You are on page 1of 114

IV Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Europarlament

2!"

IV Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Europarlament 2!"


#o tej pory zor$anizowali%my&
-' (zerwca P)pek Europy 2*
-Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Prezy+enckie 2!
-II Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory ,amorz-+owe 2!
-III Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna- Kobiety na Wybory 2!!
!#$bszar %zia&a IV Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Europarlament 2!"
Rabka .+r/j0R+zawka0Ponice0(1ab/wka
2#'ele IV RKP
- o++anie %wia+ome$o $2osu w wyborac1
- zac1)cenie +o u+zia2u w wyborac1
- informacje o wyborac1 w $minie Rabka-.+r/j
1ttps&33sites4$oo$le4com3site3fropisn$o3wybory-rabka-z+roj
(# )armono*ram
2" kwietnia 2!"- +o2-czyli%my +o koalicji 5.a$2osuj i wybierz ko$o%0 kto my%li tak jak 6y7
8 maj 2!"- start IV RKP
13 maj 2014- galeria zdj
29 maja 2!"- wybory +o Parlamentu Europejskie$o
Po+sumowanie IV RKP
"# +nalizy wyborcze#
Europejczycy +wa lata prze+ wyborami +o Parlamentu Europejskie$o w 2!"
Na rok przed wyborami europejskimi w 2014 r.: Cz
gospodarczo-spoecz!a
,# Polecane strony
:2o+zi ;2osuj-
:amprawowie+ziec4pl
I,P Wybory
:asz ;2os :asz Wyb/r wybory
:/j ;2os 2!"
Wybory 2!"
Polska 2!"
Europarl P<
<atarnik Wyborczy 2!"
E=>o?2!"
1ttp&33www4$losuj4or$4pl
=wa$i4
Wi+oczno%@ obwieszcze jest zapewniona0 nekrolo$i s- z po$rzeb/w 0kt/re si) juA o+by2y4 Plakaty s-
apolityczne0 zac1)caj- +o zastanowienia si) na+ kan+y+atami4
-yczenia Wielkanocne#

Z okazji zbliajcych si wit Wielkanocnych


sk2a+amy
wiosenne yczenia,
aby w czas Bwi)ta Pasc1y w Waszyc1 sercac10
ro+zinac1 i +omac1 za$o%ci2a ra+o%@0 spok/j
i wielka na+zieja o+ra+zaj-ce$o si) Aycia4
Czonkowie Stowarzyszenia zwykego Foru !"zawka
Z"jcie

Przerwa Wielkanocna
Wielki (zwartek-!'4"42!"
Wielki Pi-tek-!84"42!"
Wielka ,obota-!*4"42!"
Pierwszy #zie-24"42!"
#ru$i #zie-2!4"42!"
E-Po%atki. za*ro/eniem %la *minnyc0 or*anizacji otrzymuj1cyc0 !
2 z po%atku#


PoniAszy list jest waAny +la wszystkic1 or$anizacji nie tylko +la naszyc1 z $miny4
(o si) stanie jak wej+- propozycje :C0moAna przeczyta@ w poniAszym li%cie4
Dak wy$l-+a sytuacja w Rabce za 2!2 rok z ! E4

Ile %osta&y $PP uprawnione %o otrzymania z !2 po%atku za 2!2 z naszej *miny 3
!84 P F < , KIE 6FWGR.H,6WF WG<KI . :=KFWI,(H#F.I J2 "88 9K022 z2
!"9K4,6FWGR.H,.ELIE LG R.E(. F,MN . =PFB<E#.ELIE: =:H,OFWH: KFOF w Rabce-
.+roju 2J "2*0" z2
9'!4 =czniowski K<=N ,PFR6FWH PDE#HLKGP !"K80K z2
98''4 ,towarzyszenie :IOFBLIKMW K=<6=RH <=#FWED !29K0' z2
9**94 ,towarzyszenie :IOF,IER#.IG BW4 WIL(EL6E;F G PG=<F W RGN(E !!"90" z2
K9994 F,P (1ab/wka 9"'0K z2
9*J84 F,P Ponice !KK08 z2
Qr/+2o


List otwarty do Ministra Finansw
Pana Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze,
obserwuj! dzia"ania Ministerstwa #inans$w w za%resie noweliza!ji ustawy o &odat%u do!'odowym
od os$b (izy!zny!' w rama!' tzw) systemu e-Podat%i, organiza!je &ozarzdowe &ragn wyrazi swoje
g"bo%ie zainteresowanie &rzedstawionymi &ro&ozy!jami oraz &odjtymi doty!'!zas !zynno*!iami,
maj!ymi umo+liwi w&rowadzenie ty!' rozwiza, w +y!ie)
-rganiza!je &o+yt%u &ubli!znego &o&ieraj ja% najdalej id! in(ormatyza!j rozli!zania &odat%$w)
Post&uj!a !y(ryza!ja z nadziej &ozwala s&oglda na e(e%tywno* systemu &odat%owego oraz
ograni!zanie %oszt$w jego (un%!jonowania)
.edna%+e g"bo%i nie&o%$j wzbudza s&os$b im&lementowania &omys"$w us&rawnienia modelu
rozli!zania &odat%u do!'odowego, %t$ry wymaga / !o do zasady / umiejtno*!i %orzystania z
urzdze, ele%troni!zny!' oraz obs"ugi 0nternetu od %a+dego &odatni%a, !o w &rzy&ad%u &ewny!' gru&
s&o"e!zny!' mo+e &owodowa zna!zne utrudnienia &rzy rozli!zaniu &odat%u)
1iewt&liwie rozw$j te!'nologi!zny nieu!'ronnie zmierza %u obligatoryjnemu stosowaniu urzdze,
zdalnej %omuni%a!ji, jedna%+e na eta&ie &rzej*!iowym system &owinien &rzewidywa rozwizania
&omo!ne dla os$b wy%lu!zony!' s&o"e!znie i ele%troni!znie2 starszy!', nie&e"nos&rawny!', ubogi!'
oraz os$b &ozbawiony!' (a%ty!zny!' mo+liwo*!i %orzystania z ty!' d$br)
-t$+, wed"ug in(orma!ji &osiadany!' &rzez -#-P, wdro+enie systemu e-&odat%i w obe!nej &osta!i
mo+e uniemo+liwi %orzystanie z ulg &odat%owy!' oraz z &rawa do &rze%azania 1 3 &odat%u tzw)
osobom wy%lu!zonym)
4 e(e%!ie, osoby nie&osiadaj!e umiejtno*!i w za%resie obs"ugi urzdze, oraz 0nternetu, w razie
&rzyj!ia nowego modelu, &ozostan bez ws&ar!ia, ja%ie otrzymuj obe!nie od organiza!ji &o+yt%u
&ubli!znego) 4 sensie &rawnym ta%i stan rze!zy &owodowa bdzie naruszenie &rze&isu art) 32
5onstytu!ji 6P, %t$ry stanowi, i+
1. Wszyscy s wobec prawa rwni. Wszyscy maj prawo do rwnego traktowania przez wadze
publiczne.
2. Nikt nie mo e by dyskryminowany w yciu politycznym, spoecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny. 4 isto!ie rze!zy, osoby wy%lu!zone bd w rama!' nowego systemu e-
Podat%i dys%ryminowane ze wzgldu na bra% dost&u do nowo!zesny!' metod %omuni%a!ji)
4 e(e%!ie naruszona zostanie r$wnie+ norma &rawna zawarta w art) 14 5onwen!ji o -!'ronie Praw
7z"owie%a i Podstawowy!' 4olno*!i z dnia 4 listo&ada 1890 r), zgodnie z %t$r %orzystanie z &raw i
wolno*!i wymieniony!' w niniejszej %onwen!ji &owinno by za&ewnione bez dys%rymina!ji
wyni%aj!ej z ta%i!' &owod$w, ja% &"e, rasa, %olor s%$ry, jzy%, religia, &rze%onania &olity!zne i inne,
&o!'odzenie narodowe lub s&o"e!zne, &rzynale+no* do mniejszo*!i narodowej, majte%, urodzenie
bd: z ja%i!'%olwie% inny!' &rzy!zyn)
;nalogi!zne zagro+enie &owstaje ze wzgldu na naruszenie art) < Powsze!'nej =e%lara!ji Praw
7z"owie%a z dnia 10 grudnia 184> ro%u, zgodnie z %t$rym wszyscy s rwni wobec prawa i maj
prawo, bez jakiejkolwiek r nicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy maj prawo do
jednakowej ochrony przed jak kolwiek dyskryminacj , b d c pogwaceniem niniejszej Deklaracji,
i przed jakimkolwiek nara eniem na tak dyskryminacj .
1owy system bdzie odnosi" z &ewno*!i negatywne s%ut%i wobe! organiza!ji &o+yt%u &ubli!znego)
4&rowadzenie systemu e-Podat%i w wyra:ny s&os$b zmniejszy gru& os$b %orzystaj!y!' z ulg
&odat%owy!' oraz &rze%azuj!y!' 1 3 &odat%u) Przy!zyn tego stanu rze!zy bd utrudnienia
te!'ni!zne / %onie!zno* logowania si na &lat(orm zamiast - ja% do tej &ory - wy&e"nienia P0? w
wersji dru%owanej i &rze%azania go do @rzdu S%arbowego)
4 !'wili obe!nej %a+dy &odatni% jest zobowizany do wy&e"nienia P0?, a dzi%i temu mo+e w "atwy
s&os$b ws%aza organiza!j, %t$rej &rze%a+e 1 3 &odat%u / wystar!zy, +e w&isze nr 56S wybranej
organiza!ji)
4s%ute% w&rowadzenia systemu e-Podat%i &odatni!y, %t$rzy nie s%orzystaj z ulg Aze wzgldu na bra%
u&rawnie, lub bra% !zasuB, nie bd musieli &o&rawia swoi!' de%lara!ji &odat%owy!') 0stnieje
w$w!zas du+e &rawdo&odobie,stwo, +e nie &rze%a+ oni 1 3 &odat%u, &oniewa+ aby m$! to zrobi,
bd musieli &owzi szereg !zynno*!i (a%ty!zny!' i wy%aza si du+o wi%sz motywa!j ni+ ma to
miejs!e obe!nie) 1ie bdzie to ju+ bowiem &rze%azanie 1 3 &odat%u &rzy o%azji wy&e"niania de%lara!ji
P0?, a *wiadome &odj!ie szeregu dzia"a,, wymagaj!y!' !zasu i umiejtno*!i, aby &o&rawi i
uzu&e"ni swoj de%lara!j P0? w !elu &rze%azania 1 3 &odat%u na rze!z wybranej organiza!ji) =la
wielu &odatni%$w, nawet ty!' najbardziej zmotywowany!', tego rodzaju &rzedsiwzi!ie mo+e by
zbyt du+ym wysi"%iem, w sz!zeg$lno*!i w %onte%*!ie &rze%azywania, bd: !o bd:, nis%i!' %wot 13
&odat%u)
Cwra!amy si z &ro*b o wyra+enie stanowis%a &rzez Pana Ministra w wy+ej o&isanej s&rawie, li!z!,
+e dialog oraz za!'owanie zasady jawno*!i &os"u+ budowaniu s&o"e!ze,stwa obywatels%iego,
wolnego od ja%ie%olwie% nier$wno*!i)
Dardzo &rosimy o odniesienie si do naszy!' obaw
4 imieniu organiza!ji !z"on%ows%i!' -#-P
Carzd -#-P

PODPISZ SI POD LISTEM OTW!T"M #$LI$% i udost &ni' t in(or)ac' .
4zie 5ezpieczne*o Internetu w R%zawce#


luty 2!"# w godzinach "!$!!%""$!!
=zi%i u&rzejmo*!i Para(ii 6zyms%o%atoli!%iej 1)M)P) Mat%i 5o*!io"a we 6dzaw!e oraz
Stowarzyszenia 1a 6ze!z 6ozwoju 5ulturalnego 4si 6dzaw%a &od!zas Ferii *ez ko)&utera odby"
si dla dzie!i od %lasy 0 do %lasy 3 na sal%a!' &od &lebani we 6dzaw!e =zie, Dez&ie!znego
0nternetu
Stowarzyszenie #orum 6dzaw%a re&rezentowane &rzez Mateusza 4$jtowi!za zorganizowa"o &o%az
%res%$w%i E-w!e w Sie!iF ,%t$re odwo"uj si do %lasy!znej o&owie*!i o wal!e dobra ze z"em)
4yst&uj w ni!' &osta!ie ar!'ety&owe2 mdry Da!a, naiwny .asie%, dzielny Gajowy, niewinne ow!e i
barany oraz z"e wil%i) 5res%$w%i odwo"uj si do motyw$w ludowy!' / a%!ja rozgrywa si w sza"asie
na 'ali, bo'aterowie &rzyta!zaj trady!yjne &orze%ad"a, &os"uguj si gwar) -&owie*!i
odzwier!iedlaj jedna% ws&$"!zesn %ultur dzie!i! i m"odzie+ow, obe!ny styl +y!ia) Ca%o,!zenie
%a+dej baj%i zawiera mora", m$wi!y ja% uni%n zagro+e,)
1a za%o,!zenie dzie!i otrzyma"y materia"y na temat bez&ie!znego internetu)
=zi%ujemy za &omo! Pani Marii 4orwa)
6orum R%zawka i 7ateusz W8jtowicz broni1 9ro%ki mieszkac8w
*miny z $6E#

Corum R+zawka reprezentowane przez :ateusza W/jtowicz 0cz2onka Koalicji NieZaglosuje.pl


walczy o pienidze OFE mieszkacw Rdzawki i Rabki. !!p"##niezaglosuje.pl
Rz1% przejmie oszcz:%no9ci emerytalne pomimo sprzeciwu obywateli
W &oniedzia+ek , -ute.o/ 01/0 &roc. rodkw z.ro)adzonyc1 w otwartyc1 (unduszac1
e)eryta-nyc1 #oko+o 102 )-d z+%/ zostanie &rzy)usowo &rzekazane do Z3S. !z d w&rowadza
do*rowo-no uczestnictwa w OFE/ a-e nie czeka' c na decyz' o*ywate-i/ &rzekazu'e cz ic1
oszcz dno ci do Z3S. Stanie si tak/ )i)o s&rzeciwu znaczne' cz ci s&o+ecze stwa
1
/ 'ak i
-icznyc1 eks&ertw 4 wy*itnyc1 ekono)istw i &rawnikw.
Ponad 20 organiza!ji s%u&iony!' wo%$" %am&anii 5ieZa.-osu'e.&-, w drugiej &o"owie listo&ada 2013 r)
zaa&elowa"o do &arlamentarzyst$w o g"osowanie &rze!iw sz%odliwej ustawie, na mo!y %t$rej 1H
milion$w Pola%$w zostanie wyw"asz!zony!' ze swoi!' osz!zdno*!i zgromadzony!' w otwarty!'
(undusza!' emerytalny!') 4 %r$t%im !zasie &o&ar"o i zaanga+owa"o si w te dzia"ania %il%ana*!ie
tysi!y os$b)
Po&rzez s&e!jaln a&li%a!j obywatele mieli mo+liwo* wyra+enia swojego g"osu s&rze!iwu) =zi%i
temu do &os"$w tra(i"o &onad 290 tysi!y maili, w %t$ry!' nadaw!y de%larowali, +e w najbli+szy!'
wybora!' nie zag"osuj na &olity%$w, %t$rzy &o&r te sz%odliwe zmiany) Mimo to, wi%szo* &os"$w
A232B, ja% i senator$w A9<B, zag"osowa"a za &rzyj!iem ustawy) 1a stronie 5ieZa.-osu'e.&- znajduje
si &e"na6czarna -istaF nazwis% ty!' &arlamentarzyst$w) Pomimo &owa+ny!' zastrze+e,
%onstytu!yjny!', &od ustaw &od&isa" si Prezydent) ;le dzi%i %am&anii i zaanga+owaniu obywateli,
g"os ludzi, %t$rym nieobojtne s de!yzje &olity%$w, zosta" us"yszany w &arlamen!ie, media!'
trady!yjny!' i s&o"e!zno*!iowy!' oraz w !odzienny!' rozmowa!') 7igle ro*nie te+ grono ludzi,
%t$rzy &olity%om &suj!ym &rawo m$wi EnieF)
W ra)ac1 ka)&anii 5ieZa.-osu'e.&- d y)y rwnie do &e+ne' &rze'rzysto ci z)ian w syste)ie
e)eryta-ny)) 4 zwiz%u z ignorowaniem &rzez nowego Ministra #inans$w %onstytu!yjnego &rawa
obywateli Aart) H1B do dost&u do in(orma!ji &ubli!znej, 30 sty!znia br) uru!'omili*my a%!j 7Ministrze
Szczurku/ u'awni' tre ci u)w87
9
) =omagamy si od Ministra #inans$w ujawnienia um$w
&od&isany!' z e%s&ertami &rawnymi, %t$rzy na&isali dost&ne na stronie internetowej Ministerstwa
o&inie do ustawy o zmiana!' w systemie emerytalnym) 4 rama!' a%!ji u!zestni!y wysy"aj do
Ministra Mateusza Sz!zur%a wnios%i o udost&nienie in(orma!ji &ubli!znej i wal!z o &rzejrzysto*
zmian w &rawie) Ii!zymy, +e Minister nie zignoruje g"osu obywateli)

&"' Na pytanie$ ()zy prezydent powinien podpisa ustaw re*ormuj c +,-./, #2 proc.
ankietowanych odpowiedziao (nie/. +dpowied (tak0 wybrao 21 proc. ankietowanych, "2 proc. %
nie ma na ten temat zdania, a " proc. w ogle nie syszao o zmianach w +,- 3sonda 4N5 6olska
dla (Wiadomo ci/ 476", "8%"."2.2!"89.
&2' :kcja jest prowadzona tutaj$ https$;;www.*acebook.com;e<ents;8#8!#!1"1=8!#2;
Jas"o E5ie za.+osu' na &o-ityka/ ktry za.+osu'e za niekorzystny)i &ro&ozyc'a)i: &ozostaje
a%tualne &rzy najbli+szy!' wy*orac1 do Par-a)entu Euro&e'skie.o A29 majaB oraz &rzy wszyst%i!'
%olejny!') 5am&ania s%ierowana jest &rze!iw%o %on%retnym &olity%om, a nie &artiom) 5oali!ja
1ieCag"osuje)&l bdzie &rowadzi a%!je in(orma!yjne ta%, aby wybor!y byli *wiadomi, %t$rzy
&arlamentarzy*!i znajduj si na E!zarnej li*!ieF, bo zag"osowali za &rzej!iem osz!zdno*!i
emerytalny!') ?a%ie osoby nie zas"uguj na nasze g"osy)
Inic'atorzy ka)&anii 5ieZa.-osu'e.&-
1) Dusiness 7entre 7lub
2) #orum M"ody!' Iewiatan
3) #orum -bywatels%iego 6ozwoju A#-6B
4) #unda!ja #orum Kuro&ejs%ie
9) #unda!ja Sa&ere ;ude
H) #unda!ja 4olno*!i i Przedsibior!zo*!i
<) 5o"o 1au%owe 0nwestor$w na @niwersyte!ie 4armi,s%o-Mazurs%im w -lsztynie
>) 5o"o 1au%owe Iibertas et IeL @niwersytetu 4arszaws%iego
8) 5o"o 1au%owe Publi! 6elations 4K @niwersytetu Gda,s%iego
10) 5o"o 1au%owe 6yn%u 5a&ita"owego 01=KM @niwersytetu K%onomi!znego w 5ra%owie
11) 5omitet -bywatels%i ds) Dez&ie!ze,stwa Kmerytalnego A5-DKB
12) IiberteN
13) Proje%t2 Pols%a
14) 6u!' S&o"e!zny -brony Miesz%a,!$w
19) Stowarzyszenie 5oIiber
1H) Stowarzyszenie Iibertaria,s%ie
1<) Stowarzyszenie M"odzi dla Pols%i
1>) Stowarzyszenie M"odzi Kuro&y
18) Stowarzyszenie zwy%"e #orum 6dzaw%a
20) Studen!%ie #orum Dusiness 7entre 7lub
21) Studen!%ie 5o"o 1au%owe Dan%owo*!i na @K w Poznaniu
22) Studen!%ie 5o"o 1au%owe Carzdzania w S&or!ie, Sz%o"a G"$wna Jandlowa
Oso*a do kontaktu;
=omini%a Paw"ows%a, e-mail2 %onta%tOniezaglosuje)&l , %om) HH0 39> <H>
;u/ jest nowy 5IP Rabki#

1ttp&33bip4malopolska4pl3$rabkaz+roj3Grticle3i+02"'9241tml
< numer Rabczaskic0 Wie9ci Pozarz1%owyc0#

Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe prezentuj- ' numer RWP4


W numerze&
Lasze L;F
- ,p/2+zielnia ,ocjalna RR,prin$RR
. nasze$o po+w/rka
- Informacje
- ,eniora+a 2!"
;2os z L;F4P<
- Wolontariat S 6o +la mnie za tru+ne
-Niblioteczka III ,ektora 2*4!!42!J
Informacje
- PGKG w ,tarej ,zkole
- WFBP Rabka 2!"
- Crome-jak si) po+oba2o w Rabce S
#obre Praktyki
- Niuletyn L;F ,enat
Pobierz
Weso&yc0 =wi1t#

. okazji na+c1o+z-cyc1 %wi-t NoAe$o Laro+zenia ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka 3


Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe Ayczy wszystkie$o najlepsze$o0 z+rowia0 szcz)%cia0 o+poczynku w
$ronie ro+zinnym4
Weso2yc1 Bwi-t
'zytaj wi:cej> Weso&yc0 =wi1t#
'o to jest inicjatywa lokalna3

Co "o jes" i!icja"ywa #oka#!a$


Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zada publicznych przez administracj
samorzdow we wsppracy z mieszkacami wprowadzona do Ustawy o dziaalnoci
poytku publiczne!o i o wolontariacie w "#$# roku %art& " pkt& '(&
)bywatele* ktrzy uznaj* e na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorzdu
konieczna jest okrelona inwestycja lub dziaania wystpuj z wnioskiem w tej sprawie do
or!anu wykonawcze!o jednostki samorzdu terytorialne!o& + wnioskiem takim
mieszkacy mo! wystpi, jako !rupa nieformalna lub za porednictwem lokalnej
or!anizacji pozarzdowej&
%akres zada&' k"(re mog) by rea#izowa!e poprzez i!icja"yw #oka#!) zosta
okrelony w ustawie do, szeroko %art& $- b$(& .oe to by,/
budowa* rozbudowa lub remont dr!* kanalizacji* sieci wodoci!owej* budynkw oraz
obiektw architektury stanowicych wasno, jednostek samorzdu terytorialne!o0
dziaalno, charytatywna*
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej*
piel!nowanie polskoci oraz rozwj wiadomoci narodowej* obywatelskiej i kulturowej*
dziaalno, na rzecz mniejszoci narodowych i etnicznych oraz jzyka re!ionalne!o*
kultury* sztuki* ochrony dbr kultury i dziedzictwa narodowe!o*
promocja i or!anizacja wolontariatu*
edukacja* owiata i wychowanie*
dziaalno, w sferze kultury fizycznej i turystyki* ochrony przyrody* w tym zieleni w
miastach i wsiach* porzdku i bezpieczestwa publiczne!o&
1owo, wprowadzona do ustawy pole!a na tym* e w ramach inicjatywy lokalnej
mieszkacy przychodz nie tylko z pomysem na realizacj konkretne!o przedsiwzicia*
ale deklaruj wspudzia w je!o realizacji& 2spudzia moe pole!a, na wiadczeniu
pracy spoecznej* na wiadczeniach pieninych lub rzeczowych& 3wiadczeniem
pieninym s wpaty na rachunek !miny* ktre bd przeznaczone na realizacj dane!o
przedsiwzicia& 3wiadczeniem rzeczowym moe by, na przykad 4 dokumentacja
budowlana wykonana na zlecenie mieszkacw* ktra posuy !minie do zrealizowania
inwestycji* na!rody w konkursie podczas festynu* awki do parku* zakupione przez
inicjatorw&
5by ta nowa forma realizacji zada publicznych wesza w ycie* or!an stanowicy
jednostki samorzdu terytorialne!o powinien uchwali, tryb i szcze!owe kryteria oceny
wnioskw o realizacj zadania publiczne!o& 6okument taki moe zawiera, na przykad/
wyma!ania dotyczce wkadu pracy spoecznej wnioskodawcw w realizacj inicjatywy
lokalnej*rodzaje wiadcze akceptowane jako wkad wasny 4 ustawa wymienia prac
spoeczn* wiadczenia pienine lub rzeczowe* ale to rada ustali w uchwale* ktre z nich
s dopuszczalne w danym samorzdzie i jaki jest minimalny wyma!any poziom
partycypacji0
terminy skadania wnioskw o realizacj inicjatywy lokalnej 4 moe by, to nieustanny
nabr* w ramach ktre!o wnioski s rozpatrywane na bieco przez or!an wykonawczy*
ale mona te przyj, form swe!o rodzaju konkursu* w ramach ktre!o wszystkie
wnioski musz wpyn, w jednym czasie i na podstawie ustalonych kryteriw or!an
wykonawczy wybiera najlepsze0
forma wniosku 4 uchwaa moe okreli,* jakie elementy musi zawiera, wniosek* moe te
przyj, druki formularzy* na ktrych wniosek musi by, zoony* jeli ma by, rozpatrzony
w trybie inicjatywy lokalnej0
kryteria oceny* do ktrych mo! nalee, na przykad/ wielko, wkadu mieszkacw w
realizacj inicjatywy* liczebno, !rupy wnioskujcej o realizacj inicjatywy czy liczba
beneficjentw realizowane!o zadania& 7ryterium oceny moe by, rwnie sfera* w ktrej
zadanie jest realizowane& 6la jednej !miny priorytetem jest budowa sieci kanalizacyjnej*
dla innej dziaania edukacyjne& +!odno, inicjatywy z priorytetami samorzdu moe by,
rwnie kryterium oceny&
)ceny wniosku dokonuje or!an wykonawczy jednostki samorzdu terytorialne!o& 8ierze
pod uwa! szcze!owe kryteria oceny %uchwalone wczeniej przez or!an stanowicy(
oraz celowo, wniosku z punktu widzenia potrzeb spoecznoci lokalnej& 9eli uzna* e
realizacja wnioskowane!o zadania jest potrzebna na danym terenie 4 zawiera z
wnioskodawc umow na czas okrelony o wykonanie inicjatywy lokalnej& Ustawa nie
przewiduje narzucania wzoru umowy o realizacj inicjatywy lokalnej* pozostawiajc
swobod jej ksztatowania stronom na podstawie przepisw kodeksu cywilne!o& 2
umowie powinny zosta, opisane m&in& zobowizania wnioskodawcy* ktre mo! pole!a,
na wiadczeniu pracy spoecznej* na wiadczeniach pieninych lub rzeczowych oraz
zobowizania samorzdu* ktry moe przekaza, mieszkacom rzeczy potrzebne do
wykonania inicjatywy lokalnej %np& sprzt budowlany potrzebny do remontu nawierzchni
ulicy albo sadzonki do nasadze zieleni(& 9eli rol samorzdu bdzie sfinansowanie czci
realizacji zadania* musi to znale:, odzwierciedlenie w umowie& 6okumenty potrzebne do
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej %np& harmono!ram prac i kosztorys( opracowuj
wsplnie or!an wykonawczy jednostki samorzdu terytorialne!o i wnioskodawca&
;zcze!owy podzia obowizkw przy opracowywaniu tych dokumentw rwnie bdzie
okrelony w umowie&
1aley podkreli,* e przy realizacji inicjatywy lokalnej samorzd nie przekazuje
wnioskujcym mieszkacom lub or!anizacjom dotacji %pienidzy(& 2spiera ich w inny
sposb 4 rzeczowo* or!anizacyjnie& 9eli rol samorzdu w ramach realizacji inicjatywy
lokalnej bdzie zabezpieczenie wkadu finansowe!o* to nie trafi on do wnioskodawcw*
tylko jest wydatkowany bezporednio przez or!an wykonawczy z!odnie z prawem
zamwie publicznych& )znacza to jednak* e wadze lokalne musz przewidzie, w swoim
budecie rodki na realizacj takich zada& <oniewa trudno jest z wyprzedzeniem
zaplanowa,* z jakimi inicjatywami mo! z!osi, si mieszkacy %i jak kosztownymi( 4
moliwe* e w praktyce inicjatywy takie bd realizowane dopiero w kolejnym roku
budetowym& 2 takim przypadku warto wypracowa, system* w ktrym mieszkacy bd
mieli szanse z!osi, swe inicjatywy przed ostatecznym uchwaleniem budetu* tak* aby
mona byo w nim uwz!ldni, wydatki zwizane z inicjatywami& .oe on pole!a, na
wyznaczeniu w uchwale rady terminu na z!aszanie takich inicjatyw na tyle wczenie by
ich konsekwencje finansowe uwz!ldni, w budecie na kolejny rok& Inn moliwoci jest
zaplanowanie rodkw na lokalne inicjatywy w poszcze!lnych dziaach budetu/
transport i czno, %dro!i(* owiata i wychowanie* kultura i ochrona dziedzictwa
narodowe!o* bez przypisywania ich do konkretnych zada& .ona te zaplanowa, w
budecie rezerw celow na realizacj inicjatyw lokalnych* ktr uruchamia bdzie or!an
wykonawczy w przypadku decyzji o realizacji inicjatywy& =o ostatnie rozwizanie wydaje
si najbardziej elastyczne i najlepiej dostosowane do specyfiki tej formy realizacji zada
publicznych&
<)6;=525 <>5215
Ustawa z dnia "' kwietnia "##? r& o dziaalnoci poytku publiczne!o i o wolontariacie
%6z& U& z "#$# r&* 1r "?'* poz& $@?A z p:n& zm&(* zwana ustaw o poytku0 >ozdzia "a*
art& $-b 4 $-h
>ozdzia "a
Inicjatywa lokalna
5rt& $-b&
$& 2 ramach inicjatywy lokalnej mieszkacy jednostki samorzdu terytorialne!o
bezporednio* bd: za porednictwem or!anizacji pozarzdowych* lub podmiotw
wymienionych w art& ? ust& ? mo! zoy, wniosek o realizacj zadania publiczne!o do
jednostki samorzdu terytorialne!o* na terenie ktrej maj miejsce zamieszkania lub
siedzib* w zakresie/
$( dziaalnoci* o ktrej mowa w art& ' ust& $ pkt $?* obejmujcej w szcze!lnoci
budow* rozbudow lub remont dr!* kanalizacji* sieci wodoci!owej* budynkw oraz
obiektw architektury stanowicych wasno, jednostek samorzdu terytorialne!o0
"( dziaalnoci* o ktrej mowa w art& ' ust& $ pkt ?* '* @* $A i "B0
?( edukacji* owiaty i wychowania* o ktrych mowa w art& ' ust& $ pkt $'0
'( dziaalnoci w sferze kultury fizycznej i turystyki* o ktrej mowa w art& ' ust& $ pkt $B
i $-0
@( ochrony przyrody* w tym zieleni w miastach i wsiach* o ktrej mowa w art& ' ust& $
pkt $C0
A( porzdku i bezpieczestwa publiczne!o* o ktrym mowa w art& ' ust& $ pkt "#&
"& 2niosek* o ktrym mowa w ust& $* stanowi wniosek w rozumieniu 7odeksu
postpowania administracyjne!o&
5rt& $-c&
$& )r!an stanowicy jednostki samorzdu terytorialne!o okrela tryb i szcze!owe
kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publiczne!o w ramach inicjatywy lokalnej&
;zcze!owe kryteria oceny powinny uwz!ldnia, przede wszystkim wkad pracy
spoecznej w realizacj inicjatywy lokalnej&
"& )r!an wykonawczy jednostki samorzdu terytorialne!o* dokonujc oceny wniosku*
bierze pod uwa! szcze!owe kryteria oceny wniosku oraz je!o celowo, z punktu
widzenia potrzeb spoecznoci lokalnej&
5rt& $-d& <o uwz!ldnieniu wniosku* o ktrym mowa w art& $-b ust& $* or!an
wykonawczy jednostki samorzdu terytorialne!o zawiera na czas okrelony umow o
wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawc&
5rt& $-e&
+obowizanie wnioskodawcy moe pole!a, na wiadczeniu pracy spoecznej* na
wiadczeniach pieninych lub rzeczowych&
5rt& $-f&
2nioskodawca moe otrzyma,D od jednostki samorzdu terytorialne!o na czas trwania
umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej&
5rt& $-!&
)r!an wykonawczy jednostki samorzdu terytorialne!o wsplnie z wnioskodawc
opracowuje dokumenty niezbdne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej* w tym
harmono!ram i kosztorys&
5rt& $-h&
2 zakresie nieure!ulowanym w ustawie* do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej
stosuje si przepisy ustawy z dnia "? kwietnia $-A' r& 4 7odeks cywilny %6z& U& 1r $A*
poz& -?* z p:n& zm&@(&
D 1owelizacja ustawy od poytku z dnia $- sierpnia "#$$ r& %6z& U& 1r "#-* poz& $"''(
zmienia zapis art& $-f E wczeniej brzmia on/ F2nioskodawca moe otrzyma, na
podstawie umowy uyczenia od jednostki samorzdu terytorialne!o na czas trwania
umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej&F
Info/ 1G)&<H Io to jest inicjatywa lokalnaJ
http/KKwww&n!o&plKLK@"?C@$
?ocial 7e%ia @A$-konkurs#

,ocial :e+ia L;F-konkurs4


Fbj)ty patronatem przez Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe4
(el konkursu
22 kwietnia 2!J w Poznaniu o+by2a si) I Konferencji ,ocial :e+ia w ,2uAbie Fr$anizacji Pozarz-+owyc1
or$anizowana przez Cun+acj) Peritia4 G$encja ,ocial :e+ia Websoul zapowie+zia2a po+czas panelu start
konkursu4
(elem konkursu jest zaan$aAowanie os/b o+powie+zialnyc1 w L;F za social me+ia +o wi)kszej aktywno%ci i
lepsze wykorzystywanie moAliwo%ci jakie +aje m4in4 Cacebook0 aby promowa@ misj) or$anizacji0 z+obywa@
sponsor/w i wolontariuszy +la prospo2ecznej +zia2alno%ci4 W trakcie konkursu na fanpa$eRu G$encji ,ocial :e+ia
Websoul pojawia@ si) b)+- bezp2atne pora+y poma$aj-ce uczestnikom lepiej prowa+zi@ +zia2ania w social me+ia4

Dak wzi-@ u+zia2S
Polub nasz fanpa$e0 na kt/rym co+ziennie umieszczamy pora+y jak prowa+zi@ konto L;F na Cacebooku4
.$2o% si)0 wysy2aj-c&
- imi) i nazwisko0
- nazw) L;F0
- a+res fanpa$eRa0
- opis +zisiejszej sytuacji or$anizacji w social me+ia
- oczekiwania o+no%nie te$o co c1cesz osi-$n-@
na a+res kontaktTwebsoul4pl 4
W+raAaj prze+stawione pora+y0 za+awaj pytania i +yskutuj na Cacebooku4
Re$ulamin
!4 Canpa$e moAe z$2osi@ kaA+a osoba0 kt/ra zajmuje si) prowa+zeniem $o +la or$anizacji L;F4
24 Canpa$e moAna z$2osi@ +o ' +ni prze+ zakoczeniem konkursu4
J4 (zas startu to J kwiecie 2!J4
"4 (zas zakoczenia to J czerwiec 2!J4
94 Wy2onienie zwyci)zc/w nast-pi ' lipca4
K4 ,po%r/+ z$2oszonyc1 fanpa$eRy jury z2oAone z Gnieli .ator i 6omasza ,mykowskie$o z G$encji ,ocial '4 :e+ia
Websoul wy2oni te fanpa$e0 kt/re najlepiej wykorzysta2y prze+stawione pora+y4
84 W%r/+ zwyci)zc/w roz+ane zostan- na$ro+y rzeczowe w postaci ksi-Aek& Plemiona 240 Inboun+ *4 :arketin$0
E-wan$eli%ci0 :arketin$ wirusowy w Internecie oraz E-przyjaciele
!4 Po+ uwa$) b)+zie brana systematyczno%@0 stosowanie prze+stawionyc1 pora+0 oraz osi-$ni)te efekty4
!!4 (zas zakoczenia i wy2onienia zwyci)zc/w moAe zosta@ przesuni)ty4
!24 F zmianac1 w konkursie b)+ziemy informowa@ na fanpa$eRu i tutaj4
Re*ulamin serwisu

6egulamin serwisu
1 POSTANOWIENIA OGLNE
!4Liniejszy re$ulamin okre%la zasa+y korzystania przez =Aytkownik/w z informacji i us2u$ oferowanyc1 na
platformie internetowej Corum R+zawka0 w skr/cie CR4
Przyj)ty !24'42!J
24=Aytkownik korzystaj-c z us2u$ i tre%ci +ost)pnyc1 na platformie CR wyraAa z$o+) na postanowienia
niniejsze$o re$ulaminu4
J4=Aytkownicy platformy CR s- zobowi-zani +o przestrze$ania prawa obowi-zuj-ce$o na terytorium RP oraz
zasa+ wsp/2Aycia spo2eczne$o4
"4Po+miotem oferuj-cym us2u$i i tre%ci na platformie CR jest& ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka0R+zawka !
0J"-' Rabka .+r/j0 zwana +alej po+miotem prowa+z-cym platform)4
94#o publikacji na platformie CR nie s- przyjmowane materia2y i wypowie+zi sprzeczne z prawem polskim i
mi)+zynaro+owym0 wzywaj-ce +o nienawi%ci rasowej0 etnicznej0 wyznaniowej i innej0 zawieraj-ce tre%ci
porno$raficzne0 faszystowskie0 wul$arne0 propa$uj-ce uAywki lub przemoc0 obraAaj-ce uczucia reli$ijne0
naruszaj-ce prawa innyc1 os/b itp4
K4W razie stwier+zenia zaistnienia na platformie CR tre%ci lub wypowie+zi o c1arakterze niez$o+nym z
re$ulaminem platformy0 uAytkownicy powinni powia+omi@ po+miot prowa+z-cy platform) o tym fakcie przesy2aj-c
w2a%ciw- informacj)0 na a+res poczty elektronicznej& r+zawian!Tinteria4pl Po+miot prowa+z-cy platform)
po+ejmie niezw2oczne +zia2ania w celu wyja%nienia poc1o+zenia tyc1 tre%ci0 zaprzestania ic1 publikacji oraz
poci-$ni)cia +o o+powie+zialno%ci os/b0 kt/re je umie%ci2y4W szcze$/lno%ci je%li publikowane tre%ci b)+-
niez$o+ne z prawem polskim lub mi)+zynaro+owym po+miot prowa+z-cy platform) po+ejmie o+powie+nie kroki
prawne4
2 OCHRONA W ASNO CI INTELEKTUALNEJ
!4Portal www4for+za4cba4pl jest na licencji (reati>e (ommons =znanie autorstwa-=Aycie niekomercyjne-La tyc1
samyc1 warunkac1 J4 Polska4 z wy2-czeniem po+miot/w0 kt/re wyrazi2y z$o+) na publikacj) materia2/w na
2amac1 portalu CR0z poszanowaniem ic1 praw autorskic1 i po+aniem Ur/+2a materia2/w4
24 Gutorzy ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka3Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe
3 KORZYSTANIE Z US UG I TRE CI PLATFORMY
!4Korzystanie z us2u$ i tre%ci u+ost)pnianyc1 w ramac1 platformy CR jest bezp2atne4
24Prawo +o korzystania z us2u$ i tre%ci platformy CR obejmuje osoby powyAej !J roku Aycia4 Fsoby poniAej !J
roku Aycia winny uzyska@ z$o+) opiekuna prawne$o na korzystanie z us2u$ i tre%ci platformy CR4
+# Komentarze %o artyku&8w
!4Po+miot prowa+z-cy platform) zapewnia uAytkownikom serwisu moAliwo%@ wyraAanie opinii o artyku2ac1
+ost)pnyc1 w portalu CR4
24Komentarze s- wykorzystywane jako spos/b przekazania uwa$ i spostrzeAe na+es2anyc1 przez uAytkownik/w
portalu innym uAytkownikom0 a takAe w celu przekazania Re+akcji portalu CR potrzeb i zainteresowa
internaut/w4
J4Komentarze wy%wietlane s- zawsze po+ tre%ci- artyku2u4
"4#o+awanie Komentarzy +o artyku2/w o+bywa si) poprzez mec1anizm zamieszczony na stronac1 portalu CR4
94Re+akcja portalu CR zastrze$a sobie prawo +o wprowa+zania zmian w tre%ci Komentarza0 prze+ je$o
umieszczeniem na stronac1 portalu CR4
K4Re+akcja portalu CR nie informuje z$2aszaj-ce$o o przyj)ciu b-+U o+rzuceniu komentarza ani o ewentualnyc10
+okonanyc1 w nim zmianac14
'4Komentarz nie moAe zawiera@ wul$aryzm/w0 wyraz/w obraUliwyc10 opinii naruszaj-cyc1 prawo polskie i
mi)+zynaro+owe0 tre%ci faszystowskic10 porno$raficznyc10 +otycz-cyc1 uAywek0 propa$uj-cyc1 przemoc0
obraAaj-cyc1 uczucia reli$ijne0 wzywaj-cyc1 +o nienawi%ci rasowej0 etnicznej0 wyznaniowej0 naruszaj-ce prawa
innyc1 os/b lub zasa+y wsp/2Aycia spo2eczne$o itp4
84Re+akcja portalu CR nie ponosi o+powie+zialno%ci za tre%@ Komentarzy4
4 POLITYKA PRYWATNO CI
!4W celu +ostosowania tre%ci i u+ost)pnienia niekt/ryc1 funkcji platformy CR wykorzystywany jest mec1anizm
sesji i tzw4 ciasteczek Van$4 cookiesW4
Polityka plik/w 5cookies7
(zym s- pliki 5cookies7S
Poprzez pliki 5cookies7 naleAy rozumie@ +ane informatyczne0 w szcze$/lno%ci pliki tekstowe0 przec1owywane w
urz-+zeniac1 kocowyc1 uAytkownik/w przeznaczone +o korzystania ze stron internetowyc14 Pliki te pozwalaj-
rozpozna@ urz-+zenie uAytkownika i o+powie+nio wy%wietli@ stron) internetow- +ostosowan- +o je$o
in+ywi+ualnyc1 preferencji4 5(ookies7 zazwyczaj zawieraj- nazw) strony internetowej z kt/rej poc1o+z-0 czas
przec1owywania ic1 na urz-+zeniu kocowym oraz unikalny numer4
#o cze$o uAywamy plik/w 5cookies7S
Pliki 5cookies7 uAywane s- w celu +ostosowania zawarto%ci stron internetowyc1 +o preferencji uAytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowyc14 =Aywane s- r/wnieA w celu tworzenia anonimowyc10
za$re$owanyc1 statystyk0 kt/re poma$aj- zrozumie@ w jaki spos/b uAytkownik korzysta ze stron internetowyc1
co umoAliwia ulepszanie ic1 struktury i zawarto%ci0 z wy2-czeniem personalnej i+entyfikacji uAytkownika4
Dakic1 plik/w 5cookies7 uAywamyS
5,ta2e7 pliki pozostaj- na urz-+zeniu uAytkownika przez czas okre%lony w parametrac1 plik/w 5cookies7 albo +o
momentu ic1 r)czne$o usuni)cia przez uAytkownika4
(zy pliki 5cookies7 zawieraj- +ane osobowe S
Lie
=suwanie plik/w 5cookies7
,tan+ar+owo opro$ramowanie s2uA-ce +o prze$l-+ania stron internetowyc1 +omy%lnie +opuszcza umieszczanie
plik/w 5cookies7 na urz-+zeniu kocowym4 =stawienia te mo$- zosta@ zmienione w taki spos/b0 aby blokowa@
automatyczn- obs2u$) plik/w 5cookies7 w ustawieniac1 prze$l-+arki internetowej b-+U informowa@ o ic1
kaA+orazowym przes2aniu na urz-+zenie uAytkownika4 ,zcze$/2owe informacje o moAliwo%ci i sposobac1 obs2u$i
plik/w 5cookies7 +ost)pne s- w ustawieniac1 opro$ramowania Vprze$l-+arki internetowejW4
F$raniczenie stosowania plik/w 5cookies70 moAe wp2yn-@ na niekt/re funkcjonalno%ci +ost)pne na stronie
internetowej4
24Informacje o wykorzystaniu poszcze$/lnyc1 us2u$ serwis/w wc1o+z-cyc1 w sk2a+ platformy CR zbierane s- na
po+stawie analizy lo$/w +ost)powyc14 Gnaliza ta obejmuje takAe przetwarzanie informacji o a+resac1 IP
uAytkownik/w0 w celu uzyskania zbiorczyc1 informacji statystycznyc14 #ane te nie s- je+nak zestawiane z
+anymi osobowymi uAytkownik/w platformy CR4
J4Po+miot prowa+z-cy platform) nie u+ost)pnia lo$in/w +ost)powyc1 ani innyc1 informacji o wykorzystaniu
serwis/w pozwalaj-cyc1 na i+entyfikacj) uAytkownik/w4 F$raniczonemu u+ost)pnieniu0 +la po+miot/w
wsp/2pracuj-cyc1 z po+miotem prowa+z-cym platform)0 mo$- po+le$a@ je+ynie informacje zbiorcze w formie
opracowa statystycznyc1 maj-ce na celu prezentacj) profilu uAytkownik/w i wykorzystania zasob/w4
"4Po+miot prowa+z-cy platform) informuje0 Ae kaA+orazowa publikacja +anyc1 osobowyc1 uAytkownik/w na
stronac1 serwis/w platformy CR poprze+zona jest uzyskaniem ic1 z$o+y na tak- publikacj)4
5 WY CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI
!4Po+miot prowa+z-cy platform) +ok2a+a wszelkic1 stara w celu zapewnienia aktualno%ci i wysokiej jako%ci
materia2/w i wia+omo%ci prezentowanyc1 na platformie CR4
24#ane i informacje zawarte na platformie CR s- publikowane wy2-cznie +o cel/w informacyjnyc14 CR nie ponosi
Aa+nej o+powie+zialno%ci za wszelkie b2)+y +anyc1 lub nieaktualne informacje zawarte na platformie CR4
J4Po+miot prowa+z-cy platform) nie ponosi o+powie+zialno%ci za wykorzystanie informacji u+ost)pnianyc1 na
platformie CR przez jej uAytkownik/w4
7 ODPOWIEDZIALNO
GW CR nie ponosi o+powie+zialno%ci z tytu2u wyst-pienia jakic1kolwiek szk/+ po stronie =Aytkownika0
spowo+owanyc1 korzystaniem lub niemoAno%ci- korzystania z us2u$0 utraty +anyc10 op/Unienia w ic1 otrzymaniu
lub przes2aniu +anyc10 spowo+owanyc1 brakiem transmisji0 nieprawi+2ow- transmisj-0 op/Unieniami lub innymi
przerwami w %wia+czeniu us2u$0 spowo+owanyc1 przez czynniki o+ CR niezaleAne4
NW .a czynniki niezaleAne o+ CR uwaAa si) w szcze$/lno%ci&
- przyczyny tec1nolo$iczne zwi-zane ze specyfik- us2u$0
- awarie transmisji lub 2-czy telefonicznyc10 w tym mi)+zynaro+owyc10 obci-Aenia 2-czy0 brak +ost)pu +o sieci
operator/w krajowyc1 i za$ranicznyc1 lub nieprawi+2owo%ci w +zia2aniu takic1 operator/w telekomunikacyjnyc10
- przerwy w +ostawie ener$ii elektrycznej oraz awarie urz-+ze tec1nicznyc1 i inne te$o typu okoliczno%ci0 za
kt/re o+powie+zialni s- +ostawcy us2u$ i operatorzy telekomunikacyjni lub si2a wyAsza0 rozumiana jako na$2a0
niespo+ziewana przyczyna zewn)trzna0 za kt/r- Cun+acja nie o+powia+a0
- konieczne przerwy eksploatacyjne0 remontowe oraz inne przerwy o c1arakterze tec1nicznym0
- okoliczno%ci0 za kt/re o+powia+a =Aytkownik0 takie jak awaria urz-+ze lub opro$ramowania =Aytkownika0
b2)+y w obs2u+ze lub konfi$uracji4
6 POSTANOWIENIA KO COWE
!4Wszelkie uwa$i i z$2oszenia +otycz-ce narusze niniejsze$o re$ulaminu naleAy przesy2a@ na a+res e-
mail& r+zawian!T interia4pl
24Po+miot prowa+z-cy platform) zastrze$a sobie prawo +o wprowa+zania zmian w niniejszym re$ulaminie4
Wszelkie zmiany staj- si) obowi-zuj-ce w momencie opublikowania ic1 na stronac1 portalu4
6orum R%zawka a PRI?7

2! czerwca 2!( zosta&y skierowane nast:puj1ce pisma w sprawie PRI?7>


Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowna Pani Rzecznik Praw Obywatelskich,
Zwracam si w imieniu Stowarzyszenia zwykego Forum Rdzawka o podecie dziaa! w
sprawie PR"S#, programowi $S% su&'cemu inwigilaci, tak&e obywateli
Rzeczpospolite Polskie(
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stra&y praw i wolno)ci obywateli naszego krau(
%rtyku *+ ,onstytuci m-wi . /olno)0 czowieka podlega ochronie prawne oraz
artyku %rt( 1+(2ikt nie mo&e by0 obowi'zany inacze ni& na podstawie ustawy do
uawniania in3ormaci dotycz'cych ego osoby(
4ednym z zada! Rzeczpospolite Polskie est obrona obywateli( 5ziaania
podemowane przez $S% na terenie Rzeczpospolite podlega' Polskie konstytuci a
tak&e naszemu prawodawstwu, inwigilaca obywatela polskiego est niezgodna z
prawem(
Prosimy Rzecznika Praw Obywatelskich o poruszenie kwestii PR"S# w kontek)cie
naruszenia konstytucynych praw i wolno)ci(
Z Powa&aniem
#ateusz /-towicz
Przedstawiciel Stowarzyszenia

,omisa Petyci Parlamentu 6uropeskiego

Szanowna ,omisa Petyci Parlamentu 6uropeskiego,
Zwracam si w imieniu Stowarzyszenia zwykego Forum Rdzawka o podecie dziaa! w
sprawie PR"S#, programowi $S% su&'cemu inwigilaci, tak&e obywateli $nii
6uropeskie oraz Rzeczpospolite Polskie(
7hcemy wskaza0 ,&e powy&sze dziaania ami' ,art praw podstawowych $nii
6uropeskie a dokadnie artyku %rtyku 8
Poszanowanie &ycia prywatnego i rodzinnego
,a&dy ma prawo do poszanowania &ycia prywatnego i rodzinnego, domu i
komunikowania si
oraz
%rtyku 9
Ochrona danych osobowych
+( ,a&dy ma prawo do ochrony danych osobowych, kt-re go dotycz'(
:( 5ane te musz' by0 przetwarzane rzetelnie w okre)lonych celach i za zgod' osoby
zainteresowane lub na inne uzasadnione podstawie przewidziane ustaw'( ,a&dy ma
prawo dostpu do zebranych danych, kt-re go dotycz', i prawo do dokonania ich
sprostowania(

4ednym z zada! ,omisi 6uropeskie est obrona obywateli( 5ziaania podemowane
przez $S% na terenie $nii 6uropeskie oraz Rzeczpospolite podlega' prawodawstwu,
inwigilaca obywatela est niezgodna z prawem(
Prosimy ,omis Petyci o poruszenie kwestii PR"S# w kontek)cie naruszenia praw i
wolno)ci obywateli $nii 6uropeskie(
Z Powa&aniem
#ateusz /-towicz
Przedstawiciel Stowarzyszenia

Sejm 6P

Szanowni Pa,stwo,
Cwra!am si w imieniu Stowarzyszenia zwy%"ego #orum 6dzaw%a o &odje!ie dzia"a, w
s&rawie P60SM, &rogramowi @S; s"u+!emu inwigila!ji, ta%+e obywateli 6ze!z&os&olitej
Pols%iej)
Sejm mo+e &odejmowa dzia"ania wraz rzdem) ;rty%u" 31 5onstytu!ji m$wi 2 4olno*
!z"owie%a &odlega o!'ronie &rawnej oraz arty%u" ;rt) 91)1i%t nie mo+e by obowizany
ina!zej ni+ na &odstawie ustawy do ujawniania in(orma!ji doty!z!y!' jego osoby)
.ednym z zada, 6ze!z&os&olitej Pols%iej jest obrona obywateli) =zia"ania &odejmowane
&rzez @S; na terenie 6ze!z&os&olitej &odlegaj Pols%iej %onstytu!ji a ta%+e naszemu
&rawodawstwu, inwigila!ja obywatela &ols%iego jest niezgodna z &rawem)
Prosimy Sejm 6ze!z&os&olitej Pols%iej o &oruszenie %westii P60SM w %onte%*!ie naruszenia
%onstytu!yjny!' &raw i wolno*!i)
C Powa+aniem
Mateusz 4$jtowi!z
Przedstawi!iel Stowarzyszenia
-d&owied+2
4arszawa, 2< !zerw!a 2013 r)
5an!elaria Sejmu
Diuro 5ores&onden!ji i 0n(orma!ji
ul) 4iejs%a 4PHP>
00-802 4arszawa
D50-141-H<49P13
Pan
Mateusz 4ojtowi!z
Stowarzyszenie zwy%"e
#orum 6dzaw%a
Szanowny Panie,
Diuro 5ores&onden!ji i 0n(orma!ji 5an!elarii Sejmu &otwierdza w&"yw Pa,s%iego &isma z
dnia 21 !zerw!a 2013 r)
=zi%ujemy za nades"ane uwagi)
.edno!ze*nie in(ormujemy, +e uwagi i wnios%i &rze%azywane w lista!' nad!'odz!y!' do
5an!elarii Sejmu s &rzedmiotem analiz oraz o&ra!owa, tematy!zny!' &rzygotowywany!'
dla organ$w Sejmu, do %t$ry!' maj dost& wszys!y &os"owie)
1ale+y &rzy tym &od%re*li, +e Sejm &e"ni (un%!j ustawodaw!z i tyl%o w za%resie swy!'
%om&eten!ji mo+e &odejmowa dzia"ania)
C &owa+aniem
.a%ub Majews%i
P-Ps&e!jalista


?tanowisko %o Projektu ustawy o zasa%ac0 prowa%zenia zbi8rek
publicznyc0B CbiorkiB7+'Bustawa

,tanowisko +o Projektu ustawy o zasa+ac1 prowa+zenia zbi/rek publicznyc13 .biorki3:G(3ustawa,zanowni Pastwo0
Popieramy propozycj) u2atwie w prowa+zeniu i or$anizowaniu zbi/rek4
:amy kilka uwa$&
!W J $rupy uprawnione +o prowa+zenia zbi/rek V stowarzyszenia i obywatele W s- w Polskic1 realiac1
wystarczaj-ce4
2W Corma komitetu spo2eczne$o z J osobami jest form- wystarczaj-c- 0 jest to +obre nawi-zanie +o
stowarzyszenia zwyk2e$o4 Warto 0Aeby wz/r V art4"4!4J W nie by2 zbyt skomplikowany4
JW Corma komunikacji m4in +ro$- E-Paup0 jest o+powie+nia0 u2atwi i upro%ci prac) po wszystkic1
stronac14
"W De+nym z element/w nowej ustawy jest zwi)kszenie roli obywatela- +arczycy4 Warto na portalu
zbi/rek0 utworzy@ np& kana2y R,,0powia+omienia e-mail0 z interesuj-ce$o nas terenu V $miny0powiatu0
wojew/+ztwaW w celu informowania o0 zbi/rkac1 na +anym terenie4
9W (zy na portalu zbi/rek b)+zie moAna wy+rukowa@ potwier+zenie RR le$alno%ciRR zbi/rki0 w celu
okazania $o zainteresowanym po+czas zbi/rki0 bowiem nie wszyscy V np& osoby starszeW korzystaj- z
internetu S
. PowaAaniem
:ateusz W/jtowicz
,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka
Europejski Rok $bywateli 2!(

Europejski Rok $bywateli 2!(


#o2-czyli%my !*4"42!J +o Porozumienia na rzecz Europejskie*o Roku $bywateli 2!(
Inicjatorem dyskusji na temat wizji aktywnego obywatelstwa w Polsce jest osiem organizacji
pozarzdowych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ciis Polonus, !undacja "chumana, !undacja "te#ana
$atorego, %elsi&ska !undacja Praw Cz'owieka, Instytut "praw Publicznych, Og(lnopolska !ederacja
Organizacji Pozarzdowych )O!OP* i Pracownia $ada& i Innowacji "po'ecznych +"tocznia,-
Fr$anizacje te powo2a2y +o Aycia Porozumienie na rzecz Europejskie$o Roku Fbywateli 2!J VPERFW4 (elem
Porozumienia jest zainicjowanie w Polsce realnej +ebaty na temat aktywne$o obywatelstwa i sformu2owanie
konkretnyc1 postulat/w +otycz-cyc1 praktyczne$o wymiaru funkcjonowania praw i instytucji obywatelskic1 w
Polsce i =nii Europejskiej4
Porozumienie powo2a2o +o Aycia $rupy robocze0 kt/re zajm- si) opracowaniem postulat/w w trzec1 obszarac1&
-Prawa obywatelskie w praktyce
-Fbywatelstwo spo2eczne
-#ialo$ spo2eczny
Rol) koor+ynatora +zia2a realizowanyc1 w ramac1 Porozumienia pe2ni F$/lnopolska Ce+eracja Fr$anizacji
Pozarz-+owyc1 VFCFPW4
Porozumienie na rzecz Europejskie$o Roku Fbywateli 2!J jest otwart- platform- wsp/2pracy4 :oAe +o nie$o
przyst-pi@ kaA+a polska or$anizacja pozarz-+owa lub inicjatywa obywatelska0 kt/ra w ca2o%ci akceptuje
postanowienia manifestu o$2oszone$o przez europejski sojusz EH(G a takAe tre%@ +eklaracji krajowej sieci
PERF4

Drzeci 5ie*un i je*o mieszkacy w Rabce-C%roju#

Drzeci 5ie*un i je*o mieszkacy w Rabce-C%roju##nia 2'4!42!2 o $o+zinie !*& w :iejskim F%ro+ku Kultury w ramac1 Klubu Cilmowe$o XYPo+ Gnio2emYYVul4
Parkowa 9W 0kt/re$o or$anizatorem jest ,towarzyszenie Rabkon o+b)+zie si) projekcja filmu RCrom Loma+ to
Lobo+yRR po%wi)cona tematowi za$roAe kulturowyc1 i ekolo$icznyc1 WyAyny 6ybetaskiej oraz wystawa
foto$raficzna pokazuj-ca Aycie noma+/w tybetaskic14

W imieniu Cun+acji Inna Przestrze z Warszawy 0,towarzyszenia Rabkon oraz ,towarzyszenia zwyk2e$o Corum
R+zawka c1cieliby%my Pastwa zaprosi@ r/wnieA na kr/tk- prezentacj) o Ayciu noma+/w tybetaskic14


W$ raportu WWC-=K z 2'r4 +ziesi)@ najwi)kszyc1 rzek %wiata obj)tyc1 jest ryzykiem0 z cze$o pi)@ z nic1 ma
swoje Ur/+2o na WyAynie 6ybetaskiej4 6eren ten jest tzw4 bankiem wo+y V6rzecim Nie$unemW +la niemal ca2e$o
re$ionu Gzji4 =waAa si)0 Ae ok4 "'E wszystkic1 mieszkac/w .iemi zaleAna jest o+ wo+y sp2ywaj-cej z WyAyny
6ybetaskiej4 Gle ze wz$l)+u na zmiany klimatyczne oraz szko+liw- +zia2alno%@ przemys2ow- cz2owieka re$ion
ten stoi w obliczu katastrofy4
#o tyc1 za$roAe przyczynia si) r/wnieA zanikaj-ca kultura pasterska0 kt/ra +o tej pory stanowi2a $2/wny czynnik
po+trzymuj-cy r/wnowa$) ekosystemu na WyAynie 6ybetaskiej4 De+nak obecna polityka pastwowa ma na celu
przesie+lenie wszystkic1 noma+/w +o specjalnie bu+owanyc1 +la nic1 betonowyc1 osie+li0 kt/re nie zapewniaj-
Aa+nej infrastruktury +o Aycia4 Wok/2 tyc1 osie+li nie ma nic4 Loma+zi0 kt/rzy +otyc1czas mieli moAliwo%@
samo+zielne$o utrzymania si)0 uzaleAnieni s- teraz o+ finansowe$o wsparcia rz-+u c1iskie$o4 :ieszkacy tyc1
osie+li borykaj- si) z bezrobociem0 alko1olizmem0 patolo$i- Aycia na mar$inesie4 .amkni)ci w betonowyc1
$ettac1 noma+zi stracili wolno%@ i swoj- toAsamo%@4

Projekt jest wsp/2finansowany w ramac1 pro$ramu polskiej wsp/2pracy rozwojowej :inisterstwa ,praw
.a$ranicznyc1 RP w 2!2 r4

Informacje o akcji&
1ttp&33$orce2"4pl3informacje3!8836rzeciZNie$unZiZje$oZmieszkancyZwZRabce.+roju
1ttp&33wia+omosci4n$o4pl3wia+omosci38!JJ9841tml
1ttp&33www4niezaleznarabka4com3forum3portal4p1pSarticle[!\si+[+f9**!J'*b"'9bJaK99fa*+8'e8*b8JJ
1ttp&33www4for+za4cba4pl3arc1iwum3!!-trzeci-bie$un-i-je$o-mieszkacy-w-rabce-z+roju
A&osuj 9wia%omie E

;rupa Lieformalna Corum R+zawka bierze u+zia2 w kampanii ;2osuj Bwia+omie4


6o jak wy$l-+a 6woje najbliAsze otoczenie0 w jakic1 warunkac1 Ayjesz0 pracujesz i o+poczywasz zaleAy o+ tyc10
na kt/ryc1 o++ajesz sw/j $2os w wyborac14 (1cesz by w 6woim imieniu je zmieniali ] w 6wojej $minie0 6woim
powiecie0 6woim wojew/+ztwieS Wybierz %wia+omie^
#zi)ki koalicji na rzecz frekwencji0 z wybor/w na wybory $2osuje coraz wi)cej z nas - nawet0 je%li wi-Ae si) to z
formalno%ciami zwi-zanymi z $2osowaniem poza miejscem zamieszkania4 .+ajemy sobie je+nak spraw)0 Ae na
tym polu jest jeszcze wiele +o zrobienia4
#la nas wysoka frekwencja oznacza0 Ae w2a+ze b)+- reprezentatywne4 R/wnie waAne jest0 Aeby sw/j $2os
o++a2y wszystkie $rupy spo2eczne i wiekowe - bo kaA+a z nic1 powinna mie@ swoic1 5prze+stawicieli7 we
w2a+zac14 #late$o w naszyc1 kampaniac1 cz)sto zwracamy si) +o najm2o+szyc1 wyborc/w0 kt/rzy $2osuj-
najmniej c1)tnie4
Pami)taj^ <u+zie przez nas wybrani b)+- +ecy+owa@ o wszystkic1 bliskic1 nam sprawac1 aA przez cztery lata4
Lie pozw/l0 by byli to lu+zie przypa+kowi4
Kampania zac1)ca Polak/w +o %wia+ome$o o++ania $2osu4 Bwia+omy $2os to ten0 kt/ry zosta2 o++any po
uprze+nim poznaniu kan+y+ata i je$o +otyc1czasowej +zia2alno%ci oraz wizji rozwoju je$o miejscowo%ci4
PoniewaA te osoby przez najbliAsze cztery lata b)+- +ecy+owa@ o naszym najbliAszym otoczeniu i +ysponowa@
pieni)+zmi naszyc1 samorz-+/w0 warto +obrze przemy%le@ swoj- +ecyzj)4
(o kan+y+at3kan+y+atka na ra+ne$o wie+zie@ powinienS
.estaw materia2/w przy+atnyc1 kaA+emu wyborcy4
.osta@ ra+n-3ra+nymS ,praw+U0 czy b)+ziesz w tym +obra3+obry
;rupa Lieformalna Corum R+zawka na :asz ;2os :asz Wyb/r
Przekonaj ic0#

Przekonaj ic1S7 0kt/ra ma zwr/ci@ uwa$) mieszkac/w $miny0 Ae w ic1 s-sie+ztwie s- potencjalni kan+y+aci na
+obryc1 ra+nyc14Prowa+zone jest plakatowanie $miny0kolportaA materia2/w m4in w :iejskiej Nibliotece Publicznej
w Rabce0na terenie $miny4W :iejskiej Nibliotece Publicznej znaj+uj- si) J e$zemplarze GN( ,amorz-+u
6erytorialne$o Pora+nik Lie 6ylko #la Ra+nyc1
(elem kampanii 5:asz $2os0 masz wyb/r7 jest zwr/cenie uwa$i Polak/w na na+c1o+z-ce wybory samorz-+owe i
u%wia+omienie im0 jaki maj- wp2yw na co+zienne Aycie w lokalnej spo2eczno%ci4 W kocu to o+ wybranyc1 przez
obywateli ra+nyc10 burmistrz/w0 w/jt/w0 prezy+ent/w zaleAy otaczaj-ca ic1 rzeczywisto%@4
Prze+ wyborami samorz-+owymi koalicja przeprowa+zi +wie o+s2ony kampanii 5:asz $2os0 masz wyb/r74
Pierwsza ma sk2ania@ +o korzystania z bierne$o prawa wyborcze$o0 za% +ru$a zac1)ca@ +o o++ania
%wia+ome$o $2osu w wyborac14 W ten spos/b c1cemy zwr/ci@ uwa$) na istot) tyc1 wybor/w ] przecieA kaA+y z
nas moAe przyczyni@ si) +o zmiany nasze$o najbliAsze$o otoczenia0 zar/wno poprzez swoj- kan+y+atur)0 jak i
o++anie $2osu4
_as2o pierwszej o+s2ony kampanii brzmi 5Przyszli ra+ni s- tuA obok ciebie^ .nasz ic1S Przekonaj ic1S7 i ma
zwr/ci@ uwa$) mieszkac/w $min0 Ae w ic1 s-sie+ztwie s- potencjalni kan+y+aci na +obryc1 ra+nyc10 tylko
cz)sto brakuje im motywacji0 by startowa@ w wyborac14 Warto zatem zac1)ci@ ic1 +o kan+y+owania i przekona@
o swoim poparciu4
W ten spos/b lokalni0 cz)sto nieformalni li+erzy b)+- mo$li mie@ realny wp2yw na sprawy swojej spo2eczno%ci4
#ru$a o+s2ona kampanii wystartuje tuA prze+ wyborami i b)+zie zac1)ca@ Polak/w +o %wia+ome$o o++ania
$2osu4 Bwia+omy $2os to ten0 kt/ry zosta2 o++any po uprze+nim poznaniu kan+y+ata i je$o +otyc1czasowej
+zia2alno%ci oraz wizji rozwoju je$o miejscowo%ci4 PoniewaA te osoby przez najbliAsze cztery lata b)+-
+ecy+owa@ o naszym najbliAszym otoczeniu i +ysponowa@ pieni)+zmi naszyc1 samorz-+/w0 warto +obrze
przemy%le@ swoj- +ecyzj)4
(o kan+y+at3kan+y+atka na ra+ne$o wie+zie@ powinienS
.estaw materia2/w przy+atnyc1 kaA+emu wyborcy4
.osta@ ra+n-3ra+nymS ,praw+U0 czy b)+zies z w tym +obra3+obry
;rupa Lieformalna Corum R+zawka na :asz ;2os :asz Wyb/r
4ost:pne ? esje Ra%y 7iasta

=ost&ne Sesje 6ady Miasta


!F 4ost:pne sesje Ra%y
'0cemy %oprowa%ziG %o publikacji protoko&8w z sesji w Internecie#
.naliza /ost0pne sesje 1ady w 1abce23dr(j
- sesje s- otwarte i +ost)pne +la kaA+e$o
- strona urz)+u opisuje niekt/re elementy sesji Ra+y :iasta
- portal $orce2"4pl opisuje niekt/re sesje Ra+y :iasta
- na rabka4pl i NIP Rabka-.+r/j s- publikowane informacje o na+c1o+z-cej sesji
- na $orce2"4pl s- publikowane zaproszenia na najbliAsz- sesj)4
W$4 =c1wa2y Lr <`I3"2K3! Ra+y :iasta Rabka ] .+r/j z +nia 2* wrze%nia 2! r4 w sprawie uc1walenia ,tatutu
;miny Rabki ] .+roju4
/ost0p do dokument(w
4 56-
7- Przebieg obrad sesji i komisji rejestrowany jest na no8niku magnetycznym lub elektronicznym-
9- :agrania z obrad sesji stanowi za'cznik do protoko'u-
4 5;-
7- Protoko'y z obrad sesji i posiedze& komisji, a tak<e nagrania oraz inne dokumenty znajdujce si0
w =ydziale Organizacyjno > .dministracyjnym oraz innych wydzia'ach ?rz0du udost0pniane s na
zasadach dost0pu do in#ormacji publicznej wynikajcych z wykonywania zada& publicznych organ(w
@miny-
9- ?powa<nionymi do dost0pu do powy<szych dokument(w s wszystkie zainteresowane osoby bez
potrzeby wykazywania interesu prawnego lub #aktycznego-
A- /okumenty udost0pnia si0 w obecno8ci pracownika ?rz0du, kt(ry prowadzi rejestr dokument(w
udost0pnionych-
5- /okumenty nie s udost0pniane, je<eli:
7* s zamieszczone na stronie internetowej ?rz0du w $iuletynie In#ormacji Publicznej,
9* by'y ju< wcze8niej udost0pnione wnioskodawcy-
B- /okumenty udost0pnia si0 na wniosek w #ormie i w spos(b z'o<ony we wniosku, chyba <e jest to
niemo<liwe z przyczyn technicznych, o czym powiadamia wnioskodawc0 $urmistrz i wskazuje mu
dost0pne #ormy i sposoby uzyskania in#ormacji-
6- =niosek pisemny wymagany jest wtedy, gdy dokumenty nie mog byC udost0pnione niezw'ocznie,
o czym powiadamia si0 wnioskodawc0-
;- Przez #orm0 udost0pnienia dokumentu nale<y rozumieC mo<liwo8C:
7* uzyskania in#ormacji w #ormie ustnejD
9* uzyskania in#ormacji w #ormie pisemnej, kt(ra mo<e mieC postaC kserokopii, wydruku, dokumentu
elektronicznego, r(wnie< w postaci zmienionego no8nika danych-
E- Przez spos(b uzyskania in#ormacji nale<y rozumieC mo<liwo8C:
7* przegldania dokument(w oraz sporzdzania z nich notatek i odpis(w osobi8cie przez
zainteresowane osoby w ?rz0dzie,
9* osobisty odbi(r dokumentu,
A* przes'anie dokumentu poczt tradycyjn lub elektroniczn-
F- 3a wykonanie kserokopii lub wydruku pobiera si0 op'at0 w wysoko8ci okre8lonej zarzdzeniem
$urmistrza-
#ost)p +o protoko2/w z sesji +ro$- elektroniczn- jest bezproblemowy4Protoko2y na nasze pismozosta2y
przekazane niezw2ocznie&
- Protok/2 z ``I ,esji Ra+y :iejskiej w Rabce ] .+roju z 28 marca 2!2r
- Protok/2 z ``II ,esji Ra+y :iejskiej w Rabce ] .+roju z J kwietnia 2!2r
?towarzyszenie zwyk&e 6orum R%zawka zapyta&o o mo/liwo9G publikacji protoko&8w w 5IP Rabka-C%r8j#
4 &rzy&ad%u zadania =ost&ne Sesje, #orum 6dzaw%a &o&rosi"o o &oruszenie %westii mo+liwo*!i &ubli%a!ji
&roto%$"$w z sesji w 0nterne!ie na MM0Q Sesji 6ady Miejs%iej w 6ab!e-Cdroju, %t$ra odby"a si 2H !zerw!a 2012r)
4 @rzdzie Miasta jest rozwa+any &omys" transmisji Sesji 6ady Miasta on-line)

#obrym przyk2a+em funkcjonuj-ce$o rozwi-zania jest =rz-+ :iasta :szana #olna0kt/ry publikuje protoko2y z
sesji na stronie urz)+u4 .obacz protoko2y4

Masz G"os Masz 4yb$r 2012
6orum R%zawka wobec +'D+-rozstrzy*ni:cie#

Lasza petycja nr4 !"232!2


. ostatniej c1wili ^ 6ermin rozpatrzenie naszej petycja zosta2 zmieniony4
Ci$uruje ona projekcie porz-+ku +zienne$o posie+zenia Komisji Petycji0 kt/re o+b)+zie si) w +niu !* czerwca
2!2 r4 w $o+zinac1 porannyc1 w Nrukseli4 Fbra+y Komisji Petycji moAna %le+zi@ w Internecie po+ nast)puj-cym
a+resem&
1ttp&33www4europarl4europa4eu3committees3pl3peti31ome41tml
4ostepni Ra%ni

=ost&ni 6adni
2F 4ost:pni Ra%ni
'0cemy rozpoznaG formy kontaktu ra%nyc0 z mieszkacami i z*&osiG nasze propozycje#
Laszymi ra+nymi s-&
Przewodniczcy:
:aria Karolina ;/rnicka-Frze2
=iceprzewodniczcy:
:ieczys2aw Pawe2 Pukalski
"k'ad 1ady Giasta 1abka23dr(j
G+am (zyszczo
:aria Karolina ;/rnicka-Frze2
,tanis2aw :ic1a2 Kiersztyn
Dan :aciej Kwatyra
:ic1alina ,tanis2awa :aciuszek
Gn+rzej Roman P)+zim-A
:ieczys2aw Pawe2 Pukalski
,tefan Rapacz
:ic1a2 G+am Ro$owiec
(zes2aw ,a+2owski
Dan ,ur/wka
ElAbieta ,zarawara
D/zefa Bmietana
Ryszar+ 6raczyk
Nernar+a Renata aaczek
Lasi ra+ni aktywnie +zia2aj- na rzecz spo2eczno%ci lokalnyc14Fbjawia si) to poprzez liczne interpelacje4
.naliza /ost0pni 1adni w 1abce23dr(j
!4 #yAury ra+nyc1
Informacja w NIP
Po wyszukaniu w $oo$le mamy informacj) z NIP& Vinformacja z !J $ru+nia 2!W
!8 czerwca 2!2 zosta2a +o+ana zak2a+ka w NIP #yAury Ra+nyc1


Mamy dostpne nastpujce formy kontaktu z radnymi:
1)0n(orma!ja w D0P 6ab%a /za%"ad%a RS=y+ury 6adny!'SS
2)S%ierowanie &isma do radnegoPej na dzienni% &odaw!zy @rzdu Miasta i Gminy w 6ab!e-Cdr$j
3)Przes"anie e-majla do radnegoPej na adres radaOrab%a)&l w tema!ie &odaj! do ,%t$rego radnegoPej jest
s%ierowana wiadomo*)
4)5onta%t z radnymP na swoim terenie
9)4obe! nis%iego zainteresowania sta"ymi dy+urami, mo+na si um$wi z radnymP w urzdzie &rzez se%retariat
6ady Miasta 6ab%a-Cdr$j w godzina!' &rzy @rzdu)
H)5on%t tele(oni!zny z radnym &o&rzez Se%retariat 6ady Miasta)
<)Przes"a &ismo &o&rzez &lat(orm 6;Paup za &omo! (ormularza Skargi, wnioski, zapytania do urzdu
>)Pani Przewodni!z!a 6ady Miasta jest dost&na o&r$!z dy+uru ,&ra%ty!znie !a"y !zas w !zasie &ra!y urzdu)

4i!ej in(orma!ji na 2
'tt&2PPwww)maszglos)&lP
,prawoz+anie cz-stkowe akcji :asz ;2os0 :asz Wyb/r 2!2-#ost)pni
Ra+ni i #ost)pne ,esje Ra+y w Rabce-.+r/j4

SPRAWOZDANIE CZSTKOWE
akcji Masz Gos, Masz Wyb !"#!
Za$a%ia Dos&'(%i Ra$%i i Dos&'(%) S)sj) Ra$y
#* Naz+a o,a%izacji-
Stowarzyszenie zwyke Forum Rdzawka
!* Da&a (z)sa%ia s(a+oz$a%ia cz.s&ko+),o-
29.06.2012
/* T)0)1o% ko%&ak&o+y-
788 748 802
2* Osoba $o ko%&ak&3 4i5i', %az+isko, &)0* 5ai06-
Mateusz W!towi"z# 788 748 802 # rdzawian1$interia.%&
7* G5i%a i 5i)jsco+o89 obj'&a $ziaa%ia5i akcji Masz Gos, Masz Wyb-
'mina Ra(ka)*dr!+ miasto Ra(ka)*dr!# Rdzawka# ,oni"e# -.a(wka/
6. Pa&%)s&+o i +s((aca z i%%y5i (o$5io&a5i4i%s&y&3cj), ,3(y : (osi5y o
(o$a%i), j)80i &aki) (a&%)s&+o is&%i)j)6 -
0o Mie!skie! 1i(&ioteki ,u(&i"zne! w Ra("e)*dr! %rzekaza&i2my materiay 3wi4ta
Samorz5du.
;* Dziaa%ia (o$j'&) + a5ac< akcji Masz Gos, Masz Wyb : (osi5y o (o$a%i)
+szys&kic< $ziaa=, k&) (o$j'0i8ci), (o (zys&.(i)%i3 $o akcji -
18 mar"a 2012 ) utworzenie menu Masz 'os Masz Wy(r 2012
06 ma!a 2012 ) utworzenie Mode&u 6omunika"!i w 7minie Ra(ka)*dr!
12 "zerw"a 2012 ) %rzekazano %isma w s%rawie ak"!i Masz 'os Masz Wy(r 2012 do
,rzewodni"z5"e! Rady Miasta Ra(ka)*dr! Marii 'rni"kie! 8rze oraz 1urmistrz Miasta
Ra(ka)*dr! ,ani 9wy ,rzy(yo
12 "zerw"a 2012) %rzekazano 6arty ,raw Mieszka:"a do Mie!skie! 1i(&iote"e ,u(&i"zne! w
Ra("e)*dr!
18 "zerw"a 2012 ;<rz5d Miasta Ra(ka)*dr! doda zakadk4 w 1=, )0y>ury Radny".
2? "zerw"a 2012) rozmowa z ,rzewodni"z5"5 Rady Miasta Ra(ka)*dr! o ak"!i.
wrzesie: 2012)%rzekazanie szkoom %akietu o eduka"!i o(ywate&skie!.
I%1o5acj) + 5)$iac<-
@'8.,A Masz 'os Masz Wy(rB %i5ty rok ak"!i w Ra("e)*dr!
'or"e24.%& -."5 wi4ksze! !awno2"i %ra"y ra("za:ski". wadz
,od.a&e24.%& CMasz 'os Masz Wy(rC w Ra("e)*dro!u
'or"e24.%& De&ewiz!a na ses!i Rady Mie!skie! w Ra("e)*dro!u. @a us%oko!enieE
I0o89 osb zaa%,a>o+a%yc< + )a0izacj' za$a%ia 43cz)s&%icy, sa5oz.$o+cy, i&$*6-
FG2
?* @$zia +a$z sa5oz.$o+yc< : (osi5y o +skaza%i) osb, k&) +s(i)ay Wasz)
$ziaa%ia i byy + %i) zaa%,a>o+a%)-
Rozmowa z ,rzewodni"z5"5 Rady Mie!skie! Miasta Ra(ka)*dr!
Rozmowa z %ra"ownikiem sekretariatu Rady Miasta.
A* Czy )a0izo+a0i Pa=s&+o jaki)8 $ziaa%ia z+i.za%) z) B+i'&)5 Sa5oz.$3
Coka0%),oD E)80i &ak, &o jaki) &o byy $ziaa%ia, i0) osb byo zaa%,a>o+a%yc<,
jaki) 5a&)iay zos&ay +ykozys&a%)D
Dak# materiay 3wi4ta Samorz5du zostay %rzekazane do Mie!skie! 1i(&ioteki ,u(&i"zne!
w Ra("e)*dr!.
#"* Co 3+a>aj. Pa=s&+o za s+oj) %aj+i'ksz) osi.,%i'ci) + $o&yc<czaso+)j )a0izacji
za$a%ia + a5ac< akcji Masz Gos, Masz WybD
*ainteresowanie mieszka:"w# Rady Miasta# mediw.
##* Eak oc)%iaj. Pa=s&+o zaa%,a>o+a%i) 5i)szka=c+ + $ziaa%ia z+i.za%) z akcj.D
+1) (rak zaan7a>owania# 2) niskie zainteresowanie# F) trudno %owiedzieH# 4) dostrze7am zainteresowanie# ?) (ardzo
du>e zaan7a>owanie /
# ! / F 7
Karta Praw :ieszkaca4

W 22 rocznic: pierwszyc0 wolnyc0 wybor8w samorz1%owyc0 akcja 7asz A&os. 7asz Wyb8r przy*otowa&a
obywatelski mini pora%nik H$rientuj si:E Dwoja Karta Praw 7ieszkacaI
W ramac0 rocznicy =wi:ta ?amorz1%u Jokalne*o .kt8re jest rocznic1 2< maja !KK kie%y po raz pierwszy
w nowej Polsce wybierali9my w&a%ze samorz1%owe. przekazali9my mieszkacom Kart: Praw
7ieszkaca .kt8ra jest %ost:pna w 7iejskiej 5ibliotece Publicznej w Rabce-C%r8j#
Pobierz Kart) Praw :ieszkaca4
2' maja !** po raz pierwszy w nowej Polsce wybierali%my w2a+ze samorz-+owe4 F+ tamte$o czasu wiele sie
zmieni2o - powsta2y nowe +ro$i0 ulice0 szko2y4 Lasze miejscowo%ci wy$l-+aj- inaczej0 lepiej4 :imo to m/wimy o
samorz-+owcac1 5oni70 czujemy0 Ae nie mamy wp2ywu na +ecyzje rz-+z-cyc1 c1o@ ic1 sami wybrali%my4
Wiele jest przyczyn takiej sytuacji& l)k lokalnyc1 w2o+arzy prze+ roszczeniami mieszkac/w0 nie zawsze
moAliwymi +o spe2nienia0 ale teA czasem urz)+nicza aro$ancja i przekonanie 5Ae my wiemy lepiej74 . kolei my
ma2o wiemy o obowi-zkac1 samorz-+u i naszyc1 prawac14 G nie musimy by@ bezra+ni4 :oAemy wp2ywa@ na
+ecyzje0 wyma$a@ i wiele rzeczy robi@ wsp/lnie4
Chcesz dowiedzieC si0 czy gmina planuje likwidacj0 szk('H Gasz pomys' na odnowienie
zdewastowanego skweruH :ie mo<esz wyrobiC nowego dowodu osobistego, bo urzd jest otwarty tylko
do 76H Od miesi0cy w komunalnej kamienicy, w kt(rej mieszkasz przecieka dachH :ie dosta'e8
odpowiedzi na pismo wys'ane do urz0duH Obawiasz si0, <e planowana w ssiedztwie spalarnia 8mieci
b0dzie uci<liwa i zaszkodzi twojemu zdrowiuH
'o zrobiG w takic0 sytuacjac03
Gkcja :asz ;2os :asz Wyb/r przy$otowa2a praktyczny pora+nik 5Frientuj si)^ 6woja KGR6G PRGW
:IE,.KGb(G4
Cun+acja Natore$o we wsp/2pracy ze ,zko2- <i+er/w i innymi or$anizacjami o+ ! lat prowa+zi akcj) :asz ;2os0
:asz Wyb/r4 Poma$a we wsp/2pracy mieszkac/w z w2a+zami samorz-+owymi0 zac1)ca +o u+zia2u w wyborac1
i interesowania si) +zia2aniami w2a+z0 informuje o prawac1 obywateli4
Wi)cej o samorz-+zie i twoic1 prawac1 na www4masz$los4pl
Kobiety na Wybory

IJobiety na wyboryKI 2 koalicja Gasz @'os, Gasz =yb(r zach0ca do g'osowania F paLdziernika 9M77

;rupa Lieformalna Corum R+zawka +o2-czy2o +o koalicji4

5Kobiety na wybory^7 to 1as2o najnowszej kampanii zac1)caj-cej +o u+zia2u w wyborac1 parlamentarnyc1 *
paU+ziernika br4 De+nocze%nie kampania b)+zie informowa2a o nowyc1 proce+urac1 w prawie wyborczym0 w
szcze$/lno%ci o u2atwieniac14 #o $2osowania juA po raz pi-ty namawia koalicja or$anizacji :asz ;2os0 :asz
Wyb/r4
Na+ania na temat frekwencji pokazuj-0 Ae prawie po2owa kobiet w Polsce nie $2osuje4 .wykle frekwencja w%r/+
nic1 jest o+ 9 +o !E niAsza niA w $rupie m)Aczyzn4 #late$o $2/wnym celem te$orocznej kampanii jest
zwi)kszenie u+zia2u kobiet w wyborac14
- W kampanii 5Kobiety na wybory^7 c1cemy przekona@ panie w r/Anym wieku i z r/Anoro+nyc1 %ro+owisk0 Ae ic1
u+zia2 w $2osowaniu jest waAny4 ] m/wi Doanna .a2uska0 koor+ynatorka kampanii4
Kampania 5Kobiety na wybory^7 realizowana b)+zie zar/wno w me+iac1 Vspoty ra+iowe i telewizyjne0 bannery
internetowe0 reklamy prasoweW0 w szko2ac1 Vakcja 5:2o+zi $losuj-7W0 jak i w lokalnyc1 spo2eczno%ciac1 V+ebaty0
1appenin$i0 akcje ulotkowe0 monitorin$ lokali0 apele o pomoc w +owozie os/b niepe2nosprawnyc1W4
Koalicja przy$otowuje takAe specjaln- kampani) 5N-+Umy obywatelami pe2n- $)b-70 a+resowan- +o os/b
niepe2nosprawnyc1 i +otycz-ca nowyc1 proce+ur w prawie wyborczym takic1 jak&
c moAliwo%@ $2osowania przez pe2nomocnika Vniepe2nosprawni0 osoby powyAej '9 latW0
c $2osowanie korespon+encyjne Vniepe2nosprawni0 Polacy za $ranic-W0
c nak2a+ki na karty +o $2osowania +la os/b niewi+omyc10
c moAliwo%@ $2osowania w wybranym lokalu wyborczym V+ostosowanym +o potrzeb os/b niepe2nosprawnyc1W4
La stronie internetowej kampanii www4kobietynawybory4pl znaleU@ b)+zie moAna przy+atne materia2y
informacyjne0 takie jak 5Pora+nik wyborcy7 czy 5Kalen+arz wyborczy74
Koalicja :asz ;2os0 :asz Wyb/r o+ lat prowa+zi +zia2ania profrewencyjne0 +zi)ki kt/rym u+a2o si) powstrzyma@
ten+encj) spa+kow- uczestnictwa obywateli w wyborac14 Liemniej je+nak0 na+al frekwencja w naszym kraju jest
niAsza niA w wielu krajac1 europejskic14 W ostatnic1 wyborac1 parlamentarnyc1 w Polsce wynios2a 9"E0 +la
por/wnania w Liemczec1 by2o to '!E0 a na Ootwie K9E4 Liska frekwencja oznacza s2absz- le$itymacj)
wybranyc1 w2a+z4 .jawisko to r/wnieA powo+uje0 Ae liczne $rupy obywateli pozostaj- bez prze+stawicieli
reprezentuj-cyc1 ic1 interesy w Parlamencie4
,trate$i) i materia2y kampanii opracowa2a a$encja Glbert <umberjacker4 #o pracy na+ kampani- w2-czyli si)
wybitni arty%ci4 Coto$rafie +o plakat/w wykonali 6a+eusz Rolke oraz Grman+ =rbaniak4 ,pot telewizyjny
reAyserowa2 :aciej Kowalczuk4 ,tron) internetow- oraz kampani) w internecie prowa+zi a$encja Pri+e\;lory
Interacti>e4 Wspiera nas takAe +om me+iowy .enit1Fpitme+ia ;roup ] 61e RFI G$ency4
Koalicja 7asz *&os. 7asz wyb8r
Koalicja :asz ;2os0 :asz Wyb/r Vwww4masz$los4plW skupia kilkana%cie opiniotw/rczyc1 i ciesz-cyc1 si)
autorytetem or$anizacji pozarz-+owyc10 kt/re wsp/lnie +zia2aj- na rzecz zwi)kszenia u+zia2u obywateli w
wyborac14 Koalicja z powo+zeniem przeprowa+zi2a kampanie profrekwencyjne&
5.mie kraj4 I+U na wybory70 prze+ wyborami parlamentarnymi 2'0
5P)pek Europy70 prze+ wyborami +o Parlamentu Europejskie$o 2*0
5;+ziekolwiek b)+ziesz0 za$2osuj7 prze+ wyborami prezy+enckimi 2!0
kampani) zac1)caj-c- +o kan+y+owania V5Przyszli ra+ni3Przysz2e ra+ne s- tuA obok ciebie^ .nasz ic1S
Przekonaj ic1^3.nasz jeS Przekonaj je^7W i $2osowania V5I+U i $2osuj %wia+omie^7W w wyborac1 samorz-+owyc1
2!4
Koalicja zabie$a takAe o zmiany w prawie wyborczym0 kt/re maj- u2atwi@ obywatelom u+zia2 w $2osowaniu4 #zi)ki
jej staraniom u+a2o si) wprowa+zi@ +o prawa wyborcze$o proce+ur) $2osowania przez pe2nomocnika0 $2osowanie
korespon+encyjne +la Polak/w za $ranic-0 czy teA uje+nolicenie $o+zin otwarcia lokali wyborczyc1 V'-2!W4
=c1wa2y %mieciowe w Rabce-.+roju

=c1wa2y %mieciowe w Rabce-.+roju s- juA +ost)pne na


1ttp&33www4wrotamalopolski4pl3rootZNIP3NIPZwZ:alopolsce3$miny3rootZRabka3po+miotowe3Ra+a3=c1waly3

=(_WGOG LR ```III3223!J RG#H :IED,KIED W RGN(E-.#RFD= z +nia 28 lute$o 2!J r4 w sprawie& wzoru
+eklaracji o wysoko%ci op2aty za $ospo+arowanie o+pa+ami komunalnymi sk2a+anej przez w2a%ciciela
nieruc1omo%ci4 2!J42428
22
=(_WGOG LR ```III32!3!J RG#H :IED,KIED W RGN(E-.#RFD= z +nia 28 lute$o 2!J r4 w sprawie
okre%lenia terminu0 cz)stotliwo%ci i trybu uiszczania op2at za $ospo+arowanie o+pa+ami komunalnymi4
2!J42428
2!
=(_WGOG LR ```III323!J RG#H :IED,KIED W RGN(E-.#RFD= z +nia 28 lute$o 2!J r4 w sprawie& wyboru
meto+y ustalania op2aty za $ospo+arowanie o+pa+ami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej op2aty 2!J42428
2
=(_WGOG LR ```III3!**3!J RG#H :IED,KIED W RGN(E-.#RFD= z +nia 28 lute$o 2!J r4 w sprawie&
szcze$/2owe$o sposobu i zakresu %wia+czenia us2u$ w zakresie o+bierania o+pa+/w komunalnyc1 o+ w2a%cicieli
nieruc1omo%ci0 na kt/ryc1 zamieszkuj- mieszkacy i za$ospo+arowania tyc1 o+pa+/w w zamian za uiszczon-
przez w2a%ciciela nieruc1omo%ci op2at) za $ospo+arowanie o+pa+ami komunalnymi 2!J42428
!**
=(_WGOG LR ```III3!*83!J RG#H :IED,KIED W RGN(E-.#RFD= z +nia 28 lute$o 2!J w sprawie& przyj)cia
Re$ulaminu utrzymania czysto%ci i porz-+ku na terenie ;miny Rabka-.+r/j
!*8
N)+zie nowy NIP

=rz-+ :arsza2kowski Wojew/+ztwa :a2opolskie$o


J-!' Krak/w
Krak/w
Rac2awicka 9K

Witam0
W o+powie+zi na Pastwa pismo pra$n) przekaza@0 iA planowany termin zakoczenia projektu PRozw/j +ost)pu
+o us2u$ elektronicznyc1 w :a2opolsceP planowany jest w pierwszej po2owie 2!J roku4 Lowy Re$ionalny ,ystem
Niuletyn/w Informacji Publicznej w :a2opolsce przewi+uje tak- sam- struktur)4 #o nowe$o systemu zmi$rowane
zostan- wszystkie +ane ze staremu systemu NIP4 Lowy Niuletyn Informacji b)+zie zawiera2 opis sposobu
inte$racji je+nostkowej strony NIP z platform- eP=GP4
Wi)cej informacji an temat projektu R=E mo$- Pastwo znaleU@ na stronac1&
1ttp&33malopolskie4pl3Informatyka3Inicjatywy3Si+[229
oraz na blo$u projektu po+ a+resem 1ttp&33ruemalopolska4blo$spot4com3
z powaAaniem
Pawe2 Bwiercz
III Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Parlamentarne 2!!

=== Ra("za:ska 6oa&i"!a ,roIrekwen"y!na) Wy(ory ,ar&amentarne 2011


;rupa Lieformalna Corum R+zawka juA po raz J or$anizuje Rabczask- Koalicj) Profrekwencyjn-0jej celem jest
zainteresowanie wyborami0 zwi)kszenie frekwencji wyborczej4
#o tej pory zor$anizowali%my&
' (zerwca P)pek Europy
Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Prezy+enckie
II Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory ,amorz-+owe 2!

!# Kampania Kobiety na Wybory
Kampania ma na celu zwi)kszenie frekwencji w%r/+ kobiet4 Na+ania wykazuj-0 Ae frekwencja w%r/+ kobiet jest
%re+nio o 9-!E niAsza niA w%r/+ m)Aczyzn4 W kampanii 5Kobiety na wybory^7 c1cemy przekona@ panie w
r/Anym wieku i z r/Anoro+nyc1 %ro+owisk0 Ae ic1 u+zia2 w Ayciu publicznym jest bar+zo waAny4Fr$anizator
koalicja :asz ;2os :asz Wyb/r4
2#$bszar %zia&a III Rabczaskiej Koalicji Profrekwencyjnej-Wybory Parlamentarne 2!!
Rabka .+r/j0R+zawka0Ponice0(1ab/wka
(#'ele III RKP
- o++anie %wia+ome$o $2osu w wyborac1
- zac1)cenie +o u+zia2u w wyborac1
- zac1)cenie kobiet i nie tylko +o u+zia2u w wyborac1
(#$r*anizator lokalny
;rupa Lieformalna Corum R+zawka
"#7ateria&y kampanii Kobiety na Wybory
:ateria2y
,#C%j:cia III RKP na 6acebook-u
.+j)cia
L# )armono*ram
22 wrze%nia 2!! - publikacja informacji o utworzeniu III Rabczaskiej Koalicji Profrekwencyjnej-Wybory
Parlamentarne 2!!
* paU+ziernika 2!!r - Wybory Parlamentarne 2!! ;losowanie '4-2!4
!-!" paU+ziernika 2!! - przy$otowanie sprawoz+ania z +zia2a III Rabczaskiej Koalicji Profrekwencyjnej-
Wybory Parlamentarne 2!!
!9 paU+ziernika 2!!r - publikacja sprawoz+ania w Plikac1 +o pobrania4
<#4zia&ania
G4 #zia2ania internetowe4
.ac1)canie +o u+zia2u w wyborac1 na Hou 6ube
.ac1)canie +o u+zia2u w wyborac1 na Cacebook-u
Promowanie miejsc wie+zy o wyborac1 w menu Wybory 2!! na for+za4cba4pl
Promowanie portalu :am prawo wie+zie@
N4 #zia2ania terenowe
Wieszanie plakat/w Kobiety na Wybory
KolportaA materia2/w profrekwencyjnyc1& zak2a+ki0naklejki4
=R.I# LG PII6Kd ]RGNKG-.#RMD

MRCN4 @+ PINDKO PR+5K+-C4RQ;


!# 'zy urz1% jest przystosowany %o potrzeb>
a4 ro%zic8w z %zieGmi3 Vk-cik zabaw0 przewijak itp4W 6GK
Komentarz& ,toliki na korytarzu
b4 os8b starszyc0 i z niepe&nosprawno9ciami3 Vwysoko%@ la+0 po+jaz+ +o miejsca obs2u$i0 krzes2a0
itp4W 6GK
Komentarz& La parkin$u s- miejsca +la niepe2nosprawnyc14
24 'zy *o%ziny pracy urz:%u umo/liwiaj1 za&atwienie spraw r8/nym *rupom mieszkac8w. np# raz w
ty*o%niu wieczorem lub wcze9nie rano. w niekt8re soboty3 6GK3 LIE
Komentarz& =rz-+ jest otwarty o+ 8 +o !K o+ ponie+zia2ku +o pi-tku4

A- 'zy w urz:%zie %zia&a punkt informacyjny lub biuro obs&u*i klienta lub punkt informacyjnyS 6GK3 LIE
Komentarz& :oAna si) zapyta@ w sekretariacie =:4
"# 'zy urz1% na bie/1co u%ost:pnia informacje o swojej %zia&alno9ci3 6GK
Komentarz& La stronie www4rabka4pl 0profilu CN Rabki0 Wie%ciac1 Rabczaskic10 me+iac1 lokalnyc1 oraz NIP
Rabka-.+r/j
,# 'zy w urz:%zie mo/na uzyskaG informacje publiczne
a4
a4 Ho% r:kiI w urz:%zie Rw tym samym %niuF3 6GK
b4 przez telefon3 6GK
c4 przez Internet3 6GK
L# 'zy na spotkanie z burmistrzemBw8jtemBprezy%entem mo/na um8wiG si:>
a4 przez telefon 6GK3 LIE
b4 przez Internet 6GK3 LIE
c4 korespon+encyjnie 6GK3 LIE
+4 osobi%cie 6GK
Komentarz& Lie wia+omo4
'CO=S II - 5M4T@EK MRCO4M I $D$'CE@IE
'4 'zy %oj9cieB%ojaz% %o urz:%u s1 wyraUnie oznakowane3 6GK
V# 'zy prze% bu%ynkiem jest o%powie%nia liczba
a4 miejsc parkin*owyc0 %la samoc0o%8w 6GK
b4 stojak8w na rowery 6GK3 LIE
Rower moAna przypi-@ +o p2otu przy =:4
*4 'zy *o%ziny otwarcia urz:%u i poszcze*8lnyc0 wy%zia&8w s1 wypisane na zewn1trz urz:%u Rnp# na
%rzwiac0F3 6GK
!4 'zy urz1% posia%a wyposa/enie u&atwiaj1ce /ycie interesantom> toaleta. punkt ksero. krzes&a itp#3 6GK
!!4 'zy kasa urz:%u jest otwarta przez ca&y czas przyjmowania interesant8w3 6GK
!24 'zy tablica o*&osze w urz:%zie jest wi%oczna. a zamieszczane na niej informacje czytelne3 6GK
!J4 'zy %ruki i formularze urz:%owe mo/na pobraG w miejscac0 innyc0 ni/ bu%ynek urz:%y 3 6GK
Komentarz& La www4rabka4pl
'CO=S III - $5?WMA+ W 5M4T@KM MRCO4M
!"4 'zy w urz:%zie s1 u%ost:pnione w wi%ocznym miejscu informacje o %y/urac0&
a4 ra%nyc0 6GK
b4 burmistrzaBw8jtaBprezy%enta 6GK
Komentarz& Informacje s- ko2o sekretariatu Ra+y :iasta a burmistrz informacja na +zienniku po+awczym
!,# 'zy pracownicy urz:%u>
a4 nosz1 i%entyfikatory3 6GK
b4 c0:tnie u%zielaj1 pomocy3 6GK
!K4 'zy takie sprawy jak o%pis 9wia%ectwa uro%zenia. z*&oszenie %zia&alno9ci *ospo%arczej mo/na
za&atwiG Ho% r:kiI Rczyli po%czas je%nej wizytyF w urz:%zie3 6GK
!'4 'zy mo/na telefonicznie spraw%ziG na jakim etapie za&atwiania jest sprawa3 6GK
!84 'zy interesanci s1 informowani. ile czasu zajmie za&atwienie %anej sprawy3 6GK
!*4 'zy op&ata za kopie %okument8w zawieraj1cyc0 informacje publiczne o%powia%a kosztowi ic0
wykonania3 6GK
24 'zy w sie%zibie urz:%u &atwo znaleUG informacje o trybie sk&a%ania skar* i wniosk8w3LIE
2!4 'zy urz1% jest otwarty na obs&u*: cu%zoziemc8w3 6GK3 LIE S
'CO=S IV - $5?WMA+ I@DER@ED$W+
22# 'zy na stronie 5iuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej urz:%u &atwo znaleUG>
a4 aktualne informacjeS 6GK
b4 informacje jak za&atwiG konkretn1 spraw:3 6GK
c4 niezb:%ne %ruki i formularze3 6GK
+4 aktualne zarz1%zenia w8jtaBburmistrza3 LIE
e4 uc0wa&y ra%y *minyBmiasta3 6GK
f4 informacje o trybie sk&a%ania skar* i wniosk8w3 LIE

2J4 'zy strona internetowa urz:%u jest przystosowana %o potrzeb os8b s&abowi%z1cyc0 i
niewi%z1cyc03 6GK3 LIE
2"4 'zy urz1% posia%a elektroniczn1 skrzynk: po%awcz1 Rna swojej stronie lub na stronie e-PM+P P
elektronicznej platformy us&u* a%ministracji publicznejF3 6GK
294 'zy mo/na za po9re%nictwem Internetu spraw%ziG na jakim etapie za&atwiania jest sprawa3 6GK
Komentarz& .a pomoc- e-urz)+u Rabka-.+r/j
2L# 'zy na stronie internetowej urz:%u mo/na znaleUG informacje o %y/urac0
a4 ra%nyc0 6GK
b4 burmistrzaBw8jtaBprezy%enta LIE
,prawoz+anie kocowe Gkcji :asz ;2os0 :asz Wyb/r 2!2 ] .a+ania
#ost)pni Ra+ni i #ost)pne ,esje Ra+y z2oAone przez Corum R+zawka

S%rawozdanie ko:"owe Jk"!i Masz 'os# Masz Wy(r 2012 ; *adania 0ost4%ni Radni i
0ost4%ne Ses!e Rady zo>one %rzez Forum Rdzawka
,PRGWF.#GLIE KFb(FWE
Gkcji :asz ;2os0 :asz Wyb/r 2!2
.a+ania #ost)pni Ra+ni i #ost)pne ,esje Ra+y
,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka
2*4!!42!2

Cormularz sprawoz+ania
!4 Lazwa or$anizacji& ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka
24 #ata przes2ania sprawoz+ania cz-stkowe$o& 2*4K42!2
J4 6elefon kontaktowy& '88 '"8 82
"4 Fsoba +o kontaktu & :ateusz W/jtowicz0 '88 '"8 82 0 r+zawian!Tinteria4pl
94 ;mina i miejscowo%@ obj)ta +zia2aniami akcji :asz ;2os0 :asz Wyb/r& Rabka-.+r/j
K4 Partnerstwo i wsp/2praca z innymi po+miotamiV instytucje0 $rupy ] prosimy o po+anie0 je%li takie partnerstwo
istniejeW 4
KolportaA materia2/w +o :iejskiej Niblioteki Publicznej w Rabce-.+r/j
'4 #zia2ania po+j)te w ramac1 akcji :asz ;2os0 :asz Wyb/r ] prosimy o opisanie wszystkic1 +zia2a0 kt/re
po+j)li Pastwo0 po przyst-pieniu +o akcjiV ankiety3 son+y3 spotkania0 it+4W 4
!8 marca 2!2 ] utworzenie menu :asz ;2os :asz Wyb/r 2!2
2 marca 2!2-analiza sytuacji
K maja 2!2 ] utworzenie :o+elu Komunikacji w $minie Rabka-.+r/j
!2 czerwca 2!2 ] przekazano pisma w sprawie akcji :asz ;2os :asz Wyb/r 2!2 +o Przewo+nicz-cej Ra+y
:iasta Rabka-.+r/j :arii ;/rnickiej Frze2 oraz Nurmistrz :iasta Rabka-.+r/j Pani Ewy Przyby2o
!2 czerwca 2!2- przekazano Karty Praw :ieszkaca +o :iejskiej Nibliotece Publicznej w Rabce-.+r/j
!8 czerwca 2!2 ]=rz-+ :iasta Rabka-.+r/j +o+a2 zak2a+k) w NIP -#yAury Ra+nyc1
29 czerwca 2!2- rozmowa z Przewo+nicz-c- Ra+y :iasta Rabka-.+r/j o akcji4
Wrzesie 2!2-przekazanie szko2om pakietu o e+ukacji obywatelskiej4
Wrzesie 2!2- w celu zwi)kszenia przejrzysto%ci naszyc1 +zia2a publikujemy w NIP CR informacje kierowane w
ramac1 akcji +o urz)+/w4
Promujemy ^ 28 wrze%nia 2!2 r4 po+ a+resem 1ttps&33eurza+4rabka4pl3eurza+ uruc1omiona zosta2a nowa
platforma celem komunikacji elektronicznej mieszkac/w z =rz)+em :iejskim w Rabce-.+roju4 :ieszkacy maj-
+ost)p +o bu+Aetu on-line 2" $o+ziny na +ob)0 bu+Aet jest co+ziennie aktualizowany4
PaU+ziernik 2!2- prace na+ Corum Rabczaskic1 Fr$anizacji Pozarz-+owyc1 i ,po2ecznyc1VCRFPI,W
" paU+ziernik 2!2- przekazanie uwa$ i propozycji +o pro$ramu wsp/2pracy
PaU+ziernik 2!2-przy2-czenie si) +o za+a =rz-+ na Pi-tk) oraz (o si) b)+zie +zia2o w naszej $minieS
<istopa+ 2!2-sprawoz+anie z rocznyc1 +zia2a4
84 Ilo%@ os/b zaan$aAowanyc1 w realizacj) za+ania K
*4 =+zia2 w2a+z samorz-+owyc1 ] prosimy o wskazanie os/b0 kt/re wspiera2y Pastwa +zia2ania i by2y w nie
zaan$aAowane4
Rozmowa z Pani- Przewo+nicz-c- Ra+y :iejskiej
!4 W przypa+ku0 or$anizowanyc1 przez Pastwa spotka z mieszkacami0 prosimy o po+anie +aty spotkania0
tematu spotkania0 kto by2 or$anizatorem0 ilu by2o mieszkac/w oraz kto mo+erowa2 to spotkanie4
!!4 W jaki spos/b zrealizowali Pastwo za+anie #ost)pni Ra+niS (1cieli%my rozpozna@ formy kontaktu ra+nyc1 z
mieszkacami4 !8 czerwca 2!2 zosta2a +o+ana zak2a+ka w NIP #yAury Ra+nyc14
:amy +ost)pne nast)puj-ce formy kontaktu z ra+nymi&
!4Informacja w NIP Rabka ]zak2a+ka XY#yAury Ra+nyc1YY
24,kierowanie pisma +o ra+ne$o3ej na +ziennik po+awczy =rz)+u :iasta i ;miny w Rabce-.+r/j
J4Przes2anie e-majla +o ra+ne$o3ej na a+res ra+aTrabka4pl w temacie po+aj-c +o 0kt/re$o ra+ne$o3ej jest
skierowana wia+omo%@4
"4Kontakt z ra+nym3- na swoim terenie
94Wobec niskie$o zainteresowania sta2ymi +yAurami0 moAna si) um/wi@ z ra+nym3- w urz)+zie przez sekretariat
Ra+y :iasta Rabka-.+r/j w $o+zinac1 przy =rz)+u4
K4Kontakt telefoniczny z ra+nym poprzez ,ekretariat Ra+y :iasta4
'4Przes2a@ pismo poprzez platform) E-Paup za pomoc- formularza ,kar$i0 wnioski0 zapytania +o urz)+u
84Pani Przewo+nicz-ca Ra+y :iasta jest +ost)pna opr/cz +yAuru 0praktycznie ca2y czas w czasie pracy urz)+u4
!24 W jaki spos/b zrealizowali Pastwo .a+anie #ost)pne ,esje Ra+yS
Gnaliza #ost)pne sesje Ra+y w Rabce-.+r/j
- sesje s- otwarte i +ost)pne +la kaA+e$o
- strona urz)+u opisuje niekt/re elementy sesji Ra+y :iasta
- portal $orce2"4pl opisuje niekt/re sesje Ra+y :iasta
- na rabka4pl i NIP Rabka-.+r/j s- publikowane informacje o na+c1o+z-cej sesji
- na $orce2"4pl s- publikowane zaproszenia na najbliAsz- sesj)4
!J4 (o uwaAaj- Pastwo za swoje najwi)ksze osi-$ni)cie w +otyc1czasowej realizacji za+a w ramac1 Gkcji
:asz ;2os0 :asz Wyb/rS
Lajwi)kszym osi-$ni)ciem 0patrz-c w perspektywie pocz-tku u+zia2u Corum R+zawka w akcji o+ 28 roku jest
to 0Ae wzrasta zainteresowanie mieszkac/w samorz-+em lokalnym4
Powstaj- nowe stowarzyszenia0 portale lokalne0 $azety prowa+zone przez stowarzyszenia4
!"4 Dak oceniaj- Pastwo zaan$aAowanie mieszkac/w w +zia2ania zwi-zane z akcj-S
V!- brak zaan$aAowania0 2- niskie zainteresowanie0 J- tru+no powie+zie@0 "- +ostrze$am zainteresowanie0 9-
bar+zo +uAe zaan$aAowanie W
! 2 J " e 9
!94 #o+atkowe uwa$i4
W przysz2ym roku w :a2opolsce b)+zie nowy NIP4
1ttp&33malopolskie4pl3Informatyka3Inicjatywy3Si+[229
oraz na blo$u projektu po+ a+resem 1ttp&33ruemalopolska4blo$spot4com3
Qr/+2o& Informacja publiczna z =rz)+u :arsza2kowskie$o Wojew/+ztwa :a2opolskie$o
Przyszli ra+ni s- tuA obok ciebie^ .nasz ic1S Przekonaj ic1S

;rupa Lieformalna Corum R+zawka bierze u+zia2 w kampanii Przyszli ra+ni s- tuA obok ciebie^ .nasz ic1S
Przekonaj ic1S7 0kt/ra ma zwr/ci@ uwa$) mieszkac/w $miny0 Ae w ic1 s-sie+ztwie s- potencjalni kan+y+aci na
+obryc1 ra+nyc14Prowa+zone jest plakatowanie $miny0kolportaA materia2/w m4in w :iejskiej Nibliotece Publicznej
w Rabce0na terenie $miny4W :iejskiej Nibliotece Publicznej znaj+uj- si) J e$zemplarze GN( ,amorz-+u
6erytorialne$o Pora+nik Lie 6ylko #la Ra+nyc1
(elem kampanii 5:asz $2os0 masz wyb/r7 jest zwr/cenie uwa$i Polak/w na na+c1o+z-ce wybory samorz-+owe i
u%wia+omienie im0 jaki maj- wp2yw na co+zienne Aycie w lokalnej spo2eczno%ci4 W kocu to o+ wybranyc1 przez
obywateli ra+nyc10 burmistrz/w0 w/jt/w0 prezy+ent/w zaleAy otaczaj-ca ic1 rzeczywisto%@4
Prze+ wyborami samorz-+owymi koalicja przeprowa+zi +wie o+s2ony kampanii 5:asz $2os0 masz wyb/r74
Pierwsza ma sk2ania@ +o korzystania z bierne$o prawa wyborcze$o0 za% +ru$a zac1)ca@ +o o++ania
%wia+ome$o $2osu w wyborac14 W ten spos/b c1cemy zwr/ci@ uwa$) na istot) tyc1 wybor/w ] przecieA kaA+y z
nas moAe przyczyni@ si) +o zmiany nasze$o najbliAsze$o otoczenia0 zar/wno poprzez swoj- kan+y+atur)0 jak i
o++anie $2osu4
_as2o pierwszej o+s2ony kampanii brzmi 5Przyszli ra+ni s- tuA obok ciebie^ .nasz ic1S Przekonaj ic1S7 i ma
zwr/ci@ uwa$) mieszkac/w $min0 Ae w ic1 s-sie+ztwie s- potencjalni kan+y+aci na +obryc1 ra+nyc10 tylko
cz)sto brakuje im motywacji0 by startowa@ w wyborac14 Warto zatem zac1)ci@ ic1 +o kan+y+owania i przekona@
o swoim poparciu4
W ten spos/b lokalni0 cz)sto nieformalni li+erzy b)+- mo$li mie@ realny wp2yw na sprawy swojej spo2eczno%ci4
#ru$a o+s2ona kampanii wystartuje tuA prze+ wyborami i b)+zie zac1)ca@ Polak/w +o %wia+ome$o o++ania
$2osu4 Bwia+omy $2os to ten0 kt/ry zosta2 o++any po uprze+nim poznaniu kan+y+ata i je$o +otyc1czasowej
+zia2alno%ci oraz wizji rozwoju je$o miejscowo%ci4 PoniewaA te osoby przez najbliAsze cztery lata b)+-
+ecy+owa@ o naszym najbliAszym otoczeniu i +ysponowa@ pieni)+zmi naszyc1 samorz-+/w0 warto +obrze
przemy%le@ swoj- +ecyzj)4
(o kan+y+at3kan+y+atka na ra+ne$o wie+zie@ powinienS
.estaw materia2/w przy+atnyc1 kaA+emu wyborcy4
.osta@ ra+n-3ra+nymS ,praw+U0 czy b)+ziesz w tym +obra3+obry
;rupa Lieformalna Corum R+zawka na :asz ;2os :asz Wyb/r

D)zyki obce

Polecane strony +o nauki j)zyk/w obcyc1&


!41ttp&33www4cmcproject4it3cmcproject3start4asp
241ttp&33www4eu-intercompre1ension4eu3
J41ttp&33europensemble4cr+p-nantes4eu3
"41ttp&33www4feel4>+u4lt3
941ttp&33www4learnin$bymo>in$4eu3
K41ttp&33www4lin$olan+4net3intro24p1p
'41ttp&33www4lin$uanet-europa4or$3plus3welcome41tm
841ttp&33www4lolipop-portfolio4eu3
*41ttp&33www4lost-in4info3
!41ttp&33www4missioneurope4eu3
!!41ttp&33www4oneness4>u4lt3
!241ttp&33www4si$nsint1ecity4net3
Corum R+zawka wobec G(6G

Forum Rdzawka wo(e" J-DJ


Ftrzymali%my o+powie+A RPF wobec G(6G4
Lasza petycja !"232!2 z2oAona +o Komisji Europejskiej wobec G(6G b)+zie rozpatrzona4Punkt !"4 Petycje
#nia * marca 2!2 <inijka 9
:F#E< KF:=LIKG(DI W ;:ILIE Rabka-.+r/j

7$4EJ K$7M@IK+';I W A7I@IE Rabka-C%r8j


!# ?trona internetowa Mrz:%u AminyB7iasta www#rabka#pl
] jest re$ularnie aktualizowana0 na kt/rej po+wieszane s- informacje o kaA+ej sesji Ra+y ;miny0 z o+no%nikami
+o Niuletynu Informacji Publicznej0 $+zie moAna znaleU@ szcze$/2owe informacje i +okumenty
- informacje o pracac1 ra+y Vnp4 terminy i porz-+ek obra+W z moAliwo%ci- uczestnictwa
mieszkac/w w sesjac1 ra+y $miny
2# ?amorz1%owcy P kontakt z prze%stawicielami w&a%z>
- po+anie a+resu mailowe$o +o Pani Nurmistrz burmistrzTrabka4pl
- a+resy mejlowe i telefony NIP oraz rabka4pl
(# 5iuletyn Informacji Publicznej &
- z zak2a+k-0 $+zie prezentowane s- interpelacje0 zapytania ra+nyc1 i o+powie+zi na nie w NIP
- zapowie+zi i nowo%ci w NIP-ie pezez R,,
"# Dablice informacyjne>
- o+powie+nia ilo%@ i +o$o+na lokalizacja tablic powinna zapewni@ 2atwy +ost)p +o informacji
wszystkim mieszkacom bez konieczno%ci wybierania si) specjalnie w ic1 pobliAe
- zakres informacyjny - na tablicy powinno by@ czytelnie po+ane jakie$o typu informacje s- na
tablicy +opuszczalne oraz kto za nie o+powia+a
,# 7e%ia - zaan*a/owanie lokalnyc0 me%i8w %o promowania mec0anizm8w komunikacji z
samorz1%em. poprzez>
- profil Rabki-.+r/j na portalu spo2eczno%ciowym -Cacebook
L# Pora%nika Interesanta>
- Dak za2atwi@ spraw) w =rz)+zie
- ,tawki po+atkowe na 2!2
F nas

F nas
,amorz-+ Rabka .+r/j

Casoby mieszkaniowe *miny


=c1wa2a w sprawie pro$ramu $ospo+arowania mieszkaniowym zasobem $miny3w sprawie wyo+r)bnienia zasobu
mieszkaniowe$o3w sprawie zasa+ $ospo+arowania0 uAytkowania- ``3!!23!2 z J!4!242!!
Dest ewi+encja 4=c1wa2a w sprawie zasa+ wynajmowania lokali mieszkalnyc13socjalnyc1
``3!!23!24 Dest zapis +ot4 najemc/w lokali0 kt/rzy maj- utru+niony +ost)p +o swoic1 lokali z powo+/w
z+rowotnyc14
Wynajem krewnym i powinowatym pracownik/w- urz-+ nie ma takic1 informacji0 wykaz najemc/w znaj+uje si) u
a+ministratora -.ak2a+ ;ospo+arki :ieszkaniowej
Info& 1ttp&33www4stanczyk4or$4pl3otwarte-+ane3
7&o%zie/owa Ra%a 7iasta
$kres funkcjonowania> 2J-2*
$piekun Ra%y 7&o%zie/owej Rwraz z kontaktowym numerem telefonu i a%resem e-mailF>
2K r4 - Grletta :ientkowska - pe2nomocnik Nurmistrza +s4 :2o+zieAy +o 2* r4 - Doanna <elek - #yrektor
:iejskie$o F%ro+ka Kultury w Rabce-.+roju
Powo%y zaprzestania %zia&alno9ci> Nrak zainteresowania m2o+zieAy problematyk- samorz-+ow- i braku li+era0
kt/ry m/$2by uaktywni@ %ro+owisko4
Info& 1ttp&33www4stanczyk4or$4pl3otwarte-+ane3

I K+4E@';+ R+4T 7I+?D+ R+5K+ P C4RQ; !KK - !KK"
Nurmistrz :iasta& Witol+ Wn)k0 Dan Wieczorkowski4
.ast)pcy Nurmistrz/w& ,tanis2aw Romaniuk0 :ieczys2aw :atusik0 D/zef Oopata4
,ekretarz& No$umi2a ,kawska0 :aria #aszkiewicz4
,karbnik - :aria Nu+yn4
Ra+ni& !4 Kazimierz Nator0 24 ,tefan Nie+ro0 J4 :aria (zyAowicz0 "4 Dan ;aik0 94 %4p4 :arian ;orczyski e0 K4
W2a+ys2aw _abura0 '4 _elena D)+rasiak0 84 .+zis2aw Koc1anowicz0 *4 ,tanis2aw Ko2o+ziej0 !4:ieczys2aw
Kossek0 !!4,tanis2aw Kwak0 !24%4p4 Danusz O)czyski e0 !J4D/zef Oopata0 !"4 %4p4 Derzy :uniak e0 !94Gnna
Flszyska0 !K4 %4p4 Dan Papierz e0 !'4Kazimierz Pranica0 !84Cranciszek Rapacz0 !*4.uzanna Ro$owiec0 24D/zef
,kawski0 2!4 :arian ,zot0 224Kazimierz ,zcz)%niak0 2J4 Witol+ Wn)k0 2"4 (zes2aw W/jtowicz0 294 ,tanis2aw
.aj-c0 2K4 Kazimierz .apa2a4
,o2tysi& %4p4 (1robak Cranciszek ] R+zawka0 Rapacz (zes2aw ] Ponice0 (eremu$a Dan ] (1ab/wka4
Przewo+nicz-cy Komitet/w Fsie+lowyc1& Bmietana .bi$niew - .aryte0 Oopata D/zef ] ,2one0 %4p4Rola W2a+ys2aw
- O)$i0 ,roka Piotr ] Frkana0 aarnowski E+war+ - Rynek0 ,zewczyk E+war+ ] ,-+ecka0 D)+rasiak _elena ]
(entrum0 Gurita-Pi-tkowski .bi$niew - Lowy Bwiat4
II K+4E@';+ R+4T 7I+?D+ R+5K+ P C4RQ; !KK" P !KKV
Nurmistrz :iasta& Dan Wieczorkowski0 Dan Pyka
.ast)pcy Nurmistrz/w& Dan Pyka0 Gntoni Rapacz4
,ekretarz - :aria #aszkiewicz4
,karbnik& :aria Nu+yn0 ElAbieta Ko%cielniak4
Ra+ni& !4 :aria (zyAowicz0 24 Ryszar+ #omara+zki0 J4 Ewa #ubrowska0 "4 G+am _aza0 94 Wojciec1 Iskrzycki0 K4
D/zef Oopata0 '4 G+am :alacina0 84 %4p4 Dacek :i%kowiec e0 *4 Dan Porzycki0 !4Gntoni Rapacz0 !!4.uzanna
Ro$owiec0 !24Ewa ,zajner0 !J4 ,tanis2aw ,ienkowiec0 !"4Wojciec1 ,ka2ka0 !94 D/zef ,kawski0 !K4No$us2aw
,roka0 !'4Nronis2aw ,tac1nik0 !84Pawe2 ,tojowski0 !*4Gn+rzej 6ejza0 24 Kazimierz 6eper0 2!4 Dan
Wieczorkowski0 224 Kazimierz .apa2a0 2J4 .bi$niew amu+a0 2"4 D/zefa aurek4
,o2tysi& %4p4 (1robak Cranciszek ] R+zawka0 Rapacz Gntoni ] R+zawka0 Iskrzycki Wojciec1 ] Ponice0
#omara+zki Ryszar+ ] (1ab/wka4
Przewo+nicz-cy Komitet/w Fsie+lowyc1& .apa2a Kazimierz ] .aryte0 .uber Krystyna ] ,2one0 .aj-c 6omasz ]
,2one0 ,tefaniak W2a+ys2aw ] O)$i0 aurek E+war+ ] 6raczyk/wka0 ;oz+ecki ,tanis2aw ] Frkana0 6okarczyk
Eu$eniusz ] ,-+ecka0 Kurek Emil ] ,-+ecka0 :ajc1rzak :a2$orzata ] (entrum0 Krasiski Clorian - Lowy Bwiat4
III K+4E@';+ R+4T 7I+?D+ R+5K+ P C4RQ; !KKV P 22
Nurmistrz :iasta& Eli$iusz :y%liwy0 D/zef ,kawiaczyk4
.ast)pca Nurmistrza& Ryszar+ #omara+zki4
,ekretarz - :aria #aszkiewicz4
,karbnik - ElAbieta Ko%cielniak4
Ra+ni& !4 Ryszar+ #omara+zki0 24 Ewa #ubrowska0 J4 Krzysztof Cilas0 "4 W2a+ys2aw _abura0 94 Wojciec1
Iskrzycki0 K4 :arian <eszczyski0 '4 Gn+rzej Oopata0 84 D/zef Oopata0 *4 #orota :ajerczyk0 !4 ,ebastian :ato$a0
!!4 ,tanis2aw :i%kowiec0 !24 Eli$iusz :y%liwy0 !J4 Piotr Lowak0 !"4 ,zczepan Fleksy0 !94 Doanna Pa2ka0 !K4
Gntoni Rapacz0 !'4 (zes2aw Rapacz0 !84 Ewa Rutkowska0 !*4 D/zef ,kawiaczyk0 24 Pawe2 ,tojowski0 2!4 Dan
,yrek0 224 (ezary ,ysiak0 2J4 :arek ,zarawarski0 2"4 :ic1a2 amu+a4
,o2tysi& Rapacz Gntoni ] R+zawka0 Rapacz (zes2aw ] Ponice0 #omara+zki Ryszar+ ] (1ab/wka0
Przewo+nicz-cy Komitet/w Fsie+lowyc1& .apa2a Kazimierz ] .aryte0 W/jciak Dan ] ,2one0 6eper Kazimierz ]
O)$i0 aurek E+war+ ] 6raczyk/wka0 W/jcik Ewa ] Frkana0 Kaczor Dan ] Rynek0 Oopata Danusz ] ,-+ecka0
W)clewicz Kazimierz ] (entrum0 %4p4,zczypior Danina - Lowy Bwiat4
IV K+4E@';+ R+4T 7I+?D+ R+5K+ P C4RQ; 22 P 2L
Nurmistrz :iasta& Gntoni Rapacz4
.ast)pca Nurmistrza& 6a+eusz W/jciak4
,ekretarz - :aria #aszkiewicz4
,karbnik& ElAbieta Ko%cielniak0 G$nieszka Pac1olarz4
Ra+ni& !4 Ewa #ubrowska0 24 Ryszar+ #omara+zki0 J4 %4p4 6a+eusz ;2o+ek e0 "4 Ewa Kiersztyn0 94 W2o+zimierz
Kuta ] O)czyski0 K4 D/zef Oopata0 '4 ,tanis2aw :i%kowiec0 84 (zes2aw Rapacz0 *4 Gnna Rola0 !4Ewa
Rutkowska0 !!4Pawe2 ,tojowski0 !24:arek ,zarawarski0 !J4Wal+emar .aj-c0 !"4:ic1a2 amu+a0 !94E+war+
aurek4
,o2tysi& Rapacz #orota ] R+zawka0 Pukalski :ieczys2aw ] Ponice0 #omara+zki Ryszar+ ] (1ab/wka0
Przewo+nicz-cy Komitet/w Fsie+lowyc1& Kubo :arian ] .aryte0 VOapczyskaW ,kawska Danina ] ,2one0
6raczyk Ryszar+ ] O)$i0 ;/rnicka-Frze2 :aria ] 6raczyk/wka0 ,zarawara ElAbieta ] Frkana0 ,arka Dan ] Rynek0
Oopata Danusz ] ,-+ecka0 Durzak 6a+eusz ] (entrum0 Kopytek Derzy - Lowy Bwiat4
V K+4E@';+ R+4T 7I+?D+ R+5K+ P C4RQ; 2L P 2!
Nurmistrz :iasta& Ewa Przyby2o4
.ast)pca Nurmistrza& Robert W/jciak4
,ekretarz - :aria #aszkiewicz4
,karbnik& G$nieszka Pac1olarz0 ;raAyna #ziec1ciowska4
Ra+ni& !4 Ewa #ubrowska0 24 <u+wik ;acek0 J4%4p46a+eusz ;2o+ek0 "4 :aria ;/rnicka ] Frze20 94 Gnna ;ut0 K4
Wojciec1 Kusiak0 '4 ,tanis2aw :i%kowiec0 84 :ieczys2aw Pukalski0 *4 Piotr Rabski0 !4 Gnna Rola0 !!4 Dan ,arka0
!24:a2$orzata ,roczyska0 !J4 ElAbieta ,zarawara0 !"4Ewa W/jcik0 !94Nernar+a Renata aaczek0 !K4 E+war+
aurek4
,o2tysi& Kwak ,tanis2aw ] R+zawka0 Cilas D/zef ] R+zawka0 Pukalska Katarzyna ] Ponice0 .embal Dacek ]
(1ab/wka0
Przewo+nicz-cy Komitet/w Fsie+lowyc1& .apa2a Kazimierz ] .aryte0 Nryniarski ;rze$orz ] ,2one0 ,roka Robert
] O)$i0 Parz-tka ;rze$orz ] 6raczyk/wka0 Rusiecka Iwona ] Frkana0 Wojtyczko Gnna ] Rynek0 ,a+2owski
(zes2aw ] ,-+ecka0 .ac1wieja Wiktor ] (entrum0 Kopytek Derzy - Lowy Bwiat4
VI K+4E@';+ R+4T 7I+?D+ R+5K+ P C4RQ; 2! P 2!"
Nurmistrz :iasta& Ewa Przyby2o4
.ast)pca Nurmistrza& Robert W/jciak4
,ekretarz - :aria #aszkiewicz4
,karbnik& ;raAyna #ziec1ciowska
Ra+ni& G+am (zyszczo
:aria Karolina ;/rnicka-Frze2
,tanis2aw :ic1a2 Kiersztyn
Dan :aciej Kwatyra
:ic1alina ,tanis2awa :aciuszek
Gn+rzej Roman P)+zim-A
:ieczys2aw Pawe2 Pukalski
,tefan Rapacz
:ic1a2 G+am Ro$owiec
(zes2aw ,a+2owski
Dan ,ur/wka
ElAbieta ,zarawara
D/zefa Bmietana
Ryszar+ 6raczyk
Nernar+a Renata aaczek
,o2tysi& ,o2tys wsi (1ab/wka - W+/wka Renata0,o2tys wsi Ponice - Pukalska Katarzyna 0,o2tys wsi R+zawka -
Cilas D/zef
Przewo+nicz-cy Komitet/w Fsie+lowyc1 & 5.aryte7 Kusiak Gn+rzej - Przewo+nicz-cy 05,2one7 Nryniarski
;rze$orz - Przewo+nicz-cy 06raczyk/wka7-.ac1ara :aria - Przewo+nicz-cy 4
5Lowy Bwiat70Kopytek Derzy - Przewo+nicz-cy4 5(entrum7-.ac1wieja Wiktor - Przewo+nicz-cy4
5Frkana7Kwiatkowski Danusz - Przewo+nicz-cy45O)$i7 0 ,roka Robert - Przewo+nicz-cy4
5Rynek70Wojtyczko Gnna - Przewo+nicz-cy4 RR,-+ecka70,a+2owski (zes2aw - Przewo+nicz-cy
Qr/+2o& rabka4pl i NIP Rabka
E6: Rabka 2!J

9DM Ra(ka
2K maja o $o+zinie !J& w kompleksie =z+rowiska Rabka ,4G Rabczaski .+r/j oficjalnie rozpocz)li%my
Europejski 6y+zie :2o+zieAy w Rabce ] .+roju4
#zie inau$uracyjny wy+arzenia rozpocz)2o spotkanie z Panem Piotrem Wolskim ] attac1f prasowym Niura
Informacyjne$o Parlamentu Europejskie$o w Polsce0 kt/ry opowie+zia2 o +zia2alno%ci oraz korzy%ciac10 jakie
czerpi- pastwa naleA-ce +o =nii Europejskiej4
Last)pnie uczestnicy0 w kameralnyc1 $rupkac10 po+ okiem mo+erator/w mieli za za+anie stworzenie mo+elu
przyk2a+ne$o0 aktywne$o obywatela4
La koniec uczestnicy wyrazili swoje oczekiwania wz$l)+em E6:Yowyc1 warsztat/w4 V Qr/+2o& E6: Rabka W
Cobacz wi:cej na >
1ttp&33etm2!J4pl3
1ttps&33www4facebook4com36H#.IEL4:<F#H(_42!J4RGNKG
F nas

Witaj &W
Lazwa pe2na& ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka
Lazwa skr/cona& Corum R+zawka
Corma prawna& stowarzyszenie zwyk2e
G+res&
R+zawka !
J"-' Rabka-.+r/j
Lr4rejestru& $R#,!!#K#2!!#+4 Wpis +o rejestru ewi+encji stowarzysze !*4!242!! ,tarosty Lowotarskie$o
RE;FL& !22"L(L"2 Wpis +o rejestru 2!4!242!!
LIP& nie posia+amy we+2u$ roz+zia2 II g 8 Re$ulaminu CR
www& 1ttp&33www4for+za4cba4pl3
E-mail& r+zawian!Tinteria4pl
6el4kom& '88 '"8 82
(z2onkostwo&
!W F+ !!4!42!2 Corum R+zawka jest partnerem Krajowej ,ieci Fbszar/w Wiejskic1
2W (z2onek Koalicji Proste ;ranty
JW (z2onek F$/lnopolskiej Koalicji na rzecz Nezpieczestwa #zieci w Internecie
"W ,y$natariusz Karty Etycznej Pozarz-+owyc1 Fr$anizacji Ekolo$icznyc1
9W ,y$natariusz Karty R/Anoro+no%ci
KW F+ !'4!42!J jeste%my cz2onkiem zwyczajnym FCFP
_istoria4
Lasza $rupa na pocz-tku zwa2a si) Lieformalne Internetowe PCorum R+zawkaP4 Ny2o to Corum0 kt/re powsta2o
pierwotnie jako Corum R+zawka na portalu fora4pl 8 <ipca 28r4 z za+aniem informowania mieszkac/w o
R+zawce4Fpr/cz forum powsta2a teA nasza $rupa0po je$o rozwi-zaniu 4,kupili%my si) na +zia2aniac10kt/rymi
obecnie si) zajmujemy4
Fbecna nazwa to Corum R+zawka0wzi)2a si) o+ Corum Romanum0kt/ry by2 politycznym i towarzyskim o%ro+kiem
staroAytne$o Rzymu (1cemy0Aeby Corum R+zawka by2o takim miejscem w R+zawce4
!K4!!42!2 zebranie za2oAycielskie powo2a2o ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka4.osta2o one
zarejestrowane !*4!242!! przez ,tarost) Lowotarskie$o nr4 FR49!!4*42!!4G#
2!4!242!! otrzymali%my numer RE;FL !22"KJK"2
F+ " <ute$o 2!r4 +o J maja 2!J by2a poprze+nia wersja strony4 F+ J! maja 2!J mamy now- stron)0t-
kt/r- prze$l-+asz4
Naszymi celami s :
1) nauki, edukacji, o wiaty i wychowania;
2) kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i tradycji;
3) upowszechniania i ochrony wolno ci i praw cz owieka oraz swobd obywatelskich, a tak e
promocji i popierania inicjatyw wspomagaj cych rozwj demokracji;
4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsp pracy mi dzy
spo ecze stwami;
5) wspomagania rozwoju wsplnot i spo eczno ci lokalnych.
6) wsp praca z innymi organizacjami pozarz dowymi oraz grupami nieformalnymi.
7) promowanie inicjatyw i przedsi wzi skierowanych do m odzie y.
8) wspieranie r nych form aktywno ci spo ecznej m odych ludzi.
9) rozwj patriotyzmu, kultywowanie tradycji w rd cz onkw lokalnej spo eczno ci a tak e
przekazywanie im rodzimej historii.
10) promowanie postaw ekologicznych.
11) rozwj edukacji pozaformalnej
12) wspieranie, badania i rozwj organizacji pozarz dowych
13) wspieranie i rozwj wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons
14) wspieranie i rozwj wolontariatu
Wykonane +zia2ania Corum R+zawka w latac1 28-2!"&
!W Kampania P:asz ;2os :asz Wyb/rP 28-2!" w Rabce .+roju0 Ponicac10 R+zawce
2W Kampania Polskiej Gkcji _umanitarnej PKampania Wo+naP 2*32!
JW Kampania profrekfencyjna P' (zerwca P)pek EuropyP 2*r4
Kampania zac1)caj-ca +o u+zia2u w wyborac1 ' czerwca 2* +o Europarlamentu wykonana wsp/lnie z <iceum
F$/lnokszta2c-cym im4 Bwi)tej Ro+ziny w Rabce .+roju
"W Kartki +o Przewo+nicz-ce$o Komisji Europejskiej -2*r4
9W Kampania RG.E: 8*h* - 2*r4
Kampania ukazuj-ca rol) roku !*8*r4 wykonana wsp/lnie z <iceum F$/lnokszta2c-cym im4 Bwi)tej Ro+ziny w Rabce
.+roju4
KW Kampania Parkin$owa 2*r
'W CGIR P<GH-2*r
8W #zie Nez Cutra 2*r
*W Wolny 6ybet 2!-2!J
!W;+ziekolwiek b)+ziesz za$2osuj - wybory prezy+enckie 2!

Ko%eks etyki ?towarzyszenia zwyk&e*o 6orum R%zawka
przyj)ty 84!42!2 przez Walne .ebranie4
na po+stawie ko+eksu etyki ,towarzyszenia <i+er/w <okalnyc1 ;rup Fbywatelskic1
Preambu2a
:y0 cz2onkowie CR0 %wia+omi wa$i po+ejmowanyc1 przez nas +zia2a na rzecz rozwoju lokalne$o0 +obrowolnie
przyjmujemy niniejszy Ko+eks Etyki i +eklarujemy wype2nianie je$o postanowie4
Lasz cel&
(elami ,towarzyszenia jest rozw/j spo2eczestwa obywatelskie$o0 spo2eczno%ci lokalnej i or$anizacji
pozarz-+owyc14
Lasze po+stawowe zasa+y ] +ekalo$ ,towarzyszenia&
6worzymy spo2eczn- or$anizacj)0 kt/ra reprezentuje interesy spo2eczestwa obywatelskie$o i zobowi-zujemy si)
przestrze$a@ nast)puj-cyc1 zasa+&
!4 6raktujemy cz2onkostwo w ,towarzyszeniu jako s2uAb) publiczn- i b)+ziemy +zia2a@ tak0 aby nasza postawa
mo$2a by@ wzorem +la innyc14
24 N)+ziemy +ba@ o rozw/j naszyc1 kompetencji0 rozwija@ wie+z)0 stale si) +oskonali@0 by jak najlepiej
wykonywa@ sw- prac) w s2uAbie publicznej4
J4 N)+ziemy wsp/2pracowa@ ze wszystkimi instytucjami oraz osobami in+ywi+ualnymi0 kt/rym przy%wieca i+ea
rozwoju lokalne$o oraz nasze cele re$ulaminowe4
"4 N)+ziemy otwarci i o+powie+zialni w naszyc1 relacjac1 ze wszystkimi0 z kt/rymi b)+ziemy wsp/2pracowa@4
94 W po+ejmowanyc1 +zia2aniac1 b)+ziemy post)powa@ bezstronnie0 pozostaj-c wolnymi o+ wszelkic1 wp2yw/w
i nacisk/w0 kt/re mo$2yby prowa+zi@ +o +zia2a lub ocen stronniczyc14
K4 Lasze opinie b)+ziemy bu+owa@ na obiektywnyc10 rzetelnie prowa+zonyc1 analizac1 i ba+aniac14
'4 .apewniamy szcze$/2owe i publikowane na czas raporty +otycz-ce naszej +zia2alno%ci wszystkim
zainteresowanym osobom i instytucjom4
84 ,wym prawym0 uczciwym i $o+nym post)powaniem i niena$ann- postaw- etyczn- b)+ziemy bu+owa@
pozytywny wizerunek i prestiA ,towarzyszania4
*4 KaA+e z postanowie ko+eksu etyczne$o b)+zie interpretowane z$o+nie z zapisami Konwencji o Fc1ronie
Praw (z2owieka i Po+stawowyc1 Wolno%ci4
!4 (z2onkowie stowarzyszenia ponosz- o+powie+zialno%@ za +zia2anie swoje0 swoje$o0 w ramac1 +zia2a
in+ywi+ualnyc1 i stowarzyszenia4
!!4 (z2onkowie stowarzyszenia w po+ejmowanyc1 +zia2aniac1 z$o+nie ze swoja specjalizacja +-A- +o uzyskania
jak najwyAszej jako%ci przestrzeni po+ wz$l)+em kulturowym0 estetycznym0 przyro+niczym i krajobrazowym4
!24 Fsoby stowarzyszone0 w po+ejmowanyc1 +zia2aniac1 0 kieruj- si) zasa+ami uczciwej konkurencji i nie
+zia2aj- na szko+) innyc1 L;F 0 +yskre+ytowanie oraz nieuczciw- krytyk)i jako uczestnicy s-+/w konkursowyc1
lub komisji przetar$owyc1 nie an$aAuj- si) w +alsze etapy post)powania w celu wykorzystania pe2nionej funkcji
+o o+niesienia zysku4
Konflikt interes/w
Wiary$o+no%@ ,towarzyszenia zwyk2e$o Corum R+zawka nie moAe by@ po+waAana przez osoby reprezentuj-ce
CR] je$o cz2onk/w0 cz2onki0 wolontariuszy i wolontariuszek ] kt/re 2ami- zasa+y etyczne przez swoje postawy i
+zia2ania4 Fbowi-zkiem kaA+e$o cz2onka i cz2onkini ,towarzyszenia i CR oraz wolontariusza i wolontariuszki jest
unikanie sytuacji konfliktu interes/w4
#zia2alno%@ polityczna i publiczna
Po+j)cie przez cz2onka0 cz2onkini) lub wolontariusza0 wolontariuszk) ,towarzyszenia pracy na kierowniczym
stanowisku w or$anac1 a+ministracji publicznej0 b-+U funkcji we w2a+zac1 partii politycznej0 wyb/r +o sejmu0
senatu0 ra+ je+nostek samorz-+u terytorialne$o0 a takAe kan+y+owanie +o pe2nienia funkcji publicznyc1 w
or$anac1 je+nostek pomocniczyc1 samorz-+u terytorialne$o
V Ra+a so2ecka0 so2tys0 ra+ny $minnyW0 zobowi-zuje +o z2oAenia wniosku o pe2nionej funkcji3kan+y+owaniu i
publikacji informacji w Niuletynie Informacji Publicznej CR i na stronie internetowej CR4
Prezenty i inne korzy%ci
aa+en cz2onek0 cz2onkini ,towarzyszenia oraz oraz wolontariusz0 wolontariuszka ,towarzyszenia nie moAe
przyjmowa@0 prezent/w0 poAyczek0 pieni)+zy ani Aa+nyc1 warto%ciowyc1 rzeczy3 korzy%ci o+ innyc1 or$anizacji
lub os/b prywatnyc10 kt/re mo$- by@ postrze$ane jako pr/ba o$raniczenia niezaleAno%ci ,towarzyszenia4 aa+en
cz2onek0 cz2onkini ,towarzyszenia oraz wolontariusz0 wolontariuszka ,towarzyszenia nie powinien3a oferowa@
prezent/w0 poAyczek0 pieni)+zy ani Aa+nyc1 warto%ciowyc1 rzeczy innym or$anizacjom lub osobom prywatnym
w celu osi-$ni)cia osobistyc1 korzy%ci0 w sytuacjac1 kt/re mo$2yby by@ postrze$ane jako pr/ba przekupstwa lub
2ap/wkarstwa4
#zia2alno%@ na szko+) ,towarzyszenia
(z2onek0 cz2onkini ,towarzyszenia nie moAe pos2u$iwa@ si) szyl+em ,towarzyszenia w spos/b naraAaj-cy je$o
+obre imi) na uszczerbek0 w spos/b nieuprawniony powo2ywa@ si) na man+at ,towarzyszenia b-+U w
jakikolwiek spos/b +zia2a@ na szko+) ,towarzyszenia4
W+raAanie ko+eksu etyki
KaA+y (z2onek i kaA+a cz2onkini CR jest zobowi-zany3a +o wype2niania zasa+ okre%lonyc1 niniejszym ko+eksem
oraz ic1 upowszec1niania4
.miany w Ko+eksie
.miana niniejsze$o Ko+eksu moAe nast-pi@ tylko w +ro+ze uc1wa2y po+j)tej przez Walne .ebranie CR z
inicjatywy je+ne$o z or$an/w ,towarzyszenia lub z inicjatywy cz2onka lub cz2onki4
Przestrze$anie ko+eksu
La+ przestrze$aniem ko+eksu czuwaj- wszyscy cz2onkowie stowarzyszenia4 Lieprzestrze$anie ko+eksu moAe
by@ powo+em wykluczenia spo%r/+ cz2onk/w stowarzyszenia4

Corum R+zawka konsultuje

Corum R+zawka konsultuje


Corum R+zawka konsultuje0akty prawne na mamz+anie4or$4pl
Fto nasze stanowiska&
Projekt za2oAe projektu ustawy o otwartyc1 zasobac1 publicznyc1 3 autor :G(
Popieramy projekt za2oAe projektu ustawy o otwartyc1 zasobac1 publicznyc14
!4Popieramy otwarcie zasob/w wie+zy na otwartyc1 licencjac14
24=+ost)pnienie materia2/w 0kt/re zosta2y wykonane +zi)ki naszym po+atkom jest konieczne0 warto tu zwr/ci@
uwa$) na publikacje i materia2y 0kt/re s- stworzone +zi)ki pomocy $rant/w i +otacji a nie s- obecnie +ost)pne w
sieci4
J4 Ftwarcie LG=KI na obywateli pozwoli skorzysta@ z niej osobom0 kt/re maj- utru+niony +ost)p +o niej m4in4 z
teren/w wiejskic14
"4 .asa+y otwarto%ci powinno szanowa@ prawa autorskie0 embar$o przez pewien okres czasu wy+aje si)
optymalne4
94 Warto przez t- ustaw) uwolni@ wi)cej informacji z samorz-+/w $min0 a z a+ministracji rz-+owej to prze+e
wszystkim ;2/wny =rz-+ ,tatystyczny4
Projekt za2oAe ustawy o poprawie warunk/w %wia+czenia us2u$ przez D,6 3autor :G(
!4 Fbecnie +zia2alno%@ jst jest w znacznym stopniu +eterminowana przez +zia2ania Pastwa0 swobo+a +zia2a
jest w znacznym stopniu o$raniczana przez 2 a nawet potr/jn- sprawoz+awczo%@ +o kilku or$an/w4 Warto to
o$raniczy@4
24 Warto wzmocni@ i ulepszy@ platform) e-paup 0 +o+a@ nowe us2u$i +ostepne z 0kaA+ej $miny 4 =s2u$i0kt/re s-
obecnie jest ic1 za ma2o i nie +o koca przy+atne +la obywatela4
J4 Popieramy wzmocnienie moAliwo%ci wsp/2pracy jst na kaA+ym szczeblu4
"4 #obrowolno%@ 2-czenia jst nie wia+omo czy nie jest iluzj-4 #la mieszkaca waAne by urz-+ by2 jak najbliAej4
94 Elastyczno%@ w strukturze or$anizacyjnej pomoAe w lepszym +ostosowaniu jst +o obecnyc1 warunk/w4
K4 II4!42 (entralizacja moAe by@ tylko po analizie korzy%ci i strat4
'4 II4!42 2[! :oAe to u2atwi@ +ost)p i uzyskanie pomocy w je+nym miejscu4
84 II4!42 Ile $min tyle pomys2/w na kultur)4 Po2-czenie si2 moAe by@ +obrym pomys2em4
*4 Pomys2 0Aeby biblioteka $minna przej)2a biblioteki szkolne jest z2y4 (o z +ost)pem +la +zieci z teren/w
wiejskic10 nie poja+- +o miasta tylko +o biblioteki0 zostawmy biblioteki szkolne w szko2ac14
!4 (entrum us2u$ wsp/lnyc1 +obry pomys20moAe u2atwi@ zarz-+zanie4
!!4 Popieramy u2atwienie w zakresie uproszczenia proce+ur w zakresie usuwania za+rzewie i krzew/w4
Projekt ustawy o wsp/2+zia2aniu w samorz-+zie na rzecz rozwoju 3 Kancelaria Prezy+enta RP
!4 Lie popieramy propozycji nowej formy stowarzyszenia aktywno%ci lokalnej oraz komitetu aktywno%ci lokalnej4
Fbecnie funkcjonuj- stowarzyszenia i fun+acje0warto je wzmocni@ a nie tworzy@ nowe po+mioty0kt/re skomplikuj-
sytuacj)0 mo$- by@ satelitami $min-zamiast tworzenia je+nostek pomocniczyc14 Lie popieramy stowarzyszenia
aktywno%ci lokalnej oraz komitetu aktywno%ci lokalnej4
24 .esp/2 wsp/2pracy terytorialnej i konwenty popieramy4
J4 Popieramy rozszerzenie konsultacji na poziomie lokalnym 0 moAe warto wykorzysta@ lokalne o+powie+niki
portalu mamz+anie4or$4pl
"4 Wys2uc1anie publiczne w zakresie statutu0 bu+Aetu0 za$ospo+arowania przestrzenne$o wy+aje si)
o+powie+nie4
94 Fbywatelska inicjatywa ustawo+awcza0 moAe zaktywizowa@ spo2eczno%ci lokalne0 w sprawac1 +la niej
waAnym4 6- propozycj) mocno popieramy4
K4 Publikacja projekt/w uc1wa2 w NIP pozwoli lepiej zobrazowa@ czym zajmuj- si) ra+ni4
'4 Popieramy wzmocnienie pozycji pracownika ra+y miasta w proponowanym zakresie4
84 Lie ma w propozycji moAliwo%ci transmisji sesji ra+iowo 0 ale warto si) na+ tym zastanowi@4
Projekt za2oAe ust4o zmianie ust4 o swobo+zie +zia2alno%ci $ospo+arczej 3 autor :inisterstwo ;ospo+arki
Popieramy4 (zekamy na wi)cej propozycji z :inisterstwa ;ospo+arki4
Inicjatywa ustawowe$o ure$ulowania prawa petycji 3 autor Parlamentarny .esp/2 +s4 Wsp/2pracy z Fr$anizacjami
Pozarz-+owymi
,po2eczestwo +2u$o czeka2o na ure$ulowanie prawa +o petycji-popieramy projekt w ca2o%ci4
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji +zia2alno%ci po+miot/w realizuj-cyc1 za+ania publiczne oraz
niekt/ryc1 innyc1 ustaw4 3:G(
!4 Popieramy powyAsze propozycje &
Po+mioty publiczne powinny mie@ obowi-zek wykorzystania %ro+k/w komunikacji elektronicznej w kontaktac1 z
innymi po+miotami publicznymi0 a tylko w/wczas $+y jest to niemoAliwe mo$- korzysta@ z korespon+encji
tra+ycyjnej4
24 Popieramy stanowisko komunikacji elektronicznej urz)+u z urz)+em4
J4 Katalo$ us2u$ na e-paup 0 nie jest zbyt przy+atny +la obywatela bowiem wiele us2u$ nie jest +ost)pnyc1 w
$minac14 <iczba us2u$ teA jest za ma2a4
:oAliwo%@ za2oAenia profilu zaufane$o m4in w urz)+zie skarbowym0 nie jest wystarczaj-ca4 Pomys2 z bankami i
poczt- polsk- jest +obry0 ale +lacze$o nie wykorzysta@ w celu potwier+zenia profilu zaufane$o $min S #o $miny
kaA+y obywatel ma najbliAej4
"4 (o +o $2os/w o tru+n- obs2u$) e-paup0 :G( wspiera <atarnik/w0 kt/rzy ucz- senior/w internetu4:oAna by
skorzysta@ z ic1 pomocy w celu szkole z obs2u$i e-paup0 lepiej zrobi- to latarnicy niA nieje+en urz-+4
94 Komunikacja s-+/w z obywatelem przez internet wobec wzrastaj-cej %wia+omo%ci prawnej jest +obrym
pomys2em4
K4 Wiele $min tworzy swoje e-urz)+y0 warto za+ba@ o koor+ynacj) z e-paup4
'4 E-Paup i informatyzacja zaczyna si) o+ szko2y0 moAe warto w2-czy@ w +zia2ania szko2y i uczni/w4 ,zko2a
powinna by@ pierwsz- lini- informatyzacji i e-obywatela4 ,zko2y mo$2y by przekazywa@ +o $min i kuratori/w
+okumenty i sprawoz+ania e-paup-em 0 a uczniowie za2oAy@ e-paup przy wyrobieniu +owo+u osobiste$o0 potem
przy wyrobieniu prawo jaz+y a nast)pnie przy rekrutacji na stu+ia4 Wszystko przez e-paup4
84 :oAna by zinformatyzowa@ komunikacj) jst-n$o0 za2oAenie stowarzyszenia przez e-paup0 konsultacje
pro$ramu wsp/2pracy0 wniosek on-line w konkursie ofert4
Liekt/re $miny realizuj- te us2u$i przez swoje narz)+zia0 czemu nie wykorzysta@ e-paup4
Inicjatywa informatyzacji i e-paup jest cenna0 +obrze 0Ae :G( konsekwentnie +zia2a w tym obszarze4 #obrze
teA 0Ae na mamz+anie4or$4pl :G( publikuje akty +o konsultacji0+aje to moAliwo%@ wypowie+zi i z$2oszenie uwa$4
Projekt Pro$ramu Cun+usz Inicjatyw Fbywatelskic1 na lata 2!"-22 3#PP
W imieniu ,towarzyszenia zwyk2e$o Corum R+zawka przesy2am uwa$i4LaleAymy +o nieformalnej inicjatywy
Proste ;ranty 0 popieramy jej stanowisko4
Po zapoznaniu si) z projektem Pro$ramu Cun+usz Inicjatyw Fbywatelskic1 na lata 2!"-22 pra$niemy zwr/ci@
uwa$) na nast)puj-ce kwestie&
!4 . satysfakcj- o+notowujemy szeroki zakres proponowanyc1 priorytet/w i kierunk/w +zia2a nowe$o pro$ramu
CIF4 Pozwoli on na zac1owanie r/Anoro+no%ci temat/w0 poruszanyc1 +zi)ki inicjatywom obywatelskim4 Po+
rozwa$) c1cieliby%my po++a@ +o+anie3uzupe2nienie nast)puj-cyc1 kierunk/w +zia2a0 waAnyc1 z punktu
wi+zenia wzmacniania aktywno%ci obywatelskiej&
c E+ukowanie obywateli w zakresie praw wyborczyc1 elektoratu Vz wykluczeniem prowa+zenia kampanii
wyborczyc1 i a$itacji partyjnejW4
c Po+punkt sz/sty w kierunku +ru$im0 priorytetu I rozszerzy@ w nast)puj-cy spos/b& Piel)$nowanie toAsamo%ci
naro+owej0 lokalnej0 kulturowej0 w tym kszta2towanie postaw patriotycznyc10 promocj) ro+zimej tra+ycji0
kszta2towanie postaw tolerancji +la wielokulturowo%ci i r/Anoro+no%ci0 promocj) warto%ci europejskic1
wynikaj-cyc1 z cz2onkostwa Polski w strukturac1 =nii Europejskiej0 wsp/2prac) r/Anoro+nyc1 %ro+owisk w sferze
lokalnej0 re$ionalnej i naro+owej kultury4
24 #okument ten nie zawiera Aa+nyc1 szcze$/2owyc1 za2oAe +otycz-cyc1 samej proce+ury u+zielania +otacji z
przysz2e$o pro$ramu CIF4 Wnioskujemy0 Ae re$ulacje te b)+- uwz$l)+nione w innyc1 +okumentac1 re$uluj-cyc1
zasa+y przyznawania +otacji i wyboru projekt/w4 Wiele wskazuje na to0 Ae w2a%nie tam znaj+zie si) najwi)cej
istotnyc1 informacji i re$u20 bar+zo waAnyc1 +la or$anizacji b)+-cyc1 potencjalnymi zainteresowanymi w
korzystaniu z pro$ramu4
#late$o wnosimy o zapewnienie moAliwo%ci konsultowania w przysz2o%ci takAe tyc1 +okument/w0 na+ania tym
konsultacjom o+powie+niej ran$i0 +opuszczenia +o nic1 moAliwie szerokie$o $rona zainteresowanyc1 oraz
zapewnienie o+powie+niej ilo%ci czasu Vminimum J +niW na wyraAanie opinii4
J4 Przy okazji c1cieliby%my zwr/ci@ uwa$) na najwaAniejsze problemy z+ia$nozowane po+czas +otyc1czasowej
analizy Pro$ramu CIF0 w ramac1 koalicji Proste ;ranty0 +o uwz$l)+nienia w kolejnyc1 +okumentac10
re$uluj-cyc1 zasa+y przyznawania +otacji&
a4 W +otyc1czasowyc1 naborac1 wniosk/w Pro$ramu CIF0 ilo%@ +ofinansowanyc1 projekt/w jest bar+zo ma2a0 w
stosunku +o liczby z2oAonyc1 wniosk/w4 Lp4 w 2!J roku0 w priorytecie I0 +ofinansowano !K9 projekt/w z !4"!9
wniosk/w0 w tym !42K20 kt/re uzyska2y pozytywn- ocen) merytoryczn-4 De+nocze%nie +la otrzymania +otacji
trzeba by2o uzyska@ minimum !** punkt/w0 przy 2 maksymalnyc1 +o uzyskania +la aplikant/w nie
spe2niaj-cyc1 kryteri/w strate$icznyc14 Fznacza to0 Ae or$anizacje nie spe2niaj-ce kryteri/w strate$icznyc1
praktycznie nie mia2y szans na uzyskanie +otacji z te$o priorytetu0 a ic1 ca2a praca na+ przy$otowaniem projektu
by2a ja2owa4
Nar+zo +uAe rozwarstwienie pomi)+zy ilo%ci- przyznanyc1 $rant/w i liczb- z2oAonyc1 aplikacji przyczynia si)
takAe +o zwi)kszenia przypa+kowo%ci w ocenie projekt/w0 $+yA kaA+a utrata punktu ro+zi +uAe
praw+opo+obiestwo znalezienia si) poniAej pro$u uprawniaj-ce$o +o +ofinansowania4 . +uAym
praw+opo+obiestwem moAna za2oAy@0 Ae problem ten powt/rzy si) w kolejnyc1 naborac14
#late$o proponujemy rozwaAenie rezy$nacji z kryteri/w strate$icznyc14 ,woj- rol) mo$- one prawi+2owo
o+$rywa@ tylko je%li w wywaAony spos/b wspieraj- oferty spe2niaj-ce te kryteria0 a nie praktycznie wykluczaj-
wszystkie lub z+ecy+owan- wi)kszo%@ ofert pozosta2yc14
b4 Projekty wieloletnie4 Wiele cennyc1 inicjatyw moAe by@ realizowanyc1 efektywnie wy2-cznie przy zapewnieniu
im o+powie+niej ilo%ci czasu na w+roAenie4 .wracamy uwa$) na konieczno%@ kontynuowania projekt/w
wieloletnic10 a takAe takie roz+zielenie bu+Aetu0 aby uzyskanie projektu wieloletnie$o nie by2o statystycznie
tru+niejsze0 niA projektu je+noroczne$o4
Projekty 5je+noroczne70 bior-c po+ uwa$) czas potrzebny na proce+ur) przeprowa+zenia konkursu i po+pisania
um/w0 trwaj- zazwyczaj maksymalnie niewiele pona+ p/2 roku4 . te$o 2-J miesi-ce to wakacje0 kt/re czasem
wykluczaj- prowa+zenie cz)%ci +zia2a4 W rezultacie projekt jest wi)c realizowany o+ wrze%nia +o $ru+nia4 .
punktu wi+zenia efektywno%ci realizacji za+a i wy+awanyc1 na nie %ro+k/w poAyteczne by2oby przeznaczenie
wi)kszej cz)%ci bu+Aetu CIF na projekty wieloletnie4
c4 Nar+zo istotnym problemem wielu or$anizacji przy zarz-+zaniu wieloma projektami $rantowymi jest ma2a
elastyczno%@ w +ysponowaniu planowanym bu+Aetem i przesuwaniu %ro+k/w pomi)+zy poszcze$/lnymi
kosztami0 wymienionymi w kosztorysie4 .byt sztywne zasa+y tworz- bar+zo +uAo +o+atkowej pracy0 zar/wno po
stronie $ranto+awcy0 jak i $rantobiorcy4 De+nocze%nie w wi)kszo%ci przypa+k/w jest to praca nieuzasa+niona0 w
stosunku +o wa$i poruszanyc1 spraw4 Wiele or$anizacji0 ze wz$l)+u na uci-Aliwo%@ proce+ury0 rezy$nuje takAe z
wprowa+zania zmian0 pr/buj-c na si2) realizowa@ planowany bu+Aet0 nawet jeAeli jest to zupe2nie nieefektywne z
punktu wi+zenia prawi+2owej realizacji projektu4
#late$o zwracamy uwa$) na rozwaAenie takie$o sposobu zarz-+zania bu+Aetem przez beneficjent/w0 kt/ry nie
b)+zie $enerowa2 konieczno%ci aneksowania wszystkic10 +robnyc1 zmian4 De+n- z moAliwo%ci jest zastosowanie
limit/w procentowyc1 +la przesuni)@ +o kilku z+efiniowanyc1 w formularzu kate$orii koszt/w0 a nie +o kaA+ej0
wskazanej przez Wniosko+awc) pozycji bu+Aetowej4 Proponujemy rozwaAenie utworzenia nast)puj-cyc1
kate$orii&
!4 Koszty a+ministracyjno-biurowe Vw tym personel a+ministracyjnyW4
24 Personel merytoryczny4
J4 Koszty po+r/Ay personelu projektu Vw tym przejaz+y0 zakwaterowanie0 wyAywienieW4
"4 Inne koszty merytoryczne0 zwi-zane z realizacj- pro$ramu4
94 Koszty zakupu sprz)tu oraz a+aptacji pomieszcze4
K4 Koszty promocji4
+4 Liekt/re0 szcze$/lnie mniej +o%wia+czone or$anizacje z$2asza2y problem zwi-zany z obszerno%ci- i
skomplikowanym j)zykiem materia2/w konkursowyc1 i zasa+ realizacji projekt/w4 .nalezienie o+powie+niej
r/wnowa$i pomi)+zy precyzyjno%ci- i prostot- jest tru+ne0 zwracamy je+nak uwa$) na konieczno%@ analizy
przy$otowywanyc1 +okument/w po+ tym k-tem4
e4 PoniewaA z+ecy+owana wi)kszo%@ aplikacji sk2a+ana jest w ostatniej c1wili naleAy0 ze szcze$/ln- trosk-0
za+ba@ o prawi+2owe funkcjonowanie serwer/w i instalacji informatycznyc14 W przypa+ku ew40 nieprzewi+zianyc1
awarii bar+zo waAna jest szybka i klarowna informacja +la wniosko+awc/w0 na temat zaistnia2ej sytuacji i
planowanyc1 +zia2a4


,tanowisko Corum R+zawka w sprawie artyku2u Czy brak sali koncertowej wyko&czy rabcza&sk scen0
muzycznH
Fpublikowane$o na portalu $orce2"4pl

!W ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka popiera postulat bu+owy sali koncertowej w Rabce-.+roju4
2W Fbecne warunki lokalowe nie s- wystarczaj-ce +la prowa+zenia +zia2alno%ci przez or$anizacje +zia2aj-ce w
sferze kultury4 Rabka jako uz+rowisko powinno wykorzysta@ potencja2 or$anizacji pozarz-+owyc1 i os/b
fizycznyc1 +zia2aj-cyc1 na polu kultury4
JW W przypa+ku or$anizacji +zia2aj-cyc1 na obszarac1 wiejskic1 +obrym rozwi-zaniem jest przebu+owa remiz
Fc1otniczyc1 ,traAy PoAarnyc1 na miejsca spotka +la mieszkac/w i +zia2a w obszarze kultury4
"W W 2!! roku na kultur) tzn4 :iejski F%ro+ek Kultury wy+ano 9*94 z2 a na wsparcie or$anizacji
pozarz-+owyc1 +zia2aj-cyc1 w obszarze kultury wy+ano 9"4"*' z24 ,ytuacja w 2!2 wy+ano K82 z2 na
:iejski F%ro+ek Kultury a na or$anizacje pozarz-+owe ' * z24 :imo realne$o wzrostu finansowania0 jest on
na+al za niski4
9W W przypa+ku :iejskie$o F%ro+ka Kultury 0kt/ry obecnie mie%ci w ;alerii Po+ Gnio2em a praw+opo+obnie
przeniesie si) +o Gmfiteatru moAna zastosowa@ rozwi-zanie spraw+zone w Warszawie pt4 Wawerska ?trefa
Kultury . bu+ynek o++ane or$anizacj- i mieszkacom w celu prowa+zenia o++olnyc1 +zia2a kulturalnyc14
Wi)cej o W,K
KW W2a%ciwy wy+aje si) cytat z Raportu o stanie samorz-+u&
RR =arto te< zaznaczyC, <e wzrastajca aktywno8C obywatelska w obszarze kultury i sztuki )dajca si0
zauwa<yC szczeg(lnie w wielkich miastach*, obejmujca zar(wno podmioty trzeciego sektora, jak i
dzia'ania ca'kowicie indywidualne, wr0cz prywatne, powinna zostaC zauwa<ona i uwzgl0dniona przez
instytucje samorzdowe-
$yC mo<e to w'a8nie instytucje kultury powinny m(c statutowo wspieraC dzia'alno8C s'abszych
organizacyjnie os(b #izycznych i prawnych, tworzc swojego rodzaju klastry obieg(w kultury,
#inansowane ze 8rodk(w publicznych-
=ymaga'oby to jednak nowego zde#iniowania ich sposobu pracy i kultury organizacyjnej oraz
przekazania w'a8ciwych kompetencji i 8rodk(w ze strony samorzdu RR
'W Poruszane kwestie or$anizacji pozarz-+owyc1 warto poruszy@ na zebraniu .espo2u +ora+cze$o +s4or$anizacji
pozarz-+owyc14

:ateria2y +o+atkowe&
!4 Polecamy wszystkim zapoznanie si) z raportem Wsp8&praca w obszarze kultury> or*anizacje. samorz1%y.
instytucje publiczne - raport z ba+a Klon3Dawor
24 Raport o stanie samorz-+no%ci terytorialnej w Polsce Roz+zia2 J4K Kultura
J4 Raporty o stanie kultury
Qr/+2o finansac1 $miny& e-urz-+ Rabka0 Lasza Kasa4
,tanowisko +o Projektu ustawy o zasa+ac1 prowa+zenia zbi/rek publicznyc13 .biorki3:G(3ustawa
,zanowni Pastwo0
Popieramy propozycj) u2atwie w prowa+zeniu i or$anizowaniu zbi/rek4
:amy kilka uwa$&
!W J $rupy uprawnione +o prowa+zenia zbi/rek V stowarzyszenia i obywatele W s- w Polskic1 realiac1
wystarczaj-ce4
2W Corma komitetu spo2eczne$o z J osobami jest form- wystarczaj-c- 0 jest to +obre nawi-zanie +o
stowarzyszenia zwyk2e$o4 Warto 0Aeby wz/r V art4"4!4J W nie by2 zbyt skomplikowany4
JW Corma komunikacji m4in +ro$- E-Paup0 jest o+powie+nia0 u2atwi i upro%ci prac) po wszystkic1 stronac14
"W De+nym z element/w nowej ustawy jest zwi)kszenie roli obywatela- +arczycy4 Warto na portalu zbi/rek0
utworzy@ np& kana2y R,,0powia+omienia e-mail0 z interesuj-ce$o nas terenu V $miny0powiatu0 wojew/+ztwaW w
celu informowania o0 zbi/rkac1 na +anym terenie4
9W (zy na portalu zbi/rek b)+zie moAna wy+rukowa@ potwier+zenie RR le$alno%ciRR zbi/rki0 w celu okazania $o
zainteresowanym po+czas zbi/rki0 bowiem nie wszyscy V np& osoby starszeW korzystaj- z internetu S
Wnioski i propozycje %o Pro*ramu Wsp8&pracy na 2!" rok4
Pro$ram Wsp/2pracy 2!" $miny Rabka-.+r/j z or$anizacjami pozarz-+owymi jest lokaln- konstytucj-
wsp/2pracy4 (ieszy otwarto%@ samorz-+u i je+nostek or$anizacyjnyc1 na wsp/2prac) z or$anizacjami0 kt/re
stanowi- waAny element naszej $miny0 kt/re$o nie +a si) pomin-@4
<iczne or$anizacje pozarz-+owe +zia2aj-ce w obszarze kultury i sportu0 s- cennymi ambasa+orami naszej $miny
i mieszkac/w4 Wi)kszo%@ os/b 0kt/re +zia2a w or$anizacjac1 czyni to spo2ecznie i poza $o+zinami pracy4 W
+alszym rozwoju naszej $miny i wsp/2pracy waAne b)+zie prze2amanie wzajemnyc1 stereotyp/w obci-Aaj-cyc1
D,6 i L;F4
Dest je+nak jeszcze wiele +o zrobienia0 konsultacje spo2eczne pro$ramu wsp/2pracy s- +obr- okazj- +o
z$2oszenia propozycji4
!4Propozycja (ele Pro$ramu g J4 Pkt4 2 iW
Pkt4 2 iW W2-czenieor$anizacji w proces bu+owania marki Rabka-.+r/j
=zasa+nienie& La po+stawie g !24 Pkt4 2 obecne$o pro$ramu a takAe0 Ae $mina Rabka-.+r/j +la wszystkic1
or$anizacji pozarz-+owyc1 z terenu naszej $miny jest najwaAniejszym obszarem +zia2a0 warto wspiera@ bu+ow)
marki naszej $miny takAe przez or$anizacje pozarz-+owe4
2 4 Propozycja Cormy wsp/2pracy i spos/b realizacji pro$ramu g '4 pkt !4 aW finansowe
- inicjatywa lokalna Vpo przyj)ciu stosownej uc1wa2y przez Ra+) :iastaW
=zasa+nienie & La po+stawie art4 !*b ustawy z +nia 2" kwietnia 2Jr4 o +zia2alno%ci poAytku publiczne$o i o
wolontariacieV#z4 =4 z 2!r40 Lr 2J"0 poz4 !9JKW
- o++ania w najem na preferencyjnyc1 warunkac1 naleA-cyc1 +o :iasta lokali uAytkowyc1 or$anizacjom na cel
prowa+zonej przez nie +zia2alno%ci poAytku publiczne$oi
=zasa+nienie & La terenie naszej $miny wyst)puje ta forma wsp/2pracy0 warto j- +ookre%li@ w pro$ramie
wsp/2pracy4 G takAe na po+stawie art4 2" pkt420 ustawy z +nia 2" kwietnia 2Jr4 o +zia2alno%ci poAytku
publiczne$o i o wolontariacieV#z4 =4 z 2!r40 Lr 2J"0 poz4 !9JKW
-W przypa+ku wyst-pienia kl)ski Aywio2owej0 katastrofy naturalnej lub awarii tec1nicznej w rozumieniu art4 J ust4 !
ustawy z +nia !8 kwietnia 22 r4 o stanie kl)ski Aywio2owej V#z4 =4 Lr K20 poz4 9980 z p/Un4 zm4W ;mina moAe
zleci@ or$anizacjom realizacj) za+a publicznyc1 z pomini)ciem trybu konkursu ofert4
=zasa+nienie& We+2u$ Re$ulaminu Fr$anizacyjne$o =rz)+u g * pkt4!4 Nurmistrz jest z urz)+u szefem Fbrony
(ywilnej4 Warto wzmocni@ kompetencj) burmistrza w zakresie obrony cywilnej0 takAe w kontek%cie or$anizacji
pozarz-+owyc14 I w2-czy@ or$anizacje +o obrony cywilnej we+2u$ Nia2ej Ksi)$i Nezpieczestwa Laro+owe$o4
J4 Propozycja Cormy wsp/2pracy i spos/b realizacji pro$ramu g '4 pkt !4 bW niefinansowe
- wsparcie kampanii promocyjnej or$anizacji uprawnionyc1 +o otrzymywania !E z po+atku
=zasa+nienie& Fr$anizacje poAytku publiczne$o uprawnione +o otrzymania !E z po+atku pe2ni- szcze$/ln- rol)
na terenie naszej $miny0 warto ic1 w tym wspom/c poprzez instrumenty promocyjne $miny4
"4 Propozycja Cormy wsp/2pracy i spos/b realizacji pro$ramu g ' pkt4! cW inne formy wsp/2pracy
- Fr$anizacje mo$- za po%re+nictwem urz)+u nawi-zywa@ kontakty z prze+stawicielami or$anizacji i instytucji z
miast0 z kt/rymi $mina ma zawarte porozumienia o wsp/2pracy4
=zasa+nienie& ;mina Rabka-.+r/j wsp/2pracuje z czterema miastami partnerskimi0 warto w t- wsp/2prac)
w2-czy@ takAe or$anizacje pozarz-+owe4 Przyniesie to oAywienie wsp/2pracy i wymian) +o%wia+cze4 ;minne
or$anizacje pozarz-+owe maj- wiele +o zaoferowania za$ranicznym partnerom4
-=rz-+ moAe przekazywa@ or$anizacjom materia2y promocyjne +otycz-ce miasta Rabka-.+r/j
=zasa+nienie& 6a forma wsp/2pracy teA juA funkcjonuje0 warto j- +ookre%li@4 Przyk2a+em wykorzystania by2o
ba+anie opinii na temat Rabczaskie$o parku 0 przez Rabczaski =niwersytet III Wieku 0 po+czas wy+arzenia
by2y kolportowane materia2y o Rabce-.+r/j4
- zawieranie porozumie o wsp/2pracy
=zasa+nienie& 6a forma wsp/2pracy teA juA funkcjonuje0 warto j- +ookre%li@4 Przyk2a+em jest umowa Rabka-.+r/j
przyjazna seniorom Vnr4 PKi,4JJ4!42!J z +nia "4!42!JW zawarta 0 przez Rabczaski =niwersytet III Wieku z
$min- Rabka-.+r/j w kwestiac1 polityki senioralnej4

Projekt nowelizacji ustawy o fun%uszu so&eckim
.aproponowane zmiany i+- w +obrym kierunku0u2atwi- i przyspiesz- uc1walanie fun+uszu soleckie$o4G takAe
uelastyczni- ca2y proces takAe po stronie so2ectw4
Rozp4 :PiP, - wzoru oferty i sprawoz+ania wykonania za+ania publiczne$o3 #PP-I-'*-J99-G::3!J portal
:am.+anie
,zanowni Pastwo0
,ama i+ea zmiany filozofii na rezultaty wy+aje si) +obra4 Wszelkie pr/by u2atwienia +zia2ania +la or$anizacji
pozarz-+owyc1 i samorz-+u lokalne$o s- konieczne wobec rosn-cyc1 obci-Ae prawnyc1 i a+ministracyjnyc1
+la L;F i D,64
PoA-+ane jest 0Aeby wz/r i sprawoz+anie by2y jak najkr/tsze0 u2atwi to prac) wszystkim4
,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka0 z$2asza propozycje &
I4 !4 We wzorze Fferty .a+ania Publiczne$o0 w pkt4 III4 #ane oferenta0 postulujemy usuni)cie pozycji o tre%ci
5PrzybliAona wysoko%@ wy+atk/w oferenta na cele statutowe w ostatnim zamkni)tym roku obrac1unkowym47
#yskryminuje to ma2e or$anizacje i nowo powsta2e4 6am $+zie %ro+ki $minne s- je+ynym Ur/+2em finansowania
powyAszy zapis mija si) z celem4
,kierowanie uwa$i na pieni-+ze0 moAe skutkowa@ zaniAeniem %ro+k/w z D,6 w +anym konkursie4
II4 W ramowym wzorze umowy&
!4 W g * ust4 ! postulujemy na kocu +o+a@ z+anie 5W takim przypa+ku .lecenio+awca0 w terminie J +ni o+
wystawienia wezwania0 zwi)kszy +otacj) +la Fferenta w wysoko%ci uzasa+nionyc1 koszt/w sporz-+zenia
+o+atkowe$o sprawoz+ania0 kt/re nie by2o uj)te w kosztorysie wykonania za+ania47
Liez$o+nym z po+stawowymi zasa+ami wsp/2Aycia spo2eczne$o jest nak2a+anie na or$anizacj) spo2eczn-
+o+atkowyc1 obowi-zk/w bez przekazania na ic1 realizacj) o+powie+nic1 %ro+k/w finansowyc14
24 W g * ust4 9 postulujemy +o+a@ po s2owac1 5$+y nie zmieni si) suma koszt/w +ane$o ro+zaju7 s2owa
5pokrytyc1 z +otacji74
W przypa+ku0 $+y +any koszt b)+zie wi)kszy0 a r/Anica zostanie w ca2o%ci pokryta ze %ro+k/w w2asnyc1
oferenta0 to nie nast)puje naruszenie interesu c1ronione$o przez zlecenio+awc)0 a wr)cz przeciwnie0 or$anizacja
zwi)ksza sw/j u+zia2 w realizacj) +ane$o za+ania4
J4 W g ! ust4 ! postulujemy +o+a@ po s2owac1 5w razie nieosi-$ni)cia7 s2owa 5z winy Fferenta74
#otacja +la or$anizacji pozarz-+owej ma za za+anie wspiera@ poAyteczne spo2ecznie +zia2ania obywateli0 a nie
stanowi@ twar+e$o kontraktu 1an+lowe$o4 Fr$anizacja moAe w +obrej wierze i z$o+nie z celem wy+a@ +otacj)0 a
nie osi-$n-@ planowane$o rezultatu z przyczyn absolutnie niezaleAnyc1 o+ niej4
.atem ure$ulowanie to stanowi2oby raA-ce naruszenie konstytucyjnej zasa+y r/wne$o traktowania obywateli
przez prawo4
oraz zapytanie
W +zisiejszyc1 czasac1 ro%nie rola E-a+ministacji4 (zy #epartament PoAytku Publiczne$o i zarazem :inisterstwo
maj- plany wykorzystania platformy E-Paup w zakresie or$anizacji pozarz-+owyc1 np& z$2aszanie oferty i
sprawoz+ania z wykonania za+ania publiczne$o za pomoc- tej platformy na poziomie centralnym i lokalnym S
Projekt Rz-+owe$o Pro$ramu na rzecz Gktywno%ci ,po2ecznej Fs/b ,tarszyc1 na lata 2!"-22 3
#G,3K62!J3 portal :am.+anie
,towarzyszenie zwykle Corum R+zawka popiera Projekt Rz-+owe$o Pro$ramu na rzecz Gktywno%ci ,po2ecznej
Fs/b ,tarszyc1 na lata 2!"-224
:amy kilka uwa$&
!W je+nym z element/w na 0kt/ry naleAy zwr/ci@ uwa$) to w2-czenie m)Aczyzn w +zia2ania pro$ramu a takAe
os/b niepe2nosprawnyc14
2W waAnym aspektem polityki senioralnej jest w2-czenia opr/cz =6W0 takAe innyc1 po+miot/w +o realizacji
pro$ramu
JW pro$ram powinien porusza@ takAe kwestie i tematy o0 kt/ryc1 si) nie pisze i nie m/wi & p/Una staro%@0 %mier@0
samotno%@0 w+owiestwo4
"W warto zwr/ci@ uwa$) na moAliwo%@ tworzenia ;minnyc1 Ra+ ,eniora 0 a takAe +zia2a <atarnik/w Polski
(yfrowej w celu wykorzystania potencja2u senior/w4
Corum R+zawka w FCFP

Corum R+zawka w FCFP


,zanowni Pastwo0
=c1wa2- nr !32!J z +nia !4!42!J r4,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka z$2osi2o akces +o F$/lnopolskiej
Ce+eracji Fr$anizacji Pozarz-+owyc1 w Warszawie 1ttp&33ofop4eu3
.osta2em powo2any przez cz2onk/w CR +o reprezentacji Corum R+zawka w FCFP-ie na po+stawie g !"
Re$ulaminu Corum4
=c1wa2a zosta2a przyj)ta je+no$2o%nie0 po zakoczonym proce+owaniu w +niu !!4!42!J +okumenty zostan-
przes2ane +o FCFP-u4
!"4!42!J +okumenty zosta2y przes2ane4!K4!42!J +ostali%my potwier+zenie o+bioru4
#ecyzj- zarz-+u FCFP z +n4 !' stycznia 2!J ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka zosta2o cz2onkiem
zwyczajnym FCFP4
2J4!42!J jest informacja Corum R+zawka jest w FCFP4
Deste%my pierwsz- or$anizacj- na Po+1alu0kt/ra jest cz2onkiem FCFP-u4
F+ wrze%nia 2!J prze+stawiciel Corum R+zawka jest cz2onkiem Komisji #ialo$u i Partnerstwa przy FCFP4

7isja $6$P
Nu+owanie silne$o i wiary$o+ne$o sektora pozarz-+owe$o jako niezb)+ne$o elementu istnienia spo2eczestwa
obywatelskie$o4
(elem Ce+eracji jest +banie o +obre otoczenie spo2eczno-prawne +la +zia2alno%ci III sektora4 FCFP po+ejmuje
inicjatywy w imieniu swoic1 (z2onk/w4 Rozw/j or$anizacji cz2onkowskic1 wspierany jest poprzez +zia2alnia na
rzecz ic1 wi)kszej inte$racji oraz pomoc w bu+owaniu wizerunku4
'ele $6$P
Rozwijanie wsp/2pracy i stan+ar+/w +zia2ania oraz bu+owanie poczucia toAsamo%ci trzecie$o sektora4
Rzecznictwo interes/w or$anizacji pozarz-+owyc1 w sprawac1 wsp/lnyc1 +la wszystkic1 or$anizacji4
Kszta2towanie sprzyjaj-cyc1 postaw spo2ecznyc1 wobec trzecie$o sektora i bu+owanie je$o rzetelne$o
wizerunku4
Ca%ania $6$P
!4 ,tworzenie mec1anizm/w umoAliwiaj-cyc1 ocen) przestrze$ania przez or$anizacje cz2onkowskie stan+ar+/w
wynikaj-cyc1 z istniej-cej Karty .asa+ #zia2ania Fr$anizacji Pozarz-+owyc14
24 .ajmowanie stanowiska wobec bu+z-cyc1 w-tpliwo%ci praktyk zwi-zanyc1 z +zia2alno%ci- or$anizacji
pozarz-+owyc14
J4 Propa$owanie stan+ar+/w +zia2a0 w tym szcze$/lnie +otycz-cyc1 ic1 jako%ci i efektywno%ci0w %ro+owisku
or$anizacji pozarz-+owyc14
"4 6worzenie warunk/w +o wymiany zar/wno +o%wia+cze0 jak i zasob/w0 a takAe upowszec1nianie
spraw+zonyc1 rozwi-za4
94 Prowa+zenie prac na rzecz zmian le$islacyjnyc1 istotnyc1 +la %ro+owisko or$anizacji pozarz-+owyc14
K4 .bieranie informacji +otycz-cyc1 relacji trzecie$o sektora z a+ministracj- publiczn-0 szcze$/lnie tyc10 kt/re s-
istotne +la praktycznej realizacji zasa+y pomocniczo%ci4
'4 .bieranie informacji na temat zasa+ i praktyk zwi-zanyc1 z +ost)pno%ci- %ro+k/w finansowyc1 +la or$anizacji
pozarz-+owyc14
Inicjowanie prac na rzecz bu+owania rzetelne$o wizerunku trzecie$o sektora4
84Przy$otowywanie strate$ii informacyjnyc1 +otycz-cyc1 sektora or$anizacji pozarz-+owyc14
*4 Prowa+zenie prac na rzecz animowania aktywno%ci obywatelskiej4
!4Rozwi-zywanie konflikt/w i +zia2ania me+iacyjne4
1ttp&33ofop4eu3
:ateusz W/jtowicz
,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka

Walne .ebranie 2!2
K-' czerwca 2!J w Warszawie o+by2o si) ! lecie F$/lnopolskiej Ce+eracji Fr$anizacji
Pozarz-+owyc10 +o 0 kt/rej Corum R+zawka naleAy o+ stycznia te$o roku4
Pierwsze$o +nia0 mieli%my wsi-%@ u+zia2 w konferencji Europa & projekt rz-+/w czy obywateli S w
Pa2acu Prezy+enckim4 Liestety to si) nie u+a2o0 ze wz$l)+u na likwi+acj) wielu linii autobusowyc1
przez .6: Warszawa0 z powo+/w ci)@ bu+Aetowyc14
:imo nie za ciekawe$o pocz-tku0+otarli%my na +ru$i punkt ! lecia&
;al) `-lecia FCFP w klubie _aren+a na Krakowskim Prze+mie%ciu4 W pro$ramie by2o m4in premiera
filmu 7`-lecie FCFP70 koncert G+ama ,tru$a oraz Nurm Reynol+s z ,olul ,er>ice #Ds4
W +ru$im +niu w Pa2acu ,taszica w ,ali :arii ,k2o+owskiej (urie0 o+by2o si) Walne .ebranie FCFP-u
za 2!2 rok4 Dako +ele$at Corum R+zawka0 wzi-2em w nim u+zia24
(z2onkowie Corum R+zawka u+zielili z$o+y +ele$atowi na akceptacj)&
- sprawoz+anie merytoryczne V z$2oszona uwa$a& pytanie o+no%nie roz+zia2u "4! Pro$ram
cz2onkowski4 (zy cz2onkowie0 kt/rzy +o2-czyli w 2!J roku +o FCFP-u0 b)+- mo$li uzyska@ +ostep +o
materia2/w i kursu e-lernin$ ,zko2y Partycypacji ,po2ecznej realizowanej w 2!2 roku SW
-bilans
- informacja +o+atkowa
- rac1unek wynik/w
- projekt zmian w statucie FCFP V z$2oszona uwa$a& pytanie +o j 2 pkt4 '0!!-!J (zy na Walnym
.ebraniu0 b)+- po+ane pomys2y na te +zia2ania0 czy teA b)+- wypracowywane S W
. zaprezentowanyc1 kan+y+at/w +o zarz-+u FCFP0 CR wybra2o J w tym je+n- kobiet)
Przebie$2o ono sprawnie0 wszystkie potrzebne materia2y zosta2y rozes2ane !" +ni wcze%niej +ro$-
elektroniczn- by2y to& sprawoz+anie merytoryczne0 finansowe0 +o+atkowe4 :oAna by2o z$2asza@ uwa$i
+ro$- elektroniczn- i na sali4
Po przyj)ciu sprawoz+a i u+zieleniu absolutorium za 2!2 rok4 La+sze+2 czas na wybory0 zmienia2a
si) polowa zarz-+u FCFP V J osobyW 0 by2o ' kan+y+at/w4 Po ic1 prezentacji0 na+sze+2 czas na
$losowanie4 .+arzy2a si) niespo+zianka0 +ru$a tura4 Po jej o+byciu mamy nowyc1 cz2onk/w z
zarz-+zie4
6rzeci- cz)%ci- by2y zmiany w statucie0 +robne0 porz-+kowe i takie 0 kt/re wzbu+zi2y emocje4
Dakie wnioski +la Rabki-.+r/j S
!4 =+zia2 w FCFP0 +aje nowe moAliwo%ci a$re$acji stanowisk or$anizacji pozarz-+owyc1 z naszej
$miny4
24 #aje wie+z) eksperck- +la nas i +la $minnyc1 or$anizacji4
J4 #aje moAliwo%@ u+zia2u w procesie uz$a+niania stanowisk w politykac1 publicznyc14
"4 (o +aje Rabka4 Lowe spojrzenie0 %wieA- krew4
94 Wnioski +otycz-ce Ra+y :iejskiej w Rabce-.+r/j4 Wiele element/w by2o zbieAnyc1 z komisjami R:
a takAe sesj- Ra+y :iejskiej4
Konkurs Proboszcz Roku 2!J -Ks4 Piotr Wojty2a-R+zawka4

Prosimy o $2os na nasze$o proboszcza4


1ttps&33www4facebook4com3pa$es3Katolicka-G$encja Informacyjna3!"!"*8K9*JJ*29Sfref[ts
. KGI&
KFLK=R, PRFNF,.(. RFK= 2!J Ks4 Piotr Wojty2a0 Parafia L:P :atki Ko%cio2a
R#.GWKG
Lasz Ks4 Proboszcz nie traci z pola wi+zenia Aa+nej $rupy wiekowej w parafii0 wspoma$a w roAnyc1
+zia2aniac1 nasz- wie%0 namawia +o kultywowania pi)knyc1 tra+ycji $/ralskic10 inte$ruje nasze
%ro+owisko lokalne c1o@ nie zawsze jest to 2atwe4 .awsze znaj+zie czas +la kaA+e$o kto c1ce z nim
rozmawia@4 ,tanowi wz/r +o na%la+owania ] to nie tylko wyj-tkowy kap2an ale takAe wspania2y0
m-+ry0 ciep2y cz2owiek4 :a w sobie wiele pokory ] rza+ka to cec1a w +zisiejszyc1 czasac10 w +ru$im
cz2owieku zawsze szuka +obra i stara si) to +obro wyci-$n-@ na wierzc1^
Ks4 Proboszcz to %wietny mana$er ] wspiera nasze +zia2ania takAe finansowo ] zesp/2 $/ralski0 c1/r0
ministrant/w0 a prze+e wszystkim potrzebuj-cyc14 (i zawsze mo$- liczy@ na je$o pomoc i co waAne&
nie +aje ryby lecz w)+k)^
Ks4 Proboszcz Piotr Wojty2a wie jak waAne jest m-+re za$ospo+arowanie wolne$o czasu zw2aszcza
+zieci i m2o+zieAy ] te mo$- liczy@ na atrakcyjne wyjaz+y0 +oro%li na piel$rzymki4
Lasz Ko%ci/2 i Plebania s- +la nas otwarte ca2- +ob)
PoniAej najwaAniejsze inicjatywy Ksi)+za Piotra Wojty2y
- konkurs kol)+ +la +zieci
- uroczyste obc1o+y +nia c1ore$o i konkurs na ,amarytanina Roku
- (1/r G+omramus
- $azeta 5Bwiat2o i s/l7
- or$anizacja %wietlicy +la +zieci
Corum R+zawka a ustawa o zbi/rkac1 publicznyc14

W toku konsultacji spo2ecznyc1 Projekt ustawy o zasa+ac1 prowa+zenia zbi/rek publicznyc1 na


mamz+anie4or$4pl Corum R+zawka reprezentowane przez :ateusza W/jtowicza z$2osi2o uwa$i i
propozycje4
:amy o+powie+z :inisterstwa G+ministracji i (yfryzacji&
6orum R%zawka >
1/ F 7ru%y u%rawnione do %rowadzenia z(irek +stowarzyszenia i o(ywate&e/ s5 w ,o&ski".
rea&ia". wystar"za!5"e.
2/ Forma komitetu s%oe"zne7o z F oso(ami !est Iorm5 wystar"za!5"5# !est to do(re
nawi5zanie do stowarzyszenia zwyke7o. Warto# >e(y wzr + art.4.1.F / nie (y z(yt
skom%&ikowany
F/ Forma komunika"!i m.in. dro75 e,<J,# !est od%owiednia# uatwi i u%ro2"i %ra"4 %o
wszystki". strona"..

4/ Kednym z e&ementw nowe! ustawy !est zwi4kszenie ro&i o(ywate&a) dar"zy:"y. Warto na
%orta&u z(irek# utworzyH n%B kanay RSS# %owiadomienia e)mai&# z interesu!5"e7o nas terenu
+7miny# %owiatu# wo!ewdztwa/ w "e&u inIormowania o# z(irka". na danym terenie.
O$(o+i)$> MAC-
-iekawa %ro%ozy"!a Iunk"!ona&na %orta&u z(irek# ktra nie wyma7a zmian w %ro!ek"ie
ustawy. ,ro%onowane rozwi5zania (4dziemy stara&i si4 zrea&izowaH %rzy (udowie %orta&u.
?/ -zy na %orta&u z(irek (4dzie mo>na wydrukowaH %otwierdzenie LL &e7a&no2"iLL z(irki# w
"e&u okazania 7o zainteresowanym %od"zas z(irki# (owiem nie wszys"y +n%B oso(y starsze/
korzysta!5 z internetuE
O$(o+i)$> MAC-
Rwnie> "iekawa %ro%ozy"!a Iunk"!ona&na# ktra nie wyma7a zmian w %ro!ek"ie ustawy.
,ro%onowane rozwi5zania (4dziemy stara&i si4 zrea&izowaH %rzy (udowie %orta&u.

)istoria 6orum


Oto nasza historia...
Lasza $rupa na pocz-tku zwa2a si) Lieformalne Internetowe PCorum R+zawkaP4 Ny2o to Corum0 kt/re powsta2o
pierwotnie jako Corum R+zawka na portalu fora4pl 8 <ipca 28r4 z za+aniem informowania mieszkac/w o
R+zawce4Fpr/cz forum powsta2a teA nasza $rupa0po je$o rozwi-zaniu 4,kupili%my si) na +zia2aniac10kt/rymi
obecnie si) zajmujemy4
Fbecna nazwa to Corum R+zawka0wzi)2a si) o+ Corum Romanum0kt/ry by2 politycznym i towarzyskim o%ro+kiem
staroAytne$o Rzymu (1cemy0Aeby Corum R+zawka by2o takim miejscem w R+zawce4
!K4!!42!2 zebranie za2oAycielskie powo2a2o ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka4.osta2o one
zarejestrowane !*4!242!! przez ,tarost) Lowotarskie$o nr4 FR49!!4*42!!4G#
2!4!242!! otrzymali%my numer RE;FL !22"KJK"2
F+ " <ute$o 2!r4 +o J maja 2!J by2a poprze+nia wersja strony4 F+ J! maja 2!J mamy now- stron)0t-
kt/r- prze$l-+asz4
LajwaAniejsze wy+arzenia &
3 Czerwca 2009r. -Kampania Profrekwencyjna 7 Czerwca P pek Europy w Liceum i Gimnazjum
im. wi tej Rodziny w Rabce Zdroju.
17 Czerwca 2009r. - Kampania Razem 89'09 wykonana razem z Liceum i Gimnazjum im. wi tej
Rodziny w Rabce Zdroju.
18 Grudnia 2009r.-film "Upadek Imperium'' w Gimnazjum i Liceum im. wi tej Rodziny
! (zerwca-! lipca 2!r-Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna-wybory prezy+enckie 2!
!K4!!42!2 zebranie za2oAycielskie powo2a2o ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka4
.osta2o one zarejestrowane !*4!242!! przez ,tarost) Lowotarskie$o4
;este9my na

Deste%my na
Forum Rdzawka jest na nast puj cych portalach :
1) Na portalu akcji Masz G os Masz Wybr
2) W bazie organizacji pozarz dowych prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor Bazy
Ngo.pl

3) W bazie portalu Eurodesk Polska
4) Profil na portalu YouTube

5) Profil na portalu Witryna Wiejska
6) Profil na portalu Zielonych Wydarze

'W Profil na portalu E-Wolontariat
8W ,krzynka #obroci
*W NIP
'ele 6orum


Naszymi celami s :

1) nauki, edukacji, o wiaty i wychowania;
2) kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i tradycji;
3) upowszechniania i ochrony wolno ci i praw cz owieka oraz swobd obywatelskich, a
tak e promocji i popierania inicjatyw wspomagaj cych rozwj demokracji;
4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsp pracy
mi dzy spo ecze stwami;
5) wspomagania rozwoju wsplnot i spo eczno ci lokalnych.
6) wsp praca z innymi organizacjami pozarz dowymi oraz grupami nieformalnymi.
7) promowanie inicjatyw i przedsi wzi skierowanych do m odzie y.
8) wspieranie r nych form aktywno ci spo ecznej m odych ludzi.
9) rozwj patriotyzmu, kultywowanie tradycji w rd cz onkw lokalnej spo eczno ci a
tak e przekazywanie im rodzimej historii.
10) promowanie postaw ekologicznych.
11) rozwj edukacji pozaformalnej
12) wspieranie, badania i rozwj organizacji pozarz dowych
13) wspieranie i rozwj wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons
14) wspieranie i rozwj wolontariatu
Re*ulamin 6R


RE;=<G:IL ,6FWGR.H,.ELIG .WHKOE;F Corum R+zawka
I4 Postanowienia o$/lne
g!
!4 ,towarzyszenie nosi nazw) ,towarzyszenie .wyk2e Corum R+zawkai w +alszyc1 postanowieniac1 re$ulaminu
zwane jest ,towarzyszeniem4
24 ,towarzyszenie moAe uAywa@ nazwy skr/conej Corum R+zawka4
J4 ,towarzyszenie moAe korzysta@ z w2asnyc1 znak/w $raficznyc1 oraz piecz)ci4
g2
!4 6erenem +zia2ania ,towarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej4 . uwz$l)+nieniem obowi-zuj-cyc1
przepis/w ,towarzyszenie moAe +zia2a@ r/wnieA poza $ranicami Rzeczypospolitej Polskiej4
24 ,ie+zib- ,towarzyszenia jest R+zawka4
gJ
!4 Prze+stawicielem uprawnionym +o reprezentacji ,towarzyszenia jest :ateusz W/jtowicz4
24 Prze+stawiciel reprezentuje ,towarzyszenie na zewn-trz4
g"
,towarzyszenie jest zawi-zane na czas nieokre%lony4 #zia2a na po+stawie niniejsze$o re$ulaminu oraz
przepis/w ustawy z +nia ' kwietnia !*8* r4 - Prawo o stowarzyszeniac1 V#z4 =4 z 2!r4 Lr '*0 poz4 899 ze zm4W4
g9
,towarzyszenie opiera swoj- +zia2alno%@ na pracy spo2ecznej cz2onk/w ,towarzyszenia4
gK
(elem ,towarzyszenia jest +zia2alno%@ z zakresu&
!W nauki0 e+ukacji0 o%wiaty i wyc1owaniai
2W kultury0 sztuki0 oc1rony +/br kultury i tra+ycjii
JW upowszec1niania i oc1rony wolno%ci i praw cz2owieka oraz swob/+ obywatelskic10 a takAe promocji i
popierania inicjatyw wspoma$aj-cyc1 rozw/j +emokracjii
"W promocji i popierania inte$racji europejskiej oraz rozwijania kontakt/w i wsp/2pracy mi)+zy spo2eczestwamii
9W wspoma$ania rozwoju wsp/lnot i spo2eczno%ci lokalnyc14
KW wsp/2praca z innymi or$anizacjami pozarz-+owymi oraz $rupami nieformalnymi4
'W promowanie inicjatyw i prze+si)wzi)@ skierowanyc1 +o m2o+zieAy4
8W wspieranie r/Anyc1 form aktywno%ci spo2ecznej m2o+yc1 lu+zi4
*W rozw/j patriotyzmu0 kultywowanie tra+ycji w%r/+ cz2onk/w lokalnej spo2eczno%ci a takAe przekazywanie im
ro+zimej 1istorii4
!W promowanie postaw ekolo$icznyc14
!!W rozw/j e+ukacji pozaformalnej
!2W wspieranie0 ba+ania i rozw/j or$anizacji pozarz-+owyc1
!JW wspieranie i rozw/j wolnej nauki0 Fpenn Gccess0 (reati>e (ommons
!"W wspieranie i rozw/j wolontariatu
g'
,towarzyszenie realizuje swoje cele poprzez&
!W or$anizowanie spotka0 prelekcji0 wystaw0 koncert/w 0 oraz innyc1 imprez0
2W wsp/2prac) z osobami i instytucjami o po+obnyc1 celac1 +zia2ania0
JW uczestnictwo w post)powaniac1 a+ministracyjnyc1 i s-+owyc10
"W kolportaA materia2/w0
9W wy+awanie materia2/w na licencji (reati>e (ommons0
KW wy+awanie bezp2atnyc1 publikacji w formie elektronicznej0
'W prowa+zenie ba+a or$anizacji pozarz-+owyc1 i spo2eczestwa obywatelskie$o4
8W or$anizacj) konkurs/w i szkole
II4 Bro+ki finansowe ,towarzyszenia
g 8
,towarzyszenie nie uzyskuje %ro+k/w na +zia2alno%@4
III4 W2a+ze ,towarzyszenia
g *
LajwyAsz- w2a+z- ,towarzyszenia jest .$roma+zenie (z2onk/w0 kt/re stanowi- wszyscy cz2onkowie
,towarzyszenia4
g !
!4 .$roma+zenie (z2onk/w w2a%ciwe jest +o po+ejmowania +ecyzji we wszystkic1 sprawac1 ,towarzyszenia0 za
wyj-tkiem spraw zastrzeAonyc1 niniejszym Re$ulaminem +o kompetencji Prze+stawiciela4
24 #o wy2-cznyc1 kompetencji .$roma+zenia (z2onk/w naleA- w szcze$/lno%ci&
aW przyj)cie i uc1walanie zmian Re$ulaminu0
bW kontrola +zia2a po+j)tyc1 przez Prze+stawiciela0
cW po+j)cie uc1wa2y w sprawie rozwi-zania ,towarzyszenia0
+W przyjmowanie i wykluczanie cz2onk/w ,towarzyszenia0
eW ustalanie wysoko%ci sk2a+ki cz2onkowskiej4
g !!
!4 =c1wa2y .$roma+zenia (z2onk/w ,towarzyszenia0 o ile Re$ulamin nie stanowi inaczej0 po+ejmowane s-
zwyk2- wi)kszo%ci- $2os/w0 przy obecno%ci co najmniej po2owy uprawnionyc1 +o $2osowania cz2onk/w4
g !2
!4 =c1wa2y .$roma+zenia (z2onk/w zapa+aj- przy obecno%ci&
aW w pierwszym terminie ] co najmniej po2owy uprawnionyc1 +o $2osowania cz2onk/w0
bW w +ru$im terminie ] wyznaczonym w tym samym +niu0 J minut p/Uniej niA pierwszy termin ] bez wz$l)+u na
liczb) os/b uprawnionyc1 +o $2osowania4
24 .miana Re$ulaminu oraz rozwi-zanie ,towarzyszenia wyma$a bezwz$l)+nej wi)kszo%ci $2os/w przy
obecno%ci co najmniej po2owy (z2onk/w ,towarzyszenia4
g !J
.$roma+zenie (z2onk/w zwo2uje Prze+stawiciel z w2asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej !3J cz2onk/w
,towarzyszenia4
g !"
#o kompetencji Prze+stawiciela naleAy&
aW wykonywanie uc1wa2 .$roma+zenia (z2onk/w0
bW reprezentowanie ,towarzyszenia na zewn-trz i +zia2anie w je$o imieniu0
cW po+ejmowanie uc1wa2 w bieA-cej +zia2alno%ci ,towarzyszenia4
IV4 (z2onkostwo
g !9
!4 (z2onkiem ,towarzyszenia moAe zosta@ pe2noletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cu+zoziemiec0
r/wnieA nie maj-cy zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej0 kt/ry z2oAy pisemne o%wia+czenie o
przyst-pieniu +o ,towarzyszenia oraz akceptacji je$o Re$ulaminu0
24 F przyj)ciu0 wykluczeniu lub wykre%leniu ze ,towarzyszenia +ecy+uje Walne .$roma+zenie4
III4 Postanowienia kocowe
g !K
!4 ,towarzyszenie ule$a rozwi-zaniu na po+stawie uc1wa2y .$roma+zenia (z2onk/w po+j)tej w trybie g ! ust4
24
24 Po+ejmuj-c uc1wa2) o rozwi-zaniu ,towarzyszenia .$roma+zenie (z2onk/w okre%la przeznaczenie
pozosta2yc1 %ro+k/w finansowyc1 ,towarzyszenia4
g !'
W sprawac1 nieure$ulowanyc1 niniejszym Re$ulaminem zastosowanie maj- przepisy ustawy ] Prawo o
stowarzyszeniac14
PE$


Pakiet 6dukaci Obywatelskie
3realizowany w ramach akcji Gasz @'os Gasz =yb(r
1)7entrum Kdu%a!ji -bywatels%iej 5-SS
2);D7 Samorzdu ?erytorialnego, %urs e-lerning
3);D7 Samorzdu ?erytorialnego, &odr!zni%
4)Mam &rawo wiedzie
9)Kdu%a!ja obywatels%a
H) ;%ademia =emo%ra!ji
<)Moja Polis
>)1a&isz do Sejmu
8)Pety!ja do 5omisji Kuro&ejs%iej
10)D0P 6ab%a-Cdr$j
11) K-Pau& 6ab%a-Cdr$j
12)=ost&ni 6adni
13)Publi%a!je Datorego
14)0nstytut S&raw Publi!zny!'
@apisali o nas


Napisali o nas :
!W Nlo$ m$mw K PaA+ziernik 28 :asz$2osowe plakaty zawis2y w $minie Rabka .+r/j^
2W Portal Parlament Europejski Niuro Informacyjne w Polsce Inicjatywy obywatelskie na rzecz wybor/w
europejskic1 2*
JW Portal ,-+eczanin !9 wrze%nia 2! 5:asz $2os0 masz wyb/r70 czyli m-+rze wybierz sw/j samorz-+
"W Nlo$ ;alopuj-cy :ajor 2* wrze%nia 2! PF<G(H0 .G(.LID:H ,POG(Gk #O=K ^^^
9W Publikacja PPrzestrze +la mieszkac/w z inicjatyw-P wy+ana przez Cun+acj) Rozwoju ,po2eczestwa
Informacyjne$o w Ramac1 Pro$ramu Rozwoju Nibliotek4.apraszamy na "2 stron) &W
KW Portal malopolskie4n$o4pl !8 paA+ziernik 2! ,trefa VIP i P:asz ;2os :asz Wyb/rP w Rabce-.+roju
'W Publikacja Informator 2! wy+ana przez =rz-+ :iasta Lowy 6ar$4 .apraszamy na ' stron) &W
8W G(6G - temat +la #ana Nrowna
*W Rabka4pl Corum R+zawka wyr/Anione na $ali ,uper ,amorz-+ 2!2
!W ;orce2"4pl Corum R+zawka wyr/Anione na $ali ,uper ,amorz-+ 2!2
!!W Po+1ale2"4pl Corum R+zawka wyr/Anione na $ali ,uper ,amorz-+ 2!2
!2W :a2opolska Fnline Corum R+zawka wyr/Anione na $ali ,uper ,amorz-+ 2!2
!JW Wrota :a2opolski La$ro+a ,uper ,amorz-+ 2!24 :amy prze+stawicieli z :a2opolski
!"W ,tarostwo Powiatowe w Lowym 6ar$u Corum R+zawka wyr/Anione na $ali ,uper ,amorz-+ 2!2
4zia&alno9G

=zia"alno*
Wykonane %zia&ania jako Arupa @ieformalna 6orum R%zawka w latac0 2V-2!! oraz potem jako
?towarzyszenie zwyk&e 6orum R%zawka o% 2!! %o %zi9
!W Kampania P:asz ;2os :asz Wyb/rP 28 +o +zi% w $minie Rabka-.+r/j
2W Kampania Polskiej Gkcji _umanitarnej PKampania Wo+naP 2*32!
JW Kampania profrekfencyjna P' (zerwca P)pek EuropyP 2*r4
Jampania zach0cajca do udzia'u w wyborach ; czerwca 9MMF do Europarlamentu wykonana wsp(lnie z
Niceum Og(lnokszta'ccym im- Owi0tej 1odziny w 1abce 3droju
"W Kartki +o Przewo+nicz-ce$o Komisji Europejskiej -2*r4
9W Kampania RG.E: 8*h* - 2*r4
Jampania ukazujca rol0 roku 7FEFr- wykonana wsp(lnie z Niceum Og(lnokszta'ccym im- Owi0tej
1odziny w 1abce 3droju-
KW Kampania Parkin$owa 2*r
'W CGIR P<GH-2*r
8W #zie Nez Cutra 2*r
*W Wolny 6ybet 2!-2!2
!W;+ziekolwiek b)+ziesz za$2osuj - wybory prezy+enckie 2!
!!WI+A i $2osuj %wia+omie-wybory samorz-+owe 2!
Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe oraz Corum Rabczaskic1 Fr$anizacji Pozarz-+owyc1 i
,po2ecznyc1VCRFPI,W
Rabczaskie Wie9ci Pozarz1%owe

Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe


.arejestrowane przez ,-+ Fkr)$owy w Lowym ,-czu Wy+zia2 I (ywilny na posie+zeniu !' paU+ziernika 2!! i
wpisane +o rejestru +ziennik/w i czasopism w +ziale + po% nr# (((
6ytu2 czasopisma& Rabczaskie Wie9ci Pozarz1%owe
Re+akcja &
Rabczaskie Wie9ci Pozarz1%owe
R%zawka !
("-< Rabka-C%r8j
Wy+awca i re+aktor naczelny& 7ateusz W8jtowicz
(z)stotliwo%@ ukazywania si)& 'o najmniej ( razy w roku#
Wy+anie on-line > 0ttp>BBmatwojt#blo*#plBcate*oryBrwpB
Kontakt& 7ateusz W8jtowicz. tel#kom <VV <"V V2 . r%zawian!Xinteria#pl
;azeta b)+zie wy+awana w formacie elektronicznym4 Nezp2atnie4
Deste%my w bazie n$o4pl zobacz nasz profil oraz na proto4pl zobacz nasz profil
#zi)kujemy Pani Kamili Bliwiskiej z <N-,tu+io za stworzenie lo$a RWP
RWP i 6w/j ;2os ^
Pobierz z ,crib+4pl

Polecamy lokalne $azety3portale informuj-ce o $minie Rabka-.+r/j&
!W WIEB(I RGN(.Gb,KIE
2WWIG#F:FB(I RGN(.Gb,KIE
JW ;orce2"4pl
"W Niuletyn Bwiat2o i ,/l
9W Po+1ale2"4pl
KW ;/ral Info
'W 6y$o+nik Po+1alaski- Rabka
8W Kurier Pieniski-Rabka
*W #ziennik Polski- Po+1ale
Polecane $azety pozarz-+owe&
!W Pozarz-+owiec
2W Info L;F
JW Kwartalnik J ,ektor
"W ;azeta .$rzyt

RWP s- re+a$owane w pro$ramie $raficznym ,cribus ,cribus P<
Ko%eks etyki Rabczaskic0 Wie9ci Pozarz1%owyc0
przyj)ty 84!42!2 przez Walne .ebranie
na po+stawie Ko+eksu Etyki #ziennikarskiej ,towarzyszenia #ziennikarzy Polskic14
Przyjmuj-c zasa+y Karty Etycznej :e+i/w i +eklaracji :i)+zynaro+owej Ce+eracji #ziennikarzy0 uznajemy0 Ae&
- za+aniem +ziennikarzy jest przekazywanie rzetelnyc1 i bezstronnyc1 informacji oraz r/Anoro+nyc1 opinii0 a
takAe umoAliwianie u+zia2u w +ebacie publicznej0
- wolno%ci s2owa i wypowie+zi musi towarzyszy@ o+powie+zialno%@ za publikacje w prasie0 ra+iu0 telewizji czy
Internecie0
- +obro czytelnik/w0 s2uc1aczy i wi+z/w oraz +obro publiczne powinny mie@ pierwszestwo wobec interes/w
autora0 re+aktora0 wy+awcy lub na+awcy4
Informacje i opinie
!4Informacje naleAy wyraUnie o++ziela@ o+ interpretacji i opinii4
24Informacje powinny by@ zr/wnowaAone i +ok2a+ne0 tak by o+biorca m/$2 o+r/Ani@ fakty o+ przypuszcze i
plotek0 oraz powinny by@ prze+stawiane we w2a%ciwym kontek%cie i opiera@ si) na wiary$o+nyc1 i moAliwie
wielostronnyc1 Ur/+2ac14
J4Fpinie mo$- by@ stronnicze0 ale nie mo$- zniekszta2ca@ fakt/w i by@ wynikiem zewn)trznyc1 nacisk/w4
"4N2)+y i pomy2ki wyma$aj- jak najszybsze$o sprostowania0 nawet je%li nie by2y zawinione przez autora lub
re+akcj) i bez wz$l)+u na to0 czy ktokolwiek wyst-pi o sprostowanie4
.bieranie i opracowanie materia2/w
94W zbieraniu materia2/w nie wolno pos2u$iwa@ si) meto+ami sprzecznymi z prawem i na$annymi etyczniei
ukryta kamera i mikrofon czy po+s2uc1 telefoniczny s- +opuszczalne wy2-cznie w przypa+ku +ziennikarstwa
%le+cze$o0 tj4 tropienia w imi) +obra publiczne$o - za wie+z- i z$o+- prze2oAonyc1 - zbro+ni0 korupcji czy
na+uAycia w2a+zy4
K4Lie wolno narusza@ prywatno%ci i sfery intymneji wyj-tek mo$- stanowi@ - w uzasa+nionyc1 okoliczno%ciac1 -
+zia2ania w zakresie +ziennikarstwa %le+cze$o0 takAe wobec os/b publicznyc14
'4#ziennikarza obowi-zuje zac1owanie tajemnicy Ur/+2a informacji0 osoby i wizerunku informatora0 je%li on te$o
wyma$ai tajemnica moAe by@ ujawniona - z tym zastrzeAeniem - je+ynie prze2oAonemu4
84Fpracowanie lub skr/t informacji0 wywia+u czy opinii nie moAe zmienia@ ic1 sensu i wymowyi materia2y
arc1iwalne i rekonstrukcje z+arze prze+stawiane w me+iac1 elektronicznyc1 powinny by@ o+powie+nio
zaznaczone4
#ziennikarz wobec rozm/wc/w i o+biorc/w
*4Rozm/wcy powinni by@ poinformowani0 w jaki spos/b zostan- wykorzystane ic1 wypowie+zii autoryzacja
obowi-zuje0 je%li zastrzeAe to rozm/wcai wypowie+zi +zieci moAna wykorzystywa@ tylko za z$o+- ro+zic/w lub
prawnyc1 opiekun/w4
!4#ziennikarz powinien okazywa@ szacunek osobom0 bez wz$l)+u na ic1 o+mienno%@ i+eow-0 kulturow- czy
obyczajow-0 co nie oznacza z$o+no%ci z ic1 po$l-+ami4
!!46rzeba +ba@ o to0 by nie urazi@ os/b niepe2nosprawnyc1 fizycznie lub psyc1icznie0 staryc1 i c1oryc10 Ayciowo
niepora+nyc14
!24,zcze$/lna ostroAno%@ powinna towarzyszy@ informowaniu o nowyc1 meto+ac1 leczniczyc10 $+y nie s-
jeszcze w pe2ni spraw+zone i maj- c1arakter je+ynie eksperymentalny0 a wr/Aby i 1oroskopy nie mo$- by@
prze+stawiane jako wiary$o+ne informacje czy wskaz/wki4
!J4D)zyk wypowie+zi powinien by@ staranny0 naleAy unika@ wul$aryzm/w i okre%le obscenicznyc14
Przest)pstwa i sytuacje wyj-tkowe
!"4Przy ujawnianiu przest)pstw i os/b po+ejrzanyc1 o ic1 +okonanie0 naleAy zac1owa@ +aleko i+-c- rozwa$)0
unika@ opis/w umoAliwiaj-cyc1 na%la+owanie czyn/w antyspo2ecznyc10 oraz nie przes-+za@ o winie0 zanim s-+
nie wy+a prawomocne$o wyroku4
!94W relacjac1 z wojen0 zamieszek i +emonstracji +ziennikarze powinni zac1owa@ postaw) niezaan$aAowanyc1
obserwator/w0 tak by nie sta@ si) prze+miotem manipulacji4
!K4Lie+opuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen %mierci0 a krwawe skutki wojen i katastrof0 przejawy
okruciestwa i przemocy mo$- by@ opisywane i pokazywane je+ynie po+ warunkiem zac1owania r/wnowa$i
mi)+zy %cis2o%ci- relacji a wz$l)+em na wraAliwo%@ o+biorc/w0 zw2aszcza ro+zin ofiar i os/b im bliskic14
Konflikt interes/w
!'4Wiary$o+no%@ i niezaleAno%@ +ziennikarska jest nie +o po$o+zenia z przyjmowaniem prezent/w0 korzystaniem
z +armowyc1 wyjaz+/w czy testowaniem kosztownyc1 prze+miot/w4
!84#ziennikarzowi nie wolno zajmowa@ si) akwizycj- oraz bra@ u+zia2 w reklamie i public relations - wyj-tkiem
mo$- by@ je+ynie akcje spo2eczne i c1arytatywnei materia2y re+akcyjne musz- by@ czytelnie o++zielone o+
materia2/w reklamowyc1 i promocyjnyc14
!*4Wysoce na$anna jest kryptoreklama i zatajanie informacji +la w2asnyc1 korzy%ci4
24#ziennikarzowi nie wolno wykorzystywa@ we w2asnym interesie nieujawnionyc1 publicznie informacji
uzyskanyc1 w +zia2alno%ci zawo+owej0 zw2aszcza w +ziennikarstwie finansowym i ekonomicznym4
2!4Gn$aAowanie si) +ziennikarzy w bezpo%re+ni- +zia2alno%@ polityczn- i partyjn- jest r/wnieA przejawem
konfliktu interes/w i naleAy wykluczy@ po+ejmowanie takic1 zaj)@ oraz pe2nienie funkcji w a+ministracji publicznej
i w or$anizacjac1 politycznyc14
Kole+zy i prze2oAeni
224,tosunki mi)+zy kole$ami i wsp/2pracownikami powinny by@ partnerskie0 nie+opuszczalna jest nieuczciwa
konkurencja oraz przyw2aszczanie cu+zyc1 prac0 a nawet pomys2/w4
2J4Wobec prze2oAonyc1 i wy+awc/w lub na+awc/w obowi-zuje +ziennikarza lojalno%@0 ale nie mo$- oni nakaza@
+ziennikarzowi0 a +ziennikarz ma prawo o+m/wi@ - wykonywania polece sprzecznyc1 z prawem0 etyk-
zawo+ow- lub swymi u$runtowanymi przekonaniami4
F+powie+zialno%@ i kary
2"4 .a naruszenie zasa+ etyki +ziennikarskiej o+powia+a zar/wno autor publikacji - internetowej0 jak i re+aktor0
wy+awca czy na+awca4

RE;=<G:IL #.IGOGLIG RE#GK(DI ;G.E6H E<EK6RFLI(.LED Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe
Re+akcja czasopisma Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe zwana +alej Re+akcja RWP4
.a+aniem Re+akcji jest wy+awanie czasopisma elektroniczne$o Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe4
I# P$?D+@$WIE@I+ $AQJ@E
\ !
Re+akcja RWP +zia2a na po+stawie&
!4 Grt4!" Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia !**'r4
24 =stawy z +nia 2K stycznia !*8" r4 o prawie prasowym z p/Uniejszymi zmianami4
J4 Liniejsze$o Re$ulaminu
\ 2
Re+akcja RWP +zia2a w ramac1 rejestracji przez ,-+ Fkr)$owy w Lowym ,-czu Wy+zia2 I (ywilny na
posie+zeniu !' paU+ziernika 2!! i wpisane +o rejestru +ziennik/w i czasopism w +ziale G po+ nr4 JJJ
RWP re+a$uje ,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka4
\ J
,ie+ziba Re+akcji RWP jest so2ectwo R+zawka4
II# 'ele i sposoby ic0 realizacji
g "
(elem ;azety Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe jest zw2aszcza&
!W informowanie mieszkac/w oraz +zia2aczy or$anizacji pozarz-+owyc1 o wy+arzeniac1 pozarz-+owyc1 i
innyc1 w $minie Rabka-.+r/j
2W +zia2anie na rzecz wzajemnej inte$racji i i+entyfikacji or$anizacji pozarz-+owyc1 i spo2eczestwa
obywatelskie$o
JW propa$owanie wie+zy o or$anizacjac1 pozarz-+owyc1 i spo2eczestwie obywatelskim
"W wspoma$anie informacyjne or$anizacji pozarz-+owyc1 i spo2eczestwa obywatelskie$o
9W usprawnianie przesy2u informacji mi)+zy or$anami samorz-+owymi a or$anizacjami pozarz-+owymi
KW rozw/j umiej)tno%ci pos2u$iwania si) poprawn- polszczyzn- w%r/+ mieszkac/w
' W informowanie mieszkac/w i L;F o +zia2alno%ci or$an/w reprezentuj-cyc1 L;F4
8W pobu+zanie w%r/+ mieszkac/w i L;F +yskusji na tematy obywatelskie
*W propa$owanie aktywnej postawy i zaan$aAowania obywatelskie$o
!W informowanie o or$anizacjac1 poAytku publiczne$o
!!W rozw/j i wsparcie wolontariatu
g9
;azeta RWP realizuje swoje cele poprzez&
!W publikacj) artyku2/w zw2aszcza&
aW +otycz-cyc1 wy+arze i innyc1 istotnyc1 +la mieszkac/w i L;F0
bW informuj-cyc1 o +zia2alno%ci lokalnyc1 L;F0
cW relacjonuj-cyc1 posie+zenia or$an/w reprezentuj-cyc1 L;F0publikacj) pro$ramu wsp/2pracy0wynik/w
konkurs/w celowyc14
+W o szeroko pojmowanej +zia2alno%ci obywatelskiej0
eW o +zia2aczac1 lokalnyc10
$W publikacj) w $azecie link/w +o publikacji0 stron internetowyc10 or$anizacji 0kt/re rozwijaj- wie+z) i
umiej)tno%ci L;F0
1Wkalen+arium w0 kt/rym b)+- ukazane najbliAsze wy+arzenia0
iW baz) $minnyc1 or$anizacji pozarz-+owyc14
jW informacje o wolontariacie
2W Fraz
aW rozw/j publicystki autorstwa mieszkac/w i +zia2aczy L;F0
bW przeprowa+zanie wywia+/w0 w szcze$/lno%ci z +zia2aczami L;F0
cW zamieszczanie fotoreportaAy z wy+arze +otycz-cyc1 lokalnyc1 L;F i inicjatyw obywatelskic10
+W wsp/2prac) z $minnymi or$anizacjami pozarz-+owymi 0mieszkacami0 pras- lokaln-0or$anami prasowymi0 i
innymi or$anami wspoma$aj-cymi +zia2alno%@ i rozw/j ;azety RWP0
eW u+zielanie patronatu me+ialne$o na+ wy+arzeniami0 w szcze$/lno%ci +otycz-cymi +zia2a lokalnyc1 L;F i
obywatelskimi4
III#$')R$@+ WW+?@$='I I@DEJEKDM+J@E;
!4Prawa autorskie +o tre%ci publikowanyc1 na 2amac1 RWP posia+a RWP oraz osoby0 kt/re wyraAaj- z$o+) na
publikacj) materia2/w na 2amac1 RWP0 z poszanowaniem ic1 praw autorskic1 i po+aniem Ur/+2a materia2/w na
licencji
(reati>e (ommons =znanie autorstwa-=Aycie niekomercyjne-La tyc1 samyc1 warunkac1 J4 Polska
Gutorzy tekst/w zac1owuj- prawa autorskie4
#o publikacji nie s- przyjmowane materia2y i wypowie+zi sprzeczne z prawem polskim i mi)+zynaro+owym0
wzywaj-ce +o nienawi%ci rasowej0 etnicznej0 wyznaniowej i innej0 zawieraj-ce tre%ci porno$raficzne0
faszystowskie0 wul$arne0 propa$uj-ce uAywki lub przemoc0 obraAaj-ce uczucia reli$ijne0 naruszaj-ce prawa
innyc1 os/b itp4
Re+akcja zastrze$a sobie prawo +okonywania zmian re+akcyjnyc10 poprawek merytorycznyc10 stylistycznyc1 i
skr/t/w w na+sy2anyc1 tekstac14 Gutorzy proszeni s- o autoryzacj) tekstu przy$otowane$o +o +ruku Vproce+ura
korekty autorskiejW4Re+akcja nie zwraca otrzymanyc1 tekst/w4
24 Informowanie o nowyc1 numerac1 RWP
aW na stronie RWP i CR
bW na profilu Corum R+zawka na www4facebook4com3forumr+zawka
cW na portalu ma2opolska4n$o4pl
+W na portalu LiezaleAna Rabka
eW wysy2ka informacji +o lokalnyc1 me+i/w

W rozwoju me+i/w lokalnyc1 poma$aj-&
- publikacje

,oko2owski :arek0 :e+ia i spo2eczestwo4 Lowe strate$ie komunikacyjne0 6oru 28

:e+ia lokalne w Polsce & po+r)cznik aka+emicki 4 Ryszar+ Kowalczyk4
:e+ia lokalne w Polsce4 64 J 3 Ryszar+ Kowalczyk4
:e+ia lokalne w Polsce4 64 2 3 Ryszar+ Kowalczyk
:e+ia lokalne w Polsce4 64 ! 3 Ryszar+ Kowalczyk
- strony internetowe
baza me+i/w 1ttp&33www4proto4pl3me+ia2
_alo ^ Informator :e+iowy 1ttp&33www41im4pl3
I,,L
1ttp&33$azetylokalne4pl3
1ttp&33prasalokalna4eu3
1ttp&33www4reporterzy4info3warsztat-reportera41tml
1ttp&33www4nina4$o>4pl3e+ukacja3pracownia3tw/rz-me+ia
1ttp&33www4obp4pl3a+resy41tm
1ttp&33www4press-ser>ice4com4pl3

E%ukacja me%ialna
1ttp&33www4e+ukacjame+ialna4com4pl3in+e?4p1pS
option[comZcontent\>iew[cate$ory\layout[blo$\i+[!!\Itemi+[!K
1ttp&33nowoczesnapolska4or$4pl32!23!323e+ukacja-me+ialna-i-informacyjna-raport-otwarcia3
1ttp&33www4nina4$o>4pl3e+ukacja3e+ukacja-me+ialna
1ttp&33www4krrit4$o>4pl3+la-me+iow-i-analitykow3e+ukacja-me+ialna3
1ttp&33www4ci>ilia4pl3
1ttp&33www4aka+emiaoran$e4pl3projects3noweZtec1nolo$ie33info3portalZe+ukacjaZme+ialna3
1ttps&33olimpia+a-me+ialna4e+u4pl3
1ttp&33e+ulab4me+ialab4ikm4$+a4pl3

1ttp&33e+ukatorme+ialny4pl3
E%ukacja me%ialna


W rozwoju me+i/w lokalnyc1 poma$aj-&
- publikacje

,oko2owski :arek0 :e+ia i spo2eczestwo4 Lowe strate$ie komunikacyjne0 6oru 28

:e+ia lokalne w Polsce & po+r)cznik aka+emicki 4 Ryszar+ Kowalczyk4
:e+ia lokalne w Polsce4 64 J 3 Ryszar+ Kowalczyk4
:e+ia lokalne w Polsce4 64 2 3 Ryszar+ Kowalczyk
:e+ia lokalne w Polsce4 64 ! 3 Ryszar+ Kowalczyk
- strony internetowe
baza me+i/w 1ttp&33www4proto4pl3me+ia2
_alo ^ Informator :e+iowy 1ttp&33www41im4pl3
I,,L
1ttp&33$azetylokalne4pl3
1ttp&33prasalokalna4eu3
1ttp&33www4reporterzy4info3warsztat-reportera41tml
1ttp&33www4nina4$o>4pl3e+ukacja3pracownia3tw/rz-me+ia
1ttp&33www4obp4pl3a+resy41tm
1ttp&33www4press-ser>ice4com4pl3

E%ukacja me%ialna
1ttp&33www4e+ukacjame+ialna4com4pl3in+e?4p1pS
option[comZcontent\>iew[cate$ory\layout[blo$\i+[!!\Itemi+[!K
1ttp&33nowoczesnapolska4or$4pl32!23!323e+ukacja-me+ialna-i-informacyjna-raport-otwarcia3
1ttp&33www4nina4$o>4pl3e+ukacja3e+ukacja-me+ialna
1ttp&33www4krrit4$o>4pl3+la-me+iow-i-analitykow3e+ukacja-me+ialna3
1ttp&33www4ci>ilia4pl3
1ttp&33www4aka+emiaoran$e4pl3projects3noweZtec1nolo$ie33info3portalZe+ukacjaZme+ialna3
1ttps&33olimpia+a-me+ialna4e+u4pl3
1ttp&33e+ulab4me+ialab4ikm4$+a4pl3
1ttp&33e+ukatorme+ialny4pl3
L numer Rabczaskic0 Wie9ci Pozarz1%owyc0#


Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe prezentuj- K numer4
W numerze&
@asze @A$
-,towarzyszenie ,ie+em Bwiat/w
C nasze*o po%w8rka
-Informacje
-KFLK=R, PRFNF,.(. RFK= 2!J Ks4 Piotr Wojty2a0 Parafia L:P :atki Ko%cio2a R#.GWK
A&os z @A$#PJ
-=stawa o poAytku przynios2a or$anizacjom cywilizacyjn- zmian)
Caproszenia
-I Konkurs na najlepszy fanpa$e L;F
-Cun+usze +la sportu
-III e+ycja ,zko2y Karpackic1 <i+erek
-Re$ionalne (entrum Wolontariatu w Krakowie
- .apraszamy na Warsztaty ,trate$iczne
4obre Praktyki
-,praw+A si) ,tan+ar+y Fnline4
Pobierz
R%zawka %o 22

Strategia 6ozwoju Gminy 6ab%a-Cdr$j na lata 2014-


2020 a 6dzaw%a)
Str)19 - $o)unikac'a
=roga %rajowa nr 4< A6ab%a-Cdr$j / 1owy ?arg / Ca%o&ane / &rzebiega &rzez
ul) 5ili,s%iego w 6ab!e-Cdroju i miejs!owo*!i 7'ab$w%a i 6dzaw%aBT
droga &owiatowa nr 1HHH 5 / Poni!e, 6dzaw%a)
Strona 21- Sz-aki turystyczne
?rasa 32 6ab%a-Cdr$j / 6aba 4y+na / Sieniawa / 5li%uszowa / -bidowa /
6dzaw%a / 6ab%a-Cdr$j, d"ugo* trasy wynosi 31,9 %mT
Str)42- Przedszko-a
Pun%t Przedsz%olny &rzy Sz%ole Podstawowej w 6dzaw!e im) Do'ater$w 4al% o 4olno*
34-<00 6ab%a-Cdr$j 6dzaw%a tel) 1> 2H< >1 <9
Str) 43- Zes&o+y szk+ i szko+y &odstawowe.
Ces&$" Sz%o"y Podstawowej i Gimnazjum w 6dzaw!e im) Do'ater$w 4al% o 4olno*
34-<00 6ab%a-Cdr$j 6dzaw%a tel) 1> 2H< >1 <9
Str)90- $o)isariat Po-ic'i w !a*ce<Zdro'u !e'ony.
H) 6dzaw%a, Poni!e, 7'ab$w%a
Str)99- Zes&o+y re.iona-ne
Ces&$" G$rals%i EPowi!'erF / zes&$" dzie!i!y dzia"aj!y &rzy Stowarzyszeniu na
6ze!z 6ozwoju 5ulturalnego 4si 6dzaw%a)
Str)9H- $ana-izac'a
4 tym ruro!igi t"o!zne o d"ugo*!i 0,13 %m, oraz o%o"o 33 %m &rzy"!zy
sanitarny!') -be!nie ;glomera!ja 6ab%i-Cdr$j ma >>,13 6IM %orzystaj!y!' z sie!i
%analiza!yjnej) So"e!twa Poni!e, 6dzaw%a i 7'ab$w%a nie s wy&osa+one w zbior!zy system
od&rowadzania *!ie%$w) Cde!ydowana wi%szo* *!ie%$w do&"ywa grawita!yjnymi
%ole%torami sanitarnymi w ilo*!i 2 348 ty* m3Pro%, &onadto o%o"o 24 ty* m3Pro% A*rednio
H9,H m3PdB to *!ie%i dowo+one taborem aseniza!yjnym)
Str)9>- =os&odarka od&ada)i
4 rama!' &roje%tu 5om&le%sowy Program Gos&odar%i -d&adami 5omunalnymi
za%u&iono %osze i &ojemni%i do sele%tywnej zbi$r%i od&ad$w, a ta%+e &ojazdy do i!'
trans&ortu) Pojemni%i i %osze na *mie!i rozlo%owane s na terenie miasta 6ab%a-Cdr$j
i &rzyleg"y!' so"e!tw2 7'ab$w%a, Poni!e i 6dzaw%a)
0nwesty!je 2014-2020
Str)81
>o ? 8) Dudowa ozna%owanej trasy rowerowej od grani! Gminy 6aba 4y+na &rzez 7'ab$w%,
6ab%-Cdr$j do Poni! i 6dzaw%i $iedy ? 2014 / 201H A%ontynua!ja ta%+e &o 201HB $oszt ? 2
mln $to ro*i ?IG= &rzy Stowarzyszeniu Przyjazna =olina 6aby oraz Gmina 6ab%a- Cdr$j Aja%o
&artner &roje%tuB
Str)84
>o ?12) Dudowa 2 %m !'odni%$w w miejs!owo*!i 6dzaw%a w !igu drogi &owiatowej 5 1HHH
$iedy ? 2013-201H $oszt ? 1,9 mln $to ro*i ? Gmina 6ab%a-Cdr$j
Str))84
>o ? Po&rawa bez&ie!ze,stwa &rzy drodze %rajowej, &o&rzez budow !'odni%a i o*wietlenia
na osiedlu -bidowa w 6dzaw!e $iedy ?2014-2019 $oszt 9 mln $to zro*i U G==5i;
Str)89
>o ? -dnowa !entrum wsi i rewitaliza!ja s&o"e!zna 6dzaw%i $iedy ? 2019-201H A%ontynua!ja
&o 201HB $oszt 9 mln $to ro*i U Gmina 6ab%a-Cdr$j
Strona 8<)
>o ? Dudowa &la!u zabaw w 6dzaw!e $iedy ? 2014 $oszt 190 tys) $to ro*i Gmina 6ab%a-Cdr$j
Str)8>
>o ? Przebudowa bois% &rzy Ces&ole Sz%$" w 6dzaw!e $iedy ? 2014-2019
$oszt ? >00 tys) $to zro*i ? Gmina 6ab%a-Cdr$j
Strona 103)
>o ? >) 6egula!ja Poto%u 6dzaw%a $iedy ?2014-201H $oszt ? 3 mln $to ro*i ? 6CG4
Str) 10H
>o ? Dudowa system$w gromadzenia i od&rowadzania *!ie%$w %omunalny!' lub inny!' system$w
za&ewniaj!y!' ten sam &oziom o!'rony *rodowis%a w miejs!owo*!i 6dzaw%a
$iedy ? 2014-201H A%ontynua!ja &o 201HB $oszt ? 14 <00 z" $to ro*i ? Gmina 6ab%a-Cdr$j AC4i5B
Str)111
>o ? 5om&le%sowy &rogram odnowy &rzydro+ny!' %a&li!ze% na na terenie 7'ab$w%i, Poni! i
6dzaw%i $iedy ? 2014-201HA%ontynua!ja &o 201HB $oszt ? 100 tys)Pro% $to ro*i ? Gmina 6ab%a-
Cdr$j
Str)111
>o ? <) Przebudowa i rozbudowa remizy -SP w 6dzaw!e wraz z 4=5 $iedy ? 2019-201H
$oszt ? 890 tys) $to zro*i ? -SP 6dzaw%a wraz z Gmin 6ab%a-Cdr$j
Str) 11>
>o ? 8) Dudowa stre(y e%onomi!znej E6dzaw%aF Aw bez&o*rednim ssiedztwie Eza%o&ian%iFB
4ybudowana stre(a o &ow) o%) 2 'a Adroga do stre(y, uzbrojenie terenuB
$iedy ? 2019-201H $oszt ? 2 mln $to zro*i ? Gmina 6ab%a-Cdr$j
)istoria R%zawki

_istoria R+zawki
I. Charakterystyka wsi Rdzawka
1.1. Po o enie miejscowo ci.
R+zawka leAy w zac1o+niej cz)%ci ;orc/w u st/p Pi-tkowej ;/ry0 na wysoko%ci KK-8" m0
w +olinie potoku o tej samej nazwie0 kt/ry razem z s-sie+ni- Poniczank- wpa+a +o Raby w
zac1o+niej cz)%ci Rabki4 .abu+owa wsi jest mocno rozsianai centrum w +olinie potoku0 a
$/rna cz)%@ zbliAa si) +o zbocza Fbi+owej4 LajwyAej po2oAone zabu+owania 8!2 m4 przy
+ro+ze 5.akopiance74 :oAna st-+ po+ziwia@ panoram) 6atr0 Neski+u Wyspowe$o0
aywieckie$o0 Pasma Po+1alaskie$o i ;orc/w4
<iczba lu+no%ci so2ectwa w$ stanu na +zie J!4!2 2* r4 wynosi !"8* mieszkac/w
R+zawka posia+a bezpo%re+ni +ost)p +o +ro$i krajowej nr ' wio+-cej z Krakowa +o
.akopane$o4
1.2 Historia miejscowo ci.
Lazwa wsi R+zawka poc1o+zi praw+opo+obnie o+ ro+ziny R+zawskic10 kt/ra osie+li2a si)
tutaj najwcze%nieji ostatni potomek tej ro+ziny zmar2 w !*'K r4 Inne wyt2umaczenie nazwy
miejscowo%ci o+nosi si) +o r+zy ] jako nalotu0 kt/ry niesie ze sob- wo+a0 wyp2ukuj-c
zwi-zki c1emiczne z ma2o uro+zajnyc1 $leb4 Wie% po+zielona jest na role4
Lazwa r/l wywo+zi si) $2/wnie o+ c12op/w0 kt/rzy je zamieszkiwali0 st-+ wiemy0 jakie najstarsze
ro+ziny by2y mieszkacami wsi np& ,zczerba ] ,zczerb/wka0 Lo$a ] Lo$/wka0 ,roka ]
,rok/wka0 .aj-c ] .aj-c/wka0 <e%niak ] <esniak/wka0 ,tarmac1 ] ,tarmac1/wka0 Pi2at ]
Pi2at/wka0 Kowalczyk ] Kowalczyk/wka0 Kowal ] Kowal/wka0 :a$iera ] :a$ier/wka0
Rusnak ] Rusnak/wka0 PapieA ] PapieA/wka0 .i)ba ] .i)b/wka0 ,tac1nik ] ,tac1nik/wka0
(ieli$a ] (ieli$/wka0 Polak ] Polak/wka4 Inna $rupa nazw wywo+zi si) o+ pewnyc1 cec1
c1arakterystycznyc1 np4& ,o2tys/wka ] ziemia kt/ra naleAa2a +o so2tysa0 :2yn ]
miejsce $+zie znaj+owa2 si) m2yn0 (ie%l/wka ] osie+le na kt/rym mieszka2 cie%la0 Rola ]
najstarsza cz)%@ wsi0 w kt/rej jako pierwszej uprawiano ziemi)4 .ar)bek to osie+le0 kt/re
powsta2o w wyniku wyr)bu lasu4
Przez R+zawk) o+ czas/w %re+niowiecza prowa+zi2 szlak 1an+lowy z Krakowa +o Lowe$o
6ar$u i +alej na W)$ry4 Pierwszy zapis R+zawki pojawi2 si) w !9*K r4 w ksi)+ze parafialnej
Rabki4 W !''2 r4 po+czas I rozbioru Polski R+zawka zosta2a przy2-czona +o (esarstwa
Gustriackie$o4 W !8'J roku R+zawk) zamieszkiwa2o 8'* mieszkac/w z te$o ' os/b
wyznania mojAeszowe$o0 w tym teA roku wybuc12a w okolicy epi+emia c1olery0 w wyniku
kt/rej zmar2o 2! os/b4 Wi+ocznym znakiem c1olery s- bia2e kapliczki $+zie c1owano
zmar2yc1i najcz)%ciej s- one na skraju wsi lub mi)+zy rolami4 La prze2omie `I`3`` wielu
mieszkac/w wyjec1a2o +o Gmeryki za c1lebem4 W latac1 !*!8 -!*2 w wyniku epi+emii
$rypy 51iszpanki7 w R+zawce zmar2o '8 os/b4 W okresie mi)+zywojennym c12opi ze
R+zawki brali u+zia2 w !*J' r4 w strajku c12opskim0 kt/ry zosta2 rozbity przez Aan+arm/w i
wojsko0 a wielu by2o rannyc14 W wojnie obronnej w !*J* r4 przez R+zawk) przebie$a2
system umocnie Grmii Krak/w i trwa2y tutaj walki4 W czasie II wojny %wiatowej wielu
mieszkac/w naleAa2o +o konspiracji0 bior-c u+zia2 w walkac1 z Liemcami4 Po wojnie +zia2alno%@ partyzanck-
przeciw komunistom kontynuowa2o po+ziemie poakowskie -
5F$nia70 Wiarusy Po+1alaskie - 5Iskry70 a trzeci- $rup) stanowili pospolici ban+yci4Po wojnie R+zawka by2a
wiosk- karn-0 stacjonowa2 tutaj o++zia2 KNW +la utrzymania porz-+ku4<u+no%@ zamieszkuj-ca wie% naleAy +o
$/rali po+1alaskic10 kultywuj-cyc1 swoje tra+ycje wi+oczne zw2aszcza w czasie %wi-t ko%cielnyc1 poprzez
stroje0 %piew4
Przez wie% przep2ywa potok R+zawianka0 2-cz-cy si) z Poniczank- wpa+aj- +o rzeki Raby4 . +emo$raficzne$o
punktu wi+zenia jest to wie% m2o+a4 Po+stawowym Ur/+2em utrzymania mieszkac/w jest wyr/b pantofli0
rolnictwo0 praca w wyuczonym zawo+zie poza wsi- a w ostatnic1 latac1
coraz wi)cej mieszkac/w pracuje poza $ranicami kraju4 W przysz2o%ci jest szansa0 Ae
Ur/+2em utrzymania moAe by@ rozwijaj-ca si) turystyka z uwa$i na blisko%@ uz+rowiska
Rabka -.+r/j oraz przebu+owan- 5.akopiank)7 stanowi-c- szybkie po2-czenie z Krakowem4
W !*8 roku powsta2 ;orczaski Park Laro+owy0 +o kt/re$o ze R+zawki prowa+zi je+en ze
szlak/w turystycznyc14
.obacz teA
1.3 Wycieczki grskie
Wycieczki $/rskie &
! - ze R+zawki VFbi+owejW+o sc1ron4 P66K na ,taryc1 Wierc1ac1 V*8J mW - 2 $o+z4 szlak
niebieski i +alej na 6urbacz4
2 ] ze R+zawki VFbi+owejW na Prze2)cz ,ieniawsk- V'!*mW0 szlak niebieski ] ! $o+z4
J ] z Pi-tkowej ;/ry V'!9 mW przez R+zawk)0 Ponice na :aciejow- V8!9mW szlak zielony]
20"9 $o+z4
" ] z Pi-tkowej ;/ry V'!9mW +o Rabki ] .+roju przez Krzywo VK2KmW szlak A/2ty ] !0!9
$o+z4
1.4 Zesp Szko y Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce
.anim powsta2a szko2a pastwowa w R+zawce istnia2y ma2e szk/2ki po +omac1 prywatnyc10
cze$o +owo+em s- metryki szkolne i %wia+ectwa +atowane na rok !8*'4 Wielk- inwestycj-
ostatnic1 lat by2o wybu+owanie w latac1 !**K-!**8 nowoczesnej 1ali sportowej o wymiarac1
!2?2" metry0 kt/ra by2a wsp/2finansowana przez =rz-+ :iasta Rabka- .+r/j oraz
Elektrowni) Daworzno III ,4G4 W 29 roku wykonano termoizolacj) bu+ynku4 Ro+zice
sponsorowali nowoczesny monitorin$4 ,zko2a posia+a obecnie ! sal lekcyjnyc10 sal)
komputerow-0 sal) $imnastyczn-0 %wietlic)0 sto2/wk)0 si2owni)0 sal) teatraln-4
Przy szkole znaj+uj- si) boiska sportowe0 $+zie or$anizowane s- festyny wiejskie0 b)+-ce
okazj- +la mieszkac/w so2ectwa i okolicznyc1 miejscowo%ci +o spotka0 rozmowy i
moAliwo%ci sp)+zenia wolne$o czasu w spos/b aktywny4
Remiza Stra acka
Remiza straAacka zosta2a wybu+owana w !*'K r4 w czynie spo2ecznym0 +zi)ki
zaan$aAowaniu i 1ojno%ci mieszkac/w R+zawki przy wsparciu finansowym ;miny Rabka-
.+r/j4
Przez +2u$i czas pomieszczenia remizy s2uAy2y mieszkacom jako sie+ziba biblioteki
publicznej0 o%ro+ka z+rowia itp4 Fbecnie w bu+ynku o+bywaj- si) spotkania Ko2a ;ospo+y
Wiejskic10 Ra+y ,o2eckiej0 Wsp/lnoty <e%nej w je+nym z pomieszcze stworzono miejsce
$ier +la +zieci i m2o+zieAy4
W c1wili obecnej stan tec1niczny remizy uniemoAliwia wykorzystanie jej przez wszystkie
or$anizacje spo2eczne +zia2aj-ce na terenie so2ectwa4 Konieczne jest wykonanie $runtowne$o
remontu i rozbu+owy bu+ynku4
1.5 ycie spo eczne
aycie spo2eczno-kulturalne$o miejscowo%ci $roma+zi si) przy ko%ciele parafialnym0 szkole i
remizie4 Ftwarte przestrzenie tworz- tereny boisk sportowyc1 przy szkole oraz sala
$imnastyczna przy .espole ,zko2y Po+stawowej i ;imnazjum w R+zawce0 $+zie
or$anizowane s- festyny0 +oAynki $minne0 wyst)py miejscowyc1 zespo2/w0 roz$rywki
pi2karskie0 turnieje i zawo+y4
1.6 Zasoby przyrodnicze
Wie% otoczona jest lasami i posia+a stosunkowo +uAo teren/w zielonyc14 (i-$le je+nak
maleje stan zasob/w le%nyc1 z powo+u c1or/b0 kl)sk Aywio2owyc1 oraz nieracjonalnej
$ospo+arki zasobami +rzewnymi4 Laturalna szata le%na niAszyc1 po2oAe zosta2a niemal
+oszcz)tnie zniszczona0 a jej miejsce zajmuj- +zi% wt/rne zbiorowiska ro%linne V$2/wnie
polne i 2-kowe0 sztuczne lasy %wierkowe i sosnoweW0 zabu+owania wiejskie itp4 ;ranica ta0
b)+-ca stref- kontaktu naturalnej szaty ro%linnej pi)ter po$/rza i re$la +olne$o ma c1arakter
pasa o zmiennej szeroko%ci4 Panuj-cymi $atunkami w +rzewostanie s-&
- sosna V99EW4
- jo+2a VJEW4
;atunkami towarzysz-cymi s-& brzoza0 osika0 +-b0 klon i olsza4
Fsobliwo%ci- jest mo+rzew polski ro+zime$o poc1o+zenia4
PrzewaAaj-c- cz)%@ powierzc1ni le%nej stanowi- lasy pastwowe Vok4 8'E powierzc1ni le%nej
o$/2emW4
<icz-ca kilka wiek/w +zia2alno%@ cz2owieka +oprowa+zi2a +o $eneralnyc1 zmian
w pierwotnej szacie ro%linnej te$o obszaru4 La aktualn- ro%linno%@ sk2a+aj- si) zatem
zbiorowiska zaw+zi)czaj-ce swe istnienie cz2owiekowi0 takie jak pola0 o$ro+y0 2-ki i
pastwiska4 #awny typ tra+ycyjnej $ospo+arki rolnej ule$a zmianie na rzecz zalesiania
$runt/w rolnyc14
,tan poziomu wo+y w R+zawiance0 kt/ra przep2ywa przez R+zawk)0 zmniejsza si) z roku na
rok0 koryto rzeki jest z+ewastowane0 zaro%ni)te i ule$a systematycznej erozji i po$2)bianiu4
Dako%@ wo+y teA nie jest najlepsza4
1.7 Zabytki na terenie so ectwa Rdzawka
We wsi zac1owa2o si) jeszcze oko2o 9 +om/w w starej zabu+owie +rewnianej z koca `I` i
pierwszej po2owy `` wieku w stylu po+1alaskim0 z cze$o ' obiekt/w VK +om/w i ! stajniaW
jest obj)te oc1ron- konserwatorsk-4
1.8 Obiekty i tereny
Po+ wz$l)+em uAytkowania ziemi obszar miejscowo%ci R+zawka jest obszarem
rolnole%nym4 Powierzc1nia terenu uAytkowana jest po+ zabu+ow) mieszkaniow-0 transport
V+ro$iW oraz pro+ukcj) roln- i le%n-4
Nrak jest teren/w o$/lno+ost)pnyc1 przeznaczonyc1 +o wypoczynku typu park0
rynek4
#la ;miny Rabka-.+r/j0 w tym r/wnieA miejscowo%ci R+zawka opracowywany jest
obecnie plan za$ospo+arowania przestrzenne$o4
;mina Rabka-.+r/j posia+a tereny0 na kt/ryc1 planowana jest bu+owa boiska
sportowe$o pona+to na +zia2kac1 przyle$aj-cyc1 +o bu+ynku zespo2u szko2y po+stawowej i
$imnazjum zlokalizowane s- +wa niewymiarowe boiska wykonane w latac1 * przy wsp/2
finansowaniu przez Elektrowni) Daworzno III ,4G44 Fbiekty0 o kt/ryc1 mowa
powyAej planuje si) przebu+owa@ i po2-czy@ z bu+ow- nowe$o boiska0 tworz-c
kompleks boisk sportowyc14
1.9 Infrastruktura spo eczna.
La terenie so2ectwa R+zawka funkcjonuje&
!4 .esp/2 ,zko2y Po+stawowej i ;imnazjum w R+zawce im4 No1ater/w Walk o Wolno%@
24 Fc1otnicza ,traA PoAarna
J4 ;aleria Ewa Oaczek-#aleki
"4 ;/ralski .esp/2 Re$ionalny
94 Ko2o ;ospo+y Wiejskic1
Wie% nie posia+a +omu kultury i wszystkie spotkania mieszkac/w0 wyst)py lokalne$o
teatru0 jase2ka0 zebrania so2eckie o+bywaj- si) w bu+ynku szko2y lub w remizie4
2.0 Infrastruktura techniczna.
przy+omowym stu+niom4
Lie wybu+owano r/wnieA kanalizacji0 funkcjonuj- tutaj je+ynie przy+omowe
zbiorniki na nieczysto%ci p2ynne0 kt/re s- opr/Aniane przez specjalistyczne prze+si)biorstwa4
;ospo+arka o+pa+ami komunalnymi na terenie ,o2ectwa R+zawka prowa+zona jest
z$o+nie z w+roAonym na terenie ;miny Rabka-.+r/j Kompleksowym Pro$ramem
;ospo+arki F+pa+ami Komunalnymi4 .osta2 on zrealizowany +zi)ki wsp/2finansowaniu z
Europejskie$o Cun+uszu Rozwoju Re$ionalne$o w ramac1 .inte$rowane$o Pro$ramu
Fperacyjne$o Rozwoju Re$ionalne$o4 ,tworzenie w $minie systemu selektywnej zbi/rki
o+pa+/w wp2ywa pozytywnie na po+niesienie atrakcyjno%ci turystycznej uz+rowiska4
;ospo+arstwa obj)te pro$ramem posia+aj- po +wa pojemniki0 je+en +o zbi/rki o+pa+/w
niese$re$owanyc1 0 kt/re nast)pnie trafiaj- na wysypisko oraz +ru$i +o o+pa+/w
se$re$owanyc10 kt/re transportowane s- na se$re$atorni)4 Wyw/z o+pa+/w se$re$owanyc1
+okonywany jest bezp2atnie4 W pojemniki i kosze +o zbi/rki o+pa+/w wyposaAono wszystkie
$ospo+arstwa +omowe w $minie4 Realizacja pro$ramu przyczyni2a si) niew-tpliwie +o
wzrostu %wia+omo%ci ekolo$icznej mieszkac/w oraz poprawy stanu powietrza
atmosferyczne$o w zwi-zku z o$raniczeniem spalania %mieci w +omowyc1 kot2owniac14
La terenie wsi brak jest scentralizowane$o systemu o$rzewania4 F$rzewanie
nast)puje w spos/b in+ywi+ualny poprzez lokalne Ur/+2a ciep2a na paliwa sta2e Vw)$iel0 koksW
i olej opa2owy4 :ieszkacy nie s- po+2-czeni +o sieci $azowej4
2.1 Gospodarka i rolnictwo.
La terenie R+zawki nie funkcjonuj- zak2a+y przemys2owe4 #zia2aj- niewielkie zak2a+y
pro+ukcyjne tj4 zak2a+y stolarskie Vpro+ukuj-ce $2/wnie stolark) bu+owlan-W0 zak2a+y
wyrob/w obuwniczyc1 Vpro+ukuj-ce pantofle w +uAej cz)%ci re$ionalne i kierpceW0 ser/w
re$ionalnyc10 tartak0 stacja paliw0 +wie stacje narciarskie Vobecnie nieczynneW0 karczma oraz
:otel u ;uta4
#zia2aj- tutaj cztery sklepy spoAywczo-przemys2owe4
Wi)kszo%@ mieszkac/w zatru+nionyc1 jest w pobliskiej Rabce-.+r/j w sanatoriac1 i
pensjonatac10 a pozostali $2/wnie najm2o+si wyjec1ali +o pracy za $ranic) w poszukiwaniu
lepszyc1 zarobk/w i perspektyw na Aycie4 Rolnictwo prowa+zone jest praktycznie przez kilku
$ospo+arzy z ci-$2- ten+encj- spa+kow-4
2.2 Kapita spo eczny i ludzki.
La terenie R+zawki pr)Anie +zia2aj- nast)puj-ce or$anizacje&
!4 Fc1otnicza ,traA PoAarna R+zawka
24 Ko2o ;ospo+y Wiejskic1
J4 Wsp/lnota <e%na
"4 #ruAyna Pi2ki LoAnej _alowej
94 ,towarzyszenie La Rzecz Rozwoju Kulturalne$o Wsi R+zawka or$anizuj-ce&
- konkurs palm0
- kol)+owanie +zieci +o lat *
- %piewa@ kaA+y moAe0
- %wi)to wsi0
- +zie sportu0
K4 ,towarzyszenie Rozwoju ,po2eczno Ekonomiczne$o .iemi ;orczaskiej
'4 ;/ralski .esp/2 Re$ionalny +zia2aj-cy przy ,towarzyszeniu La Rzecz Rozwoju
Kulturalne$o Wsi R+zawka4
84,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka
*4 Rabczaskie Wie%ci Pozarz-+owe
!4 Europejskie ,towarzyszenie E+ukacyjne P:a$nusP
!!4 (1/r mieszany G#FRG:=,
Qr/+2o & P<GL F#LFWH :IED,(FWFB(I R#.GWKG LG <G6G 2!-2!9

"& Informacja o rozwoju !ospodarczym
Wi)kszo%@ firm to firmy ro+zinne0 pro+ukuj-ce kapcie4
?& 6ane o spoecznociE charakterystyka spoecznoEdemo!raficzna/
a& ;truktura zawodowa* poziom bezrobocia
Wi)kszo%@ os/b utrzymuje si) z pracy pozarolniczej m4in4 z wytwarzania kapci4 #ru$a polowa z
pracy w mie%cie4 Nezrobocie jest najwi)ksze w%r/+ lu+zi m2o+yc14
b& ;truktura wiekowa i tendencje demo!raficzne* struktura pci*
Wi)kszo%@ os/b to osoby m2o+e4 6en+encje +emo$raficzne to powolne wylu+nianie
c& Ilo, osb korzystajcych z pomocy spoecznej %w jakich formach(
.e wz$l)+u na struktur) wsi0 nie ma za +uAo takic1 os/b4 Cormy to :FP,
d& ;truktura wyksztacenia
Poziom wykszta2cenia wzrasta
e& Iharakter placwek edukacyjnych i opiekuczoEwychowawczych* ile osb z nich
korzysta
Punkt prze+szkolny R+zawka 2!32!! ] !8 +zieci
F+zia2 prze+szkolny R+zawka 2!32!! ] 2! +zieci
.esp/2 ,zk/2 Po+stawowej i ;imnazjum w R+zawce 2!32!! ] !'! +zieci
Qr/+2o/ http/KKwww&rabka&plKindeL&phpJidMserwisNartM"#AA
f& Izy s !rupy osb za!roonych wykluczeniem spoecznym %os& niepenosprawne*
uzalenione* bezdomne itp&(
.e wz$l)+u na ma2y obszar R+zawki i ma2- liczb) mieszkac/w nie ma obecnie os/b
za$roAonyc14
!& ;truktura rodzinna
6ra+ycyjna& matka e ojciec e +ziecko
h& Oormy spdzania wolne!o czasu* oferta instytucji kultury* kto korzysta* kiedy
mieszkacy maj wolny czasJ
(zas wolny po pracy i po czynno%ciac1 $ospo+arczyc14 LajbliAszy :FK w Rabce-.+r/j4 Plany
utworzenia Wiejskie$o F%ro+ka Kultury w Remizie F,P4
i& +ainteresowania* hobby i stopie or!anizacji
6ra+ycje lokalne
j& ;kd s mieszkacy %PnowiQ* PstarzyQ(
Wi)kszo%@ mieszkac/w to starzy0 nowi to osoby 0kt/re przenosz- si) z miasta na wie%4
k& +wyczaje i tradycje
- konkurs palm0
- kol)+owanie +zieci +o lat *
- %piewa@ kaA+y moAe0
- %wi)to wsi0
- +zie sportu0
l& 2yznanie* rnorodno, kulturowa* etniczna* reli!ijnaJ
Wyznanie rzymskokatolickie0 brak mniejszo%ci etnicznyc10
m& Hudzie 4 liderzy* RI<y* eksperci
Proboszcz e so2tys


Strategia 6ozwoju Gminy 6ab%a-Cdr$j na lata 2014-
2020 a 6dzaw%a)
Str)19 - $o)unikac'a
=roga %rajowa nr 4< A6ab%a-Cdr$j / 1owy ?arg / Ca%o&ane / &rzebiega &rzez
ul) 5ili,s%iego w 6ab!e-Cdroju i miejs!owo*!i 7'ab$w%a i 6dzaw%aBT
droga &owiatowa nr 1HHH 5 / Poni!e, 6dzaw%a)
Strona 21- Sz-aki turystyczne
?rasa 32 6ab%a-Cdr$j / 6aba 4y+na / Sieniawa / 5li%uszowa / -bidowa /
6dzaw%a / 6ab%a-Cdr$j, d"ugo* trasy wynosi 31,9 %mT
Str)42- Przedszko-a
Pun%t Przedsz%olny &rzy Sz%ole Podstawowej w 6dzaw!e im) Do'ater$w 4al% o 4olno*
34-<00 6ab%a-Cdr$j 6dzaw%a tel) 1> 2H< >1 <9
Str) 43- Zes&o+y szk+ i szko+y &odstawowe.
Ces&$" Sz%o"y Podstawowej i Gimnazjum w 6dzaw!e im) Do'ater$w 4al% o 4olno*
34-<00 6ab%a-Cdr$j 6dzaw%a tel) 1> 2H< >1 <9
Str)90- $o)isariat Po-ic'i w !a*ce<Zdro'u !e'ony.
H) 6dzaw%a, Poni!e, 7'ab$w%a
Str)99- Zes&o+y re.iona-ne
Ces&$" G$rals%i EPowi!'erF / zes&$" dzie!i!y dzia"aj!y &rzy Stowarzyszeniu na
6ze!z 6ozwoju 5ulturalnego 4si 6dzaw%a)
Str)9H- $ana-izac'a
4 tym ruro!igi t"o!zne o d"ugo*!i 0,13 %m, oraz o%o"o 33 %m &rzy"!zy
sanitarny!') -be!nie ;glomera!ja 6ab%i-Cdr$j ma >>,13 6IM %orzystaj!y!' z sie!i
%analiza!yjnej) So"e!twa Poni!e, 6dzaw%a i 7'ab$w%a nie s wy&osa+one w zbior!zy system
od&rowadzania *!ie%$w) Cde!ydowana wi%szo* *!ie%$w do&"ywa grawita!yjnymi
%ole%torami sanitarnymi w ilo*!i 2 348 ty* m3Pro%, &onadto o%o"o 24 ty* m3Pro% A*rednio
H9,H m3PdB to *!ie%i dowo+one taborem aseniza!yjnym)
Str)9>- =os&odarka od&ada)i
4 rama!' &roje%tu 5om&le%sowy Program Gos&odar%i -d&adami 5omunalnymi
za%u&iono %osze i &ojemni%i do sele%tywnej zbi$r%i od&ad$w, a ta%+e &ojazdy do i!'
trans&ortu) Pojemni%i i %osze na *mie!i rozlo%owane s na terenie miasta 6ab%a-Cdr$j
i &rzyleg"y!' so"e!tw2 7'ab$w%a, Poni!e i 6dzaw%a)
0nwesty!je 2014-2020
Str)81
>o ? 8) Dudowa trasy rowerowej od grani! Gminy 6aba 4y+na &rzez 7'ab$w%, 6ab%-Cdr$j
do Poni! i 6dzaw%i
$iedy ? 2014 / 201H A%ontynua!ja ta%+e &o 201HB
5azwa ? -zna%owana trasa rowerowa w &rzebiegu 7'ab$w%a-6ab%a-Cdr$j- Poni!e-6dzaw%a
$oszt ? 2 mln
$to ro*i ? IG= &rzy Stowarzyszeniu Przyjazna =olina 6aby oraz Gmina 6ab%a-
Cdr$j Aja%o &artner &roje%tuB
Str)84
>o ?12) Dudowa !'odni%$w w miejs!owo*!i 6dzaw%a w !igu drogi &owiatowej 5 1HHH
$iedy ? 2013-201H
5azwa ? 4ybudowane 2 %m !'odni%$w w miejs!owo*!i 6dzaw%a
$oszt ? 1,9 mln
$to ro*i ? Gmina 6ab%a-Cdr$j
Strona 103)
>o ? >) 6egula!ja Poto%u 6dzaw%a
$iedy ?2014-201H
5azwa ? @regulowany i bez&ie!zny dla miesz%a,!$w &oto% 6dzaw%a
$oszt ? 3 mln
$to ro*i ? 6CG4
Str) 10H
>o ? Dudowa system$w gromadzenia i od&rowadzania *!ie%$w %omunalny!' lub inny!' system$w
za&ewniaj!y!' ten sam &oziom o!'rony *rodowis%a w miejs!owo*!i 6dzaw%a
$iedy ? 2014-201H A%ontynua!ja &o 201HB
5azwa ? 4ybudowany system gromadzenia i od&rowadzania *!ie%$w %omunalny!' lub inny
system za&ewniaj!y!' ten sam &oziom o!'rony *rodowis%a w miejs!owo*!i 6dzaw%a
$oszt ? 14 <00 z"
$to ro*i ? Gmina 6ab%a-Cdr$j AC4i5B
Str)111
>o ? <) Przebudowa i rozbudowa remizy -SP w 6dzaw!e wraz z 4=5
$iedy ? 2019-201H
5azwa ? Przebudowany obie%t -SP w 6dzaw!e
$oszt ? 890 tys)
$to zro*i ? -SP 6dzaw%a wraz z Gmin 6ab%a-Cdr$j

Str) 11>
>o ? 8) Dudowa stre(y e%onomi!znej E6dzaw%aF Aw bez&o*rednim ssiedztwie Eza%o&ian%iFB
$iedy ? 2019-201H
5azwa ? 4ybudowana stre(a o &ow) o%) 2 'a Adroga do stre(y, uzbrojenie terenuB
$oszt ? 2 mln

$to zro*i ? Gmina 6ab%a-Cdr$j


Konsultacje- Mstawa =mieciowa co poprawiG#

?rwaj %onsulta!je *mie!iowe)


Cg"o* uwagi na temat wdra+ania nowego systemu zagos&odarowania od&ad$w w gmina!')
Cebrane uwagi zostan te+ &rze%azane do roz&atrzenia &rzez zes&$" ds) wdro+enia ustawy o
systemie gos&odarowania od&adami Ministerstwa Vrodowis%a) K(e%tem &ra! zes&o"u wiosn 2014
ro%u bd re%omenda!je doty!z!e zmian w ustawie, ale r$wnie+ dobry!' &ra%ty%, a ta%+e
wyty!zny!' do stosowania ju+ obowizuj!y!' &rze&is$w)
'tt&2PPnaszesmie!i)mos)goW)&lP%onta%t

$onsu-tac'e ustawy )ieciowe' -Stowarzyszenie zwy%"e #orum 6dzaw%a P 6ab!za,s%ie 4ie*!i
Pozarzdowe
@wagi
1)1ie %ara gmin, %t$re realizuj te zadania ze *rod%$w unijny!' i nie mog zastosowa ustawy)
Pro&ozy!je zmian
1) Cmiana wyso%o*!i o&"aty za *mie!i nie &owinna zmusza %a+dorazowo miesz%a,!$w do s%"adania
nowy!' de%lara!ji *mie!iowy!')
Po !o tworzy nowe XX *mie!iXX)
2) Mo+liwo* s&rzeda+y *mie!i &rzez gminy do odzys%u)
3) =o&re!yzowa gdzie mo+na odda le%i, baterie)
4) Przy za%u&ie r$+ny!' rze!zy s&rzedaw!y nie !'! odebra stary!', nale+y to zmieni)
9) 4&rowadzi mo+liwo* %om&ostowania i s&rzeda+y tego+ surow!a)
H) 4 &rzy&ad%u os$b wysy&uj!y!' *mie!i bd!y!' z innego &owiatu %ara w najwy+szym wymiarze
%ary)
Cdje!ie
Inicjatywa lokalna

#orum 6dzaw%a bierze udzia" w a%!ji Masz G"os Masz 4yb$r od 200> ro%u)
Coba!z nasz &ro(il)
.ednym z zda, )%t$re !'!ieli*my zrealizowa by"a 0ni!jatywa Io%alna)
Czym jest mo<na pos'uchaC na #ilmie H

Inicjatywa lokalna
Wzi1G sprawy w swoje r:ce. nie czekaG a/ inni rozwi1/1 problem. za%eklarowaG w&asny wk&a% P inicjatywa
lokalna to mec0anizm %zi:ki. kt8remu mieszkacy w 9cis&ej wsp8&pracy z w&a%zami samorz1%owymi
mo*1 zmieniaG swoje otoczenie# Inicjatywa Inte*ruje spo&eczno9G i pozwala or*anizowaG wy%arzenia
je%norazowe Rnp# festynF. cykliczne Rciekawe zaj:cia w %omu kulturyF czy stworzyG co9 namacalne*o Rnp#
zbu%owaG parkin*F#
Propozycj) inicjatywy lokalnej z$2o%my w paU+zierniku 2!J- po+czas konsultacji pro$ramu wsp/2pracy na 2!"
rok4
/nioski i propozyce do Programu /sp-pracy na :<+= rok(
Program 4s&$"&ra!y 2014 gminy 6ab%a-Cdr$j z organiza!jami &ozarzdowymi jest
lo%aln %onstytu!j ws&$"&ra!y) 7ieszy otwarto* samorzdu i jednoste% organiza!yjny!'
na ws&$"&ra! z organiza!jami, %t$re stanowi wa+ny element naszej gminy, %t$rego nie da
si &omin)
Ii!zne organiza!je &ozarzdowe dzia"aj!e w obszarze %ultury i s&ortu, s !ennymi
ambasadorami naszej gminy i miesz%a,!$w) 4i%szo* os$b ,%t$re dzia"a w organiza!ja!'
!zyni to s&o"e!znie i &oza godzinami &ra!y) 4 dalszym rozwoju naszej gminy i ws&$"&ra!y
wa+ne bdzie &rze"amanie wzajemny!' stereoty&$w ob!i+aj!y!' .S? i 1G-)
.est jedna% jesz!ze wiele do zrobienia, %onsulta!je s&o"e!zne &rogramu ws&$"&ra!y s
dobr o%azj do zg"oszenia &ro&ozy!ji)

1)Pro&ozy!ja 7ele Programu > *( Pkt( : i?
Pkt# 2 iF W2-czenieor$anizacji w proces bu+owania marki Rabka-.+r/j
=zasa+nienie& La po+stawie g !24 Pkt4 2 obecne$o pro$ramu a takAe0 Ae $mina Rabka-.+r/j +la
wszystkic1 or$anizacji pozarz-+owyc1 z terenu naszej $miny jest najwaAniejszym obszarem +zia2a0
warto wspiera@ bu+ow) marki naszej $miny takAe przez or$anizacje pozarz-+owe4

2 4 Propozycja 6ormy wsp8&pracy i spos8b realizacji pro*ramu Y <# pkt !# aF finansowe
- inicjatywa lokalna Vpo przyj)ciu stosownej uc1wa2y przez Ra+) :iastaW
=zasa+nienie & La po+stawie art4 !*b ustawy z +nia 2" kwietnia 2Jr4 o +zia2alno%ci poAytku
publiczne$o i o wolontariacieV#z4 =4 z 2!r40 Lr 2J"0 poz4 !9JKW
) oddania w na!em na %reIeren"y!ny". warunka". na&e>5"y". do Miasta &oka&i u>ytkowy". or7aniza"!om na "e&
%rowadzone! %rzez nie dziaa&no2"i %o>ytku %u(&i"zne7oM
=zasa+nienie & La terenie naszej $miny wyst)puje ta forma wsp/2pracy0 warto j- +ookre%li@ w
pro$ramie wsp/2pracy4 G takAe na po+stawie art4 2" pkt420 ustawy z +nia 2" kwietnia 2Jr4 o
+zia2alno%ci poAytku publiczne$o i o wolontariacieV#z4 =4 z 2!r40 Lr 2J"0 poz4 !9JKW

-4 &rzy&ad%u wyst&ienia %ls%i +ywio"owej, %atastro(y naturalnej lub awarii te!'ni!znej w
rozumieniu art) 3 ust) 1 ustawy z dnia 1> %wietnia 2002 r) o stanie %ls%i +ywio"owej A=z) @)
1r H2, &oz) 99>, z &$:n) zm)B Gmina mo+e zle!i organiza!jom realiza!j zada, &ubli!zny!'
z &omini!iem trybu %on%ursu o(ert)
@zasadnienie2 4ed"ug 6egulaminu -rganiza!yjnego @rzdu Y 8 &%t)1) Burmistrz jest z
urzdu szefem Obrony Cywilnej. 4arto wzmo!ni %om&eten!j burmistrza w za%resie
obrony !ywilnej, ta%+e w %onte%*!ie organiza!ji &ozarzdowy!') 0 w"!zy organiza!je do
obrony !ywilnej wed"ug Dia"ej 5sigi Dez&ie!ze,stwa 1arodowego)
J4 Propozycja 6ormy wsp8&pracy i spos8b realizacji pro*ramu Y <# pkt !4 bF niefinansowe
; ws&ar!ie %am&anii &romo!yjnej organiza!ji u&rawniony!' do otrzymywania 13 z &odat%u
@zasadnienie2 -rganiza!je &o+yt%u &ubli!znego u&rawnione do otrzymania 13 z &odat%u
&e"ni sz!zeg$ln rol na terenie naszej gminy, warto i!' w tym ws&om$! &o&rzez
instrumenty &romo!yjne gminy)
4) Pro&ozy!ja Formy wsp-pracy i spos-b realizaci programu > 8 &%t)1 !B inne 3ormy
wsp-pracy
; -rganiza!je mog za &o*redni!twem urzdu nawizywa %onta%ty z &rzedstawi!ielami
organiza!ji i instytu!ji z miast, z %t$rymi gmina ma zawarte &orozumienia o ws&$"&ra!y)
@zasadnienie2 Gmina 6ab%a-Cdr$j ws&$"&ra!uje z !zterema miastami &artners%imi, warto w
t ws&$"&ra! w"!zy ta%+e organiza!je &ozarzdowe) Przyniesie to o+ywienie ws&$"&ra!y i
wymian do*wiad!ze,) Gminne organiza!je &ozarzdowe maj wiele do zao(erowania
zagrani!znym &artnerom)
-@rzd mo+e &rze%azywa organiza!jom materia"y &romo!yjne doty!z!e miasta 6ab%a-
Cdr$j
@zasadnienie2 ?a (orma ws&$"&ra!y te+ ju+ (un%!jonuje, warto j doo%re*li) Przy%"adem
wy%orzystania by"o badanie o&inii na temat 6ab!za,s%iego &ar%u , &rzez 6ab!za,s%i
@niwersytet 000 4ie%u , &od!zas wydarzenia by"y %ol&ortowane materia"y o 6ab!e-Cdr$j)
- zawieranie &orozumie, o ws&$"&ra!y
@zasadnienie2 ?a (orma ws&$"&ra!y te+ ju+ (un%!jonuje, warto j doo%re*li) Przy%"adem jest
umowa Rabka;Zdr- przyazna seniorom Anr) P5iS)033)1)2013 z dnia 04)01)2013B
zawarta , &rzez 6ab!za,s%i @niwersytet 000 4ie%u z gmin 6ab%a-Cdr$j w %westia!' &olity%i
senioralnej)

.u+ jest @7J4;Z; 16 MI00P2>1P13 6;=[ M0K.S50K. 4 6;D7K-C=6-.@ z dnia 28 listo&ada 2013
r) w s&rawie2 &rzyj!ia 6o!znego Programu 4s&$"&ra!y Samorzdu Gminy 6ab%a-Cdr$j z
organiza!jami &ozarzdowymi oraz innymi &odmiotami &rowadz!ymi dzia"alno* &o+yt%u
&ubli!znego w ro%u 2014
1iestety +adna z 10 &ro&ozy!ji #orum 6dzaw%a nie &rzesz"a w tym ini!jatywa lo%alna,
&rzygotowujemy &ismo w s&rawie ini!jatywy lo%alnej)

@ .rudnia 921,
Szanowni Pa,stwo,
4 imieniu Stowarzyszenia zwy%"ego #orum 6dzaw%a zwra!am si o udzielenie in(orma!ji odno*!ie
&owod$w odrzu!enia naszy!' &ro&ozy!ji do Programu 4s&$"&ra!y 2014 ) @!'walonego
@!'wa" 16 MI00P2>1P13 6;=[ M0K.S50K. 4 6;D7K-C=6-.@ z dnia 28 listo&ada 2013 r) w
s&rawie2 &rzyj!ia 6o!znego Programu 4s&$"&ra!y Samorzdu Gminy 6ab%a-Cdr$j z organiza!jami
&ozarzdowymi oraz innymi &odmiotami &rowadz!ymi dzia"alno* &o+yt%u &ubli!znego w ro%u 2014
Prosz o udzielenie od&owiedzi drog &isemn na adres LLLL\
\ adres u%ryty &rzed s&amem)

19 .rudnia 921,
Mamy od&owied: od @rzdu2

4 od&owiedzi na &ismo z dnia 08)12)2013 w s&rawie &ro&ozy!ji do Programu 4s&$"&ra!y 2014
u&rzejmie in(ormuj, i+) &owy+szy do%ument ma za zadanie o%re*la ramowe zasady ws&ierania
stowarzysze, &rzez Gmin) Pro&onowane &rzez Pana zmiany zosta"y sz!zeg$"owo om$wione na
s&ot%aniu Ces&o"u =orad!zego ds) -rganiza!ji Pozarzdowy!' w dniu 03)10)2013 gdzie &odjta
zosta"a de!yzja o niezasadno*!i w&rowadzania Pana &ro&ozy!ji do do%umentu) 4szel%ie
indywidualne s&rawy i &roblemy z ja%imi stowarzyszenia zwra!aj si do @rzdu Miejs%iego w
6ab!e-Cdroju s uzgadniane &od!zas s&ot%a, zainteresowany!' z od&owiednimi 4ydzia"ami)
4 razie ja%i!'%olwie% &yta, lub wt&liwo*!i, bardzo &rosz o %onta%t z 4ydzia"em Promo!ji 5ultury
S&ortu)
1A .rudnia 921,
Wniosek do Wydzia+u Pro)oc'i $u-tury i S&ortu.
Szanowni Pa,stwo,
4 imieniu Stowarzyszenia zwy%"ego #orum 6dzaw%a zwra!am si z wnios%iem o2
1B Przes"anie &roto%$"u z Cebrania Ces&o"u =orad!zego ds) organiza!ji &ozarzdowy!' z dnia
03)10)2013 i list os$b obe!ny!' na nim)
2B - wyja*nienie &owodu nie&oin(ormowania i nieza&roszenia na zebranie zes&o"u &rzedstawi!iela
#orum 6dzaw%a , w !elu za&rezentowania Ces&o"owi &ro&ozy!ji do Programu ws&$"&ra!y 2014)
3B Powt$rnie wnios%uj o wyja*nienie odrzu!enia 10 &ro&ozy!ji do Programu 4s&$"&ra!y 2014 ,
&rosz o &odanie %on%retny!' &owod$w)
.edno!ze*nie in(ormuj,i+ w sty!zniu 2014 , Stowarzyszenie zwy%le #orum 6dzaw%a, z"o+y wnios%i o
u!'walenie 0ni!jatywy Io%alnej do os$b de!yzyjny!' &o stronie @rzdu i 6ady Miejs%iej, wraz z
&rze%azaniem %si+e% o 0ni!jatywie Io%alnej)
Prosz o udzielenie od&owiedzi drog ele%troni!zn)


92 .rudnia 921,
-d&owied: z @rzdu Miejs%iego w 6ab!e-Cdr$j
9B stycznia 921B
=zi* zosta"y s%ierowane &isma w s&rawie ini!jatywy lo%alnej) Po wst&ny!'
rozmowa!' w s&rawie &ism i za"!zni%$w,w najbli+szym !zasie %westia ini!jatywy
lo%alnej &ostanie &rzedys%utowana z Pani Przewodni!z! Mari G$rni!% -rze" a
ta%+e z Pani Ma"gorzat Peru!% z 4ydzia"u Promo!ji 5ultury i S&ortu)
Costa"y ta%+e wyja*nione i &rzedys%utowane %westie &rogramu ws&$"&ra!y na 2014,
zes&o"u dorad!zego i badania 1G- 6ab%a 2012)
C"o+one Pis)a Inic'atywa Loka-na
=o &ism by" za"!zony &oni+szy &odr!zni%)
=zi%i &omo!y #unda!ji D0S z 5ra%owa, otrzymali*my Poradnik Samorz d z
inicjatyw . Osoby zainteresowane mog go pobra lub wypo yczy w Biblioteczce III Sektora( Pe+a$o$iczna
Niblioteka Wojew/+zka Cilia w Rabce .+roju 0ul4Dana Paw2a II "2 W
6ela!je z rozm$w zostan ta%+e o&ubli%owane &o i!' odby!iu)
2V luty 2!"
.ino ?# ustawowych dni na odpowied: z >ady .iasta& .imo dwch prb umwienia si
na rozmow w sprawie inicjatywy lokalnej * nie ma odzewu&
1ie otrzymalimy te ani mejla ani adne!o pisma w powyszej sprawie&
"C lute!o "#$' udamy si biura >. w celu uzyskania informacji o powodach
bezczynnoci&
2* #u"y 2014
2 trakcie rozmowy dowiedziaem si o przedueniu terminu& <ani <rzewodniczca
zapoznaje si ze spraw&
2 pierwszym lub dru!im ty!odniu marca "#$'* na zebraniu komisji >.* przedstawi
spraw inicjatywy lokalnej&
1+ marca 2014
+ uzyskanych informacji / w dalszym ci!u trwa zapoznanie si ze spraw przez <ani
<rzewodniczc& <osiedzenie komisji nie jest jeszcze ustalone i nie wiadomo kiedy bdzie&
2* marca 2014
7olejne pismo w sprawie inicjatywy lokalnej
1 kwie"!ia 2014
Informacja o posiedzeniu komisji >ady .iasta
11 kwietnia 921B
-dby"o si &osiedzenie %omisji)
1a &osiedzeniu %omisji za&rezentowa"em istot ini!jatywy lo%alnej i &rze%aza"em %si+%i na ten temat)
4 dys%usji z Pani Durmistrz i 6adnymi za&rezentowa"em zalety ini!jatywy i od&owiedzia"em na i!'
&ytania i wt&liwo*!i)
4 dys%usji zosta"y &odniesione %westie (unduszy so"e!%i!',grant$w dla organiza!ji &ozarzdowy!', a
ta%+e ,+e ini!jatywa lo%alna jest realizowana &rzez &owy+sze (ormy)
1a !'wil obe!n &owy+sze (ormy s wystar!zaj!e, je+eli w &rzysz"o*!i te (ormy nie bd
wystar!za, z"o+ymy &owt$rny wniose% o ini!jatyw lo%aln)

Ddziemy obserwowa sytua!j)
5westie do wyja*nienia &o &osiedzeniu %omisji 6ady Miejs%iej 11 %wietnia 2014 o ini!jatyw lo%aln)
1B For)y dzia+a or.anizac'i &ozarz dowyc1 w !a*ce
S r$+ne (ormy dzia"ania s&o"e!znego od stowarzyszenia zwy%"ego , rejestrowanego &o (unda!je)
2B Dzia+ania or.anizac'i w !a*ce
-rganiza!je w 6ab!e, zajmuj si nie tyl%o %ultur, %t$ra jest obszarem dominuj!ym) S te+ s&ort,
edu%a!ja, e%ologia i inne)
3B Licz*a os* dzia+a' cyc1 w or.anizac'ac1
4 dzia"ania organiza!ji w"!za si %il%a os$b i dzia"a , nie jest to to+same z li!zb os$b &otrzebny!'
do rejestra!ji / 19
4B !o-a internetu
6ola internetu jest !oraz wi%sza, &omijanie tego elementu jest na !'wil obe!n niemo+liwe)

7asz A&os 7asz Wyb8r 2!"

#asz @os #asz /yb-r :<+=


Corum R+zawka juA po raz ' przy2-cza si) +o kolejnej e+ycji o$/lnopolskiej e+ycji akcji :asz ;2os :asz
Wyb/r 4Deste%my w akcji juA o+ 28 roku4
Lasz profil na :asz;los4pl
_armono$ram&
2!"
28 luty 2!"- start kolejnej e+ycji :asz ;2os :asz Wyb/r
Corum R+zawka z$2osi2o si) +o J za+a&

Dos&'(%i sa5oz.$o+cy
.a kilka miesi)cy wybory samorz-+owe4 Po raz kolejny b)+ziemy wybiera@ ra+nyc10 w/jt/w0
burmistrz/w i prezy+ent/w ] osoby0 kt/re przez nast)pne cztery lata b)+- reprezentowa@ nasze
interesy w spo2eczno%ci $minnej4 #late$o warto zastanowi@ si)0 jak +o tej pory samorz-+owcy
komunikowali si) z mieszkacamiS (zy ra+ni c1)tnie ws2uc1iwali si) w $2os swoic1 wyborc/wS

.ac1)camy Was +o po+sumowania ka+encji - przeprowa+zenia +ia$nozy komunikacji mieszkacy ]
samorz-+owcy0 przy$otowania rekomen+acji zmian i przekazania ic1 komitetom wyborczym4
Po+staw- +ia$nozy moAe by@ zbi/r pyta 5Po+sumowanie ka+encji 2! ] 2!" - katalo$ pyta +o
mieszkac/w i samorz-+owc/w74
.apytajcie prze+stawicieli w2a+zy Vw/jt/w0 burmistrz/w0 ale takAe ra+nyc1 opozycji i koalicjiW0
mieszkac/w i or$anizacji pozarz-+owyc1 - jak oceniaj- obecn- sytuacj)0 ale teA jak wi+z-
przysz2o%@4 Po+sumowanie ka+encji warto zrobi@ w po+ziale na trzy cz)%ci& sukcesyi poraAkii
wyzwania4
Wyboy $0a ka>$),o
=+zia2 w wyborac1 to prawo obywatelskie4 Warto aby kaA+y m/$2 z nie$o skorzysta@^ Przy2-cz si) +o
akcji :asz ;2os :asz Wyb/r0 aby kaA+y kto c1ce0 m/$2 o++a@ sw/j $2os4 Fznacza to z je+nej strony
w2a%ciw- or$anizacj) samyc1 wybor/w0 szerokie informowanie o moAliwo%ciac1 u+zia2u w nic10 jak
r/wnieA przy$otowanie urz)+u i otwarcie na wyborc/w np4 poprzez u+ost)pnienie informacji o
funkcjonowaniu $miny4 :asz ;2os :asz Wyb/r proponuje mieszkacom ocen) przy$otowania +o
wybor/w i zwi)kszenie przejrzysto%@ kampanii wyborczej4

Gos3j 8+ia$o5i)
Wkr/tce po+ejmiemy +ecyzj) na ko$o o++amy sw/j $2os w wyborac1 samorz-+owyc14 .+arza si)0 Ae
swoje$o kan+y+ata typujemy +opiero w +niu $2osowania0 cz)sto juA w lokalu wyborczym4 ,tawiamy `
przy nazwisku0 kt/re kojarzymy z plakat/w rozklejonyc1 po okolicy4 Wyb/r przypomina wi)c $r) w
totka4 6ymczasem0 $+yby%my poznali pro$ramy wyborcze0 mo$liby%my wybra@ najw2a%ciwsz- osob) ]
t)0 kt/ra ma +obre pomys2y na rozw/j naszej miejscowo%ci4 Gby m-+rze wybra@ ra+nyc1 oraz w/jta0
burmistrza lub prezy+enta miasta mieszkacy musz- wie+zie@ kim s- kan+y+aci i jakie maj- plany4
.bierzcie informacje o kan+y+atac1 i rozpowszec1nijcie je w%r/+ wyborc/w4 Pom/Acie im po+j-@
%wia+ome +ecyzje^

Bwia+omy wyb/r to +ecyzja oparta na informacjac1& wyborca powinien wie+zie@0 co potrafi kan+y+at0
jakie s- je$o +otyc1czasowe +o%wia+czenia oraz jakie +zia2ania planuje po+j-@0 je%li zostanie
wybrany4 (zy wie0 cze$o potrzebuj- mieszkacy i w jaki spos/b c1ce im to zapewni@4

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
#asz @os #asz /yb-r :<+*
Corum R+zawka juA po raz K przy2-cza si) +o kolejnej e+ycji o$/lnopolskiej e+ycji akcji :asz ;2os :asz
Wyb/r 4Deste%my w akcji juA o+ 28 roku4
_armono$ram&
2!(
( P 2V kwietnia - zapisy +o akcji masz ;2os0 :asz Wyb/r $K
! P !2 maja ] ,.KF<ELIG wprowa+zaj-ce w tematyk) za+a Wnioski poni/ej#
2-2< maja- analiza sytuacji
2< maj- nowy kana2 informowania o akcji www4matwojt4blo$4pl
!( 'zerwca 2!( - Bwi)to ,amorz-+u w Rabce
2K czerwiec 2!( - publikacja sprawoz+ania z ! p/2rocza4
2" wrze9nia 2!( - z2oAenie propozycji +o pro$ramu wsp/2pracy m4in inicjatywy lokalnej4
!( listopa%a 2!(- zebranie zespo2u
2K listopa%a 2!(- o$2oszenie Pro$ramu Wsp/2pracy 2!"0 nie ma inicjatywy lokalnej4
@ .rudnia 921,< &is)o do 3M
19 .rudnia 921,< od&owied z 3M !a*ka
1A .rudnia 921,< dru.ie &is)o do 3M !a*ka
92 .rudnia 921,< od&owied z 3M !a*ka
99 .rudnia 921,< s&rawozdanie M=MW z roku 921,

Lasz Plan&
W e+ycji 2!J c1cemy zrealizowa@ J za+ania0 s- to&
/ost0pni samorzdowcy
3goda i dialog buduj- .le jak budowaC, gdy szwankuje komunikacjaH @dy decyzje zapadaj +za
zamkni0tymi drzwiami,-
:iedostatki w przep'ywie in#ormacji wynikaj zwykle z braku pomys'u na usprawnienie oraz
nie8wiadomo8ci, jak wa<na jest komunikacja-
(1cemy pracowa@ na+al na+ zwi)kszeniem informacji o samorz-+owcac14
Inicjatywa lokalna
=ziC sprawy w swoje r0ce, nie czekaC a< inni rozwi< problem, zadeklarowaC w'asny wk'ad > inicjatywa
lokalna to mechanizm dzi0ki, kt(remu mieszka&cy w 8cis'ej wsp('pracy z w'adzami samorzdowymi
mog zmieniaC swoje otoczenie- Inicjatywa Integruje spo'eczno8C i pozwala organizowaC wydarzenia
jednorazowe )np- #estyn*, cykliczne )ciekawe zaj0cia w domu kultury* czy stworzyC co8 namacalnego )np-
zbudowaC parking*-
Propozycj) inicjatywy lokalnej z$2osimy w paU+zierniku 2!J- po+czas konsultacji pro$ramu wsp/2pracy na 2!"
rok4
3r(bmy to razemK
$iblioteka zamykana jest za wcze8nieH > zmie&my godziny otwarciaK /om kultury prowadzi nudne i
nieatrakcyjne dla nas zaj0ciaH > zaproponujmy inne i razem stw(rzmy nowy program- = szkolnej
sto'(wce Lle karmiH > zmody#ikujmy menu- Go<emy te< zakazaC wjazdu rowerom do parku lubP znie8C
ten zakaz, przesunC tras0 linii autobusowej, a nawet decydowaC o godzinach pracy urz0du- /amy rad0,
to wcale nie jest takie trudneK . nikt inny nie wie lepiej czego potrzebujemy-
Wsp/2praca przy ba+aniu or$anizacji4
Wniosek o zmian) sposobu oceniania z punktowe$o na inny przy pro$ramie wsp/2pracy 2!"

.kcj0 Gasz @'os, Gasz =yb(r organizuj !undacja im- "te#ana $atorego oraz partnerzy: Centrum
Promocji i 1ozwoju Inicjatyw Obywatelskich OP?", Pracownia 3r(wnowa<onego 1ozwoju )P31*,
"towarzyszenie Nider(w Nokalnych @rup Obywatelskich )"NN@O*, "towarzyszenie "zko'a Nider(w4


!-!2 maj 2!J Raszyn k3Warszawy 0szkolenie :asz ;2os :asz Wyb/r4
Kilka wniosk/w ze szkolenia0 warte polecenia kaA+emu4
#IG<F; i PIERW,.H KRFK0 s2owo klucz w wielu prze+si)wzi)ciac14 La aspekt braku +ialo$u samorz-+u z
mieszkacami0 warto o+powie+zie@ +obr- wol- i nawi-zaniem te$o +ialo$u z naszej strony4 6am teA s- lu+zie4
LGR.EKGLIE4 Warto je zmieni@ z narzekania na konkretny cel +o poprawy4 (zy po szkoleniu wizerunek
naszyc1 miejscowo%ci jest na+al taki sam4 (zy po powrocie +o +omu jest na+al tak samo jak by2o S
LIE W,6H#.:H ,Id Po+czas rozm/w z uczestnikami z wielu za+a0 niekt/rzy umniejszali warto%@ te$o co
robi- w por/wnaniu z innymi4 KaA+e +zia2anie0 czy jako or$anizacja0 czy nieformalnie0 czy ze wsi czy miasta0 jest
inne i warte po+zi)kowania i +ocenienia4 KaA+e +zia2anie zmienia nasze otoczenie i jest cenne4 Warto tym si)
c1wali@ takAe na masz$los4pl
NRGK PIELId#.H4 Pieni-+ze s- konieczne +o +zia2ania0 ale jak c1cemy +zia2a@ pe2na par- 0 wniosek jest je+en ]
trzeba zatru+ni@ osob) +o z+obywania pieni)+zy4
,.G(=LEK I RF#.ILG 4 Lie moAna zapomina@ w prowa+zonyc1 +zia2aniac1 o swojej ro+zinie0 osobac1 nam
najbliAszyc14 Nowiem one s- z nami na +obre i na z2e4
<FKG<I.FWGLIE WIE#.H4 6rzeba +ostosowa@ wie+z) ze szkolenia +o warunk/w lokalnyc1 i realnyc1
moAliwo%ci4 #obr- or$anizacj) poznamy nie jak zacznie ale jak skoczy4
(IERP<IWFBk4 I+ee prezentowane na szkoleniu przez uczestnik/w s- szczytne4 Lic nie przyc1o+zi o+ razu0 na
realizacj) potrzeba czasu-!020J0" lata- pami)tajmy o tym 4
RMaLFRF#LFBk La szkoleniu by2o !2 os/b z & r/Anyc1 stron Polski0 r/Anyc1 po$l-+ac10 profilac1 +zia2a0
p2ci0 wyznania0 orientacji4 6o wszystko wp2ywa na otwarto%@ na now- wie+z) i +o%wia+czenia4
CE#ERG<I.G(DG4 29 or$anizacji w akcji0 pi)kny wynik4 (o one c1c- o+ :asz ;2osa S Pomocy w rozwi-zaniu
problem/w4 (z)%@ or$anizacji po realizacji za+ania weUmie u+zia2 w kolejnej akcji 0 cz)%@ nie4I co z nimi S Polska
jest Polsk- lokaln-4 ,zko+a 0Aeby utraci@ tak aktywne or$anizacje4 Kwesti-0 kt/r- warto wzi-@ po+ uwa$) to-
fe+eralizacja4 No razem moAemy wi)cej4 ,ami mniej4
Polecam 0F$/lnopolsk- Ce+eracj) Fr$anizacji Pozarz-+owyc1 V FCFPW0 kt/ra +zia2a na rzecz or$anizacji
pozarz-+owyc10 lobbuje w kwestiac1 sektora4 Lie b-+Umy sami w naszyc1 +zia2aniac14 Wi)cej nawww4ofop4eu
#ENG6G FK,CFR#.KG (iekawe0 narz)+zie warte polecenia4 Cajnie by2o patrze@ na lu+zi jak si) w ni-
an$aAuj-0 za+aj- pytania4 W-tpi-cym powiem je+no ] jak si) nie spr/buje to nie wiemy4 DuA jest !2
ambasa+or/w +ebaty oksfor+zkiej4

!( czerwca 2!( -=wi:to ?amorz1%u w Rabce-C%r8j#
W :iejskiej Nibliotece Publicznej w Rabce-.+r/j wczoraj przekazali%my ok4 * e$zemplarzy +2u$opis/w :asz
;2os w ramac1 Bwi)ta ,amorz-+u
W :iejskiej Nibliotece Publicznej w Rabce-.+r/j juA przekazali%my ok4 * e$zemplarzy Larz)+ziownika
Fbywatelskie$o w ramac1 Bwi)ta ,amorz-+u
W :iejskiej Nibliotece Publicznej w Rabce-.+r/j juA przekazali%my ok4 * e$zemplarzy Karta Praw :ieszkaca w
ramac1 Bwi)ta ,amorz-+u
.obacz wi)cej na 1ttp&33www4masz$los4pl3
W +niu wczorajszym V !J4!!42!JW o+by2o si) zebranie cz2onk/w Corum R+zawka4
Po+sumowano co +o tej pory zrobiono&
!4 0ost4%ni samorz5dow"y
Plan& (1cemy pracowa@ na+al na+ zwi)kszeniem informacji o samorz-+owcac14
Wykonanie& blo$ o sprawac1 lokalnyc1 i R+zawki V www4matwojt4blo$4pl W 0 analiza i opinie na tematy
samorz-+owe w $minie Rabka-.+r/j4
Promowanie& Masz 'os Masz Wy(r 201F 0 Samorz5d Ra(ka *dr! 0 Fundusz Soe"ki Ra(ka 0 Fundusz
6orkowy Ra(ka0 Mo!a ,o&is Ra(ka0 @asza 6asa Ra(ka0 1=, Ra(ka)*dr!
2. =ni"!atywa &oka&na
Propozycj) inicjatywy lokalnej z$2osili%my w paU+zierniku 2!J- po+czas konsultacji pro$ramu
wsp/2pracy na 2!" rok4
(zekamy czy zapis pojawi si) w pro$ramie wsp/2pracy na 2!" rok 0 kt/ry b)+zie przyj)ty w
listopa+zie4
De%li $o nie b)+zie to z2oAymy wniosek o inicjatyw) lokaln-4 Fpr/cz Rabki 0 wniosek z2oAymy +o
Powiatu Lowotarskie$o0 kt/ry w pro$ramie wsp/2pracy ma inicjatyw) lokaln- 0 ale nie ma uc1wa2y4
J4 *r(my to razemN
Plan& Wsp/2praca przy ba+aniu or$anizacji4
Wniosek o zmian) sposobu oceniania z punktowe$o na inny przy pro$ramie wsp/2pracy 2!"

Wykonanie& nie+2u$o ukaAe si) raport z ba+ania4 (o +o zmiany oceny analizujemy sytuacj)4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7asz A&os 7asz Wyb8r 2!2
;towarzyszenie zwyke Oorum >dzawka informuje o rozpoczciu dziaa* ktre bdziemy realizowa, w
ramach akcji .asz Gos .asz 2ybr* ktr kontynuujemy od "##C roku w >abceE+drj&
Ielem te!orocznej akcji jest zaan!aowanie mieszkacw i wadz !miny do dialo!u i wsppracy&
2 obecnej edycji chcemy zrealizowa, dwa zadania/
$(6ostpni >adniEchcemy rozpozna, formy kontaktu radnych z mieszkacami i z!osi, nasze propozycje&
"(6ostpne sesje >adyEchcemy doprowadzi, do publikacji protokow z sesji w Internecie&
)prcz powyszych dziaa opracujemy i przekaemy wszystkim szkoom z !miny >abkaE+drj pakiet
materiaw o edukacji obywatelskiej we wrzeniu "#$"&
2 ramach rocznicy 3wita ;amorzdu Hokalne!o *ktre jest rocznic "B maja $--# kiedy po raz pierwszy
w nowej <olsce wybieralimy wadze samorzdowe* przekazalimy mieszkacom 7art <raw
.ieszkaca *ktra jest dostpna w .iejskiej 8ibliotece <ublicznej w >abceE+drj&
2 dniu dzisiejszym przekazalimy pisma do <ani 8urmistrz .iasta >abkaE+drj i <rzewodniczcej >ady
.iejskiej .iasta >abkaE+drj informujce o akcji&
Ihcemy si dowiedzie,/
$( 9akie s formy komunikacji radnych z mieszkacami J
"( Izy istnieje moliwo, publikowania protokow z sesji >ady .iasta w 8iuletynie Informacji <ublicznej
>abkaE+drj w celu przyblienia dziaalnoci >ady .iasta >abkaE+drj mieszkacom J
Izekamy na odpowied:&
<isma
-----------------------------------------------------------------------------
,asz -os ,asz .yb(r 2011
II Rabcza=ska Koa0icja Po1)k+)%cyj%aGWyboy
Sa5oz.$o+) !"#"
III Rabcza=ska Koa0icja Po1)k+)%cyj%aGWyboy
Pa0a5)%&a%) !"##
--------------------------------EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
,asz -os ,asz .yb(r 2010
2K kwietnia 2!r o+b)+zie si) w <iceum i ;imnazjum im4Bwi)tej Ro+ziny w Rabce .+r/j w klasie trzeciej liceum
prezentacja multime+ialna po%wi)cona wyborom samorz-+owym 2! w ramac1 akcji :asz ;2os :asz Wyb/r oraz
prezentacja antykorupcyjna w ramac1 Pro$ramu Przeciw Korupcji Cun+acji im4,tefana Natore$o4 W prezentacji
samorz-+owej zostan- poruszone nast)puj-ce kwestie & -Kie+y o+b)+- si) wyboryS -Kto moAe $2osowa@S -(zym jest
samorz-+S -,k-+ czerpa@ informacje o samorz-+zieS W prezentacji antykorupcyjnej& -.jawisko korupcji z r/Anyc1
perspektyw4 -Przeciw+zia2anie korupcji w Polsce i na %wiecie4 -Fpinia publiczna o korupcji -.apobie$anie korupcji
:aturzy%ci otrzymaj- ksi-Aki GN( ,amorz-+u 6erytorialne$o Pora+nik Lie 6ylko #la Ra+nyc14 Pozostali uczniowie p2yty
(#4Wszyscy uczestnicy otrzymaj- naklejki0plakat i przypink) akcji :; :W4 Prezentacja b)+zie +ost)pna +o pobrania
z 1ttp&33www4for+za4cba4pl3 .apraszamy ;rupa Lieformalna Corum R+zawka4
W +niu +zisiejszym ;rupa Lieformalna Corum R+zawka +o2-czy2a +o koalicji profrekfencyjnej ;+ziekolwiek b)+ziesz
za$2osuj4 ;rupa b)+zie zac1)ca@ mieszkac/w $miny Rabka .+r/j +o u+zia2u w wyborac1 prezy+enckic14 Plan +zia2a
juA nie+2u$o ;rupa Lieformalna Corum R+zawka4
----------------------------------------------------------------------------
,asz -os ,asz .yb(r 200/
;rupa Lieformalna00Corum R+zawka7w ramac1 kampani profrekfencyjnej wykona& Gkcj) oplakatowania $miny4 Roz+a
naklejki0zac1)caj-ce +o u+zia2u w wyborac1 Wykona prezentacj) multime+ialn- o Europarlamencie i Eurowyborac1
Wykona kampani) profrekfencyjn- w <iceum i ;imnazjum im4Bwi)tej Ro+ziny w Rabce .+roju .+j)cia jak zawsze na
www4forumr+zawka4socjum4pl #zi)kujemy za pomoc wolontariuszom :arii0Emilii0Kasi i Dackowi4 ;rupa
Lieformalna 00Corum R+zawka47
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
,asz -os ,asz .yb(r 200*
6am%ania rek&amu!5"a ak"!e ##Masz 'os Masz Wy(rO w Ra("e *dro!u# ,oni"a". i Rdzaw"e skada si4 z 2
eta%wB 1 eta% 24.09.2008 )24.10.2008 Rozwieszenie %&akatw i aIiszy inIormu!5"y". o ak"!i. 2 eta%
10.10.2008)24.10.2008 Rozdanie na&e%ek# nak&e!ek mieszka:"om inIormu!5"y". o ak"!i. Forum Rdzawka.
5a%anie III ?ektora 2!(

5a%anie ?tanu III ?ektora w Rabce-C%r8j 2!(


W celu okre%lenia +zia2aj-cyc1 or$anizacji pozarz-+owyc1 oraz zba+aniu nast)puj-cyc1 obszar/w&
-#zia2alno%@ or$anizacji
-Personel 3Pracownicy 3(z2onkowie Vz wy2-czeniem fun+acjiW3Wolontariusze w 2!J
-Qr/+2a finansowania +zia2alno%ci or$anizacji w roku 2!J
-Cun+usze =nii Europejskiej w 2!J
-Wsp/2praca z innymi po+miotami w 2!J
-,posoby +zia2ania or$anizacji w 2!J
-,ie+ziba0 zaplecze biurowe i tec1niczne
-Planowanie0 ba+anie potrzeb0 ewaluacja
-Potrzeby or$anizacji oraz problemy
- !E po+atku za 2!J
Na+anie jest obj)te tajemnic- statystyczn- oraz tajemnic- +ziennikarsk-4#o wia+omo%ci publicznej
zostanie po+any tylko raport z ba+ania0wst)pna +ia$noza0ankieta ba+awcza0baza wie+zy oraz
biblio$rafia4
_armono$ram&
2< stycznia 2!"- publikacja raportu za 2!2 rok4
?tycze 2!"-+ia$noza wst)pna Vw Na+anie L;F Rabka 2!J4+ocW
?tycze 2!,- wst)pny raport0konsultacje prze+ je$o upublicznieniem4
Ftrzymane wsparcie w e+ycji za 2!2 rok&
- Raport P#IG;LF.G ,6GL= 6R.E(IE;F ,EK6FRG W PF.LGLI= NG#GLIE PF6R.EN W
.GKRE,IE W,PGR(IG L;FY,P4
- informacje z Krajowe$o Rejestru ,-+owe$o w Krakowie4
- Gnkiet) opracowano +zi)ki pomocy Pani ekspert Da+wi$i Przew2ockiej oraz Pro$ramowi Na+ania
Gktywno%ci Fbywatelskiej ,towarzyszenie Klon3Dawor4
-#ia$noz) opracowano na po+stawie :o+elu Wsp/2pracy przy pomocy Wy+zia2u Promocji Kultury i
,portu w Rabce-.+r/j4
- #zi)kujemy Pani Gnnie ,obczyk-6urek z Cun+acji Niuro Inicjatyw ,po2ecznyc10cz2onka ,ieci
5,P<F67 za :o+el Wsp/2pracy w wersji on-line4
- #zi)kujemy Panu Gleksan+rowi WoUniakowi z Corum Gktywizacji Fbszar/w Wiejskic1 za :o+el
Wsp/2pracy 0Pora+nik +o :o+elu oraz biuletyn #obry ,tart4
- #zi)kujemy ,tarostwu Powiatowemu w Lowym 6ar$u za baz) or$anizacji z Rabki-.+r/j z bazy
starostwa4

Propozycje %o Pro*ramu Wsp8&pracy 2!"

/nioski i propozyce do Programu /sp-pracy na :<+= rok(


Program 4s&$"&ra!y 2014 gminy 6ab%a-Cdr$j z organiza!jami &ozarzdowymi jest
lo%aln %onstytu!j ws&$"&ra!y) 7ieszy otwarto* samorzdu i jednoste% organiza!yjny!'
na ws&$"&ra! z organiza!jami, %t$re stanowi wa+ny element naszej gminy, %t$rego nie da
si &omin)
Ii!zne organiza!je &ozarzdowe dzia"aj!e w obszarze %ultury i s&ortu, s !ennymi
ambasadorami naszej gminy i miesz%a,!$w) 4i%szo* os$b ,%t$re dzia"a w organiza!ja!'
!zyni to s&o"e!znie i &oza godzinami &ra!y) 4 dalszym rozwoju naszej gminy i ws&$"&ra!y
wa+ne bdzie &rze"amanie wzajemny!' stereoty&$w ob!i+aj!y!' .S? i 1G-)
.est jedna% jesz!ze wiele do zrobienia, %onsulta!je s&o"e!zne &rogramu ws&$"&ra!y s
dobr o%azj do zg"oszenia &ro&ozy!ji)

1)Pro&ozy!ja 7ele Programu > *( Pkt( : i?
Pkt# 2 iF W2-czenieor$anizacji w proces bu+owania marki Rabka-.+r/j
=zasa+nienie& La po+stawie g !24 Pkt4 2 obecne$o pro$ramu a takAe0 Ae $mina Rabka-.+r/j +la
wszystkic1 or$anizacji pozarz-+owyc1 z terenu naszej $miny jest najwaAniejszym obszarem +zia2a0
warto wspiera@ bu+ow) marki naszej $miny takAe przez or$anizacje pozarz-+owe4

2 4 Propozycja 6ormy wsp8&pracy i spos8b realizacji pro*ramu Y <# pkt !# aF finansowe
- inicjatywa lokalna Vpo przyj)ciu stosownej uc1wa2y przez Ra+) :iastaW
=zasa+nienie & La po+stawie art4 !*b ustawy z +nia 2" kwietnia 2Jr4 o +zia2alno%ci poAytku
publiczne$o i o wolontariacieV#z4 =4 z 2!r40 Lr 2J"0 poz4 !9JKW
) oddania w na!em na %reIeren"y!ny". warunka". na&e>5"y". do Miasta &oka&i u>ytkowy". or7aniza"!om na "e&
%rowadzone! %rzez nie dziaa&no2"i %o>ytku %u(&i"zne7oM
=zasa+nienie & La terenie naszej $miny wyst)puje ta forma wsp/2pracy0 warto j- +ookre%li@ w
pro$ramie wsp/2pracy4 G takAe na po+stawie art4 2" pkt420 ustawy z +nia 2" kwietnia 2Jr4 o
+zia2alno%ci poAytku publiczne$o i o wolontariacieV#z4 =4 z 2!r40 Lr 2J"0 poz4 !9JKW

-4 &rzy&ad%u wyst&ienia %ls%i +ywio"owej, %atastro(y naturalnej lub awarii te!'ni!znej w
rozumieniu art) 3 ust) 1 ustawy z dnia 1> %wietnia 2002 r) o stanie %ls%i +ywio"owej A=z) @)
1r H2, &oz) 99>, z &$:n) zm)B Gmina mo+e zle!i organiza!jom realiza!j zada, &ubli!zny!'
z &omini!iem trybu %on%ursu o(ert)
@zasadnienie2 4ed"ug 6egulaminu -rganiza!yjnego @rzdu Y 8 &%t)1) Burmistrz jest z
urzdu szefem Obrony Cywilnej. 4arto wzmo!ni %om&eten!j burmistrza w za%resie
obrony !ywilnej, ta%+e w %onte%*!ie organiza!ji &ozarzdowy!') 0 w"!zy organiza!je do
obrony !ywilnej wed"ug Dia"ej 5sigi Dez&ie!ze,stwa 1arodowego)
J4 Propozycja 6ormy wsp8&pracy i spos8b realizacji pro*ramu Y <# pkt !4 bF niefinansowe
; ws&ar!ie %am&anii &romo!yjnej organiza!ji u&rawniony!' do otrzymywania 13 z &odat%u
@zasadnienie2 -rganiza!je &o+yt%u &ubli!znego u&rawnione do otrzymania 13 z &odat%u
&e"ni sz!zeg$ln rol na terenie naszej gminy, warto i!' w tym ws&om$! &o&rzez
instrumenty &romo!yjne gminy)
4) Pro&ozy!ja Formy wsp-pracy i spos-b realizaci programu > 8 &%t)1 !B inne 3ormy
wsp-pracy
; -rganiza!je mog za &o*redni!twem urzdu nawizywa %onta%ty z &rzedstawi!ielami
organiza!ji i instytu!ji z miast, z %t$rymi gmina ma zawarte &orozumienia o ws&$"&ra!y)
@zasadnienie2 Gmina 6ab%a-Cdr$j ws&$"&ra!uje z !zterema miastami &artners%imi, warto w
t ws&$"&ra! w"!zy ta%+e organiza!je &ozarzdowe) Przyniesie to o+ywienie ws&$"&ra!y i
wymian do*wiad!ze,) Gminne organiza!je &ozarzdowe maj wiele do zao(erowania
zagrani!znym &artnerom)
-@rzd mo+e &rze%azywa organiza!jom materia"y &romo!yjne doty!z!e miasta 6ab%a-
Cdr$j
@zasadnienie2 ?a (orma ws&$"&ra!y te+ ju+ (un%!jonuje, warto j doo%re*li) Przy%"adem
wy%orzystania by"o badanie o&inii na temat 6ab!za,s%iego &ar%u , &rzez 6ab!za,s%i
@niwersytet 000 4ie%u , &od!zas wydarzenia by"y %ol&ortowane materia"y o 6ab!e-Cdr$j)
- zawieranie &orozumie, o ws&$"&ra!y
@zasadnienie2 ?a (orma ws&$"&ra!y te+ ju+ (un%!jonuje, warto j doo%re*li) Przy%"adem jest
umowa Rabka;Zdr- przyazna seniorom Anr) P5iS)033)1)2013 z dnia 04)01)2013B
zawarta , &rzez 6ab!za,s%i @niwersytet 000 4ie%u z gmin 6ab%a-Cdr$j w %westia!' &olity%i
senioralnej)


.u+ jest @7J4;Z; 16 MI00P2>1P13 6;=[ M0K.S50K. 4 6;D7K-C=6-.@ z dnia 28 listo&ada 2013
r) w s&rawie2 &rzyj!ia 6o!znego Programu 4s&$"&ra!y Samorzdu Gminy 6ab%a-Cdr$j z
organiza!jami &ozarzdowymi oraz innymi &odmiotami &rowadz!ymi dzia"alno* &o+yt%u
&ubli!znego w ro%u 2014
1iestety +adna z 10 &ro&ozy!ji #orum 6dzaw%a nie &rzesz"a w tym ini!jatywa lo%alna,
&rzygotowujemy &ismo w s&rawie ini!jatywy lo%alnej)

@ .rudnia 921,
Szanowni Pa,stwo,
4 imieniu Stowarzyszenia zwy%"ego #orum 6dzaw%a zwra!am si o udzielenie in(orma!ji odno*!ie
&owod$w odrzu!enia naszy!' &ro&ozy!ji do Programu 4s&$"&ra!y 2014 ) @!'walonego
@!'wa" 16 MI00P2>1P13 6;=[ M0K.S50K. 4 6;D7K-C=6-.@ z dnia 28 listo&ada 2013 r) w
s&rawie2 &rzyj!ia 6o!znego Programu 4s&$"&ra!y Samorzdu Gminy 6ab%a-Cdr$j z organiza!jami
&ozarzdowymi oraz innymi &odmiotami &rowadz!ymi dzia"alno* &o+yt%u &ubli!znego w ro%u 2014
Prosz o udzielenie od&owiedzi drog &isemn na adres LLLL\
\ adres u%ryty &rzed s&amem)

19 .rudnia 921,
Mamy od&owied: od @rzdu2

4 od&owiedzi na &ismo z dnia 08)12)2013 w s&rawie &ro&ozy!ji do Programu 4s&$"&ra!y 2014
u&rzejmie in(ormuj, i+) &owy+szy do%ument ma za zadanie o%re*la ramowe zasady ws&ierania
stowarzysze, &rzez Gmin) Pro&onowane &rzez Pana zmiany zosta"y sz!zeg$"owo om$wione na
s&ot%aniu Ces&o"u =orad!zego ds) -rganiza!ji Pozarzdowy!' w dniu 03)10)2013 gdzie &odjta
zosta"a de!yzja o niezasadno*!i w&rowadzania Pana &ro&ozy!ji do do%umentu) 4szel%ie
indywidualne s&rawy i &roblemy z ja%imi stowarzyszenia zwra!aj si do @rzdu Miejs%iego w
6ab!e-Cdroju s uzgadniane &od!zas s&ot%a, zainteresowany!' z od&owiednimi 4ydzia"ami)
4 razie ja%i!'%olwie% &yta, lub wt&liwo*!i, bardzo &rosz o %onta%t z 4ydzia"em Promo!ji 5ultury
S&ortu)
1A .rudnia 921,
Wniosek do Wydzia+u Pro)oc'i $u-tury i S&ortu.
Szanowni Pa,stwo,
4 imieniu Stowarzyszenia zwy%"ego #orum 6dzaw%a zwra!am si z wnios%iem o2
1B Przes"anie &roto%$"u z Cebrania Ces&o"u =orad!zego ds) organiza!ji &ozarzdowy!' z dnia
03)10)2013 i list os$b obe!ny!' na nim)
2B - wyja*nienie &owodu nie&oin(ormowania i nieza&roszenia na zebranie zes&o"u &rzedstawi!iela
#orum 6dzaw%a , w !elu za&rezentowania Ces&o"owi &ro&ozy!ji do Programu ws&$"&ra!y 2014)
3B Powt$rnie wnios%uj o wyja*nienie odrzu!enia 10 &ro&ozy!ji do Programu 4s&$"&ra!y 2014 ,
&rosz o &odanie %on%retny!' &owod$w)
.edno!ze*nie in(ormuj,i+ w sty!zniu 2014 , Stowarzyszenie zwy%le #orum 6dzaw%a, z"o+y wnios%i o
u!'walenie 0ni!jatywy Io%alnej do os$b de!yzyjny!' &o stronie @rzdu i 6ady Miejs%iej, wraz z
&rze%azaniem %si+e% o 0ni!jatywie Io%alnej)
Prosz o udzielenie od&owiedzi drog ele%troni!zn)


92 .rudnia 921,
-d&owied: z @rzdu Miejs%iego w 6ab!e-Cdr$j

?zlac0etna Paczka Rabka-C%r8j 2!(

-rganizatorzy za&raszaj 2
1a terenie 6ab%i i o%oli! od ja%iego* !zasu trwa a%!ja Szla!'etna Pa!z%a-obe!nie jeste*my na eta&ie
&oszu%iwania dar!zy,!$wN .e*li masz o!'ot zosta dar!zy,! za&raszamy
na www)szla!'etna&a!z%a)&l
Daza rodzin zostanie otwarta w sobot o%) 10N 1atomiast je*li nie masz mo+liwo*!i stworzy !a"ej
&a!z%i samodzielnie mo+esz &o&yta swoi!' znajomy!' i zawsze mo+na zrobi to ws&$lnieN
Ca&raszam r$wnie+ na #anPage Szla!'etna Pa!z%a 6egion 6ab%a
5iblioteczka III ?ektora

Niblioteczka III ,ektora1dzawka,9F-MA-9M79
,towarzyszenie zwyk2e Corum R+zawka reprezentowane przez :ateusza W/jtowicza przekaza2o nieo+p2atnie0
na w2asno%@ Pe+a$o$icznej Nibliotece Wojew/+zkiej filia w Rabce-.+r/j nast)puj-ce publikacje w ramac1
Niblioteczki III ,ektora &
!W #obre Rz-+zenie Poprzez Wk2a+ ,po2eczny 0Instytut Na+a na+ #emokracj- i Prze+si)biorstwem Prywatnym
2W =ki :aros1ek - Klarman0 Lie ma cze$o% takie$o jak troc1) +emokracji4 F kszta2ceniu ku +emokracji i o
+emokracji w systemie o%wiaty 0Cun+acja E+ukacja +la #emokracji
JW 6e+ Kontek0 Etyka w s2uAbie publicznej4 :o+el amerykaski0 Cun+acja E+ukacja +la #emokracji
"W 6aktyka interwencji0 Cun+acja E+ukacja +la #emokracji
9W =ki :aros1ek ] Klarman0 Proces e+ukacji w Instytucie G+ama0 Cun+acja E+ukacja +la #emokracji
KW Krzysztof ,tanowski0 Po+stawy proce+ury parlamentarnej4 Pora+nik +la or$anizacji pozarz-+owyc10 Cun+acja
E+ukacja +la #emokracji
'W Krzysztof ,tanowski0 ,truktura or$anizacji +emokratycznyc14 Pora+nik +la or$anizacji
pozarz-+owyc10 Cun+acja E+ukacja +la #emokracji
8W Do1n .ola0 Punktowane +yskusje 0 Cun+acja E+ukacja +la #emokracji
*W #amian _amerla0 Praca w zespole i wsp/2praca z wolontariuszem0 Cun+acja E+ukacja +la #emokracji
!W Krzysztof Kacu$a0 Projekt o+ pomys2u +o realizacji 0 Cun+acja E+ukacja +la #emokracji
!!W #zia2ania e+ukacyjne or$anizacji pozarz-+owyc14 Przy+atne @wiczenia0 oprac4 Ewa Nrac1a0 re+4 Krzysztof
Kacu$a0 Cun+acja E+ukacja +la #emokracji
!2W Witol+ .awa+zki0 ,tan+ar+y finansowe i prowa+zenie ksi)$owo%ci w or$anizacjac1 pozarz-+owyc10 Cun+acja
E+ukacja +la #emokracji
!JW G propos Polski - wolontariat europejski w Polsce0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
!"W Impuls zrobi@ co% co% zmieni@ ] 98 pomys2/w na inicjatywy m2o+zieAowe0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu
E+ukacji
!9W Raport pro$ramu 5:2o+zieA w +zia2aniu7 2*0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
!KW .arz-+zanie or$anizacj- - Pakiet szkoleniowy !0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
!'W .arz-+zanie projektem - Pakiet szkoleniowy J0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
!8W =czenie si) mi)+zykulturowe - Pakiet szkoleniowy "0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
!*W Wolontariat mi)+zynaro+owy - Pakiet szkoleniowy 90 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
2W .asa+nicze elementy szkolenia - Pakiet szkoleniowy K0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
2!W Inte$racja spo2eczna - Pakiet szkoleniowy 80 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
22W Cun+usze i zarz-+zanie finansami - Pakiet szkoleniowy *0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
2JW =czestnictwo m2o+zieAy pakiet e+ukacyjny PGDP cz)%@ !0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
2"W E+ukacja mi)+zykulturowa pakiet PGDP cz)%@ 20 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
29W Wsp/2praca z me+iami a tworzenie wizerunku or$anizacji pakiet e+ukacyjny PGDP cz)%@ J 0 Cun+acja
Rozwoju ,ystemu E+ukacji
2KW Ewaluacja w pracy meto+- projektu pakiet e+ukacyjny PGDP cz)%@ "0 Cun+acja Rozwoju ,ystemu E+ukacji
2'W Katarzyna Kie2biowska PDak napisa@ polityk) rac1unkowo%ci or$anizacji - pora+nik +la stowarzysze i fun+acji
nieprowa+z-cyc1 +zia2alno%ci $ospo+arczejP0 CR,F
28W Katarzyna ,a+2o P=stawa o przeciw+zia2aniu praniu pieni)+zy i finansowaniu terroryzmu - obowi-zki
or$anizacji pozarz-+owyc1 P0CR,F
2*W Katarzyna G+amska - #utkiewicz PPo+stawy ksi)$owo%ci w or$anizacji pozarz-+owej - rozwi-zania
praktyczneP wy+4 II rozszerzone 0CR,F
JW Wsp/2praca or$anizacji pozarz-+owej z bankiem 0CR,F
J!W Prawne aspekty funkcjonowania or$anizacji pozarz-+owyc1 0CR,F
J2W :o+el prze+si)biorstwa na lokalnym rynku pracy0 CR,F
JJW Ce+eralistka nr4J 0CR,F
J"W Dak promowa@ L;F ;rze$orz (a2ek0 Instytut Inicjatyw Pozarz-+owyc1
J9W G co robimy +zisiaj0 Polsko-Liemiecka Wsp/2praca :2o+zieAy
JKW Wszystko o Ewie0 Cun+acja im4 ,tefana Natore$o
J'W Pora+nik PFr$anizacja wy+arze w zielonym stan+ar+zieP0 Cun+acja Geris Cuturo
J8W Gktywnie ,kutecznie <okalnie0 ,towarzyszenie #ora+c/w Europejskic1 P<inE=
J*W Kooperatywa0 E+war+ Gbramowski0 ,towarzyszenie Fbywatele Fbywatelom
"W Potencja2 ma2opolskic1 or$anizacji pozarz-+owyc1 ] raport z ba+a ilo%ciowyc10
:a2opolskie Fbserwatorium Polityki ,po2ecznej
"!W Potencja2 ma2opolskic1 or$anizacji pozarz-+owyc1 - raport z ba+a jako%ciowyc10 :a2opolskie
Fbserwatorium Polityki ,po2ecznej
"2W ,kr/t Potencja2 ma2opolskic1 or$anizacji pozarz-+owyc10 :a2opolskie Fbserwatorium Polityki ,po2ecznej
"JW Prezy+encja w Ra+zie =nii Europejskiej0 :inisterstwo ,praw .a$ranicznyc1
""W Prezy+encja bez prezy+enta0 :inisterstwo ,praw .a$ranicznyc1
"9W Ra+a =nii Europejskiej0 :inisterstwo ,praw .a$ranicznyc1
"KW Przewo+nik po 6raktacie z <izbony0 =rz-+ Publikacji =nii Europejskiej
"'W Poznaj 6raktat z <izbony0 =rz-+ Komitetu Inte$racji Europejskiej
"8W 6o i owo o =nii Europejskiej0 :inisterstwo ,praw .a$ranicznyc1
"*W Poznaj =ni) Europejsk- 0 :inisterstwo ,praw .a$ranicznyc1
9W GN( ,amorz-+u 6erytorialne$o 0 Cun+acja Rozwoju #emokracji <okalnej
9!W La prawo patrz0 (entrum Wolontariatu Warszawa
92W Dak pracowa@ z wolontariuszami0 (entrum Wolontariatu Warszawa
9JW Poma$anie nakr)ca mnie0 (entrum Wolontariatu Warszawa
9"W _istoria pewne$o poca2unku0 Polsko-Liemiecka Wsp/2praca :2o+zieAy
99W J ,ektor 6V0 ,towarzyszenie Wsp/2pracy Re$ionalnej
9KW 6riolin$uale0 Polsko-Liemiecka Wsp/2praca :2o+zieAy
Publikacje przekazane "#!#2!2
!W Dak pisa@ zrozumiale0 Komisja Europejska
2W ,zanse i pu2apki4 (o+zienno%@ ,ektora Ekonomi ,po2ecznej0 R(E, 6oru
JW Wok/2 Ekonomii ,po2ecznej0 :a2opolska ,zko2a G+ministracji Publicznej
"W Ewaluacja4co0 Europejski #om ,potka Cun+acja Lowy ,taw
9W E=-:e+iatrainer0 Europejski #om ,potka Cun+acja Lowy ,taw
KW 6utorin$0 ,towarzyszenie ,zko2a <i+er/w
'W 6o +zia2a0 ,towarzyszenie Koncentrat
8W W tej zabawie jest meto+a0 Polsko Liemiecka Wsp/2praca :2o+zieAy
*W ,prac1animation4 Gnimacja j)zykowa0 Polsko Liemiecka Wsp/2praca :2o+zieAy
!W Cenomen Przywi-zania0 Cun+acja Przyjaciel
!!W #ost)pne ,trony0 PCRFL
!2W Ekonomia ,po2eczna !3280 :a2opolska ,zko2a G+ministracji Publicznej
!JW Ekonomia ,po2eczna 23280 :a2opolska ,zko2a G+ministracji Publicznej
!"W Ekonomia ,po2eczna !32'0 :a2opolska ,zko2a G+ministracji Publicznej
!9W Ekonomia ,po2eczna !32!0 :a2opolska ,zko2a G+ministracji Publicznej
!KW Ekonomia ,po2eczna 232!!0 :a2opolska ,zko2a G+ministracji Publicznej
!'W Ekonomia ,po2eczna !32!20 :a2opolska ,zko2a G+ministracji Publicznej
!8W aywno%@ i +emokracja0 Polska .ielona ,ie@
!*W .r/wnowaAony rozw/j J0 Cun+acja ,)+zimira
2W Pora+nik 6EN +la miast0 Cun+acja ,)+zimira
2!W ,ie@ punkt/w informacyjnyc1 Cun+uszy Europejskic1 0 CE: Lowy 6ar$
22W Przewo+nik o+ m2o+zieAy +la m2o+zieAy0 Europejski #om ,potka Cun+acja Lowy ,taw
2JW =stawa o +zia2alno%ci poAytku publiczne$o i wolontariacie4 ,tan na ! stycznia 2!2
:inisterstwo Pracy i Polityki ,po2ecznej
2"W #lacze$o warto za2oAy@ sp/2+zielni) socjaln- S0 :inisterstwo Pracy i Polityki ,po2ecznej
29W Gtlas #obryc1 Praktyk0 :inisterstwo Pracy i Polityki ,po2ecznej
2KW :2o+y Fbywatel0 :inisterstwo Pracy i Polityki ,po2ecznej
2'W Fcena jako%ci +zia2a or$anizacji pozarz-+owyc1 0 :inisterstwo Pracy i Polityki ,po2ecznej
28W .akorzenienie i uspo2ecznienie +zia2a or$anizacji pozarz-+owyc10 :inisterstwo Pracy i Polityki ,po2ecznej
2*W #ia$noza problem/w funkcjonowania or$anizacji poAytku publiczne$o0 :inisterstwo Pracy i Polityki
,po2ecznej
JW Krajowy plan +zia2ania +la ERW 2!! w Polsce0 :inisterstwo Pracy i Polityki ,po2ecznej
J!W ,prawoz+anie z funkcjonowania ustawy o poAytku publicznym i wolontariacie za 2' rok0 :inisterstwo
Pracy i Polityki ,po2ecznej
J2W Wsp/2pracujemy4 Efektywne przekazywanie polskic1 +o%wia+cze0 Cun+acja Kultury (1rze%cijaskiej .nak
JJW #obre Praktyki :2o+zieAowyc1 Ra+ ;min0 :iast i #zielnic0 Cun+acja (i>is Polonus
J"W E+ukacja Fbywatelska :2o+zieAy #obre Praktyki0 Cun+acja (i>is Polonus
J9W :2o+zieAowa Ra+a ;miny0 Cun+acja (i>is Polonus
JKW ;lobalnie F+powie+zialnie 0 Cun+acja Kultury (1rze%cijaskiej .nak
J'W Was ist +asS 0 Polsko Liemiecka Wsp/2praca :2o+zieAy
J8W Razem zapami)ta@ na przysz2o%@0 Polsko Liemiecka Wsp/2praca :2o+zieAy
J*W Pora+nik :o+elowej Wsp/2pracy G+ministracji Publicznej i Fr$anizacji Pozarz-+owyc1 0 ,P<F60 CGFW
"W Na+anie relacji mi)+zy or$anizacjami pozarz-+owymi a a+ministracj- publiczn- w wybranyc1 krajac1 =nii
Europejskiej z punktu wi+zenia praktyk/w0 ,P<F60 CGFW
"!W :o+el Wsp/2pracy 20 CGFW
"2W :o+el Wsp/2pracy J0 CGFW
"JW #obry ,tart !0 CGFW

Stowarzyszenie zwy%"e #orum 6dzaw%a re&rezentowane &rzez Mateusza 4$jtowi!za
&rze%aza"o nieod&"atnie 28 listo&ada 2013 , na w"asno* Pedagogi!znej Dibliote!e
4ojew$dz%iej (ilia w 6ab!e-Cdr$j nast&uj!e &ubli%a!je w rama!' Dibliote!z%i 000 Se%tora 2
1/ Autonomia Palestyska # ,o&ska Jk"!a Pumanitarna
2/ Afganistan, Materiay edukacyjne dla szk , ,o&ska Jk"!a Pumanitarna
F/ Wcz si do gry, ,o&ska Jk"!a Pumanitarna
4/ !gldaj i "cz si , ,o&ska Jk"!a Pumanitarna
?/ Pra"o do "ody, ,o&ska Jk"!a Pumanitarna
6/ Pra"o do edukacji, ,o&ska Jk"!a Pumanitarna
7/ Pra"o do #y"no$ci, ,o&ska Jk"!a Pumanitarna
8/ Metoda %rojektu " edukacji glo&alnej, ,o&ska Jk"!a Pumanitarna
9/ 'c(od)cy teoria i %raktyka# Stowarzyszenie Keden 3wiat
10/ *#ni+*"ni Demat %raw "zowieka# # Stowarzyszenie Keden 3wiat
11/ *#ni+*"ni Demat Mnie!szo2"i @arodowy". i 9tni"zny".# # Stowarzyszenie Keden 3wiat
12/ ,dukacja Przeci" -yskryminacji, Stowarzyszenie QoR Pumana
1F/ .lo&alnie od%o"iedzialnie, Funda"!a 6u&tury -.rze2"i!a:skie! *nak
14/ Ws%%racujemy. ,fekty"ne %rzekazy"anie %olskic( do$"iadcze. Funda"!a 6u&tury -.rze2"i!a:skie! *nak
1?/ /ilka krok" na drodze "ymiany midzynarodo"ej# Funda"!a 9duka"!a d&a 0emokra"!i
16/ 0y&et i ja c(cemy "olno$ci, Funda"!a =nna ,rzestrze:
17/ 'c(od)ca Mj -o&ry 1siad, Funda"!a 6u&tury -.rze2"i!a:skie! *nak
18/ /onflikt czy "s%dziaanie, Funda"!a 6u&tury -.rze2"i!a:skie! *nak
19/ Modzie# "o&ec r#nic# Funda"!a 9duka"!a d&a 0emokra"!i
20/ ,uro%ejskie 2i&lioteki jako centra edukacji dla dorosyc( suc(aczy,3 4 5- Wo!ewdzka 1i(&ioteka w
,oznaniu
21/ !&y"atele i Wy&ory, Funda"!a im. SteIana 1atore7o
22/ Anty &ezradnik %rzestrzenny , Ma"ie! Wudarski# Ae". Mer7&er# 6a"%er ,o(&o"ki
2F/ 0ec(nologie informacyjne " "arsztacie nauczyciela, <niwersytet ,eda7o7i"zny w 6rakowie
24/ !rganizo"anie s%oeczno$ci lokalnej, =nstytut S%raw ,u(&i"zny".
2?/ Praco"nicy socjalni " %rocesie %rofesjonalizacji, =nstytut S%raw ,u(&i"zny".
26/ 6ak do&rze %rzygoto"a7 diagnoz 8, -entrum ,ro!ektw 9uro%e!ski".
27/ !d animacji do re"italizacji s%oecznej, -entrum ,ro!ektw 9uro%e!ski".
28/ 9a drodze do zmiany, -entrum ,ro!ektw 9uro%e!ski".
29/ W %oszuki"aniu do&ryc( %raktyk, -entrum ,ro!ektw 9uro%e!ski".
:;< 6ak to si "cza# Funda"!a Rozwo!u Systemu 9duka"!i
:=< Wolontariat zmienia nas, # Funda"!a Rozwo!u Systemu 9duka"!i
:4< Wolontariat zmienia $"iat, # Funda"!a Rozwo!u Systemu 9duka"!i
::< /ieszonko"y ins%irator %rzedsi&iorczo$ci, # Funda"!a Rozwo!u Systemu 9duka"!i
:>< -!,* &ez tajemnic, # Funda"!a Rozwo!u Systemu 9duka"!i
:?< @out(%ass na skrty, # Funda"!a Rozwo!u Systemu 9duka"!i
:6< PA6P ? Analiza Potrze&, # Funda"!a Rozwo!u Systemu 9duka"!i
:A< Akty"ni 1eniorzy, , =nstytut S%raw ,u(&i"zny".
F8/ Boom na '0W, Dowarzystwo =ni"!atyw Dwr"zy". ##4SS
:C< Dudzie od do&ryc( %omys", 1to"arzyszenie /oncentrat
>;< 2ieszczady 4.; , Funda"!a 0o(ra SieH
>=< 1tandardy formalno+organizacyjne zarzdzania 9.!, Federa"!a Mazowia
>4< Przyjazny urzd , Funda"!a im .Sta:"zyka
>:< 1%r&uj %o niemiecku, ,o&sko @iemie"ka Ws%%ra"a Modzie>y
>>< 9iemieckie a&c, ,o&sko @iemie"ka Ws%%ra"a Modzie>y
>?< =; lat !E!P, 87&no%o&ska Federa"!a 8r7aniza"!i ,ozarz5dowy".
46/ Pakt "s%%racy nr.= , Funda"!a na rze"z -o&&e7ium ,o&oni"um
47/ -elikatnie nas za&ijaj : 3EFDM, Funda"!a Jutonomia
48/ Maska 0"ardziela 3EFDM, Funda"!a Jutonomia
49/ 9ie&ieskoocy 3EFDM, Funda"!a Jutonomia
?0/ Poradnik !&y"atelski# Funda"!a 1iuro =ni"!atyw S%oe"zny".
?1/ 1amorzd z inicjaty" lokaln # Funda"!a 1iuro =ni"!atyw S%oe"zny".
?2/ Dam 7dzie mie!s"a ma!a dusz4# Funda"!a 1iuro =ni"!atyw S%oe"zny".

Corum R+zawka +ystrybuuje bezp2atne publikacje o+ wy+awc/w +o :iejskiej Niblioteki Publicznej w Rabce-.+r/j&
- ;azeta =c1o+Uc/w Refu$ee4pl
- Prze$la+ ,ejmowy
- Re$iony ;miny Europy

.apraszamy +o wypoAyczania4
Pe+a$o$iczna Niblioteka Wojew/+zka
Cilia w Rabce .+roju
Dana Paw2a II "2
J"-' Rabka
Informacje o nowyc1 publikacjac1 b)+- +ost)pne na 1ttp&33www4facebook4com3forumr+zawka
Rola or*anizacji pozarz1%owyc0 w spo&eczestwie obywatelskim na
przyk&a%zie stowarzyszenia 6orum R%zawka#

Rola or$anizacji pozarz-+owyc1 w spo2eczestwie obywatelskim na przyk2a+zie stowarzyszenia


Corum R+zawka4
.obacz prac)4
DuA +o pobrania na licencji (reati>e (ommons =znanie autorstwa-=Aycie niekomercyjne-La tyc1
samyc1 warunkac1 J4 Polska4
Wolno&
-kopiowa@0 rozpowszec1nia@0 o+twarza@ i wykonywa@ utw/r tworzy@ utwory zaleAne4
La nast)puj-cyc1 warunkac1&
-=znanie autorstwa l =tw/r naleAy oznaczy@ w spos/b okre%lony przez 6w/rc) lub <icencjo+awc)
7ateusz W8jtowicz. 6orum R%zawka
-=Aycie niekomercyjne l Lie wolno uAywa@ te$o utworu +o cel/w komercyjnyc14
-La tyc1 samyc1 warunkac1 l De%li zmienia si) lub przekszta2ca niniejszy utw/r0 lub tworzy inny na
je$o po+stawie0 moAna rozpowszec1nia@ powsta2y w ten spos/b nowy utw/r tylko na po+stawie takiej
samej licencji4
I po Walnym .ebraniu FCFP-u w Warszawie4

6)7 "zerw"a 201F w Warszawie od(yo si4 10 &e"ie 87&no%o&skie! Federa"!i 8r7aniza"!i
,ozarz5dowy".# do # ktre! Forum Rdzawka na&e>y od sty"znia te7o roku.
,ierwsze7o dnia# mie&i2my wsi52H udzia w konIeren"!i 9uro%a B %ro!ekt rz5dw "zy
o(ywate&i E w ,aa"u ,rezyden"kim. @iestety to si4 nie udao# ze wz7&4du na &ikwida"!4 wie&u
&inii auto(usowy". %rzez *DM Warszawa# z %owodw "i4H (ud>etowy"..
Mimo nie za "iekawe7o %o"z5tku#dotar&i2my na dru7i %unkt 10 &e"iaB
'a&4 T)&e"ia 8F8, w k&u(ie Parenda na 6rakowskim ,rzedmie2"iu. W %ro7ramie (yo m.in
%remiera Ii&mu OT)&e"ie 8F8,O# kon"ert Jdama Stru7a oraz 1urm Reyno&ds z So&u& SerUi"e
0Ks.
W dru7im dniu w ,aa"u Staszi"a w Sa&i Marii Skodowskie! -urie# od(yo si4 Wa&ne
*e(ranie 8F8,)u za 2012 rok. Kako de&e7at Forum Rdzawka# wzi5em w nim udzia.
-zonkowie Forum Rdzawka udzie&i&i z7ody de&e7atowi na ak"e%ta"!4B
) s%rawozdanie merytory"zne + z7oszona uwa7aB %ytanie odno2nie rozdziau 4.1 ,ro7ram
"zonkowski. -zy "zonkowie# ktrzy do5"zy&i w 201F roku do 8F8,)u# (4d5 mo7&i uzyskaH
doste% do materiaw i kursu e)&ernin7 Szkoy ,arty"y%a"!i S%oe"zne! rea&izowane! w 2012
roku E/
)(i&ans
) inIorma"!a dodatkowa
) ra".unek wynikw
) %ro!ekt zmian w statu"ie 8F8, + z7oszona uwa7aB %ytanie do V 2 %kt. 7#11)1F -zy na
Wa&nym *e(raniu# (4d5 %odane %omysy na te dziaania# "zy te> (4d5 wy%ra"owywane E /
* za%rezentowany". kandydatw do zarz5du 8F8,# FR wy(rao F w tym !edn5 ko(iet4.
Wa&ne *e(ranie #%rze(ie7o ono s%rawnie# wszystkie %otrze(ne materiay zostay rozesane 14
dni w"ze2nie! dro75 e&ektroni"zn5 (yy toB s%rawozdanie merytory"zne# Iinansowe#
dodatkowe. Mo>na (yo z7aszaH uwa7i dro75 e&ektroni"zn5 i na sa&i.
,o %rzy!4"iu s%rawozda: i udzie&eniu a(so&utorium za 2012 rok. @adszed "zas na wy(ory#
zmieniaa si4 %o&owa zarz5du 8F8, + F oso(y/ # (yo 7 kandydatw. ,o i". %rezenta"!i#
nadszed "zas na 7&osowanie. *darzya si4 nies%odzianka# dru7a tura. ,o !e! od(y"iu mamy
nowy". "zonkw z zarz5dzie.
Drze"i5 "z42"i5 (yy zmiany w statu"ie# dro(ne# %orz5dkowe i takie # ktre wz(udziy emo"!e.
Kakie wnioski d&a Ra(ki)*dr! E
1. <dzia w 8F8,# da!e nowe mo>&iwo2"i a7re7a"!i stanowisk or7aniza"!i %ozarz5dowy". z
nasze! 7miny.
2. 0a!e wiedz4 eks%er"k5 d&a nas i d&a 7minny". or7aniza"!i.
F. 0a!e mo>&iwo2H udziau w %ro"esie uz7adniania stanowisk w %o&ityka". %u(&i"zny"..
4. -o da!e Ra(ka. @owe s%o!rzenie# 2wie>5 krew.
?. Wnioski doty"z5"e Rady Mie!skie! w Ra("e)*dr!. Wie&e e&ementw (yo z(ie>ny". z
komis!ami RM a tak>e ses!5 Rady Mie!skie!.
J !ak (yo nie". ka>dy zo(a"zyB
10.F0)11.F0
= termin Wa&ne7o *e(rania) otwar"ie %rzez ,rezesa &u( Wi"e%rezesa ,odsumowanie 10 &at
dziaa&no2"i 8F8,. Wyzwania na ko&e!ne &ata. 0yskus!a. ,iotr Fr5"zak# ,rezes 8F8,
11.F0 )11.4?
,rzerwa w o(rada".
11B4? ; 12.F0
== termin Wa&ne7o *e(rania) otwar"ie %rzez ,rezesa &u( Wi"e%rezesa
Wy(r ,rzewodni"z5"e7o i !e7o *ast4%"y# Sekretarza
,rzy!4"ie %orz5dku o(rad i re7u&aminu Wa&ne7o *e(rania
Wy(r %rotoko&anta
,rezenta"!a s%rawozdania merytory"zne7o i Iinansowe7o za 2012 r.
*atwierdzenie s%rawozdania merytory"zne7o = Iinansowe7o
12.F0 )12.4?
,rzerwa w o(rada".
12B4?)1F.F0
Wznowienie o(rad
,rezenta"!a kandydatw do *arz5du
Wy(r 6omis!i Skruta"y!ne!
,rze%rowadzenie 7osowania do *arz5du
1F.F0) 14.00
,rzerwa w o(rada".
14.00 )1?.00
Wznowienie o(rad
0yskus!a nad zmianami w statu"ieM 7osowanie Wo&ne wnioski# ewentua&ne u".way
*ako:"zenie ze(rania.
Wsparcie L;F

Ws%ar"ie @'8
Corum R+zawka poleca poniAsze publikacje0prenumeraty0szkolenia oraz strony internetowe4 Informacje w nic1
zawarte stanowi- +uAe wsparcie w rozwoju or$anizacji pozarz-+owyc1 &
G4Publikacje&
!W Publikacje Pro$ramu :2o+zieA w #zia2aniu
2W Publikacje Cun+acji #la #emokracji
JW Publikacje Portalu E=Nooks1op
"W Publikacje Cun+acji im4,tefana Natore$o
9W Publikacje Wolontariat
KW Publikacje ,towarzyszenia #ora+c/w Europejskic1 P<inE=
'W Publikacje ,towarzyszenia De+en Bwiat
8W Publikacje F%ro+ka #zia2a Ekolo$icznyc1 RQr/+2aR
*W Publikacje Gka+emii Rozwoju Cilantropii w Polsce
!W Publikacje Cun+acji Kultury (1rze%cijaskiej .nak
!!W Publikacje Ra+y =nii Europejskiej
!2W Publikacje Cun+acji Rozwoju Bwi)toc12owic
!JW Publikacje =FKIK
!"W Publikacje PGRP
!9W Publikacje KP_
!KW Publikacje Cun+acji Grc1on e
!'W Publikacje Klub Fbywatelski
!8W Publikacje o pracy
!*W Publikacje ,po2eczny Instytut Ekolo$iczny
2W Publikacje Cun+acji Wspoma$ania Wsi
2!W Publikacje ,IP
22W Publikacje Internet na Wsi
2JW Publikacje CGF
N4Prenumerata&
2"W #; En>ironment Publications
29W5,ocial G$en+a7
2KW Pora+nik Pozarz-+owy
2'W Europa +la Gktywnyc1
(4Prezentacje&
28W Cun+acja Polak 24
#4,zkolenia&
2*W P(entrum Gktywno%ci <okalnejP 2!
JW Kursy II
E4Portale internetowe
J!W E-Gka+emia
J2W Portal n$o4pl
JJW (entrum Pro Nono
J"W (entrum Wie+zy ,zko2y <i+er/w
J9W :FRP

;rupa Lieformalna Corum R+zawka wspar2a +o tej pory &
1) Miejsk Bibliotek Publiczn w Rabce-Zdrj
,rzekaza&i2my 1i(&iote"eB
J e$zemplarze GN( ,amorz-+u 6erytorialne$o Pora+nik Lie 6ylko #la Ra+nyc1
Lotes Niblioteczny
Niblioteka ma2e pomys2y na +uAe zmiany
Wyc1owanie +o pracy
Po prze2omie Ko%ci/2 i spo2eczestwo w Polsce i Liemczec1 Wsc1o+nic1
Ec1a #alekie i Nliskie ,potkania z m2o+zieA-
Konflikt czy Wsp/2+zia2anie :e+ia a Problem :niejszo%ci
=c1o+Uca m/j +obry s-sia+
Prenumerata +o celu4eu

2) Inkubator III Sektora Stowarzyszenia Doradcw Europejskich PLinEU
Pakiety szkoleniowe 6-KI6
] 5.arz-+zanie or$anizacj-7i
] 5.arz-+zanie projektem7i
] 5Wolontariat mi)+zynaro+owy7i
] 5=czenie si) mi)+zykulturowe7i
] 5Inte$racja spo2eczna7i
] 5.asa+nicze elementy szkolenia7i
] 5Cun+usze i zarz-+zanie finansami74
Profesjonalnie i skutecznie - pora+nik +la L;F
Wolontariat nieje+no ma imi)^
Dak +zia2a@ skutecznieS
Po+stawy proce+ury parlamentarnej4 Pora+nik +la or$anizacji pozarz-+owyc1
,truktura or$anizacji +emokratycznyc14 Pora+nik +la or$anizacji pozarz-+owyc1
Praca w zespole i wsp/2praca z wolontariuszem
Projekt o+ pomys2u +o realizacji
PGDP - cz)%@ ! - =(.E,6LI(6WF :OF#.IEaH
PGDP - cz)%@ 2 - E#=KG(DG :Id#.HK=<6=RFWG
PGDP - cz)%@ J - W,PMOPRG(G . :E#IG:I
PGDP ] cz)%@ " ] EWG<=G(DG W PRG(H :E6F#I PRFDEK6=
3) Biblioteka Gimnazjum i Liceum im. wi tej Rodziny w Rabce-Zdroju
Pakiety szkoleniowe 6-KI6
] 5.arz-+zanie or$anizacj-7i
] 5.arz-+zanie projektem7i
] 5Wolontariat mi)+zynaro+owy7i
] 5=czenie si) mi)+zykulturowe7i
] 5Inte$racja spo2eczna7i
] 5.asa+nicze elementy szkolenia7i
] 5Cun+usze i zarz-+zanie finansami74

PGDP - cz)%@ ! - =(.E,6LI(6WF :OF#.IEaH
PGDP - cz)%@ 2 - E#=KG(DG :Id#.HK=<6=RFWG
PGDP - cz)%@ J - W,PMOPRG(G . :E#IG:I
PGDP ] cz)%@ " ] EWG<=G(DG W PRG(H :E6F#I PRFDEK6=

2 e$zemplarze GN( ,amorz-+u 6erytorialne$o Pora+nik Lie 6ylko #la Ra+nyc1
Lotes Niblioteczny
Niblioteka ma2e pomys2y na +uAe zmiany
Po prze2omie Ko%ci/2 i spo2eczestwo w Polsce i Liemczec1 Wsc1o+nic1
Ec1a #alekie i Nliskie ,potkania z m2o+zieA-
Konflikt czy Wsp/2+zia2anie :e+ia a Problem :niejszo%ci
=c1o+Uca m/j +obry s-sia+
Prenumerata +o celu4eu
4) Stowarzyszenie Doradcw Europejskich PLinEU

Pakiety szkoleniowe 6-KI6
] 5.arz-+zanie projektem7i
] 5Wolontariat mi)+zynaro+owy7i
] 5=czenie si) mi)+zykulturowe7i
] 5Inte$racja spo2eczna7i
] 5.asa+nicze elementy szkolenia7i
] 5Cun+usze i zarz-+zanie finansami74
PGDP - cz)%@ ! - =(.E,6LI(6WF :OF#.IEaH
PGDP - cz)%@ 2 - E#=KG(DG :Id#.HK=<6=RFWG
PGDP - cz)%@ J - W,PMOPRG(G . :E#IG:I
PGDP ] cz)%@ " ] EWG<=G(DG W PRG(H :E6F#I PRFDEK6=

Profesjonalnie i skutecznie - pora+nik +la L;F
Wolontariat nieje+no ma imi)^
Dak +zia2a@ skutecznieS
Po+stawy proce+ury parlamentarnej4 Pora+nik +la or$anizacji pozarz-+owyc1
,truktura or$anizacji +emokratycznyc14 Pora+nik +la or$anizacji pozarz-+owyc1
Praca w zespole i wsp/2praca z wolontariuszem
Projekt o+ pomys2u +o realizacji
V Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory
,amorz-+owe 2!"

Q Ra("za:ska 6oa&i"!a ,roIrekwen"y!na)Wy(ory Samorz5dowe 2014


#*Obsza $ziaa= IH Rabcza=ska Koa0icja Po1)k+)%cyj%aG Wyboy Sa5oz.$o+)
!"#2
Ra(ka *dr!#Rdzawka#,oni"e#-.a(wka
!* C)0) H RKP
) oddanie 2wiadome7o 7osu w wy(ora".
) za".4"enie do udziau w wy(ora". !ako kandydatWkandydatka
- informacje o wyborac1 w $minie Rabka-.+r/j
1ttps&33sites4$oo$le4com3site3fropisn$o3
/* Ia5o%o,a5
Wy(ory od(4d5 si4 16 &isto%ada 2014
2*A%a0izy +ybocz)
6ata&o7 100 %yta: o s%rawy &oka&ne
W jaki spos8b informowaG o wyborac0 samorza%owyc0
Wybory samorz1%owe> Wszystko si: mo/e z%arzyG
7* Po0)ca%) s&o%y
Modzi 'osu!5
Mam%rawowiedzie".%&
=S, Wy(ory
Masz 'os Masz Wy(r Wy(ory

Kak (yo w 2010 roku E
Rabka
=prawnieni +o $2osowania ] !J4*'2 osoby <iczba $2osuj-cyc1 ] '4J8K os/b Crekwencja ] 9248JE
<iczba $2os/w o++anyc1 na kan+y+at/w na burmistrza Rafa2 _aj+y2o VKWW Rafa2a _aj+y2yW ] !4"2J
V!*0"'EW :ariusz :y%liwy VKWW Lowoczesne =z+rowisko Rabka-.+r/j W ] 2K! VJ09'EW Ewa
Przyby2o VKWW Ewy Przyby2oW ] J49'' V"80*9EW Gntoni Rapacz VKWW RapaczaW ] 24"' V280!EW
<iczba $2os/w o++anyc1 na kan+y+at/w0 kt/rym przyznano man+at ra+ne$o D/zefa Bmietana VKWW
Rafa2a _aj+y2yW ] 29 Nernar+a aaczek VKWW Ewy Przyby2oW ] 28! :ic1a2 Ro$owiec VKWW Ewy
Przyby2oW ] 28K Gn+rzej P)+zim-A VKWW Rafa2a _aj+y2yW ] 2"J Ryszar+ 6raczyk VKWW Rafa2a
_aj+y2yW ] 2J! :ic1alina :aciuszek VKWW Ewy Przyby2oW ] 29 ElAbieta ,zarawara VKWW Wsp/lna
RabkaW ] 2'' Dan Kwatyra VKWW Ewy Przyby2oW ] J'2 ,tefan Rapacz VKWW Ewy Przyby2oW ] JJ2
:aria ;/rnicka-Frze2 VKWW :arii ;/rnickiej-Frze2W ] 292 (zes2aw ,a+2owski VKWW RapaczaW ] J2"
,tanis2aw Kiersztyn VKWW Ewy Przyby2oW ] 2" Dan ,ur/wka VKWW Ewy Przyby2oW ] 28K :ieczys2aw
Pukalski VKWW Ewy Przyby2oW ] 2J! Jdam -zysz"zo: VKWW Ewy Przyby2oW ] 2*'

Gnaliza wyborcza 6y$o+nika Po+1alaskie$o- Kto na burmistrza 284!!42!J - a+0 mk0 p+0 pp -
,trona tytu2owa - str4 !
Rabka& Fpozycja si) czai
W rabczaskiej polityce wci-A jeszcze brakuje symptom/w zbliAaj-cyc1 si) wybor/w samorz-+owyc14
W ostatnic1 latac1 sta2 si) rabczask- specyfik- +o%@ p/Uny start kampanii wyborczej i jej +o%@
$wa2towny przebie$4 6akAe prze+ poprze+nimi wyborami kan+y+aci spoza 5+yAurnej7 +w/jki ujawniali
si) +o%@ p/Uno4 LajpowaAniejszymi0 !-procentowymi kan+y+atami byli w/wczas& burmistrz Ewa
Przyby2o i jej nieAyj-cy juA poprze+nik Gntoni Rapacz4 Prze+wczesna %mier@ by2e$o burmistrza0 kt/ry
+wukrotnie kierowa2 rabczaskim samorz-+em0 praw+opo+obnie na wiele lat zac1wieje proporcjami w
rabczaskiej polityce4 Dak na razie w kr)$ac1 opozycyjnyc1 nie wyklarowa2a si) wyrazista osobowo%@0
kt/ra mo$2aby preten+owa@ +o sc1e+y po Rapaczu4 De+nak praw+- jest0 Ae $rono krytyk/w obecnej
w2a+zy sukcesywnie si) powi)ksza4 Lajbar+ziej zaja+2a opozycja0 zwi-zana z lokalnymi strukturami
Polskie$o Klubu Ekolo$iczne$o0 wraz z li+erem or$anizacji0 by2ym ra+nym E+war+em aurkiem0 wcale
nie stara si) ukry@ swyc1 konsekwentnyc1 +-Ae +o wyeliminowania Ewy Przyby2o z polityki4 (el ten
c1c- opozycjoni%ci osi-$n-@0 wytaczaj-c burmistrz o$romn- liczb) spraw s-+owyc1 i coraz to nowyc1
post)powa prokuratorskic14 Fpozycjoni%ci o+nie%li juA nawet kilka znacz-cyc1 sukces/w4 Wystarczy
wspomnie@ o uc1yleniu planu przestrzenne$o za$ospo+arowania czy +oprowa+zeniu +o skazania
burmistrz przez s-+ pierwszej instancji4 W pami)@ wyborc/w zapa+2y takAe o$romne kary0 kt/rymi
zosta2 obci-Aony samorz-+0 a stanowi-ce efekt zanie+ba miejskie$o prawnika w s-+owyc1
potyczkac1 z opozycj-4 6ru+no je+nak oceni@0 czy te +zia2ania opozycji mo$2yby si) prze2oAy@ na
sympati) wyborc/w4
;rono umiarkowanyc10 5konstruktywnyc17 opozycjonist/w rozszerza si) takAe w kr)$ac1 ra+y miasta4
Ra+ni s- wyraUnie zniecierpliwieni mar$inalizowaniem ic1 roli i rosn-cyc1 w pot)$) burmistrz/w oraz
aparatu urz)+nicze$o4 De+nak w%r/+ ra+nyc1 potencjalnyc1 konkurent/w Ewy Przyby2o nie wi+a@4
Kontrkan+y+at Ewy Przyby2o nie wy2oni si) praw+opo+obnie spo%r/+ ma$istrackic1 urz)+nik/w -
potencjalnie najlepiej przy$otowanyc1 kan+y+at/w na szefa samorz-+u4 #o takiej prece+ensowej
sytuacji +osz2o prze+ trzema laty0 $+y na start w wyborac1 z+ecy+owa2 si) szef ma$istrackie$o
wy+zia2u $ospo+arki $runtami Rafa2 _aj+y2a4 Lie+2u$o po wyborac1 naczelnik 5niespo+ziewanie7
zrezy$nowa2 ze stanowiska4
VI Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory
Parlamentarne 2!9

!#$bszar %zia&a VI Rabczaska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Parlamentarne 2!,


Rabka .+r/j0R+zawka0Ponice0(1ab/wka
2# 'ele VI RKP
- o++anie %wia+ome$o $2osu w wyborac1
- zac1)cenie +o u+zia2u w wyborac1 jako kan+y+at3kan+y+atka
- informacje o wyborac1 w $minie Rabka-.+r/j
1ttps&33sites4$oo$le4com3site3fropisn$o3
(# )armono*ram
Wybory o+b)+- si) w 2!9
"#+nalizy wyborcze
,# Polecane strony

Grc1iwum- 6y$o+nik Po+1alaski&
Dak trzeba0 pokieruj- ruc1em lub 5urw- si)7 z $2osowania0 po+pa+aj-c partyjnym kole$om4
Po+1alascy parlamentarzy%ci na +wa lata prze+ wyborami robi- wszystko0 by ic1 zauwaAano4
Gktywno%ci naszemu zakopiaskiemu pos2owi Gn+rzejowi ;utowi :ostowemu o+m/wi@ nie moAna4
(1o@ moAe wy+awa@ si) to niemoAliwe0 je+en z najbo$atszyc1 pos2/w w Polsce0 kt/re$o
oszcz)+no%ci szacuje si) na prawie * mln z20 uczestniczy2 w sejmowyc1 $2osowaniac1 cz)%ciej niA
premier 6usk4 La przesz2o 209 tys4 przeprowa+zonyc1 $2osowa0 bra2 u+zia2 w pona+ 20"0 co moAna
prze2oAy@ na *84"!E je$o frekwencji4
:imo takiej obowi-zkowo%ci0 ;ut :ostowy tajemniczo by2 nieobecny0 $+y przysz2o $2osowa@ na+
zaostrzeniem prawa aborcyjne$o4 6ak znalaz2 si) w $ronie okrzykni)tyc1 przez o$/lnopolskie me+ia
5sejmowymi uciekinierami74 .akopiaczyk by2 nieobecny na pierwszym oraz trzec1 kolejnyc1
$2osowaniac1 zwi-zanyc1 z projektem antyaborcyjnym0 za to c1)tnie uczestniczy2 w pozosta2yc10
kt/re o+bywa2y si) 2' wrze%nia4
+okoczenie str4 9 - .robi2em tak0 bo mia2em za ma2o informacji0 by po+j-@ o+powie+ni- +ecyzj) -
t2umaczy pose24 - Fczywi%cie s- racje 5za7 i 5przeciwko70 je+nakAe +la mnie s- one na+al
niewystarczaj-ce - o+powia+a4
Pose2 Platformy Fbywatelskiej na sejmowej m/wnicy w ci-$u +w/c1 ostatnic1 lat pojawi2 si) zale+wie
!J razy4 Fstatnio 2 czerwca0 by prze+stawi@ stanowisko w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji
umowy o ustanowieniu Na2tyckie$o Cunkcjonalne$o Nloku Przestrzeni Powietrznej pomi)+zy Polsk- a
<itw-4
- Destem szefem komisji turystyki0 to tam po+czas posie+ze zapa+a szere$ +ecyzji - zapewnia pose24
- Fczywi%cie moAna mie@ ! czy 2 wyst-pie w sejmie0 kt/re s- bezpro+uktywne0 moAna teA na+
wszystkim pracowa@ w komisjac1 -twier+zi4 Po+kre%la0 Ae obecnie je$o komisja pracuje na+ spraw-
uruc1omienia Cun+uszu ;warancyjne$o0 zabezpieczaj-ce$o po+r/Auj-cyc1 w przypa+ku bankructwa
biur turystycznyc14 - Wiem0 Ae ten temat ci-$nie si) o+ roku0 +late$o zwr/ci2em si) o prze+stawienie
analizy stanu prac zwi-zanyc1 z Cun+uszem -wyja%nia4
Dak wy$l-+a pozosta2a aktywno%@ pos2aS "J pytania +aj- mu !'J4 pozycj) na ""J parlamentarzyst/w4
Fstatnio +ocieka20 jak wy$l-+a kalen+arz mo+ernizacji +ro$i ekspresowej ,' na o+cinku <ubie -
Rabka oraz mo+ernizacji +ro$i krajowej nr "' na o+cinku R+zawka - Lowy 6ar$4 La sercu leA- mu
takAe +alsze losy mo+ernizacji mostu w Nia2ym #unajcu i to0 by lek Lo?afil0 niezb)+ny przy leczeniu
bia2aczki0 znalaz2 si) na li%cie lek/w refun+owanyc1 w leczeniu ambulatoryjnym4
:ostowy0 kt/ry skoczy2 stu+ia +oktoranckie na Gka+emii Ekonomicznej w Krakowie0 przyznaje0 Ae
mimo otwarte$o w styczniu 29 r4 przewo+u +oktorskie$o na Wy+ziale Cinans/w z 5#eterminant/w
Rozwoju 6urystyki w Powiecie 6atrzaskim70 nie ukoczy2 jeszcze pisania pracy4 - De%li b)+zie czas0
to +o te$o wr/c) - zapewnia4 Pose2 nie +aje si) zapomnie@ takAe na Po+1alu4 Dest pomys2o+awc- i
sponsorem o+bywaj-cej si) o+ * lat w Rabkolan+zie akcji 5Prze+si)biorcy Po+1ala0 ,pisza i Frawy
#zieciom70 zor$anizowanej z my%l- o najuboAszyc1 +zieciac1 w re$ionie4 .aan$aAowany jest teA w
+zia2alno%@ fun+acji Pro Grtis Gn+rzeja Nran+stattera4
Nrak rozs-+ku w wykonaniu ministra
Liew-tpliwie li+erem w%r/+ naszyc1 prze+stawicieli wyst)puj-cyc1 na sejmowej m/wnicy jest
pos2anka Gnna Paluc04 .abiera2a $2os 2* razy0 co +aje jej w sejmie !24 pozycj)4 F czym m/wi2aS
Prze+stawicielka Pi,0 pocz-tkiem paU+ziernika po+czas czytania rz-+owe$o projektu ustawy
bu+Aetowej na 2!" r40 mocno oponowa2a w sprawie likwi+acji zwrotu VG64
Lie zabrak2o jej w sejmie po+czas +yskusji +otycz-cej koncesji telewizyjnyc14 Pose2 nie kry2a
z+ziwienia0 Ae 6elewizja 6rwam +alej nie moAe na+awa@ swoje$o pro$ramu0 mimo rozstrzy$ni)cia
procesu koncesyjne$o w lipcu te$o roku0 tymczasem ,p/2ka ,ta>ka bez +o%wia+czenia i finans/w
otrzymuje moAliwo%@ na+awania w tempie ekspresowym4
Pos2anka0 kt/r- cz)sto w ostatnic1 miesi-cac1 wi+ywali%my przy okazji pikiet +otycz-cyc1
prywatyzacji PK< -u0 z$2osi2a 8* interpelacji4 Dej uwa+ze nie usz2y sprawy0 kt/re mocno poruszaj-
mieszkac/w Po+1ala0 st-+ zapytania o+nosz-ce si) +o zasa+no%ci likwi+acji laboratorium w
nowotarskim sanepi+zie czy po+zia2u maj-tku .espo2u Elektrowni Wo+nyc1 Lie+zica ,G4
Dak Gnna Paluc0 wypa+a w $2osowaniac1S :imo obecno%ci na prawie wszystkic1 moAliwyc1
uroczysto%ciac10 spotkaniac1 i konkursac1 w naszym re$ionie0 pos2anka Paluc0 wykazuje si) *9E
frekwencj-4
Pose2-straAak zawsze
$otowy
(i0 kt/rzy znaj- pos2a E+war+a ,iark) - prezesa .arz-+u F++zia2u Wojew/+zkie$o .F,P RP w
:a2opolsce0 nie byli zaskoczeni0 wi+z-c jak po+czas piel$rzymki straAackiej Krzept/wki<u+Umierz
kieruje ruc1em4
:imo cz)styc1 wyjaz+/w +o Warszawy0 pose2 znaj+uje czas0 by po+obnie jak szere$owy straAak0
wyjeA+Aa@ +o poAar/w4 Ny2 on obecny0 $+y p2on-2 las w _arkabuzie czy zak2a+ stolarski w Po+wilku4
6o +o nie$o z$2aszaj- si) najcz)%ciej mieszkacy0 $+y maj- problemy z jakimi% instytucjami4 :/wi-0
Ae zajmuje si) sprawami0 na kt/re inni nie maj- czasu4
#o nie$o z$2osi2a si) np4 #orota K4 z ,zaflar0 kt/ra walczy2a o powr/t z +omu +ziecka !9-letniej c/rki4
Lapi)ty $rafik nie przeszka+za mu w +o$l-+aniu pasieki4
(o +o aktywno%ci poselskiej0 prze+stawiciel ,oli+arnej Polski przemawia2 z m/wnicy '' razy - ostatnio
o+ni/s2 si) +o kwestii naliczania po+atku VG64 - #o tej pory oc1otnicze straAe poAarne korzysta2y ze
stawki 8E VG6-u na pro+ukty oc1rony przeciwpoAarowej4 6ymczasem o+ 2!" r40 b)+zie juA
obowi-zywa2a stawka 2JE - wyja%nia20 zwracaj-c si) +o ministra finans/w o prze+2uAenie okresu
przej%ciowe$o4 Lie kry2 swoje$o z+ania +otycz-ce$o finansowania partii politycznyc14 We+2u$ je$o
oblicze prze+stawianyc1 w sejmie0 suma kwot subwencji przelanyc1 o+ 22 r4 +o 2!J r4 na konta
partii wynosi2a pona+ 88 mln z24 - W tej kwocie Prawo i ,prawie+liwo%@ otrzyma2o 2"8 mln0 Platforma
Fbywatelska0 mimo Ae bierze subwencje o+ 2K r40 otrzyma2a 2!8 mln0 a ,ojusz <ewicy
#emokratycznej - !9J mln z24 Prosz) pastwa0 liczby te nie k2ami-0 obci-Aenie bu+Aetu z tytu2u
subwencji wyp2acanyc1 najwi)kszym partiom jest0 jak wi+a@0 znacz-ce - po+kre%la2 prze+ pozosta2ymi
parlamentarzystami0 zaznaczaj-c0 Ae klub ,oli+arnej Polski jako pierwszy z$2osi2 konieczno%@ zmian w
finansowaniu partii politycznyc14 Przy$otowane przez nic1 zmiany maj- z je+nej strony o+ci-Ay@
bu+Aet pastwa0 a z +ru$iej sk2oni@ partie +o racjonalizacji wy+atk/w4
F ile pose2 ,iarka c1)tnie zabiera $2os w sejmie0 o tyle znacznie rza+ziej z$2asza interpelacje4
Przy$otowa2 ic1 o+ pocz-tku ka+encji zale+wie J*4 6e ostatnie +otyczy2y prywatyzacji sp/2ki .EW
Lie+zica ,G0 zmian ustawy o emeryturac1 i rentac1 z Cun+uszu =bezpiecze ,po2ecznyc1 oraz
likwi+acji laboratori/w przy powiatowyc1 stacjac1 sanitarnoepi+emiolo$icznyc1 na terenie
wojew/+ztwa ma2opolskie$o4 - J* interpelacji to +obry wynik - zapewnia0 t2umacz-c0 Ae zazwyczaj
sam przy$otowuje wszystkie zapytania0 a nie tak jak je$o kole+zy - wsp/lnie z innymi0 co po+nosi
statystyki4 - Fbecnie zajmuj) si) +woma tematami0 pierwszy +otyczy os/b niepe2nosprawnyc10 a +ru$i
ubezpieczenia rolnik/w w KR=,-ie4 Dak si) okazuje0 wiele os/b z nasze$o re$ionu w ostatnim czasie
po+pisywa2o umowy zlecenia0 nawet je+norazowo0 co automatycznie wyrzuca2o ic1 z systemu
ubezpieczeniowe$o4 6aka sytuacja jest w Dab2once0 $+zie rolnicy m4in4& pracowali na rzecz urbaru -
wyja%nia4 G k t y w n o % @ pos2a ,P w $2osowaniac10 w por/wnaniu +o pozosta2yc1 kole$/w z
Po+1ala0 wypa+a +o%@ bla+o0 ale nie jest zupe2nie z2a0 $+y por/wna si) j- +o pozosta2yc1 pos2/w4
=+zia2 ,iarki w $2osowaniac1 wynosi *"E4
,enator - 1etman
zb/jnik/w
Dak wy$l-+a aktywno%@ nasze$o senatora ,tanis2awa _o+orowiczaS Profesor !8 razy wyst-pi2 na
posie+zeniac1 senatu4 Fstatnim razem pocz-tkiem sierpnia4 Pyta2 o to0 czy zostanie o$2oszony
konkurs na obsa+) zarz-+u Nanku ;ospo+arstwa Krajowe$o4 Prze+stawi2 2 o%wia+czenia senatorskie
skierowane +o ministra %ro+owiska0 oba * listopa+a 2!2 r4 Pierwsze o+nosi2o si) +o wysokic1 op2at
za szkolenia w zakresie prawi+2owe$o 2owiectwa i strzelectwa my%liwskie$o w Polsce0 w por/wnaniu
+o =,G0 Kana+y czy ,zwecji4 #ru$ie +otyczy2o komisji oceniaj-cyc1 prawi+2owo%@ o+strza2u samc/w
2osi0 jeleni0 +anieli0 saren i muflon/w4
,enator mocno lobbowa2 u ,2awomira Lowaka0 ministra transportu0 w sprawie bu+owy kolejne$o
istotne$o o+cinka +ro$i z <ubnia +o Rabki4 Inwestycja w najbar+ziej newral$icznym miejscu
zakopianki0 $+zie +oc1o+zi +o najwi)kszej liczby wypa+k/w0 ma by@ rozpocz)ta w przysz2ym roku4
Liebawem ma zosta@ o$2oszony przetar$0 a sama inwestycja zrealizowana b)+zie +o 2!' r4 -
Lowoczesne rozwi-zanie +ro$owe0 czyli ,'0 to +obry krok w kierunku przy$otowa .imowyc1 I$rzysk
Krak/w - Po+1ale w 222 r4 - twier+zi senator4 - 6o i+ea0 kt/ra leAy mi na sercu0 wszelkie starania i
forsowanie te$o pomys2u s- po to0 by nap)+zi@ spiral) rozwoju +la naszyc1 ziem $/rskic1 - wyja%nia4
#o+aje0 Ae nie zawsze je$o +zia2ania s- +o koca wi+oczne0 bo +oc1o+zi +o nic1 w zaciszu $abinetu4
Po+kre%la0 Ae na+al zabie$a o +alszy rozw/j Po+1alaskiej Pastwowej WyAszej ,zko2y .awo+owej0
otwarcie nowyc1 kierunk/w i kolejne zwi-zane z ni- inwestycje4
Poc1o+z-cy z Nukowiny 6atrzaskiej senator jest autorem pona+ J publikacji i opracowa
naukowyc14 Poc1wali@ si) moAe takAe 5,2ownikiem $wary $/rali skalne$o Po+1ala74 #zia2a m4in4& w
Cun+acji na rzecz Rozwoju =rolo$ii i Cun+acji 5,zlac1etne .+rowie74 Dest cz2onkiem Polskie$o
6owarzystwa Krystalo$raficzne$o i Polskie$o 6owarzystwa Wzrostu Kryszta2/w0 Polskie$o .wi-zku
Oowieckie$o oraz ,towarzyszenia Rycerzy Kolumba w Polsce4 Pe2ni teA funkcj) 1etmana zb/jnik/w4
Coto popism
#zia2aj4 Rea$uj4 #ecy+uj4

Kedno&ita w ska&i 9uro%y kam%ania skadaH si4 (4dzie z "ztere". eta%w. ,ierwszy z ni".
za"zyna si4 teraz# wraz %rezenta"!5 .asa 0*=JXJK. R9J'<K. 09-Y0<K. Ma on na "e&u
zwr"enie uwa7i na nowe u%rawnienia ,ar&amentu 9uro%e!skie7o oraz i". w%yw na sytua"!4
&udzi >y!5"y". w <9.
9ta% dru7i# trwa!5"y od %aZdziernika do sty"znia 2014 roku# su>y zazna"zeniu %rzy %omo"y
dziaa: interaktywny". %i4"iu k&u"zowy". tematwB 7os%odarka# zatrudnienie# !ako2H >y"ia#
%ieni5dze oraz mie!s"e <9 w 2wie"ie.
9ta% trze"i# "zy&i wa2"iwa kam%ania# roz%o"znie si4 w &utym i skon"entru!e si4 na terminie
wy(orw ) od 22 do 2? ma!a. 0aty te dodane zostan5 do &o7o kam%anii# 7dy wy(ory (4d5 si4
z(&i>aH.
,o wy(ora".# eta% ko:"owy kam%anii skon"entrowany (4dzie na nowym ,ar&amen"ie# ktry
(4dzie (4dzie %rzewodni"z5"e7o 6omis!i 9uro%e!skie! oraz na inau7ura"!i nowe! 6omis!i.
Ao7o kam%anii z .asem 0*=JXJK. R9J'<K. 09-Y0<K. %odkre2&a# >e wy(or"y euro%e!s"y
mo75 %o%rzez urn4 wy(or"z5 zro(iH u>ytek z %osiadane! %rzez ni". wadzy i w ten s%os(
okre2&iH %rzyszy ksztat 9uro%y.
CWa>ne !est# (y mwiH o <nii 9uro%e!skie! !ako o mie!s"u# w ktrym rozwi5zywane s5 w
nasze %ro(&emyC ) mwi %ose do ,9 RaIa Drzaskowski. C'dy(y2my s%rawdzi&i na 7oo7&e#
"ze7o &udzie szuka!5# "o i". interesu!e# "o i". (o&i# to 7warantu!e wam# >e na wi4kszo2H ty".
%ro(&emw od%owiada <nia 9uro%e!ska.C
W wy(ora". za%&anowany". na 22)2? ma!a (4dzie mo7o wzi5H udzia okoo 400 mi&ionw
u%rawniony". do 7osowania.
.tt%BWWwww.euro%ar&.euro%a.euWnewsW%&Wto%)
storiesW"ontentW201F0902DSD184?1W.tm&W0ziaa!.)Rea7u!.)0e"ydu!.