 6 6.5
38 2010349 Hoµng Ngäc S¬n 8 6 7
39 2124549 TrÇn Anh S¬n 7 6 6.5
40 2019449 NguyÔn Thanh T©m 9 5 7
41 2034549 Lª Hång Th¸i 6 7 6.5
42 2001949 Lª Ngäc Thµnh 9 0 4.5
43 2147049 Qu¸ch H¶i Th¶o 9 8 8.5
44 2139049 Ph¹m Xu©n Thanh 7 0 3.5
45 2065649 NguyÔn C«ng Th­êng 7 6 6.5
46 2135449 Lª NguyÖt Thiªn 7 7 7
47 2004049 Lôc Thanh Tïng 8 5 6.5
48 2009249 Bïi S¬n Tïng 8 8 8
49 2084249 Bïi B¸ch Tïng 7 5 6
50 2101549 NguyÔn Thanh Tïng 0 0 0
51 2036549 La V¨n TiÕn 6 7 6.5
52 2127449 TrÇn Ngäc TiÕn 8 6 7
53 2125349 NguyÔn ThÞ CÈm Tó 8 7 7.5
54 2033249 §ç Quúnh Trang 9 6 7.5
55 2071949 NguyÔn Ngäc Tr­êng 8 0 4
56 2079649 §Æng TrÇn TriÒu 7 7 7
57 2133849 §Æng Sü TuÊn 7 7 7
58 2095749 TrÇn V¨n TuyÕn 6 7 6.5
59 Hoµng Tr­êng Qu©n 0 6 3
60 TriÖu §øc Toµn 0 5 2.5

Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd4
T.T M· Sè Hä §Öm T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2004149 Ph¹m ViÖt Anh 8 6 7
2 2010449 Lª Quúnh Anh 9 6 7.5
3 2016949 L¹i ThÞ Ph­¬ng Anh 7 9 8
4 2053449 L©m H¶i B×nh 5 6 5.5
5 2135549 NguyÔn Ngäc B¶o 7 6 6.5
6 2109649 Ph¹m Ngäc Ch­¬ng 7 7 7
7 2041649 §oµn Tïng D­¬ng 9 6 7.5
8 2002149 Ph¹m SÜ Dòng 7 8 7.5
9 2034949 NguyÔn ThÕ Dòng 8 7 7.5
10 2125449 NguyÔn C¶nh Dòng 7 6 6.5
11 2033349 NguyÔn Hoµng Duy 0 0 0
12 2127849 TrÇn Phóc §¹t 7 6 6.5
13 2102549 Bïi Träng Gi¸p 8 7 7.5
14 2122649 NguyÔn Tr­êng Giang 10 8 9
15 2072849 Ph¹m ThÞ Thu Hµ 9 6 7.5
16 2133949 Hå ThÞ HiÒn 7 7 7
17 2077249 §ç Hoµng HiÖp 5 0 2.5
18 2019849 NguyÔn Quang HiÕu 8 6 7
19 2112349 TrÇn M¹nh Hoan 8 8 8
20 2082849 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng
HuÖ 9 7 8
21 2011049 §oµn H÷u Kh¸nh 7 8 7.5
22 2033849 Vò §¨ng Kh«i 7 8 7.5
23 2031449 NguyÔn Duy Khanh 8 6 7
24 2014749 NguyÔn Xu©n L©m 0 0 0
25 2130849 NguyÔn Hå M¹nh L©m 7 8 7.5
26 2144149 NguyÔn Thµnh Lª 8 6 7
27 2035449 Lª ThÞ Thuú Linh 9 8 8.5
28 2120049 Ng« Th¸i Linh 5 5 5
29 2145049 Bïi Kh¸nh Long 0 0 0
30 2084649 NguyÔn Ngäc LuËt 8 7 7.5
31 2076049 §Æng V¨n Nam 8 8 8
32 2093249 TrÇn §¹i NghiÖp 8 8 8
33 2024249 Th¹ch Lan Ph­¬ng 8 0 4
34 2011349 Ng« Vò Phong 7 6 6.5
35 2028049 TrÇn Anh Qu©n 7 8 7.5
36 2036949 Phïng ThÕ Qu©n 5 6 5.5
37 2118449 NguyÔn Hång Qu©n 0 0 0
38 2096149 L­¬ng TuÊn S¬n 5 7 6
39 2107449 NguyÔn Ngäc S¬n 7 8 7.5
40 2080049 NguyÔn §øc T©m 7 8 7.5
41 2037549 Lª Huy Th¸i 5 6 5.5
42 2061849 Phïng TiÕn Thµnh 7 7 7
43 2129549 NguyÔn V¨n Thµnh 7 6 6.5
44 2007849 NguyÔn Phan Th¾ng 7 8 7.5
45 2058449 NguyÔn Toµn Th¾ng 9 7 8
46 2045149 Ph¹m V¨n Tíi 9 7 8
47 2043349 NguyÔn Thanh Tïng 9 8 8.5
48 2122949 Lª M¹nh TiÕn 9 9 9
49 2013249 D­¬ng Minh Tó 8 7 7.5
50 2006549 TrÇn B¶o Trung 8 0 4
51 2009349 TrÇn Quang Trung 0 0 0
52 2030049 §ç §øc Trung 8 8 8
53 2089649 L­u Anh TuÊn 9 5 7
54 2086749 Ph¹m §×nh TuyÕn 8 7 7.5
55 2032349 D­¬ng Ngäc Vinh 9 8 8.5
56 2049849 NguyÔn §øc ViÖt 8 6 7
57 2021549 NguyÔn V¨n Vü 8 7 7.5
58 2019848 NguyÔn TuÊn Dòng 5 0 2.5
59 Chu V¨n Linh 8 6 7
60 NguyÔn Hoµng Long 7 0 3.5
61 2151947 Lª Quèc Hoµn 6 0 3
62 2133848 §inh Mü Th¹nh 8 6 7
63 NguyÔn Quúnh Thanh 8 6 7

Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd5

T.T M· Sè Hä §Öm T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2041049 TrÇn ThÞ V©n Anh 9 7 8
2 2115549 NguyÔn Hång Anh 0 5 2.5
3 2129649 Ph¹m Ngäc Anh 9 5 7
4 2039049 §Çu Anh B¾c 0 6 3
5 2043449 §ç Quèc C­êng 6 6 6
6 2103049 TrÇn V¨n C­êng 0 0 0
7 2118649 Ng« Quèc C­êng 7 5 6
8 2135649 NguyÔn M¹nh C­êng 9 5 7
9 2008049 §µo Thuú Chi 9 6 7.5
10 2120449 Lª §×nh Chung 9 6 7.5
11 2021749 TrÇn Chung ChÝnh 9 7 8
12 2126049 Lª V¨n D­¬ng 0 6 3
13 2030349 Do·n TiÕn Dòng 0 5 2.5
14 2058549 NguyÔn ViÖt Dòng 6 5 5.5
15 2009549 §Æng Kim Dung 9 7 8
16 2097449 Ph¹m Duy 8 6 7
17 2142249 Lª Giang §¾c 7 6 6.5
18 2006649 TrÇn Quang §øc 8 5 6.5
19 2045949 Vò Hoµng Giang 9 5 7
20 2041849 NguyÔn S¬n Hµ 6 6 6
21 2105449 Bïi ThÞ Thu Hµ 9 6 7.5
22 2087149 TrÇn §×nh H¶i 0 6 3
23 2101249 NguyÔn ThÞ Hång 9 6 7.5
24 2144749 §ç V¨n HËu 0 6 3
25 2013349 Lª Träng HiÖp 9 5 7
26 2068149 NguyÔn C«ng HiÕu 9 5 7
27 2134149 Lª Trung HiÕu 9 5 7
28 2139849 Lª §×nh Hoµng 5 5 5
29 2083049 §Æng Minh Kh­¬ng 8 6 7
30 2110049 Bïi §¨ng Khoa 8 6 7
31 2048349 Hµ Trung Kiªn 6 6 6
32 2034149 Hoµng SÜ L©m 5 5 5
33 2073349 D­¬ng V¨n Léc 8 5 6.5
34 2028149 NguyÔn TuÊn Long 6 6 6
35 2032549 NguyÔn Huy Long 0 5 2.5
36 2014949 Lª Thµnh Lu©n 9 6 7.5
37 2050249 §µo V¨n Nam 8 5 6.5
38 2089749 D­¬ng Hµ Quyªn 9 7 8
39 2107649 L­¬ng Thanh QuyÕt 8 7 7.5
40 2096249 Ph¹m ViÖt S¬n 9 5 7
41 2127949 D­¬ng V¨n Tµi 0 0 0
42 2020349 NguyÔn ThÞ Th¬m 8 5 6.5
43 2010549 §inh Trung Thµnh 8 5 6.5
44 2017049 NguyÔn H­¬ng Th¶o 9 6 7.5
45 2038449 Hoµng Minh Th¾ng 9 7 8
46 2011449 NguyÔn M¹nh Tïng 8 6 7
47 2062049 Phan V¨n Tó 8 7 7.5
48 2074449 NguyÔn §øc Toµn 9 5 7
49 2099349 NguyÔn Xu©n Trang 8 5 6.5
50 2031549 NguyÔn Thµnh Trung 8 5 6.5
51 2131449 Vâ Thµnh Trung 9 5 7
52 2085349 NguyÔn Duy TuÊn 8 6 7
53 2080349 §ç V¨n ViÖt 9 5 7
54 2093349 TrÇn Vò 9 5 7
55 2024349 NguyÔn Nh­ ý 9 7 8
56 2176848 NguyÔn TiÕn Dòng 0 0 0
57 2177448 Vò V¨n C­¬ng 8 5 6.5
58 2113248 TrÇn Do Dòng 8 5 6.5
59 §Ëu B¶o Ngäc 9 9 9

Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd6
T.T M· Sè Hä §ÖM T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2062849 Ph¹m Xu©n B¸ch 8 7 7.5
2 2119149 Phan ThÞ Thanh B×nh 9 6 7.5
3 2024949 Lª Kiªn C­êng 7 5 6
4 2134349 T« Thanh C­êng 7 5 6
5 2037049 §Æng C«ng Ch¸nh 7 6 6.5
6 2017449 NguyÔn Ph­¬ng Chi 9 9 9
7 2110249 TrÇn §¨ng D©n 7 5 6
8 2123149 Mai Thanh D­¬ng 8 6 7
9 2103349 L¹i ThÞ Ngäc DiÖp 9 6 7.5
10 2016149 T¹ Anh Dòng 8 5 6.5
11 2022249 §ç TiÕn Dòng 8 5 6.5
12 2096549 Ph¹m Phó Duyªn 9 6 7.5
13 2085449 NguyÔn ViÖt §øc 9 6 7.5
14 2093549 Ph¹m Quang Hµ 9 6 7.5
15 2020649 NguyÔn ¸nh Hång 9 7 8
16 2041149 Lª ThÞ Thu H­êng 9 8 8.5
17 2137449 Phan TuÊn Hïng 0 0 0
18 2040649 Ph¹m Quang Hïng 7 5 6
19 2048549 NguyÔn §øc HiÓn 9 6 7.5
20 2023449 NguyÔn Hoµng 7 5 6
21 2009749 §ç Ngäc Hu©n 7 5 6
22 2042149 NguyÔn Gia Kh¸nh 7 7 7
23 2028249 §ç Minh Kh­¬ng 7 7 7
24 2039749 D­¬ng Quang Kh¶i 7 5 6
25 2097649 §oµn TuÊn Khanh 9 6 7.5
26 2069549 NguyÔn §×nh Khoa 9 6 7.5
27 2013449 TrÇn Quang Khuª 9 6 7.5
28 2008349 NguyÔn Hoµnh Kiªn 8 6 7
29 2046749 TrÇn Kiªn 8 5 6.5
30 2141749 NguyÔn Trung Kiªn 9 6 7.5
31 2012449 NguyÔn Hoµng L©m 9 7 8
32 2020749 Lª Thuú Linh 9 5 7
33 2031849 NguyÔn Thanh Long 9 6 7.5
34 2090049 §ång V¨n Long 8 5 6.5
35 2030449 NguyÔn C«ng Minh 9 5 7
36 2032649 NguyÔn §øc Minh 9 5 7
37 2088249 Ph¹m §Æng Th¸i Minh 9 6 7.5
38 2010649 NguyÔn Kú Nam 8 5 6.5
39 2107749 NguyÔn Tó Nam 9 5 7
40 2128449 NguyÔn Nguyªn Ngäc 7 5 6
41 2126549 Hå ThÞ Thanh Ph­¬ng 9 6 7.5
42 2140249 NguyÔn Ngäc Qu©n 9 6 7.5
43 2099649 Lª Anh Quang 9 7 8
44 2113149 §ç V¨n Quúnh 8 7 7.5
45 2080449 NguyÔn C«ng ThuËn 9 6 7.5
46 2105549 NguyÔn Thanh Tïng 7 6 6.5
47 2120849 NguyÔn M¹nh Tïng 7 5 6
48 2073949 NguyÔn V¨n TiÕn 9 5 7
49 2129949 NguyÔn Ngäc Tó 7 6 6.5
50 2003149 Lª Thu Trang 9 5 7
51 2038349 Ninh Xu©n Tr­êng 7 5 6
52 2117249 NguyÔn Tr­êng Trinh 7 5 6
53 2004549 NguyÔn Minh TrÝ 9 5 7
54 2050549 T« §×nh Tu©n 9 6 7.5
55 2131649 NguyÔn Nh­ ý 7 6 6.5
56 2168048 Hå TiÕn ThuËn 0 0 0
57 Ng« Trung Kiªn 0 5 2.5
58 NguyÔn TiÕn Thµnh 0 5 2.5
59 3086446 TrÇn V¨n Trung 0 5 2.5
Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd 2
T.T M· Sè Hä §Öm T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2044449 Phan ThÞ V©n Anh 8 8 8
2 2094749 Vò Hoµng Anh 8 7 7.5
3 2109349 Lª ThÞ V©nAnh 8 8 8
4 2135149 TrÇn H¶i Anh 8 8 8
5 2132549 TrÇn Hång Anh 8 6 7
6 2110849 Hoµng §×nh CÈn 6 7 6.5
7 2119849 TrÞnh NgäcC­êng 6 6 6
8 2098849 Bïi ThÞ DiÔm Chinh 6 7 6.5
9 2041449 Ng« ThµnhChung 6 5 5.5
10 2035049 KiÒu Xu©nChÝnh 7 8 7.5
11 2004749 §ç TrÝ Dòng 0 0 0
12 2026049 NguyÔn Quèc Dòng 0 0 0
13 2049249 §ç Quang Dòng 7 5 6
14 2117949 Lª ViÖt Dòng 5 5 5
15 2023249 NguyÔn ThÞ Dung 8 6 7
16 2123649 §ç Huy §¹t 7 8 7.5
17 2000749 Vò Quang §øc 6 5 5.5
18 2057949 Lª Minh H»ng 8 6 7
19 2052249 §ç ThÞ ThuH­¬ng 9 5 7
20 2007249 NguyÔn Hång Hµ 0 0 0
21 2010949 §µo Th¸i Hµ 7 7 7
22 2012949 L¹i Ngäc H¶i 8 6 7
23 2097249 TrÇn §¨ng Hinh 7 7 7
24 2043149 Vò Quang H­ng 7 7 7
25 2129349 Lª Do·n H­ng 5 8 6.5
26 2016649 Ph¹m ThÞ Thanh
HuyÒn 7 6 6.5
27 2081149 NguyÔn Ých Kiªn 6 7 6.5
28 3164746 §inh Huy M¹nh 6 6 6
29 2010049 Ph¹m Tr­êng Minh 7 8 7.5
30 2014349 Ph¹m NguyÔn NamHoµi 7 6 6.5
31 2104249 TrÇn Quang Nam 7 7 7
32 2084049 NguyÔn ThÞ NguyÖt
Minh 9 5 7
33 2106849 D­¬ng Duy NhÊt 7 6 6.5
34 2009049 Phan Duy Quang 6 0 3
35 2065249 NguyÔn Minh Quang 7 7 7
36 2028749 Ph¹m NgäcS¬n 7 8 7.5
37 2047449 Lª Anh S¬n 8 5 6.5
38 2127249 Lª Ngäc S¬n 6 7 6.5
39 2125249 TrÞnh Xu©n Tµi 8 7 7.5
40 2121449 Mai §øc Thµnh 8 5 6.5
41 2130149 §Æng §×nhThµnh 8 5 6.5
42 2064449 Hoµng MinhTh¾ng 0 0 0
43 2091249 NguyÔn H÷u Th¾ng 7 8 7.5
44 2098649 TrÇn Quèc Th¾ng 8 5 6.5
45 2115249 Qu¸ch ThÞ Thoa 7 6 6.5
46 2070849 Vò ViÕt ThÞnh 7 6 6.5
47 2137749 Ng« Ph­¬ngThuú 9 5 7
48 2089049 Ph¹m §øc Tïng 7 6 6.5
49 2144849 NguyÔn S¬n Tïng 7 5 6
50 2018949 NguyÔn Thanh
Tó 7 5 6
51 2142949 T¹ Ngäc Tó 5 8 6.5
52 2032049 NguyÔn ThuTrang 8 6 7
53 2021049 NguyÔn Ngäc
Tr­êng 6 7 6.5
54 2079549 §ç Xu©n Tr­êng 7 7 7
55 2003649 Hoµng H¶i TuÊn
Anh 6 7 6.5
56 2086349 NguyÔn Kh¾c
TuÊn 5 7 6
57 2098749 TrÇn HoµngViÖt 7 7 7
58 2175647 Mai Vò TuÊn 5 5 5
59 Hoµng §¨ngNghÜa 6 5 5.5
60 2022648 Lª H÷u ChiÕn 6 0 3
61 Vò Hïng ThÞnh 6 6 6
62 Hoµng MinhTh¾ng 0 0 0
63 Hoµng NgäcL©m 0 7 3.5
64 2151547 Lª Thanh Tïng 7 0 3.5
Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd3

T.T M· Sè Hä §Öm
T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2003549 §ç Phan Anh 8 5 6.5
2 2021249 NguyÔn ThÞ Anh
Lan 8 7 7.5
3 2112549 Hoµng ThÞAnhKim 8 5 6.5
4 2118349 Hoµng ViÖtAnh 7 5 6
5 2082749 Hoµng Tr­êng
C«ng 6 0 3
6 2089249 TÊn M¹nh C¶nh 8 8 8
7 2030949 Vò Tr­êng Chinh 8 0 4
8 2138449 TrÇn Chung 8 0 4
9 2035849 Vò Quang ChÝnh 9 5 7
10 2006349 Mai V¨n D©n 9 6 7.5
11 2119949 NguyÔn ViÖtDòng 7 6 6.5
12 2007649 NguyÔn Minh§øc 9 7 8
13 2049549 TriÖu §øc §oµn 8 0 4
14 2086549 §µo V¨n Hµ 7 5 6
15 2130749 TrÞnh MinhHµ 8 5 6.5
16 2129449 Hå ThÞ BÝchHång 8 6 7
17 2029849 NguyÔn V¨n HiÓn 7 6 6.5
18 2043249 §ç ThÞ HiÒn 0 0 0
19 2141149 NguyÔn V¨n HiÖp 7 6 6.5
20 2140549 KiÒu QuècHoµn 8 5 6.5
21 2027449 Lª Hoµng 5 7 6
22 2032249 NguyÔn HångHoa 8 7 7.5
23 2016749 §Æng TrÇnHu©n 8 5 6.5
24 2044949 NguyÔn Kim Kh¸nh 8 7 7.5
25 2052449 NguyÔn Träng
Kh¶i 6 5 5.5
26 2033049 Ph¹m Thanh Khuª 8 7 7.5
27 2014649 NguyÔn §øc Kiªn 6 6 6
28 2012649 TrÇn Ngäc Minh 8 5 6.5
29 2013149 Lª Nam 8 5 6.5
30 2030849 Tr­¬ng B¸ Ngäc 8 5 6.5
31 2107349 KhiÕu ThÞ Nhung
TuyÕt 8 7 7.5
32 2007049 §ç Hång Nhung 9 8 8.5
33 2122449 Ph¹m V¨n Ph­¬ng 0 0 0
34 2041549 NguyÔn MinhPhó 7 5 6
35 2141449 Bïi C«ng Phó 7 5 6
36 2111549 Ng« Hång Qu©n 8 6 7
37 2109549 Mai Xu©n Quúnh 7 6 6.5
38 2010349 Hoµng Ngäc S¬n 8 6 7
39 2124549 TrÇn Anh S¬n 7 6 6.5
40 2019449 NguyÔn Thanh
T©m 9 5 7
41 2034549 Lª Hång Th¸i 6 7 6.5
42 2001949 Lª Ngäc Thµnh 9 0 4.5
43 2147049 Qu¸ch H¶i Th¶o 9 8 8.5
44 2139049 Ph¹m Xu©nThanh 7 0 3.5
45 2065649 NguyÔn C«ngTh­êng 7 6 6.5
46 2135449 Lª NguyÖt Thiªn 7 7 7
47 2004049 Lôc Thanh Tïng 8 5 6.5
48 2009249 Bïi S¬n Tïng 8 8 8
49 2084249 Bïi B¸ch Tïng 7 5 6
50 2101549 NguyÔn Thanh
Tïng 0 0 0
51 2036549 La V¨n TiÕn 6 7 6.5
52 2127449 TrÇn Ngäc TiÕn 8 6 7
53 2125349 NguyÔn ThÞTóCÈm 8 7 7.5
54 2033249 §ç Quúnh Trang 9 6 7.5
55 2071949 NguyÔn Ngäc
Tr­êng 8 0 4
56 2079649 §Æng TrÇnTriÒu 7 7 7
57 2133849 §Æng Sü TuÊn 7 7 7
58 2095749 TrÇn V¨n TuyÕn 6 7 6.5
59 Qu©n
Hoµng Tr­êng 0 6 3
60 TriÖu §øc Toµn 0 5 2.5
Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd4
T.T M· Sè Hä §Öm
T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2004149 Ph¹m ViÖt Anh 8 6 7
2 2010449 Lª Quúnh Anh 9 6 7.5
3 2016949 L¹i ThÞ Ph­¬ng
Anh 7 9 8
4 2053449 L©m H¶i B×nh 5 6 5.5
5 2135549 NguyÔn Ngäc B¶o 7 6 6.5
6 2109649 Ph¹m NgäcCh­¬ng 7 7 7
7 2041649 §oµn Tïng D­¬ng 9 6 7.5
8 2002149 Ph¹m SÜ Dòng 7 8 7.5
9 2034949 NguyÔn ThÕ Dòng 8 7 7.5
10 2125449 NguyÔn C¶nh Dòng 7 6 6.5
11 2033349 NguyÔn Hoµng Duy 0 0 0
12 2127849 TrÇn Phóc §¹t 7 6 6.5
13 2102549 Bïi Träng Gi¸p 8 7 7.5
14 2122649 NguyÔn Tr­êngGiang 10 8 9
15 2072849 Ph¹m ThÞ Thu Hµ 9 6 7.5
16 2133949 Hå ThÞ HiÒn 7 7 7
17 2077249 §ç Hoµng HiÖp 5 0 2.5
18 2019849 NguyÔn Quang HiÕu 8 6 7
19 2112349 TrÇn M¹nh Hoan 8 8 8
20 2082849 NguyÔn ThÞ HuÖPh­¬ng 9 7 8
21 2011049 §oµn H÷u Kh¸nh 7 8 7.5
22 2033849 Vò §¨ng Kh«i 7 8 7.5
23 2031449 NguyÔn Duy Khanh 8 6 7
24 2014749 NguyÔn Xu©n L©m 0 0 0
25 2130849 NguyÔn HåL©m M¹nh 7 8 7.5
26 2144149 NguyÔn Thµnh Lª 8 6 7
27 2035449 Lª ThÞ Thuú Linh 9 8 8.5
28 2120049 Ng« Th¸i Linh 5 5 5
29 2145049 Bïi Kh¸nh Long 0 0 0
30 2084649 NguyÔn Ngäc LuËt 8 7 7.5
31 2076049 §Æng V¨n Nam 8 8 8
32 2093249 TrÇn §¹i NghiÖp 8 8 8
33 2024249 Th¹ch Lan Ph­¬ng 8 0 4
34 2011349 Ng« Vò Phong 7 6 6.5
35 2028049 TrÇn Anh Qu©n 7 8 7.5
36 2036949 Phïng ThÕ Qu©n 5 6 5.5
37 2118449 NguyÔn Hång Qu©n 0 0 0
38 2096149 L­¬ng TuÊnS¬n 5 7 6
39 2107449 NguyÔn Ngäc S¬n 7 8 7.5
40 2080049 NguyÔn §øc T©m 7 8 7.5
41 2037549 Lª Huy Th¸i 5 6 5.5
42 2061849 Phïng TiÕnThµnh 7 7 7
43 2129549 NguyÔn V¨n Thµnh 7 6 6.5
44 2007849 NguyÔn Phan Th¾ng 7 8 7.5
45 2058449 NguyÔn Toµn Th¾ng 9 7 8
46 2045149 Ph¹m V¨n Tíi 9 7 8
47 2043349 NguyÔn Thanh Tïng 9 8 8.5
48 2122949 Lª M¹nh TiÕn 9 9 9
49 2013249 D­¬ng MinhTó 8 7 7.5
50 2006549 TrÇn B¶o Trung 8 0 4
51 2009349 TrÇn QuangTrung 0 0 0
52 2030049 §ç §øc Trung 8 8 8
53 2089649 L­u Anh TuÊn 9 5 7
54 2086749 Ph¹m §×nhTuyÕn 8 7 7.5
55 2032349 D­¬ng NgäcVinh 9 8 8.5
56 2049849 NguyÔn §øcViÖt 8 6 7
57 2021549 NguyÔn V¨nVü 8 7 7.5
58 2019848 NguyÔn TuÊn
Dòng 5 0 2.5
59 Chu V¨n Linh 8 6 7
60 NguyÔn Hoµng
Long 7 0 3.5
61 2151947 Lª Quèc Hoµn 6 0 3
62 2133848 §inh Mü Th¹nh 8 6 7
63 NguyÔn Quúnh
Thanh 8 6 7
Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd5

T.T M· Sè Hä §Öm T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2041049 TrÇn ThÞ V©n
Anh 9 7 8
2 2115549 NguyÔn HångAnh 0 5 2.5
3 2129649 Ph¹m NgäcAnh 9 5 7
4 2039049 §Çu Anh B¾c 0 6 3
5 2043449 §ç Quèc C­êng 6 6 6
6 2103049 TrÇn V¨n C­êng 0 0 0
7 2118649 Ng« Quèc C­êng 7 5 6
8 2135649 NguyÔn M¹nhC­êng 9 5 7
9 2008049 §µo Thuú Chi 9 6 7.5
10 2120449 Lª §×nh Chung 9 6 7.5
11 2021749 TrÇn ChungChÝnh 9 7 8
12 2126049 Lª V¨n D­¬ng 0 6 3
13 2030349 Do·n TiÕn Dòng 0 5 2.5
14 2058549 NguyÔn ViÖtDòng 6 5 5.5
15 2009549 §Æng Kim Dung 9 7 8
16 2097449 Ph¹m Duy 8 6 7
17 2142249 Lª Giang §¾c 7 6 6.5
18 2006649 TrÇn Quang §øc 8 5 6.5
19 2045949 Vò Hoµng Giang 9 5 7
20 2041849 NguyÔn S¬n Hµ 6 6 6
21 2105449 Bïi ThÞ ThuHµ 9 6 7.5
22 2087149 TrÇn §×nh H¶i 0 6 3
23 2101249 NguyÔn ThÞ Hång 9 6 7.5
24 2144749 §ç V¨n HËu 0 6 3
25 2013349 Lª Träng HiÖp 9 5 7
26 2068149 NguyÔn C«ngHiÕu 9 5 7
27 2134149 Lª Trung HiÕu 9 5 7
28 2139849 Lª §×nh Hoµng 5 5 5
29 2083049 §Æng MinhKh­¬ng 8 6 7
30 2110049 Bïi §¨ng Khoa 8 6 7
31 2048349 Hµ Trung Kiªn 6 6 6
32 2034149 Hoµng SÜ L©m 5 5 5
33 2073349 D­¬ng V¨n Léc 8 5 6.5
34 2028149 NguyÔn TuÊnLong 6 6 6
35 2032549 NguyÔn Huy Long 0 5 2.5
36 2014949 Lª Thµnh Lu©n 9 6 7.5
37 2050249 §µo V¨n Nam 8 5 6.5
38 2089749 D­¬ng Hµ Quyªn 9 7 8
39 2107649 L­¬ng ThanhQuyÕt 8 7 7.5
40 2096249 Ph¹m ViÖt S¬n 9 5 7
41 2127949 D­¬ng V¨n Tµi 0 0 0
42 2020349 NguyÔn ThÞ Th¬m 8 5 6.5
43 2010549 §inh Trung Thµnh 8 5 6.5
44 2017049 NguyÔn H­¬ng
Th¶o 9 6 7.5
45 2038449 Hoµng MinhTh¾ng 9 7 8
46 2011449 NguyÔn M¹nhTïng 8 6 7
47 2062049 Phan V¨n Tó 8 7 7.5
48 2074449 NguyÔn §øc Toµn 9 5 7
49 2099349 NguyÔn Xu©n
Trang 8 5 6.5
50 2031549 NguyÔn Thµnh
Trung 8 5 6.5
51 2131449 Vâ Thµnh Trung 9 5 7
52 2085349 NguyÔn Duy
TuÊn 8 6 7
53 2080349 §ç V¨n ViÖt 9 5 7
54 2093349 TrÇn Vò 9 5 7
55 2024349 NguyÔn Nh­
ý 9 7 8
56 2176848 NguyÔn TiÕn
Dòng 0 0 0
57 2177448 Vò V¨n C­¬ng 8 5 6.5
58 2113248 TrÇn Do Dòng 8 5 6.5
59 §Ëu B¶o Ngäc 9 9 9
Danh s¸ch sinh viªn líp 49kd6

T.T M· Sè Hä §ÖM T£N §iÓm C§ 1 §iÓm C§ 2 §iÓm C§ CN
1 2062849 Ph¹m Xu©nB¸ch 8 7 7.5
2 2119149 Phan ThÞ Thanh
B×nh 9 6 7.5
3 2024949 Lª Kiªn C­êng 7 5 6
4 2134349 T« Thanh C­êng 7 5 6
5 2037049 §Æng C«ngCh¸nh 7 6 6.5
6 2017449 NguyÔn Ph­¬ng
Chi 9 9 9
7 2110249 TrÇn §¨ng D©n 7 5 6
8 2123149 Mai Thanh D­¬ng 8 6 7
9 2103349 L¹i ThÞ Ngäc
DiÖp 9 6 7.5
10 2016149 T¹ Anh Dòng 8 5 6.5
11 2022249 §ç TiÕn Dòng 8 5 6.5
12 2096549 Ph¹m Phó Duyªn 9 6 7.5
13 2085449 NguyÔn ViÖt
§øc 9 6 7.5
14 2093549 Ph¹m QuangHµ 9 6 7.5
15 2020649 NguyÔn ¸nhHång 9 7 8
16 2041149 Lª ThÞ ThuH­êng 9 8 8.5
17 2137449 Phan TuÊnHïng 0 0 0
18 2040649 Ph¹m QuangHïng 7 5 6
19 2048549 NguyÔn §øcHiÓn 9 6 7.5
20 2023449 NguyÔn Hoµng 7 5 6
21 2009749 §ç Ngäc Hu©n 7 5 6
22 2042149 NguyÔn GiaKh¸nh 7 7 7
23 2028249 §ç Minh Kh­¬ng 7 7 7
24 2039749 D­¬ng Quang
Kh¶i 7 5 6
25 2097649 §oµn TuÊnKhanh 9 6 7.5
26 2069549 NguyÔn §×nh
Khoa 9 6 7.5
27 2013449 TrÇn QuangKhuª 9 6 7.5
28 2008349 NguyÔn Hoµnh
Kiªn 8 6 7
29 2046749 TrÇn Kiªn 8 5 6.5
30 2141749 NguyÔn Trung
Kiªn 9 6 7.5
31 2012449 NguyÔn Hoµng
L©m 9 7 8
32 2020749 Lª Thuú Linh 9 5 7
33 2031849 NguyÔn Thanh
Long 9 6 7.5
34 2090049 §ång V¨n Long 8 5 6.5
35 2030449 NguyÔn C«ng
Minh 9 5 7
36 2032649 NguyÔn §øcMinh 9 5 7
37 2088249 Ph¹m §ÆngMinh
Th¸i 9 6 7.5
38 2010649 NguyÔn KúNam 8 5 6.5
39 2107749 NguyÔn TóNam 9 5 7
40 2128449 NguyÔn Nguyªn
Ngäc 7 5 6
41 2126549 Hå ThÞ Thanh
Ph­¬ng 9 6 7.5
42 2140249 NguyÔn Ngäc
Qu©n 9 6 7.5
43 2099649 Lª Anh Quang 9 7 8
44 2113149 §ç V¨n Quúnh 8 7 7.5
45 2080449 NguyÔn C«ng
ThuËn 9 6 7.5
46 2105549 NguyÔn Thanh
Tïng 7 6 6.5
47 2120849 NguyÔn M¹nh
Tïng 7 5 6
48 2073949 NguyÔn V¨nTiÕn 9 5 7
49 2129949 NguyÔn Ngäc
Tó 7 6 6.5
50 2003149 Lª Thu Trang 9 5 7
51 2038349 Ninh Xu©n Tr­êng 7 5 6
52 2117249 NguyÔn Tr­êng
Trinh 7 5 6
53 2004549 NguyÔn Minh
TrÝ 9 5 7
54 2050549 T« §×nh Tu©n 9 6 7.5
55 2131649 NguyÔn Nh­ý 7 6 6.5
56 2168048 Hå TiÕn ThuËn 0 0 0
57 Ng« Trung Kiªn 0 5 2.5
58 NguyÔn TiÕn
Thµnh 0 5 2.5
59 3086446 TrÇn V¨n Trung 0 5 2.5