You are on page 1of 24

STRATEGISCHE NOTA

2008 - 2012
Strategische nota 2008-2012
Beleid voeren is vooruitzien. Waar willen we met onze gemeente naar toe? Wat willen we bereiken?
Welke maatschappelijke ontwikkelingen willen we steunen en stimuleren?
Welke negatieve trends willen we afremmen of ombuigen?

In het eerste jaar van deze legislatuur heeft onze organisatie een visie en strategie ontwikkeld voor de
toekomst. Van daaruit zullen we concrete acties ondernemen om dit beleid te realiseren.

Een eerste belangrijke, voorbereidende stap was het opmaken van een omgevingsanalyse die
in het voorjaar 2007 aan de gemeenteraad werd voorgelegd.
Deze analyse van de diensten en van de omgeving omvat alle actoren en ontwikkelingen of trends die
van invloed kunnen zijn op de werking van ons bestuur.

Voortbouwend op de omgevingsanalyse legt het college in actieve dialoog met het managementteam
een ontwerp van strategische nota ter goedkeuring aan het bestuur voor.
Dit is een algemeen beleidsplan dat via strategische en tactische doelstellingen de meerjarenaanpak
van de gemeente weergeeft. Het vormt de krijtlijnen waarop het verdere management van activiteiten,
medewerkers en middelen wordt afgestemd.

Beleidsnota 2008
De grote stappen uit de strategie werken we vervolgens jaarlijks uit en vertalen we concreet in
operationele doelstellingen. Deze doelstellingen voor 2008 zijn terug te vinden in de beleidsnota die de
jaarprogramma's van de diverse diensten omvat.

1
Opbouw strategische nota en beleidsnota
Alle beleidsvoorstellen worden thematisch ingedeeld, namelijk rond een aantal beleidsdomeinen.

Hierbij vertrekken we vanuit de behoeften van de doelgroepen en de klanten die we als bestuur
rechtstreeks (via eigen diensten) of onrechtstreeks (samenwerking met andere private of publieke
actoren) invullen.

Dit zijn behoeften van ofwel externe klanten (inwoners, tweedeverblijvers, toeristen, verenigingen) ofwel
interne klanten (ondersteunende diensten).

i
Overzicht van de beleidsdomeinen:

EXTERNE BELEIDSDOMEINEN
(= thema's waarmee we de behoeften van onze externe klanten rechtstreeks invullen)

Ù Knokke-Heist in uitbouw
Ù Vrijetijd
Ù Veiligheidszorg
Ù Natuur en milieubeheer
Ù Ondernemen en werken
Ù Leren en onderwijs
Ù Sociaal welzijn, zorg en opvang
Ù Dienstverlening en communicatie

INTERNE BELEIDSDOMEINEN
( = domeinen die de werking van het gemeentebestuur ondersteunen en waarmee we onrechtstreeks
voorzien in de behoeften van de externe klant)

Ù Financieel beleid
Ù Patrimonium en logistiek
Ù Organisatie-ontwikkeling en personeelsbeleid
Ù Interne bestuursorganisatie & kennisbeheer 2
Globale beleidsvisie: maximale welvaart voor bewoners door permanente
inzet op ons belangrijkste economische product: het toerisme
De badstad Knokke-Heist staat voor een keerpunt in haar geschiedenis.
Een gemeentebestuur moet vooruitkijken, het ambitieniveau ligt hoog.
Knokke-Heist is een aantrekkelijke en mondaine badplaats die bruist van leven. De aantrekkingskracht
van Knokke-Heist als exclusieve badstad aan de Belgische kust is nog versterkt sedert de eenmaking van
Europa. De badstad ligt op amper 100 km van de Europese hoofdstad Brussel en midden in het hart van
de goede driehoek Londen - Parijs - Amsterdam.

Een gemeentebestuur mag niet op haar lauweren rusten en moet door een toekomstgericht beleid de
badplaats een versterkt nieuw elan geven. De troeven liggen in onze handen om een blijvende
plaats te veroveren op de kaart van Europa.

Het toerisme is het belangrijkste economische product. Ongeveer 70% van de werkende bevolking haalt
rechtstreeks of onrechtstreeks inkomsten uit het toerisme. Het gemeentebestuur wenst het toerisme te
koesteren, permanent te evalueren, constant bij te sturen om te verbeteren. Ervoor zorgen dat de
komende generaties niet binnen 20 jaar maar ook binnen 50 jaar het even goed hebben in onze
gemeente, is onze belangrijkste uitdaging.

Het maximaal inzetten van onze krachten op dat toerisme is de beste garantie voor welvaart voor
zoveel mogelijk inwoners. We zorgen voor een win-win situatie voor de inwoner, de tweedeverblijver als
de toerist.

Er is een nieuw denken en een nieuwe dynamiek ontstaan vanuit het nieuwe Casinoproject en de
opportuniteiten die zich aanboden inzake samenwerkingsverbanden met private investeerders,
zoals de realisatie van het Rubensplein, het Lichttorenplein en het Ijzerpark.

Centraal in deze nieuwe werkwijze staat een evenwichtige samenwerking met de private sector.
Het bestuur wil blijvend kansen ontwikkelen zodat de private sector investeert in onze gemeente.
Een harmonieuze ontwikkeling die meerwaarde biedt aan de investeerders, maar vooral aan de
gemeenschap als geheel, het toerisme en de algemene uitstraling van de gemeente.

3
Een eerste kerndoelstelling is het zorgen voor een vernieuwende stedelijkheid en attractief openbaar
domein.
Binnen de vernieuwde stedelijkheid fungeert het nieuwe Casinogebouw als symbool. Het nieuwe
Casinoproject zal voor de nieuwe bestuursperiode als trekker dienen. Dit wervende project zal op
stedenbouwkundig vlak een enorme impact hebben en zal het vrijetijdsleven in onze gemeente
een nieuw elan geven. Naast de nieuwe ontspanningsmogelijkheden zal de hotelfunctie en de
congresaccommodatie een nieuwe push geven aan het toerisme en zo aan de welvaart in de
gemeente.

Het inzetten op congrestoerisme en evenementen gekoppeld aan eigentijdse ontspanningsfaciliteiten


vormt een speerpunt voor nieuwe hotelprojecten. Het dalende aanbod aan hotelfaciliteiten
willen we omkeren. Vandaar de stimulans om in de site van de Reserve een hotelfunctie te
behouden en om ondermeer in het project Duinenwater, in de projectzones van Heist en aan de
tweede golfinfrastructuur nieuwe hotelprojecten te voorzien. In het zog hiervan zullen internationale
hotelketens aangetrokken worden die de badstad zullen inschakelen op het internationale netwerk.

De eigen toeristische dienst zal voor deze hotelketens een faciliterende rol spelen en een proactief
beleid voeren om congressen aan te trekken en het logiesaanbod voor die congressen te
coördineren.

Vernieuwde stedelijkheid vertaalt zich eveneens in investeren in het uitgangsleven en winkelapparaat.


Een permanente focus zal erin bestaan om meer uitgaansmogelijkheden te creëren in de gemeente.
Terrassen dienen hun plaats opnieuw in te nemen op het openbare domein waarbij ze pleinen en
straten kunnen doen bruisen van leven. Een kwaliteitsvol winkelapparaat zorgt ervoor dat het
aangenaam vertoeven is langs de talrijke uitstekende winkelboulevards.

Investeren in een attractief openbaar domein is investeren in het hart van de gemeente.
Knokke-Heist heeft de ambitie om hedendaagse kunst van internationale gerenommeerde
kunstenaars in het straatbeeld te integreren. Straten en pleinen worden ontworpen zodat ze een
attractie op zich vormen.

4
Niet enkel bovengronds maar evenzeer ondergronds willen we de kwaliteit nastreven. Permanente
investeringen in ondergrondse infrastructuur zoals rioleringen, waterleidingen en andere nutsleidingen
vormen dan ook een uitdaging op zich.

Blijvende aandacht dient uit te gaan naar karaktervolle woonsites waar het aangenaam, mooi en
betaalbaar is om wonen. Als voorbeeld hiervan dienen zowel de projecten Heulebrug als Duinenwater.

Om het toerisme verder uit te bouwen is het heel belangrijk dat er zowel voor bewoners als toeristen
geïnvesteerd wordt in een kwalitatief en hoogstaand vrijetijdsaanbod. Ons doel is om die nieuwe
kwaliteitsvolle infrastructuur ook effectief te doen leven.
Het bestuur wil nog verder investeren in een degelijke en uitgebreide infrastructuur en in
kwaliteitsvolle activiteiten, gespreid over het hele jaar.
Het vrijetijdsbeleid wil een antwoord geven op de vraag hoe de bezoeker zich in onze gemeente
goed kan voelen.

Het gemeentebestuur wil ook imago-ondersteunende activiteiten van internationaal


niveau organiseren of aantrekken zodat een nieuw toeristisch en internationaal publiek kan worden
aangetrokken.

Een kwaliteitsvolle lokale economie is heel belangrijk voor de vrijetijdsbeleving van inwoner en toerist.
Vandaar ook de vraag naar onze lokale economie om te blijven investeren in nieuwe kwaliteitsvolle
horecazaken en winkels, met een bijzondere aandacht voor de ontspanningsmogelijkheden
van jongeren.

Het gemeentebestuur wil dat de gemeente leefbaar en aantrekkelijk is voor zowel inwoners als voor
toeristen en dat zowel kinderen, jongeren als ouderen er zich goed voelen en zich verder kunnen
ontplooien.

5
Toeristen en inwoners komen maar naar een gemeente als het er veilig verblijven is.
Het veiligheidsgevoel dat er nu is, willen we behouden. Bij het ontwerpen van straten,
pleinen en gebouwen zal hier van bij de conceptfase rekening mee gehouden worden.
Door het verkeer- en parkeerbeleid willen we ervoor zorgen dat bepaalde gedeelten van de
gemeente hun eigenheid behouden en verkeersarm blijven.

Om ons toerisme te kunnen blijven uitbouwen, is het cruciaal dat we ook onze natuurlijke rijkdommen
en kwetsbare landschappen koesteren en bewaren. Tot rust kunnen komen in de natuur en het
polderlandschap is heel belangrijk voor toeristen en inwoners die willen onthaasten van het drukke
bestaan. Daarom wil het gemeentebestuur zich blijvend inzetten om dit voor onze toekomstige
generaties als bron van welzijn en welvaart te behouden.

Het maximaal inzetten op het toerisme als onze economische troef, kan het gemeentebestuur niet
alleen. Hiervoor zijn private investeerders en specifiek de lokale economie een onmisbare partner.
Daarom willen we als gemeente alles in het werk stellen om een gunstig investerings- en werkklimaat te
creëren voor ondernemers.

We wensen bovendien veel aandacht te besteden aan levenslang leren, onderwijs en aan het sociaal
beleid voor de mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving. Blijvende investeringen in het
onderwijs en voor sociale doelgroepen zijn dan ook nodig.

Om de kerndoelstellingen te realiseren willen we onze organisatie en ons bestuur verder uitbouwen rond
vier pijlers:
1. een gezond financieel beleid
2. een permanente aandacht voor competent personeel en personeelsbeleid
3. een permanente verbetering van interne bestuursorganisatie en kennisbeheer
4. een goede organisatiestructuur waarbinnen onze werknemers optimaal kunnen bijdragen aan
onze doelstellingen

6
Samengevat zullen we maximaal inzetten op het toerisme - in samenwerking met de
private sector - om op een evenwichtige manier te zorgen voor een:

Ù vernieuwende stedelijkheid en attractief openbaar domein


Ù kwalitatief en hoogstaand vrijetijdsaanbod voor toeristen en inwoners
Ù veilige gemeente
Ù duurzaam natuur- en milieubeheer
Ù gunstig ondernemingsklimaat
Ù degelijke uitbouw van leren en onderwijs

i
Ù sociaal welzijnsbeleid
Ù kwaliteitsvolle dienstverlening en communicatie

7
Ù Knokke -Heist in uitbouw
De gemeente wil de stedenbouwkundige kwaliteit versterken om de eigenheid, de verwevenheid van
functies en de diversiteit in woonvormen te bewaren.
In de komende periode moet de architecturale kwaliteit versterkt worden. Dit vertaalt zich in detaillering,
vormgeving en materiaalgebruik in de relatie van de architectuur tot de onmiddellijke omgeving.
Efficiënte overlegstructuren met de betrokken partners zorgt voor een breed maatschappelijk draagvlak
om de compacte stedelijkheid te versterken.
Knokke -Heist in uitbouw

De gemeente kiest hierbij voor een open communicatie met de burger.

In de gemeente worden een aantal strategische projecten opgezet, waarbij wordt gezocht naar een
win-winsituatie tussen woonfuncties, recreatieve elementen en esthetiek. Volgende projecten worden
gepland :

Ù drie strategische projectzones in Heist (combinatie tussen gemeenschapsvoorzieningen en


woonfuncties)
Ù de stedelijk-culturele as, nl. Casino - Reserve - Zegemeer, met de integratie van woonfuncties,
hotelfaciliteiten, parkeergelegenheid, evenementenzaal en casinofaciliteiten
Ù het randstedelijk stadslandschap West, met de realisatie de site Duinenwater, waar o.m. een
gemeentelijk zwembad wordt voorzien

8
Met de uitbouw van deze projecten en het maximaal benutten van de toeristische sector,
wenst het bestuur bijkomende werkgelegenheid te creëren. Dit zal o.m. gebeuren door het:

Ù aantrekken van nieuwe hotelketens


Ù stimuleren van de uitbating van restaurants en café’s
Ù uitwerken van een promotieplan om nieuwe markten aan te snijden
Ù aanbieden van arrangementen
Knokke -Heist in uitbouw

Ù aanbieden van recreatie voor jong en oud


Ù ontwikkelen van een aangepaste congresinfrastructuur

Het woonbeleid is één van de topprioriteiten in onze kustgemeente. We wensen het woningaanbod
verder te differentiëren en betaalbaar te houden door bv. het aanbieden van loftsystemen, rijwoningen,
appartementen, enz. met speciale aandacht voor jonge gezinnen en mensen met een lager inkomen.
De kwaliteit van de woonomgeving zal hierbij de nodige aandacht krijgen.
Ook senioren moeten kunnen genieten van de nodige woonbegeleiding.

Om Knokke-Heist optimaal te bereiken en om de leefbaarheid in de gemeente nog te verhogen,


zal het bestuur de verkeersknooppunten en het parkeerbeleid onder de loep nemen.

9
Ù Vrijetijd
Knokke-Heist leeft van de mensen die hier hun vrije tijd komen doorbrengen. Tweedeverblijvers,
hotelgasten, dagtoeristen, mensen uit de brede omgeving die hier komen verblijven, winkelen, terrassen,
wandelen & fietsen. Als internationaal bekende badstad maakt Knokke-Heist deel uit van een
wereldwijde en nog steeds groeiende vrijetijdsindustrie. Denk maar aan de pretparken, de goedkope
internationale vliegvakantietrips, de spelcomputerwereld, de film-, concert-, cd- & dvd- explosie…

Knokke-Heist heeft belangrijke troeven in handen. Haar ligging tussen zee en polder is een godsgeschenk
en een enorm startkapitaal, dat door decennialange doelgerichte aandacht en zorg is uitgegroeid tot
een aangename en attractieve leefomgeving met een hoge kwaliteitsstandaard.
Een unieke plek waar een levendige, dynamische stedelijke kern omringd wordt door een uitgestrekte en
gaaf gebleven natuur met de zee, de poldervlakte en de Zwinstreek.

Voor de verdere groei en bloei van dit alles stelt het gemeentebestuur een centraal gestuurd
vrijetijdsbeleid voor dat zich in het bijzonder bezighoudt met:

Ù de ontwikkeling en coördinatie van alle activiteiten en evenementen die worden ingericht


door de eigen gemeentelijke vrijetijdsdiensten (sport, cultuurcentrum & jeugdcultuur,
bibliotheek, Sincfala, deKunstAcademie, natuur- & milieu-exploratie, toerisme)
Ù de controle en coördinatie van alle evenementen die worden aangevraagd en gerealiseerd
door andere verenigingen en commerciële organisaties
Ù het bewaken en verder uitbouwen van de positie van de badstad als dié unieke plek waar
vele mensen graag het hele jaar door hun vrije tijd en vakanties willen doorbrengen
Ù de kwaliteit van een leefomgeving en de uitbouw van accommodaties die gericht zijn op
een aangenaam, dynamisch & hedendaags vrijetijdsleven
Vrijetijd

De economische en toeristische leefbaarheid van Knokke-Heist hangt af van de manier waarop de


gemeente zich een eigen aparte plaats kan blijven verwerven in een wereld van sterk
gecommercialiseerde vrijetijdsbesteding.
Een wereld die ook steeds kleiner wordt en de internationale concurrentie steeds groter.
10
Ù Veiligheidszorg
Veiligheidszorg is een ruim begrip. Als we vanuit het gemeentebestuur spreken over veiligheid, spreken we
over een integrale aanpak, waarbij er een samenwerking is tussen Politie, dienst Preventie, …
om blijvende problemen gecoördineerd aan te pakken. In dat samenwerkingsverband kunnen situaties
geanalyseerd worden, kunnen er voorstellen worden geformuleerd om de situatie aan te pakken.
Bovendien wordt er ook toegezien op de uitwerking van die voorstellen.

Deze integrale aanpak is ook broodnodig voor de aanpak van criminaliteitsfenomenen, waarbij vooral
wordt gestreefd om Knokke-Heist een veilige en leefbare gemeente voor iedere burger te houden.
Ù Er wordt letterlijk aandacht besteed aan sociale overlast, waarvoor wijkteams worden
samengesteld die de sociale controle verhogen.
Ù Verder wensen we het misbruik van alle soorten drugs integraal aan te pakken. Daarbij gaat
het niet enkel om illegale middelen, maar ook om alcohol. In de scholen is al een protocol
uitgewerkt om dergelijke problemen aan te pakken.
Ù Een ander probleem waar Knokke-Heist mee heeft te kampen is het fenomeen fietsdiefstal.
Er worden graveeracties georganiseerd, het gebruik van diefstalveilige fietsenstallingen wordt
overal gepromoot en waar mogelijk is er een verhoogd toezicht.
Ù Een vierde element is woninginbraak. Inwoners worden bewust gemaakt van de risico's en
worden geïnformeerd over een technopreventieve aanpak. Via veiligheidsbeurzen,
bij een verhoogd toezicht worden technopreventieve tips gegeven.

Ook de Brandweer heeft een groot aandeel in de veiligheid in een gemeente. Het is de bedoeling dat er
binnenkort een volledige risicoanalyse wordt uitgevoerd op het grondgebied van Knokke-Heist.
Veiligheidszorg

Er zijn namelijk meer een meer risico's die niet gekend zijn en op interventies is er nood aan een vooraf
opgesteld tussenkomstplan. De complexiteit van de risico's op het grondgebeid brengt met zich mee dat
de dispatching een cruciale rol speelt bij een interventie. Daarvoor is er nood aan een goed
opgebouwde en ingevulde databank. Bovendien is het noodzakelijk dat de brandweermannen
degelijke opleidingen en oefeningen krijgen, zodat ze in reële situaties kunnen oefenen. Daarvoor moet
er een oefenbeleid worden uitgestippeld, zodat iedereen op hetzelfde niveau staat.
Tenslotte vergt het geven van brandpreventieadviezen een permanente aandacht.

11
Ù Natuur & milieubeheer
Een topprioriteit binnen ons beleid is duurzaamheid en rationeel energiegebruik (REG).
In navolging van Al Gore's "An Inconvenient Truth" en de Live Earth concerten is er een grote
bewustwording en draagvlak bij de bevolking. Ook in Knokke-Heist vinden we het de hoogste tijd om
actie te ondernemen. Die actie komt in de vorm van een globaal energiebeleidsplan, met als doel de
bevolking en de medewerkers rationeler te leren omgaan met energie.

Dit zal gebeuren door acties voor de bevolking. Het gemeentebestuurzal daarin een voorbeeldfunctie
op zich nemen. Zo zullen (diverse gemeentelijke) gebouwen op energievlak doorgelicht worden en zullen
Natuur & milieubeheer

energiereducerende maatregelen worden uitgewerkt en ingevoerd.

Om een duurzame ontwikkeling en het REG-beleid te integreren in de organisatie zal er een


duurzaamheidsambtenaar worden aangeworven.
Die zal alle projecten binnen het REG-beleid sturen en waken over duurzaamheid.

De steeds toenemende regelgeving rond natuurbeschermingsgebieden en de omvangrijke


MER procedures vergen permanente aandacht en opvolging. Knokke-Heist is rijk aan beschermde
gebieden, zoals de Europese vogelrichtlijn-, habitat- en Ramsargebieden. De Vlaamse regelgeving legt
ook nog wettelijke verplichtingen op aan natuurgebieden, natuurreservaten, Ven-gebieden,
gebieden binnen het Duinendecreet, … . Het gemeentebestuur wil goed geïnformeerd zijn en inspraak
laten gelden op nieuwe wettelijke beschermingsstatuten en MER-procedures.

12
Drinkwaterbedrijven zorgen er voor dat het water dat zij leveren aan hun klanten op een
verantwoorde manier wordt afgevoerd en gezuiverd, zodat de grachten, beken,
rivieren en kanalen rond 2015 weer proper zijn.
Er zal een synergie worden opgezet tussen het bestuur en de gemeentelijke regie op financieel en
technisch vlak. De saneringsplicht houdt immers in dat drinkwaterbedrijven verantwoordelijk zijn voor de
gemeentelijke riolering. Bovendien is er bovenlokale samenwerking, met zowel Aquafin als de VMM
(Vlaamse Milieu Maatschappij). In de komende periode zal worden nagegaan hoe de uitbouw van de
plaatselijke afvoer en de zuivering van water kan aangepast worden in functie van de decretale
Natuur & milieubeheer

doelstellingen.

Iedereen heeft recht op zuiver en zacht drinkwater. Om drinkbaar water te kunnen leveren aan alle
klanten, wordt een nieuwe productie-eenheid opgericht, dat zal gevoed worden met water uit het
Leopoldskanaal. Via een techniek van omgekeerde osmose zal er zuiver, drinkbaar water worden aange-
boden.

13
Ù Ondernemen & Werken
Knokke-Heist is een actieve gemeente, waarin ondernemen en werken een belangrijke rol spelen.
De gemeente wil dan ook streven naar een langdurige en continue tewerkstelling in Knokke-Heist voor
alle inwoners. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor duurzame tewerkstelling met arbeid op maat
van de doelgroep.
Om te voldoen aan de vraag naar werkkrachten in de knelpuntberoepen, zoals in de verpleging- en de
zorgsector, wensen we de tewerkstelling in onze gemeente aantrekkelijker te maken door de
Ondernemen & werken

randvoorwaarden voor de tewerkstelling te verbeteren. Tevens willen we specifieke opleidingen


aanbieden aan deze sectoren, zoals aan de horeca- en zorgsector.

De gemeente richt een steunpunt voor lokale economie op om een gunstig gemeentelijk economisch
beleid uit te bouwen. Vanuit dit kenniscentrum zal een ambtenaar voor lokale economie het centraal
aanspreekpunt worden voor lokale ondernemers. die het beleid moet
ondersteunen en moet fungeren als tussenpersoon. De Raad voor Lokale Economie zal opnieuw actief
een adviserende functie uitoefenen bij het uitstippelen van het gemeentelijk economisch beleid in een
ondernemersvriendelijke gemeente.

Verder zal de gemeente de voorziene oppervlakte in de bestaande bedrijvenzone optimaal voor


bedrijven benutten. Binnen de derde fase van 't Walletje wordt een bedrijvencentrum voorzien om
startende ondernemers te ondersteunen.

14
Ù Leren & Onderwijs
In het gemeentelijk basisonderwijs streven we naar kwaliteitsverbetering van de voor- en naschoolse
opvang én de middagbewaking en naar bevordering van diversiteit. Daarnaast bouwen we het leerlin-
genvolgsysteem verder uit, waarbij we de socio-emotionele gegevens ter beschikking stellen aan alle
betrokkenen, zoals het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), de (zorg)leerkrachten, enz.
De voorbije jaren is de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle zorgbegeleiding één van de speerpunten
geworden. Nu gaan de gemeentelijke basisscholen nog een stapje verder door Leerzorg niveau 1 en 2 te
integreren, anticiperend op het toekomstige decreet van minister Vandenbroucke.

De samenwerking tussen de gemeentelijke basisscholen, andere gemeentelijke diensten, schoolnetten en


externe betrokken organisaties zullen we nog verder versterken en verbeteren.

De communicatie naar ouders, leerkrachten en medewerkers krijgt de volle aandacht.


Leren & Onderwijs

De schoolwebsite zal verder uitgebouwd worden en via een duidelijke onthaalbrochure zullen nieuwe
leerkrachten alle nodige informatie krijgen bij hun start in onze basisscholen.
Om de leerlingen te laten kennismaken met de werking en de dienstverlening van de gemeente wordt
een project gestart, nl. "Ken je gemeente".

Ook deKunstAcademie bouwt verder. In het kader van levenslang leren zal deKunstAcademie haar
aanbod verruimen, waarbij ingespeeld wordt op nieuwe maatschappelijke evoluties en specifieke vra-
gen. Hierbij zal gerichter op zoek gegaan worden naar nieuwe leerlingen volgens doelgroep.
Voor de bestaande studierichtingen schilderkunst, tekenkunst, fotografie of keramiek streven we naar een
officiële erkenning van de Beeldende Kunsten.

15
Ù Sociaal welzijn, zorg en opvang
De gemeente wil een geïntegreerd zorgbeleid uitwerken en verbeteren om alle doelgroepen, aangepast
aan hun behoeftes, een kwaliteitsvolle zorg te bieden met specifieke aandacht voor:
Sociaal welzijn, zorg & opvang

Ù de uitbouw van een beter geestelijk gezondheidsaanbod


Ù de ondersteuning van senioren
Ù de kinderopvang

Op het domein van de geestelijke gezondheidszorg, zullen we meer aandacht besteden aan de
psychiatrische zorg in de thuissituatie, de geestelijke gezondheidsproblematiek bij ouderen en
ondersteuning voor maatschappelijke dienstverleners.

De verdere uitbouw van mantelzorg, de strijd tegen vereenzaming, thuiszorg, en oppashulp, zijn enkele
van de maatregelen die de gemeente wenst te optimaliseren om de zorg voor onze senioren te
garanderen. De bestaande initiatieven rond kinderopvang die in het lokaal beleidsplan bepaald werden,
worden verder opgevolgd.

De andere beleidsitems rond welzijn en zorg zijn vervat in het sociaal beleidsplan en onder de thema's
"Knokke-Heist in uitbouw" en "Ondernemen en werken".

16
Ù Dienstverlening & Communicatie
Een kwaliteitsvolle dienstverlening blijft de absolute prioriteit van het gemeentebestuur.
Klantgerichtheid staat hierbij centraal.
Dit betekent dat het gemeentebestuur tegemoet wil komen aan de behoeften van de klant en
Dienstverlening & communicatie

voortdurend op alle vlakken de kwaliteit wil verbeteren.

Dit streven naar een allround kwaliteitsvolle dienstverlening omvat vele facetten.
Op ieder moment van het jaar wenst de gemeente een net openbaar domein en gemeentelijk
patrimonium aan te bieden. We streven ernaar dat onze straten, stranden en pleinen een plezier zijn om
in te vertoeven. Daarbij besteden we extra aandacht aan een veilige en nette schoolomgeving. Veilig
voor onze kinderen en met de klemtoon op "jong geleerd is oud gedaan!"

Cruciaal is het onthaal van de burgers in de gemeente. De klantvriendelijkheid en de efficiëntie van onze
bestaande instrumenten, zoals het telefonisch onthaal, de briefwisseling, de klachtenbehandeling,
als het persoonlijk onthaal aan de balie, wensen we verder te optimaliseren.
Ook willen we onze medewerkers aansturen om een pro-actief aanspreekpunt te zijn, zodat de burger
spontaan alle relevante informatie krijgt en naar de juiste instanties wordt doorverwezen.

Bekroond als eenvoudige gemeente, blijft Knokke-Heist streven naar een vereenvoudiging van de
administratie met duidelijke formulieren en reglementen.

17
In dit kader past ook de elektronische dienstverlening of e-government.
Elektronische loketten voor aangiftes, onthaal via het internet, enz. bieden enorme mogelijkheden,
die verder uitgebouwd zullen worden. Ook de website van Knokke-Heist zal gemoderniseerd worden als
een toegangsportaal voor het verkrijgen van alle belangrijke informatie over onze gemeente.
De optimale toegankelijkheid voor iedere burger tot deze moderne technologieën blijft hierbij een
voortdurend aandachtspunt.

Communicatie is de sleutel tot succes. De gemeente wil zich op een herkenbare en moderne manier
Dienstverlening & communicatie

profileren in alle gevoerde communicatie. Daarbij streven we naar de verdere uitbouw van een actieve
relatie tussen publiek en bestuur. Belangrijke daarbij is het stimuleren van diverse inspraakinstrumenten
om te komen tot een uitwisseling tussen de overheid en de lokale samenleving.
Knokke-Heist wil op die manier onze burgers laten participeren op maat van het bestuur.

Ook intern is communicatie belangrijk. Een degelijk intern communicatiebeleid is cruciaal om te streven
naar snel en goed geïnformeerde medewerkers.
Dit stelt hen in staat om een klantvriendelijke en doelgerichte dienstverlening te ontwikkelen.

18
Ù Financieel beleid
Het financieel beleid is een belangrijk element voor onze organisatie en voor de burger. Dat financieel
beleid willen we op een sociale en financieel rechtvaardige manier uitbouwen voor alle betrokkenen.

In de periode 2008-2012 staat een financieel gezond beleid voorop. Daarvoor wordt er gestreefd naar
een begroting in evenwicht. Om het begrotingsevenwicht te kunnen bewaren, worden
begrotingssimulaties en voorstellen van opties uitgevoerd. Bij de begrotingsopmaak en bij de opmaak
van de begrotingswijzigingen worden er duidelijke richtlijnen gegeven aan de verantwoordelijken.
Bij de uitvoering van de begroting is er een continue opvolging en bijsturing van de evolutie van de
ontvangsten en de uitgaven.

Het gemeentedecreet voorziet in diverse rapporteringen over het financieel beheer (budgetten,
liquiditeiten, …). Het verbeteren van de interne communicatie over het financieel beheer is een
noodzakelijke voorwaarde voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening van de afdeling
Financiën.
Financieel beleid

Door de saneringsplicht op het watergebruik moet het reglement op waterverkoop en het tariefreglement
geactualiseerd worden. Vertrekkende van het gelijkheidsbeginsel en het financieel beginsel zullen de
sociale en ecologische kortingen worden bijgestuurd. We willen jaarlijks automatisch een lijst hebben
waarop alle sociale gerechtigden staan. Deze kortingen zullen op een eenvoudige manier worden
ingevoerd.

Ook de BTW-regeling op watergebruik zal aangepast worden. Het waterbedrijf zal zijn kwaliteitsgaranties
voor zijn klanten bijsturen zodat de klanten optimaal kunnen worden bediend.

19
Ù Patrimonium & Logistiek
Het openbaar domein is het uithangbord van de gemeente inzake toegankelijkheid, bereikbaarheid,
fiets- en voetgangersverkeer. Knokke-Heist geeft daarbij prioriteit aan een straatbeeld en publieke
ruimtes met kwaliteitsvolle architecturale en culturele accenten met een hoge toekomstwaarde.

Bij het verder verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur en publieke ruimtes wil het bestuur
het woon- en leefcomfort blijven garanderen, waarbij het prioriteit geeft aan de zwakke weggebruiker,
de schoolomgeving, de uitbouw van het fietspadenplan en de uitwerking van het mobiliteitsplan.
Door gerichte groenvoorzieningen zorgt Knokke-Heist voor een aangenaam en aantrekkelijk leefklimaat.

Via integraal waterbeheer wil de gemeente wateroverlast voorkomen en de waterkwaliteit van de


waterlopen verbeteren. Zo worden talrijke initiatieven gepland om het rioleringsstelsel te optimaliseren.
Verder wordt de individuele zuivering van de woningen in het buitengebied aangepakt en zal de
waterhuishouding in de polders worden bestudeerd en opgevolgd in relatie tot mogelijk geplande
projecten zoals de Zwinuitbreiding en de kanaalontsluiting.

Knokke-Heist wil het eigen patrimonium verder beheren als een goede huisvader via o.a. een nieuw
onderhoudsplan. Verder worden ook de gemeentelijke schoolgebouwen vernieuwd en de
werkomstandigheden van het gemeentepersoneel continu verbeterd.
Een aangenaam arbeidsklimaat is een must voor iedereen!
Patrimonium en Logistiek

Aandacht gaat ook uit naar het optimaliseren van de infrastructuur en de logistiek van de reddingsdienst
door o.a. een de nieuwe loods in 't Walletje te voorzien. Om de werking van de reddingsdienst zo efficiënt
mogelijk te maken, zal Knokke-Heist zich met andere kustgemeenten aansluiten bij het digitale
communicatiesysteem ASTRID, een overkoepelend netwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten.

In de bruisende gemeente Knokke-Heist kunnen inwoners of andere organisatoren terecht bij het
gemeentebestuur voor kwalitatief, veilig en eenvoudig te hanteren uitleenmateriaal voor feesten en
evenementen.

Om de verdere groei en complexiteit van taken op te kunnen vangen,


zal de gemeente een performant ICT-netwerk met de nodige communicatie-,
opslag- en verwerkingscapaciteit voorzien.
20
Ù Organisatieontwikkeling & Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van het gemeentebestuur Knokke-Heist concentreert zich rond twee pijlers:

Ù een maximale ondersteuning bieden bij de dienstverlening aan de burger


Ù een kwaliteitsvolle werkgever zijn

Het bestuur wil beschikken over een modern, dynamisch en efficiënt personeelsbeleid dat een
zichtbare meerwaarde creëert in de dienstverlening aan de burger.

Dit gebeurt in de eerste plaats door het uitbouwen van een optimaal personeelskader, afgestemd op de
Organisatieontwikkeling & Personeelsbeleid

activiteiten en taken van het bestuur. Het bestuur opteert daarbij voor een soepele
bijsturing van het kader in functie van de beleidsopties die ze neemt.

Anderzijds is niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit heel belangrijk. "The right (wo)man on the
right place" zeg maar! Via hoogstaande selectieprocedures en een sterk uitgebouwde
vormingspolitiek kan aan deze doelstelling voldaan worden.

Naast de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van het personeelskader, hecht het bestuur ook veel
belang aan de tevredenheid en het welzijn van haar werknemers.

Veel aandacht gaat daarbij naar het evenwicht tussen werk en privé. Door de nadruk te leggen op
loopbaanontwikkeling en de competenties van de medewerkers en via een verdere responsabilisering
van de leidinggevenden in de organisatie, wil het bestuur haar medewerkers met de beste zorgen
omringen.

Door het uittekenen van een waardenkader en het schrijven van een deontologische code,
toont het bestuur dat het veel belang hecht aan het creëren van een positieve organisatiecultuur.
Daarnaast wil het bestuur inspelen op de diversiteit van de arbeidsmarkt door het ontwikkelen van
alternatieve en/of sociale tewerkstellingsvormen (stagiairs, vrijwilligers, jong-gepensioneerden,
langdurig werklozen,…).

Kortom, tevreden werknemers die met plezier en goesting naar het werk komen en deze
tevredenheid uitstralen in hun dienstverlening naar de burger toe!
21
Ù Interne bestuursorganisatie & Kennisbeheer
Om de strategische meerjarenplanning op te maken, introduceert het bestuur een vernieuwende
werkwijze waarbij diensten en verwante organisaties meer gaan samenwerken om de beleidsplanning
op te maken.
Interne bestuursorganisatie & kennisbeheer

In dit beleidsproces wordt er gestreefd naar:

Ù integrale benadering van de beleidsthema's


Ù eenvormigheid en eenvoud
Ù ondersteunende werkinstrumenten
Ù continue bijsturing en verbetering
Ù financiële planning

Om een efficiëntere werking van de organisatie te bekomen, werd in het kader van strategisch
management, project- en procesmatig werken in de gemeente ingevoerd, ondersteund door
een centrale begeleiding door het projectbureau.
Nu wenst het bestuur bijkomend de beleidsplanning en het projectmatig werken aan elkaar
te koppelen.

De gemeente streeft naar een Europese en interregionale samenwerking met het oog op verwerven
van subsidies, bespoedigen en vereenvoudigen van concrete realisaties en bevorderen van
kennisuitwisseling.

22
Naar aanleiding van het gemeentedecreet wenst de gemeente de regiestructuur van het Waterbedrijf
aan te passen. Hierbij zal het bestuur vóór 2009 kiezen tussen een interne of externe verzelfstandiging,
rekening houdend met de bestaande noden.
Samenwerking met collega's buiten de gemeente en intercommunale bedrijven zijn noodzakelijk voor
een efficiënte bedrijfsvoering.

Ook kiest het bestuur bewust voor de verbetering van de ICT-systemen:


Interne bestuursorganisatie & kennisbeheer

Ù optimalisatie van beleidsondersteunende databanken en ICT-toepassingen


Ù uitbreiding van het Geografische Informatie Systeem (GIS) en leidinginformatie
Ù verdere uitbouw van de helpdesk
Ù innovatie rond telefonie
Ù onderzoek naar mogelijkheden van andere communicatiemiddelen

Bijkomend zal het gemeentebestuur het invoeren van een intern controlesysteem invoeren en het
budgethouderschap herdefiniëren.

23