You are on page 1of 2

La dek kvar gvidiloj por

La dek kvar gvidiloj por


engaiintaj budhistoj
engaiintaj budhistoj
Thich Nhat Hanh
Thich Nhat Hanh
1. Ne estu idoladoranto nek ligu vin al kiu ajn
doktrino, teorio a ideologio, e ne al tiuj
budhismaj. La budhismaj pensosistemoj estas
gvidiloj, ne la absoluta vero.
2. Ne kredu, ke via nuna kono estas la
neanebla, absoluta vero. Evitu esti pensma
llara kaj ligi vin al la nunaj vidpunktoj. Ler
nu kaj praktiku la neligite!on al la vidpunktoj
!ele esti mal"erma por ri!evi la vidpunktojn
de la aliuloj. La vero trovias je la vivo kaj ne
je la mera !on!epta kono. #retiu lerni tra la
tuta vivo kaj observi iumomente la realon
ene de vi kaj de la mondo.
$. Ne altrudu al la aliaj %e ne al la in"anoj%, per
absolute neniu rimedo, adopti viajn vidpunktojn, u pere de atoritato,
mina!o, mono, propagando a e instruado. &amen pere de la kompata in
terparolo helpu aliulojn ri"u'i la "anatikismon kaj la pensmallaron.
(. Ne evitu la intertuon kun la su"ero nek "ermu la okulojn anta la su"ero.
Ne perdu la kons!ion pri la esto de la su"ero en la vivo de la mondo. &rovu
kielojn esti kun tiuj su"erantaj e per persona renkonto, vi'itoj, bildoj, so
noj. #er tiaj rimedoj veku vin mem kaj la aliulojn al la realo de la su"ero en
la mondo.
). Ne amasigu rion dum milionoj malsatas. Ne prenu kiel viv!elon la "amon,
la pro"iton, la rion a la volupton. *ivu simple kaj disdividu vian tempon,
energion kaj materiajn rimedojn kun la be'onuloj.
+. Ne eltenu koleron a malamon. Lernu kompreni kaj trans"ormi ilin, kiam
ili ankora estas semoj en via kons!ien!o. &uj kiam ili aperos, atentu vian
spiron !ele vidi kaj kompreni la naturon de via malamo.
,. Ne perdu vin mem je disio kaj je via irkaa-o. #raktiku la kons!ian spira
don por reiri al tio, oka'anta je la nuna momento. Ekkontaktiu ku tio mi
riga, vigliga kaj saniga, kio estas ene de vi kaj irka vi. #lantu semojn el
ojo, pa!o kaj komprenemo en vi mem por "a!iligi la trans"ormlaboron en
la "unda-oj de via kons!ien!o.
.. Ne eldiru vortojn, kiuj povas krei disharmonion kaj ka'i disrompon je la
komunumo. /aru iujn streojn por repa!igi kaj solvi iujn kon"liktojn, e la
plej etajn.
0. Ne diru "alsa-ojn !ele al persona pro"ito a por impresi la homojn. Ne elpa
rolu vortojn, kiuj o'a'igos dividon kaj malamon. Ne diskonigu nova-ojn, pri
kiuj vi ne !ertas. Ne kritiku nek kondamnu tion, pri kio vi ne !ertas. 1iam
parolu prave kaj konstrukteme. 2urau mani"esta!ii pri maljustaj situa!ioj,
e se "ari tion povas mina!i vian propran sekure!on.
13. Ne u'u la budhisman komunumon !ele al persona pro"ito a gajno nek ali
"ormigu vian komunumon al politika partio. 4eligia komunumo devas ta
men adopti klaran sintenon kontra la subpremado kaj la maljusto kaj i
devas peni por ani la situa!ion sen enligii al la partiaj kon"liktoj.
11. Ne vivu per alvokio, damaanta la homojn kaj la naturon. Ne investu en
entreprenoj, kiuj senigas aliulojn el ties vivan!oj. Elektu alvokion, hel
panta vin realigi vian idealon pri kompato.
12. Ne mortigu. Ne permesu, ke aliuloj mortigu. &rovu kiujn ajn eblajn rime
dojn protekti la vivon kaj eviti la militon.
1$. Ne posedu ion, kio devus aparteni al la aliuloj. 4espektu la proprieton de
aliuloj, sed evitu, ke aliuloj pro"itu la homan su"eron a la su"eron de aliaj
spe!oj sur la tero.
1(. Ne mistraktu vian korpon. Lernu konduki in respekteme. Ne rigardu vian
korpon kiel nuran ilon. 5paru viajn vivajn energiojn 6seksan, spiran, spiri
tajn7 por la realigo de la *ojo. 68l ge"ratoj, kiuj ne estas gemona9oj:7 La
seksa esprimo ne devas oka'i sen amo kaj engao. ;e seksaj rilatoj estu
kons!ia pri la onta su"ero, kiun ili povas oka'igi. #or elteni la "elion de
aliuloj, respektu la rajtojn kaj engaojn de aliuloj. Estu plene kons!ia pri la
responde!on porti novajn vivojn en la mondo. #ripensu la mondon, en kiu
vi estas portanta novajn esta-ojn.
Ne pensu, ke mi kredas plenumi per"ekte iujn kaj iun tiujn gvidilojn. <i
s!ias, ke mi mistra"as plurmaniere. Neniu el ni povas plenumi komplete kiun
ajn el ili. &amen mi devas labori al !elo. &iuj estas mia !elo. Neniu vorto povas
anstataigi la praktikon, nur la praktiko povas "ari la vortojn.
Eltirita el la libro Interbeing: Fourteen Guidelines for Engaged Buddhism, revised edition: Oct.
l993 by Thich Nhat Hanh, published by Parallax Press, Bereley, !ali"ornia