Mechanical commissioning & Report Guidlines

Page 1/38
HƯỚNG DẪN CHẠY THỬ NGHIỆM BÁO CÁO HỆ THỐNG CƠ
MECHANICAL COMMISSIONING & REPORT GUIDELINES

1. Tổng quát......................................................................................................................... 3
General ............................................................................................................................ 3
1.1. Mô tả ....................................................................................................................... 3
Functional description ............................................................................................. 3
1.2. Tham chiếu chéo ..................................................................................................... 3
Cross references ..................................................................................................... 3
1.3. Tiêu chuẩn .............................................................................................................. 4
Standards ................................................................................................................ 4
1.4. Kế hoạch hoàn tất ................................................................................................... 4
Completion program ................................................................................................ 4
1.5. Những thử nghiệm liên quan ................................................................................... 5
Related tests ........................................................................................................... 5
2. Trình duyệt ...................................................................................................................... 5
Submissions .................................................................................................................... 5
3. Hoàn tất ........................................................................................................................... 6
Completion ...................................................................................................................... 6
3.1. Tiền nghiệm thu ...................................................................................................... 6
Pre-commissioning .................................................................................................. 6
3.2. Chạy thử và nghiệm thu .......................................................................................... 7
Commissioning ........................................................................................................ 7
3.3. Tái chạy thử và nghiệm thu ................................................................................... 10
Recommissioning .................................................................................................. 10
3.4. Thiết bị đo ............................................................................................................. 11
Instrumentation ..................................................................................................... 11
3.5. Đo độ ồn ................................................................................................................ 16
Sound pressure level measurements .................................................................... 16
4. Hệ thống không khí ...................................................................................................... 16
Air Systems ................................................................................................................... 16
4.1. Cân bằng gió ......................................................................................................... 16
Air Balancing ......................................................................................................... 16
4.2. Chế độ vận hành khi có cháy ................................................................................ 21
Fire mode operation .............................................................................................. 21
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 2/38
4.3. Rò bên ngoài van gió điều khiển động cơ ............................................................. 22
Motorised outside air damper leakage .................................................................. 22
4.4. Báo cáo cân bằng gió............................................................................................ 23
Air balance reports ................................................................................................ 23
4.5. Chênh lệch áp suất không khí trong phòng ........................................................... 26
Room air pressure differentials ............................................................................. 26
5. Hệ thống nước .............................................................................................................. 28
Water systems ............................................................................................................... 28
5.1. Cân bằng nước ..................................................................................................... 28
Water balancing .................................................................................................... 28
5.2. Báo cáo cân bằng nước ........................................................................................ 32
Water balance reports ........................................................................................... 32
6. Điều khiển ...................................................................................................................... 35
Controls ......................................................................................................................... 35
6.1. Điều khiển tự động ................................................................................................ 35
Automatic controls ................................................................................................. 35
6.2. Kiểm soát an toàn ................................................................................................. 35
Safety controls ...................................................................................................... 35
7. Hoàn tất ......................................................................................................................... 36
Completion .................................................................................................................... 36
7.1. Thử nghiệm hoàn tất ............................................................................................. 36
Completion tests ................................................................................................... 36
7.2. Hướng dẫn vận hành ............................................................................................ 37
Operator instruction ............................................................................................... 37
7.3. Chứng nhận .......................................................................................................... 37
Certification ........................................................................................................... 37

Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 3/38
1. Tổng quát
General
1.1. Mô tả
Functional description
Một nhóm các chuyên viên được sử dụng để thực hiện chạy thử và nghiệm thu các
hệ thống cơ khí. Nhóm này có kinh nghiệm và năng lực đáp ứng được yêu cầu của
Nhà tư vấn.
Chạy thử và nghiệm thu các trang thiết bị cơ khí là một giai đoạn hết sức quan trọng
và nhóm chuyên viên cần tham gia vào dự án ngay từ giai đoạn đầu tiên. Khoảng 1
tháng trước ngày có điện thường trực cấp đến công trường.
Một hệ thống được nghiệm thu đầy đủ và lập thành hồ sơ cần có vào cuối dự án, và
chương này của bộ qui định kỹ thuật chỉ mô tả các hoạt động tối thiểu cần thiết.
A specialist team is to be engaged to carry out the commissioning of the mechanical
services. Their experience and aptitude meets the approval of the Engineer.
The commissioning of the mechanical plant is a critical stage and the specialist team
need to be involved with the project from an early stage. This should be
approximately 1 month prior to the availability of permament electrical power to the
site.
A fully commissioned and documented system is required at the end of the project,
and this section of the specification describes the minimum activities required.
1.2. Tham chiếu chéo
Cross references
Tổng quát / General
Tham chiếu đến chương Những yêu cầu chung cho thi công.
Refer to the General specification Chapter.
Các chương liên quan / Related Chapters
Những yêu cầu chung cho thi công, Lọc gió, Máy lạnh trung tâm, máy lạnh cục bộ,
Bơm, Quạt, Cách nhiệt cơ khí.
General specification for construction, Air Filters, Chiller, Pakaged air conditioner,
Pums, Fans, Mechanical insulation
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 4/38
1.3. Tiêu chuẩn
Standards
Tổng quát / General
Đo lưu lượng không khí quạt và ống gió > 1000 L/s: theo ISO 5802.
Thử nghiệm, cân bằng, chạy thử và nghiệm thu ngoại trừ đo lưu lượng không khí
quạt và ống gió: theo ASHRAE Standard111 hoặc CIBSE Commissioning Codes A,
B, C, R và W.
Phân tích thống kê: theo ASHRAE Guideline 2 (RA 96) – Engineering Analysis of
Experimental Data.
Tấm tiết lưu và đồng hồ ống khuếch tán: theo BS 1042.
Measurement of fan and duct air quantity > 1000 L/s: To ISO 5802.
Testing, balancing and commissioning except fan and duct air quantity
measurement: To ASHRAE Standard 111 or CIBSE Commissioning Codes A, B, C,
R and W.
Statistical analysis: To ASHRAE Guideline 2 (RA 96) – Engineering Analysis of
Experimental Data.
Orifice plates and venturi meters: To BS 1042.
1.4. Kế hoạch hoàn tất
Completion program
Tổng quát / General
Trình duyệt: cung cấp một kế hoạch bám sát với, và tạo thành một phần của tiến độ
thi công. Lập tiến độ đề nghị hoàn tất, chạy thử và nghiệm thu, thử nghiệm và hướng
dẫn. Xác định các công tác liên quan và thời điểm của các công tác được yêu cầu
trước để hoàn tất thành công và đúng hạn các công tác.
Submissions: Provide a program consistent with, and forming part of, the
construction program. Set out the proposed program for completion, commissioning,
testing and instruction. Identify related works and timing of the works pre-requisite to
successful and timely completion of the works.
An toàn phòng cháy chữa cháy: hoàn tất mọi thử nghiệm và chứng nhận tất cả các
biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trước khi chiếm dụng toà nhà.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 5/38
Fire safety: Complete testing and certification of all fire safety measures before
occupation of the building.
Xét duyệt: Chỉnh sửa tiến độ theo như dự án tiến triển.
Thời gian chạy tối thiểu: 1 tháng cho mỗi hệ thống được chấp nhận cộng thêm 2
tuần cho toàn bộ tất cả các hệ thống.
Revisions: Revise the program as the project proceeds.
Minimum running in period: 1 month for each accepted system plus two weeks for
the system as a whole.
1.5. Những thử nghiệm liên quan
Related tests
Tái thử nghiệm / Retesting
Nếu không đạt các đặc tính chỉ định khi thử nghiệm: xác định và sửa chữa nguyên
nhân gây sai lỗi và lập lại thử nghiệm.
Failure to meet specified performance under test: Identify and correct cause of failure
and repeat test.
Cơ quan nhà nước thẩm quyền / Statutory authorities
Thực hiện các thử nghiệm và thuyết minh về hệ thống cho cơ quan nhà nước thẩm
quyền chứng kiến. Hoàn tất thử nghiệm các hệ thống trước khi mời cơ quan nhà
nước thẩm quyền chứng kiến.
Provide demonstrations and tests for witnessing by the statutory authorities.
Complete testing of systems before witness testing by the statutory authorities.
Các công ty khác / Other trades
Hỗ trợ các công ty khác để thử nghiệm các hệ thống không thuộc về cơ khí có liên
quan.
Provide assistance to other trades for testing related non-mechanical systems.
2. Trình duyệt
Submissions
Thời điểm / Timing
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 6/38
Trình duyệt các nội dung sau 2 tháng trước ngày ước tính có điện thường trực trên
công trường.
Submit the following two months prior to the estimated permament power on date.
Nhóm chuyên viên / Specialist Team
Trình duyệt kinh nghiệm, năng lực của các thành viên nhóm chạy thử và nghiệm thu.
Submit the experience, qualifications of the commissioning team members.
Trang thiết bị / Equipment
Trình duyệt tài liệu thiết bị và giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho thiết bị thử nghiệm
được sử dụng.
Submit the product data and up-to-date calibration certificates for the testing
equipment to be used.
Thủ tục và biểu mẫu chạy thử và nghiệm thu /
Test & Commissioning Procedures and Forms
Trình duyệt thủ tục và biểu mẫu được sử dụng để thực hiện các hoạt động thử
nghiệm, chạy thử và nghiệm thu.
Submit the procedures and forms that will be used to carry out the T&C activities.
Tiến độ / Schedule
Trình duyệt tiến độ thực hiện thử nghiệm & chạy thử và nghiệm thu.
Submit the testing & commissioning schedule.
3. Hoàn tất
Completion
3.1. Tiền nghiệm thu
Pre-commissioning
Bơm và động cơ phải cùng trên một mặt phẳng và đồng trục trên chân đế và móng
máy.
Pumps and motors to be levelled and aligned on bases and foundation pads.
Khi tất cả các sự cân chỉnh đã hoàn tất, động cơ và bơm phải được bắt chặt bằng
bulon và gắn cứng.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 7/38
When all adjustments are completed, motor and pump shall be tightly bolted and
grouted.
Thiết bị lạnh, động cơ, máy nén và các tấm đệm giảm rung phải cân phẳng và đồng
trục trên chân đế và móng máy. Tất cả các dung sai phải được kiểm tra ở trạng thái
nóng và nguội.
Refrigeration units, motors, condensers and associated vibrator eliminator pads to be
levelled and aligned on bases and foundation. All tolerances to be checked hot and
cold.
Bánh đai của quạt và động cơ phải canh đồng trục cẩn thận và sức căng đai phải
được chỉnh cho phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
Fan and motor pulleys to be carefully aligned and belt tension to be properly adjusted
in accordance with manufacturer’s instructions.
Tất cả các thông số hoạt động của quạt phải được ghi chép.
All fan operating data to be recorded.
Bơm có các đệm cơ khí không được chạy để thử nghiệm cho đến khi hệ thống được
súc rửa và đổ đầy nước sạch.
Pumps with mechanical seals must not be operated for testing purposes until
systems are flushed and filled with clean water.
Các đệm kín mà bị hư hỏng trong quá trình lắp đặt và thử nghiệm phải được thay thế
mà không được tính phát sinh cho Chủ đầu tư. Tất cả các thông số hoạt động của
bơm phải được ghi chép, đóng tập và bàn giao cho nhân viên vận hành.
Seals damaged during setup and testing shall be replaced at no extra cost to the
Owner. All pump operating data to be recorded, bound and handed over to operating
personnel.
Kiểm tra chiều quay.
Check rotations.
3.2. Chạy thử và nghiệm thu
Commissioning
Tổng quát / General
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 8/38
Tổng quát: khi hoàn tất lắp đặt, nghiệm thu sự lắp đặt bằng cách cho chạy thử tối
thiểu trong một khoảng thời gian chỉ định. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đạt
được các đặc tính chỉ định ở chế độ hoạt động liên tục, bao gồm cân bằng, điều
chỉnh các giá trị điều khiển, kiểm tra các hoạt động của thiết bị bảo vệ an toàn và quá
tải, và sửa đúng các hoạt động sai chức năng.
General: When the installation is complete, commission the installation by putting it
into working order and operating it for at least the designated running period. Make
the adjustments necessary to achieve the designated performance under continuous
operating service conditions, including balancing, setting the controls, checking the
operation of overload and safety devices, and correcting malfunctions.
Phương pháp chạy thử và nghiệm thu: trình duyệt các phương pháp thực hiện cân
bằng gió và cân bằng nước.
Commissioning methods: Submit proposed methods for air balancing and water
balancing.
Báo cáo / Reports
Trình duyệt báo cáo chỉ ra các nhận xét và kết quả thử nghiệm và sự phù hợp hoặc
không phù hợp với các yêu cầu.
Submit reports indicating observations and results of tests and compliance or non-
compliance with requirements.
Thông báo / Notice
Thông báo trước để kiểm tra có thể được thực hiện khi chạy thử và nghiệm thu công
tác lắp đặt.
Give sufficient notice for inspection to be made of the commissioning of the
installation.
Khởi động / Starting up
Tổng quát: phối hợp các kế hoạch để khởi động các hệ thống và trang thiết bị khác
nhau. Thông báo trước 05 ngày khi khởi động mỗi hệ thống.
General: Coordinate schedules for starting up of various systems and equipment.
Give 5 working days notice before starting up each item.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 9/38
Kiểm tra: trước khi khởi động, thẩm tra lại rằng mỗi phần/ bộ phận của trang thiết bị
đã được kiểm tra bôi trơn đầy đủ, chiều quay, sức căng đai, trình tự điều khiển,
mạch bảo vệ hoặc những điều kiện khác có thể gây ra hư hỏng.
Checks: Before starting, verify that each piece of equipment has been checked for
proper lubrication, drive rotation, belt tension, control sequence, circuit protection or
for other conditions which may cause damage.
Thử nghiệm: Thẩm tra lại rằng các thử nghiệm, kết quả chỉ số và các đặc tính riêng
về điện phù hợp với các yêu cầu của nhà sản xuất.
Tests: Verify that tests, meter readings, and specified electrical characteristics agree
with those required by the manufacturer.
Đấu dây: Thẩm tra rằng đấu dây và hệ thống đỡ trang thiết bị đã hoàn tất và thử
nghiệm.
Wiring: Verify wiring and support components for equipment are complete and
tested.
Đại diện nhà sản xuất: Phải có mặt đại diện nhà sản xuất trên công trường để kiểm
tra, kiểm tra và phê duyệt trang thiết bị hay hệ thống được lắp đặt trước khi khởi
động, và giám sát thiết bị giao cho và khởi động.
Manufacturers’ representatives: Have authorised manufacturers’ representatives
present on site to inspect, check, and approve equipment or system installation
before starting up, and to supervise placing equipment and operation.
- Khởi động: Thực hiện khởi động dưới sự giám sát của đại diện nhà sản xuất và
những nhân sự tương thích của nhà thầu, tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
Starting up: Execute starting up under supervision of manufacturers’ representative
and appropriate contractors’ personnel, in accordance with manufacturers’
instructions.
Báo cáo: trình duyệt báo cáo minh hoạ được rằng trang thiết bị đã được lắp đặt đúng
đắn và vận hành đúng tính năng.
Report: Submit a report demonstrating that equipment has been properly installed
and is functioning correctly.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 10/38
3.3. Tái chạy thử và nghi ệm thu
Recommissioning
Tổng quát / General
Tái chạy thử và nghiệm thu: lập lại một phần hoặc toàn bộ các công tác được chỉ
định như chạy thử và nghiệm thu nhưng được thực hiện sau khi hệ thống đã hoàn
tất trong hoặc sau thời hạn bảo trì.
Recommissioning: The partial or full repeat of the work specified as commissioning
but conducted after the system has been completed during or after the maintenance
period.
Phạm vi / Scope
Thực hiện các nội dung sau khi tái chạy thử và nghiệm thu:
Tái cân bằng hệ thống nước
Tái cân bằng hệ thống gió
Provide the following as recommissioning:
Rebalance the water system.
Rebalance the air systems.
Tần suất tái chạy thử / Recommissioning frequency
Hàng năm / Annual.
Hướng dẫn tái chạy thử và nghiệm thu / Recommissioning instructions
Cung cấp các nội dung sau trong các sổ tay bảo trì cơ khí thêm vào với những yêu
cầu trong chương Những yêu cầu chung:
- Hướng dẫn tái chạy thử và nghiệm thu hệ thống.
- Những mục tiêu yêu cầu khi thực hiện tái chạy thử và nghiệm thu.
- Những biểu mẫu sử dụng để ghi chép các thông số tái chạy thử và nghiệm thu để
cho những thay đổi trong hệ thống theo thời gian có thể xác định được.
Provide the following in the mechanical maintenance manuals in addition to that
specified in the General specification Chapter:
- Instructions for recommissioning the system.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 11/38
- Recommended tasks to be conducted when recommissioning.
- Schedules to be used for recording recommissioning data so that changes in the
system over time can be identified.
3.4. Thiết bị đo
Instrumentation
Hiệu chuẩn và chứng nhận / Calibration and certification
Chỉ sử dụng những khí cụ được hiệu chuẩn bởi các cơ quan chức năng hoặc các cơ
quan thẩm quyền được Nhà tư vấn phê duyệt. Cung cấp giấy chứng nhận nếu được
yêu cầu.
Use only instruments that have been calibrated by a appropriate authority or other
approved authority. Provide copies of certification if requested.
Lưu lượng gió tại miệng thổi, miệng khuếch tán và miệng gió /
Air quantity at diffusers, outlets and grilles
Hệ số điều chỉnh phễu hứng gió: Xác định hệ số điều chỉnh cho mỗi phễu và mỗi
đồng hồ áp suất bằng một trong các phương pháp sau:
Hood adjustment factors: Determine adjustment factor for each hood and associated
anemometer by one of the following methods:
- Kiểu miệng khuếch tán hoặc miệng gió và chiều của dòng không khí đo được
chứng thực bởi cơ quan chức năng.
Certified by appropriate authority for the type of diffuser or grille and direction of air
flow being measured.
- Xác định bởi ống trích gió nhỏ đưa ngang cho kiểu riêng biệt của miệng khuếch tán
hoặc miệng gió và chiều của dòng không khí sử dụng trong công trình.
Determined by duct pitot traverse for the particular type of diffuser or grille and
direction of air flow being used on the project.
Khí cụ:
Instruments:
- Đơn vị đo được: tốt hơn ± 5% của giá trị đo.
Accuracy: Better than ± 5% of measured value.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 12/38
- Đơn vị đo nhỏ nhất: tốt hơn 1% của giá trị đo.
Resolution: Better than 1% of measured value.
- Khoảng đo: Tốc độ đo tối thiểu của khí cụ không vượt quá 50% của tốc độ cần đo.
Range: Minimum measured velocity for instrument not more than 50% of measured
velocity.
- Chu kỳ tối đa giữa hai lần hiệu chuẩn: tùy theo nhà sản xuất nhưng không vượt quá
12 tháng.
Maximum period between calibration: As recommended by manufacturer but not
more than 12 months.
Lưu lượng không khí tổng cộng / Total system air flow
Đối với hệ thống có lưu lượng hơn 100L/s thì đo tổng lưu lượng không khí theo ISO
5802
For systems handling over 1000 L/s measure total system air quantity to ISO 5802.
Chu kỳ tối đa giữa hai lần hiệu chuẩn: tùy theo nhà sản xuất nhưng không vượt quá
12 tháng.
Maximum period between calibration: As recommended by manufacturer but not
more than 12 months.
Áp suất gió và áp suất chênh lệch / Air pressures and differential pressures
Tính năng kỹ thuật của khí cụ:
Instrument specifications:
- Áp suất ≤ 50 Pa: đồng hồ điện tử hoặc đồng hồ kiểu ống nghiêng inclined, độ chính
xác tốt hơn 5% của toàn mức.
Pressures ≤ 50 Pa: Electronic meter or inclined manometer with 50 Pa full scale,
accuracy better than 5% full scale.
- Áp suất > 50 Pa: đồng hồ điện tử, cơ khí hoặc ống nghiêng inclined với mức đo
không vượt quá 400% giá trị đo, độ chính xác hơn 2,5% toàn mức.
Pressures > 50 Pa: Electronic meter, mechanical meter or inclined manometer with
full scale not more than 400% measured value, accuracy better than 2.5% full scale.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 13/38
- Chu kỳ tối đa giữa hai lần hiệu chuẩn: tùy theo nhà sản xuất nhưng không vượt quá
12 tháng.
Maximum period between calibration: As recommended by manufacturer but not
more than 12 months.
Áp suất nước và áp suất chênh lệch /
Water pressure and differential pressures
Tính năng kỹ thuật khí cụ:
- Độ chính xác: hơn ± 1% của toàn mức.
- Mức đo: không vượt quá 400% của giá trị đo.
- Chu kỳ tối đa giữa hai lần hiệu chuẩn: tùy theo nhà sản xuất nhưng không vượt quá
12 tháng.
Instrument specifications:
- Accuracy: Better than ± 1% of full scale.
- Scale: Not more than 400% measured value.
- Maximum period between calibration: As recommended by manufacturer but not
more than 12 months.
Nhiệt độ / Temperature
Tính năng kỹ thuật của khí cụ đo nhiệt độ gió, nước lạnh:
Chilled water and air temperature instruments specifications:
- Độ chính xác: ± 2 K hoặc tốt hơn tại giá trị đo.
- Chu kỳ tối đa giữa hai lần hiệu chuẩn: tùy theo nhà sản xuất nhưng không vượt quá
12 tháng.
Tính năng kỹ thuật của khí cụ sử dụng cho các nhiệt độ khác:
- Độ chính xác: hơn ± 5K hoặc tốt hơn tại giá trị đo.
- Chia mức đo (thuỷ ngân trong thủy tinh): 1.0K hoặc tốt hơn.
- Chu kỳ tối đa giữa hai lần hiệu chuẩn: tùy theo nhà sản xuất nhưng không vượt quá
12 tháng.
- Accuracy: ± 0.2 K or better at measured value.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 14/38
- Maximum period between calibration: As recommended by manufacturer but not
more than 12 months.
Instrument specifications for other temperature applications:
- Accuracy: ± 0.5 K or better at measured value.
- Scale divisions (mercury-in-glass): 1.0 K or better.
- Maximum period between calibration: As recommended by manufacturer but not
more than 12 months.
Lưu lượng nước / Water flow
Tính năng khí cụ:
- Độ chính xác: hơn ± 5% bao gồm độ chính xác của khí cụ đo áp suất chênh lệch.
- Chu kỳ tối đa giữa hai lần hiệu chuẩn: tùy theo nhà sản xuất nhưng không vượt quá
12 tháng.
- Các thiết bị được chấp thuận: cảm biến lưu lượng kiểu ống trích gió nhỏ.
Instrument specifications:
- Accuracy: ± 5% including accuracy of differential pressure instrument (if used).
- Maximum period between calibration: As recommended by manufacturer but not
more than 12 months.
- Acceptable devices: Pitot tube type flow.
Đo điện / Electrical
Tính năng khí cụ:
- Điện áp < 600 VAC: 3% toàn mức.
- Điện áp < 30 VDC: 3% toàn mức.
- Dòng điện < 100 A: 3% toàn mức.
- Chu kỳ tối đa giữa hai lần hiệu chuẩn: tùy theo nhà sản xuất nhưng không vượt quá
6 tháng.
Instrument specifications:
- Voltage < 600 VAC: 3% of full scale.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 15/38
- Voltage < 30 VDC: 3% of full scale.
- Current < 100 A: 3% of full scale.
- Maximum period between calibration: As recommended by manufacturer but not
more than 6 months.
Tốc độ quay / Rotational speed
Tính năng khí cụ:
- Độ chính xác: ± 5% giá trị đo.
- Chu kỳ tối đa giữa hai lần hiệu chuẩn: tùy theo nhà sản xuất nhưng không vượt quá
24 tháng.
Instrument specifications:
- Accuracy: ± 5% of measured value.
- Maximum period between calibration: As recommended by manufacturer but not
more than 24 months.
Thiết bị ghi chép / Recording instruments
Tính năng khí cụ thu thập giá trị đo theo thời gian:
- Độ chính xác: tối thiểu bằng giá trị chỉ định cho các thông số vật lý liên quan nêu
trên.
- Loại: máy ghi dữ liệu điện tử với các cảm biến tương thích hoặc máy ghi biểu đồ
nhiệt.
Máy ghi biểu đồ nhiệt: Sạc các chi tiết cảm biến trước khi sử dụng như yêu cầu của
nhà sản xuất.
Specifications for instruments collecting measured values over time.
- Accuracy: At least equal to that specified for the corresponding physical parameter
above.
- Type: Electronic data logger with appropriate sensors or thermohydrograph.
Thermohydrographs: Charge sensing element before use as recommended by the
manufacturer.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 16/38
3.5. Đo độ ồn
Sound pressure level measurements
Tổng quát / General
Đo độ ồn: Ghi các mức ồn trong mỗi một phòng họp và các phòng tương tự, khu vực
học/ đọc mở, văn phòng và bên ngoài tất cả các phòng máy.
Sound pressure level measurements: Record sound pressure levels in each and
every Conference room or the like, open study/reading areas, offices and external to
all plantrooms.
Liệt kê tất cả các số liệu về độ ồn theo nốt, dBA và NC cho mỗi khu vực.
List all acoustic data by octave, dBA and NC level for each area.
4. Hệ thống không khí
Air Systems
4.1. Cân bằng gió
Air Balancing
Tổng quát / General
Cân bằng mỗi hệ thống gió.
Balance each air handling system.
Cân bằng gió hoàn tất khi
Balancing is complete when
- Tất cả lưu lượng gió có dung sai nằm trong bảng dung sai lưu lượng gió.
All air quantities are within the tolerances in Air quantity tolerance table;
- Mỗi lưu lượng gió được đo trong phạm vi sai số khí cụ của lần đọc trước trên cùng
cấu kiện với cùng khí cụ;
Each air quantity measured is within the instrument tolerance of the previous reading
on the same component with the same instrument;
- Trở lực đi ngang các coil lạnh (nếu có) là bằng với trở lực của các coil ướt;
Resistance across the cooling coil bank (if present) is equal to the wetted coil
resistance;
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 17/38
- Trở lực tại các lọc gió (nếu có) là bằng với trở lực khi lọc bị dơ hoàn toàn;
Resistance of the filter bank (if present) is equal to that of the filter when fully loaded
with dirt;
- Tối thiểu một miệng gió của mỗi nhánh có van gió ở vị trí sụt áp nhỏ nhất;
At least one outlet on each branch has its damper at the minimum pressure drop
position;
- Tối thiểu một van gió trên ống nhánh phụ ở vị trí sụt áp nhỏ nhất ;
At least one sub-branch damper is at the minimum pressure drop position;
- Tối thiểu một van gió trên ống nhánh ở vị trí sụt áp nhỏ nhất ;
At least one branch damper is at the minimum pressure drop position;
- Đối với quạt có bộ điều tốc, tần số động cơ ≤ 50 Hz; và
For fans with variable speed drives the frequency to the motor is ≤ 50 Hz; and
- Tốc độ quạt hoặc khoảng cách góc ở tốc độ có giá trị bé nhất với các nội dung trên.
The fan speed or pitch angle is at the lowest value consistent with the above.
Giới hạn rò rỉ / Air leakage limits
Giới hạn gió rò rỉ tham chiếu tiêu chuẩn DW 144, mục 6.
Air leakage limits to DW 144, section 6.
Sai số lưu lượng gió / Air quantity tolerances
Cân bằng gió cho hệ thống đến giá trị lưu lượng chỉ định trong phạm vi +10%.
Balance air handling systems to the designated air quantities within +10%.
Tính không đồng thời / Diversity
Đối với VAV và các hệ thống khác nơi mà tổng lưu lượng gió của các cửa ra ít hơn
lưu lượng gió của quạt, cân chỉnh hệ thống sao cho
For variable air volume (VAV) and other systems where here the sum of the terminal
air quantities is less than the fan air quantity, adjust the system so that
- Lưu lượng gió tại mỗi cửa ra thuộc phạm vi bảng sai số lưu lượng gió ở mọi chế độ
tải; và
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 18/38
The flow rate at the terminals is within tolerance for all possible load situations; and
- Lưu lượng quạt thuộc phạm vi giới hạn sai số của tổng lưu lượng gió trong bảng
sai số lưu lượng gió.
The fan flow is within the tolerance limits for total air quantity in Air quantity tolerance
table.
Phương pháp đo / Measurement methods
Tổng và lưu lượng gió ống nhánh hơn 1000 L/s: theo ISO 5802
Total and branch air quantities over 1000 L/s: Measure to ISO 5802.
Các lưu lượng gió khác: Sử dụng phương pháp đo và cân bằng yêu cầu bởi
ASHRAE hoặc CIBSE.
Other air quantities: Use balancing and measurement methods recommended by
ASHRAE or CIBSE.
Không sử dụng các phương pháp sau để đo lưu lượng gió:
- Tại gần các coil bằng bất kỳ khí cụ nào.
- Tại gần các van gió bằng bất kỳ khí cụ nào.
- Tại gần các lọc gió bằng bất kỳ khí cụ nào.
- Sử dụng thiết bị đo hoạt động với dòng không khí theo chiều ngược lại với chiều
được chứng nhận.
- Lấy lưu lượng gió từ giản đồ đặc tính quạt hoặc bảng đặc tính quạt.
Do not use the following methods for air quantity measurement:
- Coil traverse using any type of instrument.
- Damper traverse using any type of instrument.
- Filter traverse using any type of instrument.
- Measurement using an instrument operating with air flow in the reverse direction to
that for which it has been certified.
- Air quantity measurement derived from fan curves or fan performance tables.
Chuẩn bị cân bằng gió / Preparation for air balancing
Trước khi bắt đầu cân bằng gió, phải chắc chắn rằng:
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 19/38
Before starting air balancing make sure that:
- Tất cả các công tác xây dựng có ảnh hưởng đến việc cân bằng gió phải được hoàn
tất. Chắc chắn rằng:
All building work that may affect the air balance is complete. Make sure that:
ü Dữ liệu thời tiết
Weather data
ü Tất cả các tấm trần được lắp đặt
All ceiling tiles in place.
ü Tất cả các cửa được gắn vào và miệng gió gắn cửa (nếu có) được lắp đặt.
All doors hung and door grilles (if applicable) installed.
ü Tất cả các cửa và cửa sổ được đóng hoặc mở theo trạng thái hoạt động bình
thường của nó.
All doors and windows are open or shut phụsistent with their normal state.
ü Tòa nhà kín gió.
Building is airtight.
ü Ống gió, trục thang, không gian trần được làm kín gió.
Builder’s work ducts, shafts and ceiling plenums are sealed airtight.
- Tất cả các ống gió hoàn tất và sạch.
All ductwork complete and clean.
- Không có sự rò khí nào có thể được cảm nhận. Kiểm tra các rò khí qua cửa, cửa
thăm lỗ mở và mối nối trong các dàn lạnh bằng bút chì khói.
There are no air leaks that can be felt. Check for leaks through doors, access panels,
penetrations and joints in air handling units using a smoke pencil.
- Ống gió mềm được lắp đặt như thiết kế và không bị hư hỏng.
Flexible duct is installed as specified and has not been damaged.
- Tất cả các van gió ngăn cháy và chỉnh lưu lượng ở vị trí mở.
All fire and balancing dampers are open.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 20/38
- Tất cả các dàn lạnh liên quan nhau đã hoàn tất và hoạt động đồng thời.
All interrelated air handling systems are complete and operating concurrently.
- Quạt, lọc coil và các cấu kiện cơ khí khác đã hoàn tất và hoạt động tốt.
Fans, coils filters and other mechanical components are complete and operating
correctly.
- Tất cả các cấu kiện điện bao gồm các thiết bị an toàn và bảo vệ quá tải đã hoàn tất
và hoạt động tốt.
All electrical components including overloads and safety devices are complete and
operating correctly.
Cân chỉnh bổ sung cho lưu lượng gió / Additional adjustment of air quantities
Tuy rằng lưu lượng gió đã được đo và trong giới hạn sai số. Nếu được yêu cầu, cần
chỉnh lưu lượng gió cho phòng lại để:
Notwithstanding that air quantities may have been measured and are within
tolerance. If so directed, adjust space air quantities to:
- Giảm thiểu cảm giác gió thổi trong phòng.
Minimise drafts.
- Đạt được nhiệt độ trong những phòng riêng hoặc từng phần của phòng thuộc các
điều kiện thiết kế đã nêu.
Achieve temperatures in individual rooms or parts of rooms that are within the stated
design conditions.
Trình lại báo cáo: nếu lưu lượng gió thay đổi sau khi trình báo cáo cân bằng gió,
trình lại các báo cáo thể hiện các giá trị mới.
Resubmit reports: If air quantities are altered after submission of air balance reports,
resubmit reports showing new values.
Hoàn tất cân bằng gió / On completion of air balancing
Khi cân bằng gió hoàn tất:
- Đánh dấu vị trí cuối cùng của van gió
- Niêm kín lỗ thử nghiệm trên ống gió
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 21/38
ü Phân lớp ống gió ≤ 500: nút cao su hoặc plastic.
ü Phân lớp ống gió > 500: tấm che cùng loại vật liệu với ống gió.
- Đặt hệ thống về chế độ hoạt động bình thường.
- Trình báo cáo cân bằng gió.
When air balancing is complete:
- Mark final position of dampers.
- Seal test holes in ductwork.
ü Duct pressure class ≤ 500: Rubber or plastic plugs.
ü Duct pressure class > 500: Cover plates of same material as the duct.
- Set system into normal operation.
- Submit air balance reports.
4.2. Chế độ vận hành khi có cháy
Fire mode operation
Tổng quát / General
Thử nghiệm tất cả hệ thống đòi hỏi phải hoạt động khi có cháy.
Test all systems required to operate in fire mode.
Những hệ thống liên quan: Thử nghiệm các hệ thống gió để vận hành tốt cùng với
các hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hệ thống liên quan khác.
Related systems: Test air handling systems for correct operation in conjunction with
fire protection and other related systems.
Reset: Thẩm tra lại tất cả các hệ thống phải trở về chế độ hoạt động bình thường
sau khi hoạt động ở chế độ có cháy.
Reset: Verify that all systems return to normal operating mode after fire mode
operation.
Van gió ngăn khói và ngăn cháy: Thử nghiệm rằng các van gió ngăn khói và ngăn
cháy đóng hoàn toàn với các quạt hoạt động.
Fire and smoke dampers: Test that fire and/or smoke dampers close fully with fans
operating.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 22/38
Thời điểm: Hoàn tất các thử nghiệm trước ngày hoàn tất thực tế.
Timing: Complete testing before practical completion.
4.3. Rò bên ngoài van gió điều khiển động cơ
Motorised outside air damper leakage
Thử nghiệm / Testing
Thử nghiệm rò bên ngoài mỗi van gió điều khiển động cơ.
Test each motorised outside air damper for leakage.
Tiêu chuẩn rò: thấp hơn giới hạn độ rò cho phép của van gió.
Leakage criterion: Less than the stated damper leakage rate.
Thủ tục / Procedure:
- Chỉnh van gió đóng và mở hoàn toàn. Kiểm tra xem có dịch chuyển bất thường và
tốt.
Drive damper fully open and closed. Check for uneven motion and correct.
- Chỉnh van gió đóng hoàn toàn và kiểm tra độ rò.
Drive damper fully closed and test for leakage.
Phương pháp thử nghiệm độ rò trên công trường: Hoặc
Site leakage test methods: Either
- Rà theo các cánh gió xem có rò gió không bằng bút chì khói với giả sử rằng tiếp
cận van gió không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm; hoặc
scan blade edges for leaks with smoke pencil provided that gaining access to the
damper will not affect the test results; or
- Đo lưu lượng gió rò bằng cách đóng van gió hồi và đo lưu lượng rò bằng ống trích
gió nhỏ đưa ngang. So sánh với biểu đồ rò/ áp suất của nhà sản xuất van gió.
measure leakage air quantity by shutting return air damper and measuring leakage
air quantity by pitot traverse. Correlate to damper manufacturer’s published
pressure/leakage charts.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 23/38
4.4. Báo cáo cân bằng gió
Air balance reports
Bao gồm các nội dung sau trong báo cáo cân bằng gió:
Include the following on the air balance reports:
- Ngày, giờ và vị trí thử nghiệm.
Date, time and place of test.
- Thiết bị đo sử dụng và ngày hiệu chuẩn.
Instrumentation used and its date of calibration.
- Tên, chức danh và chữ ký của người chịu trách nhiệm thử nghiệm.
Name, position and signature of person responsible for test.
- Nhiệt độ môi trường bên ngoài và / hoặc các hệ số liên quan khác.
Ambient temperature and/or other relevant factors.
- Đánh dấu mặt bằng & sơ đồ của hệ thống được chạy thử và nghiệm thu.
Marked up floor plan & schematic of work commissioned.
- Đối với mỗi miệng gió:
For each terminal grille and diffuser:
ü Số tham chiếu của miệng gió thể hiện trên bản vẽ thi công. Liệt kê các các miệng
gió theo từng ống gió nhánh.
Grille or diffuser reference number as shown on the shop drawings. List outlets on
a branch by branch basis.
ü Lưu lượng gió thiết kế.
Design air quantity.
ü Đơn vị đo (L/s; m/s)
Measured value (e.g. L/s, m/s).
ü Hệ số thiết bị đo hoặc phễu hứng gió
Hood or instrument factor.
ü Hệ số diện tích của nhà sản xuất miệng gió nếu áp dụng.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 24/38
Grille or diffuser manufacturers area factor if applicable.
ü Lưu lượng gió đo được tại chỗ tính bằng L/s tính từ các số trên.
Site measured air quantity in L/s calculated from the above.
ü Lưu lượng gió đo được theo phần trăm lưu lượng gió thiết kế.
Measured air quantity as a percentage of design air quantity.
ü Tổng lưu lượng gió ống gió nhánh đo được và của cả hệ thống và tỉ lệ phần trăm
so với thiết kế.
Sum of measured branch and system air quantities and percentage of designed
air flow rate.
- Đối với mỗi quạt:
For each fan:
ü Tên quạt và vị trí
Fan designation and location.
ü Phương pháp đo tổng lưu lượng gió
Total air quantity measurement method.
ü Vị trí đo
Location of measurement point.
ü Độ sụt áp coil lạnh ướt và độ sụt áp lọc gió dơ tái tạo
Simulated wet cooling coil pressure drop and dirty filter pressure drop.
ü Nhiệt độ gió ra
Air off temperature.
ü Nhiệt độ gió vào
Air on temperature.
ü Lưu lượng gió thiết kế
Design air quantity.
ü Giá trị đo bằng ống trích gió nhỏ (nếu sử dụng) hoặc các giá trị đo khác được sử
dụng để xác định độc lập tổng lưu lượng gió.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 25/38
Pitot readings (if used) or other measured values used to independently determine
total fan air quantity.
ü Lưu lượng gió đo được tại chỗ tính bằng L/s tính từ các số trên.
Site measured air quantity in L/s calculated from the above.
ü Lưu lượng gió đo được theo phần trăm lưu lượng gió thiết kế.
Measured air quantity as a percentage of design air quantity.
ü Tổng lưu lượng gió ống gió nhánh đo được và của cả hệ thống và tỉ lệ phần trăm
so với thiết kế.
Measured air quantity as a percentage of the sum of the individual diffuser and
grille air quantities.
ü Bước cánh và/hoặc tốc độ quạt áp dụng.
Blade pitch and/or fan speed as applicable.
ü Tần số của bộ điều tốc (nếu có lắp đặt)
Variable speed drive frequency (if V.S.D. is installed).
ü Dòng điện động cơ đo được và dòng đầy tải trên bảng tên động cơ.
Measured motor current and name plate full load current.
ü Thể hiện điểm hoạt động cuối cùng trên đường cong đặc tính quạt.
Show the final operating point on the fan characteristic curve.
- Chênh lệch áp suất tĩnh qua:
Static pressure differentials across:
ü Mỗi bộ lọc gió khi sạch
Each filter bank when clean.
ü Mỗi coil lạnh và nóng
Each cooling and heating coil.
ü Mỗi quạt
Each fan.
- Áp suất tĩnh ống gió tại:
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 26/38
Duct static pressure at:
ü Trước khi qua lọc gió
Entry to filters.
ü Trước khi vào quạt
Entry to each fan.
ü Ổng gió ra của dàn lạnh lớn
At duct discharge from air handling unit.
ü Mỗi ống đứng của hệ thống ống gió cấp và hồi phục vụ cho nhiều tầng.
At each riser connection for supply and return systems serving multiple floors.
4.5. Chênh lệch áp suất không khí trong phòng
Room air pressure differentials
Tổng quát / General
Điều chỉnh lưu lượng gió và các chi tiết điều khiển để đạt được áp suất chênh lệch
chỉ định giữa các khu vực hoặc đòi hỏi phù hợp với các các luật và tiêu chuẩn áp
dụng. Cân chỉnh hệ thống để đạt được dãy áp suất chênh lệch yêu cầu giữa các
phòng kế nhau.
Adjust air flows and controls (where available) to achieve designated differential
pressures between spaces or required to meet applicable codes and standards.
Adjust systems to achieve the required sequence of differential pressures between
successive rooms.
Chênh lệch áp suất quá nhỏ: cân chỉnh hệ thống sao cho lưu lượng yêu cầu hoặc
chênh lệch áp suất giữa các phòng có thể phát hiện.
Pressure differentials without numerical value: Adjust the systems so that the
required air flows or pressure differential between the rooms is detectable.
Trạng thái thử nghiệm: điều chỉnh hệ thống với các phòng ở trạng thái hoạt động
bình thường và các cửa đóng lại trừ khi các cửa mở ra ở chế độ hoạt động bình
thường.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 27/38
Test conditions: Adjust systems with the rooms in normal operating condition and
doors closed except where the normal operating condition requires that the doors be
open.
Lưu ý: báo cáo các vị trí của toà nhà có độ rò vượt quá để chúng được làm kín lại.
Notification: Report locations of excessive building air leakage so they can be sealed.
Thủ tục / Procedure
Chỉnh hệ thống theo trình tự sau:
- Cân bằng gió cấp đến giá trị và dung sai thiết kế.
- Cân bằng gió hồi và thải đến giá trị và dung sai thiết kế.
- Cân chỉnh các thiết bị điều khiển (nếu có) đến các giá trị thiết kế.
- Đo chênh lệch áp suất.
- Điều chỉnh lại lưu lượng gió hồi và hút để đạt được áp suất chênh lệch thiết kế nếu
vẫn chưa đạt được. Không được thay đổi lưu lượng gió cấp khác với giá trị thiết kế.
Adjust systems in the following sequence:
- Balance supply air to designated values and tolerances.
- Balance return and exhaust air to designated values and tolerances.
- Adjust controls (if applicable) to designated functions.
- Measure differential pressures.
- Re-adjust return and exhaust air quantities to achieve designated differential
pressures if not achieved through the above. Do not alter supply air from designated
values.
Báo cáo / Reports
Cung cấp các báo cáo lưu lượng gió như chỉ định trong Báo cáo cân bằng gió. Thể
hiện trên báo cáo những chỗ lưu lượng gió hồi và hút thay đổi so với thiết kế để đạt
được áp suất chênh lệch.
Provide reports on air flow rates as specified in Air balance reports. Show on the
reports where return and exhaust air quantities has been varied from design values
to achieve differential pressures.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 28/38
Báo cáo bổ sung: cung cấp báo cáo bổ sung chỉ ra chênh lệch áp suất phòng đo
được hoặc phát hiện được.
Additional reports: Provide additional reports giving the measured or detected room
pressure differentials.
5. Hệ thống nước
Water systems
5.1. Cân bằng nước
Water balancing
Tổng quát / General
Cân bằng mỗi hệ thống nước.
Balance each water system.
Cân bằng nước hoàn tất khi
Balancing is complete when
- Tất cả các lưu lượng nước có dung sai nằm trong giới hạn dung sai cho phép.
All water quantities are within specified tolerances;
- Mỗi lưu lượng nước được đo trong phạm vi sai số khí cụ của lần đọc trước trên
cùng cấu kiện;
Water quantities measured are within the instrument tolerance of previous readings
on the same component;
- Có tối thiểu một van cân bằng trên mỗi ống nhánh mở hoàn toàn;
At least one balancing valve on each branch is fully open;
- Có tối thiểu một van cân bằng trên ống nhánh mở hoàn toàn;
At least one branch balancing valve is fully open;
- Đối với các bơm có bộ điều tốc, tần số đến động cơ ≤ 50 Hz;
For pumps with variable speed drives, the frequency to the motor is ≤ 50 Hz;
- Các van cân bằng của bơm (nếu có lắp đặt) mở hoàn toàn;
The pump balancing valves (if fitted) are fully open;
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 29/38
- Đường kính cánh bơm không lớn hơn 5% để đạt được những nội dung trên; và
The pump impeller diameter is not more than 5% greater than that to achieve the
above; and
- Bất kỳ bước nào đòi hỏi để đạt được điện năng tiêu thụ của bơm thực tế thấp nhất
được thực hiện.
Any other steps required to achieve lowest practicable pump power consumption
have been taken.
Sai số lưu lượng nước / Water quantity tolerances
Cân bằng hệ thống nước đến lưu lượng thiết kế trong khoảng sai số sau:
Balance water systems to the designated water quantities within the following
tolerances:
- Chiller, tháp làm lạnh, bộ trao đổi nhiệt (hoặc nồi hơi): ± 5% lưu lượng định mức.
Chillers, cooling towers, heat exchangers (or boilers): ± 5% designated flow rate.
- Coil và thiết bị cùng loại: ± 10% lưu lượng định mức.
Coils and terminals: ± 10% designated flow rate.
- Đường chạy vòng qua coil bằng van ba ngả: ± 10% lưu lượng định mức.
Bypass on coils with three way valves: ± 10 designated flow rate.
- Tổng lưu lượng hệ thống: ± 5% lưu lượng định mức.
Total system flow: ± 5% designated flow rate.
Tính không đồng thời / Diversity
Đối với hệ thống có tổng lưu lượng nước tại coil ít hơn lưu lượng nước bơm, cân
chỉnh hệ thống sao cho
- Lưu lượng tại coil thuộc phạm vi sai số lưu lượng ở mọi chế độ tải; và
- Tổng lưu lượng thuộc phạm vi ± 5% lưu lượng định mức bơm thiết kế.
For systems where the sum of the coil water quantities is less than the pump water
quantity, adjust the system so that
- the flow rate at the coils is within tolerance for all possible load situations; and
- the total flow is within ± 5% designated pump flow rate.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 30/38
Chuẩn bị cân bằng nước / Preparation for water balancing
Trước khi bắt đầu cân bằng nước, chắc chắn rằng:
Before starting water balancing ensure that:
- Hệ thống đã hoàn tất.
The system is complete.
- Thử nghiệm áp suất hoàn tất và không có sự rò khí.
Pressure testing is complete and no leaks exist.
- Tất cả công tác vệ sinh hệ thống hoàn tất và hệ thống được đổ đầy nước xử lý cuối
cùng.
All system cleaning is complete and system is filled with final treated water if used.
- Khí được xả ra khỏi toàn bộ các phần của hệ thống.
Air has been thoroughly vented from all parts of the system.
- Tất cả các van điều khiển tự động mở hoàn toàn.
All automatic control valves are fully open.
- Tất cả các lọc Y và lọc nước đã sạch.
All strainers and water filters are clean.
- Nhiệt độ nước gần bằng với nhiệt độ hoạt động thiết kế.
Water temperatures are close to specified operating temperatures.
- Tất cả các hệ thống liên quan lẫn nhau được hoàn tất và hoạt động đồng thời.
All inter-related systems are complete and operating concurrently.
- Tất cả các cấu kiện điện bao gồm các thiết bị an toàn và bảo vệ quá tải đã hoàn tất
và hoạt động tốt.
All electrical components including overloads and safety devices are complete and
operating correctly.
Phương pháp đo lưu lượng nước / Water flow measurement methods
Sử dụng phương pháp đo và cân bằng yêu cầu bởi ASHRAE hoặc CIBSE.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 31/38
Hệ thống nhiều bơm: thử nghiệm lưu lượng tổng của mỗi bơm riêng biệt nếu bơm
chạy thường trực và bơm dự phòng cùng được lắp đặt.
Use balancing and measurement methods recommended by ASHRAE or CIBSE.
Multiple pump systems: Test total flow of each pump individually if duty and stand-by
pumps are installed.
Cùng với các yêu cầu của ASHRAE và CIBSE, các phương pháp sau được chấp
nhận:
In addition to the recommendations of ASHRAE and CIBSE, the following
measurement methods are acceptable:
- Van cân bằng được hiệu chuẩn: đồng hồ điện tử microprocessor được cung cấp
bởi nhà sản xuất van, được thiết kế riêng biệt cho việc đo và thể hiện các đơn vị lưu
lượng (không đo độ chênh lệch áp suất).
Calibrated balancing valves: Microprocessor based electronic meter supplied by the
valve manufacturer, designed specifically for the purpose and displaying results in
units of flow rate (not differential pressures).
- Bất kỳ kiểu lưu lượng nào: thiết bị đo lưu lượng kiểu ống trích nhỏ được chứng
nhận bởi nhà sản xuất chính xác đến ± 5% trên khoảng lưu lượng nước mong đợi.
Any type of flow: Pitot type flow measuring device certified by the manufacturer to be
accurate to within ± 5% over the range of water flow anticipated.
Không sử dụng các phương pháp sau để đo lưu lượng nước:
Do not use the following methods for water flow rate measurement:
- Lấy lưu lượng nước và độ lệch áp từ giản đồ đặc tính bơm của nhà sản xuất hoặc
bảng đặc tính bơm.
Water flow rate derived from pump manufacturer’s curves or tables for pump flow
rate and pressure differential.
- Lấy lưu lượng nước tương đương với độ sụt áp từ thông số của nhà sản xuất
không được chứng nhận.
Water flow rate derived from uncertified manufacturer’s data on flow rate equivalent
to pressure drops.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 32/38
Hoàn tất / Completion
Khi cân bằng nước hoàn tất:
- Đánh dấu vị trí cuối cùng của van cân bằng nước hiệu chuẩn.
- Đánh dấu vị trí cân bằng của tay van trên van sử dụng tay.
- Ghi chép số vòng mở cho van vận hành ren.
- Tháo bỏ các chi tiết tạm.
- Đặt hệ thống về chế độ hoạt động bình thường.
- Trình báo cáo cân bằng nước.
When water balancing is complete:
- Lock final balancing position of calibrated balancing valves.
- Mark balanced position of lever on lever operated valves.
- Record turns open for screw operated valves.
- Remove any temporary provisions.
- Set system into normal operation.
- Submit water balance reports.
5.2. Báo cáo cân bằng nước
Water balance reports
Tổng quát / General
Bao gồm các nội dung sau trong báo cáo cân bằng nước:
Include the following on water balance reports:
- Ngày, giờ và vị trí thử nghiệm.
Date time and place of test.
- Thiết bị đo sử dụng và ngày hiệu chuẩn.
Instrumentation used and its date of calibration.
- Tên, chức danh và chữ ký của người chịu trách nhiệm thử nghiệm.
Name, position and signature of person responsible for test.
- Nhiệt độ môi trường bên ngoài và / hoặc các hệ số liên quan khác.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 33/38
Ambient temperature and/or other relevant factors.
- Đánh dấu mặt bằng & sơ đồ của hệ thống được chạy thử và nghiệm thu.
Marked up floor plan & schematic of work commissioned.
- Đối với mỗi coil hoặc thiết bị:
For each coil or terminal:
ü Tên gọi và vị trí coil
Coil designation and location.
ü Phương pháp đo
Measurement method.
ü Lưu lượng nước thiết kế.
Design water quantity.
ü Nhiệt độ nước vào và ra
Temperature in/ out.
ü Các giá trị đo để xác định khối lượng nước.
Measured values used to determine water quantity.
ü Hệ số nhà sản xuất (nếu áp dụng)
Manufacturer’s factor (if applicable).
ü Lưu lượng nước đo được tại chỗ tính từ các giá trị đo trên.
Site measured water quantity calculated from the above measured values.
ü Lưu lượng nước đo theo phần trăm lưu lượng nước thiết kế.
Measured water quantity as a percentage of design water quantity.
ü Lưu lượng nước đo theo tỉ lệ phần trăm so với tổng lưu lượng nước mỗi coil.
Measured water quantity as a percentage of sum of individual coil water quantities.
ü Vị trí cài đặt tay van tròn của van cân bằng đã hiệu chuẩn (nếu áp dụng).
Handwheel setting of calibrated balancing valves (where applicable).
- Đối với mỗi bơm:
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 34/38
For each pump:
ü Tên bơm và vị trí
Pump designation and location.
ü Đường kính cách công tác
Impeller diameter.
ü Lưu lượng nước
Water quantity.
ü Cột áp
Head.
ü Tần số ra của bộ điều tốc (nếu có lắp đặt)
If variable speed drive (VSD) is installed: VSD output frequency.
ü Dòng điện động cơ đo được và dòng đầy tải trên bảng tên động cơ.
Measured motor current and name plate full load current.
ü Thể hiện điểm hoạt động cuối cùng trên đường cong đặc tính bơm.
Show the final operating point on the pump characteristic curve.
- Đối với mỗi bộ trao đổi nhiệt:
For each heat exchanger
ü Tên gọi và vị trí của bộ trao đổi nhiệt.
Heat exchanger designation & location.
ü Sụt áp trong mỗi mạch.
Pressure drop in each circuit.
ü Lưu lượng thiết kế trên mỗi mạch.
Design flow in each circuit.
ü Lưu lượng đo được trên mỗi mạch.
Measured flow in each circuit.
ü Nhiệt độ dưới điều kiện thiết kế đầy tải.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 35/38
Temperatures under maximum design conditions.
ü Nhiệt độ nước đo ở chế độ thiết kế đầy tải.
Measured water temperatures under maximum design conditions.
- Nhiệt độ nước tương thích với hệ thống và thiết bị lắp đặt.
Water temperatures appropriate to the system and plant installed.
- Vị trí của van cân bằng (số vòng mở)
Setting of balancing valves (e.g. number of turns open).
6. Điều khiển
Controls
6.1. Điều khiển tự động
Automatic controls
Tổng quát / General
Thử nghiệm tất cả các phần cứng và phần mềm hệ thống thiết bị điều khiển về tính
hoạt động tốt.
Test all controls hardware and software for correct operation.
Hiệu chuẩn các cảm biến / Sensor calibration
Hiệu chuẩn tất cả các cảm biến về phạm vi sai số chỉ định của cảm biến.
Calibrate all sensors to within the specified accuracy of the sensor.

6.2. Kiểm soát an toàn
Safety controls
Thử nghiệm / Testing
Thử nghiệm mỗi thiết bị an toàn bằng cách tạo ra các chế độ không an toàn mà bộ
điều khiển có mục đích bảo vệ.
Giám sát: Đảm bảo rằng các giám sát phù hợp và các biện pháp an toàn được thực
hiện khi thử nghiệm.
Test each safety control and facility by simulating the unsafe condition that the
control is intended to protect against.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 36/38
Monitoring: Ensure that adequate monitoring and safety measures are in place for
the test.
7. Hoàn tất
Completion
7.1. Thử nghiệm hoàn tất
Completion tests
Tổng quát / General
Thực hiện các thử nghiệm chấp thuận và thử nghiệm cuối cùng.
Carry out acceptance tests and final tests.
Thử nghiệm đặc tính điều hoà và đặc tính nhiệt /
Heating and airconditioning performance tests
Tổng quát: Ngoài việc cân bằng, chạy thử và nghiệm thu, thử nghiệm hiệu suất của
hệ thống điều hoà trong quá trình bảo trì.
General: In addition to balancing and commissioning, test performance of air
conditioning systems during the maintenance period.
Thiết bị đo: máy ghi dữ liệu điện tử với các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm hoặc máy ghi
biểu đồ nhiệt.
Instrumentation: Electronic data logger with temperature and humidity sensors or
thermohydrograph.
Hệ thống điều khiển tự động: Nếu hệ thống điều khiển tự động được chỉ định để trợ
giúp ghi các giá trị đo được, cung cấp các giá trị dữ liệu định hướng của giá trị đo
được trong cùng một chu kỳ thời gian.
Automatic control system: If the automatic control system has been specified to have
facilities for logging sensed values, provide trend logs of sensor values over the
same periods.
Đặc tính: Ghi nhiệt độ bầu khô và độ ẩm tương đối ở mỗi vị trí liên tục hai chu kỳ
khác nhau tối thiểu 24 giờ.
Performance: Record dry-bulb and relative humidity at each location continuously for
2 separate periods of at least 24 hours.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 37/38
Báo cáo: cung cấp kết quả đồ thị của các giá trị ghi lại bởi thiết bị đo cùng với đồ thị
ghi lại hệ thống điều khiển tại những nơi có hệ thống này.
Reports: Provide graphical printout of values recorded by instrument together with
control system log graphs where this facility is provided.
Động cơ / Motors
Thử nghiệm hiệu suất thiết bị dẫn động động cơ: thử nghiệm đặc tính. Cân chỉnh
thiết bị bảo vệ quá tải bằng nhiệt cho giá trị dòng điện thực tế và ghi nhận dòng điện
đo được và giá trị quá tải cài đặt.
Motor-driven equipment performance tests: Test for performance. Adjust thermal
overloads for actual current and record measured current and overload settings.
7.2. Hướng dẫn vận hành
Operator instruction
Tổng quát / General
Thời gian: Hướng dẫn phải có sẵn trong suốt thời gian chạy thử và nghiệm thu và
chạy rà. Đã bao gồm 12 lần x 4 giờ cho các phần chính thức.
Định dạng: thực hiện hướng dẫn tại chỗ để làm quen với toàn bộ các trang thiết bị.
Cũng phải thực hiện đào tạo dạng hội thảo để bao gồm hết các cấu kiện chính yếu.
Duration: Instruction to be available for the whole of the commissioning and running-
in periods. Allow for 12 off x 4 hour formal sessions.
Format: Provide on site instruction to give familiarity with the whole plant. Also
provide seminar instruction to cover all major components.
7.3. Chứng nhận
Certification
Tài liệu hợp đồng: cung cấp giấy chứng nhận rằng sự lắp đặt tuân thủ tất cả các khía
cạnh của tài liệu hợp đồng.
Những yêu cầu của cơ quan nhà nước: cung cấp chứng nhận phù hợp với các yêu
cầu của cơ quan nhà nước liên quan.
Contract documents: Provide certification that the installation complies in all respects
with the contract documents.
Mechanical commissioning & Report Guidlines
Page 38/38
Statutory requirements: Provide certification of compliance with the relevant statutory
requirements.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful