You are on page 1of 33

სტრატეგიული მიდგომა

წარმატებული

საზოგადოებასთან
ურთიერთობისთვის

სამაგიდო წიგნი ქვემო ქართლის
თვითმმართველობების საჯარო
მოხელეებისთვის

სამოქალაქო განვითარების
სააგენტოს (CiDA)
CiDA) პუბლიკაცია
„

„

ჯე
ჯერმან
მარშალის
ლ ფ
ფონდის
დ შავი
ვ ზღვის
ღვ
პროექტის “სამოქალაქო მონაწილოების
პროექტი”
ა.შ.შ.–ს საელჩოს დემოკრატიის
განვითარების მცირე საგრანტო პროგრამის
“სამოქალაქო
სამოქალაქო მონაწილეობის პროექტი –
ქვემო ქართლი”

სარედაქციო
ედ ქც
კკოლეგია
ლეგ
„

ავტორი
…

კკახა მაღრაძე


„
„

„

პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია “ჯეპრას“
უფროსი კონსულტანტი
“თბილისის პიარ სკოლის” ლექტორი

შ სწ რ ბა დაა რედაქცია
შესწორება
რ აქ ა
…

ზვიად დევდარიანი
„
„

…

მაია ძირკველიშვილი
„
„

…

“სამოქალაქო ინიციატივების სააგენტოს“ დირექტორი
რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი
“თიბისი ბანკის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
უფროსი
“ ბ
“თბილისის
ს ს პიარ
პ რ სკოლის“

ს“ დაფუძნებელი
ძნ ბ
და ლექტორი
ქტ რ

სოსო გალუმაშვილი
„
„

პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია “ჯეპრას“
უფროსი კკონსულტანტი
უფ
ულტ ტ
“თბილისის პიარ სკოლის“ დაფუძნებელი და ლექტორი

ს მ
სამაგიდო
წ ნ
წიგნი
„
„
„
„
„
„
„

საზოგადოებასთან ურთიერთობა საჯარო უწყებებში
და მისი მნიშვნელობა
არსებული სიტუაციის შეფასება
სტრატეგიის შექმნის ძირითადი პრინციპები და
ტექნოლოგიები
საკომუნიკაციო სტრატეგიის მოდელი
სავარაუდო რეკომენდაციები
სამოქმედო გეგმის მოდელი
სტრატეგიის განხორციელების შეფასება და
მონიტორინგი

სტრატეგიული მიდგომა
წარმატებული

საზოგადოებასთან
ურთიერთობისთვის

შესავალი და შეფასებითი
წ ლ
ნაწილი

რ არის
რა
რ ს პიარი
პ რ ?
პიარი?
„

ტერმინი პიარი ინგლუსური აბრევიატურა
PR–ისგან მომდინარეობს, რომელიც იშიფრება,
როგორც Public Relations, ანუ
საზოგადოებასთან ურთიერთობა. აქენდან
გამომდინარე პიარი და საზოგადოებასთან
ურთიერთობა ჩვეულებრივი სინონიმებია და
არა განსხვავებული დარგები, როგორც ამას
ჩვენთან ხშირად ურევენ

საზოგადოებასთან
გ დ ე
ურთიერთობის სქემა
საზოგადოებასთან
ურთიერთობა ანუ პიარი

სუბიექტი/
განმახორციელებელი

ობიექტი/მიმღები,
ვისზეცაა მიმართული

1. ორგანიზაცია
2. პიროვნება
3. პროდუქტი
4. მომსახურება

1. ფართო
საზოგადოება
2. მიზნობრივი
ჯგუფები

ქმედება/აქტივობა

1. ინფორმაციის
გაცვლის სისტემა
2. ინფორმაციის
გაცემა და მიღება

შედეგი/ რეზულტატი,
მიზანი

1. ურთიერთ
ინტერესების
დაკმაყოფილება
2. ჰარმონიული
ინტერაქცია

პიარი საჯარო

უწყებაში
უწყე
საჯარო უწყება
კომუნიკაცია –
პიარი

მიზანი

1. საზოგადოებისთვის
მ ქს მ
მაქსიმალური
რ ინფორმაციის
ნ რმ

მიწოდება უწყების
საქმიანობისა და
სერვისების შესახებ

2. მოსახლეობის
ინფორმირება
ნ რმ რ ბ
გადაწყვეტილების მიღებაში
მონაწილეობის გზების
თაობაზე

ქვეყნის
მ ქ
მოქალაქეები
ქ ბ

კკომუნიკაციის
უ კ ც
არსებული
ე ულ
პრაქტიკა
ხელმძღვანელი
(საკრებულოს თავმჯდომარე,
მერი,

რწმუნებული,
წ უ ე ულ გ
გამგებელი)
გე ელ
რეგისტრაცია/
ადმინისტრაცია

სამდივნო

კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი
სტრუქტურული ერთეული
საერთაშორისო
ურთიერთობის
სტრუქტურული
ტ უქტუ ულ ეერთეული
ეულ
კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი
თანამშრომელი

SWOT ანალიზი


„

ძლიერი მხარეები
… გამართული

კომუნიკაცია ადგილობრივ
დ ლ
მოსახლეობასთან
… მედიის წარმომადგენლებთან მჭიდრო
ურთიერთობები


ბ ბ
… სტრატეგიული გეგმის გაზიარება და
გააზრება
… მაღალი დონის მენეჯმენტის მხარდაჭერა

SWOT ანალიზი


„

სუსტი მხარეები
… არაეფექტიანი ორგანიზაციული სტრუქტურა
… თვითმმართველობების
მმ რ
ბ ბ ს დახურული
ხ რ
იმიჯი

და

საზოგადოების არასათანადო ინფორმირებულება
… კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლების
შეზღუდული ცოდნა
ოდნა თვითმმართველობების
ზოგად მიზნებზე
… პროექტებისა და ღონისძიებების დაგეგმარების
სპონტანური ხასიათი
… ვებ–გვერდის არარსებობა ან არსებობის
მიუხედავად, მათი ნაკლებად მათი გამოყენება

SWOT ანალიზი


„

შესაძლებლობები
… სტრატეგიული
ს რ

გეგმის
მ ს შემუშავებ
შ მ შ ბ
… თანამედროვე საინფორმაციო
ტ ქნ
ტექნოლოგიების
ბ ს დანერგვა
ნ რ
… კადრების პროფესიული ზრდა

SWOT ანალიზი


„

საფრთხეები
… არასტაბილური

პოლიტიკური და
სოციალური გარემო
… მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი

სტრატეგიის შექმნა – პრინციპები
„

„

„

„

სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესი ხანგრძლივი
პროცესია და მასზე დროის ეკონომია არ არის
მიზანშეწონილი
დოკუმენტის ფორმირებაში უნდა იყვნენ ჩართულნი
ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა და ძირითადი
გადაწყვეტილების მიმღებები
სტრატეგიული გეგმის საბოლოო ვარიანტის
შექმნამდე უმჯობესია მისი გაცნობა გარე
დაინტერესებული მხარეებისათვის და მათი
შენიშვნების გაზიარება
პროცესს უნდა უხელმძღვანელოს სპეციალურმა
ჯგუფმა, რომელიც ყველა აქტივობის
განხორციელებას გაუწევს კოორდინაციას და იქნება

გე ელ სტრატეგიული
ტ ტეგ ულ გეგ
გეგმის საბოლოო

პასუხისმგებელი
ვარიანტის შემუშავების საკითხზეც

სტრატეგიის შექმნა – მეთოდები
„
„
„
„
„
„
„

დოკუმენტების შესწავლა – სამაგიდო კვლევა
სოციოლოგიური კვლევების ორგანიზება
თანამშრომლების ინტერვიუები
შეფასებითი ანგარიშის მომზადება
გასვლითი სამუშაო შეხვედრები
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები
სტრ ტ
სტრატეგიული
დოკუმენტის
მ ნტ ს სამუშაო
ს მ შ
ვარიანტების განხილვები

სტრატეგიული მიდგომა
წარმატებული

საზოგადოებასთან
ურთიერთობისთვის

სტრატეგიის მოდელი

ს რ
სტრატეგიული
ჩ რჩ
ჩარჩო
„
„
„
„
„

ფასეულობები
ხედვა
მისია
სტრატეგიული მიზნები
სტრატეგიული ამოცანები

სტრატეგიული ჩარჩო
ქვემო ქართლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საკომუნიკაციო მისიაა
უზრუნველყონ უწყებების საქმიანობის გამჭვირვალობა და მომსახურებაზე ინფორმაციის მაქსიმალური
გავრცელება, ხელი შეუწყონ ადგილობრივი საზოგადოების ფართო ფენების მონაწილეობას
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის დაგეგმვასა და განხორციელებაში
ს.მ. 1: თვითმართველობის ორგანოების
საქმიანობასა და მომსახურებაზე ინფორმაციის
მაქსიმალური ხელმისწავდომობა და
გამჭვირვალობა

1.1.თანამედროვე

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
გამოყენება

1.2. მედიასთან
ურთიერთობის
დახვეწა

ს.მ. 2: ჩართულობის
წამახალისებელი
კომუნიკაცია – დიალოგი

2.1
თვითმმართველობების
რეფორმების შესახებ
დიალოგის განვითარება

1.3. საინფორმაციო
მასალების მიწოდების
ზრდა

სმ 3: თვითმმართველობის
ორგანოების კომუნიკაციური
პროცესის ეფექტიანი ორგანიზება

3.1 ორგანიზაციული
სტრუქტურის დახვეწა

3.2. თანამშრომლების
კვალიფიკაციის მუდმივი
ამაღლება

3.3 შიდა კომუნიკაციის
სისტების შემუშავება

2.2.თანამედროვე
ტექნოლოგიების გამოყენება
მოქალაქეთა ჩართულობისთვის

2.3 თვითმმართველობების
მომსახურების
უ ე
შესახებ
ე ე
დიალოგის წარმოება


საკომუნიკაციო
მ ნ
მ რ
მატრიცა
„
„
„
„
„

სამიზნე აუდიტორია
სასურველი ქცევა
გზავნილი
საკომუნიკაციო არხი
საკომუნიკაციო საშუალება

საკომუნიკაციო მატრიცა
სამიზნე
ჯგუფი
სასურველი
ქცევა

გზავნილი

სასურველი
ქცევა

გზავნილი

საკომუნიკაციო
არხი

გზავნილი

საკომუნიკაციო
არხი

გზავნილი

საკომუნიკაციო
არხი

საკომუნიკაციო
საშულება

საკომუნიკაციო
საშუალება

სსაკომუნიკაციო
მ ნ
საშუალება

სსაკომუნიკაციო
მ ნ
საშუალება

საკომუნიკაციო
არხი

საკომუნიკაციო
საშუალება

საკომუნიკაციო
საშუალება

შეფასების
ეფ ე
ანგარიშგება

გე
შეცვლა/
დახვეწა

გეგმა

შეფასების
ეფ ე
ანგარიში

გეგ
გეგმის
შესრულება

ანგარიშგების

გე
სქემა
ქე
ხ მძ
ხელმძღვანელი

სტრუქტურული
ერთეულების უფროსები

პიარ ერთეულის
ხელმძღვანელი

პაირ ერთეულის
თანამშრომელი

სტრატეგიული მიდგომა
წარმატებული

საზოგადოებასთან
ურთიერთობისთვის

რეკომენდაციები


რეკომენდაციული
მ ნ
ნ წ
ნაწილი
„
„
„
„

ორგანიზაციული სტრუქტურის
დახვეწა
შიდა კომუნიკაციის გაუმჯობესება
ვიზუალური იდენტიფიკაცია და
ერთიანი ბრენდინგი
ანტიკრიზისული პიარი

ორგანიზაციული

ც ულ სტრუქტურა
ტ უქტუ
„

„

პიარ სამსახურის

უფროსებმა
უფ

უნდა

დ შეასრულონ

ულ
თვითმმართველობის პრეს–სპიკერის ფუნქცია,
რომელიც პირადად იქნება მედიასთან
ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი
სამსახურის საშტატო განრიგი უნდა
განისაზღვრის საშყალოდ 5 ადამიანით,
რომელთაც
ელ ც საქმიანობის

შემდეგი
ე დეგ ტ
ტიპის
გადანაწილება ექნებათ:
…
…
…
…
…

უფროსი
მედია მენეჯერი
ღონისძიებების მენეჯერი
ვებ–მენეჯერი
ტ ქნ
ტექნიკური
რ მენეჯერი
მ ნ

შიდა კომუნიკაციის დახვეწა
„
„
„
„
„
„

პიარ ერთეულების თანამშრომლების
ყოველდღიური თათბირი
თათბირი ხელმძღვანელ პირებთან კვირაში
ერთხელ
შიდა
დ კვლევა

წელიწადში
ლ დ ოთხჯერ
ერთიანი ფოლდერი კომპუტერულ ქსელში
შეხვედრები ადგილებზე (დასახლებებში)
თვეში ერთხელ
კორპორატიული შეხვედრები წელიწადში
ერთხელ

ვიზუალური

რ სახე
ს ხ
„

ერთიანი ვიზუალური დიზაინის ე.წ. ბრენდ–
ბუქის შემუშავება, რომელშიც მოხდება
დოკუმენტაციის, აქსესუარებისა და
სარეკლამო–საინფორმაციო მასალების
ერთიანი ვიზუალური სახის შექმნა
…
…
…

„

დოკუმენტაცია
აქსესუარები
სარეკლამო–საინფორმაციო მასალები

რეკომენდაციების შემუშავება
თანამშრომლების ჩაცმულობაზე

კრიზისების
რ ზ ს
ს მართვა
მ რ
კრიზისის დაძლევის გუნდის
ფორმირება
კრიზისის იდენტიფიკაცია
სტრატეგიის შემუშავება
განხორციელება
ჩატარებული სამუშაოების
ანალიზი

აღდგენითი სამუშოები

პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა

მედიასთან ურთიერთობის წარმოება

კკრიზისების

პრევენცია
ევე ც
„

„

„

თვითმმართველობის ორგანოებიმა მთელი აქცენტი
უნდა გააკეთონ სრულვაფოსოვანი და ქმედითი პიარ
სისტემის შექმნასა და ფუნქციონირებაზე
არ უნდა დაიხარჯონ რესურსი ე.წ. პოზიტიური
ინფორმაციის გავრცელებაზე ტელევიზიების
საშუალებით რომლებიც: (ა) ხშირ შემთხვევაში არ
საშუალებით,
ეხება უშუალოდ თვითმმართველობის ფუნქციების
შესრულებას და (ბ) იწვევს მოსახლებისა და
ბენეფიციარების
ე ეფ ც

„გაღიზიანებას“,
„გ


, როდესაც
დე ც არ არის
საუბარი რეალურ პრობლემებსა და მათ მოგვარების
გზებზე
შეცდომების
ეცდ ე
აღიარება

ე დ
და პრობლემის
ლე
მყისიერი


მოგვარების დაპირება უნდა იქცეს ქვემო ქართლის
ადგილობრივი ხელისუფლებების ქცევის წესად.
გულწრფელობა ნებისმიერი კრიზისის მოგვარების
სა
საუკეთესო
ს გზაა
ზაა

სტრატეგიული მიდგომა
წარმატებული

საზოგადოებასთან
ურთიერთობისთვის

სამოქმედო გეგმა და

გ სისტემა
ტე
მონიტორინგის

სამოქმედო
ქ ედ გეგ
გეგმის მოდელი
დელ
სტრატეგიული მიზანი 1: თვითმმართველობის საქმიანობასა და მომსახურებაზე ინფორმაციის მაქსიმალური ხელმისწავდომობა და გამჭვირვალობა
ამოცანა 1.1:
1 1: თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
შედეგი (პროდუქტი)
პროგრამული
შედეგი

მოსალოდნელი
შედეგი,
რომელთაგანც
ზოგიერთი
დაფიქსირებულია
სტრატეგიაში

განახლებული ვებ–
გვერდი

საქმიანობა

პრიორიტეტი

პასუხისმგებელი
თანამდებობის პირი

საბოლოო
ვადები ან
პერიოდულ
ობა

A, B და C კატეგორიები
პრიორიტეტების
მიხედვით. A ყველაზე
უფრო პრიორიტეტულს
ნიშნავს

კონკრეტული თანამდებობა
(ძირითადად პიარ
სამსახურიდან), რომელსაც
დაეკისრება
პასუხისმგებლობა
შესაბამისი აქტივობის
გგანხორციელებისთვის
ც ელე

საქმიანობის
დასრულებ
ის
თარიღები

Outcomes

კონკრეტული აქტივობა,
რომელიც მოიცავს
"გაზომვად"
საქმიანობას

კონკრეტული,
რიცხვებში
გამოხატული შედეგი
, რომელიც მიიღება
აქტივობის
განხორციელების
შემდეგ
ე დეგ

განახლებული დიზაინი
და პროგრამული
უზრუნველყოფა

1 ახალი დიზაინი
და 1 ახალი
პროგრამული
უზრუნველყოფა

A

სამსახურის უფროსი

03.2010

სიახლეების
ყოველდღიური
განახლება

1 ახალი ამბავი
ყოველდღე

A

მთავარი სპეციალისტი

12.2010

RSS Feed სისტემის
დანერგვა ახალი
ინფორმაციის
მ წ
მიწოდების
ბ ს მიზნით
მ ზნ
დაინტერესებული
პირებისთვის

1 ახალი
ლ სისტემა
ტე

A

მთავარი

სპეციალისტი
ეც ლ ტ

03.2010

შეფასების
ეფ ე
სქემის
ქე
მოდელი
დელ
სტრატეგიული მიზანი 1: თვითმმართველობის საქმიანობასა და მომსახურებაზე ინფორმაციის მაქსიმალური ხელმისწავდომობა და გამჭვირვალობა
ამოცანა

1.1: თანამედროვე
ედ ვე საინფორმაციო

ც ტექ
ტექნოლოგიების
ლ გ ე
ინტენსიური
ტე
უ გ
გამოყენება
ყე ე
საქმიანობა

ინდიკატორი

გადამოწმების საშუალება

რისკები

პერიოდულობა და/ან
საბოლოო ვადები

გადამოწმების
კონკრეტული ვადა,
დასრულებადი
საქმიანობის დროს ან
პერიოდულობა
განგრძობითი
საქმიანობის დროს

კონკრეტული აქტივობა,
რომელიც მოიცავს
"გაზომვად" საქმიანობას

რა უნდა იყოს საქმიანობის
განხორციელების შედეგი. მაგ:
დამზადება, შექმნა,
შემუშავება და ა.შ.

საშუალება, რითაც შეიძლება
გაიზომოს ინდიკატორის
შესრულება

სავარაუდო
საფრთხეები და
ხელშემშლელი
პირობები, რომლებიც
შეაფერხებენ
მოცემული აქტივობის
განხორციელებას


განახლებული
ლე ულ დ
დიზაინი
და პროგრამული
უზრუნველყოფა

დიზაინისა
ზ ნ ს და პროგრამის
პრ რ მ ს
შექმნა

ვებ–გვერდზე შესვლა

ტექ კუ
ტექნიკური
გაუმართაობა და
ბიუჯეტის სიმცირე

03.2009

სიახლეების
ყოველდღიური განახლება

სიახლეების ამსახველი
ტექსტების არსებობა ვებ–
გვერდის მთავარ გვერდზე
და სიახლეების
განყოფილებაში

ვებ–გვერდზე შესვლა,

ტექნიკური
გაუმართაობა და
ბიუჯეტის სიმცირე

12.2010

RSS Feed სისტემის
დანერგვა ახალი
ინფორმაციის მიწოდების
მიზნით დ
დაინტერესებული
ტე ე ე ულ
პირებისთვის

სისტემის დადება ვებ–
გვერდზე. მთავარ
გვერდზე მისი ნიშანის
არსებობა

ვებ–გვერდზე შესვლა,

ტექნიკური
გაუმართაობა და
უჯეტ სიმცირე
ც ე
ბიუჯეტის

03.2010

სტრატეგიული მიდგომა
წარმატებული

საზოგადოებასთან
ურთიერთობისთვის

სამაგიდო წიგნი ქვემო ქართლის
თვითმმართველობების საჯარო
მოხელეებისთვის