You are on page 1of 16

TERHAD

LOGO
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

UJIAN BERTULIS
OKTOBER

2 Jam

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan
dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa:
Bahagian


Markah Penuh

20

35

15

30

etm

100

p

Markah Diperoleh
e 

NAMA : .....

ANGKA GILIRAN :

TERHAD

TERHAD

Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

TERHAD

TERHAD

3
m 1
[1 15 m]
 a : ikm e m
(20 
)

u"r et% 12. a e.

(1 
)
2

'(rt% e%.
 + a

(1 
)
3 (a) ekp k!"#
$% )*)+ a"%#& a 'k(
,-./-0k .
i)

u * +
l -p* + e .r +n * +"(m.

ii)

&1 i3pl a4 3m 5 6k 6m a 


a +"(m.

. 7764r m" +n4% 8r u97 : &m


e4 ;8nr.
(3 
)
(<) =>k?m ;4k@k( ;"
.
iii)

i) ekp %4 ' 12)3 k!"tt eBC e6y.


A &9 l1#(8l i6t.
B (p*l <+B"r k!r.
C y (8nk( u9C u&tr.
D &9 l1#(8l i6pt.
(2 
)
ii) u9rc+ k!"m o4 e.

(3 
)

TERHAD

TERHAD
4 (a)

4
=>k?m k!"#@k( H eI"%k e& C
e6y.

i)

e %p :BBl u% i8n k@k( a& -


8#!" u; ___________________ i3n.

ii)

 4 o3 3t 7k!; : &m e 4 -4 kt


K3.!1 ____________________ iL u8tr.

iii)

9k@k(c M7 8#p e


p tK7#
__________________ e4 4.

iv)

n :" H  7 Ll * 1 ___________________


<4.

v)

i7? N7r ant O;7 K"p Pkt O;7 _______________.


(5 
)
i31k e
e'm :1
i m
%%S& ukm

S & 4 :1

e6; 6yt4r

OQm *3k(p eyQm 8 :1

1 N+4r

(<) =>k?m K3k(% C e6y.


e6l$l "rk(m .......................................
..
(2 
)
(i) ekp % e6yQ
 e3% e.
i" Q& P;4:7 a9" Rr
el1#e6y l1 :7 a9" Rr
i" ;%k t :7 a9" Rr
el1rk( -l1 :7 a9" Rr

(3 
)

TERHAD

TERHAD

5
 : 4t%rl
(35 
)

=>k?m ;" +tp 3m :;k( ;"


kCm.
u1m e:r 
kTm aKl
ove 3 -@m pm
+13k( Nm +kTm e0m
6) m a7891 )k:.m
a4* P*l apm -l1
n* I*l &pm
&9t KnKm l;pm I
 Pm <6 e6l$mm
r e.
 m
: ?m ;*l 3"kp % aP u9rtm
"?
A aLZr 1kT#
l >!r.
B e"4 +*l aLZr l;"p e'!4r.
C ev;tK$m aLC% r l;"L p e 'k e r.

4t%

(2 
)
6

=>k?m
e.

aL;p

+tt

ern

3m

;4Ck(

;

ap

ove 3 -@m -p 8kk e@#.

(mtK4:7m -&r:%m -n e6l$#.

-e%'k(p t*7m aP -k u'K e@#.

-p* +* ; 7#%k (Ltk e@#.

u# < $k(B" -p* +" aKBQ#.


 
a c
(k : 17 mr 2012)

a)

: ?m aL;p ';km "?

(3 
)

TERHAD

TERHAD

=>k?m ]8^l 9p r@k( _ T;3mm a7)< "?


u t
t
p m!

50 % u @p) t e-A"l.

(2 
)

=>k?m ]8l u9rtm 4t% "?

u4p e ek
* Ll 5n:...!
u4 %rk
!l 5k!:
e e6l1:...!

(2 
)

TERHAD

TERHAD
9

=>k?m u7"^l 77p L -m aL"kTP" "?

7r >- P 1c67 i3n: .r


SB$% 
t Kp ;8Ck( 3 k :;p p
1r a 7 7: c e64r. ap: <+B"r o3 r
a 3k( 1 a;k nr.

7r
<+B"r
7r
<+B"r
7r

:
:
:
:
:

_ 76 :4?
<m c".
i#: e4 e6y!y?
ktk !7tKl <+B"4 i3k!:.
1 : p 
kTt ; n; "?
e4k( 1 : k!"l1. %
 Pp
k!"m. u:4 
k(p :!

(2 
)
10

=>k?m ]8^l rtKk! T ' e4 u9rt!?


<7mk l;" a:1r >p
*l e#!"
-, : t7 l1k8tKl ul
l;t*l pPp : e& 3!:.
;%" Pl e l l;*l 7:67 P" e4c
+1r 4k!4r. <4l, l;*$m +n
;%#( ( ;%" t e4k(p e3m# L
i3k!. H:4 eB";l1, e :r +1r
;%" k( k p :!r!
-

rtKk (2010)

(2 
)

TERHAD

TERHAD
11

=>k?m u7-p(K" +tt ern 3m ;4k@k(


; e.
i" u1m
l; u1e: e6l^ ;1m. , aLC
%rc+k( : aPp" i3n l;, i' k
 e3%7
%rc+k(m <7 ;%#(!. l;*l i' t4 m
H %l aLC %rc+* : m e'l1 a%Ck( %rn%.
l;* %rc+ B i3pl i' -m (m 1 eIl #
imm +1 <&
l 8"4 <!;m.
e4: , i' l; >- m  : &P" o
<!; . ' :l1*l u% r T 1 * + (p
l
#(e 't # 6rn aL p ptm %rtm 3!4r.
<"l, l; e 
al1 lnB : i#
l L
a$ 1m, eI 61 e4 el1 i#
$m el1c ]>1
$m
-e : &P" o L; .

a)

ik1k l;*l H % m "?

(3 
)
<)

i7&m tK ^Q'tm 3t "?

(4 
)
i)

eKr1tKl l;* 1 ev ' i3k(m e4 _ S!k!y?

(4 
)

TERHAD

TERHAD
12

=>k?m +'" +tt ern 3m ;4k@k(


e.

;

O
" p e :3k(t % #!ke& T 
e-B6^l ant e3;l -n

:. -%:" S3k(k !%m

: &m.

e3 tl

5 eBk(m

e *1Qm

#

: &P"

e3%t :PpPt #!k e&P3n.


+ * k !
". e3; 1ptKl eB" u9 m. u:%
(n. K" u9 c 53k Ptk e&. u:% :(m:
i7& e& c6k7r
m i3n p" 4l ip: P";l1.
a r i Ltr. i7& e&
 
$m i7& (8n.
:64 t tke& c6 : k eo+4r. :
il1 e' 't. a r
 eo6l ern. 1p Pk
(. 4tKl i7k 4y a r% ;:7K%p rt. a r@m
eo61 't;l1. :tK uc6tKl : a r%t K P4.
"o3

e
T

ek

i 

-m;

eB"

c6k74y

i3p :^3k:! e' a 4 : :+4r. : ak


& e%;l1.

-n. 61* iptKl uml e$m

Pke&P3k(m ol^"4 u3 m, -7P, 6 7m e6y"p e &P,


:l 53#!" ul. (t t arnK3nr anp eB" r. 61"k
n a 7 e-3#!4 :.
a r

c6kkHnK"

:mk(t

eB";l1.

a B

m erk(m P 3; m kp P3n. a e


 m &9P*l, e rk P" a%; ( =l. i m, "e
rk o3 e
" e' ep 1 kp P3n.
ank 3;*l HL :. =l@k!:" u ':-k!p
rt a 4 &@k( a e& !:1 P". a 4 e";
t!:1 aKk P" e a mk(t eBQm. e rt; 
i#!" , 10 e
t% et _ P4. a 10 e
t e
:$m =m u 'p rtt eBn e&r eB" r. :6 " + e6ym
a B

(7l

 : 1k;l1. cn

;7l%Qm Pk

))

2tr.
"o3 e
k(p t e
etl +l1 epPt 3 ?" e'
eB" r e6l .7%; (p Bne& :. +L" ' :1
"+l1 : 9m t " e' e6l^; a 7 ;7l% 4 i7&

TERHAD

TERHAD

10

%l rP4. rp 4 i7& %Qm e t sk!


: 1*l tr eB" r.
- ic 

(et%p )

a) (i) ik eB@ -nK3kkTm?

(2 
)
(ii) : C;1D i7&4k (Lp?

(2 
)
<)

c6k7p e&@k( u : eB" 3k( u;4. H?

(5 
)
i)

)) 2tr emm e6 eB ]8$k: e3% e.

(2 
)

TERHAD

TERHAD

11
 i : 4t%)<tl
(15 
)

13

=>k?m tk Trn tt ern 3m ;4k@k(


; e.

@*n)

e 'r

(a)

iptK 67m e4?


(2 
)

(<)

ac67tK 4 F1G 79#% e.

(3 
)
(i)

i er u 4t%)<) 30 e6 


l e.

(10 
)

TERHAD

TERHAD

12
m 2
[45 m]
 : ).p km
(30 
)

14

=:8 ekp % 1p@ H'Im o1)3p 7


150 e( 
l .r etpP t e.

(i)

=>k?m m erk 4t% 2+kk 7 o4


e.

(ii)

;%" p : P
l 1n e Kl <r L i3k(m
u -&mk( a k!"t t ;%k! o3 Am e.

(iii)

ik 
a ...? . rk
 !
#$ i%k$. a&t () * o * i%k...
n-( . . e kt * 0c%k$l... e 3
 elc el... e4t e#(m 6G) o4
e.

KERTAS SOALAN TAMAT

TERHAD

TERHAD

13

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

TERHAD

TERHAD

14

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

TERHAD

TERHAD

15

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

TERHAD

TERHAD

16

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

TERHAD