TP1

s¬ ®å m¹ch tù ®éng æn ®Þnh ®iÖn ¸p
trong m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu

+

J1

D9

PIN

Nèi tí i ®Çu ph¸t

J2

IN5408

R12

C3

2.2k

2200u/50V

R1

R7

100k

51R

PIN

Q1

_
RV1

B688

Q3

R6

A1015

270k

2k

RL1
R9(2)

§ iÒu chØ
nh ®/a ph¸t
G2R-14-DC12

TÝn hiÖu sai lÖch

r ¬ l e khëi ®é ng

R9
820R

R2

Q2
A671

C

J3

IN4007

Q5

C2
100nF

C1815

R11
1.6k

D1(K)

51R/2W

D3

D2
IN4007

R5

Q4

R3

A1015

47R

6.8k

PIN

§ iÖn ¸p kÝch tõ

c ué n d©y
k Ýc h t õ

TP2

Q5(B)

§ iÖn ¸p mÉu

R10
6.8k

§ iÖn ¸p chuÈn

J4
C1

R4

R8

D1

470R/2w

27k

DIODE

100nF

PIN

D4
5.6V

§ ­ ênghåi tiÕp ©
m

t Çng so s¸ nh ®iÖn ¸ p

TÇng k huÕc h ®¹ i
so s¸ nh

t Çng ®iÒu c h Ønh
dßng k Ýc h t õ

s¬ ®å nguyªn lý

s¬ ®å l¾p r¸p

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful