You are on page 1of 140

Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts

AGNIUSZ KNYVTR
A Gniusz Knyvtrat a Magyar Tehetsgsegt Szervezetek Szvetsge ltal koordinlt
Magyar Gniusz Projekt keretben megjelentetett ktetek alkotjk. A sorozat clja, hogy
szles kr, tfog segtsget s eligaztst adjon a tehetsggondozs gyben tevkenyked
szakembereknek s segtknek.
ASOROZAT KTETEI
Inntsy-Pap JuditOrosz RbertPk GyzNagy Tams: Tehetsg s szemlyisgfejleszts
Orosz Rbert: A sporttehetsg felismersnek s fejlesztsnek pszicholgiai alapjai
Turmezeyn Heller Erika: A zenei tehetsg felismerse s fejlesztse
Kovcs GborBalogh Lszl: A matematikai tehetsg fejlesztse
Bohdaneczkyn Schg JuditBalogh Lszl: Tehetsggondozs a kzoktatsban
a kmiatudomnyban
Revkn Markczi IbolyaFutn Monori EditBalogh Lszl: Tehetsgfejleszts
a biolgiatudomnyban
Kirsch vaDudics PlBalogh Lszl: A tehetsggondozs lehetsgei fzikbl
Czimer GyrgyiBalogh Lszl: Az irodalmi alkottevkenysg fejlesztse
Mez FerencKiss Papp CsillaSubicz Istvn: Kpzmvsz tehetsgek gondozsa
Csernoch MriaBalogh Lszl: Algoritmusok s tblzatkezels Tehetsggondozs
a kzoktatsban az informatika terletn
Szivk Judit: A refektv gondolkods fejlesztse
Vancsurn Srkzi Angla: Drmapedaggia a tehetsggondozsban
M. Ndasi Mria: Adaptv nevels s oktats
M. Ndasi Mria: A projektoktats elmlete s gyakorlata
Balogh LszlMez Ferenc: Tehetsgpontok ltrehozsa, akkreditcija
Gyarmathy va: Htrnyban az elny A szociokulturlisan htrnyos tehetsgesek
Bodnr GabriellaTakcs IldikBalogh kos: Tehetsgmenedzsment a felsoktatsban
Inntsy-Pap Ju ditOrosz R bertPk Gy zNagy Ta ms
TE HET SG S SZE M LYI SG FEJ LESZ TS
Magyar Tehetsgsegt Szervezetek Szvetsge, 2010
Kszlt a Magyar Gniusz Integrlt Tehetsgsegt Program Orszgos Tehetsgsegt
Hlzat Kialaktsa (TMOP 3.4.4-A/08/1-2009-0001) cm projekt keretben.
A projekt az Eurpai Uni tmogatsval s az Eurpai Szocilis Alap trsfnanszrozsval
valsul meg.
A szakmai tartalomrt a szerzk felelsek.
Inntsy-Pap Ju dit, Orosz R bert, Pk Gy z, Nagy Ta ms, 2010
Felels kiad: Bajor Pter, a Magyar Gniusz Program projektmenedzsere
Felels szerkeszt: Polynszky Piroska
Bortterv: Kllai-Nagy Krisztina
Nyomdai elkszts: Jet Set Tipogrfai Mhely
A nyomdai munklatokat a D-Plus vgezte
Felels vezet: Nmeth Lszl
Printed in Hungary
Tar ta lom
I. TE HET SG S SZE M LYI SG FEJ LESZ TS
(Inntsy-Pap Ju dit) ................................................................................. 9
1. A fej l ds prob l m ja s kri ti kus kr d sei ........................................... 11
Az em be ri fej l ds s a fej l ds l lek tan tu do m nya ................................... 11
A fej l ds l lek tan alap ve t kr d sei ............................................................. 12
A fej l ds for r sai ..................................................................................... 12
A fej l ds fo lya ma tos s ga ......................................................................... 15
Egy ni k lnb s gek ................................................................................... 17
2. A sze m lyi sg fej l ds fo lya ma ta .......................................................... 19
A kez de tek: a ko rai anyagye rek kap cso lat ................................................. 19
Harlow rhesusmaj mok kal foly ta tott vizs g la tai ..................................... 20
A ko rai rossz ta pasz ta la tok ha t sa a k sb bi let re
az em ber ese t ben ...................................................................................... 20
K t ds el m let ................................................................................................ 22
K t d si vi sel ke ds .................................................................................... 23
Vi sel ke d ses kont rollrend szer .................................................................. 24
Bel s mun ka mo dell ................................................................................... 25
A k t ds ben mu tat ko z egy ni k lnb s gek m r se .......................... 25
Szervezett ktdsi mintzatot mutat csoportok ................................. 26
Szervezett ktdsi mintzatot nem mutat csoportok ........................ 28
3. A sz li pe da g gia, a ne ve l si st lus ha t sa a fej l ds re ...................... 30
4. Erikson pszi cho szo ci lis fej l ds el m le te ........................................... 34
5. Mg egy szer az iden ti ts rl: Marcia iden ti ts l la po tok kon cep ci ja .. 40
6
Inntsy-Pap Ju dit Orosz R bert Pk Gy z Nagy Ta ms
6. A pszi choana li ti kus, behaviorista s kog ni tv mo del lek ...................... 42
A sze m lyi sg pszi choana li ti kus mo dell je .............................................. 42
A sze m lyi sg fej l d s nek behaviorista mo dell je ................................ 44
A sze m lyi sg kog ni tv n sza b lyo zs pers pek t v ja ............................ 45
Iro da lom ............................................................................................... 46
II. A SZE M LYI SG FEJ LESZ TS SZE RE PE
A TE HET SG GON DO ZS BAN(Orosz R bert) ................................ 49
Tehetsggret s tehetsg ..................................................................... 51
Tehetsg s fejlds ............................................................................... 53
A tehetsggondozs rendszerszemllet megkzeltse ...................... 55
A szemlyisgfejleszts cljai a tehetsggondozsban ......................... 60
A tehetsg kibontakoztatst befolysol szemlyes
s szemlykzi pszicholgiai tnyezk ................................................. 61
Az nkpem magamrl ............................................................................. 61
A szorongs- s stresszkezels, a problmkkal val megkzds ......... 63
rtelem s rzelem ..................................................................................... 65
A csald szerepe a tehetsg kibontakoztatsban .................................. 66
Kortrsak szerepe a tehetsg kibontakoztatsban ................................ 66
A tehetsges nevel .................................................................................... 67
Irodalom ............................................................................................... 69
III. FLOW, A T K LE TES L MNY(Pk Gy z) ................................ 71
rm te li sg ..................................................................................................... 75
Az autotelikus l mny ..................................................................................... 78
Az autotelikus szemlyig .............................................................................. 79
A csa ld ha t sa az autotelikus sze m lyi sg re ............................................... 80
ram lat l mny s is ko lai kr nye zet .............................................................. 81
Te het sg s kigs ............................................................................................ 83
A te het s ge sek s a te het sg gon do zk kig se ............................................ 85
Iro da lom ........................................................................................................... 90
IV. TE HET SG S MEN TL HI GI N (Pk Gy z) ................................ 93
Be ve ze ts .......................................................................................................... 95
Az tlagos, a normlis s a mssg ................................................................ 95
Pszichopatolgia s tehetsg .......................................................................... 96
A tl r z keny sg s a te het sg ....................................................................... 96
A tlrzkeny te het s ges gyer me kek t mo ga t sa ........................................ 98
7
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
Gya ko ri sz li reak cik a te het s ges gyer me kek kel kap cso lat ban ............ 99
Kap cso lat a test v rek kel .................................................................................. 99
Stressz me ne dzse ls a te het s ges gyer me kek nl ........................................ 100
Kar rier ter ve zs s t mo ga ts ....................................................................... 101
Alul tel je s ts a te het s ges gyer me kek nl .................................................... 101
A dup ln ki v te les gyer mek: a te het s ges sg spe ci lis gon do z si
ig nnyel .......................................................................................................... 106
Alul tel je s t te het s gek ................................................................................. 107
Szelf-koncepci, nr t ke ls, szo ci lis al kal maz ko ds, iden ti ts ............ 109
A te het s ges sg altpusai tr sasr zel mi szem pon tok alap jn ................ 109
Te het sg s ADHD ........................................................................................ 110
Iro da lom.............................................................................................. 112
V. A MEN TORMENTORLT KAP CSO LAT JEL LEM ZI
S A GYER MEK- S IF J S GI MENTORLS
J MO DELL JEI (Nagy Ta ms) .......................................................... 115
Bevezets ............................................................................................ 117
Mentorls a tehetsggondozs keretn bell trtneti
ttekints, nemzetzi s hazai vonatkozsok ....................................... 117
A mentor szerep s a mentorls fogalmi spektruma ........................ 121
Az ifjsgi mentorls modellje (Rhodes-modell) ............................ 124
A mentormentorlt kapcsolat folyamatnak hatsterletei ............. 125
A mentorls folyamatt befolysol modertor tnyezk ................ 127
Kvetkeztetsek, krdsek ...................................................................... 129
Az ifjkori mentorls rendszerszemllet modellje
(Keller-modell) ................................................................................... 130
A modell alkotelemeinek rvid bemutatsa ...................................... 133
Konklzi ................................................................................................. 136
sszegzs ............................................................................................ 137
Irodalom ............................................................................................. 138
9
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
Inntsy-Pap Judit
I.
TE HET SG S SZE M LYI SG FEJ LESZ TS
1. A FEJ L DS PROB L M JA S KRI TI KUS
KR D SEI
Az em be ri fej l ds s a fej l ds l lek tan tu do m nya
A mai tu do m nyos fel fo gs sze rint a fej l dst olyan let fo lya mat nak kell fel fog -
ni, amely az em be ri kul t ra egye di k ze g ben kl csn ha ts ba l p bio l giai,
tr sa dal mi s pszi cho l giai t nye zk ssze fo n d s bl emel ke dik ki (Cole
Cole 2006).
A fej l ds fo lya ma ta alatt id ben vg be me n vl to z so kat szok tunk r te ni,
tr gya l sa kor leg tbb szr kro no l giai sor ren det k ve tnk.
A fej l ds l lek tan tu do m nya tu laj don kp pen a fej l dst vizs gl ja, s ar ra
ke re si a v laszt egy sze ren szl va, hogy az em be ri m k d sek k ln b z as pek -
tu sai ho gyan ala kul nak ki, mi knt s mirt vl toz nak az egyed fej l ds so rn.
A fej l ds l lek tan ku ta ti glo b li san gon dol kod va a fej l ds hattnyezirl
s prob l mi rl k ln b z kiin du l pon tok bl szem l lik az egyes fej l d si sa jt -
s go kat. David R. Shafer pl dul a k vet ke z prob le ma ti kk t gon do l st ja va -
sol ja:
A gye re kek alap ve ten a ter m sze tk tl fog va jk vagy rosszak?
A bio l giai vagy kr nye ze ti t nye zk az el sd le ges be fo ly so lk a fej l ds -
ben?
A gyer mek mi lyen mr t k ak ti vi ts sal van fel ru hz va a fej l ds so rn?
In kbb mint passzv be fo ga dt kp zel het jk el, vagy ak t van be fo ly sol ja a
sa jt fej l d si t jt?
Mennyi re fo lya ma tos a fej l ds?
Mi lyen mr tk ben uni ver z lis a fej l ds?
(Shafer 2010.)
A fej l ds nek k ln b z glo b li sab ban vizs glt te r le tei van nak, ame lyek
egy ms sal kl csn ha ts ban ala kul nak s vl toz nak. Ezek kz a te r le tek kz
tar to zik a tes ti fej l ds, a mo to ros ksz s gek fej l d se, a kog ni tv fej l ds s nem
utol s sor ban a sze m lyi sg s a tr sas ksz s gek fej l d se. Kog ni tv fej l d sen a
gon dol ko ds, a f gye lem, az em l ke zet s a nyel vi ksz s gek kiala ku l st szok tuk
r te ni. A sze m lyi sg s a tr sas ksz s gek fej l d se kap csn pe dig a ku ta tk le-
12
Inntsy-Pap Ju dit
gin kbb az n fo ga lom ala ku l s val s az in ter per szo n lis kap cso la tok szer ve z -
d s vel fog lal koz nak.
Ko rb ban a fej l ds l lek tant ku ta tk sz m ra legin kbb a gyer me ki fej l ds
volt r de kes. A fel ntt kor ral s az idskorral mint n l l let sza kasszal gya kor -
la ti lag na gyon ke ve set fog lal koz tak, an nak el le n re, hogy igen hossz idt lel
fel az em ber le t bl. Az let hosszig tar t fej l ds el m le te k sbb ke rlt a ku ta -
t sok ho ri zont j ba.
A fej l ds l lek tan alap ve t kr d sei
Min den fej l ds sel kap cso la tos el m let nek szk s ges va la mi f le v laszt ad nia
bi zo nyos alap ve t kr d sek re:
Ho gyan kap cso ld nak ssze a bio l giai s a kr nye ze ti t nye zk?
Ho gyan kp zel he t el a fej l ds di na mi k ja?
Mik az egy ni k lnb s gek for r sai?
Mindezt leegy sze r st ve h rom alap ve t vagy kz pon ti kr d se van a fej l -
ds l lek tan nak.
1. A fej l ds for r sai.
2. A fej l ds fo lya ma tos s ga.
3. Az egy ni k lnb s gek.
A k vet ke zk ben ezek rsz le te sebb ki fej t s re vl lal ko zom.
A fej l ds for r sai
Az l l nyek fej l d s nek kt alap ve t for r sa van. Az egyik a ge ne ti kai meg ha -
t ro zott sg, a m sik pe dig a fel n ve ke ds ben kz re m k d alap ve t kr nye ze ti
t nye zk. Sz za do kon ke resz tl folyt a vi ta az el sd le ges s get il le ten. Va jon a
kr nye ze ti t nye zk, ami alatt ko rb ban iga z bl a ne ve lst r tet tk, vagy az
rk ltt ter m sze tnk az, ami a fej l ds nek a fon to sabb t nye z je?
A kr nye ze ti t nye zk alap ve t meg ha t ro z mi vol tt hir det te pl dul a 17.
sz zad ban lt an gol f lo z fus, John Loc ke, aki azt a n z pon tot val lot ta, hogy
min den tu ds az r zk szer vein ken ke resz tl jut el hoz znk. Esze rint nincs ve le -
sz le tett tu d sunk, min den bl cses s gn ket a sa jt ta pasz ta la taink bl me rt jk.
r zk le te sen il luszt rl va, az p pen meg sz le tett cse cse m lel kt egy res lap hoz
ha son l tot ta. A tabula rasa elv knt el ter jedt gon do lat rend szer nek nagy ha t sa
lett, s sok k ve t re ta llt a k sb biek ben. Sz mos tr sa da lom tu do m nyi is ko la
mg a legutb bi ve kig is azo no sult ez zel a n zet rend szer rel. Akr nye ze ti t nye -
13
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
zk alap ve t hang s lyt hir de t m sik na gyon el ter jedt klasszi kus el kp ze ls a
behaviorizmus volt. A 20. sz zad ban kiala ku l el m let sze rint az em be ri ter m -
szet nagy mr tk ben ir nyt ha t s be fo ly sol ha t. An zet sze rint a fej l ds leg-
fbb me cha niz mu sa a ta nu ls. gy a ta nu ls el vei nek mi nl m lyebb megis me -
r se r vn ke rl he tnk a leg k ze lebb az em be ri ter m szet megis me r s hez.
A behavioristk hit tek a ne ve ls min den ha t s g ban; h res kp vi se lik J. B.
Watson s B. F. Skinner.
Watson k vet ke z ki je len t st gya kor ta id zik:
Ha ad tok ne kem egy tu cat egsz s ges, p gyer me ket, s olyan kr nye zet ben
ne vel he tem fel ket, ami lyen ben n aka rom, brmelyikjkbl fg get le nl
el dei te het s g tl, haj la mai tl, k pes s gei tl, fog lal ko z s tl s fa j tl ga ran -
tl tan olyan szak em bert ne ve lek, ami lyet aka rok: or vost, gy v det, m vszt, ke-
res ke dt, f n kt vagy akr kol dust, tol vajt is. (Watson 1930, p. 104).
A ge ne ti kai meg ha t ro zott sg s az rk l ds gon do la t nak meg ha t ro z
irnyt adott Charles Dar win evo l ci el m le te. Az evo l cis ln co lat ba il lesz ke -
d em ber k pt egy re sz le sebb kr ben el fo gad tk. Mo dern s np sze r te ria a
Fo dor ne v vel fm jel zett nativista el kp ze ls, amely a fej l ds f moz ga t j nak a
bio l giai rst tart ja, s gy v li, hogy a cse cse m egy gaz dag ve le sz le tett tu ds -
sal jn a vi lg ra. Akr nye zet nek csak egy gy ne ve zett kiol d sze re pet tu laj do -
nt, ami so rn ge ne ti kai rk s gnk meg nyil v nul.
Ma nap sg mr kon szen zus knt gon dol kod ha tunk ar rl, hogy a bio l giai
rk sg s a kr nye ze ti t nye zk fo lya ma tos kl csn ha ts ban ve zr lik az egy ni
fej l dst. De k ln b z tu laj don s gok, vi sel ke d sek kibontakozdsa ese t ben
is fon tos le het an nak meg ha t ro z sa, hogy mi lyen az rk ls s a kr nye zet hoz-
z j ru l sa az adott jel leg kiala ku l s hoz. Tud juk pl dul, hogy hi ba m k dik
az agy fej l d se egy bio l giai me net rend sze rint, az ingergazdag, il let ve az in ger -
sze gny kr nye zet ha t sa pont az el s n hny v ben te kint he t a leg je len t sebb -
nek. A sz le ts ut ni moz gs fej l ds s be szd fej l ds ala ku l sa na gyon szp s
r de kes pl d jt nyjt ja a ge ne ti kai lag meg ha t ro zott rs s a kr nye ze ti t nye -
zk kl csn ha t s nak. Kz is mert, hogy azok ban a kul t rk ban, ahol ju tal maz -
zk, b to rt jk s gya ko rol jk a k ln b z moz gs fej l d si ele me ket, pl. j rst,
ott ha ma rabb kiala kul az adott ksz sg. Azt is hoz z kell ten ni, hogy konk rt
moz g si elem gya ko rol ta t sa utn a ha ts csak az adott moz g si elem vo nat ko -
z s ban mu tat ha t ki, az egsz moz gs fej l ds re glo b li san nem l ta l no st ha t.
A be szd fej l ds ese t ben akr egyv nyi k lnb sg is ta pasz tal ha t az el s sza-
vak kiej t s nek ide j ben, at tl fg gen, hogy az adott kul t ra mennyi re ju tal -
maz za s er s ti meg a ver b lis kz l se ket. (t te kin t sl: AtkinsonHilgard
2005.)
Mi vel az em be re ket nem le het sze lek t ven te nysz te ni, mint bi zo nyos l lat -
fa jo kat, gy a ge ne ti kai meg ha t ro zott sg s a kr nye ze ti be fo lys kr d s nek
14
Inntsy-Pap Ju dit
tisz t z s hoz a ku ta tk el sze re tet tel hasz nl nak csa ld vizs g la to kat, me lyek
ese t ben a ro kon sg fo ka szo kott len ni az ssze ha son l ts egyik l nye ges ele me.
Azon ban a csa l di vizs g l d sok nl min dig sz mol ni kell az zal a tnnyel, hogy a
csa ld ta gok nak nem csak a ge ne ti kai l lo m nyuk ban van t fe ds, de a kr nye zet
is, ami ben fel n nek, pl dul test v rek ese t ben nagy ban ha son l. gy el kp zel -
he t, hogy egy kis gye rek, aki ugyanolyan nyu godt ter m sze t, mint des ap ja,
nem csak azrt nyu godt, mert j csa ld ban ntt fel, ha nem azrt is, mert ilyen
g ne ket r klt ap j tl. Vagy idekap csol ha t az a je len sg is, mi sze rint ag resszv
apk nak sok szor a f gyer me ke is ag resszv lesz, s itt sem le het pon to san tud ni,
hogy a g nek vagy a kr nye zet fe le ls in kbb a ha son l ka rak ter kiala ku l srt.
Tud juk, hogy az egy pe t j ik rek, mi vel egyet len pe te sejt bl fej ld nek ki, ge ne ti -
kai lag t k le te sen azo no sak, a kt pe t j ik rek pe dig nem ha son l ta nak ge ne ti kai
r te lem ben job ban egy ms ra, mint a k ln b z id pont ban sz le tett test v rek.
Ezt a le he t s get ak nz zk ki a ku ta tk, ami kor szisz te ma ti ku san ssze ha son lt -
jk a k ln b z sze m lyi s get ler jel lem z ket az egy- s kt pe t j ik rek nl.
Egy h res vizs g lat ban (Min ne so ta-vizs g lat) sz le ts kor k ln v lasz tott s k -
ln ne velt iker p ro kat ha son l tot tak ssze fel ntt ko ruk ban (lsd rsz le te sen:
AtkinsonHilgard 2005).
Az rk be fo ga dott gye re keket is (sa j tos hely ze tk miatt) gyak ran be von jk
az rk lskr nye zet vi ta tisz t z s ba. Avizs g la ti lo gi ka egy sze r: ha a kr nye -
ze ti ha t sok a dn tek, ak kor a ne ve l sz lk tu laj don s gait, ha pe dig a g nek
sz m ta nak job ban, ak kor a bio l giai sz lk k pes s geit fog jk in kbb mu tat ni.
Bereckei Ta ms e t m ban k szlt ssze fog la l s ban ol vas hat juk, hogy a csa ld -
ta gok k zt ti ha son l s go krt in kbb fe le l sek a k zs g nek, mint a k zs csa-
l di kr nye zet. Az egy csa ld ban fel n v, de bio l giai lag nem ro kon gye re kek
ke vs s ha son l tot tak egy ms ra a leg tbb sze m lyi sg jegy re ki ter je d ssze ha -
son l ts ban. A k zs kr nye zet s ta pasz ta la tok el le n re az egy csa ld ban fel n -
vek v test v rek a leg tbb sze m lyi sg jegy te kin te t ben olyan ke vs s ha son l -
tot tak egy ms ra, mint ha tel je sen k ln b z csa ld ban nt tek vol na fel.
Az r tel me zs kor nyil vn va lan azt is f gye lem be kell ven ni, hogy egy s
ugyanazon csa ld ban is le het nek el t r kr nye ze ti fel t te lek, ame lyek min den
test vr re ms knt hat hat nak. Er re pl da le het a sz le t si sor rend, a sz li rsz re -
haj ls, az el t r is ko lz ta ts. Azt is hoz z kell ten ni, hogy az egye di s spe ci f kus
ha t sok is sa j to san sz ne zik az egyn let tr t ne tt, to vb b a didikus vi szo -
nyok, mint ba rtba rt, sz lgye rek, test vrtest vr is el t r ta pasz ta la to kat
szol gl tat nak. K vet kez te t snk ben akr odig is el me he tnk, hogy az em be rek
egy csa l don be ll k ln b z szo ci lis kr nye zet ben n nek fel. A test v rek ha-
son l s g ra vo nat ko z ku ta t sok is en nek meg fe le l ered mnnyel z rul tak, ami
sze rint a test v rek an nl na gyobb k lnb s get mu tat nak, mi nl tbb idt tl te -
nek egytt. Ki csit meg le pen hang zik, de en nek az ered mny nek az a leg fon to -
15
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
sabb ta nul s ga, hogy sok sze m lyi sg jegy te kin te t ben azok ha son l tot tak legin -
kbb egy ms ra, akik va la mi lyen ok nl fog va el k l nl ten ne vel ked tek egy ms -
tl (ms is ko l ba jr tak, a sz lk el vl tak stb.). Min de ne set re a test v rek k zt ti
ri va li z ci s fe szlt sg csk ken, ha a test v rek meg k ln bz te tik ma gu kat egy-
ms tl, s k ln b z egy ni let p ly ra l l td nak be (Bereckei 2003).
V ge ze tl azt a tnyt is r de mes megem l te ni, hogy adott eset ben ma ga a kr-
nye zet is hat hat a gn m k ds re, s ezl tal be fo ly sol hat ja a sze m lyi s get. Er re
j pl da az al ko ho liz mus prob l m ja. Tu dott, hogy az al ko ho lis ta apa ese tn a
f gye rek is va l sz nb ben lesz al ko ho lis ta, mint a v let len sze ren ki v lasz tott
em be rek ese t ben, s azt is tud juk, hogy az al ko hol hoz va l hoz z szo ks nak
van nak bio l giai prediszpozcii. Vi szont ha va la ki so ha az le t ben nem fo-
gyaszt al ko holt, ak kor f zi kai kp te len sg, hogy al ko ho lis t v vl jon.
A skizofrnia s a m nis dep resszi ese t ben is sok adat van ar ra, hogy ezek-
nek a be teg s gek nek rk le tes alap ele mei van nak. Az a tny azon ban, hogy ab -
ban az eset ben, ha az egy pe t j iker pr egyik tag ja be teg, nem tel je sen biz tos,
hogy a m sik is az lesz, az n ma g ban jel zi, hogy a kr nye zet nek is van sze re pe a
be teg sg le fo ly s ban (AtkinsonHilgard 2005).
A fej l ds fo lya ma tos s ga
Az em be ri fej l ds sel fog lal ko z ku ta tk k ztt rgta fo lyik vi ta ar rl, hogy va -
jon a fej l dst fo ko za tos sg, il let ve fo lya ma tos sg jel lem zi, vagy in kbb mi n s -
gi leg egy ms tl el t r sza ka szok so rn fej l dnk, ami kor is min den sza kasz ban
az el zek tl el t r j vi sel ke ds s gon dol ko ds m dok buk kan nak fel.
A fo lya ma tos sg kr d s hez tar to zik az a glo b lis prob l ma, hogy va jon
mennyi re ha son l ta nak az em ber szel le mi k pes s gei s r zel mei ms fa jo k hoz.
Mennyi re fo lya ma tos a homo sapiens s ms fa jok k ztt a vi szony? Va jon
ugyanazok nak a ter m sze ti tr v nyek nek va gyunk al vet ve, mint ms l l -
nyek, ha nem, ak kor mi lyen spe ci lis tr vny sze r s ge ket, jel lem z ket le het
azo no s ta ni fa junk kal kap cso lat ban?
Charles Dar win, az evo l cis el m let leg h re sebb kp vi se l je a fa jok k zt ti
fo lya ma tos sg el k te le zett h ve volt. Meg gy z d se sze rint az em ber fo ko za to -
san s fo lya ma to san fej l dtt ki, s tet te mindezt a ter m szet rend j nek s tr v -
nyei nek meg fe le len. Ma mr tud juk, hogy az em ber s a csim pnz gn l lo m -
nya 99%-ban megegye zik. De azt is tud juk, hogy min den ha son l sg el le n re
ri si a k lnb sg a kt faj egye dei k ztt. Ak lnb s gek nagy r szt va l sz n -
leg az em ber al kot ta kul t ra okoz za, amely gy ke re sen el tr a ter m sze tes kr-
nye zet ben lt re jtt csim pnz kul t rk tl. Az em be ri kul t r nak szer ves r sze a
nyelv, amely nek se gt s g vel az em ber nem csak ala k ta ni tud ta a kul t rt, de to-
vbb is tud ta ad ni a k vet ke z ge ne r ci nak.
16
Inntsy-Pap Ju dit
A fo lya ma tos sg kr d s nek k vet ke z as pek tu sa az em ber egy ni fej l d s -
nek a fo lya ma tos s ga, azaz ho gyan fej l dik az egye di l lny az le te so rn. Akik
az egye di fej l ds fo lya ma tos s g ban hisz nek, azok a fej l dst fo ko za tos fel hal -
mo z ds nak fog jk fel, s a mennyi s gi vl to z so kat szok tk kiemel ni, mint pl-
dul a test sly gya ra po d sa vagy a sz kincs fo lya ma tos n ve ke d se. Akik a sza-
ka szo l fej l ds h vei, pl. Freud, Piaget, Erikson, k gy kp ze lik el a fej l dst,
mint ami hir te len vl to z sok l tal meg sza k tott fo lya mat, ahol mi n s gi leg j
min tk meg je le n se tr t nik. Er re j pl da, ami kor a gyer mek egyik nap mg
nem tu dott va la mit, az tn ms nap meg je le nik va la ho gyan az adott k pes sg,
ami mi n s gi leg el tr az ed di giek tl (pl dul ami kor a cse cse m a m szst k-
ve ten egy szer csak elin dul, vagy a gyer mek egyik nap mg nem tud bi cik liz ni,
az tn meg egy szer csak tud).
A fej l ds mi n s gi leg j min t za tt szok tk fej l d si sza ka szok nak ne vez ni,
s a sza ka szos fej l ds h vei gy v lik, hogy sza kasz rl sza kasz ra k ln b zik az,
aho gyan a gyer mek tli vi l gt, s aho gyan a vi lg hat majd r (ColeCole
2006).
A sza ka szos fej l ds kon cep ci j bl ntt ki az az el kp ze ls, amely a fej l ds
di na mi k j ban a nor ma tv t me ne tek, a k ln b z let cik lu sok sze re pt eme li
ki. Ak ln b z let cik lus ban meg tr t n vl to z so kat nor ma tv t me ne tek nek
te kin tik. A nor ma tv jel z an nak k szn he t, hogy vr ha tan az adott t me net
(pl. ser d l kor, h zas sg, is ko la kez ds, in tim kap cso la tok kiala k t sa) az em be -
rek dn t tbb s g nl gy van. Anor ma tv vl to z sok el re tud ha tk, ter vez he -
tk, mg k szl ni is le het r juk, azaz l ta l no sak s an ti ci pl ha tk. Van nak
azon ban a fej l ds ben nem nor ma tv t me ne tek, ame lyek v rat la nok, el re nem
lt ha tk, be fo ly sol ha tat la nok (pl. s lyos be teg sg, nagy nye re mny), ezrt akr
l nye gi leg is meg vl toz tat hat jk a fej l ds fo lya ma tt.
Akr sza ka szos nak, akr fo lya ma tos nak kp zel jk el a fej l dst, a kog ni tv
fej l ds ku ta t s ban alap kr ds nek te kint he t az, hogy a vl to z sok egy for ma
tem ben jelennek-e meg a megis me rs k ln b z te r le tein? Azaz azo nos se-
bes sg gel fej ld nek-e az egy ms tl vi szony lag k ln b z tu ds te r le tek, vagy
egy ms tl fg get len tem ben zaj lik a fej l ds az egyes te r le tek k ztt. Az elb -
bi el kp ze lst a fej l ds te r let l ta l nos kon cep ci ja c men szok tk v zol ni, az
utb bit pe dig terletspecifkus fej l ds kon cep ci ja n ven jel zik s hivatkozzk.
A megis me rs te r let l ta l nos fej l d st hir de t ku ta tk, pl. Piaget olyan tbb-
ir ny, de egy szer re meg je le n vl to z so kat szok tak hang s lyoz ni, mint a kog-
ni tv s mo r lis fej l ds pr hu za mai. A terletspecifkus fej l ds h vei pe dig a
tu ds te r le tek k zt ti k lnb s ge ket hang s lyoz zk. Sok f van pl dul, aki
igen gyen gn raj zol, de mond juk a ma te ma ti ka vagy a ver b lis me m ria te r le -
tn kiemel ke d tel je st mnyt nyjt. Az is emel lett szl rv knt, hogy igen gyen ge
r tel mi k pes s gek mel lett is le het gy ny ren raj zol ni, vagy az autistk pl d jt
17
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
is meg le het ne em l te ni, akik k zl j n hny mu tat bi zo nyos tu ds te r le te ken
ki v l s got.
Egy ni k lnb s gek
gy tart jk, hogy az em be rek k zt ti jel leg ze tes egy ni vl to za tos sg kt f for-
rs ra ve zet he t vissza. Az egyik a kul tu r lis t nye zk, a m sik pe dig a bio l giai
ala pok k lnb s gei.
A kul tu r lis t nye zk s az egy ni k lnb s gek
Cole meg ha t ro z sa sze rint a kul t ra min den tr sa da lom ban a gye re kek ta pasz -
ta la tai nak alap ve t ele me, az em be ri lt l nye ges jel lem z je, p pen ezrt az em-
be ri fej l ds sel fog lal ko z tu do mny nem nl k lz he ti a kul tu r lis k zeg ki-
eme l st a fej l ds ben.
Csak ak kor rt het jk meg a min den em ber fej l d st ve zr l egye te mes el ve -
ket, ha sa jt kul t rn kat gy kp zel jk el, mint sok k ln b z let md egyik le-
het s ges vl to za ta (ColeCole 2006). A kul tu r lis k lnb s gek be fo ly sol jk az
egyn reak ci md jt, vi sel ke d st, a vi lg rl va l gon dol ko z st. Az el t r kul-
tu r lis k zeg ben va l ne vel ke ds ma gya r za tul szol gl a szo cia li z ci k ln b -
z s gei nek kiala ku l s hoz is.
A bio l giai ala pok s az egy ni k lnb s gek
A fej l ds alap ve t fel t te le a bio l giai rs. A bio l giai ala pok te rem tik meg a
le he t s get a k ln b z fej l d si te r le tek ki bon ta ko z s hoz.
Az em be ri fej l ds bio l gi j nak egyik spe ci lis sa jt s ga az el h z d gyer-
mek ko ri r si fo lya mat, vagyis az a tny, hogy az em ber gye rek a tb bi faj hoz vi-
szo nyt va lt v nyo san hossz gyer mek kort r meg. Na gyon so k ra ta nul meg
ma g ra vi gyz ni, s ke rl nem z k pes l la pot ba. Amai idk ben ez a fel n ve ke -
ds szo ci lis s eg zisz ten ci lis r te lem ben mg in kbb ki to l dik.
Az em ber bio l giai fej l d s nek van nak uni ver z lis fo lya ma tai, ame lyek l-
ta l nos sg ban te kint ve min den egyes em ber nl nagy j bl ha son lan men nek
vg be. Hoz z kell azon ban ten ni, hogy ez az gy ne ve zett nor m lis fej l ds
me ne te szk sg sze ren egy ni el t r se ket mu tat, a kul t r tl, a csa ld tl s az
egy ni adott s gok tl, az egy ni let tr t net tl fg gen.
A bio l giai ala pok egy ni k lnb s gei nek egy jel leg ze tes pl d ja a tem pe ra -
men tum, amely er sen nyo mot hagy az em be ri sze m lyi sg szer ve z d s ben.
Ma mr kon szen zus van an nak te kin te t ben, hogy a tem pe ra men tum ers ge ne -
ti kai meg ha t ro zott sg alatt ll. Ezt az el vg zett csa ld- s iker vizs g la tok mu tat -
jk, s az a tny, hogy mr sz le ts kor is je len le v k lnb s ge ket tu dunk re giszt -
rl ni a cse cse mk tem pe ra men tu m ban.
18
Inntsy-Pap Ju dit
Az 1950-es vek ben kez d dtt az r dek l ds, ami kor is Tho mas s Chess 150
k zp osz tly be li cse cse m vel in d tott vizs g la tot, s kvette ket nyo mon sz le -
t sk tl eg szen fel n ve ke d s kig. A n ve ke ds ide je so rn fo lya ma to san tesz-
tel tk a gye re ke ket, emel lett a sz l vel, az v nk kel, a ta n rok kal in ter j kat
k sz tet tek. Az ada tok vg s ssze s t se kor h rom alap ve t tem pe ra men tumt -
pust r tak le (Tho mas s mtsai 1963).
1. Knny tem pe ra men tum
A gye re kek 40%-t so rol jk ide. Ezek a gye re kek j t ko sak, ev si s al v si rit mu -
suk ban ki sz mt ha tk, j hely ze tek ben bt rak, nyl tan vi sel ked nek, s knnyen
al kal maz kod nak.
2. Ne hz tem pe ra men tum
A gye re kek 10%-t so rol jk ide. In ger l ke nyek, al v si s tp ll ko z si cik lu suk -
ban rend szer te le nek. Az j hely ze tek re he ve sen, s leg tbb szr ne ga t van rea gl -
nak.
3. Ne he zen fel me le ge d
A gye re kek 15%-t so rol jk ide. Ezek a gye re kek l ta l ban egy ked vek, t rel -
mes nek kell ve lk len ni, mert az j hely ze te ket csak las san szok jk meg, al kal -
maz ko d suk tbb idt vesz igny be.
Br a gye re kek 35%-t nem si ke rlt ezek be a cso por tok ba be so rol ni, azrt a
tem pe ra men tumfak to rok ban meg mu tat ko z szisz te ma ti kus s tar t san fennl -
l k lnb s gek meg mu tat tk sz munk ra, hogy a gye re kek igenis egy bio l giai -
lag adott tem pe ra men tum mal sz let nek, amit a kr nye zet s a ne ve ls m do st -
hat ugyan, de alap ve ten meg vl toz tat ni nem na gyon tud ja. (Lsd rsz le te sen:
AtkinsonHilgard 2005.)
2. A SZE M LYI SG FEJ L DS FO LYA MA TA
A kez de tek: a ko rai anyagye rek kap cso lat
A ko rb bi el m le tek el s sor ban az anya szk sg letkiel g t sze rep k rt hang s -
lyoz tk, s legin kbb az let ta ni szk sg le tek te r le t re he lyez tk a hang slyt.
Ma mr nem k pe zi vi ta tr gyt a pszi cho l gi ban az anyagyer mek kap cso -
lat fon tos s ga s je len t s ge a sze m lyi sg n ve ke d se szem pont j bl. Ab ban
azon ban van nak el m le ti k lnb s gek, hogy mely let ko ro kat, mely gon do z si
k rl m nye ket s mely let hely ze te ket te kin tnk kiemelt je len t s g nek. Aleg -
tbb el m let al ko t el fo gad ja azt az alap el vet, mi sze rint a sze m lyi sg fej l ds ben
a ko rai ta pasz ta la tok dn t je len t s gek le het nek. Fon tos azon ban az is, hogy
eze ket a ko rai ta pasz ta la to kat, a je len t s gk szem pont j bl, a k sb bi vek re
vo nat ko zan is r tel mez ni tud juk.
Az anyagyer mek kap cso lat hoz l ta l nos sg ban a k vet ke z jel lem z ket
szok tk tr s ta ni:
egye dl l l,
egsz let re sz l,
pr hu za mos sg-nl k li,
he lyet te st he tet len.
Ezek hez a jel lem zk hz mg hoz z szok tk ten ni, hogy az anya az el s s a
leger seb ben sze re tett sze mly, to vb b azt is, hogy az anyagye rek kap cso lat az
sszes tb bi sze re tet kap cso lat pro to t pu sa, s alap jt k pe zi a sze m lyi sg fej l -
d s nek (Thompson 1998).
Mi vel az el s sze re tet kap cso lat kiemel ke d fon tos sg gal hat le tnk fo lya -
ma t ra, gy alap ve t kr ds, hogy mi kp pen fej ld nek azok a gye re kek, akik
nem r sze sl nek meg fe le l s kiel g t anyai gon do zs ban. Az em ber ese t ben
eti kai ag g lyok miatt nem le het s ges, azaz ki van zr va az e trgy kr ben fo ly
md sze res k sr le tez ge ts, gy a kr ds meg v la szo l s hoz vagy az l lat k sr le -
tek ered m nyei re tu dunk csak t masz kod ni, vagy az let pro du kl ta sa j tos ese-
m nyek elem z st tud juk el v gez ni. Az alb biak ban mind kt te r let je len t sebb
ered m nyeit fo gom be mu tat ni.
20
Inntsy-Pap Ju dit
Harlow rhesusmaj mok kal foly ta tott vizs g la tai
Harlow a ko rai kap cso la tok je len t s g nek iga zo l s hoz a szo ci lis izo l ci
md sze rt al kal maz ta. Sz le ts utn n hny r val tel je sen, il let ve rsz le ge sen
el k l n tet te a ma jom kly k ket. Atel jes el szi ge te ls azt je len tet te, hogy az any-
tl s a tr sak tl egyarnt el k l n tet te a kly k ket hat h nap vagy egy tel jes v
id tar ta m ra. A rsz le ges el szi ge te ls ese t ben az any tl el sza kt jk, de ms
egye de ket lt hat nak, br nem rint het nek.
Az anyt mes ter s ge sen, m anyahely zet tel pr bl tk p tol ni, amely so rn
vagy fm bl k sz tett drt anya, vagy pe dig egy sz rs, meg ka pasz ko ds ra le he -
t s get ad m anya llt a ren del ke z sk re. Ezek re vol tak sze rel ve az ete ttar t -
lyok. A fm anyn ne vel ke dett l la tok sem mi lyen j t kos te v keny s get nem
mu tat tak, nyug ta la nok vol tak, s na gyon ke ve set ma ni pu ll tak. Vol tak olyan
kly kk, akik mind kt m anyt hasz nl hat tk, de az ete t tar tlyt a fm any ra
rak tk. Ezek a kly kk az ide jk nagy r szt a szr anyn tl tt tk, csak a tp ll -
ko zs cl j bl jr tak t a fm any ra. Ez a vizs g la ti fel t tel hen de monst rl ta az
anya tp ll ko z son tl mu ta t, a meg ka pasz ko ds ban be tl ttt sze re pt.
Azt is meg f gyel tk a k sr le tek so rn, hogy ha a k ln b z ne ve l si hely zet -
ben l v kly k ket megijesz tik, ak kor a szr anyn ne vel ke d l la tok nak mind-
egy volt, me lyik szr any ra ka pasz kod nak, aki nek vi szont volt sa jt any ja, az
min dig ki z r lag an nl ke re sett me ne d ket. Eb bl lt ha t, hogy a va l s gos
any val va l kap cso lat nem he lyet te st he t s nem fel cse rl he t l mny.
A j tk te v keny sg re vo nat ko z vizs g la tok azt mu tat tk, hogy az el szi ge -
telt sg ben ne vel ke d kly kk ke vs b tud tak jt sza ni ve lk egy ko r tr saik kal.
A tel jes el szi ge telt sg ben lk k sbb egyl ta ln nem jt szot tak tr sak kal, mg
a rsz le ges el szi ge telt sg ben lk egy han gbb s ke vs b vl to za tos j tk te v -
keny s get mu tat tak, mint a tel jes csa ld ban ne vel ke d maj mok. A k sb bi sze-
xu lis s sz li vi sel ke d sek re vo nat ko zan is ta nul s gok kal szol glt a vizs g lat.
Az any tl, a tr sak tl el szi ge tel ten ne vel ke d egye dek k sbb ke rl tk a sze xu-
lis le tet. Ha si ke rlt mes ter s ge sen meg ter m ke ny te ni ket, ak kor dur va vagy
k z nys anya knt vi sel ked tek kly keik kel. A vizs g lat r de kes s ge volt azon-
ban, hogy ha m sod szor ra szl tek, ak kor ja vult a kap cso la tuk a kly keik kel.
Avizs g la tok rsz le te sebb t te kin t st lsd Mrei s Bint (1985) kny v ben.
A ko rai rossz ta pasz ta la tok ha t sa a k sb bi let re az em ber ese t ben
Ha el fo gad juk az el sbb sg el vt, ak kor egyetrt he tnk az zal a n z pont tal,
hogy a leg ko rb bi ta pasz ta la taink lesz nek a leg na gyobb be fo lys sal k sb bi le -
tnk re. A ko rai fej l ds sel kap cso lat ban gy fel tt le nl tisz t zs ra szo ru l tny,
21
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
hogy mi lyen k rl m nyek azok, ame lyek g tol jk, ht rl tat jk a ko rai id szak
fej l d st.
A kr h zi s r va h zi let md egyik leg na gyobb ve sz lye a tl ke vs rea g ls
kvetkeztben kiala ku l ta nult te he tet len sg r z se. A ta nult te he tet len sg ki fe -
je zs ar ra a je len sg re utal, ami kor az em be rek olyan hely zet be ke rl nek, hogy
az ket r ese m nyek re nem tud nak ha tst gya ko rol ni, ezrt vi sel ke d sk
elbb-u tbb passzv v v lik, s a cse lek vs v gyt is el ve sz tik (ColeCole 2006).
Fel ntt em be rek re is vo nat koz hat ez a je len sg.
In t ze ti el he lye zs ese tn ke vs b van md a cse cse m ig nyei nek meg fe le l
gyors s r z keny szk sg let kiel g t s re, ami kp pen meg ta pasz tal hat n a ba ba
a kr nye zet fe let ti kont roll kiala ku l st. Akr nye zet fe let ti kont roll meg ta nu l sa
s meg fe le l sza b lyo z sa pe dig azrt fon tos, mert se g ti a kom pe ten ciamo t -
vum kiala ku l st. Ter m sze te sen a sz lk mel lett l gye rek is r sze sl het olyan
gon dos ko ds ban, ami kor meg ren dl vagy ki sem ala kul bi zal ma a k r lt te l v
sze m lyek ben s a vi lg ban.
A ko rai sze pa r ci meg ren d t ese m nyeit kz ve t tik azok az eset le r sok,
me lyek az el ha nya go ls leg szl s s ge sebb ese teit mu ta t el szi ge telt gye re kek rl
szl nak. A be szd fej l ds az IQ s a moz gs fej l ds le ma ra d sai nak kor l to zott
mr t k visszapt he t s g rl szol gl tat nak ada to kat.
A tar ts kr h zi tar tz ko ds ma mr sze ren cs re nem jr egytt szk sg sze -
ren az any tl va l t vol lt tel. Br h rom v ti zed del ezeltt mg sok he lyen be-
vlt or vo si gya kor lat volt az anya s a gyer mek kr h zi tar tz ko ds ide j re tr t -
n szt v lasz t sa a gyer mek r de kei re va l hi vat ko zs sal, a gya kor lat azon ban
azt mu tat ja, hogy a gyer me kek gyor sab ban gy gyul nak az any juk mel lett.
Az r va h zak ban vg zett ta nul m nyok azt mu tat jk, hogy nagy sze re pe van a
fej l ds ben an nak, hogy mi lyen mi n s g sze m lyes s kr nye ze ti t mo ga ts -
ban r sze sl az egyn az in tz mny ben tl ttt let ide je so rn. Asze g nyes szo ci-
lis s tr gyi in ger ls ese tn a nor m lis fej l d si tem el ma rad, s sa j tos vi sel -
ke ds min t zat ala kul ki. Az anya nl kl fel ntt gye re kek k ztt gya ko riak a
szo ci lis al kal maz ko d si prob l mk, gyen gd r zel mek ki mu ta t s nak a kp te -
len s ge, a kor trs cso port ba va l beil lesz ke ds ne hz s ge s az ide ge nek kel va l
gt ls ta lan ba rt ko zs (Bowlby 1951). Mindezek el ke r l se r de k ben az rk-
be fo ga ds, il let ve ne ve l sz lk hz va l el ke r ls mi nl ko rb bi let kor ban ja va -
solt. A k vet ke zk ben a k t ds el m let rsz le tes be mu ta t s ra vl lal ko zom,
amely a ko rai fej l ds re vo nat ko zan mind a kli ni kai pszi cho l gu sok, mind a
fejldsllektanszok sz m ra jl hasz nl ha t r tel me z si ke re tl szol gl, j
mo dell je bi zo nyos vi sel ke d si za va rok ese tn a kog ni tv, r zel mi s er kl csi fej-
l ds kap cso la t nak.
22
Inntsy-Pap Ju dit
K t ds el m let
A k t ds je len s g nek ler sa John Bowlby an gol pszi chi ter ne v hez f z dik,
aki az 1950-es vek ele jn pub li kl ta el szr el m le tt. El m le t nek s az eb bl
kiin du l em pi ri kus ku ta t sok nak a np sze r s ge mig is t ret len, ha t st s je-
len t s gt Freu d hoz ha son lt jk.
Bowlby 1907-ben sz le tett Ang li ban egy se bsz fa knt, a camb ridge-i egye-
te men ta nult ter m szet tu do m nyo kat s pszi cho l git, majd Lon don ba jrt or-
vo si egye tem re, s ez zel egy id ben kezd te el a pszi cho ana l zist ta nul ni. Am so -
dik vi lg h bo r alatt ka to nai pszi chi ter knt dol go zott, majd ha l lig a h res
lon do ni Tavistock Kli ni ka igaz ga t ja volt.
Bowlby mun k ja so rn ren ge teg olyan gyer mek kel ta ll ko zott, akik vagy t-
l tk sz leik el vesz t st, vagy pe dig sz lei ket hossz idn ke resz tl nem lt tk,
azaz hossz sze pa r ci nak vol tak ki t ve. Ezek nek a gye re kek nek a sor st meg f -
gyel ve mr pszi chit riai p lya fu t s nak legele jn felis mer te a ko rai csa l di ta-
pasz ta la tok je len t s gt az egsz s ges sze m lyi sg fej l d s ben.
Meg f gyel te, hogy az l ta la ke zelt ja vt ha tat lan fa tal ko r tol va jok let tr t -
ne t ben igen gya ko ri volt az any val va l kap cso lat meg sza ka d sa. In nen kezd ve
szisz te ma ti kus meg f gye l se ket vg zett mun ka tr sai val kr h zak ban s gyer-
mek ott ho nok ban, ku tat va a nagy fo k s hosszan tar t sze pa r ci s stressz ha-
t st a fej l ds re. Meg f gyel te, hogy hosszabb kr h zi tar tz ko ds utn a gyer-
me ken fel fe dez he tk vol tak az el v lasz ts okoz ta ko moly za var je lei, mg
he tek kel a ha za ke r ls utn is. Az ilyen jel le g kli ni kai ins pi r cik ar ra sz t -
nz tk Bowlbyt, hogy az egsz s ges anyagye rek kap cso lat alap jt k pe z k t -
ds el m le tt szisz te ma ti ku san ki dol goz za. Tri l gi j ban te szi ezt meg (Bowlby
1969, 1973, 1980).
El m le t nek j don s ga s k ln le ges s ge, hogy az anyagye rek kap cso la tot
evo l cis gon do lat kr be he lye zi, de kon cep ci ja t masz ko dik a pszi choana li ti -
kus el m let re, az eto l gi ra s a kog ni tv pszi cho l gi ra is.
A pszi choana li ti kus el m let bl me r ti s el fo gad ja a leg ko rb bi kap cso la tok
meg ha t ro z mi vol tt a k sb bi sze m lyi sg fej l ds szem pont j bl, de azt is
felis mer te, hogy a cse cse m ko ri k t ds messze tl mu tat a tp ll ko z son s a
sze xua li t son, szem ben az zal, ahogy ezt ko rb ban Freud s a hoz z kap cso l d
pszi choana li ti kus el gon do ls fel t te lez te. Bowlby r ve l se sze rint, ha a freu di el-
gon do ls len ne igaz, ak kor a gyer mek knnyen tud na t vl ta ni egyik gon do z -
rl a m sik ra. gy gon dol ta, hogy a k t d si vi sel ke ds evo l cis r te lem ben je-
len ts, mert ar ra szol glt, hogy az evo l cis kr nye zet ben vd je a gyer me ket.
Az eto l giai el m le tek szin tn nagy ha ts sal vol tak Bowlby k t ds el m le t -
nek ala ku l s ra. Legin kbb a h res eto l gus, Konrad Lorenz meg f gye l sei ins pi -
rl tk. Lorenz f szek ra k ma da ra kat vizs glt, s sz re vet te, hogy a to js bl ki-
23
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
kelt f kk k ve tik az el s moz g ob jek tu mot, amit lt nak, s a k sb biek ben
nagy fo k ra gasz ko dst mu tat nak en nek ir ny ba. Ez az imprinting je len s ge,
ame lyet k sbb la bo ra t riu mi vizs g la tok is iga zol tak. A szen zi tv pe ri dus s a
spe ci lis ta pasz ta ls ko rai je len t s ge az j sz ltt v del mt szol gl ja. Ezek a je-
len s gek meger s tet tk azt a gya nt, hogy l tez het egy faj ta bio l giai meg ha t -
ro zott sg egy spe ci f kus kap cso lat kiala k t s ra.
Bowlby kon cep ci j nak ki bon ta ko z st Harlow h res vizs g la tai is se g tet -
tk, me lyek ben rhesusmaj mo kon de monst rl ta a meg ka pasz ko ds el sd le ges
sze re pt a k t ds kiala ku l s ban.
Bowlby meg ha t ro z sa sze rint a k t ds egy olyan tar ts r zel mi kap cso lat,
ame lyet az a vi sel ke d ses ten den cia jel le mez, hogy az egyn egy meg ha t ro zott
sze mly k zel s gt igyek szik elr ni s fenn tar ta ni, s ez legin kbb stressz ese tn
r v nye sl. Ez a je len sg tl mu tat az id s a tr di men zi jn, s alap ve ten r-
zel mi kap cso lat knt gon dol juk el.
Bowlby gy vl te, hogy a szo ci lis vi sel ke ds kiala ku l sa az em ber ese tn egy
sz t ns szo ci lis vi sel ke ds tl fgg, amit bioszocilis sz tn nek ne vez, s ar ra
pre desz ti nl ja a gyer me ket, hogy k t dst ala kt son ki az t gon do z sze m -
lyek kel. A k t dst eb ben az r te lem ben gy kell te kin te nnk, mint a tlls
szem pont j bl el sd le ges fon tos s g me cha niz must, mely a gon do z hoz va l
k zel sg fenn tar t st szol gl ja. Az evo l cis kr nye zet ben a ra ga do zk, az he-
zs s a cso port tl va l el sza ka ds ko moly ve szly for rs knt vol tak je len. A k -
t ds re va l haj la munk te ht bio l giai lag meg ha t ro zott, k t d si vi sel ke d -
snk pe dig fajspecifkusnak, azaz humnspecifkusnak te kin ten d, amely nek
bio l giai funk ci ja a biz ton sg s a v de lem biz to s t sa.
K t d si vi sel ke ds
A k ln b z k t d si vi sel ke d sek nek a ko rai let kor ban van a leg na gyobb je-
len t s ge, mert eb ben az let sza kasz ban a gyer mek csak az anya kz re m k d -
s vel k pes let ben ma rad ni. Ezrt az evo l ci so rn olyan vi sel ke d sek ala kul -
tak ki, ame lyek kel a gyer mek a kap cso lat fel v te l re, il let ve a kap cso lat
fenn tar t s ra tud ja ksz tet ni az any jt. De olyan vi sel ke ds for mi is van nak,
ame lyek kel ma ga tud ja az any val va l kap cso la tot meg te rem te ni. Jel z vi sel -
ke ds nek te kint jk a s rst, a mo solyt, a g gi cs lst, vg re haj t vi sel ke ds nek
pe dig a meg ka pasz ko dst s a k ve tst.
A k t d si vi sel ke ds fo ga lom tu laj don kp pen le fed min den olyan vi sel ke -
dst, mely nek cl ja a k t d si sze mly hez va l k zel sg fo ko z sa. Ezek a vi sel ke -
d sek egy gy ne ve zett k t d si vi sel ke d si rend szer be szer ve zd nek, amely ben
az egyes vi sel ke d si ele mek nl min dig fon to sabb ma g nak a rend szer nek a szer-
24
Inntsy-Pap Ju dit
ve z d se. Ez zel pr hu za mo san s er re v la szo l s kieg sz t jel leg gel m k dik
az any ban a gon do zi vi sel ke d si rend szer.
Vi sel ke d ses kont roll rend szer
Bowlby a k t dst fej lett sza b lyo z rend szer nek te kin ti, mely egyen slyt te remt
a gyer mek biz ton s gi szk sg le te s a vl to za tos ta nu l si ta pasz ta la tok ig nye
k ztt. Az anya a gyer mek sz m ra olyan biz ton s gi b zist je lent (ide lis eset-
ben), amely kiin du l si alap knt szol gl a kr nye zet fel fe de z s re, explorcijra.
Ez a vi sel ke d si kont roll rend szer Bowlby sze rint ha son lan m k dik, mint a
ter mosz tt, amely a h mr sk let sza b lyo z s ban vesz rszt. Ha tl nagy a gyer-
mek s a k t d si szemly k zt ti t vol sg, vagy a sze pa r ci tl hossz, ak kor a
rend szer ak ti v l dik, majd ha kiala kult a meg fe le l k zel sg, ak kor ak ti vi t sa
csk ken. Azt, hogy mi lyen in ger szk s ges a k t d si vi sel ke d si kont roll rend -
szer ak ti vi t s nak csk ke n s hez, meg sz n s hez, azt az ak ti vlt sg fo ka ha t -
roz za meg. Ma gas ak ti vi ts so rn szk s ges a kz vet len tes ti kon tak tus, mg ala-
cso nyabb ak ti vlt sg ese tn elg a k t d si sze mly je len l te. Az op ti m lis
t vol s got tbb kl s s bel s t nye z ha t roz za meg, vagy ese ten knt ezek
kom bi n ld hat nak is.
Kl s t nye zk le het nek:
ide gen hely,
ide gen sze mly,
hi deg,
a k t d si f gu r tl va l sze pa r ci.
Bel s t nye zk le het nek:
be teg sg,
f radt sg,
ne ga tv r zel mi l la pot.
A k t d si vi sel ke d si rend szer szo ros kap cso lat ban ll a f lel mi vi sel ke d si
rend szer rel. Ez lt ha t ab bl is, hogy az ijedt cse cse m min dig in ten z vebb k-
t d si vi sel ke dst mu tat. Ak t d si sze mly je len l t ben vi szont a f lel mi rend-
szer is ke vs b ak tv. Az explorcis vi sel ke d si rend szer szin tn szo ros, de pont
for d tott kap cso lat ban van a k t d si vi sel ke d si rend szer rel. Abiz ton s got ad
sze mly je len l t ben a gyer mek bt ran s fo ko za to san fe de zi fel a kr nye ze tt, a
sz lt biz ton s gi b zis knt hasz nl ja, ahon nan explorcira in dul. Ha vi szont
a k t d si rend szer ak ti v l dik, az explorci s a j tk te v keny sg csk ken. gy
25
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
a k t d si vi sel ke ds egy olyan kont roll rend szer l tal ve z relt szn d kos vi sel -
ke ds, amely a k t ds s az explorci k zt ti egyen slyt tart ja fenn.
Bel s mun ka mo dell
Bowlby el kp ze l se sze rint a gyer mek az el s v fo lya mn a ko rai kap cso la tai bl
s a gon do z val va l va ls ta pasz ta la tai bl el v r so kat, rep re zen t ci kat ala kt
ki, ame lye ket bel s mun ka mo del lek ki fe je zs sel il let. Ezek a mun ka mo del lek a
mlt ta pasz ta la tai alap jn szer ve zd nek, de a j v be ni m sok hoz kap cso l d
vi sel ke dst is ezek ir nyt jk.
A ta pasz ta la tok ko rai szer ve z d se nyo mn pt jk fel az nrl (szelf) al ko tott
mo del ln ket, a m sik rl al ko tott mo del ln ket, s a szl-szelf did ta pasz ta la -
tai alap jn az n s a m sik l ta l nos kap cso la ti mo dellt is gy ala kt juk ki.
Bowlby hit te, hogy amit meg ta nu lunk a sz lgyer mek k t d si kap cso lat
kon tex tu s ban, az ge ne ra li z l dik bi zo nyos t pu s ms kap cso la taink ra.
Egy gye rek, aki t mo ga t sz li b ns md ban r sze sl, va l sz n st he ten
m sok rl kiala k tott rep re zen t cii ban m so kat is vlaszksznek s se g t -
ksz nek rep re zen tl, aho gyan a sa jt szelfjt is gon dos ko ds ra s elis me rs re
ml t nak t li meg. Ezek a gye re kek biz ton s gos k t d si rep re zen t ci kat ala-
k ta nak ki, s haj la mo sab bak az j ta pasz ta la tok hoz is ma ga biz to sab ban s n bi -
za lom mal k ze l te ni. Azok a gye re kek vi szont, akik visszauta s tst, el ha nya go -
lst vagy inkonzisztens b ns m dot ta pasz tal tak meg, va l sz n leg bi zony ta lan
k t d si rep re zen t ci kat ala k ta nak ki. Ezek a gye re kek j em be rek kel s szi tu-
cik kal ta ll koz va se bez he tb bek, mert s rlt a bi zal muk, hogy ezek ben a hely-
ze tek ben szen zi tv v laszt kap nak-e majd (JacobsenHofman 1997).
A k t ds ben mu tat ko z egy ni k lnb s gek m r se
A gyer me ki k t ds egy ni k lnb s gei nek fel t r sa Mary Ainsworth mun ks -
s g val kez d dtt. Ainsworth 1954-ben Kam pa l ba uta zott, s hosszabb idn t
ta nul m nyoz ta az ott lk k ztt az anyagye rek kap cso lat sa jt s gait. K sbb,
1961-ben mun ka tr sai val Baltimorban vg zett csa l dok ott ho n ban meg f gye -
l se ket, mely nek so rn sz le ts tl egy ves ko rig k vet tk az anyacse cse m p -
rok vi sel ke d st. Ha vi rend sze res sg gel l to gat tk a csa l do kat, ahol meg k ze l -
t leg csa l don knt 72 rt tl tt tek el. E meg f gye l sek nyo mn kiala k tot tak
egy md szert, amely Ide gen hely zet n ven vlt az egsz vi l gon is mert t a pszi-
cho l gu sok k r ben (Ainsworth s mtsai 1978).
Ez egy sz les kr ben al kal ma zott el j rs, mely al kal mas ar ra, hogy 1218 h-
na pos kor ban a gyer mek s el sd le ges gon do z ja k zt ti k t d si kap cso lat
min t za tt fel mr je. La bo ra t riu mi vizs g lat, mely nek cl ja, hogy olyan k rl -
26
Inntsy-Pap Ju dit
mnyt te remt sen, mely ben a gyer mek a k t d si sze mly hez va l k zel sg ke re -
s s nek s explorcijnak egyen s lya meg ra gad ha t stressz kel t szi tu ci ban.
Fo ko za to san emel ke d ers s g stressz hely ze tet hoz nak lt re, amely a k vet ke -
z kom po nen sek bl ll: ide gen kr nye zet < ide gen sze mly < any tl va l sze-
pa r ci < tel jes egye dl lt.
Az emel ke d fe szlt sg m k ds be hoz za a gyer mek k t d si vi sel ke d si
rend sze rt, s ezl tal meg f gyel he t v v lik, ho gyan hasz nl ja a gyer mek a k t -
d si sze mlyt a stresszel va l meg kz ds ben.
Az el j rs a k vet ke z epi z dok bl ll:
1. Az anyt s a gyer me ket be ve ze tik egy j t kok kal te li szo b ba (1 perc).
2. Az anya s a gyer mek egye dl van a szo b ban (3 perc).
3. Be jn egy ide gen sze mly, aki be szl get az any val, s pr bl be kap cso -
ld ni a gyer mek j t k ba (3 perc).
4. Az anya ki megy a szo b bl, s az ide gen nel hagy ja a gyer me ket (3 perc).
5. (El s sze pa r ci.)
6. Az anya vissza tr, az ide gen csend ben t vo zik (3 perc).
7. (Az el s j raegye s ls.)
8. Az anya egye dl hagy ja a gyer me ket a szo b ban (3 perc).
9. (M so dik sze pa r ci).
10. Az ide gen vissza tr a szo b ba, ha szk s ges, vi gasz tal ja a gyer me ket
(3 perc).
11. Az anya vissza tr, az ide gen csend ben t vo zik (3 perc).
12. (M so dik j raegye s ls.)
A vi sel ke d ses v la szo kat az epi z dok so rn rsz le te sen k dol jk. A leg tbb
in for m cit az anyagye rek kap cso lat ra vo nat ko zan a kt j ra ta ll ko z si epi-
zd ad ja sz munk ra. A md szer kiala k t st vg z ku ta tk gy v lik, s a ta-
pasz ta lat is azt mu tat ja, hogy az anya vissza t r se kor mu ta tott k zel sg ke re ss
mr t ke s md ja tk r zi legin kbb az anyagye rek k t ds mi n s gt.
A k vet ke zk ben a k ln b z k t d si min t za tok ismertetsvel foly ta tom
a k t ds el m let be mu ta t st.
Szer ve zett k t d si min t za tot mu ta t cso por tok
Biz ton s go san k t dk (B cso port)
Ide gen hely zet:
Az anya je len l t ben ezek a gye re kek nyu god tak, fel fe de zte v keny s get foly tat -
nak. Be le m lyed nek a j tk ba, az anyt mintegy biz ton s gos b zis knt hasz nl -
27
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
jk, ahon nan explorcira in dul nak. Az ide gen meg je le n s re jl rea gl nak.
Any juk t vol l t ben azon ban a j tk te v keny s gk ab ba ma rad, nyug ta lan n
vl nak, s az ide gen sze mly nem tud ja ket meg vi gasz tal ni. Az anya vissza tr te -
kor rl nek, s knnyen megnyugodnak, majd foly tat jk az explorcit.
A k t d si vi sel ke ds s az explorcis vi sel ke ds k ztt egyen sly van, s
ezt az egyen slyt a k t d si sze mly elr he t s ge s a hely zet ide gen s ge ha t -
roz za meg.
Ott ho ni meg f gye l sek:
A biz ton s go san k t d gye re kek ese t ben az ott ho ni meg f gye l sek nagy anyai
r z keny s get mu tat tak. Ezek az anyk fo g ko nyak vol tak cse cse m jk jel z sei -
re s kom mu ni k ci j ra egyarnt. Gyor san s meg fe le len rea gl tak a gye rek s-
r s ra, gyen g den, va to san rin tet tk meg ket. Ez az adek vt s kie gyen s lyo -
zott rea g ls a gyer mek jel z sei re a cse cse m re va l ko rai r han go l dst jel zi.
Ke vs szo ron gs, il let ve dh volt lt ha t a gye re ke ken, s bi zony ta la nul k t d
tr saik nl job ban ke zel he tk vol tak a min den na pi szi tu cik ban.
(Az ame ri kai k zp osz tly gye re kei nek 60%-t so rol jk ide.)
Bi zony ta la nul k t dk
Bi zony ta lan/el ke r l (Acso port)
Ide gen hely zet:
A k sr le ti szo b ban ezek a gye re kek gy vi sel ked tek, mint ha any juk ott sem lett
vol na, az explorci, azaz a kr nye zet fel fe de z se hang s lyo sabb, mint a k t d -
si vi sel ke ds. Az anya t vo z s ra gyak ran sem mi lyen vi sel ke d ses reak cit nem
ad nak, ha mgis sr nak, az ide gen ha t ko nyan meg tud ja vi gasz tal ni ket. j ra -
ta ll ko zs kor leg tbb szr vagy nem vesz nek tu do mst, vagy pe dig vi sel ke d -
sk ben el ke r lik any ju kat. Lt sz lag jl vi se lik a stresszl mnyt, de a f zio l giai
mu ta tik ar rl rul kod nak (szv rit mus, kortizolszint emel ke dik), hogy ezek a
gye re kek is ak tv szo ron gst l nek t a sze pa r cis epi zd so rn, st mg az epi-
zd be fe je z d se utn is.
Ott ho ni meg f gye l sek:
Az el ke r l vi sel ke dst mu ta t gye re kek any ja leg tbb szr kel le met len nek ta ll -
ta a tes ti rint ke zst, gy haj la mo sak vol tak visszauta s ta ni a gye rek tes tik zel sg
ke re s st, ra gasz ko d st.
A gyer mek r sz rl az el ke r l vi sel ke dst, a fo ko zott explorcit gy r tel -
mez het jk, mint egy al kal maz ko dst a sz l k vet ke ze te sen eluta s t vi sel ke d -
s hez.
(Az ame ri kai k zp osz tly gye re kei nek 25%-t so rol jk ide.)
28
Inntsy-Pap Ju dit
Bi zony ta lan am bi va lens/el lenl l (Ccso port)
Ide gen hely zet:
A szo b ba l ps kor mr szo ron g nak s ijedt nek lt sza nak, s nem t voz nak el
az anya k ze l bl. Vi sel ke d sk ter m sze tes egyen s lya meg vl to zik, nem in-
dul nak az j tr gyak fel fe de z s re, ha nem csak az any hoz va l k t d si vi sel ke -
ds do mi nl. A sze pa r ci, azaz any juk t vo z sa tel je sen fel dl ja ket, ami utn
a sz l vissza t r se sem hoz za meg a vrt meg nyug vst. Avi sel ke d s ket egy r-
de kes ket ts sg jel lem zi, mi sze rint j ra s j ra ke re sik k zel s gt, mgis el lenll -
nak, mi kor any juk vi gasz tal ni pr bl ja ket. Az anya vissza tr te utn nem t vo -
lod nak el t le, ha nem ag go dal ma san r zik any ju kat, s nem men nek jt sza ni
az j j t kok kal. A k t d si vi sel ke ds az egsz vizs g lat alatt el tr ben van az
explorcival szem ben.
Ott ho ni meg f gye l sek:
Az am bi va lens/el lenl l gye re kek anyi nak vi sel ke d se gye re keik kel szem ben
ki sz mt ha tat lan, j sol ha tat lan volt. Ezek az anyk r z ket le nek vol tak gye re kk
jel z sei re s kom mu ni k ci j ra. Meg nyil v nu l saik ban gyak ran tet ten r he t
volt a gyer mek au to n mi j nak gt l sa. Ates ti kon tak tust nem uta s tot tk el, de
az egyt tes in terak ciik kie gyen s lyo zat la nok vol tak, lt szott, hogy az anya vi-
sel ke d s bl hiny zik a gye rek re va l r han go l ds szn d ka.
A gyer mek r sz rl ezt a dependens, ta pa ds vi sel ke dst gy r tel mez het -
jk, mely ar ra szol gl, hogy ma g ra von ja az egyb knt nem k vet ke ze tes sz l
f gyel mt.
(Az ame ri kai k zp osz tly gye re kei nek 15%-a so rol ha t ide.)
Szer ve zett k t d si min t za tot nem mu ta t cso port
Sztes/za vart kap cso la ti min t zat (dezor ga ni zlt/dezorien tlt) (D csoport)
Ide gen hely zet:
A vizs g lat nagy r sze alatt gy vi sel ked nek, ami alap jn a h rom ko rb ban is-
mer te tett szer ve zett k t d si min t zat va la me lyi k be be so rol ha tk len n nek, de
az adott ka te g ri hoz so ro lst mgis meg kr d je le zi az, hogy vizs g la ti szi tu -
ci alatt vi sel ke d si stra t gi juk, ha r vid id re is, de sszeom lik. Ezek nl a
gye re kek nl a cso port juk nak meg fe le l szer ve zett vi sel ke d ses min t zat jel leg -
ze tes s gei mel lett, s azon tl meg f gyel he tk bi zo nyos jel leg ze tes dezor ga ni z -
ci ra uta l je gyek is. Ilyen je gyek: egy ms utn, il let ve egy id ben meg je le n,
egy ms nak el lentmon d vi sel ke dsmin t za tok, az r ze lem ki fe je z sek nek a nem
meg fe le l sze mly re va l ir ny t sa, szte reo tip moz g sok s bi zarr test hely ze tek,
29
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
a moz du la tok, il let ve ki fe je z moz g sok le las su l sa, le fa gy sa. Ezek a sz l tl
va l f le lem, vagyis a dezor ga ni z ci nylt je lei, ame lyek a ka te g ri ba va l be-
so ro ls alap jt k pe zik.
Main s So lo mon (1990) r ta le ezt a ne gye dik cso por tot, s a k vet ke z jel-
lem z ket ren del te hoz z:
1. A vi sel ke ds az idi szek ven cik k ve t s ben za vart, pl. in ten zv el ke r -
lst in ten zv k zel sg ke re ss k vet.
2. Sok szor egyide j leg el len t tes vi sel ke ds min t za tok je len nek meg, pl. el-
for d tott fej jel k ze le dik a sz l hz.
3. Gyak ran in di rekt moz g sok s arc ki fe je z sek, szte reo tip moz g sok je len -
nek meg a vi sel ke ds ben.
4. A gyer mek vi sel ke d s ben felis mer he tk a za var, il let ve a gon do z tl va l
f le lem je gyei.
5. Vi sel ke d si csnd je len het meg, azaz a vi sel ke ds el hal kul, lell, meg der -
med.
(Az ame ri kai k zp osz tly gye re kei nek 10%-t so rol jk ide.)
Az ilyen k t d s gye re kek nek nincs ko he rens stra t gi ja a sze pa r ci ra s
j raegye s ls re.
Azrt za vart a vi sel ke d sk, mert sz t n sen ke re sik a k t d si sze mly k-
zel s gt, de mi vel a sze mly f le lem kel t (l ta l ban bn tal ma z vagy el ha nya go -
l), en nek k vet kez t ben sok szor rt he tet len n s inkonzisztenss v lik a vi sel -
ke ds, ame lyet kt r tel m vl t sok jel le mez nek. Mi vel az anya a f le lem
ki vl t ja, aki egy ben a k t ds tr gya is, le he tet len hely zet ll el, mi sze rint a
gyer mek nek a fe nye ge t ell a fe nye ge t hz kel le ne me ne kl nie. Ezl tal nem je-
lent megol dst a k t d si vi sel ke ds in ten zi t s nak se a n ve l se, se a csk ken -
t se. gy le he tet len n v lik a biz ton sg r zet tl se a k t d si sze mly ir ny ba,
ami pe dig a k t d si rend szer nek bio l giai lag megala po zott funk ci ja len ne
(Main 1995).
A SZ LI PE DA G GIA, A NE VE L SI ST LUS
HA T SA A FEJ L DS RE
A sz l a gyer mek le t ben ne ve li mo dell knt is je len van, gy az a kr ds, hogy
mi lyen ne ve l si st lus men tn jel le mez he t a sz l ma ga tar t sa, s az, hogy ho-
gyan hat, mi knt va l sul ez meg a min den na pi let ben, k l n sen fon tos a tr-
gyalt t mnk, a gyer mek sze m lyi sg fej l d se szem pont j bl.
A sz li ne ve l si st lus a k vet ke z vizs g la ti prob l mk ra ter jed ki:
A sz l s a gyer mek k zt ti r zel mi kap cso lat.
A sz l l tal al kal ma zott ne ve l si el j r sok.
A sz l ne ve l si el vei s n ze tei.
A sz li ne ve l si st lus ta nul m nyo z sa kor azon ban a k ln b z el m le ti
irny za tok k ln b z t nye zk re he lyez tk a hang slyt.
Azok a ku ta tk, akik pszi cho di na mi kus szem l let tel gon dol kod tak, a sz l s
a gyer mek k ztt l v r zel mi kap cso lat ra fkuszltak, s gy gon dol tk, hogy
az r zel mi kap cso lat ban meg l v k ln b z s ge krt a sz li at ti t dk ben l v
k ln b z s gek fe le l sek, gy ku ta t saik ban nem a sz li vi sel ke dst, ha nem a
sz li at ti t d ket vizs gl tk.
A ta nu ls el m le ti meg k ze l ts h vei ki fe je zet ten a sz li vi sel ke ds min t za -
tt vizs gl tk ab bl a meg fon to ls bl, hogy ez te rem ti meg a fel n vek v gyer-
mek sz m ra a ta nu l si kr nye ze tet (Oroszn Perger M ni ka 2002).
Oroszn Perger M ni ka (2002) ssze fog la l s ban a k vet ke z mo del le ket is-
mer te ti:
Schaefer mo dell je, ahol a ne ve l si st lus kt di men zi ba szer ve z dik:
1. au to n miakont roll,
2. sz li sze re tet-gy l let.
Becker mo dell je, aki ugyaneze ket a di men zi kat r zel mi me leg sghi deg -
sg s kor l to zsen ge d keny sg nek ne ve zi.
31
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
Ranschburg mo dell je vi szont a kt di men zi alap jn ngy k ln b z ne ve -
l si st lust k l nt el:
1. me leg en ge d keny
Olyan ne ve l si at ti td, amely ben a sz l sze re tet tel for dul gyer me ke fe l,
s igyek szik a le he t leg ke vs b kor l toz ni. Az, hogy mi a k ve tel mny, k -
zs kon szen zus alap jn dl el. A sz l meg k vn ja bi zo nyos sza b lyok be-
tar t st s al kal ma z st, de ezek a sza b lyok nem tl szi go rk s me re vek.
Avi lg fe l va l po zi tv oda for du lst ered m nyez.
2. me leg kor l to z
Ez az at ti td az agyon sze re t, de a vi sel ke dst nagy mr tk ben kont rol l -
l sz lk re jel lem z. Ezek a gye re kek na gyon jl ne vel tek, de sok szor szo-
ron gak, s vi sel ke d sk nagy mr tk ben konform m don szer ve z dik.
3. hi deg en ge d keny
Az el ha nya go l ne ve ls je le nik meg eb ben a di men zi ban. Asz l r sz rl
nem jel lem z a sze re tet meg nyil v nu l sa, eluta st ja a gye rek kap cso l d si
ig nyt. Ez a sz li eluta s ts s nem t r dm sg gyak ran ered m nye zi a
gye rek ben a kont rollnl k li sg kiala ku l st, ami az an ti szo ci lis ma ga tar -
ts fe l so dor ja.
4. hi deg kor l to z
A sz li eluta s ts eb ben az eset ben rej tett, tl zott kor l to zs ban nyil v nul
meg, ami a gyer mek egy ni s g nek kiala ku l st g tol ja. Azok a gyer me -
kek, aki ilyen lg kr ben n nek fel, a ma gas kont roll s az r zel mi hidegsg
k vet kez t ben gyak ran gt l so sak, nr t ke l si za va raik ala kul nak ki.
Szl s s ges eset ben n gyil kos s gi ve sz lyez te tett sg is fennll hat.
Dia na Baumrind meg k ze l t se
Ta ln a leg np sze rbb s legala po sab ban ki dol go zott, azon tl em pi ri ku -
san is al t masz tott el m let Dia na Baumrind meg k ze l t se. Ez a ku ta ts
tbb md szert s tbb hely sznt is be vont a vizs g la tok ba. Egy rszt a ki-
kp zett meg f gye lk a csa l dok ott ho n ba l to gat tak el, ahol is a csa l di in-
terak ci kat k vet tk nyo mon a va cso ra kez de t tl a gye rek le fek te t sig.
In ter j kat is k sz tet tek a sz lk kel egytt, s k ln-k ln is, ame lyek a
gyer mek ne ve l si el vek rl s szo k sok rl szl tak. Ms rszt pe dig a ki kp -
zett meg f gye l ket vo d ba is ki kld tk, hogy je gyez zk le s r t kel jk a
gyer me kek vi sel ke d st meg szo kott te v keny s geik alatt. Az vo d ban a
meg f gye lk egy 72 t telt tar tal ma z sk ln r t kel tk a gye re ke ket. At te -
32
Inntsy-Pap Ju dit
lek kor re l cii alap jn 7 el len tt p ron ala pu l di men zit si ke rlt azo no s -
ta ni, ami az vo dai vi sel ke dst kp vi se li. Ezek a di men zik: 1. El len s ges
ba rt s gos; 2. El lenl legytt m k d; 3. Ha tal mas ko den ge d keny;
4. Ural ko dal za tos; 5. Cl tu da toscl ta lan; 6. Tel je st mny orien tlt
nem tel je st mny orien tlt; 7. n l lbe fo ly sol ha t.
Azt vizs gl tk, hogy mi lyen sz li ne ve l si st lus mi lyen vo dai vi sel ke -
dst ered m nyez. Az ered m nyek alap jn h rom sz li vi sel ke ds min t -
za tot k l n tet tek el, ame lyek hez jel leg ze tes vo dai vi sel ke ds md tr sult.
Te kin tly el v st lus
Ez egy na gyon szi go r ne ve l si st lus, amely ben a ha gyo m nyos nor mk ad jk a
ne ve ls alap el veit. Ahang sly a ne ve li te kin tly tisz te le tn s az en ge del mes s -
gen van. Anor m tl va l el t r vi sel ke ds ese tn sz ve sen s gyak ran bn tet nek.
Ezek nek a gye re kek nek az vo dai vi sel ke d se egy ki csit g tolt, ke ve seb bet
kez de m nyez nek, gyak ran ke r lik a szo ci lis kon tak tust, ke vs b spontnak, s
idn knt az r dek l ds hi nya is tet ten r he t.
Ir ny t ne ve li st lus
A leg fon to sabb kiin du l pont a ne ve ls ben az, hogy a sz lk s a gyer me kek jo -
gai egyen lk, de az el v r sok egyr tel mek a gyer mek fe l. Rit kn al kal maz nak
bn te tst, az n l l vi sel ke dst sz tn zik. A sza b lyo kat sz ve sen el ma gya rz -
zk, s adott eset ben meg is vi tat jk. Agyer mek n z pont ja l nye ges a dn t sek
meg ho za ta l ban.
Az vo dai vi sel ke ds ben az gy ne velt gye re kek az elb bi cso port nl na gyobb
n l l s got mu tat nak, s bt rab bak is k ln b z szo ci lis hely ze tek ben. A sza -
b lyok sz lk l tal tr t n fo lya ma tos ma gya r za ta se g ti a szo ci lis beil lesz ke -
dst.
En ge d keny st lus
Az ilyen ne ve l si st lust kp vi se l sz lk tl zott sza bad s got biz to s ta nak a gyer-
me kk nek, amellyel az nem tud min dig mit kez de ni. Ke vs a kont roll s a sza-
bly, a sz lk ab ban hisz nek, hogy a gyer mek nek a sa jt ta pasz ta la tain ke resz tl
kell ta nul ni. Am sik kt ne ve l si st lus sal szem ben itt ke ve sebb az el v rs a gye-
rek kel szem ben.
vo dai vi sel ke d sk ben ezek a gye rek ret le nek, ne he zen tud nak in du la tai -
kon ural kod ni. A dol go krt va l fe le ls sg vl la ls s az n l l sg is csor bt
szen ved.
33
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
Ren ge teg vizs g lat sz le tett Baumrind ne ve l si ti po l gi j bl kiin dul va.
Ezek alap jn el mond ha t, hogy a fk ke vs b jl br jk a te kin tly el v ne ve lst,
mint a l nyok. Ate kin tly el ven ne velt fk nl a ha rag ki fe je z se s a te kin tllyel
szem be ni el lenl ls gya ko ri volt. Hossz t von az vo d tl a k zp is ko lig vizs-
gl va, az ir ny t ne ve l si st lus el nyei r v nye sl nek az is ko lai tel je st mny s a
tr sas ksz s gek vo nat ko z s ban. (A ti po l gia rsz le tes ler st lsd ColeCole
2006.)
Maccoby s Mar tin kt di men zis mo dell je
Maccoby s Mar tin a sz li vi sel ke ds min tk in terak cis elem z se kor
szin tn kt di men zit k l n tet tek el. E kt di men zis osz t lyo zs sze rint a
sz li kor l to zs mr t ke, il let ve a sz li r ze lem ala ku l sa a mrv ad a
sz li ne ve l si st lus ala ku l sa kor.
1. Di men zi a sz li kor l to zs mr t kt je l li meg, azaz azt a kr dst
fe sze ge ti, hogy mi lyen mr t k sza bad s got vagy au to n mit biz to st a
sz l a gyer mek sz m ra. Eb bl a szem pont bl a sz l le het 1. pa ran -
cso l, kontrolll, il let ve 2. nemk ve te l, ke vs s kor l to z.
2. Di men zi a sz l gyer me k hez f z d r zel mi vi szo nyt ra gad ja
meg, amely nek szl s s ges t pu sai az 1. el fo ga d, r z keny, gyermekkz-
pont s az 2. eluta s t, r z ket len, szlkzpont.
Ha a ma gas kont roll r z keny sg gel p ro sul, ak kor ir ny t sz li
ma ga tar ts sal van dol gunk, amely kl cs ns kt ir ny kom mu ni k -
ci ra pt.
Ha a ma gas kont roll eluta s t, r z ket len szlkzpont r zel mi vi-
szo nyu ls sal p ro sul, ak kor te kin tly el v, ha tal mt r v nye s t ne-
ve l si st lus ala kul ki.
Ha a kont roll ala csony szin t s az r zel mi vi szo nyu ls el fo ga d, r-
z keny, gyermekkzpont, ak kor el n z ne ve l si st lus va l sul meg.
Ha az ala csony szin t kont roll eluta s t, r z ket len, szlkzpont
vi szo nyu ls sal jr egytt, ak kor gond at lan, el ha nya go l, k zm bs
s r dek te len ne ve l si st lus ala kul ki (MaccobyMar tin 1983, id zi
ColeCole 2006).
Maccoby s Mar tin az r z keny sg di men zi ja alatt nem a gyer mek
min den tl fg get len r zel mi el fo ga d st r ti, ha nem ki fe je zet ten a gyer-
mek jel z sei re va l r z keny sg re s an nak f gye lem be v te l re utal. gy az
ezen az ala pon szer ve z d r z keny sg mr t ke alap jn k ln bz te ti meg
a gyermekkzpont s a szlkzpont ne ve l si st lust (Oroszn Perger
M ni ka 2002).
ERIKSON PSZI CHO SZO CI LIS FEJ L DS EL M LE TE
A dn szr ma z s Eric Erikson (19021994) egy ssze tett fej l ds mo dellt ala k -
tott ki, mely ben a pszi choana li ti kus te ria ha gyo m nyos el kp ze l s re pt ve,
azon tl lp ve s azt kieg szt ve a sze m lyi sg ala ku l s ra ha t szo ci lis t nye z -
ket hang s lyoz ta az let hosszig tar t fej l ds kon cep ci j nak ke re tein be ll.
A fej l dst egy meg nem sza ka d fo lya mat knt kp zel te el, amely tes ti s lel ki
r te lem ben is a sz le ts tl eg szen a ha l lig tart. Ez a kon cep ci na gyon j sze r
volt a ma ga ko r ban, ugyanis a leg tbb szer z az em be ri fej l ds l nye gi as pek -
tu sa alatt a sz le ts tl a ser d l kor v gig tar t id sza kot je ll te meg. Erikson az
em be ri le tet op ti m lis eset ben egy na gyon po zi tv s el re mu ta t fo lya mat -
knt kp zel te el, amely ma g ban rej ti a fo lya ma tos vl to zs s a gya ra po ds le he -
t s gt. Az em be ri let cik lu st sza ka szok ban je le n tet te meg (pszi cho szo ci lis
st diu mok), mely ben az egyn nek k ln b z prob l m kat kell megol da nia.
Ugyangy, ahogy a test s a kog ni tv m k d sek vl to z son men nek ke resz tl a
fej l ds so rn, gy vl toz nak meg azok a prob l mk is, ame lye ket az em be rek -
nek az le tk so rn meg kell ol da ni. Min den let sza kasz nak egy sa j tos prob l -
m ja van, ame lyet kr zis knt de f nil. Ezek a pszi cho szo ci lis kr zi sek a fej l -
ds ter m sze tes ve le j ri, ame lye ket gy kell te kin te ni, mint az adott let kor ra
jel lem z sa j tos konfik tus hely ze te ket. Ezek nek a kr zi sek nek a megol d sa, ki-
me ne te le, azaz ho gyan is si ke rlt meg bir kz ni a sza kasz ban elnk buk ka n
t pu sos let prob l m val, dn ten be fo ly sol ja a k vet ke z let sza ka szok ala ku -
l st. A kr zis op ti m lis megol d sa n ve ke d si le he t s get gr, de a s r ls le-
he t s gt is ma g ban rej ti.
A fej l d si sza ka szok egy ms ra pl nek, s az epigenetikus elv sze rint m-
kd nek, azaz a fej l ds el re meg ha t ro zott sor rend j ben k ve tik egy mst. Ezt a
a sor ren det sem tug ra ni, sem fel cse rl ni nem le het.
Az adott kr zis si ke res megol d sa biz to st ja, hogy az egyn fel k szl hes sen
a so ron k vet ke z jabb pszi cho szo ci lis prob l m ra. A k ln b z let sza -
kaszok ban nem csak felada tok kal szem be s lnk, de pszi chs s szo ci lis r te -
lem ben is jabb let ta pasz ta la tok ra te sznk szert. Mi vel a sza ka szok egy ms ra
pl nek, gy az el z st diu mok sa j tos s egy ni min t za tot mu ta t megol ds -
md jai be fo ly sol jk az egyn k vet ke z sza ka szok ban tr t n m k ds md-
jt az adott let feladat tal kap cso lat ban. Erikson sze rint azon ban az egyes let-
sza ka szok ban fel buk ka n konfik tu so kat vagy kr zi se ket nem le het egsz ht ra -
35
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
l v le tnk re vo nat ko zan tel jes sg gel megol da ni. Hi ba old juk meg az adott
konfik tust s rnk el si ke re sen az adott st dium ban egy pszi cho l giai mi n -
s get, k ln b z for m ban s in ten zi ts ban fel buk kan va j ra s j ra ta ll koz -
ha tunk ve le.
Az Erikson l tal lert kr zi sek a ko rb bi fe je zet ben mr em l tett gy ne ve zett
nor ma tv t me ne tek vagy kr zi sek cso port j ba tar toz nak, ame lyek re jel lem z,
hogy l ta l no sak, vr ha tk s an ti ci pl ha tk. Meg kell k ln bz tet ni ket az
gy ne ve zett akcidentlis kr zi sek tl, ame lyek v rat lan ese m nyek hez k td nek;
nem le het ket ki sz m ta ni.
A k vet ke zk ben az Erikson-fle 8 pszi cho szo ci lis sza kaszt fej te nm ki,
ame lyek so rn az egyes let sza ka szok nor ma tv kr zi sei je le n td nek meg.
1. Cse cse m kor (1 v) Bi za lom vs. bi zal mat lan sg
A cse cse m nek az let el s esz ten de j ben meg kell ta nul nia bz ni m sok ban. Az
let sza kasz alap ve t kr zi se az, hogy a bi za lom vagy a bi zal mat lan sg l la po ta
ural ja majd a gyer mek lel ki l la po tt. A bi za lom azon a gon do z si fo lya ma ton
ke resz tl fej l dik, aho gyan a gyer mek alap ve t ig nyeit rend sze re sen s fo lya -
ma to san kiel g tik. Aleg ko rb bi id szak ban az anya kz ve t ti a gyer mek sz m -
ra a vi l got, gy kulcs sze re pet vl lal a gye rek ko rai sze m lyi s g nek fej l d s ben
s a vi lg hoz s m sok hoz va l op ti miz mu s nak, bi zal m nak a kiala ku l s ban.
Ha e kor szak ban a bi za lom r z se ural ja alap ve ten a gyer mek r zs vi l gt, ak -
kor a re mny re va l k pes s ge is meger s dik.
A rend sze res gon do zs, gon dos ko ds hi nyos, meg bz ha tat lan s el re je lez -
he tet len volta mel lett a bi zony ta lan sg, az el ha nya golt sg s re mny te len sg r-
z se je lent ke zik. Ez a vi lg hoz va l vi szo nyu ls k sbb sem vl to zik alap ve ten,
ne he zen tud majd m sok ban fel tt le nl meg bz ni, s ez in ti mebb em be ri kap-
cso la tai nak kiala k t st s fenn tar t st is je len t sen meg za var ja. Az let ko rai
sza ka sz ban a meg bz ha tat lan s ki sz mt ha tat lan gon dos ko ds k vet kez t ben
lt re jtt alap ve t bi zal mat lan sg a k sb bi vek ben ne he zen kor ri gl ha t.
2. Kis gyer mek kor (23 v) Au to n mia vs. kt sg be ess
Ez a sza kasz a m so dikhar ma dik let v re ter jed ki. Eb ben az let kor ban a gyer-
me kek tes ti fej l d se olyan st dium ba lp, hogy egy re in kbb el lenr zst k pes
gya ko rol ni a sa jt cse le ke de tei fe lett, le he t v v lik az izom m k ds aka rat la gos
ir ny t sa. Asza kasz prob l m ja s egy ben felada ta is a sa jt cse lek v sei vel kap-
cso la tos au to n mia r z s nek kiala k t sa. Az ez zel el len t tes ta pasz ta lat az n-
ma gunk cse le ke de tei vel kap cso la tos k tely s sz gyen r z st rej ti ma g ban.
36
Inntsy-Pap Ju dit
Erikson eb ben az let sza kasz ban Freud hoz ha son lan kiemelt je len t s g -
nek lt ja a szo ba tisz ta sg ra va l szok ta tst. Az au to n mia kiala k t s ra s gya-
kor l s ra j md az r ts fe let ti kont roll meg szer z se s ir ny t sa. A sa jt test
fe let ti biz ton s gos kont roll az n kont roll r ze tt biz to st ja a gyer mek sz m ra,
amely n bi za lom mal tl ti el. Ez az r zs azon ban nem csak a szo ba tisz ta sg ala-
ku l sa r vn fej l dik, ha nem a min den na pi let sa j tos ese m nyei kap csn is.
A moz gs fej l d se so rn a gyer mek eltt l l tr ki t gul, egy re tb bet fog lal ko -
zik a kr nye zet ese m nyei vel s tr gyai val. Ha kr nye ze t ben va l n l l cse le -
ke de tei rm mel s fel fe de zs sel jr nak, ak kor meger s dik a gyer mek ben az
au to n mia s a kom pe ten cia r z se. Si ke res al kal maz ko ds ese tn az aka rat n-
minsge ala kul ki.
Ha vi szont l lan dan meg g tol jk, aka d lyoz zk, ki g nyol jk s b rl jk,
ak kor sa jt r t keit s ha t kony s gt fog ja a gyer mek kt sg be von ni, a sz gyen
s a k tely r z se fog ja k noz ni. Cse lek v sei ben vissza fo gott, tr sas kap cso la tai -
ban pe dig vissza h z d lesz.
3. vodskor (36 v) Kez de m nye zs vs. bn tu dat
A har ma dikha to dik v ide j re esik ez a sza kasz, amely nagy j bl az vodskor-
nak fe lel meg. Ez a pe ri dus a freu di fal li kus sza kasszal esik egy be, ami kor is
Freud sze rint az el len ke z ne m sz l vel kap cso la tos sze xu lis k vn csi sg s
fan t zik miatt ala kul ki el s sor ban a bn tu dat r ze te. Erikson a kez de m nye zs
s bn tu dat jelensgkrt sz le seb ben r tel me zi, a f zi kai s szo ci lis kr nye zet
ese m nyei re egyarnt vo nat koz tat ja.
A gyer mek egy re n l lbb, fg get le nebb lesz. Ers a vgy ben ne a kez de m -
nye zs re, sok n l l ak cit ter vez s hajt vg re, amely f knt a j tk ban nyil v -
nul meg, de a kr nye zet leg k ln b zbb tr gyai s azok m k d se is r dek l d -
s nek k zp pont j ban ll nak. Az n l l sg s a kez de m nye zs l tal ala kul ki a
szn dk n-minsge. A k vn csi sg s a vgy, hogy ha tst gya ko rol jon kr nye -
ze t re, idn knt olyan ers tud len ni, hogy az bn te ts be vagy hely te le n ts be
tor kol lik. Ha ez tl er sen s na gyon gyak ran je len van a ne ve l si kr nye zet ben,
ak kor a gyer mek csk ken te ni fog ja kez de m nye z si k sr le teit, vissza h z dik s
n l l cse le ke de teit bn tu dat fog ja k sr ni. Ha vi szont meg ta nul nak kez de m -
nyez ni, n l lan cse le ked ni s sa jt tel je st m nyk nek rl ni, ak kor a k sb -
biek ben is bt rak lesz nek majd v gyaik meg ha t ro zs ban s cl jaik elr s ben.
4. Is ko ls kor (611 v) Tel je st mny vs. ki sebb ren d sg
Az is ko ls kor ral kez d dik ez a sza kasz, s nagy j bl a ser d l kor ele jig tart. Ez
a freu di ltenciakor ide j nek fe lel meg. Altencia-id szak nak meg fe le len a ne -
37
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
mi fe szlt s gek albb hagy nak, a n vek v gyer mek f gyel mt j tr sas kr nye ze -
te, az is ko la vi l ga k ti le. Az is ko l ba va l beil lesz ke ds s leg f kp pen az ot ta ni
helyt l ls s tel je st mny mi n s ge, ami meg ha t ro z az nr t ke l se szem-
pont j bl. Eb ben az let sza kasz ban is meg ma rad a gyer mek ben a vgy, hogy ha-
tst gya ko rol jon a kr nye ze t re, de ezt mos tan ra mr olyan for m ban kell ten-
nie, ahogy ezt m sok meg k vn jk s el vr jk. Fi gye lem be kell ven nie a m sok
l tal j nak, he lyes nek tlt dol go kat, s igye kez nie kell ezek nek meg fe le len cse-
le ked ni. Az is ko la az el s olyan in tz mny, ahol fo lya ma to san s szisz te ma ti ku -
san felada tok el l lt jk az egynt, ame lye ket az tn r t kel nek. Ez a fo lya mat
ha tat la nul oda ve ze ti az egynt, hogy sa jt s m sok tel je st m nye kiemelt fon-
tos s g lesz az le t ben. A tr sak kal va l ssze ha son l ts k vet kez t ben fel lp -
het a sza kasz ve sz ly nek tar tott ki sebb ren d s gi r zs, amely az elg te len sg r-
ze t vel tr sul. Ez az r zs na gyon tar ts s tud vl ni, ne he zen ol d dik, s a
j v be ni tel je st mny hez va l vi szony ban meg ha t ro z sze re pe van. Azok nak a
gyer me kek nek k l n sen ne hz dol guk van, akik na gyon er sen meg akar nak
fe lel ni kr nye ze tk el v r sai nak, ket min den ne ga tv r t ke ls na gyon meg-
rzza, s ing atag g v lik nr t ke l sk. Tr sa dal mi szem pont bl ez a sza kasz ki-
emelt je len t sg gel br, ugyanis eb ben az id szak ban n be le a mun ka vi l g -
ba, s szer zi meg a kom pe ten cia l m nyt.
5. Ser d l kor (1220 v) Iden ti ts vs. sze rep kon f zi
Ez az let sza kasz a pu ber ts tes ti vl to z sai val kez d dik, ami Erikson sze rint
nagy j bl a hu sza dik vig tart. Eb ben a kor ban az egyn szem be sl a ne mi rs-
sel, ki kell ala k ta nia ne mi iden ti t st. Ta ll ko zik a fel ntt szerep s fel ntt vi lg
bi zony ta lan s g val, s ke re si azo kat a le he t s ge ket, ame lyek r vn is be kap -
cso ld hat a tr sa da lom s a kul t ra foly to nos s g ba egy let p lyt v laszt va. j
tr sas sze re pe ket vesz fel, a ba rt s gok is egy re szo ro sab b vl nak, el kez d dik az
el len ke z nem mel va l kap cso lat egy re in ti mebb for mi nak a kiala k t sa. Asz -
lk kel va l kap cso la tot is szk s ges j ra de f nil ni. Ez zel az l l ts sal a leg tbb
ser d l egyetrt: mr nem va gyok gyer mek, de mg nem va gyok fel ntt
(ColeCole 2006). Az iden ti ts ke re s s nek nor ma tv t ja az iden ti ts kr zis t-
l se, mely nek ter m sze tes ve le j r ja a sze rep k sr le te zs, amely so rn a fa ta lok
k ln b z let hely ze te ket s vi sel ke ds m do kat pr bl nak ki. Erikson sze rint
az iden ti ts a sze m lyes s tr sas n-fogalom ssze fo n d s ban ala kul ki. E kt
t nye z in teg r ci ja ered m nye zi, hogy a fa tal szert tesz a sze m lyes fo lya ma -
tos sg s a bel s ssz hang l m ny re (CarverScheier 1998). Szi lrd iden ti ts
hi ny ban nincs in teg rlt n-rzs, sze rep kon f zi lp fel, amely azt je len ti,
hogy az nkp egyes ssze te vi egy ms sal sszeegyez tet he tet len nek tn nek. Eb -
ben az let sza kasz ban hang s lyos s v lik j ra v laszt kap nunk a ki va gyok n?
38
Inntsy-Pap Ju dit
kr ds re. Meg kell ta ll ni azo kat a sze re pe ket, ame lyek kel azo no sul ni v gyunk,
s ezek nek a sze re pek nek meg fe le l vi sel ke ds for mk kiala k t s ra kell t re ked -
nnk. A szerepdif zi l la po t ban l v sze mly ne he zen v laszt hi va tst, s
nem tud el k te le zd ni sem mi lyen ko mo lyabb cl mel lett. Atr sa da lom l tal fel-
k nlt sze re pek k zl gyak ran egyet len olyan sincs, ame lyet sz ve sen ma g nak
val la na, ezrt ez az l la pot gyak ran tor kol lik ni hi liz mus ba vagy an ti szo ci lis vi-
sel ke d sek be. A szilrd iden ti ts kiala k t s val vi szont a h sg er nyt tud hat -
juk ma gun k nak, ami eb ben az r te lem ben a fel me r l el lent mon d sok el le n re
is a sa jt iden ti t sunk hoz va l ra gasz ko dst je len ti (CarverScheier 1998).
6. Fia tal fel ntt kor: In ti mi ts vs. izo l ci
A fa tal fel ntt kor ide jn az in ti mi ts kiala k t st vagy az egye dl ma ra ds s el-
ma g nyo so ds di lem m jt lt ja a leg fon to sabb nak Erikson. Ez az id szak a h-
szas vek k ze pig tart. Az iden ti ts meger s d s vel a fa ta lok egy re in kbb
k pe sek az n felads ra, a m sok irn ti szo li da ri ts kiala k t s ra s az egy re
meg hit tebb s ben s s gesebb kap cso la tok kiala k t s ra. Ez r v nyes mind a ba-
r ti, mind a sze rel mi kap cso la tok ese t ben. Asta bil iden ti ts mel lett az el k te le -
z ds r z se olyan ers, hogy a fa tal tar t san fenn tud ja tar ta ni ba r ti kap cso la -
tait az eset le ges el lent mon d sok el le n re is, de ez a faj ta vi sel ke ds meg fe le l
er kl csi ert s er kl csi r z ket is k vn.
E kor szak jel lem z je, hogy az in tim kap cso la tok ban, s az rett pr v lasz ts
so rn a m sik em ber rel va l azo nos sg ke re s se gy zaj lik, hogy sa jt iden ti t sa
s in teg ri t sa nem ke rl felads ra. Erikson sze rint iga z bl ek kor ri el az em ber
a va l di ne mi rett s get, a ko rb bi sze xua li ts lel ki r te lem ben in kbb az iden ti -
ts meger s t s re sznt k sr let knt r t kel he t. A sza kasz ve sz lye a szo ci lis
izo l ci, ami kor az egyn ke r li az in ti mi ts koc k za t val j r kap cso la to kat, s
el t vo lo dik, el szi ge te l dik m sok tl. Az el szi ge te l ds, ha sa jt bel s szn dk
mel lett tr t nik, ak kor azt gy r tel mez het jk, hogy az egyn a sa jt iden ti t st
r zi fe nye get ve az in tim kap cso la tok l tal, gy m sok el ke r l s vel pr bl ja
fenn tar ta ni in ga tag s bi zony ta lan iden ti ts r z st. Az is el for dul hat, hogy va-
la ki, p pen el len ke z leg, tl zott in ti mi ts ra t rek szik, s sa jtiden ti ts-felad sa
tr t nik a trs szk sg le tei nek kiel g t se r de k ben. A kr zis meg fe le l megol -
d sa ese tn az in ti mi ts hoz kap cso l d, kiala ku l n-minsg a sze re tet.
7. Fel ntt kor: Ge ne ra ti vi ts vs. stag n ls
A fel ntt kor let sza ka sza ez, amely a leg hosszabb pszi cho szo ci lis st dium nak
te kint he t 60 ves ko rig tart. A test s a l lek al ko t sai is ide tar toz nak, ame lyek -
kel ki ter jeszt het jk n ma gun kat. Az l ta lunk al ko tott s felelsggel lt re ho zott
39
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
dol gok tar toz nak ide. Nyil vn va lan az al ko t k pes sg egyik leg fon to sabb te r -
le te az j ge ne r ci lt re ho z sa s fel ne ve l s nek a prob l m ja. De ide tar to zik
min den olyan feladat, mely ben az egyn te rem te ni tud (pl dul a ta n ts vagy a
m v sze ti te v keny s gek is). F kp pen va la mi olyan do log nak a lt re ho z sa az
let feladat eb ben a sza kasz ban, ami tll ben nn ket. Ez va la mi kp pen azt je len -
ti, hogy az em ber a j v nek szen te li ma gt. Akr zis ide lis megol d sa ese t ben a
gon dos ko ds ere je s n mi n s ge ala kul ki.
Ha az ilyen jel le g gya ra po ds el ma rad az em ber le t bl, ak kor fo ko za to -
san vissza h z dik az al ko tst igny l te r le tek rl, s a stag n ls lesz r r raj ta.
A stag n l em be rek l ta l ban n-kzpontak, n-fltek, s leg tbb szr csak a
sa jt szk sg le teik kel van nak el fog lal va. A sze m lyi sg, ha az al ko ts va la mi -
lyen for m ja l tal nem gaz da go dik, nem k pes megjul ni, s nem li t a fo lya -
ma tos sg l m nyt, ak kor a stag n ls l la po t ba ke rl ve unat koz ni fog, s ri-
gidd v lik.
8. Idskor: n-integrits vs. kt sg be ess
Az idskor az utol s pszi cho szo ci lis sza kasz, amely ben le z rul, va la mi kp pen
be fe je z dik az em ber let ide je. A 60 ves kor fe let ti id pe ri dust rt jk ez alatt.
Az el ke rl he tet len vg tu da to su l sa mel lett ez az id szak a vissza te kin ts s
szm ads ide je szo kott len ni. Erikson meg fo gal ma z sa sze rint az em ber ilyen-
kor fo ko za to san learat ja az el z ht sza kasz ter m st, s op ti m lis eset ben ki-
ala kul az n-integrits.
Eb ben az let id szak ban szin te min den em bert el fog a ha ll f le lem, s az eh -
hez kap cso l d kt sg be ess r z se, de ha a vissza te kin ts so rn meg tu dunk
ka pasz kod ni ab ban a gon do lat ban, hogy le tnk alap ve ten r tel mes volt, s el
tud juk fo gad ni le tnk tr t ne tt, to vb b vi szony la gos el ge dett sg gel tu dunk
ar ra vissza te kin te ni, ak kor kiala kul az in teg ri ts l la po ta. Az in teg ri ts l la po t -
bl pe dig meg sz le tik a bl cses sg n-minsge.
Az in teg r ci hi nyt a gyak ran s nagy ervel el t r ha ll f le lem jel zi.
A kt sg be ess l la po t ban l v em be rek gyak ran a sor su kat hi bz tat jk si ker -
te len s gei krt, el vesz te ge tett nek r zik le t ket, s ha j rakezd het nk, ak kor eg-
szen ms kpp l nk azt. Ezt az l la po tot gyak ran k s ri a ke se r sg s a gy l let,
de ap tia s dep resszi is jel le mez he ti, amely ab bl a felis me rs bl fa kad, hogy
tl ke vs mr az id ar ra, hogy rossz dn t sei ket kor ri gl jk, s el fe cs relt nek
vlt le t ket r tel mes irny ba for dt sk. (Az el m let t te kin t st lsd rsz le te sen:
Sza kcsKul csr 1989.)
MG EGY SZER AZ IDEN TI TS RL:
MARCIA IDEN TI TS L LA PO TOK KON CEP CI JA
Erikson iden ti ts el m le t bl in dult ki Ja mes Marcia, aki ki dol goz ta az iden ti ts -
l la po tok kon cep ci jt. Ez a kon cep ci az eriksoni iden ti ts el m let kt leg fbb
fo gal m ra lett felpt ve, ame lyek a kr zis s az el k te le z ds vol tak. Akr zis azt a
fo lya ma tot je l li eb ben az el m let ben, amely so rn a ser d l j ra s le t ben ta -
ln leger seb ben szem be sl a Ki is va gyok n? kr ds sel. Eb ben a kr zisid -
szak ban olyan l nye ges v lasz t sok prob l m j val ta ll ko zik, mint pl dul a ne -
mi iden ti ts kiala k t sa, il let ve a p lya v lasz ts, amely so rn az egyn kny te len
szm ba ven ni j v be ni le he t s geit, azo kat r t kel ni, s sz m ra meg fe le l al-
ter na t v kon el gon dol kod ni. Az el k te le z ds pe dig azt je len ti, hogy a ki v lasz -
tott r t kek kel, c lok kal azo no sul, ma g nak te kin ti, mel let tk tar t san ki tart,
s k t d se ket ala kt ki ezek ir ny ba.
Marcia, hogy fel tr k pez ze az iden ti ts kp zs felada t val va l meg kz ds fo-
lya ma tt, f is ko l sok kal k sz tett in ter j kat azok p lya v lasz t s rl, r tk rend -
sze r rl, sze xu lis s po li ti kai at ti td jeik rl, val l sos el k te le z d seik rl.
Ngy iden ti ts l la po tot k ln bz te tett meg ab bl a szem pont bl, hogy mi-
lyen mr tk ben fog lal ko zott va la ki a sa jt iden ti t s nak kiala k t s val, s eb ben
el ju tott-e va la mi lyen ered mny re, vagyis si ke rlt-e ma gt el k te lez nie (1. tb l -
zat).
1. Az elrt iden ti ts
Azok az egy nek, akik ezen a szin ten van nak, tes tek mr a kr zis pe ri du son,
meg hoz tk az n meg ha t ro z suk ra vo nat ko zan a nagy dn t se ket, s ki is tar-
ta nak ezek mel lett. V lasz tot tak hi va tst, kiala k tot tak, ki dol goz tak sa jt ma guk -
ra vo nat ko zan bi zo nyos ideo l giai el ve ket, el k te le z d se ket, ame lyek hez k-
vet ke ze te sen ra gasz kod nak.
1. tb l zat. Iden ti ts l la po tok (Marcia)
Nincs kr zis Van kr zis
Nincs el k te le z ds Iden ti ts dif zi Mo ra t rium
Van el k te le z ds Ko rai z rs Va l di iden ti ts
41
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
2. Ko rai z rs
A ko rai z rs l la po t ban l vk nl mr meg tr tnt az el k te le z ds a leen d p-
ly val, ne mi sze re pek kel, r t kek kel kap cso lat ban, de anl kl, hogy kr d se ket
tet tek vol na fel sa jt ma guk sz m ra, s kr zist l tek vol na t. A leg tbb szr az
tr t nik, hogy a sz lk l tal ja va solt r t kek kel s p ly val tr t nik meg az azo-
no su ls, ko mo lyabb n vizs g lat nl kl. A kr zis nl k li el k te le z ds l la po ta
ez. Gon dol junk a sokge ne r cis or vos- vagy jo gszcsa l dok ra, ahol fel sem me -
rl, hogy a gye rek v laszt hat ms hi va tst is.
3. Mo ra t rium
A mo ra t rium l la po t ba tar to z ser d lk p pen az iden ti ts kr zist lik t,
amely so rn mr fog lal koz tat jk ket az iden ti ts sal kap cso la tos kr d sek, de
mg nem ta ll tk meg a sz muk ra meg fe le l v la szo kat. Ilyen kor a sz lk l tal
ja va solt l ls pon tok mr nem kiel g tek, azo kat eluta st jk, de a szn te len ke-
res g ls s k sr le te zs mg nem ve ze tett tar ts ered mny re a ko he rens nazo -
nos sg-l mny szem pont j bl. Ilyen kor a ser d lk tbb s ge nyi tott, de a sa jt
ma g ra vo nat ko z dol gok ban na gyon r z keny s sr t d keny is.
4. Iden ti ts dif zi
Az eb be a cso port ba so rol ha t egy nek re jel lem z, hogy sem iga zi kr zis, sem
iga zi, mly el k te le z ds nem tr tnt mg az le tk ben. K z lk so kan mr t-
l tek s ki pr bl tak k ln b z iden ti t so kat, de ezek mel lett nem tr tnt el k -
te le z ds. Idetar toz nak azok, akik gyak ran vl ta nak fog lal ko zst, sze re pe ket,
min dig mst sze ret n nek, de sem mi mel lett nem tud nak megl la pod ni. A di -
kok ese t ben gyak ran mo ti v lat lan sg gal, a feladat tu dat kiala ku lat lan s g val
p ro sul, s ezek az egy nek gyak ran in ter per szo n lis kap cso la taik ban is fel sz -
ne sek (ColeCole 2006).
Erikson v le m nye sze rint az iden ti ts kr zis ide lis eset ben a h szas vek ele-
jig tart, s en nek ide lis megol d sa knt az egyn el jut oda, hogy sa jt, kiala k -
tott bel s nor mi s r tk rend sze re alap jn k vet ke ze te sen r t kel je s tl je meg
sa jt ma gt. Tud juk azon ban, hogy a tr sa dal mi s gaz da s gi vl to z sok nak k-
szn he ten az el mlt v ti ze dek ben mg in kbb ter he l dtt s le las sult az iden ti -
ts ala ku l si fo lya mat, amely nek so rn az egyn nek sok eset ben mg tbb id re
van szk s ge, hogy el k te lez ze ma gt a hi va t sa, fog lal ko z sa s po li ti kai, ideo -
l giai meg gy z d se mel lett.
A PSZI CHOANA LI TI KUS, BEHAVIORISTA
S KOG NI TV MO DEL LEK
A sze m lyi sg m k d s nek sok f le mo dell je, n z pont ja, meg k ze l t se l te -
zik. A sze m lyi sg de f n cik is p pen ezrt na gyon vl to za to sak. Eb ben a fe je -
zet ben hr mat ra gad tam ki ezek k zl, ame lyek r vid be mu ta t s val ze l tt
k v nok ad ni a sze m lyi sg ala ku l s nak ma gya r za t ban rszt ve v h rom re-
le vns el m le ti fel te vs bl.
A sze m lyi sg pszi choana li ti kus mo dell je
A sze m lyi sg fej l d s rl kiala k tott, ta ln a mai na pig leg na gyobb ha t s te -
ria a pszi cho ana l zis. A pszi choana li ti kus el m let szo ro san k t dik Sigmund
Freud oszt rk or vos ne v hez. Az el m let mag vt az a freu di el kp ze ls k pe zi,
hogy az em ber vi sel ke d st nagy ban be fo ly sol jk olyan bel s erk, ame lyek tu-
dat ta la nok, azaz k vl es nek a tu da tos r tel me zs tar to m nyn. A pszi cho ana l -
zis ki fe je zs egyarnt vo nat ko zik ma g ra a freu di sze m lyi sg el m let re, a freu di
te r pis md szer re, s a freu di ku ta t si md szert is ugyanez a sz je l li.
Freud a sze m lyi sg rl kt mo dellt al ko tott: az egyik a topografkus, a m sik
a struk tu r lis mo dell.
A topografkus mo dell a l lek h rom szint jt, a tu da tos, tudatelttes s tu dat -
ta lan tar to m nyait je le n ti meg. A jg hegy ha son la tt hasz nl ta Freud il luszt -
rci knt, amely sze rint a tu da tos sg csak a jg hegy cs csa, ami ki lt szik, s a
l nye ge sen na gyobb s lt ha tat lan rsz k pe zi a tu dat ta lan tar to mnyt. Az a r -
sze a jg hegy nek, ami mg lt szik a v zen ke resz tl, az a tudatelttes.
A tu da tos tar to mny Freud sze rint az a l lek rsz, amely rl pil la nat nyi lag tu-
do m sunk van, ezek rl a gon do la tok rl, vi sel ke d sek rl, r z sek rl tu dunk a je-
len ben ra cio n li san gon dol kod ni. Ez zel a te r let tel szom sz dos a tudatelttes l-
lek rsz, amely tu laj don kp pen a nor ml em be ri em l ke zet tar to m nyt je l li
meg. Ezek az l m nyek az adott pil la nat ban nin cse nek a tu da tos tar to m nyon
be ll, de knnyen a tu dat ba moz g st ha tk.
Freud sze rint a l lek leg fon to sabb m k d sei a tu dat ta lan ban zaj la nak. Atu -
dat ta lan tar tal mait k pe zik tb bek k ztt sz t neink, el foj tott gon do la taink,
szo ron g sok kal, konfik tu sok kal ssze kap cso l dott v gyaink, ame lyek anl kl,
hogy tud nnk r la, er sen hat nak rnk, s be fo ly sol jk le tn ket. Amg a tu-
43
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
datelttes tar to mny ele mei knnyen mo zog nak, azaz knnyen a tu dat ba hoz-
ha tk, s knnyen vissza is cssz nak a tudatelttesbe (gon dol junk az em l ke zs
fo lya ma t ra), ad dig a tu dat ta lan ba ke rlt lel ki tar tal mak, ha egy szer odake rl -
tek, szn dk kal vagy aka rat la go san nem ir nyt ha tk vissza. Pon to san a tu dat ta -
lan konfik tu sok tu da to s t sa r de k ben dol goz ta ki Freud egye dl l l te r pis
md sze rt. A struk tu r lis mo dell se gt s g vel ra gad ja meg a sze m lyi sg ssze-
te vit, ame lye ket az id, az ego s a szuperego nv vel il let. Al lek ener gii e h rom
sze m lyi sg rsz k ztt osz la nak meg.
Az id (sztn-n) a sze m lyi sg ve le sz le tett r sze, amely tel jes sg gel tu dat -
ta lan nak te kint he t: sz t neink s in du la taink tr h za. Alel ki let hez szk s ges
sszes ener gia az id ener gi j bl ered, az id ener gi ja pe dig az em ber sz t ns
bio l giai fo lya ma tai bl ad dik. Freud a sze m lyi sg mo tor j nak te kin tet te. Az
id az rm elv sze rint m k dik, ami sze rint a szk sg le tek nek azon nal ki kell el-
g td nik. gy ne ve zett el sd le ges fo lya ma tok kal dol go zik, me lyek so rn az
egyn gy ri el a fe szlt sg csk ken t st, hogy a szk sg let kiel g l s re szol-
g l trgy bel s vagy men t lis k pt ala kt ja ki. Ezt a fo lya ma tot Freud vgy tel je -
s ts nek ne ve zi. gy il luszt rl hat nnk, hogy ab ban az eset ben, ha hiny zik a
tr sunk, felidz zk ma gunk ban az l ta lunk sze re tett em ber k pt. De a vgy tel -
je s ts meg tr tn het lom for m j ban is, az lom k pek kiala k t s val. Mi vel az
idnek nin csen re lis kap cso la ta a va l sg gal, gy nem al kal mas ar ra, hogy re li -
san kiel gt se a szk sg le te ket. Ezt a felada tot lt ja el az ego (n). Az ego az idbl
me rt ma g nak ener git, s az adott ksz te tst a kl vi lg k ve tel m nyei nek meg-
fe le len igyek szik kiel g te ni. Az ego gy a va l sg elv sze rint m k dik, amely a
vi sel ke ds ra cio n lis ol da lt k pe zi. A m sod la gos fo lya mat so rn a szub jek tv
bel s vi lg s az ob jek tv va l sg k lnb sg t te le meg tr t nik, s az ego a rea li -
ts elv nek meg fe le len meg ke re si a szk sg letkiel g ts re al kal mas tr gyat, gy
csk ken ti a fe szlt s get (CarverScheier 1998). Freud az sszes kog ni tv funk-
cit a m sod la gos fo lya ma tok hoz so rol ja, s he lyi leg a leg tbb ego-funkcit a tu-
dat ban s a tudatelttesben he lye zi el. Az id s az ego egytt m k d s nek meg-
vi l g t s ra Freud a l s lovasa ha son la tot hasz nl ta. A l je le n ti meg az
sztn-nt, aki bi zo nyos k rl m nyek k ztt mg meg is va dul hat, meg bok ro -
sod hat, a lovas pe dig az egt jel k pe zi, aki ir nyt ja a lo vat, vagyis az sztn-nt.
A struk tu r lis mo dell sze rint a sze m lyi sg har ma dik ssze te v je a szuperego
(felettes n) a tr sa da lom esz me vi l g nak bel s kp vi se l je, a sz li s a tr sa -
dal mi r tk rend meg tes te s t je. A szuperego a t k le tes sg el ve alap jn m k -
dik, a he lyes-hely te len di men zik ban r t kel, s ezen elv alap jn felgye li az id
s az ego m k d st. Asz li r t kek be ve t t se (introjekcija) ame lyek ide lis
eset ben meg fe lel nek a tr sa da lom r tk rend j nek ha t roz za majd meg a szu-
perego r tk rend jt.
44
Inntsy-Pap Ju dit
Kt al rend je vagy al rend sze re van: a lel ki is me ret s az n-idel. Az n-idel
azok nak az el kp ze l sek nek a gyj te m nye, ami v az egyn vl ni sze ret ne, a
meg fe le l vagy ki v l vi sel ke ds ksz le tt tar tal maz za. Azok a vi sel ke d sek,
amirt a gye re ket meg di cs rik, az n-ideljt fog jk gaz da g ta ni. A m sik al-
rend szer a lel ki is me ret, amely azo kat a sza b lyo kat tar tal maz za, ame lyek a hely-
te len vi sel ke ds rl szl nak. A bn te tett s til tott vi sel ke d sek a lel ki is me ret
r sz v vl nak. Acse le ke det j b li el k ve t se ese tn b ns sg r z s vel, lel ki is -
me ret-fur da ls sal bn tet a szuperego. Felada ta, hogy g tol ja az sztn-n tr sa -
dal mi lag el fo gad ha tat lan im pul zu sait, to vb b ar ra t rek szik, hogy az nt r ve -
gye ar ra, hogy ne ra cio n lis meg fon to l sok alap jn cse le ked jen, ha nem mo r lis
ala pon a t k le tes sg el ve sze rint vi sel ked jen. (Lsd rsz le te sen: Sza kcsKul -
csr 1989.)
A sze m lyi sg fej l d se s a mo r lis fej l ds ala ku l sa a pszi choana li ti kus
n z pont sze rint pr hu za mo san zaj lik. Az dipusz-komplexus, il let ve Elekt ra-
komp le xus (az el len t tes ne m sz l irnt r zett von za lom s az azo nos ne m
sz l mint ri v lis eluta s t sa) okoz ta r zel mi fe szlt s get gy old jk fel a gye re -
kek, hogy azo no sul nak az azo nos ne m sz l vel. Ez l tal az azo no su ls l tal jn
lt re az id s az ego mel l a szuperego, amely a sze m lyi sg er kl csi ssze te v je, s
a sze mly er kl csi ma ga tar t st sza b lyoz za. A sz l vel va l azo no su ls l tal az
er kl csi nor mk bepl nek a sze m lyi sg be; ezt ne vez zk internalizcinak. Az
er kl csi ma ga tar ts s az er kl css vi sel ke ds Freud sze rint nagy ban fgg at tl,
hogy a sz l a sza b lyok be tar t s val s meg sze g s vel kap cso la to san mennyi re
k vet ke ze tes. A gyen gn internalizlt felettes n kiala ku l sa ese tn az egyn ne-
he zen tud a cs b ts nak el lenll ni. Az er sen internalizlt, de gyen gn in teg rlt
felettes n ha t s ra vi szont az egyn a sza b lyok k ve t s ben meg le he t sen
kny sze res lesz, s ke vs s lesz ru gal mas. Ha vi szont er sen internalizlt s jl
in teg rlt is egy ben a szuperego, ak kor az ego jl tud kz ve t te ni a vi sel ke ds ben
az id im pul zu sok s a szuperego uta s t sok k ztt.
A sze m lyi sg fej l d s nek behaviorista mo dell je
A behaviorista vagy ta nu ls el m le ti meg k ze l ts sze rint az em ber vi sel ke d s -
nek kul cst a ta nu ls ban ta ll juk meg. Ama ga tar ts vl to z sai nak oka a kr nye -
zet ju tal ma z, bn te t sze re p ben ke re sen d. H res kp vi se l je Skinner s a ko-
rb ban mr id zett J. B. Watson.
A ta nu ls el m let sze rint az er kl css vi sel ke dst is ms vi sel ke d sek hez ha-
son lan sa j tt juk el: ez az el sa j t ts a klasszi kus ta nu ls el m le ti fo gal mak kal
meg ma gya rz ha t, mint meger s ts, kiol ts, bn te ts, ju tal ma zs. A szo ci lis
ta nu ls el m let az utn zs s a mo dell sze re pt hang s lyoz za, s pt a be szd
kz ve t t sze re p re. Kieme lik a bn te ts id z t s nek a sze re pt. gy gon dol jk
45
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
pl dul, hogy a nem meg fe le l vi sel ke dst mi nl ha ma rabb fl be kell sza k ta ni,
s ak kor a ha ts sok kal jobb lesz. Ezt a je len s get k sr le ti leg is iga zol tk. Ha mr
jt szot tak a gye re kek egy adott j tk kal, sok kal ne he zebb volt a r vo nat ko z ti-
lal mat be tar ta ni (a k sr let rsz le tes lerst lsd ColeCole 2006).
A sze m lyi sg kog ni tv n sza b lyo zs pers pek t v ja
A sze m lyi sg kog ni tv fel fo g sa az el z ket t nl l nye ge sen jkeletbb ma gya -
r z elv, amely nek kiin du l pont ja a sze m lyi sg s a sz m t gp m k d se k-
zt ti ana l gia. Ezen elv sze rint az em be ri vi sel ke ds ma gya r za ta az in for m ci -
fel dol go zs mi ben l t ben rej lik. Az em ber mint sz m t gp me ta fo ra a kog ni tv
n sza b lyo zs pers pek t va alap el ve: egy fe ll az in for m ci szer ve z s vel, fel -
dol go z s val, ms fe ll pe dig az in for m ci t ro l s val s em l ke zet bl va l
el h v s val fog lal ko zik. Az el m let alap fo gal mai kz z tar toz nak a s mk, for-
ga t kny vek, konst ruk cik, attribcik, kog ni tv stra t gik s a szo ci lis in tel li -
gen cia (CarverScheier 1998).
A kog ni tv fej l ds leg h re sebb ku ta t ja az el m le t rl ml tn h res s vlt
Piaget volt, aki nek a k ve ti k sbb el t r el m let tel ma gya rz tk a kog ni tv
m k d sek szer ve z d st. Az egyik ilyen el m le ti meg k ze l ts az in for m ci-
fel dol go z si meg k ze l ts volt; szin tn a sz m t gp ha son la tot hasz nl tk, de
nem a sze m lyi sg, ha nem a kis gyer mek ko ri kog ni tv m k d sek ler s ra.
IRO DA LOM
Atkinson, R. C.Hilgard, E. (2005): Pszi cho l gia. Osiris, Bu da pest.
Bereczkei T. (2003): Evo l cis pszi cho l gia. Osiris, Bu da pest.
Bowlby, J. (1951): Maternal care and mental health. WHO Monograph Series, No. 2,
WHO, Geneva.
Bowlby, J. (1969): Attachment and Loss. Vol. 1. Attachment. Hogarth Press and Insti-
tute of Psycho-Analysis, Lon don.
Bowlby, J. (1973): Attachment and Loss. Vol. 2. Separation: Anxiety and Anger. Ho-
garth Press and Institute of Psycho-Analysis, Lon don.
Bowlby, J. (1979): The making and breaking of afectional bonds. British Journal of
Psychiatry, 130, 201210, 421431.
Bowlby, J. (1980): Attachment and Loss. Vol. 3. Loss: Sadness and Depression. Ho-
garth Press and Institute of Psycho-Analysis, Lon don.
Carver, Ch. S.Scheier, M. F. (1998): Sze m lyi sg pszi cho l gia. Osiris, Bu da pest.
Cole, M.Cole, S. R. (2006): Fej l ds l lek tan. Osiris, Bu da pest.
Jacobsen, T.Hofman, V. (1997): Childrens attachment representations. Longi-
tudinal relations to school behavior and academic competency in middle
childhood and adolescence. Developmental Psychology, 33, 4, 703710.
Main, M. (1995): Recent studies in attachment: Overview, with selected implica-
tion for clinical work. In S. GoldbergR. MuirJ. Kerr (eds): Attachment The-
ory: Social, Development, and Clinical Implication, 407474. Analytic Press,
Hillsdale, NJ.
Main, M.So lo mon, J. (1990): Procedures for identifying infants as disorgani-
sed/disoriented during the Ainsworth strange situation. In M. T. Greenberg
D. ChicchettiE. M. Cummings (eds): Attachment in the Preschool Years,
121160. University of Chi ca go Press, Chi ca go.
Mrei F.Bint . (1985): Gyer mek l lek tan. Gon do lat, Bu da pest.
Oroszn Perger M ni ka (2002): A sz li ne ve l si st lus. Is ko la kul t ra, 4. 107
114.
Schafer, D. R. (2010): Social and Personality Development. (8th ed.) Wadsworth
Publishing, Cengage Learning, USA.
Sza kcs F.Kul csr Zs. (1989): Szemlyisgllektani sz veg gyj te mny. II. El m -
le ti irny za tok. Tan knyv kiad, Bu da pest.
47
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
Tho mas, A.Chess, S.Birch, H. G.Hert zig, M. E.Korn, S. (1963): Be-
havioral Individuality in Early Childhood. New York University Press, New
York.
Thompson, R. A. (1998): Early Sociopersonality Development. In W. Damon
(ed.): Handbook of Child Psychology, Vol 3, 24104. Wiley, New York.
Watson, J. B. (1930): Behaviorism. Norton, New York.
Orosz R bert
II. A SZE M LYI SG FEJ LESZ TS SZE RE PE
A TE HET SG GON DO ZS BAN
TE HET SG G RET S TE HET SG
A te het sg fo gal mn m ra tb bet r tnk, mint pusz tn a kiemel ke d k pes s -
gek meg l tt egy bi zo nyos te r le ten. Pl dul hogy ha sz pen tud va la ki raj zol ni,
at tl n ma g ban v ve mg nem te kint jk fel tt le nl fes t te het sg nek, in kbb
csak egy faj ta te het sg g ret nek. A te het s get nem l lan d sze m lyi sg vo ns nak
tart juk, ha nem tbb kl s s bel s t nye z l tal meg ha t ro zott je len sg nek.
A ne ves ma gyar ge ne ti kus, Czeizel End re 24+1 fak to ros te het sg mo dell je
(1. b ra) sze rint a te het sg meg je le n s ben rk ltt s kr nye ze ti ssze te vk
egyt te sen jt sza nak sze re pet. Amo dell ngy-ngy egy nen be l li s tr sas-kr -
nye ze ti t nye z nek tu laj do nt kulcs sze re pet a te het sg va l ra v l s ban. Az el-
m let r tel m ben az rk le tes adott s gok (ked ve z k pes s gek) a meg fe le l kr-
nye ze ti ha t sok se gt s g vel vl hat nak meg va l sult te het sg g (talentumm). Az
egy nen be l li t nye zk k zl az l ta l nos r tel mi adott s got, a spe ci f kus men t -
lis adott s got (pl dul ze nei, m v sze ti, sport be li, ma te ma ti kai stb. adott sg), a
krea ti vi tst s a mo ti v cit tart ja fon tos nak. A tr sas kr nye ze ti fak to rok ese t -
ben a csa l di, a kor tr si, il let ve az is ko lai be fo ly sok sze re pt eme li ki, to vb b
ezek mel lett meg fon to lan d nak tart ja a tr sa dal mi t nye zk f gye lem be v te lt is
(Czeizel 2004).
1. b ra. ACzeizel-modell
Csa ld Is ko la
Kor trs cso por tok Tr sa da lom
Tehetsg
+ Sors
Spe ci lis men t lis
adott s gok
Krea ti vi t si
adott sg
Mo ti v cis
adott s gok
l ta l nos r tel -
mi adott sg
52
Orosz R bert
Ez utb bi szem pont igen fon tos, azon ban a te het sg el m le tek rit kn sz mol -
nak ve le. Bi zo nyos tr sa dal mak ki fe je zet ten ked ve z tp ta lajt nyj ta nak a te het -
sg ki vi r goz ta t s hoz, mg m sok igen meg ne he zt he tik a te het s ges em be rek
r v nye s l st. A Czeizel-modell az egy nen be l li s a kr nye ze ti t nye zk
mel lett egy plusz gy ne ve zett sors fak tor be ve ze t st ja va sol ja, amellyel ar -
ra utal, hogy ir ra cio n lis ssze te v knt a ki sz mt ha tat lan sors nak is nagy
sze re pe van a te het sg ki tel je se d s ben. A sors-fak tor ra pl da knt Ke mny Fe-
renc a ma gyar v zi lab da egyik meg ha t ro z egy ni s ge gon do la tai ra hi vat -
koz ha tunk: Egy in ter j ban meg kr dez tk t le, hogy gyer mek ko r ban ki ket n-
zett t tott szj jal az uszo d ban. Sz kely v kat vagy Ttos Nn dit, aki egy
ri si szm volt v la szol ta , min den ki mond ta, tbb sz rs olim piai baj nok
lett vol na, ha 40-ben s 44-ben a vi lg gs miatt nem ma rad el az olim pia. Vol-
tak ilyen bal sze ren css em be rek, akik s te het s gek vol tak, de nem tud tk be bi -
zo ny ta ni a vi lg nak. (OroszB r 2009.)
TE HET SG S FEJ L DS
A hu ma nisz ti kus pszi cho l giai irny zat em ber k p nek meg ha t ro z alap fel ve -
t se, hogy min den em ber ve le sz le tet ten t rek szik a fej l ds re, ki tel je se ds re.
A fej l ds szk sg le te e gon do lat alap jn l ta l nos em be ri jel lem z, amely sz-
le t s tl fog va ki v tel nl kl min den em ber ben je len van. Abraham Maslow, e
pszi cho l giai irny zat egyik leg je le sebb kp vi se l je sze rint a fej l ds az egyn-
ben l v le he t s gek ki tel je s t s nek ir ny ban zaj lik. E ki tel je se dst ne ve zi
n meg va l s ts nak. El m le te alap jn min den ki ben meg van az igny a ben ne
l v k pes s gek ki tel je s t s re, azon ban a ko rb ban vagy je len leg ki nem el g -
tett hiny szk sg le tek bl fa ka d bi zo nyos vissza h z erk (pl dul a sze re tet-
szk sg let ko rai r zel mi el ha nya go ls bl fa ka d kiel g tet len s ge) megaka d -
lyoz hat jk a n ve ke d si ig nyek meg va l s t st. Maslow n meg va l s ts sal
kap cso la tos ku ta t sai so rn azt ta ll ta, hogy azok a di kok, akik meg fe lel tek az
n meg va l s ts l ta la meg ha t ro zott kri t riu mai nak, a n pes sg legegsz s ge -
sebb r te g hez tar toz tak, nem ad tk je lt al kal maz ko d si za va rok nak, s ami t-
mnk szem pont j bl kiemel ke den fon tos k pes s geik kel, il let ve te het s gk -
kel meg fe le len tud tak l ni (Orosz 2009).
A te het sg fej lesz ts cl ja az egyn ben rej l k pes s gek le he t s g nek, ki tel je s t -
s nek se g t se, te ht a fej l ds s az n meg va l s ts t mo ga t sa.
Gagn (1999) r nyalt, sz les spekt ru m, di na mi kus te het sg kon cep ci ja a
te het s get mint fej l d si fo lya ma tot k ze l ti meg. Dife ren cilt adott sg s
te het sg mo dell je (DGMT) sze rint a ge ne ti kai lag meg ha t ro zott kiemel ke d
adott s gok a ta nu l si, fej lesz t si fo lya ma tok r vn, k ln b z sze m lyen be l li
s kr nye ze ti ka ta li z l ha t sok l tal be fo ly sol va vl hat nak pro duk tv te het sg -
g (2. b ra).
54
Orosz R bert
2. b ra. Gagn DGMT mo dell je (t v ve: TurmezeynBa logh, 2009, p. 26)
KA TA LI Z TO ROK
Tanuls, gyakorls
SZUNNYA D
TE HET SG
K PES SG-
TE R LE TEK
IN TEL LEK TU LIS
In duk tv/de duk -
tv r ve ls me m-
ria, meg f gye ls,
t l k pes sg stb.
KREA TV
Ere de ti sg, t le-
tes sg, hu mor
stb.
SZOCIO-AFFEKTV
Ve ze ti k pes sg,
ta pin tat, em p tia,
n tu dat stb.
PERCEPTULIS/
MO TO ROS
Er, koor di n ci,
l l k pes sg, ru-
gal mas sg stb.
EGYB
Extraszenzoros
sz le ls, gy gy-
t si k pes sg stb.
TE HET SG
IS KO LS KOR BAN
JEL LEM Z TE R LE TEK
IS KO LAI
Nyel vek, tu do mny
stb.
STRA T GIAI JTKOK
Sakk, rejt v nyek,
video stb.
TECH NO L GIA
Tech ni ka, sz m t gp
stb.
M V SZE TEK
Kp z m v szet,
szn hz, ze ne stb.
TR SA DAL MI
TE V KENY SG
Ta n ts ko ds, is ko lai
po li ti ka stb.
Z LET
Elads, vl lal ko zs stb.
SPORT
INTRAPERSZONLIS KA TA LI Z TO ROK
FI ZI KAI
Antropometria, f ziog n mia, egsz sg stb.
PSZI CHO L GIAI
MO TI V CI: szk sg le tek, r t kek,
r dek l d si k rk stb.
AKA RAT: kon cent r ci, ki tar ts stb.
SZE M LYI SG: tem pe ra men tum,
jel lem vo ns, rend el le nes sg
KR NYE ZE TI KA TA LI Z TO ROK
KR NYE ZET
Fi zi kai, szo ci lis, mak ro/mik ro stb.
SZE M LYEK
Sz lk, ta n rok, tr sak, men to rok stb.
FELADA TOK
Te v keny s gek, kur zu sok, prog ra mok
stb.
ESE M NYEK
Ki h v sok, ju tal mak, v let le nek stb.
A TE HET SG GON DO ZS REND SZER SZEM L LE T
MEG K ZE L T SE
A te het sg ki bon ta koz ta t st be fo ly so l fo lya ma tok nem li ne ris ter m sze -
tek, gy ezek megr t s re cl sze r a cir ku l ris ok s gi ssze fg g se ket fel t te le -
z rend szer szem l le t meg k ze l tst al kal maz ni. A rend szer szem l let alap ve t -
sei az alb biak:
1. A rend sze rek rl el mond ha t, hogy egy ms sal kl csn ha ts ban l l r -
szek bl ll nak. Ha vl to zs ll be br mely rsz m k d s ben, az ha ts sal
van a tb bi rsz, il let ve az egsz m k d s re.
2. A rend szer eg sze mi n s gi leg tb bet je lent, mint pusz tn a r szek
sszes s gt.
3. A rend sze rek egy di na mi kus egyen s lyi l la pot fenn tar t s ra t re ked nek.
4. A rend szer kl csn ha ts ban ll a kr nye ze te rend sze r vel, s r sze an nak.
A ter m szet tu do m nyok utn a tr sa da lom tu do m nyok is fel f gyel tek ar ra,
hogy a rend szer szem l le t mo dell se gt s g vel na gyon sz pen ler ha tk s meg-
rt he tk bi zo nyos egy nen be l li, il let ve sze mly k zi fo lya ma tok, tr vny sze r -
s gek. gy ala po sab ban megrt he tk azon je len s gek is, me lyek alap ve ten meg-
ha t roz hat jk az em ber fej l d st, ki tel je se d st, a vi lg ban va l si ke res s gt.
Gya kor l pszi cho te r pis szak em be rek f gyel tek fel pl dul ar ra a je len sg re,
hogy ami kor tbb gyer me kes csa ld egyik gye re kt va la mi lyen t net tel pszi cho -
l gus hoz vit tk, s a pa na szok ml ni kezd tek, ak kor gyak ran egy m sik gyer mek
a csa ld bl aki vel addig sem mi lyen gond nem volt kez dett el va la mi lyen t-
ne tet pro du kl ni. Dok tor r, na gyon r lnk, hogy Pe ti ke mr nem ve rek szik
az osz tly tr sai val. Vi szont Pan ni ka az utb bi id ben na gyon so kat ron tott az is-
ko l ban. Az ilyen meg f gye l sek ve zet tek ah hoz az el gon do ls hoz, hogy ne
pusz tn az egyn ben zaj l fo lya ma tok ra kon cent rl jon a pszi cho te r pia, ha nem
a csa l dot egsz rend szer knt ke zel je, mely nek az egyn az bel s pszi chs
rend sze r vel egytt szer ves r sze. Az is jel lem z pszi cho te r pis ta pasz ta lat
volt, hogy a kr hz ban ke zelt fel ntt be te gek l la po t nak ha t ro zott ja vu l sa
csa ld juk hoz ha za tr ve gyak ran meg tor pant, vagy pp visszaes tek a ke ze ls elt -
56
Orosz R bert
ti szint re. Ez a fo lya mat rt he tb b v lik, ha ar ra gon do lunk, hogy a csa ld mint
rend szer t rek szik egy egyen s lyi l la pot fenn tar t s ra (mg az eset ben is, ha ez
egy pa to l gis egyen sly). Te ht ha a rend szer r sze vl to zik, s ma ga a rend szer
nem mu tat el moz du lst az egyen s lyi l la pot bl, ak kor az knnyen vissza hz -
hat ja az adott rszt a ko rb bi m k d si l la po t ba.
A fej l ds, a vl to zs szem pont j bl ezrt n ha szk sg sze r fel boly dul nia
mind az egy nen be l li, mind az egyn s kr nye ze te k zt ti egyen s lyi l la po -
tok nak. To vb b egy ma ga sabb egyen s lyi l la pot vagy fej l d si szint elr s hez
hoz z se gt ben nn ket, ha az egy nen be ll, s a tr sas kr nye zet ben is mi nl
tbb rsz ssz hang ja ser ken ti a vl to zs el moz du l st. Mi nl in kbb n ma ga
tel jes s g ben tud juk t lt ni, megr te ni az em ber k ln b z szin t m k d sei -
nek sszes s gt, azok ssze fg g sei nek f gye lem be v te l vel, an nl in kbb k pe -
sek le he tnk n ma gunk s m sok fej l d st el moz d ta ni a ki tel je se ds ir ny -
ba (Orosz 2009).
A rend szer szem l le t te het sg gon do zs n hny fon tos szem pont ja:
Az egyn bel s rend sze re mi nl in kbb ssz hang ban fej l dik, an nl si ke re -
sebb le het a fej lesz tmun ka. A bel s rend szer r szei el se gt he tik egy ms fej l -
d st, ugyanak kor br mely rsz meg re ke d se g tat is szab hat az egsz fej l d s -
nek. Ezrt hasznos, ha a fej lesz ts a spe ci f kus ksz s ge ken t li t nye zk re
(r zel mi ol dal, tr sas ksz s gek stb.) is ir nyul.
Az egyn bel s l lek ta ni rend sze re egy egyen s lyi l la pot fenn tar t s ra t-
rek szik. Afej l ds vl to zs sal jr, ugyanak kor a vl to zs hoz n ha szk sg van az
egyen sly t me ne ti meg bom l s ra. Fon tos ezrt, hogy a ter m sze tes fej l ds sel
j r t me ne ti za va ro kat (me lyek oly kor vissza fej l ds nek tn het nek) el tud juk
k l n te ni a fej l dst meg za va r va l di prob l mk tl.
Az egyn bel s rend sze re l lan d, szo ros kl csn ha ts ban van kr nye ze te
rend sze r vel, gy ha son lan a bel s r szek rend sze r hez a kl s kr nye ze ti
rend szer ele mei is je len t sen se gt he tik vagy ht rl tat hat jk az egy ni fej l dst.
Eb bl a szem pont bl igen fon tos t nye z le het a ne ve lk ener ge ti kai-e gyen s lyi
l la po ta, il let ve a te het sg se g tk koor di nlt, egy mst kieg sz t mun k ja.
A kr nye zet rend sze re is sa jt bellt egyen s ly nak fenn tar t s ra t rek szik,
gy nem mel l kes, hogy mennyi re ru gal ma san tud rea gl ni az egy ni vl to z -
sok ra, vagy mennyi re tud ja k vet ni az egyn fe jl d st, to vb b hogy adott eset-
ben az egyn mi lyen mr tk ben tud ja fg get le n te ni ma gt a gt l kr nye ze ti
be fo ly sok tl.
A kr nye ze ti rend sze rek s ma guk az egy ni rend sze rek is r szei a t gabb tr-
sa dal mi rend sze rek nek. A tr sa dal mi rend sze rek kl csn ha ts ban ll va ms
tr sa dal mi rend sze rek kel ma guk is egy faj ta di na mi kus egyen s lyi l la pot fenn-
tar t s ra t rek sze nek. gy az egyn s kr nye ze te fej l d se az adott tr sa dal mi
57
A sze m lyi sg fej lesz ts sze re pe a te het sg gon do zs ban
kon tex tus ban meg ha t ro zott tr sa dal mi r t kek, nor mk, di na mi ka men tn (l -
ta l ban a tr sa da lom f vo nu la t val egytt ha lad va) zaj lik.
A rend szer szem l le t meg k ze l ts te ht azt fel t te le zi, hogy az egyn ben l -
v le he t s gek ki bon ta koz ta t sa ssze tett fo lya mat, mely ben pusz tn egy t nye -
z meg ra ga d sa nem elg a ki tel je se ds hez. A ko rb ban be mu ta tott, sz les
spekt ru m te het sg mo del lek (Czeizel-modell, Gagn-modell) egyr tel men
meg fo gal maz zk, hogy a te het sg va l ra v l s hoz a sze m lyes s kr nye ze ti t-
nye zk meg fe le l ssz j t ka szk s ges. A rend szer szem l let fel hv ja a f gyel met
ar ra, hogy a te het sg ki bon ta koz ta t st be fo ly so l t nye zk egy ms sal ugyan-
gy kl csn ha ts ban ll nak, mint aho gyan pl dul az ideg rend sze rnk s hor-
mon hz tar t sunk. Az ideg rend sze ri fo lya ma tok be fo ly sol jk a hor mon hz tar -
tst, a hor mo n lis vl to z sok pe dig ki hat nak az ideg rend szer m k d s re. gy a
te het sg fej lesz t st a sze m lyi sg fej l d si fo lya ma t nak eg sz bl az ssze fg -
g sek f gye lem be v te le nl kl ki ra gad ni olyan len ne, mint ha gy ad nnk va la ki -
nek ko moly hor mo n lis vl to zst oko z tab let t kat, hogy kz ben nem sz mo -
lunk az ez zel ssze fg g ideg rend sze ri (pl dul ke dly l la pot) vl to z sok kal.
Gon dol junk pl dul ar ra a le he t sg re, ha egy te het s ges dik kal, a te het sg gon -
do zs ke re t ben, osz tlyt aka runk lp tet ni. Ilyen kor nem elg pusz tn azt a
szem pon tot f gye lem be ven ni, hogy kog ni tv (r tel mi) szin ten mr meg ha lad -
ta a sa jt let ko rt. Fon tos, hogy te kin tet tel le gynk ar ra is, hogy hol tart az r-
zel mi s az er kl csi fej l ds ben, hogy mi lye nek a tr sas ksz s gei, mi lye nek az
r zel mi ig nyei, mennyi re sze ret az ak tu lis osz t ly ba jr ni, ho gyan tud j k-
zs sg be il lesz ked ni. Hi szen ha az j k zs sg ben el szi ge te l dik, nem kap meg-
fe le l tr sas t mo ga tst, eset leg ki fe je zet ten ne ga tv l m nyek rik, az ha ts sal
le het r zel mi fej l d s re, ami pe dig (pl dul szo ron g son, f gyel mi prob l m -
kon ke resz tl) be fo ly sol hat ja a kog ni tv ksz s gek fej l d st is.
Fen tiek rsz ben v laszt ad nak ar ra a kr ds re is, hogy se gt he ti-e a sze m lyi -
sg fej lesz ts a te het sg ki bon ta ko z st. A rend szer szem l let sze rint mi nl in-
kbb ssz hang ban fej ld nek az egyes r szek, an nl tel je seb b vl hat az egsz.
A kl csn ha t so kon ala pu l fej lesz ts nek j pl d ja az gy ne ve zett szenzoros
in teg r cis te r pia. Jean Ayres (internet 1. hiv.) ka li for niai agy ku ta t te r pis
md sze r nek el m le ti ht te rt az a meg f gye ls ad ta, hogy az ideg rend szer rett-
s ge, integratv (k ln b z te r le te ket ssze szer ve z) funk ci ja egyen s lyi s
egyb szenzomotoros (r zk szer vi-moz g sos) in ge rek ad s val n vel he t. Az
agy tr zsi-kis agyi moz g sos s egyen s lyo z rend szer kap cso lat ban ll ms
ideg rend sze ri te r le tek kel, gy az r zel mek sza b lyo z srt fe le ls r szek kel s a
ma ga sabb kr gi kz pon tok kal is. A gye re ke ket olyan j tk szi tu ci ba he lye zik,
ahol fo ko zott in ger ls nek van ki t ve az egyen s lyo z rend szer (m sz kk, bil le -
n, for g esz k zk stb.). Az ilyen j tk kz ben a nagymozgsok, az egyen s lyo -
zs meg szer ve z srt fe le ls te r le tek r s vel pr hu za mo san olyan ideg rend -
58
Orosz R bert
sze ri r szek is megrin td nek, ame lyek r vn mly r zel mek (j ra)tl se tr-
tn het. Meg fe le l te r pis k zeg ben ez utb bi se gt he ti a ko rb bi traumatikus
l m nyek fel dol go z st is. A k ln b z szin t ideg rend sze ri m k d sek har-
mo ni ku sabb ssze szer ve z d se pe dig vg s so ron az egsz sze m lyi sg ha t ko -
nyabb m k d s vel jr egytt. gy a moz g sos j t kok r vn olyan prob l mk
or vo sol ha tk nagy ha t kony sg gal, mint pl dul a ta nu l si za va rok, a f gye lem -
za var vagy a ko rai anyagye rek kap cso lat de f cit j bl ad d szo ron g sos t -
netek. Szvatk (internet 2. hiv.) a szenzoros in teg r cis te r pia kap csn gy r a
rend szer szem l le t fej lesz ts rl: A fej l ds ter m szet sze r leg egy re fo ko z-
d ssze tett s get je lent, a r szek, a funk cik dife ren ci l d st s ko rnt sem
kon fik tus men tes kap cso l d st a for m l d egsz hez, a tel jes sze m lyi sg hez.
Ezt a fo lya ma tot ki z r lag in terak tv m don kp zel het jk el. Avl to z sok k ze -
pet te az em ber sz m ra leg fon to sabb kr nye ze ti fel t tel, az in tim kap cso la tok
vi l ga ad mu n cit a sze m lyes fo lya ma tos sg s az ssze fg gs r z s nek fenn-
tar t s ra. Aki te ht egy-egy gye rek fej lesz t st ko mo lyan t gon dol ja, r kell
jj jn ar ra, hogy nem r het el ered mnyt ms kp pen, csak ha az egsz sze m lyi -
sg gel sz mol.
A f zi kai, r zel mi, r tel mi fej l ds ssz hang ja, a fej l ds kie gyen s lyo zott s -
ga, egsz-legessge tbb szem pont bl is je len ts ha ts sal br a k pes s gek ki-
bon ta koz ta t s ra. Br a k ln b z pszi cho l giai irny za tok s el m let al ko tk
el t r szem szg bl vizs gl jk az em be ri fej l dst, ha ala po san szemgy re vesz-
szk az el m le te ket, r j he tnk, hogy nem zr jk ki egy mst, ha nem egy sze -
ren csak a fej l ds ms-ms vo nat ko z sait r jk le. Erikson pszi cho szo ci lis fej-
l ds el m le te a tr sas k zeg ben zaj l r zel mi fej l dst elem zi az egsz let re
ki ter je den. Atrgy kap cso lat-el m let el s sor ban a ko rai let vek ben zaj l fej l -
d s re he lye zi a hang slyt, azon ban az op ti m li san ala ku l anyagyer mek kap-
cso lat sze re pe (trgy kap cso lat-el m let) sz pen beil leszt he t az eriksoni s bi za -
lom kiala ku l s nak fo lya ma t ba. Mindekz ben szem mel lt ha tan zaj lik a
f zi kai fej l ds, to vb b az r tel mi fej l ds is, mely rl szp k pet kap ha tunk Pia-
get kog ni tv fej l ds el m let bl. A te het sg fej lesz ts szem pont j bl fon tos,
hogy a k ln b z szin t je len s ge ket ne el k l nl ten, ha nem in teg rl tan (egy -
sg ben) tud juk szem ll ni. A te het sg gon do zs bi zo nyos te r le tein szem bet -
len meg je le nik az in teg r ci fon tos s ga.
Carl Gustav Jung el gon do l sa sze rint a va l s got ngy k ln b z m don pr-
bl juk fel fog ni. A gon dol ko ds, az r z sek, az r z ke ls s az in tu ci (megr zs)
l tal. Jung gy vl te, hogy ez a ngy megr t funk ci va la mi lyen mr tk ben
min den ki re jel lem z, m az em be rek tbb s ge haj la mos va la me lyik re hang slyt
he lyez ni. Van, aki pl dul pusz tn ra cio n lis gon dol ko ds sal pr bl fel fog ni
min den je len s get. Az ilyen em be rek nek knnyen prob l mi add hat nak azon-
ban az r zel mek megr t s vel. Mond juk m sok r zel mei nek a megr t s vel, ami
59
A sze m lyi sg fej lesz ts sze re pe a te het sg gon do zs ban
az em p tis vi sel ke ds alapja. Mg le het, hogy va la ki pp el len ke zen tl sok
min dent lt az r zel mein ke resz tl, gy a ra cio n lis ob jek tv dol go kat is egy r-
zel mi sz rn t szem l li. Jung v le m nye sze rint mi nl tbb m don tu dunk k-
ze l te ni a va l sg megis me r s hez, an nl tel je seb ben lt hat juk azt. gy az a tu -
ds, aki egyarnt k pes hasz nl ni j zan lo gi k jt, megr z seit s r zel meit, j val
m lyeb ben k pes a dol gok m ly re lt ni. Az ideg rend szer ben a ra cio n lis, ana li -
ti kus s az in tui tv, ho lisz ti kus, ir ra cio n lis m k d sek el t r te r le tek hez k-
td nek. l ta l ban a bal agy fl te k hez k tik az elem z, ra cio n lis, mg a jobb
agy fl te k hez a ho lisz ti kus, in tui tv l ts m drt fe le ls r sze ket. Mi nl in teg rl -
tab ban (egy sg be szer ve zet ten) m k dik az agy, te ht mi nl in kbb k pes va la ki
a meg fe le l te r le te ket egy ms sal ssz hang ban m kd ve be von ni az in for m ci
fel dol go z s ba, an nl in kbb k pes le het m lyebb re ha tol ni a je len s gek megr -
t s ben. gy a te het sg gon do zs ban fon tos, hogy a va l sg mi nl so kol da lbb
megr t si md jai nak fej l d st, il let ve in teg r ci jt se gt sk el. Ez le het a krea -
ti vi ts mint fon tos te het sg t nye z fej lesz t s nek egyik alapja is. Az r zel -
mek s a gon dol ko ds fej l d s nek in teg rlt meg k ze l t se szk s ges s gt mu-
tat ja az n bi za lom s a tel je st mny, vagy p pen a szo ron gs s a pro duk ti vi ts
kap cso la ta is. A ren de zet len r zel mek, a ma gas szo ron gs, az ala csony n bi za -
lom igen ked ve zt len ha ts sal tud len ni az al ko t k pes sg re, a szel le mi ter m -
keny sg re vagy a f zi kai tel je st mny re. Rad sul rend szer szem l let ben gon-
dol kod va azt is fel vet het jk, hogy az ala csony n bi za lom ssze fgg a ma gas
szo ron gs sal, s e ket t kap cso la ta a tel je st mny gt ls sal r d gikr -sze r: mi -
nl ki sebb az n bi zal mam, an nl ke vs b vagy ki sebb hit tel v gok be le a meg-
va l s tan d dol gok ba. Az el vg zet len vagy si ker te len felada tok pe dig to vbb
rom bol jk az n bi zal mat. Ed di giek hez ha son lan a te het sg gon do zs ban az in-
teg rlt, rend szer szem l le t meg k ze l t s cl sze r s gt mu tat jk a sze m lyes l-
lek ta ni tar tal mak s az in ter per szo n lis (sze mly k zi) t nye zk kl csn ha t sai.
Te het sg pszi cho l giai ku ta t si ada tok sze rint (Orosz 2009) bi zo nyos egy nen
be l li l lek ta ni t nye zk (pl dul n bi za lom, szo ron gs ke ze ls) ssze fg gs ben
van nak a tr sas beil lesz ke ds sel s a kor tr si k zs sg t mo ga t s val. A spor to -
lk kal vg zett vizs g lat ered m nye alap jn az edzik s tr saik l tal te het s ge -
sebb nek tar tott j t ko sok l ta l ban ma ga sabb n bi zal mak s ke vs b szo ron -
gak vol tak, to vb b csa pat tr saik k ztt a leg np sze rb bek k z tar toz tak.
Ugyanak kor az elem z sek bl ki de rlt, hogy nem pusz tn a te het s gk miatt
vol tak np sze rek, ha nem egyb sze m lyi sg vo n saik (tb bek k ztt az n bi za -
lom s szo ron gs men tes sg) is el se g tet tk np sze r s g ket. A tr sas ksz s -
gek (kap cso lat te rem t ksz sg, kom mu ni k cis ha t kony sg, em p tia stb.) fej-
lesz t se kz ve tet ten t mo gat hat ja a te het s gek k zs s gi beil lesz ke d st, a
tr sas elis me rs, t mo ga tott sg el nye r st. Ezl tal a k zs sg to vb bi er for rst
nyjt hat a te het sg ki bon ta koz ta t s hoz.
A SZE M LYI SG FEJ LESZ TS CL JAI
A TE HET SG GON DO ZS BAN
A rend szer szem l le t meg k ze l ts a sze m lyi sg fej lesz tst a te het sg gon do zs
fon tos ssze te v j nek tart ja. A sze m lyi sg fej lesz t md sze rek al kal ma z s val
az alb bi te r le te ken ke resz tl se gt he t a te het sg ki bon ta koz ta t sa:
Az nis me ret fej l d se l tal az em ber ssze tet tebb s va l sabb k pet kap
n ma g rl. r nyal tab ban, m lyeb ben lesz k pes lt ni sa jt ma gt, s ez zel
pr hu za mo san ms em be re ket, il let ve a vi l got is. Job ban k pes s v lik fel-
mr ni sa jt ers s geit s hi nyos s gait. gy job ban r lt ar ra, hogy mely te-
r le te ken szk s ges fej ld nie, s mely tu laj don s gai se gt he tik a fej l d st.
A re lis nis me ret l tal sok kl s-bel s konfik tus tl, il let ve ku darc l -
mny tl is meg k ml he ti ma gt. n ma ga s m sok ala po sabb megr t se
se gt sa jt ma ga s az em be rek el fo ga d s ban, a to le ran cia n ve ke d s ben.
Felis mer he ti, mely vi sel ke d sek se g te nek cl jai elr s ben, s me lyek ht-
rl tat jk ab ban. Az nis me ret l tal job ban megr ti, hon nan jtt s ho v
tart. Azaz mindin kbb tisz t ban lesz mo t vu mai val, cl jai val, vissza tar t
eri vel s er for r sai val. Ezl tal egy re tu da to sab ban k pes ha lad ni a fej l -
ds s ki tel je se ds t jn.
A ha t ko nyabb kom mu ni k cis s konfik tus ke ze l si stra t gik el sa j t t sa
se g ti a k zs sg be va l beil lesz ke dst, a ba r ti, il let ve ne ve li t mo ga t
kap cso la tok kiala k t st. Atr sas ksz s gek fej l d se l tal az egyn mindin -
kbb k pes s v lik el nyer ni m sok t mo ga t st cl jai nak elr se r de k -
ben, be von ni m so kat a k zs gon dol ko ds s al ko ts fo lya ma t ba, s
moz g s ta ni a k zs s get a k zs c lok meg va l s t s hoz.
A prob l mk kal va l meg kz d si (coping) stra t gik fej l d se, a ha t ko -
nyabb stressz ke ze ls, to vb b a pszi cho l giai im mun rend szer (lsd A szo -
ron gs- s stressz ke ze ls, a prob l mk kal va l meg kz ds c m rsz ben)
er s d se se g tik a sze m lyi sg egsz s ges, ener gi kus m k d st. To vb b
a f zi kai, lel ki s szel le mi er for r sok moz g s t st a ht kz na pi let ben
fel me r l felada tok kal, prob l mk kal va l bol do gu ls hoz.
A TE HET SG KI BON TA KOZ TA T ST
BE FO LY SO L SZE M LYES S SZE MLY K ZI
PSZI CHO L GIAI T NYE ZK
A te het sg gon do zs rend szer szem l le t meg k ze l t se sze rint a te het sg ki tel je -
se d st sze m lyes s sze mly k zi t nye zk egyarnt be fo ly sol jk. Szm ta lan
tu laj don sg s sze m lyi sg vo ns jtsz hat fon tos sze re pet a ki v l adott s gok
ki bon ta ko z s ban. Az egy nen be l li t nye zk k zl bi zo ny tot tan kiemelt je-
len t s gek: az nkp, a szo ron gs- s stresszke ze ls, a k ln b z kog ni tv mi-
n s gek (f gye lem, in tel li gen cia, krea ti vi ts), to vb b a tr sas ksz s gek. A sze -
mly k zi t nye zk k zl a leg je len t sebb sze re pe a csa ld nak, a kor tr sak nak s
a ne ve lk nek van.
Az nkpem ma gam rl
Az nkp fo gal mn l ta l ban n ma gunk men t lis meg je le n t st rt jk. A sa jt
ma gunk kal kap cso la tos sz le le te ket, r z se ket, r zel me ket, gon do la to kat tar tal -
maz za. Az nkp is tbb r t l lek ta ni je len sg. Az nkp f zi kai szint je a tes-
tnk rl kiala k tott men t lis kp, a test kp. Az nkp r zel mi szin ten az n be cs -
ls ben je le nik meg. Az n be cs ls n ma gunk el fo ga d s nak mr t kt je len ti,
azt, hogy mennyi re rez zk ma gun kat sze ret he t nek, el fo gad ha t nak. Az nkp
kog ni tv szint j nek az n bi za lom fe lel het meg, azaz ho gyan v le ke dik va la ki a
k pes s gei rl. Mit gon dol ma g rl, mennyi re k pes dol go kat meg va l s ta ni. Az
nkp tr sas (in ter per szo n lis) szint je pe dig a tr sas k zeg ben be tl ttt sze rep -
pel, to vb b a tr sas ksz s gek kel kap cso la tos nszleleteket tar tal maz za. Ter-
m sze te sen ezek az ssze te vk nem v laszt ha tk el egy ms tl. Pl dul az ala-
csony n be cs ls az az r zs, hogy nem va gyok elg g sze ret he t, el fo gad ha t
a test kp tor z tot tabb sz le l s vel s ala cso nyabb n bi za lom mal jr. Mond juk,
meges het, hogy hi ba tar ta nak ob jek t ve szp nek egy ala csony n be cs l s em-
bert, mgis cs nycs kbb nak fog ja lt ni ma gt. Vagy egy ala csony n be cs l -
s m vsz az j ra meg j ra r ke z meger s t po zi tv kri ti kk el le n re sem biz-
tos, hogy knnye dn, nagy n bi za lom mal fog k vet ke z mun k j hoz ne ki lt ni.
(Vi gyz zunk, fen ti pl d kat ne vo nat koz tas suk a ser d l ko ri n-identitsfor-
62
Orosz R bert
mldssal ter m sze te sen egytt j r test kp- s n bi za lom-bi zony ta lan s -
gok ra!)
Az nkp ssze te vi nek igen fon tos sze re pe van a te het sg ki bon ta koz ta t -
s ban. A meg fe le l mr t k n be cs ls s n bi za lom se gt he ti az egynt, hogy
fel mer jen vl lal ni olyan felada to kat, ki h v so kat, me lyek ked ve zen hat nak fej-
l d s re. A ma ga sabb n be cs l s, n bi zal m em ber job ban hisz a si ke r ben,
s knnyeb ben ve szi a ku dar co kat is. Az n bi za lom gy fon tos t nye z a si ker -
hez ve ze t ton. A felada tok si ke res vg re haj t sa pe dig to vbb n vel he ti az n-
bi zal mat s mo ti v cit, ami jabb si ke rek for r sa le het. Az n bi za lom si ke res
prob l ma megol ds, tel je st mny po zi tv k rei na gyon ked ve zen t mo gat jk
a sze m lyes fej l dst. Az n be cs ls s n bi za lom fej lesz t se ezrt alap ve t je-
len t s g a te het sg gon do zs ban.
Az n bi za lom er s d s nek egyik leg fon to sabb for r sa az n be cs ls n ve -
ke d se. Az n be cs lst legin kbb a sz munk ra fon tos em be rek nek a fe lnk ir-
nyu l sze re te te s fel t tel nl k li el fo ga d sa er st he ti. Ter m sze te sen az n be -
cs ls alapja a csa ld sze re te t ben s el fo ga d s ban gy ke re zik. Ha eb bl az
er for rs bl nem tp ll koz hat a gyer mek n be cs l se, ak kor na gyon fon to sak
az olyan kr nye ze ti sze rep lk (pe da g gus, men tor, pszi cho l gus stb.), akik ilyen
m don is t mo gat jk t. A te het sg ki tel je se d se, az n be cs ls, a csa l di sze re -
tet hi nya s a kr nye zet t mo ga t sa kz ti kap cso lat t m jt gy ny ren dol-
goz za fel a Good Will Hunting c m flm.
Az n bi za lom n ve l s nek m sik je len ts for r sa mr j val in kbb be ll rl
fa kad. Sze pes M ria (2006) sze rint a ki t ztt re lis c lok meg va l s t sa ki v lan
er s ti az n bi zal mat. Ugyanak kor, ha sok fel vl lalt felada tot be fe je zet le nl hagy
az em ber, az hossz t von rom bo l ha ts sal van az n bi zal m ra. Fon tos hang s -
lyoz nunk a ma gunk el l l tott c lok rea li t st. Ugyanis az ir re lis, az adott fej l -
d si f zis ban mg meg va l st ha tat lan c lok szin tn ked ve zt le nl be fo ly sol jk
az n bi zal mat. Pl dul ha egy do bat l ta, aki csak 19 m tert tud dob ni, min den
edz sen ki hz za ma ga el a 22 m tert, ak kor nap mint nap ku dar cot fog megl ni,
mi kor lt ja, hogy do b sa, ha nem is mr he tet le nl, de t vol van ki t ztt cl j tl.
Ha vi szont csak 19 m ter 10 cen tit tz ki ma ga el, ak kor nem is olyan so k a va -
ls tel je st mny si ker l m ny vel fog gaz da god ni. A va ls tel je st mny megl se
n ve li az egyn kom pe ten cia- (hoz zr ts, al kal mas sg) r ze tt, ami ma ga biz -
tos s got ad ne ki. gy az ilyen jel le g si ker l m nyek l tal az n bi za lom nagy ban
fo ko zd hat. Fon tos azon ban gyel nnk ar ra, hogy ami az egyik te het s ges gyer-
mek nek az adott fej l d si f zis ban kis tel je st mny, az a m sik nak mr nagy le -
het. gy cl sze r min den ki el test resza bott felada tot l l ta ni.
63
A sze m lyi sg fej lesz ts sze re pe a te het sg gon do zs ban
A szo ron gs- s stressz ke ze ls, a prob l mk kal va l meg kz ds
A stressz Selye J nos (1963) ere de ti meg k ze l t s ben a szer ve zet nem spe ci -
f kus v la sza az t rt be ha t sok ra. A stressz fo gal mn legl ta l no sab ban azt a
je len s get rt jk, ami kor az egyn a f zi kai vagy pszi cho l giai jl l tt ve sz lyez -
te t t nye zk kel szem be sl (AtkinsonAtkinsonSmithBem 1994). Az ilyen
fe nye ge t t nye z ket ne vez zk stresszoroknak s az ezek re adott v la szo kat
stressz reak ci nak. Az egyn l tal ne ga tv nak r t kelt stressz a distressz, a po zi t -
van meglt stressz az eustressz.
A szo ron gs egy kel le met len, fe szlt r zel mi l la pot, mely a ve ge ta tv ideg-
rend szer ma gas ak ti v ci j val, ne ga tv r z sek kel s gon do la tok kal jr. Van nak
szer zk, akik a szo ron gst a stressz re adott v la szok egyik faj t j nak tart jk (At-
kinson s mtsai 1994; SmithSmoll 2004). Spielberger (1975) sze rint a szo ron -
gs ra jel lem z, hogy vl to z in ten zi t s le het, k ln b z id tar tam mal br hat,
az ag g ds, f le lem, za va ro dott sg kel le met len r ze tei vel, il let ve ezek kel egyide -
j leg a ve ge ta tv ideg rend szer jel leg ze tes ak ti v ci j val jr. A szo ron gs id tar -
ta ma alap jn le het l la pot, il let ve vo ns jel le g. l la pot szo ron gs rl ak kor be-
szl he tnk, ha a szo ron gs bi zo nyos szi tu cik ban (pl dul egy ver se nyen)
je le nik meg, mg a vo ns sze r szo ron gs el ne ve zs ar ra a je len sg re utal, ha a
szo ron gs az egyn nl haj lam sze ren, a sze m lyi sg vo n sai nak r sze knt je-
lent ke zik. A szo ron gs ese t ben is el k l nt he tnk f zi kai, afek tv (r zel mi), il-
let ve kog ni tv (r tel mi) szin t ssze te v ket. Fi zi kai szin ten a szo ron gs a k ln -
b z tes ti s vi sel ke d ses t ne tek ben je lent ke zik. Ilyen t ne tek le het nek az
ideg rend sze ri vl to z sok nyo mn kiala ku l tes ti reak cik (pl dul has me ns,
gom bc r zs a to rok ban, s padt sg, izom me rev sg, szv do bo gs), to vb b a
szo ron gs k vet kez m nyei nek tes ti vagy vi sel ke d ses szin ten meg je le n je lei
(pl dul t pett k rm gy, ssze h zott test tar ts, ag resszv vi sel ke ds, sztesett
moz gs stb.). r zel mi szin ten a szo ron gs egy faj ta fe szlt, kel le met len lel ki l la -
pot knt je lent kez het. r tel mi szin ten pe dig ne ga tv gon do la tok ban (pl dul jaj,
csak ve le ne ke rl jek ssze a ver se nyen), il let ve a kog ni tv funk cik (pl. f gye -
lem, prob l ma megol ds) rom l s ban mu tat koz hat meg.
A ku ta t sok azt t maszt jk al, hogy a szo ron gs s a distressz l ta l ban a tel-
je st mny rom l s val jr, mg az eustressz a hely zet kont rol l l s nak r ze t vel
tr sul va el se g ti az ered m nyes s get. A stressz ke ze ls, a meg kz ds, il let ve a
szo ron gs, a fe szlt s gek kont rol l l s nak, sza b lyo z s nak k pes s ge p pen
ezrt fon tos kr d sek a te het sg ki bon ta koz ta t s nak szem pont j bl is.
A stresszel va l meg kz ds me cha niz mu st copingnak ne vez zk. Olh
(2005, p. 52) sze rint a meg kz ds tb bek k ztt ar ra ir nyul, ho gyan mi ni ma li -
zl hat juk, k sz bl het jk ki le tnk bl azo kat a k rl m nye ket, me lyek k ztt
a stressz meg be te gt, s ho gyan te remt het jk meg azo kat a fel t te le ket, ame lyek
64
Orosz R bert
k ztt a stressz fej l d snk szol g la t ba l lt ha t. Lazarus s Folkman (1984)
meg k ln bz tet nek prob l ma-, il let ve rzelemkzpont meg kz dst. A probl-
makzpont meg kz ds kt ir ny le het: vagy a hely ze ten pr bl az egyn vl toz -
tat ni (pl dul al ter na tv megol d so kat ta ll ki egy prob l ma megol d s ra), vagy
n ma gn (pl dul mun ka hely el vesz t se ese tn j dol gok ta nu l s ba kezd). Az
r ze lem f ku sz meg kz ds cl ja a ne ga tv r zel mek el ha tal ma so d s nak meg-
aka d lyo z sa, il let ve az, hogy az egyn nek ne a konk rt prob l ma megol d s val
kell jen fog lal koz nia. Nolen-Hoeksema s Morrow (1991) az rzelemkzpont
meg kz d sen be ll k r dz, el te re l, il let ve ne ga tv el ke r l vi sel ke dst k l n -
te nek el. K r dz stra t gia pl dul az el vo nu ls, gon dol ko ds a hely ze ten. El te -
re l stra t gia le het pl dul a mo zi ba me ns vagy a spor to ls, mg ne ga tv el ke r -
l stra t gi nak sz m ta nak az n ve sz lyes el te re l vi sel ke d sek, pl dul a
konfik tu sok ke re s se, az ivs vagy a drogozs.
Olh (2005) az egsz s ges meg kz ds ben sze re pet jt sz sze m lyi sg fak to -
rok kal kap cso la tos kon cep ci kat t te kint ve sz mos olyan t nye zt ta llt, me lyek
hoz z j rul hat nak a stressz ered m nyes, po zi tv fel dol go z s hoz. Ilye nek le het -
nek pl dul:
A kont rollk pes sg. (Ers hit ab ban, hogy bi zo nyos ha t rok k ztt k pe -
sek va gyunk a ve lnk tr tn tek el lenr z s re, be fo ly so l s ra, s hogy mi
va gyunk a fe le l sek azrt, ami ve lnk tr t nik.)
Az el k te le zett sg. (Asze mly m lyen, szin tn hisz an nak az r t kes s g -
ben, amit csi nl, s tel jes odaads sal vg zi azt.)
A ki h v sok vl la l s ra va l k pes sg.
A diszpozicionlis op ti miz mus. (Az ese m nyek, tr t n sek po zi tv ki me -
ne te l nek az el v r sa.)
A ko he ren ciar zk. (Az ssze fg g sek megr t s re, megr z s re va l k-
pes sg, meg gy z ds ab ban, hogy a vl to z sok el re je lez he tk, s hogy a
dol gok gy ala kul nak, aho gyan ssze ren el vr ha t.)
Olh (2005) gy v li, hogy az egyn meg kz d si ka pa ci t st al ko t sze m lyi -
sg t nye zk egy in teg rlt, sze m lyi s gen be l li rend szer knt fog ha tk fel, amit
pszi cho l giai im mun rend szernek ne vez he tnk (PI). A szer z em pi ri kus ada-
tok kal t maszt ja al, hogy a PI-t al ko t sze m lyi sg-ssze te vk fej lett s ge s
m k d s nek ha t kony s ga po zi tv ir ny ssze fg gst mu tat a f zi kai s lel ki
egsz sg gel, a j k zr zet tel, az let tel va l megel ge dett sg gel, to vb b a fow-
l mny gya ko ri s g val. Fen tiek alap jn a PI ssze te vi nek fej lett s ge a te het sg
ki bon ta koz ta t s ban a stressz s a szo ron gs kont rol l l sn tl egyb szem pon -
tok bl is fon tos sze re pet jtsz hat (pl dul a fej l ds k pes s g ben, a c lok meg-
ha t ro z s nak s elr s nek k pes s g ben vagy a fow-l mny elr s ben).
65
A sze m lyi sg fej lesz ts sze re pe a te het sg gon do zs ban
r te lem s r ze lem
Az r zel mi t nye zk hat nak a kog ni tv szf r ra, be fo ly sol jk az in tel lek tu lis
m k d se ket. A krea ti vi ts ra s a prob l ma megol ds ra egyarnt ha ts sal van,
hogy ho gyan tud juk be von ni vagy p pen ki zr ni a sze m lyi sg nem kog ni tv, ir-
ra cio n lis m k d seit. le tnk r tel mi s r zel mi ol da l nak kl csn ha t sa na-
gyon er sen meg mu tat ko zik a f gye lem m k d s ben is.
Ht kz na pi te v keny s geink so rn elrasz ta nak min ket a kl s s bel s in-
for m cik. Tu da tunk igyek szik refek tl ni ezek re: ki szr ni a sz munk ra hasz-
nos nak tl te ket s fel hasz nl ni azo kat. l ta l ban azok az in for m cik v lasz -
td nak ki, me lyek a tll snk kel, cl jaink meg va l s t s val, v gyaink kal,
ak tu lis mo t vu maink kal kap cso la to sak. Azt a sz r fo lya ma tot, amely sze lek tl
az in ge rek, in for m cik k ztt, f gye lem nek ne vez zk (AtkinsonAtkinson
SmithBem 1994). Azt a je len s get, ami kor a f gyel mn ket ki tar tan egy trgy ra
ir nyt juk, ne vez zk a f gye lem kon cent r ci j nak.
A f gye lem a ta nu ls ban alap ve t sze re pet jt szik. El sd le ges fon tos s g t-
nye z ab ban, hogy az egyn k pes-e ki szr ni a kl s s bel s in for m cik k zl
azo kat, me lyek a tu d s nak gya ra po d st, fej l d st el se g tik. A f gye lem kl-
csn ha ts ban ll a sze m lyi sg r zel mi s f zio l giai szin t t nye zi vel, gy az
r zel mi l la po tok kal vagy a tes ti izgatottsggal egyarnt kl cs n sen be fo ly sol -
jk egy mst. A f gye lem fej lesz t st ezrt f zi kai, afek tv s kog ni tv szintrl
egyarnt meg k ze lt het jk. A f gyel met f zi kai szint rl pl dul egy sze r kon-
cent r cis egyen s lyo z gya kor la tok kal vagy lg z gya kor la tok kal er st het jk,
r zel mi szint rl a za va r r zel mek ki k sz b l s vel (pl dul a ne ga tv r zel mek
tu da to s t s val vagy a f le lem tle l s nek gya kor la t val), mg kog ni tv szint rl
pe dig a gon dol ko ds kont rol l l s nak k ln b z tech ni ki val (mond juk a za-
va r gon do la tok elen ge d s nek meg ta n t s val).
Egy sze r tech ni kk rend sze res gya kor l s val je len ts l p se ket te he tnk a
f gye lem fej lesz t s nek r de k ben. Ilyen naivnak t n, de ha t kony gya kor lat,
ha lelnk vagy megl lunk egye nes ht tal, s n hny per cig egy sze ren csak f-
gyel jk a lg z sn ket. Kz ben azt is gon dol hat juk: Tu da t ban va gyok, hogy be-
l leg zek, tu da t ban va gyok, hogy ki l leg zek. Egy sze ren csak f gye lnk a lg-
zs re. Ha gon do la tok, r z sek jn nek, csak hagy juk ket to va men ni, mint ahogy
az gen a fel hk elsz nak a nap eltt. Megfgyelhetjk ket is min den f le r t ke -
ls, t let nl kl, s hagy juk to vasz ni. Az iz ga tott gon do la tok l ta l ban az iz ga -
tott r zel mek bl tp ll koz nak. A lg zs meg f gye l se, az r z sek s gon do la tok
lgy elen ge d se meg nyug tat ja a tes tet s az el mt, ki tisz tt ja a tu da tot, gy job ban
tu dunk felada taink ra kon cent rl va a je len ben len ni. Ha va la ki nek n ma g tl
ne he z re esik a je len ben le vs, a lg zs f gye l se, a gon do la tok, r z sek elen ge d -
se, ak kor a k ln b z me di t cis tech ni kk (Thich Nhat Hanh 2003, 2005;
66
Orosz R bert
Kabat-Zinn 2009) s j ga gya kor la tok se gt het nek eb ben (Paramhans Swami
Maheshwarananda 2005).
A csa ld sze re pe a te het sg ki bon ta koz ta t s ban
A csa ld a szo cia li z ci el sd le ges s leg fon to sabb szn te re (Tth 2000). In nen
szr maz nak alap ve t r t keink, hi tnk, kom mu ni k cis s vi sel ke ds min tink.
A csa ld el sd le ges sze re pet jt szik az nkp s az iden ti ts for m l d s ban.
A csa l di min tk gyak ran igen m lyen, tu dat ta lan szin ten rg zl nek, s in nen
be fo ly sol hat jk az egyn v lasz t sait, dn t seit, hi tt, cse le ke de teit, gy az ilyen
tar tal mak a te het sg ki bon ta koz ta t st is je len ts mr tk ben meg ha t roz hat jk.
A csa l di szo cia li z ci mi n s ge (pl dul az adek vt kom mu ni k cis s
konfik tus ke ze l si min tk el sa j t t sa) meg ha t roz hat ja a k sb bi szo ci lis kap-
cso la to kat, gy pl dul a k zs sg be va l beil lesz ke dst vagy a te kin tly sze m -
lyek kel tr t n kom mu ni k cit.
A sz li am b cik ha ts sal le het nek a gyer mek mo ti v ci j ra. Gyak ran meg-
tr t nik, hogy a kiemel ke d si v gyuk ban fruszt rlt sz lk sa jt l maik be tel je s -
t st vr jk gyer me kk tl. Ha a sz l v gya a tel je s ts re er sebb a gyer me k nl,
az l ta l ban a kar rier meg sza ka d st ered m nye zi.
Ugyanak kor a sz li l do zat ho za tal, az anya gi s az r zel mi t mo ga ts kz-
pon ti t nye z le het a te het sg ki tel je s t s ben.
Kor tr sak sze re pe a te het sg ki bon ta koz ta t s ban
Az t pr to ls ko r val kez d den (kb. 910 ves kor) a gyer me kek a fel nt tek
ir ny bl egy re in kbb a kortrsak fe l for dul nak. Akortrsak r t kei s vi sel ke -
ds min ti egy re er seb ben kez dik be fo ly sol ni ket, a tel je st mny megt l s -
ben a tb biek szava egy re fon to sab b v lik. Ak zs sg ben zaj l kor tr si szo cia -
li z ci et tl az let kor tl fo ko zot tab ban ha ts sal lesz a gyer me kek re (Tth 2000).
Akor tr si szo cia li z ci so rn a gyer me kek tr sas k zeg ben gya ko rol hat jk, iga-
zt hat jk, adott eset ben f llr hat jk az el sd le ges csa l di szo cia li z ci so rn el-
sa j t tott min ti kat.
A kor tr si k zs sg mi ni mum kt szin ten le het ha ts sal a te het sg ki bon ta -
koz ta t s ra. Az egyik szint az zal kap cso la tos, hogy a k zs sg mi lyen mr t kig
fo gad ja be az egynt, a m sik szint a k zs s gi r t kek kel, nor mk kal fgg ssze.
Az, hogy a kortrsak mennyi re fo gad jk el az egynt, meg ha t roz za azt, hogy
mi lyen mr t k tr sas t mo ga tott s got nyj ta nak a sz m ra.
A k zs s gi r t kek, nor mk szin tn be fo lys sal le het nek az egyn fej l d s -
re. A cso port hoz va l tar to zs egyik fel t te le a k zs sg r t kei nek, nor mi nak
va la mi lyen mr t k t v te le. Mi nl ssze tar tbb egy cso port, an nl ne he zeb ben
67
A sze m lyi sg fej lesz ts sze re pe a te het sg gon do zs ban
t ri a nor mk tl el t r vi sel ke dst. Szo cil pszi cho l giai vizs g la tok sze rint, ha
va la ki egy cso port hoz csat la ko zik, sze m lyes r t kei s at ti td jei gyor san al kal -
maz kod nak a cso port mr ck hez (For gch 1993). Az egyn ezek hez a mr ck -
hez vi szo nyt ja hely ze tt, ezek l tal ha t roz za meg n ma gt.
I. osz t ly utn pt ls-lab da r gk vizs g la t bl nyert ada tok meger s tik azt
a tnyt, hogy a kor tr si k zs sg nek na gyon fon tos sze re pe le het a te het sg ki-
bon ta koz ta t s ban. Alab da r gk nem pusz tn k pes s geik re vo nat ko zan, ha -
nem a te het sg ki bon ta koz ta t s hoz szk s ges sze m lyi sg jel lem zik kel kap-
cso lat ban is vissza jel z se ket kap hat nak csa pat tr sak tl. A vissza jel z sek pe dig
be fo ly sol hat jk n r t ke l s ket, mo ti v ci ju kat. A ked ve z tr sas ksz s gek
ilyen szem pont bl azl tal se gt he tik a te het sg ki bon ta koz ta t st, hogy a csa pat -
tr sak az ilyen ksz s gek kel ren del ke z spor to l kat job ban be fo gad jk, ked ve -
zbb vissza jel z se ket nyjt hat nak ne kik, il let ve na gyobb mr t k tr sas t maszt
kap hat nak az let hely ze tek okoz ta stresszel va l meg kz ds hez. Atr sas ksz s -
gek fej lesz t se te ht t t te le sen a te het sg ki bon ta koz ta t s ra is j t kony ha ts -
sal le het.
A te het s ges ne ve l
A te het s ges ne ve lk egyik k zs jel lem vo n sa a vgy s k pes sg a fej l ds re,
ki tel je se ds re szak mai vo na lon s em be ri leg egyarnt. Ha ko rb ban azt mond-
tuk, hogy a te het s ges di kok nak a sze m lyi sg fej l ds ol da l rl az nis me -
ret le het az egyik se gt sg a ben nk l v le he t s gek ki bon ta koz ta t s hoz, ak kor
ugyanezt el mond hat juk a ne ve lk kel kap cso lat ban is.
A te het s gek fej l d s nek szem pont j bl a leg fon to sabb t nye zk: a ne ve lk
szak r tel me, sze m lyi s ge, il let ve mo ti v ci ja, el k te le z d se.
A szak r te lem egy rszt szak mai ol dal rl, ms rszt pe da g giaipszi cho l giai
r te lem ben le het szk s ges a ha t kony te het sg gon do zs hoz. Aszak mai szak r -
te lem ab ban se gt het pl dul, hogy a ne ve l k pes le gyen:
tu da t ban len ni, hogy mi lyen t nye z ket s ho gyan kell ha t ko nyan fej-
lesz te ni,
az let ko ri sa j tos s go kat f gye lem be ven ni a fej lesz ts ben,
re lis fej lesz t si c lo kat ki tz ni.
A pe da g giaipszi cho l giai szak r te lempl dul az alb bi te r le te ken ke resz -
tl se gt he ti el a te het sg fej lesz tst:
1. A ta nt v nyok pszi cho l giai l la po tai nak felis me r se. Pl dul az ext rm
mr t k szo ron gs azo no s t sa vagy a ter hel he t sg megl la p t sa.
68
Orosz R bert
2. A te het sg ki bon ta koz ta t st be fo ly so l pszi cho l giai t nye zk is me re -
te. Pl dul a mo ti v ci, az n bi za lom, a szo ron gs, a pro jek ci ha ts me -
cha niz mu sai nak, be fo ly so l s nak is me re te.
3. A ne ve lta nt vny vi szony szo cil pszi cho l giai as pek tu sai nak is me re te.
Idevo nat ko z pl da le het az n ma gt be tel je s t js lat (Pygmalion-efek-
tus) vagy a haloefektus ha t s nak is me re te.
4. A meg fe le l kom mu ni k cis tech ni kk is me re te.
5. A meg fe le l ve ze t si st lus kiala k t sa.
6. A ne ve l pe da g giai md szer ta ni is me re tei. Pl dul a ha t kony meger -
s t si tech ni kk is me re te l tal er st he ti a ta nt v nyok mo ti v ci jt.
A ne ve lk sok szor sz t n sen rrez nek a meg fe le l megol d sok hoz ve ze t
he lyes vi sel ke d sek re. A pe da g giai ha t kony sg nem pusz tn a ta nul tak ered-
m nye, ha nem a ne ve lk sze m lyi s g nek jel lem zi bl is fa kad hat. gy pl dul
a sze mly k zi kap cso la tok ered m nyes s g ben sze re pet jt sz em p tia vagy a
hi te les sg sz t n sen ered het a pe da g gus sze m lyi s g bl is. A ta nt v nyok
ne ve l irn ti tisz te le te a meg ta nul ha t t nye z kn tl (pl dul ir ny t si s ve-
ze t si tech ni kk) szin tn nagy mr tk ben fa kad hat a szak em ber sze m lyi sg jel -
lem zi bl.
V gl a ne ve l el k te le z d se, mo ti v ci ja szin tn alap ve t je len t sg gel br-
hat a ta nt v nyok k pes s gei nek ki bon ta koz ta t s ra nz ve. Egy rszt a pe da g -
gus igen ers min tt nyjt hat ta nt v ny nak az el k te le z ds te rn is, ms rszt
egy szak em ber mi nl tbb ener git fek tet egy te v keny sg be, an nl ig nye seb -
ben k pes azt v gez ni (tbb idt tlt het to vbb kp zs sel, szak mai fej l ds sel,
tb bet fog lal koz hat a ta nt v nyok fej l d s vel stb.).
IRO DA LOM
Atkinson, R. L.Atkinson, R. C.Smith, E. E.Bem, D. J. (1994): Pszi cho l gia.
OsirisSz zad vg, Bu da pest.
Czeizel E. (2004): Sors s te het sg. Urbis Knyv kiad, Bu da pest.
For gch J. (1993): A tr sas rint ke zs pszi cho l gi ja. Gon do lat, Bu da pest.
Kabat-Zinn, J. (2009): Br ho v msz, ott vagy. ber sg me di t ci a min den na pi
let ben. Ursus Libris, Bu da pest.
Lazarus, R. S.Folkman, S. (1984): Stress, Appraisal and Coping. Sprin ger, New
York.
Nolen-Hoeksema, S.Morrow, J. (1991): A prospective study of depression, and
distress following a natural disaster: The 1989 Loma Prieta earthquake. Jour-
nal of Personality and Social Psychology, 61, 105121.
Olh A. (2005): r zel mek, meg kz ds s op ti m lis l mny. Bel s vi l gunk megis -
me r s nek md sze rei. Tre fort Kiad, Bu da pest.
Orosz R. (2009): A lab da r g te het sg ki bon ta koz ta t st be fo ly so l pszi cho l -
giai t nye zk vizs g la ta. Dok to ri r te ke zs. Deb re ce ni Egye tem.
Orosz R.B r Zs. (2009): A si ker ka pu j ban. A lab da r g te het sg pszi cho l gi -
ja. Kk Boly g Te het sg pont, Deb re cen.
Paramhans Swami Maheshwarananda (2005): J ga a min den na pi let ben rend-
szer. A test, a l lek s a tu dat har m ni ja. Ibera Verlag/European University,
Bcs.
Selye J. (1963): le tnk s a stressz. Aka d miai Kiad, Bu da pest.
Smith, R. E.Smoll, F. L. (2004): Anxiety and coping in sport: theoretical models
and approaches to anxiety reduction. In Morris, T.Summers, J.: Sport
Psychology, Theory, Applications and Issues. John Wiley and Sons, Brisbaine,
Australia. 294321.
Spielberger, C. D. (1975): Anxiety: State-trait process. In Spielberger C. D.Sara-
son, I. G. (eds): Stress and Anxiety. Vol. 1. Hemisphere, New York, 115143.
Sze pes M ria (2006): A min den na pi let m gi ja A fny m gi ja. des vz
Kiad. Bu da pest.
Thich Nhat Hanh (2003): A b ke lgy te ma gad. Ursus Libris, Bu da pest.
Thich Nhat Hanh (2005): Sz vem a nap. Ursus Libris, Bu da pest.
Tth L. (2000): Pszi cho l gia a ta n ts ban. Pe del lus Tan knyv kiad Kft., Deb re -
cen.
70
Orosz R bert
Turmezeyn Heller Eri kaBa logh L. (2009): Ze nei te het sg gon do zs s k pes sg -
fej lesz ts. Koc ka Kr Te het sg gon do z s Kul tu r lis Egye s let, Deb re cen.
Internetes hi vat ko z sok:
Internet 1: http://www.doki.net/tarsasag/gyermekneurologia/upload/gyermek-
neurologia/document/mgyigyit_szenzoros_integracios_terapia_20050517
.htm
Internet 2: http://www.fernevtan.hu/rolunktolunk/cik kek/hiszenezjatek.htm
Pk Gy z
III. FLOW, A T K LE TES L MNY
Cskszentmihlyi Mi hly sze rint le tnk leg szebb l m nyeit nem passzv be fo ga -
ds sal, ha nem ak tv, be vo n dst igny l, meg fe sz tett f gye lem mel s op ti m lis
er fe sz ts sel r jk el. Va la mi lyen sz munk ra na gyon fon tos felada tot vg znk,
s kz ben tel jes er be do bs sal, k pes s gein ket cscs ra j rat va vg znk tes ti
vagy szel le mi mun kt. Nem re la x ls rl, pi he ns rl van sz, ami a pszi chi kus
ener gik re ge ne r l s ra, fel tl t ds re, pi he ns re ir nyul, ha nem az ener giink
leg jobb fel hasz n l s rl. Ilyen kor gy rez zk, hogy ram lat ban va gyunk, visz
min ket az l mny ere je, mi kz ben ke m nyen meg dol go zunk azrt, hogy a te v -
keny s get si ke res nek l jk t. Nem a kl s kr nye zet vissza jel z se s r t ke l se,
ju tal ma a fon tos. Az ram latl mny n ju tal ma z, ma ga a te v keny sg az, amirt
v gez zk, a ju tal mak s meger s t sek be ll rl fa kad nak. Gyak ran m v szi te-
v keny sg ad ke re tet a t k le tes l mny nek, de Cskszentmihlyi sze rint egy fu-
t sza lag mel lett dol go z mun ks vagy egy ker tsz is tl he ti.
Nz zk egy pl d jt, egy tn cos be sz mo l jt ar rl, mit rez, ha jl megy az
elads:
Er sen kon cent rlsz. Nem ka lan do zik el a kp ze le ted, nem gon dolsz sem mi
ms ra, tel je sen be le me rlsz ab ba, amit csi nlsz Az ener gia sza ba don ram lik
ben ned. El la zult, kie gyen s lyo zott, s mgis ener gi kus vagy. (Cskszentmihlyi
2001, p. 89.)
Azt a funk ci r mt is tl het jk a fow-l mny kz ben, ami az al ko t krea -
ti vi ts ki bon ta koz ta t s val is egytt jr.
Cskszentmihlyi tl l pett az atyai n ze ten, mi sze rint ne ke ve red jen a mun ka
a mu lat sg gal, mert a ket t nem megy egytt. Sa jt ta pasz ta la t ra t masz kod va
l lt ja, hogy a mun ka s l ve zet egytt is jr hat, il let ve hogy a tu ds gy ke rei nek
nem mu szj ke se r nek len ni.
Fel fe de z s nek sum m ja te ht az, hogy a fow nem olyas mi, ami csak gy
meg tr t nik ve lnk, k vl rl meg ha t ro zott szem pon tok sze rint. Az l mny
nem be lnk ha tol, ha nem bel snk bl su gr zik ki fe l. Nem kap cso l dik a sze ren -
cs vel vagy a v let len nel. Eb bl ad dan fel kell k szl ni r, min den ki nek sa jt
ma g nak kell pol nia s v nia. Dol goz ni kell r te. Az a te v keny sg, ami ke re tet
ad a fow-nak, ter m sze te sen kap cso ld hat kl s c lok hoz s el v r sok hoz is, de
alap ve ten mgis kt cl kp zet vonz za: az egyik az n meg va l s ts, a m sik a
leg t gabb r te lem ben vett sze re tet. le tnk leg szebb fow-l m nyei nem passzv,
be fo ga d l la pot ban r nek ben nn ket.
74
Pk Gy z
Fel me rl a kr ds, hogy mi knt le het ir ny t sunk alatt tar ta ni bel s l m -
nyei ket? Cskszentmihlyi sze rint fon tos, hogy a t k le tes l mny ssze kap cso -
ld jon a meg fe sz tett aka rat tal, a vg le te kig fo ko zott tel je st mnnyel. Te ht szn-
d ko san hoz zuk lt re, mi kz ben meg ha lad juk n ma gun kat.
A fow olyan je len sg, ami kor annyi ra felol d dunk egy te v keny sg ben, hogy
min den ms el tr pl s el hal v nyul mel let te, az l mny ma ga v lik ju tal ma zan
l ve ze tes s, gy ha tal mas mo ti v l er v v lik, amirt a te v keny s get foly tat ni
akar juk, pusz tn n ma grt.
ram latl la pot ban len ni azt je len ti, hogy szin te sz re vt le nl, l ps rl l ps -
re ha la dunk el re, mi kz ben men t lis l la po tunk ra az alb biak a jel lem zk:
er tel jes s fkuszlt f gye lem az adott pil la nat ban vg zett te v keny sg re;
a te v keny sg s a tu dat tel jes sszeol va d sa;
a refektv ntudatossg z r jel be ke r l se, el hal v nyo d sa;
a te v keny sg sa jt ma gunk l ta li kont roll j nak tl se;
az id r z ke ls tala ku l sa;
a te v keny sg vg z se n ma g ban v lik ju tal ma z v.
Cskszentmihlyit min dig is r de kel te, hogy a m v szek mi lyen ton jut nak
el t le teik meg va l s t sig, me lyek az al ko t si fo lya mat pszi cho l giai jel lem zi.
R jn ar ra, hogy pl dul a fes tk a v szon eltt sok szor gy vi sel ked nek, mint
akik transz ba es tek. Meg vl to zik, m do sul a tu dat l la po tuk. Olyan mr tk ben
le k ti ket a mun k juk, hogy meg fe led kez nek h sg rl, szom j sg rl, f radt -
sg rl. n ma g ban a te v keny sg az, ami ha jt ert ad sz muk ra, s nem a kl s
elis me rs vagy ju ta lom.
Egy al ka lom mal gy r sa jt al ko ti l m nyei rl: r kig tu dok a sz m t gp
eltt l ni s ered m nye ket ana li zl ni. Ke re sem a m gt tes min t za to kat, meg-
pr b lom ki de r te ni mit rej te nek a sz mok. Ilyen kor gy r zem ma gam, mint
Ko lum busz, amint p pen egy is me ret len or sz got fe dez fel. (Cskszentmihlyi
2001, p. 83).
Cskszentmihlyi egyik jl be vlt md sze re az in ter j vo ls. Sze ret a kiemel -
ke d tel je st mnyt nyj t sze m lyi s gek al ko t si fo lya ma tai ba be pil lan ta ni.
Egyik mun k j ban 90 kiemel ke d tu ds sal s m vsszel (k zt tk 14 No bel-d -
jas sal) k sz tett ter je del mes in ter j kat, ami t ven t tar t mun ka volt.
A t k le tes l mny ku ta t s val pr hu za mo san megala p tott egy j pszi cho -
l giai irny za tot Mar tin Seligman penn sylva niai pszi cho l giapro fesszor ral, a
po zi tv pszi cho l gia irny za tt.
A mo dern s posztmodern kor ban fo ko z dik a bel s rend hi nya, feler sd -
nek az on to l giai szo ron g sok s az eg zisz ten ci lis f lel mek. Meg je le nik a l te -
zs tl va l f le lem, s meg kr d je le z dik az em be ri let r tel me. Mindez rsz-
ben a ha gyo m nyok s ha gyo m nyos in tz m nyek s kul t ra, va la mint az
75
Flow, a t k le tes l mny
Is ten ben va l hit el vesz t se, el hal v nyo d sa r vn ala kult ki. A 20. sz zad ban a
fa siz mus s a kom mu niz mus to t lis dik ta t ri tet tk az egynt je len tk te len n s
ki cse rl he t t meg em ber r. Mindeh hez a ka pi ta liz mus rny ol da lai knt tr sult
az elide ge ne ds s a k m let len pia ci harc bl ad d, a k zp osz tly biz ton sg r -
ze tt is megin ga t, szo ron ga t let r zs. A t k le tes l mny meg szer z se s
fenn tar t sa az egyn sz m ra az r t kes s ju tal ma z felada tok ba va l in vesz t -
ls le he t s gt nyjt ja. Cskszentmihlyi sze rint az em be ri evo l ci nak min dig
is mo tor ja le he tett a fow elr s re s fenn tar t s ra ir nyu l er fe sz ts. A fow
az rm te li sg gel ad le he t s get a szo ron gs s az una lom ne ga tv l mny me -
zi bl va l ki l ps re.
rm te li sg
Az rm te li sg ele mei A fel k szlt s get k v n feladat
Cskszentmihlyi sze rint az rm te li l mny ke let ke z s nek nyolc alap ve t ele -
me van. A t k le tes l mny azon ban leg tbb szr ak kor k vet ke zik be, ami kor
sza b lyo zott s cl ir nyos te v keny s get vg znk. A te v keny sg fel k szlt s get
ig nyel, pszi chi kai ener gia szk s ges hoz z, amit fel kell sza ba d ta nunk, s bir to -
k ban kell len nnk a szk s ges is me re tek nek s ksz s gek nek. A ksz s gek ma -
gas szint je a tbb sz ri gya kor ls sal is kap cso lat ban van, az el ze tes ta pasz ta lat a
fel k sz ls r sze.
Az ol va ss is j pl da er re az ssze tett sg re. A f gye lem ir ny t sa, a te v -
keny sg cl ir nyos s ga, az rott nyelv sza b lyai nak is me re te egyarnt szk s ges
fel k szlt sg, egy ben a szim bo li kus in for m ci fel dol go z sa is a fo lya mat r szt
k pe zi.
Cskszentmihlyi m sik pl d ja az em be rek tr sa s g nak ke re s se. Eh hez
kap cso l dik min den sport s j tk, amely ben kt csa pat vagy kt em ber jt szik
egy ms el len. A ver sen gs sok szem pont bl a leg kz vet le nebb s legdinamiku-
sabb md ja a komp le xi ts fej lesz t s nek. A sport kon tex tu s ban az el len fl az,
aki kzd ve lnk, er s ti kz d k pes s gn ket s fej lesz ti ksz s gein ket.
Az ak tv be fo ga ds is ad hat ram lat l mnyt. me egy m sik pl da, egy m v -
szet tr t n sz: Ren ge teg olyan kp van, ame lyet meg n zek, s azt l tom, hogy
egyr tel m, hogy nincs m gt te sem mi tbb nincs ben nk sem mi. Van nak
vi szont olyan k pek, ame lyek egy faj ta ki h vst je len te nek ezek va la hogy meg-
ra gad nak az em ber ben, ezek a legr de ke seb bek (Cskszentmihlyi 2001, p. 85).
Min den egyes te v keny sg ben, ame lyet a ku ta ts ban rszt ve vk megem l -
tet tek, az rm egy adott pil la nat ban je lent ke zik, olyan egytt l ls ban, ami kor
az egyn l tal sz lelt cse lek v si le he t s gek egy bees nek sa jt k pes s gei nek
szint j vel. A fel k szlt s get k v n feladat is mr vei te ht: sza b lyo zott s cl ir -
76
Pk Gy z
nyos te v keny sg vg z se; a szk s ges is me re tek s fel k szlt sg, a ksz s gek
bir tok l sa; cse lek vs le he t s gei nek s a k pes s gek egy bees se.
A cse lek vs s a f gye lem egy beol va d sa
Ez a fel t tel ak kor tel je sl, ami kor va la ki moz g st ja min den ere jt s ksz s gt
ah hoz, hogy meg tud jon kz de ni egy adott ki h vs sal. Eb ben a hely zet ben a f-
gyel mt tel je sen ki tl ti a te v keny sg.
Min den pszi chi kai ener gi j ra szk s ge van, de ez nem gr css er fe sz ts -
ben nyil v nul meg, hi szen ak kor el vesz ne a l nyeg, az rm te li sg. A f gye lem
op ti mu mon m k dik, a leg fon to sabb in ge rek re ssz pon to sul. Ek kor meg je len -
nek a t k le tes l mny leg jel lem zbb alkotelemei: az egyn annyi ra el me rl
ab ban, amit csi nl, hogy te v keny s ge tel je sen ma g tl r te td v, gr d l -
kenny v lik. Atu dat ban nem v lik szt az, aki cse lek szik, at tl, amit csi nl.
Egy sakk j t kos be szl ar rl, ami kor egy tor nn jt szik, A kon cent r ci
olyan, mint a l leg zs nem is gon dolsz r. A te t is r tok zu han hat na, s ha
nem t ged ta ll el, ak kor sz re se ven nd (Cskszentmihlyi 2001, p. 89).
A min den na pi let ben l lan dan kont rol ll juk ma gun kat, el lenriz zk,
hogy jl csi nl juk-e a dol go kat. Az ram lat ban azon ban nincs szk sg visszaiga -
zo ls ra, mert a te v keny sg mintegy m gi kus m don ma g val so dor min ket.
Vi l gos c lok s fo lya ma tos vissza csa to ls
Az ram lat l mny ben azrt t k le tes az azo no su ls, mert vi l go sak a c lok, s a
vissza csa to ls fo lya ma to san, az adott pil la nat ban zaj lik. Fon tos azon ban, hogy
kel len ssze tett clt v lasszunk.
A feladat ra va l ssz pon to s ts
A fow egyik leg gyak rab ban em l tett ve le j r ja, hogy amg ben nnk ram lik, k-
pe sek va gyunk el fe lej te ni az let min den kel le met len s gt, nin cse nek za va r
moz za na tok. En nek fel t te le az, hogy a tel jes f gye lem az adott feladat ra kon-
cent rl jon. Ez ki zr ja a f ls le ges in for m cit s a pszi chi kai ent r pit.
A min den na pok so rn a tu da tunk ban k ret le nl meg je le n gon do la tok nak
s ag go dal mak nak va gyunk fo lya ma to san ki szol gl tat va. Ezek ben a tu da ti l la -
po tok ban rend sze rint az el ha tal ma so d ent r pia vl ta ko zik a pszi chi kai ener gia
ren de zet tebb fo lya ma t val. Az l mny azrt v lik mi n s gi v, mert a te v keny -
s gek vi l go san meg fo gal ma zott k ve tel m nyei ren det te rem te nek, s ki zr jk a
tu dat ba be t r ren de zet len sg szt for g cso l ha t st.
77
Flow, a t k le tes l mny
V lo ga tott in for m ci ksz let jut csak be a tu dat ba, s az el mn ken t su ha n
za va r gon do la tok az adott fo lya mat ban ki szo rul nak on nan. Ahogy egy ko sr -
lab d z be sz mol: Csak a p lya ez az egyet len, ami sz mt. N ha kint a p lyn
eszem be jut va la mi prob l ma, pl dul hogy megint ssze kap tam a ba rt nm -
mel, de gy r zem, hogy az sem mi a j tk hoz k pest. Le het, hogy egsz nap
ugyanazon a prob l mn jr az agyad, de ahogy jt sza ni kez desz, a ku tyt se r-
dek li mr az egsz. (Cskszentmihlyi 2001, p. 95).
Az ram lat l mny alap ele mei az ssz pon to s ts, a vilgos cl s az azon na li
vissza csa to ls. Ezek egyt te sen te rem tik meg a tu dat rend jt, a pszi chi kai ne-
gentrpia je len s gt.
A kont roll paradoxona
A te v keny sg fe let ti kont roll le he t s ge s en nek tl se az el sd le ges, s nem a
konk rt meg va l s t sa. Ate v keny sg fe let ti ura lom meg szer z s nek m mo r t
r z se gyak ran meg je le nik olyan r met oko z tny ke d sek ben is, me lyek a
kr nye zet sz m ra sok kal ve sz lye sebb nek tn het nek, mint a min den na pi let.
A ve sz lyes spor tok m ve li tar toz nak ide, akik kedv te ls bl zik te v keny -
s g ket, vl lal jk azo kat a hely ze te ket, ame lyek r vn ki lp het nek a min den na -
pok kom fort j bl. Ezek ben a hely ze tek ben olyan ram lat l m nyek rl sz mol -
nak be, me lyek ben egyr tel men tlik, hogy kont rol ll jk az adott hely ze te ket.
Ezek a ju tal ma z l m nyek meger s tik az egynt a ve sz lyes te v keny s gek fo-
lya ma tos ke re s s ben. Az em be rek ilyen kor nem ma g bl a ve szly bl me r tik
az r mt, ha nem an nak tl s bl, hogy ezt a ve szlyt k pe sek csk ken te ni, k-
pe sek a po ten ci li san ve sz lyes erk fe lett ural kod ni. Cskszentmihlyi ar ra is
fel hv ja a f gyel met, hogy az rm te li te v keny s gek nek van egy ve sz lyes ol da la
is. Az n fog lya is le het a rend egy bi zo nyos for m j nak, s nem akar tb b fog-
lal koz ni az let sz m ra ke vs b r de kes dol gai val, ki lp a min den na pok el ke -
rl he tet len, de szo ron ga t, vagy akr unal mas hely ze tei bl, gy a fow a me ne k -
ls esz k z v vl hat.
Az n-tudat el vesz t se
Az nnk s r l keny a min den na pi tr t n sek fo lya mn. Sok szor kell pszi chi -
kai ener gin kat ar ra kon cent rl ni, hogy meg pr bl juk hely rel l ta ni a tu dat op-
ti m lis rend jt. Vi szony lag kie gyen s lyo zott tu dat l la pot ra van szk s gnk ah -
hoz, hogy az l lan dan vl to z k rl m nyek hez al kal maz kod junk. Az nnel
va l fog lal ko zs az n be cs ls, a sa jt ma gunk kal va l megel ge dett sg hely-
rel l t sa fo gyaszt ja pszi chi kai ener gii nkat. Ami kor egy te v keny sg be tel je -
sen be le me r lnk, ak kor f gyel mnk nek nem ma rad elg le he t s ge ar ra, hogy
78
Pk Gy z
br mi lyen pil la nat nyi lag za va r in ger rel fog lal koz zon. Az ram lat ban azon ban
nincs he lye a kt s gek nek, az n ma gunk ra kon cent r ls nak.
Egy hegy m sz be sz mo l ja az l m nyei rl: Olyan zen-rzs, mint a me di -
t ci vagy a kon cent r ci. Fon tos, hogy gon do la taid v gig egy fe l ir nyul ja nak,
mert nem fel tt le nl j, ha az ego tl s go san ssze fo n dik a hegy m szs sal.
Ami kor a cse lek vs au to ma ti kus s v lik. Bi zo nyos r te lem ben az egtl is men-
te sl. Va la hogy min dig a j dol got csi n lod anl kl, hogy gon dol kod nl raj ta
vagy egyl ta ln csi nl nl va la mit Csak gy meg tr t nik min den, s mgis
ssze fo got tabb vagy, mint va la ha. (Cskszentmihlyi 2001, p. 102). Az n-tu dat
el hal v nyu l sa nem egyen l az n tel jes hi ny val, az n el vesz t s vel (ez pl-
dul egy pszichotikus tr t ns fo lya mn je len het meg), mg ke vs b a tu da tos -
sg hi ny val, csak az nrl va l tu ds ak tu li san nincs a tu dat f ku sz ban.
Az n fo gal ma le cs szik a tu dat k szb al. Na gyon kel le mes r zs, ha k pe -
sek va gyunk egy id re meg fe led kez ni ar rl, kik is va gyunk. Egy ben p pen az
n ma gunk kal va l fog lal ko zs al li fel men ts ad le he t s get ar ra, hogy ki ter -
jesszk az n ma gunk rl al ko tott fo gal munk ha t rait. Az n-tudat el vesz t se n
transz cen den ci hoz (az n tl l p s hez) ve zet het, ah hoz az r zs hez, hogy l-
nynk ha t rai az ed di gi nl sz le seb b vl nak, nn ket ki ter jeszt jk. j ksz s -
gek kel s tel je st m nyek kel le sznk gaz da gab bak, s mindez a szo ron gs, be sz -
k tett sg, tl zott gt ls el len dol go zik.
Az id tala ku l sa
A leg tbb ram lat te v keny sg nem fgg a id tl, ha nem kiala kul a sa jt me ne te
s te me z se. Va l sz n, hogy az id rl va l meg fe led ke zs az egyik leg l nye ge -
sebb ele me az rm r zet nek, az id rab s g bl va l sza ba du ls fo koz za a te v -
keny s gek ben va l tel jes el m ly ls l ve ze tt.
Az autotelikus l mny
A t k le tes l mny alap ve t r sze, hogy n ju tal ma z, kl s meger s ts nl kl
is n ma g ban hor doz za ju tal mt. Az autotelikus ki fe je zs g rg ere de t; az
auto azt je len ti, hogy n, a telos pe dig annyit je lent, hogy cl. n ma grt
va l te v keny s get je lent, olyat, amit nem kl s ha szon re m ny ben vg znk,
ha nem pusz tn ma g nak a te v keny sg nek a ked vrt. Abel s ju ta lom meger -
s ti a te v keny s get, fo koz za is m telt el for du l s nak es lyeit.
Az autotelikus l mny egy ma ga sabb, r t ke sebb szint re eme li az egynt. Tl-
lp het a mo dern s posztmodern kor l tal ki ter melt elide ge ne ds r z sn. Az
una lom bl rm, a te he tet len sg bl kont roll, az ent r pi bl pszi chi kai ener gia
lesz. Ugyanak kor az ram lat l mny nem ab szo lt r te lem ben j. Fel me rl a
79
Flow, a t k le tes l mny
mo rl kr d se is. Az a kr ds, hogy sa jt ram lat l m nyein ket nem ms k r ra
te remt jk-e meg. A fow a komp le xi ts evo l ci j nak mo tor ja, hi szen ar ra sz-
t nz, hogy a sa jt ha t rain kat meg ha lad va fej ld jnk. De nem ad ja meg az eti-
kai irnyt. Felada tunk te ht ab ban ll, hogy meg ta nul juk a sa jt le tn ket olyan
m don l vez ni, hogy az zal ne csk kent sk m sok es lyeit a sa jt le tk l ve ze t -
ben. A be t r rab ls kz ben tlt fow-lmnye nem v lik n ne pe len d tr sas
ese mnny
Az autotelikus sze m lyi sg
Az autotelikus sze m lyi sg kiala ku l s nak aka d lyai
Az egyik aka dly a tl zott n-tudat: fo ko zott ag go da lom a meg fe le l srt (lsd az
alul tel je s t te het s ge sek prob l mit).
A tl zott nkzpontsg aka d lya ab bl fa kad, hogy min den in for m cit a
sa jt r de kek szem pont j bl r t kel. Az ego cent ri kus sg a tu dat n c l tala k -
t s hoz ve zet, a sze lek ci ban csak an nak van ben ne he lye, ami eze ket a c lo kat
szol gl ja. Az n eb ben az eset ben tl s go san sok ener git ig nyel s fo gyaszt, azt
a sa jt szk sg le tei fe l ir nyt ja. A f gye lem a kl vi lg rl, m sok rl sa jt ma ga
fe l ir nyul. Az anmia s az elide ge ne ds megegye zik a kt egy ni szl s s ges
l la pot tal, a f gye lem za va r val s az nkzpontsggal. Az anminl s a f gye -
lem za va rok nl a f gyel mi fo lya mat szt t re de zik. Az elide ge ne ds s az nkz-
pontsg ese tn me re ven rg zl. Egy ni szin ten az anmia a szo ron gs nak fe lel
meg, mg az elide ge ne ds az una lom nak.
A neu ro f zio l gia s az ram lat
A jobb in tel lek tu lis vagy mo to ros adott s gok ter m sze te sen rsz ben ve le sz le -
tet tek. Fel t te lez het jk, hogy van spe ci lis adott sg az ram lat l mny meg te -
rem t s hez, az eb ben mu tat ko z te het s ges s get ge ne ti kai s szo ci lis rk ls is
be fo ly sol hat ja.
Neu ro f zio l giai k sr le tek sz le l si felada tok nl azt bi zo nyt jk, hogy n me -
lyik em ber nek ke ve sebb kl s fo g dz ra van szk s ge ah hoz, hogy ugyanazt a
men t lis felada tot el v gez ze. Azok nak a gon dol ko d sa, akik nagy mennyi s g
kl s in for m cit ig nyel nek ah hoz, hogy k pet tud ja nak al kot ni tu da tuk ban a
kl s vi lg rl, knnyeb ben fg g sg be ke rl a kl s kr nye zet tl. Ke vs b tud-
jk kont rol ll ni sa jt gon do la tai kat, ami meg ne he z ti azt, hogy l m nyeik nek
rl je nek. Azok vi szont, akik nek csak n hny tm pont ra van csak szk s gk
ah hoz, hogy meg je le nt sk tu da tuk ban az ese m nye ket, fg get le neb bek a kr-
80
Pk Gy z
nye zet tl. Fi gyel mk haj l ko nyabb, s gy knnyeb ben ren de zik j struk t rk ba
az ese m nye ket, s gyak rab ban jut nak t k le tes l m nyek hez.
Ki vl tott po ten cil lal kap cso l d kon cent r cis felada tok nl azok, akik
gyak rab ban l tek t ram latl mnyt, ala cso nyabb agy kr gi te v keny sg gel k-
pe sek j in ge rek re f gyel ni. N luk a f gyel mi tel je st mny nem hogy tbb er fe -
sz tst ig nyelt, ha nem pp el len ke z leg: csk kent a men t lis er fe sz t sk. Egy
vi sel ke d ses f gye lem m rs pe dig azt iga zol ta, hogy ez a cso port job ban tel je s -
tett tar ts f gyel met igny l felada tok ban is. A tbb ram lat l mny rl be sz -
mo l cso port k pes volt min den in for m cis csa tor nn vissza fog ni a men t lis
ak ti vi tst, s csak azt az egyet hagy ta nyit va, amely ah hoz volt szk s ges, hogy a
fel vil la n fny in ger re ssz pon to st son. Azok nak az em be rek nek te ht, akik
tbb hely zet ben is k pe sek jl rez ni ma gu kat, va l sz n leg meg van az a k pes -
s gk, hogy ki tud jk szr ni az in ge re ket, s csak ar ra kon cent rl nak, ami sz-
muk ra a hely zet sz le l se s megr t se szem pont j bl l nye ges. A f gye lem nek
ez a ru gal mas s ga az, ami ta ln az autotelikus sze m lyi sg neu ro l giai alap jt
szol gl tat ja.
A csa ld ha t sa az autotelikus sze m lyi sg re
Cskszentmihlyi utal azok ra a vizs g la tok ra, ame lyek az zal vol tak kap cso lat -
ban, hogy mi lyen csa l di kons tel l ci gya ko rol po zi tv ha tst a gyer mek re ab ban
a vo nat ko zs ban, hogy a fow-l mny tl s re fo ko zot tan k pes s vl ja nak. t
szem pont bi zo nyult fon tos nak az autotelikus sze m lyi sg csa l di szo cia li z l s -
ban.
Vi l gos sg: a ti zen ve sek tisz t ban van nak az zal, hogy sz leik mit vr nak el
t lk, a csa l di kom mu ni k ci ban a meg fo gal ma zott c lok s a vissza csa to ls
egyr tel mek.
A k zp pont ban lt: a sz l ket az r dek li, hogy p pen most mit csi nl nak a
gye re kek, mik a konk rt r z seik s ta pasz ta la taik.
A v lasz t si le he t s gek: tbb le he t sg k zl v laszt hat nak be lert ve azt is,
hogy meg sze gik a sz lk l tal meg sza bott sza b lyo kat (de: k vet kez m nyek!).
El k te le zett sg: a bi za lom ar ra, hogy elg biz ton s go san rez ze ma gt ah hoz,
hogy be le me rl jn ab ba, ami r dek li.
A le he t sg: a sz lk igye ke ze te, hogy egy re ssze tet tebb cse lek v si m do kat
k nl ja nak gyer me keik nek.
81
Flow, a t k le tes l mny
ram lat l mny s is ko lai kr nye zet
Az nek ls, ze n ls, ze ne hall ga ts olyan fo lya mat, ame lyek ben az ak tv rszt ve v
s a belell m l ve z, be fo ga d egyarnt vi szony lag knnyen ke rl het ram lat-
l mny be. K zen fek v a ze nei ne ve ls, kp zs te r le t rl szr ma z pl dk kal il-
luszt rl ni az ram lat l mny je len t s gt is ko lai kr nye zet ben. Az is ko lai te het -
sg gon do z prog ra mok a tan terv r szei knt fo gal maz zk a te het sg felis me rs s
-gon do zs stra t giai meg fon to l sait s gya kor la ti l p seit. Kr ds, hogy az egyes
is ko la t pu sok mi lyen mr tk ben k pe sek meg va l s ta ni a meg fo gal ma zott prog-
ra mo kat, s az is kr ds, hogy mi lyen in tz m nyi kul t r ban, kl m ban s rend-
szer ben vl nak ezen t rek v sek al ko t va l sg g.
A rend szer s a ben ne l te z egyn, a ta nr, a pe da g gus le he t s gei sz kt -
he tik s t gt hat jk a meg va l su ls ke re teit. Te het s ges szer ve zet s te het s ges
ta nr nl kl van-e esly a te het sgprog ra mok meg va l s t s ra? Je len ta nul -
mny nak nem cl ja az is ko lai szer ve ze tek kel va l be ha t fog lal ko zs, de az is ko -
la rend sze rek k zt ti k lnb s gek ha t kony s gi szem pont jai el ke rl nek.
Ugyanak kor fog lal ko zunk a te het s ges ta nr sze m lyi jel lem zi vel, s rint jk a
ta n ri kigs prob l ma k rt.
Rsz ben Janurik (2007) meg k ze l t s re s vizs g la tai ra ha gyat ko zunk a ta-
nu ls s a fow kap cso la t nak t gon do l s ban. A szer z utal az let re form- s a
re form pe da g giai moz gal mak ra, ame lyek r vn az is ko la fa lai k z is be ke rlt
a m v sze tek kel va l ak tv kap cso lat nak a gye re kek ne ve l s ben be tl ttt sze re -
pe. Are form pe da g giai moz ga lom tet te le he t v a m v szet pe da g giai irny zat
meg je le n st. Utb bi ban a gyer mek al ko t k pes s g nek s sze m lyi s g nek fej-
lesz t se ke rlt el tr be. A bel s mo ti v cit fej lesz t pe da g giai rend szer egyik
pl d ja a Montessori-iskola.
Kim(1998) a Montessori-iskolk el m le te s gya kor la ta kap csn ssze fog lal -
ja az n ju tal ma z mo ti v cit t mo ga t le he t s ge ket, ame lyek a k vet ke zk:
egytt m k dst ser ken t in terak cik sz tn z se, szem ben a ver sen g
vagy in di vi du lis cso port lg kr rel;
az au to n mit er s t pe da g gu si at ti td s kr nye zet, szem ben a kont rol -
l l val;
a kom pe ten cia r zet er s t se, szem ben a ku darc hang s lyo z s val;
az in do ko lat lan s kont rol l l ju tal mak el ha gy sa;
a szo ron gst ki vl t t nye zk csk ken t se;
a ta nu lk r dek l d s hez iga z tott, jl szer kesz tett ta na nyag.
Rthy (2003) vizs g la t ban r mu tat az ok ta ts k ln b z v fo lya mai k ztt
ki mu tat ha t egye net len s gek re. Kieme li, hogy az is ko lai vek ben mg meg ta -
82
Pk Gy z
ll ha t a megis me r si, r dek l d si mo t vum, ami az is ko l zs kz bl s sza ka -
sz ban ha nyat lik, majd az utol s is ko lai vek ben is mt meg je le nik. Ez az is ko la
ta nu li mo ti v cit k zp t von gyen g t ha t s ra is f gyel mez tet. Cskszentmi-
hlyi (2007) vizs g la tai alap jn r mu tat ar ra, hogy a te het s ges gyer me kek ese-
t ben a fow gya ko ri tl se na gyobb ha ts sal van a te het sg ki bon ta ko z s ra,
amit nem le het a ha gyo m nyos in tel li gen ciatesz tek kel mr ni. A fow te ht nem
hoz ha t szo ros kap cso lat ba az in tel li gen ci val (IQ). El len ben szo ro sabb kap-
cso lat ban van az r zel mi in tel li gen ci val (EQ). Egyes vizs g la tok sze rint csak
20%-ban te he t az IQ fe le ls s az let ben elrt (kar rier) si ke re krt. A Penn -
sylva niai Egye te men az 1984-es el ss v fo lyam t szz dik j nak be vo n s val
vg zett fel m rs azt mu tat ta, hogy az op ti miz must vizs g l teszt ered m nye
jobb el re jel zs volt az v v gi osz tly za tok ra nz ve, mint a fel v te li teszt vagy a
k zp is ko lai bi zo nyt vny.
Cskszentmihlyi sze rint a te v keny sg be tr t n tel jes be leol va ds, amely
egyik jel lem z je a fow-nak, s a mo ti v ci k ztt szo ros kap cso lat van. Az
ram lat l mny te ht hoz z j rul hat a ta nu ls lt re jt t hez s fenn tar t s hoz a
mo ti v ci er s t se r vn. Egyr tel m, hogy amit sz ve sen csi n lunk, azt a te v -
keny s get a j v ben is ke res ni fog juk, vagy elidz zk.
Janurik s Peth (2009) utal Rathunde megl la p t s ra, aki te het s ges ta nu l
be vo n s val vg zett vizs g la tai alap jn azt ta ll ta, hogy legin kbb az is ko lai ta n-
a nya gon felli szak k ri fog lal ko z sok k tik le a ta nu lk f gyel mt, s je len te nek
sz muk ra ma ga sabb mo ti v cit. Ta pasz ta la tt l ta l no st va kiemel het jk, hogy
ta nu lk spe ci lis, sze m lyes r dek l d st is fel kel t is ko lai kr nye zet az, ami a
te het s ge sek (s egyb knt a ke vs b te het s ge sek) gon do z s ban alap ve t fon-
tos s g. A szak k ri r kon je le nik meg az ram lat tl se szem pont j bl leg-
ked ve zbb ssze t tel ben a spon tn be le me r ls r z se, a ma gas ki h vs sz le l se
s a ki v l k pes s gek ak ti v l sa. A ta nr egy ni s ge, szak mai tu d sa nagy ban
hoz z j rul hat ah hoz, hogy a ta nu lk sz m ra l ve ze te sebb le gyen a ta nu ls. Ezt
er s ti meg Bakker (2003) vizs g la ta is. E sze rint a ta nr bel s mun ka mo ti v ci -
ja k l ns kp pen hoz z j rul a ta nt v nyai l tal tlt ram lat l mny kiala ku l s -
hoz.
Janurik (2007) l ta l nos s k zp is ko ls ta nu lk ram lat l m nyeit s bel s
mo ti v ci val ssze fg gs be hoz ha t r zel mi l la po tait vizs gl ta nek-ze ne, ma-
te ma ti ka- s iro da lomr kon. A nem ze nei ta go za tos l ta l nos s k zp is ko l -
sok k r ben foly ta tott vizs g lat ered m nyei alap jn a ma gyar ta nu lk tbb s ge
sz m ra az nek-ze ne rk ne ga tv r zel mek kel, szo ron gs sal, ap ti val, una-
lom mal s ms tan tr gyak kal ssze vet ve ke ve sebb rm mel jr nak.
Ami kor a Waldorf l ta l nos s k zp is ko ls ta nu lk k ztt vizs g l dott, egy-
rszt azt ta ll ta, hogy n luk a ze ne ta nu l s ban ke vs b jt szik be fo ly so l sze re -
pet a csa l di ht tr. Eb bl ad dan a bel s mo ti v ci kiala k t s ra job ban f gye -
83
Flow, a t k le tes l mny
l ta n t si prog ram ban rszt ve vk tl lp het nek a sz li min t kon, s n l lbb
te het s g ket optimlisabban ki bont ha t fej l ds nek in dul hat nak ezen a te-
r le ten. Megl la p tot ta, hogy a Waldorf-iskolkban ta nu l fa ta lok nl az nek,
ma te ma ti ka s iro da lom ta nu l st dn ten po zi tv l m nyek k s rik. A tan tr -
gyak fow-t lag r t kei de k l ns kp pen az nek-ze ne r t kei szig ni f kn -
san ma ga sab bak a ha zai ku ta t sok nak az egyes tan tr gyak ban ka pott ered m -
nyei vel ssze ha son lt va. AWaldorf-kzpiskols fk messze me nen po zi t vabb
m don lik t az nek-ze ne r kat, mint a Ko dly-kon cep ci alap jn ok ta tott,
nem nek-ze nei ta go za tos tr saik, te ht job ban ben ne van nak az ram lat l -
mny ben. A ku ta ts azt is bi zo ny tot ta, hogy a klasszi kus ze ne meg sze ret te t s -
ben rend k vl fon tos sze re pet jt szik a ze n vel va l min den na pos ak tv kap cso -
lat, a hang szer j tk, az nek ls, amely a Waldorf-iskolkban a ta n ts eg szt
t hat ja gy, hogy a spon ta nei ts is te ret kap. A ku ta ts ered m nyei r mu tat nak
ar ra, hogy a Waldorf-iskolkban al kal ma zott md sze rek se gt s g vel a ta nu lk
is ko lai tan tr gyak hoz va l at ti td jt si ke rl po zi t vab b ten ni. Az itt ta nu lk op-
timlisabb ki h vs sal ta ll koz nak s po zi t vabb l m nye ket nyer nek, ta nu l suk
l ve ze te seb b v lik. Mindezen ssze te vk az ram lat l mny alap ve t is mr vei
is, vagyis a ta n rok j fow-me ne dzse rek nek bi zo nyul tak a ta nu lk kal zaj l in-
terak cik so rn. A szer z ar ra is r mu tat, hogy mg ezek ben az is ko lk ban
ahol tbb a ta nu l si hely ze tek ben tlt rm te li sg a tb bi is ko l hoz k pest
sem ve te ked het nek ezen l m nyek a csa ld ban, il let ve ba r tok kal el tl ttt id
so rn tlt r mk hz k pest. Sa jt vizs g la tunk ban ki sebb min tn is be bi zo -
nyo so dott, hogy a fa ta lok sz m ra a csa ld ban tl ttt id tbb fow-lmnnyel
jr, mint pl dul az interneten vagy a ta nu ls sal tlttt id (PkBa kPapp
2010).
Te het sg s kigs
A kigs (burnout) kp sze r fo ga lom, ame lyet ere de ti leg a tech no l gi ban hasz-
nl tak, s amely az egy kor m k d ener gia for rs gyen g l st r ja le meg sz -
n sig (burned-out) (nody 2001). Her bert J. Freudenberger ame ri kai pszi cho-
ana li ti kus n se g t k zs sg tag jai nl, kr zis in ter ven cis kz pon tok, egsz sg -
gyi in tz m nyek dol go zi nl f gyel te meg azt a t net egyt test, amely kr ni kus
emo cio n lis meg ter he l sek, stresszek nyo mn fel l p f zi kai, emo cio n lis, men-
t lis ki me r ls l la po ta, ami a re mny te len sg s in kom pe ten cia r z s vel, c lok
s ide lok el vesz t s vel jr, me lyet a sa jt sze mly re, mun k ra, il let ve m sok ra
vo nat ko z ne ga tv at ti t dk jel le mez nek. At net egyt test el s knt r ta le 1974-
ben meg je lent cik k ben burnout (kig si) szind r ma n ven (Fe ke te 1991).
Cherniss szin tn a se g t fog lal ko z sok (tb bek k ztt a ta nr, a pe da g gus)
ese tn be szl a kigs rl, ame lyet olyan fo lya mat nak r le, amely ben a stressz s a
84
Pk Gy z
haj szolt mun ka ha t s ra az ad dig el k te le zett szak em ber el t vo lo dik a mun k-
j tl.
Christina Maslach a hu mnszol gl ta ts ban dol go zk kig s nek m r s re
kr d vet al ko tott (Maslach Burnout Inventory). Mun ka tr sai val vg zett nagy
for m tu m, men tl hi gi ns szak em be re ket rin t ku ta t sai alap jn gy te kin ti
a kigst, mint a mun ka vg zst aka d lyo z pszi chi kus l la po tot, ame lyet a nem
meg fe le len ke zelt, nem felol dott mun ka he lyi stressz okoz, s ame lyet r zel mi ki-
me rlt sg, az em be ri kap cso la tok ban je lent ke z fo ko zott el sze mly te le ne ds, el-
ge det len sg s bo r l ts, a be teg s gek kel szem be ni csk kent el lenl ls s a nem
ha t kony mun ka vg zs fruszt rlt tl se jel le mez (HerrCramer 1992).
A kigs, mint az em be ri ter m szet s pszi chi kum egyik meg nyil v nu l si for-
m ja, ter m sze te sen nem csak a hu mnszol gl ta ts te r le t re kor l to z dik.
Min den te v keny sg l do za tul es het a kt sg be ess nek, kib rn du ls nak s v -
gl az ener gia elapa d s nak. A prob l ma mgis a hu mnszol gl ta ts te r le tn
je lent ke zik rend sze re sen. En nek oka az, hogy a hu mnszol gl ta ts hoz tar to z
szak mk sz mos bep tett fruszt r ci for rst rej te nek ma guk ban. Ilye nek a tel-
je st mny m rs kri t riu mai nak a hi nya, az ala csony f ze t sek a kp zett sg, a
jr tas sg s a fe le ls sg min den szint jn, a hi va ta li rang lt rn va l el re l ps s a
kliens sel va l kap cso lat meg sz n s nek di lem m ja, a ne mi ala pon tr t n meg-
k ln bz te ts, a nem meg fe le l anya gi s in tz m nyi t mo ga ts, a for r sok
ered mny te len fel hasz n l sa, a nagy fo k nyil v nos sg np sze r fl rer t sek s
gya nak v sok k s re t ben (EdelwichBrodsky 1980).
A kigs egy fo lya mat, amely nek sza ka szai Edelwich sze rint a nagy re m -
nyek kel, ener gi val s ir re lis el v r sok kal jel lem zett kez de ti pe ri dus, amit a
stag n ls sza ka sza k vet, ahol a hang sly a sa jt sze m lyes ig nyek kiel g t s re
esik, fon tos s v lik a pnz, a mun ka id s az el re ju ts. Ahar ma dik a fruszt rlt -
sg pe ri du sa, ami kor az egyn meg kr d je le zi sa jt ha t kony s gt s mun k j -
nak r t kt. A ne gye dik a fruszt r ci val szem be ni ter m sze tes v de ke zs, az
ap tia sza ka sza, amit a ki h v sok ke r l se jel le mez, az egyn a te v keny s g re
csak a mi ni m li san szk s ges idt for dt ja. A fo lya mat nem li ne ris, szm ta lan -
szor megis m tel he ti n ma gt. Az egynt nem csak el k l nlt s g ben rin ti.
Min den egyes f zi s ban s min den irny ban ter jed: sze mly zet rl sze mly zet re,
sze mly zet rl gy fl re s gy fl rl sze mly zet re. Ugyanak kor a kigs fo lya ma ta
egy dn t beavat ko zs sal br me lyik pont jn meg tr he t (EdelwichBrodsky
1980). Pines, Maslach s Kafry szo cil pszi cho l giai ku ta t cso port ja l tal se g t
fog lal ko z sak k r ben vg zett 1978-as vizs g la tok a kigs je len s g nek t gabb
di men ziit is fel tr tk. Ezek sze rint a kigs oka a se g t kap cso lat fel t te lei ben,
a se g tk sze m lyi s g ben, il let ve fog lal ko zsv lasz t s nak mo ti v ci j ban rej-
le nek. A kigs kiala ku l s val kap cso lat ban az in tz m nyi fel t te lek vo nat ko z -
s ban l nye ges nek tart jk a sze mly zetp ciens arnyt, az el l tan d be te gek sz-
85
Flow, a t k le tes l mny
mt, a mun ka fel t te le ket, a mun ka r kat s a sza ba di d mennyi s gt, a di rekt
klienskon tak tus ban el tl ttt id tar ta mt. ssze fg gst ta ll tak a kigs s a
p lyn el tl ttt id k ztt is. Az egyes sze m lyek re vo nat ko z ssze fg g sek
vizs g la t nl po zi tv kor re l cit mu tat tak ki a kigs s a kp zett sg fo ka, az n-
ki tel je se ds v gya, mint a fog lal ko zs v lasz ts mo ti v ci ja s az ez zel j r nagy-
fo k el v r sok k ztt (Fe ke te 1991). Schmidbauer a pszi cho ana l zis fe ll k ze l -
ti meg a kigst. A pro fesszio n lis se g tk mo ti v cii nak s sze m lyi s g nek
vizs g la ta so rn szer zett ta pasz ta la tai alap jn 1977-ben r ja le a se g tk t net -
cso port ja je len s get, a Helfer-szindrmt. A kny sze res se g t sz m ra, ha nem
is me ri fel mo ti v cii nak mly in d t kait, vi sel ke d s nek rej tett cl jait, a kigs
fo ko zott koc k za tot je lent (Bagdy 1999). A kigs je len s gt ki vl t okok Mas-
lach s Leiter jabb ered m nyei sze rint a mun ka he lyi k rl m nyek kel s a mun-
ka szer ve zs sel is ssze fg gs be hoz ha tk. Ezek a tl zott mun ka he lyi ter he ls, a
mun ka fe let ti kont roll hi nya, a nem meg fe le l elis me rs, az igaz sg ta lan sg, a
k zs s gi r zs el t n se s az r tk t k zs. Akigs so rn az egyn n ma g val,
mun k j val kap cso la tos el v r sai s a mun ka he lyi k rl m nyei k zt ti egyen-
sly fel bo rul, ame lyet az r t kek, az em be ri ml t sg s aka rat er er zi ja k sr
(MaslachLeiter 1997). ssze gez ve a ku ta t sok ered m nyeit, a kigs t ne tei -
nek kiala ku l sa a hu mn se g tk k r ben re lis koc k zat. A kigs t ne tei nek a
meg je le n se az egyn s a szer ve zet sz m ra egyarnt ve szlyt je lent. A kigs
di na mi kus fo lya mat, egy ni s szer ve ze ti szin te ken is is mt l dik, s ter jed, mint
egy jr vny. Ugyanak kor br me lyik st diu m ban, a meg fe le l beavat ko zs sal
megl lt ha t. Eb bl k vet ke zik, hogy a kigst az egyn s szer ve zet szint jn is
ke zel ni kell. Meg kell elz ni a kiala ku l st, fel kell is mer ni a t ne te ket, s be kell
tud ni avat koz ni, le he t leg a cik lus kez de t nl. Ah hoz, hogy a beavat ko zs hoz
meg fe le l md sze re ket al kal maz zunk, szk s ges a kigs hez ve ze t okok fel t -
r sa (no di 1991).
A te het s ge sek s a te het sg gon do zk kig se
A te het s ges ta nr
A mo dern is ko la alap ve t felada t nak te kin ti a te het sg gon do zst. Sze ren css a
hely zet, ha a te het sg gon do z ta n rok is te het s ge sek. Fel te het jk a kr dst: le -
het-e egyl ta ln te het sg te le nl te het s ges gye re kek kel fog lal koz ni?
A ta n ri te het sg gon do zs ir ny ba tett kz pon ti l ps a to vbb kp z sek
rend sze re, a mi n sg biz to s ts fo lya ma t nak me ne dzse l se. A ta n ri n meg va -
l s ts, n ki fe je zs cl ki t z sei nem pl nek be szer ve sen a ta nr kp z sek prog-
ram jai ba, s a ve ze t kp zk sem ka rol jk fel a ta n ri te het sg gon do zs esz m jt.
Ata n ri te het sg gon do zs sz mos konfik tus for r s v vl hat. Akr dst r nyal -
86
Pk Gy z
hat ja a ta n ri kol lek t va vi szo nya a ms s got je len t ta n ri te het sg hez. Nem al-
kal maz ha tk a sa jt kol l g val szem ben azok a ta n ri meg kz d si stra t gik,
ame lye ket a tan tes t let a te het s ges, de ne he zeb ben ke zel he t, vagy de vins
cm k vel je llt ta nu l val kap cso lat ban al kal maz (Hornyi 2000).
Hornyi G bor (2000) ngy k zp is ko la 52 tanrjnak kr d ves vizs g la tai
alap jn meg raj zol ja a te het s ges ta nr pro fl jt, ami a meg kr de zett ta n rok v-
le m nyt tk r zi.
A te het s ges ta nr:
j ered m nye ket r el dik jai val
j md sze rei van nak
fej l d k pes
ta nul a hi bi bl
biz tos szak mai ala po kon ll
sze re ti a gye re ke ket
hig gadt
to le rns
so kat ol vas
j ne ve l
j szak em ber
A meg kr de zet tek a p lyn tar t t nye zk fel so ro l sa kor a k vet ke z v la -
szo kat ad tk (a sz mok az adott v lasz gya ko ri s g ra utal nak):
a ta nr gye rek sze re te te 17
sz net 17
el hi va tott sg, hi va ts tu dat 16
l ve zi mun k jt 14
j mun ka he lyi lg kr 11
si ker l mny 8
megju ls, vl to za tos sg 8
em be rek kel va l kap cso lat 8
rk fa tal sg 7
n l l sg le he t s ge 7
di kok ta nr fe l ir nyu l sze re te te 6
meg szo ks 5
tu ds szomj kiel g t s nek le he t s ge 4
ms ra nem al kal mas 4
a ta nu lk tu ds v gya 2
az is ko la fel sze relt s ge 1
87
Flow, a t k le tes l mny
hi sg, sze rep ls v gya 1
al zat 1
n ki fe je zs 1
j is ko la ve ze ts 1
A p ly tl el tn to r t t nye zk:
ke vs pnz 40
tr sa dal mi elis me rs hi nya 22
gyen ge di kok 15
ki f ra ds, kigs 10
rossz mun ka k rl m nyek 9
ad mi niszt r ci 7
rossz is ko la ve ze ts 7
konfik tu sok, ide ges sg 5
ta n ri szo li da ri ts hi nya 5
ku dar cok 5
ki szol gl ta tott sg 4
sz li tl ka p sok 3
ki sz mt ha tat lan ok ta ts po li ti ka 2
A kigs el len hat nak a k vet ke z, tbb nyi re po zi tv, a p lyn tar t t nye zk,
ami ket az em l tett fel m rs (Hornyi 2000) a ta n ri v le m nyek tk r ben szin-
tn fel fe dett:
a ta nr gye rek sze re te te 17
ta n t si sz ne tek 17
el hi va tott sg, hi va ts tu dat 16
a mun ka l ve zete 14
j mun ka he lyi lg kr 11
si ker l mny 8
a megju ls, vl to za tos sg 8
az em be rek kel va l kap cso lat 8
rk fa tal sg 7
az n l l sg le he t s ge 7
a di kok ta nr fe l ir nyu l sze re te te 6
a meg szo ks 5
a tu ds szomj kiel g t s nek le he t s ge 4
a ms ra va l al kal mat lan sg 4
a ta nu lk tu ds v gya 2
88
Pk Gy z
az is ko la fel sze relt s ge 1
a hi sg, sze rep ls v gya 1
az al zat 1
az n ki fe je zs le he t s ge 1
a j is ko la ve ze ts 1
Szebedy (2009) a ta n ri p lyn ma ra dk gya ko ri t pu sai knt a k vet ke z is-
mr ve ket sszeg zi:
a) Min dig is ta nr akart len ni, nem tud mst el kp zel ni, ez az le te.
b) Nem akart ta nr len ni, de ta nr lett, s el fo gad ta ezt a sze re pet.
c) Ta nr akart len ni, de most mr nem akar, mert kigett, csak nem tud el-
moz dul ni.
d) Nem tud ta, hogy mi akar len ni, most sem tud ja.
e) Ms akart len ni, de nem si ke rlt, most p pen ta nr.
f) Sok min den tud na len ni, s ad dig lesz ta nr, amg ez meg fe lel ne ki.
A fen ti t pu sok k zl kiemel he t az a) (aki min dig is ta nr akart len ni, nem
tud mst el kp zel ni, ez az le te) t pus mint egy faj ta idel, aki nek sze m lyi s ge s
szak mai szo cia li z ci ja, mo ti v ci ja p ly ja kez de tn nagy vi v ert je lent. Ez a
ta n ri sze m lyi sg Szebedy sze rint egy re rit kbb, s p ly juk k sb bi sza ka szn
a kigs ve sz lye egy re fo ko zot tab b v lik a sz muk ra. Meg szl lot tak knt, misz-
szio n riu sok knt te v keny ked nek, de ez faj ta el hi va tott sg a szak mai kr nye zet
sz m ra ne he zen el fo gad ha t. A kl s el nem fo ga ds is hoz z j rul hat ah hoz,
hogy en nek a cso port nak a tag jai nl egy bi zo nyos p lya sza kasz utn je lent kez -
het a kigs.
Egyr tel m nek t nik a c) ta n ri t pus rin tett s ge (aki ta nr akart len ni, de
most mr nem akar, mert kigett, csak nem tud el moz dul ni). A ta n ri p lya ex-
po nlt s ga, a kontakt rk nagy sz ma s a ta n ri megju ls le he t s gei nek hi -
nya el se gt he ti a kigst.
Fon tos kiemel ni az f) ta n ri t pust (aki sok min den tud na len ni, s ad dig lesz
ta nr, amg ez meg fe lel ne ki). Szebedy r mu tat, hogy a di kok sz m ra k min-
dig nye re s get je len te nek, sz nes az egy ni s gk, te het s ge sek, s mint ilye nek
k pe sek a te het s gek nek fej lesz t t le te ket ad ni. Np sze rek a di kok sze m -
ben, r juk em l kez nek leg sz ve seb ben. Ere jk a sza bad s guk ban van, mi vel
nem kl s kny szer bl, ha nem bel s mo ti v ci bl gya ko rol jk hi va t su kat.
A szer z sze rint a kigs fo lya ma ta v rat la nul je le nik meg a pe da g gus le t -
ben, gyak ran f zi kai meg be te ge ds masz kol ja a fo lya ma tot. A mr meg vl to zott
szel le mi l la po t ta n rok tbb s ge csd hely zet knt li t a kigett s gt. Rit kn
jut nak el az in ter ven ci hoz, ah hoz a felis me rs hez, hogy va la mi mst kel le ne
89
Flow, a t k le tes l mny
csi nl ni. R mu tat, hogy gyak ran kr nye ze tk sz na ko z egytt r z se tart ja
ket a k zs sg ben, mi kz ben egyr tel men el ma g nyo sod nak. Gon do la tait
az zal sszeg zi, hogy a ta n ri sze rep kr ben nis me ret nl kl sen ki sem le het hi-
te les. Hang s lyoz za, hogy a vl to z vi lg hoz vl to zs ra k pes ta n ri hoz zl ls -
sal le het meg fe le len vi szo nyul ni.
ssze fog lal hat juk a ta n ri kigs sel is fog lal ko z fe je ze tet an nak kieme l s -
vel, hogy a kigs p pen a legel k te le zet teb be ket ve sz lyez te ti leg job ban a ta n ri
(se g t) fog lal ko z sak k r ben. Ama gas szak mai idek, a nagy el v r sok s re-
m nyek knnyeb ben for dul nak t fruszt r cik ese tn kib rn du ls ba, k zny -
be, ap ti ba, a di kok sze mly te len ke ze l s be (deperszonalizci), a sa jt szak-
mai tel je st mny ler t ke l s be. Mindez az ele ve k z nys, ala csony szak mai
am b cik kal ren del ke z ta n ro kat ke vs b fe nye ge ti. A te het s ges ta n rok ra
ppgy r v nyes, mint a te het s ges ta nu lk ra az, hogy a te het sg egy ben te her
is. Sa jt, or sz gos rep re zen ta ti vi t s vizs g la tunk ban, ami egy m sik se g t fog-
lal ko zs, a gyer mek v del mi szol g lat mun ka tr sai k r ben zaj lott, tb bek k-
ztt ar ra a k vet kez te ts re ju tot tunk, hogy a legalbb ves gya ko ri s g szak mai
szu per v zi ha t ko nyan vd het a kigs egyik f t ne te knt je lent ke z deperszo-
nalizci, a klien se ket sze mly te le n t hoz zl ls sal szem ben. Avizs g lat ta nul -
s gai al kal maz ha tk ms se g t fog lal ko zs nl is, je le sen a pe da g gu sok nl. Fo-
ko zott f gye lem szk s gel te tik a po zi tv ener giik meg tar t s ra kol le gi lis,
sze m lyes s szer ve ze ti szin ten egyarnt. Eb ben a megel z, vagy a kigs je lent -
ke z se ut n beavat ko z, in ter ven cis se gt sg ben sze re pet kell kap nia az ram la-
t l mnnyel kap cso la tos, egy re gya ra po d tu d sunk nak is.
IRO DA LOM
Bagdy Em ke (1999): Alt ruiz mus, se g t hi va ts, sze m lyi sg. In Kl lai G.
(szerk.): Az el s ta ll ko zs je len sg vi l ga a se g t kap cso lat ban. Ja nus/Osiris,
Bu da pest.
Bakker, A. B. (2003): Flow among music teachers and their students: The cross-
over of peak experiences. Journal of Vocational Behavior, 66, 2644.
Cskszentmihlyi M. (2007): A fej l ds t jai. A har ma dik v ez red pszi cho l gi ja.
Nyi tott Knyv m hely, Bu da pest.
Cskszentmihlyi M. (2001): Flow. Az ram lat. At k le tes l mny pszi cho l gi ja.
Aka d miai Kiad, Bu da pest.
Edelwich, J.Brodsky, A. (1980): Burn-Out, Stages of Disillusionment in the
Helping Professions, Human Sciences Press.
Fe ke te S. (1991): Se g t fog la lko z sok koc k za tai Helfer-szindrma s burnout
je len sg. Psychiatria Hungarica, VI. vf., 1, 1729.
Herr, E. L.Cramer, S. H. (1992): Career Guidance and Counseling Through the
Life Span, Harper Collins Publishers, IV. ed.
Hornyi G. (2000): A te het s ges ta nr. 2000/1 http: www.c3.hu ~tan dem/cik -
kek/20000109.html le tl ts 2010. 08. 10.
Janurik Mr ta (2007): ram lat l mny az is ko lai nek-ze ne r kon. Ma gyar Pe-
da g gia, 107, 4, 295320.
Janurik Mr taPeth Vill (2009): Ma gyar Pe da g gia, 109. 3, 193226.
Kim Ri ta (1998): A bel s mo ti v cit be fo ly so l t nye zk s meg je le n sk a
Montessori-pedaggiban. j Pe da g giai Szem le, 3, 4454.
Maslach, C.Leiter, M. (1997): The Truth About Burnout: How Organizations
Cause Personal Stress and What To Do About It. Jossey-Bass Publishers, San
Fran cis co.
nody S. (2001): Kig si t ne tek (burnout szind r ma) ke let ke z se s megol d si
le he t s gei. j Pe da g giai Szem le, 51, 5, 8085.
Pk Gy.Ba k Ve ro ni kaPapp R ka Bor b la (2010): Internet s sze m lyi sg.
Nem zet k zi Gyer mek men t Szol g lat M dia kon fe ren cia 2009, Ko bak
Kiad, Bu da pest.
Rthy End r n (2003): Mo ti v ci, ta nu ls, ta n ts. Mirt ta nu lunk jl vagy rosz-
szul? Nem ze ti Tan knyv kiad, Bu da pest.
91
Te het sg s sze m lyi sg fej lesz ts
Szebedy T. (2009): A pe da g gus p lya sa j tos s gai s a fog lal ko z si r tal ma. OFI
Ok ta ts ku ta t s Fej lesz t In t zet, 2009. j nius 17. www.of.hu, le tl ts:
2010. 08. 16.
Weiner, B. (1986): An Attributional Theory of motivation and Emotion. Springer-
Verlag, New York.
Pk Gy z
IV.
TE HET SG S MEN TL HI GI N
BE VE ZE TS
Az t la gos, a nor m lis s a ms sg
A te het sg, s k l n sen a kiemel ke d te het sg vagy a rend k vl rit ka zse nia li -
ts min den kor ban s tr sa da lom ban po zi tv s ne ga tv pro jek cik, el v r sok,
re m nyek s f lel mek f ku sz ban llt.
A te het sg ms s got je lent, ami nek cm k je az t lag tl va l el t rs ese tn
mr fel ke rl het a te het s ges gye rek re, ta nu l ra, fel ntt re. Prob l mt je lent, ha a
fel fe l vagy le fe l mi n s ts ht te r ben olyan v le ke d sek, szte reo t pik ll nak,
mi sze rint az t lag tl va l el t rs egy ben de vian cit is je lent, gy t ve sen v lik az
t la gos nor m lis s, az at tl va l el t rs ab nor m lis s.
A men tl hi gi n lel ki egsz s get je lent. Ha znk ban mint moz ga lom a 90-es
vek tl kezd ve je lent ke zett a tr sa dal mi dis kur zu sok ban. Kez det ben a pszi chit -
ria szol g l l nya knt ha t roz ta meg ma gt, de fo lya ma to san fg get le ne dett a
pszi chit riai (el me or vo si) kon tex tus tl. Egy re in kbb mint hu mn se g t szak -
ma je le n tet te meg ma gt, ami nek k rl ha t rolt el m le tei, n l l kp z si rend-
sze re, ku ta t si s gya kor la ti te r le tei van nak. El s sor ban a terv sze r egy ni s
k zs s gi lel ki egsz sg v de lem a felada ta (Kzdi 1999). Nagy hang slyt fek tet a
megel zs re, nem gon dol ko dik medikalizcis pa ra dig m ban. A lel ki, kap-
cso la ti, r zel mi prob l mk or vo si esz k zk kel va l ke ze l se he lyett a pszi cho l -
giai megel z s job b t/gy gy t el j r sok fel hasz n l sa jel lem zi.
Ami kor a te het s ges sg gel kap cso lat ban men tl hi gi n rl be sz lnk, tu da -
t ban kell len nnk, hogy a pszi chit riai (a men t lis/el me be teg s gek kel fog lal -
ko z tu do mny) meg k ze l ts rsz ben mo r lis mo del lel is dol go zik, amennyi-
ben a pszi chit riai be teg s gek kel kap cso la tos ki re kesz ts s stigmatizci,
egy ben a tr sa dal mi fel men ts s be teg sg elny rej tett me cha niz mu sai is sze re -
pet jt sza nak a diag nosz ti z l si fo lya ma tok ban. A kz tu dat is vl ta koz va mond
egy rszt t le tet, ms rszt ad fel men tst bi zo nyos men t lis be teg s gek kel kap-
cso la tos ma ga tar ts m dok ra. A klasszi kus pszi cho pa to l gia sz re vt le nl te szi
min den ha t v a min den na pi tu dat nor ma li ts k pt, s min dent, ami et tl el tr,
a pszi cho pa to l gia te r le t re utal ja (Bu da 2001).
Ha son l di na mi k val ta ll koz ha tunk a kiemel ke den te het s ges gye re kek
sze mly per cep ci j nl, sz le l s nl is, ami kor ssze kap cso l dik a te het s ges sg
az t lag tl el t r vi sel ke ds sel, s az utb bi a sz kebb-t gabb kr nye zet tl kny-
96
Pk Gy z
nyen a de vins cm kt kap ja. Mindezek bl ad dan a te het s ges gye re kek
vi sel ke ds-, s r zel mifunk ci-za va rai nak men tl hi gi ns meg k ze l t se in do -
kolt, ami le he t v te szi a be teg sgcm k zs el ke r l st, a stigmatizci ve sz ly -
nek el h r t st, az j t pu s hu mn se g ts (Bagdy 1999) esz kz t r nak al kal ma -
z st.
Pszi cho pa to l gia s te het sg
Le kell sz mol ni a zse ni s az rlt sg k zt ti kap cso lat fel t te le z s vel, ami nek
alap jt az kor ban mr Se ne c nl is meg ta ll hat juk (Non est magnum sine
mixtura dementiea Nincs nagy szel lem r let nl kl), de a mo dern kor ban ez
a fel t te le zs el s sor ban Lombroso m vei alap jn ter jedt el, s a tu do m nyos
t ve ds las sacs kn kz kinccs vlt. Azse ni s az el me be teg s gek k zt ti kap cso -
la tot anek do ti kus kazuisztikus pl dk kal nem le het bi zo ny ta ni (R vsz 1973).
Mr ma gt a zse ni fo gal mt, p pen an nak szub jek ti vi t sa miatt, sem te kint -
het jk tu do m nyos szem pont bl meg ha t roz ha t nak. Az el me be teg s gek nem
gya ko rib bak a ki v l te het s gek k r ben. Aki v te les te het sg s az el me be teg -
sg k ztt nincs kz vet len ok-o ko za ti kap cso lat. Ugyanak kor a te het sg s a lel -
ki egsz sg k ztt mr megala po zot tabb ssze fg g se ket ke res ni. A tu do m -
nyos vizs g la tok ar ra utal nak, hogy a ki v te les te het s gek ben a neu r zis nak
gya ko ribb az el for du l sa. En nek ar nyt 14,22,8% k ztt ta ll tk egy n met
fel m rs ben. Ade vins ma ga tar tst (f knt az al ko ho liz must s az n gyil kos s -
got) is gyak rab ban sz lel tk ki v te les te het s gek k ztt (kb. 30%), mint a jl
(17%) s rosszul fel v te li zk ben (12%). Eb ben a vizs g lat ban hasz nlt de vian -
cia fo ga lom nak a n pes sg be li gya ko ri s ga 1215% k rl va l sz n st he t. Sz-
mos adat utal ar ra, hogy or vo si szem pont bl a ki v te les te het s gek fo ko zot tan
ve sz lyez te tet tek. Ese tk ben pszi cho szo ma ti kus be teg s gek fo ko zott kiala ku l -
sa is le het s ges (Czeizel 2004).
A tl r z keny sg s a te het sg
A szl s s ges in ten zi ts s r z keny sg meg nyil v nu l sai ra Dabrowski hv ta fel
a te het sg gel fog lal ko z szak ma f gyel mt. A ku ta tk tbb s ge a tl r z keny s -
get ve le sz le tett nek gon dol ja, s egyetrt az zal, hogy nem ta pasz tal ha t min den
te het s ges s krea tv gye rek nl, br n luk az t lag nl gyak rab ban je lent ke zik
(Rinn 2010).
An nak el le n re, hogy a tl r z keny sg tl se po zi tv le het, prob l m kat
okoz hat a szo ci lis in terak cik ban, a na pi funk cio n ls ban s az is ko l ban. Kr-
ds, hogy a tl r z keny sg Piechowski (1991, id zi CCEA 2006, p. 53) l tal lert
t faj t ja k zl me lyik do mi nl egy adott szi tu ci ban.
97
Te het sg s men tl hi gi n
Pszi cho mo to ros tl r z keny sg
A f ls ener gik ra utal, s meg nyil v nul hat szl s s ges lel ke se ds ben, gyors be-
szd ben, az in ten zv ak ti vi ts s im pul zv ak cik ked ve l s ben. Le het szl s s -
ge sen ver sen g, meg nyil v nul hat szo ron g sos vi sel ke ds sel, vagy cse le ked het
meg szl lot tan. F rad ha tat lan le het, nyo mst rez het ma g ban az l lan d moz-
gs ra, s neu ro ti kus ele mek is meg mu tat koz hat nak a vi sel ke d s ben, mint pl-
dul a k rm r gs. Mun ka m nia is jel lem z le het r, von zd hat a gyor sa s got
igny l spor tok hoz s a k te les sg mu lasz ts hoz.
A pszi cho mo to ros tl r z keny s get mu ta t gye rek gyak ran kap t ve sen f -
gye lem hi nyos hi perak tv rend el le nes sg (ADHD) diag n zist. Utb bi k rl
sok vi ta ala kult ki, s a diag n zis rsz ben kap cso l dik ms, szin tn ne he zen
meg fog ha t r geb bi diag n zis hoz, mint a f gye lem hi nyos t net (ADS) vagy a
f gye lem hi nyos rend el le nes sg (ADD) s tl moz g sos za var (HKZ), il let ve
a mi ni m lis agyi diszfunkci (MCD).
Nem alap ta lan a gya n, hogy a diag n zis in kbb a hely te le nl vi sel ke d
gye rek re ir nyu l sz li, ne ve li, ta n ri f gye lem hiny rl szl, s ke vs b a gye-
rek tny le ges be teg s g rl
Nem le he tet len, hogy fen ti diag n zi sok az adott gye rek bi zo nyos vi sel ke ds -
re va l kny sze r t st el se g t esz k zk knt sze re pel nek, s egyik jel lem z
meg nyil v nu l sai a gygy sze rek be ve tett tl zott hit nek, il let ve an nak az el v rs -
nak, hogy az em be ri kap cso la tok s vi sel ke ds prob l ms nak sz lelt je len s geit
or vo si esz k zk kel old juk meg, medikalizljuk azo kat. gy gya zd hat a t ves
diag n zis a gye rek kel va l visszals fo lya ma t ba, amely nek va l di cl ja az,
hogy a gye re ket ke zes s te gye. Az ilyen diag n zis al ko ts a pol g ri tr sa da lom
kon for mis ta diszk ri mi n ci j nak r sze is le het (Dahlke 2004). Amennyi ben az
t lag tl va l el t rst ez a szem l let f knt hi ba knt, za var knt szem l li, ak kor
k l n sen nagy prob l mt je lent, ha a te het sg gel is megl dott (ter helt?) gye re -
kek re ir nyul.
Szenzoros tl r z keny sg
A szenzoros r z ke ls mint az z le ls vagy szag ls men tn kiala ku l ksz sg,
ami a fel fo ko zott in ge rek ke re s s ben nyil v nul meg. Idekap cso ld hat a vi zu lis
in ge rek be va l tl zott be le fe led ke zs je len s ge is, vagy az rin ts fo ko zott je len -
t s ge. Az r z ki vi lg pre fe r l sa az eh hez kap cso l d sz kincs fo ko zott hasz-
n la tt is je len ti. Meg je len het ab ban, hogy va la ki l lan dan a f gye lem f ku-
sz ba igyek szik he lyez ni ma gt, vagy tl zot tan be le fe led ke zik az t ke zs be.
Atl r z keny sg egyik k vet kez m nye le het az in ge rek tl va l me ne k ls, mint
98
Pk Gy z
pl dul a fl du g hasz n la ta a hang in ge rek re va l reak ci csk ken t se r de k -
ben.
Kp ze le ti tl r z keny sg
Nap pa li l mo do zs ban, fan t zi ls ban, sz k pek s me ta fo rk fo ko zott hasz n -
la t ban je lent ke zik, ame lyek ti pi kus jel lem zi a fo ko zot tan krea tv sze m lyek -
nek. Az una lom ell a felp tett, ela bo rlt kp ze let vi lg ba va l me ne k ls is jel-
le mez he ti. K pes az ese m nyek kl ti s dr mai in terp re t l s ra. Emiatt a
va l sg s a fk ci ke ve re dik n luk, s k pe sek a pon tos vi zu lis em l ke ze ti te v -
keny s gek re.
In tel lek tu lis tl r z keny sg
Fo ko zott t rek vs a tu ds ra s igaz sg ra kr d sek, fel fe de z sek s teo re ti kus
elem z sek r vn, ami nem azo nos az in tel li gen ci val mint k pes sg gel. Aki re ez
jel lem z, az l ve zi a ta nu lst s a prob l ma megol dst, sok idt tlt a dol gok ra va -
l kon cent r ls sal, introspektv, fg get le nl a k pes s ge szint j tl. K pes a me-
ta gon dol ko ds ra, vagyis a gon dol ko ds ra a gon dol ko ds rl.
r zel mi tl r z keny sg
Az in ter per szo n lis kap cso la tok fo ko zott in ten zi vi t sa az em be rek kel, he lyek kel
s dol gok kal ssze fg gs ben, m sok irn ti szen ve d lyes r z sek. Idetar toz nak a
stressz s az r zel mek f zi kai meg nyil v nu l sai, szl s s ges s gyak ran ssze tett
r z sek, gt ls, em p tia, f le lem s szo ron gs.
Az in ten zv po zi tv s ne ga tv r z sek gyak ran hul lm zan vl ta koz nak.
A han gu la ti hul lm he gyek az l ve zet s ener gia fan tasz ti kus tl seit, a hul lm -
vl gyek szl s s ges meg ha son l sok kal, bn tu dat tal, szo ron gs sal s ki sebb ren -
d sg r z s vel j r l la po tok meg je le n st te szik le he t v. Utb biak ban a ha-
ll lal kap cso la tos ag go dal mak s dep resszi is el ha tal ma sod hat.
A tlrzkeny te het s ges gye rme kek t mo ga t sa
Sz mos sk la l te zik a nem zet k zi szak iro da lom ban, amely le he t v te szi a
gyer mek (ta nu l) tl r z keny s g nek becs l st. A sk lk tbb s ge on li ne is
hoz z fr he t (an gol nyel v vl to za tok, mint pl dul a The Overexcitability
Checklist), azon ban nem fel tt le nl ren del kez nek a va li di ts s reliabilits szk-
s ges jel lem zi vel. nbecsl sk lk is l tez nek, br f knt ku ta t si cl bl hasz-
n la to sak (pl dul: The Overexcitability Questionnaire-II).
99
Te het sg s men tl hi gi n
Egy le het s ges al ter na t va vz la tos l p sei a tlrzkeny te het s ges gye re kek
sz li/ta n ri t mo ga t s ra:
Ad jon le he t s get ar ra, hogy a gye rek biz ton s gos kr nye zet ben fe jez ze ki
tl r z keny s gt. Ad jon elg idt a f zi kai ak ti vi ts ra s a nap pa li fan t zi ls ra.
Ls sa el in for m ci val, ta nt sa a gyer me ket s az le t ben rszt ve v ket a tl-
r z keny sg gel kap cso la to san.
B to rt sa a gye re ket ar ra, hogy sa jt ers s gei re kon cent rl jon, s hogy tl r -
z keny s gt elny knt hasz nl has sa.
Ta nt son a gye rek nek olyan ksz s ge ket, ame lyek kel a tl r z keny sg ha t ko -
nyan ke zel he t. Sz ba j het nek r ze lem sza b lyo z si md sze rek (mint a mly lg-
zs gya kor lat tech ni k ja stressz s ha rag ke ze l s re), a za va r, fel ka va r in ge rek -
kel va l meg kz ds esz k zei (bi zo nyos tel csk ken t se, adott il lat el ke r l se).
Nyo ma t ko st sa, hogy a gyer mek el t r sei po zi t vak s nem ne ga t vak. Se gt -
se a gyer me ket an nak megr t s ben, hogy a ms sg rend ben van. Mind ny -
junk ban r t kel ni kell az egye di s get.
Gya ko ri sz li reak cik a te het s ges gyer me kek kel kap cso lat ban
Ter m sze te sen a po zi tv csa l di kap cso la tok nak nagy je len t s ge van a te het s -
ge sek fej l d s nek ala k t s ban. Ugyanak kor az ilyen gye re kek fel ne ve l se sz-
mos stressz for r sa is, sok sz l ag g dik amiatt, hogy ren del ke zik-e meg fe le l
r zel mi s in tel lek tu lis ksz sg gel az el t r gye rek fel ne ve l s hez. Azrt is
gyak ran ag gd nak, hogy a gye rek szo ci lis al kal maz ko d s ban si ker te len lesz.
Kt f sz li reak ci ti pi kus: egy rszt meg ret ten het nek a te het sg je lei tl, s
igye kez nek ht tr be szo r ta ni, f gyel men k vl hagy ni eze ket, je len t s g ket
csk ken te ni. Am sik al ter na t va, hogy a sz l tlizgulja gyer me ke te het s ges -
s gt, s ir re lis el v r so kat l lt el be. Ez k l n sen ak kor jel lem z, ha a gye rek
te het s ge egy ma ga sabb szo ci lis st tusz ba va l be l ps le he t s gt is nyjt ja.
Kap cso lat a test v rek kel
A te het sg felis me r se meg ront hat ja a tb bi test vr rel va l kap cso la tot. Sz mos
ta pasz ta lat ar ra utal, hogy a te het s ges gye re kek test v rei n vek v fl t keny sg -
gel s ver sen gs sel rea gl nak a hely zet re, s ke vs b al kal maz ko dk le het nek,
mint a nem te het s ges gye re kek test v rei. Ugyanak kor ezek a ne hz s gek f knt
a te het sg diag nosz ti z l sa utn je lent kez nek, s l ta l ban t ven be ll el tn -
nek.
A te het s ges sg nem ma rad az is ko ln be ll, a te het s ges gye rek azon k vl is
krea tv, r dek l d s in ger ke re s ma rad. A csa ld to vbb ra is nagy sze re pet kap
100
Pk Gy z
a te het s ges gye rek kognciinak s vi sel ke d s nek ala k t s ban, ami a csa ld
eg szt rin t di na mi kus vl to z sok hoz ve zet.
Stresszme ne dzse ls a te het s ges gyer me kek nl
A stressz olyan vl to z sok hoz kt he t, ame lyek ke ze l s hez ad dig nem hasz nlt
meg kz d si m dok szk s ge sek. Ezek a vl to z sok bio-pszicho-szocilis s spi-
ri tu lis di men zik ban egyarnt je lent kez het nek. Astressz kr zi sek hez kap cso l -
dik, s iden ti t sunk vl to z sai kap csn nor ma tv min den ki l tal be jrt s
eze ken k vl es kr zi sek kel kell meg kz de nnk szo ci lis al kal maz ko d sunk fo-
lya mn.
Te het s ge sek nl a perfekcionizmus irn ti vgy, a ms sg tl se, az el vrt tel-
je st mny nek va l meg fe le ls er fe sz t sei egyarnt a stressz for r sai le het nek.
Fia ta labb te het s ge sek sz m ra megerl te t le het a tr sak fo lya ma tos ig nye
a se gt sg re, t mo ga t sra, ahe lyett hogy eze ket a ta nr tl vr nk. Az osz tly tr -
sak egy r sze nem sz ve sen for dul a ta nr hoz, ha nem tud ja a v laszt, mr csak
azrt is, mert a ta nr egy ben a mi n s t s kont rol l l ha ta lom bir to ko sa is. Ezek
a ki h v sok er s tik a te het s ge sek n r t ke l st, ha kis mr tk ben je lent kez nek,
de stresszor-knt hat nak, ami kor l lan d v vl nak, el te re lik a f gyel met a sa jt
felada tok tl, s a ta nr raj ta kap hat ja ket, hogy nem f gyel nek. Az el fog lalt ta-
n rok r sz rl f gyel met len s fe gyel me zet len cm k ket kap hat nak.
A ki h v sok szk s ge sek az is ko lai tan ter vek te het s ge se ket is rin t ki ter -
jesz t s hez s gaz da g t s hoz, de szk s ges biz to s ta ni, hogy azok ne le gye nek
tl bo nyo lul tak s elr he tet le nek a te het s ges gye re kek sz m ra. Nem sza bad fo-
ko za tos sg nl kl meg ter hel ni ket ext ra felada tok kal, mert ezek tl zott ki h vst
s ve szlyt is je lent het nek az n r t ke l sk re.
A kiemel ke d k pes s g ta nu l sz m ra a ma ga sabb szin t osz tly ba l ps
bi zo ny t si kny szert szl het, azt meger s ten d, hogy nem ve sz tet te el te het s -
gt. Az egye tem re ke r ls ha son l ki h vst je lent het a j el me ne te l, jl tel je s -
t te het s ge sek nek, hi szen nem fel tt le nl k pe sek a tel jes osz tly za ti ki t n sg
foly ta t s ra. Emiatt az egye tem re ke r ls eltt fel k sz tst ig nyel het nek az n-
r t ke ls csk ke n st el ke r len d. Azo kat, akik nye r hely ze tek hez szok tak
ta nul m nyi t ren, hoz z kell szok tat ni, hogy a ku darc a vissza jel zs egy for m j -
v is vl hat a ta nu l si fo lya ma tok el ke rl he tet len r sze knt.
A te het s ges nek cm k zett dik nak az v v gi vizs gk, az rett s gik s a z r -
vizs gk k l n sen nagy pszi chi kus meg ter he ls sel jr hat nak, hi szen az es lye -
sek gy zel mi fe le ls s g vel kell ele get ten nie az aka d miai kr nye zet, a sz lk
s sa jt perfekcionista el v r sai nak. Ez zel pr hu za mo san a kr nye zet azt er s ti
a te het s ges ben, hogy sem mi ok az ag go da lom ra, te ht a dik nak mg ar ra is
pszi chi kus ener git kell moz g s ta nia, hogy re lis r zel meit el fo gad tas sa, s ne
101
Te het sg s men tl hi gi n
vissza fog ja vagy el rejt se. Eb ben a hely zet ben fo ko zott az igny a blcs s hi te les
ta nr, men tor vagy sz l irnt, aki megr ti, el fo gad ja s t mo gat ja a te het s gest.
Va l di men tl hi gi ns feladat ez, ami nek au to ma ti kus megol d st nem le het el-
vr ni a kr nye zet tl.
Nem sza bad meg fe led kez ni ar rl, hogy a te het s ges ta nu l l lan d ma gas
szn vo na la nem jn ne lt re sa jt er fe sz t sei s f gyel me nl kl, mg ak kor sem,
ha utb biak a kr nye ze t nek sz re vt le nek ma rad nak.
Kar rier ter ve zs s t mo ga ts
Ter m sze te sen nem csu pn is ko lai el me ne te lk ben, ha nem a hosszabb t v
kar rier ter ve zs ben is se gt s get ig nyel nek a te het s ges ta nu lk. Ami n luk gya-
ko ri, az a sok f le po ten ci lis fej l ds le he t s ge, vagyis kiemel ke d k pes s geik
sz mos ta nu l si irny s kar rier le he t sg fe l mu tat nak. Aszer tega z le he t s -
gek ko moly dn t si, el k te le z d si di lem ma el l lt hat jk ket.
Nem fel tt len hasz nl ha tk n luk az l ta l no san hasz nlt, be vlt k pes sg -
tesz tek, ered m nyeik gyak ran mu tat nak pla fon efek tust sz mos alskln, gy ne -
hz a v lasz t kot sz k te ni.
A kiemel ke den te het s ges ta nu l gyak ran be vall ja, hogy sz mos p lyn el
tud n ma gt kp zel ni a tr t nsz tl az or vo sig, vagyis ma ga is tisz t ban van a
v lasz ts ne hz s gei vel. Nem ve zet j ra, ha a ta ncs adi sze rep ben l v sz lk
s men to rok azt er s tik meg ben nk, hogy a te het s gk kel min den p ly ra
egyarnt al kal ma sak. Kar rier-ta ncs adk, men to rok az ipar bl vagy az egye te mi
szf r bl sok kal m lyebb be l tst kell, hogy fel fed je nek a le het s ges kar rie rek -
rl, s a to vb bi ta nu l si, kp z si, fej l d si le he t s gek rl.
Alul tel je s ts a te het s ges gyer me kek nl
Rimm (1991, id zi CCEA 2006, p. 61) sze rint az alul tel je s t te het s gek a tr sa -
da lom leg na gyobb vesz te s gei, s egy ben a po ten ci li san leg na gyobb er for r sai
is. Abe nem tel je se ds nagy fruszt r ci s bossz sg a kr nye zet s a gye rek sz-
m ra is.
Is ko lai alul tel je s tst ak kor azo no s tunk, ami kor a ta nu l fo lya ma to san a k-
pes s gei alatt tel je st, messze el ma rad va at tl, amit a k pes s gei vagy ad di gi tel-
je st m nye alap jn el vr hat nnk. Az ak tu lis k pes s gek, mint az in tel li gen cia, a
teszt ered m nyek vagy a krea ti vi ts r t kei s a ta nul m nyi el me ne te le k zt ti
mar kns el t r sek rl van te ht sz.
Az el t rs azo no s t s hoz ha znk ban a gya kor la ti pe da g gi ban tesz te ket
nem hasz nl nak, de sze re pet kap a ta n rok s sz lk v le m nye s a ta nu l n-
meg f gye l se is, amit az is ko la tr sak l tal adott in for m ci is kieg szt (Gll
102
Pk Gy z
2008). El for dul, hogy a te het s ges gye rek sze g nyes teszt megol d si szo k sai
miatt nem mu tat j ered m nye ket a k ln b z tesz tek ben, s csak a gon dos ott-
ho ni s tan ter mi meg f gye ls r vn le het s ges a ki v l sg diag nosz ti z l sa.
Gyarmathy (2006) sze rint sz mos eset ben hasz no sabb az alulelltott ki fe je zs,
ami utal a gyer mek ott ho ni s is ko lai kr nye ze t nek a fe le ls s g re is az alutelje-
sts kialakulsban.
Rimm (1987, id zi CCEA 2006, p. 58) ar ra mu ta tott r, hogy sok ma gas krea -
ti vi t s gye rek a nonkonformitson ke resz tl fe je zi ki ma gt, a tb biek tl el t r
gon dol ko ds s cse lek vs meg ne he z ti ket ab ban, hogy k pes s gei ket ki bont -
sk, s tel jes po ten cil lal ves sk be ma gu kat az osz tly mun k j ba. A fk nl az
alul tel je s ts ko rb ban kez d dik, a l nyok nl az l ta l nos is ko la v gn, a k zp -
is ko la ele jn, ami kor a tr sak nyo m sa fo ko zot tab b v lik.
A ta n rok s sz lk fruszt r ci ju kat knnyen for dt jk cm k zs be, gy sze-
mk ben az ilyen ta nu lk lus ta vagy te het s g ket el pa zar l mi n s tst kap-
hat nak.
Az alul tel je s ts nek el k l nt het jk el sd le ges, m sod la gos s har mad la gos
jel lem zit.
El sd le ges jel lem z: ala csony nr t ke ls
Eb ben az eset ben a ta nu l nem hisz ab ban, hogy ele get tud ten ni a csa l di, ta n -
ri s ba r ti el v r sok nak. A te het s ges nek len ni nyo m sa hv hat ja el az ala-
csony n r t ke lst. Az ilyen ta nu l a si ker te len s get a k pes s gei hi ny ban v li
fel fe dez ni, ahe lyett hogy a ku dar co krt az elg te len vagy nem meg fe le l ta nu lst
okol n. A si kert vi szont haj la mos a sze ren cs nek tu laj do n ta ni. Emiatt csak a
ku dar cairt vl lal ja a fe le ls s get, a si ke reirt nem.
Weiner (1986) r mu ta tott, hogy aki a si ker ht te r ben lt ja sa jt er fe sz t -
seit, in kbb haj la mos ke m nyen dol goz ni s er fe sz t seit a j v ben is fo koz ni,
mint az, aki a si ke reit a sze ren cs nek tu laj do nt ja.
M sod la gos jel lem z: el ke r l vi sel ke ds
Az ala csony nr t ke ls gyak ran improduktv vi sel ke ds hez ve zet, ami a mun ka
s a ta nu ls el ke r l st ered m nye zi. Az el ke r ls nvd vi sel ke dst je lent a
ta nu ls el ha nya go l s val ssze le het kap csol ni a si ker te len s get , gy a sa jt k-
pes s gek kr d se nem ke rl eltrbe. A ta nu ls sal ve sz lyez tet ve rez het n ma -
gt, a si ker te len sg eb ben az eset ben le het s ges hi nyos s gait er s te n. Is mert
je len sg, hogy a si ke res ta nul m nyi el me ne telt sem min dig il lik a ke mny
ta nu ls sal nyl tan ssze kap csol ni a kortrsak eltt, ki v den d a str ber cmk-
zst.
103
Te het sg s men tl hi gi n
A perfekcionizmus s az ala csony osz tly za tok tl va l f le lem ssze kap cso -
l sa ki fe l p pen en nek az el len ke z jt mu tat va szin tn el h r t me cha niz -
mus knt m k dik az alul tel je s t, ala csony nr t ke l s gye re kek nl.
Az alul tel je s t ta nu l egy fe ll el v r s ban az ala csony je gye ket c loz za, ez -
zel csk kent ve a k pes sg s ku darc k zt ti t vol s got, mond vn, hogy leg-
albb elr te (ala csony) cl jait. Ms rszt egy perfekcionista min dig az elr he tet -
le nrt kzd, fel ment ve ma gt a ku darc tl, ami ily m don a cl nagy s g val s
nem az in kom pe ten ci val kap csol ha t ssze. Is me rs a meg msz ha tat lan he-
gye ket ost rom l hegy m sz ese te, akit ku darc ese tn is hs knt n ne pel het a
kr nye ze te.
Adderholdt-Elliot (1989, id zi CCEA 2006, p. 60) a perfekcionista ta nu l t
jel lem vo n st azo no s tot ta az alul tel je s ts ssze te vi knt:
1. ha lo ga ts;
2. f le lem a ku darc tl;
3. min den vagy sem mi elv;
4. b nult perfekcionizmus;
5. mun ka m nia, ami gyak ran for dul izo l ci ba, dep resszi ba s kigs be.
Az el ke r l ma ga tar ts el for du l sa leg gya ko ribb a k zp is ko l sok k ztt.
Gyak ran a ta n rok el z leg ki v l mi n s ts sel il let tk eze ket a ta nu l kat.
Ata nu l el ze te sen ki v l tel je st m nye s az ezt ve z ta n ri felr t ke ls kiala -
kt hat perfekcionista bel l t dst.
Ami kor a tan terv na gyobb ki h v sok el l lt, s ez zel ne he zeb b te szi a fo lya -
ma to san t k le tes tel je st mnyt, a ta nu l de mo ra li z ld hat, s el t vo lod hat a ta-
nu ls tl. Mindez r mu tat ar ra a szk sg let re, hogy min den is ko l nak meg fe le l
ki h vst kell nyj ta nia min den ta nu l sz m ra.
Az alul tel je s ts har mad la gos jel lem z je
Az alul tel je s t ta nu l el ke r li az er fe sz t se ket s a tel je st mnyt, ez zel vd ve
t r keny n r t ke l st, a har mad la gos jel lem zk pe dig ezt a min t za tot er s -
tik.
Az utb bi leg gyak rab ban sze g nyes ta nu l si ksz sg ben s kon cent r cis,
il let ve fe gyel me z si prob l mk ban, s a tr sak l ta li el fo ga ds ne hz s gei ben
mu tat koz nak meg.
Az el ke r l vi sel ke d si min t zat, mint a jg hegy cs csa, el fe di az ala csony
n r t ke lst.
Redding (1990, id zi CCEA 2006, 51) utal a hi nyos ksz s gek re eb ben a vi-
sel ke ds min t zat ban. A jl tel je s t s alul tel je s t egyarnt jl tel je st olyan fel-
104
Pk Gy z
ada tok ban, ame lyek ben t fo g, ho lisz ti kus fel dol go zs fo lyik, vi szont ahol pon-
tos sg ra van szk sg rsz le tes sz mo l sok kal, az alul tel je s tk sok kal rosszab-
ban tel je s te nek.
Rimm(1991, id zi CCEA 2006, 51) r mu tat, hogy a fa ta labb gye re kek haj la -
mo sak egyen l knt ke zel ni a leg gyor sabb s legoko sabb ki fe je z se ket, s az
r si ne hz s gek kel ksz k d te het s ge sek stressz knt lik t azt, hogy a ta n rok
s sz lk vlt el v r sait nem tud jk tel je s te ni. Ler ja azo kat az osz tly ter mi jel-
lem z ket, ame lyek el se gt he tik s t mo gat hat jk az alul tel je s ts kiala ku l st.
Ezek k z tar to zik a gye rek in di vi dua li t s nak el nem is me r se, ers ver sen g
kl ma, ru gal mat lan sg, ri gi di ts s a tel je st he tet len tan terv.
A te het s ge sek sok kal gyor sabb in for m cifel dol go zs ra k pe sek egy fej let -
tebb szin ten, s en nek ered m nye kp pen egy ki h v sok kal s ki sz le s tett ak ti vi -
t sok kal gaz da g tott kr nye ze tet ig nyel nek. Amennyi ben egy sze ren tbb s
ne he zebb felada to kat kap, a te het s ges ta nu l knnyen kiala kt hat ja azt a hoz z-
l lst, hogy a rab szol ga mun ka a gyors megol d sok ju tal ma, gy az ered mny
a tel je st mny vissza fo g sa lesz.
A fenn ma ra d ak ti vi tst is for dt hat ja nap pa li l mo do zs ba, csny te vs be,
vagy akr r de ke sebb ol vas m nyok kal va l fog lal ko zs ba. Emiatt akr a szok v -
nyos is ko lai mun k jt is el ha nya gol hat ja, s tb bek k ztt eze ken a pon to kon
for dul hat t a te het s ges gye rek alul tel je s t ta nu l zem md ba. A ver sen g
osz tly tr si kr nye zet ben a ta nr ki fe je zett po zi tv vagy ne ga tv mi n s t sei az
adott tel je st mny kap csn ko moly ha tst gya ko rol hat nak a te het s ges ta nu lk -
ra. Le het a ta nu l akr kiemel ke den mo ti vlt s tel je s t, a kl s ju tal mak s
bn te t sek tl zs ba vitt hang s lyo z sa kil he ti be l le a ta nu ls be ll rl fa ka d
l ve ze tt, s el tn to rt hat ja az is ko lai tel je st m nyek tl.
Az alul tel je s tk nem kap hat nak vilgos k pet az adott te r le tek hez kap cso -
l d kom pe ten ciik rl, s a ta n rok fo lya ma tos vissza jel z sei az el vrt sztender-
dektl va l el t r sek rl kiala kt hat ja azt a hi tet, hogy ak tu li san t lag alat ti. Ez
pe dig az el ke r l s de fen zv vi sel ke ds kiala ku l s hoz ve zet het.
A te het s ges gye re kek k l n sen r z ke nyek le het nek a tel je st he tet len tan-
ter vek kel szem ben, hi szen fej lett kri ti kai s elem zksz s geik, s a dol gok kal
kap cso la tos krea tv gon dol ko d suk r vn eg szen ms irnyt vesz nek fel. A te -
het s ges alul tel je s tk k pe sek na gyon ma gas sztenderd sze rint tel je s te ni tan-
ter ven k v li ak ti vi t sok ban, ahol le he t sg ny lik ar ra, hogy meg v lasszk azok
t pu st s szint jeit. Mindezek ta nul s gait fel kell hasz nl ni a tan ter vi ak ti vi t sok
meg ter ve z se fo lya mn, vagyis le he t s ge ket kell ad ni a te het s ge sek nek ar ra,
hogy a tan terv vo nat ko z s ban ren del kez ze nek bi zo nyos au to n mi val te v -
keny s geik meg v lasz t s nl.
Sz mos t ves el kp ze ls l te zik a te het s ges sg gel s az alul tel je s ts sel kap-
cso lat ban.
105
Te het sg s men tl hi gi n
Az el s sze rint az alul tel je s ts kulcs fon tos s g kri t riu ma vagy ssze te v je a
te het s ges sg nek. Sz mos ta nr ezen az ala pon mi n s ti a ta nu lt te het s ges -
nek.
Va l j ban az alul tel je s ts in di k to ra le het a te het s ges sg nek, de nem de f -
nil ja a te het s ges s get. Fon tos sz re ven ni a ra gyo g te het s g ta nu l kat, akik
le het nek jl tel je s tk, s l vez he tik az is ko l ban szer zett ta pasz ta la to kat.
A m so dik t ves el kp ze ls, hogy az alul tel je s ts s a csny te vs kz a kz ben
ha lad.
A te het s ges gye rek az osz tly el sk k ztt le het, s nem v lik prob l ms s,
de el cssz hat azo kon a lec k ken, ame lyek sz m ra nem je len te nek meg fe le l ki-
h vst.
Szem pon tok az alul tel je s t te het s ge sek felis me r s hez
A he lyes megt ls hez legalbb kthetes meg f gye ls s a ta nu l val zaj l in terak -
ci szk s ges.
Amennyi ben tz vagy en nl tbb jel leg ze tes sg felis mer he t a ta nu l nl be-
lert ve azo kat a t te le ket, je len s ge ket, ame lyek ben az adott jel lem z fel vil la ns -
sze ren mu tat ko zik , sztenderdizlt in tel li gen cia vizs g lat szk s ges an nak el-
dn t s re, hogy a ta nu l alul tel je s t te het sg-e:
sze g nyes teszt ered m nyek,
az el vr ha t szint alatt tel je st egy vagy az sszes alap ve t ksz sgte r le ten:
ol va ss, nyelv hasz n lat, ma te ma ti ka,
a na pi mun ka gyak ran be fe je zet len vagy gyen gn el vg zett,
nagy k lnb sg a sz be li s rott mun ka mi n s ge k ztt,
azon kon cep cik ki v l megr t se s meg tar t sa, ame lyek r de ke sek sz-
m ra,
a tny sze r tu ds ki v te le sen sz les ksz le te,
a kp ze let ele ven s ge, krea ti vi ts,
fo lya ma tos el ge det len sg egy adott mun ka ki vi te le z s nl, akr a m v szi
jel le gek nl is,
j ak ti vi t sok ki pr b l s nak el ke r l se, ne hogy a tel je st mny ne le gyen
t k le tes; egyr tel m perfekcionizmus, nkritika,
a ma ga l tal v lasz tott ott ho ni pro jek tek be va l be le fe led ke zs,
szles kr r dek l ds s spe ci lis szak r te lem va l sz n s ge br mely ku-
ta t si, vizs g la ti te r le ten,
az ala csony nr t ke ls egyr tel m meg nyil v nu l sai vissza h z ds sal
vagy tan ter mi ag resszi val,
106
Pk Gy z
a nyu godt, konst ruk tv vi sel ke ds hi nya br mi lyen lt sz m cso port -
ban,
ers szen zi ti vi ts s fo ko zott sz le ls sa jt ma g ra, m sok ra s l ta l ban az
let re vo nat ko zan,
haj lam a nem re lis el v r sok kiala k t s ra sa jt ma g val szem ben; tl ma -
gas, vagy tl ala csony c lok,
nem ked ve li azt a gya kor lst s er fe sz tst, amit a be v ss s a ki v l tel je -
st mny ig nyel,
knnyen el te re l dik, nem k pes a felada tok hoz szk s ges f gye lem rg z -
t s re s kon cent r l si er fe sz t sek re,
k zm bs vagy ne ga tv at ti td del van az is ko la irnt,
el lenll a ta nr mo ti v ls ra vagy fe gyel me zs re ir nyu l t rek v sei nek,
ne hz s gei van nak a tr sak kal va l kap cso la tok ban, ke vs ba rt ja van.
(Whitmore 1980, id zi CCEA 2006, p. 63.)
A dup ln ki v te les gyer mek: a te het s ges sg spe ci lis gon do z si
ignnyel
l ta l ban a te het sg s spe ci lis gon do z si igny egyttllsakor el sd le ge sen az
utb bit sz le li job ban a kr nye zet.
Gya ko ribb az, hogy a spe ci lis gon do z si igny hang s lyo sabb s na gyobb
sze re pet kap a gon do zs nl, mint a te het s ges sg, rad sul bi zo nyos ese tek ben
megaka d lyoz za a te het sg felis me r st. Utb bi ban p pen a gye re kek ki v l s -
ga, ma gas in tel li gen ci ja kompenzls ha t s, ami mind kt ki v te les s get k pes
a kr nye zet fe l is mo de rl ni. Mind a spe ci lis gon do z si szk sg let, mind a te-
het sg ke vs b szem be t n v v lik. A szo k sos el lenr z, meg f gye l lis tk s
az in tel li gen ciatesz tek ke vs b ha t ko nyak a felis me rs ben.
Szenzoros hi nyok ese tn, a vak s si ket gye re kek haj la mo sak job ban kon-
cent rl ni a gon dol ko ds ra, s ne hz s geik le het nek az abszt rakt ok fej ts ben,
ami az in tel li gen ciatesz tek adott alskliban ve zet nek ala cso nyabb ered m nyek -
hez.
A hallscskkent gye re kek nek gond jaik van nak a sz be li inst ruk cik kal, s
nem elg ha t kony a sz ksz le tk ah hoz, hogy gon do la taik ssze tett s gt ki fe -
jez zk.
A diszlexis gye re kek l ta l ban a ver b lis in tel li gen ciakom po nen sek ben ad -
nak rosszabb ered mnyt, mg gyak ran t lag fe lett tel je s te nek a tr be li k pes s -
gek ben.
107
Te het sg s men tl hi gi n
Alul tel je s t te het s ge sek
Mi lyen t nye zk h zd nak meg a k pes s gek alatt tel je s t te het s ges ta nu lk
ered m nyei m gtt, mit te het a pe da g gus a prob l mk megszntetse r de -
k ben? A te het sg meg ha t ro z s nl a sok f le de f n ci k zl a brit CCEA
(Council of Curriculum, Examinations and Assessment, 2006) meg k ze l t st
hasz nl juk. En nek egyik oka, hogy ha znk ban is az an gol nyelv te r le tek szak-
iro dal mi ht te re egy re in kbb meg ha t ro z v vlt, ms rszt a ki fe je z sek ta ln
job ban kz ve t tik ma gyar for d ts ban is a l nye get.
Be szl he tnk r ter mett sg rl (able), ami gyes s get, hasz na ve he t s get s
al kal mas s got is je lent. r de mes a te het s get mint, ter m sze tes adott s got (gift),
ado mnyt ke zel ni, s kieme len d a te het sg mint talentum (talent), amely a
ter m szet ad ta er for rs egy spe ci lis te r le ten va l ki bon ta koz ta t s nak a k-
pes s gt je len ti. Gagn (1991) a kiemel ke d adott s got, ado mnyt (gift) t lag fe-
let ti, em be ri k pes sg ben mu ta tott kom pe ten cia knt, a te het s get (talent) egy
spe ci lis te r le ten elrt tlag feletti tel je st mny knt de f nil ja. Az adott sg em-
be ri fo g kony sg ra utal pl dul az in tel lek tu lis s krea tv k pes s gek nl. A te -
het sg (talent) az em be ri ak ti vi ts olyan konk r tabb te r le tein mu tat ko zik meg,
mint a ma te ma ti ka, iro da lom s ze ne. Freeman (2002) to vbb f zi az el ze ket
an nak hang s lyo z s val, hogy a kiemel ke d adott s got (gift) l ta l ban knny
mr ni, mint a fej l ds in tel lek tu lis as pek tu st, mg a te het s get (talent) l ta l -
ban az adott te r let szak em be rei azo no st jk. Ate het s ges (talented) ta nu l azo-
kon a te r le te ken mu tat ki v te les k pes s get, ame lyek ben kp zik, mg a ki v te -
les r ter mett sg gel, adott sg gal ren del ke z (gifted) ta nu l cl zott, ki fe je zett
ta nu ls nl kl is pro du kl hat tlagfelettit egy adott te r le ten.
Eb bl ad dan a ki v te les adott sg nem je lent fel tt le nl te het s get is.
Freeman (2002) hang s lyoz za, hogy az adott s got (gift) gyak ran val l sos fel-
han gok k s rik, mint egy faj ta is te ni ajn d kot. Egy ben en nek mo r lis ol da la is
hang s lyo zot t vl hat, ami az adott sg gal, ado mnnyal megl dot tat a ki bon ta -
ko zs, a j s fr ko ds fe le ls s g vel is fel ru hz za. Eb ben a meg vi l g ts ban el-
t nik a te het sg te her volta is, ami a zsi d-ke resz tny kul t r ban a bib liai uta-
l sok ban is je len l v let hosszig la ni fe le ls sg prob le ma ti k jt is hor doz za.
des te her, vagy ke se r, ez a sze ku la ri zlt posztmodern vi lg ban is kr ds, s
nemcsak a megajn d ko zott ki v te les k pes s ge ket hor do z gye re kek nek s fa -
ta lok nak, ha nem az gon do z suk ra vl lal ko zk sz m ra is.
A te het s ges gye re kek nem k pez nek ho mo gn cso por tot, s nem le het el re
de f nilt jel lem zk kel ler ni ket. Az el lenr z lis tk r t kes esz k zk knt szol-
gl hat nak a ta n rok sz m ra, hogy sti mu ll jk a be l t su kat azon di kok azo no -
s t s ban, aki ket el ze te sen nem fel tt len gon dol tak te het s ge sek nek. Ezek a lis-
tk vi szont nem szol gl hat nak diag nosz ti kus esz kz knt.
108
Pk Gy z
A te het s ge se ket te ht nem le het szor gal mas, be sza b lyo zott, j el me ne te l
ho mo gn cso port ba so rol ni, vagyis nem fel tt le nl k a j ta nu lk. Ugyan csak
nem gon dol kod ha tunk a te het s gek versus al kal mat la nok, vagy ta nu l si ne hz -
s gek kel kz dk dichotmijban. A te het s ge sek nek le het nek r zel mi prob l -
mik, el me ne te li gond jaik, in tel lek tu lis hi nyos s gaik, s alul tel je s t sk ht-
te r ben le het nek az una lom bl, fruszt r ci bl, ala csony n r t ke ls bl vagy
stressz bl ad d t nye zk. Szin tn t ves az a hoz zl ls, hogy nem ig nyel nek
to vb bi b to r tst vagy se gt s get. Min den ta nu l olyan ok ta tst r de mel ne, ami
sa jt szk sg le tein ala pul.
Szo ci lis s r zel mi t nye zk a te het s ges gye re kek fej l d s ben: a te het s ges
gye re kek ms s g nak sztereotipizlsa olyan t ves sz le l sek hez is ve zet het a ta-
n rok s a sz lk r sz rl, ame lyek r vn a szo ci lis s r zel mi prob l mk kal
ksz k d gye re ke ket au to ma ti ku san te het s ge sek nek t lik, s ez zel pr hu za -
mo san nem ve szik sz re azo kat a te het s ges gye re ke ket, akik j el me ne te lek.
Ez k l n sen a ke vs b za jos te het s ges l nyok ra r v nyes (Freeman 1998).
Piechowski (1991) is r mu tat, hogy a kiemel ke d k pes s g s krea tv ta nu -
lk ms kpp r z kel he tik s r t kel he tik ma gu kat: k tel ke db bek, kri ti ku sab -
bak le het nek sa jt ma guk kal kap cso lat ban, s meg je len het az nut lat is n luk.
Ag go dal mas ko db bak le het nek kor tr saik nl let cl jaik s a vi lg ban va l l tk
vo nat ko z s ban, ugyanak kor a tl zott r z keny sg s fo ko zott r zel mi in ten zi -
ts is jel le mez he ti ket. Sz mos ta nul mny alap jn a k vet ke z lis tt l lt hat juk
ssze a te het s ges gye re ke ket ter he l leg gya ko ribb tr sasr zel mi prob l mk -
rl:
A tr sas kap cso la tok ban je lent ke z ne hz s gek, a kor tr sak tl va l el k l -
n ls.
A konformits nyo m sa miatt a te het s ges el rej ti vagy el nyom ja ki v l s -
gt a kor trs cso port el fo ga d s nak el nye r se r de k ben.
Szo ron gs, dep resszi.
Ne hz s gek a kri ti ka el fo ga d s ban.
Az au to ri ts sal szem be ni el lenl ls s non kon for miz mus.
Tl zott ver sen g si ksz sg.
Az in tel lek tu lis k lnb s gek ter m sze t nek s je len t s g nek megr t s -
ben mu tat ko z ne hz s gek.
In tel lek tu lis fruszt r ci a min den na pi szi tu cik ban.
Za var s stressz a to vbb ta nu ls sal s a kar rier rel kap cso lat ban k l n sen
ak kor, ami kor az r dek l ds s a te het sg szer tega z.
Kiel g t let f lo z fa kiala k t s nak a ne hz s ge.
(CCEA 2006.)
109
Te het sg s men tl hi gi n
Szelf-koncepci, nr t ke ls, szo ci lis al kal maz ko ds, iden ti ts
A te het s ges gye re kek nr t ke l se gyak ran ma gas, ugyanak kor a szo ci lis n -
jk gyak ran sze g nyes. Az is ko lai ma gas tel je st m nyk el t vo lt hat ja ket a
min den na pi tr sas let tl, k l n sen ha te het sg te len tr saik s ta n raik ne ga tv
hoz zl l st meg ta pasz tal jk.
An nak el le n re, hogy a te het s ges cm kt a kr nye zet gyak ran po zi tv nak
tart ja, f knt id sebb te het s ges ta nu lk sz m ra kel le met len sg for r s v is
vl hat, akik hn ht jk, hogy il lesz ked je nek kor tr saik hoz, s nem sze re tik
ms s guk el kny ve l st. Sok fel ntt sz m ra a te het s ges cm ke azon el kp -
ze l sk el len dol go zik, mi sze rint min den em ber egyen l nek te rem te tett, s az
el lenr z seik f knt a n luk fa ta labb te het s ge sek re vo nat koz nak.
Renzulli (1991) ja va sol ja, hogy a te het s ges cm ke in kbb a ta nu l vi sel ke -
d s re, sem mint sa jt ma g ra mint sze m lyi sg re ir nyul jon, gy a ta nu l n je
men te sl het a cm k zs kel le met len s gei tl.
A te het s ges sg altpusai tr sasr zel mi szem pon tok alap jn
Betts s Neihart (1986) hat ka te g ri val sz mol, ame lyek mind kog ni tv s sze-
m lyi sg-, mind mo ti v cis di men zik alap jn al kal maz ha tk a te het s ges ta-
nu lk ra.
1. A si ke res te het sg konformis, tel je s t s perfekcionista. Mia latt ta n rai s
tr sai cso dl jk s sze re tik, szk sg le t v v lik a koc k zat vl la ls, az asz-
szertivits ki fej lesz t se s a bel s mo ti vlt sg.
2. A ki h v so kat sze re t te het sg krea tv, de fruszt r cii, cse kly to le ran ci ja
az una lom ra s l za d si ksz s ge gyak ran tr sai val s az au to ri ts sal v-
vott kz del mek hez ve zet nek. Na gyobb nis me ret re, n kont roll ra s haj-
l kony sg ra van szk s ge, egy ben krea ti vi t suk kl s t mo ga t s ra.
3. A fld alat ti/rej tz k d te het sg bi zony ta lan, sz gyen ls, s csen des, egy-
ben gyen gbb az nere je. Akr nye ze te nem azo no st ja te het s ges knt, in-
kbb kon for mis t nak lt jk. Se gt sg re szo rul na nis me re te s nel fo ga -
d sa fej lesz t s ben, s ar ra, hogy te het s ges kor tr sak kal ke rl jn
kap cso lat ba.
4. Az el kal l d/le mor zso l d te het sg ne hez te lst s ha ra got rez, ami kor
azt ta pasz tal ja, hogy az is ko la rend szer nem iga zo dik szk sg le tei hez, s
en nek ered m nye kp pen nem k pes sa jt le he t s gei nek ki bon ta koz ta t -
s ra. Egy ben nem fe lel meg a te het s ges sg szte reo tip el kp ze l sei nek,
gyak ran t la gos nak, vagy akr t lag alat ti nak lt jk, ami m gtt a szor ga -
lom hi nya s l za d haj la mai is rej le nek.
110
Pk Gy z
5. A ket ts cm k j te het sg (nem azo nos a dup la-ki v tel te het sg gel) ren-
del kez het f zi kai vagy in tel lek tu lis al kal mat lan sg gal, vagy s lyos r zel -
mi za var ral. A kr nye ze te ne he zen azo no st hat ja te het s ges s gt, mi vel
azo kat a te r le te ket lt ja, ame lye ken ke vs b al kal mas. Az ilyen ta nu l ki
van t ve a fruszt r ci nak, ala csony le het az nr t ke l se, s szk s ge van
a b to r ts ra ah hoz, hogy ers s gei re kon cent rl jon, s fej lessze meg kz -
d si ksz s geit. Szk s ge van t mo ga t fel nt tek re, akik em l kez te tik ki-
v l s gai ra, s meger s tik eze ket.
6. Az au to nmte het sg ners, el fo gad ja ers s geit s gyen ge s geit. Lel kes,
jl mo ti vlt s meg bz ha t. Kr nye ze te nagy ra be cs li, s fe le ls sg tel jes -
nek lt ja. Szk s ge van t mo ga ts ra, prt fo gs ra, s te het s ge ki bon ta -
koz ta t s nak le he t s gei re.
A fen ti ka te g rik hasz no sak, de nem sta ti ku sak, s hasz n la tuk k rl te kin -
tst ig nyel. Nem ki z r la go sak, s a ta nu lk tbb ka te g rit is le fed het nek.
Te het sg s ADHD
A he lyes diag n zis je len t s ge
A meg fe le l diag n zis meg ta l l sa a te het s ges sg gel ssze fg gs ben mr csak
azrt is fon tos, mert az ADHD-diag n zis kap cso lat ban le het a te het sg gel, s ki-
fe jez he ti a gye rek sz m ra elg te len s nem elg g sti mu l l tan terv hez va l vi-
szonyt is.
Az acting out (kl s vi sel ke ds sel le rea glt fe szlt sg, ami a kr nye ze tet
gyak ran meg hk ken t for m ban, sok szor utol s csepp a po hr ban jel leg gel,
v rat la nul je lent kez het) vi sel ke ds kt f le ki ter jesz t se k zt ti k lnb sg t tel
meg fon to lan d.
Amennyi ben csak spe ci lis hely zet ben, k l n sen ha is ko l ban for dul el,
in kbb kap csol ha t ssze a te het s ges sg gel. Ugyanak kor s r, sz mos szi tu -
ci ban va l meg je le n se in kbb az ADHD fe l mu tat. Aszer z egy ben kt el len-
r z lis tt ajnl az ADHD s a te het s ges sg egy be ve t s re.
A te het s ges, f radt (kigett) ta nu l jel lem zi
Gyen g l f gye lem s nap pa li fan t zi ls f radt sg ese tn.
Ala csony ksz sg a ki tar ts ra fon tos nak nem lt sz felada tok nl.
Sok feladat el kez d se, ke vs be fe je z se.
Az t l k pes sg el ma rad az in tel lek tu lis n ve ke ds hez k pest.
111
Te het sg s men tl hi gi n
Ere jt az au to ri ts sal va l ha tal mi har cok ra for dt hat ja.
Ma gas aktivitsi szint, ami ke ve sebb al vs sal jr hat.
Ne hz sg a kz l si vgy vissza fo g s ban, ami za va r kz be v g sok kal jr hat.
El hagy ja a mun k jt, el fe lej ti a h zi felada tot, dezor ga ni zlt.
Gon dat lan nak tn het.
Na gyon r z keny a kri ti k ra.
Nem min den szi tu ci ban je lent kez nek prob l mk a vi sel ke d s ben.
K vet ke ze tes tem p nl k vet ke ze te sebb a tel je st m nye.
(CCEA 2006.)
ADHD-ben szen ve d ta nu l jel lem zi
Ne he zen fenn tart ha t f gye lem.
El fo gy ki tar ts azok ban a felada tok ban, ame lyek nek nincs azon na li k vet -
kez m nye.
Gya ko ri vl ts egy be fe je zet len te v keny sg bl egy m sik ra.
Im pul zi vi ts, a kiel g ls ks lel te t s nek ne hz s ge.
Ke vs en ge del mes sg az uta s t sok ra, ne hz sg a vi sel ke ds sza b lyo z s ban
szo ci lis hely ze tek ben.
Ak t vabb, nyug ha tat la nabb, mint a tb bi gye rek.
Gya ko ri a szer te len be szd.
Gyak ran fl be sza kt ja a m si kat, vagy to la ko d.
Ne hz sg a sza b lyok hoz s kor l to z sok hoz va l al kal maz ko ds ban.
Gyak ran el hagy ja azo kat a dol go kat, ame lyek az ott ho ni vagy is ko lai felada -
tok hoz s ak ti vi t sok hoz szk s ge sek.
gy tn het, hogy nem f gyel a rsz le tek re.
Na gyon r z keny a kri ti k ra.
Prob l ms vi sel ke ds min den te r le ten, de bi zo nyos te r le te ken ki fe je zet -
ten.
A felada tok be fe je z s ben nagy tel je st mny be li s id be li egye net len s gek.
(CCEA 2006.)
IRO DA LOM
Adderholdt-Elliot, M. (1989): Perfectionism and underachievement. Gifted
Child Today, 12 (1), 192; In CCEA Council of Curriculum, Examinations
and Assessment [2006]: Gifted and talented children in (and out) of the
classroom, p. 60.
Bagdy Em ke (1999): Alt ruiz mus, se g t hi va ts, sze m lyi sg. In Kl lai G.
(szerk.): Az el s ta ll ko zs je len sg vi l ga a se g t kap cso lat ban. Ja nus/Osiris,
Bu da pest.
Betts, G. T.Neihart, M. (1986): Profles of the gifted and talented. Gifted Child
Quarterly, 32, 248253.
Bu da B. (2001): Pszi cho pa to l giai mo del lek. In F re di J.N meth A.Tariska P.
(szerk.): A ma gyar pszi chit ria k zi kny ve. 2. b v tett, t dol go zott kiads.
Me di ci na Knyv kiad, Bu da pest, 145146.
CCEA Council of Curriculum, Examinations and Assessment (2006): Gifted
and talented children in (and out) of the classroom. http://hdl.handle.net/
2428/9865 (le tl ts: 2010. 08. 10.)
Czeizel E. (2004): Sors s te het sg. Urbis Kiad, Bu da pest.
Dahlke, R. (2004): Az ag resszi mint esly. A fer t zs, az al ler gia, a reu ma, a fj-
dal mak s a hi perak ti vi ts kr k p nek r tel me z se. Bioenergetic Kft., Bu da -
pest, p. 230.
Freeman, J. (1998): Educating the Very Able: Current International Research. Of-
fce for Standards in Education, Lon don.
Freeman, J. (2002): Out-of-school educational provision for the gifted and ta-
lented around the world. A re port for the DfES. http://www.joanfreeman
.com/mainpages/freepapers.htm
Gagn, F. (1991): Toward a diferential model of giftedness and talent. In N. Co-
langeloG. A. Davis (ed.): Handbook of Gifted Education. Allyn & Ba con,
Bos ton, MA.
Gll Lsz l n (2008): Egy alul tel je s t te het s ges gyer mek port r ja. Fej lesz t Pe-
da g gia, 5, 2439.
Gyarmathy va (2006): A te het sg rl. ELTE, Et vs Kiad, Bu da pest.
Kzdi B. (1999): A men tl hi gi n pa ra dig mi rl. In Bagdy Em ke: Men tl hi gi -
n. El m let, gya kor lat, kp zs, ku ta ts. Animula Kiad, Bu da pest, 1113.
113
Te het sg s men tl hi gi n
Piechowski, M. M. (1991): Emotional development and emotional giftedness. In
Colangelo, N.Davis, G. A. (eds): Handbook of Gifted Education. Needham
Heights, MA: Allyn and Ba con. In CCEA Council of Curriculum, Exami-
nations and Assessment [2006]: Gifted and talented children in (and out) of
the classroom, p. 53.
Redding, R. E. (1990): Learning preferences and skills patterns among under-
achieving gifted adolescents. Gifted Child Quarterly 34, 7275. In CCEA
Council of Curriculum, Examinations and Assessment [2006]: Gifted and ta-
lented children in (and out) of the classroom, p. 51.
Renzulli, J.Reis, S. (1991): The schoolwide enrichment model: A comprehen-
sive plan for the development of creative productivity. In Colangelo, N.
Davis, G. A. (eds): Handbook of Gifted Education. Allyn and Ba con, Need-
ham Heights, MA.
R vsz G. (1973): Zse nia li ts s pszi ch zis, il let ve neu r zis. In Ha lsz L. (szerk.):
M v szet pszi cho l gia. Gon do lat Knyv kiad, Bu da pest, 108109.
Rimm, S. (1987): Why do bright children underachieve? The pressures they feel.
Gifted Child Today 10 (6), 3036. In CCEA Council of Curriculum, Exami-
nations and Assessment [2006]: Gifted and talented children in (and out) of
the classroom, p. 58.
Rimm, S. (1991): Underachievement and super-achievement: Flip sides of the
same psychological coin. In Colangelo, N.Davis, G. A. (eds): Handbook
of Gifted Education. Needham Heights, MA: Allyn and Ba con. In CCEA
Council of Curriculum, Examinations and Assessment [2006]: Gifted and ta-
lented children in (and out) of the classroom, p. 61.
Rinn, An ne N. (2010): Overexcitabilities and the Gifted Child. The Emotional
Edge, Duke University Talent Identifcation Prog ram 2010. http://www.du-
kegiftedletter.com/movabletype/mt-tb.cgi/333 (le tl ts: 2010. 08. 05.)
Whitmore, J. R. (1980): Giftedness, Confict and Underachievement. Needham
Heights, MA: Allyn & Ba con. In CCEA Council of Curriculum, Examina-
tions and Assessment [2006]: Gifted and talented children in (and out) of the
classroom, p. 63.
Nagy Tams
V.
A MENTORMENTORLT KAP CSO LAT
JEL LEM ZI S A GYER MEK- S IF J S GI
MENTORLS J MO DELL JEI
BE VE ZE TS
Ma gyaror sz gon a te het sg gon do zs tr t ne te szo ro san ssze fo n dik a mentor-
ls te r le t vel, mint ahogy a vi lg sz mos or sz g ban. Ha znk ban a men torkul -
t ra fej lett, tbb for m ja is mert (k zs s gi ala p mentorls, is ko lai mentorls,
tutorilis for ma, dik-dik mentorls), de a ki fe je zet ten a t m val fog lal ko z ku-
ta t sok hi nyo sak.
A nem zet k zi szak iro da lom szem pont j bl a men to rok legin kbb n-
kn tes mun kt vg z, nem ro kon fel nt tek, akik va la mi lyen er ny szer ve zet
szr nyai alatt vg zik mun k ju kat, l ta l ban is ko ls, leg tbb szr ht r nyos hely-
ze t gyer me kek kel.
r de kes nek mond ha t, hogy br kl fl dn v ti ze dek ta pub li kl nak a t-
m ban, de csak az utb bi 10 v ben sz let tek meg azok a ku ta t sok, me lyek
meg pr bl jk ssze kap csol ni az el m le ti ku ta t sok ered m nyeit a gya kor lat ta-
pasz ta la tai val, v gez nek ha ts vizs g la to kat, s egyr tel men megfo gal maz zk a
szak m ban dol go zk fe l, hogy a mentorls nem min dent gy gy t fo lya mat,
ha nem ko moly ri zi kt nye zk kel jr, mely ben a gyer mek akr s rl het is.
Az alb bi ssze fog la l az el mlt 5 v kt je len ts, a mentorls fo lya ma t val
fog lal ko z mo dell jt sszeg zi, s raj tuk ke resz tl be mu tat ja a mentormentorlt
kap cso lat jel leg ze tes s geit, me lyek ter m sze te sen a Ma gyaror sz gon dol go z
men to rok s mentorltak sz m ra is l nye ge sek.
Mentorls a te het sg gon do zs ke re tn be ll tr t ne ti t te kin ts,
nem zet k zi s ha zai vo nat ko z sok
A mentorls tr t ne te az ko ri g r g kig, kb. i. e. 800-ig ny lik vissza, ek kor
jt sz dik ugyanis Ho m rosz epo sza, az Odsszeia. Eb ben Ithaka ki r lya a tr jai
h bo r ba in dul vn ba rt jt, Men tort k ri meg, hogy ta n t ja s ba rt ja le gyen
f nak, Tlemakhosznak, aki si ker rel hajt ja vg re felada tt. Az id sebb, meg bz -
ha t se g t alak ja gy vlt a tr t ne lem r sz v s egy ben a mentorls fo lya ma -
t nak nv ad j v.
Ha gyo m nyos r te lem ben a mentorls fo lya ma ta min den nap jaink szer ves
r sze le tnk so rn, hi szen ha br kit meg kr de znk, hal lott-e mr ar rl, hogy
id sebb (nem ro kon) em ber meg ta nt egy fa ta lab bat va la mi lyen tu ds ra s an -
nak al kal ma z s ra, az em be rek dn t tbb s ge igen nel v la szol. Igaz, ha znk -
118
Nagy Ta ms
ban ta ln csak az utb bi v ti zed ben ter jedt el a fen ti el ne ve zs, job ban is mert
szi no ni m ja a tu tor vagy prt fo g, ta ncs ad, eset leg me c ns, ezrt meg fo gal -
ma z sa is prob l mk ba t kz het: pon to san mit is csi nl egy men tor, s mit je-
lent ma ga a fo lya mat, a mentorls?
Br a k sb biek ben lesz mg sz a fo gal mi meg ha t ro z sok rl, ll jon itt
Rhodes (2002) meg fo gal ma z sa a mentorlsrl:
A hu mnszol gl ta t sok te rn al kal ma zott el ne ve zs, mely egy id sebb, ta-
pasz talt fel ntt s egy nem ro kon, fa ta labb sze mly kap cso la tt je len ti, mely
kap cso lat ban az id sebb sze mly fo lya ma tos ta ncs adst, t mu ta tst, b to r tst
ad a fa ta labb sz m ra, al kal mas s ga, kom pe ten ci ja s sze m lyi sg fej l d se n-
ve ke d se r de k ben. Ak z sen el tl ttt ta nu l si id so rn a men tor s a mento-
rlt gyak ran ala kt ki kl cs ns el k te le z d sen, tisz te le ten, h s gen s k zs
sze m lyi sg je gye ken ala pu l kap cso la tot egy ms sal, mely el se g ti a fa tal sze-
mly t l p st a fel ntt kor ba (Rhodes 2002, 3).
Tr t ne ti szem pont bl a mentorls fel leg v ra Ame ri ka, ahol az el mlt k zel
100 v ben, rsz ben ter m sze tes szer ve z d s ala pon, mentorlssal fog lal ko z
szer ve ze tek jt tek lt re (legis mer tebb a Big Brothers Big Sisters, BBBS), s ezek
m gtt ko moly anya gi t mo ga ts sal az ame ri kai l lam is meg je lent. Ter m sze te -
sen nap jaink ban ma gn va gyo no kon ala pu l kez de m nye z sek s egy h zi szer-
ve ze tek is kp vi sel te tik ma gu kat az egy re ko mo lyabb men torpia con.
Az ame ri kai mentorls tr t ne te szo ro san ssze fgg az ipa ro so ds fej l d -
s vel, az en nek r vn is meg vl to z tr sa dal mi vl to z sok kal, a ko rb bi kul tu r -
lis nor mk tala ku l s val. Ezen vl to z sok el szen ve di s egy ben a legr z ke -
nyebb cso port ja ter m sze te sen a gyer me kek vol tak, akik az el sze g nye ds s
nyo mor k vet kez t ben be teg sg tl szen ved tek, is ko l ba nem jr tak a nyel vi
aka d lyok miatt gyak ran is ko la sem volt, ahol megr tet tk vol na ket , s kiug -
rs knt csak a b n zs ma radt sz muk ra.
En nek a fo ko za to san rom l hely zet nek a megol d s ra in dul tak el az el s
gyer mek men t s -se g t moz gal mak, me lyek k zl a legis mer teb b a Jane Ad-
dams l tal ala p tott If j sg V d Egye s let vlt. A k vet ke z nagy l ps a BBBS
megala ku l sa volt, mely nap jaink ban 500 in tz mny ben tbb mint 100 000 fa -
tal mentorlst vg zi.
Ah hoz, hogy a mentorls ilyen for m ban te ret h dt has son, ter m sze te sen
szk sg volt a kor mny za ti t mo ga ts ra, mely le he t v tet te a pro f ku ta ti b zis
lt re jt tt s az el m le ti ered m nyek gya kor la ti fel hasz n l st, de, mint lt ni
fog juk, nem ered m nyez te egy s ges el m le ti ma gya r z mo dell kiala ku l st
nem zet k zi szn t ren sem.
A mentorls ma gyaror sz gi tr t ne te ssze fo n dik a te het sg gon do zs tr-
t ne t vel, mely nek kiala ku l st s fej l d st a szak iro da lom ban 3 sza kasz ra
bont jk (Czeizel 1997; R vsz 1994), mely Martink (2006) alap jn to vb bi al-
119
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
szakaszokra oszt ha t. A ma gyaror sz gi mentorls tr t ne te te ht a te het sg -
gon do zs tr t nel mn ke resz tl is mer he t meg mly re ha tb ban.
1. A te het sg moz ga lom el s id sza ka a sz zad for du l tl 1931-ig, az l la mi
in tz m nye s tett te het sg v de lem kor sza kig f leg sze m lyek hez kap cso -
l dik.
A tel jes sg ig nye nl kl, a te het sg gon do z srt mun kl ko d sze m -
lyek ezen id sza k bl:
Fy And rs
Z kny J zsef
De zs La jos
R vsz G za
Im re Sn dor
Nagy Lsz l
Mind annyian a kul t ra s ok ta ts, egsz sg gy s ku ta ts va la mely te-
r le t nek szak r ti, a kor elis mert em be rei, akik szv gyk nek te kin tet -
tk a fa tal sg cl ir nyos ok ta t st, s t mo gat tk azt. Nagy Lsz l pl dul
ta n t kp z in t zet ben dol go z ta nr, kul tr po li ti k ban jr tas szak em -
ber volt, aki ki fe je zet ten az is ko l ra s az egy ni adott s gok ra he lyez te a
hang slyt a fej lesz ts so rn. Ne ki k szn he t a te het sg v del mi s vizs g -
la ti sza kosz tly megala ku l sa a Ma gyar Gyer mek ta nul m nyi Tr sa sg ke-
re tn be ll, va la mint a Gyer mek c m fo ly irat megala ku l sa, mely te ma -
ti ku san fog lal ko zott a te het s ges gyer me kek t m j val.
2. A m so dik kor szak a te het sg gon do zs ban s gy a mentorls te r le tn
is a te het sg fej lesz ts l la mi lag t mo ga tott id sza ka. A ma gyar kor mny
1941-ben (!) l la mi Te het sg v del mi Ala pot l te s tett, mely pl dt a nagy
tr t nel mi egy h zak is k vet tk. En nek r vn sze gny szr ma z s, rossz
k rl m nyek k ztt l gyer me kek ez rei ju tot tak ta nu l si s kp z si le he -
t sg hez. Eb ben az id szak ban ala kult a h res Bolyai-kol l gium, mely az
or szg ve ze t r tel mi s gei nek je len ts r szt k pez te.
3. A har ma dik kor szak mr a m so dik vi lg h bo r ut ni id szak tr t n -
seit je len ti. Az j ha tal mi be ren dez ke ds a ko rb bi vek ered m nyes mo-
dell jei nek j r szt le zr ta, az l la mi is ko l kat l la mo s tot ta, a t meg ok ta -
ts s t meg m ve ls id sza ka kez d dtt. Te het sg gon do zs azon ban
ek kor is zaj lott, s ta ln min den ad di gi nl ko rb ban fon to sab b vlt az
idn knt ko moly sze m lyes koc k za tot vl la l men to rok sze re pe, az if j -
ko ri te het sg gon do zs ban (a fel ntt ko ri mentorls sze re p re s ere j re
eb ben az id szak ban ta ln j pl da a pszi cho l gia tu do m ny nak s szak-
m j nak tll se s to vbb fej l d se).
120
Nagy Ta ms
Ter m sze te sen ek kor is l tez tek hi va ta los, l lam l tal t mo ga tott ki v te lek is-
ko lk s kol l giu mok szint jn, mint pl dul a ze nei te het sg fej lesz ts (Ko dly
Zol tn sze re pe em l ten d meg), vagy az egye te mi gya kor lis ko lk.
A te het sg gon do zs to vb bi tr t ne te tu laj don kp pen az utb bi 30 v tr t -
nel me, mely bl kiemel ke dik le het s ges ne gye dik kor szak knt a 80-as vek
v gig, a rend szer vl t sig ter je d id szak, me lyet a te het sg gon do zs is ko lai
szn te re ken va l meg je le n se, a ku ta t sok s az er sebb szak mai v le mnynyil -
v n ts bein du l sa, va la mint egy f le l la mi el k te le z ds jel le mez, en nek ered-
m nye a te het sg gon do zs sal fog lal ko z szak r ti bi zott sg l tal meg fo gal ma -
zott ja vas lat terv, il let ve az ok ta ts rl sz l 1985. vi I. tr vny meg je le n se.
Ter m sze te sen a for du l pon tot a t m ban a rend szer vl ts je len tet te, a vl-
to z po li ti kai s ok ta t si kr nye zet ben mar kns ered m nyek len d tet tk to vbb
a te het sg gon do zs gyt, tu laj don kp pen mentorlva a fo lya ma tot. Kiemel ve
ezek k zl a leg fon to sab ba kat:
Csat la ko zs a Te het sg Vi lg ta ncs (World Council for Gifted and Talen-
ted Children, WCGTC) s az Eu r pai Te het sg ta ncs (Europien Council
for High Ability, ECHA) mun k j hoz.
Alap ku ta t sok bein du l sa az MTA Pszi cho l giai In t ze t ben (Gefert va,
Herskovits M ria, Gyarmathy va), il let ve az ak kor mg KLTE Pe da g -
giai-Pszi cho l giai Tan sz kn (Ba logh Lsz l, Polonkai M ria, Me z Fe-
renc), ezl tal a ha zai tu do m nyos mun ka ke re tei nek meg te rem t se s ki je -
l l se.
A Ma gyar Te het sg gon do z Tr sa sg 1989-es megala ku l sa.
Az llami fenntarts Arany J nos Te het sg gon do z Prog ram (AJTP) lt-
re ho z sa.
A te het sg gon do zs legjabb ko ri, t dik sza ka sza mr nap jaink tr t n seit
fog lal ja ssze:
Nem ze ti Te het sg prog ram lt re ho z sa, en nek meg fe le l tr v nyi ht tr rel,
a prog ram ke re tn be ll Nem ze ti Te het sg alap lt re jt te, va la mint a Nem-
ze ti Te het sg gyi Koor di n cis F rum kiala k t sa az j is ko la, j tu ds,
j m velt sg prog ram r sze knt.
Ma gyar G niusz In teg rlt Te het sg se g t Prog ram lt re jt te, me lyet a
Nem ze ti Te het sg se g t Ta ncs s a Ta ncs jo gi kp vi se le tt el l t Ma gyar
Te het sg se g t Szer ve ze tek Sz vet s ge fej lesz tett ki s ho zott lt re, amely-
nek cl ja egy or sz gos te het sg se g t h l zat kiala k t sa (je len leg is zaj lik).
A prog ram kiemelt ele me a Te het sg pon tok egy mst se g t rend sze r nek
megala k t sa.
121
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
A mentorls te ht elt tnk he ver, a t ma ak tua li t st jl jel zi az utb bi
vek ben megala ku l, mentorlssal fog lal ko z szer ve ze tek sz ma, me lyek nagy
tbb s ge p ly za ti pn zek r vn tart ja fenn ma gt, is ko lai-in tz m nyi ke re ten
be ll, jel lem zen ama tr szer ve ze ti ht tr rel s szak em ber gr d val, de meg f -
gyel he t pro fesszio n lis ala pon m k d, je len ts anya gi ht tr t mo ga ts sal
ren del ke z ma gn kez de m nye zs is, amely ki fe je zet ten ht r nyos hely ze t
gyer me kek mentorls ke re tn be ll vg zett te het sg gon do z s ra jtt lt re.
A men tor szerep s a mentorls fo gal mi spekt ru ma
Ah hoz, hogy a mentorls fo lya ma tt ala po san megis mer hes sk, szk s ges,
hogy el he lyez zk egy olyan fo gal mi h l ban, mely pon to st ja a je len t st, s egy-
ben ki je l li ke re teit s ha t rait, va la mint el he lye zi a k ln b z tu do mny te r le -
tek k ztt.
Br a t ma interdiszciplinaritsa meg ma gya rz za, hogy az el mlt k zel hsz
v ben mirt sz le tett tbb de f n ci is a men tor s mentorls de f ni l s ra, nem
ta l lunk tel jes egyetr tst a szak iro da lom ban a mentorls meg ha t ro z s ra. Az
alb biak ban mgis k sr le tet te sznk a szak iro da lom bl is mert de f n cik meg-
is me r s re, s j ra ren de z sk kel le he t sg ny lik a fo ga lom tisz ta ke ze l s re.
A szak iro da lom bl sze mez get ve ve gynk te ht szemgy re tbb meg ha t ro -
zst s cso por to s tst.
A mentorls fo gal mi kontinuuma s a men tor szerep (in DuBois 2005)
a) A men tor
Blcs s meg bz ha t ta ncs ad s ta n t.
Egy id sebb, ta pasz tal tabb sze mly, aki el se g ti a fa ta labb sze mly ka rak -
te r nek s kom pe ten ci j nak to vbb fej l d st, olyan fo ko za to san ne he ze -
d k pes s gek s felada tok el sa j t t s ban, amely ben ma ga is jr tas. A ta -
ncs ads de monst r ci kon, inst ruk ci kon, ki h v so kon s b to r t son
ke resz tl tr t nik, tb b-ke vs b rend sze res ta ll ko z sok so rn, egy hosz-
szabb id tar tam ke re tn be ll.
A fo lya mat so rn a men tor s a fa tal sze mly kl cs ns el k te le z ds spe-
ci lis k te l kt ala kt ja ki egy ms k ztt.
To vb b a fa tal sze mly kap cso la ta a men tor ral a tisz te let, h sg s azo no -
su ls r zel mi ka rak te rt ve szi fel s mu tat ja.
Hosszan tart kap cso lat egy fa tal sze mly s egy fel ntt k ztt, mely ben a
fel ntt t mo ga ts sal, t masszal s se gt sg nyj ts sal lt ja el a fa talt.
T r d fel nt tek se gt s ge r vn a fa ta lok na gyobb esllyel lesz nek si ke res
s kie gyen s lyo zott fel nt tek.
Kap cso latala p szak mai ak ti vi ts.
122
Nagy Ta ms
b) A mentorls
Struk tu rlt s bi zal mas kap cso lat, mely fa ta lo kat kt ssze olyan gon do z
sze m lyek kel, akik t mu ta tst, t mo ga tst s b to r tst ad nak, amely nek
r vn a mentorlt kom pe ten ci ja s sze m lyi s ge fej l dik.
Egy id sebb ta pasz talt fel ntt s egy nem ro kon, fa ta labb prt fo golt kap-
cso la tt je len ti, mely kap cso lat ban az id sebb sze mly fo lya ma tos ta ncs -
adst, t mu ta tst, b to r tst ad a fa ta labb sz m ra, al kal mas s ga-kom pe -
ten ci ja s sze m lyi sg fej l d se r de k ben.
Er tel jes r zel mi kap cso lat egy id sebb s fa ta labb sze mly k ztt, olyan
kap cso lat, mely ben az id sebb rszt ve v meg bz ha t s sze ret he t, va la -
mint ta pasz talt a fa ta labb sze mly ve ze t s ben. Amen tor se g ti ala k ta ni a
prt fo golt fej l d st s n ve ke d st.
Amennyi ben ele mez zk a fen ti meg ha t ro z so kat, lt ha t, hogy tbb k zs
elem mel ren del kez nek az alb biak nak meg fe le len:
1. A mentorls se g t kap cso lat, mely nek cl ja, hogy a se g tett elr jen
hossz tv c lo kat.
2. A mentorls gyak ran fkuszl egy szer re a szak mai fej l ds re s a pszi-
cho l giai t mo ga ts ra is.
3. A mentorls kl cs ns, mi vel mind kt fl el ny ket sze rez be l le.
4. A mentorls kap cso la ta in kbb sze m lyes, sem mint for m lis.
5. A mentorls didikus vi szo ny ban a men tor na gyobb szak mai ta pasz ta -
lat tal, be fo lys sal s tel je st mnnyel br.
6. A mentorls egy szer re br kar rier s pszi cho szo ci lis funk ci val.
7. A j mentorls kap cso la ta kl cs ns, bizalomteli, em p tia-kz pon t s
rt he t.
Ezek bl 3 kz pon ti elem emel ke dik ki, mint k zs pont (Freedman 1992):
1. A men tor olyan sze mly, aki na gyobb ta pasz ta lat tal vagy let bl cses sg -
gel ren del ke zik, mint a mentorlt.
2. A men tor ir ny tst s t mu ta tst ad, mely nek cl ja a mentorlt t mo ga -
t sa s fej lesz t se.
3. A men tor s mentorlt k ztt olyan r zel mi k te lk ala kul ki, mely nek
alapja a bi za lom.
123
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
Mindezen meg fo gal ma z sok el le n re a mentorls te r le te ko moly ki h v -
sok kal kzd je len leg is, hi szen olyan kr d sek ve td nek fel, me lyek re a fen ti el-
m le tek s meg fo gal ma z sok csak rsz ben ad nak v laszt. DuBois metaanalzise
(2002a) alap jn pl dul:
Tny leg csak id sebb sze mly le het-e men tor, s mennyi vel kell id sebb -
nek len nie, hogy men to ra le hes sen a m sik sze mly nek?
Kell-e f zet ni a men to rok nak, s mi lyen mun ka kr alap jn so ro lan dk be?
Mennyi id nek kell mi ni mum el tel nie a kt sze mly kap cso la t ban, hogy
azt mentorlsnak le hes sen ne vez ni?
Hny ves kor tl le het el kez de ni egy gyer mek mentorlst, s mi lyen vi-
szony ban van a mentorlssal a nor ml fej l ds me ne te?
Mi lyen fo k s t pu s kap cso lat l tez het s j het lt re men tor s mentorlt
k ztt?
Le het nek-e a sz lk men to rok sa jt gyer me keik ese t ben?
Jo gi lag mi lyen le he t s gei s ha t rai van nak a men to ri mun k nak? (Pl.
szak em be rek je len t si k te le zett s ge a gyer mek ve sz lyez te tett s ge ese tn.)
A men to ri mun ka so rn fe llr hat ja-e a men tor dn t seit a mentorlttal
kap cso lat ban a prog ram ve ze t je/f n ke?
Mi lyen vg zett s g/szak r tel m szak em ber lt hat ja el a men to rok kp z -
st, tr ning jt, szu per v zi jt?
Ter m sze te sen a kr d sek sz ma n vel he t, fon to sabb azon ban tud ni, hogy
van-e v lasz ezek re.
A ha znk nl fej let tebb men tor kul t r val ren del ke z or sz gok ban sincs egy-
s ges l ls pont ezen kr d sek meg v la szo l s ra. Tu laj don kp pen nem l te zik
egy s ges ma gya r z mo dell sem, mellyel ler ha t len ne a mentorls komp lex
fo lya ma ta gy, hogy ab ban sze re pet kap has son a fo lya mat rend szerjel le ge, di na -
mi k ja, fenn tart ha t s ga s fej leszt he t s ge, ugyanak kor be le fr jen a jo gi s
f nan sz ro z si ke re tek be, s ter m sze te sen el ls sa felada tt, ami, mint le he tett
lt ni, a mentorlt fej lesz t se egy bi zal mi kap cso lat ke re tn be ll.
Az alb biak ban kt olyan mo del lel is mer ked he tnk meg (rsz le teik ben,
fbb al ko tele meik re kon cent rl va), me lyek szem ll tet he tik a komp lex fej lesz -
t si fo lya mat sa j tos s gait, az el m let ol da l rl k ze lt ve meg a mentorls fo-
lya ma tt.
Rhodes mo dell je kon tex tust te remt, el he lye zi a mentorlst a lt re ho z erk
s t nye zk h l j ban, Kel ler mo dell je pe dig di na mi kai-rend szer szem l le ti ala-
po kat nyjt, meg tlt ve ezt a h lt a mentorls di na miz mu s val. Mind kt szer -
z ki hang s lyoz za, hogy egyik mo dell sem vg le ges s t k le tes, de ele gen dek
124
Nagy Ta ms
ah hoz k ln-k ln, hogy tm pon to kat nyjt sa nak s el gon dol kod tas sa nak,
akr a fen ti kr d sek meg v la szo l s ban is.
Az if j s gi mentorls mo dell je (Rhodes-modell)
A mo dell ab bl az alap fel t te le zs bl in dul ki, hogy a mentorls po zi tv ered-
m nyei csak ak kor je lent kez het nek, ha a kap cso lat szo ros sze mly k zi vi szo -
nyon ala pul, me lyet a kl cs ns sg, bi za lom s em p tia hoz lt re (1. b ra, a
jel zs).
A mo dell mot t ja le het ne az a megl la p ts, me lyet Rhodes idz Levinsontl
(Rhodes, in DuBoisKarcher 2005), mi sze rint:
A mentorls nem egy egy sze r, min dent vagy sem mit fo lya mat, te ht
amennyi ben a fa tal s a men tor k ztt nem jn lt re a bi zal mi kap cso lat nak egy
szk s ges mi ni mu ma, a kap cso lat mg az e ltt sztes het/fel bo mol hat, hogy ab -
bl po zi tv ered mnnyel szll na ki a mentorlt. El m le ti leg egy tar tal mas men-
torls csak ak kor j het lt re, ha a mentorlt haj lan d megosz ta ni r z seit s n-
ma g val kap cso la tos sz le l st a men tor ral, s ak t van rszt vesz a mentorls
kap cso la t nak ala k t s ban.
Ter m sze te sen ez a gya kor lat ban tbb ap r l p sen ke resz tl tr t nik. Ezek
so rn a mentorlt megl he ti ha t kony s gt a kl cs ns bi zal mi kap cso lat ke re -
tein be ll s k vl gy, hogy a fo lya ma tot k s r mly pon tok s frusztrcik t-
l sn ke resz tl le he t v te szi a fa tal sz m ra, hogy kri ti kus id sza kok ban k -
pes le gyen se gt s get hv ni, vagy n ma g bl me rt ve prob l mit megol da ni.
A ku ta t sok (Rhodes 2002a, b; Allen 2003) ki hang s lyoz zk, hogy a fel ntt-
fa tal sszeil l s nek kr d se kz pon ti je len t s g br mi lyen kap cso lat t pus ese-
t ben. gy pl dul jl is mert, hogy az emptiateli, t mo ga t jel le g sz li kap-
cso lat el re jel zi a k t d si kap cso lat biz ton s g nak fo kt ser d lk ese t ben. Ez
azon ban el re ve t ti a fa tal meg kz d si s stressz t r si po ten cil j nak szint jt.
En nek alap jn a mentormentorlt sszeil lesz t se s egy ms ra ta l l sa je len -
ts slyt kp vi sel a kap cso lat ala ku l s nak szem pont j bl, s ala pul szol gl hat a
kri ti kus id sza kok prob l mi nak megol d s ban, tb bek k ztt a mr em l tett
kl cs ns sg, bi za lom s em p tia mint jel lem zk r vn.
125
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
A men tormentorlt kap cso lat fo lya ma t nak ha ts te r le tei
1. A szo ci lis s r zel mi fej l ds
A meg fe le len szo ros, gya ko ri ta ll ko z so kon ala pu l mentorls le he t v te szi,
hogy a mentorlt r zel mi s szo ci lis t ren po zi tv irny ba fej ld jn. A men tor
eb bl a szem pont bl a gon do z-se gt sg nyj t szerep mo del le z je, aki p pen
sze m lyi s g nek rett s ge s szak mai tu d sa r vn vl hat min t v a mentorlt
sz m ra, bi zo nyt va, hogy lt re j het po zi tv s ered m nyes kap cso lat, nem sz-
li po z ci ban l v fel nt tel (1. b ra, b jel zs).
En nek r vn vl hat a mentorls korrektv l mnny a fa tal sz m ra, aki
le he t s get kap, hogy fel dol goz za ezen ke resz tl kap cso la ti ku dar cait sz lei -
vel s kor tr sai val.
Meditor t nye zk
Sz likortrs
kap cso lat
Po zi tv ha t sok
s ered m nyek
(pl. jobb je gyek,
r zel mi
well-being,
ma ga tar ts be li
vl to z sok)
Sze m lyes mlt, Szo ci lis kom pe ten cik, let ko ri sza kasz fej l d si jel leg ze tes s gei,
Men to ri kap cso lat id tar ta ma, Men to ri Prog ram jel lem zi, Csa l di s k zs s gi kon tex tus
Mo de r tor t nye zk
Szo ci lis-e mo cio n -
lis fej l ds
Kog ni tv fej l ds
Iden ti tsfej l ds
Men tor
mentorlt
kap cso lat
Kl cs ns sg
Bi za lom
Em p tia
1. b ra. Az ifjsgi mentorls modellje (Rhodes 2005, p. 32)
g
g
e
d
b
a
f
f
c
126
Nagy Ta ms
Ter m sze te sen ez a me cha niz mus jl is mert a se g t kap cso la tok szak iro dal -
m bl, hi szen ko rb ban is tbb szer z meg fo gal maz ta, hogy a szo ros r zel mi
kap cso la ton ala pu l vi szo nyu ls kt em ber k ztt te r pis ha tst fejt het ki, s ez
ge ne ra li z ld hat a tr sas vi lg tb bi rszt ve v je fe l is (1. b ra, c jel zs) (Kohut
1984; Ainsworth 1989). A k t dsel m let szol gl ala pul a fen tiek bi zo ny t s ra,
hi szen a ko rai let kor ban rg zlt Bel s Mun ka mo del lek min dig ta pasz ta la ti jel-
le gek, l mny ala pak, s je len ts mr tk ben meg ha t roz zk a k sb bi vi sel ke -
ds min t kat a ko ra gyer mek kor utn is.
Br ezek a mun ka mo del lek vi szony lag sta bi lak a fej l ds so rn, azrt ru gal -
ma sak ma rad nak oly mr tk ben, hogy k pe sek le gyen al kal maz kod ni a vl to z
kr nye ze ti fel t te lek hez, gy pl dul egy se g t jel le g, in ten zv r zel mi kap cso -
lat hoz (Bowlby 1988, in DuBois 2005).
Ter m sze te sen a men to rok nak nem elg csak ked vel nik a mentorltat s
gyak ran ta ll koz niuk ve le, ha nem meg kell ta n ta niuk, ho gyan tud jk job ban ki-
fe jez ni ne ga tv s po zi tv r zel mi vi szo nyu l sai kat, ho gyan tud jk job ban ke zel -
ni a mentorltrl al ko tott rep re zen t cii kat, s szer vez ni-ir ny ta ni tr sas kom-
mu ni k ci ju kat.
ssze gez ve te ht, a men tor a mentorls so rn al ter na tv vagy m sod la gos
k t d si f gu ra knt funk cio nl, mely nek b zi sn a mentorlt k pes meg lp ni
fon tos szo ci lis s r zel mi fej l d si szin te ket. Olyan kr nye zet ben pr bl ja ki
ma gt, ahol a ku darc egy jabb ta nu l si fo lya mat kez de te, a si ker pe dig vissza jel -
zst kap egy sz m ra re le vns sze mly tl. A vg ered mny az nr t ke ls, az is-
ko lai kom pe ten cik s tel je st mny n ve ke d s ben, va la mint a szo ci lis kap cso -
la tok pon to sabb sz le l s ben s cm k z s ben je lent ke zik.
2. A kog ni tv fej l ds
A gyer me ki fej l ds so rn a szo ci lis in terak cik hoz z j rul nak a kog ni tv fej l -
d s hez, el se gt he tik ezen vl to z so kat. A tr sas kap cso la tok szint je, t pu sa,
mi n s ge be fo ly sol ja a gyer me ki gon dol ko dst, ahogy Vigotszkij (in Cole
2001) meg fo gal maz za, a gyer mek a j tk so rn egy fej jel ma ga sab ban k pes
m kd ni, azaz sa jt let ko r ra jel lem z kog ni tv k pes s ge ken tl me nen k -
pes fan t zil ni, prob l mt megol da ni, krea tv nak len ni, te ht gon dol kod ni.
Amen tor sze re pe s felada ta tu laj don kp pen au to ma ti ku san ezt a funk cit tel je -
s ti, a kap cso lat so rn a gyer mek k pes s vl hat j kog ni tv szin tek/k pes s gek
el sa j t t s ra, s gy r t kek, nor mk s k ln b z pers pek t vk gya kor l s ra,
ki pr b l s ra. (1. b ra, d jel zs.)
En nek gya kor la ti ered m nye le het, hogy a mentorlt ta nu l is ko lai mo ti v -
ci ja s el k te le z d se n vek szik, knnyeb ben be von ha t v v lik a tu do m nyos
mun k ba, s ma ga tar t sa is el nys irny ba vl to zik.
127
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
3. Az iden ti ts fej l d se
A szak iro da lom bl jl is mert azo no su l si fo lya mat so rn el sa j t tott r tk rend -
szer, amely at ti t dk, vi sel ke d si min tk s vo n sok t v te l bl s a sa jt sze m -
lyi sg be va l bep t s bl ll, ter m sze te sen a men tormentorlt kap cso lat ke-
re tn be ll is m k dik (lsd A szo ci lis s r zel mi fej l ds c. rszt), m kd nie
kell, hi szen a men tor re fe ren ciasze mlly v lik a mentorlt sz m ra a k z sen
el tl ttt id s tlt ese m nyek r vn. (1. b ra, e jel zs.)
Amint a mentorlt sze mly azo no sul a men tor k ln b z r tk- s v le mny-
as pek tu sai val, a men tor egy sze ren sze repmo del l v lik, s mint ilyen, hat ni fog
a gye rek iden ti t s nak ala ku l s ra, at ti td jein, sze re pein, kom mu ni k ci jn ke-
resz tl.
Ez a fo lya mat egy rszt el ny sen hat hat ar ra, ahogy a gyer me kek lt jk n-
ma gu kat s he ly ket a vi lg ban, ms rszt pe dig, ahogy a gye re kek m so kat lt-
nak vi l guk ban, gon dol va itt akr sa jt sz leik sz le l s re is.
Ter m sze te sen nemcsak ez a fo lya mat ad le he t s get a mentorlt gyer mek
sze m lyi s g nek s iden ti t s nak fej lesz t s re, ha nem ma ga a tr sas s kul tu r -
lis ta nu ls ere j nek a ki hasz n l sa is a mentorls so rn. Akl cs ns ak ti vi ts s
ta nu ls le he t s get nyjt a te het sg te r le tek azo no s t s ra s a k pes s gek fej-
lesz t s re, gy el sd le ge sen j rul va hoz z az iden ti ts fej l d s hez.
Ne fe led kez znk meg per sze ar rl, hogy mindezen ak ti vi ts so rn a mento-
rlt szo ci li san rett, il let ve szo ci lis szem pont bl ma gas tel je st mnyt nyj t
kor trs cso por tok kal ta ll koz hat s azo no sul hat, mely is mt csak nem el ha nya -
gol ha t az nfejlds szem pont j bl.
A gya kor lat iga zol ni lt szik a fen ti el m le tet, hi szen ku ta t sok (Rhodes 2002;
Hellenga s mtsai 2002) bi zo nyt jk, hogy a men tor ral szo ro sabb kap cso la tot ki-
p t fa ta lok ke vs b vet tek rszt de vins vi sel ke ds for mk ban, s na gyobb
esllyel sze rez tek dip lo mt, mint nem mentorlt kortrsaik. St, j v re vo nat ko -
z ter veik ben s el kp ze l seik ben po zi t vabb k pet fo gal maz tak meg, mint kor-
trsaik (Rhodes 2002).
ssze gez ve el mond ha t, hogy egy proszocilis vi sel ke dst mu ta t, is ko lai
le t ben si ke res s jvorientlt fa tal na gyobb va l sz n sg gel vonz ma g hoz
az le te so rn sz m ra meg fe le l ter m sze tes men tort, t mo ga t sze mlyt.
A mentorls fo lya ma tt be fo ly so l mo de r tor t nye zk (1. b ra, g s f jel zs)
1. A gyer me kek k t d si po ten cil ja s a mentorls
Az el zek ben ler tak nak n mi leg el lent mond (SoucyLarose 2000), hogy a
mentorls po zi tv ha t sa a fa ta lok ra er sebb volt ak kor, ha a fa tal kap cso la tt
az des any j val biz ton s go sabb nak r t kel te. Ez azt bi zo nyt ja, hogy a men to rok
nem k pe sek tel jes mr tk ben kom pen zl ni a bi zony ta lan k t d s csa l di ht-
128
Nagy Ta ms
te ret, ha nem in kbb ak kor lesz nek ha t ko nyak, ha legalbb az egyik sz l ol da -
l rl ta pasz tal ha t egy bi zo nyos mi ni m lis szin t t mo ga ts a gyer mek le t -
ben.
Ms rszt azon ban azok a gyer me kek, akik nek nincs biz ton s gos sz li k t -
d sk, br kez det ben el lenll nak egy gon do z fel ntt ba rt s gos k ze le d s nek,
a k sb biek ben j val in ten z vebb k t dst ala k ta nak ki men to raik fe l, mely se -
gt kiel g te ni szo ci lis s r zel mi szk sg le tei ket.
St, a sz lk nl kl fel n v, vagy hosszabb ideig sz lei tl sze pa rlt vagy ko-
moly ab zust tlt fa ta lok is k pe sek kompenzatorikus r zel mi t mo ga ts el fo -
ga d s ra s tl s re a mentormentorlt kap cso lat ban (Rhodes 1999).
2. Szo ci lis kom pe ten cia ha t sa
A szo ci lis s/vagy ma ga tar ts be li prob l mk kal ren del ke z ser d lk ki sebb va-
l sz n sg gel pro f tl nak a mentorlsbl, mi vel ne he zeb ben bz nak meg fel-
nt tek ben. s ke ve sebb ta pasz ta la tuk van t mo ga tst s k zel s get nyj t vi sel -
ke ds for mk el fo ga d s ban (DuBois s mtsai 2002a). Mindez nem tel je sl
ak kor, ha a gyer mek- vagy ser d l ko r fa ta lok va la mely ha ts r vn (pl. sz li
ne ve ls) ma ga sabb fo k szo ci lis kom pe ten ci val ren del kez nek, azaz ez utb bi
nem csak protektv fak tor a de vian cia el len, ha nem alap is, mely re a mentorls
kap cso la ta pl het (DuBoisKarcher 2005).
3. A mentorlt let ko ri jel lem zi nek sze re pe
Az id be li t nye z nek a mentorlt fej l d si st tu sz nak szem pont j bl is sze re -
pe le het, hi szen a ku ta t sok sze rint (DuBoisKarcher 2005) a k si ser d l kor -
ban ne he zebb m lyebb r zel mi kap cso la tot lt re hoz ni a mentorlttal, a kortr-
sak az el sd le ge sek, ezrt na gyobb is az es lye eb ben az id szak ban a mentorls
meg sza ka d s nak.
4. A kap cso lat id tar ta m nak sze re pe s ha t sa
Az egy ms sal ered m nyeik ben ssze csen g ku ta t sok (GrossmanRhodes
2002) megl la p tot tk, hogy a 36 h napig vagy an nl r vi debb ideig tar t
mentorls ki fe je zet ten k ros ha ts sal le het a gyer mek fej l d s re (n r t ke l -
st s is ko lai tel je st m nyt te kint ve), ugyanak kor az egy v nl to vbb tar t
men tormentorlt kap cso lat szin te egyr tel men po zi tv ha tst gya ko rolt a
gyer mek fej l d s re (nr t ke ls, is ko lai tel je st mny, sz lelt szo ci lis el fo ga -
dott sg, sz lk kel va l kap cso lat sz lelt szint je, is ko la megt l se s al ko hol-, s
drogfo gyasz ts ala csony szint je).
129
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
5. Prog ramele mek sze re pe
A meg fe le l inf ra struk t r val ren del ke z prog ra mok n ve lik a va l sz n s gt,
hogy a mentorls tlli a prob l ms id sza ko kat. Tny sze ren: a men tort s a
kap cso la tot se g t prog ram ele mek er sebb po zi tv ha tst ered m nyez nek, s gy
tu laj don kp pen a mentormentorlt kap cso la t nak hossz tv fenn ma ra d st
szol gl jk s se g tik el. (Ilyen ele mek pl dul: tr ning men to rok nak, struk tu -
rlt ak ti vi ts men tor s mentorlt sz m ra, rend sze res ta ll ko z sok s ezek el -
re lt ha t ter ve z se, rend sze res mo ni to ro zs.)
6. Csa l di kr nye zet ha t sa
A ku ta t sok s a gya kor la ti ta pasz ta la tok alap jn el mond ha t, hogy azok a csa l -
dok, ame lyek re a m sok ra va l oda f gye ls s a m sok kal va l t r ds, va la mint
a v le mny nyil v n ts sza bad s ga jel lem z, tb bet b to rt jk gyer me kei ket csa-
l don k v li kap cso la tok kez de m nye z s re s fenn tar t s ra. En nek meg fe le -
len s a mentorlssal ssze fg gs ben azok a gyer me kek, akik t mo ga t csa l -
di ht tr rel ren del kez nek, s rszt ve het nek a csa l di dn ts ho zs fo lya ma t ban,
haj la mo sab bak el fo gad ni a men to ro kat s mentorlst (Zimmerman s mtsai
2002).
A sz li t mo ga ts sze re pe te ht kulcs fon tos s g a mentorls s l ta l no -
sab ban rt ve, a csa l don k v li kap cso la tok kiala k t s nak szem pont j bl, hi-
szen azok a gye re kek, akik gyer mek ko ruk tl fog va rszt vesz nek k zs s gi prog-
ra mok ban, va l sz n leg fo g ko nyab bak lesz nek a kortrsak s po zi tv min t val
ren del ke z fel ntt sze m lyek k ze le d s nek el fo ga d s ra.
Eb bl k vet ke zen azok a men torprog ra mok, ame lyek prog ram struk t r j -
ban sze re pel a sz lk kel va l rend sze res kap cso lat tar ts, vagy a sz lk be vo n -
sa a mentorls fo lya ma t ba, na gyobb esllyel sz mt hat nak a men tormento-
rlt k zt ti kap cso lat kiala ku l s ra s fenn ma ra d s ra (DuBois s mtsai 2002;
Rhodes 2002).
K vet kez te t sek s kr d sek
A Rhodes-fle mo dell ben te ht a kl cs ns sg, bi za lom s em p tia hr ma s val
jel lem zett mentorlsi kap cso lat kulcs fon tos s g, je len ts ha ts sal br a gyer me -
ki fej l ds h rom te r le t re, a szo ci lis-e mo cio n lis fej l ds re, a kog ni tv fej l -
ds re s az iden ti ts fej l d s re.
Ezek op ti m lis m k d se a mentorlsi kap cso lat so rn a gyer mek ms kap-
cso la tai ban is transz fer ha ts knt je lent kez het, legin kbb ak kor, ha a gyer mek
ren del ke zik egy re le vns k t d si sze mllyel, le he t leg sz l vel, s ez a sze mly
megad sz m ra egy mi ni m lis, de szk s ges r zel mi biz ton s got.
130
Nagy Ta ms
An nak mr t kt, hogy a mentorls fo lya ma ta so rn mi lyen ered mny sz-
le tik, s hogy az alap ve t jel lem zk mi lyen mr tk ben pl nek be a kap cso lat ba
s ezen ke resz tl a gyer mek be, nagy va l sz n sg gel a meditor t nye zk sza b -
lyoz zk (kap cso lat ide je, kr nye ze ti t nye zk, csa l di jel leg ze tes s gek stb.), br
ezen sza b lyo zs sor rend je nem egyr tel m. To vbb ra is kr ds azon ban, mi-
knt vl hat egy mentormentorlt vi szony szo ros s s bi zal mas s, mi lyen ala po -
kon kell pt kez nie ah hoz, hogy ga ran tl tan po zi tv le gyen a vg ered mny a
kap cso lat ki me ne te lt te kint ve.
Kt ol dal rl k ze lt ve meg a je len s get, az egyik ol dal ki fe je zet ten a mentor
mentorlt kap cso lat ksz sgala p, cl orien tlt fej lesz t s re he lye zi a hang slyt
ab bl kiin dul va, hogy iga zn j kap cso la tok ak kor ala kul tak ki, ami kor az
ssze j ve te lek f cl ja nem a kap cso lat p ts volt (DuBoisKarcher 2005, p.
38), a m sik ol dal pe dig azt hang s lyoz za, hogy a mly, bi zal mas kap cso la tok
alapja a mentormentorlt k zt ti mi nl tbb em cif ku sz k ze le ds s k -
zs l mny (Spen cer 2003).
Hol le het a ha trt meg hz ni s egy ben iga zol ni Rhodes mo dell jt, ad dik a
kr ds?
Az Egye slt l la mok ban (s va l sz n leg az egsz vi l gon) a leg na gyobb
men torszer ve zet ben, a (mr em l tett) BBBS-ben vg zett ku ta t sok azt bi zo ny -
tot tk, hogy a szer ve zet re jel lem z k ze pes ak ti vi tsszin t s k ze pes mr tk -
ben sza b lyo zott struk t r j mentormentorlt kap cso la tok ered m nyez tk
a leg na gyobb el ny ket a gyer me kek sz m ra (Rhodes, in DuBoisKarcher
2005, p. 38).
Az if j ko ri mentorls rend szer szem l le t mo dell je (Kel ler-mo dell)
Tho mas E. Kel ler el m le ti mo dell j ben a mentorls fo lya ma t nak egy ho lisz ti -
kus mo dell jt pre zen tl ja, mely ben a hang sly egy rszt a men torgyer mek
sz l/gon do z s esetgondnok (caseworker) kap cso la ti h l j nak egy ms tl kl-
cs n sen fg g (interdependens) jel le gn van, s nem a men torprog ra mok m-
k d sn s struk t r jn, ms rszt pe dig ezen rszt ve vk egy ms k zt ti kom-
mu ni k ci j nak min t jn s be fo ly so l ere jn.
A mo dell ki v lan eg sz ti ki Rhodes mo dell jt, mi vel az el z mo dell a
mentorls fo lya ma t nak ke reszt met sze tt s struk t r jt k nl ja, utal va a fo lya -
ma tot m kd te t hattnyezkre, mg Kel ler mo dell je egy hiny z rszt p tol, a
di na mi kt szol gl tat ja a mo dell s gy a mentorls m k d s hez.
A mo dell alap ja knt a jl is mert l ta l nos rend szer szem l let szol gl, pon to -
sab ban a csa ld rend szer szem l le t m k d s nek ler sa, mely ben a rend szert
al ko t ele mek kl csn ha ts ban van nak egy ms sal, s en nek a kl csn ha ts nak
a fo lya ma tai, a kom mu ni k ci ir nya r vn, jl meg ra gad ha t s ler ha t.
131
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
A rend szer m k d s nek kz pon ti ele mei a ko h zi s kon ti nui ts, me lyek az
alb bi f jel lem zk kel r ha tk le (Kel ler 2005):
1. Tel jes sg s rend
Az egsz a r szek sszes s ge knt min den ms egy s g nl hebben tk r zi a
rend szer struk t r jt s m k d st, mi vel a rend szer ele mei szk sg sze ren
ssze fg ge nek s kl cs n sen fgg nek egy ms tl.
2. Hie rar chi kus struk t ra
A komp lex rend sze rek r szegy s gek bl ll nak, az egy nek tbb r szegy sgal -
rend szer r szei is le het nek. Akom mu ni k ci a rend szer szin te ken be ll s k ztt
is tr tn het, a szin tek jl el k l nt he tk ha t raik men tn.
3. Adap tv n sta bi li z l k pes sg
A rend sze rek sab lo nok s struk t rk alap jn m kd nek (sza bly zk s sza b -
lyok), a sab lo nok pe dig haj la mo sak cir ku l ris s vl ni (pl.: feedback hur kok).
A kr nye ze ti vl to z fel t te lek re a rend szer adap t ci val rea gl, akr bel s m-
k d s nek meg vl toz ta t s val is, azrt, hogy egyen s lyi pont jt fenn tart has sa.
4. Adap tv n szer ve z dsi k pes sg
A vl to zs s fej l ds min den l, nyi tott szer ve zet ve le j r ja, p pen ezrt a
meg l v sab lo no kat rin t vl to z sok a rend szer j ra szer ve z d s hez ve zet het -
nek, rend sze rint egy bo nyo lul tabb s dife ren cil tabb szin ten.
A mentorls rend szer szem l le t mo dell je, a fen ti el vek f gye lem be v te l vel,
azt su gall ja, hogy a men torgyer mek kap cso la tot r de mes j val sz le sebb k r
kap cso la ti h l ban szem ll ni, mely nek gy r sz v v lik a sz l/gon do z s a
szak em ber sze m lye is (2. b ra).
2. b ra. For rs: Kel ler, 2005, p. 169
Men tor
Gyer mek
Sz l Esetgondnok
Men tor prog ram
132
Nagy Ta ms
Ter m sze te sen az j kap cso la ti mo dell ben a gyer mek ll a k zp pont ban, hi szen
min den ms rszt ve v in terak ci ja r ir nyul kz vet ve vagy kz vet le nl.
A men tor ta ll ha t a kp ze let be li h rom szg cs csn, mi vel el sd le ges cl ja a
men torgyer mek kap cso lat fenn tar t sa, a kt al s sa rok ban pe dig a sz l/gon -
do z s az esetgondnok (szo ci lis szak em ber), akik t mo gat jk a gyer mek s a
gyer mekmen tor kap cso lat m k d st.
A rszt ve vk k zt ti in terak cik a men tor prog ram ke re tn be ll zaj la nak,
mely nek jel leg ze tes s gei nagy mr tk ben meg ha t roz zk az egy ms k zt ti kap-
cso lat s kom mu ni k ci szint jeit.
A 2. b rn lt ha t m don min den egyn 3 didikus kap cso lat tal ren del ke zik,
me lyek al rend szer knt funk cio nl nak, a r juk jel lem z sza b lyok kal, sab lo nok -
kal, kom mu ni k cis st lus sal s ha t rok kal. Ezek az al rend sze rek, mi vel kl cs -
n sen fgg nek egy ms tl, n. m sod ren d ha t so kat fej te nek ki, amely ha t sok
egy har ma dik, k vl l l fl re fej te nek ki ha tst, p pen a didikus kap cso la ton
ke resz tl.
Lo gi kus nak hang zik, hogy mr ma g nak a har ma dik sze mly nek a je len l te
is ha tst gya ko rol a ko rb ban csak didikus al rend szer re, m do st va a ko rb bi
rszt ve vk vi sel ke d st, gy te ht tridikus kap cso la tot hoz va lt re, ha pe dig a
rend szer mg tbb tag bl ll (itt je gyez ve meg, hogy a fen ti mo dell ter m sze te -
sen b vl het mg rszt ve vk kel), vl to za tos kom bi n ci j kap cso la ti h lk j-
het nek lt re, me lyek azon ban a men tor-prog ram ke re tein be ll sza b lyoz ha tk
s ke zel he tk ma rad nak.
Amennyi ben te ht tisz t ban va gyunk a rend szert al ko t sze mly k zi kap-
cso la tok m k d si sa j tos s gai val, a prog ram cl ki t z sei s struk t r ja meg va -
l st ha tk ma radnak, il let ve k vet he t v v lik, hogy me lyik rszt ve v ho gyan
ri el a gyer me ket, s ho gyan j rul hoz z a fej lesz t s hez. Kr ds azon ban, ho-
gyan m kd nek a rend sze ren be ll a kl cs ns ha t sok di na mi kus sab lon jai?
A 2. b rn lt ha t nyi lak a sze mly k zi kap cso la to kat je l lik, me lyek di rekt
(Men torGyer mek) s re cip rok jel le gek (Men torGyer mek). A tridikus
kap cso la tok ler s hoz a trgy (kez de m nye z)cse lek vs (in terak ci)cl (be fo -
ga d) szek ven cit egy nek re al kal maz va igyek szik Kel ler be mu tat ni a kap cso la ti
h l m k d st (Men tor, Gyer mek, Sz l s az Esetgondnok k ztt). Ezen m-
k ds egyik jel leg ze tes s ge a tran zi tv in terak ci, mely so rn az el s kom mu ni -
k cis l ps cl ja (be fo ga d ja) a m so dik kom mu ni k cis l ps tr gya (kez de -
m nye z je) lesz (SzM, majd MGy).
Tu laj don kp pen a tran zi tv in terak cik a fent em l tett m sod ren d ha t sok
ti pi kus pl di, s mint ilye nek, a tran zi tv in terak cik hal ma za knt kt jel leg ze tes
sab lont hoz nak lt re.
133
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
A pa ral lel in terak cik ban kt trgy kap cso lat ba ke rl, majd pe dig k ln
kom mu ni k cis csa tor nt nyit nak ugyanaz zal a cl sze mllyel (pl.: SzM, majd
SzGy, MGy, vagy SzM, MGy s MSz, SzGy).
A cir ku l ris in terak cik ban azok, akik az el s kom mu ni k cis l ps tr-
gyai, a k vet ke z l p sek so rn, so ro za tos tran zi tv in terak cik r vn, c lok k
vl nak (pl.: GySz, SzM, MGy).
Ta ln lt ha t, hogy mr eb ben az egy sze r, 4 sze rep ls mo dell ben is a kl-
cs ns ha t sok t jai/l p sei mi lyen nagy szm ban van nak je len (12 di rekt, 6 re-
cip rok, 24 tran zi tv, 12 pa ral lel, 24 cir ku l ris), de per sze egy men tormentorlt
kap cso lat il lesz t s ben vagy tar ts s g nak meg ha t ro z s ban nem mindegyik -
nek van ugyanak kora je len t s ge vagy s lya.
Rad sul Rhodes mo dell j nek meg fe le len min den mentorlt ma g val hoz -
za a r jel lem z csa l di, kontextulis t nye zk hal ma zt, mely br egye di min t -
zat knt je lent ke zik eb ben a mo dell ben, a rend szer szem l let sza b lyai alap jn
mgis csak le het k zs jel lem z ket ta ll ni. gy pl dul egy sze r, de l ta l nos k-
vet kez te ts knt ol vas ha t le az b r rl, hogy min den kap cso lat vissza hat a gyer-
mek sze m lyi s g re.
Mi kor m k dik te ht jl egy men torprog ram rend sze re?
Amennyi ben az al rend sze rek k ztt az in for m ci ram ls biz to s tott s sza-
bad, ugyanak kor az al rend sze rek k ztt a ha t rok meg tart ha tk, te ht az egy-
nek bi zal ma san kom mu ni kl hat nak egy ms sal, ak kor a men torprog ram sza b -
lyai s struk t r ja n fenn tar t m don m k dik, bepl ve a rend szert al ko t
egy nek jel lem zi k z.
A mo dell al ko t ele mei nek r vid be mu ta t sa
1. A men tor prog ram kon tex tu sa
Az, hogy a rszt ve vk egy ms ra ha t sa, kom mu ni k ci ja mennyi re lesz ered-
m nyes a men tormentorlt kap cso la t ra nz ve, fgg at tl, hogy a prog ram
mennyi re se g ti el a kap cso la ti h l kont rol llt s ssze fg g m k d st sza-
bly za t val s rend sze r vel. DuBois, va la mint Sipe (DuBois 2002a; SipeRoder
1999) vizs g la ta alap jn jl k rl ha t rol ha tk azok a te r le tek, me lyek kel a
prog ram t mo gat ni tud ja a rend szer ben sze rep lk ha t kony m k d st:
mo ni to ro zs
szu per v zi
le he t sg a vissza jel zs re
a prog ram tel je s t se
a kap cso la ti gya ko ri sg el v r s nak egyr tel m s ge
134
Nagy Ta ms
a mentormentorlt sz m ra le he t sg biz to s t sa rend sze res ta ll ko zs -
ra
tr ning men to rok sz m ra
sz lk be vo n sa a mentormentorlt il lesz t se so rn.
ssze vet ve ms pre ven tv prog ra mok kal, me lyek szin tn jl kr be ha t rol -
ha t c lok kal, sza b lyok kal s gya kor la tok kal ren del kez nek, a mentorls egy
fon tos do log ban el tr azok tl, mg pe dig egyn re sza bott s g ban, hi szen a
prog ram ban rszt ve vk ki fe je zet ten nagy egy ni sza bad sg gal s ru gal mas sg -
gal ren del kez nek a feladat vg re haj t sa so rn. Ta ln p pen ez ma gya rz za, hogy
az el mlt vek ben mirt nem si ke rlt olyan prog ram struk t rt lt re hoz ni, mely
min den mentorlssal fog lal ko z el m le tet adek v tan ssze fog lalt.
Kel ler rend szer szem l le t mo dell je igyek szik meg ke rl ni ezt a prob l mt, s
ma gt a ha ts me cha niz must vizs gl ja, amely vi szont min den eset ben a men tor-
prog ra mok m k d se m gtt ll.
Te kint snk t a h rom didikus kap cso lat bl egyet Kel ler mo dell je alap jn,
mg hoz z a leg mrv adb bat, a men torgyer mek kap cso la tot.
2. A men torgyer mek kap cso lat jel lem zi a mo dell tk r ben
A men tor ha t sa a gyer mek re
A mentorls so rn kiala ku l kap cso lat po zi tv r zel mi jel le ge egyr tel men
hoz z j rul a pszi cho szo ci lis egsz sg kiala ku l s hoz s meg tar t s hoz. Rutter
(1990) a fo lya mat nak protektv fak tort tu laj do nt, mely hoz z j rul a ma ga tar ts -
prob l mk csk ken t s hez, mi ni ma li zl ja a ne ga tv vi sel ke d ses lnc reak ci kat
az let vi tel ben, n r t ke lst s nhatkonysgot n ve l ha t s, va la mint nyi tot -
t tesz a le he t s gek re.
K l n sen ha t kony nak v li a biz tos s t mo ga t jel le g sze m lyes kap cso la -
tok ha t st az nr t ke ls vl to z s ra, va la mint a sa jt let f lt ti kont roll k pes -
s g nek sz le l s re nz ve.
A fo lya mat, mely nek so rn a fen ti k pes s gek kiala kul nak, h rom f te r le -
ten ke resz tl zaj lik:
1. A fa tal nkpbe bepl nek a di rekt s in di rekt vissza jel z sek a t mo ga t
kr nye zet bl.
2. A fel ntt sze mly (a men tor) re fe ren cia- s sze rep mo dell knt szol gl nor-
ma tv vi sel ke d st s r t keit te kint ve.
3. A fa tal kz vet len se gt s get kap ksz s gei nek s k pes s gei nek fej lesz t -
s re.
135
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
Rhodes mo dell j ben konk r tan a mentorlsra fkuszlva ta ll juk meg a fen -
tie ket, hi szen a mo dell sze rint a mentorls fej lesz ti a szo ci lis ksz s ge ket, az
emo cio n lis j lt r z st, a kog ni tv fej l dst pe dig a k zs pr be sz dek s a m -
sik meg hall ga t s nak k pes s ge t mo gat ja. En nek a szo ros, kl cs ns s gen s
bi zal mon ala pu l, le he t leg mi nl to vbb tar t r zel mi k zel sg nek az ered m -
nye a men tormentorlt kap cso la ta.
Kel ler mo dell je ki sz le s ti ezt a kap cso la tot, l l t sa sze rint mo dell j ben a
sz l s az esetgondnok is hoz z j rul nak a kap cso lat t mo ga t s hoz, akr
ugyanolyan er vel s fon tos sg gal, mint a men tor, gon dol junk csak a to vbb -
kp z sek fon tos s g ra, a szu per v zi sze re p re, s a sz lk be vo n s nak le he t -
s g re (DuBois s mtsai 2002).
A sz li ha ts sze re pe a gyer mek mentorlsban
A gyer mek sz lei sz m ra tbb le he t sg is k nl ko zik a men torgyer mek kap-
cso lat fej lesz t s re s fenn ma ra d s nak el se g t s re pl dul a mentormedilt
tran zi tv fo lya ma to kon ke resz tl (SzM, MGy). A sz l pl dul httrin-
formcikkal lt hat ja el a men tort, se gt het a gyer mek ak tu lis prob l ma hely ze -
tei nek azo no s t s ban, stresszfak to rai nak fel t r s ban, let k rl m nyei nek le-
r s ban. A men tor nyil vn meger st he ti eze ket az in for m ci kat, s gy
hoz z j rul hat a men tormentorltsz l kap cso lat el m ly l s hez. A fo lya mat
azon ban ne hz s gek kel is jr hat, ame lyek legin kbb ak kor ke rl het nek refek -
tor fny be, ha a men tor s a sz lk v le m nye k ln b zik a gyer mek rl, a gyer-
mek fej l d s rl.
Ku ta t sok iga zol jk (MorrowStyles 1995; SipeRoder 1999), hogy a men-
torsz l kap cso lat rend sze re sen kzd ne hz s gek kel, el s sor ban a sz li-ne ve -
li sze re pek meg ha t ro z s nak s m kd te t s nek t m jn ke resz tl, ugyan-
ak kor ezek megol d sa kulcs fon tos s g a mentormentorlt kap cso la t nak
sta bi li t s hoz.
A ku ta t sok bl kiemel ke dik, hogy azok a men to rok, akik meg tud jk hz ni
sze re peik ben a ha trt sz l s men tor k ztt, va la mint el lenll nak a mentorls
fo lya ma t ba beavat ko z sz lk nek, p tik ki a leg sta bi labb s leg m lyebb r zel -
mi kap cso la tot mentorltjukkal.
Egy m sik le het s ges fo lya mat a men torgyer mek kap cso lat fej lesz t s re s
fenn ma ra d s nak el se g t s re a gyermekmedilt tran zi tv fo lya mat (SzGy,
GyM). En nek l nye ge, hogy a sz l hoz zl l sa s v le m nye a mentorls fo-
lya ma t hoz, a gyer mek szo ron g s nak csk ken t se s egyl ta ln fel k sz t se a
men tor ral va l ta ll ko zs ra, szin tn kulcs fon tos s g t nye z a mentormento-
rlt sszeil lesz t s nek fo lya ma t ban.
A tran zi tv reak cik r vn pe dig a sz l rend sze res vissza jel zst kr het a
gyer mek tl a mentorls fo lya ma t rl, mellyel szin tn n vel he ti, op ti m lis eset-
136
Nagy Ta ms
ben, a gyer mek es lyt a kap cso lat p ts re, il let ve hoz z j rul hat a fel me r l
prob l mk megol d s hoz.
Az esetgondnok ha t sa a gyer mek re
Az esetgondnok kz pon ti felada ta olyan egsz s ges men torgyer mek kap cso lat
t mo ga t sa, amely hoz z j rul a gyer mek n ve ke d s hez s fej l d s hez. Mun-
k ja so rn a men torprog ram me cha niz mu st iga zt ja hoz z a men tor hoz s
mentorlthoz, il let ve vi szont, mely nek r vn ke re tet ad a men tor mun k j nak,
s ki je l li a mentorlt s csa ld j nak le he t s geit is.
Az esetgondnok mun k j hoz a men torprog ram tl kap hat se gt s get, pl dul
tr nin gen s szu per v zin ke resz tl.
Az esetgondnok men tormedilt tran zi tv fo lya ma ton ke resz tl ad hat t-
mo ga tst a mentorls so rn (EM, MGy), gy pl dul ta n csot ad hat a
men tor sz m ra, ho gyan ke zel je a gyer me ket, mi lyen t m kat emel jen be a k -
zs be szl ge t sek be, ho gyan rea gl jon r z keny t mk ra, vagy prob l ms vi sel -
ke d sek re.
M sik ol dal rl pe dig fon tos vi szo ny t si pont knt szol gl hat a men tor sz-
m ra, hogy a men tor meg ta ll ja az egyen slyt be vo n ds s el k te le z ds, va la -
mint k vl l l sg k ztt, il let ve hogy el ke rl je azok ba a te r le tek be a beavat ko -
zst, me lyek ti pi ku san a sz lk feladat k rei.
Eb bl ad dan az esetgondnok t mo gat s ta n csot ad, se gt k vet ni s be-
tar ta ni a men torprog ram sza b lyait, ugyanak kor, ha szk s ges, konk rt prob l -
mk ban meditori felada tot vl lal, ter ve ket se gt ki dol goz ni, vagy megl la po d -
so kat pr bl te t al hoz ni a rend szer sze rep li k ztt.
Ter m sze te sen a men torgyer mek kap cso lat ra is ha ts sal le het a gyermek-
medilt tran zi tv reak cik r vn (EGy, GyM), hi szen a gyer mek el ge dett -
s g nek rend sze res fel m r s vel megl la pt hat ja, hogy a mentormentorlt kap-
cso lat ban a gye rek ho gyan r zi ma gt, il let ve hu za mo sabb id szak tv la t ban
k pes r t kel ni, eset leg mr ni a gyer mek fej l d st a szer ve zet cl jai nak vi szony -
la t ban. Ugyangy az esetgondnoknak le he t s ge van a gyer mek fe l is rea gl ni,
amennyi ben a mentorlt nem k pes tel je s te ni vl la l sait a men tor fe l, vagy
prob l ma ad dik a mentormentorlt kap cso la t ban.
A Kel ler-f le rend szer szem l le t mo dell ter m sze te sen a sz lgyer mek s
az esetgondnokgyer mek didikus vi szony la t ban is r tel mez he t a m sik kt
rszt ve v szem pont j bl a fen tiek nek meg fe le len.
Konk l zi
Mint a fen ti t te kin ts ben lt hat tuk, Kel ler mo dell j ben a men torgyer mek kap-
cso la ta mr nem a ha gyo m nyos didikus vi szony, ha nem egy rend szer ben el-
137
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
he lyez ke d, ma g nak let te ret k ve te l kap cso la ti h l, me lyet br mely ol dal rl
is ve sznk szemgy re, a rend szer sszes tag j nak ha t sa tk r z dik ben ne.
A rhodesi mo dell ben meg fo gal ma zott fo lya ma tot a kel le ri mo dell rszt ve vi -
nek mindegyi k re ve tt ve a men tormentorlt kap cso la t nak ala ku l st nyo-
mon k ve t el m le ti-di na mi kai sszeg zst ka punk, amely azon ban bo nyo lult -
s g nl fog va ne he zen r tel mez he t, de p pen komp le xi t sa r vn ad hat ma-
gya r za tot ar ra, mirt nem jtt lt re ed dig olyan ma gya r z el m let, mely k pes
le fed ni a mentorls min den as pek tu st, s f gye lem be ven ni sszes rszt ve -
v jt.
sszeg zs
A Ma gyaror sz gon fo lya ma to san b v l s fej l d te het sg gon do zs el re ve t ti
a mo dern, n kn tes, pro fesszio n lis men to ri mun ka le he t s gt, mely mr tl-
mu tat az id sebb dikfa ta labb dik fel s ok ta ts be li mentorlsn, vagy az
akk re di tlt kp z sek ke re tn be ll fo ly, spe ci lis te r le te ken (pl. gygy pe da g -
giai mentorls, komp lex re ha bi li t cis men tor kp zs) tr t n mentorls ke-
re tein. St, a te het sg gon do zs ban meg f gyel he t l la mi sze rep vl la ls n ve ke -
d se s az egy h zi s pri vt szf ra fo ko za tos be vo n d sa mun ka hely te rem t
er vel br, me lyet szin tn jl je lez a gya kor lat ol da l rl az is ko lai ok ta ts idn t -
li te v keny s gek b v l s nek k re. Sa j tos jel leg gel ez utb bi f leg a pro fesszio -
n lis pe da g gin k vl h dt.
p pen a fen tiek miatt vl hat szk s ges s az utb bi vek ered m nyei nek sz-
sze fog la l sa, a je len ts m re t kl fl di szak iro da lom bl olyan rsz le tek kieme -
l se s kon tex tus ba he lye z se, me lyek a mentorls ma gyaror sz gi iro dal m hoz
hoz z j rul va el se gt he tik a te r let fej l d st.
IRO DA LOM
Ainsworth, M. (1989): Attachments beyond infancy. American Psychologyst, 44.
Allen, J. P. et al. (2003): A secure base in adolescence: Markers of attachment
security in mother-adolescent realitionship. Child Development, 74, 292
307.
Bowlby, J. (1988): A Secure Base: Parent-child Attachment and Healthy Human
Development. Basic Books, New York.
Cole, M.Cole, S. R. (2001): Fej l ds l lek tan. Osiris Kiad, Bu da pest.
Czeizel, E. (1997): Sors s te het sg. Mi ner va Kiad, Bu da pest.
DuBois, D. L.Holloway, B. E.Va len ti ne, J. C.Coo per, H. (2002a): Efective-
ness of men tor ing prog ram for youth: a meta-analytic review. American Jour-
nal of Community Psychology, 30, 157197.
DuBois, D. L.Neville, H. A.Parra, G. R.Pugh-Lilly, A. O. (2002b): Test ing a
new mo dell of men tor ing. In Noam, G. G. Rhodes, J. E. (ed): A critical view
of youth men tor ing (New Directions for Youth Development). Theory, Rese-
arch and Pra xis, No. 93, 2157.
DuBois, D. L.Karcher, M. J. (eds) (2005): Handbook of Youth Men tor ing. Sage
Publication, USA.
Freedman, M. (1992): The Kindness of Strangers: Refections on the Men tor ing
Movement. Public/Private Ventures, Phi la del phia, PA.
Grossman, J. B.Rhodes, J. E. (2002): The test of time: Predictors anf efects of
duration in youth men tor ing programs. American Journal of Community
Psychology, 30, 199219.
Hellenga, K.Aber, M. S.Rhodes, J. E. (2002): African American adolescent
mothers vocational aspiration-expectation gap: Individual, social and envi-
ronmental infuences. Psychology of Women Quarterly, 26, 200212.
Kel ler, T. E. (2005): A systemic model of the youth men tor ing intervention. The
Journal of Primary Prevention, Vol. 26, p. 169.
Kohut, H. (1984): How Does Analysis Cure? University of Chi ca go Press, Chi-
ca go.
Li ge ti Gy. (2005): Be ve ze ts a men tor pe da g gi ba I. s II. j Pe da g giai Szem le,
Bu da pest.
Martink, J. (2006): Fe je ze tek a Ma gyar Te het sg gon do zs tr t ne t bl. In Ne-
ve ls tr t net, 34. sz.
139
A mentormentorlt kap cso lat jel lem zi s a gyer mek- s if j s gi mentorls j mo dell jei
Morrow, K. V.Styles, M. B. (1995): Building relationships with youth in prog ram
settings. Public/Private Ventures, Phi la del phia.
Pskun Kiss Ju dit (2008): Az is ko ln k v li is ko la rend sze r ok ta ts sze re pe a
te het sg gon do zs ban. In Ba logh L.Koncz I. (szerk.): Ki ter jesz tett te het sg -
gon do zs. Pro fesszo rok az Eu r pai Ma gyaror sz grt, Bu da pest, 97116.
Psz tor n, K. . (2009): Eset ta nul m nyok a mentorls gya kor la t hoz. In
Mayer J. (szerk.): Egy ms ra utal va. OKI, Bu da pest.
R vsz G. (1994): A te het sg ko rai felis me r se. In Te het sg s sze m lyi sg (szerk.:
Ba logh L.Herskovits M ria). A KLTE Pe da g giai-Pszi cho l giai Tan sz k -
nek kiad v nya, Deb re cen.
Rhodes, J. E. et al. (1999): The infuence of men tor ing on the peer relationship of
foster youth in relative and nonrelative care. Journal of Research on Adoles-
cence, 9, 185201.
Rhodes, J. E. (2002): Stand by Me: The Risk and Rewards of Men tor ing Todays
Youth. Har vard University Press, Camb ridge, MA.
Rhodes, J. E. (2005): A model of youth men tor ing. In DuBois D. L.Karcher,
M. J.: Handbook of Youth Men tor ing, p. 32.
Rutter, M. (1990): Psychosocial resilience and protective mechanisms. In Rolf,
J.Masten, A. S.Cicchetti, D.Nuechterlein, K. H.Weintraub, S. (eds): Risk
and Protective Factors in the Development of Psychopathology. Camb ridge
University Press, New York.
Sipe, C. L.Roder, A. E. (1999): Men tor ing School-age Children: A Classifcation
of Programs. Public/Private Ventures, Phi la del phia.
Soucy, N.Larose, S. (2000): Attachment and control in family and men tor ing
contexts as determinants of adolescent adjustment at college. Journal of Fa-
mily Psychology, 14, 125143.
Spen cer, R. (2003): Getting to the heart of the men tor ing process. In DuBois,
D. L.Karcher, M. J. (eds): Handbook of Youth Men tor ing. Sage Publication,
USA, p. 38.
Tth L. (2008): A tan rn k v li (is ko lai s is ko ln k v li) fej lesz ts: gaz da g ts,
gyor s ts, in di vi dua li z ci. In Ba logh L.Koncz I. (szerk.): Ki ter jesz tett te het -
sg gon do zs. Pro fesszo rok az Eu r pai Ma gyaror sz grt, Bu da pest, 7996.
Zimmerman, M. A.Bingenheimer, J. B.Notaro, P. C. (2002): Natural mentors
and adolescent resiliency: A study with urban youth. American Journal of
Community Psychology, 30, 221243.