You are on page 1of 36

gratis

i
INFORMACJE
TURYSTYCZNE 2009

w w w. c h o r w a c j a . h r
Witamy! INFORMACJE OGÓLNE
Położenie geograficzne:
Serdecznie witamy i cieszy-
Chorwacja rozciąga się do wschod-
my się, że zdecydowali się nich krańców Alp na północnym
Państwo odwiedzić nasz kraj. zachodzie, do Niziny Panońskiej i
Każdy naród kocha swoją Dunaju na wschodzie, w środko-
wej części Chorwacji znajduje się
ojczyznę i uważa ją za naj- masyw Gór Dynarskich, a południo-
piękniejszą. Chorwaci nazy- wa część kończy się na wybrzeżu
wają swoją ojczyznę „Piękną Adriatyku.
Naszą” zgodnie z pierwszym Powierzchnia:
wersem hymnu narodowego,. Część lądowa zajmuje 56 594 km2,
Republika Chorwacji jest a powierzchnia wód terytorialnych
31 067 km2.
państwem parlamentarnym,
należącym do historii politycz- Ludność:
nej i kulturalnej Europy. Pod 4 437 460 mieszkańców.
względem powierzchni zali- Struktura narodowościowa:
czana jest do średniej wielko- Większość mieszkańców to
ści krajów europejskich, takich Chorwaci, a najliczniejsze mniej-
jak Dania, Irlandia, Słowacja szości narodowe to: Serbowie,
Bośniacy, Słoweńcy, Węgrzy, Czesi,
czy Szwajcaria. Włosi i Albańczycy.
Granice Chorwacji są otwar-
System państwowy:
te, formalności celne proste,
Chorwacja jest wielopartyjną repub-
Chorwacja jest krajem spokoj- liką parlamentarną.
nym i szanującym gości.
Stolica:
Staramy się, by „Piękna
Zagrzeb (779 145 mieszkańców)
Nasza” była tak samo piękna jest głównym ośrodkiem gospodar-
dla odwiedzających i by z niej czym, komunikacyjnym, kulturalnym
wyjeżdżali z jak najpiękniej- i akademickim w kraju.
szymi wspomnieniami. Długość wybrzeża:
6 176 km, z tego 4 398 km to wy-
Witamy w Chorwacji! brzeża wysp i wysepek.

2
Liczba wysp i wysepek: PRAKTYCZNE INFORMACJE
1 244. Największe wyspy to Krk i
Cres. 50 wysp jest zamieszkanych. Dokumenty podróży:
Ważny paszport lub inny dokument
Najwyższy szczyt: uznawany przez umowy międzyna-
Dinara 1 831 m n.p.m. rodowe. W przypadku niektórych
państw również dowód osobisty (do-
Klimat: kument potwierdzający tożsamość i
W Chorwacji są trzy strefy klima- obywatelstwo posiadacza).
tyczne: w części kontynentalnej Informacje: Placówki dyplo-
przeważa łagodny, ciepły, desz- matyczne i urzędy konsularne
czowy klimat, na najwyższych Republiki Chorwacji za granicą lub
szczytach wysokogórski, wzdłuż Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wybrzeża Adriatyku łagodny klimat i Integracji Europejskiej Republiki
śródziemnomorski z dużą ilością Chorwacji (tel.: +385 1 4569 964;
słonecznych dni; lata są suche i e-mail: konzularni.poslovi@mvpei.hr;
gorące, zimy łagodne i wilgotne. strona internetowa:
Średnia temperatura w kontynental- www.mvpei.hr).
nej części kraju: styczeń - od 2 do
0˚C i nieco niższa w najwyżej poło- Przepisy celne:
żonych miejscach, sierpień - około Przepisy celne Republiki Chorwacji
20˚C i około 12˚C na najwyższych są prawie w całości zgodne z prze-
szczytach. Średnia temperatura na pisami i standardami celnymi krajów
wybrzeżu: styczeń - od 5 do 9˚C, Unii Europejskiej. W przypadku wwo-
sierpień - od 22 do 25˚C, temperatu- zu przedmiotów o charakterze nieko-
ra morza w zimie wynosi 12˚C, a w mercyjnym i przedmiotów osobistego
lecie około 25˚C. użytku zwolnione z opłat celnych i
podatku VAT są jedynie przedmioty
Waluta: o wartości do 300,00 kun.
Oficjalna waluta Chorwacji to kuna Obcokrajowcy i obywatele chorwac-
(1 kuna = 100 lip) cy zameldowani za granicą mogą
Waluty obce można wymieniać w bez ograniczeń wwozić i wywozić
bankach, kantorach, urzędach pocz- walutę obcą i krajową w gotówce
towych i większości biur podróży, i czekach, ale zobowiązani są do
hoteli i kempingów. każdorazowego zgłoszenia celniko-
Karty kredytowe (Eurocard/ wi kwoty przekraczającej 10.000,00
Mastercard, Visa, American EUR. Wartościowy sprzęt profe-
Express i Diners) akceptowane sjonalny i techniczny należy rów-
są w prawie wszystkich hotelach, nież zgłosić celnikowi na przejściu
marinach, restauracjach, sklepach i granicznym.
bankomatach.

3
Obcokrajowcy mogą uzyskać zwrot może zostać odesłane do kraju
zapłaconego podatku od towarów pochodzenia albo poddane kwaran-
i usług, jeżeli kupili towar o warto- tannie. Jako właściciel pokrywasz
ści minimum 500,00 kun, jednak wszystkie koszty przeprowadzenia
wyłącznie na podstawie poświad- powyższych czynności.
czonych przez urzędnika celnego Zwierzę domowe, zgodnie z
formularzy PDV-P albo Tax cheque. Regulaminem warunków weteryna-
W sprawie dodatkowych informa- ryjnych niekomercyjnego przepływu
cji prosimy o kontakt z Głównym zwierząt domowych, to następujące
Urzędem Ceł (www.carina.hr) gatunki zwierząt: psy, koty, tchórz
Przewóz żywych zwierząt przez zwyczajny (Mustela putorius) z ro-
granicę jest możliwy przy posia- dziny kun (Mustelidae), bezkręgow-
daniu wymaganej dokumentacji ce (z wyjątkiem pszczół i raków),
weterynaryjnej o stanie zdrowia ozdobne ryby tropikalne, płazy,
zwierząt, przy czym psy i koty gady, wszystkie rodzaje ptaków (z
muszą posiadać mikrochip. Wwóz wyjątkiem drobiu) i gryzonie oraz
pięciu zwierząt domowych dozwo- króliki domowe.
lony jest przez wszystkie przejścia
Maksymalna ilość zwierząt
graniczne, a większą ilość zwierząt
można wwozić przez przejście gra- Pod pojęciem niekomercyjnego
niczne, gdzie znajduje się inspekcja wwozu zwierząt domowych rozumie
weterynaryjna. się wwóz pięciu lub mniej zwierząt
domowych na terytorium Republiki
Jeżeli podróżujesz ze swoim Chorwacji. Muszą one zostać pod-
zwierzakiem, odpowiadasz za dane oględzinom dokumentacyjnym
niego i identyfikacyjnym przez urzędników
Przywożąc do Republiki Chorwacji celnych na przejściu granicznym z
swojego zwierzaka, ponosisz pełną Republiką Chorwacji. Takie zwie-
odpowiedzialność za spełnienie rzęta domowe nie są uważane za
warunków wwozu zwierzęcia. towar i obowiązkowo muszą być w
Sprawdź, czy Twój zwierzak był towarzystwie właściciela albo osoby
szczepiony w odpowiednim termi- upoważnionej przez właściciela, któ-
nie, względnie zaszczepiony ponow- ra odpowiada za zwierzę podczas
nie i czy posiada ważny paszport całej podróży. W przypadku wwozu
lub świadectwo weterynaryjne. powyżej pięciu zwierząt domowych
Jeżeli Twoje zwierzę po przyjeździe mowa jest o wwozie komercyjnym i
na przejście graniczne nie spełnia zwierzęta podlegają badaniu przez
wymienionych wymogów, istnieje granicznego inspektora weterynarii i
możliwość odmówienia Ci wjazdu muszą być wwożone przez zatwier-
do Republiki Chorwacji, zwierzę dzone przejścia graniczne.

4
Warunki: jeżeli właściciel lub posiadacz posia-
Ogólne wymogi dotyczące wwozu da wraz ze zwierzęciem paszport i
zwierząt domowych: psów, kotów i jeżeli od urodzenia przebywało ono
tchórza zwyczajnego (nazywa się w tym samym miejscu, nie miało
też tchórz domowy, biały tchórz, kontaktu z dzikimi zwierzętami, które
tchórz afrykański, tchórzofretka, mogły być narażone na infekcję albo
tchórz amerykański, tchórz zwyczaj- poruszają się w towarzystwie matki,
ny – Mustela putorius) pochodzą- od której są jeszcze zależne.
cych z krajów Unii Europejskiej oraz Psy, koty i tchórze zwyczajne
krajów o niskim ryzyku spoza Unii przywożone z krajów wysokiego
Europejskiej*: ryzyka muszą spełniać następujące
• psy i koty muszą być oznaczone warunki:
przy pomocy mikrochipu. Jeżeli • muszą być oznaczone
zwierzę jest oznaczone przy po- mikrochipem
mocy mikrochipu, który nie odpo- • muszą mieć świadectwo wydane
wiada standardowi ISO 11784 lub przez weterynarza upoważnio-
11785, właściciel lub posiadacz nego przez odpowiedni organ
zobowiązany jest do zapewnienia lub przy ponownym wjeździe do
odpowiedniego czytnika, który jest Republiki Chorwacji paszport (psy
potrzebny do odczytania mikro- z Chorwacji)
chipu. W każdym momencie musi
• muszą być szczepione przeciwko
być możliwe stwierdzenie nazwi-
wściekliźnie
ska i adresu właściciela zwierzę-
cia. Weterynarz zobowiązany jest • muszą zostać poddane bada-
do wpisania mikrochipu do pasz- niu na neutralizację przeciwciał
portu lub świadectwa, które właści- poprzez miareczkowanie przy-
ciel albo posiadacz nosi wraz ze najmniej 0,5 IJ/ml na próbce
zwierzęciem. pobranej przez uprawnionego
weterynarza, najwcześniej 30 dni
• muszą posiadać paszport albo
po szczepieniu i trzy miesiące
świadectwo wydane przez we-
przed przemieszczaniem, prze-
terynarza upoważnionego przez
prowadzonym w uprawnionym do
odpowiedni organ.
tego laboratorium, które można
• muszą być szczepione przeciwko znaleźć na liście opublikowa-
wściekliźnie. nej na następujących stronach
Dopuszczone jest poruszanie się internetowych: http://ec.europa.
zwierząt, które wjeżdżają z kra- eu/food/animal/liveanimals/pets/
jów Unii Europejskiej oraz kra- approval_en.htm.
jów o niskim ryzyku spoza Unii Okres trzech miesięcy nie jest wy-
Europejskiej*, które mają poniżej magany przy ponownym wjeździe
trzech miesięcy i nie są szczepione, zwierząt na terytorium Republiki

5
Chorwacji, których paszport potwier- Osoby przyjeżdżające z krajów, z
dza, że miareczkowanie przeciw- którymi umowa nie została podpisa-
ciał zostało wykonane z wynikiem na lub korzystanie z opieki zdrowot-
pozytywnym zanim zwierzę opuściło nej nie jest przewidziane w umowie,
Republikę Chorwacji. ponoszą jej pełne koszty same.
Zwierzęta, które wwożone są w
celach komercyjnych i te, które Służba weterynaryjna:
przewożone są w postaci przesyłki, W całej Chorwacji jest sieć klinik i
muszą zostać przebadane przez przychodni weterynaryjnych.
weterynarza. Informacje: Ministerstwo Rolnictwa,
* W celu uzyskania dodatkowych Rybołówstwa i Rozwoju Wsi -
informacji o krajach, prosimy o Departament Weterynarii
kontakt z Ministerstwem Rolnictwa, Web: www.mps.hr
Rybołówstwa i Rozwoju Wsi – E-mail: office@mps.hr
Departament Weterynarii (tel.:
+385 1 610 9749, +385 1 610 6703 i Święta i dni wolne od pracy:
+385 1 610 6669; 1 stycznia - Nowy Rok
strona internetowa: www.mps.hr) 6 stycznia - Święto Trzech Króli
Wielkanoc
Służba zdrowia: 1 maja - Święto Pracy
Szpitale i kliniki znajdują się we Boże Ciało
wszystkich większych miastach, w 22 czerwca - Dzień Walki z
mniejszych działają przychodnie i Faszyzmem
apteki. 25 czerwca - Święto Narodowe
Turyści zagraniczni posiadający Chorwacji
obowiązkowe ubezpieczenie w kra- 5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i
jach, z którymi Chorwacja zawarła Dziękczynienia
umowę o ubezpieczeniu społecz- 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
nym, nie ponoszą kosztów opieki 8 października - Dzień
medycznej udzielanej w nagłych Niepodległości
wypadkach podczas prywatnego po- 1 listopada - Wszystkich Świętych
bytu na terenie Republiki Chorwacji
25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie
pod warunkiem, że posiadają wyma-
gane w umowie zaświadczenie Godziny otwarcia sklepów i insty-
o prawie do korzystania z opieki tucji publicznych:
zdrowotnej. Opieka zdrowotna (łącz- W sezonie turystycznym większość
nie z transportem) udzielana jest w sklepów czynna jest w dni powsze-
nagłych wypadkach, zgodnie z za- dnie od godz. 8.00 do 20.00, wiele z
sadami i przepisami obowiązującymi nich również w weekendy. Instytucje
ubezpieczonych obywateli Republiki
publiczne i urzędy czynne są od po-
Chorwacji, przy czym turyści w ten
niedziałku do piątku od godz. 8.00
sam sposób uczestniczą w kosztach
do 16.00.
opieki medycznej (partycypacja).

6
Poczta i telekomunikacja: Przestrzennej i Budownictwa,
Urzędy pocztowe czynne są w dni Departament Ochrony Środowiska
powszednie od godz. 7.00 do 19.00; pod numerem +385 1 3782 111 lub
w mniejszych miejscowościach od E-mail: zastita_okolisa@mzopu.hr,
godz. 7.00 do 14.00, a niektóre www.mzopu.hr
pracują z przerwą popołudniową. W W nagłych wypadkach należy dzwo-
większych miastach i miejscowoś- nić pod numer 112!
ciach turystycznych poczty dyżurne
Pod numer 112 można dzwonić
czynne są w soboty i niedziele.
przez całą dobę, bez względu na to,
Wszystkie automaty telefoniczne gdzie się znajdujesz w Republice
działają na karty telefoniczne, które Chorwacji albo w Unii Europejskiej.
można kupić w urzędach poczto-
Połączenie telefoniczne jest
wych i kioskach z prasą.
bezpłatne.
Za granicę można dzwonić z każde-
Połączenie można zrealizować
go aparatu telefonicznego.
przez każdego operatora i przy po-
Adres internetowy chorwackiej mocy wszystkich aparatów telefo-
poczty: www.posta.hr nicznych wybierając numer 112.
Energia elektryczna: W nagłych wypadkach Centrum
220 V, częstotliwość: 50 Hz. 112 umożliwi rozmowę w jednym
z języków obcych:
Woda z kranu jest zdatna do picia
- angielski
na terenie całej Chorwacji.
- niemiecki
Ochrona środowiska: - włoski
- węgierski
Ochrona gatunków biologicznych
- słowacki.
jest zgodna z obowiązującymi prze-
pisami Unii Europejskiej. ZADZWOŃ POD NUMER 112!
Jeśli chodzi o kąpiele, woda w
Adriatyku chorwackim jest wysokiej Jeżeli potrzebna Ci:
jakości i zgodna z kryteriami Unii - szybka pomoc medyczna
Europejskiej. - pomoc straży pożarnej
W sytuacji wyjątkowego zanieczysz- - pomoc policji
czenia środowiska na lądzie, należy - pomoc górskiego pogotowia
powiadomić Centrum alarmowe ratunkowego
112. - szybka pomoc weterynaryjna
- szybka pomoc innych służb i ope-
W celu uzyskania dodatkowych racyjnych jednostek ratunkowych.
informacji dotyczących środowiska
prosimy o kontakt z Ministerstwem
Ochrony Środowiska, Gospodarki

7
PRAKTYCZNE PORADY dzwoń pod numer 9155 (Narodowe
centrum poszukiwań i ratownictwa
Ochrona przeciwpożarowa: morskiego) lub 112
Sprawdź czy zrobiłeś wszystko by - zanim wypłyniesz, sprawdź pro-
zapobiec pożarowi! gnozę pogody, w szczególności dla
Nie wyrzucaj palących się lub łatwo- Adriatyku
palnych przedmiotów! - podczas pływania pozostań w polu
Przestrzegaj znaków zakazu rozpa- widzenia innych pływaków
lania ognia! - poinformuj rodzinę lub przyjaciół o
Zwróć uwagę, czy Twój samochód przybliżonej lokalizacji nurkowania i
nie zastawia drogi pożarowej! zaznacz ją w odpowiedni sposób
- opalaj się w umiarkowany sposób i
Co zrobić w przypadku pożaru?
używaj środków ochronnych
- pożar należy natychmiast zgłosić - zaopatrz się w dostateczną ilość
straży pożarnej, dzwoniąc pod nu- wody do picia.
mer 93 albo 112!
- użyć gaśnicy do wstępnego gasze- W przyrodzie:
nia pożaru i gasić pożar pod warun- - powiadom rodzinę lub znajomych
kiem, że nie zagraża to Twojemu o trasie lub planie wycieczki
bezpieczeństwu i bezpieczeństwu - poruszaj się po wyznaczonych
innych osób. szlakach i ścieżkach
- powiadomić o pożarze osoby znaj- - zaopatrz się w odpowiednią ilość
dujące się w pobliżu. wody do picia
- POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z - przygotuj odpowiednią odzież i
POLECENIAMI STRAŻAKÓW. obuwie
- weź ze sobą telefon komórkowy
Na drodze:
- słuchaj informacji o prognozie
- podczas trwania sezonu turystycz- pogody
nego unikaj korków, jazdy w week- - otwartym ogniem manipuluj ostroż-
endy i święta nie i zgodnie z przepisami
- prowadź będąc wypoczętym, - nie wyrzucaj niedopałków i przed-
- dostosuj prędkość jazdy do miotów łatwopalnych.
warunków na drodze i ograniczeń
prędkości Ważne numery telefonów:
- w sytuacjach znacznego nasile- Międzynarodowy numer kierunkowy
nia ruchu zachowaj cierpliwość i do Chorwacji: 385
zaopatrz się w odpowiednią ilość Pogotowie ratunkowe: 94
wody do picia. Straż pożarna: 93
Policja: 92
Nad morzem:
Pomoc drogowa: 987
- w przypadku wypadku na mo-
rzu lub zanieczyszczenia morza

8
(przy połączeniach z zagranicy lub W tym samym okresie, latem, wia-
z telefonów komórkowych należy domości i komunikaty o sytuacji na
wybrać +385 1 987) drogach nadawane będą o każdej
Krajowe centrum ratownictwa i po- pełnej godzinie bezpośrednio ze
szukiwań na morzu: 9155 studia Trzeciego Programu Radia
Ogólny numer ratunkowy: 112 Austriackiego, RAI Uno, brytyjskie-
Informacje ogólne: 981 go VIRGIN Radio, Radio Praga
Informacja o lokalnych i międzymia- oraz międzynarodowego progra-
stowych numerach telefonu: 988 mu Chorwackiego Radia - Głos
Informacja o międzynarodowych Chorwacji.
numerach telefonu: 902 Latem dziennikarze Radia Praga
Prognoza pogody i sytuacja na dro- raz dziennie przekazywać będą
gach: 060 520 520 informacje dla czeskich turystów za
Chorwacki Automobilklub (HAK): pośrednictwem regionalnych radio-
+385 1 4640 800; stacji: Radio Split, Radio Dubrownik
E-mail: info@hak.hr i Radio Rijeka.
www.hak.hr
Wiadomości radiowe w językach SAMOCHODEM DO
obcych, w sezonie turystycznym: CHORWACJI
Radio chorwackie w kilku progra-
mach nadaje audycje w językach Dokumenty:
obcych dla turystów przebywa- Aby wjechać do Chorwacji potrzeb-
jących w Chorwacji. Co dziennie ne jest prawo jazdy, dowód rejestra-
o 20:05 w Programie Pierwszym cyjny pojazdu oraz dowód ubezpie-
Chorwackiego Radia nadawana czenia pojazdu.
jest dziesięciominutowa audycja w Międzynarodowe prawo jazdy jest
języku angielskim. mile widziane przy korzystaniu z
W sezonie letnim na Drugim usług wypożyczalni samochodów.
Programie Chorwackiego Radia Dokument ten wydaje automobilklub
(98,5 Mhz Chorwacja Północno w miejscu zamieszkania.
- zachodnia oraz Wybrzeże
Dubrownickie; 105,3 Mhz Istria; 96,1 Ograniczenia prędkości:
Split; 98,9 Wybrzeże Makarskie; 50 km/h na terenie zabudowanym,
93,3 Gorski Kotar), poza wiado- 90 km/h poza terenem
mościami w języku chorwackim, zabudowanym,
od godz. 8.00 do 21.00, nada- 110 km/h na drogach ekspresowych
wane będą wiadomości w języku i drogach szybkiego ruchu,
angielskim, niemieckim, włoskim 130 km/h na autostradach,
i czeskim, a HAK będzie nadawał 80 km/h dla samochodów z przycze-
komunikaty o sytuacji na drogach w pami kempingowymi bez hamulców,
języku angielskim i niemieckim.

9
80 km/h dla autobusów i autobusów Opłaty drogowe:
z lekkimi przyczepami, 100 km/h na Na autostradach: A1 Zagrzeb –
autostradach, za wyjątkiem autoka- Bosiljevo – Zadar – Šibenik – Split
rów przewożących dzieci. – Šestanovac - Ravča, A2 Zagrzeb
Na mokrej jezdni dostosuj prędkość – Zaprešić – Krapina - Macelj, A3
do warunków na drodze. Bregana –Zagrzeb - Slavonski Brod
W okresie obowiązywania czasu – Županja - Lipovac, A4 Zagrzeb
zimowego obowiązkowa jest jazda – Varaždin - Goričan, A5 Osijek-
z włączonymi światłami mijania lub Đakovo - Sredanci, A6 Zagrzeb
krótkimi. – Karlovac – Bosiljevo - Vrbovsko -
Rijeka i A7 Rijeka - Rupa.
Podczas prowadzenia samochodu
zabronione jest używanie telefonu W czerwcu zostaną oddane do użyt-
komórkowego. ku drugie jezdnie w tunelach Mala
Kapela i Sveti Rok na autostradzie
Jazda z zapiętymi pasami bez-
A1 Zagrzeb – Split – Ravča i ruch w
pieczeństwa jest obowiązkowa.
tunelach będzie jednokierunkowy,
Kamizelka odblaskowa stanowi
co umożliwi bardziej płynny ruch
obowiązkowe wyposażenie samo-
pojazdów, szczególnie w sezonie
chodu, kierowca obowiązany jest
turystycznym.
do założenia jej podczas wykony-
wania czynności przy samochodzie Na drogach ekspresowych:
(zmiana koła, niewielkie naprawy “Istryjski Y“ z punktami opłaty drogo-
pojazdu, nalewanie paliwa, gdy go wej “Tunel Učka” i wiadukt “Mirna”;
zabraknie, potrzebna jest pomoc i Informacje znajdują się pod adresa-
kierowca zatrzymuje inne pojazdy). mi internetowymi:
www.hak.hr, www.hac.hr,
Stacje benzynowe:
www.bina-istra.hr, www.arz.hr,
Stacje benzynowe we wszystkich www.azm.hr, www.huka.hr.
większych miastach i na autostra-
dach czynne są przez całą dobę. Na Podstawowe obowiązki w razie
stacjach benzynowych sprzedawa- wypadku samochodowego:
ne są następujące rodzaje paliwa: O wypadku drogowym najpierw
Eurosuper 95, Super 95, Super 98, należy powiadomić Policję (tel.:
Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel, 92) lub zadzwonić pod europejski
a na stacjach w większych miastach numer alarmowy 112. Nie jest to
i na autostradach również gaz. konieczne, jeżeli doszło do wypad-
Informacje o cenach paliw i stacjach ku, w którym powstała tylko szkoda
sprzedających gaz znajdują się na: materialna na pojazdach.
www.ina.hr; www.omv.hr; Jeżeli są ranni, należy wezwać
www.hak.hr; www.tifon.hr Pogotowie ratunkowe (tel.: 94).

10
Należy zabezpieczyć miejsce wy- SAMOLOTEM
padku, założyć kamizelkę odblasko-
wą, postawić trójkąt ostrzegawczy Wykaz zarejestrowanych lotnisk
i podjąć wszelkie działania zapo- w Republice Chorwacji
Porty lotnicze przyjmujące samo-
biegające powstawaniu dalszego
loty w cywilnym ruchu lotniczym
zagrożenia. Zaczekaj na Policję.
W przypadku uszkodzenia pojazdu Port Lotniczy Dubrownik
koniecznie należy zażądać od Policji Tel.: +385 20 773 333
zaświadczenia o uszkodzeniu pojaz- www.airport-dubrovnik.hr
du, bez którego nie można przekro-
czyć granicy państwa. Jeśli ko- Port Lotniczy Pula
nieczna jest naprawa uszkodzenia Tel.: +385 52 530 140
albo holowanie pojazdu do serwisu, www.airport-pula.hr
wezwij Pomoc drogową, dzwoniąc Port Lotniczy Rijeka
pod numer telefonu 987 (przy połą- Tel.: +385 51 842 134
czeniach z zagranicy należy wybrać www.rijeka-airport.hr
+385 1 987).
Port Lotniczy Split
W jaki sposób uniknąć korków na Tel.: +385 21 203 555
drogach? www.split-airport.hr
Aby uniknąć zbędnego przedłużania
Port Lotniczy Zadar
się podróży oraz długiego czekania
Tel.: +385 23 205 800
w korkach, radzimy
www.zadar-airport.hr
zaplanować podróż przy pomocy
planera ruchu, w którym zostały po- Port Lotniczy Zagrzeb
dane dni i kierunki spodziewanego Tel.: +385 1 4562 222
największego natężenia ruchu. www.zagreb-airport.hr
Przed podróżą należy zasięgnąć Małe lotniska przyjmujące samo-
informacji o sytuacji w ruchu dro- loty w cywilnym ruchu lotniczym
gowym i promowym, kontaktując
się z HAK-iem (Centrum Informacji Port Lotniczy Brač
HAK: +385 1 4640 800) lub słuchać Tel.: +385 21 559 701
informacji w Drugim Programie www.airport-brac.hr
Chorwackiego Radia (98,5 Mhz).
Lotnisko Osijek
Tel.: +385 31 514 402
www.osijek-airport.hr
Lotnisko Mali Lošinj
Tel.: +385 51 235 148
www.airportmalilosinj.hr

11
Mniejsze lotniska przyjmujące sa- Informacje i zakup biletów lotni-
moloty ogólnego przeznaczenia i czych: +385 1 6676 555
okresowy przewóz aviotaxi: www.croatiaairlines.com
Varaždin, Pribislavec (Čakovec), Pozostałe linie lotnicze w
Koprivnica, Lučko (Zagrzeb),
Chorwacji:
Slavonski Brod, Čepin (Osijek),
Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Aeroflot, Air France, Austrian
Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT,
Unije i Sinj. Malev, Germanwings, Scandinavian
Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna,
Lotniska międzynarodowe: Air One, British Airways, Hapag
Zagrzeb, Split, Dubrownik, Pula, Lloyd, Norwegian Air Shuttle,
Rijeka, Zadar, Osijek, Brač i Mali TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air,
Lošinj. EasyJet, Skyeurope, Aer Lingus,
Trade Air/ Sun Adria, Dubrovnik
Informacje: Zagrzeb +385 1 6265
Airlines, Adria Airways, Nouvelair
222, Split +385 21 203 506, +385
Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline,
21 203 555, Dubrownik +385 20 773
Skyeurope Slovakian, SN Brussels
377, Pula +385 52 530 105, Rijeka
Airlines.
+385 51 842 132, Zadar +385 23
313 311, Osijek +385 31 514 441,
DROGĄ MORSKĄ
+385 31 514 442, Brač +385 21 559
711, Mali Lošinj +385 51 231 666. Agencja ds. Morskiej Żeglugi
Croatia Airlines: Przybrzeżnej
Chorwackie linie lotnicze i członek Tel.: +385 21 329 370;
regionalny aliansu lotniczego Star Fax: +385 21 329 379
Alliance, posiada bezpośrednie po- E-mail: info@agencija-zolpp.hr
łączenia z Chorwacji do wielu miast www.agencija-zolpp.hr
europejskich: Amsterdam, Bruksela, Międzynarodowe linie promowe:
Frankfurt, Londyn, Monachium, Zadar – Ancona, Split – Ancona,
Paryż, Rzym, Sarajewo, Skopie, Split – Stari Grad – Pescara,
Wiedeń, Zurych, Dusseldorf, Ancona – Split – Pescara i Rijeka –
Kopenhaga, Podgorica i Prisztina, Split – Stari Grad (Hvar) – Korčula –
a od połowy czerwca również Sobra (Mljet) – Dubrownik – Bari
Barcelona i Goeteborg. Istnieją se- Dubrovnik – Bari (bezpośrednio):
zonowe połączenia wybrzeża z mia- Vis – Ancona, Stari Grad – Ancona
stami w Austrii, Francji, Niemczech i
Wielkiej Brytanii. We współpracy ze Przybrzeżne linie promowe:
swoimi partnerami Croatia Airlines Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar –
umożliwia swoim pasażerom loty do Korčula – Dubrownik.
miast na całym świecie.

12
Lokalne linie promowe łączą ląd Jadrolinija:
z wyspami: Cres, Lošinj, Rab, Główny chorwacki morski przewoź-
Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, nik pasażerski utrzymuje największą
Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, liczbę regularnych, międzynarodo-
Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, wych i krajowych linii promowych
Rava, Zlarin, Dugi Otok, Iž, Šolta, i ekspresowych. Siedziba mieści
Brač, Hvar, Vis, Półwysep Pelješac, się w Rijece tel.: +385 51 666 111,
Korčula, Lastovo, Mljet i Šipan, +385 51 666 100.
a lokalne linie żeglugi morskiej i www.jadrolinija.hr
linie ekspresowe łączą pozostałe
zamieszkane wyspy, na których nie Pozostali przewoźnicy morscy:
ma ruchu samochodowego. Rapska plovidba d.d.:
Linie ekspresowe (połączenia z www.rapska-plovidba.hr
lądem lub między wyspami): Mediteranska plovidba d.d.:
Region Rijeki - Lošinj, Susak, Unije, www.medplov.hr
Cres, Ilovik, Pag, Rab Linijska nacionalna plovidba d.d:
Region Zadaru – Ist, Molat, Dugi www.lnp.hr
Otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Split Tours: www.splittours.hr
Olib, Silba, Premuda Miatours: www.miatours.hr
Region Splitu - Brač, Hvar, Šolta,
Lastovo, Korčula, Vis Ivante d.o.o: www.ivante.hr
Region Dubrownika - Mljet, Šipan, Kapetan Luka: www.krilo.hr
Korčula, Lastovo SNAV: www.snav.it
Region Szybenika - Žirje, Kaprije Venezia lines:
Linie sezonowe: Sezonska linija: www.venezialines.com
Pula – Unije – Mali Lošinj – Ilovik
– Zadar. Blue Line International:
www.blueline-ferries.com
Linie żeglugi morskiej (połączenia
z lądem lub między wyspami): Urzędy celne dla statków
Region Rijeki – Lošinj, Srakane, zagranicznych:
Unije, Ilovik, Susak Stałe: Umag, Poreč, Rovinj,
Region Zadaru – Dugi Otok, Iž, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali
Rava, Vrgada Lošinj, Zadar, Szybenik, Split,
Region Szybenika – Prvić, Zlarin Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli i
Region Splitu – Drvenik Veli i Mali, Dubrownik.
Čiovo, Biševo Sezonowe (w sezonie letnim):
Region Dubrownika – Šipan, Lopud, ACI marina Umag, Novigrad, Sali,
Koločep Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad
(Hvar),Vis, Komiža i Cavtat.

13
ŻEGLOWANIE NA Identycznym przepisom o koniecz-
TERYTORIUM REPUBLIKI ności posiadania winiety podlegają
CHORWACJI również łodzie pomocnicze i jet-ski
(skutery wodne).
Osoba dowodząca jednostką
Łodzie pomocnicze należące do
wpływającą na terytorium Republiki
macierzystej jednostki lub jachtu,
Chorwacji drogą morską jest obo-
muszą posiadać oznakowanie tej
wiązana wpłynąć najkrótszą drogą
do najbliższego portu otwartego dla jednostki lub jachtu i muszą być
ruchu międzynarodowego w celu wpisane w dokumentach macierzy-
odbycia kontroli granicznej i wyku- stej jednostki pływającej. W takim
pienia winiety, wydania i poświad- wypadku nie jest wymagane wyku-
czenia listy załogi i pasażerów lub pienie dla nich winiety.
listy osób w kapitanacie portu lub Winieta musi się znajdować w
jego oddziale. widocznym miejscu na jednost-
Osoba dowodząca jednostką pływa- ce pływającej, a termin ważności
jącą, która na terytorium Republiki winiety wynosi jeden rok od dnia jej
Chorwacji została przywieziona wydania. Odcinek winiety musi być
drogą lądową, znajduje się w porcie naklejony na liście osób.
lub innym przeznaczonym do tego Na jednostce pływającej po wodach
celu miejscu na terenie Republiki Republiki Chorwacji muszą się
Chorwacji, obowiązana jest przed znajdować oryginały następujących
rozpoczęciem żeglugi dokumentów:
w odpowiednim kapitanacie portu - winieta
wykupić winietę lub dostarczyć listę - poświadczona lista załogi i
załogi i pasażerów oraz listę osób pasażerów
(jeżeli chce ją utworzyć). - poświadczona lista osób, które
Winietę muszą posiadać jednostki mogą przebywać na jednostce
pływające o długości od 3 m wzwyż pływającej (dla jednostek pływają-
oraz jednostki pływające o długoś- cych, na których będzie zmieniana
ci poniżej 3 m, jeżeli łączna moc załoga w trakcie żeglugi po wodach
jednostek napędowych wynosi 5 kW Republiki Chorwacji)
lub więcej.
- dokument potwierdzający, że jed-
Winiety nie muszą posiadać jed- nostka pływająca jest sprawna
nostki pływające napędzane wio-
słami, bez względu na długość (np. - dokument potwierdzający, że oso-
kajak, rower wodny, itp.). ba dowodząca jednostką pływającą
posiada odpowiednie uprawnienia
Winiety nie musi posiadać jednostka
do prowadzenia jednostki pływającej
pływającą w czasie przechowywania
jej w porcie lub w innym przezna- - dowód ubezpieczenia od odpowie-
czonym do tego celu miejscu na dzialności za szkody wyrządzone
terenie Republiki Chorwacji. osobom trzecim (OC)

14
- dokument potwierdzający włas- a ogólna liczba osób wpisanych
ność lub upoważnienie do użytko- na listę nie może być większa od
wania jednostki pływającej wydane dwukrotnego dozwolonego stanu
przez właściciela. osobowego powiększonego o 30 %
Lista załogi i pasażerów oraz lista pojedynczego dozwolonego stanu
osób osobowego jednostki pływającej.
Lista Załogi i Pasażerów Stan osobowy jednostki pływającej
określany jest na podstawie doku-
Lista załogi i pasażerów zawiera mentów jednostki pływającej, wy-
wykaz załogi i pasażerów znajdu- danych przez odpowiednie organy
jących się na jednostce pływającej, kraju pochodzenia bandery, a
poświadczana jest przez kapitanat jeżeli w dokumentach nie ma
portu pieczęcią i podpisem. określonej liczby miejsc, wyliczony
Jeżeli dowódca jednostki pływają- zostanie na podstawie Regulaminu
cej w trakcie pływania po wodach o jachtach i łodziach oraz Zasad sta-
chorwackich nie zamierza zmieniać tutowej certyfikacji jachtów i łodzi.
załogi w okresie ważności winiety, Listę osób poświadcza się odcin-
nie musi się już zgłaszać do kapita- kiem winiety.
natu portu lub jego oddziału.
Lista osób może być w całości
Jednostki pływające, na których nie wypełniona w momencie wykupienia
ma możliwości dłuższego pobytu winiety, ale można ją również wypeł-
(jednostki bez koi), nie muszą posia- niać sukcesywnie, jednak najpóźniej
dać listy załogi i pasażerów. do chwili pierwszego zaokrętowania
Dowódca jednostki pływającej może się osoby wymienionej w liście osób.
w Chorwacji wyokrętować załogę Jeżeli lista osób wypełniana jest
(lub jej część), z którą przypłynęła z sukcesywnie, przy każdym wypeł-
zagranicy i zaokrętować nową zało- nieniu musi zostać poświadczona w
gę. W takim przypadku musi zgłosić kapitanacie portu lub jego oddziale.
zmianę załogi w kapitanacie portu
i z tą załogą wypłynąć z Republiki Ilość zmian osób wymienionych na
Chorwacji. liście osób jest nieograniczona.
Na listę osób nie wpisuje się osób,
Lista osób które przebywają na jednostce pły-
Dowódca jednostki pływającej, wającej w trakcie postoju w porcie
która zamierza zmieniać załogę w lub miejscu do kotwiczenia.
trakcie żeglugi po wodach Republiki Na listę osób nie wpisuje się osób
Chorwacji, obowiązany jest w w wieku poniżej 12 roku życia i nie
kapitanacie portu lub jego oddziale wlicza się ich do maksymalnej liczby
przedstawić listę osób, które będą osób.
przebywać na jednostce pływa-
jącej w okresie ważności winiety,

15
Lista osób na jednostkach wpły- Opuszczenie przez jednostkę pły-
wających na wody chorwackie nie wającą wód Republiki Chorwacji
musi być wystawiona w momencie Dowódca jednostki pływającej przed
wykupu winiety, można ją wystawić wypłynięciem z Republiki Chorwacji
w późniejszym terminie tzn. w mo- obowiązany jest:
mencie zmiany załogi na terytorium - poddać się kontroli granicznej w
Chorwacji. jednym z portów otwartych dla że-
glugi międzynarodowej
Zameldowanie - poświadczyć listę załogi i pasa-
Obcokrajowcy przypływający do żerów w kapitanacie portu lub jego
Republiki Chorwacji na jednost- oddziale.
kach pływających pod obcą ban- Po wypełnieniu powyższych obo-
derą, przeznaczonych dla celów wiązków dowódca jednostki pływa-
rekreacyjnych lub sportowych, jącej zobowiązany jest do opusz-
zakwaterowani na tych jednostkach czenia wewnętrznych wód morskich
zgłaszają swój pobyt tylko w porcie i wód terytorialnych Republiki
lub przystani, gdzie po wpłynięciu Chorwacji najkrótszą trasą.
do Chorwacji odbywa się kontrola Prowadzenie chorwackich łodzi
graniczna. i jachtów przez zagranicznych
żeglarzy.
Jeżeli obcokrajowiec przekroczy
Na podstawie zmian i uzupełnień
granicę państwa na jednym z lądo-
Regulaminu o łodziach i jachtach
wych przejść granicznych przewo- z 11 lutego 2009 roku Republika
żąc jednostkę pływającą, na której Chorwacji jednostronnie uzna-
będzie zakwaterowany, jego pobyt je uprawnienia innych krajów do
rejestruje marina, w której jednostka prowadzenia chorwackich łodzi i
jest wodowana. Jeżeli wodowanie jachtów. Informacje o zagranicz-
odbywa się w którymś z mniejszych nych uprawnieniach uznawanych w
portów, obcokrajowiec obowiązany Republice Chorwacji można znaleźć
jest osobiście zgłosić swój pobyt na na oficjalnych stronach Ministerstwa
lokalnym posterunku policji. Morza, Komunikacji i Infrastruktury
Powyższe odnosi się wyłącz- www.mmpi.hr
nie do jednostek pływających, KOLEJĄ
na których cudzoziemiec będzie
Chorwacja posiada bezpośrednie
zakwaterowany. połączenia kolejowe ze Słowenią,
Obcokrajowcy, których jednostki Bośnią i Hercegowiną, Węgrami,
pływające zacumowane są w jednej Włochami, Austrią, Szwajcarią,
z chorwackich marin, obowiąza- Niemcami i Serbią, a w sezonie z
ni są zgłosić w nich fakt swojego Czechami i Słowacją. Prawie ze
przybycia. wszystkimi pozostałymi krajami
Europejskimi istnieją połączenia z
przesiadką.

16
ROZKŁAD PODRÓŻY
Czerwiec L ipiec Sierpień RUCH OCZEKIWANY
godz. godz. godz. godz. godz. godz.
Dzień 07-14 14-22 Dzień 07-14 14-22 Dzień 07-14 14-22
Ruch minimalny
1 1 1 i i
2 2 2 i Ruch wzmożony

3 3 i 3 i
Ruch o dużym
4 4 i 4 i natężeniu
5 5 5 i
Ruch o wyjątkowo
6 6 6 dużym natężeniu
7 7 7
8 8 8 i KIERUNEK RUCHU

9 9 9 h
Ruch obustronny
10 i 10 i i 10
11 i i 11 i 11 Główny kierunek
i ruchu w stronę
12 12 i h 12 wybrzeża
13 i 13 i 13
Główny kierunek
14 h 14 14
h ruchu od wybrzeża
15 15 15 i h
16 16 16 h h
17 17 i i 17 h h
18 18 i 18 h
19 i 19 i h 19 h
20 i 20 i 20
21 21 21 h
22 h 22 22 h
23 23 23 i h
24 i 24 i 24 h
25 i 25 i 25
26 26 i h 26
27 i 27 27 h
28 i h 28 28 h
29 29 29 h
30 30 30 h
31 i i 31

17
Pociągi Eurocity, Intercity i Pociągi sezonowe:
Euronight: Lublana – Pula – Lublana
EC „Mimara”: Zagrzeb – Villach – Praga – Bratysława – Zagrzeb –
Frankfurt – Zagrzeb Split – Praga (pociąg nocny)
EC „ Croatia”: Zagrzeb – Wiedeń – Budapeszt – Zagrzeb – Split –
Zagrzeb (Przez Słowenię) Budapeszt (pociąg nocny)
EN „Venezia”: Wenecje – Zagrzeb Informacje:
– Budapeszt (Moskwa, Kijów, Tel.: 060 333 444
Bukareszt) - Wenecje www.hznet.hr
EC „Zagreb”: Zagrzeb – Wiedeń
(przez Węgry) – Zagrzeb AUTOBUSEM
IC „Sava”: Belgrad – Zagrzeb – Regularne międzynarodowe linie
Villach – Monachium – Belgrad autobusowe łączą Chorwację z kra-
IC „Kvarner”: Zagrzeb - Budapeszt jami sąsiednimi i większością krajów
– Zagrzeb Europy Środkowej i Zachodniej.
IC „Drava“: Budapeszt – Osijek – Numer Informacji dla dzwoniących z
Sarajewo – Budapeszt Chorwacji: 060 313 333
Numer Informacji dla dzwoniących
Pociągi pospieszne:
spoza Chorwacji: +385 1 61 12 789
„Lisinski“: Zagrzeb – Monachium – Transport międzynarodowy (kasa):
Zagrzeb (pociąg nocny) +385 1 60 08 631
„Maestral”: Zagrzeb – Budapeszt Transport krajowy (kasa):
– Zagrzeb (Moskwa, Kijów, St. +385 1 60 08 620
Petersburg)
Zagrzeb – Villach - Zagrzeb Dworzec Autobusowy Rijeka
Belgrad – Zagrzeb – Zurych Tel.: +385 51 66 03 00;
– Belgrad +385 060 302 010
„Nikola Tesla“: Zagrzeb – Belgrad E-mail: autotrans@ri.t-com.hr
- Zagrzeb www.autotrans.hr
Vinkovci – Belgrad – Vinkovci
Dworzec Autobusowy Split
Vinkovci – Banja Luka – Vinkovci
Tel.: +385 21 329 180;
Zagrzeb – Sarajewo – Ploče
+385 060 327 777
– Zagrzeb
E-mail: info@ak-split.hr
Zagrzeb – Sarajewo – Zagrzeb (po-
www.ak-split.hr
ciąg nocny)
Ploče – Sarajewo – Ploče Dworzec Autobusowy Szybenik
Villach – Zagrzeb – Belgrad – Tel.: +385 060 368 368
Villach (pociąg nocny) E-mail: autotransport@si.t-com.hr
„Opatija“: Rijeka – Lublana – Rijeka Dworzec Autobusowy Zadar
(Monachium, Wiedeń) Tel.: +385 23 211 555
„Ljubljana“: Rijeka – Lublana
(Wiedeń) – Rijeka
20
Dworzec Autobusowy Zagrzeb Hlebine - Galeria Hlebine i zbiór
Tel.: +385 060 313 333 muzealny Ivana Generalicia
www.akz.hr Karlovac - Muzeum Miejskie
Karlovac, Stare Miasto Dubovac
Dworzec Autobusowy Dubrownik
Klanjec - Galeria rzeźbiarza Antuna
Tel.: +385 20 357 020,
Augustinčicia
+385 060 305 070;
Krapina - Muzeum Ewolucji i zna-
E-mail: libertas@libertasdubrovnik.com
lezisko praczłowieka Hušnjakovo,
www.libertasdubrovnik.com
Muzeum Ljudevita Gaja
Dworzec Autobusowy Osijek Kumrovec - Dawna wieś – jedyny
Tel.: +385 060 33 44 66 w swoim rodzaju skansen z ory-
Dworzec Autobusowy Pula ginalnymi wiejskimi chatami, dom
Tel.: +385 060 304 090 rodzinny Josipa Broz Tito
Makarska - Muzeum
TAXI I WYPOŻYCZALNIE Malakologiczne – muzeum ryb,
SAMOCHODÓW krabów i muszli morskich, Muzeum
Miejskie
Taxi - usługi świadczone są we
Našice - Muzeum Regionalne w
wszystkich miastach i miejscowoś-
dworku rodziny Pejačević
ciach turystycznych.
Osijek - Muzeum Slavonii
Usługa wynajmu samochodów (rent
Pazin - Muzeum Etnograficzne Istrii
a car) dostępna jest we wszystkich
i Muzeum Miasta Pazina
miastach, ośrodkach turystycznych i
Pula - Muzeum Archeologiczne,
portach lotniczych. Muzeum Historyczne Istrii, Arena
Ważniejsze muzea: (amfiteatr)
Čakovec - Muzeum Međimurja Rijeka – Muzeum Morskie
Dubrownik - Muzeum i Historyczne Wybrzeża
Dubrownickie - Knežev Dvor, Chorwackiego, Muzeum
Muzeum Etnograficzne - Rupe, Przyrodnicze
Mury Miejskie, Muzeum Klasztoru Poreč –Muzeum Regionalne
Dominikanów, Muzeum Morskie, Regionu Poreča
Skarbiec Katedry, Dom Marina Split - Muzeum Chorwackich
Držicia, Akwarium – Instytut Zabytków Archeologicznych,
Biologiczny Dubrownik, Muzeum Muzeum Archeologiczne Splitu,
Klasztoru Franciszkanów „Braci Galeria Ivana Meštrovicia, Muzeum
Mniejszych”, Muzeum Cerkwi Miejskie, Muzeum Etnograficzne,
Prawosławnej Muzeum Przyrodnicze, Galeria
Gornja Stubica - Muzeum Powstań Sztuki, Muzeum Morskie, Skarbiec
Chłopskich Katedry
Gospić - Muzeum Liki, a w po- Trakošćan - Zamek Trakošćan –
bliskiej wsi Smiljan znajduje się muzeum w zamku z bogatym zbio-
Centrum Pamięci „Nikola Tesla” rem broni dawnej

21
Varaždin - Muzeum Varaždina na Zabytki kultury i przyrody wpisa-
Starym Mieście - Dział Historyczny, ne na Listę światowego dziedzi-
Wystawa Entomologiczna „Świat ctwa UNESCO
owadów” oraz Galeria Dawnych i W Chorwacji jest wiele zabytków
Nowych Mistrzów kultury i przyrody, wśród których
Zadar - Muzeum Archeologiczne - wyróżniają się: Pałac Dioklecjana w
stała ekspozycja sztuki sakralnej, Splicie, zabytkowe centrum Trogiru,
Muzeum Ludowe Zadaru Bazylika Eufrazjusza w Poreču,
Zagrzeb - Muzeum Archeologiczne, Katedra w Szybeniku, miasto
Muzeum Etnograficzne, Chorwackie Dubrownik, Starigradsko polje na
Muzeum Sztuki Naiwnej, Galeria wyspie Hvar, wszystkie wpisane
Sztuki Współczesnej, Muzeum są na Listę światowego dziedzi-
Miasta Zagrzebia, Muzeum Mimara, ctwa UNESCO. Jeziora Plitwickie,
Muzeum Sztuki i Rzemiosła, najpiękniejszy i najbardziej znany
Muzeum Sztuki Współczesnej, chorwacki park narodowy jest jedy-
Chorwackie Muzeum Przyrodnicze, nym dobrem przyrody znajdującym
się na tej prestiżowej liście.
Galeria Strossmayera dawnych
mistrzów, Muzeum Techniki, Galeria PARKI NARODOWE
„Klovićevi Dvori”, Chorwackie
Brijuni - archipelag składający się z
Muzeum Historyczne, Muzealne
dwóch większych wysp i 12 mniej-
Centrum Pamięci im. Dražena szych wysepek na zachodnim wybrze-
Petrovicia, Pawilon Sztuki. żu Istrii.
Informacje:
Ważniejsze sanktuaria:
Tel.: +385 52 525 888;
Marija Bistrica: Matka Boża z Fax: +385 52 521 367
Bistricy E-mail: brijuni@brijuni.hr
Trsat: NMP Trsatska www.brijuni.hr
Sinj: Cudowna NMP Sinjska Kornati – archipelag najgęściej roz-
Aljmaš: NMP Opiekunka mieszczonych wysp w basenie Morza
Krasno: NMP z Krasna Śródziemnego, łącznie 89 wysp, wyse-
Karlovac-Dubovac: Św. Józef pek i grzbietów morskich.
Lobor: Matka Boska Górska Informacje:
Tel.: +385 22 435 740;
Ludberg: Przenajświętsza Krew Fax: +385 22 435 058
Chrystusowa E-mail:kornati@kornati.hr
Remete: Matka Boska z Remete www.kornati.hr
Solin: NMP z Wyspy Krka - najpiękniejsza rzeka krasowa w
Trški Vrh: Matka Boska Chorwacji.
Jerozolimska Informacje:
Vepric: Matka Boska z Lourdes Tel.: +385 22 201 777
Voćin: Matka Boska Voćińska Fax: +385 22 336 836
E-mail: info@npk.hr
www.npkrka.hr

22
Mljet - wyspa położona na południowy Północny Velebit (Sjeverni Velebit)
zachód od Dubrownika. - z przyrodniczego punktu widzenia
Informacje: najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne
Tel.: +385 20 744 041 tereny najwyżej położonych partii pół-
Fax: +385 20 744 043 nocnego Velebitu.
E-mail: np-mljet@np-mljet.hr Informacje:
www.np-mljet.hr Tel.: +385 53 665 380
Fax: +385 53 665 390
Paklenica - park narodowy położo- E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr
ny na południowej stronie Velebitu, www.np-sjeverni-velebit.hr
największego masywu górskiego w
Chorwacji. PARKI PRZYRODY
Informacje:
Tel.: +385 23 369 155, Biokovo - pasmo górskie położone
+385 23 369 202 nad Riwierą Makarską.
Fax: +385 23 359 133 Informacje:
E-mail: np-paklenica@zd.t-com.hr, Tel./Fax: +385 21 616 924
prezentacija@paklenica.hr E-mail:
www.paklenica.hr park-prirode-biokovo@st.t-com.hr
Jeziora Plitwickie (Plitvička Jezera) www.biokovo.com
– najstarszy i najbardziej znany Kopački Rit – jeden z największych,
chorwacki park narodowy, wpisany na zachowanych obszarów bagiennych
Listę światowego dziedzictwa przyrod- w Europie, znajdujący się przy ujściu
niczego UNESCO. rzeki Dravy do Dunaju.
Informacje: Informacje:
Tel.: +385 53 751 015, Tel.: +385 31 285 370
+385 53 751 014 Fax: +385 31 285 380
Fax: +385 53 751 013 E-mail: uprava@kopacki-rit.hr,
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr info@kopacki-rit.com
www.np-plitvicka-jezera.hr www.kopacki-rit.com,
Risnjak – masyw górski na północ od Lonjsko Polje – największy, chronio-
Rijeki, w przeważającej części pokryty ny obszar rozlewiskowy Dunaju.
lasami, w którym znajduje się również Informacje:
hydrologiczny zabytek przyrody – Tel.: +385 44 672 080; +385 44 611 190
źródła rzeki Kupa. Fax: +385 44 606 449
Informacje: GSM: +385 98 222 080
Tel.: +385 51 836 133, E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
+385 51 836 246 www.pp-lonjsko-polje.hr
Fax: +385 51 836 116
E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr
www.risnjak.hr

23
Medvednica - masyw górski koło Vransko Jezero - największe natural-
Zagrzebia ne jezioro w Chorwacji, park przyrody
Informacje: z rezerwatem ornitologicznym, znajdu-
Tel.: +385 1 4586 317 je się między Zadarem a Szybenikiem.
Fax: +385 1 4586 318 Istnieje tu możliwość wędkowania i
E-mail: park.prirode.medvednica@ obserwowania ptaków.
zg.t-com.hr Informacje:
www.pp-medvednica.hr Tel.: +385 23 383 181, +385 23 386 452;
Fax: +385 23 386 453
Papuk - najpiękniejsza część wzgórz E-mail: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr
Slavonii, członek Stowarzyszenia www.vransko-jezero.hr
Europejskich Geoparków i światowej
sieci geoparków UNESCO. Žumberak – Samoborsko Gorje –
Informacje: malowniczy obszar górzysty na połu-
Tel.: +385 34 313 030 dniowy zachód od Zagrzebia
Fax: +385 34 313 027 Informacje:
E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: +385 1 3327 660
www.pp-papuk.hr Fax: +385 1 3327 661
E-mail: park@pp-zumberak-samobor-
Telašćica – znajduje się w południowo sko-gorje.hr
wschodniej części wyspy Dugi Otok, www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
niedaleko Parku Narodowego Kornati.
Informacje: Archipelag Lastovo (Lastovsko
Tel.: +385 23 377 395 Otočje) – należy do grupy wysp
Fax: +385 23 377 096 Południowej Dalmacji, oprócz wyspy
E-mail: telascica@zd.t-com.hr Lastovo w skład archipelagu wcho-
www.telascica.hr dzą tzw. grupy wysp „Lastovnjaci”,
„Vrhovnjaci” i wyspa Sušac.
Učka - góra położona we wschodniej Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli,
części Istrii, nad Riwierą Kvarnerską. Wyspa Lastovo
Informacje: Tel.: +385 20 801 250
Tel.: +385 51 293 753 Fax: +385 20 801 252
Fax: +385 51 293 751 E-mail: ju.park.prirode.lastovo@
E-mail: park.prirode.ucka@inet.hr du.t-com.hr, info@pp-lastovo.hr
www.pp-ucka.hr www.pp-lastovo.hr
Velebit – obejmuje największą część Ministerstwo Kultury
masywu górskiego o tej samej nazwie, Informacje:
największy obszar chroniony na terenie Tel.: +385 1 4866 113
Chorwacji, wpisany na listę międzynaro- www.min-kulture.hr
dowych rezerwatów biosfery UNESCO
Informacje: ZAKWATEROWANIE
Tel.: +385 53 560 450
W Chorwacji oferowane jest za-
Fax: +385 53 560 451
E-mail: velebit@pp-velebit.hr
kwaterowanie w licznych hotelach,
www.velebit.hr kompleksach apartamentowych, do-
mach prywatnych, gospodarstwach

24
agroturystycznych, apartamentach, ACI - Adriatic Croatia International
na kempingach oraz kempingach Club Opatija
naturystycznych o długiej tradycji. Informacje:
W kontynentalnej części kraju znaj- Tel.: +385 51 271 288;
dują liczne uzdrowiska z leczniczymi Fax: +385 51 271 824,
źródłami mineralnymi i termalnymi. E-mail: aci@aci-club.hr,
www.aci-club.hr
Informacje: Wspólnoty Turystyczne
oraz agencje turystyczne. Nurkowanie:
Hostele dla młodzieży znajdują się W celu uprawiania nurkowania
w Dubrowniku, Gradcu, Osijeku, rekreacyjnego w Chorwacji należy
Puli, Punacie na wyspie Krk, w skontaktować się
Velim Lošinju, Rijece, Zadarze i z centrum nurkowym, które zadba
Zagrzebiu. o Twoje bezpieczeństwo i udzieli
Informacje: Hrvatski Ferijalni i informacji.
Hostelski Savez Informacje: HGK (Chorwacka Izba
Tel.: +385 1 4847 474 Gospodarcza) – Departament
Fax: +385 1 4870 477 Turystyki, Wydział Turystyki
E-mail: info@hfhs.hr Nurkowej
www.hfhs.hr Tel.: +385 1 4561 570,
+385 4561 792
Turystyka żeglarska i mariny:
E-mail: turizam@hgk.hr,
Na terenie Chorwacji działa 58 ma- info@croprodive.info
rin (w tym 10 suchych), z czego 21 strony internetowe:
wchodzi w skład ACI d.d. Opatija. www.croprodive.info, www.hgk.hr
Łączna liczba miejsc do cumowania
we wszystkich chorwackich ma- DANIA I TRUNKI
rinach wynosi 16.403 miejsca na
morzu i 5.189 na lądzie. Większe Gdzie zjeść?
mariny posiadają serwisy technicz- Poza hotelami oferującymi noclegi
ne, dźwigi, stacje benzynowe oraz ze śniadaniem i obiadokolacją lub
obiekty handlowe i gastronomiczne. z trzema posiłkami dziennie, we
W większości marin można wynająć wszystkich miejscowościach, ośrod-
jacht, organizowane są też kursy kach turystycznych i przy głównych
żeglarskie. drogach znajdują się restauracje,
Informacje: tawerny, pizzerie oraz bary szybkiej
Udruženje Hrvatskih Marina obsługi, ale dla smakoszy najcie-
Tel.: +385 51 209 147; kawsze są restauracje, w których
Fax: +385 51 216 033, serwowane są dania domowej kuch-
E-mail: hgkri@hgk.hr, ni chorwackiej.
www.hgk.hr

25
Wszystkie artykuły żywnościowe Chorwacji, Primorju i Dalmacji. Z
pochodzenia zwierzęcego podlegają czerwonych win pochodzących z
przepisom identycznym, jakie obo- wybrzeża i wysp znane są teran,
wiązują w krajach Unii Europejskiej i merlot, kabernet, opolo, plavac,
są pod stałą kontrolą weterynaryjno- dingač i postup, z białych malvazija,
medyczną. pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina,
muškat i inne. W kontynentalnej
Co zjeść?
części kraju znany jest rizling,
Oprócz standardowej kuchni eu- graševina, burgundac, traminac
ropejskiej w Chorwacji podawane i pozostałe szczepy. Z mocnych
są również miejscowe, najbardziej trunków znane są rakije: śliwowica,
popularne dania domowe i specja- travarica, loza (grappa), a z trunków
ły. Wśród zimnych przekąsek jest deserowych prošek i maraschino.
słynny pršut dalmatyński lub istryjski
(szynka suszona), ser paški lub PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE
lički (z wyspy Pag lub regionu Lika),
I KONSULARNE
ser owczy, kulen slavoński (rodzaj
pikantnej wędliny), znakomite sa- Ambasada Republiki Albanii
moborskie lub zagorskie češnjovke Jurišićeva 2a, 10000 Zagrzeb;
(kiełbasy czosnkowe), twaróg ze Tel.: +385 1 4810 679;
śmietaną i inne. Oferta dań głów- Fax: +385 1 4810 682
nych zależy od regionu. W Dalmacji
Ambasada Australii
i Primorju, na wyspach i Istrii dania
„Kaptol Centar”, Nova Ves 11/3,
główne przyrządzane są z ryb i owo- 10000 Zagrzeb
ców morza, z dań mięsnych paštica- Tel.: +385 1 4891 200
da (pieczeń wołowa) lub gotowana Fax: +385 1 4891 216
jagnięcina.
Ambasada Republiki Austrii
W kontynentalnej części Chorwacji Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagrzeb
oferta dań mięsnych jest naprawdę Tel.: +385 1 4881 050,
bogata, a specjały to indyk z mlinci +385 1 4881 051, +385 1 4881 052
(rodzaj macy), pieczona jagnięcina, Fax: +385 1 4834 461
pieczone młode prosię i gotowa-
ne albo pieczone štrukle. Z ciast, Ambasada Królestwa Belgii
Pantovčak 125 B I, 10000 Zagrzeb
oprócz wymienionych štrukli, jest
Tel.: +385 1 4578 901
jeszcze orehnjača (strucla z masą Fax: +385 1 4578 902
orzechową), makowiec oraz strudel Fax konsularny: +385 1 4578 903
z serem lub z różnymi owocami.
Ambasada Bośni i Hercegowiny
Co pić? Josipa Torbara 9, 10000 Zagrzeb
Uprawa winorośli i produkcja win Tel.: +385 1 4683 761,
wysokiej jakości mają wielowiekową +385 1 4683 765; +385 1 4683 767
tradycję w części kontynentalnej Fax: +385 1 4683 764

26
Ambasada Zjednoczonej Republiki Konsulat Generalny Królestwa Danii
Brazylii Gramača 2L, 10000 Zagrzeb
Trg N.Š. Zrinskog 10 10000 Zagrzeb Tel.: +385 1 3760 536
Tel.: +385 1 4002 250 Fax: +385 1 3760 535
Fax: +385 1 4002 266
Ambasada Arabskiej Republiki
Ambasada Republiki Bułgarii Egiptu
Nike Grškovića 31, 10000 Zagrzeb Petrova 51/B, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631 Tel.: +385 1 2310 781,
Fax: +385 1 4646 625 +385 1 2310 798
Fax: +385 1 2310 619
Konsulat Burkina Faso w Republice
Chorwacji Konsulat Generalny Republiki
Medveščak 54, 10000 Zagrzeb Filipin
Tel.: +385 1 4633 945, 4633 946 Tomašićeva 7, 10000 Zagrzeb
Fax: +385 1 4633 947 Tel.: +385 1 4612 000
Ambasada Republiki Chile Fax: +385 1 4618 414
Smičiklasova 23/II, 10000 Zagrzeb Ambasada Republiki Finlandii
Tel.: +385 1 4611 958, Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
+385 1 4611 959, +385 1 4611 960 Tel.: +385 1 6312 080
Fax: +385 1 4610 328 Fax: +385 1 6312 090
Ambasada Chińskiej Republiki Ambasada Republiki Francji
Ludowej Hebrangova 2, 10000 Zagrzeb
Mlinovi 132, 10000 Zagrzeb Tel.: +385 1 4893 600
Tel.: +385 1 4637 011 Fax: +385 1 4893 660
Fax: +385 1 4637 012
Ambasada Republiki Helleńskiej
Konsulat Generalny Republiki Opatička 12, 10000 Zagrzeb
Cypryjskiej w Republice Chorwacji Tel.: +385 1 4810 444,
Trg bana Josipa Jelačića 8, +385 1 4812 202
10 000 Zagrzeb Fax: +385 1 4835 444
Tel.: +385 42 377 319
Fax: +385 42 377 395 Konsulat Republiki Gwinei
Równikowej
Ambasada Czarnogóry w Republice Švarcova 18, 10000 Zagrzeb
Chorwacji Tel.: +385 1 2303 964
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV, Fax: +385 1 2321 420
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 45 73 362 Ambasada Królestwa Hiszpanii
Fax: +385 1 45 73 423 Tuškanac 21a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4848 950, +385 1 4834
Ambasada Republiki Czeskiej 365, +385 1 4834 367
Romeo Tower, Radnička cesta 47/6, Fax: +385 1 4848 711
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6177 246, +385 1 6121 558
Fax: +385 1 6176 630

27
Ambasada Republiki Indii Konsulat Republiki Kazachstanu
Kulmerska 23a, 10000 Zagrzeb Gundulićeva 59, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4873 240, Tel.: +385 1 4614 723;
+385 1 4873 241 Fax: +385 1 4573 796
Fax: +385 1 4817 907
Konsulat Republiki Kenii
Konsulat Republiki Indonezji
Ilica 43/II, 10000 Zagrzeb
Vlaška 83/II, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 49 21 873
Tel.: +385 1 4610 671, +385 1 4611 296
Fax: +385 1 49 21 874
Fax: +385 1 4611 299
Ambasada Islamskiej Republiki Ambasada Republiki Korei
Iranu Ksaverska cesta 111/A-B,
Pantovčak 125c, 10000 Zagrzeb 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4578 983, Tel.: +385 1 4821 282
+385 1 4578 980, +385 1 4578 981 Fax: +385 1 4821 274
Fax: +385 1 4578 987
Ambasada Republiki Litwy
Konsulat Irlandii Amruševa 1/II, 10000 Zagrzeb
Miramarska 23, 10000 Zagrzeb Tel.: +385 1 4811 612
Tel.: +385 1 6310 025 Fax: +385 1 4810 061
Fax: +385 1 2413 901
Ambasada Republiki Łotwy
Ambasada Państwa Izraela Petrinjska 28/2, 10000 Zagrzeb
Ulica grada Vukovara 271/11, Tel.: +385 1 4852 717
10000 Zagrzeb Fax: +385 1 4852 718
Tel.: +385 1 6169 500
Fax: +385 1 6169 555 Ambasada Republiki Macedonii
Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagrzeb
Ambasada Japonii
Tel.: +385 1 4620 261; +385 1 4572 812
Boškovićeva 2, 10000 Zagrzeb
Fax: +385 1 4617 369
Tel.: +385 1 4870 650
Fax: +385 1 4667 334 Ambasada Malezji
Konsulat Republiki Jemenu Slavujevac 4a, 10000 Zagrzeb
Biankinijeva 6, 10000 Zagrzeb Tel.: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347
Tel./Fax: +385 1 4553 114 Fax: +385 1 4834 348
Konsulat Haszymidzkiego Konsulat Republiki Malty
Królestwa Jordanii Pavlinovićeva 1, 10000 Zagrzeb;
Gračanska cesta 84, 10000 Zagrzeb Tel.: +385 1 3900 515
Tel.: +385 1 4645 957 Fax: +385 1 3900 575
Fax: +385 1 4645 956
Konsulat Księstwa Monako
Ambasada Kanady „Centar Kaptol”, Nova Ves 17,
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagrzeb
10000 Zagrzeb Tel.: +385 1 4860 377
Tel.: +385 1 4881 200 Fax: +385 1 4860 081
Fax: +385 1 4881 230

28
Konsulat Mongolii Konsulat Republiki Południowej
Trg bana Josipa Jelačića 4/3, Afryki
10000 Zagrzeb Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3,
Tel.: +385 1 4002 025 10000 Zagrzeb
Fax: +385 1 4649 800 Tel.: +385 1 48 94 111
Fax: +385 1 48 44 363
Ambasada Królestwa Niderlandów
Medveščak 56, 10000 Zagrzeb Ambasada Republiki Portugalii
Tel.: +385 1 4642 200 Trg Bana J. Jelačića 5/II, 10000 Zagrzeb
Fax: +385 1 4642 211 Tel.: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211
Fax: +385 1 4920 663
Ambasada Republiki Federalnej
Niemiec Ambasada Federacji Rosyjskiej
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagrzeb Bosanska 44, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6300 100 Tel.: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039
Fax: +385 1 6155 536 Fax: +385 1 3755 040
Ambasada Królestwa Norwegii Ambasada Rumunii
Petrinjska 9/I, P.P. 570, 10000 Zagrzeb Mlinarska ulica 43, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831 Tel.: +385 1 4677 550, +385 1 4677 660
Fax: +385 1 4922 828, +385 4922 832 Fax: +385 1 4677 854
Konsulat Nowej Zelandii Ambasada Republiki Serbii
Vlaška 50a/V, 10000 Zagrzeb Pantovčak 245, 10000 Zagrzeb
Tel./Fax: +385 1 4612 060 Tel.: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068
Fax: +385 1 4573 338
Ambasada Sułtanatu Omanu
Kneza Višeslava 1/IV, 10000 Zagrzeb Ambasada Republiki Słowackiej
Tel.: +385 1 4611 161, 4611 163 Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagrzeb
Fax: +385 1 4611 098, 4550 303 Tel.: +385 1 4877 070, +385 1 4877 071
Fax: +385 1 4877 078
Konsulat Islamskiej Republiki
Pakistanu Ambasada Republiki Słowenii
Pasarićeva 12, 10000 Zagrzeb Alagovićeva 30, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 3646 161 Tel.: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011
Fax: +385 1 3646 161 Fax: +385 1 6177 236
Ambasada Stanów Zjednoczonych
Konsulat Republiki Peru
Ameryki
Ksaverska cesta 19, 10000 Zagrzeb
Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4677 325
Tel.: +385 1 6612 200
Fax: +385 1 4677 324; +385 1 4677 381
Fax: +385 1 6612 371
Ambasada Rzeczypospolitej Konsulat Republiki Sudanu
Polskiej Vramčeva 17, 10000 Zagrzeb
Krležin Gvozd 3, 10000 Zagrzeb Tel./Fax: +385 1 4817 613
Tel.: +385 1 4899 444;
Fax: +385 1 4834 577, +385 1 4899 420

29
Ambasada Konfederacji Konsulat Republiki Wybrzeża Kości
Szwajcarskiej Słoniowej
Bogovićeva 3, 10000 Zagrzeb Špansko 22, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4878 800 Tel.: +385 1 3895 127, +385 1 3817 916
Fax: +385 1 4810 890 Fax: +385 1 3893 684

Ambasada Królestwa Szwecji W celu uzyskania dodatkowych infor-
Frankopanska 22, 10000 Zagrzeb macji prosimy o kontakt z Ministerstwem
Tel.: +385 1 4925 100 Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej Republiki Chorwacji
Fax: +385 1 4925 155
E-mail: mvpei@mvpei.hr
Konsulat Królestwa Tajlandii Web: www.mvpei.hr
Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagrzeb;
Tel.: +385 1 4830 359 INFORMACJE
Fax: +385 1 4830 359 HRVATSKA TURISTIČKA
ZAJEDNICA (CHORWACKA
Ambasada Republiki Tunezyjskiej WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA)
Iblerov trg 9, 10000 Zagrzeb Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
Tel.: +385 1 4615 068 10000 Zagrzeb, CHORWACJA
Fax: +385 1 4619 566 Tel.: +385 1 46 99 333
Ambasada Republiki Turcji Fax: +385 1 455 7827
E-mail: info@htz.hr
Masarykova 3/II, 10000 Zagrzeb
www.hrvatska.hr
Tel.: +385 1 4864 660
Fax: +385 1 4864 670 Kroatische Zentrale für Tourismus,
1010 Wien, Am Hof 13, Österreich,
Ambasada Ukrainy Tel.: +43 1 585 38 84
Voćarska 52, 10000 Zagrzeb Fax: +43 1 585 38 84 20
Tel.: +385 1 4616 296 E-mail: office@kroatien.at
Fax: +385 1 4633 726, 4633 728
Kroatische Zentrale für Tourismus,
Watykan - Nuncjatura Apostolska 60311 Frankfurt, Kaiserstrasse 23,
Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagrzeb Deutschland
Tel.: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995 Tel.: +49 69 23 85 350
Fax: +385 1 4673 997 Fax: +49 69 23 85 35 20
Ambasada Republiki Węgier E-mail: info@visitkroatien.de
Pantovčak 255-257, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4890 900 Kroatische Zentrale für Tourismus,
Fax: +385 1 4579 301 80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Ambasada Zjednoczonego Królestwa Tel.: +49 89 22 33 44;
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Fax: +49 89 22 33 77
I. Lučića 4, 10000 Zagrzeb E-mail:kroatien-tourismus@t-online.de
Tel.: +385 1 6009 100
Fax: +385 1 6009 111 Ente Nazionale Croato per il Turismo,
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Ambasada Republiki Włoskiej Tel.: +39 02 86 45 44 97;
Medulićeva 22, 10000 Zagrzeb
Fax: +39 02 86 45 45 74
Tel.: +385 1 4846 386
Fax: +385 1 4846 384 E-mail: info@enteturismocroato.it

30
Ente Nazionale Croato per il Turismo, Narodowy Ośrodek Informacji
00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia Turystycznej Republiki Chorwacji,
Tel.: + 39 06 32 11 0396 00-675 Warszawa, IPC Business
Fax: +39 06 32 11 1462 Center, ul. Koszykowa 54, Polska
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it Tel.: +48 22 828 51 93;
Fax: +48 22 828 51 90
Chorvatské Turistické Sdružení,
E-mail: info@chorwacja.home.pl
110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká
Republika Kroatiska turistbyrån,
Tel.: +420 2 2221 1812 11135 Stockholm, Kungsgatan 24,
Fax: +420 2 2221 0793 Sverige
E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz Tel.: +46 8 53 482 080
Fax: +46 8 20 24 60
Chorvátske Turistické Združenie,
821 09 Bratislava, Trenčianska 5, E-mail: croinfo@telia.com
Slovenská Republika Kroatisch Nationaal Bureau Voor
Tel.: +421 2 55 562 054; Toerisme,
+ 421 2 55 415 415 1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Fax: +421 2 55 422 619 Netherlands
E-mail: infohtz@chello.sk Tel.: +31 20 661 64 22
Horvát Idegenforgalmi Közösség, Fax: +31 20 661 64 27
1054 Budapest, Akademia u. 1, E-mail: kroatie-info@planet.nl
Magyarország Office National Croate du Tourisme,
Tel.: +36 1 267 55 88 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés
Fax: +36 1 267 55 99 38, Belgique
E-mail: info@htz.hu Tel.: +32 2 55 018 88;
Office National Croate de Tourisme, Fax: +32 2 51 381 60,
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, E-mail: info-croatia@scarlet.be
France Хорватское туристическое
Tel.: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57; сообщество,
Fax: +33 1 45 00 99 56 123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr nab. 12, office 1502, Russia
Croatian National Tourist Office, Tel.: +7 495 258 15 07;
London W6 9ER, 2 Lanchesters, Fax: +7 495 258 15 07
162-164 Fulham Palace Road, United E-mail: HTZ@wtt.ru
Kingdom Hrvaška turistična skupnost,
Tel.: +44 208 563 79 79 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Fax: +44 208 563 26 16 Tel.: +386 1 23 07 400
E-mail: info@croatia-london.co.uk Fax: +386 1 23 07 404
Croatian National Tourist Office, E-mail: hrinfo@siol.net
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Kroatische Zentrale für Tourismus,
Suite 4003, U.S.A. 8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland
Tel.: + 1 212 279 8672; Tel.: +41 43 336 2030
Fax: + 1 212 279 8683 Fax: +41 43 336 2039,
E-mail: cntony@earthlink.net E-mail: info@kroatien-tourismus.ch

31
Oficina de Turismo de Croacia, Istarska
28001 Madrid, Calle Claudio Coello Pionirska 1, 52440 Poreč
22, esc.B,1°C , Espana Tel.: +385 52 452 797
Tel.: +3491 781 551 Fax: +385 52 452 796
Fax: +3491 431 8443 E-mail: info@istra.hr
E-mail: info@visitacroacia.es Web: www.istra.hr
Kroatiens Turistkontor, Karlovačka
Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J; Danmark Ambroza Vraniczanyja 6
Tel.: +45 70 266 860 47000 Karlovac
Fax: +45 70 239 500 Tel.: +385 47 615 320
E-mail: info@altomkroatien.dk Fax: +385 47 601 415
E-mail: info@tzkz.hr
JAPONIA, Web: www.tzkz.hr
Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka
1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Koprivničko-križevačka
Tel.: +81 03 6234 0711 Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica
Fax: +81 03 6234 0712 Tel.: +385 48 624 408
E-mail: info@visitcroatia.jp Fax: +385 48 624 407
E-mail: ured@tz-kckz.com
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
– ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE Krapinsko-zagorska
Bjelovarsko-bilogorska Zagrebačka 6, 49217 Krapinske Toplice
Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar Tel./Fax: +385 49 233 653
Tel.: +385 43 243 944 E-mail: info@tz-zagorje.hr
Fax: +385 43 241 229 Web: www.tz-zagorje.hr
E-mail: info@tzbbz.hr Ličko-senjska
Web: www.tzbbz.hr Budačka 12, 53000 Gospić
Brodsko-posavska Tel./Fax: +385 53 574 687
Petra Krešimira IV. br. 1 E-mail: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr
35000 Slavonski Brod Web: www.lickosenjska.com
Tel.: +385 35 408 393 Međimurska
Fax: +385 35 408 392 Ruđera Boškovića 3, 40000 Čakovec
E-mail: turisticka-zajednica.bpz@sb.htnet.hr Tel./Fax: +385 40 390 191
Web: www.tzbpz.hr E-mail: info@tzm.hr
Dubrovačko-neretvanska Web: www.tzm.hr
Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik Osječko-baranjska
Tel.: +385 20 324 999 Kapucinska 40, 31000 Osijek
Fax: +385 20 324 224 Tel.: +385 31 214 852
E-mail: info@visitdubrovnik.hr Fax: +385 31 214 853
Web: www.visitdubrovnik.hr E-mail: info@tzosbarzup.hr
Web: www.tzosbarzup.hr

32
Požeško-slavonska Vukovarsko-srijemska
Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega Glagoljaška 27/3, 32100 Vinkovci
Tel.: +385 34 274 900 Tel./Fax: +385 32 344 034
Fax: +385 34 274 901 E-mail: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr
E-mail: kontakt@tzzps.hr Web: www.tzvsz.hr
Web: www.tzzps.hr
Zadarska
Primorsko-goranska Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1
Nikole Tesle 2, 51410 Opatija 23000 Zadar
Tel.: +385 51 272 988, +385 51 272 665 Tel.: +385 23 315 107
Fax: +385 51 272 909 Fax: +385 23 315 316
E-mail: kvarner@kvarner.hr E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr
Web: www.kvarner.hr Web: www.zadar.hr
Sisačko-moslavačka Zagrebačka
Stjepana i Antuna Radića 28/II, Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
44000 Sisak Tel.: +385 1 4873 665
Tel.: +385 44 540 163 Fax: +385 1 4873 670
Fax: +385 44 540 164 E-mail: info@tzzz.hr
E-mail: tzsmz@email.t-com.hr Web: www.tzzz.hr
Web: www.turizam-smz.hr
WSPÓLNOTY TURYSTYCZNE
Splitsko-dalmatinska
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split W POSZCZEGÓLNYCH
Tel./Fax: +385 21 490 032, MIASTACH
+385 21 490 033, +385 21 490 036
E-mail: info@dalmatia.hr Dubrovnik
Web: www.dalmatia.hr Od Svetog Dominika 7, 20000 Dubrovnik
Tel.: +385 20 323 887, +385 20 323 889
Šibensko-kninska Fax: +385 20 323 725
Fra Nikole Ružića b.b., 22000 Šibenik E-mail: info@tzdubrovnik.hr
Tel.: +385 22 219 072 Web: www.tzdubrovnik.hr
Fax: +385 22 212 346
E-mail: info@sibenikregion.com Karlovac
Web: www.sibenikregion.com Ulica Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
Tel.: +385 47 615 115
Varaždinska Fax: +385 47 600 602
Franjevački trg 7, 42000 Varaždin E-mail: karlovac-touristinfo@ka.t-com.hr
Tel./Fax: +385 42 390 544 Web: www.karlovac-touristinfo.hr
E-mail: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr
Web: www.turizam-vzz.hr Opatija
Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija
Virovitičko-podravska Tel.: +385 51 271 710
Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Fax: +385 51 271 699
Tel.: +385 33 726 069 E-mail: info@opatija-tourism.hr
Fax: +385 33 721 241 Web: www.opatija-tourism.hr
E-mail: tzvpz@vt.t-com.hr
Web: www.zupanija.info

33
Osijek Zadar
Županijska 2, 31000 Osijek Ilije Smiljanića 5, 23000 Zadar
Tel.: +385 31 203 755 Tel.: +385 23 212 412, +385 23 212 222
Fax: +385 31 203 947 Fax: +385 23 211 781
E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr E-mail: info@tzzadar.hr
Web: www.tzosijek.hr Web: www.tzzadar.hr
Pula Zagreb
Forum 3, 52100 Pula Kaptol 5, 10000 Zagreb
Tel.: +385 52 219 197 Tel.: +385 1 4898 555
Fax: +385 52 211 855 Fax: +385 1 4814 340
E-mail: tz-pula@pu.t-com.hr E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr,
Web: www.pulainfo.hr info@zagreb-convention.hr
Web: www.zagreb-convention.hr
Rijeka
Užarska 14, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 315 710
Fax: +385 51 315 720
E-mail: tz-rijeka@ri.t-com.hr
Web: www.tz-rijeka.hr
Split
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
7/I, 21000 Split
Tel.: +385 21 348 600
Fax: +385 21 348 604
E-mail: tz-split@st.t-com.hr
Web: www.visitsplit.com
Šibenik
Fausta Vrančića 18, 22000 Šibenik
Tel.: +385 22 212 075
Fax: +385 22 200 183
E-mail: tz-sibenik@si.t-com.hr
Web: www.sibenik-tourism.hr
Varaždin
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 210 987
Fax: +385 42 210 985
E-mail: info@tourism-varazdin.hr
Web: www.tourism-varazdin.hr

34
IMPRESUM:
WYDAWCA: Chorwacka
Wspólnota Turystyczna we
współpracy z Ministerstwem
Gospodarki Morskiej, Transportu
i Infrastruktury, Ministerstwem
Kultury, Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych, Ministerstwem
Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju
Wsi - Departament Weterynarii,
Szanowni Państwo, Ministerstwem Ochrony Środowiska,
Gospodarki Przestrzennej i
ze względu na własny komfort Budownictwa, Ministerstwem
i przestrzeganie obowiązują- Spraw Zagranicznych i Integracji
cych przepisów prawa prosimy, Europejskiej, Chorwackim
o sprawdzenie, czy jesteście Automobilklubem (HAK);
Państwo zameldowani na cały Chorwackimi Autostradami,
Chorwackim Stowarzyszeniem
okres pobytu, od dnia przyjazdu
Koncesjonariuszy Płatnej
do dnia wyjazdu.
Infrastruktury Drogowej (HUKA),
Jest to szczególnie ważne i Chorwacką Izbą Gospodarczą,
potrzebne w przypadku kwater Chorwackimi Kolejami,
prywatnych, ponieważ wpływa Państwowym Centrum Ochrony i
to na jakość oferowanych usług Ratownictwa, Chorwackim Radiem.
oraz Państwa bezpieczeństwo.
Poza tym uniemożliwia nielegalną ZA WYDAWCĘ:
działalność osobom, które nie mr.sc. Niko Bulić
zarejestrowały świadczenia usług REDAKTOR:
zakwaterowania, zgodnie z obo-
Slavija Jačan Obratov
wiązującymi przepisami.
Tłumaczenie: Artur Jan Bukowski

Z góry dziękujemy za współpracę DESIGN: ZVIZ
i życzymy udanego pobytu. FOTOGRAFIE:
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo
Chorwacka Wspólnota Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač,
Turystyczna Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar
Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić,
Milan Babić, Saša Pjanić
WYKONANIE MAPY:
STUDIO BREGANT
NADZÓR NAD MAPĄ:
prof. dr. sc. Zoran Klarić
Wydawca nie gwarantuje, że wszystkie zamiesz- DRUK:
czone informacje są prawdziwe i nie ponosi
odpowiedzialności za niedokładności lub zmiany Rotooffset Tiskara Meić
podanych informacji. Zagrzeb, maj 2009

35
Chorwacka Wspólnota Turystyczna
Iblerov trg 10/4 Tel: + 385 (1) 4699 333
10000 Zagreb Fax: + 385 (1) 4557 827
Chorwacja E-mail: info@htz.hr

w w w. c h o r w a c j a . h r