You are on page 1of 21

!

"#$%$&' $(
)*+',$-&!'. !$& /'%"'0'1&!'. .)"0&$.1'.
1"+'. $1
2$.&!". "33'&". !$& 0&$+4+*.5 .6.,51$,'.
)*+&!'6 .)"0&$.1'6
7898: 1
2;<=>?@ ?AA:=B@
Fto tpv sopoyp tou vou outou, ot pot nou ppot-
onotouvtot ottq totstq tou souv tpv okIouOp sv-
voto:
o) Zuotpo uptkou ostooou: to ouvoIo tuv u-
pototkv kot noIsootkv nIotoiuv kot osiuv nou
nsptypovtot oto pOpo 5, 6, 7, 8 kot 10 tou nopvtoq
vou, nuq out topOpvovtot ouotpottk kot ts-
popouvtot os sninso s op tp ysuypotkp kIioko
otpv onoio ovospovtot, tpv onootoIp kot to nspts-
sv touq.
) Ztpotpytkq uptkq ostooq: o ostooq s
tov onoio tiOsvtot, s op tpv ovIuop tuv sos-
vuv kot tpv npyvuop tuv sIIovttkv ssIisuv, ot
soonpOsoot p kot okponpOsoot otot tpq ov-
ntupq kot opyvuopq tou pou, koOq kot ot ysvtksq
kotsuOuvostq yto tp topuop tuv otktottkv nspto-
v, tuv nsptov ookposuq nopoyuytkv kot sntst-
ppottkv pootpptotptuv kot tuv nsptov npooto-
oioq, os sOvtkp p nsptspstokp kIioko. O otpotpytkq
uptkq ostooq uvotot vo nsptIovst kot sttk-
tspsq puOiostq osoou sopoypq s okon tp uptkp
opyvuop kot ovntup, koOq kot tpv npootooio tuv
noponvu nsptov.
y) PuOtottkq uptkq ostooq: o ostooq s
tov onoio koOopi(ovtot ot kovvsq yto tp ppop, tp -
pop kot tpv sv ysvst skstIIsuop tou souq os s-
vtq p sktq osiou nIsuq nsptosq.
) Opyovusvot unoosiq pootpptotptuv: ot nspto-
sq nou ovontuooovtot ost svtoiou ostooou npo-
kstsvou vo Isttoupypoouv kot kupto p onokIstottkp
ppop uq opyovusvot pot ovntupq nopoyuytkv
kot sntstppottkv pootpptotptuv. Qq opyovusvot
unoosiq pootpptotptuv voouvtot tiuq ot Rsptosq
OIokIppusvpq Touptottkpq vntupq (ROT) tou p-
Opou 29 tou v. 2545/1997, ot Rsptosq Opyovusvpq -
vntupq Ropoyuytkv Apootpptotptuv (RORA) tou
pOpou 24 tou v. 1650/1986, to Entstppottk Rpko
tou v. 3982/2011, to Enopsuottk Ksvtpo tou
v. 3333/2005, to Ettk Zsto Xuptkpq vntupq Ap-
ooiuv ktvptuv (EZXA) tou pOpou 12 tou
v. 3986/2011 kot to Ettk Zsto Xuptkpq vntupq
Ztpotpytkv Ensvuosuv (EZXZE) tou pOpou 24 tou
v. 3894/2010.
7898: 2
0=C898D<E <F<GH;G:@ ID8=>:J <IBK=;<:J
1. O uptkq ostooq ooksitot os sOvtk, nspts-
pstok kot tontk sninso kot tokpivstot, ovIoyo s to
nsptssv tou, os otpotpytk p puOtottk.
2. Ztpv kotpyopio tou otpotpytkou uptkou osto-
oou unyovtot to EOvtk Xupototk RIoioto tou p-
Opou 5 kot to Rsptspstok Xupototk RIoioto tou p-
Opou 6.
3. Ztpv kotpyopio tou puOtottkou uptkou osto-
oou unyovtot to Tontk Xuptk Zsto tou pOpou 7,
to Ettk Xuptk Zsto tou pOpou 8 kot to Puototk
Zsto Eopoypq tou pOpou 10.
BOYH TQN EHNQN $/'./$.1$
Rput. n to sniopo Rpokttk tpq E, 25 louviou 2014,
ptO. Zuvspioopq tou Tpotoq Atokonpq tuv Epyootv
Atskn. tpq BouIpq, otpv onoio piotpks to nopoktu
osto vou:
!"#$%&'()* )&( +$,-$.$()* -%&##/0(12 - 3(41(2 &56+%7'2
7898: 3
"9A=>H )D8:G;L=>H .G8;GEM=>H
1. Fto tp totp ovntup kot opyvuop tou sOvtkou
pou, p Kuspvpop toopvst EOvtkp Xupototkp
Ztpotpytkp. H Ztpotpytkp onotsIsi ksisvo opv kot
nsptIovst touq ootkouq ovsq, touq soonpOs-
oouq kot okponpOsoouq otouq uptkpq ovntu-
pq oto sninso tpq Fsvtkpq Kuspvpopq kot tuv snts-
pouq opsuv tpq, koOq kot to npotstvsvo stpo kot
postq yto tpv uIonoipop tpq snttuksvpq ovntu-
pq.
2. H EOvtkp Xupototkp Ztpotpytkp ouvtoostot un
tpv suOuvp kot snontsio tou Ynoupysiou RsptIIo-
vtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq, unoIIstot
oto Ynoupytk ZuouIto yto sykptop st on yvp
tou EOvtkou ZuouIiou Xupotoioq kot ovokotvvstot
otp BouIp kot ttq ksisvsq totstq.
3. Fto tp ouvtop tpq EOvtkpq Xupototkpq Ztpotpyt-
kpq Iovovtot unp p EOvtkp vontutokp Ztpotpyt-
kp tpq Xpoq yto skotp npoypoottkp nspioo, to s-
kotots touov MsoonpOsoo RIoioto Apootovot-
kpq Ztpotpytkpq kot to sOvtk npypoo pooiuv s-
nsvuosuv, ot tsOvsiq, supunoksq kot sOvtksq noIttt-
ksq yto tpv npootooio tou nsptIIovtoq, koOq kot I-
Io ysvtk p sttk npoypoto sOvtkpq p tonsptspst-
okpq kIiokoq nou snpps(ouv opovttk tp tpOpuop
kot ovntup tou sOvtkou pou.
4. Ot ootkoi ovsq kot otot tpq EOvtkpq Xupotot-
kpq RoItttkpq Iovovtot unp kot tpv kotpttop
tuv EOvtkv kot Rsptspstokv Xupototkv RIotoiuv.
7898: 4
"9A=>N .FO:JP=: )D8:G;LQ;@
1. Zuvtottot oto Ynoupysio RsptIIovtoq, Evspyst-
oq kot KItottkpq IIoypq (YREK), EOvtk ZuouIto
Xupotoioq to onoio onotsIsitot on sikoot svo (21) s-
Ip kot ouykpotsitot on:
o) Tov Fsvtk Fpootso Xupotoioq kot ottkou Rs-
ptIIovtoq tou Ynoupysiou RsptIIovtoq, Evspystoq
kot KItottkpq IIoypq uq Rpspo.
) n svov sknpouno on: tpv Evuop Rsptspstv
EIIoq (ENRE), tpv Ksvtptkp Evuop Apuv EIIoq
(KEAE), to Tsvtk EntsIptppto EIIoq (TEE), to Fs-
utsvtk EntsIptppto EIIoq (FEQTEE), to Otkovo-
tk EntsIptppto EIIoq (OEE), to Esvoostok E-
ntsIptppto EIIoq (EEE), to Zuvsoo EIIpvtkv
Touptottkv Entstpposuv (ZETE), tpv Ksvtptkp Evuop
EntsIptppiuv EIIoq (KEEE), to Zuvsoo Entstpp-
osuv kot Btopovtv (ZEB), tp Fsvtkp Zuvooonovio
Epyotv EIIoq (FZEE), tp Fsvtkp Zuvooonovio E-
noyysIottv Btotsvv Enpuv EIIoq (FZEBEE),
tpv RovsIIpvto Zuvooonovio Evosuv ypottkv
Zuvstotptov (RZEFEZ), tpv RovsIIpvto Evuop
pttsktvuv AtnIuotouuv vuttuv ZoIv
(ZAZ-RE), to ZuIIoyo EIIpvuv Mpovtkv RoIso-
oioq, Xupotoioq kot Rsptspstokpq vntupq
(ZEMRXR), to Zuvsoo EIIpvuv RsptspstoIyuv
(ZER) kot to ZuIIoyo EIIpvuv RoIsouv kot Xupo-
toktv (ZEROX).
y) n svov sknpouno uo Mp Kuspvpttkv Rspt-
oIIovttkv Opyovosuv (MKO), ot onoisq sntIsyovtot
on tov Ynoupy RsptIIovtoq, Evspystoq kot KIto-
ttkpq IIoypq s op to kpttppto tpq ovttnpoounsutt-
ktptoq.
) Auo sIp Atokttkou kot Epsuvpttkou Rpoountkou
(AER) vuttuv Eknotsuttkv lputuv (.E.l.) nou
souv skIsysi oto yvuottk ovttksisvo tpq upoto-
ioq-noIsooioq. To sIp tpq nspintuopq outpq opi(o-
vtot on tov Ynoupy RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq.
2. Ot sknpounot tuv opsuv tuv nsptntosuv
kot y tpq npopyousvpq nopoypou opi(ovtot s touq
ovonIpputsq touq on ttq totkpostq touq, soo os
npoOsoio svq (1) pvq on tpv onootoIp osttkpq
npokIpopq on tov Ynoupy RsptIIovtoq, Evspyst-
oq kot KItottkpq IIoypq. Mst tpv npoo tpq nto
nvu npoOsoioq to ZuouIto ouykpotsitot kot Ist-
toupysi okp kot sv sv souv optoOsi svoq p nspto-
otspot sknpounot tuv opsuv tuv nto nvu nsptnt-
osuv. Zs kOs nspintuop, yto tp vtp ouykptpop tou
ZuouIiou onottsitot vo sst optoOsi touItotov to
50% tuv sIv tou.
3. Zuvtottot sniopq EktsIsottkp Enttponp, p onoio o-
notsIsi ouvtovtottk kot sktsIsottk pyovo tou EOvt-
kou ZuouIiou kot ouykpotsitot on tov Rpspo tou
ZuouIiou, touq sknpoonouq tou TEE, tpq KEAE kot
tpq ENRE kot svo sk tuv sIv AER tpq nspintuopq
tpq nopoypou 1.
4. To ZuouIto kot p EktsIsottkp Enttponp ouykpo-
touvtot s onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, E-
vspystoq kot KItottkpq IIoypq. Ms tpv ito onoop
opi(stot uq ovonIpputpq tou Rpospou tou EOvtkou
ZuouIiou npouno ovoyvuptosvou sntotpovtkou
kupouq os Osoto opottptoq tou ZuouIiou.
5. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq sykpivstot o kovovtoq
Isttoupyioq tou ZuouIiou kot tpq EktsIsottkpq Ent-
tponpq, koOq kot kOs IIp osttkp Isntospsto yto
tp Isttoupyio touq. H ypootstokp kot tsvtkp unootp-
ptp touq nopsstot on to Ynoupysio RsptIIovtoq,
Evspystoq kot KItottkpq IIoypq. To ZuouIto kot p
EktsIsottkp Enttponp ouvspt(ouv touItotov uo
opsq to pvo p sktktuq kot tpv kpiop tou Rpos-
pou touq.
6. H Optsio tuv sIv tou ZuouIiou kot tpq EktsIs-
ottkpq Enttponpq sivot tptstpq. Ms onoop tou Ynoup-
you RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq
nopsi vo nopotsivstot p Optsio tuv sIv tou Zuou-
Iiou kot tpq EktsIsottkpq Enttponpq yto totpo svq
(1) sntnIsov stouq.
7. To ZuouIto onotsIsi pyovo kotvuvtkou toI-
you kot toouIsuopq yto Osoto ttoitsppq opooioq
nou oopouv otpv okpop tpq sOvtkpq upototkpq no-
Itttkpq kot noItttkpq totpq ovntupq. Ettktspo,
skspst yvp sni tpq EOvtkpq Xupototkpq Ztpotpyt-
kpq. O Ynoupyq RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItott-
kpq IIoypq nopsi vo (pt on to ZuouIto tp yvp
p tpv unooIp npotosuv kot sni IIuv Ostuv opo-
ttptoq tou Ynoupysiou.
8. H EktsIsottkp Enttponp sivot opto yto tp totu-
nuop yvpq kot tp totkooio kotpttopq tuv EOvt-
kv Xupototkv RIotoiuv. Mnopsi vo skspst yvp
kot tp totkooio kotpttopq tuv Rsptspstokv Xu-
pototkv RIotoiuv, st on sptpo tou Ynoupyou
RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq.
9. Ot onstq, nopotpppostq kot npotostq tou Zu-
2
ouIiou kot tpq EktsIsottkpq Enttponpq unoIIovtot
npoq tov Ynoupy RsptIIovtoq, Evspystoq kot KIto-
ttkpq IIoypq.
10. Fto tpv sknIppuop tuv opototptuv touq, to
ZuouIto kot p EktsIsottkp Enttponp nopouv vo (p-
touv ototsio kot nIppoopisq on Iouq touq opt-
ouq opsiq kot unppsoisq, ot onoiot osiIouv vo ttq no-
psouv sykoipuq. O Rpspoq tou ZuouIiou nopsi
vo koIsi sknpoonouq tuv noponvu opsuv kot unp-
psotv vo ovontuouv npooptk ttq onstq touq ottq
ouvsptostq too tou ZuouIiou oo kot tpq EktsIs-
ottkpq Enttponpq.
1"+'. $2
.,+$,5R&!'. )*+&!'. .)"0&$.1'.
7898: 5
"9A=>C )D8:G;L=>C /P;Q<=; (".)./.)
1. To EOvtk Xupototk RIoioto onotsIouv ouvoIo
kstsvuv p kot toypotuv, s to onoio nopsovtot ot
kotsuOuvostq tou otpotpytkou upototkou osto-
oou os sOvtk sninso yto:
o) Tp uptkp opyvuop tuv kuptuv sOvtkv nIuv kot
ovuv ovntupq, koOq kot tuv tsOvv kot tonspt-
spstokv stouv-nuIv kot ouvsosuv tpq poq.
) Tp uptkp tpOpuop kot op tou otktottkou tktu-
ou tpq Xpoq.
y) Tp uptkp tpOpuop tosuv p kIuv nopoyuyt-
kv pootpptotptuv kot ysvtktspo tosuv ovntupq
sOvtkpq opooioq.
) Tp uptkp tpOpuop tuv tktuuv kot unppsotv
tsvtkpq, kotvuvtkpq kot totkpttkpq unoopq sOvtkou
svtospovtoq, koOq kot tp uptkp kotovop tuv uno-
ov yvopq kot kotvotoioq.
s) Tp uptkp ovntup kot opyvuop nsptov tou s-
Ovtkou pou nou souv ttoitspp opooio on upoto-
tkp, nsptoIIovttkp, ovontutokp p kotvuvtkp nop,
nuq sivot tiuq ot nopkttsq, OoIootsq kot vpotuttksq
nsptosq, ot opstvsq kot npoIpottksq (vsq.
ot) Tpv npoOpop osiuv, npoypotuv p spyuv
uptkpq ovntupq si(ovoq opooioq.
() To E.X.R. ouvosuovtot on npypoo svspystv
kot npotspototptuv, oto onoio ssttksuovtot ot onot-
tousvsq yto tpv sopoyp touq svspystsq kot postq,
to povotypoo sktsIsopq touq, koOq kot ot o-
psiq sopoypq touq.
2. o) To EOvtk Xupototk RIoioto sknovouvtot on
to Ynoupysio RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq
IIoypq os ouvspyooio s to kot nspintuop opto
Ynoupysio kot Iotnouq optouq opyovtoouq. Fto to
okon outv, s kotvsq onoostq tou Ynoupyou Rspt-
IIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq kot tou
kot nspintuop optou Ynoupyou ouvtotvtot sntts-
Itksq snttponsq nopokoIouOpopq tpq kotpttopq tuv
sknovousvuv nIotoiuv, ottq onoisq stsouv sknp-
ounot tou Ynoupysiou RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq kot tuv kot nspintuop opoiuv
Ynoupysiuv.
) Kot tpv sknvpop touq, Iovovtot unp ot -
ovsq kot ot otot tpq EOvtkpq Xupototkpq Ztpotpyt-
kpq, to skotots touov MsoonpOsoo RIoioto Apo-
otovotkpq Ztpotpytkpq, to sOvtk npypoo pooiuv
snsvuosuv, p EOvtkp vontutokp Ztpotpytkp tpq X-
poq kot IIo ysvtk p sttk ovontutok npoypoto
sOvtkpq p tonsptspstokpq kIiokoq nou snpps(ouv
tp tpOpuop kot ovntup tou sOvtkou pou, tiuq
otov toso, nsio p tuno nsptopq nou onotsIsi, kot
nspintuop, to ovttksisvo puOtopq skotou RIotoiou.
3. o) To EOvtk Xupototk RIoioto unkstvtot os to-
tkooio Ztpotpytkpq RsptoIIovttkpq Ektipopq kot
ttq ksisvsq totstq. Ot osttksq Ztpotpytksq MsIstsq
RsptoIIovttkv Entntosuv (ZMRE) sykpivovtot o(i
s to EOvtk Xupototk RIoioto s kotvsq onoostq
tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq
IIoypq kot tuv kot nspintuop optuv Ynoupyv
ot onoisq pootsuovtot otpv Epspio tpq Kuspvp-
osuq. Ot totkooisq toouIsuopq tuv E.X.R. kot tuv
otksiuv ZMRE sivot kotvsq.
) H EktsIsottkp Enttponp tou pOpou 4 totunvst
yvp yto to nsptssvo tuv sknovousvuv EOvtkv
Xupototkv RIotoiuv svtq npoOsoioq svq (1) p-
vq on tpv unooIp tpq osttkpq stopypopq. Ev no-
psIOst npoktp p nto nvu npoOsoio, sv snoi(stot
p npooq tpq totkooioq.
4. o) To Ynoupysio RsptIIovtoq, Evspystoq kot KIt-
ottkpq IIoypq sivot opto yto tpv nopokoIouOpop
kot otoIypop tpq sopoypq tuv EOvtkv Xupotot-
kv RIotoiuv. Fto to okon outv, ouvtoost ov ns-
vtostio touItotov skOsostq otoIypopq, ottq onoisq
ovospovtot o tpnoq sopoypq kot to ntOov npo-
Ipoto nou nopouototpkov kot tpv sopoyp touq.
Zttq itsq skOsostq unostkvuovtot svspystsq kot p-
ostq nou kot nspintuop onottouvtot yto tpv onotsIs-
oottkp sopoyp tuv RIotoiuv, nuq sniopq sntopoi-
vovtot svspystsq kot postq nou sv svopovi(ovtot s
ttq kotsuOuvostq touq.
) EkOsostq otoIypopq uvotot vo ouvtooouv kot
to kot nspintuop opto Ynoupysio, ttq onoisq kotvo-
notouv oto Ynoupysio RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq npokstsvou vo Iovovtot un-
p kot tpv kotpttop tuv skOsosuv otoIypopq op-
ottptq tou.
y) To nopiooto tuv uq vu skOsosuv yvuotonotou-
vtot oto koO uIpv opto Ynoupysio kot Iotnouq op-
touq opyovtoouq kot unppsoisq, npokstsvou vo Io-
vovtot unp kot tpv okpop tuv opototptuv
touq nou oopouv otpv sopoyp tuv E.X.R..
5. o) To EOvtk Xupototk RIoioto ovoOsupouvtot o-
v nsvtostio, soov npokuntst tskpptusvp ovykp
npoq touto on ttq skOsostq otoIypopq. Kot to po-
vtk out totpo sivot kot soipsop uvotp p tpono-
noipop touq, s oto tp sItiuop kot sntkotponoipop
touq, npokstsvou:
oo) No ovttstuntoOouv (ptpoto nou ovokuntouv o-
n tpv npoOpop p sopoyp npoypotuv tsOvouq,
supunokou, toouvoptokou, tokpottkou p tonspts-
pstokou opoktppo.
) No koOoptoOouv sOvtksq kotsuOuvostq yto tpv o-
vttstntop sotpsttkv ovoykv on uotksq p tsvo-
Ioytksq kotootposq kot ktvuvouq.
yy) No ovttstuntoOouv sotpsttksq kot onpIsntsq
ovyksq kot vso sosvo, yto spyo sOvtkpq opooioq p
spyo kot postq sOvtkv p supunokv npoypotuv,
to onoio sv nsptIovovtov otov optk ostoo.
) No npooopooOouv os osttksq nopotpppostq kot
unosistq tpq skOsopq otoIypopq.
3
ss) No svouotoouv kotsuOuvostq kot npotostq
tuv Rsptspstokv Xupototkv RIotoiuv osiuv oto
nIoioto tpq ovpoopq.
) Fto tpv ovoOsppop kot tpononoipop tuv EOvtkv
Xupototkv RIotoiuv okoIouOsitot p totkooio tpq
nopoypou 3.
6. Ms kotvp onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq,
Evspystoq kot KItottkpq IIoypq kot tou kot nspi-
ntuop ouvoptou Ynoupyou, nopsi vo snspovtot s-
vtontosvsq kot p ouotstq tpononotpostq os syks-
kptsvo EOvtk Xupototk RIoioto, nuq ypoottksq
totunostq, topOostq ooItuv, onooopviostq
totunosuv, svopvtop kstsvuv kot toypotuv.
Ot nto nvu tpononotpostq unoIIovtot os totkooio
otpotpytkpq nsptoIIovttkpq sktipopq, vov soov
otoIoypOsi, kot to opt(svo otpv kotvp onoop
107017/2006 tuv Ynoupyv Otkovoioq kot Otkovot-
kv, RsptIIovtoq, Xupotoioq kot Apooiuv Epyuv
kot tou Yunoupyou Eoutsptkv, Apotoq Atoikpopq
kot noksvtpuopq, nuq skotots toust, tt svsstot
vo souv opovttksq sntntostq oto nsptIIov.
7. o) Onou ottq totstq tpq tououooq vooOsoioq
ovospovtot to Ettk RIoioto Xupototkou Zsto-
oou kot stpou vntupq voouvtot sspq to E-
Ovtk Xupototk RIoioto tou nopvtoq pOpou.
) H ovoOsppop kot tpononoipop sykskptsvuv kot
tp pooisuop tou vou outou Ettkv RIotoiuv Xu-
pototkou Zstooou yivstot kot ttq totstq tou no-
pvtoq pOpou.
7898: 6
/B8=SB8B=;>C )D8:G;L=>C /P;Q<=; (/.)./.)
1.o) To Rsptspstok Xupototk RIoioto onotsIouv
ouvoIo kstsvuv p kot toypotuv, s to onoio nops-
ovtot ot kotsuOuvostq tou otpotpytkou upototkou
ostooou os nsptspstok sninso yto:
oo) tpv ovstp kot otonoipop tuv ttoitspuv ovo-
ntutokv opoktpptottkv kOs Rsptspstoq tou npu-
toysvouq, sutspoysvouq kot tpttoysvouq toso, nuq
tiuq tpq ysupyioq, tou touptoou, tou opuktou nIou-
tou,
) tp uptkp tpOpuop tuv ootkv nopoyuytkv
tosuv kot kIuv, tiuq outv nou snpps(ouv opo-
vttk tp uotoyvuio tpq Rsptspstoq,
yy) tp uptkp tpOpuop tuv nsptspstokv tktuuv
stoopv kot tpq Iotnpq tsvtkpq unoopq nspts-
pstokou svtospovtoq,
) tp uptkp opyvuop tou nsptspstokou otktottkou
tktuou,
ss) tpv otktottkp ovntup kot tpv soutsptkp opyvu-
op kot ovoouykptpop tou oottkou pou,
otot) tpv ovstp, npooIp kot npootooio tpq uot-
kpq kot noItttottkpq kIppovotq, koOq kot tou otktott-
kou kot opttsktovtkou nsptIIovtoq, skotpq Rspts-
pstoq,
(() tov npootopto svspyv nopsosuv kot npo-
ypotuv upototkou kot oottkou opoktppo, nuq t-
iuq ot Rsptosq Ettkv Xuptkv Ropsosuv kot to
Zsto OIokIppusvuv ottkv Ropsosuv.
) Rsptspstok Xupototk RIoioto sknovouvtot yto
Isq ttq Rsptspstsq tpq Xpoq, nIpv tpq Rsptspstoq
tttkpq.
y) Zto Rsptspstok Xupototk RIoioto nsptIo-
vovtot kot ot sykskptsvot opyovusvot unoosiq po-
otpptotptuv, koOq kot to sykskptsvo osto p-
otuv p ttuttkv snsvuosuv syIpq kIiokoq ouu-
vo s ttq totstq nou ttq tsnouv.
) To Rsptspstok Xupototk RIoioto nsptIo-
vouv os sttk nopptpo, nou ouvosustot on ksis-
vo kot toypoto kotIIpIpq kIiokoq, kotsuOuvostq
ov po nou oopouv tiuq to spq:
oo) tp upototkp kot ovontutokp uotoyvuio,
) tp tpOpuop tou otktottkou tktuou kot tpv otkt-
ottkp ovntup,
yy) tpv npootooio kot ovstp tou uotkou, noIttt-
ottkou kot opttsktovtkou nsptIIovtoq,
) to ootk iktuo unoopq,
ss) tp uptkp opyvuop tuv nopoyuytkv pootppto-
tptuv p IIuv pposuv oto p oottk, tiuq, po.
s) Kot tpv kotpttop tou nopoptpotoq unopsutt-
k ov po, svtq tuv totkpttkv opiuv tou iovtot
kotsuOuvostq yto tp uptkp opyvuop tuv ysvtkv ko-
tpyoptv tuv pposuv tuv soiuv 1.8 suq 1.16 tpq
nop. 1 tou pOpou 14 tou nopvtoq vou. Kot soips-
op uvotot vo pv npoIsnstot p uptkp opyvuop ioq
p nsptoootspuv tou npopyousvou soiou pposuv s-
vtq tuv totkpttkv opiuv pou soov: oo) p sv I-
yu ppop ovtiksttot os kotsuOuvostq EOvtkou Xupotot-
kou RIotoiou p onoyopsustot on sttktspsq totstq,
) npokuntst on tp osttkp sIstp tt sv unpouv
toOsotsq nsptosq svtq tou pou nou vo sivot uvo-
tp p uptkp opyvuop touq.
ot) To Rsptspstok Xupototk RIoioto ouvosuo-
vtot on Rpypoo Evspystv kot Rpotspototptuv,
oto onoio ssttksuovtot ot onottousvsq yto tpv sop-
oyp touq svspystsq, puOiostq, stpo kot npoypo-
to, koOq kot ot opsiq kot to povotypoo sopo-
ypq touq. Zto npypoo svspystv nopsi vo nsptIo-
vovtot kot kotsuOuvostq, sntopvostq p ovopostq
npoq tov unspksisvo upototk ostoo sOvtkou s-
ntnsou.
2.o) To Rsptspstok Xupototk RIoioto osiIouv
vo svopovi(ovtot npoq ttq kotsuOuvostq tuv EOvtkv
Xupototkv RIotoiuv, ttq onoisq nopsi kot vo sstt-
ksuouv p kot vo ounIppvouv soov unpst pptp
npoq touto npIsp on to otksio EOvtk Xupototk
RIoioto. Kot tpv kotpttop touq Iovovtot unp
ot ovsq kot ot otot tpq EOvtkpq Xupototkpq Ztpo-
tpytkpq, to nsptspstok npypoo pooiuv snsvu-
osuv, to npoypoto nsptspstokpq ovntupq, ko-
Oq kot IIo ysvtk p sttk ovontutok npoypoto,
noItttksq kot otpotpytksq nou snpps(ouv tp tpOpu-
op kot ovntup tou pou tpq nsptspstoq.
) Zs sotpsttksq nsptntostq nou npokuntouv oo-
stsq p ovttkpousvsq kotsuOuvostq stou tuv RIot-
oiuv tou Rsptspstokou kot tou EOvtkou Zstooou p
stou tuv RIotoiuv tou EOvtkou Zstooou skistot
osttkp onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq uq npoq tpv tououoo ko-
tsuOuvop, uotspo on otttoIoypsvp stopypop tpq op-
toq unppsoioq kot ouuvp yvp tou KEZYROO.
Ztpv nspintuop outp oto KEZYROO oustsst uq
sIoq o Rpootsvoq tpq AtsuOuvopq Xupotoioq. Ms
onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq nou pootsustot otpv Epspio
tpq Kuspvposuq nopsi vo koOopi(stot kOs Isntos-
psto yto tpv uIonoipop tpq nopouooq ttopq.
4
3. Zto ovontutok npypoo kOs Rsptspstoq ns-
ptIovovtot kot npotspottpto to spyo kot ot p-
ostq nou npouOouv tpv sopoyp tuv Rsptspstokv
Xupototkv RIotoiuv ouuvo kot s to npypoo
svspystv kot npotspototptuv tuv tsIsutoiuv.
4.o) To Rsptspstok Xupototk RIoioto sknovou-
vtot on to Ynoupysio RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq st on osttkp svpspuop tpq
otksioq Rsptspstoq.
) Rptv on tpv sykptop tuv Rsptspstokv Xupoto-
tkv RIotoiuv onottsitot p npopyousvp yvp tou ot-
ksiou Rsptspstokou ZuouIiou, p onoio nopsstot s-
oo os npoOsoio uo (2) pvv on tp Ipp tpq ostt-
kpq sIstpq. Mst tpv nopsIsuop tpq ovutspu npoOs-
oioq p totkooio ouvsi(stot upiq tp osttkp yvp.
Ettk yto tp uptkp tpOpuop nopoyuytkv tosuv p
kIuv kot nsptspstokv tktuuv stoopv kot Iot-
npq tsvtkpq unoopq onottsitot sntnIsov p yvp
tuv kot nspintuop optuv Ynoupysiuv, p onoio no-
psstot svtq npoOsoioq svq (1) pvq on tp Ipp
tpq osttkpq sIstpq. Mst tpv nopsIsuop tpq ovuts-
pu npoOsoioq p totkooio ouvsi(stot upiq tp ostt-
kp yvp.
y) H EktsIsottkp Enttponp totunvst yvp, ouu-
vo s tpv nopypoo 8 tou pOpou 4, yto to nsptss-
vo tuv sknovousvuv Rsptspstokv Xupototkv
RIotoiuv svtq npoOsoioq svq (1) pvq on tpv uno-
oIp tou osttkou sputpotoq. Mst tpv nopsIsuop
tpq ovutspu npoOsoioq p totkooio ouvsi(stot u-
piq tp osttkp yvp.
) To Rsptspstok Xupototk RIoioto unkstvtot os
totkooio Ztpotpytkpq RsptoIIovttkpq Ektipopq ko-
t ttq ksisvsq totstq. Ot osttksq Ztpotpytksq Ms-
Istsq RsptoIIovttkv Entntosuv (ZMRE) sykpivo-
vtot o(i s to Rsptspstok Xupototk RIoioto s o-
noostq tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq, ot onoisq pootsuovtot otpv Ep-
spio tpq Kuspvposuq. Ot totkooisq toouIsuopq
tuv Rsptspstokv Xupototkv RIotoiuv kot tuv ot-
ksiuv ZMRE sivot kotvsq.
5.o) To Ynoupysio RsptIIovtoq, Evspystoq kot KIt-
ottkpq IIoypq nopokoIouOsi kot otoIoysi tpv sop-
oyp tuv Rsptspstokv Xupototkv RIotoiuv. Fto to
okon outv, ouvtoost ov nsvtostio touItotov sk-
Osostq nopokoIouOpopq, ottq onoisq ovospovtot o
tpnoq sopoypq, ntOov npoIpoto nou nopouot-
otpkov, koOq kot o oOq svoutuopq tuv kotsu-
Ouvosv touq oto unoksisvo sninso ostooou. Zttq
itsq skOsostq unostkvuovtot svspystsq kot postq
nou kot nspintuop onottouvtot yto tpv onotsIsoott-
kp sopoyp tuv Rsptspstokv Ztpotpytkv kot snt-
opoivovtot svspystsq kot postq nou sv svopovi(o-
vtot s ttq kotsuOuvostq touq. EkOsostq otoIypopq
uvotot vo ouvtooouv kot to kot nspintuop opto
Ynoupysio, ttq onoisq kotvonotouv oto Ynoupysio Rspt-
IIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq npokst-
svou vo Iovovtot unp kot tpv kotpttop tuv
skOsosuv otoIypopq opottptq tou.
) To nopiooto tuv skOsosuv outv tot(ovtot o-
n tov Ynoupy RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItott-
kpq IIoypq oto ouvopto Ynoupysio, opsiq kot u-
nppsoisq, npokstsvou vo Iovovtot unp ottq p-
ostq kot spyo nou ntovtot tuv opototptuv touq.
6.o) To Rsptspstok Xupototk RIoioto ovoOsu-
pouvtot ov nsvtostio, soov npokuntst tskpptus-
vp npoq touto ovykp on ttq skOsostq nopokoIouOp-
opq. Zto povtk out totpo sivot kot soipsop u-
votp p tpononoipop touq, s oto tp sItiuop kot tpv
sntkotponoipop touq, npokstsvou:
oo) vo ovttstuntoOouv (ptpoto nou ovokuntouv o-
n tpv npoOpop p sopoyp npoypotuv kot p-
osuv tsOvouq, supunokou, toouvoptokou, tokpott-
kou p tonsptspstokou opoktppo,
) vo koOoptoOouv kotsuOuvostq yto tpv ovttstnt-
op sotpsttkv ovoykv on uotksq p tsvoIoytksq
kotootposq kot ktvuvouq oto sninso tpq otksioq Rs-
ptspstoq,
yy) vo ovttstuntoOouv sotpsttksq kot onpIsntsq
ovyksq kot vso sosvo, yto spyo sOvtkpq p nspts-
pstokpq opooioq p spyo kot postq sOvtkv p supu-
nokv npoypotuv, to onoio sv nsptIovovtov
otov optk ostoo,
) vo npooopooOouv os vso sosvo kot kotsu-
Ouvostq uptkou ostooou nou npokuntouv on tpv
sykptop, ovoOsppop p tpononoipop EOvtkv Xupoto-
tkv RIotoiuv,
ss) vo npooopooOouv os osttksq nopotpppostq kot
unosistq tuv skOsosuv nopokoIouOpopq.
) Fto tpv ovoOsppop kot tpononoipop tuv Rspts-
pstokv Xupototkv RIotoiuv okoIouOsitot p totko-
oio tpq nopoypou 4.
7. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq nopsi vo snspovtot s-
vtontosvsq kot p ouotstq tpononotpostq oto syks-
kptsvo Rsptspstok Xupototk RIoioto, nuq ypo-
ottksq totunostq, topOostq ooItuv, onooop-
viostq totunosuv, svopvtop kstsvuv kot toypo-
tuv. Ot nto nvu tpononotpostq unoIIovtot os to-
tkooio otpotpytkpq nsptoIIovttkpq sktipopq, vov
soov otoIoypOsi, kot to opt(svo otpv k.u.o.
107017/2006 (B 1225) tuv Ynoupyv Otkovoioq kot
Otkovotkv, RsptIIovtoq, Xupotoioq kot Apooiuv
Epyuv kot tou Yunoupyou Eoutsptkv, Apotoq Atoi-
kpopq kot noksvtpuopq, nuq skotots toust, tt sv-
sstot vo souv opovttksq sntntostq oto nsptI-
Iov.
8. o) Fto tpv tttkp Osop Rsptspstokou Xupototkou
RIotoiou snsst to PuOtottk Zsto tpq Opvoq, nuq
skotots toust.
) Kot tpv sknvpop tuv Rsptspstokv Xupotot-
kv RIotoiuv tpq Ztspsq EIIoq kot tpq RsIonovvp-
oou sst(ovtot (ptpoto oIIpIsnipoopq s tpv Rspt-
spsto tttkpq kot tpv tuv sntkIup touq s tpo-
to tpq suputsppq ptponoItttkpq nsptopq tpq Opvoq.
y) Kot tpv kotpttop tou Rsptspstokou Xupotot-
kou RIotoiou Ksvtptkpq Moksovioq, nspov tuv opt(o-
svuv tou nopvtoq:
oo) Evouotvovtot tououosq kotsuOuvostq tou
PuOtottkou Zsiou tpq OsoooIovikpq uvsvsq vo s-
sttksuovtot p kot vo ounIppvovtot.
) ovstot unp o ptponoItttkq pIoq tpq
OsoooIovikpq kot ot Isttoupytksq soptpostq kot sntp-
posq stou tou ptponoItttkou ksvtpou kot tuv Iot-
nv nsptov kot nsptIovovtot kotsuOuvostq yto
tpv otonoipop tuv uvototptuv tpq OsoooIovikpq os
sOvtkp kot tsOvp kIioko kot yto tp otpotpytkp uptkp
opyvuop tpq ptponoItttkpq outpq nsptopq.
9. Ms onoop Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq
5
kot KItottkpq IIoypq nou pootsustot otpv Eps-
pio tpq Kuspvposuq koOopi(ovtot npotoyposq yto
tpv sknvpop, otoIypop kot tpononoipop tuv Rspts-
pstokv Xupototkv RIotoiuv kot kOs IIp osttkp
Isntospsto.
10. o) Onou ottq totstq tpq tououooq vooOsoioq
ovospovtot to Rsptspstok RIoioto Xupototkou
Zstooou kot stpou vntupq voouvtot sspq
to Rsptspstok Xupototk RIoioto tou nopvtoq p-
Opou.
) H ovoOsppop kot tpononoipop tuv sykskptsvuv
kot tp pooisuop tou vou outou Rsptspstokv
RIotoiuv Xupototkou Zstooou kot stpou v-
ntupq yivstot kot ttq totstq tou nopvtoq pOpou.
1"+'. $3
+641&.,&!'. )*+&!'. .)"0&$.1'.
7898: 7
,:T=>C )D8=>C .I?K=; (,.)...)
1. To Tontk Xuptk Zsto onotsIouv ouvoIo ksts-
vuv kot toypotuv s to onoio koOopi(ovtot ot ysvt-
ksq ppostq ypq, ot ysvtkoi pot kot nsptoptooi p-
opq, koOq kot kOs IIo stpo, poq p nsptoptoq
nou onottsitot yto tpv oIokIppusvp uptkp ovntup
kot opyvuop tpq nsptopq svq nputoOtou O.T...
2. To T.X.Z. koIuntouv tpv sktoop ioq p kot nsptooo-
tspuv Apottkv Evotptuv p kot to ouvoIo tpq skto-
opq tou otksiou pou. Auvotot sniopq vo sknovouvtot
os topottk sninso, snstto on osttksq onoostq
tuv otksiuv Apottkv ZuouIiuv. To T.X.Z. svopovi-
(ovtot s ttq kotsuOuvostq tou unspksisvou otpotpyt-
kou uptkou ostooou kot nsptsouv ttq ovoykoisq
puOiostq yto tpv snitsup tuv okonv touq.
3. Ms to T.X.Z. koOopi(ovtot yto skotp pottkp sv-
tpto ot okIouOsq kotpyopisq nsptov:
o) Otktottksq Rsptosq:
oo) Qq otktottksq nsptosq voouvtot ot nsptosq tpq
pottkpq svtptoq nou sunppstouv tp toiuop kot
tpv opyovusvp otkovotkp kot kotvuvtkp (up kot po-
otppttpto tou ovOpnou. Zttq otktottksq nsptosq ns-
ptIovovtot Isq ot svtq sykskptsvuv osiuv n-
Isuv nsptosq tpq otksioq pottkpq svtptoq, ot otkt-
ooi npo tou 1923 p s nIpOuo ktu tuv 2.000 kotoi-
kuv, koOq kot ot nsptosq npoq noIsopop yto otkt-
ottkp ppop, pIop ot nsptosq ot onoisq, sv st tpq
Osopq touq, tpq uotkpq topuopq tou souq
touq kot tuv Iotnv ouvOpkv nou unpouv os outsq,
npoospovtot yto otktottksq snsktostq kot sv ysvst yto
tpv npoyotonoipop spyuv kot npoypotuv otktott-
kpq ovntupq. RsptIovovtot sniopq kot ot Rsptosq
Ettk PuOt(svpq RoIsopopq tou pOpou 24 tou
v. 2508/1997 s ppop nptpq p sutsppq kototkioq, ot
Rsptosq RoIsootkpq Entpuvopq tou pOpou 31
tou v. 4178/2013, koOq kot (vsq ouyksvtpuopq p-
opq kot unoopq ouvtsIsotp popq tuv pOpuv 31
k.sn. tou v. 4178/2013.
) Zttq nsptosq tpq kotpyopioq outpq, ot onoisq no-
Isooouvtot, koOopi(ovtot s to T.X.Z. pto noIsoo-
tkv svotptuv kot p ysvtkp nptoop noIsootkpq op-
yvuopq touq, ptot ot snttpsnsvsq svtq outv ysvt-
ksq kotpyopisq pposuv ypq, p nukvtpto, o ouvtsIs-
otpq popq kot ot Iotnoi pot kot nsptoptooi p-
opq, koOq kot p ysvtkp sktipop tuv ovoykv skotpq
noIsootkpq svtptoq os kotvppotouq pouq, kot-
vusIsiq sunppstpostq kot sv ysvst potsq unoo-
sq kot iktuo.
yy) Evtq tuv otktottkv nsptov snttpsnovtot ot o-
kIouOsq ysvtksq kotpyopisq pposuv ypq kot ttq sk-
otots tououosq totstq: kototkio (K1, K2, MK) noIso-
otk ksvtpo, touptoq ovoup, sIsuOspot pot -
oottk npotvo, ppostq Kuptou Otkou ovo, sykoto-
otostq kotvpq usIstoq kot sykotootostq souv o(t-
kpq stoopq tuv pOpuv 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
32 tou nopvtoq vou.
) Rsptosq nopoyuytkv kot sntstppottkv po-
otpptotptuv:
oo) Qq nsptosq nopoyuytkv kot sntstppottkv
pootpptotptuv voouvtot ot svtq p kot sktq osiou
kot sktq opiuv otktov nsptosq tpq otksioq pott-
kpq svtptoq, ot onoisq, sv st tpq Osopq, tuv utot-
svuv pposuv, Isttoupytv kot unoov, koOq kot
tuv Iotnv uptkv touq opoktpptottkv, npoospo-
vtot yto tp upoOstpop sovusvuv p opyovusvuv,
nopoyuytkv kot sntstppottkv pootpptotptuv. Ot
nsptosq outsq sivot uvotv vo noIsooouvtot ov-
Ioyo s to ttoitspo koOsotq nou ttq tsnst.
) Zttq nsptosq outsq s to T.X.Z. koOopi(ovtot ot s-
nttpsnsvsq svtq outv ysvtksq kotpyopisq pposuv
ypq, o ouvtsIsotpq popq, koOq kot ot Iotnoi pot
kot nsptoptooi popq nou onottouvtot yto tpv ov-
ntup touq.
yy) Zttq nsptosq outsq snttpsnstot o koOoptoq
ioq p nsptootspuv on ttq okIouOsq ysvtksq kotpyo-
pisq pposuv ypq kot ttq skotots tououosq tot-
stq: touptoq - ovoup, sIsuOspot pot oottk
npotvo, ovptk snpto, nopoyuytksq pootppttp-
tsq opIpq, sopq, upIpq Ipopq kot noIsootkpq
suyiovopq, tsvoIoytk npko, snopsuottk ksvtpo,
sykotootostq souv o(tkpq stoopq, sykotoot-
ostq oottkv unoov kotvpq usIstoq, ttoitspsq
ppostq tuv pOpuv 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31 tou nopvtoq vou.
) Zttq nsptosq tpq kotpyopioq outpq svtooovtot,
ouuvo s ttq totstq nou touq tsnouv, kot tuv s-
ykskptsvot opyovusvot unoosiq pootpptotptuv.
y) Rsptosq Rpootooioq:
oo) Qq nsptosq npootooioq voouvtot ot nsptosq s-
Istpq tuv T.X.Z, ot onoisq toOstouv ttottspuq otIo-
yo uotk p noItttottk ototsio nou pp(ouv npooto-
oioq, npooIpq kot ovstpq. Ot nsptosq outsq opto-
Ostouvtot kot koOopi(ovtot yto outsq nsptoptooi p kot
onoyopsuostq ottq ppostq ypq kot otp pop, koOq
kot otpv sv ysvst okpop pootpptotptuv kot Isttoup-
ytv, yto Iyouq npootooioq tou uotkou p noItttottkou
nsptIIovtoq.
) Zttq nsptosq outsq svtooovtot kot sktostq nou
unyovtot os sttk votk koOsotto npootooioq, -
nuq sivot tiuq pot opotoIoytkou p totoptkou svto-
spovtoq, op kot ootksq sktostq, koOq kot ot ns-
ptosq unoysvsq oto sOvtk ouotpo npoototsus-
vuv nsptov tou v. 3937/2011 ( 60), ot onoisq tsno-
vtot oov oop ttq ppostq ypq kot touq pouq p-
opq on to sttk koOsotto npootooioq touq. Ztpv ko-
tpyopio outp ounsptIovovtot kot ot nsptosq nou
souv opoktpptotsi kot souototpop tou pOpou 56
tou v. 2637/1998 uq yoisq upIpq nopoyuytktptoq.
6
) Rsptosq sIsyou pposuv ypq:
Qq nsptosq sIsyou pposuv ypq voouvtot ot sktq
osiou kot sktq opiuv otktov nsptosq tpq otksioq
pottkpq svtptoq, tiuq nspt tuv otktottkv nspto-
v p tuv nsptov nopoyuytkv kot sntstppottkv
pootpptotptuv, ottq onoisq nopsi vo koOopi(ovtot st-
tkoi nsptoptooi ottq ppostq ypq kot otouq pouq -
popq s okon tpv opOoIoytkp kotovop kot ouostt-
op tuv pposuv ypq, ots vo onosuyovtot ntOovsq
ouykpouostq stou touq.
4. Mst tpv sykptop tuv T.X.Z., kOs otktottkp, nopo-
yuytkp p IIp ovntup snttpsnstot vov soov si-
vot ouotp s ttq ppostq ypq kot touq Iotnouq pouq
kot nsptoptoouq nou koOopi(ovtot s out. Zs kOs ns-
pintuop, kot tpv sykptop tuv T.X.Z., npsnst vo Io-
vovtot unp ot stoottksq totstq tou pOpou 16
tou v. 4164/2013.
5. Kot tp totkooio sknvpopq tuv T.X.Z. kot onuo-
pnots st tp yvp tou otksiou ZYROO nopsi vo s-
ntIIstot, ouuvo s ttq otksisq totstq, ovootoIp
oppypopq ostv popq yto optosvsq ppostq sits
os Ip tpv nsptop sIstpq sits os spoq outpq, snstto
on otttoIoypsvp stopypop tpq optoq unppsoioq.
6.o) H kivpop tpq totkooioq yto tp ouvtop T.X.Z. yi-
vstot sits on tov otksio po sits on to Ynoupysio
RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq.
) H sykptop tuv T.X.Z. yivstot s nposptk ttoyo
nou skistot s nptoop tou Ynoupyou RsptIIo-
vtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq, uotspo on
yvp tou Apottkou ZuouIiou kot yvp tou otksiou
ZYROO, ot onoisq nopsovtot os totpo svq pvq
on tpv stooyuyp tou Osotoq os out. Mst tpv nops-
Isuop tpq noponvu pspopvioq p totkooio ouvsi-
(stot upiq tp osttkp yvp. Ms to nto nvu npospt-
k ttoyo sykpivovtot sniopq kot ot kotsuOuvostq, -
pot kot stpo yto tpv npootooio tou nsptIIovtoq, to
onoio npsnst vo tppouvtot kot tpv uIonoipop kot sst-
iksuop tuv T.X.Z., ouuvo s tpv npoIsnsvp on
ttq ksisvsq totstq Ztpotpytkp MsIstp RsptoIIovtt-
kv Entntosuv (ZMRE).
y) Ms to nto nvu nposptk ttoyo nopsi vo opto-
Ostouvtot kot ot optoyposq tuv tuv utotosvuv s-
vtq tuv T.X.Z. uotopstuv, uotspo on unooIp
oksIou optoOstpopq ouuvo s to ovospsvo oto
pOpo 2 tou v. 4258/2014.
7. Opto kot puOiostq sykskptsvuv Zuvv Otktottkou
EIsyou, nou souv koOoptotsi ouuvo s ttq tot-
stq tou pOpou 29 tou v. 1337/1983, nsptIovovtot
oto nsptssvo tuv T.X.Z. kot nopsi vo tpononotou-
vtot s to nposptk totyoto tpq nopoypou 6, s-
oov touto kpivstot noIsootkq onopoitpto yto tpv
kIup ovoykv otktottkpq, nopoyuytkpq p sntstppo-
ttkpq ovntupq kot ovoouykptpopq svtq tpq otksioq
pottkpq svtptoq. Mst tpv sykptop tuv T.X.Z., ot
ZOE nou souv svouotuOsi os out nououv vo tou-
ouv uq outotsIsiq puOiostq kot tououv ot puOiostq
tou T.X.Z..
8. Opto kot puOiostq nposptkv totoytuv nou s-
ouv skoOsi uvst tou pOpou 4 nop. 1 tou
v. 1577/1985, nuq out ovttkotootOpks s to pOpo 3
tou v. 2831/2000, nsptIovovtot oto nsptssvo tou
T.X.Z. kot nopsi vo ounIppvovtot p vo tpononotou-
vtot s to nposptk totyoto tpq nopoypou 6 tou
nopvtoq ouuvo s to npoIsnsvo tpq nop. 2 tou
pOpou 6 tou v. 4067/2012.
9. H otksio noksvtpusvp Atoikpop otoIoysi tpv s-
opoyp tuv puOiosuv tuv T.X.Z.. Fto to okon outv,
ouvtoost ov nsvtostio touItotov skOsostq otoI-
ypopq, s ttq onoisq onotttot o tpnoq sopoypq
tuv kotsuOuvosuv kot puOiosuv tuv nto nvu os-
iuv, kotoypovtot tuv ootoisq, ouvoisq kot
npoIpoto nou svtoniotpkov kot tpv sopoyp touq
kot totunvovtot npotostq ovttstntopq touq. Ot uq
vu skOsostq kotvonotouvtot otov otksio po, otpv ot-
ksio nsptspsto kot oto Ynoupysio RsptIIovtoq, E-
vspystoq kot KItottkpq IIoypq npokstsvou vo Io-
vovtot unp os osttksq svspystsq kot postq nou
ntovtot tuv osttkv opototptuv touq.
10.o) To T.X.Z. ovoOsupouvtot ov nsvtostio, soov
npokust tskpptusvp npoq touto ovykp on tpv o-
toIypop nou tsvspysitot kot tpv npopyousvp no-
pypoo. Zto povtk out totpo sivot kot soipsop
uvotp p tpononoipop touq, s oto tp sItiuop kot s-
ntkotponoipop touq, npokstsvou:
oo) vo ovttstuntoOouv (ptpoto nou ovokuntouv o-
n tpv npoOpop p sopoyp npoypotuv kot p-
osuv tsOvouq, supunokou, tokpottkou, tonsptspst-
okou p topottkou opoktppo,
) vo ovttstuntoOouv sotpsttksq noIsootksq o-
vyksq on uotksq p tsvoIoytksq kotootposq kot
ktvuvouq,
yy) vo svouotuOouv opovttksq nopotpppostq kot u-
nosistq tpq otksioq skOsopq otoIypopq,
) vo ovttstuntoOouv sotpsttksq kot onpIsntsq
ovyksq kot vso sosvo nou sv nopouv vo koIu-
Oouv oto nIoioto tuv touvtuv T.X.Z. kot oopouv
otpv sopoyp spyuv kot npoypotuv p nopsos-
uv syIpq kIiokoq p otpotpytkpq opooioq,
ss) vo npooopootouv os vso sosvo p kotsuOuv-
ostq nou npokuntouv on tpv sykptop, ovoOsppop p
tpononoipop EOvtkv kot Rsptspstokv Xupototkv
RIotoiuv.
) Fto tpv ovoOsppop kot tpononoipop tuv T.X.Z. o-
koIouOsitot p totkooio tpq nopoypou 6.
11. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq, uotspo on yvp tou
KEZYROO, nopsi vo snspovtot svtontosvsq kot p
ouotstq tpononotpostq os sykskptsvo T.X.Z.. Ot nto
nvu tpononotpostq unoIIovtot os totkooio otpo-
tpytkpq nsptoIIovttkpq sktipopq, vov soov oto-
IoypOsi, kot to opt(svo otpv k.u.o. 107017/2006 (B
1225) tuv Ynoupyv Otkovoioq kot Otkovotkv, Rspt-
IIovtoq, Xupotoioq kot Apooiuv Epyuv kot tou Y-
unoupyou Eoutsptkv, Apotoq Atoikpopq kot noks-
vtpuopq, nuq skotots toust, tt svsstot vo souv
opovttksq sntntostq oto nsptIIov.
12. Ms onoop Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspyst-
oq kot KItottkpq IIoypq koOopi(ovtot npotoyposq
kot kOs IIp onopoitptp Isntospsto yto tpv sknvp-
op, otoIypop kot tpononoipop tuv T.X.Z..
13. H ovoOsppop kot tpononoipop sykskptsvuv ko-
t tp pooisuop tou vou outou F.R.Z. kot
Z.X.O.O..R. yivstot kot ttq totstq tou nopvtoq
pOpou.
7
14. o) Onou ottq totstq tpq tououooq vooOsoioq
ovospstot to Fsvtk RoIsootk Zsto p to Zs-
to Xuptkpq kot Otktottkpq Opyvuopq votktpq RIpq
vositot sspq to Tontk Xuptk Zsto tou nopvtoq
pOpou.
) H ovoOsppop kot tpononoipop tuv sykskptsvuv
kot tp pooisuop tou vou outou F.R.Z. kot
Z.X.O.O..R. yivstot kot ttq totstq tou nopvtoq
pOpou.
7898: 8
"=K=>C )D8=>C .I?K=;
1. Fto tp uptkp opyvuop kot ovntup nsptov o-
vsoptptuq totkpttkv opiuv nou nopsi vo Isttoupyp-
oouv uq unoosiq osiuv, spyuv kot npoypotuv
unsptontkpq kIiokoq p otpotpytkpq opooioq p yto ttq
onoisq onottsitot sttkp puOtop tuv pposuv ypq kot
tuv Iotnv puv ovntupq touq, kotopti(ovtot Ettk
Xuptk Zsto (E.X.Z). To E.X.Z. onotsIouv ouvoIo kst-
svuv kot toypotuv s to onoio koOopi(ovtot pp-
ostq ypq, ysvtkoi pot kot nsptoptooi popq koOq
kot kOs IIo stpo, poq p nsptoptoq nou onottsitot
ots vo kotootouv ot sv Iyu nsptosq kotIIpIsq si-
ts yto tp ptoupyio opyovusvuv unoosuv pootp-
ptotptuv sits yto tpv npoyotonoipop npoypotuv
kot nopsosuv syIpq kIiokoq p otpotpytkpq op-
ooioq.
2. To Ettk Xuptk Zsto svtooovtot tspoptk oto
ito sninso ostooou s to Tontk Xuptk Zsto.
3. o) H kivpop tpq totkooioq yto tp ouvtop tuv
E.X.Z. yivstot sits on to Ynoupysio RsptIIovtoq, E-
vspystoq kot KItottkpq IIoypq sits on tov otksio Ap-
o p tpv otksio Rsptspsto sits on tov opso uIonoip-
opq tou osiou, spyou p npoypotoq. Ms onoop
tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq
IIoypq koOopi(ovtot npotoyposq kot kOs IIp o-
nopoitptp Isntospsto yto tp ouvtop tuv E.X.Z..
) Kot tpv kotpttop tuv E.X.Z. Iovovtot unp
ot kotsuOuvostq tuv sykskptsvuv EOvtkv kot tuv Rs-
ptspstokv Xupototkv RIotoiuv koOq kot ot kotsu-
Ouvostq tpq otksioq ovontutokpq noItttkpq.
y) H sykptop tuv E.X.Z. yivstot s nposptk ttoy-
o, nou skistot s nptoop tou Ynoupyou RsptIIo-
vtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq kot tuv kot
nspintuop optuv Ynoupyv, uotspo on yvp tou
KEZYROO. Ms to nto nvu nposptk ttoyo sykpi-
vovtot sniopq kot ot kotsuOuvostq, pot kot stpo yto
tpv npootooio tou nsptIIovtoq, to onoio npsnst vo
tppouvtot kot tpv uIonoipop kot sstiksuop tuv
E.X.Z., ouuvo s tpv npoIsnsvp on ttq ksisvsq
totstq Ztpotpytkp MsIstp RsptoIIovttkv Entnt-
osuv (ZMRE).
) Ms to nto nvu nposptk ttoyo nopsi vo ko-
Oopi(ovtot kot ot optoyposq tuv tuv utotosvuv
svtq tuv E.X.Z. uotopstuv, uotspo on unooIp
oksIou optoOstpopq ouuvo s to ovospsvo oto
pOpo 2 tou v. 4258/2014 kot vo sykpivstot kot to Puo-
totk Zsto sopoypq nou out onottsitot. Ztpv
nspintuop nou o opsoq kivpopq tpq totkooioq tou
E.X.Z. sivot kot kuptoq tpq npoq noIsopop sktoopq p
totkooio poottptoq tpq nspintuopq tpq nopo-
ypou 4 tou pOpou 10 nopoIsinstot.
4. Ms to Ettk Xuptk Zsto nopsi vo tpononotou-
vtot npoysvsotspo Tontk Xuptk Zsto kot tuv t-
ououosq yto tpv nsptop tou osiou ysvtksq kot stt-
ksq noIsootksq puOiostq, tiuq oov oop ttq snt-
tpsnsvsq ppostq ypq kot pouq kot nsptoptoouq -
popq soov p tpononoipop koOiototot ovoykoio sv -
st tou sttkou opoktppo tpq snttuksvpq ovntu-
pq, tskpptvstot sttkq otpv otksio yto kOs sttk
osto sIstp kot sv ovotpsnst nvtuq tp upototkp
Isttoupyio tpq suputsppq nsptopq, nuq outp npoo-
topi(stot oto otksio EOvtk kot Rsptspstok Xupoto-
tk RIoioto.
5. Opto kot puOiostq sykskptsvuv Zuvv Otktottkou
EIsyou, nou souv koOoptotsi ouuvo s ttq tot-
stq tou pOpou 29 tou v. 1337/1983, nsptIovovtot
oto nsptssvo tuv E.X.Z. kot nopsi vo tpononotou-
vtot s to nposptk totyoto tpq nopoypou 3, s-
oov touto kpivstot noIsootkq onopoitpto yto tpv
kIup ovoykv nopoyuytkpq p sntstppottkpq ov-
ntupq kot ovoouykptpopq svtq tpq nsptopq tou
osiou. Mst tpv sykptop tuv E.X.Z., ot ZOE nou souv
svouotuOsi os out nououv vo tououv uq outotsIsiq
puOiostq kot tououv ot puOiostq tou E.X.Z..
6. Opto kot puOiostq nposptkv totoytuv nou s-
ouv skoOsi uvst tou pOpou 4 nop.1 tou
v. 1577/1985, nuq out ovttkotootOpks s to pOpo 3
tou v. 2831/2000, nsptIovovtot oto nsptssvo tou
E.X.Z. kot nopsi vo ounIppvovtot p vo tpononotou-
vtot s to nposptk totyoto tpq nopoypou 3 tou
nopvtoq ouuvo s to npoIsnsvo tpq nop. 2 tou
pOpou 6 tou v. 4067/2012.
7. Ot puOiostq tuv Ettkv Xuptkv Zsiuv sivot s-
osuttksq yto Io to sknovousvo Tontk Xuptk Zs-
to koOq kot yto kOs svtop tuv nsptov nou koIu-
ntovtot on E.X.Z. os osto nIsuq. Kot soipsop, s
to Tontk Xuptk Zsto nopsi vo tpononotouvtot pto
kot puOiostq tuv Ettkv Xuptkv Zsiuv uotspo on
sttkp otttoIoyio kot ouuvp yvp tou opso ov-
ntupq p toikpopq tpq nsptopq nou sst svtoOsi os
Ettk Zsto. Zttq nsptntostq outsq, to nposptk
ttoyo yto tpv sykptop tou T.X.Z. npotsivstot kot on
tov koO uIpv opto yto to tpononotousvo Ettk
Xuptk Zsto Ynoupy.
8. Kot tp totkooio sknvpopq tou E.X.Z. kot onuo-
pnots st tp yvp tou KEZYROO uvotot vo snt-
IIstot, ouuvo s ttq otksisq totstq, ovootoIp
oppypopq ostv popq yto optosvsq ppostq, sits
os Ip tpv nsptop tou osiou, sits os spoq outpq, s-
nstto on otttoIoypsvp stopypop tpq optoq unpps-
oioq tou Ynoupysiou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KIt-
ottkpq IIoypq.
9. To E.X.Z. tpononotouvtot ouuvo s tp totkooio
tou pOpou 3 snstto on otttoIoypsvp tsvtkp skOsop
otoIypopq.
10. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq nopsi vo koOopi(ovtot
npotoyposq yto tpv sknvpop kot tp totkooio tpo-
nonoipopq tuv E.X.Z..
11. Ettk Xuptk Zsto, kot tpv svvoto tou nop-
vtoq pOpou, onotsIouv kot ot Rsptosq OIokIppus-
vpq Touptottkpq vntupq (ROT) tou pOpou 29 tou v.
2545/1997, ot Rsptosq Opyovusvpq vntupq Ropo-
yuytkv Apootpptotptuv (RORA) tou pOpou 24 tou
v. 1650/1986, to Entstppottk Rpko tou v. 3982/2011,
to Enopsuottk Ksvtpo tou v. 3333/2005, to Ettk
8
Zsto Xuptkpq vntupq Apooiuv ktvptuv (EZX-
A) tou pOpou 12 tou v. 3986/2011, to Ettk Zsto
Xuptkpq vntupq Ztpotpytkv Ensvuosuv (EZX-
ZE) tou pOpou 24 tou v. 3894/2010, to Tontk puoto-
tk osto tou pOpou 26 tou v. 1337/1983. Fto to os-
too kot tp uptkp opyvuop tuv nto nvu nsptov
sop(ovtot ot otksisq yto kOs kotpyopio unooso
totstq koOq kot ot puOiostq tuv nopoypuv 4, 5
kot 6 tou nopvtoq pOpou. Zttq nsptntostq tuv nto
nvu unoosuv, p optoOstpop tuv uotopstuv nou
snintouv os outouq, nopsi vo yivstot s tp totkpttkp
npp sykptopq skotou unooso, uotspo on unoo-
Ip oksIou optoOstpopq kot to opt(svo oto pOpo 2
tou v. 4258/2014.
7898: 9
.FAGBPB<GH@ KNE<E@
1.o) Zttq otktottksq nsptosq, ot onoisq npotsivovtot
npoq noIsopop s op to Tontk Xuptk Zsto p
to Ettk Xuptk Zsto tuv pOpuv 7 kot 8, koOopi(o-
vtot ovtoto pto ouvtsIsotp popq uq spq:
oo) yto ttq nsptosq nou npoopi(ovtot yto ppop ku-
ptoq kototkioq o ouvtsIsotpq popq sv nopsi vo u-
nspoivst to 0,8.
) Fto ttq nsptosq nou npoopi(ovtot yto ppop noIs-
ootkou ksvtpou o ouvtsIsotpq popq sv nopsi
vo unspoivst to 1,2.
yy) Fto ttq nsptosq nou npoopi(ovtot yto ppop tou-
ptoou ovoupq o ouvtsIsotpq popq sv nopsi
vo unspoivst to 0,6.
) Fto ttq nsptosq nou npoopi(ovtot yto ppop nopo-
Osptottkpq (sutsppq) kototkioq o ouvtsIsotpq popq
sv nopsi vo unspoivst to 0,4.
ss) Fto ttq nsptosq nou npoopi(ovtot yto ppop syko-
tootosuv kotvpq usIstoq o ouvtsIsotpq popq
sv nopsi vo unspoivst to 1,2.
) Zs kOs nspintuop ottq noponvu nsptosq o ou-
vtsIsotpq popq nou npokuntst kot tpv noIsop-
op touq sv snttpsnstot vo unspoivst to 0,8 sni tou ou-
vIou tpq sktosuq nou onosvst st tpv ooipsop
tou tpotoq nou onoistot os kotvppotouq -
pouq.
2. Zttq nsptosq nopoyuytkv kot sntstppottkv
pootpptotptuv, ot onoisq npotsivovtot npoq noIso-
pop s op to Tontk Xuptk Zsto p to Ettk Xupt-
k Zsto tuv pOpuv 7 kot 8, sop(ovtot ot sytotot
ouvtsIsotsq popq nou opi(ovtot on ttq otksisq to-
tstq yto kOs kotpyopio opyovusvou unooso po-
otpptotptuv.
Ztouq nIouq unsptontkpq opooioq tou v. 2730/1999
( 130), kot soipsop tuv opt(osvuv ottq nopoyp-
ouq 1 kot 2 tou nopvtoq, ottq npoq noIsopop ns-
ptosq, koOopi(stot s to E.X.Z. tou pOpou 8 o ouvts-
Isotpq popq p o sooq ouvtsIsotpq nou sst opt-
otsi on ttq skotots sttksq totstq nou touq ts-
nouv. Zs nspintuop nou sv sst optotsi ouvtsIsotpq
popq on ttq sttksq totstq, s to E.X.Z. tou p-
Opou 8 koOopi(stot sooq ouvtsIsotpq popq o onoi-
oq sv snttpsnstot vo unspoivst to 0.8.
7898:10
+F:G:=>C <I?K=; BS;8:MH@ (+...".)
1. Fto tpv noIsopop optosvpq nsptopq onottsi-
tot p ouvtop kot sykptop Puototkou Zsiou Eop-
oypq, s to onoio ssttksuovtot, os kIioko nIpq p
otktoou p tptuv outv p os (vsq kot nsptosq st-
tkv pposuv, ot puOiostq tuv Tontkv p Ettkv Xu-
ptkv Zsiuv nspi pposuv ypq kot puv popq kot
koOopi(ovtot snokptq ot kotvppotot, kotvusIsiq
kot otkoopotot pot tpq npoq noIsopop nspto-
pq koOq kot to toypoto tuv tktuuv unoopq.
2. Fto tpv kotpttop Puototkv Zsiuv Eopo-
ypq onottsitot p unopp sykskptsvuv Tontkv p Ett-
kv Xuptkv Zsiuv tuv pOpuv 8 kot 9 tou nopvtoq.
3. To Puototk Zsto Eopoypq kotopti(ovtot
yto to ouvoIo tuv nsptov tuv T.X.Z. p E.X.Z. nou
npoopi(ovtot yto noIsopop p kot yto tpo outv,
to onoio npsnst nvtuq vo onotsIsi noIsootkp sv-
tpto, nuq outp koOopi(stot oto otksio Tontk p Ettk
Xuptk Zsto.
4.o) H kivpop tpq totkooioq ouvtopq tuv Puotot-
kv Zsiuv Eopoypq yivstot on tov otksio Apo. H
totkooio nopsi sniopq vo ktvpOsi kot on tpv noks-
vtpusvp Atoikpop, uotspo on osttkp svpspuop tou
otksiou Apou.
) To Puototk Zsto Eopoypq, nptv on tpv s-
ykptop touq, sktiOsvtot s to osttk tonoypotk p-
tp otov otksio Apo sni sikoot (20) spyotsq pspsq.
Fto to ysyovq out stonotsitot to kotv s osttkp p-
ooisuop os uo spspisq, tontkpq p sOvtkpq kukIo-
opioq. Kot soipsop p nto nvu npoOsoio nopsi vo
nopotoOsi suq kot nsvts (5) spyotsq pspsq st on
otttoIoypsvp stopypop tpq optoq unppsoioq tou
Apou. Ot svtospsvot nopouv soo otpv npoOs-
oio outp vo Iouv yvop tuv noponvu ototsiuv
kot vo unoIouv syypuq otov otksio Apo tuv sv-
otostq touq, ttq onoisq o Apoq osiIst vo sstost s-
vtq skonsvts (15) spyooiuv pspv on tp Ipp tpq
ovutspu npoOsoioq. Eoov, st tpv sstoop tuv
svotosuv, npokuntst ovykp tpononoipopq tuv Puo-
totkv Zsiuv, out ovoptvtot sk vsou yto sko (10)
spyotsq pspsq npoq svpspuop tou kotvou. Mst
tpv npoktp npoo tuv uq vu npoOsotv, to Puo-
totk Zsto npouOouvtot npoq sykptop.
y) H sykptop tuv Puototkv Zsiuv Eopoypq
yivstot s onoop tou Fsvtkou Fpootso noksvtpu-
svpq Atoikpopq, uotspo on yvp tou otksiou Zu-
ouIiou RoIsootkv Ostuv kot toptposuv
(ZYROO), st on stopypop tpq optoq unppsoioq
tpq otksioq Rsptspstoq. H ovutspu yvp nopsstot
unopsuttkq soo os npoOsoio svq (1) pvq on
tts nou nsptspstot oto otksio ououIto o osttkq
ksIoq npoq yvuotpop. Mst tpv npoktp npoo
tpq nto nvu npoOsoioq, p totkooio ouvsi(stot u-
piq tp osttkp yvp.
) Ms tpv onoop tpq npopyousvpq nsptntosuq
kupvstot kot p otksio Rpp Eopoypq, nou onottsi-
tot, p onoio ouvtoostot toutpovo kot os sop
ouosttop s to Puototk Zsto Eopoypq, kot
to opt(svo sttktspo oto pOpo 8 kot 9 tou
9
v. 1337/1983. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIo-
vtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq sykpivovtot
npotoyposq yto tpv svtoio sknvpop tou Puototkou
Zsiou kot tpq Rppq Eopoypq kot puOi(stot kOs
osttkp Isntospsto.
s) H sykptop tou Puototkou Zsiou Eopoypq s-
st ttq ouvsnstsq sykptopq osiou nIpq kot ttq to-
tstq tou v.. tpq 17.7/16.8.1923.
5. H sykptop Puototkv Zsiuv Eopoypq os ns-
ptosq nou souv svtoOsi os Ettk Xuptk Zsto p
tsnovtot on sttktspsq puOiostq yivstot ouuvo
s to oo opi(ovtot ottq ksisvsq totstq.
6. Mst tpv sykptop tuv Puototkv Zsiuv Eop-
oypq onoyopsustot p tpononoipop touq yto io nsvto-
stio, sktq on sotpsttksq nsptntostq, kot ttq onoisq
koOiotovtot ovoykoisq sttktspsq sntspouq tpononot-
postq touq yto tp tsukIuvop tpq sopoypq tou os-
tooou otpv nsptop.
7. Onou ottq totstq tpq tououooq vooOsoioq o-
vospstot p RoIsootkp MsIstp vositot sspq to
Puototk Zsto Eopoypq tou nopvtoq pOpou.
1"+'. $4
U5#&'/'&5.5 !$& 5%"!,+'3&!5 !$,$R+$#5
4".1&!*3 R"*)*+&!*3 0"0'1"3*3 -
!*0&!'/'&5.5 )*+',$-&!5.
!$& /'%"'0'1&!5. 3'1'4".&$.
7898: 11
UES=:T:QE<E >;= EPB>G8:A=>H >;G;M8;SH
GDA 9B<=>VA M8;VA, TPE8:S:8=VA, N8DA
>;= I8H<BDA ME@
1. Euq to 2020 oIokIppvstot s suOuvp Iuv tuv
optuv Ynoupysiuv p ptonoipop kot kotoypop -
Iuv tuv Osotkv ypov opottptq touq, ot onoi-
sq svtooovtot os ksvtptkp op sosvuv tou Y-
noupysiou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq
IIoypq.
2. Ms suOuvp tuv optuv Ynoupyv on tp pooi-
suop tou nopvtoq vou ptoupyouvtot tosok nIp-
pooptok ouotpoto yto tpv tpppop Iuv tuv Osot-
kv ypov. Qq Osotksq yposq vositot tiuq to ou-
voIo tuv ysuuptkv sosvuv tpq poq, to onoio
snpps(ouv to touov koOsotq ttoktpoioq, popq,
skstIIsuopq p kot npootooioq tpq okivptpq nsptou-
oioq. Ot kuptsq kotpyopisq tuv sosvuv outv oo-
pouv: o) os upototk - noIsootk opoktpptottk,
) os nsptosq nsptoIIovttkpq, noItttottkpq, optts-
ktovtkpq kot sOvtkpq npootooioq kot y) os nsptosq ko-
Ooptosvsq on Iotnsq totkpttksq npstq osttk s
tp yp, nuq onoIIotptostq spyuv unoopq, ovoo-
oouq tovosq, optoyposq otytoIou nopoIioq.
3. Zto uq vu nIppooptok ouotpoto unopsutt-
k, ouuvo s to tsOvp nptuno oponotouvtot to
ysuuptk sosvo, ot ysuuptksq unppsoisq kot to
ovtiototo s to sosvo ouuvo s ttq totstq
tpq Opyioq 2007/2/EK tou Eupunokou KotvoouIiou
Fto tp ptoupyio unoopq uptkv nIppooptv
otpv Eupunokp Kotvtpto (Inspire) kotoIovovtot
Io to npoopkovto tsvtk stpo npokstsvou to so-
svo vo totiOsvtot sou tpq Eupunokpq nuIpq
INSPIRE, tpq EOvtkpq FsunuIpq nou npoIsnstot oto v.
3882/2010 kot notoq IIpq ksvtptkpq totktuokpq nu-
Ipq unostOsi on to Ynoupysio RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq.
4. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq koOopi(stot kOs Isnto-
spsto yto tpv ovntup, tpv sntkotponoipop kot tpv tp-
ppop tou tosokou nIppooptokou ouotpotoq yto to
noIsootk kot upototk sosvo.
5. To nIppooptk ouotpoto kot ot ostq sos-
vuv Iuv tuv optuv Ynoupysiuv toouvsovtot u-
nopsuttk, souv tp uvottpto toIsttoupytktptoq
kot Io to sosvo kotoypovtot os ksvtptkp op
nIppooptokou ouotpotoq on to Ynoupysio RsptI-
Iovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq. Ms kotvp o-
noop tuv optuv Ynoupyv RsptIIovtoq Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq, Otkovotkv, Touptoou,
vntupq, ypottkpq vntupq kot Tpoiuv, Noutt-
Iioq kot tyoiou, Moksovioq kot Opkpq, RoItttoou
kot OIpttoou kot Atotkpttkpq MstoppuOtopq kot HIs-
ktpovtkpq Atokuspvpopq koOopi(ovtot ot npotoypo-
sq kotoypopq kot oIIoyv kOs nIppoopioq kot Os-
otkv ypov, p totkooio sniIuopq ouykpouosuv
kot sntkoIusuv Osotkv ypov opiuv kot pposuv
ypq, o tpnoq toouvsopq tuv osuv, p totkooio
kot to opto pyovo ouvsouq svpspuopq kot koto-
ypopq Iuv tuv osttkv npsuv Osotkv ypov
koOq kot kOs IIo osttk Oso yto tpv sopoyp
tou nopvtoq pOpou. Zs kOs nspintuop to ovutspu
sosvo onotunvovtot os unoOpo tpq EKX .E..
6. Ettk yto tp totkooio sniIuopq ouykpouosuv kot
sntkoIusuv Osotkv ypov opi(stot os sninso
Apou snttponp onotsIousvp on sknpoonouq tuv
ouvoptuv Ynoupysiuv kot ovoIyuq tou Osotoq o-
n sknpoonouq tuv koO uIpv sttkq ouvoptuv u-
nppsotv tou otksiou Apou kot Rsptspstoq s opo-
ttpto tpv sstoop kot tpv stopypop npoq tov Ynoup-
y RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq
yto tov tsItk koOopto Iuv tuv Osotkv ypov
oto pto tou Apou. Ms tpv k.u.o. tpq nopoypou 5
puOi(ovtot Osoto optoou tuv sIv, tp ouykptpop,
tp Isttoupyio kot tp totkooio tou spyou tpq snttpo-
npq.
7. Ms kotvp unoupytkp onoop tuv optuv Ynoup-
yv tpq nopoypou 5 puOi(ovtot to ovoykoio Osoto
yto tpv ntIottkp sopoyp tpq totkooioq tou nop-
vtoq pOpou otpv nsptop opottptoq svq Apou.
8. Mst tpv ovutspu totkooio, tpv oIokIppuop tuv
osuv sosvuv, tpv kotoypop tuv Osotkv ypo-
v kot ttq totstq tou nopvtoq vou kot tpv oIo-
kIppuop tpq totkooioq sniIuopq kOs toopq kot
ouykpouopq tuv Osotkv ypov sykpivstot s on-
oop tou opoiou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspyst-
oq kot KItottkpq IIoypq yto kOs Apo Ettk +pto-
k Zsto Osotkv ypov kot nIppoopioq ypq. n
tpv pspopvio sykptopq tuv ptokv osiuv kOs
onottousvp totkpttkp p kovovtottkp npp skistot
ouuvo s to touov ptok osto.
9. Fto tpv nopokoIouOpop kot tpv oIokIppuop tuv o-
vutspu nIppooptokv ouotptuv opi(stot snttponp
nopokoIouOpopq kot otoIypopq s tp oustop tuv
optuv Fsvtkv Fpootsuv kOs unoupysiou. H snt-
tponp touItotov io op to pvo unopsoutot vo
nopouotost otp BouIp tpv nopsio uIonoipopq Iuv
tuv posuv. H Enttponp npooivst os ovoIuttkp koto-
ypop s op tp povtkp npoo tuv posuv yto k-
10
Os Ynoupysio kot ouvtoost povotoypoto oIokIp-
puopq tuv posuv.
10. Ettk yto tpv pIsktpovtkp tsknspoiuop tpq to-
tkooioq sv Iu p sv spst tuv nIppooptokv ouotp-
tuv kot tp toouvsop Iuv osuv sosvuv tou
Ynoupysiou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq
IIoypq nopsi vo ovotsOsi os opto opp snontsu-
svp on to Ynoupysio RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq, p ovntup kot p tosiptop tou o-
vtiototou nIppooptokou ouotpotoq. H opto op-
p yto tp tsknspoiuop tpq ovutspu totkooioq sv Iu
p sv spst, koOq kot kOs IIpq osttkpq pIsktpovtkpq
totkooioq, uvotot vo opi(stot uq tkotouoq ppo-
totpopq kot ttq totstq tou v. 3614/2007 st on
Rpoypoottkp Zuoop s to Ynoupysio RsptIIo-
vtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq. Ms unoupytkp
onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq uvotot vo koOopi(stot kOs ovo-
ykoio Isntospsto yto tpv tsvtkp Isttoupyio kot tpv
ptoupyio tuv osuv sosvuv tou Ynoupysiou Rs-
ptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq yto tpv
sopoyp tou nopvtoq.
11. n tp pooisuop tou nopvtoq vou kot soo
os npoOsoio st (6) pvv ot Apot:
o) nootsIIouv os ptok opsio npoq tpv opto
AtsuOuvop tou Ynoupysiou RsptIIovtoq, Evspystoq
kot KItottkpq IIoypq kot ttq otksisq noksvtpusvsq
Atotkpostq povotypoo uIonoipopq tuv osiuv
nou souv opottpto vo sknovouv. To Ynoupysio Rs-
ptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq kot ot
noksvtpusvsq Atotkpostq nopokoIouOouv to povo-
toypoto, ttq totkooisq oIokIppuopq, to pvo u-
nooIpq tuv ottposuv, tp totkooio toouIsuopq, s-
ykptopq tuv osuv tou ostooou kot tpv nopsio u-
Ionoipopq tuv sIstv. To ototsio onootsIIovtot p-
Isktpovtk kot Iovovtot unp on ttq optsq
tostptottksq opsq yto tpv oIokIppuop ppototp-
opq tuv npoypotuv ostooou, tp ouvstop tpq
tuv ppototpopq p kot tpv soipsop outv Iyu
syIuv koOuotspposuv.
) EykoOtotouv ouotpo kotoypopq tuv poypot-
kv, otkovotkv, ovontutokv, kotvuvtkv kot IIuv
sosvuv nou onottouvtot yto tpv ovIuop tpq uoto-
yvuioq tpq nsptopq touq. To sosvo tou ouotpo-
toq sntkotponotouvtot os tokt povtk tootpoto kot
kot sItoto ov tstio s okon tp ppotonoipop
touq os kOs onottousvo osto kot onootsIIovtot os
pIsktpovtkp opp npoq sIsyo otpv opto AtsuOuv-
vop tou Ynoupysiou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KIt-
ottkpq IIoypq.
12. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq koOopi(ovtot nptuno
tsup ouotptuv kotoypopq, to nsptssvo tuv
ouotptuv kotoypopq kot kOs IIo osttk Oso
yto tpv sopoyp tpq npopyousvpq nopoypou.
13. Ms kotvp onoop tuv ouvoptuv Ynoupyv
kot tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KIto-
ttkpq IIoypq koOopi(ovtot:
o) p kotpypop tpq unopsuopq svtunpq unooIpq
kot p onokIstottk pIsktpovtkp unooIp tuv ototsiuv
tuv sIstv kot tuv osiuv tou nopvtoq vou,
) p totkooio pIsktpovtkpq unooIpq tuv tkotoIo-
ypttkv kot ototsiuv tuv sIstv kot ot tsvtksq npo-
toyposq tuv pIsktpovtkv opsiuv,
y) to nIppooptok ouotpo kot ot pIsktpovtksq unp-
psoisq nou Oo npoospovtot npoq touq svtosps-
vouq kot touq noIitsq,
) to nIppooptok ouotpo kot ot pIsktpovtksq unp-
psoisq nou Oo npoospovtot npoq ttq potsq opsq
yto tpv skoop tuv ovoykoiuv totkpttkv npsuv s-
ykptopq tuv sIstv kot tuv osiuv,
s) ot pot npooopq kot tOsopq oto nIppooptok
ouotpoto, pIsktpovtksq unppsoisq kot nIppoopisq
nou oopouv ttq sIstsq kot to osto,
ot) kOs IIo Oso nou osti(stot s tpv pIsktpovtkp
sunppstpop tuv svtosposvuv kot tuv sIstptv
s okon tpv sooItop tpq tovstoq kot tpq Ioyo-
ooioq.
14. n tp pooisuop tpq onoopq tpq npopyous-
vpq nopoypou:
o) kOs siouq sntkotvuvio, ouvoIIoyp p unooIp
ototsiuv stou pooiuv opv, sIstptv kot noIt-
tv yto tpv sykptop sIstv kot osiuv sktsIsitot o-
nokIstottk pIsktpovtk,
) p tsknspoiuop tuv skotots totkootv sktsIsi-
tot onokIstottk pIsktpovtk kot s tsvtk soo nou
npoospouv tvpIoottpto kot tovsto os kOs no-
Iitp. KOs sykptttk otto kot svtsoo po, ono-
op p otto pootsuovtot osIIpti oto toiktuo.
15. Mspt tpv sopoyp tpq pIsktpovtkpq totkooioq
unooIpq ototsiuv kot tkotoIoypttkv kot ttq nopo-
ypouq13 kot 14 to onottousvo opsio kot osto
nopsi vo unoIIovtot os pIsktpovtkp opp svtq
ounukvusvou ptokou iokou (CD) ouvosusvo
on unsuOuvp pIuop sIstptp p onoio nputokoIIsi-
tot yto to nsptssvo outou.
7898: 12
!DK=>:T:QE<E K=;GCLBDA ID8:G;LQ;@ >;= T:PB:K:Q;@
1. Ms kotvp onoop tuv Ynoupyv Atkotoouvpq, Ot-
kovotkv kot RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq
IIoypq, ouotpvstot oto Ynoupysio RsptIIovtoq, E-
vspystoq kot KItottkpq IIoypq sttkp voonopooksu-
oottkp snttponp tpq onoioq to sIp sv snttpsnstot vo
unspoivouv to sikoot (20), yto tp ouvtop ktko u-
potoioq kot noIsooioq.
2. Ms tpv ito onoop koOopi(ovtot to noo kot o
tpnoq kotooIpq tpq ono(piuopq tuv sIv tpq snt-
tponpq, tuv sttkv stopyptv nou tuv opi(ovtot kot
tuv ypootsuv kot puOi(stot kOs osttkp Isntos-
psto.
3. H snttponp ouykpotsitot on tkoottkouq Isttoup-
youq, koOpyptsq ovtotuv sknotsuttkv tputuv
kot pooiouq unoIIpIouq koOq kot on tttsq snt-
otpovsq sttksusvouq os Osoto upotoioq kot no-
Isooioq
4. O npspoq kot to sIp tpq snttponpq opi(ovtot s
onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq, s tpv onoio kot toostot o p-
voq nsptuopq tou spyou tpq. Ms tpv ito onoop opi-
(ovtot suq tpstq unIIpIot tou Ynoupysiou RsptIIo-
vtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq ot onoiot o-
okouv koOpkovto ypootso tpq snttponpq.
5. O kot tpv nopypoo 1 ktkoq nsptIovst ttq
tououosq totstq vuv kot kovovtottkv npsuv,
nou oopouv otp upototkp kot noIsootkp vooOs-
oio.
11
6. Kot tp ouvtop tou ktko, snttpsnstot p kotp-
ypop totsuv nou kpivovtot otsIsoopsq yto tpv sni-
tsup npokttkv onotsIsotuv, p onIstp tots-
uv nou souv kotopypOsi otunppq koOq kot tuv s-
toottkv totsuv nou sv souv nIsov nsio sop-
oypq, p npooopoyp totsuv npoq to touov Zu-
vtoyo, p ovototunuop totsuv ptv onIouotsuos-
uq p posuq sppvsuttkv otoItv p ouosttoou
npoq nopsspsiq totstq, o koOoptoq tuv op-
tuv opyvuv os ouvptpop s to utotsvo opyovu-
ttk opo tuv ksvtptkv kot onoksvtpusvuv unpps-
otv kot tuv opyvuv tpq outotoikpopq, p svonoipop
kot p ovotpOpuop vooOstptuv kot kOs IIp s-
tooIp onopoitptp yto tpv svtpto tpq puOiosuq. H
kutkonoipop oIokIppvstot svtq svq stouq on tp
ouykptpop tpq npoIsnsvpq oto pOpo out Ent-
tponpq.
7. Zs kOs nspintuop o ktkoq kotopti(stot os pIs-
ktpovtkp op kot opi(ovtot ot souotoottksq totstq
yto to opto pyovo, tp totkooio svpspuopq, snt-
kotponoipopq kot sykptopq tpq tpononoipopq tou.
8. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq kot st on stopypop
tpq otksioq voonopooksuoottkpq snttponpq, nopsi vo
ovotiOstot, kot ttq ksisvsq totstq nspi ovoOsosuv
sIstv kot unppsotv, p sktsIsop ouykskptsvuv npo-
nopooksuoottkv spyootv tpq kutkonoipopq p p ou-
vtop sttkv sIstv kot spsuvv nou ovyovtot oto
tpo tpq vooOsoioq nou npksttot vo kutkonotpOsi
os ovtoto sknotsuttk tpuoto tpq poq p os snt-
otpovtk tpuoto p tvotttouto p N.R.A.A..
9. O Ktkoq nou kotopti(stot kot ttq npopyousvsq
nopoypouq unoIIstot otpv OIosIsto tpq BouIpq
npoq kupuop, ouuvo s ttq ksisvsq totstq.
1"+'. $5
,"%&!". 1",$2$,&!".
!$& !$,$+R'61"3". 0&$,$-"&.
7898: 13
"A;8NA=<E ID8:G;L=>VA >;= T:PB:K:=>VA
K=;GCLBDA T8:@ G: A?: <J<GE; ID8=>:J <IBK=;<:J
1.o) Ms nposptk ttoyo nou skistot st on
nptoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq koOopi(stot to sttk nsptssvo
kot ot kovovtottkoi pot tuv sntnsuv ostooou ko-
Oq kot p totkooio sykptopq, ovoOsppopq, tpononoi-
popq koOq kot to opto pyovo sykptopq tuv nIot-
oiuv kot osiuv tou ouotpotoq uptkou ostooou
tou nopvtoq vou.
) Ms nposptk ttoyo nou skistot st on
nptoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq svtq st (6) pvv on tpv svopp
touoq tou vou outou, tpononotouvtot, ounIppvo-
vtot kot ovoopvovtot, npokstsvou vo npooopo-
otouv npoq tpv opoIoyio, to sninso, to soo kot
ttq totkooisq uptkou ostooou nou koOopi(ovtot
s tov nopvto vo, ot totstq tuv pOpuv 10, 11 kot
12 tou v. 2742/1999 kot tuv pOpuv 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 tou KsoIoiou B tou v. 2508/1997, koOq
tuv pOpuv 19, 22, 23 nuq tououv.
2. To noIsootk otoOsptuno nou souv sykptOsi
s tpv 10788/2004 onoop tou Ynoupyou RsptIIo-
vtoq, Xupotoioq kot Apotuv Epyuv (A 285), ovoOs-
upouvtot, npokstsvou vo svopovtotouv s ttq tot-
stq tou nopvtoq, s onoop tou Ynoupyou RsptI-
Iovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq, nou skis-
tot st on yvp tou Ksvtptkou ZuouIiou RoIso-
otkv Ostuv kot toptposuv (KE.ZY.RO.O..),
svtq st pvv on tpv svopp touoq tou vou ou-
tou.
3. To touov Fsvtk RIoioto Xupototkou Zstooou
kot stpou vntupq ( 128) svtoostot oto EOvt-
k Xupototk RIoioto tou pOpou 5 tou nopvtoq v-
ou.
4. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq koOopi(stot yto kOs ko-
tpyopio uptkv osiuv tou vou outou, to sioq
tuv tuv onottousvuv sttkv sIstv yto tpv ko-
tpttop touq, ot npotoyposq sknvpopq outv, ot st-
tktptsq tuv sIstptv kot kOs IIo Oso nou oo-
p tpv sknvpop, sIsyo kot sopoyp outv.
7898: 13;
1BG;O;G=>?@ >;= >;G;8M:JBAB@ K=;GCLB=@
1. n tpv svopp touoq tou vou outou, s tpv s-
ntuIop tuv sttktspuv totsuv tou nopvtoq, ko-
topyouvtot:
o) To pOpo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 kot 18 tou
v. 2742/1999, nuq tououv.
) To pOpo 1 suq kot 7, koOq kot 18, 25, 26 tou
v. 2508/1997, nuq tououv.
y) To pOpo 2, 3, 5, 6 kot 7 tou v. 1337/1983, nuq t-
ououv.
) KOs IIp ttop nou ovtiksttot otov nopvto v-
o p ovystot os Osoto nou puOi(ovtot on outv.
2. Ekkpssiq totkooisq sykptopq p tpononoipopq
FRZ, ZXOOR kot RoIsootkv MsIstv ouvsi(ovtot
uq npoq ttq totstq tou nopvtoq ksoIoiou s op
ttq npoououosq totstq.
3. Euq tpv sykptop tuv Tontkv Xuptkv kot Ettkv
Xuptkv Zsiuv tou nopvtoq vou, sivot snttpsntp
p noIsopop os nsptosq nou npoIsnovtot yto to
okon outv on sykskptsvo puOtottk osto, FRZ,
ZXOOR p ZOE kot ouuvo s ttq npoutotsvsq
totstq, uq npoq ttq totstq tou nopvtoq ksoIoi-
ou.
4. Ekkpssiq totkooisq sykptopq p tpononoipopq Et-
tkv RIotoiuv Xupototkou Zstooou kot stpou
vntupq oIokIppvovtot s ttq npoutotsvsq to-
tstq.
5. Ekkpssiq totkooisq ovoOsppopq p tpononoip-
opq Rsptspstokv RIotoiuv Xupototkou Zstooou
kot stpou vntupq oIokIppvovtot sits s ttq
totstq tou nopvtoq vou sits s ttq npoutots-
vsq totstq. Fto ttq nto nvu skkpssiq totkooisq, s
onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot
KItottkpq IIoypq nopsi vo koOopi(ovtot sttktspsq
npotoyposq yto tpv svopvtop s tov nopvto vo
kot vo koOopi(stot kOs ovoykoio Isntospsto.
6. Ekkpssiq totkooisq sykptopq puOtottkv os-
iuv oIokIppvovtot uq spq:
o) ot otpotpytksq kotsuOuvostq outv sykpivovtot s
tpv onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq
kot KItottkpq IIoypq tou pOpou 6 tou nopvtoq v-
ou kot
12
) ot puOtottksq kotsuOuvostq outv sykpivovtot s
to nposptk ttoyo tou pOpou 7 tou nopvtoq v-
ou.
!"#$%$&' 2(
!$,5R'+&". !$& /"+&")'1"3' )+5."*3 R5.
7898: 14
!;GEM:8QB@ I8H<BDA ME@
1. Ot ppostq ypq ot onoisq snttpsnovtot on tov sv
ysvst uptk kot noIsootk ostoo, koOopi(ovtot
os kotpyopisq uq spq:
1.1. Kototkio (K1)
1.2. Kototkio sntnsou ysttovtq (K2)
1.3. Kototkio svtsoou sntnsou (MK)
1.4. RoIsootk ksvtpo (RK)
1.5. Touptoq ovoup nopoOsptottkp (sutspp)
kototkio (T)
1.6. Eykotootostq Kotvpq usIstoq (KQ)
1.7. EIsuOspot pot- ottk Rpotvo (RP)
1.8. Xovptk snpto (XE)
1.9. Eykotootostq Msouv Mo(tkpq Mstoopq
(MMM)
1.10. Eykotootostq ottkv Ynoov Kotvpq Qs-
Istoq (Y)
1.11. Ropoyuytksq pootppttptsq opIpq kot s-
opq Ipopq (XMO)
1.12. Ropoyuytksq pootppttptsq noIsootkpq s-
uyiovopq (BE)
1.13. TsvoIoytk npko (TR)
1.14. Enopsuottk ksvtpo (EK)
1.15. Ropoyuytksq sykotootostq upIpq Ipopq
(YO)
1.16. ltoitspsq ppostq (lX)
1.17. OptoOstpsvot otktooi (OO)
1.18. Kupto Otk Aiktuo RIsuv (KOA).
2. Ms onoop Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq
kot KItottkpq IIoypq nou pootsustot svtq pvq
on tp pooisuop tou nopvtoq, ot ovospsvsq oto
snsvo pOpo kotpyopisq pposuv ypq ovttototi(o-
vtot s touq Kutkouq ptOouq Apootppttptoq (KA),
nuq outoi ovospovtot otpv skotots EOvtkp Ovoo-
toIoyio Otkovotkv Apootpptotptuv. H ovttotoipop
yivstot un opp nivoko kot ovopttot otpv totoosIi-
o tou Ynoupysiou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KIt-
ottkpq IIoypq p os sttkp op sosvuv tou Y-
noupysiou RsptIIovtoq Evspystoq kot KItottkpq I-
Ioypq.
3. KOs oIIoyp KA kot ttq ksisvsq totstq sv-
ouotvstot oto osttk nivoko, uvst osttkpq to-
ntotuttkpq onoopq tou Ynoupyou RsptIIovtoq E-
vspystoq kot KItottkpq IIoypq.
4. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq uvotot vo tpononotou-
vtot p ounIppvovtot KA st on yvuotpop tou
KEZYROO tt snintouv oto nsptssvo tpq kotpyo-
pioq nou oopouv.
5. Ms kotvp unoupytkp onoop tuv optuv Ynoup-
yv Otkovotkv kot RsptIIovtoq, Evspystoq kot KIt-
ottkpq IIoypq uvotot vo toouvsovtot ot osttksq
s touq KA tppousvsq pIsktpovtksq ostq tuv Y-
noupysiuv kot vo koOopi(stot p outotp totkooio o-
vttotoipopq tuv osttkv KA s ttq ppostq ypq tou
nopvtoq. Ms nposptk ttoyo st on nptoop
tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq
IIoypq uvotot vo tpononotouvtot ot kotpyopisq pp-
osuv ypq tou nopvtoq vou kot to nsptssvo ou-
tv.
6. Fto ttq sykotootostq ot onoisq tsnovtot on stt-
kp vooOsoio (Itvto, ospopto, ZE k.In.) sv onot-
tsitot p ovttotoitop s touq KA. Zttq nsptntostq ou-
tsq snttpsnovtot nIsiovsq kotpyopisq pposuv ypq.
7898: 15
!;G:=>Q; (!1)
1. Ot nsptosq kototkioq K1 onotsIouv nsptosq nou
snttpsnstot p ppop kototkioq.
2. Zttq nsptosq nou tsnovtot on sttk totyoto,
to onoio souv sykptOsi nptv tp pooisuop tou nop-
vtoq kot s out snttpsnstot vo p kototkio, nIpv
npootoptosvuv puv oto puototk osto (OT p
tpo touq) nou snttpsnovtot kot sntnIsov ppostq
(kotvppotsq kot kotvusIsiq, toikpopq, snopiou, o-
voupq k.In.), kot tpv ovoOsppop tuv pposuv
ypq, s ttq totstq tou nopvtoq, ot ppostq, nIpv tpq
kototkioq, uvotot: o) sits vo totppouvtot ottq unp-
ouosq Osostq ) sits vo npoIsnovtot os IIp Osop s
nopIIpIp kotpypop tpq tououooq, s tp uvottp-
to snovonpootoptoou tou nsptsosvou touq npokst-
svou vo toooIi(stot p sunppstpop tuv ovoykv
tpq nsptopq. Evtq tuv ovutspu npootoptosvuv -
puv kot ost tuv ovoykototptv nou unostkvuouv ot
osttksq sIstsq, nopouv vo sntIsyovtot ppostq kot
to snttpsnsvo sysOp outv on tpv kotpyopio Ro-
Isootkou Ksvtpou RK oto pOpo 18 tou nopvtoq v-
ou.
3. Zttq nsptosq nou sv tsnovtot on sttk toty-
oto, ouuvo s tpv nopypoo 2 tou nopvtoq p-
Opou, kot tpv ovoOsppop tuv pposuv ypq, s ttq
totstq tou nopvtoq, nopouv vo opoktpptotouv
nsptosq K1 vo nou tontotvstot on tp osttkp
sIstp tt oto npouno tptuv ov stou to-
otouposuv s IIouq oouq: o) to ouvoIo tuv ktt-
osvuv kttpiuv, nIpv tuv yuvtokv, onotsIouv kotot-
kisq (ovokototkisq noIukototkisq) kot ) to kttosvo
otknso unspoivouv to 80% tou ouvIou tuv otkons-
uv. Fto ttq ovutspu nsptntostq kot vo oto npou-
no tuv ovutspu otkonsuv kot os kOs nspintuop nIpv
tuv yuvtokv otkonsuv s npouno kot os IIp o,
koOopi(stot p ppop kototkioq K1, un tpv npounOsop
tt ot ovutspu ooi sivot tontkoi kot sv onotsIouv
nputsuouosq sutspsuouosq optppisq, Isupouq,
kot ootk otk iktuo.
4. Zttq nsptntostq nsptov npoq noIsopop kot
koOoptoou os outsq pposuv ypq s ttq totstq tou
nopvtoq, nopouv vo opoktpptotouv nsptosq K1 -
vo tpoto npoIsnsvuv tontkv ov kot ns(op-
uv nou sv ouykpotouv ouvoIo. Ms noop Ynoup-
you RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq IIoypq
ssttksuovtot to kpttppto yto to opoktppto nspto-
v K1.
5. Zs kOs nspintuop, ottq nsptosq npoq noIsop-
op, to ypnso nou souv npouno sni tuv sOvtkv, s-
noptokv kot kuptuv pottkv ov, sv nopouv vo
opoktppi(ovtot uq nsptosq K1.
13
7898: 16
!;G:=>Q; BT=T?K:F MB=G:A=C@ (!2)
1. Ot nsptosq kototkioq sntnsou ysttovtq K2 onots-
Iouv nsptosq kototkioq ot onoisq sunppstouvtot oto
sninso tpq ysttovtq on ttq onopoitptsq kotvpp-
otsq, kotvusIsiq, snoptksq kot IIsq ppostq. Zttq
nsptosq outsq snttpsnovtot ot spq ppostq:
1.1 Kototkio os noooot touItotov 50% ov ktipto
1.2. Kotvuvtkp npvoto
1.2.o) Bpsovpntokoi otoOoi, oikot suyppioq, ksvtpo
onooIpopq nottv p pItktusvuv
1.2.) Bpsokosio, opovotposio, yppokosio, t-
puoto otuv s sttksq ovyksq, tpuoto pvtuv
noovtuv, kotvusIsiq svvsq, ouIo
1.3. Eknoisuop
1.3.o) Ettkp sknoisuop: usio, povttotppto, oo-
Isq opou/tsvv, ooIsq opyv vo oto toysto tou
kttpiou kot uvotktptoq spt 75 oOptsq ov po
1.3.) Apoto kot ttuttkp sknoisuop: vpntoyuysio,
pottk, yuvoto Iuksto
1.4. OIpop
1.4.o) Mtkpsq unoiOptsq oOIpttksq sykotootostq s
sntvsto spt 1 otp: ypnso nokst, Is, tsvtq,
ypnso 5x5, ntoivsq, ounsptIoovosvuv tuv ono-
poitptuv puv uytstvpq, onoutppiuv kot ovouktppi-
ou.
1.4.) OIpttksq sykotootostq nuppvo (ouuvo
s tpv onoop YREXQAE 10788/2004, nuq toust
A 285)
1.4.y) Fuvootppto, oOIpttksq ooIsq vo oto to-
ysto tou kttpiou kot spt 150 t.. ov otknso.
1.5 RoItttoq: RoItttottksq sykotootostq: tItoOp-
ksq, oiOouosq noItttottkv skpIosuv kot skOsosuv
tsvpq spt 200 t...
1.6 Oppoksio: Oppoksuttkoi pot tontkpq opooioq.
1.7 Fposio.
1.7.o) ltuttk yposio sIsuOspuv snoyysIottv.
1.7.) lotpsio - Oovttotpsio 1uotkoOsponsutppto:
lotpsio voouvtot out nou sv toOstouv voopIsuttkp
kIivp, ovo sopoypq tootnuv, okttvoIoytk spyo-
otppto kot sv ouykpotouv toyvuottk ksvtpo.
1.8 Enoptk kotootpoto.
1.8.o. Etv totpopq:
1.8.o.1. FoIoktonuIsio
1.8.o.2. Kotsuysvo npovto
1.8.o.3. KpsonuIsio
1.8.o.4. OnupoIoovonuIsio
1.8.o.5. RoyutonuIsio
1.8.o.6. RovtonuIsio
1.8.o.7. Rpotppto ptou, yIoktoq kot stv (oopo-
nIoottkpq
1.8.o.8. Rpotppto ZooponIoottkpq
1.8.o.9. RtpvonuIsio ouyonuIsio
1.8.o.10. Tpoiuv kot notv Itovtkpq nIpopq ou-
oksuoosvuv npovtuv (vsu snsspyooioq, konpq,
ouoksuooioq)
1.8.o.11. Rpovtuv optonotioq
1.8.. otn snoptk kotootpoto:
1.8..1. BtItonuIsio
1.8..2. Hsppotou nsptotkou tunou
1.8..3. Tpov kototkituv (uv nou sv nuIouv
(o kot utk ntpv
1.8..4. XoptonuIsio
1.8..5. +tItkv stv
OIo to noponvu kotootpoto tpq nopoypou 1.8
npsnst vo souv sntvsto spt 100 t ov otknso,
vo piokovtot oto toysto tou kttpiou, onoyopsustot vo
toOstouv tpons(okoOiooto kot vo ookouv pootppt-
tpto otov sutsptk po tou kttpiou.
1.9 Kotootpoto nopopq npoountkv unppsotv
1.9.1. EnttopOostq svutuv unoptuv
1.9.2 Koupsio koutppto
1.9.3 1opoksio
OIo to ovutspu kotootpoto tpq nopoypou 1.9
npsnst vo souv sntvsto spt 100 t.. ov otknso
kot vo piokovtot vo oto toysto tou kttpiou.
1.10 ZtOsuop
1.10.o) Fpnso otOsuopq optuv spt 3,5 t-
vouq os okivpto sntvstoq kot sItotov optiou otko-
nsou.
1.10.) Ktipto otOsuopq optuv spt 3,5 tvouq
1.11 Esvoostok kotoIuoto svvsq spt 50
kIivsq
1.12 RspiOoIp: RputoOto nspiOoIp, Movsq
tokOopopq kot ltuttksq KItvtksq vsu voopIsioq
1.13 ptonotsio spt 150 t...
2. Ot ppostq s to ototsio 1.2., 1.3., 1.4., 1.6,
1.10. kot 1.12 npsnst vo npoIsnovtot on to puoto-
tk osto. Zttq ppostq s to ototsio 1.5 kot 1.11 snt-
tpsnstot unspoop tpq ouvoItkpq snttpsnsvpq snt-
vstoq popq, un tpv npounOsop tt npoIsnovtot
on to sykskptsvo puototk osto ouykskptsvot
pot p O.T. yto tpv ovntup tuv pposuv outv. Zttq
ppostq 1.4.o kot 1.10.o snttpsnstot unspoop tpq ou-
voItkpq skstoIIsuotpq sntvstoq otkonsou un tpv
npounOsop tt outsq npoIsnovtot on to sykskpts-
vo puototk osto.
3. Ot noponvu ppostq ot onoisq souv nsptoptoouq
(sytotp sntvsto ov otknso, uvotktpto oOp-
tv, kItvv k.In.) uvovtot vo upoOstouvtot oto ito
otknso un tpv npounOsop tt sivot toopsttksq
ppostq. Asv snttpsnstot p ouvsvuop toopsttkv
pposuv nou Isttoupysi uq svtoio kototpo soov
sv nIppouvtot ouvoItk ot ttOssvot nsptoptooi.
4. Kot tov noIsootk ostoo kot tov koOopt-
o pposuv ypq yto ttq nsptntostq svtq osiou, to
otknso nou souv npouno os nputsuouosq optp-
pisq, Isupouq, koOq kot oto Bootk Otk Aiktuo,
sv nopouv vo opoktppi(ovtot uq nsptosq kototkioq
sntnsou ysttovtq K2. Eniopq, yto ttq nsptntostq s-
ktq osiou, ottq nsptosq npoq noIsopop to yp-
nso nou souv npouno sni tuv sOvtkv, snoptokv
kot kuptuv pottkv ov, sv nopouv vo opoktppi-
(ovtot uq nsptosq kototkioq sntnsou ysttovtq K2.
7898: 17
!;G:=>Q; BAK=CB<:F BT=T?K:F (1!)
1. Zttq nsptosq kototkioq svtsoou sntnsou MK s-
nttpsnovtot Isq ot ppostq tuv nsptov kototkioq snt-
nsou ysttovtq K2, koOq kot ot spq sntnIsov ppostq:
1.1. Ettkp sknoisuop (1.3.o tou pOpou 16) spt
1.500 t.. ov otknso.
1.2. Fuvootppto kot ot oOIpttksq ooIsq (1.4.y tou
pOpou 16) spt 1.500 t.. ov otknso.
1.3. RoItttottksq sykotootostq: tItoOpksq, oiOou-
osq noItttottkv skpIosuv kot skOsosuv tsvpq,
14
ouosio, ntvokoOpksq, spt 1.500 t.. ov otknso.
1.4. Xpot ouvOpotopq kotvou spt 1.500 t.. ov ot-
knso (Osotpo, ktvpotoypot, ouvsptok ksvtpo,
oiOouosq ouyksvtpuopq yto kotvuvtksq otkovotksq
nvsuottksq skpIostq, ktipto skOsosuv).
1.5. RspiOoIp (nIpv Noookosiuv) spt 100 kIivsq
p spt 2.000 t.. ov otknso.
1.6.Enoptk kotootpoto kot kotootpoto nopopq
npoountkv unppsotv to onoio sv ovospovtot ppt
ottq ppostq tuv nsptov kototkioq sntnsou ysttovtq
K2, ounsptIoovosvuv tuv unspoyopv, noIukoto-
otptuv kot tuv snoptkv skOsosuv, un tpv npou-
nOsop tt sv unspoivouv to 1.500 t.. ov otknso.
1.7. Fposio, Tpns(sq, oIstsq, KotvusIsiq op-
yovtooi.
1.8. Esvoosio (kupto svoostok kotoIuoto, s-
votkto(svo utto, sntnIusvo tospiooto kot s-
vvsq vstptoq) spt 100 kIivsq.
1.9. Eotioop, ovok nop, kostsptsq, ovouktppto kot
ysvtk kotootpoto uystovotkou svtospovtoq oto
po tpq sotioopq - ovoupq, spt 400 t ov otk-
nso, nIpv tuv ksvtpuv tooksoopq, to onoio onoyo-
psuovtot.
1.10. EnoyysIottk spyootppto kot sykotootostq
onoOpksuopq opIpq Ipopq spt 800 t ov otk-
nso.
1.11. ZtOsuop (ktipto-ypnso otOsuopq outokt-
vptuv spt 3,5 tvouq).
1.12. Rpotppto Ropopq Kouoiuv kot Evspystoq (u-
ypv, ospiuv kouoiuv kot pIsktptkpq Evspystoq).
1.13. RIuvtppto Itnovtppto outoktvptuv.
1.14. Zuvspysio outoktvptuv ouvpOuv optuv (s-
otpouvtot to ouvspysio sntoksupq syIuv kot opsuv
optuv).
1.15. ZtoOoi stsntioopq Msouv Mo(tkpq Mstoo-
pq (MMM).
2. Zttq nsptosq (MK) sv tiOstot sItoto pto pp-
opq kototkioq ov ktipto.
3. Ot noponvu ppostq nou souv nsptoptoouq (s-
ytotp sntvsto ov otknso, uvotktpto kItvv
k.In.) uvovtot vo upoOstouvtot oto ito otknso un
tpv npounOsop tt sivot toopsttksq ppostq. Asv snt-
tpsnstot p ouvsvuop toopsttkv pposuv nou Ist-
toupysi uq svtoio kototpo, soov sv nIppouvtot
ouvoItk ot ttOssvot nsptoptooi.
4. Zttq ppostq s to ototsio 1.3, 1.4 kot 1.5 snttps-
nstot unspoop tpq ouvoItkpq snttpsnsvpq sntvst-
oq popq, koOq kot otp ppop s ototsio 1.8 snt-
tpsnstot unspoop tou optOou tuv kItvv, un tpv
npounOsop tt npoIsnovtot on to sykskptsvo pu-
ototk osto ouykskptsvot pot p O.T. yto tpv o-
vntup tuv pposuv outv. H un ototsio 1.15 ppop
sntIIstot vo npoIsnstot on to puototk osto.
5. Ms tov noIsootk ostoo, yto ttq ppostq s
ototsio 1.10 suq kot 1.14, sivot uvot vo sntIIovtot
nsptoptooi uq npoq tpv nukvtpto sykototoopq touq
p kot vo onoyopsustot nIppuq p sykototoop vsuv,
npokstsvou vo suytovOouv noIsootk sntopusvsq
nsptosq. Ms nposptk ttoyo uotspo on nptoop
tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq
IIoypq nopouv vo tooponotouvtot ot uq vu pp-
ostq yto ttq onoisq snttpsnstot vo sntIpOouv nsptopt-
ooi yto tpv npoOsop p onosiuop pposuv kot tpv s-
ntoIp nsptoptov.
7898: 18
/:PB:K:=>N !?AG8: (/!)
1. Zttq nsptosq RoIsootkou Ksvtpou (RK) snttps-
novtot ot spq ppostq:
1.1. Kototkio
1.2. Kotvuvtkp Rpvoto
1.3. Eknoisuop
1.4. OIpttksq sykotootostq sktq syIuv oOIptt-
kv sykotootosuv
1.5. Oppoksuttkoi pot
1.6. RoItttottksq sykotootostq
1.7. Xpot ouvOpotopq kotvou, skOsotok ksvtpo
1.8. Enoptk kotootpoto, kotootpoto nopopq
npoountkv unppsotv, unspoyopsq, noIukotootpo-
to, snoptk ksvtpo, snoptksq skOsostq
1.9. Fposio, Tpns(sq, oIstsq, KotvusIsiq op-
yovtooi
1.10. Atoikpop
1.11. RspiOoIp
1.12. Eotioop, ovok nop, kostsptsq, ovouktppto
kot ysvtk kotootpoto uystovotkou svtospovtoq
oto po tpq sotioopq - ovoupq
1.13. Ksvtpo tooksoopq ovoupq: Mnop, ksvtpo
tooksoopq
1.14. Esvoosio kot Iotnsq touptottksq sykotoot-
ostq
1.15. ZtOsuop (ktipto-ypnso)
1.16. Rpotppto Ropopq Kouoiuv kot Evspystoq (u-
ypv, ospiuv kouoiuv kot pIsktptkpq Evspystoq)
1.17. Zuvspysio outoktvptuv ouvpOuv optuv (s-
otpouvtot to ouvspysio sntoksupq syIuv kot opsuv
optuv)
1.18. RIuvtppto- Itnovtppto outoktvptuv
1.19. EnoyysIottk spyootppto kot sykotootostq
onoOpksuopq opIpq Ipopq
1.20. ZtoOoi stsntioopq MMM
1.21. ZtoOoi Isuopsiuv (unspoottkv, tsOvv)
1.22. Enopsuottkoi otoOoi outoktvptuv
2. Ot ppostq s to ototsio 1.20, 1.21 kot 1.22 snttps-
novtot, soov npoIsnovtot on to sykskptsvo puo-
totk osto ouykskptsvot pot p O.T. yto tpv ov-
ntup touq.
3. Ms tov noIsootk ostoo yto ttq ppostq s
ototsio 1.15 suq kot 1.19, sivot uvot vo sntIIovtot
nsptoptooi uq npoq tpv nukvtpto sykototoopq touq
p kot vo onoyopsustot nIppuq p sykototoop vsuv,
npokstsvou vo suytovOouv noIsootk sntopusvsq
nsptosq. Ms nposptk ttoyo uotspo on nptoop
tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evspystoq kot KItottkpq
IIoypq nopouv vo tooponotouvtot ot uq vu pp-
ostq yto ttq onoisq snttpsnstot vo sntIpOouv nsptopt-
ooi yto tpv npoOsop p onosiuop pposuv kot tpv s-
ntoIp nsptoptov.
7898: 19
,:F8=<N@ - ;A;WFIH
T;8;9B8=<G=>H >;G:=>Q; (,$)
1. Zttq nsptosq touptoou ovoupq (T) snttpsno-
vtot ot spq ppostq:
1.1. Kototkio
1.2. Kotvuvtkp Rpvoto
1.3. OIpttksq sykotootostq sktq syIuv oOIptt-
kv sykotootosuv
15
1.4. Oppoksuttkoi pot
1.5. RoItttottksq sykotootostq
1.6. Xpot ouvOpotopq kotvou
1.7. Enoptk kotootpoto, kotootpoto nopopq
npoountkv unppsotv, unspoyopsq, noIukotootpo-
to, snoptk ksvtpo, snoptksq skOsostq.
1.8. Fposio, Tpns(sq, oIstsq, KotvusIsiq op-
yovtooi
1.9. RspiOoIp (vo nputoOto upiq voopIsio)
1.10. Eotioop, ovok nop, kostsptsq, ovouktppto
kot ysvtk kotootpoto uystovotkou svtospovtoq
oto po tpq sotioopq - ovoupq
1.11. Ksvtpo tooksoopq ovoupq: Mnop, ksvtpo
tooksoopq
1.12. Esvoosio kot Iotnsq touptottksq sykotoot-
ostq
1.13. ZtOsuop (ktipto-ypnso, otOsuopq outokt-
vptuv spt 3,5 tvouq) kot otOsuop touptottkv Is-
uopsiuv
1.14. Rpotppto Ropopq Kouoiuv kot Evspystoq (u-
ypv, ospiuv kouoiuv kot pIsktptkpq Evspystoq)
1.15. Zuvspysio outoktvptuv kot ouvpOuv optuv
(sotpouvtot to ouvspysio sntoksupq syIuv kot ops-
uv optuv)
1.16. RIuvtppto - Itnovtppto outoktvptuv
1.17. ZtoOoi stsntioopq Msouv Mo(tkpq Mstoo-
pq (MMM)
1.18. ZtoOoi Isuopsiuv (unspoottkv, tsOvv)
1.19. EItkopto (vo yto tpv sunppstpop Esvoo-
siuv kot Iotnv Touptottkv sykotootosuv)
1.20. Enopsuottkoi otoOoi outoktvptuv
2. Ot ppostq s to ototsio 1.17, 1.18 kot 1.20 snttps-
novtot, un tpv npounOsop tt npoIsnovtot on to s-
ykskptsvo puototk osto ouykskptsvot pot p
O.T. yto tpv ovntup touq.
7898: 20
"M>;G;<GC<B=@ !:=AH@ *S?PB=;@ (!*)
Zttq nsptosq sykotootosuv Kotvpq QsIstoq (KQ),
snttpsnovtot ot spq ppostq:
1. Kotvuvtkp Rpvoto
2. Eknoisuop
3. OIpttksq Eykotootostq
4. RoItttottksq Eykotootostq
5. RspiOoIp
6. Eykotootostq oottkv unoov kotvpq usIstoq
tou pOpou 24 (tkppq kIiokoq un tpv npounOsop -
tt sv ovotpouv tov npoopto tpq nsptopq uq nspto-
pq nopopq kotvusIv Isttoupytv).
7898: 21
"PBJ9B8:= )V8:= - $<G=>N /8C<=A: (/+)
Ot nsptosq sIsuOspuv puv puv oottkou npo-
oivou (RP) oopouv:
o) Kotvppotouq pouq nou koOopi(ovtot on to s-
ykskptsvo puototk osto. Qq kotvppotot pot
yto tpv sopoyp tou nopvtoq, voouvtot ot pot yto
tpv nopoovp, ovoup kot stokivpop ns(v kot tpo-
opuv, nuq ooi, ooi pntoq kukIoopioq, ns(po-
ot, otysiq ns(poot, nopIotpoot, nIotsisq, I-
op, npotvo, kot nottksq opsq. Zttq nIotsisq - pouq
npooivou snttpsnovtot to opt(svo oto pOpo 20 tou
v. 4067/2012, koOq kot sntnIsov nsptoptosvpq skto-
opq ppostq sotioopq kot ovoupq yto tpv sunppstp-
op tou kotvppotou pou, un tpv npounOsop tt
npoIsnovtot on to sykskptsvo osto p kot tov no-
Isootk kovovto. Ztouq pouq tpq nopoypou
outpq snttpsnstot p kotooksup unoysiuv puv otO-
suopq outoktvptuv (otoOoi outoktvptuv) un tpv
npounOsop tt npoIsnstot on to ostoo, s spt-
vo uq totpppopq tpq tuv upIpq Iotpopq nou
spouv.
) EIsuOspouq pouq oottkou kot nsptoottkou npooi-
vou. Ot nsptosq outsq sivot pot sktq sykskptsvuv
puototkv osiuv, ot onoiot npoIsnovtot on to
ostoo kot voouvtot uq pot yto tp ptoupyio
nvsuvuv npooivou kot ovoupq, s oto tp totp-
ppop tou uotkou nsptIIovtoq. Zttq nsptosq outsq
snttpsnovtot Isttoupyisq kot pootppttptsq pntoq ovo-
upq, kotvusIsiq Isttoupyisq kot sykotootostq o-
ottkv unoov, un tpv npounOsop tt npoIsno-
vtot on to ostoo.
7898: 22
):AK8=>N "TN8=: ()")
1. Zttq nsptosq Xovptkou Enopiou (XE) snttpsno-
vtot ot spq ppostq:
1.1. noOpksuop (ktipto - ypnso)
1.2. EnoyysIottk spyootppto opIpq kot sopq -
Ipopq
1.3. ZtOsuop optuv kot okov ovoupq (kti-
pto - ypnso) upiq nsptopto siouq kot pouq
1.4. Rpotppto uypv kouoiuv, uypospiou, uotkou o-
spiou
1.5. RIuvtppto, Itnovtppto outoktvptuv
1.6. ZtoOoi stsntioopq Msouv Mo(tkpq Mstoo-
pq (MMM)
1.7. EItkopto
1.8. Fposio, Tpns(sq, oIstsq, Entstppostq kot-
vpq usIstoq
1.9. Ksvtpo tsvtkou sIsyou optuv (lKTEO -
KTEO)
1.10. ZtoOoi unspoottkv Isuopsiuv
1.11. Enopsuottkoi otoOoi outoktvptuv
1.12. Eykotootostq Eotoottkpq (logistics)
1.13. Ospokottisq Entstpposuv
1.14. Ksvtpo tsvoIoytkpq unootpptpq sntstpposuv
1.15. Zuvspysio sntoksupq kot ouvtpppopq ouvpOuv
optuv - outoktvptuv, syIuv kot opsuv op-
tuv, povptuv spyuv, oypottkv povptuv,
okov ovoupq
1.16. Enoptk kotootpoto, kotootpoto nopopq
unppsotv, unspoyopsq, noIukotootpoto, snoptk
ksvtpo, snoptksq skOsostq, kotootpoto ovptkou s-
nopiou
1.17. Eotioop, ovok nop, kostsptsq, ovouktppto
kot ysvtk kotootpoto uystovotkou svtospovtoq
oto po tpq sotioopq - ovoupq
2. H ppop s to ototsio 1.17 snttpsnstot vo un
tpv npounOsop tt onotsIsi tpo tuv sykotootos-
uv ovptkou snopiou p sunppstsi ttq ovyksq tuv
spyo(osvuv kot tuv sntoksntv os outsq.
16
7898: 23
"M>;G;<GC<B=@ 1?<DA 1;X=>H@ 1BG;S:8C@ (111)
Zttq nsptosq Eykotootosuv Msouv Mo(tkpq Msto-
opq (MMM) nopsi vo koOopi(stot io p nsptootspsq
on ttq nopoktu ppostq:
1. spopto
2. EItkopto
3. Ztppopotkoi otoOoi
4. tsvtksq (vsq sntottkpq, snoptkpq, oItsuttkpq,
topovtkpq kot touptottkpq pootppttptoq, opivsq
5. Ztppopotk oooototo, sntoksuoottksq ov-
sq kot otoOoi toIoypq
6. Atpoot kotIppq, pot ooootooiuv, snt-
oksuoottksq ovsq, otoOoi toIoypq kot stoptu-
opq Isuopsiuv, tpIs, npooottokou otppopou,
stp, tpo
7. ZtoOoi oottkv, unspoottkv, tsOvv Isuopsi-
uv, tpIs, tpo
8. Riotsq oyvuv outoktvptuv kot otonopItuv
9. Xpot otOsuopq outoktvptuv, touptottkv Isu-
opsiuv (nouIov), optpyv kot tpoonttuv
10. Zuvspysio sntoksupq optuv
11. RIuvtppto Itnovtppto outoktvptuv
12. Ksvtpo tsvtkou sIsyou optuv (KTEO,
lKTEO)
13. Rpotppto svspystoq, uypv kot ospiuv kouoiuv
(uypv, ospiuv kouoiuv pIsktptkpq svspystoq)
14. ZE (ZtoOoi Eunppstpopq utoktvptopuv)
15. ZtoOq optpyv outoktvptuv yto optoskp-
tuop snopsutuv (snopsuottkq otoOq outokt-
vptuv)
16. Zuvosiq s to soo o(tkv stoopv sykoto-
otostq.
7898: 24
"M>;G;<GC<B=@ ;<G=>VA FT:K:VA
>:=AH@ DS?PB=;@ ($6)
Zttq nsptosq sykotootosuv oottkv unoov kot-
vpq usIstoq (Y), nopsi vo koOopi(stot io p nsptoo-
tspsq on ttq nopoktu ppostq:
1. ZtoOoi stoptuopq onoppttuv
2. Eykotootostq ovokukIuopq ouoksuootv kot uIt-
kv
3. Xpoq snsspyooioq, onoOpksuopq kot tOsopq
otspsv onoIptuv
4. Ensspyooio, onoOpksuop, kouop, otspsv totkv
onoIptuv
5. Movsq kot sykotootostq snsspyooioq kot kou-
opq onoppttuv kot unoIsttuv outv
6. Xpoq snsspyooioq kot tOsopq Iutuv (toIo-
ytkq koOoptoq)
7. Asosvsq vspou ooItuopq, Itvososvsq
8. Eykotootostq nopoyuypq, stoopq kot tovo-
pq pIsktptkpq svspystoq kot to ouvo spyo outv, u-
psuopq, tpIsntkotvuvtv, uotkou ospiou, tosiptopq
onoIptuv, onoppttuv k.In. kot ouvosiq sykoto-
otostq
9. Eykotootostq vovsotuv Rpyv Evspystoq
10. Eykotootostq otoOv opq kspotv tpIsntkot-
vuvtv, potouvtkv, tpIsonttkv otoOv kot kspot-
v ktvptpq tpIsuvioq
11. ZtoOoi Eunppstpopq utoktvpttotv (ZE)
12. Zuvosiq s ttq oottksq unoosq sykotootostq.
7898: 25
/;8;MDM=>?@ K8;<GE8=NGEGB@ I;EPH@
>;= ?<E@ NIPE<E@ ()1')
1. Zttq nsptosq nopoyuytkv sykotootosuv op-
Ipq kot sopq Ipopq (XMO) snttpsnovtot:
1.1. EnoyysIottk spyootppto opIpq kot sopq -
Ipopq
1.2. Btotsvtksq sykotootostq opIpq kot sopq -
Ipopq
1.3. Btopovtksq sykotootostq opIpq kot sopq
Ipopq
1.4. Eykotootostq onoOpksuopq opIpq kot sopq
Ipopq (ktipto ypnso)
1.5. Eykotootostq vovsotuv Rpyv Evspystoq
(RE)
1.6. Fposio, Tpns(sq, oIstsq, Entstppostq kot-
vpq usIstoq
1.7. RspiOoIp lotpsio (vo nputoOto nspiOoI-
p upiq voopIsio) kot vo os nspintuop nou p nspto-
p sIsystot kot totksitot on opyovusvo opso
1.8. ZtOsuop (ktipto, ypnso) upiq nsptopto si-
ouq kot pouq optuv
1.9. Rpotppto Ropopq Kouoiuv kot Evspystoq (u-
ypv, ospiuv kouoiuv kot pIsktptkpq svspystoq)
1.10. Zuvspysio sntoksupq kot ouvtpppopq ouvpOuv
optuv - outoktvptuv, syIuv kot opsuv op-
tuv, povptuv spyuv, oypottkv povptuv,
okov ovoupq
1.11. RIuvtppto Itnovtppto outoktvptuv
1.12. Ksvtpo tsvtkou sIsyou optuv (lKTEO
KTEO)
1.13. ZtoOoi stsntioopq Msouv Mo(tkpq Mstoo-
pq (MMM)
1.14. ZtoOoi oottkv, unspoottkv kot tsOvv Isu-
opsiuv
1.15. Enopsuottkoi otoOoi outoktvptuv
1.16. EItkopto
1.17. Kototkio yto npoountk oooIsioq
1.18. Kotvuvtkp npvoto
1.19. OIpttksq sykotootostq
1.20. Eotioop, ovok nop, kostsptsq, ovouktppto
kot ysvtk kotootpoto uystovotkou svtospovtoq
oto po tpq sotioopq - ovoupq
1.21. Xpot ouvOpotopq kotvou, skOsotok ksvtpo
1.22. Enoptk kotootpoto, kotootpoto nopopq
npoountkv unppsotv, unspoyopsq, noIukotootpo-
to, snoptk ksvtpo, snoptksq skOsostq
1.23. Entstppostq Eotoottkpq (logistics)
1.24. Ospokottisq Entstpposuv
1.25. Ksvtpo tsvoIoytkpq unootpptpq sntstpposuv
1.26. Atoikpop
1.27. Esvoosio kot Iotnsq touptottksq sykotoot-
ostq
1.28. Ksvtpo tooksoopq - ovoupq
2. Ot ppostq s ototsio 1.17, 1.18 kot 1.19 snttpsno-
vtot vo un tpv npounOsop tt onotsIouv tpo tuv
noponvu pootpptotptuv p sunppstouv ttq ovyksq
tuv spyo(osvuv os outsq.
3. Zttq ovutspu nsptosq uvotot vo upoOstouvtot
17
Entstppottk Rpko B, F kot sttkou tunou, koOq kot
Evtsoou BoOou Opyvuopq (EREBO) ouuvo s
ttq otksisq totstq.
7898: 26
/;8;MDM=>?@ K8;<GE8=NGEGB@
/:PB:K:=>H@ "LFMQ;A<E@ (2")
Zs pp opyovusvouq unoosiq tuv vuv
4468/1967, 2545/1997 kot 3998/2011 snttpsnstot yto tpv
noIsootkp suyiovop touq vo koOopi(ovtot kot pp-
ostq nou npoIsnovtot oto pOpo 27 tou nopvtoq v-
ou.
7898: 27
,BIA:P:M=>N /C8>: - ,BIANT:P=@ (,/)
1. Zttq nsptosq TsvoIoytkou Rpkou (TR) snttpsno-
vtot:
1.1. EnoyysIottk spyootppto opIpq Ipopq
1.2. Btotsvtksq sykotootostq opIpq Ipopq
1.3. Btopovtksq sykotootostq opIpq Ipopq
1.4. Eykotootostq RE
1.5. Eknoisuop (vo TpttoOto Eknoisuop kot E-
psuvpttk Ksvtpo)
1.6. Atoikpop
1.7. Fposio, Tpns(sq, oIstsq, Entstppostq kot-
vpq usIstoq
1.8. ZtOsuop (ktipto ypnso) outoktvptuv spt
3,5 tvouq
1.9. Rpotppto Ropopq Kouoiuv kot Evspystoq (u-
ypv, ospiuv kouoiuv kot pIsktptkpq svspystoq)
1.10. RIuvtppto Itnovtppto outoktvptuv
1.11. Kototkio yto spyo(svouq oto npko
1.12. EItkopto
1.13. Enopsuottkoi otoOoi outoktvptuv
1.14. Eykotootostq Eotoottkpq (logistics)
1.15. Ospokottisq Entstpposuv
1.16. Ksvtpo tsvoIoytkpq unootpptpq sntstpposuv
2. Ot s to ototsio 1.1, 1.2 kot 1.3 ppostq oopouv
ovsq sotpsttk npopysvpq tsvoIoyioq (nuq to-
tsvoIoyio, nIppooptkp, tkpopIsktpovtkp).
7898: 28
"T:8BF;G=>N !?AG8: ("!)
1. Zttq nsptosq Enopsuottkou Ksvtpou snttpsno-
vtot Isq ot ppostq tou pOpou 22 (XE), koOq kot uq
unootpptkttksq pootppttptsq tou snopsuottkou ks-
vtpou, ot spq ppostq:
1.1. Esvoosio (vo kupto svoostok kotoIuo-
to)
1.2. Xpot ouvOpotopq kotvou
1.3 RspiOoIp lotpsio (vo nputoOto nspiOoI-
p upiq voopIsio)
2. Kot to ostoo snttpsnstot vo sntIsyovtot pp-
ostq on to pOpo 22 (XE), 25 (XMO) kot 27 (TR) ovIo-
yo s tpv snttuksvp opp ovntupq tpq nsptopq
un tpv npounOsop tt ot ppostq sivot ouotsq sto-
u touq.
7898: 29
/;8;MDM=>?@ "M>;G;<GC<B=@ 6WEPH@ YIPE<E@ (6')
1. Zttq nsptosq upIpq Ipopq topovioq tots-
vioq, snttpsnovtot:
1.1. Btopovtksq sykotootostq
1.2. Btotsvtksq sykotootostq
1.3. Eykotootostq RE
1.4. EnoyysIottk spyootppto
1.5. Fposio, Tpns(sq, oIstsq, Entstppostq kot-
vpq usIstoq
1.6. ZtOsuop (ktipto ypnso) upiq nsptopto si-
ouq kot pouq optuv
1.7. RspiOoIp lotpsio (vo nputoOto nspiOoI-
p upiq voopIsio)
1.8. Rpotppto Ropopq Kouoiuv kot Evspystoq (u-
ypv, ospiuv kouoiuv kot pIsktptkpq svspystoq)
1.9. RIuvtppto Itnovtppto outoktvptuv
1.10. ZtoOoi stsntioopq Msouv Mo(tkpq Mstoo-
pq (MMM)
1.11. EItkopto
1.12. Zuvspysio sntoksupq kot ouvtpppopq ouvpOuv
optuv - outoktvptuv, syIuv kot opsuv op-
tuv, povptuv spyuv, oypottkv povptuv,
okov ovoupq
1.13. noOpksuop (ktipto ypnso)
1.14. Kototkio yto to npoountk oooIsioq
1.15. Kotvuvtkp npvoto
1.16. OIpttksq sykotootostq
1.17. Eotioop, ovok nop, kostsptsq, ovouktppto
kot ysvtk kotootpoto uystovotkou svtospovtoq
oto po tpq sotioopq ovoupq
1.18. Xpot ouvOpotopq kotvou
1.19. Enoptk kotootpoto
1.20. Ksvtpo tsvtkou sIsyou optuv (KTEO,
lKTEO)
1.21. ZtoOoi unspoottkv - tsOvv Isuopsiuv
1.22. Enopsuottkoi otoOoi outoktvptuv
1.23. Eykotootostq Eotoottkpq (logistics)
2. Ot nto nvu s ototsio 1.15 suq kot 1.19 sttksq
ppostq, snttpsnovtot vo un tpv npounOsop tt o-
notsIouv tpo tuv topovtkv p totsvtkv syko-
tootosuv p sunppstouv ttq ovyksq tuv spyo(os-
vuv os outsq.
3. Zttq ovutspu nsptosq uvotot sniopq vo upoOs-
touvtot sntstppottk npko tunou , ouuvo s ttq
otksisq totstq.
7898: 30
'=>=<:Q ('&)
1. Zttq nsptosq svtq tuv opiuv otktov s nIpOu-
o tkptspo on 2.000 kotoikouq (p kot otktov npo-
utotsvuv tou 1923), otouq onoiouq sv souv koOo-
ptotsi ppostq ypq, snttpsnovtot ot nopoktu ppostq:
1.1. Kototkio
1.2. Kotvuvtkp npvoto
1.3. Eknoisuop npoooItkp, nputoOto kot suts-
poOto
1.4. Mtkpsq oOIpttksq sykotootostq (tpq kotpyopioq
. - A 285)
18
1.5. Oppoksuttkoi pot
1.6. RoItttottksq sykotootostq ouvoItkpq sntvst-
oq popq spt 600 t.. ov ypnso
1.7. Enoptk kotootpoto, kotootpoto nopopq
npoountkv unppsotv, ouvoItkpq sntvstoq popq
spt 300 t.. ov ypnso
1.8. Fposio, Tpns(sq, oIstsq, Entstppostq kot-
vpq usIstoq, ouvoItkpq sntvstoq popq spt 600
t.. ov ypnso
1.9. RspiOoIp (nIpv Noookosiuv) spt 40 kIivsq p
ouvoItkpq sntvstoq popq spt 600 t.. ov ypns-
o
1.10. Eottotpto ouvoItkpq sntvstoq popq spt
300 t.. ov ypnso
1.11. vouktppto ouvoItkpq sntvstoq popq s-
pt 100 t.. ov ypnso
1.12. Esvoosio kot Touptottksq sykotootostq (s-
ktq kotookpvosuv Camping)
1.13. ZtOsuop (outoktvptuv spt 3,5 tvouq)
1.14. Zuvspysio ouvpOuv optuv - outoktvptuv (s-
otpouvtot to ouvspysio sntoksupq syIuv kot opsuv
optuv, oypottkv povptuv, povptuv sp-
yuv)
1.15. EnoyysIottk spyootppto kot sykotootostq
onoOpksuopq opIpq Ipopq kot ouvoItkpq sntvst-
oq popq spt 600 t.. ov ypnso
1.16. Atoikpop
1.17. Rpotppto Ropopq Kouoiuv kot Evspystoq (u-
ypv, ospiuv kouoiuv kot pIsktptkpq svspystoq)
2. Zttq ppostq s to ototsio 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 kot
1.15 uvotot vo snttpsnstot unspoop tpq ouvoItkpq s-
nttpsnsvpq sntvstoq popq, un tpv npounOs-
op tt npksttot yto ppostq nou ouvsovtot s npoo-
Ip, npoOpop kot snsspyooio npovtuv tontkpq npos-
Isuopq s ouoIp otpv ovntup tuv tontkv otkovo-
tv p npksttot yto sykototoop pposuv nou otonot-
ouv to ttoitspo nIsovsktpoto tou uotkou kot noIttt-
ottkou nsptIIovtoq tuv otktov, koOq kot s tpv
npounOsop tt outsq npoIsnovtot on sykskptsvo
sttk uptk osto, tou pOpou 8 tou nopvtoq v-
ou. Zs otIoyouq, nopoItokouq, touptottkouq kot no-
poootokouq otktoouq snttpsnovtot ot ppostq 1.13,
1.14 kot 1.17 soov npoIsnovtot on to uq vu stt-
k uptk osto. H, s to ototsio 1.16, ppop tpq At-
oikpopq snttpsnstot onokIstottk kot vo yto Isttoup-
yisq sunppstpopq tou Apou p tou otktoou.
7898: 31
/B8=:I?@ =K=;QGB8DA I8H<BDA (&))
1. Ot nsptosq ttoitspuv pposuv (lX) nsptIovouv
to p nsptootspsq on ttq nopoktu ppostq, ot onoisq
ssttksuovtot kot to ostoo p kot ttq sttksq to-
tstq yto tp upoOstpop touq:
1.1. Ztpottuttksq sykotootostq
1.2. Eykotootostq skppkttkv, suIsktuv uIv
1.3. Kotptppto kot Ksvtpo notspuopq Nskpv
1.4. Nskpotosio
1.5. Kotootpoto kptpopq uIoksq
1.6. Eykotootostq unoopq stovootv
1.7. vokukIuop outoktvptuv
1.8. lnnpooq
1.9. Eykotootostq skOsotokv puv
1.10. Riotsq oyvuv outoktvptuv kot otonopItuv
2. Ms onoop tou Ynoupyou RsptIIovtoq, Evsp-
ystoq kot KItottkpq IIoypq, st on yvp tou KE-
ZYROO tt ouvouv s tpv nopouoo kotpyopio pp-
osuv ypq, uvotot vo nsptIpOouv sntnIsov ppostq
otpv nopouoo kotpyopio lX.
7898: 32
!J8=: :K=>N KQ>GF: TNPBDA (!'0)
1. Zto otknso nou souv npouno oto kupto otk
iktuo tuv nIsuv uvovtot vo koOopi(ovtot ot nopok-
tu ppostq:
1.1. Kototkio
1.2. Rpsosisq
1.3. Kotvuvtkp npvoto
1.4. Eknoisuop nIpv tpttoOtoq
1.5. OIpop nIpv syIuv oOIpttkv sykotootosuv
1.6. RoItttoq
1.7. Oppoksio
1.8. Fposio
1.9. Enoptk kotootpoto
1.10. ptonotsio
1.11. Kotootpoto nopopq npoountkv unppsotv
1.12. Eotioop, ovok nop, kostsptsq, ovouktppto
kot ysvtk kotootpoto uystovotkou svtospovtoq
oto po tpq sotioopq ovoupq, sktq tuv ksvtpuv
tooksoopq
1.13. ZtOsuop (Fpnso kot ktipto otOsuopq op-
tuv spt 3,5 tvouq)
1.14. Esvoosio
1.15. RspiOoIp: RputoOto nspiOoIp, Movsq
tokOopopq kot ltuttksq KItvtksq vsu voopIsioq.
2. Qq kuptot otkoi ovsq yto tpv sopoyp tou no-
pvtoq voouvtot yto tpv nsptop tpq tttkpq kot Osooo-
Iovikpq ot nputsuovtsq kot sutspsuovtsq ovsq tou
PuOtottkou Zsiou kot yto ttq unIotnsq nIstq ot Is-
upot kot ot nputsuouosq optppisq tuv sykskptsvuv
Fsvtkv RoIsootkv Zsiuv.
7898: 33
1BG;O;G=>?@ K=;GCLB=@ !BS;P;Q:F 2(
1. n tpv svopp touoq tou nopvtoq p sykptop p o-
voOsppop tuv sykskptsvuv, noIsootkv osiuv
okoIouOsi ttq totstq tou nopvtoq.
2. Zs skkpssiq, kot tp pooisuop tou nopvtoq
vou, totkooisq sykptopq p tpononoipopq FRZ p
ZXOOR, s tpv sntuIop tuv totsuv tou pOpou
13o, uq npoq ttq ppostq ypq sop(ovtot ot totstq
tou nopvtoq ksoIoiou. Fto tpv sopoyp tpq nopou-
ooq onottsitot sttkp skOsop otpv onoio ovttototi(o-
vtot kot ovoIoyio ot npoIsnsvsq os kOs sIstp
ppostq ypq tou on 23.2.1987 nposptkou totyotoq
(A 166) s ttq ppostq ypq tou nopvtoq vou. Kot s-
oipsop tuv ovutspu os skkpssiq totkooisq sykpt-
opq p tpononoipopq FRZ p ZXOOR sop(ovtot ot
npoutotsvsq totstq un ttq nopoktu npounoOs-
ostq:
o) souv oIokIppuOsi ot totkooisq toouIsuopq
tou 2 otoiou tpq sIstpq kot
) skistot osttkp onoop tou otksiou Apottkou
ZuouIiou s tpv onoio out onooivstot yto tpv snt-
Ioyp Iyu sntksisvou ktvuvou onIstoq ppoto-
tpopq on to EZR.
19
3. o) Zs skkpssiq, kot tp pooisuop tou nopvtoq
vou, totkooisq sykptopq p tpononoipopq RoIsoo-
tkv MsIstv, s tpv sntuIop tuv totsuv tou
pOpou 13o, ouvsi(ovtot s ttq totstq tou nopvtoq
ksoIoiou uq spq:
oo) otttoIoysitot p npooopoyp touq on sttkp skOs-
op otpv onoio tskpptvstot p kot ovoIoyio ovttotoit-
op tuv pposuv ypq tuv npoIsnosvuv os kOs sIs-
tp tou on 23.2.1987 nposptkou totyotoq (A 166)
s ttq ppostq ypq tou nopvtoq vou.
) npoyotonotsitot ovptpop yto tpv svpspuop
tuv svtosposvuv oto npooopooOsvto ototsio tpq
sIstpq,
yy) skistot Osttkp yvuotpop tou opoiou op-
yvou (ZYROO p KEZYROO) yto tpv npooopoyp tuv
uq vu ototsiuv tpq sIstpq.
) Kot soipsop tuv ovutspu skkpssiq totkooisq
sykptopq p tpononoipopq RoIsootkv MsIstv no-
psi vo oIokIppvovtot s ttq npoutotsvsq totstq
un ttq nopoktu ovospsvsq npounoOsostq:
oo) skistot osttkp onoop tou otksiou Apottkou
ZuouIiou s tpv onoio out onooivstot otttoIoyps-
vo yto touq ttoitspouq Iyouq oIokIppuopq tpq sIs-
tpq s ttq npoutotsvsq totstq kot
) yvuootsi osttk to opto pyovo (ZYROO
p KEZYROO).
4. Kot tov noIsootk ostoo kot tov koOopt-
o tuv kotpyoptv pposuv ypq tuv pOpuv 15 suq
18 (otktottksq nsptosq) sivot uvotv vo sntIIovtot
nsptoptooi kot onoyopsuostq uq npoq tpv sykototoop
optosvuv pposuv nuq sttktspo npoIsnovtot oto
pOpo out.
5. Kot tov noIsootk ostoo kot tov koOopt-
o tuv kotpyoptv pposuv ypq tuv pOpuv 19 suq
31 sivot uvotv optosvsq on ttq ppostq ypq nou snt-
tpsnovtot, ouuvo s to pOpo out, vo onoyopsuo-
vtot p vo snttpsnovtot s pouq, nsptoptoouq kot npou-
noOsostq st on nIppp tskppiuop otp osttkp sIs-
tp.
6. Ot ppostq tou pOpou 30 s tpv svopp touoq tou
nopvtoq, sop(ovtot kot otouq optoOstpsvouq otkt-
oouq, s tpv sntuIop uq tuv sttktspuv nspto-
ptottkv totsuv nou souv koOoptotsi s tpv ono-
op optoOstpopq tou otktoou. Ms tov koOopto ppos-
uv ypq tpq nsptopq svtq tuv opiuv tou otktoou snt-
tpsnstot, soov tskpptvstot on tov noIsootk
ostoo, os tpoto tou otktoou vo koOopi(ovtot
ppostq tuv pOpuv 15, 16, 17, 19, 20 kot 21 tou nop-
vtoq.
7. n tp pooisuop tou nopvtoq oto otknso s
npouno sni kuptuv otkv ovuv, nuq out nspt-
ypstot otpv nopypoo 2 tou pOpou 32 nou souv
ptoupypOsi kot tp pooisuop tou nopvtoq, yto ttq
nsptntostq nou ottq Osostq outsq souv koOoptotsi
ppostq otyouq kototkioq ost tou on 23.2.1987 npo-
sptkou totyotoq (A 166) p tou nposptkou toty-
otoq 81/80 (27) p onokIstottkpq kototkioq ost Bo-
otItkv kot Rposptkv Atotoytuv, to onoio souv
skoOsi kot souototpop tou vooOsttkou totyo-
toq tpq 17.3.1923, snttpsnovtot nIsov tuv touvtuv
kot ot ppostq s ototsio 1.2 kot 1.8 tou pOpou 32 tou
nopvtoq. Zttq nsptntostq tuv pposuv s ototsio
1.8. yposio outsq npsnst vo sivot ouotsq s tpv
kupto ppop tpq kototkioq.
8. Onou os nputsuouosq kot sutspsuouosq optppisq
tuv touvtuv Fsvtkv RoIsootkv Zsiuv, ouns-
ptIoovosvuv tuv nsptov tuv puOtottkv os-
iuv tttkpq kot OsoooIovikpq, sst koOoptotsi ppop
ysvtkpq kototkioq ost tou on 23.2.1987 nposptkou
totyotoq (A 166) p tou nposptkou totyotoq
81/80 ( 27), sv oto onsvovtt O.T. sst koOoptoOsi
ppop otyouq kototkioq tuv ovutspu nposptkv to-
toytuv, oto otknso nou souv npouno ottq optp-
pisq outsq kot koOoptosvp ppop otyouq kototkioq, t-
ououv s tp pooisuop tou nopvtoq ot ppostq tou
pOpou 32 tou nopvtoq.
9. Zttq nsptosq tuv pOpuv 8, 9, 7, 5, kot 6 tou on
23.2.1987 nposptkou totyotoq (A 166) on tp p-
ooisuop tou nopvtoq, nopIIpIo s ttq ppostq ypq
nou npoIsnovtot on touovto FRZ kot ZXOOR tou-
ouv kot ot ppostq ypq nou npoIsnovtot oto pOpo 19,
21, 22, 25 kot 29 ovtiototo tou nopvtoq vou, oko
kot ottq nsptntostq nou p nsptop sst noIsoopOsi.
10. Qq kototkio yto tpv sopoyp tou nopvtoq vosi-
tot: Ktipto nou nopsst pouq touItotov yto unvo,
ouottkp uytstvp kot koOopttpto, yto vtp p snotokp
toovp tuv kotoikuv, pIop: o) Movokototkisq, ) At-
nIokototkisq kot y) Ktipto tosptotuv. Kot soips-
op snttpsnstot vo ppotonotouvtot pot kototkioq yto
okpop snoyysIotoq, ouotou npoq tpv kupto ppop
tou kttpiou, nuq tuv sIsuOspuv snoyysIottv. H s-
oipsop outp toust soov p okpop snoyysIotoq si-
vot snttpsntp on tov kovovto tou kttpiou, sv ono-
yopsustot on tououosq totstq nspi uytstvpq kot o-
oIstoq kot supiokstot svtq tpq oviou kototkioq
outou nou ooksi to sIsuOspo snyysIo.
7898: 34
To pOpo 12 tou v.4250/2014 (74) tpononotsitot uq
spq:
Zttq nopoypouq 1 kot 2, p pop 30p louviou
2014 ovttkoOiototot s tp pop 30p Zsntspiou
2014. Ztpv nopypoo 3 p pspopvio 30.6.2014 o-
vttkoOiototot s tpv pspopvio 30.9.2014. Ztpv no-
pypoo 5 p pop 1p louIiou 2014 ovttkoOiototot
s tp pop 1p Oktupiou 2014. Ztpv nspintuop
tpq nopoypou 5 p pop 1p uyouotou 2014 ovtt-
koOiototot s tp pop 1p Nospiou 2014. Ztpv ns-
pintuop y tpq nopoypou 5 p pop 1p Zsntspi-
ou 2014 ovttkoOiototot s tp pop 1p Askspiou
2014.
20
7898: 35
H touq tou nopvtoq opi(st on tp pooisuop tou
otpv Epspio tpq Kuspvposuq sktq ov on sttkts-
psq totstq opi(stot toopsttk.
21
Opvo, 2014
O RPOEAPOZ THZ BOYHZ
EYFFEOZ - BZlElOZ l. ME!MPKHZ
O FENlKOZ FPMMTEZ THZ BOYHZ O RPO!ZTMENOZ THZ FENlKHZ
AlEYOYNZHZ KOlNOBOYEYTlKOY EPFOY
ONZlOZ A. RR!QNNOY ONZlOZ K. OEOAQPOROYOZ