You are on page 1of 23

Peter Jančura

cooperation
Martina Slamová, Iveta Bohalová

Importance of ELC for identification
of Landscape Values
and Activisation of Stakeholders
Význam Európskeho dohovoru o krajine
pre identifikáciu krajinných hodnôt
a aktivizáciu / participáciu
zúčastnených (zainteresovaných) strán
Ako vznikne nápad / impulz zmien v krajine
a jeho realizácia ?
I.
How arise the idea ? / Impulse of
changes in the country
and implementation?
utilitarian investment plan
utilitárny investičný zámer
urgent need
naliehavá nutná potreba
spontaneous activities / „topophilia“- identity
spontánne aktivity / topofília - identita
What is our role in this process?
II.
Aká je naša rola v tomto procese ?
vstupy kroky výstupy
Inputs Steps Outputs
Knowledge
information
poznanie
informácie
Concept / intentions
koncepcie zámery

Realization
realizácia

Conference „A chance
for unknown
landscapes“

Konferencia Šanca
pre neznáme krajiny
2009 – 2011 - 2013

Plans, Projects

Plány, projekty

Participation in the
realization process

Účasť na realizácii
1983 - 2014
Research / gaining of
information
výskum / získanie
informácií

Application of
information
Aplikácia informácii


Application of
concepts
Aplikácia koncepcií

2009
2011
2013
III.
Priame rozvojové impulzy
Direct development impulses
Conference
„ A chance
for unknown landscapes“

Konferencia Šanca
pre neznáme krajiny
2009 – 2011 - 2013
Čierny Balog
Hronec
Ľubietová
3D landscape model (simulation)
3D model krajiny Slovenského Stredohoria a Slovenského Rudohoria
Conference
„ A chance
for unknown
landscapes“

III. Konferencia Šanca
pre neznáme krajiny
2013
Čierny Balog
Hronec
Ľubietová
Mining landscape
Montánna krajina
Stredoslovenská banská oblasť
Čierny Balog
Hronec
Ľubietová
Experimental actions resulting from mining and metallurgical tradition
Experimentálne akcie 2013-2014 vyplývajúce z banícko-hutníckej tradície
Landscape features
Charakteristické črty krajiny
Experimental smelting
of copper and iron ores
Experimentálne tavby
medených a železných rúd
Experimental charcoal burning
Experimentálne pálenie dreveného uhlia
Čierny Balog
Hronec
Ľubietová
Revival of historic metallurgical traditions
Oživenie historických hutníckych tradícií 2013-2014
Landscape features
Charakteristické črty krajiny
Renewal of blast furnaces Obnova vysokých pecí
Tri Vody Ľubietová
Jakubovany
Replica of the historic smelter
on the square of Hronec Replika historickej
taviacej pece - Hronec námestie
Čierny Balog
Hronec
Ľubietová
Railway - tradition of volunteering 1983-2014 (31 years). Progressive recovery of the route.
Čiernohronská železnica. Tradícia dobrovoľníctva 1983-2014 (31 rokov). Postupné oživenie trasy
Landscape features
Charakteristické črty krajiny
The narrow gauge forest railway
Úzkorozchodná lesná železnica Čierny Balog (ČHŽ)
Valley– accessing of the ravine
Údolie Čierneho Hrona - sprístupnenie rokliny Sv. Ján
the Ravine of St. John
Roklina Svätý Ján
Accessing of the ravine of St. John
Sprístupnenie Svätojánskej rokliny
structural design
Šahy
Dudince
Cierny Balog
Hronec
Telgart
Ľubietová
Movement and distribution of people in a country
Pohyb a distribúcia ľudí v krajine
R
Slovak route 66
2011
2013
2014
The criterion of success
Kritérium úspechu
Positive change / improvement of landscape quality
Pozitívna zmena / zlepšenie kvality krajiny
Co-operation: self-government + citizens + experts
Spolupráca : samospráva + občania + odborníci
Where would lead our
dreams?
Kam nás povedú naše sny ?
Ďakujeme za pozornosť
Спасибо за внимание
Thank you for your attention