You are on page 1of 59

www.croatia.

hr PROEF HET PURE MEDITERRANE LEVEN

CULTUREEL-
TOERISTISCHE
EVENEMENTENKALENDER
2009
Geachte gasten, welkom in Kroatië!

Wij zijn blij dat u besloten heeft ons land te bezoeken en zo een deel van ons rijke
culturele erfgoed te leren kennen.

Gedurende het hele jaar is er een overvloedig aanbod aan cultureel-toeristische
evenementen en festivals in Kroatië. Sommige daarvan komen voort uit lange tradi-
ties en de unieke eigenschappen van de verschillende streken, andere zijn ontstaan
uit de wens om oude gewoontes en feestdagen nieuw leven in te blazen, en weer
andere vinden hun basis in moderne culturele evenementen. Meestal worden er bij
dergelijke evenementen ook creatieve workshops gehouden waaraan u kunt deel-
nemen. U kunt daar niet alleen een bijzondere ervaring opdoen, maar ook andere
mensen leren kennen en gewoon plezier maken.
Dat Kroatië al lang deel uitmaakt van Europa is te zien aan de vele bekende bui-
tenlandse artiesten die hier regelmatig optreden en op bezoek komen.

Wij hopen dat de vrolijke en opwindende sfeer van de verschillende evenementen
uw verblijf in Kroatië zal verrijken en dat de gastvrijheid van de Kroaten ervoor zal

INHOUD
zorgen dat u zich thuis voelt en lekker kan ontspannen.

Welkom in Kroatië!

BIJZONDERE EVENEMENTEN IN KROATIË 4. - 5.
Het Kroatisch Verkeersbureau
ISTRIË 6. - 16.
KVARNER 17. - 29.
LIKA - KARLOVAC 30. - 34.
DALMATIË - REGIO ZADAR 35. - 45.
DALMATIË - REGIO ŠIBENIK 46. - 49.
DALMATIË - REGIO SPLIT 50. - 58.
DALMATIË - REGIO DUBROVNIK 59. - 65.
MIDDEN KROATIË 66. - 88.
SLAVONIË 89. - 105.
ZAGREB 106. - 113.
INFORMATIE 114. - 115.
WERELDKAMPIOEN- MUSEUMNACHT
SCHAP HANDBAL 30/01
16/01 - 01/02

Archief: Kroatische Bond Handbal Archief: Kroatische Museumvereniging

Kroatië organiseert dit jaar het Wereld- Aan de viering van de Museumnacht
kampioenschap handbal. Gezien de doen 45 Kroatische musea mee. In deze
topresultaten die het Kroatische he- nacht sluiten de musea hun deuren niet
renelftal al jaren levert op internationale op de normale sluitingstijd, maar blijven
wedstrijden, is het gastheerschap van open tot 1 uur ‘s nachts. Zo wordt het
het Wereldkampioenschap een grote museum een onderdeel van het nach-
eer. Zeven Kroatische steden vormen telijk cultureel aanbod, waarmee mu-
de thuisbasis voor de sterkste handbal- seumbezoek weer een plaats inneemt
teams ter wereld. De wedstrijden zijn de in het moderne en populaire culturele
moeite waard, dus kom kijken, moedig leven. Daarnaast is de toegang gratis,
de teams aan en maak deel uit van het waardoor de exposities toegankelijker
handbalcentrum van de wereld! zijn dan ooit.

GASTSTEDEN www.hrmud.hr
Zagreb, Split, Zadar, Osijek, Varaždin,
Pula, Poreč

www.croatia2009.com

B I J Z O ND ER E
E VEN EM ENT EN
IN KROATIË
BIJZONDERE EVENEMENTEN IN KROATIË www.croatia.hr 5
KLEINE VISSERSACA- DAGEN VAN DE
DEMIE “SARDELA” ANTIEKE TIJD
Fažana Pula
01/05 - 15/09 22/05 - 24/05

Archief: VVV provincie Istrië Archief: VVV Pula

Voor een inschrijving aan de Sardine- Pula is met recht trots op haar be-
academie (Akademija sardela) in roemde Romeinse verleden. De goed
Fažana hoef je geen toelatingsexamen bewaard gebleven imposante antieke
af te leggen. Je moet alleen lekkere bouwwerken brengen gasten uit alle
trek hebben en openstaan voor nieuwe delen van de wereld in verrukking. Maar
culinaire belevingen. Als je door de een bezoek aan Pula is extra de moeite
Sardinestraat (Cesta sardela) loopt, en waard in de periode dat er op straat,
de restaurants en eetcafés van Fažana voor onze ogen, toneelstukken worden
bezoekt, maak je kennis met meer dan opgevoerd over het verre, verre verle-
honderd verschillende bereidingswijzen den. De straten van Pula veranderen
van sardine. In mei kun je ook meedoen dan voor een paar dagen in een podium
aan de Škola soljenja sardele (cursus van schilderachtig Romeins theater, het
sardine zouten) en alles leren over het centrum van antieke tragedie en kome-
inblikken van vis en het gebruik van olie die. De Arena herbeleeft haar hoogtij-
en kruiden om vis te bewaren. Met al dagen, toen er daar, tussen haar stenen
die kennis op zak zul je op iedere Sr- muren, moedige gladiatoren elkaar be-
delijada (sardinefeest) langs de Adriati- streden. Mooie dames dragen antieke
sche kust een geliefde gast zijn. kapsels en jurken, op iedere hoek is er
een historisch spektakel van geluid en
www.istria-fazana.com licht dat je ademloos achterlaat, en de
gigantische Romeinse feestmalen en
de Istrische traditionele specialiteiten
zorgen goed voor de inwendige mens.
In mei leiden alle wegen naar Pula.

www.pulainfo.hr

ISTRIË
ISTRIË www.croatia.hr 7
FEEST VAN DE ASTROFEST MEDITERRANE FOLKLORE LABIN ART
MALVAZIJA Višnjan BIJEENKOMSTEN REPUBLIKA
Brtonigla
21/06 - 22/06 “ZLATNA SOPELA” Labin
07/06 Poreč, 28/06 - 04/07 01/07 - 20/08

Archief: VVV provincie Istrië Archief: VVV Višnjan Archief: VVV provincie Istrië Archief: VVV provincie Istrië

Al een kwart eeuw begint het toeris- Op 21 juni, de dag van de zomerzonne- In Poreč zijn aan het begin van de zo- Van juli tot augustus verandert Labin in
tische seizoen in Brtonigla met een wende, verzamelen astronomieliefheb- mer folkloregroepen te gast, niet alleen een echte kleine kunstenaarsrepubliek.
feest ter ere van de Malvazija, een drui- bers zich op de heuvel bij de bekende uit alle delen van Kroatië, maar ook uit Het Kleine Theater, de kerk, het oude
vensoort die vooral op Istrische grond sterrenwacht van Višnjan. Die dag staat andere mediterrane landen en van nog plein, de straatjes en de steegjes wor-
bijzonder goed gedijt. Malvazija wordt bekend vanwege de kortste nacht van verder weg. Op het centrale plein, Trg den gebruikt als podium waar allerlei
misschien niet direct geassocieerd het jaar, waar weer allerlei mystieke slobode, is er een programma dat door toneelgroepen en muzikanten optre-
met Istrië, maar de echte kenners van overtuigingen mee samenhangen die zijn diversiteit iedere bezoeker enthou- den. Het geluid van klape (zanggroep-
Istrische wijnen weten dat het hier om van generatie op generatie mondeling siast zal maken. De vrolijke atmosfeer jes), klassieke muziek, folkloremuziek
een wijn van topkwaliteit gaat. De wijn worden doorgeven. In Višnjan wordt en de melodieën die traditie ademen en jazzbands klinkt dan door de straat-
is een feest voor de smaakpapillen en die nacht speciaal gevierd met een zullen u meevoeren in de ongekende jes van Labin. Tijdens het Festival van
maakt het hart vrolijk. Het geheim zit nachtvullend programma met muziek rijkdom van de muziek van dit deel van het visuele theater (Festival vizualnog
in de specifieke manier van bereiden; en andere optredens, dat begint met de wereld. kazališta) in augustus worden de mu-
Istrische wijnbouwers combineren vak- het afscheid nemen van de laatste zon- zikanten afgewisseld door acteurs. Mis
kundig traditionele en moderne tech- nestralen ‘s avonds en eindigt met de www.musicistra.org de unieke sfeer van dit stadje niet. Hier
nieken van druiventeelt en wijnmaken. begroeting van de eerste zonnestralen krijgt theater een geheel nieuwe visuele
Veel plezier met deze topwijn! ‘s ochtends onder het hypnotiserende identiteit!
ritme van drums. Astrofest is een unie-
www.istria-brtonigla.com ke gebeurtenis die de aandacht trekt www.istria-rabac.com
van alle liefhebbers van hemel, sterren
en spirituele New Age muziek.

www.astrofestival.com

8 www.croatia.hr ISTRIË ISTRIË www.croatia.hr 9
AVONDEN VAN DE FILMFESTIVAL MOTOVUN ATP STUDENA
VISSERSTRADITIES Pula FILMFESTIVAL CROATIA OPEN
18/07 - 25/07
Rovinj Motovun Umag
10/07; 31/07 en 27/08 27/07 - 31/07 27/07 - 02/08

Archief: VVV provincie Istrië Fotografie: Neven Lazarević Archief: Motovun Filmfestival d.o.o. Fotografie: Neven Gerenčir

Met drie thematische evenementen ge- Omdat de films vertoond worden in De laatste jaren geldt de regel: iedere Topsporters, sportieve strijd, kust en
denken de inwoners van Rovinj de tradi- de historische ruimtes van het Kasteel zichzelf respecterende filmliefhebber de onweerstaanbare sfeer van Istrië
ties van de vorige generaties. Het leven (Kaštel) en de antieke Arena, wordt het moet eind juli naar Motovun, want dan met een uitgekiend amusementspro-
in dit havenstadje was vroeger namelijk Filmfestival (Festival igranog filma) in transformeert dit Istrische stadje zich gramma in de avond; dit alles wacht
ondenkbaar zonder de batana, een boot Pula gerekend tot de meest aantrekke- in het Kroatische Film-mekka. Het pit- u in Umag, het stadje dat gastheer is
die wereldfaam veroverde. Voor zons- lijke openlucht filmfestivals ter wereld. toreske stadje op de top van een steile van het prestigieuze tennistoernooi
opgang kozen de vissers met de batana Weinig festivals ter wereld kunnen zich berg vormt een idyllische omgeving Croatia Open. De beste tennissers van
het ruime sop en ‘s avonds keerden ze beroemen op een filmvertoning in een voor het festival, dat voorbijgaat aan het de wereld komen eind juli in Umag en
terug met de vangst waarmee ze hun sfeer die zo vol is van eeuwenoude steeds sterker benadrukte commerciële bieden de toeschouwers zeven dagen
families voedden. Op de Avonden van geschiedenis als dit festival. Het staat karakter van de cinematografie en zorg lang eersteklas sportspektakel. Umag
de visserstradities worden niet alleen in een jarenlange traditie en ook dit draagt voor onafhankelijke filmproduc- heeft zich met zijn toernooi al meerdere
oude tradities herdacht, je kunt er ook jaar biedt het de liefhebbers van “de tie, dwz. een cinematografie die het keren bewezen op het internationale to-
zien hoe de batana gebouwd wordt en zevende kunst” een zeer gevarieerd niveau van vernieuwing van artistieke neel en dat niet alleen als meervoudig
bij het spektakel van de tewaterlating is programma met nieuwe internatio- uitingen verhoogt. In Motovun kunt u in winnaar van de Awards of Excellence
meestal de hele stad aanwezig. Beleef nale films en films van eigen bodem de zomer een zorgvuldig geselecteerde voor de organisatie, maar ook vanwege
zelf hoe de tradities van de mensen uit in enkele programma’s. In het Kasteel keuze aan films bekijken uit de huidige de ieder jaar steeds indrukwekkendere
dit prachtige Istrische stadje nieuw le- worden films vertoond die in de inter- mondiale productie; alle genres zijn lijst van deelnemers, zoals Thomas
ven wordt ingeblazen. nationale competitie strijden en in de aanwezig. De vijfdaagse marathon met Muster, Marcelo Rios en Carlos Moya.
Arena worden de nieuwste Kroatische voorstellingen gedurende de hele dag Maar Umag biedt meer dan sport; de
www.istria-rovinj.com films gedraaid. Natuurlijk zal Pula ook zullen zelfs de grootste filmliefhebbers gasten kunnen behalve van de wed-
dit jaar weer een reeks attractieve film- tevreden stellen. En bovendien biedt strijden in de middag, ook genieten
hits vertonen. het Motovun filmfestival ook topamuse- van de charmes van het Middellandse
ment wanneer uw blik niet is gericht op Zeegebied: de zon en de zee. ‘s Avonds
www.pulafilmfestival.hr het filmdoek. zorgen sterren uit de muziekwereld met
hun optredens op de stadspleinen voor
www.motovunfilmfestival.com een vrolijke atmosfeer.

www.croatiaopen.hr

10 www.croatia.hr ISTRIË ISTRIË www.croatia.hr 11
ASTRO PARTY LEGENDFEST SEPOMAIA VIVA NACHT VAN
LUNASA Pićan Umag ST. LAURENS
01/08 - 02/08 03/08 - 05/08
Novigrad Rovinj, 12/08
01/08

Archief: VVV provincie Istrië Fotografie: Mladen Sever Archief: Stadsmuseum Umag Archief: VVV provincie Istrië

Stel je voor dat de klokkentoren van De middeleeuwse straten van het stadje In de buurt van Umag ligt de antieke ar- In de nacht van 12 augustus wordt de
de stad voor je ogen verdwijnt en dat Pićan ademen een atmosfeer die doet cheologische vindplaats Sepomaje met hemel opgelicht door vele kometen.
er daarvoor in de plaats een sterrenhe- denken aan een sprookje, waarvan noch resten van een villa rustica uit de peri- Die dag is tegelijkertijd de dag van
mel tevoorschijn komt. Zo zal de klok- de auteur noch het tijdstip waarop het is ode van de eerste tot de vierde eeuw St. Laurens en daarom is het volk ge-
kentoren van Novigrad er ongeveer uit ontstaan bekend is. Istrië zit vol van dat na Christus. Slechts één blik op de woon de hemellichten de ‘tranen van
zien als er ter ere van de Astro Party soort verhalen, legendes en mythes, die overblijfselen uit de antieke tijd wektin St. Laurens’ te noemen. In Rovinj kan
Lunasa een eindeloze sterrenhemel op zich afspelen in de schilderachtige bos- iedereen ontzag voor de onschatbare je extra genieten van de ‘vallende ster-
zal worden geprojecteerd. Lunas is de sen en bergen daar. Legendfest is een waarde van dergelijk cultureel erfgoed. ren’, omdat daar de verlichting langs
oude Keltische naam voor de eerste kans om al die verhalen te verzamelen Om die waarde te vieren organiseert de boulevard wordt gedoofd om deze
dag van de zomer, die in de Keltische en op één plaats te vertellen. In Pićan Umag ieder jaar de Sepomaia viva, het prachtige hemelse lichtshow nog beter
cultuur werd gevierd op 1 augustus. Op komen op het Legendfest vele toneel- festival van de Oudheid waar alle gas- tot zijn recht te laten komen. Ook de ho-
die dag worden in één van de parken groepen en andere verenigingen bijeen ten direct de sfeer van het verre verle- reca in het havenstadje dooft de lichten,
van Novigrad de lichten gedoofd en die met hun voorstellingen de wereld den kunnen beleven. Net zo gekleed als waardoor er in de cafés en restaurants
wordt 1 augustus net zo gevierd als van de literaire en volksverhalen van Is- in de Oudheid kunnen gasten de sma- een romantische sfeer wordt gecreëerd
de Kelten dat gedaan zouden hebben. trië onthullen. Tijdens het Festival wordt ken van die tijd proeven, gladiatoren en die ieders hart verwarmt en zorgt voor
Voor alle liefhebbers van mystiek en het hele stadje versierd met traditionele legionairs leren kennen, antieke dansen heerlijke ontspanning.
romantiek vormt dit een niet te missen Istrische stoffen, en door de straten dansen en antieke ambachten uitpro-
gebeurtenis! trekken reuzen, piraten, heksen, feeën beren. Kom in augustus naar Umag en www.istria-rovinj.com
en andere sprookjeshelden. wij beloven dat u in drie dagen de 21ste
www.istria-novigrad.com eeuw volledig zult vergeten.
www.valkulture.hr
www.istria-umag.com

12 www.croatia.hr ISTRIË ISTRIË www.croatia.hr 13
BEELDHOUWSCHOOL DOLFIJN VAN POREČ GIOSTRA DAGEN VAN DE
“MONTRAKER” (POREČKI DELFIN) Poreč TRUFFEL
Vrsar Poreč 10/09 - 12/09
12/09 - 08/11
31/08 - 12/09 05/09

Archief: VVV provincie Istrië Fotografie: EDCAM - Vladimir Bugarin Archief: VVV provincie Istrië Archief: VVV Buzet

Een oude steengroeve is vaak een triest Iedereen die van sportwedstrijden in de Het historische festival Giostra voert Niemand op deze wereld verdient de
gezicht. Maar stel je voor dat daar een natuur houdt zou dit evenement meer zijn gasten terug naar het verre verle- titel “lekkerbek” als hij niet tenmin-
groep beeldhouwers komt die er hun moeten waarderen dan welke zwem- den van het stadje Poreč. Of eigenlijk ste één keer in zijn leven de truffel
creativiteit volledig mogen botvieren wedstrijd in een zwembad dan ook. In naar het jaar 1672, toen, volgens de geproefd heeft, de culinaire parel van
op de stenen. De aanblik zal dan zeker Poreč wordt er in de zee gezwommen archieven van het Streekmuseum van Istrië. De truffel is een paddenstoel die
veranderen. Dit is wat er gebeurt wan- en de deelnemers trotseren de water- Poreč en het Staatsarchief in Pazin, in onder de grond groeit en het symbool
neer de beeldhouwschool in de steen- temperatuur, de stroming en de golven de straten van Poreč het volksfeest Fie- van het schiereiland Istrië, waar hij
groeve Montraker bij Vrsar neerstrijkt. om te zien wie er van hen sneller is dan ra franca triduana werd gehouden. De wordt bereid volgens strikt toegepaste
De steengroeve komt plots tot leven en een dolfijn. Porečki delfin is het middel- toenmalige deelnemers wedijverden in recepten. U heeft de kans de rijkdom
ongebruikte stenen vormen de basis punt van een zwemfestival op zee en handboogschieten, diverse dansen en van de truffel te leren kennen in al zijn
voor nieuwe beelden. Dit jaar wordt de brengt zwemliefhebbers bijeen die zich volksspelen en de hoofdattractie was smaakcombinaties op de Dagen van
school geleid door de beroemde Kroa- met elkaar meten in een aantal discipli- de paardenrace. Tover je bezoek aan de Truffel, die in de maand november
tische beeldhouwer Peruško Bogdanić. nes; de marathon Porečki delfin wordt Poreč om in een reis door de tijd. in heel Istrië worden gehouden. Er zijn
Zorg dat u wat meekrijgt van dit magi- gezwommen over 1500, 3000 en 5000 weinig schoorstenen waaruit in die da-
sche moment. meter, maar er zijn ook sprintwedstrij- www.istria-porec.com gen geen truffelgeur komt en er is geen
den, een waterpolotoernooi (professio- gastheer te vinden die niet zal beweren
www.istria-vrsar.com neel en recreatief), een zeilregatta en dat zijn truffelmaaltijd de lekkerste van
het jetski kampioenschap van Kroatië. allemaal is. Kom maar proeven en oor-
De inwoners van Poreč vieren op deze deel zelf.
manier hun band met de zee, hun bron
van leven, en u kunt het meevieren. www.istria-gourmet.com

www.poreckidelfin.com

14 www.croatia.hr ISTRIË ISTRIË www.croatia.hr 15
SUBOTINA, HET BUZET ISTRIË MTB TRUFFEL
VAN OOIT (SUBOTINA PO TOUR “PARENZANA
STARINSKI) CANNONDALE”
Buzet, 13/09 25/09 - 27/09

Archief: Foto Festival Buzet Archief: VVV provincie Istrië

Met een bezoek aan Buzet kunt u hon- Perenzana was eens een smalspoor dat
derd jaar terug in de tijd reizen. In Buzet van Poreč dwars door Istrië naar Triëst
wordt al tijden in september het festival liep waarbij het 33 Istrische plaatsen
Subotina gehouden. Om de oude stra- verbond. Nu wordt er over de route van
ten van Buzet weer tot leven te roepen, het toenmalige spoor een wielerwed-
tovert Subotina ons ook vandaag de dag strijd gehouden die vanwege de prach-
nog met succes in de tijd en de sfeer tige omgeving waarin hij gehouden
van aloude dagen terug. Op de dag van wordt, op de Internationale Wielerka-
het festival verspreiden de geuren en lender een plaatsje in de eerste catego-
geluiden van traditie zich door de stra- rie heeft gekregen. Aangezien er pun-
ten en dragen de inwoners van Buzet ten voor het wereldbekerklassement te
hun klederdracht uit de Venetiaanse verdienen zijn, is het de verwachting
tijd. Kortom, de hele oude stad wordt dat de beste rijders ter wereld er hun
een museum van oude gewoontes en opwachting zullen maken. De Istra MTB
ambachten, spellen, muzikanten en Truffel Tour is echt een topevenement
oude gerechten. op sportgebied dat geen sportliefheb-
ber mag missen.
www.tz-buzet.hr
www.istria-bike.com

KV AR NE R
16 www.croatia.hr ISTRIË
CARNAVAL VAN NACHT VAN DE DAGEN VAN INTERNATIONAAL
RIJEKA KIKKERETERS APOXYOMENOS FESTIVAL VAN
Rijeka (ŽABARSKA NOĆ) Mali Lošinj KAMERTONEEL
17/01 - 25/02 Lokve, 25/04 - 26/04 25/04 - 27/04 Rijeka, 03/05 - 11/05

Fotografie: Sergio Gobbo Fotografie: Bojan Grgurić Fotografie: Sergio Gobbo Fotografie: Petar Fabijan

Vanwege een oude traditie, waarbij met De bewoners van een klein dorp in het Er zijn op de wereld maar zeven beelden Dit festival in Rijeka is een van de meest
zogenaamde grde maske (afschrik- berggebied Gorski Kotar, gelegen in een van de Oudgriekse atleet Apoxyomenos geliefde verzamelplekken van Europese
wekkende maskers) en uitbundige vochtig gebied vol met plassen, werden bewaard gebleven en één daarvan is in toneelmakers die houden van een on-
vrolijkheid de kwade krachten werden door de omliggende dorpen voor de Kroatië gevonden, en wel op een diepte conventionele toneelopzet. Het staat
verjaagd, werd Rijeka de carnavals- grap “Kikkereters” genoemd. Vroeger van 45 meter. In 1999 werd bij het ei- internationaal bekend als provocatief
hoofdstad van Kroatië. Tijdens het vonden er onder jongeren veel vecht- land Lošinj een bronzen beeld gevon- en experimenteel. De onafhankelijke
carnaval worden de stadspoorten ge- partijen en wraakacties plaats naar den dat vast zat tussen twee rotsen. Het theaterproductie is al een reeks jaren
sloten voor iedere vorm van ernst, maar aanleiding van die belediging, maar met beeld van de atleet, dat meer dan 2000 op stoom en dat heeft ook het publiek
staan wijd open voor bonte, zorgeloze de tijd zijn de inwoners van Lokve de jaar oud is, werd uit de diepten naar bo- inmiddels door. Juist van de kleinere
vrolijkheid. Zo zal ook dit jaar, nadat de naam als geuzennaam gaan gebruiken. ven gehesen en is nauwkeurig geres- theatergezelschappen komen vandaag
overdracht van de stadssleutels is ver- Daarom zijn ze ook begonnen iedere taureerd. Wanneer het beeld helemaal de dag enkele van de meest indruk-
richt, de carnavalsgekte de hele stad lente een feest te organiseren waarmee in de oorspronkelijke staat is terugge- wekkende toneelvoorstellingen. Be-
doortrekken. Een onoverzienbare hoe- zij niet alleen de kikkers maar ook de bracht, zal het naar Mali Lošinj worden halve uit alle buurlanden hebben er tot
veelheid maskers, waaronder iedereen mensen uit dit gebied eren. Naast een gebracht, waar het in de ruimten van nu toe in Rijeka ook toneelgezelschap-
voor het moment zijn verdriet en zorgen uitgebreid culinair aanbod van gerech- het Kvarner-paleis zal worden ten- pen uit Groot-Brittannië, Zwitserland,
zal vergeten, zal dagenlang een opge- ten met kikkers, is het hoogtepunt van toongesteld. Naar aanleiding van deze België, Duitsland en andere Europese
togen stemming verspreiden door de de nacht de nu al beroemde wedstrijd belangrijke archeologische ontdekking landen opgetreden. Onder de beroemde
straten van de stad. Het toppunt van het kikkerspringen. Eigenaars van kik- organiseren de inwoners van Lošinj de namen die hier hebben opgetreden zijn
carnaval is de afsluiting met de grote, kers brengen hun huisdiertjes mee en Dagen van Apoxyomenos. Bezoekers in ieder geval de primadonna van het
wereldberoemde internationale carna- spreken onder enthousiasme van de kunnen daar een fototentoonstelling Italiaanse theater Emma Dante en de
valsoptocht (Međunarodna karnevalska aanwezigen hun huisdier moed in om bekijken over het mysterieuze beeld winnares van de Europese Prijs voor
povorka) door de stad. zo ver mogelijk te springen. Een onver- en er zo achter komen hoe belangrijk Theatervernieuwing Alvis Hermanis.
getelijke belevenis. deze ontdekking is voor het Kroatisch Wij geloven dat het festival ook dit jaar
www.ri-karneval.com.hr cultureel erfgoed. weer aangenaam zal verrassen met zijn
www.tz-lokve.hr gasten en diverse voorstellingen.
www.tz-malilosinj.hr
www.theatrefestival-rijeka.hr

18 www.croatia.hr KVARNER KVARNER www.croatia.hr 19
FIUMANKA MEA FESTIVAL ZOMER IN FUŽINE CULTUURZOMER
Rijeka Opatija Fužine Malinska
12/06 - 13/06 12/06 - 14/06 13/06 - 22/08 15/06 - 30/08

Fotografie: St. Valter Fotografie: David Kurti - Foto Luigi Fotografie: Marinko Jakovljević Fotografie: Nediljko Vučetić

Een blik op de Golf van Rijeka met haar De grandioze architectuur en prachtige De oever van het prachtige meer Bajer Malinska op Krk biedt zijn gasten een
veelheid aan witte zeilen laat niemand parken van de Parel van het Middel- verandert in de zomer in een locatie indrukwekkend cultureel programma,
onverschillig. Zeilers uit alle delen van landse Zeegebied voeren u naar een voor recreatieve evenementen, zoals waardoor de zomervakantie nog inte-
de wereld verzamelen zich eenmaal per andere wereld, een sprookjeswereld concerten en sportwedstrijden. Daar- ressanter wordt. In juni, juli en augus-
jaar op de zeilregatta Velika Fiumanka, waarin prinsen op witte paarden nog mee maken de gastheren uit Fužine tus klinken de klanken van klassieke
die wordt gehouden op de route Rijeka- altijd op hun knieën gaan voor hun het verblijf voor de gasten in dit prach- instrumenten op uit het klooster Sv.
Omišalj en terug. Zelfs de meest kun- prinsessen. De reden van dit onwerke- tige berggebied nog mooier. Terwijl de Marija Magdalena. Sommige van de
dige zeilers moeten hier tot het uiterste lijke sprookjesgevoel ligt in het feit dat aangename temperatuur in de bergen meest getalenteerde musici kiezen Ma-
gaan. Dit jaar zal er tijdens de grote Opatija erfgoed is van de Oostenrijks- de huid streelt, zorgen muzikale ster- linska uit als de plaats om hun talent
regatta ook een regatta voor de media Hongaarse monarchie en aan het hof ren voor het luistergenot en wordt het te demonstreren. In galerie “Sv. Nikola”
worden gehouden onder de naam NC- het meest geliefde vakantieoord was. gehemelte verwend door het culinaire kunt u genieten van de beeldende kunst
Press Fiumanka. Een evenement dat je Er kwamen koningen, tsaren, prinsen, aanbod, de ongewone, geheimzinnige van erkende artiesten als Aleksandar
als liefhebber van sportieve spanning graven en baronessen maar ook vaak gerechten van het Kroatische gebergte. Forenbaher, Mauro Stipanov of Antun
niet mag missen. kunstenaars op zoek naar inspiratie. Haller. Als u op vakantie bent in Ma-
Je kunt ze allemaal ontmoeten in de www.tz-fuzine.hr linska, vergeet dan niet ook wat van de
www.fiumanka.hr maand juni op de straten van Opatija. cultuur op te snuiven.
Om de oude atmosfeer weer tot leven
te brengen, verkleden de bewoners www.tz-malinska.hr
van Opatija zich elk jaar in juni in hun
hofkostuums en nemen ze deel aan een
manifestatie die de hele stad enkele
eeuwen terugplaatst in de tijd.

www.opatija-tourism.hr

20 www.croatia.hr KVARNER KVARNER www.croatia.hr 21
ZOMER OP DE LUJZIJANA ZOMER OP DE ZOMERNACHTEN ZOMERCARNAVAL
EN KAROLINA STADSWAL GRADINA VAN RIJEKA Novi Vinodolski
Delnice Rijeka 03/07 - 04/07
Rijeka
19/06 - 19/07 19/06 - 12/09
30/06 - 24/07

Fotografie: Ninoslav Pleša Fotografie: St. Valter Fotografie: Dražen Šokčević Archief: VVV Novi Vinodolski

Door het gebergte Gorski Kotar liepen Gedurende de drie zomermaanden kun- Gedurende de zomermaanden verande- Gedurende de zomermaanden trekken
ooit belangrijke internationale handels- nen bezoekers aan Rijeka deelnemen ren de pleinen, straten en terrassen van er door sommige steden in Kvarner
wegen. Begin 18e eeuw werd de Karo- aan een gevarieerd cultureel program- Rijeka in toneelpodia. Op de populaire gemaskerde optochten. Novi Vinodolski
linska Cesta aangelegd, een belangrijke ma, dat zich afspeelt in het kasteel van locaties, maar ook op plekken waar de doet hier ook aan mee en draagt in de
verkeersweg, die Karlovac verbond met Trsat, gebouwd als verdedigingswerk inwoners van Rijeka zelf nooit theater of maand juli het bestuur tijdelijk over aan
Bakar. Omdat echter het gebied waar tegen de Turken op de plaats waar ooit andere optredens zouden verwachten, de gemaskerden van het Zomercarna-
het doorheen liep erg onherbergzaam een oude Romeinse wachttoren stond. nemen gedurende enkele weken kun- val. In die dagen is er geen plaats voor
was, werd er begin 19e eeuw een Binnen de muren van dit historische stenaars het heft in handen met aller- ernstige gezichten en droevige blikken.
nieuwe verkeersweg aangelegd, de gebouw is er een programma boorde- lei muzikale en theateroptredens. Het Een glimlach trekt door alle straten van
Lujzijana (Louisiana) vernoemd naar vol cultuur en amusement, waarin vele festivalprogramma omvat een breed de stad. Laat je zorgen los, verberg je
Napoleons echtgenote Marie-Louise. bekende zangers en acteurs optreden. scala aan optredens, van de uitvoering achter een masker en zie hoe mooi het
De Lujzijana was in die tijd een van de Vind een aangename plek in de luwte van klassieke drama’s en klassieke leven is.
modernste verkeerswegen van Europa van de zomerhitte tussen de stadsmu- concerten tot de première van nieuwe
en leverde een aanzienlijke bijdrage ren en geniet van de voorstellingen en drama’s, straattheater en concerten www.tz-novi-vinodolski.hr
aan de welvaart van de bewoners van concerten. van bekende popsterren. Vast onder-
het berggebied. Tegenwoordig hebben deel van het festival is de zoektocht
deze twee doorgangswegen niet meer www.bascinskiglasi.hr naar de verhouding tussen industriële
het belang dat ze vroeger hadden, architectuur en theater. Daarom zullen
maar de herinnering aan hun gouden enkele voorstellingen zich afspelen in
tijd wordt met deze zomermanifestatie voormalige industriële complexen.
in ere gehouden. Over de Lujzijana en
de Karolina van die dagen trekken nu www.rijeckeljetnenoci.com
karavanen van reizigers gekleed in de
kostuums van die tijd, uit iedere bocht
klinkt er muziek en er zÿn overal tradi-
tionele gerechten en gebak te krijgen.
Doe mee aan de optocht van edelen,
vorsten en hun weelderige koetsen.

www.lujzijana.com

22 www.croatia.hr KVARNER KVARNER www.croatia.hr 23
CULTUURZOMER LIBURNIA JAZZ MUZIEKAVONDEN ZOMERAVONDEN
VAN KASTAV FESTIVAL VAN OSOR VAN VINODOL
Kastav Opatija Osor Bribir, Grižane, Tribalj en
04/07 - 30/08 03/07 - 05/07 12/07 - 22/08 Drivenik, 14/07 - 23/08

Fotografie: Vjekoslav Šabarić Fotografie: Davor Hrvoj Fotografie: Bojan Purić Fotografie: Dino Lovrić

Op een heuvel boven Rijeka ligt het Als je een gepassioneerde jazzliefheb- Alsof het de meest natuurlijke zaak Zomergasten van de Vinodolska rivi-
plaatsje Kastav, een stad van cultuur ber bent, moet je in de zomer in Opatija van de wereld is kun je, lopend door èra kunnen zich voorbereiden op een
en onderwijs. Kastav speelt met haar zijn. Als je jazz niet ziet als een com- de straatjes van de pittoreske stadjes vakantie die niet alleen zon en andere
rijke en kwalitatieve cultuurprogramma plexe en ontoegankelijke muziekvorm, van de eilanden Lošinj en Cres, muziek Adriatische weldaden biedt, maar ook
in op die traditie. Bezoekers kunnen er die alleen bedoeld is voor musici en horen die vanachter de gesloten luiken zorgt voor een muzikale ervaring. ‘s Zo-
een breed scala aan toneel, muziek en niet voor breed publiek, is het Liburnia opklinkt. Het stadje Osor, waar zich tus- mers worden er namelijk op historische
beeldende kunst vinden. Er zijn talloze jazz festival zelfs meer voor u dan voor sen de huisjes ook een antiek theater locaties in de omgeving van Novi Vino-
voorstellingen, concerten van binnen- de jazzfanaten. Het idee is namelijk om bevindt, ademt een speciale artistieke dolski, zoals de Frankopaner vestingen
en buitenlandse artiesten en diverse jazz bekender en geliefder te maken bij sfeer. Als je even halt houdt bij de re- Bribir en Drivenik, concerten gehouden
exposities die zorgen voor de romanti- het grote publiek. U kunt op het festival naissancekerk Maria Hemelvaart, kun die in hun diversiteit grensverleggend
sche sfeer van het stadje waarmee de genieten van optredens van de meest je muziek horen die speciaal voor die zijn. De Zomeravonden van Vinodol bie-
Cultuurzomer van Kastav haar bezoe- getalenteerde jazzvirtuozen, maar ook plaats en dat moment lijkt te zijn ge- den klassieke concerten van de hoog-
kers verleidt. actief deelnemen aan jazzworkshops componeerd. Maar die muziek klinkt ste kwaliteit, in een passende sfeer van
die u laten zien dat jazz een muziekstijl niet alleen in uw fantasie, in de kerk maneschijn over de oude gebouwen.
www.kkl.hr is die open staat voor allerlei muzikale wordt ook echt een concert gehouden. Sommige avonden zijn gereserveerd
voorkeuren. Kom naar Opatija en maak Het is er één in een hele serie zomer- voor Kroatische etnomuziek, die iets
deel uit van de internationale jazzge- concerten van topinstrumentalisten, van de wortels van de Kroatische cul-
meenschap. die deelnemen aan de Muziekavonden tuur laat zien. Maar er kunnen in plaats
in Osor. van musici ook plotseling acteurs voor
www.liburniajazz.hr uw neus staan; vanaf dit jaar worden er
www.osor-festival.hr namelijk ook toneelstukken opgevoerd.
Daarmee wordt uw culturele vakantie
helemaal compleet.

www.tz-vinodol.hr

24 www.croatia.hr KVARNER KVARNER www.croatia.hr 25
RAPSKA FJERA HET ROOSJE BEDEVAART OP MARIA LIBURNIA
(STADSFEEST VAN VINODOL HEMELVAART FILMFESTIVAL
Rijeka, Trsat
VAN RAB) Grižane, Bribir, Novi Vinodolski
15/08
Ičići
Rab, 25/07 - 27/07 07/08 - 08/08; 13/08 - 15/08 27/08 - 30/08

Fotografie: Goran Novotny Archief: VVV Novi Vinodolski Archief: VVV provincie Primorje-Gorski Kotar Fotografie: Dino

Op de naamdagen van de drie heiligen Een van de verhalen die de inwoners Op een ochtend, lang geleden, in 1291, Ga er eens lekker voor zitten, onder
St. Jacob, St. Anne en St. Christofoor van Novi Vinodolski elkaar tot op de zagen houthakkers uit Trsat een huisje de heldere sterrenhemel van Ičići, en
keert Rab terug naar zijn verleden, tot dag van vandaag vertellen speelt zich in het bos, dat ze daar niet eerder geniet van de nieuwste Kroatische
diep in de middeleeuwen. Er worden af tijdens de druivenoogst. Daar waren hadden gezien. Verbaasd, maar ook documentaires. Het Liburnia Filmfes-
ridderspelen gehouden onder de naam vanouds veel jongens uit de streek aan- een beetje bang berichtten ze pastoor tival heeft premières, maar ook alle
Het toernooi van de kruisboogschieters wezig, die erop letten welk meisje het Jurjević daarover. Die bracht ze tot rust documentaires die het afgelopen jaar
van Rab, waarbij de ridders strijden om ijverigst was. Na de oogst kozen zij het en zei dat hij wist waar het om ging. in binnen- en buitenland prijzen hebben
de overwinning en de winnaar gelau- mooiste en ijverigste meisje en kroon- Het was het huisje van Nazareth van de gewonnen. Met een dergelijke keuze
werd wordt door de vorst van Rab. Mu- den haar met een wijnrank. Het hele Heilige Maagd Maria, dat de engelen uit garandeert het filmfestival dat alleen
sici en vendelzwaaiers dragen bij aan oogstfeest draaide vervolgens om haar. angst voor de Turkse veroveraars naar de allerbeste documentaires worden
de sfeer, en alle deelnemers, gekleed De bewoners van Vinodolski hebben Trsat hadden overgebracht. Het bleef vertoond. Na de filmvertoning is er ge-
in middeleeuwse kostuums, kunnen besloten die traditie nieuw leven in te daar drie jaar en zeven maanden staan. legenheid uw indrukken te delen met
meedoen aan de grote parade door de blazen en op een moderne manier het Na die tijd ging het huisje verder naar de andere gasten en te genieten van
straten van het stadje. Met de Rapska verleden te gedenken. Dit keer staat de Lorreto, wat ook de oorspronkelijke optredens van topartiesten.
fjera brengen de inwoners van Rab de gast in het middelpunt, die kan genie- eindbestemming was. Om de bewoners
oude glorie van hun stadje opnieuw tot ten van autochtone delicatessen, eco- van Trsat te troosten, liet vorst Martin www.liburniafilmfestival.com
leven. logische producten, allerlei volksspelen Frankopan op de plek waar het huisje
en folkloremuziek. stond een franciscanenklooster bou-
www.fjera.hr wen. Tegenwoordig ligt er in Trsat een
www.tz-novi-vinodolski.hr Mariaheiligdom dat bekend is vanwege
de vele gebedsverhoringen en het grote
aantal bedevaartgangers dat het be-
zoekt, vooral op 15 augustus, de dag
van Maria Hemelvaart.

www.rijeka-nadbiskupija.com

26 www.croatia.hr KVARNER KVARNER www.croatia.hr 27
WIJNDAGEN OP MARUNADA DAGEN VAN NIEUWJAARS
HET EILAND KRK Lovran DE OLIJF SPEERVISSEN
09/10 - 25/10
Vrbnik Punat Mali Lošinj
28/08 - 29/08 10/10 - 19/10 28/12 - 30/12

Fotografie: Rino Gropuzzo Fotografie: Ana Slamek Fotografie: Ernest Bonifačić Fotografie: Miro Andrić

Tot de Kroatische wijnen die we met De maruni van Lovran behoren tot de Het is moeilijk je de Adriatische Zee Het monument voor de speervisser op
trots presenteren aan de rest van de meest kwalitatieve kastanjes ter we- voor te stellen zonder de geur van olij- een van de stadspleinen laat zien hoe
wereld behoort ook zeker de wijn uit reld. De soort is endemisch in Kvarner. ven en de smaak van olijfolie. Olijven belangrijk deze sport is voor de be-
Vrbnik. De wijnbouwers uit dit plaatsje Hij ontstond door de kruising van kas- worden in de Adriatische keuken zeer woners van Lošinj. Dankzij het milde
heten u dan ook van harte welkom. Ie- tanjes uit het Verre Oosten, die meege- gewaardeerd en het is daarom ook niet mediterrane klimaat kan Lošinj elk jaar
der jaar in augustus verzamelen zich nomen waren door de plaatselijke zee- vreemd dat in Punat op het eiland Krk van het speervissen een onvergetelijke
alle wijnliefhebbers, zowel de produ- vaarders, en de aanwezige autochtone de Dagen van de Olijf worden gehou- wedstrijd maken, die vlak voor het nieu-
centen als diegenen die gewoon willen soorten. De bewoners van Lovran zijn den. Tijdens dit evenement worden alle we jaar plaatsvindt. De Nieuwjaarscup
genieten van de heerlijke wijn, op de uiterst trots op hun kastanjes en heb- kwaliteiten van deze geneeskrachtige bestaat eigenlijk uit twee wedstrijden:
Wijndagen van Vrbnik. Er worden de ben er drie weekenden aan gewijd in vrucht gepresenteerd. Het is een unieke de Nieuwjaarscup voor steden en de
hele dag door presentaties gehouden oktober. Het eerste weekend van de kans mee te doen aan de olijvenoogst Europacup voor landen. Beide cups zijn
en er kan geproefd worden. Je kunt hier Marunada vindt plaats in Lovran, de en je een deel te voelen van het alle- even interessant, want iedere duik laat
uit de eerste hand kwaliteitswijn kopen andere twee in de omliggende dorpen daagse leven op het eiland. Terwijl je je ademloos achter en brengt het pu-
en ook de overige culinaire delicatessen Liganj en Dobreć. Op het feest worden plukt worden er tussendoortjes bereid bliek in verrukking. Het is een kans om
van Krk proberen. Naast dit proefplezier allerlei producten gemaakt van kastan- en muziek gemaakt maar je hoeft in het gezelschap van buitengewoon
is er ook een tentoonstelling waar de jes aangeboden, zoals de traditionele niet bang te zijn dat je tekort komt; ‘s moedige mensen en in een ware sport-
wijnbouwers van de streek hun appara- gebakken kastanje, diverse andere avonds volgt er een weelderige dis. De sfeer het nieuwe jaar in te gaan.
tuur en gereedschappen tentoonstellen kastanjegerechten en allerlei soorten beste koks uit het hele land komen daar
en waar wijnbouwtechnieken worden zoetigheden. Maar niet alle delicates- om maaltijden te bereiden met olijven, www.cres-losinj.net/udica
getoond die in de huidige industriële sen zijn gemaakt van kastanjes: de die ook u kunt proeven.
productie niet meer in gebruik zijn. bezoekers kunnen ook genieten van
kruidenbitters en rakija op basis van www.tzpunat.hr
www.vrbnik.hr honing en jonge wijn uit de streek.

www.tz-lovran.hr

28 www.croatia.hr KVARNER KVARNER www.croatia.hr 29
DAG VAN DE ADEL HET SPROOKJESFESTI-
Dubovac VAL VAN OGULIN
11/05 - 05/06 Ogulin
11/06 - 14/06

Fotografie: Igor Čepurkovski Fotografie: Ankica Puškarić

Twee weken per jaar verandert Dubo- Alleen al het noemen van de naam
vac in een middeleeuws stadje. Het Ivana Brlić Mažuranić doet het hart van
viert dan de lange, bonte geschiedenis kinderen sneller kloppen. Haar naam is
van de stad, met zijn rumoerige han- verbonden met talloze avontuurlijke fi-
delswezen. Al lang voordat Karlovac guren uit Kroatische sprookjes. Stribors
bestond organiseerden de bewoners woud, de ongehoorzame Tintilinić en
van deze streek de “grote markt” (ve- de nieuwsgierige Potjeh op zoek naar
liki sajam). Als je over die markt loopt de waarheid etc. Ivana Brlić Mažuranić
maak je kennis met de middeleeuwse is onze populairste en meest vertaalde
tradities, ambachten, spelen, gerech- schrijfster. Haar verhalen brengen kin-
ten en wapens. Verklede acteurs en deren in verrukking en doen volwas-
muzikanten vermaken je, en hande- senen zich verbazen over haar onuit-
laren en ambachtslieden lokken je als puttelijke fantasie. De bewoners van
middeleeuwse narren naar hun kraam, Ogulin eren hun beroemde stadsgenote
terwijl ridders in harnas en soldaten in met het Festival dat de stad omtovert in
oude gevechtsformaties moedig strij- een sprookjeswereld. Er komen allerlei
den om je aandacht. Wie weet heb je toneelgroepen naar Ogulin en schrijvers
geluk en galoppeer je op een schimmel en muzikanten, er worden voorstellin-
naar de hoge toren om daar je prinses gen gehouden, tekenfilms vertoond en
te bevrÿden! workshops voor kinderen gehouden om
de creativiteit te stimuleren en vleugels
www.karlovac-touristinfo.hr te geven aan de fantasie. Vergeet de
realiteit voor een paar dagen en ga een
weg waar u vergezeld zult worden door
feeën, kabouters, elven en heksen.

www.ogfb.hr

LIKA - K A R L O VA C
LIKA - KARLOVAC www.croatia.hr 31
MIDZOMERNACHTVUUR ZOMER IN SLUNJ KARLSTADT EKO-ETNO GACKA
(IVANJSKI KRIJES) Slunj FESTIVAL Otočac
Banija en Gaza - juli-augustus 25/07
Karlovac
obale Kupe, 23/06 (weekeinden)
13/07

Fotografie: Vedran Skukan Fotografie: Ivančica Cindrić Archief: VVV provincie Karlovac Archief: VVV Otočac

De nacht voor de feestdag waarop de De bewoners van Slunj brengen de lan- Het Karlstadt festival verenigt alle cul- Het Gacka-dal is een waar natuurlijk
geboorte van de heilige Johannes de ge zomerdagen door met veel vermaak. turele activiteiten die er zich in Karlovac kuuroord. Pure berglucht, helder water
Doper wordt gevierd wordt een betove- In juli en augustus zijn er een reeks afspelen in juni en juli. Maar 13 juli is en een overvloed aan geneeskrachtige
rende lichtvoorstelling gegeven. Alsof sportieve en recreatieve evenementen. toch wel heel speciaal en daarom vormt kruiden, die letterlijk zó langs de weg
een wedstrijd wordt gehouden wiens Zomer in Slunj begint met de traditionele die dag ook het hart van het festival. Op kunnen worden geplukt. Dingen die de
midzomervuur het imposantst is, ont- spelen aan de rivier de Korana en gaan die dag wordt namelijk de verjaardag bevolking daar al eeuwenlang koestert.
steken de bewoners van de plaatsjes in het volgende weekend door met aller- van de stad gevierd. Karlovac bestaat Ieder bezoek aan deze streek is een
Bamija en Gaza ieder van hun kant van lei andere sporten, van gewone sporten dit jaar precies 430 jaar en voor die beloning voor lichaam en geest. De
de rivier een vuur, waarvan het licht de als voetbal, beachvolleybal en kegelen gelegenheid zal een waar verjaarsfeest traditionele beurs in Otočac is een kans
nachtelijke hemel in brand zet en alle tot minder bekende sporten als paint- worden georganiseerd, vol amusement om iets van die waarden mee naar huis
aanwezigen het gevoel geeft van God- ball, gewichtheffen, of de brđanijada, en culinaire verrassingen. Kom en feli- te nemen. Bijvoorbeeld de recepten van
delijke aanwezigheid. Uitroepen van de populaire Olympische Spelen van citeer de stad aan de vier rivieren met de streek, met veel honing, genees-
verrukking klinken op uit de massa en oude sporten. Maar daarnaast zet Slunj haar verjaardag! krachtige kruiden, allerlei soorten jam
de midzomervuren, geholpen door een ook cultuur op het programma met een en rakija (brandewijn) en producten
milde bries, blazen de vonken hoog de reeks tentoonstellingen, avonden met www.karlovac-touristinfo.hr van wol en hout. En op deze beurs, de
lucht in. jonge muziekgroepen, boekpromotie Gačanski sajam, komt u al die dingen
sen een kunstenaarskolonie. Geniet van tegen.
www.karlovac-touristinfo.hr de Zomer van Slunj!
www.tz-otocac.hr
www.tz-slunj.hr

32 www.croatia.hr LIKA - KARLOVAC LIKA - KARLOVAC www.croatia.hr 33
INTERNATIONAAL HERFST IN LIKA
ZOMERCARNAVAL Gospić
VAN SENJ 03/10 - 04/10
Senj, 03/08 - 08/08

Fotografie: Foto Kebar Fotografie: Ivica Šubarić

De bewoners van Senj leven zo’n beetje De schoonheid van het gebergte van
voor hun carnaval. Maanden van tevo- Lika doet ons vergeten waar we van-
ren beginnen de voorbereidingen voor daan komen en waar we naartoe gin-
de grote optocht door het centrum van gen. De sprookjesachtige sfeer doet
het stadje. Er worden allerlei maskers je terugkeren naar andere tijden. Die
bedacht, gezamenlijk of individueel, belevenis biedt ons ook de manifesta-
het maakt niet uit. Het enige dat iets tie Herfst in Lika, die gehouden wordt
uitmaakt is dat het een zo bont en vro- in Gospić. De centrale gebeurtenis is
lijk mogelijke stoet wordt. De dagen de expositie waar bezoekers zich een
voor het carnaval of “het bal”, zoals de beeld kunnen vormen van het potenti-
mensen het hier noemen, wachten de eel van de kleine bedrijven en onderne-
bewoners van Senj gespannen op het mers van Lika. De expositie laat ook de
moment van de opening, wanneer die traditionele kenmerken van de streek
spanning zich zal ontladen als vuur- zien, zoals de voedingswaren, de ge-
werk in de lucht. bruiksvoorwerpen en de decoraties
die de bewoners van Lika sinds men-
www.tz-senj.hr senheugenis maken. Muziekverenigin-
gen maken de expositie compleet met
muziek die de oorspronkelijke sfeer van
Lika oproept.

www.licko-senjska.hr

D ALM ATI Ë -
R E G I O ZAD AR
34 www.croatia.hr LIKA - KARLOVAC
DAGEN VAN FESTIVAL VAN THEATERZOMER FESTIVAL VAN DE
DE BLOEMEN KONINKLIJKE STEDEN VAN ZADAR ZEEORGELS -
Sv.Filip i Jakov
Biograd
Zadar MITRA ZONATA
27/06 - 28/06 29/06 - 03/08 Zadar, 30/06
24/04 - 26/04

Archief: VVV Sv.Filip i Jakov Archief: VVV Biograd n/m Fotografie: Željko Karavida Fotografie: Stjepan Felber

Al voor het negende jaar op rij staat Biograd won vorig jaar de prestigieuze In de ambiance van oude Zadarse De zeeorgels van Zadar is een belang-
de maand april in het plaatsje Sv. Fi- prijs “Srebrni cvijet Europe” (Zilveren bouwwerken die bezoekers van de wekkend architectonisch meesterwerk,
lip i Jakov in het teken van bloemen. Bloem van Europa), waarmee het zich Adriatische kust al eeuwenlang in ver- dat wereldwijd bekend is geworden.
Je kunt er drie dagen lang opgaan in presenteert als een van de meest aan- rukking brengen, vindt een programma Deze orgels worden niet bespeeld door
de bedwelmende geuren van bloe- trekkelijke toeristische bestemmingen plaats dat uw vakantie tijdens de zo- mensenhanden, maar door de zee. Ie-
men en versteld staan van weelderige op het “Oude continent”. Biograd streed mermaanden een speciaal cultureel dere golf die op de promenade van Za-
kleurencollages. Adem diep in en laat mee met zijn zomerfestival, dat wordt karakter zal geven. Het programma is dar slaat produceert een ander geluid,
je vervoeren door de uitgesproken gehouden op de straten van het oude gewijd aan theater in het algemeen, waardoor een oneindige natuurlijke
schoonheid van de natuur die door stadscentrum. Dit Festival van de ko- wat betekent dat u bijvoorbeeld de ene symfonie ontstaat, eeuwig klinkende
mensenhanden is geordend. Op het ninklijke steden is een unieke presen- avond van een toneelvoorstelling kunt muziek die uw vakantie zal omlijsten.
Bloemenfestival van de regio Zadar kan tatie van duurzame ontwikkeling. Deel- genieten, en de volgende dag van een Eens per jaar zijn de akkoorden die de
je meedoen aan ecoworkshops, pre- nemers presenteren oude ambachten, danschoreografie. Maar de Theaterzo- orgels maken begeleiding bij een op-
sentaties en bloemschikwedstrijden, er ecologische producten en souvenirs mer van Zadar staat net zo goed open treden van de beste musici van Kroa-
is verder ruimte voor het inwinnen van en het evenement wordt met prachtige voor muziek, waardoor u er zeker van tië. Een zeilboot vormt hun podium. De
adviezen en mogelijkheid tot het bezoe- bloemenarrangementen gedecoreerd kunt zijn dat er topmuzikanten uit bin- zangers en muzikanten brengen in deze
ken van tentoonstellingen, lezingen of op een speciale tentoonstelling van nen- en buitenland hun opwachting volmaakt mediterrane sfeer hun groot-
modeshows. De bloem is altijd al het bloemen en landschapsinrichting. zullen maken. ste hits ten gehore onder begeleiding
mooiste geschenk geweest en zal dat van de muziek van de golven.
ook altijd blijven. www.biogradnamoru.hr www.hkk-zadar.hr
www.tzzadar.hr
www.sv-filipjakov.hr

36 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO ZADAR DALMATIË - REGIO ZADAR www.croatia.hr 37
DE MUZIEKAVONDEN IN KOOKWEDSTRIJD CULTUURZOMER VAN HOE LEEFDEN EN WERK-
ST. DONATUS “NINSKA HET EILAND UGLJAN TEN ONZE VOOROUDERS
Zadar ŠOKOLIJADA” Preko, Ugljan, Kali, Kukljica
Sv. Filip i Jakov
02/07 - 05/08 Nin, 19/07 23/07 en 06/08
20/07 - 20/08

Fotografie: Vladimir Ivanov Archief: VVV Nin Fotografie: Valentin Bakota Fotografie: Klara Eškinja Glavan

De kerk van St. Donatus is het be- De traditie van het bereiden van šokol Als u beslist uw vakantie door te brengen De cultuurverenigingen die actief zijn
kendste monument van Zadar. Haar (een gerecht met droog vlees) in de ge- op het eiland Ugljan, is er één ding ze- in de streek rond Sveti Filip i Jakov,
grootsheid en imposante akoestiek zijn bieden rondom Nin dateert nog uit de ker: het wordt niet saai. In alle plaatsen laten het leven en de gewoontes van
de redenen dat er juist hier een klas- 17e eeuw. Ook vandaag de dag bewaart worden evenementen georganiseerd, de mensen uit deze streek zien door
siek muziekfestival wordt gehouden. ieder gezin nog zorgvuldig zijn geheime waardoor u iedere dag een ander plaats- middel van dans en zang. De wijd en
In het kader van de Muzikale avonden recept voor de bereiding van die heer- je kunt bezoeken. Zo kunt u in Brižićev zijd bekende cultuurverenigingen zoals
in de kerk van St. Donatus zullen er lijke gerechten met varkensvlees. De dvor poëzieavonden bezoeken en wor- Sv. Ivan Glavosijek uit Raštane Donje
concerten worden gehouden met mu- gerechten verschillen van huis tot huis den er in Ugljan een zeilregatta, de nacht en Maslina uit Turanj evenals de gast-
ziek uit de middeleeuwen, renaissance en juist die traditie vormt de aanlei- van de visserslampen (Čeprdljenska noć heren, het mannenkoor Cantus, bieden
en vroege barok. Op die manier geeft ding voor het jaarlijkse evenement in ribarskih ferala), een bootjesdefilé en ook een interessante culturele bele-
het festival zijn gasten gevoel voor de Nin, waarbÿ de kookwedstrijd centraal een antiekbeurs gehouden. Alle mo- ving. De leden van leerlingenvereniging
waarde die deze muziek heeft. Con- staat. De voorbereidingen beginnen al gelijke visspecialiteiten van de streek Đardin laten het talent van de jongere
certen in een dergelijke sacrale sfeer in januari met de bewerking van het kunnen geproefd worden tijdens de Vis- generatie zien, en het hele evenement
bieden de luisteraars bovendien ook vlees. Op de wedstrijd zelf hangt een sersnachten van Kali (Kualjske ribarske wordt uiteraard verrijkt met gerechten
een spirituele ervaring. De melodieën vrolijke sfeer, die doet denken aan een noći). In Kukljica wordt het Feest van van de heerlijke lokale keuken.
dringen diep door in geest en hun har- heuse sportwedstrijd en die culmineert onze lieve Vrouwe van de Sneeuw ge-
monie zorgt voor contact met een an- in het uitroepen van de winnaar en het houden, waaraan wel honderd scheepjes www.sv-filipjakov.hr
dere wereld. Sluit je ogen, adem diep in proeven van de bereide gerechten. in een traditionele processie deelnemen,
en geef je over aan de muziek en haar Omdat het recept strikt geheim is, is en de lovende commentaren op het feest
Priješka legrica in Preko kunnen al op de
krachtige,ontspannende werking. deze Šokolijada de enige kans voor de
veerboot uit Zadar gehoord worden. De
buitenwereld om dit unieke traditiona-
evenementen die op het eiland Ugljan
www.donat-festival.com legerecht te proeven.
worden georganiseerd zijn niet echt voor
de avontuurlijke vakantiegangers onder
www.nin.hr
ons, maar vormen wel een paradijs voor
hen die nieuwsgierig zijn naar de cul-
tuur van het eiland dat hen gastvrijheid
verleent.

www.preko.hr
www.ugljan.hr
www.kali.hr
www.kukljica.hr

38 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO ZADAR DALMATIË - REGIO ZADAR www.croatia.hr 39
VOORSTELLING “DE FESTIVAL VAN DE ZOMER OP PAG NACHT VAN
KROATISCHE KRONING” STRAATKUNSTENAARS Pag BIOGRAD
Nin “KALELARGART” 01/08 - 13/08
Biograd
25/07 Zadar, 29/07 - 31/07 04/08

Fotografie: Željko Mršić Archief: VVV Zadar Fotografie: Josip Fabijanić Archief: VVV Biograd n/m

Deze voorstelling laat de kroning zien De straten van de stad vormen een Het renaissancestadje Pag is in au- Waar ze ook worden gehouden, de zo-
van de bekende Kroatische vorst Bra- zone van vrijheid en onbelemmerde gustus gastheer van het Festival van merfeesten aan de Adriatische kust zijn
nimir en is een gelegenheid om de ko- expressie. Daarom is het altijd goed de Klassieke Muziek (Festival ozbiljne evenementen die niet gemist mogen
ninklijke geschiedenis van Kroatië beter om er kunstenaars en creatievelingen glazbe) onder leiding van de wereld- worden. De atmosfeer die er heerst
te leren kennen. Nin, de zetel van de te zien, vooral als het gaat om een oud beroemde Kroatische pianist Lovro kan nergens anders ter wereld worden
Kroatische vorsten, vormt het histori- stadscentrum zoals de Kalelarga van Pogorelić. Hij streeft naar een kwali- geëvenaard, zoals het feest van Bio-
sche decor van de voorstelling. De pre- Zadar. De talloze acrobaten, jongleurs, tatief hoogstaand festival om het leven grad ook laat zien. Kom naar Biograd
romaanse kerk Sv. Križ uit de 9e eeuw, vuurspuwers, goochelaars, koorddan- van de inwoners van Pag en hun gasten en dans tot de ochtend op muziek die
bekend als de kleinste kathedraal ter sers, performers, schilders, designers te verrijken. Pogorelić haalde daarom al door verschillende culturele verenigin-
wereld, voert u terug naar oude tijden en graffitikunstenaars veranderen de vele topmusici naar het festival op Pag gen, muziekgroepjes en bands wordt
van koninklijke roem. Het was vorst stad drie dagen lang in een wereld en zal dat dit jaar weer doen. De komst uitgevoerd. Er wordt een heel scala aan
Branimir die in 879 een brief van paus op de grens van de werkelijkheid. De van het Julliard Quartet uit de Verenig- gerechten aangeboden die u terugvoe-
Johannes VII ontving, die de erkenning ontspannen sfeer van de straatcultuur de Staten is al aangekondigd, evenals ren naar de oorspronkelijke smaken en
van de Kroatische staat betekende als zal niemand ontgaan en verdient uw de komst van celliste Kajana Pačko, het geuren van de Dalmatische keuken.
officiële staat binnen het christelijke oprechte aanmoediging. Moskous Brahms Trio en het ensemble Dit feest van Biograd zal er zeker voor
westen. De voorstelling voert u naar Capella Istropolitana. zorgen dat u zich ontspant, goed eet en
deze belangrijke dagen van onze ge- www.rmc-zadar.com zich laat meeslepen in zorgeloos amu-
schiedenis en biedt een ervaring die www.pag-tourism.hr sement.
niet snel zal worden vergeten.
www.biogradnamoru.hr
www.nin.hr

40 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO ZADAR DALMATIË - REGIO ZADAR www.croatia.hr 41
NACHT VAN DE TRADITIES VAN SALI DE ZOMERSPELEN BEDEVAART OP MARIA
VOLLE MAAN (SALJSKE UŽANCE) VAN PAKOŠTANE HEMELVAART
Zadar Sali, Dugi otok Pakoštane Starigrad-Paklenica
06/08 07/08 - 09/08 08/08 - 09/08 15/08

Archief: VVV Zadar Fotografie: German Grbin Fotografie: Jakov Đinatić Fotografie: Šime Strikoman

In de nacht van de volle maan wordt er Als de schepen van Sali de haven van Pakoštane trilt op zijn grondvesten van De grootse ambiance van het Velebit-
op de boulevard van Zadar het vreed- Zadar binnenvaren en er van het dek het gejuich van de supporters als de gebergte en het onmiddellijke contact
zaam samenleven van eilandbewoners vrolijke muziek van Tovareća mužika eerste sporters opkomen, of dat nu op met de natuur vormen voor gelovigen
en bewoners van het vaste land gevierd. (boerengezelschap “Ezelsorkest”) klinkt, het vasteland is, of op zee. Met de op- op deze bedevaart een spirituele erva-
Bewoners van deze streek zijn trots op is dat het teken dat het Feest van Sali komst van deze sporters, die niet altijd ring die later maar moeilijk na te vertel-
het harmonisch samenleven van de is begonnen, een feest dat bekend in superconditie zijn, begint het Toer- len is. Op de dag van Maria Hemelvaart,
twee culturen. Ze leven al eeuwenlang is langs de gehele Adriatische kust. nooi van de Oude Spelen. Spelen als 15 augustus, trekken gelovigen op be-
tot wederzijdse tevredenheid in sym- In vrolijke sfeer wordt iedereen in de touwtrekken, ezelsraces, het opduiken devaart naar het kerkje van de Moeder
biose, profiterend van elkaars handel. straten van Zadar opgeroepen mee te van zeekomkommers en zaklopen vor- Gods (crkvica Majke Božje), een heilig-
Met dit feest worden alle bezoekers op- doen met drie dagen feest en ontspan- men gegarandeerd aanleiding tot veel dom voor de bevolking aan de voet van
geroepen te voelen hoe dit leven eens ning. De volgende avond al wekken de hilariteit. Het is vooral interessant dat de Velebit en voor bergbeklimmers. Het
was. Op de boulevard gaan de lichten geuren van de Vissersnacht een on- de meeste deelnemers toeristen zijn, kerkje ligt op veilige afstand van de be-
uit, lampionnen en kaarsjes worden weerstaanbare eetlust op. Er zijn zoveel bezoekers van Pakoštane, die besloten schaving op de grootste hoogvlakte van
ontstoken en de mensen ontmoeten visspecialiteiten dat je niet weet waar hebben de legendarische Dalmatische Velebit, Veliki Rujan. Bij terugkeer van
elkaar bij volle maan. Er wordt gepraat je moet beginnen. De milde atmosfeer competitiedrang aan den lijve te on- de bedevaart wacht de pelgrims in Sta-
en genoten van de onweerstaanbare lo- van de Dalmatische nachten wordt op- dervinden. Natuurlijk verovert het win- rigrad een feest op de promenade. Na
kale specialiteiten en kwaliteitswijnen. geluisterd door muziek van traditionele nende team een prijs, maar die wordt de spirituele beleving is dit een ideale
Het prachtige schaduwspel dat hierbij zangkoortjes. Sportliefhebbers kunnen meestal broederlijk gedeeld met de gelegenheid om ook aan het lichaam te
ontstaat, zorgt voor een sfeer die niet onalledaagse sporten uitproberen, die andere deelnemers. denken met het voedsel van de streek,
snel zal worden vergeten. op de derde dag van het Feest aan de en te dansen tot de ochtendstond.
beurt komen. Het evenement eindigt www.pakostane.hr
www.tzzadar.hr met de populaire Nacht van Sali met www.rivijera-paklenica.hr
optredens van bekende artiesten. Als
toegift zal op zondag de traditionele
Ezelsrace plaatsvinden, een spectacu-
laire race met ezels, die gegarandeerd
onvergetelijk amusement biedt.

www.dugiotok.hr

42 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO ZADAR DALMATIË - REGIO ZADAR www.croatia.hr 43
HET ZOMERCARNAVAL ZADAR MORE BIOGRAD BOAT AND
VAN PAG Zadar CHARTER SHOW
Pag september/oktober Biograd
24/08 - 26/08 23/10 - 26/10

Fotografie: Josip Fabijanić Fotografie: Filip Brala Archief: VVV Biograd n/m

Het is de moeite van het vermelden Hoe is het om te leven aan zee, met De Nautische Herfstbeurs van Biograd
waard dat het zomercarnaval op het de cycli van eb en vloed en afhankelijk is de aangewezen plaats om alle moge-
eiland Pag het oudste carnaval van het te zijn van de windrichting? Misschien lijke informatie te verzamelen die te ma-
Adriatisch gebied is. Alleen die traditie klinkt het een beetje vreemd, maar de ken heeft met de recreatieve zeevaart.
al vormt een garantie dat de bezoekers mensen die aan zee wonen willen niet Je kunt er contracten sluiten, maar je
hier iets onalledaags zullen beleven. anders. De zee is hun leven, hun groot- kan je ook gewoon goed vermaken. Het
Het carnaval duurt drie dagen. Op de ste liefde en hun beste vriend. Dit alles rooster van de Beurs is zo opgesteld dat
eerste dag vindt de feestelijke optocht wil deze manifestatie laten zien. Hier er tijd voor werk is, maar ook voor ple-
plaats en op de laatste dag, 26 augus- wordt de traditie van het leven aan zee zier. Overdag biedt de Beurs seminars
tus, worden er grote prijzen uitgereikt gevierd met maquettes van schepen, voor experts en bijeenkomsten van al-
voor de mooiste maskers. De sfeer blijft met poëzie en muziek op de dichters- lerlei zeevaartclubs. Maar als al het se-
de hele tijd goed door optredens van en kooravonden. Ze wordt ook gevierd rieuze werk gedaan is, beginnen overal
kinderkoren en muziekverenigingen in geur en smaak met de bereiding van in de stad de concerten en andere eve-
en de liefhebbers kunnen meedoen visspecialiteiten op het centrale plein nementen, waardoor iedere bezoeker
aan de traditionele reidans, de Paško en met oude ambachten en vergeten na een dag vol serieuze zaken volledig
kolo, begeleid door het koperblaas- vaardigheden als kalfaten, het knopen tot ontspanning kan komen.
orkest van de stad. Het einde van het van vissersnetten, touwslaan en het
carnaval is meteen ook het meest in- leggen van knopen. Natuurlijk wordt www.marinakornati.com
teressante deel ervan: de verbranding er ook gestreden om de dominantie
van mesopust (carnavalspop) Marko op op zee met de regatta Zadarska koka,
het stadsplein, waarmee, zo gelooft het waaraan iedereen die moedig genoeg
volk, het kwaad voor het hele volgende is mag meedoen.
jaar wordt weggejaagd.
www.tzzadar.hr
www.pag-tourism.hr

44 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO ZADAR DALMATIË - REGIO ZADAR www.croatia.hr 45
ECO-ETNO BEURS INTERNATIONAAL
Skradin KINDERFESTIVAL
01/05 Šibenik
20/06 - 05/07

Fotografie: Duško Jaramaz Fotografie: Ante Baranić

Op de plaats waar de rivier de Krka In juni en juli wordt Šibenik een kin-
in de Adriatische Zee stroomt, ligt het derstad, waar kinderlijke fantasie en
stadje Skradin, een romantisch en creativiteit het voor het zeggen hebben.
bijzonder Dalmatisch stadje, waar de Ook dit jaar is de stad weer de gast-
mensen open en gastvrij zijn. Dat kunt heer van de “kinderwereld”; de straten
u zelf meemaken op de eco-etno beurs, zijn voor de kinderen en de bezoekers
waar je alles te weten kunt komen over zullen, net zoals de afgelopen veertig
de cultuur en de geschiedenis van de jaar, worden herinnerd aan de waarde
streek. Op de beurs worden traditionele van kinderspel, vrolijkheid en goedheid.
ambachten, sieraden, klederdracht, Naast alle oude tradities waar Šibenik
handwerk en ecologische voedingswa- om bekend staat, is ook het Internatio-
ren gepresenteerd. nale Kinderfestival een unieke culturele
manifestatie van wereldformaat, waar-
www.skradin.hr bij de stadspleinen aan de creativiteit
van kinderen worden overgelaten en
in het teken staan van alle soorten van
kinderkunst. Het Festival rust op drie
peilers: shows van binnen- en buiten-
landse kindergroepen, allerlei work-
shops waarin kinderen hun creativiteit
kunnen uiten en ten slotte een educa-
tief deel met debatten over vraagstuk-
ken als de esthetische opvoeding van
kinderen. Šibenik zou gedurende deze
twee weken een niet te missen reisdoel
moeten zijn voor iedereen die zÿn kin-

DALMATIË -
derlijke kant nog niet vergeten is, en
misschien nog wel meer voor diegenen
die hun speelse kindertijd wel vergeten

RE G I O Š I B EN I K zijn.

www.mdf-si.org

DALMATIË - REGIO ŠIBENIK www.croatia.hr 47
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 47
TRADITIONELE FESTIVAL VAN DE AVONDEN VAN DE DAL- BRADERIE IN HET MID-
EZELSRACE PLATTELANDSCULTUUR MATISCHE CHANSONS DELEEUWSE ŠIBENIK
Knin, Rape Šibenik Šibenik
Tribunj
15/08 - 17/08 21/08 - 22/08 19/09 - 21/09
01/08

Fotografie: Šime Strikoman Fotografie: Damir Mijakovac Fotografie: Jozica Krnić Fotografie: Ante Baranić

Iedere plaats heeft z’n eigen feest. En Dit festival is ideaal voor iedereen die Nergens anders op de wereld kun je Opnieuw knallen de beroemde kanon-
ieder feest heeft z’n eigen sfeer. Voor genoeg heeft van de stad en die in een muziek horen die ook maar een beetje nen op de boulevard van Šibenik, op-
Tribunj en z’n gasten is dat de ezels- natuurlijke omgeving de traditionele lijkt op de Dalmatische liederen. Dat nieuw zal er rook opstijgen, maar dit
race, een bron van uitbundige vrolijk- dorpscultuur wilt beleven. Het festival is één van de redenen waarom ze zo keer niet om de stad te verdedigen
heid en plezier. De race, die begin au- is volledig open en het accent ligt op worden gewaardeerd, niet alleen door tegen een vijand op zee, maar als on-
gustus plaatsvindt, trekt veel publiek. een leven zonder stress en knellende musici, maar ook door andere muzie- derdeel van het evenement Braderie in
Het lijkt op het eerste gezicht niet zo tijdsschema’s. Je leert wat voor werk kliefhebbers. De Dalmatische melo- het middeleeuwse Šibenik, waarin het
moeilijk: wie het eerst op zijn ezel over er allemaal in een dorp te doen is, je dieën zijn kenmerkend voor het Adri- cultuurhistorische erfgoed van de stad
de streep komt, wint. Maar het is al een leert de vruchten kennen waarmee de atische gebied. Ze doen denken aan op de straten en de pleinen van het
hele opgave om de ezel überhaupt in natuur de menselijke arbeid beloont, golven die op de rotsen slaan, de zon oude centrum wordt getoond in haar
beweging te krijgen en de weg naar de je kunt meedoen aan workshops en die op de huid brandt en krekels die volle middeleeuwse glorie. Met het pro-
finish is altijd een hilarische komedie bijvoorbeeld traditionele muziek, zang onvermoeibaar hun symfonie tsjirpen. gramma toont de beurs het leven, werk
voor alle bezoekers. en dans leren, of meedoen met de al- Het Dalmatische lied symboliseert het en de culinaire hoogtepunten uit de tijd
ledaagse activiteiten van de inwoners leven, geschiedenis en traditie. De mu- dat Šibenik de grootste Kroatische stad
www.tz-tribunj.hr van Rape. Maar als je wilt kan je ook ziek van de zangkoren is het lied van was. Speciale aandacht gaat uit naar
lekker uitrusten onder een oude eik hun alledaagse leven. Maar de Dalma- oude ambachten en andere kenmerken
of lange wandelingen maken over de tiërs deinzen er ook niet voor terug hun van de traditionele cultuur. Er vinden
weidse bloemenvelden. Het enige wat liederen om te bouwen tot moderne toneelopvoeringen plaats op basis
telt is dat de natuur je raakt en tot rust popsongs. Hoe ze dat doen kun je ho- van verhalen over het middeleeuwse
brengt. ren op de Avonden van de Dalmatische Šibenik; traditionele zangkoortjes en
chanson, die in Šibenik zijn ontstaan ter dansgroepen begeleiden in traditionele
www.eu-krka-knin.hr ere van het 700-jarig bestaan van het kostuums de wandelaars. Jongleurs,
bisdom Šibenik en het verkrijgen van clowns, fanfares, boogschutters en rid-
stadsrechten. ders verhogen de feestvreugde op deze
middeleeuwse straatbeurs.
www.sansona-sibenik.hr
www.sibenik.hr

48 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO ŠIBENIK DALMATIË - REGIO ŠIBENIK www.croatia.hr 49
48 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 49
CROATIA PAASPROCESSIE
BOAT SHOW “HET KRUIS VOLGEN”
Split (ZA KRIŽEM)
28/03 - 05/04 Jelsa, 09/04

Fotografie: Ante Verzotti Fotografie: Paulo Bunčuga

Voor iedereen voor wie schepen een Als u Pasen wilt vieren op het eiland
geliefd vervoermiddel zijn en varen een Hvar, kunt u deelnemen aan een paas-
passie is, is de Croatia Boat Show een viering zoals die al vijf eeuwen wordt
niet te missen evenement. Ieder jaar gehouden. De processie op Witte Don-
komen er meer binnen- en buitenland- derdag en Goede Vrijdag met de naam
se ondernemingen en scheepsbouwers Het kruis volgen, waar de inwoners van
die er hun producten tentoonstellen: het eiland elk jaar op afkomen, wordt al
vaartuigen in alle soorten en maten en 500 jaar gehouden en vervult iedereen
alle voorzieningen voor een verblijf op die eraan meedoet met een onbeschrij-
zee. Maar op de beurs krijg je niet al- felijke spirituele ervaring. Daarom hoeft
leen inzicht in alles omtrent varen en het niet te verwonderen dat de proces-
vaartuigen, er worden ook nautische sie behalve de traditionele deelnemers,
arrangementen voor toeristen aange- de bewoners van Jelsa, Pitva, Krisnik,
boden. De beurs zal ongetwijfeld het Svirče, Vrbanj en Vrboska, ook gelovi-
interessantste nautische evenement gen van heinde en verre aantrekt. De
worden in het Middellandse Zeegebied. processie begint in alle zes de plaatsjes
op het eiland tegelijkertijd en gaat in
www.croatiaboatshow.com dezelfde richting, zodat de processies
elkaar nooit tegen komen. Op geen en-
kel moment zie je dat je eigenlijk deel
uitmaakt van een veel groter geheel,
maar in je hart voel je dat onmisken-
baar.

www.tzjelsa.hr

DALMATIË -
R EG I O S P L I T
DALMATIË - REGIO SPLIT www.croatia.hr 51
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 51
DAGEN VAN HET ZOMERVOORSTELLIN- DE CULTUURZOMER CULTUURZOMER
THEATER OP HVAR GEN OP HVAR VAN MAKARSKA VAN TROGIR
Hvar Hvar Makarska
Trogir
01/05 - 03/05 mei-oktober juni-september
21/06 - 06/09

Fotografie: Ivan Lepen - Lupino Fotografie: Boris Kragić Fotografie: Željko Fistanić Fotografie: Sergio Gobbo

De Kroatische literatuur heeft mede De stad Hvar is trots op haar artistieke De rivièra van Makarska is een deel van De hele zomer door barsten de straten
onderdak gevonden op het eiland Hvar. erfgoed. De schilderachtige sfeer van de Kroatische kust dat niet mag wor- van Trogir van de culturele activiteiten.
In het gelijknamige stadje Hvar worden dit eilandstadje, met een duizenden den overgeslagen door iemand die de Alle bezoekers van Trogir kunnen iets
namelijk jaarlijks de Dagen van het jaren oude geschiedenis en een rijke betovering ervan volkomen wil beleven. vinden wat ze bevalt. Zo zijn er voor de
Kroatische Theater gehouden, die uit- cultuur, zorgen voor een speciale char- Die betovering wordt niet alleen veroor- liefhebbers van wat serieuzere kunst
sluitend aan het geschreven woord zijn me die voor vele kunstenaars onweer- zaakt door de prachtige stranden en de klassieke concerten, uitvoeringen van
gewijd. In enkele dagen laat Hvar op de staanbaar is. Dit is de reden dat Hvar heldere zee. Op vakantie in Makarska kamerorkesten, tentoonstellingen in de
planken zien wat het leven betekent. in de zomermaanden vele toneelgroe- kan ook van een actief cultureel pro- ruimtes van de Moderne galerie en to-
Tal van toneelstukken worden gespeeld pen, muzikanten en folkloregroepen gramma worden genoten. Leer bijvoor- neeluitvoeringen op diverse locaties in
in het oude stadstheater, maar ook op ontvangt uit binnen- en buitenland. beeld de liederen van de zanggroepen het oude stadscentrum. Maar er is ook
andere locaties in de stad. Ze hebben Het gevarieerde culturele programma (klape) kennen, onder begeleiding van voor de liefhebbers van entertainment
gemeen dat het in alle gevallen om be- Zomervoorstellingen op Hvar verrijkt de mandoline en gitaar, op het Festival genoeg te doen gedurende de hele zo-
werkingen van Kroatische literaire tek- vele gasten van het zonne-eiland met van de klapa-muziek, of bezoek een mer met optredens van binnen- en bui-
sten gaat. De Dagen van het Kroatisch cultuur onder een strakblauwe hemel. toneelopvoering of een expositie. Maar tenlandse sterren. Een echt volksfeest
Theater op Hvar zijn niet alleen van ar- als je meer van sport houdt, kun je je zet de puntjes op de i. Denk aan de Vis-
tistiek, maar ook van wetenschappelijk www.tzhvar.hr favorieten aanmoedigen in het street- sersnachten, waar visspecialiteiten op
belang, want de centrale gebeurtenis basketbaltoernooi, de zwemmarathon de straten worden bereid, en het feest
van het evenement is het wetenschap- of de komische wedstrijd de Dikken van de Dag van Trogir.
pelijk congres waar literaire thema’s tegen de Dunnen. En als je dat alles al
worden besproken. De bevindingen hebt gedaan, kun je nog meefeesten op www.tztrogir.hr
van het congres worden later in een een van de feesten van Makarska, zo-
speciale bundel gepresenteerd. Aan als de Vissersnachten, waar iedere vis-
de debatten nemen deskundigen uit de sersbaas zal beweren dat hij de beste
hele wereld deel. De zon en het milde vis van de stad heeft, de Nachten van
klimaat vormen nog een extra stimu- Kalelarga of het Zomercarnaval van
lans om meer te leren over de literatuur Makarska.
van dit volk dat genoeg heeft om over
te schrijven. www.makarska-info.hr

www.tzhvar.hr

52 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO SPLIT DALMATIË - REGIO SPLIT www.croatia.hr 53
52 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 53
DE CULTUURZOMER DE ZOMER VAN FESTIVAL VAN ZOMER VAN SPLIT
VAN VIS CULTUUR EN DE DALMATISCHE Split
Vis AMUSEMENT IN KAŠTELA ZANGGROEPEN (KLAPE) 14/07 - 14/08
21/06 - 12/09 Kaštela, 01/07 - 31/08 Omiš, 03/07 - 25/07

Fotografie: Damil Kalogjera Fotografie: Mario Alajbeg Fotografie: Vlado Zemunik Fotografie: Ante Verzotti

Het eiland Vis ademt een speciale Het zomerprogramma van Kaštela Klapa-liederen hebben de laatste jaren Split verandert ‘s zomers in een stad
mediterrane sfeer. Door zijn speciale staat open voor alle culturele smaken. een ware renaissance beleefd. Dankzij van theaterkunst. Traditioneel concen-
ligging in de Adriatische Zee heeft het Wie van klassieke muziek houdt, kan de vele festivals voor traditionele Dal- treert de Zomer van Split zich op de
eiland ook een interessante geschiede- terecht in kasteel Vitturi, waar de hele matische muziek is haar populariteit opera. Een selectief gezelschap van
nis en traditie. Als één van de verst ver- zomer klassieke concerten en exposi- tot ver buiten Dalmatische proporties operagroepen uit de hele wereld voert
wijderde eilanden in de Adriatische Zee ties plaatsvinden. Wie meer houdt van gegroeid. Een van de manifestaties de prominentste opera’s op. Beroemde
is Vis in het verleden vaak de locatie de traditionele Dalmatische cultuur kan die daaraan hebben bijgedragen is vocalisten vinden extra inspiratie in de
geweest waar zich zeeslagen afspeel- een plekje vinden in het oude stads- het Festival van de Dalmatische Zang- antieke ambiance van het oude stads-
den. De gunstige strategische ligging centrum en tijdens de Avonden van het groepen (Festival dalmatinskih klapa) in centrum, waar de straten van het paleis
maakte het eiland een doelwit in vele Dalmatische lied (Večeri dalmatinske Omiš, dat al dertig jaar lang haar liefde van Diocletianus de perfecte akoesti-
oorlogen. Naast deze rijke geschiedenis pisme) genieten van klapa-muziek. betuigt voor het traditionele geluid van sche setting verzorgen. Naast opera
mag Vis trots zijn op zijn ongerepte na- En voor wie geen genoeg kan krijgen de eilanden en de kust. Omiš verza- valt er op de Zomer van Split ook veel
tuur en de heldere zee, een trekpleister van feesten, zijn er in juli en augustus melt ieder jaar de beste zanggroepen, te genieten op het gebied van toneel-
voor vele toeristen. De Cultuurzomer concerten van de grootste Kroatische niet alleen om de Dalmatische zang te voorstellingen, ballet en exposities. De
van Vis brengt dit alles samen: muziek, popsterren. Voor elk wat wils! koesteren en te promoveren, maar ook laatste jaren doen de organisatoren ook
theater, geschiedenis en architectuur. om het te moderniseren. Deze muziek- steeds meer aan promotie van moderne
Het vindt plaats op allerlei aantrekke- www.kastela-info.hr stijl trekt namelijk steeds meer jonge kunstvormen als jazzconcerten, film-
lijke locaties, zoals Kut, Baterija en de getalenteerde muzikanten aan, die er vertoningen, straattheater en perfor-
St. Nicolaaskerk. Eeuwen van cultuur hun verfrissende, jeugdige energie in mances. De ideale keuze voor iedereen
doorweven de ambiance van het eiland leggen. die net zoveel geniet van de zee als van
en bieden een unieke vakantie. de topkunst.
www.fdk.hr
www.tz-vis.hr www.splitsko-ljeto.hr

54 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO SPLIT DALMATIË - REGIO SPLIT www.croatia.hr 55
54 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 55
CULTUURZOMER DE ALKA VAN SINJ BEDEVAART OP TIEN DAGEN
VAN OMIŠ Sinj MARIA HEMELVAART DIOCLETIANUS
09/08
Omiš Sinj Split
25/07 - 22/08 15/08 15/08 - 25/08

Fotografie: Vlado Zemunik Fotografie: Sergio Gobbo Archief: VVV Sinj Fotografie: Ante Verzotti

Omiš barst in de zomer van de cultu- Het traditionele ridderspel Sinjska alka Honderdduizenden gelovigen verzame- Hoewel het paleis van Diocletianus al
rele evenementen. Van serieuzere pro- is een levend monument, dat al in 1715 len zich ieder jaar op 15 augustus, de iets laat zien van de indrukwekkende
gramma’s, zoals concerten en recitals werd gehouden om de overwinning te gedenkdag Maria Hemelvaart, in Sinj geschiedenis van Split, wil de stad haar
in de kerken van Omiš en het francis- gedenken van de bevolking van het ge- waar het grootste Mariaheiligdom staat, gasten op nog indrukwekkender wijze
canenklooster, toneelopvoeringen op bied rondom de riever de Cetina op het het heiligdom van de Heilige Maagd van laten kennismaken met haar 1700 jaar
de stadspleinen en verschillende expo- Turkse leger. De bevolking van Sinj eerde Sinj. Dit heiligdom is het centrum ge- geschiedenis. Tien dagen lang keert de
sities en literaire avonden tot aan volks- toentertijd de heldendaden met een spel, worden voor alle gelovigen in Dalmatië, stad terug naar haar antieke verleden.
feesten en amusementsprogramma’s waarin de ridders die zelf ook aan de die vanuit hun woonplaats urenlang lo- Door de straten van het voormalige pa-
zoals de Piratenavonden (Gusarske strijd hadden deelgenomen met elkaar pen naar Sinj, de stad die geschiedenis leis paraderen voorbijgangers in toga
wedijverden. Later namen aan de “Alka”
večeri), Idiote sprongen (Ludi skokovi), schreef in haar verdediging tegen de en tunica, over de boulevard gaat een
hun nakomelingen deel, de erfgenamen
een zwemmarathon, carnaval en de In- Turken. Ook u kunt meedoen aan de optocht van oude koetsen die keizer Di-
van de heldendaden, en die traditie loopt
ternationale Dag van de Arbeid - Omiš nachtwake, de ochtendmis en de mas- ocletianus naar Peristil brengt, waar hij,
door tot op de dag van vandaag. Op au-
biedt werkelijk een breed scala aan sale processie door de straten van Sinj. net als toen, zijn burgers zal toespre-
thentieke locaties, zoals de vesting Grad,
interessante evenementen. Maar het Luister samen naar de Heilige Mis en ken. Door de smalle steegjes verspreidt
het fort Kamičak, het Alka-kasteel en de
bekendst en meest geliefd is misschien Alka-renbaan wordt door de huidige be- neem de spirituele rijkdom mee die hier zich de verleidelijke geur van de medi-
toch het Festival van de Dalmatische volking een driehonderd jaar oude traditie al drie eeuwen in ere wordt gehouden. terrane keuken, alsof u nooit de 21ste
Klapa’s (zanggroepen), dat langs de in stand gehouden, die symbool staat eeuw bent ingestapt.
hele Dalmatische kust een geweldige voor heldendom en vrijheidsdrang. De www.gospa-sinjska.htnet.hr
reputatie heeft. Het winnen van het driedaagse manifestatie culmineert in de www.visitsplit.com
festival is voor veel artiesten een op- bekende strijd van de ridders om de alka
stap naar een topcarrière in binnen- en (de ring). De ridders nemen het natuurlijk
buitenland. Als u de crème de la crème niet letterlijk tegen elkaar op, maar doen
van de klapa-muziek wilt zien en horen, mee in een competitie ringsteken vanaf
is het festival van Omiš de juiste plaats een paard in galop. Wie de meeste punten
voor u. verzamelt is de winnaar en krijgt alle eer
van zijn heldhaftige voorvaders. Als her-
www.tz-omis.hr innering aan een van de meest bekende
momenten in de Kroatische geschiedenis,
neemt de Alka van Sinj in het culturele
aanbod een speciale plaats in.

www.alka.hr

56 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO SPLIT DALMATIË - REGIO SPLIT www.croatia.hr 57
56 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 57
PIRATENSTRIJD FAROS -
Omiš ZWEMMARATHON
18/08 Stari Grad
30/08

Archief: VVV provincie Split-Dalmatië Archief: VVV Stari Grad

De piraten van Omiš heersten eens Alle marathonzwemmers van de we-
over de hele Adriatische Zee. Iedere reld zijn bekend met Stari Grad. De
vloot vreesde hun aanvallen. Vooral zestien kilometer lange Faros – zwem-
Venetiaanse schepen waren een ge- marathon, die in de Baai van Starigrad
liefd doelwit en troffen de piraten vaak wordt gehouden, trekt al jaren de beste
op hun handelsreizen. Omiš was een zwemmers van de wereld aan. Er zijn
lastige sta-in-de-weg voor de door Ve- talloze redenen waarom zij komen: de
netië gewenste mondiale dominantie. route is prachtig en de omliggende na-
Historische documenten laten zien dat tuur en de gastvrijheid zijn nauwelijks
de piraten van Omiš schepen bouwden te vergelijken met elders. Maar een van
die ook vandaag de dag nog uniek zijn de redenen is zeker ook het enthou-
in de scheepsbouw. Omiš is daarop siasme waarmee de in groten getale
bijzonder trots. Met deze voorstel- verzamelde fans de deelnemers aan-
ling waaraan ook de verenigingen Sv. moedigen waardoor er een grandioze
Cecilija „Moreška” uit Korčula en „Us- sportsfeer ontstaat.
koci” uit Klis meedoen, bewijzen ze eer
aan hun geschiedenis en doen dat op www.hsdp.hr
adembenemende wijze.

www.tz-omis.hr

D ALM ATI Ë -
R E G I O DU B R O VN IK
58 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO SPLIT
58 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR
FEEST VAN ST. BLASIUS FOLKLORE-OPTREDENS TERUG NAAR DE TIJD VIJFDE LIBERTAS
(SV. VLAHO) “MANESCHIJN OP DE VAN MARCO POLO FILMFESTIVAL
Dubrovnik NERETVA” Korčula Dubrovnik
03/02 Metković, 14/05 - 17/05 25/05 - 30/05 26/06 - 01/07

Fotografie: Sergio Gobbo Fotografie: Ivica Puljan Fotografie: Ivan Grbin Fotografie: Željko Tutnjević

De heilige Blasius (Vlaho) is schutspa- Als de maneschijn de delta van de rivier Korčula heeft een rijke geschiedenis, Het culturele programma van Dubrov-
troon van de stad Dubrovnik. Op zijn de Neretva belicht, ontwikkelt er zich die door veel symbolen wordt geïllus- nik is buitengewoon breed. Ook het
feestdag organiseren de bewoners van onder de heldere hemel een spel van treerd. Een van de historische figuren Libertas filmfestival, dat de interes-
Dubrovnik al meer dan duizend jaar licht en schaduw dat geen vergelijking is de wereldberoemde Marco Polo, santste onafhankelijke filmproducties
een groot feest door alle straten van de kent, zelfs niet met het meest verba- wereldreiziger, onderzoeker en een vertoont, heeft er een plaats gevonden.
stad. De poorten van Dubrovnik gaan zingwekkende toneeldecor. Het is alsof geboren burger van Korčula. Wanneer Met speelfilms, documentaires en korte
wijd open en iedereen wordt uitgeno- de natuur met onze gevoelens speelt en zijn terugkeer uit China wordt her- films wil het festival een boodschap van
digd om mee te doen. De nacht ervoor laat zien hoe weinig er nodig is voor een dacht, wordt de stad omgetoverd in vrijheid verbreiden, een boodschap die
komt men al bijeen op de dag van Gos- perfecte harmonie. De inwoners van de het sprookjesachtige eilandstadje uit geldt voor alle mensen van de wereld,
pa Kandelora (Maria-Lichtmis), als er streek weten dat zelf het best. Zij heb- de dertiende eeuw. Voor deze manifes- zoals al blijkt uit de uiterst veelzijdige
onder gebed witte duiven worden los- ben die natuurlijke verlichting genomen tatie worden de straten en gevels door programmering. De sfeer van de stads-
gelaten. In de ochtend volgt dan de Hei- als uitgangspunt van het Festival, die de de hele stad gedecoreerd met bloemen muren van Dubrovnik dragen bij aan
lige Mis in de St.Blasius kerk, waarna schoonheid van de natuur nog mooier en de moderne straatverlichting wordt deze boodschap. Alle films worden in
er een processie door de straten trekt. laat uitkomen door de schoonheid van ingeruild voor brandende fakkels. Te- de open lucht getoond en tussen de
De vele concerten en culinaire speciali- de muziek. In Metković verzamelen zich gen de avond wachten de bewoners filmvertoningen door kunt u spreken
teiten zijn nog een extra reden waarom namelijk folkloregroepen uit binnen- en van Korčula hun Marco Polo op, als zijn met allerlei gasten van het festival,
het Feest van Dubrovnik niet zou mogen buitenland die met zang en dans een schip de haven komt binnenzeilen. In zoals filmcritici, die er regelmatig aan-
worden overgeslagen. Kom en proef de ode brengen aan de maan boven de een feestelijke atmosfeer brengt een wezig zijn.
vrolijke sfeer die zich verspreidt binnen geliefde Neretva. gekostumeerde optocht hem naar de
de stadsmuren van Dubrovnik! stadspoort. De manifestatie eindigt met www.libertasfilmfestival.com
www.metkovic.hr een groot straatfeest en een beurs waar
www.tzdubrovnik.hr www.neretva.info oude ambachten als steenhouwen en
muntslaan worden gepresenteerd. Kom
naar Korčula en haal samen met ons
Marco Polo in.

www.korcula.net

60 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO DUBROVNIK DALMATIË - REGIO DUBROVNIK www.croatia.hr 61
60 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 61
FESTIVAL VAN DE CULTUURZOMER DE ZOMERSPELEN
RIDDERSPELEN VAN MLJET VAN DUBROVNIK
eiland Mljet
Korčula Dubrovnik
10/07 - 16/08
01/07 10/07 - 25/08

Fotografie: Sergio Gobbo Fotografie: Đelo Jusić jr. Fotografie: Sergio Gobbo

Al vier eeuwen houdt Korčula een tra- Het Nationaal Park van het eiland Mljet De Zomerspelen van Dubrovnik vormen Het festival wordt voor de 60ste keer
ditie van ridderdansen in stand. Een is de reden dat dit eiland een van de het oudste en meest gereputeerde fe- gehouden in wat zonder twijfel een van
daarvan is de Moreška, een strijddans mooiste van het hele Adriatische gebied stival in Kroatië. Al vanaf 1956 bouwt de mooiste steden ter wereld is. Van 10
met zwaarden die vroeger gebruikelijk is. Maar behalve van de schoonheid van het festival aan aantrekkingskracht en juli tot 25 augustus 2009 komt hier de
was in het hele Middellandse Zeege- de natuur kan er ook worden genoten doordat het lid is van de prestigieuze elite van de mondiale kunstwereld bi-
bied. Vandaag de dag wordt hij alleen van de Cultuurzomer van Mljet. Gedu- Europese Festivalvereniging, vormt het jeen en zullen de prachtige straatjes,
nog maar opgevoerd in de stad Korčula. rende veertig dagen in het hoogseizoen ook een onderdeel van de Kroatische pleinen, parken, paleizen, eilandjes en
Daarom is de Moreška het bekendste vormt dit evenement een verrijking van integratie in Europa. Stel je voor dat je kastelen van Dubrovnik wederom een
symbool van Korčula geworden. Gehol- het verblijf op het eiland. Er komen tal- kan genieten van de mooiste klassieke podium vormen voor de grootste kun-
pen door de middeleeuwse sfeer in de rijke musici, er zijn exposities, toneel- muziek en het beste toneel, opgevoerd stenaars ter wereld.
straten van Korčula, voert deze dans u opvoeringen en folklore-optredens. De tussen oude stadsmuren. Dat is precies
terug naar de legendarische tijden van gehele opbrengst van het programma wat Dubrovnik biedt. Tijdens de Zo- www.dubrovnik-festival.hr
de ridderverhalen. Maar de Moreška is gaat naar de Stichting Sv. Marija voor merspelen van Dubrovnik wordt er op
niet het enige ridderspel dat als tradi- het onderhoud van het benedictijnen- de straten en pleinen van deze trotse
tie op het eiland wordt gekoesterd. In klooster Sv. Marija. Dit klooster is een renaissance-barokstad klassiek drama
andere eilandplaatsen zoals Vela Luka, monument dat aan het Veliko jezero en ballet uitgevoerd. Alleen de beste
Smokvice en Blato kunt u de aantrek- (Grote meer) ligt op het eiland Mljet. kunst verbleekt niet bij schoonheid van
kelijke dansen Kumpanija en Moštra Met een bezoek aan een van de evene- de stad zelf, de stad die is gebouwd uit
bekijken, dansen die ons doen kennis- menten steunt u dus ook nog eens het steen en licht. Hierin vinden ‘s zomers
maken met het eergevoel en de moed onderhoud van ons cultureel erfgoed. talloze acteurs, dansers en musici hun
die vroegen boven alles gewaardeerd inspiratie en zij inspireren op hun beurt
werden. www.mklj.net weer het publiek. Jaar in jaar uit komt
de mondiale crème de la crème naar de
www.korcula.net Zomerspelen van Dubrovnik: componi-
sten, solisten en orkesten. De uitvoerin-
gen in de oude gebouwen met hun ge-
weldige akoestiek, zoals het Atrium van
het Regeringspaleis (Atrij Kneževa dvo-
ra), geven extra allure aan deze spelen.
Natuurlijk zullen ook dit jaar de muren
van Dubrovnik weerklinken van de
klanken uit haar roemruchte verleden.

62 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO DUBROVNIK DALMATIË - REGIO DUBROVNIK www.croatia.hr 63
62 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 63
ZOMER VAN STON MARATHONRACE MET EPIDAURUS FESTIVAL JULIAN
Ston KLEINE BOOTJES FESTIVAL RACHLIN & FRIENDS
18/07 - 29/08 Metković Dubrovnik
Cavtat
08/08 02/09 - 13/09
29/08 - 29/09

Archief: VVV Ston Fotografie: Ivica Puljan Archief: Epidaurus Festival Fotografie: Željko Tutnjević

Het bisdom Ston is het oudste Kroati- De “Neretljanska lađa” (het rivier- Muzikanten uit alle delen van de wereld Kunt u zich voorstellen wat een eer het
sche bisdom. Daarom is ieder bezoek bootje van Neretva) was een vaartuig verzamelen zich in september in Cavtat is voor de inwoners van Dubrovnik dat
aan het stadje onvermijdelijk een con- dat vroeger een sleutelrol had in het om deel te nemen aan het Epidaurus de beroemde violist Julian Rachlin bij
tact met de oude tijden en gebeurtenis- handelsverkeer van de bewoners van Festival, een festival van klassieke en zijn deelname aan de Zomerspelen van
sen. Het ligt op het prachtige schierei- deze streek. Eeuwenlang was het het jazzmuziek. Er treden gerenommeerde Dubrovnik in 2000, voorstelde om juist
land Pelješac dat vaak een doelwit was belangrijkste vervoermiddel. Daarom musici op, maar er wordt ook een kans hier het Festival van de Kamermuziek
van veroveraars. Op de stadsmuren van wordt er nu ieder jaar een race gehou- gegeven aan jonge nog onbekende ar- te organiseren? En het is niet bij een
Ston zijn de sporen van de eeuwenlan- den met deze traditionele bootjes. De tiesten, die hier hun eerste zelfstandige idee alleen gebleven. Maestro Rachlin
ge strijd om het behoud van de eigen deelnemers wedijveren met elkaar op concert kunnen geven. Zij perfectione- haalde vanaf dat moment veel van zijn
cultuur te zien. En wat Ston dan pre- de rivier de Neretva over een afstand ren hun spel tijdens speciale workshops muzikale vrienden, waaronder enkele
cies verdedigde, is het best te zien op van 22,5 kilometer, van de start bij de onder de naam Scuola Epidaurus, die van de meest bekende namen uit de
het evenement Zomer van Ston. In het stadsbrug tot de finish in Ploče. Er doen door hun oudere en meer ervaren col- klassieke muziek, zoals de cellist Mi-
hoogseizoen treden er op straat zang- in totaal driehonderd roeiers verdeeld lega’s worden gegeven. Wanneer de scha Maiski, de violiste Janine Jansen,
koortjes op en worden er concerten over meerdere teams mee die alles ge- felle zomerzon van augustus wat milder de pianist Itamar Golan en de hoornist
en modeshows gehouden. Ston heeft ven wat ze in zich hebben. Hoewel het wordt, verandert Cavtat in het muziek- Radovan Vlatković naar Dubrovnik.
verder een traditie in de mosselkweek prestige belangrijk is, is er bij deze race paradijs op aarde. Geïnspireerd door het best denkbare
en de zoutwinning; een goede reden toch iets belangrijkers dan winnen: het muziekpodium, het oude centrum van
voor een bezoek aan de plaatselijke gaat om moed, de wens de oude tra- www.epidaurusfestival.com Dubrovnik, treden Rachlin en zijn vrien-
restaurants. Daar kunt u de exotische dities nieuw leven in te blazen en voor den jaarlijks op voor het publiek van
gerechten van het Kroatische Middel- een moment het leven en de inspannin- Dubrovnik. In een vriendelijke atmo-
landse Zeegebied proeven! gen van onze voorouders herdenken. sfeer krijgen de gasten een kwalitatief
hoogstaande muzikale ervaring, die
www.ston.hr www.maraton-ladja.hr nauwelijks kan worden vergeleken met
www.neretva.info enige andere muzikale gebeurtenis ter
wereld.

www.rachlinandfriends.com

64 www.croatia.hr DALMATIË - REGIO DUBROVNIK DALMATIË - REGIO DUBROVNIK www.croatia.hr 65
64 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 65
DE INTERNATIONALE VINCEKOVO
DRUMWEEK De wijnroute van Međimurje
Bjelovar 18/01
02/01 - 04/01

Fotografie: Foto video Pal Fotografie: Rudi Grula

Ritme is de basis van iedere muziek. Ook de streek Međimurje heeft zijn
Slaginstrumenten geven de solist rit- gewoontes en ceremonieën die be-
misch houvast, maar soms treden ze trekking hebben op de wijncultuur.
ook zelfstandig op. Slagwerkensembles Sommige daarvan gaan terug tot voor-
zijn uiterst aantrekkelijk en dynamisch christelijke tijden, zoals Vincekovo dat
en daarom hoeft het niet te verbazen plaatsvindt in de periode dat het nieuwe
dat er steeds meer shows van komen wijnjaar in Međimurje begint, eind janu-
die ook steeds beter worden bezocht. ari. Traditioneel wordt Vincekovo door
Een daarvan is de Internationale Drum- het volk gevierd omdat het geloofde
week in Bjelovar, waar de bekendste dat het feest een goede vruchtbaarheid
slagwerkers uit binnen- en buitenland van de wijnranken in het komende jaar
optreden. Met hulp van de beste ritme- bewerkstelligde. Nu is de manifestatie
kunstenaars wordt ook u tot het hart Vincekovo er vooral voor de talrijke
van de muziek, het ritme, toegelaten. bezoekers, liefhebbers van wijn en na-
tuur. De met sneeuw bedekte heuvels
www.tzbbz.hr van Međimurje scheppen een idyllische
sfeer voor een lange wandeling waar
u van alle kanten uigelezen wijnen en
traditionele gerechten van de streek
worden aangeboden om te proeven,
dit alles omgeven door altijd vrolijke en
luidruchtige muzikanten.

www.tzm.hr

MID D EN K R O A T I Ë
MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 67
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 67
HERDENKING VAN DE SAMOBORSCARNA- VAN KATHEDRAAL DAG VAN HET CENTRUM
BOERENOPSTAND VAL “FAŠNIK” TOT KATHEDRAAL VAN DE WERELD
Gornja Stubica Zagreb - Čazma Ludbreg
Samobor
31/01 27/03 - 29/03 01/04
13/02 - 24/02

Fotografie: Mladen Kukas Fotografie: Goran Ternjej Fotografie: Davor Kirin Fotografie: Darko Gorenak

Lang geleden, in 1573, kwamen de De gebeurtenis waar Samobor het hele De eerste zondag van de lente kun je Als je de kaart van de wereld op tafel
boeren van Kroatisch Zagorje met de jaar op wacht is de zogenaamde fašnik, naar buiten gaan om de onvermoeibare openvouwd, welke stad is dan het cen-
charismatische Matija Gubec aan het het weelderige carnaval waarmee de hardlopers aan te moedigen, op hun trum van de wereld? Nee, het is geen 1
hoofd, in opstand tegen het hen onder- bewoners van Samobor de kwade wedstrijd tussen de twee kathedralen. aprilgrap! In Ludbreg in de streek Po-
drukkende bewind. Het geldt als een krachten van het vorige jaar wegjagen, Deze internationale marathon over dravina geloven ze al sinds lang vervlo-
van de belangrijkste gebeurtenissen afscheid nemen van de winter en hun een afstand van 61 kilometer start bij gen tijden dat juist vanuit dit Kroatische
in de geschiedenis van de streek en hart openen voor de komende lente. Dit het Kaptol in Zagreb en alleen de al- stadje de concentrische cirkels om de
wordt daarom met tal van evenemen- is het belangrijkste carnaval in dit deel lersterksten bereiken de finish bij de wereld worden getrokken waarop daar-
ten herdacht. Een daarvan vindt plaats van Kroatië. Gedurende die 10 dagen kathedraal van Čazma. Wegens de na alle grote steden van de wereld zijn
in het Museum van Kroatisch Zagorje heerst er op de straat een zorgeloze uitzonderlijke lengte is deze wedstrijd gebouwd. Ook geloven ze dat precies
in het kasteel van de adelijke familie vrolijkheid en de duizenden deelne- zeer veeleisend en de toeschouwers aan de andere kant van de wereld zich
Oršić, dat in 1756 werd gebouwd. Deze mers verbergen een lach onder hun zien ware topsporters aan het werk. de tegenpool van Ludbreg bevindt – een
ruimte, waar het verleden tastbaar is, maskers, terwijl met vrolijke liedjes en Kom de deelnemers aanmoedigen en eilandje in de zuidelijke Stille Oceaan
vormt het ideale decor voor de ensce- dans het begin van nieuw leven wordt geniet van het prachtige landschap tus- met de naam Antipodes, een overblijf-
nering van deze beroemde strijd. Je aangekondigd. Maar zo makkelijk gaat sen Zagreb en Čazma. sel van het oude Antipodravina. Als deel
ziet de kostuums van die tijd en kunt dat nu ook weer niet. De onzekerheid van deze folklore plaatsen de bewoners
presentaties bijwonen waar getoond duurt tot het einde van het festival, als www.cazma.hr van Ludbreg ieder jaar een tegeltje op
wordt hoe de wapens uit die tijd wer- de veroordeling van Fašnik plaatsvindt, het centrale plein met daarop de naam
den gehanteerd, zoals een goedendag op het centrale plein, die als schuldige van een wereldstad. Dat gebeurt ieder
of pijl en boog. wordt aangewezen voor alles wat vorig jaar als de verjaardag van Ludbreg,
jaar fout ging. Op hem richt zich alle de Dag van de stad, wordt gevierd. De
www.mhz.hr woede en verdriet van het publiek. De verjaardagstaart wordt aan alle bezoe-
pop wordt spectaculair in brand ge- kers uitgedeeld en de streekwijn wordt
stoken op carnavalsdinsdag, waarmee direct uit de stadsfontein geschonken.
volgens het oude bijgeloof alle negatie- Iedereen die zich kosmopoliet noemt
ve invloeden van het vorige jaar worden kan niet om een bezoek aan het cen-
uitgebannen. Nadat Fašnik is gestraft, trum van de wereld heen.
begint de algemene vrolijkheid, die het
hele jaar moet duren. www.tz-ludbreg.hr

www.samoborski-fasnik.com

68 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 69
68 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 69
HENGELAARS OVER ST. JORISDAG (JURJEVO) ROMEINSE SPELEN - DAGEN VAN DE
HUN STAD IN TUROPOLJE AQUAE ISAE KREMŠNITA VAN
Koprivnica
Velika Gorica
Varaždinske Toplice SAMOBOR
26/04 Samobor, 09/05 - 11/05
04/04 - 05/04 mei

Archief: Sportvissersvereniging Koprivnica Fotografie: Drago Kolarec Fotografie: Sergio Gobbo Fotografie: Petra Zrinka, Foto Juranček

Zoetwatervis is een puur culinair genot. De Dag van Sint Joris, schutspatroon De oude antieke spelen komen opnieuw Samobor is niet alleen bekend om zijn
Daarnaast hangen er altijd romantische van het land, de oogst, het groen en het tot leven bij de Thermale bronnen van carnaval, maar ook vanwege zijn eigen
verhalen rondom de visvangst op de ri- vee, kenmerkt volgens velen het ware Varaždin. Nadat de keizer, omringd tompoes, de zogenoemde kremšnita.
vier. Het is heerlijk om aan de oever te begin van de lente. Door heel het bin- door nimfen, Salve! Salve! roept, begin- Dit smakelijke gebak van schuimachtig
zitten en te wachten op het moment dat nenland van Kroatië worden op 26 april nen de spelen, waaraan alle bezoekers crème wordt in Samobor warm gege-
er gebeten wordt. Veel mensen uit de evenementen georganiseerd op basis kunnen meedoen. Maar verwacht niet ten, terwijl het elders een koude spijs
streek rond Koprivnica en Križevac hou- van oude volkstradities. Indrukwekkend dat een beetje handigheid met de bal is. Bij de viering van de Dagen van de
den van deze vorm van ontspanning. zijn vooral de traditionele Jurjevski u veel zal helpen, want de meeste kremšnita gaan bij de beste banketza-
Daarom zijn de gerechten die bereid krijesovi (St. Joris vreugdevuren), grote Romeinse Spelen, zoals troppa, ludus ken van Samobor alle deuren wijd open.
worden van hun vangst extra lekker. brandstapels, waarvan het licht de castellorum, orca en omilla worden met De inwoners van Samobor geloven na-
Je krijgt de kans het lekkerste van het nachtelijke hemel boven velden en ber- een walnoot gespeeld. Ja, een walnoot, melijk dat als er problemen zijn, of een
lekkerste te proeven op de manifestatie gen in brand zet. Rond het vuur verza- u leest het goed! U moet walnoten in meningsverschil, het nuttigen van een
Vissers over hun stad. Er wordt namelijk melt zich de jeugd. Meisjes en jongens een beker gooien of een piramide laten kremšnita ervoor zorgt dat alles wordt
zo’n 600 liter fiš-paprikaš (soort vispot) dansen en zingen, en de moedigsten instorten door er met walnoten op te vergeven. Kom en proef de kremšnita
gemaakt in enorme ketels. Alle koks wagen zich aan een sprong over het gooien. Wie toch wat meer actie wil, en geniet ondertussen van een onder-
proberen de beste fiš-paprikaš te be- vuur. Kom en voel de blijdschap over kan meedoen aan een wedstrijd oriën- houdend evenement op het centrale
reiden en het resultaat van hun kunsten het begin van de lente. tatierennen. Hoe dan ook, u komt weer plein van dit charmante stadje.
kan door u worden geproefd. Maar eet op krachten met een van de gerechten
niet alleen wat anderen hebben gevan- www.tzvg.hr naar Romeins recept, zoals Romeinse www.samoborske-kremsnite.com
gen, pak ook zelf een hengel en vang in balletjes, ham in brood of zgn. pogačice
een speciaal bassin uw eigen diner. (hartig gebak).

www.koprivnicatourism.com www.toplice-vz.hr

70 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 71
70 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 71
HET FEEST VAN INTERNATIONAAL DAG VAN VLECHTWERK CULTUURDAGEN
DE IRIS RIDDERTOERNOOI EN VIS VAN LOVRAK
Donja Stubica ST. HELENA Sveti Ivan Kotoriba
Veliki Grđevac
Zelina, 16/05 - 17/05 18/05
16/05 05/06 - 07/06

Fotografie: Nikola Sinković Fotografie: Mario Dukarić Fotografie: Rudi Grula Fotografie: Dragutin Olvitz

De iris bracht al in de antieke tijd door Moedige ridders strijden om uw aan- Met één manifestatie viert het dorp Met de verhalen van de geliefde Kroa-
haar schoonheid de mensen in verruk- dacht. Maar hun strijd is slechts een Kotoriba in de streek Međimurje twee tische kinderschrijver Mato Lovrak zijn
king. De mythes waarin ze voorkomt deel van de ridderspelen en niemand tradities. Op de Dag van het vlechtwerk hele generaties kleintjes opgegroeid.
werden al door de oude Grieken verteld, hoeft bang te zijn gewond te raken. Toch wordt het oude mandenvlechten gepre- Daarom verdient deze schrijver zijn
maar ook in Kroatië komt ze veel voor slagen ze er ook zo in de middeleeuwse senteerd. Mandenmakerij is niet alleen eigen evenement. Een dergelijk ge-
in sprookjes en volksverhalen. In Kroa- sfeer van riddertoernooien op te roe- nuttig, het is ook een interessante be- schenk gunnen de bewoners van Veliki
tië is de iris zelfs de nationale plant en pen. De vonken van de zwaardslagen zigheid om te bekijken. Bezoekers kun- Grđevac hem en daarom hebben zij in
het Feest van de Iris geeft aan hoeveel vliegen in het rond en de dames volgen nen deze kunst leren in de workshops hun stadje een cultureel programma
de Kroaten geven om de rijkdom van iedere slag zedig, maar met ingehou- die er worden georganiseerd. Maar Ko- samengesteld. Het evenement is na-
de natuur. Bewonder de verschillende den adem. In de ridderkampen kunt u toriba wil ook wijzen op het belang van tuurlijk vooral op kinderen gericht en
soorten van deze plant, bewonder al hun hele arsenaal aan middeleeuwse het behoud van de rivieren en de zoet- daarom wordt Veliki Grđevac een paar
haar verschillende kleuren en natuurlijk wapens, bonte schilden en harnassen watervis en heeft die dag daarom ook dagen een heuse kinderstad, die wordt
haar betoverende geur. Deze manifesta- bewonderen. De honger wordt gestild Dag van de Vis gedoopt. Daarom wordt ingericht naar de tekeningen uit de
tie, een trekpleister voor alle bloemen- met hete pap, gemaakt van vergeten het evenement opgeluisterd met een boeken van de schrijver. In het centrum
liefhebbers, wordt verder opgeluisterd graansoorten of gans met honing, be- rijke dis met gerechten van riviervis. Dit Kukavica worden sportwedstrijden voor
door klassieke concerten, romantische reid naar middeleeuws recept. Voor uw alles natuurlijk onder de geluiden van basisschoolkinderen gehouden en prij-
bloemendansen, traditionele gerechten ogen speelt zich de belegering van een folklore- en populaire muziek. zen uitgedeeld in het kader van de actie
en natuurlijke vruchtensappen. stad af en de rotsstenen vliegen uit de Ik houd van mijn land (Volim Hrvatsku);
katapulten, en dan volgt er opnieuw www.kotoriba.hr er zijn creatieve workshops voor het
www.tz-zagorje.hr een aanval, waarin gepoogd wordt de maken van traditionele souvenirs en
stadspoort te slechten. In het ridder- voorwerpen die in Lovraks verhalen
toernooi St. Helena (viteški turniri Sveta voorkomen. Kom met de kleintjes en
Helena) hoeft u niet alleen toeschouwer laat ze kennis maken met de verhalen
te zijn, u kunt ook meedoen en gaan van deze geliefde kinderboekenschrij-
boogschieten, paardrijden of rondrijden ver.
in een koets.
www.tzbbz.hr
www.tz-zelina.hr
www.vitezovi-zelingradski.hr

72 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 73
72 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 73
GROTE DAG VAN TEREZIJANA HET RIDDERTOERNOOI MOLENAARSDAGEN
KRIŽEVCI Bjelovar VAN SISAK Sv. Martin na Muri
Križevci 13/06 Sisak 26/06 - 28/06
12/06 - 14/06 20/06

Fotografie: Sergio Gobbo Fotografie: Franjo Jagatić Fotografie: Željko Rakarić Fotografie: Rudi Grula

Lang geleden, in 1242, verborg koning De Terezijana is een meerdaagse cul- De inwoners van Sisak herdenken vaak Riviermolens waren eens een veel voor-
Bela IV zich met zijn leger onder druk turele manifestatie over de oude tijden, gebeurtenissen uit hun lange geschie- komend verschijnsel. Het brood kwam
van de Tartaarse veroveraars binnen of preciezer, over de achttiende eeuw, denis, die teruggaat tot op de vierde dankzij deze molens en hun bekwame
de stadsmuren van Kalnik, een stad toen de Habsburgse monarchie heerste eeuw voor Christus toen hier Keltisch- molenaars op tafel. Vandaag is dat niet
gelegen op de hellingen van de berg over de Kroatische gebieden. De kei- Illyrische stammen leefden. Met het meer zo. Er zijn veel minder molens. Ze
Kalnik. De boeren in de omgeving voel- zerin van de Habsburgse monarchie, riddertoernooi aan de voet van de oude roepen nu alleen nog maar een herin-
den mee met de moedige soldaten, Maria Theresia, heeft in haar leven vele vesting, wordt slechts één van die mo- nering op aan oude tijden, toen de
die onder zware druk van de Tartaren belangrijke veranderingen en hervor- menten herdacht, een zeer beslissend mens in een grotere harmonie met de
stonden en zij voedden ze met pruimen. mingen doorgevoerd. Ze verbood de moment. Het gaat om het moment dat natuur leefde dan tegenwoordig. Aan
De frisse vruchten gaven de koninklijke heksenjacht, voerde de leerplicht in en de moedige ridders van Sisak een over- de rivier de Mura, in het noordwesten
soldaten zoveel kracht dat zij de voort- legde per decreet in 1756 de funda- macht aan Turken weerstond op hun van het land, staat een molen die een
durende druk konden weerstaan en de menten voor de stad Bjelovar. Dat viert zegetocht naar het westen. Moderne uniek voorbeeld is van de traditionele
Tartaarse aanval uiteindelijk afslaan. Bjelovar met een meerdaagse manifes- ridders strijden tegenwoordig om de wijze van bouwen. Het vormt ook het
Daarom verleende Bela IV alle boeren tatie, met op straat tal van muzikale, gunst van het publiek. De stadsmuren middelpunt van een educatieve route,
die hem geholpen hadden een adellijke toneel- en sportattracties. Maar het dragen bij aan de middeleeuwse sfeer een fantasievol ingericht pad door de
titel. Dat besluit maakte de burgerij van bijzonderste deel van de Terezijana is van het toernooi. Bij de ingang in het omringende bossen. Tijdens de Mole-
het nabijgelegen Križevci woedend en toch de uitbeelding van de binnenkomst fort spelen muzikanten renaissance- naarsdagen is het bewandelen van dit
die woede duurde jarenlang, tot er een van de keizerin in de stad. Dit spel toont muziek en voor de jongste strijders pad een speciale belevenis, want op ie-
bruiloft plaatsvond tussen een van de de geschiedenis van Kroatië in de tijd is er ook een kindertoernooi. Vergeet der deel van de route wacht u een ver-
pruimenboeren en een inwoonster van dat het onder het bewind stond van de voor een moment de voordelen van de rassing, zoals de presentatie van oude
Križevci. Hun bruiloft was het beslis- grootste koninklijke familie van Europa. moderne tijd en doe mee in een wereld ambachten en de traditionele architec-
sende moment: de vrede werd geslo- waar ridderschap en eer de hoogste tuur. Er wordt een gevarieerd menu met
ten. De bewoners van Križevci voeren www.tzbbz.hr waarden vormen. streekgerechten aangeboden, zodat
ook vandaag nog een toneeluitvoering niemand honger hoeft te leiden. Voor
op van die gebeurtenissen. Met het www.sisakturist.com alle natuurliefhebbers zijn de Mole-
overhandigen van de sleutels van de naarsdagen een uitgelezen keuze.
stad aan de dorpsrechter begint een
drie dagen durend feest. www.tzm.hr
www.eol.hr
www.krizevci.net

74 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 75
74 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 75
PICOKIJADA DAG VAN HET EUROPESE ZOMER IN DE STAD VAN DE MOTIEVEN VAN
Đurđevac OOIEVAARSDORP DE FAMILIE ZRINSKI PODRAVINA
26/06 - 28/06 IN ČIGOĆ Čakovec
Koprivnica
Krapje, 28/06 28/06 - 05/08
03/07 - 05/07

Fotografie: Siniša Milašinović Fotografie: Edvard Bogović Fotografie: Rudi Grula Archief: VVV Koprivnica

Na een mislukte poging van de Turk- Misschien is het moeilijk te geloven, Het stadje Čakovec is de adellijke fa- De naïeve schilderkunst is een
se vorst (Ulam-beg) om het fort van maar het gehucht Krapje telt meer milie Zrinski dankbaar omdat hun be- oorspronkelÿke Kroatische stijl, die zich
Đurđevac in een keer in te nemen, gevleugelde inwoners dan mensen. Er wind in deze streken een aanzienlijke bezig houdt met motieven uit het dorps-
begon hij een uitputtende belegering, wonen namelijk slechts ongeveer 120 economische en culturele bloei inhield. leven en al zijn schoonheid. Dat is het
om de bewoners uit te hongeren en zo mensen en wel tweehonderd ooievaars, Daarom wordt in Čakovec een cultureel leven in de dorpen van Podravina met
tot overgave te dwingen. Toen er bin- die beschouwd worden als mede-inwo- zomerprogramma gehouden ter ere van zijn weidse velden, bossen en akkers.
nen de stadsmuren niets meer te eten ners. Vanwege dit harmonische sa- de familie Zrinski. Behalve concerten, Vanwege dit alles verandert Koprivnica
was behalve een enkele haan, kwamen menleven is Krapje uitgeroepen tot het toneelvoorstellingen en exposities die in het eerste weekend van juli in een
de bewoners met een wanhoopsplan. Eerste Europese Ooievaarsdorp. Ter ere in de zomer kunnen worden bezocht, enorm grote expositieruimte, die geheel
Ze stopten deze laatste hap eten in daarvan wordt er een evenement ge- is misschien wel de grootste publieks- aan de naïeve kunst gewijd is. Honderd
een kanon en schoten hem af naar het organiseerd, waar bezoekers met een trekker de wisseling van de wacht bekende schilders zullen in de open-
Turkse leger. De Ulam-beg trapte er in rondvaartboot of paardenkoets worden van de Zrinski garde, die zich iedere lucht schilderijen maken en zo wat van
en geloofde dat Đurđevac meer dan ge- rondgeleid. Er is ook een fietstocht zaterdag afspeelt voor de “adelaar”, de schoonheid en het artistieke bereik
noeg te eten had, als ze zo verkwistend uitgezet en je kunt het unieke moe- een standbeeld van Nikola Zrinski. De laten zien waar deze schilderstroming
omsprongen met hun eten. Hij trok zijn rasgebied Lonjsko polje bekijken. Voor cultuurzomer eindigt op de feestdag bekend staat.
leger terug en vervloekte de inwoners diegenen die niet zoveel activiteit wil- van de Maagd van de Engelen, ofwel
van de stad die hij ‘haantjes’ noemde. len, zijn er ook concerten en is er een Porcijunkula, de belangrijkste kermis www.koprivnicatourism.com
In een unieke toneelopvoering in de uitgelezen menu met streekgerechten. van de streek, wanneer het volk sa-
open lucht wordt deze beroemde le- Leef mee met het dorp dat de ooievaars menkomt voor concerten, presentaties
gende eind juni nagespeeld. Het speelt hebben uitverkoren als hun thuis. van oude ambachten, kunstenaarsko-
zich op de historische locatie af, waar lonies, wedstrijden boogschieten en
de legende zich ook afspeelt. Er doen www.pp-lonjsko-polje.hr paardenrennen.
honderden amateurtoneelspelers mee,
en verder een equipe ruiters en profes- www.tourism-cakovec.hr
sionele acteurs.

www.tz-djurdjevac.hr

76 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 77
76 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 77
BEVELEN ONDER ZOMER BIJ DE PREHIS- DAGEN VAN DE BEDEVAART OP
DE LINDE TORISCHE MENSVAN ADEL DE DAG VAN MARIA
Miklouš KRAPINA Krapina Gornja Rijeka HEMELVAART
12/07 02/08 - 30/08 (elke zondag) 14/08 - 16/08 Marija Bistrica, 15/08

Fotografie: Krunoslav Fučkor Fotografie: Sergio Gobbo Fotografie: Antun Premelč Fotografie: Sergio Gobbo

In juli vieren de inwoners van het Een van de meest indrukwekkende De adel, eens de hoogste maatschap- De bedevaart naar Marija Bistrica is een
plaatsje Miklouš en omgeving hun cul- symbolen van het stadje Krapina is de pelijke laag, wordt altijd in verband grootse religieuze gebeurtenis. Marija
turele tradities en oude gewoontes. Ze prehistorische mens die hier is gevon- gebracht met een verfijnde smaak en Bistrica is het bekendste Mariaheilig-
halen hun zorgvuldig bewaarde oude den. Het is de trots van het stadje om- goede manieren. Het leven van de adel dom van het land. Meer dan 500.000
voorwerpen en klederdracht tevoor- dat het een bewijs vormt van de oude van Gornja Rijeka werd gekenmerkt gelovigen nemen jaarlijks deel aan de
schijn, versieren de huizen en straten en rijke geschiedenis van de streek. door waardigheid en een duidelijk ge- vijftig vaste bedevaarten, die duren
met traditionele versieringen en wach- Een bezoek aan Krapina is daarom te- voel voor schoonheid en rechtvaardig- van Witte Zondag, begin april, tot aan
ten hun gasten in een vrolijke stemming gelijk een bezoek aan een beroemde heid. Kom eens kijken of Gornja Rijeka de Dankdag, eind oktober. Een van die
op. De mannen tonen hun handigheid in archeologische vindplaats, de wieg van aan de voet van de Kalnik nog altijd bedevaarten is die op 15 augustus, de
de omgang met oude gereedschappen de mensheid in deze regio. In augus- getooid is met een adellijk aureool. dag van Maria Hemelvaart (Velikogo-
en de vrouwen bieden stroedels en an- tus vindt op de straten van Krapina een Weelderige jurken dansen op de gelui- spojinsko) en als je meedoet ervaar je
der gebak aan. Een feestelijke optocht gevarieerd programma plaats onder de den van een wals op het adellijke bal, hoezeer deze streek haar geloofstradi-
voert iedereen naar de eeuwenoude naam Zomer bij de prehistorische mens jongens en meisjes wedijveren erom ties respecteert.
linde, waaronder de dorpsoudste grap- van Krapina. Voor alle bezoekers is er wie het meest elegant is, want op het
pige bevelen uitdeelt. Die bevelen vor- vervoer met het populaire treintje van- kasteel van Gornja Rijeka worden de www.svetiste-mbb.hr
men vaak een commentaar op actuele uit Zagreb. Als ze in Krapina aankomen meest adellijke man en vrouw gekozen.
gebeurtenissen, maar op een traditio- kunnen de gasten onder leiding van Ervaar de betovering van de toenmalige
nele manier, om te laten zien hoe de een gids de stad bekijken, op bedevaart hoven, recht je rug en leef je in in de tijd
mensen vroeger met hun problemen gaan naar Trški vrh of een dagtrip ma- toen blauw bloed alle deuren opende.
omgingen. Het bevel eindigt altijd met ken naar de berg Strahinjčica. Op de
de oproep aan de jongeren om vrolijk te vijf zondagen in augustus worden op www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
zijn en met zang en dans donkere ge- de vindplaats Hušnjakovo thematische
dachten te verjagen. De vrolijke stem- programma’s georganiseerd: Pur-
ming werkt aanstekelijk en doortrekt gerska nedelja (Burgerzondag), Negda i
alle aanwezigen op die feestelijke dag. denes (toen en nu), Nedelja krapinskog
pračovjeka (Zondag van de prehisto-
www.cazma.hr rische Krapina-mens), Etno nedelja
(Etnozondag) en Festivalska nedelja
(Festivalszondag).

www.krapina.hr

78 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 79
78 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 79
ŠPANCIRFEST EERSTE STEM VAN WAT ATEN ONZE
Varaždin ZAGORJE VOOROUDERS (KAJ SU
21/08 - 30/08
Sv. Križ Začretje JELI NAŠI STARI)
22/08 - 29/08 Vrbovec, 28/08 - 30/08

Fotografie: Siniša Sović Archief: VVV provincie Krapina-Zagorje Fotografie: Dražen Breitenfeld

Ieder jaar komen er meer gasten naar naar Varaždin moeten komen, want het Het festival voor amateurzangers Eer- Het binnenland van Kroatië staat be-
Varaždin om daar met de bewoners op Špancirfest is een feest dat niet gemist ste stem van Zagorje presenteert de kend om zijn keuken. Ieder stadje
een “traditionele” manier hun vrije tijd mag worden. jongste zangtalenten van de streek. Za- heeft zijn eigen traditionele recepten en
te besteden: nonchalant slenteren door gorje is vanouds de streek waar vanaf speciale bereidingswijzen. Het stadje
de straten van de stad, wat de bewo- www.spancirfest.com iedere heuvel streekliederen opklinken Vrbovec presenteert eind augustus zijn
ners van Varaždin španciranje noemen. www.tourism-varazdin.com en waar altijd gerekend kan worden traditionele culinaire aanbod in het ka-
Gedurende tien dagen verandert het op een nieuwe generatie muzikale ta- der van het evenement Wat aten onze
stadje in een bont straatfeest, een stad lenten. Dit festival, dat iedereen weet voorouders. De hele stad ruikt die dag
vol lach en vrolijkheid. Op straat wemelt in te nemen door onweerstaanbare naar traditionele gerechten die met lief-
het van de musici, performers, acteurs kinderliedjes, mag je dus echt niet mis- de zijn bereid en die de bezoeker voor
en andere entertainers. Verder staat de sen. Er is een rijk nevenprogramma met altijd zullen bijblijven. De bewoners
hele stad in het teken van Kroatische concerten van populaire, klassieke en van Vrbovec wedijveren onderling in
tradities. Er zijn kramen vol producten sacrale muziek, tentoonstellingen van het bereiden van de beste traditionele
van traditionele ambachten, toegepa- beroeps- en amateurkunstenaars en maaltijd. Een en ander wordt natuurlijk
ste kunst, voedsel en drank gemaakt sporttoernooien. En bovendien wordt opgeluisterd met sportwedstrijden en
naar traditionele recepten en allerlei ervoor gezorgd dat niemand hongerig een muzikaal programma.
souvenirs. Tijdens het Špancirfest kun of dorstig achterblijft.
je in Varaždin makkelijk verdwalen. Je www.vrbovec.hr
aandacht wordt in deze zee van creati- www.sveti-kriz-zacretje.hr
viteit en fantasie steeds weer door iets
anders getrokken en de tijd verstrijkt
zonder dat je het door hebt. Je kunt
hele dag slenteren en er ineens ach-
ter komen dat het al avond is en dat je
alweer naar bed moet. Maar maak je
geen zorgen, morgen en overmorgen
zijn er weer nieuwe activiteiten en de
vrolijke bewoners van Varaždin on-
tbreekt het nooit aan energie. Daarom
zou iedereen die hulde wil brengen aan
nonchalant slenteren en goed humeur,
en dat zijn er vast veel, eind augustus

80 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 81
80 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 81
KELTISCHE NACHT RENAISSANCEFES- WEEK VAN DE HERFST VAN
Sisak TIVAL KAJKAVISCHE CULTUUR VOLODER
05/09 Krapina
Koprivnica Popovača
06/09 - 13/09
05/09 - 07/09 11/09 - 13/09

Fotografie: Igor Palotay Archief: VVV Koprivnica Fotografie: Željko Frankol Fotografie: Zdenko Cvetko

Als de septembermaan aan zijn nieuwe Aan de stadsmuren van het oude stadje Gedurende deze zeven dagen kunnen Als de eerste druiventrossen worden
cyclus begint en de nacht over Sisak Koprivnica speelt zich in september bezoekers van Krapina zelf nagaan hoe geoogst in de wijngaarden, begint de
valt, zou een toevallige bezoeker kun- een waar historisch spektakel af. Rid- levend en actueel de cultuur van het Herfst van Voloder. Al veertig jaar lang
nen denken dat hij in een gat in de tijd ders slijpen hun zwaarden in hun ten- kajkavische dialect vandaag de dag nog viert men hier het begin van de druiven-
is gevallen, vele eeuwen terug. Het ten en strijden om de hand van een is. Je kunt een exposities bezoeken met oogst op dezelfde manier. Ook dit jaar is
verre verleden waarin vlotten over de maagd, jagersvalken doorkruisen het de naam Kaj u riječi,slici, pjesmi i plesu er een wijnbeurs, waar folkloregroepen
rivier Kupa voeren en ridders en feeën luchtruim en voeren de bevelen van de (Kajkavisch in woord, beeld en gezang) uit heel Kroatië optreden. Er wordt een
door de straatjes van Sisak trokken. valkenier uit, handelaars en ambachts- en Kaj najmlajši je najslajši (Het jongst expositie ingericht met foto’s, gereed-
Wees niet bang, het is slechts een lieden prÿzen uit volle borst hun waar Kajkavisch is het best). De exposities schappen voor wijnbouw en fruitteelt,
voorstelling. De rivier vormt het podium aan die bestaat uit allerlei handwerk laten zien dat de kajkavische cultuur klederdracht en allerlei handgemaakte
voor een één uur durende voorstelling, en voorwerpen die typisch zijn voor een wezenlijk deel is van de geschre- producten. In het avondprogramma is
waarin Sisak zijn verleden weer tot het verre verleden. Door de straten ven cultuur van Kroatië, van beeldende ook gedacht aan de jeugd. Er zullen
leven brengt. Over de Kupa vaart een trekken de onweerstaanbare geuren poëzie en talloze verhalen. Krapina zal populaire sterren optreden en een groot
vloot van vijf vlotten, twintig bootjes en van de renaissancekeuken, exotische die dagen ook gastheer zijn van de vuurwerk markeert het einde van het
driehonderd drijvende fakkels. Vanaf specerijen die eens werden genuttigd. beurs Gde se još to kupiti more (Waar evenement. Wij bevelen alle ware wijn-
de vaartuigen worden beelden uit het De enige regel die geldt op dit Renais- je dat nog kan kopen), en de sfeer zal liefhebbers een bezoek aan Voloder van
leven van de Kelten en de Romeinen sancefestival is dat niets mag verraden worden opgeluisterd door een concert harte aan. Kom in september en doe
getoond. Alle vaartuigen zijn versierd dat we ons eigenlijk in de 21ste eeuw met twintig nieuwe kajkavische liede- mee aan de viering van de geneugten
met fakkels en andere decoraties en de bevinden. ren. Dit is slechts een klein deel van het van de wijn.
kijker wordt door de voorstelling geleid programma dat zal worden gehouden
door een stem uit een speaker die staat www.koprivnicatourism.com op het plein Trg Ljudevita Gaja, in de www.popovaca.hr
opgesteld op de oever van de Kupa, stadsgalerie van Krapina, in het evolu-
waar ooit de Kelten leefden. tiemuseum Hušnjakovo en in de festi-
valzalen. Maar alleen al een wandeling
www.sisakturist.com door de stad dompelt je onder in de
bekende gastvrÿheid van Zagorje.

www.kajkavske-popevke.hr

82 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 83
82 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 83
MIDDELEEUWS TABOR INTERNATIONAAL BAROKAVONDEN VAN KASTANJEFEEST
Desinić - Kasteel Veliki Tabor KANTFESTIVAL VARAŽDIN “KESTENIJADA”
12/09 Varaždin
Lepoglava Hrvatska Kostajnica
18/09 - 27/09
17/09 - 20/09 02/10 - 04/10

Fotografie: Miljenko Hegedić Fotografie: B. Težak Fotografie: Helena Huet Fotografie: Antun Pavičić

In de middeleeuwen leefden de graven Men neemt aan dat de Paulinisten, de De concerten in het kader van de Baro- Er is geen kastanjegerecht dat ont-
van Rattkay in het kasteel Veliki Tabor. witte broeders, enkele eeuwen geleden kavonden van Varaždin nemen ons mee breekt op het kastanjefeest kostajnička
Het evenement keert terug naar die tij- het kant naar de Kroatische gebieden naar een verleden van enkele eeuwen kestenijada. Maar behalve dat je er van
den, toen ridders en hun schildknapen brachten. De inwoners van de dorpen terug, toen deze muziek een zeer es- alles kunt proeven, zoals gebakken en
de straatjes van het hof nog doorkruis- herkenden de kwaliteit en schoonheid thetische kunstvorm was. De vele con- gekookte kastanjes of toetjes van kas-
ten. Middeleeuws Tabor poogt alle Kro- van deze stof meteen en begonnen certen van gerenommeerde binnen- en tanjepuree, kun je ook meedoen aan
atische verenigingen te verzamelen die met kant te werken. Daarmee startten buitenlandse ensembles brengen een het kastanjerapen. Hier kun je samen
zich bezighouden met middeleeuwse ze een traditie die tot op de dag van moderne interpretatie van barokmuziek met anderen door kastanjebossen lo-
tradities en kunsten. Er is voor de be- vandaag voortduurt. Ze zijn trots op hun ten gehore en geven een romantische pen onder gezang; alles wat bijdraagt
zoekers een aantrekkelijk programma vaardigheden met kant en willen dat sfeer aan deze barokstad. De avonden aan een goede stemming is aanwezig.
samengesteld met middeleeuwse mu- tonen op het Internationaal Kantfesti- hebben ook een belangwekkend karak-
ziek, jongleren, waarzeggen en oude val, dat in september wordt gehouden. ter vanuit musicologisch perspectief; www.hrvatska-kostajnica.hr
oorlogshandelingen (schieten met pijl Op dit festival wordt de etnografische er wordt vaak een recent ontdekt werk
en boog, kanon, katapult, zwaard- en waarde van kant belicht. Hoewel de gespeeld of een stuk dat niet eerder is
fakkelgevechten en gooien met strijd- bezoekers kant uit heel Europa kunnen uitgevoerd, waarvan de ware glans nu
knotsen). Een poppentheater maakt je bewonderen, blijken de oorspronkelijk pas ontdekt wordt. De Barokavonden
bekend met middeleeuwse thema’s. Kroatische producten extra in de smaak hebben door de moderne interpretatie
Kom kijken hoe amusement er in die te vallen, zoals die uit Lepoglava en van van reeds bekende werken een solide
tijd uitzag en neem een stukje middel- de eilanden Pag, Sv. Marija en Hvar. reputatie opgebouwd in de wereld van
eeuwen met je mee. de barokmuziek. Wanneer de snaren
www.lepoglava-info.hr van de viool en de cello worden beroerd
www.srednjovjekovni-tabor.net door de strijkstok, wordt de fantasie
elke keer weer geprikkeld en begint er
een lange muzikale reis.

www.vbv.hr

84 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 85
84 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 85
DAGEN VAN PADDENSTOELENFEEST ASSITEJ ST. MAARTENS WIJN-
JELAČIĆ (GLJIVARIJADA) IN Čakovec FEEST REGIO ZAGREB
Zaprešić STUBAKI 12/10 - 18/10 Dugo Selo, Samobor, Sv. Ivan
Zelina, V. Gorica, Jastrebarsko
04/10 - 18/10 Stubičke Toplice, 10/10
11/11

Fotografie: Dražen Breitenfeld Fotografie: Zrinka Košić Fotografie: Mario Jakšić Fotografie: Nada Kozić

Josip Jelačić was een Kroatische ban De traditionele bijeenkomst van pad- Eens per jaar is het stadje Čakovec In november verandert op St. Maarten
(onderkoning) wiens naam symbool denstoelenzoekers op de Gljivarijada de gastheer van toneelspelers die hun de most in wijn. De populaire Martinje
staat voor het Kroatische verlangen in Stubaki is een niet te missen eve- leven hebben gewijd aan het meest is de feestdag van de wijn. Het is een
naar vrijheid en onafhankelijkheid van nement geworden voor alle liefhebbers dankbare, maar ook meest veeleisende gewoonte die diep geworteld is in de
de imperialistische veroveraars. Na van paddenstoelen. Bezoekers kunnen publiek: kinderen. Kinderen vergeten tradities van het noordwestelijke deel
een turbulent leven, gewijd aan de genieten van een verblijf in de vrije na- alles wat hun hoofdjes vermoeit voor van Kroatië en die ook vandaag de dag
landsbelangen, werd hij na zijn dood in tuur en een ontspannen gezelschap met een uur of twee wanneer de beste ‘kin- nog op speciale wijze wordt gevierd. In
1859 opgebaard in de kapel Sv. Josip gezang. Met een speciaal toeristisch deracteurs’ een voorstelling uitvoeren. de regio Zagreb viert men Martinje in
in Zaprešić. Daarom viert Zaprešić op treintje komen mensen voor de dagtrip In de vijf dagen die alleen voor hen be- veel van de dorpen en steden. Onder
de Dag van de Stad het leven en werk aan in Pila, waar men er in een vrolijke doeld zijn, heerst in Čakovec een uiterst hen onderscheiden zich vooral Dugo
van deze gigant. Als onderdeel van de stemming op uit gaat om paddenstoe- vrolijke sfeer vol speelsheid en gelach, Selo, waarvan St. Maarten de schuts-
manifestatie gedenkt men in mei zijn len te zoeken. De resultaten van een die ook aanstekelijk werkt op de vol- patroon is, Samobor, Sveti Ivan Zelina,
sterfdag en in oktober zijn geboortedag. dag lang zoeken en plukken worden wassenen. Neem de kinderen mee uit Velika Gorica en Jastrebarsko.
Er wordt een Jelačić bal gehouden, het tegen de avond gedetermineerd en de en geniet van toptheater samen met de
paardrijtoernooi Kup ban Josip Jelačić, hele manifestatie eindigt met een lezing vele kinderen van Međimurje. www.tz-samobor.hr
en een ondernemersbeurs. Bezoekers van expert Mladen Strižak en een vrolijk www.tzvg.hr
kunnen ook het Nieuwe Hof van Jelačić paddenstoelenetentje. www.assitej.hr www.dugoselo.hr
(Novi dvori Jelačićevi) bezoeken, een www.tz-zelina.hr
goed voorbeeld van de manier waarop www.stubicketoplice.hr www.tzgj.hr
cultureel erfgoed kan worden gerestau-
reerd.

www.zapresic.hr

86 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË MIDDEN KROATIË www.croatia.hr 87
86 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 87
MIJNWERKERSDAGEN KERSTVERHAAL
VAN IVANEC IN ČAZMA
Ivanec
Grabovnica
04/12 - 05/12
21/12 - 06/01

Archief: XMEDIA d.o.o. Fotografie: Davor Kirin

De Mijnwerkersdagen van Ivanec wijzen Alle kerstverhalen zijn romantisch en
met hun programma op het belang van leerzaam, vooral als je gast bent van de
het bewaren van het culturele erfgoed familie Salaj in Grabovnica. De familie
van Ivanec en de educatie van jongere Salaj bereidt namelijk in de kersttijd
generaties daarin. De tentoonstelling een speciale lekkernij voor alle liefheb-
waar oude mijnwerkersvoorwerpen bers van de echte kerstsfeer! In die tijd
worden getoond biedt daarvoor een is hun erf verlicht met honderdduizen-
mooie kans. Zo kan iedereen zich er- den veelkleurige lichtjes, die met elkaar
van overtuigen dat onze voorouders een een fantastische kleurenspel vormen
zwaar leven hadden. De tentoonstel- voor iedere bezoeker. De kerststal, de
ling wordt aangevuld met werken van kribbe en de kerstverlichting over het
kinderen over het thema mijnwerkers hele erf bieden ‘s nachts het onverge-
en met mijnwerkersbeelden. Toch is telijke gevoel in een sprookjeswereld
het aantrekkelijkste deel van het eve- te zijn beland, de wereld van een echt
nement de optocht van de historische Kroatisch kerstverhaal.
legereenheid het Mijnwerkersbataljon
van Ivanec, dat de gasten onthaalt en www.tzbbz.hr
ervoor zorgt dat iedereen plezier heeft. www.cazma.hr

www.ivanec-turizam.hr

SLAV O NI Ë
88 www.croatia.hr MIDDEN KROATIË
88 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR
ŠOKAČKO SIJELO FESTIVAL VAN DE IN DE SPROOKJESWE- IN DE VOETSPOREN VAN
Županja DOCUMENTAIRE RELD VAN IVANA BRLIĆ DE PANDOEREN VAN VON
13/02 - 24/02 ROCKFILM “DORF” MAŽURANIĆ DER TRENCK
Vinkovci, 05/03 - 08/03 Slavonski Brod, 13/04 - 18/04 Kutjevo, mei

Fotografie: Franjo Andrašević Archief: VVV provincie Vukovar-Srijem Fotografie: Josip Perčević Fotografie: Zlatko Burivoda

Alle inspanningen van het stadje Net zoals muzikale documentaires beeld Ivana Brlić Mažuranić, Kroatisch De bewoners van het stadje Kutjevo la-
Županja om het onschatbare culturele en geluid op een ideale manier verbin- schrÿfster van de prachtigste kinder- ten geen kans onbenut om te feesten
erfgoed van Šokci (inheemse bevolking) den, verbindt DORF de liefhebbers van sprookjes, woonde een deel van haar met hun gasten. In dat licht dient ook
te behouden, staan centraal tijdens dit film en van muziek. In de inspirerende leven in Slavonski Brod. Daarom viert de herdenking van het bezoek van kei-
evenement, gebaseerd op de rijkdom setting van het stadje Vinkovci vindt het men hier ieder jaar haar geboortedag zerin Maria Theresia in 1741 te worden
en weelde van de Slavonische traditie. onconventionele Festival van de docu- in een feest van speelse fantasie. Een gezien. De eer die zij daarmee aan het
Op straat vindt je prachtig gedecoreer- mentaire rockfilm plaats. Er zijn films week lang, zolang als het evenement stadje gaf zijn de bewoners nog niet
de koetsen, alsof ze zo uit het museum uit binnen- en buitenland en een bonte duurt, is de hele stad het brandpunt van vergeten en ze herdenken dat met een
zijn gestolen. Trotse koetsiers, gekleed verzameling van genres en innovatieve de kinderwereld en workshops op het grote voorstelling die ons drie eeuwen
in de mooiste Slavonische klederdracht, films over muzikale idolen, die niet al- gebied van literatuur, beeldende kunst in de tijd mee terug neemt. Er gaat een
mennen de paarden. De speciale op- leen de kenners, maar ook gewone lief- en fotografie. Dit kinderevenement be- feestelijke optocht van historische ba-
tocht, die altijd een attractie is voor de hebbers in verrukking zullen brengen. gint met een voorstelling op het Plein taljons door het stadje, begeleid door
gasten, waar ze ook vandaan komen, Er zijn ook dit jaar weer tal van work- van Ivana (Ivanin trg), voor het huis een blaasorkest en onder deelname van
houdt zich nauwkeurig aan de passen- shops, exposities, boekpromoties en waar de schrijfster woonde. Het eindigt allerlei culturele verenigingen. Voor het
de tradities en gewoonten. Er is rakija natuurlijk concerten. met het teruggeven van de sleutels van kasteel wordt een toneelspel opgevoerd
(brandewijn) en Slavoons varkensvlees. de stad aan de burgemeester en een dat een nog betere kijk geeft op hoe het
Folkloregroepen uit binnen- en buiten- www.dorf-vk.com toneelopvoering in basisschool Ivana er in die tijd toeging.
land vullen het bonte programma aan Brlić Mažuranić, de school die door het
tot een geheel dat niemand wil missen. hele land bekend is als de bonte school, www.tz-kutjevo.com
want zowel op de binnenmuren als de
www.tz-zupanja.hr buitenmuren zijn er personages uit
Ivana’s sprookjes geschilderd.

www.slavonski-brod.hr

90 www.croatia.hr SLAVONIË SLAVONIË www.croatia.hr 91
90 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 91
ZOMER IN PAKRAC ACTEURSFESTIVAL KROATISCH FESTIVAL REIDANS VAN
Pakrac Ilok VAN DE EENMINUUTS- SLAVONSKI BROD
09/05 - 20/06 16/05 - 25/05 FILM Požega (BRODSKO KOLO)
29/05 - 30/05 Slavonski Brod, 30/05 - 21/06

Archief: VVV Pakrac Fotografie: Dražen Bota Fotografie: D. Mirković Fotografie: Darko Janković

Pakrac viert zijn middeleeuwse erfgoed We bewonderen acteurs altijd enorm: Een speciale uitdaging voor filmma- Slavonski Brod staat bekend om zijn
met de multimediale manifestatie Zo- soms laten ze ons lachen, soms huilen, kers is het formaat eenminuutsfilm. tradities, waaronder de bekendste ze-
mer in Pakrac. Behalve toneelvoorstel- soms laten ze ons ademloos achter. Een dergelijk formaat vereist een aan- ker de Brodsko kolo is. Vroeger werd
lingen en allerlei soorten concerten Maar behalve het applaus dat ze na zienlijke inspanning in het uitdenken tijdens de Dag van de heilige Stipan
zijn er sportevenementen, zoals fiets- afloop ten deel valt, worden ze zelden en de uitvoering van een idee. In niet Brođan op het centrale plein de grote
tochten, zaalvoetbalwedstrijden, een passend beloond voor hun inzet. Geluk- meer dan een minuut moet een film Brodsko kolo gedanst, een reidans die
mountainbikemarathon door de bergen kig brengt het Acteursfestival daar ver- alle elementen hebben die een verhaal niet zelden werd gevormd door hon-
of een seminar in de vechtsporten. Het andering in. Gedurende een week wor- kenmerken: een plot, een climax en derden met elkaar verbonden handen
staat allemaal in het teken van de mid- den er in de hele regio Vukovar-Srijem een ontknoping. Ook amateurs die niet van prachtig geklede jongens en meis-
deleeuwen, toen in Pakrac de tempe- voorstellingen van het afgelopen jaar de middelen hebben een grotere film te jes. Ook vandaag de dag leeft de stad
liers en de Johannieten verbleven. De opgevoerd die op een of andere manier maken, maar misschien wel het talent voor deze kolo, maar het programma
stad heeft ook een belangrijke econo- bijzondere acteerprestaties genoemd daarvoor, voelen zich vaak aangetrok- dat naar aanleiding van deze traditie is
mische rol vervuld omdat het als eerste kunnen worden. De acteerkunst staat ken tot de eenminuutsfilm. Een verza- opgesteld, is een beetje anders. Bezoe-
en enige in het Kroatië van die tijd mun- centraal; het publiek wacht gespannen meling films van alle soorten genres, kers kunnen diverse etnografische en
ten mocht slaan. op de opkomst van de acteurs op het thematieken en boodschappen, die kunsttentoonstellingen, kindershows,
podium en doet ze nog enthousiaster slechts gemeen hebben dat ze een mi- een taart- en gebakbeurs, een koetsen-
www.pakrac.hr uitgeleide na afloop van de voorstelling. nuut duren, kunt u bekijken in Požega schouw bezoeken en/of de paardenren-
www.tz-pakrac.hr De applaussalvo’s echoën over de laag- op het Festival van de eenminuutsfilm, nen bekÿken. Door de hele stad klinkt
vlaktes van de streek. De vrijgevochten Een festival dat de laatste jaren buiten- muziek van de diverse podia waar ko-
sfeer en artistieke vervoering zetten de gewone waardering in de rest van de ren en folkloregroepen optreden. Een
tijd stil en nemen de toeschouwers als wereld heeft verkregen. echte publiekstrekker is de verkiezing
een draaikolk mee. Als epiloog krijgen van de Miss Kroatië in Klederdracht.
de acteurs prijzen uitgereikt door ande- www.crominute.hr Bied een ander je hand, houd stevig
re acteurs. Het festival eindigt namelijk vast en laat niet toe dat de Brodsko kolo
met de toekenning van de acteerprijzen wordt doorbroken.
door een driekoppige jury, die uitslui-
tend bestaat uit acteurs. www.brodsko-kolo.com
www.fa-broda.hr
www.hddu.hr

92 www.croatia.hr SLAVONIË SLAVONIË www.croatia.hr 93
92 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 93
LENTE VAN GRAND PRIX MEEZINGER DE LIEDEREN VAN
ORAHOVAC KUTJEVO VAN BARANJA PODRAVINA EN
Orahovica Kutjevo (BARANJSKI BEĆARAC) DRAVA-GEBIED
01/06 - 07/06 juni Draž, 05/06 - 07/06 Pitomača, 12/06 - 13/06

Fotografie: Vladimir Grgurić Fotografie: Zlatko Burivoda Fotografie: Antonio Sobol Fotografie: Gordana Jakupec

Op het meerdaagse evenement Lente De Grand Prix Kutjevo is een internatio- De mensen uit de streek Baranja staan Het prachtige landschap van Podra-
van Orahovac opent het stadje Oraho- naal springtoernooi. De lange traditie in erom bekend dat elke bijeenkomst bij vina en de liefde van de mensen aldaar
vac zijn deuren voor bezoekers uit de het fokken van raspaarden, gevoegd bij hen een feest is. Geen enkel feest in voor hun streek zijn vaak bezongen in
hele wereld. Deze gelegenheid mar- de topruiters die aantreden, maken dit Baranja is saai. Een bewijs daarvoor de verzen van de plaatselijke dichters.
keert het begin van het toeristische toernooi uiterst populair en zeer goed is de Baranjski bećarac in het plaatsje En ook componisten uit die streek heb-
seizoen in Orahovac. Het programma is bezocht. Ruiters uit Hongarije, Oosten- Draž. Naast optredens van talrijke ben de mooiste volksmelodieën voor
divers, er is voor elk wat wils. Sport- rijk, Slowakije, Slovenië en Duitsland folkloregroepen, de gezamenlijke uit- ons achtergelaten. Dit Muziekfestival
liefhebbers kunnen zich verheugen op zeggen dat ze zich altijd speciaal ver- voering van een volksdans en een vormt een niet te missen kans om het
een zaalvoetbaltoernooi en een kegel- heugen op hun komst naar het toernooi overvloedige dis vol voedsel en drank, rijke muzikale en poëtische erfgoed van
toernooi. Cultuurliefhebbers kunnen in Kutjevo. Daarom proberen ook de worden in Draž ook Miss- en Misterver- de streek te leren kennen. Gedurende
hun plekje vinden bij een van de to- buitenlandse deelnemers de gunst van kiezingen gehouden en kun je mode- twee avonden in juni betreden de groot-
neelvoorstellingen. Publiek dat voor de de jury en het publiek te veroveren en shows bijwonen of exposities bezoeken ste muzikale talenten van de streek het
muziek komt kan terecht bij optredens de hoogste waarderingscijfers te krij- met handgemaakte producten, antiek podium in Pitomača. De eerste avond
van folkloregroepen en concerten van gen. Wegens de gracieuze bewegingen meubilair, oude gereedschappen en treden de wat minder bekende ar-
Kroatische pop- en rocksterren. en de harmonie tussen paard en ruiter raadselachtige voorwerpen van groot- tiesten op en de tweede avond zullen
grenst deze tak van paardensport aan moeders zolder. Een pure voltreffer als groepen en solisten optreden die al een
www.orahovica.hr kunst en de Grand Prix van Kutjevo je je interesseert voor de tradities van grote reputatie genieten.
vormt een ideale gelegenheid om dat de streek Baranja. Maar ook een groot
zelf eens te komen bekijken! feest natuurlijk! www.pitomaca.hr

www.tz-kutjevo.com www.draz.hr

94 www.croatia.hr SLAVONIË SLAVONIË www.croatia.hr 95
94 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 95
OOGST EN DORSEN IN ZOMER VAN DE ZOMERNACHTEN FESTIVAL “ĐAKOVAČKI
HET VERLEDEN VALPOVO VAN OSIJEK VEZOVI” (BORDUURWERK
Županja Valpovo Osijek, 26/06 - 27/06; VAN ĐAKOVO)
20/06 - 04/07 23/06 - 28/06 24/07 - 25/07; 28/08 - 29/08 Đakovo, 30/06 - 07/07

Fotografie: Zvonimir Tanocki Fotografie: Predrag Matijanić Archief: VVV Osijek Fotografie: Saša Pjanić

De oogst en alles wat daarmee samen- In de zomer barst heel Slavonië van het De Zomernachten van Osijek eindigen Đakovo viert ‘s zomers een lange en
hangt greep altijd al diep in het culturele plezier en van de feesten. In de laatste met een feest voor alle leeftijden en rijke traditie. Tijdens de unieke juli-
leven van Slavonië. Zo diep, dat het zelfs week van juni doet ook Valpovo hier smaken. Door de hele stad zijn er tal manifestatie worden in Đakovo drie
een symbool is geworden voor het wer- volop aan mee. Gedurende deze zeven van opvoeringen, van muziek tot toneel, verschillende soorten culturele traditie
kende leven van de mensen van deze dagen biedt Valpovo al 41 jaar lang voor zowel jong als oud. In de restau- van Slavonië gepresenteerd. Ten eerste
streek. Daarom is het altijd mooi evene- een podium aan verschillende vereni- rants worden de bekende Slavonische folklore, waar bezoekers kunnen genie-
menten bij te wonen die niet alleen het gingen van amateurkunstenaars. Zo gerechten bereid. Vergeet ook vooral ten van vele muzikale programma’s.
zware leven benadrukken, maar ook de zal er door de straten een schouw van niet om een heerlijke wandeling langs Ten tweede gastronomie, waar de
schoonheid van de oogsttradities. Zo folkloristische paardenkoetsen wor- de rivier de Drava te maken. Kom langs hoogtepunten worden gevormd door de
kunnen bezoekers van Županja in juli den gehouden, zullen er zangkoren en en overtuig je ervan dat de spreekwoor- beroemde fiš-paprikaš (soort vispot) en
de klederdracht bewonderen die voor amateur-zangers optreden. Maar een delijke Slavonische gastvrijheid ook de heerlijke Slavonische vleesgerech-
dat werk bedoeld is en het voedsel en feest is geen feest in Slavonië als er vandaag de dag nog bestaat! ten čobanac (vleespot) en đakovački
de drank proeven die bij die tijd van het geen overvloedig banket is met traditi- kulen (pittige worst). En ten derde de
jaar horen. Naast een presentatie van onele gerechten en drankjes. Dit alles www.tzosijek.hr paardenfoktraditie, die in alle pracht
de oogsttradities, worden er tijdens het garandeert een euforische stemming wordt gepresenteerd op de paarden-
evenement allerlei soorten handwerk bij alle bezoekers die met een open hart renbaan van Đakovo. Ook dit jaar zullen
tentoongesteld, afkomstig uit verschil- naar Valpovo komen om er te genieten de liefhebbers van de cultuur en historie
lende regio’s. Bezoekers kunnen zich van de rijke tradities van dit bijzondere van Slavonië en Baranja met duizenden
ook laten rondrijden met paard en wa- stadje. tegelijkertijd kunnen genieten van de
gen. Bezoek Županja en laat je inspire- klederdracht, muziek, dans en tradities
ren door de geest van deze hardwer- www.valpovo.hr waar men in deze streek bÿzonder trots
kende mensen. www.tz-valpovo.com op is. En iedereen kan meedoen aan de
bonte en feestelÿke optocht.
www.tz-zupanja.hr
www.tz-djakovo.hr

96 www.croatia.hr SLAVONIË SLAVONIË www.croatia.hr 97
96 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 97
CULTUURZOMER VUKOVAR HET DORP CULTUURZOMER
VAN OSIJEK FILMFESTIVAL MILHOLJAC VAN POŽEGA
Vukovar Požega
Osijek Donji Miholjac
01/07 - 05/07 15/07 - 15/08
eind juni- eind juli 09/07 - 12/07

Fotografie: Marin Franov Archief: Vukovar filmfestival Fotografie: Melia Vidaković Fotografie: D. Mirković

Het Fort van Osijek, dat eens het toneel Er komt opnieuw een rivier van films Donji Miholjac is gedurende vier da- De promenade van de Oude Stad is
vormde van roerige historische gebeur- aanstromen! De Donau verbindt op een gen de thuishaven van de traditionele zeer geliefd bij de wandelaars van het
tenissen, verandert deze zomer in een symbolische manier alle landen waar- Schouw van de Slavonische Folklore. stadje. Vooral in juli en augustus, wan-
podium met een kwalitatief hoogstaand door zij stroomt en waarop zij invloed Op de straten van dit stadje verzamelen neer deze zone een veelheid aan cul-
artistiek programma. De manifestatie heeft. Het Vukovar filmfestival vertoont zich culturele verenigingen uit Slavonië turele evenementen biedt, zoals con-
Cultuurzomer van Osijek speelt zich af werken van een van de meest vitale en andere delen van het land. Het is certen en toneeluitvoeringen. Tijdens
op de straten en de pleinen. Zo zal de filmculturen ter wereld, die van de lan- een zeldzame kans om zoveel verschil- de wandeling kun je genieten van de
barokke stad opgeluisterd worden door den aan de Donau. De films worden ver- lende folkloregroepen bijeen te zien. De geluiden van de klassieke muziek, even
talloze toneelvoorstellingen, perfor- toond aan de oever van de Donau, of in optocht en de optredens van deze ver- bij een popconcert blijven hangen, een
mances, tentoonstellingen, concerten de tuin van het huis van Nobelprijswin- enigingen lokken u met hun vrolijkheid, tentoonstelling bezoeken of een toneel-
en film- en literatuuravonden. Natuur- naar Ružička. De aangename sfeer, de plezier, zang en dans en exposities van uitvoering bekijken. De climax van de
lijk wordt er een speciaal accent gelegd traditionele culinaire lekkernijen en de schilderijen en etno-tentoonstellingen. Cultuurzomer van Požega is het Festival
op het voorstellen van kunstenaars uit gastvrijheid van de gastheren nodigen En dat alles om wat te laten zien van van de moderne Kroatische literatuur,
Osijek zelf. Maar er zijn ook optredens uit tot vriendschap. Ze laten zien dat het eenvoudige en mooie leven zoals waarbij een tiental gerenommeerde
aangekondigd van gasten uit binnen- Vukovar en de Donau ‘iets’ hebben wat dat eens was. En natuurlijk ontbreken auteurs hun werk presenteren en een
en buitenland. niet kan worden uitgedrukt in woorden. ook de bekende culinaire lekkernijen bloemlezing maken met behulp van het
Het kan alleen worden beleefd. niet waar Slavonië bekend om staat. publiek.
ljetokulture.osijek.hr
www.vukovarfilmfestival.com www.tz-donjimiholjac.hr www.pozega-tz.hr

98 www.croatia.hr SLAVONIË SLAVONIË www.croatia.hr 99
98 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 99
ROKOVO GLORIA FESTUNG CULTUURZOMER BEDEVAART OP DE
Virovitica Slavonski Brod VAN SLATINA DAG VAN MARIA
31/07 - 23/08 augustus
Slatina HEMELVAART
05/08 - 30/08 Aljmaš, 14/08 - 15/08

Fotografie: Ivan Šemper Archief: Foto Breza Fotografie: Željko Juras Fotografie: Antonio Sobol

De heilige Rochus (Sveti Rok) is schuts- Het oude fort Brod brengt een van zijn De zomergasten van het stadje Slatina Duizenden en duizenden gelovigen
patroon van de stad Virovitica. Daarom meest fameuze momenten weer tot zullen versteld staan van de diversiteit gaan op 15 augustus, de feestdag van
hoeft het niet te verwonderen dat dit leven. Opnieuw zullen moedige ridders van de culturele evenementen, die Sla- Maria Hemelvaart, op bedevaart naar
stadje op zijn naamdag, 16 augustus, en strijders langs de stadsmuren trek- tina gedurende de zomer veranderen Aljmaš, het bekendste Mariaheilig-
de Dag van de Stad viert en die dag als ken. Dit keer is dat de verdienste van in een ware schatkist van cultuur. Op dom in de provincie Osijek-Baranja.
het middelpunt van een meerdaagse het spektakel Gloria festung, een grote de straten en in de parken spelen zich De laatste jaren beleeft het de mooiste
manifestatie viert, die ze Rokovo noe- show van licht, muziek en prachtige programma’s af, die de stad een nieuw momenten in de vier eeuwen lange ge-
men. De bewoners van Virovitica zeg- kostuums. Er doet een groot aantal uiterlijk verschaffen en iedereen die het schiedenis. De nieuwe kerk van Maria-
gen dat Rokovo van jaar tot jaar groeit. acteurs, zangers en figuranten mee bijwoont zal een nieuw gevoel krijgen Visitatie (crkva Pohođenja Marijina),
Eens was het evenement niet meer als soldaten van historische legereen- voor de verhouding tussen kunst en met het beeld van de Moeder Gods, die
dan een bescheiden beurs, vandaag heden. Dit alles wordt begeleid door cultuur. Het geheim van dit succes is is gebouwd op de plaats waar eens de
de dag is het programma uitgegroeid lichteffecten, die de vesting van Brod diversiteit. Slatina biedt voor elk wat oude kerk stond, is, zo zeggen vele ge-
in een waar marathonfeest. Hier heerst nieuw leven schenken, een leven zoals wils: er zijn toneelvoorstellingen, con- lovigen, nog mooier dan de oude. Loop
die dagen puur plezier en het culturele het dat nog niet eerder had, een leven certen, filmvertoningen, exposities, de onbeschrijfelijke spirituele ervaring
programma, en de sportwedstrijden vol spektakel en theatrale trots. demonstraties van oude ambachten en niet mis die dit heiligdom biedt.
rechtvaardigen die atmosfeer volko- culinaire specialiteiten. De kortgeleden
men. Rokovo verenigt op een aanste- www.tzgsb.hr gepubliceerde cultuurtoeristische gids www.svetiste-aljmas.hr
kelijke manier oud en nieuw. Maak maakt je wegwijs in al deze activitei-
kennis met de rijkdom van de tradities ten.
van Virovitica, maar vergeet ook de lol
niet en vermaak je bij de optredens van www.tz-slatina.hr
de popsterren.

www.virovitica.hr

100 www.croatia.hr SLAVONIË SLAVONIË www.croatia.hr 101
100 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 101
INTERNATIONALE NACHT OLYMPIADE VAN OUDE OP BEZOEK IN HERFST IN
VAN DE VLEERMUIS SPORTEN OUDE TIJDEN BARANJA
Papuk Brođanci
Otrovanec Beli Manastir
28/08 30/08
30/08 september

Fotografie: Vlatka Dumbović Fotografie: Marin Janković Fotografie: Josip Mikolčić Fotografie: Ivica Bela

Vleermuizen, zoogdieren die ‘s nachts Met welke sporten maten onze voor- Hoewel er oude ambachten en tradities Baranja is in de herfst getooid in bonte
boven onze hoofden cirkelen op zoek ouders hun krachten? Dat staat niet in worden herdacht, viert de streek Po- herfstkleuren. Waar je ook naar toe
naar voedsel, zijn ook de hoofdrolspe- de geschiedenisboeken. Daarvoor moet dravina dit op een zeer moderne ma- gaat, rode, gele en bruine nuances
lers in veel horrorverhalen. We vergeten je luisteren naar de verhalen van opa nier. Het evenement Op bezoek in oude beheersen het beeld. Dit is ook de tijd
daarbij echter vaak dat ze ook ecolo- en oma. Of je bezoekt de Olympiade tijden, waarmee de bewoners van de dat er zich uit de schoorstenen van de
gisch van groot belang zijn. Ze zijn na- van Oude Sporten. De bewoners van streek hun tradities vieren, lijkt namelijk huizen in Baranja een verrukkelijk be-
melijk een belangrijke indicator van de Brođanci houden namelijk wedstrijden meer op een interactief museum onder dwelmende lucht verspreidt die uit de
schoonheid van het milieu. In Kroatië in allerlei sporten, die de herders be- de heldere hemel. Er worden oude ver- keuken komt. Er wordt ambachtelijke
leven er maar liefst 35 van de in totaal oefenden als ze op hun kudde moesten halen uitgebeeld waaraan het publiek rakija (brandewijn) gestookt en de win-
45 in Europa voorkomende soorten, wat passen, of landbouwers in hun pauzes, actief kan deelnemen. Iedereen kan er- tervoorraad wordt gebakken, gekookt
erop wijst dat de Kroatische lucht nog of kinderen in hun spel. Het zijn sporten varen hoe men vroeger deeg kneedde, en geconserveerd. Maar de volle weel-
altijd bij de schoonste van Europa hoort. waarmee de jongens hun liefje pro- hoe de broodoven werd ontstoken of de van de traditionele gerechten van
Een bijzonder groot aantal vleermuizen beerden te imponeren en de jongens uit hoe pompoenpitten werden geperst. De Baranja kun je slechts op een plaats
leeft in het natuurgebied Papuk waar het buurdorp probeerden af te troeven. schilders van de naïeve kunststroming vinden – in Beli Manastir. Bekijk de
ook de Internationale nacht van de Touwtrekken, steengooien vanuit de van Podravina schilderen ter plaatse de kramen waar oude ambachten worden
vleermuis wordt gevierd. Bezoek Pa- schouder, hoefijzerwerpen en zaklopen landschappen van hun streek op glas, gepresenteerd en kies de ketel waaruit
puk, raak overtuigd van zijn schoonheid mogen vandaag de dag dan geen seri- koetsen rijden af en aan en nodigen je je wilt proeven. De aangename sfeer
en bezoek een van de lezingen van de eus karakter meer hebben, ze garande- uit voor een ritje, terwijl de tambura’s wordt vervolmaakt door tal van folklo-
beste vleermuisdeskundigen over het ren nog altijd een overvloed aan lol bij (soort tokkelinstrumenten) en cimbalen regroepen die authentieke muziek van
intrigerende leven van de vleermuis. zowel deelnemers als toeschouwers. je voorbereiden op de onweerstaanbare de streek ten gehore brengen.
reidans. Er zijn ook imkers, hoefijzer-
www.pp-papuk.hr www.tzobizovac.hr slagers, pottenbakkers... en nog veel tzg-belimanastir.baranja.biz
meer: kom zelf kijken en laat je ver-
rassen!

www.pitomaca.hr

102 www.croatia.hr SLAVONIË SLAVONIË www.croatia.hr 103
102 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 103
FESTIVAL “DE GOUDEN ZIJDE RUIST, DE HERFST IN ROMBERGS
SNAREN VAN SLAVONIË” NAAIMACHINES ZINGEN VINKOVCI MUZIKALE AVONDEN
Požega Podvinje Belišće, 06/11; 13/11;
Vinkovci
03/09 - 06/09 07/09 20/11 en 27/11
18/09 - 20/09

Fotografie: Foto Knajs Fotografie: Josip Perčević Fotografie: Darko Puharić Fotografie: Darko Jančikić

Als u de ware Slavonische muziek wilt Zijde beleefde in Podvinje in de 19e De bewoners van Vinkovci zeggen Sigmund Romberg is een van de be-
leren kennen, is dit festival het einddoel eeuw gouden tijden. Ter ere van de vaak: Wie eens de sfeer heeft geproefd langrijkste componisten van het begin
van uw zoektocht. De Gouden Snaren toenmalige traditie van het weven van van de Herfst van Vinkovci zal zeker van de twintigste eeuw. Tijdens zijn
van Slavonië is namelijk een festival dat zijde, wat in Podvinje nog steeds aan weer terugkeren! En zo is het. Je kunt verblijf in Amerika componeerde hij
al zijn aandacht besteedt aan de mu- de orde van de dag is, wordt er een je moeilijk ontworstelen aan de sfeer vele operettes en filmmuziek. Sommige
ziek van de onafzienbare vlaktes, het volksfeest gehouden waar bezoekers van dit tiendaagse festival in Vinkovci. daarvan werden mondiaal populair, zo-
geluid van tambura’s (soort tokkelin- kunnen zien hoe zijde vroeger werd De hele stad viert feest met haar be- als de film Witte sering (Bijeli jorgovan).
strumenten) en liederen over geliefden, behandeld. Meisjes met hoofddoeken, zoekers en is ondergedompeld in zang Een van zijn muzikale medewerkers
familie en vaderland. Met het festival- gekleed in zijden jurken verblinden en dans. De Herfst in Vinkovci is een was George Gershwin. Een deel van zijn
programma maak je een onvergetelijke door hun schoonheid en wie zou er niet presentatie van folklore, die niet al- jeugd bracht Romberg door in Belišće
reis door de lange muzikale traditie van willen meedoen aan de reidans waar- leen de Slavonische tradities koestert, en dat herdenken zijn medeburgers
Slavonië. Maar je komt ook in contact mee de bewoners van Podvinje hun op- maar ook de gewoontes en gebruiken graag. Hoe ze hem eren kun je te weten
met de moderne muziek, die niet weg rechte vrolijkheid uitdrukken? Behalve van de andere delen van Kroatië. Zo komen door het evenement Rombergs
is te denken uit de hitlijsten op de radio. aan zijde is dit evenement ook gewijd wordt het gevierd dat de natuur ons in muzikale avonden te bezoeken, dat
De Gouden Snaren van Slavonië com- aan andere gebruiken die het leven in dit seizoen beloont voor het werk van geheel gewijd is aan de promotie van
bineert traditie en populaire muziek op Podvinje mooier maken. Uit een grote een heel jaar. Hoe doordringender de amateurtheater.
een succesvolle manier en garandeert ketel stroomt onophoudelijk šljivovica lach en hoe luider het lied, des te groter
zo dat iedereen aan zijn trekken komt. (pruimenjenever) en er wordt voor de is de dankbaarheid voor een geslaagde www.belisce.net
zoetekauwen ook jam gemaakt naar oogst. U kunt meedoen en de sfeer van
www.pozeskifestival.hr een oud recept van de streek. Podvinje het verleden in het heden beleven.
weet echt het nuttige en het aange-
name te verenigen. www.vk-jeseni.hr

www.tzgsb.hr

104 www.croatia.hr SLAVONIË SLAVONIË www.croatia.hr 105
104 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 105
VIP SNOW QUEEN MUZIKALE
TROPHY BIËNNALE
Zagreb Zagreb
04/01 en 06/01 17/04 - 26/04

Archief: Kroatische Ski Vereniging Archief: VVV Zagreb

TZ Međimurska - TZ Bjelovarsko-bilogorska - De skiërs en skisters die strijden om Voor de 25ste keer is Zagreb het cen-
Ruđera Boškovića 3, Trg Eugena Kvaternika 4, de Worldcup noemen de wedstrijd in trum van nieuwe geluiden en nieuwe
40000 Čakovec; 43 000 Bjelovar; Zagreb vaak hun lievelingswedstrijd, muzikale concepten. Het thema van
tel./fax: +385 40 390 191, tel.: +385 43 243 944,
deels vanwege de kwaliteit van de piste de Biënnale, het internationale festival
e-mail: info@tzm.hr, fax: +385 43 241 229,
en deels vanwege de onvergetelijke at- van moderne muziek, is dit jaar ‘Mu-
www.tzm.hr e-mail: info@tzbbz.hr,
www.tzbbz.hr
mosfeer. Die paar dagen van de World- ziek en politiek’. De bezoekers kunnen
TZ Varaždinska - cup leeft heel Zagreb voor het skiën. kennismaken met de verschillende
Stanka Vraza 4/VIII, TZ Koprivničko-križevačka - Eromheen vindt een meerdaags feest vormen van coëxistentie die er moge-
42000 Varaždin; Antuna Nemčića 5, plaats op het centrale plein, Trg bana lijk zijn tussen muziek en politiek. Er
tel.: +385 42 394 100, 48000 Koprivnica; Jelačića, en op enkele punten op de zijn tal van moderne uitvoeringen van
fax: +385 42 394 230, e-mail: tel.: +385 48 624 408, berg boven Zagreb. Dit alles maakt van klassieke werken, zoals opera en bal-
tz.var.zupanije@vz.t-com.hr, fax: +385 48 624 407, de Worldcup in Zagreb een opwindend let, en natuurlijk vormen die de gren-
www.turizam-vzz.hr e-mail: tz-kk-zupanije@kc.t-com.hr, spektakel vol amusement. Toch is alle zen van muzikale expressie opzoeken:
www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
aandacht gericht op de wedstrijd zelf, multimediale projecten, elektronische
TZ Sisačko-moslavačka -
zowel die van de mannen als de vrou- muziek of choreodrama.
S. i A. Radića 28/II, TZ Krapinsko-zagorska -
44000 Sisak; Zagrebačka 6, wen, waar hard maar sportief wordt
tel.: +385 44 540 163, 49217 Krapinske Toplice; gestreden om de overwinning. www.mbz.hr
fax: +385 44 540 164, tel./fax: +385 49 233 653,
e-mail: tzsmz@email.t-com.hr, e-mail: tzkzz@kr.t-com.hr, www.vipsnowqueentrophy.com
www.turizam-smz.hr www.tz-zagorje.hr

S REDI ŠNJA
HR VATSKA
Z A G R EB
ZAGREB www.croatia.hr 107
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 107
REIS DOOR DE FESTIVAL VAN WEEK VAN DE FLORAART
TIJD IN ZAGREB ST. MARCUS MODERNE DANS Zagreb
Zagreb 27/05 - 31/05
Zagreb Zagreb
25/05 - 03/06
18/04 - 26/09 25/04 - 19/05

Archief: VVV Zagreb Fotografie: Luka Gusić Archief: Festival van de moderne dans Archief: Floraart

Zodra het aprilzonnetje door de laatste De bovenstad van Zagreb vormt het Het Festival van de moderne dans is Langs de zuidoever van de rivier de
winterwolken breekt, begint er op de politieke en administratieve centrum zo’n festival waarvan je nooit precies Sava strekt zich een deel van Zagreb
straten van Zagreb een reeks festivals, van het land. Er zijn daar, net als in het weet waardoor je nu weer verrast zult uit dat Novi (Nieuw) Zagreb wordt ge-
waarin je tot aan de herfst kennis kan stadscentrum beneden, veel eeuwen- worden. En precies zo is ook de mo- noemd. Hele delen van Novi Zagreb
maken met het verleden van de stad. oude locaties, die de hartslag van het derne dans, een artistieke expressie die worden verrijkt met zogenoemde
In de straatjes van de bovenstad ont- culturele leven vormen. Talloos zijn de volledig open staat voor creativiteit en “groene oases”. Een van die oases
moet je personages waardoor Zagreb ruimten die bestemd zijn voor de hoge expressieve innovatie. De dans is een is Bundek, een meer omgeven door
beroemd is geworden – zangers van kunsten, vooral voor de muziek. Daar- kunstvorm waarin je niet simpelweg wandelpaden en een speeltuin voor de
oude stadsliedjes, bohémiens, markt- om hebben de organisatoren van het de trends kunt volgen. Dansers worden kinderen. Vanwege haar schoonheid
vrouwtjes uit de omgeving en vanaf het Festival van St. Marcus (Sveti Marko) altijd geleid door hun beleving van de is Bundek de perfecte locatie voor de
Zrinjevac-paviljoen klinken opnieuw de besloten al die concertruimten, maar muziek. Daarom is dit festival een kans internationale bloemententoonstelling
wals en de tango. Net zoals in oude ook de kerken te gebruiken om Zagreb om je volledig open te stellen voor alle FloraArt, waar een bonte verzameling
films en foto’s uit de goede oude tijd! en zijn gasten enkele dagen gevuld met verrassingen die verborgen zitten in ar- aan kleuren en bedwelmende geuren is
virtuoze muziek te bieden. Zo zijn er tistieke expressie en in de onbeperkte te vinden en een grote keuze aan sier-
www.zagreb-touristinfo.hr ook voor dit jaar optredens aangekon- mogelijkheden van het menselijke bloemen te zien is.
digd van binnen- en buitenlandse solis- lichaam. Maar een ding is zeker: niet
ten en ensembles, wiens uitvoeringen u de inhoud, maar de vorm is de factor www.floraart.net
ademloos zullen laten toehoren. die verrast, want de Dagen van de mo-
derne dans vormen altijd een podium
www.festivalsvmarka.hr voor de beste kunstenaars. Daarom: als
je van dans en de harmonie van mense-
lijke beweging houdt, zou je dit unieke
programma niet mogen missen.

www.danceweekfestival.com

108 www.croatia.hr ZAGREB ZAGREB www.croatia.hr 109
108 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 109
CEST IS D’BEST EUROKAZ - INTERNATIO- ZOMERAVONDEN INTERNATIONALE
Zagreb NAAL FESTIVAL VAN HET VAN ZAGREB FOLKLORESHOW
04/06 - 14/06 NIEUWE THEATER Zagreb, Zagreb
Zagreb
20/06 - 28/06 15/07 - 19/07
01/07 - 31/07

Archief: Cest is d’best Archief: Eurokaz Archief: Concert Management Fotografie: Vido Bagur

Er is geen meter stadscentrum te vin- Theatergezelschappen uit de hele we- Van klassieke muziek en jazz tot fol- Ook Zagreb heeft zijn folkloreshow. Het
den die niet gebruikt kan worden door reld komen al jaren naar het populaire klore; liefhebbers van de serieuzere is een traditie die in Kroatië buitenge-
straatartiesten. Deze vrolijke, prachtige Zagrebse theaterfestival Eurokaz. Je muziekgenres komen in de zomer in woon gewaardeerd wordt. Geïnspireerd
mensen grijpen iedere gelegenheid om kunt er kennis maken met de nieuw- Zagreb volop aan hun trekken. Wande- op soortgelijke evenementen uit de der-
de voorbijgangers op te vrolijken. Sta ste ontwikkelingen in het moderne lend door de straten van de bovenstad tiger jaren van de vorige eeuw, weet de
even stil en lach je de tranen in de ogen internationale theater. Uitbundige pro- en de benedenstad word je op iedere Folkloreshow van Zagreb elke generatie
om die maffe clown. Beloon hem met ducties, grandioze uitvoeringen en veel hoek verrast door romantische klanken. opnieuw enthousiast te krijgen. Je leert
een lach want hij wijdt zijn leven aan internationale samenwerkingsprojecten De Zomeravonden van Zagreb bestaan er tradities kennen die verbonden zijn
het verspreiden van vrolijkheid. Of sluit vormen de belangrijkste bestanddelen al 25 jaar en in die tijd hebben er tal met bepaalde rituelen, zoals bruiloften,
je ogen en geniet van de muziek van van dit internationaal gewaardeerde van bekende artiesten opgetreden en oogstfeesten en carnavalsrituelen in
straatmuzikanten. Of sta versteld van festival. Maar twijfel niet te lang over de zijn er vele jonge enthousiaste talenten bepaalde streken. Zo kunnen de bezoe-
de buigzaamheid van het menselijke voorstelling die je wilt zien, want er is geïntroduceerd die met hun frisse in- kers van Zagreb veel te weten komen
lichaam waarmee de acrobaat je over- geen tijd om te kiezen. Voor de meeste valhoek bijdragen aan de actualiteit van over al die regionaal verschillende tra-
rompelt. Laat de jongleurs en vuurspu- voorstellingen van Eurokaz worden er het programma. dities in Kroatië.
wers je met hun spektakels hypnotise- meer kaarten gevraagd dan er aanwe-
ren of laat mimespelers en goochelaars zig zijn. www.kdz.hr www.msf.hr
de grenzen van je fantasie verplaatsen
en wees niet karig met een oprecht ap- www.eurokaz.hr
plaus, en werp een muntje in de hoed.
Al die straatartiesten zijn bij elkaar op
Cest is d’best, het festival dat het cen-
trum van Zagreb tien dagen lang om-
tovert in een vrolijke wereld van circus
en straattheater. Nooit is de stad bonter
en nooit hangt er een vrolijker sfeer dan
wanneer de clowns en hun metgezellen
uit alle delen van de wereld het bewind
voeren over de straten.

www.kraljeviulice.com

110 www.croatia.hr ZAGREB ZAGREB www.croatia.hr 111
110 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 111
PIF - INTERNATIONAAL I.A.A.F. - INTERNATIONALE MIDDELEEUWSE DAGEN ZAGREB
POPPENTHEATERFESTIVAL ATLETIEKMEETING OP DE MEDVEDNICA
Zagreb, 28/08 - 04/09 Zagreb FILMFESTIVAL
P.P. Medvednica
31/08 Zagreb
27/09
18/10 - 24/10

Fotografie: Ivan Špoljarec Archief: TIS Zagreba Archief: JUPP Medvednica Archief: Zagreb Filmfestival

Misschien is het waar dat poppenthe- Er komen dit jaar naar Zagreb vele to- Het leven van mijnwerkers wordt vaak Het Zagreb Filmfestival is de plaats waar
ater vooral voor kinderen bedoeld is, patleten, winnaars van een Olympische als metafoor genomen voor een zwaar alle filmliefhebbers zich verzamelen die
maar dit festival bewijst dat het ook medaille, wereldkampioenen en we- leven vol moeilijkheden en ontberin- openstaan voor nieuwe perspectieven
volwassenen kan vermaken. Hoewel reldrecordhouders. De Atletiekmeeting gen. Daarom stelt een bezoek aan de op de moderne filmkunst. Tijdens het
gericht op de kleintjes, houden de van Zagreb bestaat al langer dan een oude mijnen meer voor dan alleen een festivalprogramma kun je films zien die
mooie poppen en de kunsten van de halve eeuw en heeft een hoge rating tochtje door donkere diepten. Het is een misschien niet het meest commercieel
poppenmeesters ook de aandacht vast in de atletiekwereld. Dat zijn redenen ode aan de mensen die dagelijks lood- zijn, maar artistiek des te interessanter.
van iedereen die de kunst van het pop- te meer waarom sportliefhebbers deze zware inspanningen moesten leveren. De films die op het Zagreb Filmfestival
penspelen weet te waarderen. Op het wedstrijd niet zouden moeten missen. In de middeleeuwen groeven mijnwer- worden getoond, komen later vaak te-
Internationaal Poppenfestival kunt u de De andere redenen leveren de sporters kers op 830 meter boven de zeespie- rug op andere filmfestivals en worden
artistieke prestaties van poppenspelers zelf met hun topprestaties. gel een mijn voor lood en zinkertsen. zo populair bij het serieuzere filmpu-
van over de hele wereld bewonderen, De overblijfselen van deze mijnen zijn bliek. Deze films gaan meestal niet om
die ieder jaar weer graag naar Zagreb www.zagrebhanzek.com vandaag de dag ingericht als aantrek- in de reguliere distributiekanalen. Daar-
komen om hun voorstellingen ten beste kelijke toeristische locatie. Bezoek de om is dit festival vaak de enige kans om
te geven. oude mijn en beleef het mijnwerkers- deze films überhaupt een keer te kun-
leven van toen. Ontspan je daarna en nen zien. Rondom de filmvoorstellingen
www.mcuk.hr geniet van de natuurpracht van de berg zijn er uitstekende concerten, zodat je
Medvednica en van de keuken van de niet alleen een bijzondere filmervaring
bergherberg Grafičar. opdoet, maar ook kan genieten van to-
pamusement.
www.pp-medvednica.hr
www.zagrebfilmfestival.com

112 www.croatia.hr ZAGREB ZAGREB www.croatia.hr 113
112 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 113
FILIALEN VAN HET KROATISCH VERKEERSBUREAU
IN HET BUITENLAND

Kroatische Zentrale für Tourismus, Horvát Idegenforgalmi Közösség, Office National Croate du Tourisme, UITGEVER: Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme
1010 Wien, Am Hof 13, Österreich 1053 Budapest, Magyar u. 36, 1000 Bruxelles,
tel.: +43 1 585 38 84; Magyarország Vieille Halle aux Blés 38, Belgique,
VOOR DE UITGEVER: mr. sc. Niko Bulić, directeur
fax: +43 1 585 38 84 20 tel.: +36 1 266 65 05; tel.: +32 2 55 018 88; REDACTEUREN: Milo Sršen, Andrea Petrov
e-mail: office@kroatien.at fax: +36 1 267 55 99 fax: +32 2 51 381 60 PROJECTADVISEURS: Stipe Maleš, Slavija Jačan-Obratov
e-mail: info@htz.hu e-mail: info-croatia@scarlet.be
Kroatische Zentrale für Tourismus,
CONCEPT EN TEKST: K&K Promotion
60311 Frankfurt, Kaiserstrasse 23, Office National Croate de Tourisme, Хорватскоетуристическое VERTALING: Abis
Deutschland 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, сообщество, 123610 Moscow,
CORRECTIE: Jaap Kamphuis, Lutz Taalbeheersing
tel.: +49 69 23 85 350; France Krasnopresnenskaya nab. 12,
fax: +49 69 23 85 35 20 tel.: +33 1 45 00 99 55, office 1502, Russia PROEFLEZEN: Sandra Trbović, Lutz Taalbeheersing
e-mail: info@visitkroatien.de +33 1 45 00 99 57; tel.: +7 495 258 15 07; FOTO’S: Wij danken alle culturele en toeristische instituten alsmede het Kroatisch
fax: +33 1 45 00 99 56 fax: +7 495 258 15 08
e-mail: infos.croatie@wanadoo.fr e-mail: HTZ@wtt.ru
nationaal Bureau voor Toerisme voor de samenwerking en het afstaan van fotoma-
Kroatische Zentrale für Tourismus,
80469 München, teriaal.
Rumfordstrasse 7, Deutschland Croatian National Tourist Office, Hrvaška turistična skupnost, DESIGN EN GRAFISCH ONTWERP: K&K Promotion
tel.: +49 89 22 33 44; London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162- 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2,
164 Fulham Palace Road, Slovenija DRUK: Meić d.o.o.
fax: +49 89 22 33 77
e-mail: United Kingdom tel.:+ 386 1 23 07 400; JAAR: 2009.
tel.: +44 208 563 79 79; fax:+386 1 23 07 404
kroatien-tourismus@t-online.de
fax: +44 208 563 26 16 e-mail: hrinfo@siol.net
e-mail: info@croatia-london.co.uk De uitgever kan niet met absolute zekerheid instaan voor de hier gepubliceerde
Ente Nazionale Croato per il Turismo,
20122 Milano,
Kroatische Zentrale für Tourismus, informatie en draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of veranderin-
Croatian National Tourist Office, 8004 Zürich, Badenerstr. 332,
Piazzetta Pattari 1/3, Italia
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Switzerland
gen van de gegevens.
tel.: +39 02 86 45 44 97;
Suite 4003, U.S.A. tel.: +41 43 336 2030;
fax: +39 02 86 45 45 74
tel.: +1 212 279 8672; fax: +41 43 336 2039, Deze publicatie wordt gratis gedistribueerd.
e-mail: info@enteturismocroato.it
fax: + 1 212 279 8683 e-mail: info@kroatien-tourismus.ch
e-mail: cntony@earthlink.net
Ente Nazionale Croato per il Turismo,
Oficina de Turismo de Croacia,
00186 Roma,
Narodowy Ośrodek Informacji 28001 MADRID, Calle Claudio
Via dell’ Oca 48, Italia
Turystycznej Republiki Chorwacji, Coello 22, esc.B,1°C, Espana
tel.: +39 06 32 11 0396; tel.: +3491 781 5514;
00-675 Warszawa,
fax: +39 06 32 11 1462 IPC Business Center, fax: +3491 431 8443
e-mail: ul. Koszykowa 54, Polska e-mail: info@visitacroacia.es
officeroma@enteturismocroato.it tel.: +48 22 828 51 93;
fax: +48 22 828 51 90 Denemarken, 3460 Birkerod
Chorvatské Turistcké Sdružení, e-mail: info@chorwacja.home.pl Activiteiten verricht
110 00 Praha 1, Krakovská 25, door het bureau
Česká Republika Kroatiska turistbyrån, VAGABOND
tel.: +420 2 2221 1812; 11135 Stockholm, Bregenrodvej 132
fax: +420 2 2221 0793 Kungsgatan 24, Sverige, tel.: +45 70 266 860;
e-mail: infohtz@iol.cz tel.: +46 8 53 482 080; fax: + 45 48 131 507
info@htz.cz fax: +46 8 20 24 60 e-mail: info@altomkroatien.dk
e-mail: croinfo@telia.com
Chorvátske Turistické Združenie, クロアチア政府観光局
821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Kroatisch Nationaal Bureau Voor Ark Hills Executive Tower N613,
Slovenská Republika Toerisme, 1081 GG Amsterdam, Akasaka 1-14-5, Minato-ku,
tel.: +421 2 55 562 054, Nijenburg 2F, Netherlands Tokyo 107-0052, Japan
+421 2 55 415 415; tel.: +31 20 661 64 22; tel.: +81 (0)3 6234 0711
fax: +421 2 55 422 619 fax: +31 20 661 64 27 fax: + 81 (0)3 6234 0712
e-mail: infohtz@chello.sk e-mail: kroatie-info@planet.nl e-mail: info@visitcroatia.jp

114 www.croatia.hr INFORMATIE INFORMATIE www.croatia.hr 115
114 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR
Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme
Iblerov trg 10/4, 10000 Zagreb
Croatië
tel.: +385 1 4699 333
fax: +385 1 4557 827
e-mail: info@htz.hr
www.croatia.hr
GRATIS

Related Interests