Referat la disciplina INTEGRARE FINANCIAR-MONETARĂ EUROPEANĂ

-2007-

Introducere

2

Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia finanţatoare a Uniunii Europene (UE), a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la Roma 1, ca o instituţie non-profit, menită să sprijine procesul de integrare europeană, prin finanţarea anumitor tipuri de proiecte de investiţii.Ulterior, din anul 1994, odată cu crearea Fondului European de Investiţii, a devenit acţionar majoritar al acestuia, din acest Grupul Banca Europeană de Investiţii.2 autonomie financiară, iar prin promovarea întregului spaţiu comunitar contribuie la teritorială a UE. Statutul BEI este redactat Tratatul de instituire a Comunităţii integrantă din Tratat (aşa cum este acesta) şi are aceeaşi valoare legală. moment se vorbeste şi de BEI are personalitate juridică şi unei dezvoltări echilibrate a coeziunea economică, socială şi ca şi Protocol (nr. 10) anexat la Europene; formează parte prevăzut în Articolul 311 din

Fig nr. 1 Banca Europenă de Investiţii

În afara de un număr limitat de modificări pentru care Consiliul Guvernatorilor a fost investit cu autoritate3 Statutul poate fi modificat doar în conformitate cu procedura prevăzută pentru modificarea Tratatelor prevazută în Articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi în Articolul 266 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene astfel cum a fost modificat de Tratatul semnat la Nisa în 26 februarie 2001. Acesta stipulează că intrarea în vigoare a oricăror modificări necesită ratificare prealabila de către toate statele membre, în conformitate cu normele constituţionale ale fiecăruia. Sediul Bancii este stabilit de comun acord de către guvernele statelor membre4. Statutul BEI a fost insă revizuit cu ocazia fiecărei extinderi a UE, astfel incât astăzi sunt membri ai băncii toate statele UE. Resursele BEI pentru activitatea de creditare provin într-o mică măsură din contribuţia ţărilor membre la capitalul social şi, în completare, din emisiuni de titluri pe piaţa financiară internaţională, rating-ul excelent dat de încrederea publicului în acţionarii săi,

1

Tratatul de la Roma se referă la tratatul prin care a fost instituită Comunitatea Economică Europeană (EEC) şi a

fost semnat de Franţa, Germania de Vest, Italia, Belgia şi Luxemburg la 25 martie 1957. Iniţial, numele complet al tratatului era Tratat de instituire a Comunităţii Economice Europene.
2 3

Stoica,O., Integrare financiar-monetară europeană, Curs Jean Monnet, Editura Junimea, 2007, pag. 38 În cazul majorărilor de capital (articolul4, alineatul (3)), modificarea definiţiei unităţii de cont ( al

doilea paragraf al articolului 4, alineatul (1) sau o modificare a numărului membrilor Comitetului de directie (al doilea paragraf din Articolul 13, alineatul (1)).
4

Banca Europeană de Investiţii are sediul în Luxemburg în conformitate cu Protocolul Nr. 8 privind

stabilirea sediilor instituţiilor şi anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Comunităţilor Europene.

3

statele UE, permiţandu-i să se împrumute la un cost al capitalului redus, inaccesibil clienţilor săi.

Organizarea şi funcţionarea BEI

Acţionarii băncii sunt statele membre ale Uniunii Europene. Contribuţia fiecărui stat membru la capitalul băncii este calculată în funcţie de PIB. Principalul organism de conducere al băncii este Consiliul Guvernatorilor, format din miniştrii desemnaţi de fiecare dintre statele membre (27 membri), de regulă miniştrii de finanţe. Consiliul stabileşte politicile de creditare, aprobă bilanţul şi raportul anual, autorizează operaţiunile de finanţare în afara Uniunii şi ia decizii cu privire la majorările de capital. De asemenea, numeşte membrii Consiliului Director, ai Comitetului de Administraţie şi ai Comitetului de Audit. Deciziile Consiliului Guvernatorilor sunt adoptate cu o majoritate de voturi reprezentand cel putin 50% din capitalul subscris, dar pentru cateva decizii importante este cerută unanimitate de voturi. Consiliul Directorilor, prezidat de preşedintele BEI, este compus din 28 de administratori, câte unul din fiecare stat membru5 şi un reprezentant al Comisiei şi 18 membri supleanţi, numiţi pentru 5 ani de către Consiliul Guvernatorilor, cu posibilitatea reînnoirii mandatului şi 6 experţi( trei directori şi trei supleanţi) fără drept de vot. Aceştia iau decizii cu privire la creditele, împrumuturile şi garanţiile pe care le acordă banca. Membrii nu primesc o remuneraţie din partea băncii. Pentru fiecare întâlnire a Consiliului (în mod normal zece pe an) aceştia primesc o remuneraţie de 600 EUR. Comitetul de Administraţie este format din 9 membri şi este principalul organism de execuţie al băncii. Statele membre desemnează 27 de directori si 15 membri supleanţi iar Comisia Europeană este reprezentată printr-un director si un membru supleant.. Comitetul de Management, organ executiv colegial, controlează toate operaţiunile curente; face recomandări Directorilor cu privire la hotărarile pe care urmează să le adopte si răspunde de aplicarea acestora. Preşedintele Băncii sau, in absenţa sa, unul dintre Vice-Preşedinţi, conduce sedinţele Comitetului de Management.

5

Înainte de anul 2004, câte trei din Germania, Franţa , Italia şi Marea Britanie, câte doi din Spania şi unul în

cazul celorlate ţări.

4

Comitetul de Direcţie este format dintr-un preşedinte şi opt vicepreşedinţi, numiţi de Consiliul Guvernatorilor pentru şase ani (cu posibilitatea reînnoirii mandatului), la propunerea Consiliului Directorilor.Rolul său este de a asigura administrarea ordinară (zilnică) a băncii, pregătind deciziile Consiliului Directorilor şi formulând avize in cazul acordării creditelor şi garanţiilor sau al proiectelor de împrumuturi. Conform protocolului asupra Statutului BEI, conducerea revine Consiliului Guvernatorilor, Consiliului Directorilor şi Comitetului de Direcţie. Pe lângă aceste organe de conducere, art. 14 din Statutul BEI face referire la un comitet de audit, format din trei membri şi trei observatori, numiţi de Consiliul Guvernatorilor pe o perioadă de trei ani, care verifică anual regularitatea operaţiunilor şi registrelor băncii, confirmând bilanţul şi contul de profit şi pierderi. Tabel nr.1 Participarea la capitalul BEI la data de 1 ianuarie 2007 (EUR) Ţara Germania Franţa Italia Marea Britanie Spania Belgia Olanda Suedia Danemarca Austria Polonia Finlanda Grecia Portugalia Cehia Ungaria Irlanda România Slovacia Slovenia Bulgaria Lituania Luxemburg Cipru Letonia Estonia Malta Total Capital subscris 26 649 532 500 26 649 532 500 26 649 532 500 26 649 532 500 15 987 719 500 7 387 065 000 7 387 065 000 4 900 585 000 3 740 283 000 3 666 973 500 3 411 263500 2 106 816 000 2 003 725 500 1 291 287 000 1 258 785 500 1 190 868 500 935 070 000 863 514 500 428 490 500 397 815 000 290 917 500 249 617 500 187 015 500 183 382 000 152 335 000 117 640 000 69 804 000 164 808 169 000

Sursa: Stoica,O., Integrare financiar-monetară europeană, Curs Jean Monnet, Editura Junimea,

5

2007, pag. 39

Începand cu 1 mai 2004, deciziile au fost luate cu o majoritate compusă din cel putin o treime a membrilor cu drept de vot si reprezentand cel putin 50% din capitalul subscris. Departamentele Băncii:  Evaluează, aprobă şi finanţează proiectele  Se preocupă cu procurarea resurselor de pe pieţele de capital şi administrează disponibilul de lichidităţi  Administrează riscurile asociate operaţiunilor efectuate de banca  Evidenţiază particularităţile studiilor mediilor economice şi financiare Structura organizaţională a BEI este compusă din următoarele departamente şi consilii de administraţie6: Secretariat General, Afaceri Legale si Resure Umane Centrul Corporativ şi de Direcţie Consiliul de Administraţie al operaţiunilor din UE şi din ţările candidate Consiliul de Administraţie al operaţiunilor din afara UE şi din ţările candidate Direcţia financiară Consiliul de Administraţie al proiectelor Direcţia de management al riscurilor Inspectoratul General Biroul conciliant al Grupului BEI Reprezentanţii consiliului Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Ca organe de evaluare şi control au fost create următoarele7: • • • • • • Comitetul de audit Auditul extern Auditul intern Controlul financiar Riscul creditului Evaluarea operatiunilor
6

http://www.eib.org/about/structure/organisation/index.htm http://www.europeana.ro/comunitar/organe/banca%20europeana%20de%20investitii%20organizare.htm

7

6

Misiunea si rolul său

Banca contribuie la realizarea obiectivelor UE prin acordarea de finanţări pe termen lung pentru proiecte specifice respectând reglementările prudenţiale bancare. BEI urmăreşte şi îşi adaptează continuu activitatea la evoluţiile recente ale politicilor comunitare. BEI îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu comunitatea bancară, atât în ceea ce priveşte împrumuturile de pe pieţele de capital, cât şi finanţarea proiectelor de capital. BEI acordă credite din împrumuturile contractate, care împreună cu fondurile proprii (capital şi rezerve), constituie resursele proprii. În afara UE, operaţiunile de finanţare ale BEI sunt realizate în principal din resursele proprii ale băncii, dar, de asemenea, prin mandat, din resursele bugetare ale statelor membre. Rolul Băncii Europene de Investiţii este de a contribui la integrarea, dezvoltarea echilibrată si coeziunea economică si socială a statelor membre. Pentru acest scop, ea colectează de pe pieţele financiare, volume substanţiale de fonduri pe care le orientează, in condiţii avantajoase, spre finanţarea de proiecte importante, conform obiectivelor Uniunii Europene În afara Uniunii Europene, BEI implementează componentele financiare ale acordurilor incheiate in cadrul politicilor de dezvoltare si cooperare ale UE. Grupul Banca Europeană de Investiţii asociază instrumentele Băncii Europene de Investiţii cu cele ale Fondului European de Investiţii (FEI). Printre obiectivele primordiale8 pe care şi le-au stabilit BEI şi FEI se numără întărirea performanţelor economice şi a inovării în Europa. Pentru realizarea acestui obiectiv, care constituie o contribuţie la Strategia Lisabona şi la Acţiunea Europeană pentru Dezvoltare, vor fi mobilizate şi dezvoltate numeroase mecanisme corespunzătoare. Iniţiativa Inovare 2010 constituie principala contribuţie a BEI la procesul care urmăreşte să facă Europa mai inovatoare şi mai competitivă, cu obiectivul de a împrumuta 50 miliarde EUR în cursul acestui deceniu pentru susţinerea proiectelor de investiţii în toată Europa în domeniile educaţiei şi formării, cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI), tehnologiilor informaţiei şi

8

http://eescregistry.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=%5C%5Cesppub1%5Cesp_public%5Cces %5Cccmi%5Cccmi038%5Cro%5Cces996-2007_ac_ro.doc

7

comunicaţiilor (TIC) avansate (inclusiv serviciile media audiovizuale şi conţinuturile lor) şi serviciilor on-line. Se estimează că valoarea angajamentelor asumate pentru susţinerea proiectelor începând din 2000 a atins, la sfârşitul anului 2006, un nivel de 46 miliarde EUR9, ceea ce indică faptul că obiectivul de a ajunge la 50 miliarde EUR în 2010 va fi probabil depăşit. În plus, pentru dirijarea resurselor financiare către produsele, procedeele şi sistemele de vârf şi inovatoare, BEI şi-a mărit capacitatea de finanţare utilizabilă pentru investiţii prin intermediul mecanismului de finanţare structurată (MFS), a cărui utilizare nu se limitează la obiectivele de cercetare-dezvoltare. Este vorba de susţinerea proiectelor şi promotorilor cu risc de credit mare, în măsura în care proiectele nu au valoare de investiţie. Pentru a finanţa activităţile de investiţii dezvoltate de către IMM-uri, BEI deschide linii de credit împreună cu intermediari financiari corespunzători. În plus, se dezvoltă tranzacţii inovatoare, în special mecanisme de împărţire a riscurilor şi/sau combinaţii de instrumente de sprijin naţionale şi regionale cu produse BEI, pentru a răspunde nevoilor specifice ale IMM-urilor. BEI se concentrează în mod special asupra întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), prin intermediul capitalului de risc şi a garanţiilor. Acţiunea FEI este complementară sprijinului acordat IMM-urilor de către BEI.Susţinerea inovării, acordată de către Grupul BEI, presupune dezvoltarea unor produse şi a unor modalităţi de finanţare noi şi corespunzătoare profilului de risc al operaţiunilor. În paralel, în vederea sporirii valorii adăugate şi a sinergiilor între diferitele instrumente de finanţare ale Comunităţii, sunt puse în aplicare noi iniţiative comune ale Grupului BEI şi Comisiei, prin crearea de parteneriate cu programe finanţate din bugetul european, precum al 7-lea program-cadru (FP7) şi Programul pentru competitivitate şi inovare (PCI). Astfel de iniţiative comune nu se limitează la facilitatea de finanţare prin împărţirea riscurilor (FFIR), care va fi lansată din 2007, nici la noile iniţiative ale FEI în cadrul PCI, însă aceste exemple reprezintă foarte bune ilustrări ale acestora.
Facilitatea de finanţare prin împărţirea riscurilor (FFIR) Facilitatea de finanţare prin împărţirea riscurilor (FFIR) este o iniţiativă nouă şi inovatoare elaborată de Comisia Europeană împreună cu Banca Europeană de Investiţii, în scopul promovării investiţiilor europene în cercetare, dezvoltare tehnologică şi proiecte demonstrative, precum şi în inovare, în special în sectorul privat, stabilind garanţii corespunzătoare pentru împrumuturi care acoperă proiecte europene mai riscante în domeniul inovării. Acest nou mecanism ar
9

http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?lid=1&cid=190&id=4751

8

trebui să faciliteze accesul la finanţarea prin împrumut pentru activităţile cu un profil de risc peste medie, pe baza unei împărţiri a riscurilor între Comunitatea Europeană, BEI şi iniţiatorii proiectelor de CDI. Finanţarea pe care BEI o furnizează în cadrul FFIR va fi accesibilă comunităţii cercetătorilor europeni în mod complementar fondurilor FP7. Bazându-se pe ideea unei împărţiri a riscurilor între Comunitate, BEI şi beneficiari, FFIR reprezintă un instrument suplimentar pentru finanţarea cercetării, dezvoltării şi inovării, deschizând astfel o gamă largă de posibilităţi atât pentru sectorul privat, cât şi pentru comunitatea cercetătorilor, şi completând astfel gama de instrumente existente pentru finanţarea CDI. FFIR oferă BEI capacitatea de a elabora produse financiare care atenuează slăbiciunile pieţei şi care răspund cerinţelor specifice fiecărui sector şi fiecărui iniţiator de proiect, lărgind astfel gama beneficiarilor potenţiali ai finanţărilor. FFIR va fi accesibilă persoanelor juridice de orice dimensiune şi statut, în special întreprinderilor mari, întreprinderilor de dimensiune intermediară (mid-caps), IMM-urilor, organizaţiilor de cercetare, universităţilor, structurilor de colaborare, întreprinderilor comune sau structurilor ad hoc (Special Purpose Vehicles). Prin intermediul acordurilor de împărţire a riscurilor cu sectorul bancar, FFIR va contribui la îmbunătăţirea capacităţii globale a actorilor financiari de a susţine activităţile de CDI, în special pentru IMM-uri. Ajutorul FEI pentru inovare FEI pune în aplicare mandatele care-i sunt încredinţate de către acţionarii săi (BEI, Comisia Europeană) sau de către terţi (la nivelul statelor membre), în vederea sprijinirii inovării şi finanţării IMM-urilor, în conformitate cu obiectivele Comunităţii. La sfârşitul anului 2006, totalitatea tranzacţiilor FEI a atins 15 miliarde EUR, din care 11,1 miliarde EUR consacrate garanţiilor şi 3,7 miliarde EUR operaţiunilor de capital de risc. Strategia Lisabona, care urmăreşte să consolideze competitivitatea europeană, constituie unul dintre principalele motoare ale activităţilor FEI (acesta fiind singurul instrument al UE pentru finanţarea IMM-urilor). Cu 3,7 miliarde EUR investite în 244 de fonduri de capital de risc, FEI a contribuit la reducerea decalajului existent în materie de inovare, exercitând un efect de pârghie prin finanţări de circa 20 miliarde EUR în favoarea IMM-urilor şi a noilor întreprinderi cu creştere puternică (dintre care câteva cu reuşite la nivel mondial, precum Skype, Bluetooth / Cambridge Silicon Radio sau Kelkoo). În cadrul iniţiativei „JEREMIE” autorităţile publice naţionale şi regionale pot alege să utilizeze resursele provenind din FEDER sub formă de instrumente financiare adaptate şi care răspund logicii pieţei, precum fonduri proprii, capital de risc, garanţii sau împrumuturi. Iniţiativa JEREMIE a fost concepută pentru a optimiza finanţările FEDER prin atragerea unor resurse complementare, beneficiind totodată de o aplicare facilitată de un cadru de reglementare mai flexibil. În 2007, mărirea capitalului FEI ar trebui să completeze resursele PCI şi JEREMIE; conform

9

estimărilor, până în 2013, peste un milion de IMM-uri vor fi beneficiat de instrumentele financiare ale FEI. În 2006, BEI şi FEI au convenit operaţiuni comune, care au constat în special în îmbinarea liniilor de credit ale BEI cu garanţiile FEI pentru IMM-urile inovatoare.

Activitatea BEI
BEI finanţează proiecte care au ca obiectiv promovarea politicilor UE şi implementarea Agendei Lisabona, a Iniţiativei Inovare 2010 de creare şi promovare a unei economii bazate pe cunoaştere. BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect şi cofinanţează investiţiile împreună cu alte bănci (BERD). În prezent, BEI a devenit cea mai importantă sursă de finanţare internaţională a proiectelor din noile state membre ale UE, dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor. Aproape jumătate din sumele împrumutate au fost orientate către proiecte în domeniul transporturilor. Proiectele din sectorul industrial, de mediu şi telecomunicaţii au absorbit aproape 15% fiecare, în timp ce 10% a fost împrumutat pentru proiectele din sectorul energetic, sănătate şi educaţie. Începând din anul 1990, banca a fost autorizată de Consiliul Guvernatorilor să acorde împrumuturi în ţările din Europa Centrală şi de Est. În perioada de pre-aderarea a celor opt state din Europa Centrală şi de Est la UE, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 25 miliarde euro în vederea finanţării proiectelor de infrastructură, mediu, servicii şi industrie, educaţie, sănătate şi IMM-uri. BEI operează şi în afara Uniunii Europene sub incidenţa unor protocoale financiare încheiate cu 12 ţări din regiunea Mediteranei, 30 ţări din Asia şi America Latină şi cu 70 de state din cadrul Convenţiei de la Lome (Africa, Caraibe şi Pacific). Acţiunile băncii în exteriorul Uniunii Europene s/au ridicat la 5 miliarde Euro în 2005. În anul 2005, s-a înregistrat o evoluţia pozitivă a operaţiunilor de împrumut ale băncii, totalizând 47,4 miliarde Euro, ceea ce reprezintă o creştere cu peste 10% faţă de anul 2004. Sectoarele prioritare finanţate au fost10:  Coeziunea economică şi socială în cadrul UE (34 miliarde Euro);  Programul „Inovare-2010” (11 miliarde Euro, respectiv o creştere cu peste 50% faţă de anul anterior);
10

http://www.eib.org/projects/loans/index.htm

10

 Reţele trans-europene „TEN” (7,7 miliarde Euro - noi împrumuturi acordate în UE, la care se adăuga 550 milioane Euro proiecte destinate României);  Protecţia mediului şi calitatea vieţii (11 miliarde Euro - împrumuturi individuale);  Întreprinderile mici şi mijlocii (4 miliarde Euro - împrumuturi globale). În 2005, au fost lansate două noi iniţiative menite să conducă la intensificarea cooperării pe linia creşterii eficienţei utilizării fondurilor structurale: JASPERS (parteneriat între BEI, BERD şi Comisia Europeană pentru sprijinirea autorităţilor regionale şi naţionale în vederea pregătirii proiectelor finanţate din bugetul UE) şi JEREMIE (schema gestionată prin Fondul European de Investiţii care permite statelor membre şi regiunilor să transforme o parte din fondurile structurale alocate în instrumente financiare dedicate întreprinderilor mici si mijlocii). În ceea ce priveşte activitatea băncii în viitor, BEI urmăreşte, în cadrul Uniunii, angajarea în proiecte inovative (cercetare-dezvoltare, reţelele transeuropene, energie), propunând creşterea capitalului alocat Facilităţii de Finanţare Structurată (Structured Finance Facility) de la 750 de milioane la 1,25 de miliarde Euro şi a capitalului Fondului European de Investiţii de la 2 la 3 miliarde Euro. În urma apelului lansat de Consiliul European la Lisabona pentru sprijinirea mai puternică a IMM-urilor s-a înfiinţat Grupul bancar EIB, alcătuit din EIB şi Fondul European de Investiţii (FEI), cu scopul creşterii competitivităţii economiei europene. În cadrul iniţiativei “Inovaţia 2000” banca promovează spiritul antreprenorial şi inventiv şi dezvoltarea resurselor umane cu credite pe termen mediu acordate IMM-urilor, garanţii bancare şi disponibilizarea capitalului de risc. De asemenea, BEI urmăreşte continuarea dialogului cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte acţiunea sa externă, dar şi cu instituţiile financiare internaţionale. Prioritară va fi finanţarea de proiecte în zona învecinată Uniunii. BEI are următoarele priorităţi11:  Coeziunea socială si economică a Uniunii Europene lărgite  Implementarea Iniţiativei de înnoire 2010  Dezvoltarea reţelelor de acces si transport trans-europene

11

. Dacian, C., D., “Uniunea Europeană- Instituţii.Mecanisme”, Editura C. H. Beck, Bucureşti,2007

11

Sprijinirea dezvoltării Uniunii Europene si a politicilor de cooperare in ţările partenere

 Protecţia si îmbunătăţirea mediului, inclusiv problema tratării schimbării climaterice si a sprijinirii energiei ecologice

Proiecte finanţate 1. Sprijin pentru extindere şi integrare europeană
BEI a imprimat activităţii sale de finanţare în statele candidate o nouă dimensiune, propunându-şi să promoveze proiectele convenite de UE şi de ţările candidate ca fiind prioritare. Bazându-se pe experienţa dobândită prin extinderile precedente ale Uniunii Europene, în prezent, Banca încurajează adoptarea practicilor şi standardelor de reglementare în vigoare în UE. Statele candidate trebuie să adopte aceste prevederi şi standarde înainte de a deveni membre ale UE. Integrarea cu succes a noilor state membre în UE ameliorează perspectivele de prosperitate şi pace în Europa. BEI joacă un rol important în aceste proces şi îl va îndeplini şi în continuare în toate statele membre (în cele actuale şi în cele viitoare). Împrumuturile BEI în statele candidate se acordă atât în baza mandatului general de finanţare al UE susţinut de un mecanism de garanţie, cât şi în cadrul mecanismului propriu de preaderare pentru care nu se acordă o asemenea garanţie. În baza mai multor mandate de finanţare şi a fondurilor de preaderare, Banca a acordat între 1990 şi 1999 circa 11 miliarde de euro împrumuturi pentru proiecte în ţările candidate; media ultimelor trei ani (1997-1999) a fost de două miliarde de euro. Volumul împrumuturilor acordate de Bancă ţărilor candidate urmând să crească în viitor.12

2. Noi structuri de finanţare în sprijinul extinderii
În acest context, BEI si-a grupat într-o zonă operaţională – Direcţia Europa Centrală – operaţiunile sale în ţările candidate pe atunci în Europa Centrală, în Malta şi Cipru; la fel ţi activitatea sa în statele membre: Germania, Austria, Italia şi Grecia. Sectoare beneficiare
12

Brezeanu, P., Şimon, I., Novac,E.,L., Instituţii financiare internaţionale, ED. Economică, Bucureşti, 2005, pag. 334.

12

Împrumuturile acordate de BEI sunt orientate către proiect şi servesc finanţării activelor fixe ale unei investiţii. Banca finanţează proiecte fiabile din sectorul public ţi private în transporturi, telecomunicaţii, industrie, energie, turism şi mai recent, educaţie şi sănătate. Sprijină statele candidate în introducerea standardelor UE de protecţie a mediului şi promovează dezvoltarea Reţelelor transeuropene de energie, telecomunicaţii şi transporturi (TEN). Adeseori, proiectele finanţate în industria join-ventures cu partenerii din UE sau investiţii ale unor societăţi din spaţiul UE. Statul, autorităţile publice centrale sau regionale, autorităţile locale şi societăţile cu capital public sau privat ( cu sau fără participarea investitorilor străini ) au acces la mijloacele de finanţare ale BEI în condiţii de egalitate.

3. Particularităţile proiectelor BEI
Tipuri de proiecte Proiectele de mari dimensiuni, cu o investiţie de peste 25 milioane de euro, pot fi finanţate fie direct, prin împrumuturi acordate promotorilor proiectelor respective, fie indirect, prin intermediul unei autorităţi publice sau al unei bănci. Proiectele medii şi mici, cu un volum de investiţii de 25 milioane euro, sunt finanţate din împrumuturi globale acordate unor bănci partenere selecţionate din statele candidate. Aceste bănci alocă fondurile BEI în primul rând unor IMM-uri şi autorităţilor locale. Contribuţia BEI la un proiect BEI este o sursă de finanţare complementară care poate acoperi maxim 50% din costurile proiectului pe baza unui plan de finanţare adecvat. În concluzie, pe lângă împrumuturile băncii, trebuie să fie disponibile şi fondurile proprii ale promotorului proiectului şi fondurile de finanţare pe termen lung. În practică, băncile şi alte instituţii financiare publice sau private, colaborează cu BEI în vederea elaborării unui pachet complet de finanţare a unui anumit proiect.

13

Maximizarea impactului contribuţiei BEI În cele două instituţii ale Uniunii Europene care acordă statelor candidate asistenţă financiară, există o diviziune a sarcinilor, conform căreia BEI este responsabilă pentru acordarea de împrumuturi, iar Comisia Europeana pentru acordarea de ajutor nerambursabile. În cadrul strategiei de preaderare, programul PHARE a fost completat cu doua noi instrumente de finanţare: -ISPA-sprijină investiţii in domeniul transporturilor şi protecţiei mediului; -SAPARD-pentru promovarea reformelor agrare şi a dezvoltării rurale. Transparenţa şi informarea publicului cu privire la proiecte Politica de transparenţă duce la publicarea pe un site Internet a listei proiectelor pentru care se caută finanţare din partea BEI de la începutul anului 2001.Această publicaţie intervine într-un cadru în care discuţiile cu promotorul şi lucrările de instrucţie a proiectului de către echipe ale Băncii permit a realiza o implicare financiară a BEI, căutându-se apoi consimţământul promotorului. Aprobarea proiectului Ansamblul analizelor de instruire este sintetizat într-un raport al Consiliului de Administraţie. Comitetul de Conducere examinează in prealabil raportul şi anexele conţinând aspectele tehnice şi cele privind mediul înconjurător, economice, financiare, juridice şi riscul de credite. Odată cu aprobarea raportului, acesta este transmis pentru decizie Consiliului de Administraţie. Urmărirea proiectelor a) Vărsăminte Pot interveni imediat după semnătură, o dată sau de mai multe ori, având în vedere nevoile de finanţare privitoare la stadiul de avansare a proiectului, sub rezerva condiţiilor prevăzute în contractul de finanţare. b) Urmărirea proiectelor în faza de realizare Proiectul este urmărit din punct de vedere financiar, tehnici al mediului înconjurător. 14

Direcţia de împrumuturi are responsabilitatea de a urmări relaţiile cu clienţii şi centralizează ansamblul de date referitoare la proiect. Banca stabileşte un raport de terminare a lucrărilor. c) Amendamente contractuale Acestea se efectuează de către Direcţia de Afaceri Juridice şi pot interveni pe durata fazei de realizare a proiectului ( de ex.: modificarea structurii de garanţie sau structura celui care împrumută ). În cazul unei bune modificări substanţiale a caracteristicilor unui proiect finantaţ, amendamentele sunt decise de Consiliul de Administraţie. d) Urmărirea proiectelor, a celor care împrumută şi a serviciului de împrumut Se desfăşoară în cadrul fazei de exploatare îi a perioadei de rambursare. Ansamblul de direcţiunibăncii este implicat în acest proces de urmărire coordonat de Direcţia Împrumuturi. e) Evaluările ex post Anumite proiecte odată realizate, sunt susceptibilr a fi integrate într-o evaluare ex post dirijată de către Departamentul Evaluarea Operaţiunilor. Evaluarea presupune analizarea operaţiunilor finanţate de către BEI, în interiorul sau în afara Uniunii Europene, având ca obiectiv final formularea de recomandări ce vor amelioara operaţiunile în curs sau viitoare în funcţie de experienţele trecute sau de a urmări transparenţa, în special contribuţia la realizarea politicilor în UE. Toate aceste rapoarte sunt publicate pe site-ul BEI. Activitatea de împrumut Activitatea de împrumut se desfăşoară pe trei niveluri13: • • • Sector; Regiune; Eligibilitate.

Se poate considera ca exemplu privind activitatea de împrumut a BEI acordarea în anul 2000a unor împrumuturi în valoare de 36 mld. de euro, din care 5,4 mld. euro s-au îndreptat către ţări din afara UE (circa 15% din totalul împrumuturilor).

4. Finanţarea proiectelor de către BEI în Europa
13

Brezeanu, P., Şimon, I., Novac, E., L., “Instituţii financiare internaţionale” , Editura Economică, Bucureşti, 2005

15

BEI finanţează proiecte care au ca obiectiv promovarea politicilor UE şi implementarea Agendei Lisabona, a Iniţiativei Inovare 2010 de creare şi promovare a unei economii bazate pe cunoaştere. BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect şi cofinanţează investiţiile împreună cu alte bănci (BERD). În prezent, BEI a devenit cea mai importantă sursă de finanţare internaţională a proiectelor din noile state membre ale UE, dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor. Aproape jumătate din sumele împrumutate au fost orientate către proiecte în domeniul transporturilor. Proiectele din sectorul industrial, de mediu şi telecomunicaţii au absorbit aproape 15% fiecare, în timp ce 10% a fost împrumutat pentru proiectele din sectorul energetic, sănătate şi educaţie. Începând din anul 1990, banca a fost autorizată de Consiliul Guvernatorilor să acorde împrumuturi în ţările din Europa Centrală şi de Est. În perioada de pre-aderarea a celor opt state din Europa Centrală şi de Est la UE, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 25 miliarde euro în vederea finanţării proiectelor de infrastructură, mediu, servicii şi industrie, educaţie, sănătate şi IMM-uri. BEI operează şi în afara Uniunii Europene sub incidenţa unor protocoale financiare încheiate cu 12 ţări din regiunea Mediteranei, 30 ţări din Asia şi America Latină şi cu 70 de state din cadrul Convenţiei de la Lome (Africa, Caraibe şi Pacific). Acţiunile băncii în exteriorul Uniunii Europene s/au ridicat la 5 miliarde Euro în 2005. În anul 2005, s-a înregistrat o evoluţia pozitivă a operaţiunilor de împrumut ale băncii, totalizând 47,4 miliarde Euro, ceea ce reprezintă o creştere cu peste 10% faţă de anul 2004. Sectoarele prioritare finanţate au fost:
• •

Coeziunea economică şi socială în cadrul UE (34 miliarde Euro); Programul „Inovare-2010” (11 miliarde Euro, respectiv o creştere cu peste 50% faţă de anul anterior); Reţele trans-europene „TEN” (7,7 miliarde Euro - noi împrumuturi acordate în UE, la care se adăuga 550 milioane Euro proiecte destinate României); Protecţia mediului şi calitatea vieţii (11 miliarde Euro - împrumuturi individuale); Întreprinderile mici şi mijlocii (4 miliarde Euro - împrumuturi globale).

• •

16

Protecţia mediului înconjurător şi ameliorarea bunăstării populaţiei sunt unele dintre priorităţile cheie ale Băncii, pentru care Banca alocă între 25% şi 35% din totalul împrumuturilor anuale în ţările membre ale Uniunii. În 2005, mediul înconjurător a beneficiat de 33% din împrumuturile individuale pentru proiecte majore in UE. Împrumuturile directe ale BEI pentru investiţii de capital în sectorul apei şi canalizării s-au ridicat în 2005 la suma de 2.113 milioaneEuro, din care 1.882 milioane Euro în UE25, 43 milioane Euro în statele aderente şi statele în curs de aderare şi 189 milioane Euroîn statele partenere. Începând cu anii ‘80, sectorul de apă şi canalizare a reprezentat o zonă prioritară pentru împrumuturile BEI. Proiectele finanţate decătre BEI servesc la apărarea şi protejarea mediului natural şi contribuie la Fig nr.2 bunăstarea populaţiei în cauză. De asemenea, aceste proiecte contribuie la dezvoltarea regională şi la coeziunea economică şi socială în cadrul UE şi în alte regiuni, şi la reducerea riscurilor de sănătate asociate cu boli cauzate de apă. În statele partenere, în special, proiectele din sectorul de apă şi canalizare ajută la combaterea sărăciei prin extinderea surselor de apă către grupurile cu venituri scăzute. SectorÎncepând cu anul 1996, BEI a acordat împrumuturi în valoare de13,2 miliarde Euro pentru proiectele din sectorul de apă şi canalizare în 20 din 25 de State Membre ale UE. Această finanţare a fost asigurată pentru proiecte în principal în Regatul Unit al Marii Britanii (35%), Germania (23%), Olanda (8%), Spania (7%), Belgia (6%), Portugalia (6%) şi, într-o mai mică măsură, în Ungaria, Republica Cehă şi Austria. Majoritatea acestor proiecte au implicat modernizarea şi extinderea reţelelor existente de distribuţie, colectareşi tratare finanţate de Bancă, această finanţare făcând partedin programele regionale de cheltuieli de capital la scară largă. De asemenea, BEI sprijină proiecte la scară mai mică, realizate de autorităţile locale cu ajutorul împrumuturilor globale ale acesteia, care sunt similare liniilor de 17

credit stabilite pentru bănci sau intermediary financiari pentru finanţarea proiectelor selectate în conformitate cu criteriile economice, tehnice şi financiare, definite împreună cu BEI. Împrumuturile globale pentru investiţii în sectorul de apă totalizează în medie 500 milioane Euro anual. Împrumuturile BEI joacă un rol crucial în a permite Statelor Membre alinierea la directivele de mediu ale Uniunii, care reprezintă forţa principală care antrenează investiţiile în acest sector. În contextul directivei privind finanţate capital finanţarea instrumente Europene,. gestionarea durabilă a Fig nr. 3 resurselor de apă prin gestionarea cererii, planificarea integrată a bazinelor hidrografice şi protecţia integrată împotriva inundaţiilor. În cei zece ani, din 1996 până în 2005, finanţări ale BEI ridicânduse la suma de 16 miliarde Euro - 19% din împrumuturile „pentru mediu” ale Băncii - au fost alocate sectorului de apă şi canalizare. BEI promovează proiecte ce constituie o abordare durabilă şi integrată a gestionării resurselor la standardele stabilite în directivele UE pentru sectorul de apă şi cel de mediu în general. Pentru noile State Membre, finanţarea BEI poate fi combinată cu subvenţii din cadrul Fondurilor de Coeziune şi Fondurilor Structurale ale Comisiei Europene, în vederea accelerării procesului de conformitate. În Statele Aderente, împrumuturile BEI pot fi mărite prin subvenţii ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) şi/sau prin finanţare BERD. În Statele Partenere Mediteraneene, unde sectorul de apă este de importanţă crucială, 1,4 miliarde Euro, adică aproximativ 75% din împrumuturile pentru mediu în regiune (1,9 miliarde Euro), au fost dedicate sectorului de apă şi canalizare începând cu 1996. Activităţile 18 cadru apa, prin combină Băncii a BEI UE şi proiectele

programele de cheltuieli de adesea cu de Banca

subvenţionare ale Comisiei promovează de asemenea

au vizat, în special, alimentarea cu apă potabilă, reţele urbane de alimentare cu apă şi colectarea şi tratarea apelor reziduale în Algeria, Egipt, Gaza/Ţărmul de Vest, Iordania, Liban, Maroc şi Tunisia. În vederea încurajării pregătirii proiectelor, BEI deţine un număr de mecanisme în acest sens: • Facilitatea pentru Investiţii şi Parteneriate Euro-Mediteraneene (FEMIP), susţinută de fondul de asistenţă tehnică, care a fost lansată în Octombrie 2002 şi ale cărei priorităţi include sprijinul durabil pentru mediu şi calitatea vieţii, • O subvenţie de 3% a dobânzii pentru proiectele de mediu, adică ape reziduale şi drenaj, finanţată din bugetul Uniunii, • Programul de Asistenţă Tehnică de Mediu pentru Statele Mediteraneene (METAP), care este co-finanţat prin Comisia Europeană şi Banca Mondială, în vederea elaborării studiilor de fezabilitate şi proiectării şi gestionării proiectelor de mediu. Multe din proiectele ce se bucură de sprijin BEI în acest domeniu au rezultat în urma unui studiu METAP. În 2005, au fost lansate două noi iniţiative menite să conducă la intensificarea cooperării pe linia creşterii eficienţei utilizării fondurilor structurale: JASPERS (parteneriat între BEI, BERD şi Comisia Europeană pentru sprijinirea autorităţilor regionale şi naţionale în vederea pregătirii proiectelor finanţate din bugetul UE) şi JEREMIE (schema gestionată prin Fondul European de Investiţii care permite statelor membre şi regiunilor să transforme o parte din fondurile structurale alocate în instrumente financiare dedicate întreprinderilor mici si mijlocii). În ceea ce priveşte activitatea băncii în viitor, BEI urmăreşte, în cadrul Uniunii, angajarea în proiecte inovative (cercetare-dezvoltare, reţelele transeuropene, energie), propunând creşterea capitalului alocat Facilităţii de Finanţare Structurată (Structured Finance Facility) de la 750 de milioane la 1,25 de miliarde Euro şi a capitalului Fondului European de Investiţii de la 2 la 3 miliarde Euro. În viitor, BEI urmăreşte continuarea dialogului cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte acţiunea sa externă, dar şi cu instituţiile financiare internaţionale. Prioritară va fi finanţarea de proiecte în zona învecinată Uniunii.

4. Activitatea privind finanţarea proiectelor de BEI în România

19

Români este acţionar al băncii, având un reprezentant în Consiliul Guvernatorilor şi un număr adecvat de membri în Consiliul Director. România contribuie la capitalul subscris al BEI cu 42,3 milioane Euro. Principalul rol al băncii este de a sprijini pregătirea pentru aderarea României la Uniunea Europeană prin acordarea de împrumuturi pentru finanţarea de proiecte în sectoare importante precum transporturile, telecomunicaţiile, energia, utilităţile municipale şi întreprinderile mici şi mijlocii. În România, portofoliul BEI cuprinde credite acordate atât sectorului public, cât şi celui privat. În perioada 1990 - 2005, valoarea împrumuturilor acordate de BEI în România pentru proiecte legate de aderarea la Uniunea Europeană a atins nivelul de 4,3 miliarde dolari. Acestea au vizat următoarele domenii:
• •

Transport (61% din totalul împrumuturilor) Mediu înconjurător, în special reconstrucţie în urma pagubelor produse de inundaţii (15%) Sănătate şi educaţie (7%) Pentru a accelera integrarea României în Uniunea Europeană şi a recupera decalajele

de dezvoltare în perioada post-aderare, BEI are în vedere o creştere a activităţii sale de creditare, în special în acele domenii care vor determina creşterea competitivităţii economiei româneşti. Principalele proiecte de transport la care va contribui şi BEI sunt:

Reabilitarea căii ferate pe Coridorul pan – european IV (300 milioane Euro cofinanţare alături de ISPA); Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Coridorul pan – european VI (350 milioane Euro); Construirea autostrăzii Cernavoda - Constanta (187,5 milioane Euro). În domeniul mediului înconjurător, BEI va finanţa, alături de ISPA, instalaţia de

epurare a apei de la Glina. De asemenea, vor fi finanţate proiecte de infrastructură la nivel local.14
14

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=5056 20

Banca Europeanã de investitii are misiunea sã contribuie la dezvoltarea echilibratã si neîntreruptã a pietei comune în interesul Comunitãtii, apelând la pietele de capital si la resursele sale proprii. Pentru aceasta, Banca faciliteazã, prin acordarea de împrumuturi si garantii si fãrã a urmãrii un scop lucrativ.

Concluzii
Banca Europeană de Investiţii, instituţie autonomă non-profit, finanţează proiecte de investiţii atât în ţările membre, cât şi în ţările candidate, dar ca excepţie pot fi finanţate proiecte şi din alte ţări ( în ţările mediteraneene, în ţările ACP Africa-Caraibe-pacific, în America Latină şi Asia). În concluzie, proiectele eligibile pentru finanţarea BEI trebuie să îndeplinească următoarele condiţii  Să contribuie la îndeplinirea obiectivelor (creşterea competitivităţii industriei europene, crearea reţelelor trans-frontaliere de transport, telecomunicaţii şi energie, dezvoltarea sectorului IT, dezvoltarea durabilă, îmbunătăţirea serviciilor educaţionale)  Să fie în avantajul regiunilor mai puţin dezvoltate  Să contribuie la atragerea altor surse de finanţare. Obiectivele BEI pentru 2006 - 200815 Consiliul director a elaborat Planul Operaţional pentru următorii 3 ani în care sunt definite obiective strategice pe termen mediu şi priorităţile operaţionale, pe baza priorităţilor stabilite de Consiliul Guvernatorilor. În această perioadă, activitate de creditare a băncii se va concentra asupra următoarelor 6 priorităţi:  Coeziune economică şi socială într-o Uniune extinsă  Implementarea iniţiativei Inovaţie 2010;
15

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=5056

21

 Dezvoltarea reţelelor transeuropene;  Sprijinul UE pentru dezvoltare şi cooperare cu ţări partenere ;  Îmbunătăţirea protecţiei mediului, inclusiv schimbări climatice şi energie regenerabilă  Sprijin pentru IMM-uri.

Bibliografie
1. Brezeanu, P., Şimon, I., Novac, E., L., “Instituţii financiare internaţionale” , Editura Economică, Bucureşti, 2005 2. Dacian, C., D., “Uniunea Europeană- Instituţii.Mecanisme”, Editura C. H. Beck, Bucureşti,2007 3.Stoica, O., “Integrare financiar- monetară europeană, Curs Jean Monnet”, Editura Junimea, 2007 4.Voinea, Ghe., “Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004

22

5. www.bei.org 6. http://www.dreptonline.ro/institutii/prezentari/detaliu_institutie.php?id_institutie=10 7.http://eescregistry.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=%5C %5Cesppub1%5Cesp_public%5Cces%5Cccmi%5Cccmi038%5Cro%5Cces9962007_ac_ro.doc 8.http://www.europeana.ro/comunitar/organe/banca%20europeana%20de%20investitii %20organizare.htm 9. http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?lid=1&cid=190&id=4751 10.http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=5056

23