You are on page 1of 5

Nationale

Raad van het


Iraans Verzet
25 jaar activiteiten
Nationale Raad van het Iraans Verzet (NCRI)
De Nationale Raad van het Iraans Verzet (NCRI) is de eerste (oudste), en langdurigste coalitie van de
hedendaagse geschiedenis van Iran. Het werd opgericht in juli 1981 door Massoud Rajavi, huidige
voorzitter van de Nationale Raad van het Iraans Verzet. De raad werkt als een parlement in
ballingschap. Buiten de politieke partijen of associaties, bestaat het ook uit Iraanse juristen,
artiesten, intellectuelen, atleten, wetenschappers, enz.

Enkele voorbeelden: Moslem Eskandar Filabi, 3 keer winnaar van olympische kampioen, diva van het
Iraans muziek, Marzieh, kapelmeester en componist Mohammad Shams, maar ook ex-voetballers
van Iraanse Nationale Ploeg, ex-ambassadeurs en ex-diplomaten, herkende Iraanse journalisten of
schrijvers, enz.

De organisaties of persoonlijkheden die het Nationale Raad van het Iraans Verzet maken,
representeren heel het Iraans Volk, op sociaal en politieke vlak. Ze bestaan uit de verschillende
godsdiensten; zoals Joden, Christenen, Moslims, Zoroastra [= oud Perzische godsdienst, maar
monotheïst], maar ook ongelovigen. De Raad bestaat ook uit verschillende volkeren en etnische
minderheden van Iran; zoals Koerden, Baloutcheën, Turkmenen, Turken, Arabieren, …e n m et
verschillende politieke overtuigingen (seculaire, liberalen, nationalisten, enz.) Massoud Rajavi, voorzitter
van de Nationale Raad van
De Nationale Raad van het Iraans Verzet bestaat uit meer dan 500 leden en heeft als doel om een het Ir aa
nsV erz
e t:“ H e t
democratische en seculaire coalitieregering op te richten. 51% van de leden zijn vrouwen. De Iraans Verzet heeft maar
belangrijkste en populairste organisatie die lid is van de Nationale Raad van het Iraans Verzet is het met één iemand oorlog, en
Volksmojahedin van Iran. dat zijn de mullahs. Wij
hebben geen oorlog,
Andere partijen en organisaties, lid van de NCRI zijn o.a. De Fadayin van het Volk minority (een vijandigheid, met een ander
marxistische organisatie) en Towhidi, bestaande uit zakenmannen van het Iraans Bazar [markt]. persoon, volk of natie. Onze
De Bazar heeft een zeer grote rol gespeeld in de verschillende fases van Iran, bv. In het Iraanse enige doel is democratie en
Revolutie of in het financieren van het Verzet, m.b. de Nationale Raad van het Iraans Verzet. vrijheid naar Iran te
brengen.”
Ook zijn enkele associaties zoals DAD (Association to Defend Iran's Independence and Democracy) of
Committed Professors of Iran's Universities and Schools of Higher Education lid van de NCRI.
Elk lid heeft 1 stem, en een wet wordt goedgekeurd bij een meerderheid van stemmen.

Het bestaat uit 25 commissies, zoals o.a. ‘de commissie van buitenlandse zaken’
,‘
d
eco
mmi
s
si
evan
strijd tegen terrorisme’
,‘com m i
ss i
e van godsdiensten en cultuur’ ,‘co m
mis
si
e v
ano
nd
er
wi
j
s’
,enz.
Elk commissie heeft een voorzitter die gespecialiseerd is in het domein.

Enkele belangrijke beslissingen goedgekeurd door de leden van de Raad:


Mohammad Mohadessin,
voorzitter van de - Een Tussentijdse Regering van 6 maanden:
De 25 commissies van de NCRI blijven voor 6 maanden na de val van de mullahs nog
Buitenlandse Zaken van
bestaan; geen dag langer. Na 6 maanden moeten de eerste democratische verkiezingen
de Nationale Raad van
gehouden worden. Het hoofddoel in die 6 maanden is het organiseren van de
het Iraans Verzet. In 2000
presidentverkiezingen. Na die 6 maanden zullen diegene die door het volk gekozen zijn
heeft de Buitenlandse
aan de macht komen. DE NCRI zal nog voor twee jaar actief blijven, tot de eerste
Zaken van de NCRI voor
parlementverkiezingen. De verkiezingen moeten ook onder toezicht van de Verenigde
het eerst de nucleaire
Naties plaatsvinden, om fraude te voorkomen. Leden van de NCRI kunnen door het volk
faciliteiten van de mullahs
gekozen worden als volksvertegenwoordigers of als president.
bekend gemaakt tijdens
een persconferentie, o.a. Dit is een van de eerste wetten van de NCRI.
die van Natanz.
- Gekozen Presidente van de Nationale Raad van het Iraans Verzet
Amerika heeft toegegeven In augustus 1993 werd Mevr. Maryam Rajavi gekozen als toekomstige president voor
da t i
ndi
e n„ e enIraanse de overgangsperiode van 6 maanden na het val van de mullahs. Dit was een grote
op posi
t
iebew e ging‟ d it politieke nederlaag voor de mullahs die de vrouwen in Iran jaren onderdrukt hebben en
niet had vermeld, de aan vrouwen de helft van de rechten van mannen hebben gegeven.
wereld de dag van
Mevr. Rajavi werd in de voorbije 10 jaren uitgenodigd door verschillende parlementen,
vandaag helemaal niet op
zoals de Britse en de Noorse Parlement, meer dan drie keer de Europese Parlement,
de hoogte was van het
maar ook door de Raad van Europa.
gevaar van het nucleaire
programma van Iran. In november 2006 werd zij uitgenodigd door de Belgische Senaat en werd toen
ontvangen door de presidente van de Senaat, Anne-Marie Lizin.
Bijna alle nieuwe
nucleaire faciliteiten, zijn - Nationale Solidariteitsfront
door het Iraans Verzet Een van de allerlaatste belangrijk beslissingen van de NCRI (november 2002) was het
bekend gemaakt. Sinds oprichten van de Nationale Solidariteitsfront. De bedoeling hiervan was voor diegene
2000 heeft de NCRI al die door persoonlijke of politieke redenen geen lid willen zijn van de NCRI, om toch
een meer dan 75 samen te komen en te discussiëren over het democratische en vrije ‘Ir
an vanM orgen’
.
persconferentie gehad, en
Er werd alleen een kleine groep uitgesloten: leden van de 2 dictatoriale regimes van
elke keer met nieuwe
Iran, m.a.w. die van de Sjah en die van de Mullahs mogen niet deel uitmaken. Ieder
informatie.
andere (democratische) groep is van harte welkom.
- Oplossing voor het Koerdisch Probleem
Er bestaan wetten die gestemd zijn door de
leden van de NCRI die in de democratische
toekomst van Iran ook gelden, na
goedkeuring door de toekomstige gekozen
Parlement van Iran: bv. De vrouwenrechten,
m.a.w. dat elk vrouw het recht heeft om aan
alle (politieke, culturele, sportieve en
artistieke) activiteiten deel te nemen en mag
ook de hoogste post van het land hebben.
Andere wetten zijn bv. Vrijheden van geloof,
arbeidersrechten, enz.

Eén van de belangrijkste problemen van deze


regio is het Koerdistan (liggend voor een deel
in Turkije, Irak, Syrië en Iran).
De NCRI heeft een Autonome (Iraanse)
Koerdistan goedgekeurd. Het wet dat uit 12
artikels bestaat is het volgende (in het kort):
1. De autonome regio heeft betrekking het heel het Iraans Koerdistan. De geografische regio zal bepaald
worden door een stemming van alle inwoners van de regio waar koerden wonen.

2. De Legislatieve orgaan met betrekking het binnenlandse zaken van de autonome regio is het Hoogste Raad
van Koerdistan, van wie hun leden gekozen moeten worden door vrije verkiezingen, met directe, legale, en
geheimhoudende stemmen. De basiswetten van het Republiek zijn ook geldig in de autonome regio. De
ratificaties gedaan door het Hoogste Raad van Koerdistan mogen deze wetten niet schenden.

3. …(in totaal 15 artikels. Engelstalige versie beschikbaar op de website van de NCRI)

De NCRI heeft verschillende wetten. Enkele wetten, zoals grondwet van NCRI, wet over de rechten van vrouwen, over
mensenrechten, enz. kan u (deels of geheel) op de website van de (Commissie van Buitenlandse Zaken van) NCRI lezen.
De wetten zijn daar beschikbaar in 5 talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans en Arabisch.
De Website is http://www.ncr-iran.org

Simaye Azadi (Visie van Vrijheid), is het televisiekanaal van de Nationale Raad van het Iraans
Verzet, dat zeer bekend is bij d e I
ranië rs. Met dageli
jks n i
e u ws o
ve rIr
a n,p r
o gram m a‟
s voor
jongeren, rechtstreekse gespreken (met vragen dat kijkers via telefoon kunnen stellen) met
belangrijke Iraniërs of leden van de NCRI. Men kan het via satelliet en via Internet bekijken
(website: http://www.iranntv.com). Satelliet is verboden in Iran, maar toch hebben vele Iraniërs
schotels en geniet Simaye Azadi over een grote populariteit in Iran.
Het mullahs regime probeert Iraniërs te voorkomen Simaye Azadi te bekijken, door de satellietfrequenties en snelheid van
Internet te verzwakken, bij mensen thuis binnen te treden en satellietschotels op te ruime. Toch blijven Iraniërs andere
m an i
eren enw egen t
e vind enomh et en i
ge „
v i
siev anv r
ij
heid‟teb lij
ve n ontvangen.