Borang Kaji Selidik

Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 Geografi
Tajuk: Kajian Mengenai Isu Pencemaran Udara Di Bandaraya Kuala um!ur
Ba"agian #: atar Belakang
Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang
berkaitan.
1. Nama Penuh: __________________________
2. antina: ! " #elaki ! " Perempuan
$. %mur: __________ tahun
&. Bangsa:
! " 'elayu
! " (ina
! " )ndia
! " #ain*lain (__________) +ila nyatakan
$. Peker,aan:
! " -akitangan a.am
! " -akitangan s.asta
! " /idak beker,a0 Pela,ar
Ba"agian B: Pengeta"uan #m Pencemaran Udara
&. Pada pendapat anda, apakah pun1a pen1emaran udara di ka.asan anda2
! " Pembakaran terbuka
! " 3sap kenderaan
! " Pembalakan
! " Perkilangan
1
4. 3pakah kesan pen1emaran udara2
! " 5u,an asid
! " Penipisan #apisan 67on
! " Pemanasan global
! " 'en,e,askan kesihatan
8. 3pakah langkah mengurangkan pen1emaran udara2
! " -empen kesedaran
! " Penggunaan petrol tanpa blumbum
! " Penanaman semula
! " -itar semula
~ ~ ~ S E K I A N T E R I MA K A S I H ~ ~ ~ ~ ~ ~ S E K I A N T E R I MA K A S I H ~ ~ ~
Sumber Rasmi: Sumber Rasmi: $$$%mel&ister%com $$$%mel&ister%com
'ota Penting: 'ota Penting: Sila u(ai suai (orang soal selidik mengikut kreati&iti anda) Sila u(ai suai (orang soal selidik mengikut kreati&iti anda)
termasuk !enam(a"an soalan yang rela&en% termasuk !enam(a"an soalan yang rela&en%
2