You are on page 1of 3

Tæng c«ng ty Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Bu ®iÖn tØnh S¬n La ~~~~~ ~~~~~
~~~~~  ~~~~~
Sè: /KH-§T-XDCB S¬n La, ngµy 21 th¸ng 03 n¨m 2002

V/v th«ng b¸o kÕt luËn cña ®oµn kiÓm tra


Ban gi¸ cíc vµ tiÕp thÞ TCTBCVTVN.

KÝnh göi: - c¸c chuyªn viªn: tæng hîp thi ®ua, thanh tra.
- C¸c phßng: KTNVBC-VT,KTTCTK, Tin häc.
- Cty§B-§T, CtyBC-PHBC, 09 bu ®iÖn huyÖn.

Thùc hiÖn néi dung c«ng v¨n sè: 885/GCTT ngµy 01/03/2002 v/v
kiÓm tra c«ng t¸c gi¸ cíc tiÕp thÞ cña TCT BCVTVN. §oµn kiÓm tra
do «ng TrÇn H÷u Thuú phã trëng Ban Gi¸ cíc vµ tiÕp thÞ lµm trëng
®oµn, ®· kiÓm tra viÖc thùc hiÖn gi¸ cíc vµ tiÕp thÞ c¸c dÞch vô Bu
chÝnh –ViÔn th«ng t¹i Bu ®iÖn tØnh, mét sè ®¬n vÞ däc ®êng 6.
§oµn ®· lµm viÖc víi Ban gi¸m ®èc, ban chÊp hµnh C«ng ®oµn, c¸c
phßng chøc n¨ng, c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ ®i ®Õn thèng nhÊt,
kÕt luËn mét sè néi dung nh sau:

1/ Bu ®iÖn tØnh S¬n la ®· thùc hiÖn ®óng gi¸ cíc do Tæng côc
Bu ®iÖn, Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt nam vµ mét sè c-
íc dÞch vô ®îc uû quyÒn cho gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh ban hµnh bao
gåm viÖc lËp tr×nh tÝnh cíc tËp trung t¹i tæng ®µi trung t©m
tØnh.

2/ Thùc hiÖn chñ tr¬ng lÊy n¨m 2002 lµ n¨m kh¸ch hµng cña
Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt nam. Gãp phÇn t¹o ®iÒu
kiÖn thuËn lîi hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ vµ cña
Tæng c«ng ty, Tæng c«ng ty yªu cÇu Bu ®iÖn tØnh S¬n la thùc
hiÖn ngay c¸c viÖc sau ®©y:
- TriÓn khai ®Çy ®ñ c¸c néi dung chØ thÞ sè: 03/CT-GCTT
ngµy 05/02/2002 cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt nam
v/v n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, tù kiÓm tra, chÊn
chØnh c¸c thiÕu sãt, tån t¹i vÒ gi¸ cíc tiÕp thÞ t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc
thuéc.
- Thùc hiÖn niªn yÕt ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i gi¸ cíc dÞch vô
Bu chÝnh – ViÔn th«ng t¹i c¸c ®iÓm giao dÞch, n¬i cung cÊp c¸c
dÞch vô BC-VT. Kh«ng niªm yÕt c¸c b¶ng cíc cò ®· hÕt hiÖu lùc.
- Thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸t hµnh th gãp ý cña kh¸ch hµng
®ù¬c quy ®Þnh t¹i c«ng v¨n sè: 2273/GCTT ngµy 09/05/2001 cña
Tæng c«ng ty ( cÇn cã hép ®ùng th gãp ý ) Bu ®iÖn tØnh tiÕp tôc
göi mÉu th gãp ý cho c¸c ®¬n vÞ.

3/ C¨n cø vµo néi dung kÕt luËn trªn Bu ®iÖn tØnh yªu cÇu c¸c
®¬n vÞ trùc thuéc tù kiÓm tra nÕu c¬ së m×nh ®ang qu¶n lý nÕu
cã tån t¹i ph¶i kh¾c phôc ngay nh÷ng thiÕu sãt. CÇn chó träng tËp
trung triÓn khai, thùc hiÖn tèt mét sè néi dung sau ®©y:
- Thùc hiÖn nghiªm tóc néi dung “2” trong c«ng v¨n.
- C¸c b¶ng cíc, th«ng b¸o, híng dÉn ph¶i ®ù¬c bè trÝ hîp lý, dÔ
thÊy vµ thuËn tiÖn cho viÖc thay ®æi khi cÇn thiÕt.
- X¾p xÕp chç lµm viÖc ng¨n n¾p, gän gµng khoa häc vµ cã
thÈm mü.
- C¸n bé vµ nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng ¨n
mÆc, ®Çu tãc gän gµng cã thÈm mü. T trang, giµy dÐp chØnh tÒ,
phï hîp víi ®Þa ph¬ng. VÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ. Ph¶i cã tinh thÇn
th¸i ®é phôc vô lÞch sù, tËn t×nh, ®óng mùc, vui vÎ, hîp t¸c vµ s½n
sµng híng dÉn tr¶ lêi nh÷ng th¾c m¾c cña kh¸ch hµng, truyÖt ®èi
kh«ng ®îc c¸u g¾t, tranh c·i tá th¸i ®é khã chôi víi kh¸ch hµng.
- T¹i c¸c ®iÓm giao dÞch cña Bu ®iÖn nh©n viªn ph¶i tr¶ ®ñ
tiÒn thõa cho kh¸ch hµng, trêng hîp kh«ng cã ®ñ tiÒn lÎ tr¶ l¹i b»ng
tem hoÆc phong b× v..v ph¶i ®îc sù ®ång ý cña kh¸ch hµng hoÆc
th«ng b¸o ®Ó kh¸ch hµng th«ng c¶m.
- Mçi khi thay ®æi gi¸ cíc c¸c dÞch vô, cã ch¬ng tr×nh
khuyÕn m¹i, më dÞch vô míi ngoµi giíi thiÖu trªn ph¬ng tiÖn th«ng
tin ®¹i chóng c¸c ®¬n vÞ chñ ®éng híng dÉn, th«ng b¸o ®Õn tõng
CBCNV, ph¶i cã tê híng dÉn göi ®Õn tõng kh¸ch hµng. Th gãp ý
cña kh¸ch hµng ®îc ®Æt trong khay hoÆc hép ngay t¹i quÇy giao
dÞch ë vÞ trÝ dÔ thÊy, dÔ lÊy, thuËn tiÖn nhÊt cho kh¸ch khi giao
dÞch.

- Th¸i ®é cña c¸n b« vµ nh©n viªn giao dÞch ®èi víi dÞch vô
ch¨m sãc kh¸ch hµng lµ mét c«ng viÖc thö th¸ch nhÊt, ®ång thêi
lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng nhÊt. NÕu lµm tèt c«ng t¸c nµy th×
tõng CBCVN còng ®· rÌn luyÖn cho m×nh ®îc nhiÒu t chÊt cÇn
thiÕt ®Ó tiÕn xa h¬n trªn con ®êng cña m×nh. §ã lµ tÝnh kiªn tr×,
mÒn máng, linh ho¹t, biÕt kiÒm chÕ, biÕt l¾ng nghe, biÕt quan s¸t,
n¾m b¾t t©m lý ngêi ®èi tho¹i, biÕt thuyÕt phôc. Xem kh¸ch hµng
nh lµ b¹n cña m×nh ®Ó cã thÓ gióp ®ì hä, chø kh«ng ph¶i hä lµm
phiÒn. Xem viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña kh¸ch hµng nh lµ c¸c
c¬ héi ®Ó thÓ hiÖn m×nh, ®Ó rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng,
lµ c¬ héi ®Ó cã thªm kh¸ch hµng trung thµnh cho ®¬n vÞ.

Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c liªn hÖ phßng KH-§T-XDCB


“«ng §«ng Tel: 855188” ®Ó cïng phèi hîp gi¶i quyÕt.
N¬i nhËn: - nh trªn. gi¸m ®èc
- L§, C§B§T. bu ®iÖn tØnh s¬n la
- Lu

®ç kim quang