You are on page 1of 21

Application of the European

Landscape Convention in Czech
Principles of Territorial Development
Karel Maier
Czech University of Life Sciences in Prague
partial outcome of the projects TAČR TD010203 and TAČR TD020163)

European Landscape Convention – relevant Articles
1 Definitions
f
"Landscape planning" means strong forward-looking action to enhance, restore or create
landscapes.
C Identification and assessment
1 With the active participation of the interested parties, as stipulated in Article 5.c, and with a
view to improving knowledge of its landscapes, each Party undertakes:
a
i to identify its own landscapes throughout its territory;
ii to analyse their characteristics and the forces and pressures transforming them;
iii to take note of changes;
b
to assess the landscapes thus identified, taking into account the particular values assigned to
them by the interested parties and the population concerned.
D Landscape quality objectives
Each Party undertakes to define landscape quality objectives for the landscapes identified and
assessed, after public consultation in accordance with Article 5.c.

Landscape – relevant requirements for the content
of the regional Principles for Territorial Development
• vymezení oblastí se shodným
krajinným typem
• vymezení cílových charakteristik
krajiny
• upřesnění územních podmínek
koncepce ochrany a rozvoje
přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území kraje
• zpřesnění vymezení rozvojových
oblastí a rozvojových os
vymezených v PÚR; zpřesnění
vymezení rozvojových ploch a
koridorů vymezených v PÚR


• determination of landscapes with
like characteristics
• definition of the landscapes´
quality objectives
• specification of territorial
conditions of protection and
development policies for natural,
cultural and civilization values of
the area of a region
• specification / refinement of
development areas and
development axes determined in
the national Spatial Development
Policy; specification / refinement of
development areas and corridors
determined in the national Spatial
Development Policy
Guidance for Landscape Protection and Development in the
Regional Principles for Territorial Development
Structure of the Guidance
• Objectives and usage
• Identification and delimitation of the Landscapes
– identification of the Landscapes
– characteristics of the Landscapes
– delimitation of the Landscape boundaries
• Landscape quality objectives
– description of the Landscapes
– identification of the activities with negative impact on / or risks connected with
implementation of plans or projects / for each Landscape
– classification of policies for change in the Landscapes
– proposal for the Landscape quality objectives for each Landscape
– measures for the implementation of the Landscape quality objectives
– application in the Principles for Territorial Development of the Region


Criteria for the identification and delimitation of the Landscapes
Landscape types
landscape features
• cultural / natural / civilisation
• material / non-material
 landscape character
social / economic characteristics
 identification of types

Delimitation of the Landscapes – criteria
• determining
– geomorphology
– bio-regions
– settlement landscape types
– land use (generalised)
• auxiliary
– landscaping boundaries
– spatial pattern analysis
• visual openness
• landscape mosaics
• spatial articulation
• articulation of terrain
• landscape heterogeneity
geo-analysis
• (in ambiguous spaces  transition zones)
Landscape quality objectives
description of the Landscapes
• values, deficits, problems
• activities with negative impact
on landscape
• risks connected with existing
projects
 resolution of the landscapes
related to the approach to land-
use changes
• stabilised
• unbalanced – partial deficits /
problems
• to be developed – in
development areas / axes
• to be transformed – necessary
transformation of the Landscape

conditions for maintaining or accomplishment of
the Landscape quality objectives
• eliminating impact of the activities damaging
the values
• minimising negative impact of proposed land-
use changes
• for co-ordination of local plans
application of the Landscape quality objectives
• evaluation of proposed land-use changes
• specification of conditions for policies to
protect and development natural, cultural and
civilisation values
• defining areas and corridors where the
proposed changes shall be tested before final
decision is made
Pilot Study for Landscape Protection and Development in the
Principles for Territorial Development – the Karlovy Vary Region
Landscapes of the Region of Karlovy Vary
Landscapes of the Region of Karlovy Vary
Landscapes of the Region of Karlovy Vary
Delimitation of the Landscapes – geo-morphology
http://ns.cenia.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_geolog_geomorf/MapServer
Delimitation of the Landscapes – bio-regions
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Bio-geographical%20regions&keywordList=inspire
Delimitation of the Landscapes – settlement landscape types
http://ns.cenia.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_typologie_krajiny
Delimitation of the Landscapes – land-use
http://ns.cenia.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_typologie_krajiny
Delimitation of the Landscapes – generalised boundaries
IDENTIFICATION OF THE LANDSCAPES
A. KRAJINY KRUŠNOHOŘÍ
A.1 Aš - Hranice - Plesná
A.2 Krušné hory - Kraslice
A.3 Krušné hory – Jáchymov
B. KRAJINY PODKRUŠNOHOŘÍ A CHEBSKA
B.1 Cheb – Františkovy Lázně
B.2 Chebská pánev
B.3 Sokolovská pánev
B.4 Ostrov – podhůří Krušných hor
B.5 Karlovy Vary
B.6 Kyselka
C. KRAJINY SLAVKOVSKÉHO LESA A
DOUPOVSKÝCH HOR
C.1 Karlovy Vary - jih
C.2 Horní Slavkov – Bečov
C.3 Slavkovský les: Rovná
C.4 Slavkovský les: Kladská, Prameny
C.5 Doupovské hory
D. KRAJINY TEPELSKA A TOUŽIMSKA
D.1 Tepelsko – západ
D.2 Toužim
D.3 Bochov – Žlutice
D.4 Pšov
E. KRAJINY ČESKÉHO LESA
E.1 Mariánské Lázně – Tachovská brázda
E.2 Český les
Pilot Study for Landscape Protection and Development in the
Principles for Territorial Development – the Karlovy Vary Region
Pilot Study for Landscape Protection and Development in the
Principles for Territorial Development – the Karlovy Vary Region
• NATURE CHARACTERISTICS
• CULTURE AND HISTORIC CHARACTERISTICS
• VISUAL CHARACTERISTICS
• LANDSCAPE EVALUATION
• MAIN AND EMBLEMATIC TRAITS
B.2.1 Visually open, undulating terrain of large scale
B.2.2 EMBL. Scenery of unique landscape with moor and salt lands – National
Landscape Reserve Soos
B.2.3 Valuable landscape parts of the Plesná floodplain between Milhostov and
Nebanice
B.2.4 Flat, almost deforested landscape with wide valleys of the Ohře tributaries
B.2.5 EMBL. Unique vast peat bog and mineral salt-land affected by volcanic
activities on the bottom of dried-up salt lake – National Landscape Reserve
Soos
B.2.6 Open agricultural landscape with Medieval-originated settlement structure,
with altered landscape pattern, without apparently preserved landscape
structures
• SOCIO-EKONOMIC CHARACTERISTICS
• TRENDS AND RISKSLANDSCAPE CHARACTERISTICS –
CHEBSKÁ PÁNEV
VALUES – agriculture land, accessibility, demographic structure, leisure-time potential (ecology)
DEFICIT CHARACTERISTICS – job scarcity, social structure (social and economic potentials)
 unbalanced landscape – ecologically stabilised but social and economic development needed
Pilot Study for Landscape Protection and Development in the
Principles for Territorial Development – the Karlovy Vary Region
DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJIN / PARTICULAR LANDSCAPE OBJECTIVES – CHEBSKÁ PÁNEV
kategorie charakteristiky dílčí cílová charakteristika
míra přeměny přírodního
prostředí
 kulturní krajina
převažující využití krajiny  zemědělská krajina, přecházející v okrajových polohách v krajinu lesozemědělskou, s enklávami slatin, rašelinišť
a slatinišť
 rozvinutá infrastruktura pro měkkou turistiku v prostoru nivy Ohře ve vazbě na NPR Soos a Františkovy lázně
(vodáctví, pěší turistika, cyklistika)
převažující pokryv  orná půda
 nízký podíl lesů a trvalých travních porostů je kompenzována skupinami a pásy nelesní vysoké zeleně
 nivní louky a rybníky
typické měřítko krajinné matrice  velké měřítko vizuálně otevřené krajiny polí se vzdálenými zalesněnými horizonty okolních pohoří, doplněné
kontrastní soustavou prostorů drobného měřítka mokrých luk a mokřadů uzavřených doprovodnou zelení a
břehovými hranami v údolích vodních toků Ohře a Odravy a jejich přítoků.
 krajina s rozvinutou sítí polních a lesních cest s hustotou odpovídající traťové plužině
 přírodní a kompoziční osu krajiny tvoří niva řeky Ohře a její přítoky s údolní nádrží Jesenice
sídelní soustava  stabilizovaná soustava venkovských sídel v otevřené zemědělské krajině s obslužnými městskými centry
umístěnými mimo vymezenou krajinu (Cheb, Františkovy Lázně, Kynšperk n. Ohří)
uspořádání sídel a jejich hodnoty  venkovská sídla s nízkou hladinou zástavby zapojená do krajiny s využitím zeleně jako přechodného prvku
stavby v krajině  rychlostní komunikace R6 a přilehlé logistické a výrobní areály
 rekreační zázemí vodní nádrže Jesenice
zvláštní hodnoty krajiny  NPR Soos
 řada maloplošných zvláště chráněných území
 výšková hladina zástavby se podřizuje pohledovému působení pozitivních kulturních dominant (např. věže
kostelů v Třebeni a Skalné)
Pilot Study for Landscape Protection and Development in the
Principles for Territorial Development – the Karlovy Vary Region
OPATŘENÍ PRO DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN – OBECNÁ PRO KRAJ
MEASURES FOR IMPLEMENTATION OF THE LANDSCAPE QUALITY OBJECTIVES – GENERAL, REGION-WIDE
OPATŘENÍ ELIMINUJÍCÍ NEGATIVNÍ VLIV ČINNOSTÍ NA KRAJINU
• pro plochy těžby vymezovat následné využití po vytěžení formou územní rezervy
• ve vysídlených a opouštěných krajinách vytvářet předpoklady pro minimální přítomnost člověka v krajině pro zabezpečení funkce
kulturní krajiny vymezením odpovídajících ploch pro přestavbu nebo obnovu obytné funkce v kombinaci s extenzivním zemědělstvím
nebo lesnictvím, měkkými formami rekreace a údržbou krajiny
• v otevřené krajině vymezovat na okrajích zastavěného území popřípadě zastavitelných ploch plochy sadů, zahrad, či parkové zeleně
s cílem změkčit přechod mezi sídlem a krajinou
PRAVIDLA PRO REALIZACI ZNÁMÝCH ZÁMĚRŮ
• při přípravě realizace dopravních staveb prověřovat jejich dopad na vizuální uplatnění sídel v krajině a zajistit zachování krajinných
horizontů jako hranic krajinné scény
• u významných ploch nadmístního významu pro komerční, hospodářské a výrobní aktivity umisťovaných mimo současně zastavěné
území vždy prověřovat dopad těchto záměrů na kvalitu krajiny, zejména pak na její hmotné znaky
PRAVIDLA PRO KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ
• v územních plánech neuvažovat obnovu zaniklých sídel, pokud pro konkrétní krajinu není stanoveno jinak
• v případě vymezování zastavitelných ploch umisťovat tyto plochy vždy v přímé návaznosti na současně zastavěné území sídel
• v územních plánech koordinovaně obnovovat rozptýlenou nelesní zeleň v krajině, zachovávat a obnovovat síť místních cest pro
bezmotorovou dopravu propojujících sídla a lokality a zpřístupňujících krajinu v suburbánním zázemí vyšších center koordinovat
záměry obcí na vymezování zastavitelných ploch popřípadě ploch pro přestavbu s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje území
v environmentálním, ekonomickém i sociálním ohledu
• přispět k zachování krajinného rázu ve venkovském území a v okrajových nebo vizuálně exponovaných částech měst regulací výšky
zastavění; chránit takto i stavební výškové dominanty, pokud jsou pozitivními znaky krajinného rázu

Pilot Study for Landscape Protection and Development in the
Principles for Territorial Development – the Karlovy Vary Region
OPATŘENÍ PRO DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN
MEASURES FOR IMPLEMENTATION OF THE LANDSCAPE QUALITY OBJECTIVES – CHEBSKÁ PÁNEV
krajina
opatření / pravidla
eliminující negativní vliv
činností na krajinu
pro realizaci známých záměrů pro koordinaci územně plánovací činnosti obcí a pro
řešení územně plánovací dokumentace obcí
B2 Chebská
pánev
 rekultivaci lomu na kaolín
u Nové Vsi a její zapojení
do krajiny prověřit
územní studií
projednanou za účasti
veřejnosti
 územní studií prověřit
kapacitu vodní nádrže
Jesenice pro rekreační
využití a známé záměry
v tomto prostoru a podle
závěrů studie případně
přijmout potřebná
opatření
 při realizaci regionálního
biokoridoru 587 maximálně využívat
doprovodné zeleně potoka Sázek
 při realizaci záměru propojení
vedení VVN 400 kV TR Vítkov –
Pomezí (E05) minimalizovat jeho
dopad na uplatnění horizontu
Slavkovského lesa v dálkových
pohledech ze směru od Milhostova
 jako součást přípravy realizace
záměru výstavby Průmyslového
parku Cheb (H 2) pořídit územní
studii, která prověří dopady záměru
na krajinnou scénu při pohledu od
Hradiště a Jindřichova a popřípadě
navrhne adekvátní kompenzační
opatření
 provést opatření k zvýšení prostupnosti a
ekologické stability krajiny – zejména
severozápadně od nivy řeky Ohře
 při plánování ploch pro novou výstavbu a
přestavbu důsledně ochránit krajinné horizonty
 při eventuálním vymezování zastavitelného
území vesnic nepřipustit jeho růst nad rozsah
intravilánu k roku 1945 (zejména u sídel
Žírovice, Horní Ves u Třebeně, Tršnice,
Potočiště, Loužek, Dřenice u Chebu, Jesenice u
Chebu)
 případné rozvojové plochy s novými budovami
a areály zapojit do krajiny pomocí vymezených
ploch izolační zeleně
 nadmístní obslužnou a pracovištní funkci pro
Chebskou pánev uvažovat v centrech mimo
tuto krajinu (Cheb, Františkovy Lázně, Kynšperk
nad Ohří)

thank you for your attention
děkuji za pozornost


contact and more information: http://tacr.mapovyportal.cz/2013.html