ŠTUDUJTE V MAĎARSKU!

CUDZOJAZYČNÉ VYSOKOŠKOLSKÉ
PROGRAMY V MAĎARSKU
CIEĽ CESTY: MAĎARSKO

OBSAH
1 POĎTE DO MAĎARSKA ZA ÚČELOM ŠTÚDIA ALEBO
VÝSKUMU 5
1.1 O Maďarsku 5
1.2 Fakty a čísla spojené s Maďarskom 5
1.3 Slávni Maďari 6
2 MAĎARSKÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVO –
VŠEOBECNÝ ÚVOD 8
2.1 Všeobecné informácie o maďarskom vysokom školstve 8
2.2 Univerzity a vysoké školy 8
2.3 Diplomy a tituly 9
2.4 Štruktúra vysokoškolského vzdelávania 9
2.5 Poriadok akademického roku 10
2.6 Kvalita a konkurencieschopnosť 10
2.7 Spolupráca univerzít a firiem 10
3 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM A VÝSKUM
V MAĎARSKU 12
3.1 Doktorandské a PhD štúdium v Maďarsku 12
3.2 Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu 12
3.3 Výnimočné maďarské vedecké výsledky 12
4 ŠTÚDIUM V MAĎARSKU 14
4.1 Vysokoškolské štúdium v Maďarsku - ak ste zahraničným
študentom 14
4.2 Školné 17
4.3 Zahraniční poslucháči v Maďarsku 17
5 PRAKTICKÉ VEDOMOSTI (AK SA CHYSTÁTE
DO MAĎARSKA) 18
5.1 Maďarčina 18
5.2 Vízum 18
5.3 Povolenie k pobytu 19
5.4 Náklady na živobytie 20
5.5 Ubytovanie 22
5.6 Zdravotné poistenie 22
5.7 Príprava - 10 užitočných krokov, ak sa chystáte do Maďarska 23
6 HLAVNÉ VEDNÉ OBLASTI ŠTUDIJNÝCH
A VÝSKUMNÝCH PROGRAMOV 24
7 ZOZNAM MAĎARSKÝCH UNIVERZÍT
A VYSOKÝCH ŠKÔL 25
MILÝ NÁŠ BUDÚCI POSLUCHÁČ!
Chceli by ste študovať v zahraničí? Chceli by ste študovať v srdci Euró-
py, v Maďarsku? Maďarsko je krajinou s bohatou historickou minulos-
ťou. V tomto informačnom zošite, resp. na našej webovej stránke by
sme Vám chceli poskytnúť informácie o systéme maďarského vyso-
kého školstva, osobitne o cudzojazyčných programoch, študijných a
výskumných príležitostiach dostupných pre zahraničných záujemcov,
ako aj o praktických poznatkoch dôležitých pre cestujúcich (okrem
iných o cestovných a ubytovacích možnostiach, o školnom a vízo-
vých požiadavkách).
Cieľom tohto informačného zošita je vzbudiť záujem o maďarské
vysoké školstvo v kruhu tých, ktorí plánujú štúdium v zahraničí a v
Maďarsku sa chcú zúčastniť študijných programov pred udelením
diplomu, po ňom, alebo sa zaujímajú o doktorandské štúdium (BA,
MA, PhD), alebo sa chcú zapojiť do výskumných programov v Maďar-
sku. Na nasledujúcich stránkach krátko predstavíme systém maďar-
ského vysokého školstva, študijné možnosti dostupné v Maďarsku
pre zahraničných študentov, a samozrejme aj Maďarsko. Dúfame, že
tu uvedené informácie budete pokladať za užitočné. Veríme, že sa
rozhodnete pre štúdium v Maďarsku a využijete možnosti ponúkané
maďarským vysokým školstvom, pohostinnosť našich vynikajúcich
univerzít a vysokých škôl a zároveň sa oboznámite aj s maďarskou
kultúrou a bohatým kultúrnym dedičstvom.
PREČO SA OPLATÍ ŠTUDOVAŤ V ZAHRANIČÍ?
V dobe súčasnej globálnej informačnej spoločnosti je čoraz silnej-
ším trendom, že vysokoškolskí a univerzitní poslucháči strávia počas
svojho štúdia jeden alebo aj viac polrokov na zahraničnej univerzite
či vysokej škole v záujme prehĺbenia si svojich poznatkov, resp. pre-
to, aby sa zoznámili aj s inými kultúrami a jazykmi a aby získali nové
skúsenosti. Na medzinárodnom trhu práce, kde je konkurencia čoraz
väčšia, sú výhodou študijné skúsenosti zo zahraničia, veď aj pracovné
prostredie sa stáva čoraz viac medzinárodným, a medzi požiadavkami
rôznych friem už fgurujú aj interkulturálne zručnosti a kompetencie.
PROGRAM CAMPUS HUNGARY
Cieľom Programu Campus Hungary je motivovať a podporovať
medzinárodnú poslucháčsku mobilitu v Maďarsku za zvyšovania
počtu zahraničných poslucháčov v krajine a maďarských v zahrani-
čí. Program rovanko ponúka pomoc prichádzajúcim a vycestujúcim
poslucháčom, zabezpečuje pre nich potrebné informácie. Program
Campus Hungary je súčasťou Národného programu excelentnosti
odštartovaného roku 2012, ktorý si vytýčil za cieľ popularizáciu ma-
ďarského vysokého školstva a poskytovanie informácií o ňom. Kance-
lária Programu Campus Hungary funguje ako organizačná jednotka
Balassiho inštitútu, a dohľad nad programom vykonáva Ministerstvo
ľudských zdrojov a Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti.
POĎTE ŠTUDOVAŤ DO MAĎARSKA A STRÁVTE
NEZABUDNUTEĽNÉ TÝŽDNE, MESIACE, ALEBO AJ ROKY
NA NIEKTOREJ NAŠEJ RENOMOVANEJ UNIVERZITE ALEBO
VYSOKEJ ŠKOLE! VERÍME, ŽE ČOSKORO VÁS BUDEME MÔCŤ
PRIVÍTAŤ V NAŠEJ VLASTI!
Tím Campus Hungary
1 POĎTE DO MAĎARSKA ZA ÚČELOM
ŠTÚDIA ALEBO VÝSKUMU
1.1 O Maďarsku
Maďarsko je malým štátom v srdci Európy, má však viac než tisícročnú
minulosť. K menu prvého uhorského kráľa, Štefana I. (svätého) sa via-
že vytvorenie jednotného kresťanského štátu, Uhorska v 11. storočí,
čím zároveň uzatvoril aj spojenectvo s Rímom. V 15. storočí Uhorsko
už bolo jedným z najsilnejších štátov z ekonomického, vojenského
aj kultúrneho hľadiska. Naša krajina od jej založenia zohráva dôležitú
úlohu v dejinách regiónu i celej Európy. Naši umelci, vedci a politici
s mimoriadnym nadaním prispeli k tomu, aby Maďarsko (a predtým
Uhorsko) bolo prítomné v medzinárodnom politickom, vedeckom a
kultúrnom živote ako určujúci aktér.
1.2 Fakty a čísla spojené s Maďarskom
OBYVATEĽSTVO: 9.935 miliónov
ROZLOHA: 93,030 km
2

URBANIZÁCIA: približne 70 percent obyvateľstva žije v mestách ale-
bo mestských sídlach. Obyvateľstvo Budapešti a jej aglomerácie tvorí
30% mestského obyvateľstva.
• Hlavné mesto: hlavné mesto Maďarska je Budapešť. Počet jej oby-
vateľov: 1,74 milióna osôb. Mnohí tvrdia, že je jedným z najkrajších
miest Európy.
• Veľkomestá: Významnejšie mestá, napríklad Debrecen (Debrecín),
Szeged (Segedín), Miskolc (Miškovec), Pécs (Päťkostolie) a Győr
(Ráb) sú vďaka rozsiahlej dopravnej sieti a cestnej infraštruktúre
ľahko dostupné.
JAZYK: Úradným jazykom je maďarčina, ktorá je zároveň aj materin-
ským jazykom prevažnej väčšiny (97%) obyvateľstva.
Podnebie: Podnebie krajiny je kontinentálne.
POLITICKÉ ZRIADENIE:
• Štátna forma: Maďarsko je parlamentnou demokraciou.
• Maďarsko je plnoprávnym členom Európskej únie od 1. mája 2004.
• Hospodárstvo: Maďarsko je trhovou ekonomikou.
V uplynulých dvadsiatich rokoch sa Maďarsko stalo lákavým cieľom
pre investorov a mnohé veľké nadnárodné spločnosti vytvorili svoje
regionálne sídla v našej vlasti. Maďarské podniky si pritom v uplynu-
lých rokoch vydobyli mimoriadne pozície na regionálnych trhoch.
5
KULTÚRA A POHOSTINNOSŤ:
• Maďari sú známi svojou pohostinnosťou a kuchyňou.
• Kultúrne a športové podujatia a udalosti (napríklad vynikajúce
operné a divadelné predstavenia, flmové programy a medziná-
rodné športové súťaže) taktiež tvoria organickú súčasť bežného
života Maďarov.
• Najväčší európsky festival populárnej hudby, Sziget, usporadúvajú
každoročne na jednom z dunajských ostrovov Budapešti.
O Maďarsku sa dozviete ešte viac na webovej stránke www.
gotohungary.com.
SME HRDÍ NA TO, ŽE SA NA ZOZNAME SVETOVÉHO
KUTÚRNHO DEDIČSTVA UNESCO NACHÁDZAJÚ VIACERÉ
ATRAKCIE Z MAĎARSKA:
• Budapešť s nábrežiami Dunaja, Hradnou štvrťou v Budíne a triedou
Andrássy út
• Kultúrna krajina historickej vinohradníckej oblasti Tokaj
• Karnevál Busó v Mohácsi: fašiangový sprievod masiek na vyháňa-
nie zimy
• Stará časť obce Hollókő a jej prostredie
• Kultúrna krajina Neziderské jazero (Fertő / Neusiedlersee)
• Jaskyne v Aggtelek a Slovenského krasu v severnom Maďarsku
• Národný park Hortobágy – Puszta
• Benediktínske arciopátstvo v Pannonhalme a jeho prírodné pros-
tredie
• Starokresťanský cintorín v Pécsi (Sopianae)
• Tradičná výšivka „matyó”
• Maďarská tradícia sokoliarstva
1.3 Slávni Maďari
Maďari sú talentovaní a vynaliezaví ľudia, preto na zoznamoch mimo-
riadnych vynálezcov, hudobníkov, umelcov a športovcov fgurujú na
popredných miestach. Niekoľkí z nich:
VYNÁLEZCOVIA:
• Albert Szent-Györgyi (1893-1986), vedec, nositeľ Nobelovej ceny
za medicínu a fyziológiu (1937). K jeho menu sa viaže objavenie
vitamínu C a zložiek a reakcií citrátovho cyklu.
• József László Bíró (1899-1985), vynálezca guľôčkového pera.
• Ernő Rubik (nar. 1944) k jeho menu sa viaže zostrojenie najzná-
mejšej trojdimenzionálnej skladačky sveta, Rubikovej kocky.
• József Galamb (1881-1955) strojný inžinier, spoluprojektant prvé-
ho auta pre široké masy, Ford modelu T.
• János Irinyi (1817-1895) vynálezca zápaliek, ktoré sa zapaľujú ne-
hlučne a bez výbuchu.
6
• Dénes Gábor (1900-1979) získal Nobelovu cenu za fyziku v roku
1971 za vynález hologramu.
• Tivadar Puskás (1844-1893) inžinier, vynálezca. V roku 1892 si dal
zaregistrovať jeden zo svojich skvelých vynálezov, Telefonický
hlásnik, ktorý vysielal správy a programy a v mnohých ohľadoch sa
môže považovať za predchodcu rozhlasu.
UMENIA
Dlhý rad maďarských skladateľov, maliarov a iných umelcov prispie-
val k zveľadeniu svetového kultúrneho dedičstva (napríklad Zoltán
Kodály, Béla Bartók a Victor Vasarely).
• Ferenc/Franz Liszt (1811-1886), výnimočný skladateľ a klavirista
19. storočia, jeden z vynikajúcich reprezentantov klasickej hudby,
ktorý zohral dôležitú úlohu aj pri založení maďarskej Hudobnej
akadémie.
• Béla Bartók (1881-1945) v prvej polovici 20. storočia čerpal podne-
ty z tradičnej ľudovej hudby regiónu.
• Zoltán Kodály (1882-1967), jeho skladateľské dielo tiež výrazne
ovplyvnili ľudové piesne. K jeho menu sa viaže aj novátorská metó-
da hudobnej pedagógie, takzvaná Kodályova metóda.
ŠPORT A ZÁBAVA
• Maďarsko má významné olympijské tradície, najmä čo sa týka
vodného póla, šermu a päťboja.
• Judit Polgár (nar. 1976) jedna z najväčších – ak nie najväčšia – žijú-
cich šachových majsteriek na svete.
• Ferenc Puskás (1927-2006) kapitán maďarského Zlatého mužstva
v 1950-tych rokoch, jedna z najväčších futbalových hviezd všet-
kých čias.
7
2 MAĎARSKÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVO –
VŠEOBECNÝ ÚVOD
2.1 Všeobecné informácie o maďarskom vysokom
školstve
Maďarské vysoké školstvo má dlhodobé tradície, jej pôvod siaha do
14. storočia. Prvú univerzitu krajiny založili v roku 1367 v Pécsi, približne
v rovnakom čase ako ďalšie stredoeurópske univerzity (v Prahe, Kra-
kove, vo Viedni). Po zmene politického režimu, výsledkom rastu, ktorý
nastal v uplynulých dvoch desaťročiach, výrazne vzrástol tak počet
zapísaných poslucháčov, ako aj kapacita inštitúcií. V rokoch 1990 až
2010 sa počet poslucháčov zapísaných na vysoké školy a univerzity v
Maďarsku zvýšil na štvornásobok, z 90 000 takmer na 400 000.
2.2 Univerzity a vysoké školy
V súčasnosti je v Maďarsku 66 štátom uznaných a akreditovaných vy-
sokoškolských ustanovizní, ktorých zriaďovateľom je buď štát, niekto-
rá z cirkví, alebo súkromný subjekt (je 19 štátnych univerzít, 9 štátnych
vysokých škôl, 7 neštátnych univerzít a 31 neštátnych vysokých škôl).
Zoznam inštitúcií akreditovaných Maďarskou akreditačnou komisiou
sa nachádza na webovej stránke Programu Campus Hungary. Všetky
maďarské univerzity sa nachádzajú buď v hlavnom meste, alebo niek-
torom z tradičných univerzitných miest. Akademický život rozkvitá vo
všetkých našich univerzitných mestách. Uvedené skutočnosti opráv-
nene robia Maďarsko ideálnou cieľovou stanicou pre tých zahranič-
ných poslucháčov, ktorí chcú študovať vo sfére vysokých škôl.
8
2.3 Diplomy a tituly
Diplomy maďarských vysokých škôl a univerzít sú uznávané všade
vo svete a ich prestíž je vysoká. Kvalitatívna úroveň cudzojazyčných
programov je vysoká a školné je v medzinárodnom meradle výhod-
né. V medzinárodnom porovnaní sa náklady na ubytovanie a živoby-
tie javia ako nízke, a to taktiež prispieva k tomu, aby Maďarsko bolo
lákavou cieľovou krajinou pre zahraničných študentov.
2.4 Štruktúra vysokoškolského vzdelávania
V súlade s európskymi princípmi vysokého školstva Maďarsko v roku
2006 zaviedlo trojcyklový (BA/BSc, na Slovensku BcA./Bc.; MA/MSc,
na Slovensku Mgr. art./Mgr.; resp. PhD/DLA – na Slovensku ArtD.)
systém vysokého školstva. V tejto štruktúre študijný program BA/BSc
vyúsťuje do získania základného, bakalárskeho diplomu, ktorý je pot-
rebný na vstup do magisterského programu. V niektorých oblastiach
vysokého školstva sa zachovala tradičná, jednotná štruktúra 10 alebo
12 polrokov (napríklad štúdium práva a medicíny). Tak stupeň BA/
BSc ako aj MA/MSc zabezpečuje náležité šance na trhu práce. Okrem
vzdelávacích programov zavŕšených získaním diplomu vysokoškol-
ské inštitúcie ponúkajú aj kratšie študijné programy, okrem iných
formou letných univerzít alebo stáží.
Diplomy udeľované v maďarskom vysokom školstve:

Počet
kreditov
Počet
polrokov
Programy zakončené diplomom
BA, BSc 180-240 6-8
MA, MSc 60-120 2-4
Jednotný MA
300-360 10-12
PhD, DLA 180 6
Čiastkové študijné programy

Postgraduálne odborné
vzdelávanie
60-120 2-4
Vzdelávanie formou letných
univerzít
variable

Stáže variable

Vyššie odborné štúdium,
krátkodobé odborné vzdelávanie
na vyššej úrovni
variable
2-4
9
2.5 Poriadok akademického roku
Akademický rok sa delí na dva polroky, v ktorých výučba trvá 14-15
týždňov, kým skúškové obdobie 6 týždňov.
2.6 Kvalita a konkurencieschopnosť
Pre univerzity znamená veľkú úlohu a výzvu nezaostávať za medzi-
národnou konkurenciou. Je dôležitým cieľom priebežné zvyšovanie
kvality ustanovizní v záujme zvýšenia ich konkurencieschopnosti a
posilnenia ich pozícií v Európskom vysokoškolskom priestore.
Poslucháči získajúci diplom na maďarských univerzitách, resp. učitelia
a výskumníci pracujúci vo vysokom školstve sa tešia medzinárodné-
mu uznaniu rovnako ako maďarské vysokoškolské inštitúcie a progra-
my. Do maďarských vysokoškolských ustanovizní prichádza každo-
ročne veľký počet zahraničných poslucháčov, učiteľov a výskumníkov,
aby si tu zveľaďovali svoje vedomosti, získali diplom alebo pokračovali
vo svojej výskumnej činnosti.
V záujme zabezpečenia medzinárodných štandardov a medzinárod-
ne uznávanej vysokej úrovne boli zavedené prísne systémy riadenia
kvality. Maďarská akreditačná komisia priebežne vykonáva akreditáciu
inštitúcií aj programov, resp. aj monitoring, ďalej pravidelne monito-
ruje aj vzdelávaciu činnosť, a to v súlade s európskymi štandardmi a
smernicami.
2.7 Spolupráca univerzít a friem
Spolupráca univerzít a friem má kľúčový význam z hľadiska moder-
nizácie a rozvoja kvality maďarského vysokého školstva. V znamení
toho bol nedávno odštartovaný program na podporu nových vý-
skumných projektov Maďarskej akedémie vied a jednotlivých uni-
verzít, založených na spolupráci. Tento program ponúka možnosť
aj na to, aby inštitúcie mohli pozývať zahraničných výskumníkov zo
svetovej špičky. Kooperáciu univerzít a friem dokladajú viaceré skvelé
príklady, kde sa vzdelávanie orientuje na prax a kladie sa osobitný dô-
raz na výskum a inováciu.

10
NIEKOĽKO PRÍKLADOV SPOLUPRÁCE UNIVERZÍT A FIRIEM
• Maďarská ropná a plynárenská spoločnosť MOL ako vedúca ropná
spoločnosť regiónu má vytvorené strategické partnerstvá s ôsmi-
mi vysokoškolskými inštitúciami v Maďarsku a so štyrmi na Sloven-
sku.
• Skupina Bosch podporuje viaceré univerzity a vysoké školy formou
rozvojových projektov a praktikantských programov dostupných
pre poslucháčov.
• Spolupráca s automobilovým priemyslom:
- Vďaka spolupráci medzi Univerzitou Istvána Széchenyiho v
Győri a spoločnosťou Audi Hungária, na Fakulte technických
vied univerzity vznikla samostatná Audi skupina katedier inži-
nierstva v automobilovom priemysle.
- Závod Mercedes v Kecskeméte má vytvorené strategické part-
nerstvo s Vysokou školou v Kecskeméte v záujme toho, aby sa
na vysokej škole mohlo začať také spoločné duálne vzdeláva-
nie, ktorého absolventi budú kvalifkovaní odborníci spĺňajúci
odborné požiadavky závodu.
• Spolupráca s priemyselným odvetvím informačných technológií:
- Ericsson založil svoje prvé kompetenčné centrum v Budapešti,
ktoré sa stalo jedným z najdôležitejších stredísk výskumov v ob-
lasti telekomunikácie.
• Spolupráca v oblasti zdravotníctva a farmaceutického priemyslu:
- Skupina Richter Gedeon, ktorá je jednou z najpoprednejších
reprezentantov farmaceutického priemyslu v Maďarsku, koo-
peruje s viacerými vysokoškolskými ustanovizňami v oblasti
vzdelávania farmaceutov.
- V spolupráci Maďarskej akadémie vied, Skupiny EGIS a ďalších
friem vzniklo Neurobiologické vedomostné centrum južnej
Dolnej zeme, kde pracujú na vyvinutí nových a efektívnych
diagnostických prostriedkov v záujme liečby ochorení mozgu
a chrbtice.
11
3 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM A VÝSKUM
V MAĎARSKU
3.1 Doktorandské, PhD štúdium v Maďarsku
Jednou zo silných stránok maďarského vysokého školstva sú dokto-
randské (PhD) študijné programy, resp. výskumné projekty a progra-
my. Doktorské tituly získané na maďarských univerzitách sa tešia med-
zinárodnému uznaniu.
3.2 Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu
V oblasti výskumu a vývoja sa uskutočňuje významná medzinárodná
spolupráca tak v základnom, ako aj v aplikovanom, resp. univerzitnom
či akademickom výskume. Sme presvedčení o tom, že je mimoriadne
dôležité podeliť sa o skúsenosti a výsledky výskumov, a nemenej dô-
ležitá je medzinárodná spolupráca s potenciálnymi partnerskými or-
ganizáciami a inštitúciami. Maďarské výskumné ústavy sa zúčastňujú
aj medzinárodných výskumných projektov.
3.3 Výnimočné maďarské vedecké výsledky
Maďarsko dalo svetu 13 nositeľov Nobelovej ceny a mnohých sláv-
nych vynálezcov, k menám ktorých sa viaže vynájdenie viacerých
úžitkových predmetov – napr. guľôčkového pera, bezpečnostných
zápaliek, elektrického rušňa a základov komunikácie cez telefón.
MIMORIADNE MAĎARSKÉ VEDECKÉ VÝSLEDKY Z NEDÁVNEJ
MINULOSTI:
Výnimočné výskumné projekty a centrá (bez nároku na
úplnosť):
• Wignerov výskumný ústav fyziky (CERN). Vo Wignerovom vý-
skumnom ústave fyziky sa nachádza dátové stredisko CERN, ktoré
je jedným z najmodernejších informačných systémov sveta a v Eu-
rópe má najväčšiu kapacitu na prenos dát. Vďaka Wignerovmu dá-
tovému centru významne vzrástol podiel Maďarska na európskych
výskumoch. Centrum zabezpečuje prístup k najnovšej technológii
pre takmer päťdesiatich výskumníkov.
• Extreme Light Infrastructure (ELI). ELI (jedna z najdôležitejších
vedeckých megainvestícií EÚ) v súčasnosti (2013) je vo fáze výstav-
by v Szegede. Maďarskí výskumníci laseru v posledných troch de-
saťročiach zohrali priekopnícku úlohu pri uskutočnení výskumov,
ktoré prispeli k založeniu ELI. Dobudovaním výskumného centra
sa v roku 2015 môže skončiť prvá fáza stavby, a v ďalšom roku sa
môžu v objekte začať výskumy jedinečné v európskom meradle.
ELI je najvýznamnejšou infraštruktúrou so superlaserom v stredo-
východnej Európe.
12
• Centrum bioniky Jedným z výnimočných výsledkov maďarského
vysokého školstva je rozvoj bioniky (vedného odboru zahrňujúce-
ho viaceré špeciálne vedné disciplíny) v Maďarsku. Bionika – ktorá
sa zrodila zo stretu biotechnológie a elektronicko-informačnej
technológie – je najdynamickejším high-tech priemyselným
odvetvím v súčasnosti. Maďarský výskumný ústav info-bioniky,
fungujúci vo virtuálnej forme, je ovocím spolupráce dvanástich
významných maďarských výskumných centier.
Niekoľko výnimočných výsledkov výskumov:
• Endre Szemerédi (nar. 1940) – matematik, ktorého dielo uznali
v roku 2012 Abelovou cenou. Toto ocenenie je najprestížnejším
medzinárodným uznaním v oblasti matematických vied, ktoré má
hodnotu ako Nobelova cena. Endre Szemerédi získal medzinárod-
né odborné uznanie za svoje výsledky z oblasti kombinatoriky,
teórie čísel a algoritmov.
• László Lovász (nar. 1948) – akademik, ktorý v roku 2010 získal
Kjótsku cenu (považovanú za „japonskú Nobelovu cenu”) v ka-
tegórii základných vied za svoje výskumy „v oblasti diskrétnych
štruktúr”. Podľa zdôvodnenia László Lovász získal cenu za vytvo-
renie prepojenia medzi rôznymi matematickými disciplínami, ako
aj za to, ako jeho dielo ovplyvnilo ďalšie vedné oblasti založené na
matematike.
• Traja maďarskí výskumníci mozgu získali v roku 2011 cenu BRAIN.
György Buzsáki, Tamás Freund a Péter Somogyi odhalili or-
ganizáciu a fungovanie neurónových sietí, zohrávajúcich kľúčovú
úlohu v procesoch učenia sa a memórie. Všetci traja vedci sa zao-
berajú procesom, ako siete nervových buniek spracúvajú informá-
ciu v mozgu.
• MASAT-1: začiatkom roka 2012 bola dopravená na obežnú drá-
hu prvá maďarská umelá družica, vyvinutá výlučne maďarskými
inžiniermi. Nič inšie by nemohlo lepšie dokázať, že maďarský in-
žiniersky výskum a vývoj, resp. vzdelávanie inžinierov pokročili do
novej fázy. MASAT-1 je výsledkom spoločnej práce poslucháčov,
doktorandov a univerzitných profesorov.
• Energeticky efektívne auto: Kolo súťaže Shell Eco-marathon
Europe v roku 2012 prinieslo maďarský úspech: auto spoločného
tímu univerzitných poslucháčov a ich profesorov prekonalo 2696
kilometrov s jediným litrom benzínu. Za tento mimoriadny výkon
tím získal striebornú medailu.
13
4 ŠTÚDIUM V MAĎARSKU
4.1 Vysokoškolské štúdium v Maďarsku - ak ste
zahraničným študentom
CUDZOJAZYČNÉ ŠTUDIJNÉ MOŽNOSTI
V uplynulých desaťročiach sa Maďarsko stalo obľúbenou cieľovou
krajinou zahraničných poslucháčov. Každoročne prichádzajú v čoraz
väčšom počte, veď vysokoškolské študijné programy sú na vysokej
kvalitatívnej úrovni, k čomu prispieva aj to, že u nás je školné konku-
rencieschopné a priaznivé sú aj náklady na živobytie.
CUDZOJAZYČNÉ ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ PROGRAMY
Diplomy BA/BSc, MA/MSc a PhD/DLA sú akceptované a uznávané
vo všekých členských štátoch EÚ, resp. aj v iných krajinách. Úroveň
cudzojazyčných programov maďarských univerzít a vysokých škôl je
podobná úrovni programov západoeurópskych univerzít. Zoznam
cudzojazyčných študijných programov ponúkaných maďarskými vy-
sokoškolskými ustanovizniami na stupňoch BA/BSc, MA/MSc a PhD/
DLA nájdete na webovej stránke Campus Hungary.
Podrobnosti o cudzojazyčných vysokoškolských programoch do-
stupných pre zahraničných študentov nájdete pod názvom Study
Finder v menu na webovej stránke www.campushungary.org.
14
ŠIROKÁ PALETA MOŽNOSTÍ PRE ZAHRANIČNÝCH
ŠTUDENTOV
Maďarské vysokoškolské ustanovizne ponúkajú zahraničným pos-
lucháčom širokú škálu vysokoškolských študijných a vzdelávacích
možností: krátke študijné cesty, výmenné programy, ako aj univerzit-
né a vysokoškolské programy v plnom trvaní, zamerané na získanie
diplomu, a to vo všetkých vedných oblastiach. Okrem programov
zameraných na získanie diplomu inštitúcie ponúkajú aj ďalšie formy
vyššieho vzdelávania, bez udelenia titulu, ako napr. vyššie odborné
vzdelávanie, postgraduálne odborné vzdelávanie (na základe BA/BSc
alebo MA/MSc diplomu), letné univerzity a stáže.
Maďarské vysokoškolské inštitúcie ponúkajú v cudzích jazykoch aj
široký okruh vzdelávacích, študijných a výskumných programov
(rovnako na úrovniach BA/BSc, MA/MSc a PhD/DLA). V akademickom
roku 2012/2013 univerzity a vysoké školy odštartovali viac než 400
cudzojazyčných programov, 85% ktorých prebieha v anglickom, kým
11 % v nemeckom jazyku. Cudzojazyčné programy pokrývajú všetky
vedné oblasti vrátane medicíny, farmácie, zubného lekárstva, inži-
nierskych vied, ekonomiky, prírodných vied, spoločenských a huma-
nitných vied, výtvarného umenia i hudby. Na našej webovej stránke
funguje aj vyhľadávač vzdelávacích programov (Study Finder). Data-
báza Campus Hungary Study Finder poskytuje detailné informácie o
viac než 400 cudzojazyčných programoch ponúkaných maďarskými
vysokoškolskými inštitúciami.
UZNÁVANIE KREDITOV
Maďarsko je od roku 2004 členom Europskej únie, preto naše vysoko-
školské inštitúcie sú súčasťou Európskeho vysokoškolského priestoru.
V súlade s tým kredity a diplomy získané v Maďarsku sa môžu preniesť
a uznajú sa aj v iných európskych inštitúciách. ECTS, teda European
Credit Transfer System, bol zavedený v septembri 2003 vo všetkých
maďarských vysokoškolských inštitúciách.
Najdôležitejším cieľom zavedenia systému kreditov bola harmoni-
zácia rôznych školských systémov a podpora mobility poslucháčov.
Výsledkom tohto procesu európske vysokoškolské ustanovizne ak-
ceptujú a uznajú kredity získané v Maďarsku, a rovanko aj maďarské
vysoké školy a univerzity akceptujú kredity získané v zahraničí.
15
MANAŽMENT KVALITY A AKREDITÁCIA
Maďarské vysokoškolské inštitúcie a ich vzdelávacie programy akredi-
tuje Maďarská akreditačná komisia (MAB). MAB je nezávislým zborom
a je členom medzinárodnej organizácie riadenia kvality vysokého
školstva, International Network for Quality Assurance Agencies in
Higher Education (INQAAHE). MAB akredituje ustanovizne aj vzde-
lávacie programy, a vyhodnocuje úroveň výuky a výskumov, ktoré
prebiehajú na univerzitách a vysokých školách. Manažment a kon-
trola kvality sa zakladajú na pravidelnom, po časových intervaloch
zopakovanom hodnotení učebného plánu, požiadaviek a kvalifkácie
učiteľov, a to ohľadne všetkých študijných a vzdelávacích programov
jednotlivých ustanovizní.
PRIJÍMACIE POŽIADAVKY NA MAĎARSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY A
UNIVERZITY
Podľa príslušného účinného zákona sa denného bakalárskeho štúdia
(BA/BSc) a jednotného magisterského štúdia (MA) možno zúčastniť
na základe prijímacích požiadaviek, Predpoklady prihlásenia sa: k nás-
tupu na akékoľvek vysokoškolské štúdium je potrebné: (a) maturitné
vysvedčenie získané v maďarskej škole, alebo (b) jeho zahraničný
ekvivalent, alebo (c) diplom získaný vo vysokoškolskej inštitúcii akre-
ditovanej alebo uznanej v Maďarsku. V niekoľkých prípadoch môže
byť podmienkou praktická alebo spôsobilostná skúška. Uchádzači
o štúdium v oblasti výtvarného a hudobného umenia musia podať
svedectvo o svojich umeleckých schopnostiach.
Ak by ste u nás chceli získať stupeň PhD/DLA, základným predpokla-
dom prihlášky je univerzitná kvalifkácia alebo diplom rovnajúci sa
diplomu MA. Účasť na doktorandských programoch je podmienená
diplomom MA/MSc.
O detailoch prijímacích požiadaviek na jednotlivé študijné programy
nájdete informácie na našej webovej stránke (www.campushungary.
org). Ak už teraz viete, že konkrétne kde, na ktorej vysokej škole či uni-
verzite chcete študovať, môžete navštíviť aj vlastné webové stránky
jednotlivých inštitúcií.
Úlohou Maďarského centra pre ekvivalenciu a informácie, ktoré
pracuje ako súčasť Školského úradu, je nostrifkácia diplomov a ob-
dobných dokladov získaných v zahraničí, resp. zabezpečenie uznania
a ekvivalencie v zahraničí v tých prípadoch, keď k získaniu diplomu
došlo v Maďarsku.
4.2 Školné
Vysoké školy a univerzity – nezávisle od toho, či ich zriaďovateľom je
štát alebo súkromné subjekty – ponúkajú bezplatné, štátom hradené
a spoplatnené miesta. Popri tom jednotlivé inštitúcie môžu svojim
poslucháčom zabezpečiť aj štipendiá. Počet štátom fnancovaných
miest stanovuje každoročne vláda, kým školné určujú samotné školy,
v súlade s pravidlami stanovenými vládnym nariadením.
Školné býva v Maďarsku výrazne nižšie, než v krajinách západnej Euró-
py; v Maďarsku sa začína sa pri čiastke 1200 EUR / 1500 USD. Školné na
medicíne, ktorá patrí medzi najnáročnejšie na náklady, sa pohybuje
okolo 3000-5000 EUR na pol roka.
4.3 Zahraniční poslucháči v Maďarsku
V akademickom roku 2012/2013 študovalo v Maďarsku 20 500 zahra-
ničných študentov, väčšina z nich navštevovala cudzojazyčné progra-
my. Podľa prieskumu uskutočneného Academic Cooperation Asso-
ciation (ACA) Maďarsko je jednou z najpopulárnejších európskych
destinácií ohľadne programov v anglickom jazyku.
5 PRAKTICKÉ VEDOMOSTI (AK SA CHYSTÁTE
DO MAĎARSKA)
5.1 Maďarčina
Potrebujem plynule hovoriť po maďarsky? Nie, veď vysoké školy a
univerzity ponúkajú široké špektrum bakalárskych, magisterských a
doktorandských študijných programov v cudzích jazykoch, najmä v
angličtine, nemčine a francúzštine. (Je však niekoľko cudzojazyčných
programov, počas ktorých bude potrebná určitá znalosť maďarčiny v
praktickej časti vzdelávania, veď napríklad v nemocničnej praxi poslu-
cháčov medicíny je nevyhnutná komunikácia s pacientmi).
UČIŤ SA PO MAĎARSKY
Nezávisle na tom však budete mať možnosť učiť sa po maďarsky po-
čas svojho pobytu; či už pre uľahčenie si každodenného života, alebo
aj za účelom štúdia v maďarčine.
Ak svoje vysokoškolské štúdium chcete v Maďarsku absolvovať v ma-
ďarčine, tak v rámci prijímačky musíte spraviť skúšku aj z maďarského
jazyka. V Balassiho inštitúte ponúkame možnosť na osvojenie si ma-
ďarčiny, ďalej sa môžete zúčastniť aj ročnej jazykovej prípravy, ak by to
bolo potrebné pred začiatkom štúdia.
Balassiho inštitút otvára pre zahraničných poslucháčov celoročné kur-
zy maďarčiny na rôznych úrovniach.
5.2 Vízum
VÍZOVÉ POŽIADAVKY PRE POSLUCHÁČOV ZO ŠTÁTOV
EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO
PRIESTORU
Poslucháči prichádzajúci zo štátov Európskej únie a Európskeho hos-
podárskeho priestoru, ďalej občania štátov vymenovaných v prílohe
číslo 2 nariadenia Rady č. 539/2001/ES nepodliehajú vízovej povinnos-
ti, môžu cestovať do Maďarska bez víza. Po príchode musia požiadať
o povolenie k pobytu, ak predpokladaná doba ich pobytu presahuje
90 dní. Postup pri získaní povolenia k pobytu uvádzame nižšie.
18
VÍZOVÁ ÚPRAVA PRE OBČANOV NEČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ
(VISA REGULATIONS FOR INTERNATIONAL STUDENTS FROM
OUTSIDE THE EUROPEAN UNION)
Poslucháči prichádzajúci z nečlenských štátov Európskej únie, ďalej
občania štátov, ktoré nie sú vymenované v prílohe číslo 2 nariadenia
Rady č. 539/2001/ES, podliehajú vízovej povinnosti. Žiadosť o vízum
môžu podať na maďarskom diplomatickom alebo konzulárnom zas-
túpení v krajine, kde majú svoj trvalý pobyt, alebo v prípade, že v ich
krajine sa takéto zastúpenie nenachádza, môžu sa obrátiť na ktorýkoľ-
vek maďarský diplomatický alebo konzulárny úrad. Pri podávaní žia-
dosti o vízum je nutné doložiť status poslucháča. Vydanie víza potrvá
asi jeden mesiac.
5.3 Povolenie k pobytu
Akonáhle disponujete platným vízom, budete potrebovať aj povole-
nie k pobytu. K žiadosti o povolenie je nutné pripojiť vízum, potvr-
denie vybratej inštitúcie o oslobodení od školného alebo a zaplatení
školného, ďalej samotný dokument potvrdzujúci vaše prijatie na danú
vysokú školu, potvrdenie o mieste pobytu, ako aj doklady o zdravot-
nom poistení a prostriedkoch na živobytie. Odporúčame zohľadniť,
že vydanie povolenia k pobytu môže potrvať aj dva mesiace.
Ďalšie informácie spojené s vízami a pricestovaním:
• www.campushungary.org (Welcome guide / making preparations
/ visa and residence permit)
• Webová stránka Úradu pre migráciu a štátne občianstvo: http://
www.bmbah.hu (aj v angličtine)
• Webová stránka maďarského Ministerstva zahraničných vecí:
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-afairs
19
5.4 Náklady na živobytie
Mesačne budete potrebovať aspoň 150 000 HUF (čo je približne 520
EUR alebo 690 USD) na živobytie, spolu s režijnými a cestovnými ná-
kladmi, resp. vrátane aj voľnočasových programov. Táto suma musí
pokryť nájomné (alebo poplatok za internát), režijné náklady, kaž-
dodenné nákupy a bežné cestovanie, nepostačuje však na úhradu
školného. Keďže náklady na bývanie predstavujú rozhodujúcu časť
mesačných výdavkov, mesačné náklady na živobytie v celku závisia
aj od toho, či si prenájmete izbu alebo byt, prípadne budete bývať na
študentskej ubytovni. Menšie rozdiely sa vyskytujú aj v zemepisnom
ohľade: v Budapešti je život drahší, než v iných mestách Maďarska.
NIEKOĽKO PRÍKLADOV NA CENY
(1 EUR = ca. 290 HUF; 1 USD = ca. 220 HUF)
- (mesačné) nájomné za menší byt v Budapešti: 60-70,000 HUF + režij-
né náklady (200-230 EUR; 280-330 USD)
- doprava v Budapešti (mesačne): 10,000 HUF (35 EUR; 22 USD)
- jeden lístok v Budapešti na autobus: 350 HUF (1.5 EUR; 2 USD)
- 1 bochník chleba: 270 HUF (1 EUR; 1.5 USD)
- 1 fľaša piva: 250 HUF (1 EUR; 1.4 USD)
- 1 fľaša vína: od 1,000 HUF (3.5 EUR; 3.5 USD)
- 1 liter mlieka: 250 HUF (1 EUR; 1.4 USD)
- strava v reštaurácii: 1,500-2,500 HUF (5-8 EUR; 6-12 USD)
- lístok do kina: 1,000 HUF (4 EUR; 5.5 USD)
Aktuálne výmenné kurzy odporúčame si pozrieť na webovej
stránke Národnej banky Maďarska: http://english.mnb.hu/
20
5.5 Ubytovanie
Budete mať viac možností, keď si budete hľadať ubytovanie v niekto-
rom z našich univerzitných miest.
Môžete sa rozhodnúť pre bývanie v študentskom domove univerzity,
alebo si môžete prenajať izbu, či dokonca byt s niekým alebo aj sám.
Vaše rozhodnutie výrazne ovplyvní vaše ďalšie fnančné možnosti,
veď náklady na bývanie niekedy tvoria viac než polovicu mesačných
výdavkov. Nezabúdajte pritom, že izby v študentskom domove (čo
väčšinou znamená dvojlôžkové ubytovanie) sú dostupné v obmed-
zenom počte.
O bytoch prenajímaných súkromnými osobami nájdete informácie v
inzertných rubrikách novín či na nástenkách na školách. Na univerzi-
tách Vám môžu pomôcť pri hľadaní ubytovania aj agentúry zaobe-
rajúce sa so záležitosťami zahraničných študentov, resp. organizácie
na pomoc poslucháčom. Nájomné za podnájom sa začína zhruba od
50-70 000 HUF (180-250 EUR alebo 250-330 USD), v závislosti od mesta
a presnej lokality bytu. Môžete počítať s nižšími výdavkami, ak si byt
alebo izbu prenájmete s niekým spoločne.
5.6 Zdravotné poistenie
Občania štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a švajčiarski
štátni príslušníci, ktorí vo svojej vlasti alebo krajine miesta pobytu
majú nárok na zdravotnú starostlivosť, majú na ňu nárok aj v Maďar-
sku, ak disponujú Európskym preukazom zdravotného poistenia.
Občania krajín, ktoré o tomto uzatvorili s Maďarskom bilaterálnu do-
hodu, v urgentných prípadoch majú nárok na bezplatnú starostlivosť.
Aj poslucháči zapájajúci sa do medzinárodných výmenných progra-
mov a poberajúci štipendium majú nárok na bezplatnú zdravotnú
starostlivosť.
Poslucháči pochádzajci z iných krajín sú povinní uhradiť zdravotné
poistenie v celej jeho výške. Zahraniční študenti majú v Maďarsku
nárok na starostlivosť podľa dohody uzatvorenej so Štátnou zdravot-
nou poisťovňou (OEP). Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke
www.oep.hu.
22
5.7 Príprava – 10 užitočných krokov, ak sa chystáte
do Maďarska
Výber študijného alebo výskumného programu
11) Nájdenie, výber vhodného študijného alebo výskumného
programu
12) Nájdenie, výber vhodnej univerzity, vysokej školy
Kontrola podmienok, požiadaviek
13) Podmienky prihlásenia sa a prijatia do vysokoškolskej inštitú-
cie
14) Jazykové požiadavky
15) Náklady/ Financovanie
Prihláška/ Vízum/ Ubytovanie
16) Prihláška na študijný program
17) Podmienky vstupu do krajiny / Vízum
18) Ubytovanie
Pomoc a rady pred cestou
19) Rady od kancelárie Programu Campus Hungary
10) Veľtrhy o školstve
23
6 HLAVNÉ VEDNÉ OBLASTI ŠTUDIJNÝCH
A VÝSKUMNÝCH PROGRAMOV
Agrárne vedy
Umenia (interpretačné, výtvarné, hudobné umenie, umelecký
priemysel)
Ekonomika
Pedagogika a psychológia
Inžinierske vedy
Humanitné vedy
Informačná technológia
Právo a spoločenské vedy
Medicína a farmácia
Prírodné vedy
Teológia
24
7 ZOZNAM MAĎARSKÝCH UNIVERZÍT A
VYSOKÝCH ŠKÔL
ŠTÁTNE UNIVERZITY
Univerzita technických a ekonomických vied v Budapešti (Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Univerzita Corvinus v Budapešti (Budapesti Corvinus Egyetem)
Univerzita Loránda Eötvösa (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Maďarská univerzita výtvarného umenia, Budapešť (Magyar Képző-
művészeti Egyetem, Budapest)
Univerzita hudobných vied Ferenca Liszta (Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem)
Umelecká univerzita Moholy-Nagya (Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem)
Univerzita národných verejných služieb (Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem)
Panónska univerzita (Pannon Egyetem)
Univerzita Semmelweisa (Semmelweis Egyetem)
Univerzita Istvána Széchenyiho (Széchenyi István Egyetem)
Univerzita svätého Štefana (Szent István Egyetem)
Univerzita v Óbuda (Óbudai Egyetem)
Univerzita v Debrecene (Debreceni Egyetem)
Univerzita divadelného a flmového umenia (Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem)
Univerzita v Kaposvári (Kaposvári Egyetem)
Univerzita v Miskolci (Miskolci Egyetem)
Univerzita v Pécsi (Pécsi Tudományegyetem)
Univerzita v Szegede (Szegedi Tudományegyetem)
Univerzita západného Maďarska (Nyugat-Magyarországi Egyetem)
UNIVERZITY, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽOM NIE JE ŠTÁT
Univerzita Gyulu Andrássyho v Budapešti s vyučovacím jazykom ne-
meckým (Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem)
Stredoeurópska univerzita (Közép-európai Egyetem)
Reformovaná teologická univerzita v Debrecene (Debreceni Re-for-
mátus Hittudományi Egyetem)
Evanjelická teologická univerzita (Evangélikus Hittudományi Egye-
tem)
Celoštátna rabínska škola – Židovská univerzita (Országos Rabbiképző
- Zsidó Egyetem)
Reformovaná univerzita Gáspára Károliho (Károli Gáspár Református
Egyetem)
Katolícka univerzita Petra Pázmánya (Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem)
ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
Vysoká škola ekonomická v Budapešti (Budapesti Gazdasági Főiskola)
Vysoká škola v Dunaújvárosi (Dunaújvárosi Főiskola)
Vysoká škola v Nyíregyháze (Nyíregyházi Főiskola)
Vysoká škola v Szolnoku (Szolnoki Főiskola)
Vysoká škola Józsefa Eötvösa (Eötvös József Főiskola)
Vysoká škola Károlya Eszterházyho, Eger (Eszterházy Károly Főiskola,
Eger)
25
Maďarská vysoká škola tanečného umenia (Magyar Táncművészeti
Főiskola)
Vysoká škola v Kecskeméte (Kecskeméti Főiskola)
VYSOKÉ ŠKOLY, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽOM NIE JE ŠTÁT
Vysoká škola adventistickej teológie (Adventista Teológiai Főis-kola)
Vysoká škola teologická Vesprímskeho arcibiskupstva (Veszprémi Ér-
seki Hittudományi Főiskola)
Baptistická teologická akadémia (Baptista Teológiai Akadémia)
Vysoká škola teologická Bhaktivedanta (Bhaktivedanta Hittudo-má-
nyi Főiskola)
Vysoká škola všeobecného podnikania (Általános Vállalkozási Főisko-
la)
Vysoká škola súčasného tanca v Budapešti (Budapest Kortárs-tánc
Főiskola)
Vysoká škola komunikačná a obchodná v Budapešti (Budapesti Kom-
munikációs és Üzleti Főiskola)
Vysoká škola teologická Golgota (Golgota Teológiai Főiskola)
Brána učenia – Vysoká škola budhistická (A Tan Kapuja Buddhista
Főiskola)
Vysoká škola Edutus (Edutus Főiskola)
Vysoká škola Dénesa Gábora (Gábor Dénes Főiskola)
Vysoká škola teologická Ferenca Gála (Gál Ferenc Hittudományi Főis-
kola)
International Business School, Budapest
Medzinárodný ústav Petőa (Nemzetközi Pető Intézet)
Vysoká škola na vzdelávanie duchovných Jánosa Wesleyho (Wesley
János Lelkészképző Főiskola)
Vysoká škola kráľa Žigmunda (Zsigmond Király Főiskola )
Vysoká škola Jánosa Kodolányiho (Kodolányi János Főiskola)
Reformovaná teologická univerzita v Pápe (Pápai Református Hittu-
dományi Egyetem)
Vysoká škola teologická adventistov (Adventista Teológiai Főis-kola)
Rehoľnícka vysoká škola teologická Sapientia (Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola)
Reformovaná teologická akadémia v Sárospataku (Sárospataki Refor-
mátus Teológiai Akadémia)
Vysoká škola teologická Sola Scriptura (Sola Scriptura Teológiai Főis-
kola)
Gréckokatolícka vysoká škola teologická svätého Atanáza (Szent Ata-
náz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola)
Akadémia svätého Pavla (Szent Pál Akadémia)
Vysoká škola teologická v Egri (Egri Hittudományi Főiskola)
Vysoká škola teologická v Esztergome (Esztergomi Hittudományi
Főiskola)
Vysoká škola teologická v Győri (Győri Hittudományi Főiskola)
Vysoká škola teologická v Pécsi (Pécsi Hittudományi Főiskola)
Vysoká škola Pála Tomoriho (Tomori Pál Főiskola)
Vysoká škola obchodná Sándora Wekerleho - Wekerle Sándor Üzleti
Főiskola
26
KONTAKTY:
BALASSIHO INŠTITÚT
Kancelária Programu Campus Hungary
web: www.campushungary.org
Email: info@campushungary.hu
Tel.: +36-1-666-7930
Fax: +36-1-666-7909
Kancelária v Budapešti
H-1016 Budapest, Somlói u. 51.
Kancelária v Pécsi
H-7633 Szántó Kovács János u. 1/B.
© Balassiho inštitút. Budapešť, 2013
Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie publikácie je bez písomného povolenia
v akejkoľvek forme zakázané!
www.campushungary.org
© Balassi Institute
HUNGARY
The projects are supported by the European Union
and co-financed by the European Social Fund.

National Development Agency
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638