128“143

✉ response@aamadermalda.in

õø¸Ç 12 üÑàɱ 3 15 Õ±ø¸±ìÂÿ 1421 Îü±÷õ±õþ 30 æÅò 2014 6 ó±î± ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

õþ±æõþËü õ¿=Áî ëÂ×Mõþ
üÅðúÇò
õþ¼-õþ¿üßÂî±õþ ¿ðß ÎïËß ‘Õ±÷±Ëðõþ’ ÷ÅàÉ÷LaÏ àÅõ ßÂ÷ ¿ßÂåÅ òò¯ Õ±õþ Ûõþ
Û¶÷±í ¿ðËûþËåò îÒ±õþ ü±¥x¿îÂß ëÂ×Mõþõ¼ üôÂËõþõþ Û¶ïË÷ý×/ Õ±¿ùÂóÅõþðÅûþ±õþ
Îæù± áêÂËòõþ Õ±òұ¿òß Îâ±ø¸í± ßÂõþËî ëÂ×Mõþõ¼ ÛËü õ±áËë±áõþ±
¿õ÷±òõjËõþ ÎòË÷ý× ÕËÂóÂ÷±ò ü±Ñõ±¿ðßÂËðõþ ۶˟õþ ëÂ×MËõþ ÷ÅàÉ÷LaÏ
汿òËûþËåò– ‘ëÂ×Mõþõ˼ Ûý×÷üÄ ßÂõþËî õËù¿å ÎßÂfË߯’
õþ¿üßÂî±õþÝ ÛßÂé± ÷±S± ï±ËßÂ/ ÷ÅàÉ÷LaÏõþ Ûý× õMõÉËß ðÅ’ö±Ëá ¿õË−ø¸í ßÂõþ± û±ûþ/ Âó±¿î õ±Ñù±ûþ ÛßÂé± ús Û¶±ûþúý× õÉõý±õþ ßÂõþ± ýûþ– ‘éÅ¿Âó
Âóõþ±Ëò±’/ ÷ÅàÉ÷LaÏ ëÂ×Mõþõ˼õþ ÷±òÅø¸Ëß Îüý× ‘éÅ¿Âó’ý× Âóõþ±Ëùò/ îÒ±õþ ñ±õþí±
¿Âó¿åËûþ Âóh± ëÂ×Mõþõ˼õþ ÷±òÅø¸ ßÂÏö±Ëõ æ±òËõ Îû ÛßÂé± õþ±ËæÉ ßÂàòÝ
ðÅËé± Ûý×÷ü ýËî Âó±Ëõþ ò±¯ Ûà±òß±õþ Îõ±ß±Ëü±ß± ÷±òÅËø¸õþ Îî± Ûý×üõ
õþ±æÍò¿îÂß ßÓÂéÂßÂ䱿ù Îõ±ç±õþ Â÷î± Îòý×/ î±ý× ÛßÂé± ¿ßÂåŠΙ¦¸±ßÂõ±ßÂÉ
¿ðËùý× ýù¯ Îß ձõþ î±õþ ÷±Ëò õÅçÂËî õ± àÒÅæËî û±ËBå· ÷ÅàÉ÷LaÏ ÎûËýîÅÂ
õËùËåò, î±ý× ÛõþÂóõþ ÎïËß îÒ±õþ üö±õþ Âó±¿õþø¸ðõáÇ ÛõÑ îÒ±Ëðõþ Âó±¿õþø¸ðõþ±
Û¶ï÷ ÎïËß Îüé±ý× Ã›¶ä±õþ ßÂõþËõò–ëÂ×Mõþõ˼ Õ±õþ ÛßÂé± Ûý×÷üÄ ßÂõþËîÂ
Îî± ÷ÅàÉ÷LaÏ ÎßÂfËß õËùý×Ëåò/ î±ýËù Õ±õþ Ûî ÎäÒÂä±Ë÷¿ä õ± Õ±Ëj±ùò
ÎßÂò¯
Ûå±h± ¿ZîÂÏûþ ¿õË−ø¸íé± ÛõþßÂ÷ ýËî Âó±Ëõþ, ëÂ×Mõþõ˼õþ ÷±òÅËø¸õþ ß±é±
â±Ëûþ òÅËòõþ ¿åËé ¿ðËûþ ÎáËùò ÷ÅàÉ÷LaÏ/ ...õþ±æõþËüõþ Â÷î± ü¥óËßÇÂ
ß±õþÝ Îß±òÝ ñ±õþí±ý× Îòý×/ Îüý× ßÂËõ ßÂÑËáèËüõþ Îß±òÄ üõþß±õþ õËù¿åù,
õþ±ûþáË? Ûý×÷üÄ ýËõ/ õùËùý× ýËõ· õþ±ûþáË? Ûý×÷üÄ ýËõ Õ±õþ ßÂÑËáèü
üõ æ±ûþá±ûþ Û¶ä±õþ ßÂËõþ Îö±éÂõɱ˂Âõþ õ±Ëõþ±é± õ±æ±Ëõ–ýËî Âó±Ëõþ
ßÂàòÝ· Îö±ËéÂõþ ¦¤±ËïÇ, ðËùõþ ¦¤±ËïÇ, õþ±æòÏ¿îÂõþ ¦¤±ËïÇ õþ±æßÂÏûþ ý×ËBå÷Ëî±
üõ ýËõ/
õ±™¦¸¿õßÂý× ÷ÅàÉ÷LaÏ ¿êÂß Ûý× ßÂï±&Ëù±ý× UõU ÎöÂËõËåò ¿ßÂÑõ± îÒ±õþ â¿ò‡Â
÷ýËù õËùËåò ¿ßÂò± î± æ±ò± Îòý×, îÂËõ Ûé± ¿ò¿}Âî ¿ßÂåÅ ß±æ Û¿ðßÂÝ¿ðß ýûþËî± ýËî Âó±Ëõþ/ ¿ßÂc îÒ±õþ ö±õò±õþ ÷Óù æ±ûþá± Îû Ûé±ý× î±
¿òËûþ ß±õþÝ Îß±òÝ üËjËýõþ æ±ûþá± ï±ßÂËî Âó±Ëõþ ò±/ ò± ýËù Ûý×÷üÄËßÂ
õþ±ûþá? ÎïËß ÎßÂò ü¿õþËûþ ßÂùɱíÏ ¿òËûþ û±Ýûþ± ýËõ·
õdî Ûý×÷üÄ-Ûõþ Õõ¦š±ò ¿åù ëÂ×Mõþ ¿ðò±æÂóÅõþ Îæù±õþ õþ±ûþá? úýõþ
üÑù¢Ÿ Âó±¿òú±ù±ûþ/ Ûý×÷üÄ ¿Âó¿åËûþ Âóh± ëÂ×Mõþõ˼õþ ÷±òÅËø¸õþ áõÇ ýËîÂ
Âó±õþîÂ/ ¿ßÂc î±õþ Õ±õþ Îß±òÝ üÅËû±á õþý×ù ò±/ Îûà±Ëò ¦¤±¦šÉ Âó¿õþËø¸õ±õþ
Û¶äÅÂõþ üÅËû±á õþËûþËå Îüà±Ëòý× Õ±õþÝ ÛßÂé± æÅËh ¿ðËùò ÛõÑ Îüé± ü¥óÓíÇ
õÉ¿MáîÂ, õþ±æÍò¿îÂß ÅÂ^ ¦¤±ËïÇ/ ßÂÑËáèü ÎòSÏ ðÏÂó± ð±ú÷Å¿k Îûò
Îß±òÝö±Ëõý× õþ±æÍò¿îÂß æ¿÷ ðàù ßÂõþËî ò± Âó±Ëõþ/ ÛßÂé± õþ±æÍò¿îÂßÂ
¿õø¸ûþ ö±õ±õþ Õ±Ëå/ ü±¥x¿îÂß Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂËò Îû Õ±üò&Ëù±ËîÂ
îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü à±õþ±Âó ôÂù ßÂËõþËå, Îüà±òß±õþ ð±¿ûþQÛ¶±l ðùÏûþ ÎòîÔÂËQõþ
¿õËX ‘õÉõ¦š±’ ¿òËûþËåò Û÷òßÂÏ Ûß ÷LaÏËßÂÝ îÒ±õþ ÷LaÏQ å±hÂËîÂ

ýËûþËå/ Õïä õþ±ûþá? Îù±ßÂüö± Õ±üËò, ì±ßÂËì±ù ¿Âó¿éÂËûþ ¿Ã›¶ûþõþ?ò õþ±ûþáË? Ûý×÷üÄ ýËù ðÏÂó± ð±ú÷Å¿k üý ßÂÑËáèü ýûþËî± ¿ßÂåÅ õþ±æÍò¿îÂßÂ
ð±ú÷Å¿kõþ ö±ý×Ëß ðËù ¿òËûþ, îÒ±Ëß Îö±Ëé ðÒ±h ß¿õþËûþÝ Îú±äÂòÏûþ ý±Ëõþõþ üÅ¿õñ± ÎÂóËîÂò, ¿ßÂc î± ðÏâǦš±ûþÏ òûþ/ ¿ßÂc ðÏâǦš±ûþÏ üÅ¿õñ± ÎÂóËîÂò
ÂóËõþ ÎßÂò Îæù± Îòî±Ëðõþ ¿õËX Îß±òÝ õÉõ¦š± ¿òËùò ò± îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü ëÂ×Mõþõ˼õþ ÷±òÅø¸/ qñÅ ëÂ×Mõþõ˼ý× òûþ, üÑù¢Ÿ õþ±æÉ Û÷òßÂÏ Ã›¶¿îÂËõúÏ
ÎòSÏ· ëÂ×Mõþ ÛßÂé±ý×/ ¿î¿ò ä±ý׿åËùò,
Îû ßÂËõþý× Îý±ß Ûý× ÎßÂËf ðÏÂó±
ð±ú÷Å¿kËß ý±õþ±ËîÂý× ýËõ/ îÔÂí÷Óù Û¶±ïÇÏ
ï±ßÂËîÂÝ Ýý× Õ±üËò î±Ëðõþ õU Îö±éÂ
¿áËûþËå
õ±÷õ±Ë'
ÕïDZÈ
õþ±æÍò¿îÂßÂö±Ëõ ðÏÂó± ð±ú÷Å¿k, ¿û¿ò
õþ±ûþáË? Ûý×÷üÄ ßÂõþ±õþ æòÉ ëÂ×ËêÂÂóËhÂ
qw Æ÷S
ÎùËá¿åËùò ÛõÑ ¿û¿ò ö¿õø¸ÉËîÂ
÷ÅàÉ÷LaÏ îÂï± îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü ÎòSÏõþ
Õ±B屯 Ûý× ¿òËûþ Ûî ýý×äÂý× ßÂõþ±õþ ßÂÏ Õ±Ëå·
Û¶õù õþ±æÍò¿îÂß Û¶¿îÂZeÏ ýËîÂò, îÂÒ±ËßÂ
üõþù ßÂËõþ õÅ¿çÂËûþ ÎðÝûþ±õþ ÂóËõþÝ ÷±ï±ûþ Îì±Ëß ò±¯
ñÅËù±ûþ ¿÷¿úËûþ ÎðÝûþ±õþ Îû Âó¿õþߊò±
Õ±Âóò±ËðõþÝ ¿ß ÷±ï±ûþ Õ¿'Ëæò ßÂ÷ û±ËBå·
¿åù, î± üôÂù/
Ûý× Îî± Îü¿ðò, ¿òõDZäÂËòõþ Õ±Ëá Õ±÷±Ëðõþ Ûß ò±¿ûþß± ü±Ñüð ÛËßÂõ±Ëõþ ýצŨËùõþ ¿ð¿ð÷¿íõþ
ÎßÂËf òîÅÂò üõþß±õþ Õ±ü±õþ ÂóËõþÝ õþ±æÉ
÷Ëî± ßÂËõþ õùËùò, ‘Îûà±Ëò Îõ¿ú Îö±é Âó±õ, Îüà±Ëò ëÂ×i§ûþò Îõ¿ú/ Îûà±Ëò Îö±é ßÂ÷,
üõþß±õþ î±Ëðõþ ¿ä¿ê ¿ðËûþ 汿òËûþËå–
Îüà±Ëò ëÂ×i§ûþòÝ ßÂ÷/’
Ûý×÷üÄ Îý±ß ßÂùɱíÏËîÂ/ ÎßÂËfõþ
...Ûý× ü÷±òÅÂó±ËîÂõþ üÓSé± ÛîÂé± õÅçÂËî Ûî ü÷ûþ ù±Ëá·
¿õËæ¿Âó üõþß±õþÝ Îüý× ð±¿õ Î÷ËòËå/
õþ±æÍò¿îÂß ¦¤±ËïÇ/ Û¶ï÷îÂ, Îß±òÝ ¿õù
Õ±÷±Ëðõþ ÎòSÏ Îî± Õ±ËáÝ ßÂîÂõ±õþ õËùËåò, ‘÷±ùð±-õþ±ûþá? Õ±÷±Ëß ¿ßÂåÅ Îðûþ¿ò, îÂõÅÝ
õ± Û¶™¦¸±õ üÑüËðõþ ðÅý× ßÂËÂý× Âó±ú
Õ±¿÷ ßÂî¿ßÂåÅ ¿ð¿B寒
ßÂõþ±Ëò± õ±ñÉî±÷ÓùßÂ/ Îù±ßÂüö±ûþ
î± ¿ð¿ðõþ ÷òé± õhÂ/ ¿î¿ò Îî± Û÷òé± õùËõòý×/ ¿ßÂc î±ý× õËù Õ±Âóò±õþ± Û÷ò ¿ò÷ßÂý±õþ±÷
ü÷üɱ ò± ï±ßÂËùÝ õþ±æÉüö±ûþ ú¿M àÅõ
ýËõò· ý±üÂó±î±ù õh ò± Îö±é·
ßÂ÷ ¿õËæ¿Âóõþ/ î±ý× Ûý×÷üÄ îÔÂí÷Óù
Îö±ËéÂõþ ÕË‚Âý× ¿ú±, Îö±é ¿öÂËûþËòý× ¦¤±¦šÉ¯ Ûé± Îõ±Ëç ò± Îß±òÄ Âó±áù· õh ¿éÂÂóÂÕ±õþ ü±ð±
ÎòSÏõþ ÂóåËjõþ æ±ûþá±ûþ ÷?Åõþ ßÂËõþ
ú±¿hÂõþ ùh±ý× òûþ Ûé±/
îÒ±Ëß ßÔÂîÂ:î±Âó±Ëú Õ±õX ßÂõþ± ðõþß±õþ,
õþ±ûþáË? Ûý×÷üÄ ýËù ÂÏõþé± Îß ÎàîÂ, q¿ò· Õ÷ù-üîÂÉËðõþ Îî± ÛàòÝ õòü±ý× ßÂËõþý× ÎõþËà
û±Ëî õþ±æÉüö±ûþ ü÷ïÇò Âó±Ýûþ± û±ûþ,
¿ðËùò Õ±Âóò±õþ±¯ ÛßÂé± ÕòÅõèîÂ, Õɱé¿ùˆÂ ÛßÂé± Õ±õþ±õÅùÝ Îòý×/
û±Ëî ÎõþËùõþ ö±h±õÔ¿X üý ö¿õø¸ÉËîÂõþ
ßÂÏ õùËùò, üõþß±õþ ÷±Ëò ðù òûþ· ÝËûþù ÎôÂûþ±õþ ΈÂé·
Ûß±¿ñß ß¿êÂò ¿üX±˙LÃõþ ÎÂËS ßÔÂîÂ:
îÔÂí÷ÓùËßÂý× Âó±Ëú Âó±Ýûþ± û±ûþ/
ձ˙¦¸ ßÂò ßÂM±¯ âÅh±ûþÝ ý±üõ/
¿ßÂc Ûüõ õþ±æòÏ¿îÂõþ Îàù± ÎàùËîÂ
¿áËûþ ëÂ×Mõþõ˼õþ ÷±òÅø¸Ëß Îû Õ±õþÝ õhÂ
ÎðËúõþ õU ÷±òÅø¸Ý Ûý× üÅ¿õñ±õþ æòÉ Ûà±Ëò Õ±üËîÂò/ ôÂËù Ûý× Ûù±ß±õþ
õ>ò±õþ ÷ËñÉ ÎêÂËù ÎðÝûþ± ýù, Îü¿ðËß õþ±æÉ õ± ÎßÂËfõþ Îß±òÝ wÓËÂÂó ÕïÇÍò¿îÂß ß±ê±Ë÷±õþÝ ÕËòß Âó¿õþõîÇÂò üyÂõ ¿åù/ õU ßÂ÷ÇüѦš±ËòõþÝ
Îòý×/ ëÂ×Mõþõ˼ ÛßÂé± ¿÷¿ò ü¿äÂõ±ùûþ ßÂõþ±õþ ÎäÂËûþ ÕËòß ÕËòß Îõ¿ú üÅËû±á Æî¿õþ ýîÂ/ ÷ÅàÉ÷LaÏ û¿ð ßÂùɱíÏõþ õðËù ð¿Âíõ˼õþ Îß±òÝ Ã›¶îÂÉ™LÃ
æ¿õþ ¿åù ö±ù ÛßÂé± ý±üÂó±î±ù/ Ûý×÷üÄ Îüý× Õö±õé± Î÷é±Ëî Âó±õþîÂ/ Îæù±ûþ Ûý×÷Ëüõþ Û¶™¦¸±õ ¿ðËîÂò, îÂ±Ý ò± ýûþ Îõ±ç± ÎûîÂ/ ¿ßÂc Îü üõ
ü±õþ± ëÂ×Mõþõ˼ ¦¤±¦šÉ Âó¿õþß±ê±Ë÷± õùËî Îî± ¿ßÂåÅý× Îòý× Ã›¶±ûþ/ ÷±ùð±, ¿ßÂåÅ ò± ßÂËõþ ¿î¿ò õ±™¦¸Ëõ õ¿=Áî ßÂõþËùò ëÂ×Mõþõ¼ËßÂý×/ Õ±õþ î±õþÂóËõþÝ
ð±¿æÇ¿ùÑ Îæù±ûþ Îû ðÅËé± Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ Ý ý±üÂó±î±ù õþËûþËå, Îüà±Ëò õþ¿üßÂî± ßÂËõþ ëÂ×Mõþõ˼õþ ÷±òÅËø¸õþ ö±õ±ËõáËß ձýî ßÂõþËùò/ Õ±üËù
ë±M±õþ ëÂ×ÈÂó±ðò å±h± Õ±õþ ßÂÏ ýûþ· Õ±æÝ Ûà±òß±õþ Âó¿õþß±ê±Ë÷±õþ ëÂ×Mõþõ˼õþ æòÉ îÒ±õþ ß±i§± õ±™¦¸Ëõ ßÅ¿÷Ëõþõþý× ß±i§±/ ÷±òÅËø¸õþ ¦¤±ïÇ ò± ÎðËà
Îß±òÝ ëÂ×i§¿î ýûþ¿ò/
¿î¿ò ÎðàËùò qñÅ õþ±æÍò¿îÂß ¦¤±ïÇéÅÂßÅÂý×/

ü÷±òÅÂó±ËîÂõþ üÓS

Keya Enterprise

Under the aegis of DISHARI GROUP

DAFFODILS PUBLIC SCHOOL
English Medium Co-Education
(Following C.B.S.E. Curriculum)
Nischintapur, (Near Aamjamtala), Malda

TEACHERS REQUIRED
Fluent English Speaking Male/ Female having the
minimum qualification of Graduation are required for
the post of Assistant Teacher for the following
subjects for Daffodils Public School, Malda.

1. English
3. Science

2. Mathematics
4. Geography

Contact with C.V. at the above cited school address
within 02.07.2014.
(Experienced & B.Ed degree holder will be given preference)

Contact No. 03512-223031,9434455782

ß±ûDZùûþ

☎ 03512 - 220522

aamader

@aamadermalda

¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô ±ò ßÂò

Îü±÷õ±õþ ■ 30 æÅò 2014

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

fl¬˜«‡±ø˘

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

¬Û±Sœ ‰¬±˝◊

ô±÷DZ¿üˆÂ ä±ý×¼ 24,000 õè±pí, öÂõþZ±æ 29“ 5’
é ±ß ± ¿ ó.Û, Îû±á±Ëû±á 6’’, ¿õ.Û •ý×ÑÎõþ¿æ—,
¿Âóî±-÷±î± ä±ßÅÂõþÏõþîÂ,
94344 21164
¿ò榤 õ±¿hÂ, üÅ-ëÂ×Âó±ûþÏ
Âóh±Ëî ä ±ý×
Âó±ËSõþ æòÉ ëÂ×ÂóûÅM Âó±SÏ
V-XII ÂóûÇ™Là ý×ÑËõþ¿æ Ý ä±ý×/ 97350 86497 “
ÕÑßÂ, õ±Ñù± Ý ý×ÑËõþ¿æ 96145 70402 •üËgÂÉ
÷±ñÉË÷ ûP üýß±Ëõþ 7 é±õþ Âóõþ—
Âóh±Ëò± ýûþ/ ¿õÐ^Ð Spoken English Îúà±Ëò± ÎóÌH  ¿Sûþ, 29, 5’5’’
ýûþ/ Îô ±ò 94744 ›¶¿î¿‡Âî ¿÷¿ëÂûþ± Õ¿ôÂËü
70914“
90465 ßÂ÷ÇõþîÂ/ úýËõþ ¿òæ õ±¿hÂ/
55425
ÛßÂ÷±S ÂóÅS, ëÂ×ÂóûÅM ôÂüDZ,
PRIVATE TUTION üÅjõþÏ, Îå±é Âó¿õþõ±Ëõþõþ
For VI-X, Science Î÷Ëûþ ä±ûþ/ Îô±ò 89676
Group, ENGLISH & 39385

92327 90070

ø‰¬øfl¬»¸±

CLSFD 1440

CLSFD 1436/ 1/3

ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ

÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ,
Îü±÷, ÷¼ù Ý õÅñõ±õþ
•üß±ù 11 é± ÎïËß ügÂɱ
6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 502
é±ß±/ Îû±á±Ëû±á ßÂò
æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, BENGALI MEDIUM,
÷±ùð±, Îô±ò Ð 257434/ H.S (CHEM/ BIO). ı±øh¬ › Êø˜
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dî M 96144 18289
20 ¿ùé±õþ æËùõþ ›−ɱËKéÂõþ
ßÂõþ± ýûþ/
ü˼ Îü±ûþ± ß±ê± æ¿÷
÷±S 5 ÷±Ëü Îû Îß±Ëò± ¿õSûþ / Îû±á±Ëû±á
16849“
ß¿¥ó¿é¿éÂö Âóõþϱûþ 94758
77979
03505
MATHS-Û ð ßÂËõþ
Îî±ù± ýûþ¼
÷Ëýú÷±¿éÂËî Îð±îÂù±
CLSFD 1425-5/5

ø‰¬øfl¬»¸±

ø˙é±

CLSFD 1438

CLSFD 1437

òîÅÂò õɱä q
JAN-2014

æûþ™Là ð±ü

õ±¿h ¿õSûþ/ ð±ù±ù
¿ò©xËûþ±æò/ Îû±á±Ëû±á
94758
13255“
94340 80831

90021 88712

ø˙é±

CLSFD 1456

ı±øh¬ › Êø˜

÷±ùð± úýËõþ Îðh ß±ê±
æ¿÷õþ ëÂ×Âóõþ Îð±îÂù± õ±¿hÂ
¿õSûþ/ ð±ù±ù ¿ò©xËûþ±æò/
üQõþ üõþ±ü¿õþ
Îû±á±Ëû±á ßÂò 
94341 20232
fl¬˜«‡±ø˘
÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ

¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ
ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8
ÛõÑ 19 - 25 õþà
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 501 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
é±/
Îô±ò
•033—
25268652/

Sê˚˛ øıSê˚˛
Laptop on Sale
HP Notebook, 1 GB
RAM, 160 HDD, Bluetooth, Web Cam on Sale.
Contact: 94341 54440
Motorbike on Sale
Bajaj Pulsar 2010, Black,
150 CC, Disc Brake,
Good Condition on Sale.
Contact: 03512 220522

Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñß 35
õåõþ, áèɱæÅËûþé ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/

¿ëÂæ±ý×ò±õþ
ý×ù±ü˦†˜éÂõþ“ Îß±Ëõþù“ ¿ôèÂ-ýɱ`Â, ôÂËé±úÂó ý×îÂɱ¿ð
Õɱ¿›−ËßÂúËò ð ÂóÅø¸“÷¿ýù± ¿ëÂæ±ý×ò±õþ ä±ý×/ Îô±õþ
ß±ù±õþ ÕôÂËüËéÂõþ æòÉ æõ Æî¿õþõþ Õ¿öÂ:î±ü¥ói§
õɱ¿M Õá豿ñß±õþ Âó±Ëõò/ ¿ú±áî Îû±áÉî± áè±æÅËûþéÂ/

¿¦Âò ¿Ã›¶Ké±õþ

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

¿¦Âò ¿Ã›¶Ké±õþ ä±ý×/ ¿Ã›¶¿KéÂÑ Ûõþ ß±Ëæ Õ™LÃÐî 5 õåËõþõþ
Õ¿öÂ:î± Ý ¿ò榤 üõþ?±÷ ï±ßÂËù Õá豿ñß±õþ Âó±Ëõò/
ÂóËðõþ ò±÷ ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþ 7 ¿ðËòõþ ÷ËñÉ Õ±Ëõðò ßÂò

Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ

˜±S 134 Ȭ±fl¬±˚˛

Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 01
ý×-Î÷ù  aamadermalda@gmail.com

úîÇ ›¶Ëû±æÉ

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

ø˙é±
ENGLISH
TUTION
English (Hons./
Elect.), M.A
(Regular & Distance). Students
for : GBU,
NSOU, IGNOU,
BU, Kalyani &
Bhagalpur
University).
Ph. 94343 23454

BIS

Š($¥ñþù|îþ|ñþ•ā}”(ā‰āµÏ|ùï— 
§‰ā¤{|¥|āž,ñþ—ù¨|‰āñþ÷|ùïo

Hallmarked Jewellery

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

÷|¤›|$‹$—
ñþ÷|o

˜ā|$ñþŠ

$›o ù¥¨$ñþ ¨}éā˜ā|ñþ

1
63(o
ù§|÷ 3:23 6:30
5
4(¤|¨}÷G¤ 3:24 6:30
3
5(¤|¨}
î%™ 3:24 6:30
7
6(¤|¨}
î,¥/ 3:25 6:30
8
7(¤|¨}¥(h® 3:25 6:30
9
8(¤|¨}
¥$o 3:25 6:30
:
9(¤|¨}
ñþ$ñ 3:26 6:30
8
:(¤|¨}
ù§|÷ 3:26 6:30
9
;(¤|¨}
÷G¤ 3:26 6:29
43
<(¤|¨}
î%™ 3:27 6:29
11
43(¤|¨} î,¥/ 3:27 6:28
45
44(¤|¨} ¥(h® 3:27 6:27
13
45(¤|¨} ¥$o 3:28 6:27
47
46(¤|¨} ñþ$ñ 3:28 6:27
48
47(¤|¨} ù§|÷ 3:29 6:26
§÷îþ§,Žā&âl|o{o(î|îþ&āž$ñþñ$˜Èā˜ā¨ùï˜āāž|ùïñþÓ
âl|o$ëā$b‰ā§$”ā‰ā˜āðǐ|oùï˜ā›îþ|‰āùïñþ$o‰ā“āñ˜Èā&
÷§$›‰ā˜È/āāžùïÊāñþ§ùïGùî|‹|ùïî|‹‰āñþ)oÓ

433%¨¤÷|‰Èā(ùïîþ¤|ñþ&ù¥|ì¢ìñþ)÷
64ü46<™ñþñ&z{Ç|$ëā$o•ā}™
÷|¤›|ì:65434™āž†ñ†
ùéā|o°36845ì¢ì58974<o&ùïŽā
36845ì¢ì589753ü754•ā}āžùïñþ
www.maldaguineaemporium.in

ùïĞ|$ñþîþ|÷
ù‹|Öā(ùïîþ¤|$ñþ
•ā|îþ÷xā(ùïîþ¤|$ñþ
ùÇ|$˜ā¦ï$ñëā|‹

µÏ|2$¤2

$Žāñþ$›o¨}ù˜ā|÷|ñþ{|÷|ñþþ†††

ù›|˜ā¤|îþo˜(āo=‰Ò(ā$§ëāù¥|ñþ)÷

‹¨o|ñþ÷($ñþùï˜þ
15% Séy’þü
þ›%îûöìly ˆ¥lyîû î˜öì¡ 
o˜(āo¨¤÷|‰Èāî(b®‹¨o|

ñþ÷|o
49
4:
18
19
53
54
55
56
57
58
59
5:
5;
5<
63

˜ā|$ñþŠ

¨&ùïñþñþ›|÷J‹¨o|ñû
÷($ñþùï˜þ 10% Séy’þü
Certified Diamond
Jewellery & Gems

$›o ù¥¨$ñþ ¨}éā˜ā|ñþ

48(¤|¨} ÷G¤ 3:29
49(¤|¨}ñ(œ 3:30
4:(¤|¨} î,¥/ 3:31
4;(¤|¨} ¥(h® 3:31
4<(¤|¨}¥$o 3:32
53(¤|¨} ñþ$ñ 3:32
54(¤|¨} ù§|÷ 3:33
55(¤|¨} ÷G¤ 3:34
56(¤|¨} î%™ 3:34
57(¤|¨} î,¥/ 3:35
58(¤|¨} Ùh® 3:35
59(¤|¨} ¥$o 3:36
5:(¤|¨} ñþ$ñ 3:37
5;(¤|¨} ù§|÷ 3:37
5<(¤|¨}
÷G¤ 3:38

6:26
6:25
6:25
6:25
6:24

üîÂßÂÏÇßÂõþí
¿õ:¿l

6:24
6:23
6:23
6:22
6:22
6:21
6:20
6:20
6:19
6:19

03512

220522
2 ¿é ¿õ:±ÂóËòõþ ü±Ëï 1 ¿é ¿õò±÷ÓËùÉ

ó¿Sß ± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ
Îóó±õþ ýß±õþõgÅÂõþ ß±å ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅÂùËõò ò±

Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ
¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼
Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá
Âó±êÂßÂËðõþ
ûï±ûï
ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù±
ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ
Îß±òÝ ð±¿õ õMõÉ
¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS
Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ±
ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþ ò±/

Îü±÷õ±õþ

30 æÅò 2014 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚

Îü±÷õ±õþ, 30 æÅò 2014

xy õy ˆÏî Ó˚

õø¸Ç 12 üÑàɱ 03
15 Õ±ø¸±ìÂÿ 1421

¿äÂS±¿ûþî ý׿îÂý±Ëüõþ ÎáÌhÂ

Õòù±ý×ò ÕôÂ
Îß±òÝ ß±æý× ÃqËî ü¥óÓíÇ Sn¿éÂýÏò ýËî Âó±Ëõþ ò±/ ¿ßÂc qõþ
Õ±Ëáý× ï÷Ëß ¿ðËûþ, ëÂ×ËÂó± ßÂËõþ ÷±òÅø¸Ëß Õß±õþí Û¶¿îÂõ±ðÏ, Â
ÛõÑ ÛßÂËõþ±à± ßÂËõþ Îî±ù±õþ Îß±òÝ ÷±Ëò ýûþ ò±/ Âó¿õþõîÇÂËòõþ Õ±ú±
ÎðËà¿åù üõ±ý×/ Ûõ±õþ Õ±õþ ü±îÂüß±Ëù ù±ý×ò òûþ/ Û¶ËîÂÉß ßÂËùËæ
ï±ßÂËõ üý±ûþî± ÎßÂf/
¿ßÂc Îúø¸Ë÷ø¸· Ûõåõþ ÎßÂËf ä±ùÅ ýËBå ò± ¿ßÂc ä±ý×Ëù Îß±òÝ
ßÂËùæ Õòù±ý×ò ö¿îÇ ßÂõþËî Âó±Ëõþ/ Õòù±ý×ò ö¿îÇ ýËù
Õ±Ëõðòß±õþÏõþ Õ±¿ïÇß çÅÂÒ¿ß ßÂË÷, ü÷ûþ õÒ±ËäÂ, ¦¤Båî± õ±ËhÂ/ ¿ßÂc
ÛîÂüËõõþ ÂóËõþÝ Ã›¶ûÅ¿MËß ձh±ù ßÂõþ± ýù Îß±òÄ ûÅ¿MËî· Ûõþ
Îß±òÝ ¦ó©† ëÂ×Mõþ Îòý×/
õ±¿îÂù ýù ßÂËùËæ Õòù±ý×ò ö¿îÇ Û¶¿Sûþ±/ õý±ù õþý×ù ý×ëÂ׿òûþËòõþ
Îî±ø¸±Ë÷±ð Õ±õþ Îä±àõþ±ã±¿ò, ÎïËß Îáù ýûþõþ±¿òËðõþ ù¥¤± ù±ý×ò/
üõþß±õþ Îß±ï±ûþ qñÅ õþ±æòÏ¿î ßÂõþËõò, Õ±õþ Îß±ï±ûþ ßÂîÂé± õÅ¿XÂËõ±ñ Õ±õþ ¿õËõäÂò±õþ õþ±æòÏ¿î ¿ðËûþ òÏ¿î ß±ûÇßÂõþÏ ßÂõþËõò Õ±õþ
Îß±ï±ûþ ßÂîÂé± ý™¦¸ËÂÂó ßÂõþËõò, î± ¿òËûþ Õ±¿÷-Õ±Âó¿ò üý÷î ò±Ý
ýËî Âó±¿õþ ¿ßÂc ß±æ Ý õþ±æòÏ¿îÂõþ ß±÷É ÕòÅÂó±Ëî ö±õþü±÷É ò©†
ýËù ÂóðîÂɱáÂóS Âó±¿êÂËûþÝ Õõ¦š± ü±÷±ù ÎðÝûþ± û±Ëõ ò±/

Îå±A ÛßÂé± â±üôÅÂù/
ÕõËäÂîÂËòõþ â±üæ¿÷Ëî Îô±ËéÂ/
÷±Âó± ý±¿ü, ä±Âó± ß±i§±õþ æÏõò
ÎïËß Îõ¿õþËûþ Îüý× ä±õþ±á±Ëå æùÝ
ÂóËh ÷Ëòõþ öÅÂËù/
¿òËæËߠ۶߱Ëúõþ Âó±ú±Âó±¿ú
Õ±õþÝ ÕËòß¿ßÂåŠÛ¶ß±ËúÉ Õ±Ëü/
1600 Φ¨±ûþɱõþ ôÅÂé ¿ïè ¿õÛý×äÂËßÂ
¿ù¿öÂÑ Ë÷ 48 ý׿=Áõþ ¿ïè
ë±ý×Ë÷òúòɱù òîÅÂò úýõþî¿ùËî qËûþ
ï±ß± ü±Ëh ¿îÂò ß±ê± ÛàòÝ âÅ¿÷Ëûþ, ß±õþíé± ý×òËöˆÂË÷ËKéÂõþ áýÏËò/
ëÂ×ý×ßÂÛË`Âõþ Îü¿ùËõèúò Õô ù±ý×ô ëÂ×ý×ï Îõþë ¿÷éÂ/ Â
ó±Ëú qËûþ ÎÂó¿ë¿ßÂÝõþ Õ±õþ ¦ó± ÕɱùÑëÂ×ý×ï ë±ûþ÷` ˆÂ±ëÂ/
öÂõþÂóÅõþ æÏõò/ Ûà±ò-Îüà±ò ÎïËß ßÅ¿hÂËûþ Âó±Ýûþ± òûþ/
õþÏ¿îÂ÷Ëî± ül±ýöÂõþ ÂóËßÂé ձõþ Îü±Ëûþé çÂõþ±Ëò± Îä±VÕ±ò± Ûý× üÅà/
õ±¿ß ðÅ’Õ±ò±···
ð±í ð±ýÉ Îüý× ðÅ’Õ±ò±¯ û±õþ õÅËß ê±ü± Ýý× ßÂËûþß õþ¿î üÅà ÷ÅýÓËîÇÂõþ
¦£Å¿ù˼õþ üѦóËúÇ æ;Ëù ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ/
æ;Ëù ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ Îû Îß±òÝ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËîÂ, Îû Îß±òÝ Âó¿õþËõËú...
õÔ¿©†ËöÂæ± ðÅÂóÅõþ Îý±ß õ± Îý÷Ë™LÃõþ òɱî±Ëò± ¿õËßÂù/
ÛßÂé± ÷ÅýÓîÇÂ, æÏõËòõþ áöÂÏËõþ æ;Ëù Ýê± ÛßÂé± ¦£Å¿ù¼ Õ±õþ î±ËîÂý×
Õ±Ëù±ûþ Õ±Ëù± äÂõþ±äÂõþ/
Õ±Âóò±Ëß î±õþ Õ±Âóí ýËî õ±¿ýõþ ßÂËõþ Õ±ò±õþ Ûß ÷Ëý±Èüõ/
Ûî¿ðò Îß±ï±ûþ ¿åù·
ÛõþÂóõþ· ÷ò Îû ßÂàò Õ±Ëù± ýËûþ Õ±Ëü Õ±õþ ¿òËæËß ò¢Ÿ ÷Ëò ýûþ/
üõ ß±æ ÂóG ÷Ëò ýûþ/
Ûõþ ü±Ëïý× æÅËh û±ûþ üÏ÷±™Là ÎÂó¿õþËûþ û±Ýûþ±õþ áŠ/
ü¥óËßÇÂõþÝ üÏ÷±ò± ýûþ Æõ ¿ß¯ Îüà±Ëò ßÒ±é±î±Ëõþõþ üÏ÷±™LÃõþÂÏ ðÒ±¿hÂËûþ/
üÏ÷±ò± ÎÂóõþËò±õþ ü÷ûþ ¿õÛüÛô äÅÂÂó ßÂËõþ ï±Ëß ¿ßÂc ÎôÂõþ±õþ ü÷ûþ
ßÒ±é±î±õþ õþM±M ßÂËõþ Îðûþ/
¿òËæõþ ¿òËæõþ ÷ò ¿òËæËß ÎåËh ßÂï± õËù ò±/
Âó±õþ¦ó¿õþß տõ«±ü Õ±õþ Õ¿ñß±õþËõ±ñ,
Õ¿öÂËû±á Õ±õþ Âó±ŒÂ± Õ¿öÂËû±Ëá õþM±M-Âî¿õÂî Îå±A â±üôÅÂù/
üõÅæ â±üæ¿÷Ëî üËjý Õ±õþ ÖøDZõþ ¿åËéÂ/
üÏ÷±¿ûþî â±üæ¿÷Ëî ßÂËõ Õ±üËõ òîÅÂò ßÅÂÒ¿h¯
28. 06. 2014
Õ±õ±õþ Û¶îÂϱ...
✉ mail2chirasree@gmail.com

÷Ëý«õþ öÂA±ä±ûÇ
Û¶ïË÷ý× õËù õþ±à± ö±Ëù±, ÎßÂëÂ× û¿ð ÎáÌh ÷ý±¿õðɱùûþ
Û¶Ëû±¿æî ‘ÎáÌhÂ’ ¿ôÂ{œ¿éÂËî ÎáÌËhÂõþ ý׿îÂý±ü Âó±ê ¿òËûþ
Û¶ðúÇò ýËù ý±¿æõþ ýò, îÂËõ îÒ±õþ ÕËúø¸ ýî±ú ýÝûþ±õþ
üy±õò± ÎïËß û±ûþ/ ÛßÂý×õþßÂ÷ ö±Ëõ ձ߱Ëùõþ
îÂïɱòÅüg±òÏõþ õÉïÇî± ÛËü¿åù ÷Ôí±ù ÎüËòõþ Õü±÷±òÉ
üÔ¿©† ‘ձ߱Ëùõþ üg±ò’ ›¶ðúÇËò/
ü±¿ýîÂÉÂó±ËêÂõþ Îá±h±õþ úîÇ Îû÷ò õíÇÂó¿õþäÂûþ õ± ü±Âõþî±,
ÎîÂ÷¿ò Õ±õ¿úÉß äÂù¿BäÂS ÷±ñÉ÷¿éÂõþ Õ±¿¼ß ü¥óËßÇÂ
ü÷Éß ñ±õþí±/ ÛßÂï±Ý üîÂÉ, Îû ¿õõþ±é üÑàÉß æòË᱇ÂÏõþ
ÎõÒËä ï±ß±õþ ùh±ý×é±ý× ÷ÅàÉ ùh±ý× ýËûþ ï±ËßÂ, îÒ±Ëðõþ
äÂù¿BäÂËSõþ Õ¿öÂ:±ò Îî± ðÓËõþõþ ßÂï±, òÓÉòîÂ÷ ü±Âõþî±õþ
Û¶Ë䩆±Ý äÂõþ÷ ê±A± ýËûþ ÝËêÂ/ ¿ßÂc Õ±}ÂûÇæòß ýËùÝ
üîÂÉ, ÕËòß ¿ë¿áèñ±õþÏ ü±Âõþ ÷±òÅø¸Ý ¿òûþ¿÷î Âó±ê±öÂɱËü
ÕòÏý, ò±ò± ¿úŠ÷±ñÉË÷õþ ۶߱úöÂ¼Ï ü¥óËßÇÂÝ
ü÷Âó¿õþ÷±Ëí ¿ò¦óÔý/
‘ÎáÌhÂ’ äÅÂûþ±¿{¡ú ¿÷¿òé ÂóÒûþ¿Sú ÎüËßÂË`Âõþ Ûß¿é òò¿ôÂä±õþ ¿ôÂ{œ/ Ûý× ¿ôÂË{œ SËûþ±ðú úîÂËßÂõþ üÓäÂò±ûþ Û¶ä¿ùîÂ
ÕÍò¿îÂý±¿üß ÷Ëî ülðú Õ«±Ëõþ±ýÏ ÆüòÉ ¿òËûþ
õà¿îÂûþ±õþ ¿àù¿æõþ õ¼¿õæûþ, üÅùò ú±üò Û¶¿î‡± ÛõÑ
Âó=Áðú-Îø¸±hÂú úîÂËß ÆäÂîÂòÉËðËõõþ Õ±¿õöDZõ Õ±ö±Ëü
÷±S ÎõþËà Õ?ò±ö Âó¿õþ䱿ùî ÛõÑ Õ¿öÂòÏî ¦¤›Ÿô¿ßÂËõþõþ

÷ÅËà ñT¿òî ýûþ î±õþ ý׿îÂý±ü ÎäÂîÂò±õþ üÑËõðò
‘ÕüöÂÉî± õõÇõþî± ò± ßÂõþËù Îß±òÝ üöÂÉî±õþ æiœ ýûþ
ò±’/ ...ý׿îÂý±Ëü Îü ÎðËà ëÂ×O±ò-ÂóîÂËòõþ üÑâ±îÂõUù
ü¿ÂóÇù ò±éÂßÂÏûþî±/

ÂóðDZæÅËh ñ±õ÷±ò Õ«ÅÂËõþ Îû÷ò ñT¿òî ýûþ ú±üò
Û¶¿î‡±õþ ¿ò÷Ç÷î±, ÎîÂ÷¿ò Õü±ñ±õþí ßÂɱË÷õþ±õþ ߱߱Ëæ
Õ±Ëù±-ÕgÂß±õþ ÷±à± ¿òÐü¼ ý׿îÂý±ü Âó±¿êÂß± ÕÂóÅõþ
ÎäÂûþ±Ëõþõþ Âó±Ëú ðÒ±h±Ëò± ðÏÂóð±Ëòõþ Îâõþ±Ëé±Âó ÆäÂîÂòÉËðËõõþ
÷Åà±õûþõ ýËûþ ñÏËõþ ñÏËõþ ÎôÂë ձëÂ×é ýËûþ û±ûþ/ î±õþ ¿÷õþõþ
úéÂ, ¿öÂáËòéÂ, üÅÂó±õþ ý×Ë¥ó±¿æÿúò ý×îÂɱ¿ð ÎßÂÌúù Û¶Ëûþ±á
Û¶ñ±ò ý±¿îÂûþ±õþ ßÂɱË÷õþ±õþ õÅ¿XÂðÏl õÉõý±Ëõþõþ ÛõÑ ¿ô¿{œßÂ
¿äÂSËõ±Ëñõþ ¦¤±Âõþ ÎõþËà û±ûþ/ ÎîÂ÷¿ò î±õþ Âó¿õþ¿÷î ÕïÇ÷ûþ
õþËãõþ õÉõý±õþ Õ±õþ ÕõúÉ ëÂ×Ë{¡àÉ üÑáÏî±Ñú Ý úsüÔ¿©†/
üß±ù-ügÂɱõþ Õ±æ±ò Õ±÷±Ëðõþ õÅËßÂõþ áöÂÏËõþ Îû îÂõþ¼
Îî±Ëù, Îüý× üÅËõþ Îü ¿÷¿úËûþ Îðûþ ¿úõõþ?òÏ õþ±á, ð±¿àù
ðËõþ±æ±õþ ðÔËúÉ õ±ðÉûËLa õ±Ëæ Õ±æ±ò, ý×÷òßÂùɱí Ý
úɱ÷ßÂùÉ±í ¿÷Ëú û±ûþ îÒ±¿îÂÂó±h± ÷ü¿æËðõþ Õ±õËý/
ü÷±¿l ðÔËúÉ õ±Ëæ ä±ßÂùɱËíõþ ü˼ Îõý±Ëáõþ ¿÷|í/
ü±ý׿ò ÎÂó±V±Ëõþõþ ÕÂóÅ Õ¿öÂõÉ¿MËî ¿õ«±üËû±áÉ ýËùÝ
Õ¿òjÉ õþ±Ëûþõþ Îü±÷ Õ±h©†/ ö±ø¸ÉÂó±ê ÛõÑ ÕÂóÅßÂË_
¿äÂõþ|Ï üÅà|±õÉ/ ^ ü±ý± Ý Õ?ò±ö õþ±Ëûþõþ ßÂɱË÷õþ±
ëÂ×¾±õòÏ üÔ¿©†úÏùî±õþ Âó¿õþäÂûþ Îðûþ/
¿ßÂc å¿õõþ áŠé±· ëÂ×MËõþ ÷Ëò ÂóËhÂ, æÒ-ùÅß áð±Ëõþõþ
ßÂï±... ‘å¿õËî ኯ Ýé± Õ±÷±õþ ñ±Ëî üûþ ò±/ ...ü÷áè
õɱÂó±õþ¿éÂËß ձ¿÷ ëÂ×Ëiœ±¿äÂî ßÂõþËî ä±ý× Ã›¶ËîÂÉßÂé±
ðÔ¿©†Ëß±í ÎïËß ձõ±õþ ÛßÂü˼ üõé± õËù ÎôÂù±ý× Õ±÷±õþ
Û¶õÔ¿M/’

òîÅÂò Õ±ú±, ÂóÅõþËò± ü÷üɱ
✍ üÅðúÇò ¿õ«±ü

¿òõþËÂóÂî±,
æ±îÂÏûþî±õ±ð
Ý Îá±ù
Õ±Âó¿ò û¿ð ÛßÂæò ôÅÂéÂõù-ÎÂóú±ð±õþ ò± ýò,
Îúø¸ Îß±òÄ ÷ɱäÂé± ¿òõþËÂóÂö±Ëõ ôÅÂéÂõù ôÂõþ ôÅÂéÂõù
ÎüËßÂõþ æòÉ ÎðËàËåò õùÅò Îî±·
¿òà±ð Ûß¿é Îàù± Îî±/ Ûß¿é ¿òÒàÅî Îá±ùßÂ/
ßÅ¿hÂ-õ±ý×ú Îæ±h± Âó± Ý ðÅ’Ëæ±h± ý±ËîÂõþ
î± ¿òËûþý× ð±Âó±ð±¿Âó/
î±õþÂóõþÝ Õ±Âóò±õþ ý+ðûþ ÎÂó`ÅÂù±Ë÷õþ ¿éÂßÄÂ-éÂßÄÂ-éÂßÄ¿éÂËßÄÂõþ ¿òõþËÂóÂî± ÕæÇò ßÂõþËî ÎÂóËõþËå ¿ß·
ò±¿ß ÂóÂÂó±ËîÂõþ Õ±òËj UõþÄËõþ
¿ßÂÑõ± ðÅÐËà ñÅõþÄ-Îõþ Îî ÷Åø¸Ëh ÂóËhÂËåò·
ÛßÂõ±õþ, ðÅ-õ±õþ, õ±õþõ±õþ/
Õ±õþ ýÒɱ¯ ÕõúÉý× Õ±D± ÎðÝûþ±õþ ü÷ûþ
ß±æ ßÂËõþËå Õ±Âóò±õþ ôÅÂéÂõù Îõ±ñ-õÅ¿XÂ,
ß±ûÇß±õþí, ÎÛ¶÷ Ý îÂïÉö±`±õþ/
¿ßÂc ÛüõËß ‘ðÓõþ ýËé±’ ò± ßÂËõþ Îàù± ÎðËà,
Îàù±õþ üËy±á ýËûþËå Îî±·
Ûß¿é ÕÑúáèýí ßÂõþËî ò± Âó±õþ± ÎðËúõþ
ò±á¿õþß ¿ýËüËõ Ûý× éÅÂòDZË÷Ké ¿òËûþ ‘¦¤±ö±¿õßÂ’ö±Ëõý×
Õ±÷±Ëðõþ Îß±òÝ Õ±áèý ï±ß±õþ ßÂï± òûþ/
î±ýËù Îß±òÄ ¦¤±ö±¿õßÂî±ûþ Õ±Âó¿ò õ豿æÿù, Õ±Âóò±õþ
ßÂòɱ Îõþ±ò±Ë‹±, Õ±Âóò±õþ ö±ý×ËÂó± Î÷¿ü
Õ±õþ Õ±¿÷ Îæÿ±-Îù±’õþ ÎðËúõþ ýËûþ ÷Ëò ÷Ëò
‘ê±ßÅÂõþ ê±ßÅÂõþ’ ë±ßÂËî ﱿß·
î±ýËù Î÷Ëò ¿òò, Õ±Âóò±õþ-Õ±÷±õþ æ±îÂÏûþî±Ëõ±ñ
÷Óùî Ûß¿é õþ±æÍò¿îÂß ð±üàîÂ,
û±õþ ü±Ëï Õ±Âó¿ò-Õ±¿÷ ÎßÂëÂ×-ý× ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõ
Âó¿õþ¿äÂî òý×/ ¿êÂß ÛßÂý×õþßÂ÷ ÕÂó¿õþ¿äÂî Ûß¿é Îõ±ñ
ýù ¿òõþËÂóÂî±/
õþËõò’Ëß ûàò éÂɱßÂÄù ßÂõþËî ۿáËûþ û±Ëõ
Îü±ûþ±ý×òˆÂ±ý×á±Ëõþõþ Âó±,
Îüý× ÷ÅýÓËîÇÂõþ æòÉ ýûþ õþËõËòõþ ÕÂó±¿ïÇõ ¿Eõ¿ùÑ
ä±ý×Ëõò, Õ±õþ òûþ Îü±ûþ±ý×òˆÂ±ý×á±Ëõþõþ ¿òÒàÅî ¦§É±¿äÂÑ/
Õïä ÷±ü ðÅ-Õ±h±ý× Õ±ËáÝ Îü±ûþ±ý×òˆÂ±ý×á±Ëõþõþ
¿òÒàÅî ¦§É±¿äÂÑ-Ûõþ Âóõþ õþËõËòõþ ÎðÌhÂüý ¿Eõ¿ùÑ
ä±ý×ËîÂò, õ±ûþ±òÇ ü÷ïÇß ¿ýËüËõ/
÷±ü ä±Ëõþß Âóõþ Õ±õ±õþÝ ä±ý×Ëõò.../
Îß±ï±ûþ Îáù Õ±÷±õþ Îõ±ñ-õÅ¿XÂ, ß±ûÇ-ß±õþí ÎÛ¶÷·
î±ýËù Õ±üÅò, Õüý±ûþö±Ëõ ¦¤Ïß±õþ ßÂËõþ Îô¿ù/
¿òõþËÂóÂî± Ûß¿é ü±÷±¿æß éÂɱõÅ ¿õËúø¸,
û± ÕöÂɱü ßÂËõþ ßÂËõþ ¿é¿ßÂËûþ õþ±àËî ýûþ/
Õ±õþ ÷±çÂõþ±Ëî ûàò õù áh±ûþ...
‘ýêÂ±È ýêÂ±È Îî±÷±õþ õþËMõþ ÷ËñÉ ÛßÂé± õÅò± õ±ý×üò
ÕÒ±-ÕÒ±-h ús ßÂËõþ ÎëÂËß ÝËêÂ/’

Õ±õþ òîÅÂò ÷ýßÅÂ÷± õ± õvß Îâ±ø¸í±õþ æòÉ Îû òîÅÂò ð±¿õ ëÂ×ËêÂËå, îÒ±õþ
¿ÂóåËòÝ Ûý× ûÅ¿MËßÂý× õhÂö±Ëõ Îðà±Ëò± ýËûþËå/ ¿ßÂc ü÷üɱ ýËBå,
òîÅÂò ÷ýßÅÂ÷±õþ Îû ð±¿õ ëÂ×êÂËå î±õþ ÷ËñÉ ‘ÎõËò±æù’ ìÅÂßÂËî q ßÂËõþ
¿ðËûþËå/ ÕõúÉ ð±¿õ Îî± Îû ÎßÂëÂ×-ý× ßÂõþËî Âó±Ëõþ/ ð±¿õõþ ÎûÌ¿MßÂî±
à¿îÂËûþ ÎðËà î±õþ ÷±òÉî± ÎðÝûþ±õþ ð±¿ûþQ Û¶ú±üËòõþ/
Õ±Âó±îÂî òîÅÂò ÷ýßÅÂ÷±õþ ð±¿õð±õþËðõþ ÷ËñÉ õþËûþËå ä±õþ¿é õvßÂ/
Õ±¿ùÂóÅõþðÅûþ±õþ Îæù±õþ ô±ù±ß±é±, õÏõþÂó±h±-÷±ð±¿õþý±é ÛõÑ ß±÷±àɱ&¿hÂ
õvßÂ/ ÕòÉ¿ðËß æùÂó±ý×&¿h Îæù±õþ ñÓÂó&¿h õvßÂ/ Õ±õ±õþ ñÓÂó&¿hÂ
õvßÂËßÂÝ ¿õö±æËòõþ ð±¿õ ëÂ×ËêÂËå/ Îüý× ÛßÂý× ðÓõþËQõþ ß±õþí Îð¿àËûþ
õ±ò±õþý±é ÛõÑ üÑù¢Ÿ Ûù±ß± ÎïËßÂÝ ð±¿õ Îî±ù± ýËûþËå, õ±ò±õþý±éÂËß òîÅÂò õvß ¿ýü±Ëõ
Îâ±ø¸í± ßÂõþ± Îý±ßÂ/ Îüý×ü˼ ð±¿õ ëÂ×ËêÂËå, æùÂó±ý×&¿h Îæù±õþ ÷ûþò±&¿h õvßÂËßÂ
¿õö±æËòõþÝ/ ûï±õþÏ¿î Û¶¿î¿é Ûù±ß±õþ ÷±òÅø¸ ÛõÑ õþ±æÍò¿îÂß ðËùõþ Îòî± Ý ¿òõDZ¿äÂîÂ
æòÛ¶¿î¿ò¿ñõþ± ÷±Ëê ÎòË÷ ÂóËhÂËåò ý׿îÂ÷ËñÉý×/
Û¶Ÿ ÎïËß û±ûþ, õh õvß õ± ÷ýßÅÂ÷± õ± Îæù± ýÝûþ±õþ æòÉ Ã›¶îÂÉ™Là Ûù±ß±õþ ÷±òÅø¸ Îû
ÕòÅi§ûþËòõþ, õ=Áò±õþ Û¶ü¼ , î±õþ ÎûÌ¿MßÂî± ßÂîÂé±/ Ûé± ¿êÂß Îû ëÂ×i§ûþËòõþ æòÉ õõþ±V
ÕïÇ ëÂ×ÒäÂÅ îÂù± ÎïËß ÛËßÂõ±Ëõþ òÏËä ò±÷ËîÂ, ò±÷Ëî Îüý× é±ß±õþ ÛßÂé± õh ÕÑúý× ÷±çÂÂóËï
‘ëÂ×ñ±Ý’ ýËûþ û±ûþ/ ¿ßÂc ¿õö±æËòõþ ÂóËõþÝ Îî± Îüý× ÛßÂý× ÂóX¿î ÕòÅüÔî ýËõ/ ÛßÂý×
÷±òÅËø¸õþ ý±î ñËõþ é±ß± òÏËä ò±÷Ëõ/ üÅîÂõþ±Ñ ëÂ×i§¿îÂõþ Õ±ú± ßÂîÂé± ï±ßÂËõ¯
Õ±õþÝ ÛßÂé± ¿õø¸ûþ õþËûþËå/ Îû üõ òîÅÂò ¿õö±æËòõþ ð±¿õ ëÂ×êÂËå, Îü&¿ù ‘òîÅÂò’ õù±
ýËùÝ õ±™¦¸Ëõ Ûõþ ÕËòßÂ&Ëù±ý× ÂóÅõþËò± ð±¿õ/ òîÅÂò ¿õö±æËòõþ Îâ±ø¸í±õþ üÅËû±á ¿áËûþ
Îüý×üõ ÂóÅõþËò± ð±¿õý× Õ±õ±õþ òîÅÂò ßÂËõþ ü±÷Ëò Õ±üËå/ Õ±õþ ÷±òÅø¸ ÛßÂõ±õþ ¦¤›Ÿ Îðà±
q ßÂõþËù î±Ëß üýËæ ¿òõÔM ßÂõþ±õþ ü÷üɱ ÕËòß ÛõÑ ûË渚 ß¿êÂòÝ õËéÂ/ Ûõþ ÕËòßÂ
ëÂ×ð±ýõþí õþËûþËå/ ôÂËù ÛßÂé± Îæù± ¿õö±æò ÕËòß ü÷üɱ ü÷±ñ±Ëòõþ Âó±ú±Âó±¿ú Îõú
¿ßÂåÅ òîÅÂò ü÷üɱõþ æiœ ¿ðù/ îÂõÅÝ Õ±ú± ï±ßÅÂßÂ, òîÅÂò Îæù±õþ ÷±ñÉË÷ Û¶±¿™LÃß ÷±òÅËø¸õþ
îÂïÉüÓS Ð ‘÷¿ýø¸ßÅÂh±õþ ëÂ×ÂóßÂï±’, Õ¿÷ûþöÓÂø¸í ÷æÅ÷ð±õþ
¿ßÂåÅé± ýËùÝ ëÂ×i§ûþò ýËõ, ö±Ëù± ýËõ/

vz_ˆÏÓ˚Ó˚
ãyòyúy

õþ±ËæÉõþ òîÅÂò Îæù±, Õ±¿ùÂóÅõþðÅûþ±õþ/ ÷ýßÅÂ÷± ÎïËß Û¶Ë÷±úò ýËûþ
Îæù±/ õdîÂ, æùÂó±ý×&¿h Îæù± ÛîÂé±ý× ù¥¤± ¿åù Îû Û¶ú±ü¿òßÂ
üÅ¿õñ±õþ æòÉ Îæù± ¿õö±æËòõþ ð±¿õ ëÂ×Ëê¿åù õU¿ðò Õ±Ëáý×/ Ûõþ
ôÂËù Û¶ú±üËòõþ ÂóË òæõþð±¿õþõþ Îû÷ò üÅ¿õñ± ýËõ, Û¶ú±ü¿òßÂ
ß±Ëæõþ ÎÂËSÝ üÅ¿õñ± ýËõ ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ/ õU ü÷ûþ ÛõÑ ÕËýîÅÂßÂ
ÕïÇ õÒ±äÂËõ, ßÂ÷Ëõ ýûþõþ±¿ò Õ±õþ ðÅËöDZËáõþ Âó¿õþ÷±íÝ/
Û ÂóûÇ™Là ¿êÂßÂý× ¿åù/ ¿ßÂc Îæù± ¿õö±æËòõþ üõþß±¿õþ ¿üX±™Là Îâ±ø¸í±õþ Âóõþý× ÷±ï±ä±h±
¿ðËûþËå òîÅÂò ð±¿õ/ Õ¿õöÂM æùÂó±ý×&¿h Îæù±ûþ ÷ýßÅÂ÷±õþ üÑàɱ ¿åù ¿îÂò/ ÷±ùõ±æ±õþ,
æùÂó±ý×&¿h üðõþ ÛõÑ Õ±¿ùÂóÅõþðÅûþ±õþ/ ¿õö±æËòõþ Âóõþ î± ßÂË÷ ðÒ±¿hÂËûþËå ðÅý×/ òîÅÂò
Îæù±ûþ ÛàòÝ Îß±òÝ ÷ýßÅÂ÷± Îòý×/ Ûõ±õþ Îüý× ð±¿õËîÂý× Õ±Ëj±ùò/ qñÅ òîÅÂò Îæù±ûþ
òûþ, æùÂó±ý×&¿h Îæù±ËîÂÝ òîÅÂò Ûß¿é ÷ýßÅÂ÷± Îâ±ø¸í±õþ ð±¿õ ëÂ×ËêÂËå/ Âó±ú±Âó±¿ú ð±¿õ
ëÂ×ËêÂËå, Ûß±¿ñß õh õvß ÎöÂËã òîÅÂò õvß Îâ±ø¸í±õþ/
æùÂó±ý×&¿h Îæù± ö±Ëáõþ ð±¿õËî Îû Õ±Ëj±ùò ðÏâÇ¿ðò äÂùËå, Îüý× Õ±Ëj±ùËòõþ ÂóËÂ
ÕòÉîÂ÷ Û¶ñ±ò ûÅ¿M ¿åù, Îæù±õþ Û¶îÂÉ™Là Ûù±ß± ÎïËß üõþß±¿õþ Îß±òÝ ß±Ëæ Îæù±
üðËõþ û±Ýûþ±õþ ç±Ë÷ù± ¿åù Û¶äÂ`Â/ ù¥¤± Îæù± ýÝûþ±õþ æòÉ õU Ûù±ß± ÎïËßÂý× Îá±é±
ÛßÂé± ¿ðòý× Ã›¶±ûþ ÎùËá Îûî üðËõþ û±Ýûþ± ÛõÑ Îüà±ò ÎïËß ¿ôÂËõþ Õ±ü±õþ æòÉ/ üõþß±¿õþ
ßÂ÷ÇÏËðõþ Õ¿ñß±ÑËúõþý× ‘Õü±ñ±õþí ßÂ÷Ç îÂÈÂóõþî±õþ’ æòÉ Ã›¶±ûþ Îß±òÝ ß±æý× Ûß¿ðËò
ßÂõþ± üyÂõ ýËûþ ëÂ×êÂî ò±/
ôÂËù õ±õþõ±õþ û±î±ûþ±ËîÂõþ æòÉ ¿õ¿õñ ðÅËöDZá ÎÂó±ý±Ëî ýî ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸ËßÂ/ ÕõúÉ
ðÅËöDZá ÎÂó±ý±Ëò± ÛàòÝ ÕîÂÏî ýËûþ û±ûþ¿ò/ òîÅÂò Îæù±õþ òîÅÂò Û¶ú±ü¿òß ß±æßÂ÷Ç
ÂóÓíÇá¿îÂËî q ò± ýÝûþ± ÂóûÇ™Là î± äÂùËîÂý× ï±ßÂËõ/ Õ±õþ î±õþÂóËõþÝ Îû Îúø¸ ýËõ ýûþõþ±¿ò,
Û÷ò ¿ò}Âûþî± ÕõúÉ ÎßÂëÂ× ¿ðËî Âó±Ëõþò¿ò/ Îü û±ý× Îý±ßÂ, îÂõÅ ¿ßÂåÅé± Îî± ðÅËöDZá ßÂ÷Ëõ/

Õ¿öÂËø¸ß ç±

¿ä¿ê ¿ùàÅò Ûý× ¿êÂß±ò±ûþ– Û¶¿î ü¥ó±ðßÂ, Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101/ ý×-Î÷ù  response@aamadermalda.in

¿òËæõþ ÷î æ±ò±ò ÎôÂüõÅß -Û/ ùá ý×ò ßÂò  www.facebook.com/aamadermalda

Îü±÷õ±õþ

30 æÅò 2014 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

5

Ûß ¿öÂËùò
3“6 ★★★✩✩✩

¿ôÂ{œ  

õþïÏò
õþ±í± Âó±ù
õþïÏò Âõùù, üß±ùËõù±é± àõËõþõþ ß±áæ ¿ðËûþ q ýÝûþ± ëÂ׿äÂÈ/ Õ±õþ
Ûß ß±Âó ä±, û± ßÂÏ ò± õþËûþ õþËûþ à±Ýûþ± û±Ëõ/ ¿ßÂc Îß±òÝ¿ðò ¿ßÂåÅ
ÎàËûþ, Îß±òÝ¿ðò ò± ÎàËûþ ü÷ûþ÷Ëî± Õ¿ôÂËü ý±¿æõþ± ÎðÝûþ±õþ ¿éÂò
Î÷ý×òËéÂý×ò ßÂõþËî ¿áËûþ, î± Õ±õþ ýËBå ò±/
ôÂËù ûàò õþ±îÂðÅÂóÅËõþ ÂóËõþõþ¿ðËòõþ ß±áæ Î÷¿úËò ä±Âó±Ëò± ýËBå, îÂàò
õ±¿ü ß±áæé± àÅËù õü± õþÏ¿îÂ÷Ëî± ÛßÂú õåõþ ¿Âó¿åËûþ ï±ß±õþ ÷Ëî± õɱÂó±õþ/
ÛßÂú õåõþ ò± Îý±ßÂ, ÂóÅËõþ± ÛßÂé± ¿ðò Îî± ¿Âó¿åËûþ ï±ßÂËîÂý× ýûþ/ ü±õþ±¿ðËòõþ
÷ËñÉ ò± àõËõþõþ ß±áæ, ò± Îõþ¿ëÂÝ/
õÒ± ý±ËîÂõþ î±ùÅËî ë±òý±ËîÂõþ ÛßÂé± âÅ¿ø¸ Î÷Ëõþ ÎîÂËî± ÷ÅËà õþïÏò õùù,
‘ù±ý×ôÂé± Îýù ýËûþ Îáù/’ âÅ¿ø¸ ÷±õþ±õþ ü˼ ü˼ý× ë±òý±ËîÂõþ ¿ÂóËêÂõþ ¿ðßÂé±
Õ±÷±õþ ¿ðËß å¿hÂËûþ ¿ðËûþ Ý õùù, ‘Ûý× ðɱà/’
Ýõþ ë±òý±ËîÂõþ ÷±ËçÂõþ ¿îÂòËé ձãÅËù ÛßÂé± î±÷±õþ, ÛßÂé± Âóù±õþ Õ±õþ
ÛßÂé± ßÂÏËüõþ Îûò ձѿéÂ/ õ±¿h ÎïËß Âó¿õþËûþ ¿ðËûþËå/ ÂóõþËîÂý× ýËõ/ ¿ßÂåÅ
ßÂõþ±õþ Îòý×/
õþïÏò Îùà±Ëù¿à ßÂËõþ/ Ý ÛßÂé± õûþü ï±ËßÂ, îÂàò üõ±ý× ß¿õî± ÎùËà,
ÎüõþßÂ÷ Îùà± òûþ/ Ý ÎùËà/ ¿õ¿öÂi§ Îùà± ¿òËûþ Âóh±qËò±, Õ±Ëù±äÂò± ßÂËõþ/
Ýõþ ¦¤Bå, Õ±ñÅ¿òß ¿ä™Lñ ßÂõþ±õþ Â÷î± Õ±Ëå/
õþïÏò ÛßÂé± áɱùö±ò±ý׿æÿÑ Îß±¥ó±¿òËî üÅÂó±õþö±ý׿æÿÑ-Ûõþ ß±æ ßÂËõþ/
îÂËõ ¿òËæËßÂÝ ÷±ËçÂ÷±Ëç ý±î ù±á±Ëî ýûþ/ Îðà±Ëú±ò±õþ ß±æé±ý× ÛËî±
÷Ëò±Ëû±á ¿ðËûþ ßÂõþËî ýûþ, Îû òûþËî± Õ¿ú¿Âî Îùõ±õþõþ± ò±¿ß ÂóÅËõþ± ùéÄÂé±ý×
öÅÂù ßÂËõþ ¿ðËî Âó±Ëõþ/ üÅîÂõþ±Ñ Îüà±Ëò î±õþ ü÷ûþ Âó±Ýûþ±õþ ßÂï±ý× ÝËê ò±/
ü±õþ±¿ðËò õþïÏËòõþ ÛßÂð÷ ¿ò榤 ü÷ûþ ä±õþâKé±/ ¥¡±ò ý±¿ü ÎýËü õùù,
‘æÏõËò Ûý× ä±õþâKé±ý× Õ±üÄ¿ù/ Ûý× ä±õþâKé±Ëß ¿é¿ßÂËûþ õþ±à±õþ æËòÉý× ßÅ¿hÂ
âKé± ý×ËBåõþ ¿õËX ô±ùîÅ ¿éÂò Î÷ý×òËéÂý×ò ßÂËõþ û±Ýûþ±/’
Õ±Bå± õþïÏò û¿ð Îß±òÝ üõþß±¿õþ Õ¿ôÂËü ß±æ ßÂõþîÂ, ÎýËùðÅËù Õ¿ôÂËü
ìÅÂËßÂ, ÕËòßÂé± ü÷ûþ ¿òËûþ Ûß ¢−±ü æù ÎàËûþ, ¿òËæõþ ÎäÂûþ±Ëõþ Û¿ùËûþ õËü,
àõËõþõþ ß±áæé± àÅËù, ¿üá±ËõþËé ÛßÂé± üÅ-ëÂ×-üÄ ßÂËõþ üÅàé±ò ¿ðËûþ Âó±Ëúõþ
Îé¿õËùõþ ¿ðËߠßÂËûþ q ßÂõþîÂ... ‘÷Å౿æÇ𱯠Î÷±ýòõ±á±ò î±ýËù
ÎôÂë±Ëõþúò ÎÂóù·’
Ûý× Õ±Ëù±äÂò± ¿ò}Âûþý× ¿áËûþ ï±÷Ëõ ëÂ×ÂóËõþõþ Îôv±Ëõþ ÕòÉ ¿ëÂÂó±éÇÂË÷ËKé òîÅÂò
æËûþò ßÂõþ± Î÷Ëûþ¿éÂõþ úõþÏËõþ/
î±ýËù ¿ß õþïÏò Îùàß ýËî±·
19.06.2014

ranapaul16@gmail.com

ó¿õþä±ùßÂ

Î÷±¿ýî üÅ¿õþõþ ‘Ûß ¿öÂËùò’-Ûõþ
Û¶ï÷ 5 ¿÷¿òéÂ/ î±õþ ÷ËñÉý× ÷Ëò ýù,
ÎßÂfÏûþ ä¿õþËSõþ ‘÷ÔîÅÂÉ’ âéÂù/
›¶ï÷¿ðËß ÷Ëò ý¿Båù, ðúÇËßÂõþ
û±õîÂÏûþ Õ±ßÂø¸ÇËíõþ ß±õþí ýËûþ ëÂ×êÂËå
å¿õ¿éÂ/ Îõþ±÷±Ë=Áõþ ß±õþËí/
î±õþÂóËõþý× ÷Ëò ýù, ‘Ûß ¿öÂËùò’
Ûß ÎÛ¶÷ß±¿ý¿òõþ òˆÂ±ù¿æûþ± Õ±õþ
õðù± ÎòÝûþ±õþ ß±¿ý¿òõþ ßÂßÂËéÂù¯

&, ¿üX±ïÇ ÷±ùËý±S± ÛîÂé±ý× ÷±ï±
áõþ÷ ßÂËõþ Îû î±Ëß ÎðàËùý× öÂËûþ
ÎßÂÒËÂó ÝËê ÷ò/ ÛÎýò ÷±ï±áõþ÷
&Ý òõþ÷ ýËûþ ÂóËh ձËûþú±, |X±
ß±ÂóÅËõþõþ üѦóËúÇ ÛËü/ |X±õþ
ä¿õþSé±ý× Û÷ò, û±Ëß ÎðàËùý× ö±Ëù±
ÎùËá û±ûþ/
¿äÂSò±ËéÂÉ ýêÂ±È Ã›¶Ëõú âËé õþ±ËßÂú
÷ý±ðß±õþ •õþÏËîÂú Îðú÷Åà—-Ûõþ/

Î÷±¿ýî üÅ¿õþ

õþ±ËßÂú î±õþ û±õîÂÏûþ ò±
Âó±Ýûþ±õþ ß±õþí ¿ýËüËõ ÎðËà
î±õþ ¦aÏÎßÂ/ Ûý× ðÅý× ß±¿ý¿ò
äÂùËî ï±Ëß ü÷±™LÃõþ±Ëù/
Âó¿õþä±ùß Î÷±¿ýî üÅ¿õþõþ ßÂï±ûþ
Õ±ü± û±ßÂ/ ¿õËð¿ú å¿õõþ
ÎÛ¶±ÂóËé Îõþ±÷ɱ¿KéÂß ձËõá
¿ðËûþ î±õþ ö±õþîÂÏûþßÂõþËí üÅ¿õþõþ
æÅ¿õþ Î÷ù± ö±õþ/ ÛËÂËS ÷Ëò

Õ¿öÂòûþ

¿üX±ïÇ ÷±ùËý±S±, õþÏËîÂú Îðú÷Åà, |X± ß±ÂóÅõþ
ÂóËh û±ûþ, Îß±¿õþûþ±õþ å¿õ ‘Õ±ý× ’ü ðÉ
Îë¿öÂù’-Ûõþ ßÂï±/ îÂËõ Û¿é Îû
Õ±ËðɱÂó±™Là Ûß¿é ¿ý¿j å¿õý× ýËûþËå
üËjý Îòý×/
Õ¿öÂòËûþõþ Û¶ü˼ õùËî ýûþ, ¿üX±ïÇ
Õ±õþ |X± ðÅ’æËòý× ö±Ëù±/ ¿äÂSò±éÂÉ
Õ±õþ ÎÛ¶±ÂóËéÂõþ Õ¿îÂõþ?ò ÎäÂîÂò±
õ±ð ¿ðËù õùËî ýûþ, ¿öÂËùòÝ õgÅÂ
ýËî Âó±õþîÂ, ¿ßÂc Âó±õþù ò±/

6 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú±– Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

Îü±÷õ±õþ 30 æÅò 2014

¿õ«ß±Âó±ý׿éÂü
Õ±¿öÂ
Õ±÷±õþ Î÷á±’õþ ÷±-÷±¿ü-òòËðõþ ßÅÂéÂßÂ䱿ù Îðà± ¿òËûþ ¿éÂm¿ò ÎßÂËéÂ
õËùå, ‘Î÷Ëûþõþ± Îõ¿üßÂɱ¿ù ÎùüÄËõ± üý×-Âóò±õþ õ±ý×Ëõþ ÎûËîÂý× Âó±Ëõþ
ò±/’
î±ýËù qËò õþ±Ëà±, Îî±÷±õþ Ûý× Î÷¿üÂóò±Ý Õ±÷±õþ ß±Ëå ÕüýÉ
õþßÂË÷õþ Îõ±¿õþÑ/ õ±ý×úé± ð±÷h± Âó± ÛßÂé± õù ¿òËûþ Õ±ßÄÂä±-Õ±ßÄ¿äÂ
ßÂõþËå Õ±õþ î± ¿òËûþ õ±¿hÂõþ üõßÂé± õɱé±ËåËùõþ Õ±¿ðËàÉ
õɱé±õþ± Û÷¿ò ü÷ûþ Îî± ÎåËùËðõþ ÎäÂËûþ Î÷ËûþËðõþ Âó± Îðà±ËîÂý×
Îõ¿ú ÷ò Îðûþ, Õ±õþ Ûý×ßÂé± ¿ðò ¿ü¥¤¿ùßÂɱ¿ù ¿òËæËðõþ Õæ±Ë™LÃý×
ü÷ß±÷Ï ýËûþ ÝËêÂ/ ÛßÂé± ÎÛ¶±-ÂóÅø¸±¿ù Õ±òjû:Ëß ‘¿õ«’ õËù
ä±ù±õ±õþ Îû ßÂÏ Õ±Ëå, ¿ü¥ó¿ù õÅËç ëÂ×êÂËî Âó±¿õþ ò±/ Îî±÷±õþ ‘¿õ«’
ÎýîÅ ձ÷±õþà ›¶±ý×÷ é±ý×Ë÷õþ ¿ßÂåÅ Î÷á± Îðà± õg ýËûþ ÎáËå, ¿ëÂò±õþ
é±ý×÷ ¿Âó¿åËûþËå, õþ±ËS ¿îÂòß±Âó ß¿ô ßÂËõþ ôv±˦¨ ÎìÂËù õþ±à±õþ ß±æ
ÎõËhÂËå/ Õ±õþ üß±ùËõù±ûþ ñ±!± Î÷Ëõþ Î÷Ëõþ õ±Bä±-õÅËh±-Îæ±ûþ±ò
üõ ÂóÅø¸Ëß Ýê±Ëò±õþ ß±æéÂ±Ý ôÂ±Ý æÅËéÂËå/ îÅ¿÷ ûîÂý× ÷±ï±
çÂұ߱Ý, ¿õ«±ü ßÂõþ– Ûý×ßÂé± ¿ðò Îû îÂiœûþ ýËûþ Îòý×÷±Ëõþõþ úéÂ,
Î÷¿üõþ ¿ôèÂ-¿ßÂßÄÂ, üÅûþ±ËõþËæõþ ß±÷h±Ëò± ¿òËûþ ûàò Õ±D± ð±Ý,
Îüý× æáîÂé± õ±ý±õþ äÅÂù, Ö¿úî± Õ±¿KéÂõþ ú±¿hÂ, ¿ç¿ùËßÂõþ ôÒ±Ëð
Âóh± ¿òËûþ Õ±¿÷ Îû æáîÂé±ûþþ Õ±D± ¿ðý×, ÛßÂð÷ î±õþý× ÷Ëî±/
Õ±÷±õþ Ûý× æáîÂé± û¿ð ü¿îÂÉß±Ëõþõþ ‘¿õ«’ ÎïËß ÕËòßÂðÓËõþ ï±ËßÂ,
Îî±÷±õþÝ Ûý× õù ‘¿õ«’ ÛßÂé± çÅ¿ùËûþ ÎðÝûþ± ù¿ùÂóÂó ÷±S ÛËîÂ
Îî±÷±õþ ÕÒ±Ëî Ⱡù±áËù ¿ßÂBåÅ ßÂõþ±õþ Îòý×/ ÎæËò õþ±Ëà±, Îî±÷±õþ
Ûý× ‘¿õ«ß±Âó’ Õ−ÏùõþßÂ÷ ö±Ëõ Ûß¿é óÅø¸±¿ù ¿õþûþ±ù-Îú±, û±õþ
ü±Ëï ¿õË«õþ Îß±òÝ ü¥óßÇÂý× Îòýׯ

1982 Õ±÷±õþ ßv±ü Îô±õþ/ ÛßÂý×ü÷Ëûþ áõþË÷õþ åÅ¿é ձõþ ¿õ«ß±Âó ΦóËò/ åÅéÂù±÷ ¿õ«ß±Âó ÎðàËîÂ, ò±
Φóò òûþ æùÂó±ý×&¿h ¯ ¿ú¿ù&¿hÂËî ձ÷±Ëðõþ õ±¿hÂËî îÂàòÝ ¿é ¿ö ձËü¿ò Õ±õþ ßÂ’¿ðò Õ±Ëáý× ¿õ«ß±Âó
ÎðàËõ õËù ß±ßÅÂõþ ÂóÏh±ÂóÏ¿hÂËî ê±ßÅÂ÷± ¿ßÂËòËå Õ±õþ Õ±÷±õþ Û¶ï÷ ¿é ¿öÂËîÂ
Û¶ï÷ ôÅÂéÂõù, ¿æËß±, üËS¿îÂü, ôÂɱùß±ÝËðõþ å¿õ •Õ±òjË÷ù±õþ Âó±î±ûþ— ¿õõþ±éÂ
ü¥¤ù/ ä±õþ ó±-Ýûþ±ù±, ß±ËêÂõþ ú±é±õþ Îâõþ±, ü±ð±-ß±Ëù± Îü±Ëò±ë±ý×ò ¿é ¿öÂ,
ü±÷Ëò òÏù ßÒ±ä ù±á±Ëò±/ ü¥xä±Ëõþõþ æòÉ ÛßÂ÷±S ÎßÂf ì±ß±, é±Ýûþ±õþ õþÑÂóÅõþ/
÷±ËçÂ÷±ËçÂý× ¿é ¿öÂé±Ëß öÓÂËî ÎÂóîÂ/ å¿õ&Ëù± ÎßÂ÷ò ÎõÒËßÂäÅÂËõþ ÎûîÂ, òûþËî±
ΦÚô ¿çÂõþ¿çÂõþ.../ ß±ßÅ òõ-éÂõ âÅ¿õþËûþ, ÕɱËKéÂò±-õň±õþ çÒ±¿ßÂËûþ, õ±Ëá Õ±òîÂ
Îüý× å¿õËß ÕËòßÂé±ý× çÂËh õß ÷±õþ±õþ ß±ûþð±ûþ¯
îÂËõ î±Ëî õ豿æÿËùõþ æ±ðÅ üË¥œ±ýËò ü±õþ±æÏõËòõþ æòÉ õÒ±ñ± ÂóhÂËî Îß±òÝ
ÕüÅ¿õñ± ýûþ¿ò/ Û¶¿îÂö±ûþ-¿úËŠ ’82-õþ ðùé±Ëß ò±¿ß õþ±à± û±ûþ ’70-Ûõþ ÎÂóËùõþ
¿õàɱî ¿õ«æûþÏ ðùé±õþ ÂóËõþý×/ ¿ßÂc î±õþÂóËõþÝ æùÂó±ý×&¿hÂõþ âËõþ ¿öÂh ßÂËõþ
Õ±ü± Û¶±ûþ ü±õþ± Âó±h± ýÒ± ßÂËõþ Îðàù Âó±Ýûþ±Ëù± Îõþ±¿üõþ ÛßÂé± Õ¿õ«±üÉ ýɱ¿éªßÂ
Îðõõþ±æ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ
ÎßÂ÷ò ý±¿õþËûþ ¿ðù ¿æËß±-üËS¿îÂËüõþ ðÅõþ™Là õ豿æÿùËßÂ/ üËS¿îÂü Õ±õþ
ôÂɱùß±Ý-Ûõþ ðÅËé± ð±í Îá±ùËß ¥¡±ò ßÂËõþ ý×ù Îü¿÷ô±ý×ò±ù ¿æîÂù 3-2 Îá±Ëù/ ÷ɱäÂé± Îúø¸ ýËûþ
Îáù, Ûõ±õþ q ýù õ±õ±-߱߱Ëðõþ üË÷Ëõî Îú±ßÂ:±Âóò Õ±õþ î± áh±ù ÕËòß õþ±î տs, ü±Ëï ¿éÂËòõþ
ä±Ëù æÅù±ý×Ëûþõþ æùÂó±ý×&¿hÂõþ õÔ¿©†/ Îüý× Îú±ß ¿ßÂåÅé± üÑS±¿÷î ýù Õ±÷±õþ ÷ËòÝ/
1986, Õ±¿÷ ßv±ü Ûý×é ձõþ ¿õ«ß±Âó Î÷¿'Ëß±ûþ/ îÂî¿ðËò õ±¿hÂËî ¿é ¿ö ÛËü ÎáËå/ ýùÅð-üõÅæ 汿üÇ
Õ±õþ á±ìÂÿ òÏù ÂóɱËKé ëÂ×#;ù üËS¿îÂü, ¿æËß±, ß±Ëõþß±, ðż±, õèɱ˂±, Õ±Ëù÷±Ýõþ±/ Îß±ûþ±éDZõþ ô±ý×ò±Ëù
õ豿æÿËùõþ ü±÷Ëò ›−±¿î¿ò, ¿æËõþü ¿îÂá±ò±Ëðõþ ôè±k/ Û¶ï÷±ËñÇ ß±Ëõþß±õþ Îá±ùé± ¿ZîÂÏûþ±ËñÇ Îú±ñ ßÂËõþ ¿ðù
›−±¿î¿ò/ Îàù± ÎúËø¸õþ ¿ßÂåÅ Õ±Ëá õÅËßÂõþ ëÂ×Âóõþ ¿ðËûþ Îõþ±ù±õþ 䱿ùËûþ ¿æËß± ¿÷üÄ ßÂõþù ÎÂóò±¿ŒÂ/ é±ý×Ëõèß±Ëõþ üËS¿îÂËüõþ Û¶ï÷ úéÄ ձéÂËß ¿ðù ôè±Ëkõþ Îá±ù¿ßÂÂó±õþ Îæ±Ëûþù õɱéÂü î±õþÂóõþ ›−±¿î¿òÝ ¿÷üÄ
ßÂõþù/ ¿æËß± Îá±ù ¿ðù/ ÕËòß X«±ü ò±éÂËßÂõþ Âóõþ õ豿æÿù ÎýËõþ Îáù/ ßÂ’¿ðò Õ±Ëáý× ÎäÂîÂò ú÷DZõþ
Îúø¸ õùé±ûþ æ±ËöÂð ¿÷ûþ±Òð±Ëðõþ å!±é±ËîÂÝ Õî ðÅÐà ýûþ¿ò... üËS¿îÂËüõþ ¿õñT™¦¸ ÷Åàé± ÎðËà Îä±Ëà æù
Ûù Õ±õþ õ±¿ß õþ±îÂé±ûþ âÅ÷ Ûù ò±/
1990 ¿õ«ß±Âó ý×ùËîÂ/ ÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ Âóõþ ûï±õþÏ¿î ÕòÉ ÕËòß ձßÂø¸Çí é±òËå Õ±÷±Ëß îÂõÅ ¿õ«ß±ËÂóõþ
¿ðò&Ëù±Ëî ÎÛ¶÷ ÷±Ëòý× õ豿æÿù¯ òßÄÂÕ±ëÂ×é ÂóËõÇ ¦¤Ë›Ÿõþ ÷ɱäÂ... õ豿æÿËùõþ ü±÷Ëò ¿äÂõþúSn ÷±õþ±Ëð±ò±õþ
Õ±ËæÇ¿KéÂò±/ ÷±õþ±Ëð±ò±õþ ôÂ÷Ç Âóh¿îÂõþ ¿ðËß îÂõÅ ßÂËûþßÂæòËß ß±¿éÂËûþ îÒ±õþ ÛßÂé± ÷±õþí Âó±ü ÎïËß ßÂɱ¿ò¿æûþ±
Îá±ù ßÂËõþ ¿ðù, ð±í ÎàËùÝ õ豿æÿù ÎýËõþ Îáù Îüý× ÛßÂé± Îá±Ëù/ Õ±õ±õþ ÛßÂé± õþ±î ßÂË©†õþ¯
Û¶ï÷õ±Ëõþõþ æòÉ Õ±Ë÷¿õþß±ûþ ¿õ«ß±ËÂóõþ Õ±üõþ, 1994/ Õ±¿÷ ý׿?¿òûþ±¿õþÑ ÎüËßÂ` ý×ûþ±õþ îÂî¿ðËò õÅËçÂ
Îá¿å õ豿æÿù ÷±Ëò qñÅý× ôÅÂéÂõù ò±, õ豿æÿù ÷±Ëò ù±¿îÂò Õ±Ë÷¿õþß±, ÷±Ëò îÔÂîÂÏûþ ¿õË«õþ ùh±ý× ý×ëÂ×Ëõþ±ÂóÕ±Ë÷¿õþß±õþ ¿õËX ÷±Ëò ¿õ›−õ ÷±Ëò õ±ã±¿ù ÷±Ëò ôÅÂéÂõù ÷±Ëò õ豿æÿù... ÷±Ëò ÛßÂé± æÏõòðúÇò Îüà±Ëò
êÒ±ý× Îòý× Îß±òÝ æ±÷DZ¿ò, ý×ù ßÂÏ ý×ÑùɱË`Âõþ¯
Îüõ±õþ Îß±ûþ±éDZõþ ô±ý×ò±Ëù õ豿æÿËùõþ ü±÷Ëò ýùɱ`Â/ ðÅ’Îá±Ëù ¿Âó¿åËûþ ÎïËßÂÝ ûàò ýùɱ` Îú±ñ ßÂËõþ ¿ðù
ðÅËé± Îá±ùý× Õ±õþ ÷ɱä áh±ù Û'骱 é±ý×Ë÷, ¿é ¿ö õg ßÂËõþ ¿ðù±÷/ õþ±î ÎæËá Õ±õþÝ ÛßÂé± ¿õ«ß±Âó
ÎïËß õ豿æÿËùõþ ¿õð±ûþ Îðà±õþ Îß±òÝ ÷±Ëò ýûþ ò±/ Âóõþ¿ðò üß±Ëù ý×ÑËõþ¿æ Æð¿òËßÂõþ Û¶ï÷ Âó±î±ûþ õhÂ
Îý¿ëÂÑé± Õ±æÝ ÷Ëò Õ±Ëå– õèɱ˂±’æÿ õþËßÂé ¿ôèÂ-¿ßÂßÄ ùɱË`Âë õ豿æÿù ý×ò éÅ Îü¿÷ô±ý×ò±ù¯ Õ±÷±Ëðõþ
Û¶æiœ Û¶ï÷õ±Ëõþõþ æòÉ Îðàù Õ±Ë÷¿õþß±õþ ÷±¿éÂËî ÎõþßÂëÇ äÂîÅÂïÇõ±Ëõþõþ æòÉ õ豿æËùõþ ¿õ«æûþ, õûþü îÂàò
ßÅ¿hÂ/ ü±¥¤± Îý±ß ý±¥¤± Îý±ßÂ, ò±ä±á±ò± Õ±÷õþ±Ý ¿ßÂåÅ ßÂ÷ ß¿õþ¿ò Îü¿ðò¯ ÛõþÂóõþ ’98 Îî Ãôè±Ëkõþ ß±Ëå
ô±ý×ò±Ëù ¿õ|Ï ý±õþ ÷ÅËå ¿ðù 2002-Ûõþ Îõþ±ò±Ë‹±-¿õþö±ˋ±-Îõþ±ò±¿‹òËý±Ëðõþ ü±¥¤± ôÅÂéÂõù/
î±õþÂóõþ 2006, 2010 ü±Ëù Õ±õ±õþ õÉïÇ õ豿æÿù/ Ûõ±õþ Õ±üõþ õ豿æÿËùý×/ Ûý× 2014 ü±Ëù Õ±÷±õþ
Î÷Ëûþõþý× ßv±ü Îô±õþ Õ±õþ Õ±¿÷ ô¿éÂÇ îÂõÅ ¿õ«ß±Âó Õ±üËùý× ÎßÂò 汿òò± ÷Ëò ýûþ, Õ±¿÷Ý õ豿æÿù/ õÅËßÂõþ
ÎöÂîÂõþ ò±÷ ò± æ±ò± ñ±õþ±ö±ø¸Éß±õþé± Õ±äÂ÷ß±ý× ÎäÒ¿äÂËûþ ÝËêÂ... õ豿æÿ-ý×-ý×-ý×-ù/
Ý-Ý-Ý-Ý-Ý..... Îá±-ÝÝÝÝÝ-ù¯¯¯
å¿õ  Õ?ò±öÂ õþ±ûþ

üËõ õø¸Ç± Âò±÷Ëå ÎçÒÂËÂó¼ ÷±êÂæÅËh Ýõþ±Ý...
Õ±õþ úõþÏõþæÅËh áõþ÷ î±Âó¼ ù±ùËä±à¼
ü÷ûþé± æ;õþ-汿õþõþ¼
Û Õ±Ëõþß ÕòÉ æ/ù÷ýËùõþ ኼ
Õ±Ëõþß¿é ÎÛ¶Ë÷õþÝ áŠ¼
ÝËðõþ ü±¥¤± Õ±Ëå Õ±÷±Ëðõþ ú±¿™LÿòËßÂîÂò¼
ÝËðõþ ¦¤±¦šÉ Õ±Ëå Õ±÷±Ëðõþ ¿úŠ¼
÷±ç±¿õþ ëÂ×BäÂî± Õ±õþ Îüý× ÛßÂý×õþßÂ÷ î±÷±Ëé õþѼ
ÛßÂý×õþßÂ÷ á¿õþõ ÎðËúõþ Îüý× õ¿™¦¸õþ ÷±òÅø¸¼
¿àËð öÅÂùËî ÝËðõþÝ Âó±Ëûþ õù á¿ùõþ ôÅÂéÂõù¼
Õ±õþ ÝËðõþ æòÉý× Îî± Õ±÷±Ëðõþ ÛßÂ÷±ü ñËõþ
õþ±î æ±á±õþ ëÂ×Èüõ¼
âËõþõþ ÷ËñÉ ÷±ê ìÅÂËß û±ûþ, ÷±ËêÂõþÝ Îòý× üÏ÷±¼
ÝËðõþ æòÉý× Õ±÷±Ëðõþ ÂóÒ±æËõþ Îá±Ëùõþ ús¯

12 õø¸Ç 3 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 92327 90070
ôÂɱ' Ð •03512— 253913 ý×-Î÷ù response@aamadermalda.in ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful