You are on page 1of 8

2-maandelijks informatieblad uitgegeven door het Gemeentebestuur Knokke-Heist | 18e jaargang | nr. 5 - september 2007 - oktober 2007| Ver.

uitgever: Graaf Leopold Lippens | Afgiftekantoor Knokke-Heist


eindredactie: dienst Communicatie, Stadhuis A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist | tel. 050 630 133 | fax 050 630 159 | e-mail communicatie@knokke-heist.be | grafische vormgeving verdographics - druk vanhoestenberghe

Stadskrant
Natuurreservaat
De Kleiputten uitgebreid
Voedingsmarkt op
Gemeenteplein scoort
Sportcentrum Laguna
officieel in gebruik
uitstekend genomen

pa g i n a pa g i n a pa g i n a

Meer en nieuwe wijkagenten! Dossier zwembad Duinenwater


Uit verschillende onderzoeken blijkt dat onze inwoners De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) zijn door de hogere overheid goedgekeurd. Het AGSO
en tweede verblijvers zich veilig voelen en erg tevreden heeft in opdracht van het gemeentebestuur een ondernemingsplan voor de vrijetijdscampus Duinenwater uitgeschreven. Dit najaar
zijn over de werking van de lokale politie. start een aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een projectontwikkelaar.
Cameratoezicht, goede uitrusting, veel deskundigheid
en een klantgerichte houding van het “blauw op Omdat er geen vooruitgang geboekt wordt in het ver-
straat” dragen daar toe bij. werven van de gronden van de NMBS, zal de gemeente
een dringende onteigeningsprocedure opstarten.
In onze badstad moeten vertrouwen en een goed per-
soonlijk contact tussen burger en politie de hoeksteen De aanleg van de wegen van Duinenwater zal starten in
van een doeltreffende veiligheidszorg blijven. Voor de het voorjaar van 2008. De bouw van de volledige vrij-
wijkagenten is hierbij een sleutelrol weggelegd. Zij etijdscampus, waaronder ook het zwembad is gepland
staan mee borg voor een integrale aanpak van veilig- voor het najaar van 2008. AGSO Knokke-Heist wordt in
heid en leefbaarheid in elke buurt en wijk. Vanaf 1 eerste instantie eigenaar van het complex voor vrijetijds-
oktober zijn er daarom meer en nieuwe wijkinspec- infrastructuur. Voor de commerciële uitbating van het
teurs ! zwembad, bowling, wellness enz. zullen langdurige
exploitatiecontracten worden afgesloten. De overige
De wijkinspecteur is het vertrouwde politiegezicht en delen zullen ofwel door AGSO Knokke-Heist in beheer
aanspreekpunt voor elke buurtbewoner. Hij of zij is er worden genomen of aan de gemeente overgedragen
ook om uw vragen te beantwoorden en uw problemen worden.
mee aan te pakken. Aarzel dus nooit om uw wijkagent
te contacteren of uw (wijk)commissariaat binnen te
stappen.

Wie graag een afspraak maakt met zijn of haar wijk-


De Minister van Cultuur en het Festival van Vlaanderen Brussel presenteren

dorp op stap Ramskapelle, dorp op stap


inspecteur vindt op pagina 2 alle nuttige informatie. Deze zomer kon elk Vlaams dorp met ongeveer 2000 inwoners of minder zich inschrijven
Dit is dus een stadskrant om even te bewaren ! + +
voor de wedstrijd ‘Dorp op stap’. Uit alle inzendingen heeft een jury drie dorpen per
Vlaamse provincie uitgekozen. Dankzij de goed gemotiveerde inzending en het enthou-
© OPB

PROFICIAT, siaste sms’en van vele Ramskapellenaars, werd de kleinste deelgemeente van Knokke-Heist
RAMSKAPELLE IS WINNAAR! uitgekozen tot winnaar voor West-Vlaanderen.

GRATIS FUNICULI-CONCERT! Als prijs won de Ramskapelse dorpsgemeenschap vooreerst een gratis funiculi-concert met
VENTUS ENSEMBLE
Inleiding door Marc Brillouet van Radio 2 het Ventus Ensemble. Op zaterdag 22 september was de Sint-Vincentiuskerk dan ook tot in
• de nok gevuld met bewoners en sympathisanten uit de andere deelgemeenten om te
Zaterdag 22 september 2007
20u00 in de Sint-Vincentiuskerk genieten van klassieke muziek van de bovenste plank.

info op www.dorpopstap.be
Alle Ramskapellenaars zijn vervolgens op 11 november uitgenodigd in de hoofdstad om er
gratis een dagje te Brusselen. Met bussen van De Lijn wordt het hele dorp naar het Paleis
met de medewerking van

van Schone Kunsten, de grootste concertzaal van het land, gevoerd voor een concert met
Raymond van het Groenewoud begeleid met de 3 laureaten van de Gouden Vleugels-wedstrijd: Jan Michiels op piano, Toon Fret op
fluit en Gwen Cresens op accordeon. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen tijdens het concert van een optreden van het theaterge-
zelschap Kip van Troje genieten. Ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar hebben de mogelijkheid om hun vertrouwde babysit te vra-
gen om thuis op de kinderen te passen op kosten van het Festival van Vlaanderen.
Aansluitend op het concert en de jeugdvoorstelling volgt een receptie met regionale specialiteiten uit de 5 winnende dorpen. In de
namiddag wordt Brussel verkend via geleide themawandelingen met gidsen van de dienst Onthaal en Promotie Brussel. Tijdens de
Graaf Leopold Lippens terugreis wordt de deelnemers nog een versnapering aangeboden.
Burgemeester van Knokke-Heist Het gemeentebestuur feliciteert de 700 zielen van de kleinste deelgemeente van Knokke-Heist alvast van harte met hun welverdien-
de prestatie!

S T A D S K R A N T K N O K K E - H E I S T | S E P T E M B E R 2 0 0 7 - O K T O B E R 2 0 0 7 | S U R F O O K N A A R : W W W . K N O K K E - H E I S T . B E
Veiligheid Nieuwe indeling wijkinspecteurs Lokale Politie

Diensthoofd wijkpolitie Knokke-Heist:


Commissaris Kurt Vermeersch

Wijkteam Knokke (tel. 050 619 620)

Voor een volledig en actueel


overzicht van de wijkwerking:
surf naar
http://www.politieknokkeheist.be
1 2 3 4
Wijk Park 58 - Zegemeer: Wijk Knokke Centrum: Wijk Casino - Rubens: Wijk Binnenhof - Dumortier:
Inspecteur Peter Lierman Inspecteur Inge Florizoone Inspecteur Patrick Dewaele Inspecteur Stijn Ruysschaert

5 6 7 8 9
Wijk Knokke Strand: Wijk Het Zoute: Wijk Oud Knokke - Wijk Duinenwater – Wijk Polders – Westkapelle:
Inspecteur Patrick Martens Inspecteur Ronny Pottie Oosthoek: Kragendijk: Inspecteur René Destickere
Inspecteur Philippe Deleersnyder Inspecteur Eric Rotsaert

Wijkteam Heist (tel. 050 619 670)

10 11 12 13 14
Wijkteamhoofd: Wijk Duinbergen: Wijk Heist-West: Wijk Heist-Oost: Wijk Laguna - Willemspark: Wijk Heulebrug -
hoofdinspecteur Inspecteur Martine Rosseel Inspecteur Frank De Clercq Inspecteur Dirk Savels Inspecteur Johnny Degraeve Ramskapelle:
Pascale De Groote Inspecteur Kurt Vankeirsbulck

S T A D S K R A N T K N O K K E - H E I S T | S E P T E M B E R 2 0 0 7 - O K T O B E R 2 0 0 7 | S U R F O O K N A A R : W W W . K N O K K E - H E I S T . B E
Milieu
Zoneringsplan ter inzage Natuurreservaat De Kleiputten van
Van de meer dan 30.000 woningen in Knokke-Heist, zijn er nog ongeveer een 170-tal die niet
aangesloten zijn op het openbare rioleringsnet. In het gemeentelijk zoneringsplan zijn al deze Heist uitgebreid en ingericht met
wandelpark
woningen nu in kaart gebracht. Het is de bedoeling om al deze huizen in de landelijke gebieden
aan te sluiten op een individuele waterzuiveringsinstallatie of collectieve rioolaansluiting. Het
zoneringsplan kan iedere burger nog tot 16 november inkijken bij de afdeling Stadsontwikkeling
in het stadhuis op het Alfred Verweeplein.

Badge recyclagepark onwillige burger


2 maanden ingehouden
Op donderdag 26 juli kwam
een inwoner het recyclage-
park binnen met dozen
gevuld met o.a. elektrotoe-
stellen, verfpotten, isomo
en klein gevaarlijk afval. De
parkwachter deelde hem Vlaams minister voor leefmilieu en natuur Hilde Crevits heeft de uitbreiding van het Vlaams
mee dat hij alles moest sor- natuurreservaat De Kleiputten van Heist goedgekeurd. De totale oppervlakte wordt daar-
teren op de daartoe door met 8,5 hectare uitgebreid van 13,5 tot 22 ha.
bestemde plaatsen, waarop
die persoon zijn kartonnen Voormalige BMX-piste wordt wandelpark
dozen in hun geheel in de Een beperkt deel van het huidige natuurreservaat was in de jaren tachtig ingericht als BMX-piste.
perscontainer gooide. De Die piste kende nooit veel succes. Het Vlaamse Gewest heeft het terrein daarom aangekocht. De
parkwachter haalde de voormalige piste is samen met de aangrenzende rietmoerassen en de lage weiden toegevoegd aan
dozen weer uit de container en vroeg nogmaals aan die persoon om alles te sorteren. Omdat hij het Vlaams natuurreservaat. De verlaten BMX-piste wordt omgevormd tot een groot natuurge-
al onraad rook, volgde hij de persoon onopgemerkt en hij had gelijk: de dozen vlogen weer in richt wandelpark van ruim anderhalve hectare. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal op het ter-
de perscontainer. De parkwachter kroop voor een tweede keer in de container om de dozen eruit rein een ruime vijver uitgraven. De vochtige lage gronden worden beheerd als bloemenrijke hoog-
te halen. Voor een derde maal wees hij op beleefde wijze erop dat alles gesorteerd moest wor- landen. Op de bulten komt er inheems struikgewas. De opgehoogde wandelpaden zullen heel het
den. Deze keer, in het bijzijn van de parkwachter, lukte het wel. jaar droog kunnen blijven.
In het Reglement van inwendig beheer betreffende het betreden van en aanbieden van afval-
stoffen op het gemeentelijk recyclagepark staat in artikel 5§4 dat ‘bij het niet naleven van de Observatiewand
onderrichtingen door de parkwachter gegeven of wie zich niet aan de voorschriften van onder- De wandelaar krijgt via een observatiewand een kijk op de laag gelegen weilanden en kan zo volop
havig reglement houdt, kan hetzij tijdelijk hetzij definitief de toegang tot de recyclageparken ont- genieten van de aanwezige natuurwaarden. In de zilte weiden broeden o.a. de kluut, de tureluur,
zegd worden.’ Volgens artikel 57 van het Gemeentedecreet wordt de bevoegdheid aan het col- de scholekster, de kievit en de grutto. Ook pleisteren er tijdens de trekperiodes grote aantallen
lege overgedragen om schorsende maatregelen uit te vaardigen. Op voorstel van de Milieudienst krakeend, slobeend, wintertaling, kolgans, watersnip, wulp en kemphaan. De veedrinkpoelen zijn
en Horizon Net besliste het college om die moedwilligheid te bestraffen met een schorsing van een paradijs voor amfibieën met als opvallendste de groene kikker. In zomer en najaar begrazen
de toegang tot het recyclagepark tot 30 september. runderen en Brabantse trekpaarden de lage weiden.

Beperkte toegankelijkheid Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders


Het Vlaams Natuurreservaat “De Zwinduinen en –polders” is het 222 hectare groot duin-, bos- Tijdens het weekend, wanneer er niet wordt gewerkt, wordt er naar gestreefd zoveel moge-
en weidegebied dat zich uitstrekt tussen Het Zoute en het Provinciaal Natuurpark ‘Het Zwin’. Op lijk paden open te stellen. Hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt met de aannemers.
31 december 2006 is het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid hier gestart Voor meer info: Agentschap voor Natuur en Bos, Zandstraat 255, 8200 Sint-Andries (Brugge),
met het natuurherstelproject ZENO. ZENO staat voor ‘Zwinduinen Ecologische tel. 050-45 42 50, www.lifenatuurzeno.be
Natuurontwikkeling’ en is een LIFE-natuurproject d.w.z. dat het wordt meegefi-
nancierd door de Europese Unie.

Grote werkzaamheden brengen echter steeds enkele ongemakken met zich


mee. Zo moeten bepaalde paden en wegen tijdens de werkzaamheden tijdelijk
afgesloten worden in functie van de veiligheid of om andere praktische rede-
nen. Sinds september 2007 worden een aantal wegen en paden in het VNR De
Zwinduinen en –polders tijdelijk afgesloten voor zowel ruiters, fietsers als wan-
delaars. Dit in functie van de inrichting van de noordelijke begrazingseenheid.
Aan de ingangen van het reservaat wordt de nodige signalisatie aangebracht die
steeds de meest actuele toegankelijkheid zal weergeven.

Wandelaars kunnen tijdens de werkzaamheden steeds blijven wandelen van de


Zwinlaan naar de Bronlaan via het knuppelpad. Ook vanop de zeedijk en de
graaf Leon Lippensdreef kunnen ze nog genieten van de Zwinduinen en -pol-
ders.
Voor ruiters is het gebied toegankelijk via het ruiterpad aan de Bronlaan (naast
het knuppelpad) en het ruiterpad aan de jumping.
Fietsers die richting het gewestelijk natuurdomein ‘Het Zwin’ of het Provinciaal
Natuurpark ‘Het Zwin’ wensen te gaan, worden omgeleid langs de Graaf Leon
Lippensdreef. Vanop de Zeedijk kunnen ze ook nog genieten van de
Zwinduinen en polders.

S T A D S K R A N T K N O K K E - H E I S T | S E P T E M B E R 2 0 0 7 - O K T O B E R 2 0 0 7 | S U R F O O K N A A R : W W W . K N O K K E - H E I S T . B E
Rechtzetting Wegwijs in Knokke-Heist WEGWIJS IN KNOKKE-HEIST
Gemeentelijke infogids met stratenplan 2007-2008
In de brochure Wegwijs in Knokke-Heist 2007-2008 stonden gemeente- U kunt onderstaand blad met de aangepaste samenstelling van de
raadsleden Hugo De Plecker en Sylvie Devlieger verkeerdelijk vermeld als gemeenteraad uitknippen en invoegen op pagina 9 van Wegwijs in
leden van de groep Gemeentebelangen ipv Open VLD. Het Knokke-Heist. Wie de infogids niet in de bus ontvangen heeft, kan deze
Gemeentebestuur wenst dit zetduiveltje dan ook via de Stadskrant recht nuttige uitgave nog steeds gratis verkrijgen in alle gemeentelijke gebou-
te zetten. wen.

Naar aanleiding van het ontslag van raadslid Marc Verwilghen heeft
Isabelle Goeminne op 26 september haar eed afgelegd als kersvers
gemeenteraadslid. In de OMWC-raad staat zij haar zitje af aan Olivier
Bodyn.

Gemeentebestuur Knokke-Heist
Alfred Verweeplein 1 • 8300 Knokke-Heist • Tel. 050 630 100 • e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be • website: www.knokke-heist.be

Het gemeentebestuur
HE T GEMEENTEBESTUUR

Foto: Jo Deman
Burgemeester Graaf Leopold LIPPENS (GBL) Zoutelaan 248 8300 K-H 050 60 87 19 graaf.leopold.lippens@knokke-heist.be
1e Schepen Maxim WILLEMS (GBL) Wilgendreef 22 8300 K-H 050 60 09 99 maxim.willems@knokke-heist.be
2e Schepen Ingrid REUBENS (GBL) Dumortierlaan 103 8300 K-H 050 60 89 06 ingrid.reubens@knokke-heist.be
3e Schepen Daniel DE VLAMYNCK (GBL) Hoekestraat 8 8300 K-H 050 60 04 64 daniel.de.vlamynck@knokke-heist.be
4e Schepen Danny LANNOY (GBL) Graaf Jansdijk 300 8300 K-H 050 60 93 92 danny.lannoy@knokke-heist.be
5e Schepen Luc LIERMAN (GBL) Westkapellestraat 398 8300 K-H 050 60 35 27 luc.lierman@knokke-heist.be
6e Schepen Paul GEERINCKX (GBL) Magere Schorre 117 8300 K-H 050 63 30 34 paul.geerinckx@knokke-heist.be
7e Schepen Piet DE GROOTE (GBL) H. Consciensestraat 17 8300 K-H 0475 867 423 piet.degroote@knokke-heist.be
Raadsleden Jean VANDEPITTE (GBL) Hazegrasstraat 61 8300 K-H 050 60 51 48 jean.vandepitte@knokke-heist.be
Marianne ROMBOUT (GBL) Arcadelaan 23 8300 K-H 050 60 85 18 marianne.rombout@knokke-heist.be
Kathleen VAN DER HOOFT (Open VLD) Meerlaan 113 8300 K-H 050 60 09 84 kathleen.vanderhooft@knokke-heist.be
Hugo DE PLECKER (Open VLD) Acht-Meilaan 32 8300 K-H 050 51 01 87 hugo.deplecker@knokke-heist.be
An DE GROOTE - DESUTTER (GBL) Natiënlaan 94/0011 8300 K-H 050 60 44 00
0474 96 28 99 an.desutter@knokke-heist.be
Daniël DESPIEGELAERE (GBL) Nicolas Mengélaan 1 8300 K-H 050 51 35 65 daniel.despiegelaere@knokke-heist.be
Walter DECEUNINCK (GBL) Dorpsstraat 80 8300 K-H 050 61 14 15 walter.deceuninck@knokke-heist.be
Anne VERVARCKE-PATTYN (GBL) Paul Parmentierlaan 150 8300 K-H 050 60 10 72 anne.pattyn@knokke-heist.be
Annie VAN OOTEGHEM - VANDENBUSSCHE (GBL) Graaf Jansdijk 42 8300 K-H 0486 28 67 49 annie.vandenbussche@knokke-heist.be
Simonne OBRENO (GBL) Ramskapellestraat 18 8300 K-H 050 51 11 20 simonne.obreno@knokkeheist.be
Frank DE SMET (Vlaams Belang) Diksmuidestraat 46/11 8300 K-H 0477 36 96 39 frank.desmet@knokke-heist.be
Frank NAERT (Open VLD) Krommedijk 6 8300 K-H 0475 64 67 07 frank.naert@knokke-heist.be
An BOSSCHAERTS (Open VLD) Jozef Nellenslaan 71/51 8300 K-H 050 51 66 19 an.bosschaerts@knokke-heist.be
Leo DE WAELE (Vlaams Belang) Leenstraat 25 8300 K-H 050 51 11 13
0475 56 06 89 leo.dewaele@knokke-heist.be
Anne VAN HOOF (Vlaams Belang) Zeedijk-Knokke 675/00 8300 K-H 050 60 52 26 anne.vanhoof@knokke-heist.be
Kris DEMEYERE (GBL) Ramskapellestraat 74 8300 K-H 050 51 23 18 kris.demeyere@knokke-heist.be
Philippe VLIETINCK (GBL) Middeldiep 16 8300 K-H 050 51 21 46 philippe.vlietinck@knokke-heist.be
Julie VERBOUW (GBL) Krommedijk 59 8300 K-H 0498 68 52 89 julie.verbouw@knokke-heist.be
Veronique ENGELRELST (GBL) Heistlaan 112 8300 K-H 050 51 34 44 veronique.engelrelst@knokke-heist.be
Jan VANSTEENKISTE (GBL) Ramskapellestraat 63 8300 K-H 050 51 55 25 jan.vansteenkiste@knokke-heist.be
Linda SABBE (GBL) H. Consciensestraat 36 8300 K-H 050 51 37 37 linda.sabbe@knokke-heist.be
Sylvie DEVLIEGER (Open VLD) Kompas 4 8300 K-H 050 62 84 11 sylvie.devlieger@knokke-heist.be
Isabelle GOEMINNE (Open VLD) Natiënlaan 34 8300 K-H 0476 69 34 25 isabelle.goeminne@knokke-heist.be
Ê

Wd. Secretaris Miet GOBERT Oud-Strijdersstraat 14 8300 K-H 050 51 59 84 miet.gobert@knokke-heist.be

surf ook naar www.knokke-heist.be


9

S T A D S K R A N T K N O K K E - H E I S T | S E P T E M B E R 2 0 0 7 - O K T O B E R 2 0 0 7 | S U R F O O K N A A R : W W W . K N O K K E - H E I S T . B E
Sociaal
Kinderopvang Mama's voor
Zie ook www.kinderopvang.be
Kinderen
Mama’s voor Kinderen is een plaatselijk ini-
tiatief waar moeders die het financieel goed
Naam Adres en telefoon Vrije plaatsen hebben, hun kinderspullen kunnen afgeven.
Moeders die het wat moeilijker hebben,
OKTOBER 2007 kunnen hier voor een klein prijsje kledij en
speelgoed voor kinderen tot 12 jaar aanko-
pen. De ingang van de winkel bevindt zich
Dienst onthaalgezinnen aangesloten bij Marktstraat 61 - tel. 050 51 19 74 - Volzet kant Lippenslaan, op het einde van de par-
vzw Kinderopvang de Duinhuisjes king tussen het Margaretacentrum en de
bank, en is open elke dinsdag van 9 tot
vzw Kinderopvang de Duinhuisjes, Bremlaan 37 (‘t Bremhuisje) - Bremhuisje: volzet tot maart 2008 11.30 en van 14 tot 16 uur.
Kinderdagverblijf tel. 050 63 37 00 Naschoolse opvang voor kinderen Voor alle info: tel. 050 60 66 59

2,5 - 12 jaar: enkele plaatsen vrij


Marktstraat 61 (De Duinhummeltjes) - Duinhummeltjes: voorlopig geen
tel. 050 51 19 74 mogelijkheid tot opvang
Peuterhof Herenweg 32 - tel. 050 62 88 28 - 2 plaatsen vrij
‘t Pimpampoentje website: www.pimpampoentje.be
(enkel vanaf 18 maanden) e-mail: info@pimpampoentje.be
Clara Di Luna Kastanjedreef 1 - tel. 050 62 87 78 - 1plaats vrij
website:www.claradiluna.be
e-mail: annelies.vlietinck@skynet.be
Mijn Schildpadje Piers de Raveschootlaan 54 - Enkele plaatsen vrij
tel. 050 62 48 06
Baby Lodge Oosthoekplein 23 - Baby’s:
tel. 050 61 16 13 nog enkele plaatsen vrij
Els Rappé Pannenstraat 288 - tel. 050 51 78 95 - Volzet tot september 2008
website: www.juttekind.be

Infozittingen voor senioren in Voedingsmarkt op het Gemeenteplein scoort


het ontmoetingscentrum "De Vierbote" uitstekend in Weekend Knack
In het verleden hield de Seniorenraad infozittingen de eerste en de tweede week van elke maand In Weekend Knack van 15 augustus verscheen een lovend artikel over de woens- en zaterdagse
respectievelijk in het gemeentehuis van Heist en Knokke. Senioren konden er terecht voor vragen voedingsmarkten op het Gemeenteplein, beter bekend als de Groentemarkt.
of suggesties in verband met de werking van de Seniorenraad, een spreekbuis voor meer dan We citeren: ‘Als er in Vlaanderen een kwaliteitslabel voor markten zou bestaan dan zou de Knokse
11 000 senioren in Knokke-Heist. Voortaan zal een afgevaardigde van de Seniorenraad elke don- editie op basis van organisatie, aanbod en verscheidenheid zeker in aanmerking komen.’
derdagmiddag van 14 tot 15.30 uur aanwezig zijn in het ontmoetingscentrum De vierbote, de Het artikel legt vooral de nadruk op de stands met bioproducten, die stilaan een gegeerde tradi-
Vrièrestraat 26 in Heist om alle vragen in verband met hun werking te beantwoorden. tie worden voor Knokke-Heist en omliggende.

S T A D S K R A N T K N O K K E - H E I S T | S E P T E M B E R 2 0 0 7 - O K T O B E R 2 0 0 7 | S U R F O O K N A A R : W W W . K N O K K E - H E I S T . B E
Wegwerkzaamheden Stoep Tortellaan
De aannemer breekt het trottoir op vanaf 5 november. Op 7 november star-
ten Eandis en het gemeentelijk Waterbedrijf met hun werkzaamheden. In de
week van 23 november start de heraanleg van de stoep en de afwerking
ervan.

Trottoirs Kalfduinen en Roggelaan


Onderwijsstraat
De rijweg tussen Badersstraat en Knokkestraat is opgebroken voor werkzaamheden aan de riole-
ring. De einddatum voor de werkzaamheden is voorzien voor begin november 2007.

Marktstraat
In de eerste fase tussen de Heistlaan en de Koudekerkelaan wordt aan de kant van de school een
hoofdgasleiding vervangen. Daarna wordt een tweede riool aangelegd. Het straatgedeelte tussen
De aannemer zal het trottoir opbreken in de Kalfduinen en Roggelaan op 7 Bondgenotenlaan en Molenstraat wordt eveneens opgebroken voor nieuwe riolen. In november
januari 2008. Vervolgens worden de werkzaamheden uitgevoerd gedurende komen daar de nutsleidingen onder de trottoirs aan de beurt. In december komen er in fase 1 een
8 weken. Eind januari start de heraanleg en afwerking van de stoep. nieuwe waterleiding met nieuwe aansluitingen en nieuwe gas- en elektriciteitsleidingen. De
bovenafwerking is voor december gepland in fase 2, en voor januari in fase 1.
Lichttorenplein
Het bovenplein van het Lichttorenplein is afgewerkt. Op 25 oktober wordt Voetgangers- en fietsbrug in Heist over de Elizabetlaan
het infokantoor van de dienst toerisme officieel in gebruik genomen. Vanaf oktober starten de eigenlijke werkzaamheden aan deze brug. De funderingen voor de pij-
lers worden gelegd, en daarna worden de geprefabriceerde elementen gemonteerd. Eerst wordt
IJzerpark de noordelijke kant van de brug gebouwd. Deze werkzaamheden zullen tot eind 2007 duren.
De aannemer werkt momenteel de Diksmuidestraat en een stuk van de Vanaf januari wordt het zuidelijke deel van de constructie opgetrokken. Normaal gezien zal er
Ieperstraat verder af. De glooiingen van de duinen worden volgens plan steeds 1 rijstrook berijdbaar blijven. Uitzonderlijk zal de Elizabetlaan ook een paar keer volledig
vorm gegeven en beplant. The Garden of pleasure, een labyrint met hagen onderbroken zijn. In april 2008 zou de brug in gebruik worden genomen.
wordt afgewerkt met paden en waterpartijen. Het einde van de werkzaam-
heden is voorzien rond Nieuwjaar. Ramskapellestraat
In een eerste fase wordt
een nieuwe riolering aan-
gelegd tussen de Heistlaan
en huisnummer 45. Vanaf
5 november starten ook de
nutsmaatschappijen met
de saneringen van de
diverse leidingen. Het
gemeentelijk Waterbedrijf
zal 3 weken werk hebben,
Eandis en Belgacom 4
weken. Vanaf 5 november
starten de rioleringswerkzaamheden in het stuk tussen huisnummer 45 en de Spelemanstraat. Op
7 januari 2008 komt het stuk tussen Spelemanstraat en Noordwatergang aan de beurt. Eind juni
2008 moet deze eerste fase afgewerkt zijn. In september 2008 start dan de 2dedfase tussen
Noordwatergang en Jonckheerestraat, vervolgens Jonckheerestraat en Aaishove en ten slotte tus-
sen Aaishove en Heistlaan.
Seb. Nachtegaelestraat
Momenteel vernieuwt het Gemeentelijk Waterbedrijf de drinkwatertoevoer tussen het Maurice Frans Vantorrestraat
Lippensplein en de Camille Dececkersstraat. Vanaf 18 oktober starten de rioleringswerkzaamhe- De voetpaden worden heraangelegd in het gedeelte tussen de Leenstraat en de Witte Bankstraat.
den in het stuk tussen de Lippenslaan en de Edward Verheyestraat. De afwerking van het wegdek De uitvoeringstermijn bedraagt 40 werkdagen. De aannemer breekt de voetpaden en opritten op
in dit gedeelte start eind dit jaar. Dan begint ook de aanleg van nieuwe riolering in het stuk tus- 1 oktober 2007 aan de kant met de pare huisnummers. Op 8 oktober start men aan de kant met
sen de Edward Verheyestraat en Albertlaan. de onpare huisnummers. Het gemeentelijk Waterbedrijf zorgt voor de vernieuwing van kranen en
huisaansluitingen. In de week van 8 oktober wordt de kant met de pare huisnummers voorzien
Bergingsbekken Duinbergen van een definitief trottoir.
De werkzaamheden aan het bergingsbekken zijn nagenoeg voltooid. Vanaf half oktober wordt het
bekken in gebruik genomen. Paul Parmentierlaan – Koningslaan – Meerlaan
Het plan voor de heraanleg van deze 3 lanen is door de provinciale audit-commissie goedge-
Duinendreef keurd. In samenwerking met het Vlaams Gewest zal in het kader van de herinrichting van de
Het trottoir aan de zuidzijde schoolomgeving, deze zone veiliger gemaakt worden. Het definitieve lastenboek wordt in de
wordt momenteel heraange- gemeenteraad van oktober ter goedkeuring voorgelegd. Deze ingrijpende werkzaamheden wor-
legd. Eerst worden de nutslei- den opgesplitst in volgende vier fases:
dingen aangepakt. Vanaf half 1. Kruispunt Koningslaan-Meerlaan tot aan de parkrotonde (februari 2008 tot 15 juni 2008)
oktober start de heraanleg van 2. Parmentierlaan tussen Boudewijnlaan en Abraham Hansplein
het eigenlijke trottoir. (september 2008 – juni 2009)
3. Koningslaan (september 2009 – juni 2010)
4. Meerlaan (september 2010 – juni 2011)

Wegwerkzaamheden N49
Heuvelpad Nog tot en met vrijdag 21 december 2007 wordt de 2de fase van de wegwerkzaamheden aan de
Het Waterbedrijf en Eandis ver- N49 Moerkerke-Damme, ter hoogte van de Leeskensbrug uitgevoerd. Het verkeer voor de beide
nieuwen momenteel de water- rijrichtingen wordt die hele periode geleid over het weggedeelte Knokke-Heist - Maldegem.
en gasleidingen. Vanaf 15 okto-
ber wordt het pad opnieuw Werkzaamheden in het vooruitzicht:
aangelegd. • Amerikapad
• Bevrijdingslaan
• Montgomerylaan
• Van Bunnenlaan tussen Dumortierlaan en Zoutelaan

Tramsporen Elizabetlaan in Duinbergen en Heist


Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de tramsporen ter hoogte van de Duinbergenlaan is Kleine handelszaken die minstens 14 dagen volledig sluiten wegens onbereikbaarheid door
het kruispunt nog tot 12 oktober onderbroken. De tramsporen in de Elizabetlaan tussen Parkstraat werkzaamheden, kunnen recht hebben op een vergoeding door het Participatiefonds. Meer
en Heldenplein worden eveneens vernieuwd. Deze werkzaamheden zullen nog tot 14 december inlichtingen: Katleen Huybrechts, tel. 02 227 60 77
2007 duren. of website www.openbarewerken-zelfstandigen.be

S T A D S K R A N T K N O K K E - H E I S T | S E P T E M B E R 2 0 0 7 - O K T O B E R 2 0 0 7 | S U R F O O K N A A R : W W W . K N O K K E - H E I S T . B E
Veiligheid en Preventie Sport
Veiligheidsbeurs Opgelet voor bedriegers aan de deur
‘Veiligheid in en rond de woning’ Het gemeentelijk Waterbedrijf kreeg melding over personen die in Westkapelle dorp voor-
namelijk bij senioren aanbellen en zich opgeven als medewerkers van het Gemeentelijk
Waterbedrijf, zogezegd voor een analyse van het drinkwater. Het is niet bekend of dat om
Dit jaar organiseert de Preventiedienst i.s.m. politie, brandweer en diverse externe
commerciële redenen gebeurt, of met kwaadaardige bedoelingen. In ieder geval: als er
partners zijn vierde editie van de Veiligheidsbeurs. Het evenement heeft plaats in de
van het Waterbedrijf onderzoeken moeten gebeuren, wordt dat steeds vooraf schriftelijk
benedenhal van het Cultuurcentrum Scharpoord op 8, 9 en 10 november 2007.
of telefonisch aangekondigd. Ook dragen de echte medewerkers van het Waterbedrijf
Openingsuren: donderdag 8 november van 14 tot 19 uur
altijd een herkenningsbadge. Wie personen aan de deur krijgt die verwijzen naar het
vrijdag 9 en zaterdag 10 november telkens van 10 tot 19 uur.
Waterbedrijf, en geen badge dragen, laat die personen beter niet binnen zonder eerst
even te bellen naar het Waterbedrijf: 050 630 250.
Er kunnen verschillende standen bezocht worden die diverse thema’s belichten nl.
beveiligen van uw woning door het nemen van organisatorische maatregelen en
bouwkundige maatregelen, brandveiligheid en brandwerende producten, veilig
wonen en ongevallen vermijden, inbraakwerende beglazing, veiligheidsdeuren,
beveiliging appartementsgebouwen, ….
Piafkaarten: zo handig bij het parkeren!
Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan het merken en registreren van goederen
Handig, zo'n toestelletje, voor wie regelmatig parkeert in de betalende zones van Knokke-
en aan diefstal en veiligheid op bouwwerven.
Heist. U activeert het en legt het zichtbaar tegen de voorruit. Eenmaal terug in de auto zet
u het af, en alleen het exacte bedrag voor het aantal minuten parkeertijd wordt afgetrok-
ken van de bijhorende kaart. Afgelopen met het telkens tot aan de parkeermeter lopen
voor een parkeerticket.
De toestellen zijn nog altijd voor
62 EUR te koop in de
Parkingshop in de Jozef
Nellenslaan 149. Daar zijn even-
eens de bijhorende parkeerkaar-
ten met een waarde van 40 EUR
te verkrijgen.

Sportcentrum Laguna officieel in gebruik genomen


Op zaterdag 29 september heeft het gemeentebestuur het sportcentrum Laguna officieel voorzien en een bureau met vergaderzaal. De ‘groene’ zaal werd omgebouwd en uitgebreid
ingehuldigd. De inkom bestaat uit een nieuwbouwvolume met een onthaalpunt, sanitair tot een omnisportzaal voor zaalvoetbal, volleybal, basketbal, tennis, badminton, handbal, tur-
voor het publiek en een lift. Het bestaande volume van het cafetaria werd verbouwd en nen… De ‘rode’ zaal blijft uitsluitend voorbehouden voor tennis en werd beperkt aangepast.
omvat een cafetariazaal (o.m. geschikt voor “bridge”) en een vergaderruimte. Het terras werd Verder is er een zaal voor gevechtssporten, een polyvalente zaal voor aerobic en fitness en een
gerenoveerd en uitgebreid. De 4 bestaande kleedkamers werden verbouwd en gemoderni- squashcourt. Buiten werden 2 omnisportterreinen gerealiseerd en een skatekuil.
seerd. Er werden daarenboven 6 nieuwe groepskleedkamers gerealiseerd en 2 scheidsrech- De renovatie van het sportcomplex heeft in totaal ruim 5 700 000 EUR gekost.
terslokalen. Naast de judozaal, de polyvalente zaal en het squashcourt is een ruime berging

S T A D S K R A N T K N O K K E - H E I S T | S E P T E M B E R 2 0 0 7 - O K T O B E R 2 0 0 7 | S U R F O O K N A A R : W W W . K N O K K E - H E I S T . B E
Gordijnen en opbergkasten voor de Herstellingswerk-zaamheden aan de Kalfmolen

weetjes uit de gemeenteraad Bibliotheek


De internetafdeling
in de leeszaal van
de bibliotheek is
sinds enkele jaren
uitgebreid tot een
Aan de Kalfmolen wordt het nodige herstellingswerk uitgevoerd aan wieken en pestel. De kosten
zijn begroot op 30 000 EUR.

Werkings- en investeringssubsidie camerabewaking 2006


De Lokale Politie heeft voor 2006 de afrekening van de werkings- en personeelskosten voor de
camerabewaking aan het gemeenbestuur bezorgd. Knokke-Heist heeft aan de Politiezone
internetcafé met 20 Damme/Knokke-Heist een subsidie uitbetaald van 203 238,33 EUR.
pc’s. In het voor- en
najaar zit de zon Waarborg voor Kerkfabriek Heilige Familie Duinbergen en
zeer laag zodat Heilig Hart van Jezus Knokke
door de lichtinval Het gemeentebestuur waarborgt de lening die de kerkfabriek Heilige Familie aangaat voor het
de computerscher- herstellen van het dak van de doopkapel en diverse herstellingen aan de kapel, inrichting van de
men vrijwel onleesbaar zijn. Voor de ramen boven de koepel in de leeszaal nieuwe pastorie en diverse herstellingen aan de kerk, voor een bedrag van 75 000 EUR voor de
worden daarom gordijnen aangekocht om de weerkaatsing van de zon tegen duur van 10 jaar.
te gaan. De opdracht wordt geraamd op 4000 EUR. De gemeente stelt zich ook borg voor 2 leningen die de kerkfabriek Heilig Hart van Jezus aangaat
Via de enquête van de jeugdafdeling van de Bibliotheek kwam de vraag van voor de eerste fase
de ouders om over opbergkastjes te kunnen beschikken. Bij een bezoek aan van de buitenher-
de bibliotheek weet men meestal geen blijf met jassen, tassen en boekentas- stellingswerkzaam-
sen. Er worden 20 opbergkastjes voorzien (raming 5 000 EUR). heden aan de kerk
(50 000 EUR voor
Zware autopomp van de Brandweer te koop de duur van 5 jaar)
De oude autopomp Dodge van de Brandweer wordt verkocht aan de meest en voor herstellin-
biedende. De ontvangen som wordt gebruikt voor de vervroegde aflossing gen aan de pastorie
van een gemeentelening op 10 jaar. (12 860 EUR voor
de duur van 5 jaar).
Gemeentelijke gebouwen verbonden met glas-
vezelnetwerk
Tot 2002 waren de computers in alle gemeentelijke gebouwen verbonden
met huurlijnen. Daarom schakelde het gemeentebestuur over op draadloze
verbindingen die vlugger en goedkoper zijn. Het contract voor deze draad-
loze verbindingen loopt nu ten einde. Er wordt nu geopteerd om de groot-
ste gebouwen met elkaar te verbinden via glasvezel. Door het gemeentelijk Cipressenstraat
waterbedrijf, de Sport- en Jeugdienst, De Vonk en deKunstAcademie via een De gemeenteraad heeft beslist om de nieuwe verkaveling aan de Nieuwstraat en de Esdoornstraat
glasvezelnetwerk te verbinden met het stadhuis wordt een grotere over- ‘Cipressenstraat’ te heten naar analogie van andere boomnamen in de omgeving.
drachtssnelheid van data mogelijk gemaakt. De hele operatie wordt geraamd Heraanleggen van de trottoirs in de Waasstraat
op 87 120 EUR. De gemeente zal een opdracht uitbesteden voor het heraanleggen van de trottoirs in de
Waasstraat.
Studies voor rationeel energiegebruik en De opdracht is geraamd op 48 620,00 EUR.
opstellen van energieprestatiecertificaten
voor diverse gemeentelijke gebouwen Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dorpskern
Het gas koolstofdioxide (CO2) levert de grootste bijdrage aan de totale uit- Door de gemeenteraad wordt het ontwerp RUP ‘Dorpskern Heist’, opgemaakt door de WVI, voor-
stoot van de broeikasgassen. Dit gas komt vrij bij het verbruik van energie, lopig vastgesteld. Het plangebied omvat het zuidelijk deel van Heist gelegen tussen Knokkestraat
voornamelijk bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het Protocol van - Heistlaan, Breed Veertien en Krommedijk.
Kyoto stelt dat België in de periode 2008 - 2012 zijn totale broeikasgasemis- Doelstellingen zijn:
sies gemiddeld met 7,5 % moet verlagen tegenover 1990. Het college wenst 1.behoud van het dorpskarakter (eengezinswoningen)
de komende legislatuur prioriteit te geven aan het thema energie en klimaat. 2.eenduidige voorschriften gelet op de talrijke verouderde BPA’s
Het uitvoeren van REG-studies (rationeel energiegebruik) en het opstellen 3.ruimere mogelijkheden met het oog op sociale huisvesting en OCMW-gebouwen
van energieprestatiecertificaten voor diverse gemeentelijke gebouwen past in 4.kopafwerking van het project Heulebrug (De Speelman en de Korenbloem).
dit kader. De opdracht wordt geraamd op 67 000 EUR. De stadsvernieuwingsprojecten (Stationsomgeving en Maes en Boereboomplein en
Elizabetlaan/Heldenplein) werden niet in het RUP opgenomen.
Aankoop van verlichtingsmateriaal en bewa-
kingscameramateriaal voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vogelzang Rashid
Cultuurcentrum Scharpoord De gemeenteraad heeft het ontwerp RUP ‘Vogelzang-Rashid’ voorlopig vastgesteld. Er wordt
De verouderde verlichtingsarmaturen van het cultuurcentrum Scharpoord verbruiken veel meer ingezoomd op twee projectzones. Een eerste project betreft een vraag van de sociale huisves-
dan de nieuwe aangepaste toestellen. Het verbruik kan met nieuwe toestellen met 1/4de wor- tingsmaatschappij T’ Heist Best die een nieuwbouwproject wenst op te starten als vervanging van
den gereduceerd. Het Cultuurcentrum is ook uitgerust met camerabewaking met de nodige het bestaande sociale woonproject ‘Vogelzang’ in Knokke dorp.
opnametoestellen om de veiligheid te bewaren buiten het gebouw en binnen in de tentoonstel- Een tweede project beoogt de bouw van een luxevilla met conciërgewoning en poolhouse in een
lingszalen. De huidige toestellen worden aangevuld met nog betere megapixel IP camera’s. eigen hedendaagse vormgeving in de wijk Het Kalf.

Aanpassen van het openbaar verlichtingsnet in de Diverse aankopen


• uitbatingsgoederen dienst Onderhoud (20.000 EUR)
Montgomery- en de Bevrijdingslaan
• klein gereedschap Waterbedrijf (3.650 EUR)
Het openbaar verlichtingsnet wordt aangepast in de Montgomery- en de Bevrijdingslaan. De
• financieel navigatiesysteem voor de gemeenteboekhouding (5 500 EUR)
totale kostprijs van de kabelwerkzaamheden ten laste van Imewo wordt geraamd op 4 793,10
• lcd-projectoren voor het stadhuis (3000 EUR)
EUR. De totale kostprijs voor het
• beschermingskledij, -schoenen en helmen: (30 000 EUR)
gemeentebestuur wordt
geraamd op 4 986,65 EUR. In
coördinatie wordt ook het elek-
triciteits- en aardgasnet aange-
past. De kosten, respectievelijk Volgende gemeenteraad:
75 170,49 EUR en 34 203,86
EUR worden betaald via het donderdag 25 oktober en 29 november 2007
investeringsbudget van Imewo. om 19.30 uur in het stadhuis van Heist
De agenda en toelichting zijn 7 dagen vóór de gemeenteraad te bekijken op
www.knokke-heist.be
(klikken op Bewoners – Uw gemeente – Bestuur – Agenda gemeenteraad).

S T A D S K R A N T K N O K K E - H E I S T | S E P T E M B E R 2 0 0 7 - O K T O B E R 2 0 0 7 | S U R F O O K N A A R : W W W . K N O K K E - H E I S T . B E