Nederlandse vertaling van: J.H. Laenen, “The twilight between scholarship and mysticism” in: S. Berger e.a. (eds.

), Zutot: Perspectives on Jewish Culture (Dordrecht 2002) 189-199

–––

HET GRENSGEBIED TUSSEN WETENSCHAP EN MYSTIEK J.H. Laenen

Überzeugung Als wie der Tag die Menschen hell umscheinet, Und mit dem Lichte, das den Höh’n entspringet, Die dämmernden Erscheinungen vereinet, Ist wissen, welches tief der Geistigkeit gelinget. Friedrich Hölderlin

I De wetenschappelijke studie van een in wezen ongrijpbaar verschijnsel als mystiek bevat een zekere paradox. Op het eerste gezicht is er namelijk nauwelijks een grotere tegenstelling denkbaar dan tussen de wereldbeschouwing van de mysticus, waarin het veelal lijkt te draaien om een gewaarwording van de goddelijke wereld en de rationele, objectieve blik van de wetenschapper, die – wil hij binnen de grenzen van zijn professie blijven – niet anders kan doen dan alles wat naar God zweemt, buiten haakjes te plaatsen. De mysticus benadert de werkelijkheid vanuit een uiterst persoonlijke, religieuze overtuiging; de intensiteit van zijn ervaring is het bewijs voor de waarheid ervan. Wat hij zegt of schrijft, heeft ten doel zijn subjectieve ervaring uit te drukken en over te dragen, ofschoon hij beseft dat het wezen van zijn boodschap onuitsprekelijk en onoverdraagbaar is. Hij maakt deel uit van zijn religieuze traditie. De moderne geleerde stelt zich daarentegen ten doel de joodse mystiek als historisch proces te beschrijven, louter registrerend en zonder waardeoordeel. Hij dient juist een afstand te bewaren tot de religieuze traditie die hij bestudeert. Zijn doel is niet aan te tonen dat de beweringen van mystici waar of onwaar zijn, maar hun denkbeelden objectief weer te geven. De paradox is, dat de wetenschapper in zijn onderzoek voortdurend wordt geconfronteerd met datgene wat zich aan bewijsbaarheid onttrekt; hij bestudeert datgene wat zich aan studie onttrekt.

1

Een geleerde zoekt bij de bestudering van mystieke ideeën naar een historische ontwikkeling, naar een verandering in de tijd. De opkomst van een nieuwe terminologie of originele concepten zijn voor hem van cruciaal belang. Een mysticus zal hier nooit op letten; voor hem is de religieuze traditie een tijdloos continuum, waarin hoogstens verschillende aspecten van één en dezelfde essentie worden benadrukt. II Het wetenschappelijk onderzoek naar de joodse mystiek bouwt ook nu nog voort op het werk van Gershom Scholem (1897–1982), die als eerste onderzoek deed naar de geschiedenis van dit verschijnsel op basis van een objectieve methodische benadering. Het is daarom de moeite waard stil te staan bij de vraag hoe Scholem, die vrijwel zijn hele leven heeft gewijd aan het onderzoek naar de joodse mystiek, de hier genoemde paradox heeft ervaren. Gedurende vrijwel zijn hele leven is Scholem zelf buitengewoon terughoudend geweest met een antwoord op de vraag naar zijn persoonlijke mening over de joodse mystiek. Tegenwoordig beschikken we over een aantal brieven en nagelaten teksten waaruit wel degelijk iets valt af te leiden over Scholems persoonlijke verhouding tot het object van zijn onderzoek.1 Uit deze documenten blijkt dat Scholem zelf de filologische beschrijving van de joodse mystiek in haar historische ontwikkeling zag als slechts de ‘buitenkant’; de daadwerkelijke mystieke ervaringen van de joodse mystici betroffen de ‘binnenkant’, ‘het wezen van de zaak’. De moderne godsdiensthistoricus deelt niet deze directe ervaring met de mysticus, maar moet zich voor zijn onderzoek tevredenstellen met de bestudering van een tekst, een indirecte weerslag van een dergelijke ervaring. Ter illustratie van dit fundamentele verschil maakte Scholem gebruik van de beeldspraak van de bol en de cirkel. De driedimensionale bol stelt het levende centrum voor van waaruit de joodse mystici leven en waaruit zij putten. De schaduw die de bol op een muur werpt, heeft de vorm van een tweedimensionale cirkel. Het is deze cirkel, de indirecte weerslag van de bol, die door de godsdiensthistorici wordt bestudeerd; de geleerde is niet langer in staat zich in het midden van de bol te begeven. Deze noodzakelijke beperking placht Scholem beknopt uit te drukken met de woorden: ‘Die ––––––––––––––––––––––––
Het betreft een brief van Scholem aan Bialik uit 1925 (gepubliceerd in 1967), aan Salman Schocken uit 1937 (gepubliceerd in 1979), alsmede zijn opstel ‘Zehn unhistorische Sätze über Kabbala’ uit 1958. Zie Peter Schäfer, ‘“Die Philologie der Kabbala ist nur eine Projektion auf eine Fläche”: Gershom Scholem über die wahren Absichten seines Kabbalastudiums’, Jewish Studies Quarterly 5 (1998) 1–25; Nils Roemer, ‘Breaching the “Walls of Captivity”: Gershom Scholem’s Studies of Jewish Mysticism’, Germanic Review 72 (1997) 23–41.
1

2

Philologie der Kabbala ist nur eine Projektion auf eine Fläche’.2 Wie de ontwikkelingslijn van de geschiedenis bestudeert, kan niet anders dan de dingen na elkaar waarnemen en beschrijven, terwijl voor een mysticus in het middelpunt van de ‘bol’ alles gelijktijdig plaatsvindt. De geschiedenis brengt ons in de waan van een opeenvolgende ontwikkeling in de tijd, terwijl de mystiek een eeuwige waarheid betreft. Niettegenstaande zijn onberispelijke wetenschappelijke discipline blijkt Scholem ervan uit te gaan dat achter de saaie, objectieve feiten, de historische namen en de concrete jaartallen een wereld schuil gaat van ongrijpbare, subjectieve ervaringen en tijdloze, spirituele beleving. Evenals de middeleeuwse kabbalisten was Scholem persoonlijk overtuigd van het daadwerkelijk bestaan van een dergelijke spirituele wereld, die aan onze werkelijkheid ten grondslag ligt en met al onze menselijke ervaringen in verband moet worden gebracht. Deze metafysische waarheid van de kabbalisten noemt Scholem zelfs een ‘hogere ordening’, een ‘verborgen rijk van samenhangen’, dat ‘rechtstreeks naar de schoot van God voert’. Van deze mystieke werkelijkheid kan slechts iets worden overgebracht door middel van ‘de traditie en de taal, de dragers en hoeders van de geheimen’. De joodse overlevering en de Hebreeuwse taal hebben dan ook, aldus Scholem, hun oorsprong in dit verborgen gebied.3 In het nagelaten materiaal komt naar voren dat Scholem zich zeer goed bewust is geweest van de spanning tussen wetenschappelijk onderzoek naar de joodse mystiek en een persoonlijke identificatie met dit onderwerp. Volgens Scholem verhouden deze benaderingswijzen zich zelfs vijandig tot elkaar; de kritische geschiedschrijving doet het besef verdwijnen dat er nog een andere, niet meer waarneembare dimensie meespeelt. Enerzijds bestaat door een te grote distantie het gevaar van de spirituele ‘dood in het professoraat’, terwijl anderzijds een geleerde die zich volledig met zijn onderwerp identificeert, een zekere wetenschappelijke maatstaf verliest, zonder welke een objectief onderzoek niet mogelijk is. De vraag dringt zich op of de moderne mens nog wel in staat is deel te hebben aan die andere wereld voorbij de waarneembare werkelijkheid en of van die werkelijkheid ook heden nog iets overdraagbaar is. Op deze vraag is Scholems eigen antwoord tamelijk ambivalent. Reeds jong koesterde hij een sterk verlangen naar het ervaren van deze mystieke werkelijkheid, een verlangen dat hij zijn hele leven heeft behouden. Herhaaldelijk sprak hij later van de behoefte ‘door de sluier van de geschiedenis heen te breken’. Naarmate zijn leven vorderde, is Scholem steeds voorzichtiger geworden over de mogelijkheid ‘achter’ het historisch onderzoek nog iets van die wezenlijke ––––––––––––––––––––––––
2 3

Schäfer, ‘Philologie der Kabbala’, 5. Ibidem, passim.

3

waarheid te ervaren. Als het al kon, ging het volgens Scholem in ieder geval niet anders dan via wetenschappelijk onderzoek. De geleerde moet zich tevreden stellen met datgene wat de mystieke literatuur heeft overgeleverd, in het besef dat het wezenlijke, de mystieke ervaring, niet overgedragen kan worden. Natuurlijk, het wetenschappelijk onderzoek levert een karikatuur van de ‘ware mystiek’, maar iets anders hebben we niet. Het is de enige mogelijkheid, aldus Scholem op latere leeftijd, om nog enigszins de wereld van de joodse mystici te benaderen. De brieven en teksten die Scholem heeft nagelaten, laten zijn ambivalentie zien: de historische ontwikkeling van de joodse mystiek beschrijven als belangrijke stap naar de herontdekking van de innerlijk ervaren meerdimensionale werkelijkheid of de weg van de persoonlijke mystieke ervaring. Uit de toenemende voorzichtigheid met de benadering via de ervaring zou men kunnen concluderen, dat uiteindelijk de professor het gewonnen heeft van de mysticus. Over het moment van deze keuze zijn de meningen verdeeld. Volgens Joseph Dan heeft Scholem die keuze reeds na de eerste twintig jaar van zijn wetenschappelijke onderzoek gedaan. De Duitse geleerde Peter Schäfer meent dat deze keus pas in de loop van de jaren vijftig heeft plaats gevonden. Joseph Weiss (1918–1969), een van Scholems favoriete leerlingen, was daarentegen weer van mening dat zijn leermeester altijd mysticus is geweest en in zijn wetenschappelijke werk op gecamoufleerde wijze, tussen de regels door via bepaalde zinswendingen of adjectieven, wel degelijk daarvan getuigt.4 III De vraag of de hedendaagse mens nog wel in staat is na te voelen wat de middeleeuwse mysticus heeft ervaren of geweten, brengt ons op de vraag wat het object van de wetenschappelijke studie van de joodse mystiek eigenlijk is. Kort gezegd: hoe definiëren we mystiek precies? We doen onderzoek naar een verschijnsel dat voor ons iets ongrijpbaars heeft en zich uitermate moeilijk laat definiëren. Hierdoor kan er verschil van inzicht ontstaan over de vraag of een bepaalde tekst nu als mystiek kan worden beschouwd of niet. We zullen verschillende benaderingen door Gershom Scholem, Joseph Dan en Moshe Idel kort bespreken. Over het probleem van de definitie van (joodse) mystiek schreef Scholem in zijn klassieke studie Major Trends uit 1941.5 Na te hebben vastgesteld dat het niet nuttig is te zoeken naar een allesomvattende definitie van het verschijnsel mystiek, om deze vervolgens deductief toe te passen op ––––––––––––––––––––––––
Ibidem, 21–23. In zijn brief aan Schocken uit 1937 noemde Scholem zichzelf een kabbalist in de ‘Schafpelz des Philologen’ (Ibidem, 13).
4

4

diverse stromingen, die al dan niet aan die definitie voldoen, stelt Scholem dat mystiek als historisch verschijnsel meer is dan alleen het spreken of schrijven over een ervaring:5‘Mystiek is een bepaalde fase in de historische ontwikkeling van religie en verschijnt onder bepaalde, welomschreven omstandigheden’.6 Scholem postuleert dat mystiek ontstaat uit een ontwikkeling in drie fasen. In de eerste, mythische fase is er geen onderscheid tussen mens en god; de mens ervaart in alles het goddelijke. In de tweede fase, waarin de religie ontstaat, wordt de mens zich bewust van een kloof tussen de mens en de goddelijke wereld. In de derde fase tenslotte ontstaat de creatieve poging van de mens deze kloof te overbruggen en de weg terug te vinden naar God. Dat is mystiek.7 Een geheel andere benadering van de joodse mystiek stelde Moshe Idel voor in een originele studie.8 Idel benadrukt dat zeer veel van de werkelijke leer van de Kabbala ons onbekend is gebleven, omdat het nooit bedoeld was opgeschreven te worden en uitsluitend als mondelinge traditie is overgeleverd. Daarom is het beeld dat moderne geleerden van de Kabbala hebben, zeer onvolledig, ofschoon te veel geleerden zich niet voldoende hiervan bewust zijn.9 Idel wijst erop, dat hetgeen de moderne geleerde bestudeert, niet de spirituele ervaring van deze of gene mysticus is, doch dat hem slechts de onvolmaakte weerslag van die ervaring in een bepaalde tekst ter beschikking staat. Als gevolg van de nadruk op filologisch-historische methoden die kenmerkend is voor de school van Scholem – Idel noemt dit de ‘textologische’ benadering – zijn de fenomenologische, vergelijkende aspecten onderbelicht gebleven. Door de aandacht voor kabbalistische teksten en personen, die in de beginfase van het wetenschappelijk onderzoek begrijpelijk en zelfs noodzakelijk was, is te weinig gelet op ideeën en systemen, de alge––––––––––––––––––––––––
G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1941, 7–10. Voor een uitgebreider beschrijving zie J.H. Laenen, Joodse mystiek. Een inleiding, Kampen/Tielt 1998, 15–18. 6 Scholem, Major Trends, 7. 7 Ibidem, 3-8. Scholems visie op het ontstaan van mystiek is hevig aangevallen door E. Schweid in zijn Judaism and Mysticism according to Gershom Scholem. A Critical Analysis and Programmatic Discussion, Atlanta, GA 1985. Een uitgebreide reactie hierop schreef Joseph Dan, ‘Gershom Scholem: Beween History and Historiosophy’ (1983), in J. Dan, Jewish Mysticism IV, 131–190. Dan wijst overigens op het eigenaardige feit, dat Scholem in de rest van zijn werk nooit meer naar zijn historische analyse van mystiek uit Major Trends heeft verwezen; deze heeft kennelijk geen integraal onderdeel uitgemaakt van zijn hele werk of denken (‘In Quest of a Historical Definition of Mysticism. The Contingental Approach’ (1993), in J. Dan, Jewish Mysticism III, The Modern Period, Northvale, NJ/Jerusalem 1999, 1– 46, aldaar 8, n. 8). 8 Moshe Idel, Kabbalah. New Perspectives, New Haven/Londen 1988. 9 Ibidem, 20–22.
5

5

meen theoretische aspecten van de mystiek. Idel constateert dan ook een ‘opvallend gebrek aan nieuwe theorieën over het karakter van joodse mystiek die verschillen van die van Scholem’.10 De geringe aandacht voor de vergelijkende en fenomenologische benadering in de studie van de joodse mystiek heeft tot gevolg gehad, dat geleerden op het gebied van mystiek binnen andere godsdienstige tradities niet in staat waren de resultaten van het onderzoek naar de joodse mystieke traditie op zinvolle wijze in hun algemene studies te incorporeren.11 Idel meent overigens dat het nuttig zou zijn als moderne geleerden direct contact zouden zoeken met hedendaagse mystici; beiden zouden hun voordeel kunnen doen met een vruchtbaar contact.12 Tenslotte dient hier de benadering van Joseph Dan te worden besproken.13 Dan ziet weinig heil in een theologische of psychologische definitie van mystiek. Wat iemand ooit aan mystieke ervaring heeft gehad, is voor de historicus in het geheel niet relevant, omdat een dergelijke ervaring niet meetbaar of controleerbaar is. De wereld achter de teksten die we hebben overgeleverd, bestaat voor de historicus niet.14 Het heeft geen enkele zin je af te vragen of een bepaalde tekst of een passage eruit ‘mystiek’ is of niet. Het antwoord op die vraag is subjectief, de discussie daarom nutteloos. Een ander probleem is dat de term ‘mystiek’ een concept is, dat bij het christendom past; het Hebreeuws noch het Arabisch hebben er een term voor. Joodse en moslimse mystici hebben zich daarom nooit als zodanig beschouwd. Veel zinvoller acht Dan het om mystiek te benaderen als historisch verschijnsel, een beweging die wordt gekenmerkt door aanwijsbare historische kenmerken: ‘een groep mensen, afgescheiden van geloofsgenoten en enkele generatie lang een eigen groep of groepen vormend enkele generaties lang; de voortbrenging van een eigen literatuur, in genre en uitdrukkingswijzen afwijkend van de omringende cultuur; de ontwikkeling van een herkenbare eigen terminologie; en een vorm van activiteit die niet in eerdere teksten wordt aangetroffen’.15 ––––––––––––––––––––––––
Ibidem, 23. Zeer kritisch uit zich R.J. Zwi Werblowsky, die fenomenologie snerend afdoet als ‘das bevorzugte Zauberwort der “neuen Kabbalahforschung”’ en spreekt van de ‘Tintenkleckserei der sogenannten Phänomenologen’, zie zijn ‘Messianismus und Mystik’, in P. Schäfer, J. Dan, eds., Gershom Scholem's Major Trends in Jewish Mysticism–50 Years After, Tübingen 1993, 15–22, aldaar 15–16. 12 Idel, New Perspectives, 25–27. 13 Dan, ‘Historical Definition’, 1–46. 14 Ibidem, 29. 15 J. Dan, ‘Introduction’ in: J. Dan, Jewish Mysticism I, Late Antiquity, Northvale, NJ/Jeruzalem 1998, ix–xxvii, aldaar xvi.
10 11

6

Wat bepaalt nu of een dergelijke historische beweging inderdaad ‘mystiek’ is? Om deze vraag te beantwoorden acht Dan het juister uit te gaan van een negatieve definitie van het verschijnsel mystiek: ‘Mystiek is de ontkenning van de waarachtigheid van communicatieve taal, en het geloof in een non-communicatieve waarheid die op symbolische wijze diep in geopenbaarde goddelijke taal verscholen ligt’.16 Met andere woorden: een mysticus meent dat de echte waarheid niet in gewone mensentaal kan worden uitgedrukt, maar dat deze waarheid kan worden benaderd op mystieke wijze, via een symbolisch gebruik van taal. Die ontkenning van de waarachtigheid van menselijke taal waar Dan over spreekt, komt ook tot uiting in het feit dat mystici of mystieke groeperingen afstand nemen van hun nietmystieke geloofsgenoten. Mystici, aldus Dan, zijn zich ervan bewust dat hun religieuze beleving fundamenteel verschilt van die van niet-mystieke godsdienst.17 Mystici beweren dat er een gebied van verheven waarheid is, die niet door de geijkte paden van kennis kan worden bereikt, via waarneming of logisch redeneren. Daarom staan zij huiverig ten opzichte van zintuiglijke waarneming of ontkennen deze, iets wat voor niet-mystieke geloofsgenoten niet het geval is. De waarheid kan alleen door de via mystica verkregen worden.18 Hoewel de Schrift is geopenbaard in mensentaal, weet de mysticus dat de taal op het letterlijke, communicatieve niveau niet het wezenlijke, de belangrijkste waarheid kan uitdrukken. Taal is voor de mysticus daarom een symbool. In het licht van zijn definitie van mystiek als historisch aanwijsbare beweging die zich afzet van haar niet-mystieke religieuze omgeving, lijkt het erop dat Dan het fundamentele, wat hij noemt kwalitatieve, onderscheid tussen mystici en niet-mystici te zwaar aanzet, hetgeen hier en daar tot problemen leidt. Zo stelt hij dat een mysticus de letterlijke betekenis van de Schrift niet accepteert, maar dat dit niet hoeft te betekenen dat het mystieke aspect van de Schrift met de letterlijke betekenis in tegenspraak is. Van de kwalitatieve afzondering van de mystici die Dan beschrijft, blijkt naar zijn eigen zeggen soms niets in de praktijk.19 Opvallend in dit kader is ook Dans oordeel over het systeem van de viervoudige schriftzin (peshat, remez, derash en sod, ––––––––––––––––––––––––
Dan, ‘Historical Definition’, 31; Dan, ‘Introduction’, xiv. Wie het verschijnsel ‘mystiek’ definieert in de zin ‘de aankleving aan God’ of ‘het besef van de goddelijke aanwezigheid’, kan hoogstens tot de conclusie komen dat mystiek een vorm van godsdienst is, maar een beetje intenser. Boven dit kwantitatieve verschil prefereert Dan aldus te spreken van een kwalitatief verschil tussen mystieke en niet-mystieke beleving (‘Historical Definition’, 9). 18 Ibidem, 11–12. 19 Dan, ‘Historical Definition’, 16–17, 19. In dit verband is het van belang te constateren dat Idel daarentegen juist spreekt van de conservatieve geest van rabbijnse jodendom, waarin vooraanstaande mystici als Abraham ben David of Nachmanides zich thuis voelden (New Perspectives, 20–21).
16 17

7

samengevat in het acronym pardes). Hij stelt dat dit systeem als geheel niets van doen heeft met de door mystici veronderstelde in de Schrift verborgen waarheid. Zoals Albert van der Heide in twee uitnemende en nauwgezette studies laat zien, lijkt het feit dat juist mystieke exegeten een voortdurend beroep doen op het hoogste van de vier niveau's, sod, anders te suggereren.20 IV In het voorgaande hebben we gezien dat er een voortdurende discrepantie bestaat tussen de persoonlijke beleving van de mysticus en de onpersoonlijke beschrijving daarvan door de geleerde. Het blijkt moeilijk mystiek te definiëren; het verschijnsel kan op verschillende manieren worden benaderd. Gershom Scholem is zich bewust van het feit dat achter de cirkel, waarmee de geleerde zich tevreden moet stellen, een bol aanwezig is, die het wezen van de mystiek bevat. Hij beseft dat de cirkel een vervorming van de werkelijkheid is. Hoewel Scholem zich in zijn boeken en artikelen strikt wetenschappelijk opstelt, kan het niet anders of dit besef is toch bepalend geweest voor de manier waarop hij de joodse mystiek bestudeerde. Zijn benadering van de joodse mystiek getuigt van grote diepgang, die de oplettende lezer bespeurt in sommige van zijn opstellen.21 Ook Moshe Idel is zich terdege bewust van het feit dat de teksten die de moderne geleerde ter beschikking staan, niet de joodse mystiek als geheel weergeven. Voor hem betekent dit echter in eerste instantie dat de teksten slechts gedeeltelijke informatie verschaffen; een groter gedeelte is nooit opgeschreven en dus voor ons verloren gegaan. Een mystieke tekst is bovendien slechts de weergave van een ervaring, niet de ervaring zelf. Behalve aandacht voor teksten en auteurs zou de studie van de joodse mystiek aan inhoud winnen door een fenomenologische benadering. Daarbij zouden ––––––––––––––––––––––––
Albert van der Heide, ‘PaRDeS. Over de theorie van de viervoudige schriftzin in de middeleeuws joodse exegese’, Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 3 (1982) 118–165 (Engelse samenvatting op pp. 170–171); ‘“Een van zijn ribben”. Vorm en functie van de middeleeuwse joodse Bijbelexegese’, Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 4 (1983) 97–131 (Engelse samenvatting op pp. 138–139). Van deze artikelen is helaas slechts de basisgedachte in het Engels verschenen: ‘“Pardes”. Methodological Reflections on the Theory of the Four Senses’, Journal of Jewish Studies 34 (1983) 147–159. 21 Zie bijvoorbeeld ‘Das Ringen zwischen dem biblischen Gott und dem Gott Plotins in der alten Kabbala’, in G. Scholem, Über einige Grundbegriffe des Judentums, Frankfurt am Main, 1970, 9–52; ‘Offenbarung und Tradition als religiöse Kategorien im Judentum’, ibidem, 90–120.
20

8

hedendaagse wetenschappers veel van moderne mystici kunnen leren, en andersom. Joseph Dan wenst zich, zoals het in strenge wetenschap hoort, uitsluitend te baseren op wat bewijsbaar is. Wat achter ligt aan persoonlijke belevenissen, staat buiten de geschiedenis en bestaat daarom voor de historicus niet. Of de mystici iets beleefd hebben en, zo ja, wat zij ervoeren, is een zinloze vraag. Liever dan in termen van religieuze ervaring definieert Dan de mystiek in negatieve zin, door te beschrijven wat zij niet is, waarna deze definitie in historische zin kan worden toegepast op aanwijsbare bewegingen, personen of teksten, die zich vanuit hun mystieke identiteit afzetten tegen hun religieuze omgeving. Waar volgens Dan aldus de historicus niets te zoeken heeft, heeft Scholem zich als persoon nu juist wel gewaagd.22 Hoe men mystiek ook definieert – in termen van beleving, fenomenologisch of als historische beweging – het lijkt iets ongrijpbaars te hebben en zich aan een bevredigende definitie te onttrekken. Bovendien wordt iedereen die zich wetenschappelijk met de joodse mystiek wil bezighouden, geconfronteerd met de paradox dat het object van die studie nu juist een persoonlijke religieuze beleving is, terwijl de wetenschappelijke discipline eist dat God en de goddelijke wereld buiten haakjes worden geplaatst. Iedere wetenschapper tegenwoordig, zodra hij iets van een religieuze overtuiging heeft, begeeft zich daarmee als mens in het gebied tussen wetenschap en mystiek. Als student heb ik deze paradox leren kennen op de colleges van Albert van der Heide, die ons voorhield, dat wat op de universiteit wordt geboden, neutraal is; hoe eenieder de opgedane kennis in zijn eigen leven wenst toe te passen, is een persoonlijke zaak. Vanaf dat moment ben ik mij pas goed bewust geworden van deze paradox, die mij tot op heden is blijven boeien. Ik twijfel er niet aan dat deze paradox, althans ten dele, opgelost kan worden door het probleem grondig te doordenken. Zij die de joodse mystiek bestudern, doen er goed aan zich de vaardigheden die voor een objectieve beschrijving van het verschijnsel nodig zijn, zonder meer te eigen te maken, maar tegelijkertijd voortdurend stil te staan bij hun eigen, persoonlijke houding ten opzichte van de mystieke ideeën die zij tegenkomen. De objectieve, concrete en feitelijke basis van het academisch onderzoek komt niet noodzakelijk in gevaar als studenten zich geregeld afvragen hoe zijzelf tegenover de inhoud van hun studie staan. Zonder de grens van de subjectiviteit te overschrijden, kunnen en moeten deze aspecten bij het academisch onderwijs aan de orde komen; per slot van ––––––––––––––––––––––––
Het is in dit verband interessant erop te wijzen, dat Dan de ‘Zehn unhistorische Sätze’ van Scholem karakteriseert als een ‘raadselachtig’ geschrift (‘Historical Definition’, 17, n. 18).
22

9

rekening zijn het niet alleen de professoren, maar ook de studenten die mogelijk het gevaar lopen van ‘de dood in het studentschap’. Het is de taak van de leraar om in deze zin een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van de student; een vruchtbare opvoeding behelst meer dan alleen de overdracht van feitelijke kennis. Met andere woorden: wie de joodse mystiek bestudeert, dient in het spoor van Scholem de moed te verzamelen zich te begeven in het grensgebied tussen wetenschap en mystiek. Wie de ideeën en concepten van de joodse mystiek bestudeert zonder direct op de veronderstelde onzin ervan te wijzen, wie bereid is de mogelijkheid onder ogen te zien dat de middeleeuwse mystici, ondanks hun ongetwijfeld sterk verschillende taalgebruik, op hun eigen manier getracht hebben om essentiële waarheden over te brengen, is ook in staat te beoordelen of de joodse mystiek – en daarmee ook de moderne bestudering ervan – nog iets waardevols heeft de melden voor de hedendaagse mens. In dat opzicht heeft Idel gelijk met zijn pleidooi voor een uitwisseling van ideeën tussen geleerden en mystici. Het zou een goede zaak zijn als joodse mystiek aan meer Nederlandse universiteiten bestudeerd en onderwezen werd. Het onderwerp leent zich, niet als enige, uitstekend voor het onderzoeken van de hierboven beschreven paradox. Juist bij de joodse mystiek komt deze paradox in zijn volle hevigheid naar voren; anders dan de joodse filosofie, bijvoorbeeld, doet de mystiek een voortdurend beroep op niet-rationele eigenschappen. Om die reden is het onderwijs in joodse mystiek mogelijk een van de meest vruchtbare onderwerpen voor diegenen die zich ten doen stellen het grensgebied tussen wetenschap en mystiek te onderzoeken. Het is wellicht ironisch dat bij dit proces juist ideeën uit de joodse mystiek tot leidraad zouden kunnen dienen. Is het niet zo, dat het wezen van de mystiek betrekking heeft op het herstel van een gebroken harmonie, het zoeken naar een daadwerkelijke coincidentia oppositorum?

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful