Konstelacije

OBITELJSKE KONSTELACIJE

Htjeli to ili ne, svatko od nas rođenjem postaje lan !svoje! o"itelji, pri#nate
ili ne$ %ivot & njoj tee od roditelja dje'i$ I mno(i roditelji misle )ako samo
dovoljno vole, lj&"av *e po"ijediti i sve *e "iti do"ro+$ %ivot, međ&tim,
poka#&je kako to nije tono$ Katkad, roditelji moraj& "espomo*no (ledati
kako nji,ova dje'a, iako d&"oko voljena, kre*& mimo nji,ovi, nadanja
dr&(aijim p&tem, $$$ & ne&spje,e, $$$ "olesti, $$$ pa i smrt$ Ovakva isk&stva
poka#&j& kako #a &spje,, lj&"av jo- ne-to tra.i$ Ona tra.i da ra#&mijemo i
slijedimo )poredak lj&"avi+, skrivene sile koje pove#&j& s&d"ine lanova
o"itelji kro# mno(e (enera'ije$ Nji,ovo postojanje otkrivamo tek kro#
posljedi'e na na-e .ivote i odnose$ Kad se po-t&j&, donose .ivotn& ener(ij&,
#dravlje, do"ro stanje, isp&njavaj&*e odnose$ / s&protnom, mo(& stajati i#a
.ivotni, neda*a, te-ki, "olesti, nesre*a, intimni, i pro0esionalni, ne&spje,a,
pa i smrti$
1etoda o"iteljski, konstela'ija poma.e i#nijeti na svjetlost i &initi
vidljivim skrivena djelovanja ti, sila, i otkriti kako o"iteljska #ajedni'a
2sistem3 i #apletaji poretka lj&"avi &tje& na .ivote pojedina'a te o"itelji, i#
(enera'ije & (enera'ij&$ Jednom vidljivi, ovi #apletaji se & rad& s
konstela'ijama mo(& rije-iti i &pletene lanove o"itelji oslo"oditi pre&#eti,
t&đi, tereta, pa i s&d"ina$ 4je-enja imaj& sna.an i trajan &inak, otkrivaj&
pojedin'& nje(ovo !pravo! mjesto & o"itelji, otvaraj& p&t pove#&j&*im
odnosima, .ivotnoj sna#i i sklad& o"novljeni, tokova p&ne, #rele lj&"avi $$$
#a do"ro"it svi, lanova o"itelji$
4ad s o"iteljskim konstela'ijama sna.no i &# p&no po-tovanje poma.e
pojedin'& otkriti prin'ipe djelovanja ovi, sila i kako i, primijeniti #a vlastiti
"olji .ivot, #dravlje i odnose$ Otkriva is'jelj&j&*e rijei, kretnje i rit&ale koji
otvaraj& p&t povratka p&nom tok& lj&"avi$
Lj&dska veliina

5a poetak .elim ne-to re*i o lj&dskoj veliini$ 6rije neko( vremena, itaj&*i
K&n( Tsea,, pone-to sam ra#&mio o lj&dskoj veliini$ To -to sam s,vatio i#
nje(ovi, tekstova, "ilo je7 Ono -to je najve*e & lj&dskom "i*& je to -to i,
ini međ&so"no jednakima$ Sve dr&(o -to odst&pa na vi-e ili ni.e od
&o"iajeno( #a lj&dska "i*a, ini nas 8manjim9$ Ako to ra#&mijemo,
mo.emo ra#viti d&"oko po-tovanje #a svako lj&dsko "i*e$

4oditelji s& veliki, dje'a s& mala

Naravno, lj&dska "i*a s& ra#liita, pa ipak jednaka$ O"jasnit *& to na
primjer&$ Ako se dijete rodi, ono ima svoja dva pojedinana roditelja$ Ne
mo.e imati niti koje( dr&(o( roditelja$ 1o.e imati samo ta dva$ 4adi to(a s&
oni naj"olji roditelji #a to dijete$ Ne mo.e "iti "olji, roditelja$ Oni s& ti pravi
#a to dijete$
No, neki lj&di se .ale na svoje roditelje$ %ele da "&d& ne-to dr&(o, od ono(
-to jes&$ Na taj nain, te oso"e nis& & stanj& &#eti od roditelja ono -to s& im
roditelji #aista dali$ Kad po(ledamo & svoje roditelje, vidimo kako s& i#a
nji, nji,ovi roditelji, a i#a nji, opet stoje dr&(i roditelji, i tako redom kro#
mno(e (enera'ije$ Isti .ivot tee kro# sve nji,, sve dok ne sti(ne i do nas$
5apravo nije va.no kakvi s& ti lj&di "ili & stvarnom .ivot&$
Jes& li po na-em s,va*anj& "ili do"ri ili lo-i lj&di, jes& li se "rin&li #a svoj&
dje'&, ili s& i, mo.da #anemarivali$ Kad se (leda kro# pro'es nastavljanja
toka .ivota, svi s& oni "ili jednaki$ 1eđ& njima nema ra#like$ %ivot kao
takav tee ist, kro# sve te (enera'ije$ Nitko od ovi, roditelja nije mo(ao
ne-to od&#eti od to( .ivota, a niti m& je mo(ao -to dodati$ Tako s& sva dje'a,
kro# sve te (enera'ije primila isti .ivot$
Kad po(ledamo & na-e roditelje i vidimo kako .ivot dola#i i# o(romne
daljine, tad (a mo.emo &#eti takvo(, kakav protie kro# roditelje do nas, "e#
s&ste#anja i #e"nje$ Ovako (ledano, roditelji s& veliki a dje'a s& mala$
4oditelji daj&, a dje'a primaj&$ :ledamo li na taj nain svoje roditelje, kao
roditelje i, mo.emo po-tovati, ma kakvi oni jes&$ Kad to &inimo, osje*at
*emo se "o(atima$ Na-e sr'e se otvara i osje*amo sna(&$ To je vrlo
jednostavna istina$ Ako se tome priklonimo i to pri,vatimo, koliko *e se
to(a promijeniti & na-em .ivot&$
6osredstvom o"iteljski, konstela'ija mo.emo vidjeti, -to to #apravo #nai
kad roditelje po-t&jemo na takav nain$ 5apravo, sva psi,oterapija poinje s
po-tovanjem roditelja$ A tko je do"ar terape&t; <o"ar terape&t po-t&je
roditelje svoje( klijenta$ Nikada ne*e do#voliti da netko opt&.i svoje
roditelje$ Ovo #ato, -to ono( tren&tka kad klijent opt&.i svoje roditelje, vi-e
nije pove#an & tok .ivota$
Ova jednostavna istina je #a mno(e lj&de posve nova$ 1o.da *ete otkriti
kako & mno(im psi,oterapijama neki psi,oterape&ti stan& na stran& klijenta,
protiv nje(ovi, roditelja$ No nitko, ne mo.e "iti sa so"om & mir&, dok ne
"&de & mir& s o"a svoja roditelja$ Ako s&sre*ete oso"e & depresiji, &vijek
*ete otkriti kako takve oso"e od"ijaj& jedno( od svoji, roditelja$
O#dravljenje od depresije nastaje kad klijenta &vedete & pomirenje s
nje(ovim roditeljima$

O #apletajima

A sad ne-to o o"iteljskim konstela'ijama$ =to one #nae; 6rije sve(a, to je
samo metoda$ Ako klijent ima pro"lem, terape&t (a pita o do(ađajima &
o"itelji$ Ne pita (a, je li klijentov ota' "io do"ar ili lo-, ili ne-to slino #a
majk&$ Ovo #ato, -to isk&stvo s konstela'ijama poka#&je kako to nije va.no$
Kako nije va.no, kakvi s& roditelji$ Od nji, &vijek do"ivamo .ivot &
nje(ovoj p&nini$
<r&(e s& stvari va.ne & o"itelji$ Na primjer, ako se prema nekom lan&
o"itelji nije odnosilo kao prema jednakom$ 1o.emo otkriti kako je & nekoj
o"itelji iskj&en nje#in lan$ 1o.da s& se roditelji toliko nalj&tili na dijete,
da vi-e ni-ta ne .ele imati s njim, niti o njem& i-ta vi-e #nati$ Ili pak, dijete
od"ije svoje roditelje$ / takvom sl&aj& i#"aeni lanovi vi-e nis& dio
o"itelji$ Katkad se pak do(odi ne-to -to i#a#ove stra, & o"itelji$ Na primjer,
ako .ena &mre pri porođaj& djeteta, mno(i lanovi o"itelji se #astra-e od
takvo( do(ađaja$ 4e'imo, #"o( takvo( do(ađaja, dr&(e djevojke & o"itelji
mo(& "iti silno &stra-ene da imaj& dijete$
>rlo esto je re#&ltat, da se ta nesretno &mrla .ena vi-e ne spominje &
o"itelji$ Time je ona isklj&ena, i &skra*eno joj je ravnopravno mjesto &
o"itelji$ / dr&(om sl&aj&, ako dijete &mre pri porod&, ono se vrlo esto vi-e
ne spominje, iako je lan o"itelji$ Katkad roditelji .ele imati dr&(o dijete &
#amjen& #a 8i#(&"ljeno9$ Kad (a do"ij&, vi-e ne ra#mi-ljaj& i ne spominj& se
prvo( dijeteta$ To s& va.ni do(ađaji & o"itelji$ Kao i ako se do(odilo
samo&"ojstvo, oso"a koja se &"ila, vi-e se ne spominje$ Oso"ito, ako s&
dr&(i lanovi o"itelji lj&ti na t& oso"&$ Tako s& one isklj&ene$
/ takvim se o"iteljima ne smatra kako s& svi nje#ini lanovi jednaki &
nji,ovom prav& pripadanja samoj o"itelji$ 6oneki se lanovi pona-aj& kao da
imaj& vi-e prava na pripadnost o"itelji od ostali,, i temeljna jednakost se
nar&-ava$
=to se do(ađa & takvim o"iteljima; Kasnije, katkad i nakon nekoliko
(enera'ija, odjednom se neko dijete pona-a kao oso"a koja je, mo.da i
(enera'ijama prije "ila isklj&ena$ Ili, to dijete .ivi .ivotom vrlo slinim
onome od isklj&ene oso"e$ No dijete ne #na ni-ta o tome -to se ranije
do(odilo, & toj prija-njoj (enera'iji$ Ovo &ka#&je kako s& lanovi o"itelji
dijelovi nee( ve*e(, ve*e d&-e koja i, pove#&je, ili kolektivne svijesti koja
i, sve pokre*e & istom smijer&$ Ova vi-a sila ne do#voljava da itko i# o"itelji
"&de isklj&en$ Ona .eli ispraviti poinjeno i donijeti pravd& onima koji s&
"ili isklj&eni, prisiljavaj&*i neko( dr&(o( lana da ponovi .ivot isklj&ene
oso"e$ 5ato je kasniji lan o"itelji identi0i'iran s ranijim 2isklj&enim3
lanom$ Ovo na#ivamo #apletajem$
No nitko to(a nije svijestan$ To je potp&no nesvijestan pro'es$ Ovakve
#apletaje mo.emo posredstvom o"itlejski, konstela'ija &initi vidljivima, te
prona*i rje-enje koje *e #apletene oso"e oslo"oditi #apletaja$

Kako raditi o"iteljsk& konstela'ij&

Kratko *& ka#ati kako se i#vode o"iteljske konstela'ije$ Klijent i# (r&pe
s&dionika radioni'e i#a"ere predstavnike #a lanove svoje o"itelji i postavi
i, po svojoj int&i'iji & međ&so"ni prostorni raspored$ Kod to(a se mo.e jako
i#nenaditi onim -to *e najednom vidjeti$

/ toj prvoj postavi 2poetnoj konstela'iji3, o"ino se poka.e ne-to skriveno$
Na primjer, mo.e vidjeti kako neki od lanova .ele nap&stiti o"itelj$ 1o.e se
&oiti kako se postavljeni predstavni'i osje*aj& kao oso"e koje predstavljaj&
? iako i, ne po#naj&$ <akle, oni ne-to #naj& o lj&dima koje ne po#naj&$ Ovo
poka#&je ne-to o lj&dskim sit&a'ijama$
Nismo ostavljeni sami se"i, ne(o smo na vrlo tajnovite naine pove#ani s
"rojnim dr&(im lj&dima,$ / o"iteljskim konstela'ijama također postaje
vidljivo kako s& #apravo svi lanovi & o"itelji jednaki$ Nitko nije niti "olji
niti lo-iji$ Tako na kraj& mo.emo "iti vrlo poni#ni, i #a&#eti svoje pravo
mjesto & o"itelji$ A #a&#imanjem to(, na-e(, pravo( mjesta & o"itelji,
osje*amo se do"ro i slo"odno$

Komentari o &svajanj& djeteta

/ o"iteljskim konstela'ijama je vrlo va.no da terape&t ne s&osje*a s oso"om
koja je kriva$ Ako takva 28kriva93 majka dođe psi,oterape&t&, koliko *e j&
psi,oterape&ta .aliti$ =to se do(ađa ako terape&t osje*a sa.aljenje prema
maj'i; Kakav je tada nji,ov stav prema djetet&; Ne osje*aj& prema njem&
sa.aljenje$
/ o"iteljskoj terapiji, terape&t najprije daje mjesto & svom sr'& oso"i koja je
najvi-e patila$ A to je dijete$ Terape&t tra.i rje-enje #a dijete, i pri tome ne
od&#ima od(ovornost od oni,, koji s& prema djetet& "ili okr&tni$ To ne #nai
da os&đ&je roditelje$ Ne po#naje okolnosti$ 1eđ&tim, injeni'a je da to jes&
djetetovi roditelji i "ili s& od(ovorni #a dijete$ Ono -to je kod to(a istina, jest
da s& #a&vijek nap&stili i dali dijete dr&(om$
Ako se ova istina prikrije, re'imo, ako "i majka rekla djetet&, @5na-, & to
sam vrijeme morala raditi i nisam "ila & stanj& "rin&ti o te"i@, tad "i se
majka pona-ala kao dijete, a dijete "i se moralo pona-ati kao nje#in roditelj,
koji se o njoj 2maj'i3 "rine$ Time se i#o"liava stvarnost$ <akle, terape&t
nema stra,a re*i istin& kakva jest, te s njom, kakva (od da ona jest, s&oiti
&pletene lj&de$
/ ovom s& sl&aj& roditelji ti koji se s&oavaj& s istinom$ Konano, i dijete
je "ilo s&oeno s istinom, i 8roditelji9 koji s& (a posvojili$ Oni s& morali
prepo#nati da je to dijete #apravo odano svojim prirodnim roditeljima$
Jedino kad se dijete &spije & jasno ra#dvojiti od svoji, prirodni, roditelja,
mo.e se okren&ti svojim &svojiteljima ? adoptivnim roditeljima$
1no(a posvojena dje'a s& lj&ta na svoje prirodne roditelje #ato -to s& i,
ostavili i dali dr&(ima$ No takva dje'a ne okre*& svoj& lj&tnj& prema svojim
prirodnim roditlejima, ve* prema adoptivnim$ 5ato je to vrlo te-ko$

Sada .elim ne-to re*i o primjeni o"iteljski, konstela'ija$

Anoreksija

/ o"iteljskim konstal'ijama postaj& vidljive određene dinamike koje
&#rok&j& nesre*e, "olesti, &dese, samo&"ojstva, kriminalno pona-anje$
6rije sve(a morate #nati kako je dijete ve#ano na svoje roditelje s vrlo
d&"okom lj&"avi$ <ijete nema ve*e .elje od one, da pripada svojim
roditeljima$ Ako dijete osjeti kako ne-to tre"a nje(ovimAnje#inim
roditeljima, spremno je #a to .rtvovati sve, pa i svoj .ivot ? #"o( slijjepe
lj&"avi$ Ako primjeri'e dijete osjeti da *e m& majka &mrijeti, ono ka.e 8Ja
*& &mrijeti &mjesto te"e$@ Tada dijete o"oli, ili mo.da do.ivi 0ataln&
nesre*&$ Ili, ako dijete osjeti da *e m&Ajoj ota' nap&stiti o"itelj 2&mrijeti3,
ono ka.e, @Ja *& nestati &mjesto te"e$9 Takvo dijete ra#vije, mo(&*e
anoreksij&$ Anoreksina djevojka ka.e & svom sr'&, 8 4ađe sam to ja koja
tre"a nestati, ne(o ti, moj dra(i oe$@
/ psi,oterapiji je ra-irena teorija kako anoreksija ima ve#e s majkom, kako
je odnos s majkom na neki nain poreme*en$ No o"iteljske konstela'ije
poka#&j& da je o"ino rije o ve#i s o'em$ Ota' .eli nap&stiti o"itelj, i
djevojka ka.e, @Ja *& to &initi &mjesto te"e$@
I -to sad &initi; Ako vodim o"iteljsk& konstela'ij& & kojoj je predstavljen i
ota', tada p&stim da dijete stane nas&prot o'&, po(leda (a & oi i ka.e m&,
@Ja *& oti*i &mjesto te"e$@ =to se do(odi s o'em kad to &je; 1o.e li on
nakon to(a oti*i; Od(ovor je oekivano 8Ne9$ Kad ovo i#"ije na vidjelo,
onda ota' mo.e re*i djetet&, @Ja *& ostati, a ti primi moj "la(oslov ako
ostane- .ivAa$@ Anoreksija se na ovaj nain mo.e, #apravo vrlo jednostavno
is'ijeliti$

B&limija

5atim, sl&aj "&limije, ako djevojka B o"ino je to djevojka B jede i nakon
to(a povra*a$ >rlo esto "&limija slijedi anoreksij&$ =to #apravo #nai
"&limija, & ovom sl&aj&; Ona #nai slijede*e, kad jede, djevojka ka.e,
@Ostati *& .iva$@ A kad povra*a, ka.e, @/mrijet *&$@ <akle, nije nadvladala
te-ki i#a#ov$ 4je-enje je #a djevojk&, da7kad (od po.eli povratiti, ka.e,
@%ivjet *&$@ Tako mo.e prestati povra*ati$
B&limija postoji & ra#liitim kontekstima, a &o"iajena je ona, koja nije
ve#ana s anoreksijom$ Koja je & tom sl&aj& o"iteljska dinamika;
Ako po"li.e po(ledamo & takve o"itelji, otkrit *emo kako majka ka.e, ne
naravno otvoreno, ali ipak prenosi na dje'& ? @Ni-ta ne &#imajte od va-e(
o'a, morate &#imati samo od mene$@
Ka#at *& vam kako sam to otkrio$ Bila je to "&limina djevojka, koja mi je
rekla kako je nje#ina majka (ovorila svojoj dje'i, @>a- ota' vam ne daje
ni-ta #a jesti$@ Sto(a je potajno k&,ala #a dje'&, da ota' ne "i ni-ta o tome
sa#nao$ I# to(a sam na-ao rje-enje #a ov& vrst& "&limije$ Ka.em "&liminoj
djevoj'i, @Kad (od se pot&e- s jelom, k&pi sv& ,ran& koj& .eli- pojesti,
postavi j& na stol i po(ledaj$ Tad &#mi mal& .lii'&, i #amisli kako sjedi- o'&
& kril&$ / &#mi mali #alo(aj sa .lii'om, #amisli kako (leda- & o'a i ka.e-
m&, @S to"om, ,rana je stvarno &k&sna@ Cak je sama ova misao pomo(la
i#lijeiti mno(e "&limine djevojke$ Sve to dola#i na vidjelo posredstvom
o"iteljski, konstela'ija$

Samo&"ojstvo

/ mno(im je o"iteljima "ilo samo&"ojstava, a lj&di "i (ovorili, @OnAona se
&"ioAla #"o( to(a, i ovo(a, i ono(a$@ 1eđ&tim, ti s& ra#lo#i o"ino krivi$
Kad postavimo o"iteljsk& konstela'ij&, dr&(e stvari & pravil& i#ađ& na
svijetlost$ <at *& primjer
Jedan stari lijenik, ka#ao je kako m& se DE?(odi-nji sin jedne no*i o"jesio$
6oslao (a je da k&pni ne-to ,rane$ Kad se djeak vratio k&*i, stavio je ,ran&
na stepeni-te$ Na to se ota' ra#lj&tio i &dario (a$ 6oslije, te iste no*i, djeak
se o"jesio$ To se do(odilo prije mno(o (odina, a stara' se jo- &vijek osje*ao
krivim #a smrt svo(a sina$ Nakon nekoliko mjese'i, do-ao je na dr&(i moj
seminar, i #a odmora smo #ajedno pro-etali$ Odjednom se sjetio, kako je
sve(a nekoliko dana prije to( nesretno( do(ađaja, nje(ova s&pr&(a i#javila
svima #a stolom da je ponovo & dr&(om stanj&$ <jeak je na to &#vikn&o &
pani'i, @Ali nemamo dovoljno so"a & k&*i$@ 5ato se o"jesio$ Napravio je
mjesta #a dr&(o dijete$ Kad je to stari lijenik &vidio, s&#e s& m& potekle
o"ra#ima, a nakon to(a mi je ka#ao, @Sad sam & d&"okom mir&$@
>e*ina samo&"ojstava je &injena i# lj&"avi, ili #ato da "i se neko(a slijedilo
& smrt$ 4e'imo, onaj kome je majka &mrla pri porod& ima d&"ok& .elj&
slijediti majk& & smrt$ Tad o"olijeva, ili do.ivi nesre*&, a katkad i#vr-i i
samo&"ojstvo$ Isto tako, ako dijete osjeti da se netko & nje(ovoj o"itelji .eli
&"iti, &"ije se &mjesto te oso"e$
Jednom sam imao vrlo neo"ian sl&aj na seminar&$ <r&(a s&pr&(a
m&-kar'a, postavila je svoj& o"iteljsk& kopnstela'ij&$ Ka#ala je kako je prva
.ena nje#ino( m&.a i#vr-ila samo&"ojstvo$ Tada sam postavio predstavnika
nje#ino( m&.a ispred prve .ene koja se &"ila$ Kako sam (a postavio, pao je
na koljena, dop&#ao do nje, #a(rlio joj no(e i (lasno #aja&kao$ 5apravo, on
se .elio &"iti, a nje(ova prva s&pr&(a, &inila je to &mjesto nje(a$
%elite li jo- primjera dinamika & o"iteljskim konstela'ijama; 4e*i *& vam
jo- neke$ 1o.da o oso"ama o"oljelim od raka$ No mislim da ovdije Netra
mo.e ispriati svoj oso"ni sl&aj$
2Netra na to ispria kako m& je ota' "io te-ko "olestan od raka$ Netra je
postavio o"iteljsk& konstela'ij& & "olni'i, a nje(ov je ota' sam stajao &
konstela'iji iako se jedva dr.ao na no(ama$ Nakon konstela'ije, "io je vrlo
sretan i pjevao je & "olnikom krevet&$ /skoro nakon to(a, &mro je vrlo
mirno$
HELLIN:E4 NET4I, 8Si(&ran sam, kako je i tvoj ota' ovdje pris&tan i
"la(oslivlje sve -to t& radi-$

Bolest raka

2na pitanje s&dionika veernje( predavanja3$
Kod oso"a o"oljeli, od raka, vrlo esto mo.emo vidjeti da .ele &mrijeti$
O"ino ka.& kako se .ele "oriti #a .ivot s rakom, no d&"oko & se"i, .ele
&mrijeti$ Jedna od naje-*i, dinamika, koj& sam #amijetio kod .ena, jest, da
s& & s&ko"& sa svojom majkom$ 5ato, kad radim sa .enom o"oljelom od
raka dojke, vrlo esto j& p&stim da se s&oi sa svojom majkom$
Nedavno smo imali konstela'ij& (dje sam to i#veo, a ispalo je dr&(aije$
%ena o"oljela od raka se "a'ila na koljena pred svojom majkom, a majka j&
nije niti po(ledala$ 6ro-la je pored svoje k*eri (ledaj&*i & ne-to dr&(o, &
pod$ Ako & o"iteljskim konstela'ijama netko (leda & pod, tad to #nai kako
on, ili ona (leda & mrtv& oso"&$
5ato sam i#a"rao novo( predstavnika i pole(ao (a na leđa ispred majke$ Ova
je na to stisn&la -ake$ Na to sam &pitao klijenti'& B .en& o"oljel& od raka,
@=to se do(odilo & o"itelji;@ Ka#ala je kako je majin "rat &"io svoj&
#ar&ni'&$ I# konstela'ije smo mo(li vidjeti da je majka #asi(&rno #nala #a
to i s tim se slo.ila$
=to se do(ađa & takvoj oso"i; Ona se osje*a krivom, i na neki nain #na &
svom sr'&, da je također #asl&.ila smrt$ Ali tada je nje#ina k*er rekla & svom
sr'&, @Ja *& &mrijeti &mjesto te"e@ To je ra#lo( -to je se"i i#a#vala rak$ To je
"io tajni ra#lo( nje#ine "olesti$
No vratit *& se na primjer .ena i nji,ovi, majki$ >rlo esto i#vedem
jednostavn& vje."&$ Ka.em im da tre"aj& klekn&ti ispred majke i nakloniti
im se s (lavom prema #emlji & #nak po-tovanja$ 1no(e .ene o"oljele od
raka dojke to ne mo(& &initi$ Toliko je sna.an nji,ov otpor poka#ivanj&
po-tovanja #a vlastite majke, da postaje jasno kako *e radije &mrijeti ne(o to
&initi$ Naravno da se ne mo.e re*i kako svaka .ena o"oljela od raka dojke
ima te-ko*e sa svojom majkom$ To "i "ilo po(re-no$ 1eđ&tim prilian je
"roj sl&ajeva (dje sam vidio da se radi &pravo o tome$

<at *& jo- jedan primjer$ Jednom na seminar& samo #a o"oljele od raka,
radio sam s jednom .enom$ Nije "ila pri"rana, pa sam morao prekin&ti
konstela'ij&$ 4e#&ltat je "io da se nalj&tila na mene$ No, vrlo esto, kad
prekinem konstela'ij&, to je #apravo terape&tska interven'ija$ Slijede*e(
dana, do-la je poprilino dr&(aija$ 6ri-la mi je i rekla da mi ima ne-to #a
re*i$
6risjetila se, kako je, odma, nakon opera'ije dojke, dok se &pravo "&dila i#a
kir&r-ko( #a,vata, do-la nje#ina k*er i rekla, @1ama, & na-oj sam k&*i &la
dvoje dje'e kako pla&$@ Sa so"om je ponijela dvije l&tke i stavila i, na rame
mame, i dodala, @<onijela sam ti to dvoje dje'e$@ %ena je odma, prepo#nala
o kome je "ila rije$ Bila je a"ortirala dvoje dje'e$ Tad smo postavili
konstela'ij&$ 1o(la je po(ledati & a"ortiran& dje'& i dati im mjesta & svom
sr'&$ Sl&ajno sam j& sreo nekoliko (odina kasnije, i rekla mi je 8 @Ide mi
do"ro$@

O"iteljske konstela'ije s& nastale promatranjem

2na pitanje7 kako ste otkrili i ra#vili ov& metod&;3
Sve je to #asnovano na promatranj&$ Nemam #a to teorij&$ >idio sam tis&*e
o"iteljski, konstela'ija, i ra#mijenio svoja #apa.anja i otkri*a s mno(im
kole(ama koji isto tako rade konstela'ije$ 6rona-li smo neke osnovne
8#akonitosti9 koje djel&j& & o"iteljima$ No ne mo(& se koristiti kao teorija$
Tek &ka#&j& i daj& smjer, jer je svaka o"iteljska konstela'ija dr&(aija$ Ne
mo.ete se osloniti na pret,odn& konstela'ij& i primjeniti j& na on& kasnij&$
6ostoje neke slinosti, naravno, no morate se &vijek ispoetka s&oiti sa
samom konstela'ijom, kao novom$ 5ato terape&t nikada ne prestaje &iti

>jera & vi-& sil&

Terape&t također tre"a ra#viti određeni oso"ni stav da "i mo(ao ovako raditi
konstela'ije$ On se i#la.e određenoj sit&a'iji "e# ikakve pose"ne namjere$
6romatra konstela'ijj&, i#la.e se"e konstela'iji, i ne#na -to tre"a &initi$
Jednostavno eka, "e# stra,a od ono(a -to se mo.e poka#ati$ >jer&je vi-oj
sili$ Ovo je vrlo "li#& stav& koji Lao Tse opis&je & Tao te kin($ Time -to
ni-ta ne ini, ne-to *e se do(oditi$ Odjednom vidi id&*i korak, ili &je
reeni'& i #amoli klijenta da j& ka.e$ 4eeni'e nis& &naprijed smi-ljene$ One
se pojavlj&j& i# d&"ine, odjednom, i ako se i#(ovore, imaj& sna(&$
<akle, o"iteljske konstela'ije s& također &mjetnost$ Nakon neko( vremena,
ako to inite (odinama, mo.da postanete m&dri$

<o.ivljaj &lo(e predstavnika

2 na pitanje7 #a-to ne poma.ete predstavni'ima da nakon konstela'ije i#ađ&
i# &lo(e;3
To ne inim, #ato -to imaj& pose"an do.ivljaj kad s& predstavni'i$ %ena koja
je predstavljala &svojen& djevoji'& se nikad ne*e osje*ati pop&t &svojeno(
djeteta$ To ne mo.e do.ivjeti & svom .ivot&$ No ovdije, kro# &lo(&
predstavnika & nje#inoj konstela'iji, to mo.e$ Time je ne-to do"ila$ Isto
vrijedi i #a .en& "e# dje'e, koja je predstavljala prirodn& majk&$ To je .ivo
isk&stvo$ I #ato, #a-to da im od&#imam takav do.ivljaj$ Jedino, ako netko
predstavlja ne-to vrlo "olno, tad im poma.em i#a*i i# takvo( isk&stva i
&lo(e$

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful