You are on page 1of 6

1

BAHAY

Words & Music by Gary Granada


Arranged by Robert Delgado

,
2
3
5
b4
4 .
6 _ 7 w

l . l
l
l w =l
Soprano
l& b 4
================================
l
l
l
Ah
Ah
Ah
Ah
,
l b 4


l . l
Alto l
================================
& b 4
l . l l l w =l
l
Ah
Ah
Ah
Ah
l b 4

Tenor l
l

================================
& 4
=l
l
l
l
l
l
l
Ah
Ah
Ah
,
l
_
.

Bass l
=l
l? b 4
l
l
L================================
l
l
l
l
Ah

Ah

Ah

Ah

9
10
11
8 b
.
.
b

. =
l

==================================
l&
. l _ _ _ _ _ . _ l l
l
'Sang a- raw a- ko'y na -da - law sa ba- hay tam - ba - kan
la - bin - li - mang mag -a - nak ang do- o'y nag - sik - si - kan nag - ti - ti
l b

l
l==================================
& b _ . _ l _ _ _ _ _ _ . _ l . l . . =
l
'Sang a- raw a- ko'y na -da - law sa ba- hay tam - ba - kan
la - bin - li - mang mag -a - nak ang do- o'y nag - sik - si - kan nag - ti - ti
l b ,

. . . .


l==================================
l
&
l
l l =
l
'Sang a- raw a- ko'y na -da - law sa ba- hay tam - ba - kan
la- bin - li - mang mag -a - nak ang do- o'y nag - sik - si - kan nag - ti - ti
l

.
b . . .
Lll==================================
l
?b l l
=l

'Sang a- raw a- ko'y na -da - law sa ba- hay tam - ba - kan

la- bin - li - mang mag -a - nak ang do- o'y nag - sik - si - kan nag - ti - ti

14
12 b b 13 .
152

44
.


l==================================
&
l l _ . _ _ _ l 4 . =
l
l
- is sa mun - ting ba -rong ba - rong na si - ra - si - ra
ha - bang do- on sai - sang man - syon ha - los wa langna-ka-ti- ra
l b


2
4

l==================================
& b . l . l _ . _ _ _ _ l 4 _ . _ _ _ _=
l4
_ _ _ _ _
l
- is sa - mun - ting ba - rong - ba - rong na si - ra - si - ra
ha - bang do- on sai - sang man - syon ha - los wa lang-na-ka-ti- ra
l b .
. . 24 . 44

l==================================

l l
#=
&
l
l
l
- is sa mun - ting ba - rong - ba - rong na si - ra - si - ra
ha - bang do- on sai sang man - syon ha - los wa langna-ka-ti-ra
l


b .
.
2 . 44
Lll==================================
? b l l . l 4 =
l
do- on sai - sang man - syon ha - los wa - langna-ka-ti-ra
- is sa mun - ting ba - rong - ba - rong na si - ra - si - ra
ha - bang

17
18
19
16 b b 4

=
l==================================
& 4
l
l
l
l
l
Ah
at ma l b 4

l==================================
& b 4 _
l
lw
l

=
l
_

l
Ah
at ma l b 4

l==================================
l

&
l
l
=l
l
Ah
at ma l

. . .
b4
Lll==================================
l l =
l
l
? b 4

Sa li - lim

ng tab - lang kar - ton

si - la do- o'y na - ka - ku - long sa i - nit

ng ye - rong ka - la

- wang

at ma

21
22
. 23 .
20 b

l
l==================================
& _ . _ _ j
l l l =
l
nga si - rang bu-bong
Pi -nag- tag- pi -tag- ping ba -su - ra
pi - na tu- ngan ng ba -to hin - di ko ma- in - tin- di han kung ba-kit

l b
# . .
l==================================
& b _ . _ _ _ _j
l
l
l
=
l

k
l
nga si - rang bu-bong
Pi -nag- tag- pi -tag- ping ba -su - ra
pi - na tu- ngan ng ba -to hin - di ko ma- in - tin- di -han kung ba-kit
l b K .
.
l
l l l =
l==================================
& b . j
l
nga- si - rang bu-bong
Pi -nag- tag- pi -tag- ping ba -su - ra
pi - na - tu- ngan ng ba -to hin - di ko ma- in - tin- di -han kung ba-kit
l

b . j
K # . .
Lll==================================
b

?
l
l
l
=l

- nga si - rang bu-bong

Pi -nag- tag- pi -tag- ping ba -su - ra

pi - na - tu- ngan ng ba -to

hin - di ko

ma- in - tin- di -han kung ba-kit

26
27
28
24 b b " 25
w

l
=
==================================
l&
l
l
l
l
l
ta- wag sa ga- ni -to ay ba
- hay
Ooh
na -ki -ta ng a- king ma - ta
l b "

l
. =
==================================
l & b # . l w
l
lw
l
l
ta- wag sa ga- ni -to ay ba
- hay
Ooh
na -ki -ta ng a- king ma - ta
l b

"

==================================
l & b . l w
l l l . _ _ _ _ .
_j
=l
l
ta- wag sa ga- ni -to ay ba
- hay
I- si - nu- lat ko ang na -ki - ta ng
a - king ma - nga ma -ta
at
l

"

b . w
. .

=l
j
Lll==================================
b

?

l
l
l
l

ta- wag sa ga- ni -to ay ba

- hay

I- si - nu- lat ko ang na -ki - ta ng

a - king ma - nga ma -ta

at

30
31
32
_
29 b b

=l
l==================================
&
l
l

l j
l
Ah
Ah
Ah

l b

=l
l==================================
l
&

l
l j
l
Ah
l b

l==================================
l
l
l
&
l
=
l
ang ka-ni- lang ka- la-ga - ya'y gi- na- wan ko ng kan - ta
I-gi - nu-hit at i - si- na - la-ra - wan ang na -ram -da -man
at 'si - nangl
b
Lll==================================

=
l
? b
l
l
l

ang ka-ni- lang ka- la-ga - yan

gi- na- wan ko ng

kan - ta

I-gi - nu-hit at i - si- na - la-ra - wan ang na -ram -da man

at 'si - nang-

36
37
. 342 354

33 b

4
l

l
l==================================
&
l
l
=l
l
Ah
ma
- ra - mi ang a - lam
Ah
l b

2 4


==================================
l & b _ . l 4 # l 4
=l
l
lw
l
Ah
ma
- ra - mi ang a - lam
Ah
l b . 2 4
w

l==================================
& b l 4 l 4
=l
l
lw
l
gu- ni ko sa ma-nga ta-ong ma
- ra - mi ang a - lam
Ah
l

b . 24 44
.
Lll==================================
b

?
l
l
l
=l
l

gu- ni ko sa ma-nga ta-ong ma

- ra - mi ang a - lam

I-sangban- tog na

se -na -dor

ang u- nang ni - la - pi - tan ko

at da-lub-

39
40
41
38 b b
. .

=l

l _ . _ _ j
l l
==================================
l&
l
ng ma - la - king ko -le - hi- yo
ang pi -nag- pa - la sa mun - do
ang dyar -yo at ang pul- pi - to
la- hat si

l b

l # l l . .=

l
l==================================
& b
_ . _ _ _ _j

l
ng ma - la - king lo - le - hi- yo
ang pi -nag- pa - la sa mun - do
ang d'yar yo- at ang pul- pi - to
la- hat si
l b

l . j
l l . . =
l & b
==================================
l
l
ng ma - la -king- ko -le - hi- yo
ang pi -nag- pa - la sa mun - do
ang dyar yo- at ang pul- pi - to
la- hat si
l

b

K # . .
Lll==================================

? b l . j
l
l
=l

ha - sang pro -fe-sor

ng ma - la - king ko -le - hi- yo

ang pi -nag- pa - la sa mun - do

ang dyar yo - at ang pul- pi - to

la- hat si

45
42 b b 43 44

l==================================
&
=l
lw
l w
l
-la'y nag -ka - sun -do
na ang ta- wag sa ga -ni-to ay ba hay
l b

==================================
l & b l # . l w
lw
=l
l
-la'y nag -ka - sun -do
na ang ta- wag sa ga -ni-to ay ba hay
l b

==================================
l & b l . l w
=l
lw
l
-la'y nag -ka - sun -do
na ang ta- wag sa ga -ni-to ay ba - hay
l

l
L==================================
ll ? b b l . l l =

la'y nag -ka - sun -do

na ang

ta- wag sa ga -ni-to ay ba

ba-hay i- tong da-pat bang i- tu- ring da- pat ba 'tong i -tu- ring na ba-hay,

47
48
46 b
J
b

l
w
w
l==================================
&
l
{
=
l
ba - hay i - tong da - pat bang i - tu


l b
j
b

=

l
l

l==================================
&

{
l
Ba - hay i - tong da - pat - bang i - tu - ring da - pat ba - 'tong i - tu - ring na ba - hay,
ba - hay i - tong da - pat bang i - tu
l b

J
l==================================
l w
&b w
{ =
l
l
ba - hay i - tong da - pat bang i - tu
l

b J
Lll==================================
b

l


l
?
{
=

ba - hay

i - tong da - pat bang i - tu - ring da - pat ba 'tong i - tu - ring na ba - hay

ba - hay

i - tong da - pat bang i - tu

To Coda
49 b b _ _ 507 514

j

=l l
&
l==================================
{ 8
l4
l
ring da - pat ba 'tong
i - tu - ring na
ba - hay,
Ba - hay, ba - hay,
ba - hay, ba
hay
l b 7

{ 8 l 44 j
=l l
j
l==================================
& b

_j

l
ring da - pat ba 'tong
i - tu - ring na
ba - hay,
Ba - hay, ba - hay,
ba - hay, ba
hay
l b

7
4

J
J
l 4
==================================
l & b { 8 j
=l l
l
ring da - pat ba 'tong
i - tu - ring na
ba - hay,
Ba - hay, ba - hay,
ba - hay, ba
hay
l


7
4
J
b
J
j

Lll==================================
=l l
? b { 8
l 4
-

ring

da - pat

ba 'tong

i - tu - ring

na

ba - hay

Ba - hay,

ba - hay,

ba - hay,

ba

hay

U
"53
54
_ .

52 b b _
..

..

..


l
l==================================
&
l
=l
l
BA - HAY
pag " Ha - po't mag - da - mag si - lang ka - ka - yod ka - ka - in
U.
l b

. . l .
=l
j
l==================================
& b
l

l
BA - HAY
pag " Ha - po't mag - da - mag si - lang ka - ka - yod ka - ka - in
U .
l b

. .

l==================================


l
l
&
=l
l
BA - HAY
pag " Ha - po't mag - da - mag si - lang ka - ka - yod ka - ka - in
U
l
_
_ .

.
.

.
J
b
Lll==================================

l
?b
l
=l
BA -

HAY

Ha - po't

mag

- da - mag

si -

lang

ka -

ka - yod

ka - ka

- in

pag -

_ _ _ _ 56 _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ 57. . _ _
55 b _


b


l==================================
&
l
l
=l
l
da - ka'y tu - tu - kang
na - ka - u - po lang sa sa - hig
sa pa - pag
na gu - tay - gu - tay ay pi - pi

l b


.

l==================================
& b
l
l =l
l
da - ka'y tu - tu - kang
na - ka - u - po lang sa sa - hig
sa pa - pag
na gu - tay - gu - tay
ay pi - pi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ .. _ _
l b _ _


l==================================
l
& b
l
=l
l
da - ka'y tu - tu - kang
na - ka - u - po lang sa sa - hig
sa pa - pag
na gu - tay - gu - tay ay pi - pi l
_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _
. _ _

bb


Lll==================================
?
l
l
=l
da - ka'y tu - tu - kang

na - ka - u - po

lang

sa

sa - hig

sa pa - pag

na

gu - tay - gu - tay

ay

pi - pi -

58 b b _ " 59 . 60
61

=l

.
l
&
l==================================
l
l
l
li - ting
hu - mim - lay 'di ha - mak
na ma -i - nam pa ang pa - hi - nga -han ng ma -nga
Ah
l b
"

l==================================
& b l _ . _ _ _ l .
l =l
l
li - ting
hu - mim - lay 'di ha - mak
na ma -i - nam pa ang pa - hi - nga -han ng ma -nga
Ah
l b _ "

. .
l==================================
&b
l
l
l
=l

l
li
ting - hu - mim - lay 'di ha - mak
na ma -i - nam pa ang pa - hi - nga -han ng ma -nga
Ah
l
_ "

w
L==================================
ll ? b b l . l . K l
=l
li - ting
hu - mim - lay 'di ha - mak
na ma -i - nam pa ang pa - hi - nga -han ng ma -nga
pa- tay

62 b b
. K . 63 64 . 65

l .
l l =

==================================
l&
l
l
Ba - ka na - man i - sang a - raw
ka - yo ro - on ay
ma - li - gaw ma - hi - po n'yo at ma- ri - nig
at ma -a
l b
. K . .

l .
l l =
l==================================
& b
l
l
Ba - ka na - man i - sang a - raw
ka - yo ro - on ay
ma - li - gaw ma - hi - po n'yo at ma- ri - nig
at ma -a
l b

. K . .
l .
l l =

l==================================
& b
l
l
Ba - ka na - man i - sang a - raw
ka - yo ro - on ay
ma - li - gaw ma - hi - po n'yo at ma- ri - nig
at ma -a
l

K
.

b

Lll==================================
l
?b
=
l
l
l
Ba - ka na - man i - sang a - raw

ka - yo ro - on

ay

ma - li - gaw ma - hi - po

n'yo at ma- ri - nig

at ma -a

68
. 67 .
66 b
69 .

l l

=
l
l
==================================
l&
_ _ _ .
l
- moy at ma-ta naw Hin -di a - ko na -ngu-ngut-ya
ka - yo na rin ang mag -pas -ya sa pa - la- gay nin - yo ka - ya
i - to sa ma

l b

. # . .
b

l==================================

l

l
&
=l
_ _ _ . l
l
- moy at ma-ta-naw Hin -di a - ko na -ngu-ngut-ya
ka - yo na rin ang mag -pas -ya sa pa - la- gay nin - yo ka - ya
i - to sa ma
l b
. .

=
l

l==================================
&
l
l l
_ _ _ .
l
- moy at ma-ta-naw Hin -di a - ko na -ngu-ngut-ya
ka - yo na rin ang mag -pas -ya sa pa - la- gay nin - yo ka - ya
i - to sa ma
l
_

b . . # .
Lll==================================
b
l
l
l
?
=l

- moy at ma-ta-naw Hin -di a - ko na -ngu-ngut-ya

ka - yo na rin ang mag -pas -ya

sa pa - la- gay nin - yo

ka - ya

Coda

i - to

sa ma

71
73

72 w
70 b b

==================================
l&
ll
l
l
=

l
- ta
ng may - lik - ha ay ba
Ah
BA - HAY!
l bl w
l==================================
& b .
l l
l
=
l
- ta
ng may
Lik - ha ay ba
Ah
BA - HAY!
l b

l==================================

l
& b .
=
ll
l
l
- ta
ng may
Lik - ha ay ba
Ah
BA - HAY!
l
_


Lll==================================

?b
ll
l
l
=

D.S. al Coda

- ta

ng

may

Lik - ha

ay ba

Ah

BA -

HAY!