You are on page 1of 2

REGULAMINPROMOCJIKontozpremi"

I.POSTANOWIENIAOGLNE

1. OrganizatoremPromocjiKontozpremia"zwanejdalejPromocjjestEuroBankSplkaAkcyjnaz
siedzibweWrocawiuprzyul.w.Mikoaja72,zarejestrowanawRejestrzePrzedsibiorcw
prowadzonymprzySdzieRejonowymdlaWrocawiaFabrycznejWydziaVIGospodarczyKrajowego
RejestruSdowegopodnumeremKRS0000025313,NIP:5210082538,kapitazakadowy563096
032,05PLN,wysokokapitaluwpaconego:563096032,05PLN,zwanadalejOrganizatoremlub
Bankem.
2. PromocjaprowadzonajestprzezOrganizatoraod10czerwca2014r.do15Iipca2014r.wwybranych
placwkachBankunazasadachokrelonychwniniejszymRegulaminiePromocji.
3. ListaplacwekBankuobjtychpromocjstanowizaczniknr1doRegulaminuPromocji

II.WARUNKIUDZIALUWPROMOCJI

1. PromocjobjtesOsoby,zwanedalejUczestnikami",ktrespeniczniewszystkieponisze
warunki:
a. wokresietrwaniaPromocjiprzyjddookrelonejwzalcznikunr1doniniejszegoRegulaminu
placwkiBankuizaokontoosobstewpakiecieonline,classiclubprestige
b. dodnia31sierpnia2014r.nakoncieUczestnikazostanzaksigowanetransakcje
bezgotwkowekartdebetowwydandokontanamin.200,00zi(sownie:dwieciezotych)
2. UczestnikiemPromocjimoebyosobafizyczna,posiadajcapenzdolnodoczynnoci
prawnych,ktranieposiadawBankuadnegoproduktu.
3. Wprzypadkukontwsplnychobajwspposiadaczeuprawnienisdootrzymaniajednejpremii,o
ktrejmowawpunkcieIII.
4. UczestnikamiPromocjiniemogbypracownicyBanku,franczyzobiorcyaniichpracownicyoraz
wsppracujcyzBankiembrokerzyaniichpracownicy.

Ill.PREMIA

1. Uczestnikom,ktrzyspeniwarunkiPromocjiOrganizatorjednorazowoprzekaenakontozaoone
wramachPromocjipremiowartoci50,00z(sownie:pidziesitzotych).
2. WyplatapremiizostaniezrealizowananakontoUczestnikaPromocjidokocamiesica
kalendarzowego,nastpujcegopomiesicu,wktrymwykonanoczynnoci,oktrychmowaw
punkcieIlust.1.
3. BankdokonujeweryfikacjispenieniaprzezUczestnikaPromocjiwarunkwopisanychwpunkciellust.
1pozakoczeniukadegomiesicakalendarzowego.

IV.POSTEPOWANIEREKLAMACYJNE

1. UczestnikowiprzysugujeprawozgoszeniareklamacjidotyczcejPromocji.Reklamacjemona
sklada:
a. wPlacwceorazCentraliBanku,
b. zaporednictwemposacaIubkuriera,
c. pisemnienaadressiedzibyBanku
d. zaporednictwempocztyemail,
e. faksem,
f. poprzezKanaydostepu.

2. Odpowiednieadresy,wtymsiedzibyBankuipocztyelektronicznej,numerytelefonwifaksu
dostepneswPlacwkachoraznastronieinternetowejBanku.

3. Bankzobowizujesiedorozpatrzeniareklamacjiniezwoczniepojejotrzymaniu,niepniejniw
terminie14dniroboczychoddatywpywureklamacjidoBanku.

4. Jeli,zuwaginazoonosprawy,zachodzikoniecznoprzeprowadzeniapostpowania
wyjaniajcegoitermin14dniowyniemoezostadotrzymany,BankpoinformujeKlientao
prowadzonympostepowanlu,aniepniejniwterminiedo30dnikalendarzowychoddatyreklamacji
doBankupoinformujeKlientaoprzyczynieopnieniaorazprzewidywanymterminieudzielenia
odpowiedzi,ktryniemoebyduszyni90dnioddniaotrzymaniareklamacji.Owyniku
rozpatrzenlareklamacjiBankinformujepisemnieIubwinnejformieuzgodnionejzPosiadaczem.

5. Wprzypadkuwnoszeniareklamacji,UczestnikmamoliwozwrceniasiopomocdoMiejskichi
PowiatowychRzecznikwKonsumenta.JednoczenieBankinformuje,ekademuUczestnikowi
przyszugujeprawodowniesieniaskarginadziaalnoBankudoBankowegoArbitrau
KonsumencklegoprzyZwizkuBankwPolskich(Arbitra),atakedoSduPolubownego
dziaajcegoprzyKomlsjiNadzoruFinansowego(SdPolubowny).

6. WniosekdoArbitraumusimieformepisemnimoezostaprzesanynaadressiedzibyArbitrau
lubzostazoonyosobiciebdprzezpenomocnikawBiurzeArbitraBankowego.Orzeczenie
ArbitraBankowegoniejestorzeczeniemsdupolubownegowrozumieniuKodeksupostepowania
cywilnego.SzczegweinformacjenatematdziaalnociArbitraBankowego,procedurykorzystaniaz
pozasdowegorozstrzyganiasporworazproceduryobowiazujcejwpostpowaniudostepnesw
RegulaminieBankowegoArbitrauKonsumenckiegoznajdujacegonastronieinternetowejZwizku
BankwPolskichpodadresemwww.zbp.pl.

7. WniosekdoSduPolubownegomusimieformpisemnimoezostaprzesanynaadressiedziby
SduPolubownegolubzostazoonyosobiciebdprzezpenomocnikawsekretariacieSdu
Polubownego.WarunkiemrozpoczeciapostepowaniamediacyjnegoIubsadowegojestwyraeniena
niezgodyprzezobiestronysporu(PosiadaczaiBank).PosiadaczmozeuzyskazgodeBanku
osobicielubzaporednictwemSekretarzaSduPolubownego.Zgodaobustronsporuwyraonajest
wformiepisemnejwpostaciUmowymediacjiIubUmowyzapisnaSdPolubowny.Szczegowe
informacjenatematdziaialnociSduPolubownego,procedurykorzystaniazmediacjiIub
polubownegorozstrzyganiasporw,proceduryobowiazujcejwpostepowaniusadowymdostepnes
wRegulaminieSduPolubownego.RegulaminSduPolubownegoorazformularzewnioskwdostepne
snastronieinternetowejKomisjiNadzoruFinansowegopodadresemwww.knf.gov.gl

8. BankpodleganadzorowiKomisjiNadzoruFinansowego.

V.POSTANOWIENIEKONCOWE

NiniejszyregulamindostepnyjestwplacwkachBanku,okrelonychwzacznikunr1doniniejszego
Regulaminu.

You might also like