You are on page 1of 6

¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ ¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ

¸ÉÒ& ¸ÉÒ¨ÉSUÅôÒ®ÆúMÉxÉɪÉCªÉÉ Î¶¸ÉªÉÛÉè™ôÉäCªÉ¨ÉÆMɳý¨ÉÂ
¸ÉÒ¨Éi{É®úÉÆEÖò¶ÉÉªÉ xɨÉ& {É®úÉ´É®äú·É®ú ʶɮúÉÚb÷É ºÉÆSÉÉÊ®ú¶ÉɺÉxɨÉÂ*
¸ÉÒ¨ÉiÉä ®úɨÉÉxÉÖVÉÉªÉ xɨÉ& ªÉÉäÊxÉiªÉ¨ÉSªÉÖiÉ {ÉnùÉƤÉÖVÉ ªÉÖM¨É¯ûC¨É
¸ÉÒ¨Éuù®ú´É®ú¨ÉÖxɪÉä xɨÉ& ´ªÉɨÉÉä½þiɺiÉÊnùiÉ®úÉÊhÉ iÉÞhÉÉªÉ ¨ÉäxÉä
EèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ +º¨ÉŽÖù®úÉä ¦ÉÇMÉ´ÉiÉÉäsºªÉ nùªÉèEò˺ÉvÉÉä&
¸ÉÒ¶Éè™äô¶É nùªÉÉ{ÉÉjÉÆ vÉÒ¦ÉHò¬ÉÊnù MÉÖhÉÉhÉǴɨÉ ®úɨÉÉxÉÖVɺªÉ SÉ®úhÉÉè ¶É®úhÉÆ |É{Étä *
ªÉiÉÓpù|É´ÉhÉÆ ´ÉÆnäù ®ú¨ªÉVÉɨÉÉiÉ®Æú ¨ÉÖÊxɨÉ ¨ÉÉiÉÉ Ê{ÉiÉÉ ªÉÖ´ÉiɪɺiÉxɪÉÉ Ê´É¦ÉÚÊiÉ&
™ôI¨ÉÒxÉÉlɺɨÉÉ®Æú¦ÉÉÆ xÉÉlɪÉɨÉÖxɨÉvªÉ¨ÉɨÉ ºÉ´ÉÈ ªÉnäù´É ÊxɪɨÉäxÉ ¨Énùx´ÉªÉÉxÉɨÉÂ
+º¨ÉnùÉSÉɪÉÇ{ɪÉÈiÉÉÆ ´ÉÆnäù MÉÖ®ú{É®Æú{É®úɨÉ +ÉtºªÉ xÉ& EÖò™ô{ÉiÉä´ÉÇEÖò³ýÉʦɮúɨɨÉÂ
ªÉÉäÊxÉiªÉ¨ÉSªÉÖiÉ{ÉnùÉƤÉÖVɪÉÖM¨É¯ûC¨É ¸ÉÒ¨ÉkÉnÆùÊQɪÉÖMɳÆý |ÉhɨÉÉ欃 ¨ÉÚvÉïÉÇ*
´ªÉɨÉÉä½þiɺiÉÊnùiÉ®úÉÊhÉ iÉÞhÉÉªÉ ¨ÉäxÉä iÉi´ÉäxÉ ªÉʝÉnùÊSÉnùÒ·É®ú iÉiº´É¦ÉÉ´É
+º¨ÉŽÖù®úÉä¦ÉÇMÉ´ÉiÉÉäsºªÉ nùªÉèEò˺ÉvÉÉä& ¦ÉÉäMÉÉ{É´ÉMÉÇ iÉnÖù{ÉÉªÉ MÉiÉÒ¯ûnùÉ®ú&
®úɨÉÉxÉÖVɺªÉ SÉ®úhÉÉè ¶É®úhÉÆ |É{Étä * ºÉÆnù¶ÉǪÉÊzÉ®úʨɨÉÒiÉ {ÉÖ®úÉhÉ®ú‹É¨ÉÂ
¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiÉɪÉÖ´ÉiɪɺiÉxɪÉÉ Ê´É¦ÉÚÊiÉ& iɺ¨Éè xɨÉÉä ¨ÉÖÊxÉ´É®úÉªÉ {É®úɶɮúɪÉ*10
ºÉ´ÉÈ ªÉnäù´É ÊxɪɨÉäxÉ ¨Énùx´ÉªÉÉxÉɨÉ ¸ÉÒ´ÉiºÉÊSÉáþʨɸÉ䦪ÉÉä xÉ¨É =ÊHò¨ÉvÉҨɽäþ
+ÉtºªÉ xÉ& EÖò™ô{ÉiÉä´ÉÇEÖò³ýÉʦɮúɨɨÉ ªÉnÖùHòªÉÛɪÉÒEÆò`äö ªÉÉÆÊiÉ ¨ÉÆMɳýºÉÚjÉiÉɨÉÂ*
¸ÉÒ¨ÉkÉnÆùÊQɪÉÖMɳÆý |ÉhɨÉÉ欃 ¨ÉÚvÉïÉÇ* ¶É`öÊ®ú{ÉÖEòÊ™ôÊVÉiºÉ®úÉä¦ÉÚiÉ ´ÉäiÉɳýMÉÉänùÉMÉÖ°üxÉÂ
¦ÉÚiÉƺɮúÉ ¨É½þnùÉâþªÉ ¦É^õxÉÉlÉ ¨ÉÖÊxɨÉlÉ EÖò™ô¶ÉäJÉ®Æú ¦ÉHò{ÉpäùhÉÖ ¦ÉHò¬hÉÇ´ÉÉè
¸ÉÒ¦ÉÊHòºÉÉ®ú EÖò™ô¶ÉäJÉ®ú ªÉÉäÊMÉ´ÉɽþÉxÉ ¨ÉvÉÖ®úEòʴɨÉlÉÉä ªÉiÉÓpÆù iÉlÉÉxªÉÉxɶÉä¹ÉÉxMÉÖ°üxÉÂ
¦ÉHòÉÆÊQÉ®äúhÉÖ {É®úEòÉ™ô ªÉiÉÓpùʨɸÉÉxÉ ʸɪɨÉÊ{É ´ÉºÉÖvÉÉÆ SÉ xÉÒ³ýÉÆ SÉ ´ÉèEÖÆò`öxÉÉlÉÆ ¸ÉªÉä*
¸ÉÒ¨Éi{É®úÉÆEÖò¶É¨ÉÖËxÉ |ÉhÉiÉÉäsκ¨É ÊxÉiªÉ¨ÉÂ* ¸ÉÒ®ÆúMÉSÉÆpù¨ÉºÉ ˨ÉÊnù®úªÉÉʴɽþiÉÖǨÉÂ
BiÉk®èú™ôÉäCªÉÊxɨÉÉÇhÉjÉÉhÉ ºÉƽþÉ®úEòÉ®úhɨÉ ʴÉxªÉºªÉ Ê´É·ÉÊSÉnùÊSÉzɪÉxÉÉÊvÉEòÉ®ú¨ÉÂ
¸ÉÒ¨ÉSUÅôÒ®ÆúMÉxÉÉlɺªÉ ¶ÉɺÉxÉÆ ¶ÉÉ·ÉiÉÆ {É®ú¨ÉÂ* ªÉÉä ÊxÉ´ÉǽþiªÉÊxɶɨÉÆMÉÖʳý¨ÉÖpùªÉè´É

1 2
¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ ¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ
ºÉäxÉÉxªÉ¨ÉxªÉʴɨÉÖJÉɺiɨÉʶÉʸɪÉɨÉ* ºÉ´ÉÇvɨÉÇMÉÖhɸÉä¢ö& iÉjÉÉÊ{É ¨É¨É ™Öô¤vÉEò& *
¸ÉÒ´ÉiºÉÉÆEòºªÉ xÉ”ÉÉ®Æú {ÉÉèjÉÆ ®úɨÉÊ´É{ÉʝÉiÉ& <Æpù™ôÉäEòÉi{ÉÊ®ú§ÉŸõÉä ¨É¨É MÉäªÉ{É®úɪÉhÉ&
´ªÉɺÉÆ ´ÉÉMVÉʪÉxÉ& {ÉÖjɨɺ¨ÉÉEÆò iÉÉiɨÉɸɪÉä* |ɨÉÖHòººÉ´ÉǺÉƺÉÉ®úÉx¨É¨É ™ôÉäEÆò SÉ MÉSUôÊiÉ **4
´ÉänùÉSÉɪÉÈ Ê´É{ÉʝÉWÉxɨÉʽþiÉÊvɪÉÆ Ê´É¸ÉÖiÉYÉÉxÉ˺ÉvÉÉä& B´ÉÆ iÉÖ ´ÉSÉxÉÆ ¸ÉÖi´ÉÉ iÉi|ɺÉÉnùÉuùºÉÖÆvÉ®úÉ*
´Éänù´ªÉɺɺªÉ{ÉÖjÉÆ ´É®úMÉÖhÉVÉ™ôvÉä´ÉÉÇÎM´ÉVÉäiÉÖÉ {ÉÉèjɨÉ ´É®úɽþ°üÊ{ÉhÉÆ näù´ÉÆ |ÉiªÉÖ´ÉÉSÉ ¶ÉÖ¦ÉÉxÉxÉÉ **5
®ÆúMÉä¶ÉÉ{ÉiªÉ¦ÉÉ´ÉÆ ºÉ¨ÉÊvÉMÉiÉ´ÉiÉÉä ®úɨɺÉÚ®äú& |É{ÉÉèjɨÉ +½þÉä MÉÒiÉ|ɦÉÉ´ÉÉä ´Éè ªÉºi´ÉªÉÉ {ÉÊ®úEòÒÌiÉiÉ&
¸ÉÒ´ÉiºÉÉÆEòºªÉ EÚò®úÉx´ÉªÉEÖò¨ÉÖnùÊ´ÉvÉÉä& EòÊcɎùÒiÉ|ɦÉÉ´ÉäxÉ ÊºÉËrù |ÉÉ”ÉÉä ¨É½þÉiÉ{ÉÉ& **6
{ÉÆSɨÉÆ ºÉƸɪÉɨÉ&*15 ¸ÉÒ´É®úɽþ =´ÉÉSÉ
¸ÉÒ{É®úɶɮú¦É^õɪÉÇ ¶¸ÉÒ®ÆúMÉä¶É {ÉÖ®úÉäʽþiÉ& ¶ÉÞhÉÖ iÉk´ÉäxÉ iÉä ¦ÉÚ欃 EòlªÉ¨ÉÉxÉÆ ªÉ¶Éκ´ÉÊxÉ
¸ÉÒ´ÉiºÉÉÆEòºÉÖiɶ¸ÉÒ¨ÉÉxÉ ¸ÉäªÉºÉä ¨ÉäsºiÉÖ ¦ÉڪɺÉä** ªÉºiÉÖ MÉÒiÉ|ɦÉÉ´ÉäxÉ ÊºÉËrù |ÉÉ”ÉÉä ¨É½þÉiÉ{ÉÉ& **7
|É™ôªÉÉänùx´ÉnÖùkÉÒhÉÉÈ |É{Étäs½Æþ ´ÉºÉÖÆvÉ®úɨÉ ¨É¨É iÉjÉɸɨÉä ¦Épäù SÉÆb÷É™ô& EÞòiÉÊxɝɪÉ&
¨É½þÉ´É®úɽþ nÆùŸÅõÉOÉ ¨ÉšôÒEòÉä¶É ¨ÉvÉÖµÉiÉɨÉÂ* nÚù®úÉWÉÉMÉ®úhÉä MÉÉÊiÉ ¨É¨É ¦ÉHò¬É ´ªÉ´ÉκlÉiÉ& **8
xɨɺiɺ¨Éè ´É®úɽþÉªÉ ™ôÒ™ôªÉÉärù®úiÉä ¨É½þҨɠB´ÉÆiÉÖ MÉɪɨÉÉxɺªÉ MÉiÉɺºÉÆ´ÉiºÉ®úÉ nù¶É
JÉÖ®ú¨ÉvªÉMÉiÉÉä ªÉºªÉ ¨Éä¯û& EòhÉEòhÉɪÉiÉä* ·É{ÉÉEòºªÉ MÉÖhÉYɺªÉ ¨É‘ùHòºªÉ ´ÉºÉÖÆvÉ®äú **9
iɺªÉ ªÉYÉ´É®úɽþºªÉ ʴɹhÉÉä®úʨÉiÉiÉäVɺÉ& EòÉè¨ÉÖnùºªÉ iÉÖ ¨ÉɺɺªÉ uùÉnù¶ªÉÉÆ ¶ÉÖKò{ÉIÉEäò
|ÉhÉɨÉÆ ªÉäsÊ{É EÖò´ÉÈÊiÉ iÉä¹ÉɨÉÊ{É xɨÉÉäxɨÉ& * ºÉÖ”Éä VÉxÉä MÉiÉä ªÉɨÉä ´ÉÒhÉɨÉÉnùÉªÉ ÊxɪÉǪÉÉè **10
¸ÉÒ´É®úɽþ =´ÉÉSÉ iÉiÉÉä ´Éi¨ÉÇÊxÉ SÉÆb÷É™ô& MÉÞ½þÒiÉÉä ¥ÉÀ®úIɺÉÉ
VÉÉMÉ®äú iÉÖ Ê´É¶ÉÉ™ôÉÊIÉ VÉÉxÉiÉÉä ´ÉÉ{ªÉVÉÉxÉiÉ& +±{É|ÉÉhÉ& ·É{ÉÉEòÉä´Éè ¤É™ô´ÉÉxÉ ¥ÉÀ®úÉIɺÉ& **11
ªÉÉä ¨Éä |ÉMÉɪÉiÉä MÉäªÉÆ ¨É¨É ¦ÉHò¬É ´ªÉ´ÉκlÉiÉ& **1 nÖù&JÉäxÉ ºÉ iÉÖ ºÉÆiÉ”ÉÉä xÉSɶÉHòÉä Ê´ÉSÉäÊŸõiÉÖ¨ÉÂ
ªÉÉ´ÉÆÊiÉ i´ÉIÉ®úÉhªÉºªÉ MÉɪÉiɺºªÉÖªÉǶÉκ´ÉÊxÉ =´ÉÉSÉ´ÉSÉxÉÆ ¨ÉÆnÆù ¨ÉÉiÉÆMÉÉä ¥ÉÀ®úÉIɺɨÉ **12
iÉÉ´Éuù¹ÉǺɽþ»ÉÉÊhÉ º´ÉMÉÇ™ôÉäEäò ¨É½þÒªÉiÉä **2 MÉSUôÉ欃 ºÉÆiÉÉä¹ÉʪÉiÉÖÆ +½Æþ VÉÉMÉ®úhÉä ½þÊ®ú¨ÉÂ
°ü{É´ÉÉxÉ MÉÖhÉ´ÉÉxÉ ¶ÉÖrù& ºÉ´ÉÇvɨÉǦÉÞiÉÉÆ ´É®ú& MÉÉxÉäxÉ {ÉÖÆb÷®úÒEòÉIÉÆ ¥ÉÀ®úÉIÉºÉ ¨ÉÖÆSÉ ¨ÉɨÉ **13
ÊxÉiªÉÆ {ɶªÉÊiÉ ´Éè ¶ÉGÆò ´ÉXɽþºiÉÆ xÉ ºÉƶɪÉ& **3 B´É¨ÉÖHò& ·É{ÉÉEäòxÉ ¤É™ô´ÉÉxÉ ¥ÉÀ®úÉIɺÉ&

3 4
¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ ¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ
+¨É¹ÉǴɶɨÉÉ{ÉzÉ& xÉ SÉ ËEòÊSÉkɨɥɴÉÒiÉ **14 º´É¶É®úÒ®úÊ´ÉxÉɶÉÉªÉ xÉ SÉÉMÉSUôÊiÉ EòÉxÉ
+Éi¨ÉÉxÉÆ MÉÞÁ vÉÉ´ÉÆiÉÆ SÉÆb÷É™ô& |Éɽþ ®úÉIɺɨÉ ®úIɺÉÉä ¨ÉÖJÉʴɧɟõ& {ÉÖxÉ®úÉMÉÆiÉÖʨÉSUô漃 **26
ËEòi´ÉªÉÉ SÉäÊŸõiÉÆ ¨ÉÁÆ ªÉB´ÉÆ {ÉÊ®úvÉÉ´É漃 **15 ®úÉIɺɺªÉ ´ÉSÉ& ¸ÉÖi´ÉÉ SÉÆb÷É™ôÉä vɨÉǺÉÆʸÉiɨÉÂ
·É{ÉÉEò´ÉSÉxÉÆ ¸ÉÖi´ÉÉ iÉiÉÉä´Éè ¥ÉÀ®úÉIɺÉ& =´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®Æú ´ÉÉCªÉÆ iÉÆoù«õÉ ¥ÉÀ®úÉIɺɨÉ **27
=´ÉÉSÉ´ÉSÉxÉÆ PÉÉä®Æú ¨ÉÉxÉÖ¹ÉɽþÉ®ú™ôÉä™Öô{É& **16 ªÉt{ªÉ½Æþʽþ SÉÆb÷É™ô& {ÉÚ´ÉÇEò¨ÉÇÊ´ÉnÚùʹÉiÉ&
+t ¨Éä nù¶É®úÉjÉÆ ´Éè ÊxÉ®úɽþÉ®úºªÉ MÉSUôiÉ& |ÉÉ”ÉÉäs½Æþ ¨ÉÉxÉÖ¹ÉÆ ¦ÉÉ´ÉÆ Ê´ÉÊnùiÉäxÉÉÆiÉ®úÉi¨ÉxÉÉ **28
vÉÉjÉÉ i´ÉÆ Ê´ÉʽþiÉÉä ¨ÉÁ¨ÉɽþÉ®ú& Eòα{ÉiÉÉä ¨É¨É **17 ¶ÉÞhÉÖ iÉiºÉ¨ÉªÉÆ ®úIÉÉä ªÉäxÉÉMÉSUôɨªÉ½Æþ {ÉÖxÉ&
+t i´ÉÉÆ ¦ÉIÉʪɹªÉÉ欃 ºÉ´ÉºÉɨÉÉƺɶÉÉäÊhÉiɨÉ nÚù®úÉWÉÉMÉ®úhÉÆ EÞòi´ÉÉ ™ôÉäEòxÉÉlɺªÉ iÉޔɪÉä **29
iÉ{ÉÇʪÉi´ÉÉ ªÉlÉÉxªÉɪÉÆ ªÉɺªÉÉ欃 SÉ ªÉlÉäÎ{ºÉiɨÉ **18 ºÉiªÉ¨ÉÚ™Æô VÉMÉiºÉ´ÉÈ ™ôÉäEòººÉiªÉä |ÉÊiÉÊ¢öiÉ&
¥ÉÀ®úIÉÉä´ÉSÉ& ¸ÉÖi´ÉÉ ·É{ÉÉEòÉä MÉÒiÉ™ôÉ™ôºÉ& xÉɽÆþ ʨÉlªÉÉ |É´ÉIªÉÉ欃 ºÉiªÉ¨Éä´É´ÉnùɨªÉ½þ¨É **30
®úÉIɺÉÆ UÆônùªÉɨÉÉºÉ ¨É¨É ¦ÉHò¬É ´ªÉ´ÉκlÉiÉ& **19 +t¨Éä ºÉ¨ÉªÉºiÉjÉ ¥ÉÀ®úÉIÉºÉ iÉSUÞôhÉÖ
¶ÉÞhÉÖ iÉk´ÉÆ ¨É½þɦÉÉMÉ ¦ÉIªÉÉäs½Æþ ºÉ¨ÉÖ{ÉÉMÉiÉ& ¶É{ÉÉ欃 ºÉiªÉäxÉ MÉiÉÉä ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **31
+´É¶ªÉ¨ÉäiÉiEòiÉÇ´ªÉÆ vÉÉjÉÉYÉ”ÉÆ ªÉlÉÉ ´ÉSÉ& **20 ªÉÉäMÉcÉäi{É®únùÉ®úÉÆÉ EòɨɨÉÉä½þ|É{ÉÒÊb÷iÉ&
{ɝÉÉiJÉÉnù漃 ¨ÉÉÆ ®úIÉÉä VÉÉMÉ®äú Ê´ÉÊxÉ´ÉÌiÉiÉä iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **32
ʴɹhÉÉ人ÉÆiÉÉä¹ÉhÉÉlÉÉÇªÉ ¨É¨ÉèiÉnÂùµÉiɨÉÖkɨÉÆ **21 {ÉÉEò¦ÉänÆùiÉÖ ªÉ&EÖòªÉÉÇnùÉi¨ÉxɝÉÉä{ɦÉÉäÊVÉxÉ&
®úIɨÉÉÆ µÉiɦÉÆMÉÉuèù näù´ÉÆ xÉÉ®úɪÉhÉÆ |ÉÊiÉ iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **33
VÉÉMÉ®äú Ê´ÉÊxÉ´ÉÞkÉäiÉÖ ¨ÉÉÆ ¦ÉIÉªÉ ªÉlÉäÎ{ºÉiɨÉ **22 nùi´ÉÉ ´Éè ¦ÉÚʨÉnùÉxÉÆ iÉÖ {ɝÉÉnùÉÏSUônùiÉä iÉÖ ªÉ&
·É{ÉÉEòºªÉ´ÉSÉ& ¸ÉÖi´ÉÉ ¥ÉÀ®úIÉ& IÉÖvÉÉÌnùiɨÉ iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **34
=´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®Æú ´ÉÉCªÉÆ ®úÉIɺÉ& Ê{ÉʶÉiÉɶÉxÉ& **23 ÊÛɪÉÆ ¦ÉÖCi´ÉÉ °ü{É´ÉiÉÓ {ÉÖxɪÉǺiÉÉÆ Ê´ÉËxÉnùÊiÉ
¨ÉÉäPÉÆ ¦ÉɹÉ漃 SÉÆb÷É™ô {ÉÖxÉ®äú¹ªÉɨªÉ½Æþ Îi´ÉÊiÉ iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **35
EòÉäʽþ ®úIÉÉä¨ÉÖJÉÉnÂù§ÉŸõºiÉx¨ÉÖJÉɪÉÉʦɴÉiÉÇiÉä **24 ªÉÉäs¨ÉÉ´ÉɺªÉÉÆ Ê´É¶ÉÉ™ôÉIÉÓ ¸ÉÉrÆù EÞòi´ÉÉ ÊÛɪÉÆ µÉVÉäiÉÂ
¤É½þ´ÉººÉÆÊiÉ {ÉÆlÉÉxÉ& näù¶ÉÉÉ ¤É½þ´ÉºiÉlÉÉ iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **36
+Éi¨Énäù¶ÉÆ {ÉÊ®úiªÉVªÉ {É®äú¹ÉÉÆ MÉÆiÉÖʨÉSUô漃 **25 ªÉºiÉÖ EòxªÉÉÆ nùnùɨÉÒÊiÉ {ÉÖxɺiÉÉÆ xÉ |ɪÉSUôÊiÉ

5 6
¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ ¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ
iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **37 ®úÉIɺÉäxÉ Ê´ÉÊxɨÉÖÇHòÉÆb÷É™ô& EÞòiÉÊxɝɪÉ&
¹É¢ö¬Ÿõ¨ªÉÉä®ú¨ÉÉ´ÉɺªÉÉÆ SÉiÉÖnÇù¶ªÉÉÆSÉ ÊxÉiªÉ¶É& {ÉÖxÉMÉÉǪÉÊiÉ ¨ÉÁÆ ´Éè ¨É¨É ¦ÉHò¬É ´ªÉ´ÉκlÉiÉ& **49
+×ÉÉiÉÉxÉÉÆ MÉËiÉ MÉSUäô ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **38 +lÉ |ɦÉÉiÉä ʴɨəäô Ê´ÉÊxÉ´ÉÞkÉä iÉÖ VÉÉMÉ®äú
ʨÉjɦÉɪÉÉÈ iÉÖ ªÉÉä MÉSUäôiEòɨɤÉÉhÉ|É{ÉÒÊb÷iÉ& xɨÉÉä xÉÉ®úɪÉhÉäiªÉÖCi´ÉÉ ·É{ÉÉEò& {ÉÖxÉ®úÉMɨÉiÉ **50
iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **39 MÉSUôiɺi´ÉÊ®úiÉÆ iɺªÉ {ÉÖ¯û¹É& {ÉÖ®úiÉ& κlÉiÉ&
+xÉxªÉ¶É®úhÉÉÆ ¦ÉɪÉÉÈ ªÉÉè´ÉxÉä ªÉ&{ÉÊ®úiªÉVÉäiÉ =´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®Æú ´ÉÉCªÉÆ ·É{ÉÉEÆò iÉnùxÉÆiÉ®ú¨É **51
iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **40 EÖòiÉÉä MÉSUô漃 SÉÆb÷É™ô nÚù®Æú MɨÉxÉÊxÉʝÉiɨÉÂ
MÉÖ¯û{É‹ÉÓ ®úÉVÉ{É‹ÉÓ ªÉäiÉÖ MÉSUÆôÊiÉ ¨ÉÉäʽþiÉÉ& BiÉnùÉSÉI´É iÉk´ÉäxÉ ªÉjÉiÉä ´ÉiÉÇiÉä ¨ÉxÉ& **52
iÉä¹ÉÉÆMÉËiÉ |É{Étä´Éè ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **41 ºÉ¨ÉªÉÉä ¨Éä EÞòiÉÉä ¥ÉÀxÉ ¥ÉÀ®úÉIɺɺÉÊzÉvÉÉè
nùɺªÉɨÉÒÊiÉ |ÉÊiɸÉÖiªÉ xÉSɪɺiÉi|ɪÉSUôÊiÉ iÉjÉɽÆþ MÉÆiÉÖʨÉSUôÉ欃 ªÉjÉɺÉÉè ¥ÉÀ®úÉIɺÉ& **53
MÉËiÉiɺªÉ |É{Étä´Éè ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **42 ·É{ÉÉEò´ÉSÉxÉÆ ¸ÉÖi´ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉä ¦ÉɴɶÉÉävÉEò&
ªÉÉä´Éè nùÉ®úuùªÉÆ EÞòi´ÉÉ BEòºªÉÉÆ |ÉÒÊiɨÉÉx¦É´ÉäiÉ =´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®Æú ´ÉÉCªÉÆ ·É{ÉÉEÆò iÉnùxÉÆiÉ®ú¨É **54
iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& ** 43 xÉiÉjÉ MÉSUôSÉÆb÷É™ô ¨ÉÉMÉæhÉÉxÉäxÉ ºÉÖµÉiÉ
MÉÉäEÖò™ôºªÉ iÉÞ¹ÉÉiÉǺªÉ VÉ™ôÉlÉǨÉʦÉvÉÉ´ÉiÉ& iÉjÉɺÉÉè ®úÉIɺÉ& {ÉÉ{É& Ê{ÉʶÉiÉɶÉÒ nÖù®úɺÉnù& **55
Ê´ÉPÉî¨ÉÉSÉ®úiÉä ªÉºiÉÖ iÉi{ÉÉ{ÉÆ ºªÉÉnùxÉÉMɨÉä **44 ·É{ÉÉEòÉä ´ÉSÉxÉÆ ¸ÉÖi´ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÆ |ÉiªÉÖ´ÉÉSÉ ½þ*
¥ÉÀPÉîäSÉ ºÉÖ®úÉ{ÉäSÉ SÉÉä®äú ¦ÉMÉíµÉiÉä iÉlÉÉ xÉɽþ¨Éä´ÉÆ EòÊ®ú¹ªÉÉ欃 ªÉx¨ÉÉÆi´ÉÆ {ÉÊ®ú{ÉÞSUôʺÉ
ªÉÉMÉÊiÉÌ´ÉʽþiÉÉ ºÉÊ‘ù& iÉi{ÉÉ{ÉÆ ºªÉÉnùxÉÉMɨÉä **45 +½Æþ ºÉiªÉä |É´ÉÞkÉÉä´Éè ¶ÉÒ™Æô ºÉiªÉä |ÉÊiÉÊ¢öiɨÉ **56
´ÉɺÉÖnäù´ÉÆ {ÉÊ®úiªÉVªÉ ªÉäsxªÉÆ näù´É¨ÉÖ{ÉɺÉiÉä iÉiɺºÉ {És{ÉjÉÉIÉ& ·É{ÉÉEÆò |ÉiªÉÖ´ÉÉSÉ ½þ
iÉä¹ÉÉÆMÉËiÉ |É{Étä´Éè ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **46 ªÉtä´ÉÆ ÊxɝɪɺiÉÉiÉ º´ÉκiÉ iÉäsºiÉÖ MÉʨɹªÉiÉ& **57
xÉÉ®úɪÉhɨÉlÉÉxªÉèºiÉÖ näù´ÉèºiÉÖ±ªÉÆ Eò®úÉäÊiÉ ªÉ& B´ÉÆ iÉÖ ¥ÉִɨÉÉhÉÉä ´Éè ·É{ÉÉEòººÉÆʶÉiɵÉiÉ&
iɺªÉ {ÉÉ{ÉäxÉ Ê™ô{ªÉäªÉÆ ªÉt½Æþ xÉÉMɨÉä {ÉÖxÉ& **47 ¥ÉÀ®úIÉÉåÊiÉEÆò |ÉÉ{É ºÉiªÉäiÉÖ EÞòiÉÊxɝɪÉ& **58
SÉÆb÷É™ô´ÉSÉxÉÆ ¸ÉÖi´ÉÉ {ÉÊ®úiÉÖŸõºiÉÖ ®úÉIɺÉ& =´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®Æú ´ÉÉCªÉÆ ®úÉIɺÉÆ Ê{ÉʶÉiÉɶÉxɨÉÂ
=´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®ú ´ÉÉCªÉÆ MÉSUô ¶ÉÒQÉÆ xɨÉÉäsºiÉÖiÉä **48 ¦É´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉxÉÖYÉÉiÉÉä MÉɪÉʪÉi´ÉÉ ªÉlÉäSUôªÉÉ **59

7 8
¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ ¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ
ʴɹhÉ´Éä ™ôÉäEòxÉÉlÉÉªÉ ¨É¨É {ÉÚhÉÉæ ¨ÉxÉÉä®úlÉ& ·É{ÉÉEòºªÉ ´ÉSɶ¸ÉÖi´ÉÉ ®úÉIɺÉ& Ê{ÉʶÉiÉɶÉxÉ&
BiÉÉÊxÉ ¨É¨É SÉÉÆMÉÉÊxÉ ¦ÉIɪɺ´É ªÉlÉäSUôªÉÉ **60 ºÉiªÉ´ÉÆiÉÆ MÉÖhÉYÉÆ SÉ SÉÆb÷É™ôʨÉnù¨É¥É´ÉÒiÉ **71
·É{ÉÉEò´ÉSÉxÉÆ ¸ÉÖi´ÉÉ ¥ÉÀ®úIÉÉä ¦ÉªÉÉxÉEò¨É BEòMÉÒiɺªÉ ¨Éänäùʽþ ªÉk´ÉªÉÉ Ê´É¹hÉÖºÉƺÉÊnù
=´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®Æú ´ÉÉCªÉÆ ·É{ÉÉEÆò ºÉÆʶÉiɵÉiɨÉ **61 ÊxÉOɽþÉkÉÉ®úªÉɺ¨ÉÉuèù iÉäxÉ MÉÒiÉ¡ò™äôxÉ ¨ÉɨÉÂ
i´É¨Ét ®úÉjÉÉè SÉÆb÷É™ô ʴɹhÉÉäVÉÉÇMÉ®úhÉÆ |ÉÊiÉ B´É¨ÉÖCi´ÉÉ iÉÖ SÉÆb÷É™Æô ®úÉIɺɶ¶É®úhÉÆ MÉiÉ& **72
¡ò™Æô MÉÒiɺªÉ ¨Éänäùʽþ VÉÒÊ´ÉiÉÆ ªÉÊnùSÉäSUô漃 **62 ·É{ÉÉEò =´ÉÉSÉ
¥ÉÀ®úIÉÉä ´ÉSÉ& ¸ÉÖi´ÉÉ ·É{ÉÉEò& {ÉÖxÉ®ú¥É´ÉÒiÉ ËEòi´ÉªÉÉ Ê´ÉEÞòiÉÆEò¨ÉÇ EÞòiÉ{ÉÚ´ÉÈ iÉÖ ®úÉIɺÉ
ªÉk´ÉªÉɦÉÉʹÉiÉÆ {ÉÚ´ÉȨɪÉÉ ºÉiªÉÆSÉ ªÉiEÞòiɨÉ Eò¨ÉÇhÉÉä ªÉºªÉ nùÉä¹ÉähÉ ®úÉIɺÉÓ ªÉÉäÊxɨÉÉʸÉiÉ& **73
¦ÉIɪɺ´É ªÉlÉäŸÆõ ¨ÉÉÆ nùtÉÆ MÉÒiÉ¡ò™Æô xÉ iÉÖ **63 ®úÉIÉºÉ =´ÉÉSÉ
=´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®Æú ´ÉÉCªÉÆ SÉÆb÷É™Æô ¥ÉÀ®úÉIɺÉ& xÉɨÉíÉ ´Éè ºÉÉä¨É¶É¨ÉÉÇs½Æþ SÉ®úEòÉä ¥ÉÀªÉÉäÊxÉVÉ&
+vÉÉÇvÉÈ iɺªÉ ¨Éänäùʽþ {ÉÖhªÉÆ MÉÒiɺªÉ ªÉi¡ò™ô¨É ºÉÚjɨÉÆjÉ{ÉÊ®ú§ÉŸõÉä ªÉÚ{ÉEò¨ÉÇhªÉÊvÉÊ¢öiÉ& **74
iÉiÉÉä ¨ÉÉäIªÉ漃 Eò±ªÉÉhÉ ¦ÉIªÉÉnùº¨ÉÉÊuù¦ÉÒ¹ÉhÉÉiÉ **64 iÉiɺi´ÉEòÉ®úªÉÆ ªÉYÉÆ ™ôÉä¦É¨ÉÉä½þ|É{ÉÒÊb÷iÉ&
¥ÉÀ®úIÉÉä ´ÉSÉ& ¸ÉÖi´ÉÉ ·É{ÉÉEò& ºÉÆʶÉiɵÉiÉ& ªÉYÉä |É´ÉiÉǨÉÉxÉä iÉÖ ¶ÉÚ™ônùÉä¹Éºi´ÉVÉɪÉiÉ **75
´ÉÉhÉÓ žôIhÉÉÆ ºÉ¨ÉÉnùÉªÉ ¥ÉÀ®úÉIɺɨɥɴÉÒiÉ **65 ™ôɦÉÉ™ôɦɺªÉ nùÉä¹ÉähÉ |ÉÉ”ÉÉäs½Æþ ®úÉIɺÉÓ iÉxÉÖ¨ÉÂ
¦ÉIªÉɨÉÒÊiÉ ´ÉSÉ& ¸ÉÖi´ÉÉ MÉÒiɨÉxªÉÎiEòʨÉSUô漃 i´ÉÆ´Éè MÉÒiÉ|ɦÉÉ´ÉäxÉ ÊxɺiÉÉ®úʪÉiÉ֨ɽÇþ漃 **76
·É{ÉÉEòºªÉ ´ÉSÉ& ¸ÉÖi´ÉÉ ¥ÉÀ®úIÉÉä ¦ÉªÉɴɽþ¨É ¥ÉÀ®úIÉÉä ´ÉSÉ& ¸ÉÖi´ÉÉ ·É{ÉÉEò& ºÉÆʶÉiɵÉiÉ&
=´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®Æú ´ÉÉCªÉÆ ·É{ÉÉEÆò ºÉÆʶÉiɵÉiɨÉ **67 ¤ÉÉføʨÉiªÉ¥É´ÉÒuùÉCªÉÆ ¥ÉÀ®úÉIɺÉSÉÉäÊnùiÉ& **77
BEòªÉɨɺªÉ ¨Éänäùʽþ {ÉÖhªÉÆ MÉÒiɺªÉ ªÉi¡ò™ô¨É ªÉx¨ÉªÉÉ {ÉʝɨÉÆMÉÒiÉÆ »ÉÆ EèòʶÉEòºÉÆYÉEò¨ÉÂ
iÉiÉÉä ªÉɺªÉ漃 Eò±ªÉÉhÉ ºÉÆMɨÉÆ {ÉÖjÉnùÉ®úEèò& **68 ¡ò™äôxÉ iɺªÉ ¦ÉpÆùiÉä ¨ÉÉäIÉʪɹªÉÉ欃 ÊEòα¤É¹ÉÉiÉ **78
¸ÉÖi´ÉÉ ®úÉIɺɴÉÉCªÉÉÊxÉ SÉÆb÷É™ôÉsä ¦ÉÒiɨÉÉxɺÉ& ¸ÉÒ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉÖ´ÉÉSÉ
=´ÉÉSÉ ¨ÉvÉÖ®Æú ´ÉÉCªÉÆ ®úÉIɺÉÆ EÞòiÉÊxɝɪÉ& **69 ªÉºiÉÖ MÉɪÉÊiÉ ºÉƪÉÖHÆò EèòʶÉEÆò ʴɹhÉÖºÉƺÉÊnù
xÉ ªÉɨɺªÉ ¡ò™Æô nùtÉÆ ¥ÉÀ®úIɺiÉ´ÉäÎ{ºÉiɨÉ ºÉ iÉÉ®úªÉÊiÉ nÖùMÉÉÇÊhÉ ·É{ÉÉEòÉä ®úÉIɺÉÆ ªÉlÉÉ **79
Ê{ɤɺ´É ¶ÉÉäÊhÉiÉÆ ¨ÉÁÆ ªÉk´ÉªÉÉ {ÉÚ´ÉǦÉÉʹÉiɨÉ **70 B´ÉÆ iÉjÉ ´É®Æú MÉÞÁ ®úÉIɺÉÉä ¥ÉÀºÉÆκlÉiÉ&

9 10
¸ÉÒEèòʶÉEò{ÉÖ®úÉhÉÆ
VÉÉiɺiÉÖ Ê´É¨É™äô ´ÉƶÉä ªÉlÉÉ ¶É®úÊnù SÉÆpù¨ÉÉ& **80
·É{ÉÉEòÉÉÊ{É ºÉÖ¸ÉÉäÊhÉ ¨É¨É SÉè´ÉÉä{ÉMÉɪÉEò&
EÞòi´ÉÉ iÉÖ Ê´É{ÉÖ™Æô Eò¨ÉÇ ºÉ¥ÉÀi´É¨ÉÖ{ÉÉMÉiÉ& **81
BiɎùÒiÉ¡ò™Æô näùÊ´É EòÊlÉiÉÆiÉÖ ºÉ¨ÉɺÉiÉ&
ªÉºiÉÖ MÉɪÉÊiÉ ºÉÖ¸ÉÉäÊhÉ EòÉè¨ÉÖtÉÆ uùÉnù¶ÉÓ {ÉÖ¨ÉÉxÉÂ
ºÉ´ÉǺÉÆMÉ{ÉÊ®úiªÉHòÉä ¨É¨É ™ôÉäEÆò ºÉ MÉSUôÊiÉ **82

<ÊiÉ ¸ÉÒ ´É®úɽþ{ÉÖ®úÉhÉä ¦ÉÚ´É®úɽþºÉÆ´ÉÉnäù
EèòʶÉEòÉä{ÉÉJªÉÉxÉÆ xÉÉ¨É ¹É]Âõ¹ÉÊŸõiɨÉÉäsvªÉɪÉ&

¦É^õ®Âú Êiɯû´ÉÊb÷Eò³äý ¶É®úhɨÉÂ

ªÉ BiɺªÉ |ɦÉÉ´ÉÆ ´Éè {É`äöuùÉ ¶ÉÞhÉÖªÉÉnùÊ{É
ºÉ ºÉ”ÉVÉx¨ÉºÉÆiÉÉ®Æú |ÉÉ{ÉîÖªÉÉzÉÉjÉ ºÉƶɪÉ& **

IIIIIIIIIIIIII

¨ÉÆ xÉÉ ®úɨÉÉxÉÖVÉ&

11