You are on page 1of 45

ANATOMIA

TETELEK
LEVELEz1eozd TAGOZAT l. f6r6v zoe&zo8.tan6v
1.Az idegrendszer
fel6pit6se,
a neuronokfel6pit6se,
csoportoslt6sa.

2. A gerincvelo.

3. Az agyvel6r6l
Sltaliiban,
a nagyagyf6ltek6kanat6mi6ja,
a kdztiagy.,

4. Akdz6pagy.

5. Az ut6agy(ny0ltvel6,
hid,kisagy).

6. Az agy kamrdi,burkai,szerkezet6s mrik6d6sszerintitagozod6sa.

7. A leszAll6pSlyarendszerek.

8. A felszdlloprilyarendszerek.

9. A gerincvel6i
idegek.

10. Azagyidegek.

11.Avegetatividegrendszer.

12.Abels6elvSlasztdsf
mirigyek.

13.Al6toszerv
6s hall6szerv.

14.4 szivszerkezete.

15.A sziv beidegz6se,


ingervezet6
rendszere,
sajSterei6s burkai.

16.A v6rerekrdlSltal6ban,
kisv6rk6r,
nagyv6rkor.

17.A szervezetart6riSsrendszere.

18.A szervezetv6ndsrendszere.

19.A l6gzorendszer.

20. Az em6sztorendszer.

21. A kiv6laszt6rendszer.
DR.pRoKAr - ANATOMTA
ANDRAS ll. ElOnnASAlALApJAN

Az el6lenyekre6s csakis az 616szervezetrejellemz6,hogy a kUls6illetvea bels6 kornyezet


v6ltoz6saihozalkalmazkodik.Az alkalmazkod6sa kornyezetv6ltoz6saihoz,a szervekmUk6-
d6s6nekmegv6ltozds6valj6r, 6s a szab6lyozorendszereksegftseg6vel valosulmeg.

A szabilvozo rendszerek 2 nagyobbszervrendszer


tartozikide

1, ldegrendszer

2, Bels5 elvilaszt6sf (endokrin)mirigyek rendszere

A belsS elvdlasztds0 mirigyekkel tdrteno szabSlyozAs,vagy egyszerribbena hormondlis


szabAlyozAs ,az 6sibb szab{lyozdsilehetos6g,a tdrzsfejlod6sben
hamarmegjelenik.
Jellemz6,hogy lassabb,elh0zodobbhat6sriszabllyozdstbiztosit.
A kesobbmegjelenoidegrendszeri szabllyoz6sta gyors 6s viszonylagr6vid ideigtarto ha-
t6s jellemzi.
Az idegrendszeri szabdlyozds az idegrendszersegits6geveltortenik

6talakit6s- tovabbit6sa k6zpontokba- a


fdzisai:a kUls66s belso kornyezetbolingerfelvetel,
kozpontokbanfeldolgoz6s,v6laszreakciokidolgozAsa- v6laszreakciotov6bbit6saa c6lszer-
vekbe.(reflex,reflexiv)

AZ IDEGRENDSZER

Fel6pit6se: epft6egys6geaz idegszdvet.

Az idegszovet:idegsejtekbol(neuron)
6s speci6list6masztofunkciojriglia sejtbol6ll.

I DE G S E J TN, E U R ONa: z e mb e ri d e g re ndszer eben:


200- 300m illi6r d,

Meret: 5 - 100 pm (mikrometer)10-6m

Jellegzetess6qei:

- v6gdifferenciilt sejtek,(oszt6ddsra,szaporod6srak6ptelenek= csak csdkkena sz6muk).


daganatok,a gliasejtekvagy az idegsejtkepzo
az idegrendszeri
j6nnek letre.
sejtek burjAnzAsAval

- nyf lvinyokkal rendelkezosejtfeleseg

- ingeriilet6tvivSanyag szint6zis6rek6pes

- speci6lis sejtalkot6kat tartalmaz


li. ;11'tttl't,. .":3 tr,, t.1.'t.1'trt :lt-tt;i..ts!.:.t
t . l \ " . r i t : t t t " t 4 t 1; i ! . t . ! ( i t . , l t i l r t i i ; # , z - l r , r : , .k . i , 1 ; i 1,,,i ' r n 1 ,
i ; ' I ' ' ! v r . .: l ! , l r t , . i ' r i . l .
li, EittZ:t;it,:.t'ti:ltl. l;ti*Zt|l]iW l.; l..l : !,,,:lt)t,;;l"til.t.i,: tlltt z ,,",

A NEURONRESZEI: 3 fo r6szretagolhato:
-1, sejttest,
-2, nyllvAnyok,
-3, v6gel6gazodasok
vagyvegkeszUlekek

1, Seitest:

hat6rolja,(biologiaimembr6n)
kivulrotsejtmemb16n

rendszer,viz, vlzbenoldottszerves,
belsejeben:a sejtplazmavagycitoplazma(felfoly6kony
illetveszervetlenanyagokattartalmaz)

citoplazm6n beltrlhelyezkednek el a sejtalkotok.


Seitalkot6k:
-sejtmag
-sejtmagvacska
-mitokondrium (ATPszint6zis)
-Golgi-keszUlek
-durvafelszinuendoplazmatikus retikulum, az inge-
v.hdlozat( itt szintetizdrlodnak
anyagok, enzim feh6rj6k,membrAnokfelepites6ben r6sztvev6feh6rj6k,
rUlet6rtviv6
jellegzetesszemcsezetts6get mutat(NISSL-feleszemcsezettseg) Lenhoss6kMi-
h6lY
-specialiscsak az idegsejtben ta16lhato
fonalak,neurofilamentumok,
neurofibrillumok(a sejtalakjdnakmeghatdrozasa, a sejtalkotok
mozgat6sa,az in-
gerUlet6tvivoa nyagok sz6||itSsafeladattal)

az idegrendszerben
a neuronoksejttestea szi.irkeSllom6nyt
k6pezi !!

2, Nvulv6nvok: (2 tipus)

n rdvidebbnyulvanyok:dendrit (sok, rdvid (0,1-0,3mm)es el6gazodony0lv6ny,csak


sejthiirtyaboritjaes mindiga sejttestfele vezetikaz ingeruletet)

* hosszabbnyllvany:axon,tengelyfon6l
v. neurit,

a sejttestbol
ered,axondomb,
hossza1-3 mm-tolakdr 1,5 m hossz0s6g0is lehet.
jellegzeteshUvely,a veloshUvely v. mielinhUvelyveszi korUl,az axonokk6r6 a kozponti
idegrendszerben a gliasejtekkepezik.
FELADATA:szigetelniaz axont,felgyorsulaz ingerUletvezet6s a sejttestfelol halad a v6gel-
6gazoddsokfele. (kb. 400km/ora).A veloshUvelynem folyamatosanboritjaaz axont,bef(izo-
desek vannak rajta, itt csupaszaz axon,csak itt alakulhatki az akciospotencidlaz ingerUlet
a bef0z6desekkozdttugr6lvavezetodik.

Az axon az 6t kcirrilvev6vel5shiivellyel alkotja az idegrostot!


Az idegrostok az idegrendszerben a feh6r6llominyt k6pezik!!

Az idegrostokatosztdlyozni
szoktuk(elettan)vastagsSg6s vezet6sisebess6galapj6n.A,B,C
tipustiidegrostokat el. AzA rostokonbelUlq alfa ,B b6ta ,y gamma,6 deltaros-
kUldnithetUnk
tokat.

3.V6qel6sazod5sok,v6q
k6sziil6kek:

Az ingerUlettovdbblt6s6raszolg6lnak,m6sik idegsejtre,hardntcsikolt
izomrostra,simaizom
sejtre,mirigysejtre.
Az idegsejtekkozottikommunik6cio, az idegsejt-hardntcslkolt
izom,idegsejt-simaizom,
ideg-
sejt-mirigysejt
k6z6tt,az ingerUlet -on keresztUl
dtad6saa szinapszisok valosulmeg.

Rajz: szinapsziselottimembrdn -- szinaptikus


res (20-30nanom6ter)
--szinapszis
ut6nimemb16n(har6ntcsikolt,
simaizommemb16nja, mirigysejtmembr6nja)

Az ingeriilet Stvitel:kemiaiutontdrt6nik,nem elektromosform6banugrik6t, hanemkemiai


anyagokaz ingerUletdrtvivo anyagoksegitsegevelvalosulmeg. Az axon v6gel6gazod6saiban
kis holyagokbacsomagolvahelyezkednek el az ingerUlet6tvivo
anyagok.Az axonv6ghezve-
zet5d6akcios potencidlhatdsdraaz ingerUletdtvivo anyagok a szinaptikusr6sbe iirulnek.
Eljutnaka szinapszisut6nimembr5nhozehhez kapcsolodva,fokozzdkannak n6triumion 6t-
eresztok6pesseget , ami akciospotenci6lkialakul6s6hoz
vezeta szinapszisut6ni membr6n-
ban. Az ingeri.iletmindig csak egy ir6nyba vezet6dhet,a szinapszisel6tti membrinrol
a szinapszisutini membrin fel6.

elektromosjel ) kemiaianyag ) elektromos


jel

3
Neuronok osztSlvozSsa
:

A, nyulvdnyok szdma szerint:

eqynyflv6nvf neuronok:unipol6risneuronok,egyetlenny0lvdnnyalbirnak(kev6saz em-


pl: retin6ban)
beriszervezetben,

k6tnyulvdny0neuronok:bipol6risneuronok,a sejttestbol2axonnyflvdnyindul,
- pl . halloided
g u c6 b a n

6l (nemvalodi)eqynvflvdnylneuronok:pseudounipolaris
neuronok,a sejttestbol,
egy T
alakbanel6gazodony0lviinyindulki pl. csigolyak6ztid0c

s o k n y u l v 6 n vfn e u ro n o k: mu l ti poldr neur


is onok, neur onok99%-a ilyen.
Ldsdneuronraiz.

B, funkcio szerint:

6rzo neuronok,
mozgatoneuronok,
kdzbeiktatottvagy 6tkapcsoloneuronok.

Az idegszovetmdsiksejtfelesegea gliasejt
t6masztotipusrisejtfeleseg,
szerepea neuronoktapldl6sa,terkitdltofeladatill. a koz-
ponti idegrendszerben
a vel6shAvely kialakitasa.

Az ideqre n d sze r felepite se :

neuronokmilliardjainak
h6lozataalakitjaki

Anat6miai 6rtelemben 2 r6szreoszthatjuk:

- kozpontiideqrendszer:agyvelo,gerincvelo)
- kornv6kiideqrendszer:
12 par agyideg,31 par gerincveloi
ideg,d0cok.

4
Mfikcid6sszerinti feloszt6s.

- szomatikusir: a kUlvil6gbolszerziaz informaciot,a v6laszreakcioharSntcsikoltizom


6sszehIzod5sa.

- vegetativir: belso kornyezetbolszerziaz informAciota v6laszreakciovagy simaizom


lszivizomosszehuz6ddsa, vagy mirigysejtmukod6s6nekv6ltozdsa.

Az ideqrendszerfejlod6se:

csal6nozok: gytirtisfergek
diff0zidegrendszer gerincesek.csoidegrendszer,
:dircidegrendszer,
velocsobolfog kepzodni.

A 21 naposembrioban:gerinchfrfelettmegjelenika kUlsocsiralemezbol
(ektodermdbol)
ki-
alakul6velolemez) velobar1zda) velocsov6z6'rodik6s besUllyeda m6lybea gerinchur
fole.

A velocs6 farki reszebola gerincvel5.medullaspinalis


feji reszebolaz agyvel5encephalon fog kialakulni.

A k6zponti ideqrendszeranat6mi6ia

G ER T N C VE L(oME D U L L AS P |N A L IS)

A kozpontiidegrendszer r6sze,a velocsofarkiresz6bolfejlodik.


Ujjnyivastagsdg0,lefeleelv6konyodohengerdedszerv.
3-as retegbenkotoszovetiburkokveszikkorUl,koztefolyad6k.
Nyakszirtcsontn6lkezdodik6s az elso-m6sodik agyekcsigolyamagassdgdban
vegeter!
2 megvastagodds figyelhetomeg.nyakiszakaszon6s az 6gyekiszakaszon.

Makroszkoposanat6mia.szelv6nyezetts6get
mutat6s 2 oldaliszimmetri6t

az elUls6felszinen elUlsohosszantihasadek
a h6tulsofelszinen h6tulsohosszantibarAzda, 2 szimmetrikus f6lre osztja.
elol idegrostokkilepesefigyelhetomeg: el}lsd gydker,
h6tul idegrostokl6pnek be a gerincvelobe:hatulso gy1ker, a gyokerekgerincveloiidegge
olvadnakossze.

szelv6nv: 1-2 cm-nyigerincveloszakasz,amib6lI p\r gerincveloiidegalakulki


Gerincveloi

B nyakiszelv6ny
12 hetiv. mellkasiszelv6ny
5 agyekiszelv6ny
5 keresztcsontiszelv6ny
1 farokcsontiszelv6ny

Mikroszkopos anat6mia'.2 1llomAnytkeresUnk szUrke ill.feheriillom6nyt

szUrke:neuronoksejtteste feh6r:idegrostok
a gerincveloben belUlvan a szUrke6llomSny,a kUIsoresznekmegfeleloen a feh6r6llom6ny
a szUrkedllomdnyjellegzetespillangorajzolatotmutat,itt talalhatoa gerincvelobenl6vo neu-
ronok sejteste.

A gerincvelS sziirkedllom1nvdnak rdszei :


- hdtulsoszarv
- elUlsovagy mellsoszarv
- k6zpontiszUrkedllom6nyi r6sz,a kozponticsatornakorUl
- oldalsoszarv(csaka h6ti,6rgyekiszakaszon)

seitek:
- hAtulsoszarvban kapcsoloneuronok,interneuronok
- kozpontiszUrkeSllom6nybanszintenkapcsoloneuronok
- mellsoszarvban nagym6retumotoros,mozgat6neuronok
- oldalsoszarvban vegetativneuronok,hat6suk,szimpatikus

A qerincvel6 feh6rdllomdnv1nak r6szei:

kivlil helyezkedik
el, idegrostokbol
iill

4 nagyobbr6sztlehetelkUlonlteni:

- hdtulsokoteg,
- oldalsokoteg,
- elUlsovagy mellsokoteg
- feher dsszekotor6sz

a k6tegeketidegrostokhozzdkl6tre , a rostokpdrlydkba
rendezodnek.

- 6rzo rostokfelfelehaladnak)6rzo p6ly6k,felszdllopSlydk


- mozgat6rostoklefele ) mozgatopdlydk,lesz6llopitlyitk

h6tuls6 kciteq:csak felszAllo.erzopalyaktal6lhatok,

2 pAlyaa kdz6pvonalhozkozelebbeso Goll pdlya, az also testfelbSlizUletihelyzet6r-


z6st,izomfeszUl6serzest6s bonyolulttapintdsinformdci6itsziillitaz agyvel6fel6.
tdvolabba Burdach p6lyaa felsotestfelb6lu.a. infot.
A kozepvonaltol

oldalso kciteq:erzo pAlylk6s lefelehaladomozgatopalyakategyardnttal6lunk

felszSllo,6rzo pAlyAk'.
gerincvel6-kisagyip6lya gv. keresztUl a kisagyba
gerincvel6-lStotelepi p6lya (spinothalamicusp6lya)
a gerincvelonkeresztUla koztiagylStotelep6hez,
ho, f6jdalom,illetveelemitapint6s6rz6sinformdcioit
tovdrbbitja

lesz6llo,mozgatopalyak:(rajz)
piramis p6lya: keresztezettrostjai
vcirosmag-gerincvel6i p6lya (extrapiram
idalisprilya)
eli.ils5k<iteq:csak leszdllo,mozgatopalyakvannak

h6l6zatos teri.ilet- gerincvel6i p6lya


egy_ens u ly idegmagvak-gerincvelGi pAlya
tet5- gerincvelGi p6lya
olajka- gerincvel6i pAlya (ez a negy palyaaz extrapiramid5lis
rendszerbetartozik)
valamintitt haladnaka piramispdlyanem keresztezettrostjai

feh6r <isszektit5r6sz : a gerincveloszintjebenkeresztezodorostok


ebben a r6szben
haladnak6t a mdsikoldalra.(oldalvdltds=keresztezod6s)

Gerincvelo
funkcioia:

- fo kommunikdciosutvonala kdrnyekir6sz 6s az agyvelok6z6tt (fel


es lesz6llopd-
ly6konkeresztUl)
- helyigerincveloireflexekkialakitasa(biceps-, t6rd reflex,vegetativreflexek)

A kozpontiidegrendszer
mdsikr6szeaz agyvelo.

- kialakul5sa:
velocsofejireszebol,3 elsodlegesagyholyagk6pzodik,
elUlso-kozepso-hdtulso agyholyag
-
falvastagodds - velocsouregebesztkul,neholkit6gul(az
agyvelobelsejebenegymdssal
osszekdttet6sben l6vo uregrendszer,
az agykamrS[alakulni-t<
ti velocsoureg6nekmarad-
v6nyaibol. "

AGYRESZEK(az agyhotyagokbot)

h6tulsoaqyholvaq:
az utoagy kepzodikbelole

r6szei nyfltvel5 (medullaoblongata)


hi d (p o n s)
kisagy (cerebellum)

kozepsoaqyholvaq:

kciz6pagy(mesencephalon)

elUlsoaqyholyaq:
az el6agy kepzodikbelole,ami k6t reszbol6ll,a v6gagyes a koztiagy

. v6gagy:nagyagy(cerebrum)ketfeltekeje6s a tcirzsdricok
kciztiagy:
l6t6telep(thalamus),
ldtotelep
ilattiterulet(hypothalamus)
Aqvvelorol6rltal6ban
:

A koponydnbelUl,h6rmaskdt6szoveti
burok(agyhartyak
lsd.kes6bb)Sltalk6rUlv6ve
helyez-
kedikel
Emberbendtlagost6mege1350gramm
Az agyholyagokbolkepzodik
R6szei.lsd.agyholyagokn6l

Az egyes agyr6szekelhelyezked6se:;!bra

gerincvelofolytatdsdbana NYULTVEL6,e folotta ttiO ,.nyr;ltvel6


es hid mogott ket fel-
gombszertikepzodm6nya KISAGYaz utoagyf6l6tt: at<6ZtpnGY a kozepagyfeletta
KOZTIAGY(hypothalamus, thalamus)ezek felettNAGYAGYket feltekeje.

A gerinceselolenyektorzsfejlod6s6ben
az agyvelo.gerincvel6arAnyaz agyvel6jav6rano-
vekszik(encephalisatio)
az embern6la ,,legfejlettebb
gerinces"-n6l
a nagyagymennyisege
kUlOndsensz6mottevo.

Az agyvelor6szeitalulrolfelfelehaladvabeszeljUk
meg.

az ut6agyr6sze.
A gerincvelofolytatasdbanhelyezkedik
el, m6r a koponydban,fordltottcsonkak0p alaku
kepzodmeny,folottea hid van

Makroszkoposanatomia:

2 f elszin eIuI s5-hatuIso feIszin

Eltils5 felszin:a koz6pvonalmellettpiramisp6lyanyultvel5iszakasza


(mozgatop6lya,neuronjaiaz agyklregbenvannak,a rostok lefelehaladvaa ny0ltvelopira-
mis szerti kiemelked6s6benfutnak ez a piramispalyany0ltveloiszakasza.

Lejjebbl6thato
a piramisp6lya keresztez6d6sea piramisp6rlyarostjainakg0%-a itt keresztez6dikl(10o/oa
gerincveloben)
( keresztezod6s= jobb oldalrolj6vorostokbal oldalraa bal pediga jobb oldalra
oldalv6lt6s,
megy6t. Jobb oldaliagyv6rz6sbaloldalibenulSs!!

Oldaltl6thato

olajka mag: neuronoksejttesteszUrke6llom6nyi


resz,extrapiramidSlis
p6lyakiindul6sihelye
olajkagerincveloi
palya.

nyultvel6bSlkil6p6 agyidegek:Xll,Xl,X, lX, agyidegekrostjai


H6tulsofelszin:

2 rlszre oszthato

felso 2/3-anyilt resze a nyultvelonek,az also 1/3-anyultvelozart r6sze.

nyilt r6sz: a lV. agykamraUreg6nek


alapj6t,fenek6tk6pezi,6letfontoss6gri
kdzpontok
talalhatokitt.

zArtresz. a koz6pvonalhozk6zelebb:a karcsrikciteg v. Goll kciteg (felsz6llopdlya)


a kdz6pvonaltolt6volabb:az6k alaku kcitegv Burdach kciteg(felszSllop6lya)
belsejUkben: neuronok,a Goll-Burdach kdtegmagvai,ezekenfognakdtkapcsolodni a rostok,
a G-B magvakneuronjainak rostjaia G-B p6lyafolytat6sak6nt
a bels6 hurokpilyit alakitjrik
ki, s haladnakaz agykeregfele.

Mikroszk6posanat6mia:(szUrkees feherdllom6ny)

A, NYIJLTVELdI SZA RKEALLOMANY


(a szUrke6llomdny
mindiga neuronoksejttesteinek
felelmeg)

eqvs 6qes sz ii rkedIIom 6nv.' torzu lt p i Ilan96 alak0

socokban (foltokbanl elhelvezkedd sztirkedllomdnv:


olajka mag
Goll ill. Burdach magok, a G-B palyaezekena neuronokonkapcsol5t.
a nyultvelobolkilepo agyidegekheztartozoneuronoksejtteste,
mi n ta X l l , X l , X ,l X a g yidegmagva

FEHERALLOMANY(rostokkepezika rostokprilyakbarendezodnek)
B, NYIJLTVELOT

PALYAK:

-6thalad6p6lyik:
2febk felsz6llo(erzop6ly6k),pl. spinothalamicus
p.
lesz6llo(mozgatopalyak)pl.apiramispdlya

-v6gz5d6 pAlyik: pl.:a Goll ill.a Burdachp6lyaitt vegzodik

- kiindul6 pSlya(a nyriltvelobol)


pl. belsohurokp6lya,innenveszikezdet6t

speci6lish{lozat szUrke6s feher6llomdnykevered6saz agytorzsben jellegzeteshdl6zatos


szerkezetethoz letre ) agyti5rzsi h1lozatos 1llomdny (formati6 reticularis)

aqvtorzs:a nyfltvelo, hid 6s a kdz6pagykepezi.

Ny0ltvelofunkcioia:

vegetativmrik6d6sekkdzpontja'.llgzokozpont,
kering6sszabAlyozokozpont,
reflexesmrikdd6sekkialakitasa:ny6lkah6rtya
reflex: nyel6s,h6ny6s,koh6gesreflexe,
kommunik6ciosutvonal: fel-lesz6llop6ly6kon

I
A hatulsoagyholyagbol alakulki, az utoagyr6sze,a nyultvelo6s a koz6pagykozotttal6lhato
szelidgesztenye alaku,dsszekottetest teremtaz alacsonyabban 6s a magasabbanl6vo
idegrendszerirlszek kdzott gerincvelo-agyveloes kisagy-gerincveloes i tisagy-nagyagy
kdzott-,,hid"

Makroszk6posanat6mia:

alapi r6szt, hiti r6szt kUldnithetUnk


el. Az alapir6szelore,h6tihdtramutat.
A hati r6sz:a lV. agykamrafeneke,a rombusz6rokkialaklt6sdban vesz r6szta nyrltvelo nyilt
resz6velkdzosen.
hidbolh5traa kozepsokisagykarok (kocsdnyok) a hidhoza kisagyatr6gzitik.
Mikroszkoposanat6mia:

szUrke/feher
6llom6ny

sz{rke: nincsegyseg_es,
osszefUggo
szUrkedllom6nyiresz,gocokbanhelyezkedik el
a hldbanlevoszurke6llom6ny,
mintaz innenkilepoigyioeg6kmagvai:Vlil,Vll,Vl,Vagyideg
magva

a hid feh6r 5llom6nya:


rostokalakftjakki, ezek paly6katalkotnak,6thalad6,hidbanvegz6d(5
es a hidbolkiindulop6-
lyak

KrsAcY(CJREFE|=LU.U
Az utoagyr6sze,a hid 6s a ny0ltvelom6g6tthelyezkedikel.
A h6tulsokoponyagodorben a nagyagynyaksziilebenye alatt.
Az agy tdmeg6nek1ft-et kepezi

Makroszk6posanat6mia

2 felgombszertlf6ltek6b6l(hemisphaerium)
6s azazt osszekotof6regbolall.

a kisagyata kisagykarok
kapcsoljilk,a nyultvelohoz
)ats6 kisagykarv. kocs6ny
a hidhoz)kciz6ps6 kisagykarv. kocsdny
a kozepagyhoz) fels5 kisagykar fogja iogziteni
karokonkeresztUl,
idegrostok, p6lydklepnekbe/ki

A feltekeklebenyekbol
6llnak,a lebenyekfelszinenkiemelkedesek/bemelyedesek
kiemelked6s:tekerv6ny(gyrus) bemelyedes:barazda(sulcus)

sz1rmaz6stanilag,
3 r6sz kUl6nUlel
- leg6sibb resz
- 6si r6sz
- legfjabb resz , csak a foemlos6kbenfejlett,akaratlagos
mozg6sokfinom szab1lyoz1sa

10
Mikroszk6posanatomia

eqys6sesszUrkeSllom6ny:
a feltekekfelszlnein) kisagyk6reg

az ,,6letfAja"(a k6rgiszurke6llomiinyilletveaz alatlalevofeherSllom6ny


speci6lis,tujalevelre
eml6keztetSrajzolata,a f6reg metszet6n)
nagym6rettijellegzeteskisagyk6rgi neurona Purkinjesejt.

gocokbanelhelvezkedo szUrke6llom6ny:
a kisagybelsofeher dllom6nybantal6lhatokezek a kisagyi magvak
- fogasmag,
- d u g 6 a l a kf ma g
- g o l y o a l a ku ma g
- tet6mag

feher6llom6ny:rostok,a kisagybabelepo-kilepo
palyakalkotjrik
pl. belepo gerincvelo-
kisagyip6lya,a gv.- b6l.

Kisaqyfunkcioja:
- testtart6s,testhelyzetekkialakit6sa,izomtonusfels6bbszinttjszervez6se,a c6lvezlrelt
mozg6sokkialakitdsa.
a kisagy i5nmaga sohasem indit el mozg6sokat, nem kezdem6nyez mozg6st, csak a
m6r meg kezdett mozg 6sokat ko ntro IIalja ! !

Ezekvoltakaz utoagyhoztartozorlszek

A kozepsoagyholyagbol
alakultki

Makroszkoposanat6mia:

R6szei:
- agykocsinyok (p6rosujjnyivastag,a nagyagyfeltekeibenyomul,paly5khaladnakbenne)
- ikertesti lemez,
- fels5/als6 i kertestek (latas/hallas)
- agyvizvezet6k(kdzepagyicsatorna)

Mikroszk6posanat6mia(rovidnad169ra
hasonlita keresztmetszeti
kep)

egys6qessz1rke6llomany:kozepagyi
csatornakorUl,szfv alakban

eocokban,: agyideg magvak lll, lV, V.

nem agyidegmagvak:
feketevonal
vcircismag
az ikertestekbelsejeben,ikertesti magok

nagymennyisegtipigmentez6rIszines(melanin,lipofuscin)

11
feh6rdllomdnv:rostokattartalmaz,Athaladolvegz6dStkezdodopAlyitkform6j6ban

itt kezdodika vcircismag-gerincvel5ip6lya,tet5-gerincveldipilya


extrapiramidaIis pitlyithoz tartoznak

Kdz6paqvfunkcioia:

reflexmtik6des (r6gds,szemh6jzdr6sreflexe,a testtart6skialakltasdban


jatszikszerepet)
az innen kiindulo extrapiram
id6lispalyakonkeresztu
I mozg6sszervez6s
5sszek1tSszerep pitlytrkhaladnakbenne felile.

Az elUlsoagyholyagbol
fejlodoeloagykepzodmenyei

v6gagy: nagyagy (cerebrum) ket fertekejees a tcirzsdricok


kciztiagy:litotelep (thalamus), ldtotelepalattiterulet(hypothalamus)

E D D I G AZ I D E GR E N D S Z E R B EFNELFHLf HALADTUNKM OSTFENNTRoLLEFELE


VESSZUKAZ ELoAGY RE:SZEIT

vEcRcy:

NAGYA:GY
(9EREBRU|U)
2 feltekebol(hemisphaerium)
5ll, belsejeben
a feherdllomdnyban
a torzsdricok.
A nagyagy2 feltekei6-t,
a hosszanti hasad6k,v nyilir6nyubarazdavdlasztjael egym6stol,
ennek melyena ket felteketdsszekotok6rgestesttaldlhato.

Makroszk6posanat6mia:

A feltekeklegnagyobboszt6siegys6geia lebenyek,a lebenyekfelszln6n,kiemelked6sek:


tekerv6nyek(gyrus),illetvebemelyed6sek:
bar6zdik (sulcui; figyettretok
meg.
NAGYAGYFELSZINEI:

domborri,v. oldalsofelszin:
.-elol ahomloklebeny
. -m6gotteafalilebeny
. - oldalta halSnteklebeny
. - hdtula nyakszirtlebeny

koz6psov a ket feltekeeqvmdsferetekintofelszine nem v*ssxr_:k

ala p i f e l s z i n *m ksj l

12
n O o m U o rvU. o l Oa tsO

LE BE N Y E K( L OB U S )

- h o m l o k l e b e n y,
- falilebeny,
- hal6nt6klebeny,
- nyakszirtlebeny,

- h o m l o k l e b e n v:
agy elUlsopolusSnakmegfeleloen, hdtulsohatdrSta Rolandof6te bar1zda(kozpontibar6z-
da) kepezi
3 egym6ssalplrhuzamosanelhelyezkedotekervenyvizszintesen:felsS / ki5z6ps6/ also
homloklebenyi tekerudny
a ki5zpontibardzda elStti tekeru6ny:ennek,szUrke6llom6nydbanaz els6dlegesmozgato-
k6zpont,Brodmann 4-es mez6.ltt nagy meretupiramisalakusejtek,melyekaxonjailesz6ll-
nak az agyvelonkeresztUles kialakitjAka piramispalyat

- falilebenv:
homloklebenymOgott,ettol a kOzpontibarAzdav6lasztjael
egy felso6s alsofalilebenyr6szreoszthato,
kt5zpontibardzda mi5gi5ttitekeru6ny:elsodlegestest6rz6kozpont a Brodmann 3-as, 7-es,
2-es ter[i lefnek megfeleloen, a felsz6|lo erzopaly6k v6gzodesi helye.

- ha16nt6klebenv:
oldalta sylviusf. hasadekvalasztjael a homlok6s a falilebenytol
felsS/ kiiz6ps6/ also hal1nt6klebenyitekeru6ny (p6rhuzamosanfutnak egymds alalt,az
elsodlegeshall6kozpont,itt tal6lhatoa Brodmann 47,42-es teriiletnekfelmeg

- nv?kszirtlebenv: a h6tulsopolusnakmegfeleloen, egy fontosabbtekerveny,a sarkantyu


bardzda melletttal6lhatoaz elsodlegesldtokdzpont,Brodmann lZ-es mezd

Mikroszk6posanatomia:

A nagyagyfelszineta lebenyeknekmegfeleloen
egys6gesszUrkedllomSnyaz agyk6regborit-
ja, belsej6bena feher6llom6nyban , gocokbanelhelyezkedo
a torzsduicok szUrke6llomanyi
16szek.

szUrkedllom6nv'.
2 form1banhelyezked
ik el,

. - egys6gesszUrke6llom6ny:agyk6reg(cortex)kb. 1 cm vastag,6 r6tegbenhelyez-


kednekel a neuronok,jellegzetes
sejttlpusaia piramis alakf sejt, illetvea szem-
cses sejtek

. - a f6ltekekbelsejeben, a feh6r6llom6nyonbelUlgocokbanelhelyezkedo,
szUrke6l-
lom6nyir6szek:torzsdricok,
. torzsducok:
. - farkasmag(iv alakbanhajlitott)
. - lencsemag(ov6lisalaku)r6szei:belUlhalvdnyg6mb, kivUlkopeny r6sz,
. -Zaf
. - fftondulamag
jelentosegUk.extrapiramid6lisp6lyak kiindulohelyei

13
feh6r6llomiiny:rostok,melyekagypalyrikat
k6peznek.

. - ?ssZoGi6ci6sp6lyik, (a feltekenbelUlkul6nb6zopontokatkotnek6ssze,a mriko-


des komplexit6s6t
alakitjakki)

. - komisszu16lisvagy ereszt6kip6ly6k,(a ket feltekeszimmetrikus,


azonospontjait
kdtik 6ssze)pl. kergestest

. - vettiletivagy projekci6s p6ly6k (a hosszufelszdrlloilletvelesz6lloprilydkbol)


a g v-b o l j o n n eva
k g ya gv.fele haladnak

Reszletezve a hosszt felszilllo (,6rz6lp6lyarendszerek:

Goll-BurdachpSlva:
izomfeszUl6s6rz6s,izUletihelyzet1rz6s,
bonyolulttapintdrsinform6cioittov6bbitja

kiindulilsi hely: a b6r melyebbretegeben , azizmokban,izUletitokban,szalagokbanl6vo re-


ceptoroktestszerte.
A receptorokban az ingerhat6s6raakci6spotencidl(ingerUlet, elektromosjel) keletkezik,
amit GB piilya elso idegsejtjevezetel .
az els6 neuronok sejttestea csigolyakoztidricbantaldlhato,(iil egyny0lv6ny0sejt) egyik
nyulv6nyaa receptorbolhozzaaz ingerUletet a sejttestheza m6siknyulv6nyaa sejttestbol
kilepvea h6tuls6gy6k6renkeresztUl lep be a gerincveloh6tulsokotegebe.

az also testf6lterUlet6roljovorostoka h6tulsokotegbena koz6pvonalhozkdzelebbhelyez-


kednekel, kialakltvaa Goll pilyit

a felsotestfelterUlet6roljovo
rostoka h6tulsokotegbena koz6pvonaltol
tdvolabblesznek6s
a Burdach pily6t hozzAkl6tre

A h6tulsokdtegbena rostokmegszakitdsnelkUlhaladnaka ny[rltveloig.


a ny0ltvelobenaz ek alak0 kotegben,6s a karcsrikotegbenhelyezkednekel, es azrtttal6l
hatoGoll-Burdachmagvakonv6gz6dnek(szinapszis). Eddiglarlazelso neuron.
Az els6 neuronr6laz ingerUlet
a mdsodikneuronraadodik6t.

a m*sodik neuronok sejttestea nyultveloGB. magvaibantal6lhato,rostjaika bels6 hu-


rokpifySt fogjak kialakitani,a hurokpalyaterUlet6na rostok1tkeresztez6dnek
(oldaltvdlta-
nak)es a thalamus magvaibanvegz6dnek(szinapszis). A m6sodikneurona nyultvelotol a
thalamusigtart.

a harmadik neuronok sejttestea thalamusmagvaibanvan, rostjaia nagyagybelsejebena


feh6r6llomdnyban futnakaz agyklregbeahol vegzodnek(kcizpontibarAzdamiigotti teker-
v6nyben (falilebeny) els5dleges6rzSkozpontban,8r3,1,2mez6l itttdrtenikazin'form6-
cio feldolgozlsa.
A harmadikneurona thalamustol a keregigvezet.

14
Spinothalamicusp6lva:(gerincvelo- palya)
l6totelepi
Ho, f6jdalom6rzet
6s elemitapintdsinform6cioit
szallftja

kiindul*si hely: a receptoroka b6r felUletesretegeibentaldlhatokA receptorokb6laz inge-


rUletet,a pSlyaelso idegsejtjevezetel.

az els6 neuronok sejttestea csigolyakdztiducbantal6lhato,(al egyny0lv6ny0sejt) egyik


ny0lv6nyaa receptorbolhozzaaz ingerUletet a sejttestheza mdsikny0lvdnyaa sejttestbol
kilepvea h6tulsogyok6renkeresztullep be a gerincvelobees a hituls6 szary t<iv6benlevo
neuronokon v6gzodik(szinapszis).Eddigtarlaz elso neuron
Az els6 neuronrolaz ingerUlet
a mdsodikneuronraadodik6t.

a mdsodik neuronok sejttestea gerincvelobena h6tulsoszarvtdvebentaldrlhato,


rostjaia
feher dsszekdtor6szben1tkeresztez6dnek(oldaltv6ltanak)6s a mdsik otdali oldats6kij-
tegbenhaladnakfelfele,megszakit6snelkUla thalamusiges a thalamusmagvaibanvegzod-
nek (szinapszis).
A m6sodikneurona gerincveloh6tulsoszarvdtolfut a thalamusig.
A spinothalamicusp6lya a gerincvel6szintj6benkeresztez6dikl

a harmadik neuronok sejttestea thalamusmagvaibanvan, rostjaia nagyagybelsej6bena


feherdllomSnyban futnakaz agyklregbeahol vegzodnek(kcizpontibarAzdamcigcittiteker-
v6nyben (falilebeny) els6dleges |rz6kozpontban, Br 3,1,2mez5l itt tortenik azinformA-
ci6 feldolgozasa.
A harmadikneurona thalamust6l a keregigvezet.

a f6jdalom6rz6svetUl6sebonyolultabb,
legaldbb5 neuronkeresztUl
tov6bbitodik

R6szletezvea hosszri lesz5l16(mozgato)p6lyarendszerek:

Piramisp6lva:
Leszdllo,mozgatop6lya- akaratlagos
finommozg6sokkialakit6sa

Kiindul1si hely: a homloklebenykcizpontibar6zdael6tti tekerv6ny6ben(fd kiinduldsi


hely)elhelyezkedo elsodlegesmozgatokozpontbolBrodmann4-es mez6. ltt taldlhatokazok
a nagym6rettipiramisalak0idegsejtek(de nem ez,6rlhivjdkpiramisp6lyanak)amelyekrost-
jai kepezikezt a leszdllop6ly6t
az egyes izmok beidegz6s6hez bizonyos nagysdg0 6s elhelyezked6sfi k6rgi ter{ilet tar-
tozik ebben a tekeru6nyhen, min6l finomabb "fontosabb" az izom m(iki5d6se anndl na-
gyobb a teriilet.

Lefutds:
A piramisalak0 neuronokrostjaieloszdra feltekekfeherallomanydban a belsotokban (torzs-
d0cok kozott)haladnaklefelea gerincvelofele )k1zepagy, >hid , )nyaftvel1
A nyfltvelopiramisnevezet0resz6benfutnak(innena palyaelnevez6se), majd kiss6lejjebb
de m6g a ny0ltvelobena rostoknak90o/o-akeresztez6dik( oldaltviilt) A keresztezodottros-
tok bel6pve)a gerincvelSfeher 6llom6ny6baaz oldals6 kcitegbenfutnak lefele

15
a rostok10o/o-a nem keresztez5dik,oldalv6lt6s nelkUlhaladlefel6,a gerincvelobenezen
rostokaz eltils6 kcitegbenfutnak,majd mielotta mells6szarvbanlev6 sejtekenv6gzodne-
nek dtkeresztez6dnek a feher Osszekotoreszben.(keresztez6d6s a gerincvel5 szintj6n)

A ny0ltvelobenkeresztezodott
es a gerincveloszintjenkeresztezodott
rostokmindegyikea
gerincvel6mells6 szarv6banl6v6 mozgato idegsejtekenv6gz5dik (szinapszis)
V6geredmenyettekintvea p6lydnakmindenrostjakeresztez6dik, a bal feltekebolszilrmazo
rostoka jobb oldaliizmokmozg6s6thozzAkletre.( b.o agyverz6s)j.o.benul5s)
Eddig tart a piramispilya!

innena mozgatoinform6ciot
a beidegzettizmokhoza gerincveloi
idegektovdbbitjdk,ebben
haladnaka mozgatoneuronokrostjaia beidegzettizmokhoz.

Extrapiramidelis p6lydk:
kevesbeegysegesmint a piramisp6lya,
t6bb kiindul6sihelyes p6lyatartozikaz
idalispaly6kgyUjtofogalm6ba.
extrapiram

HatSsaittekintve:a durv6bb,nagyobbkiterjedesrl
mozg6sok,automatikus mozg6sokkialaki-
tAsaaz izomtonusaktu6liseloszl6s6nakszab6lyozasa, az ellent6tesmtik6desri(antagonista)
izmokt6nus6s mozg6siegyensrily6nak biztosit6sa,afalrajellemzotesttart6s,a mimika,
gesztikuldcio
kialakit6sa.

Kiindul6si helyek:

- a feltekekfeher6llom6nyban
levot<irzsdricok

- k6zepagy: vcircismag
tet6 ) teto-gerincveloi
p6lya

- az agytdrzs
h6lozatos6llom6ny )h6lozatos Sllom6ny-gerincveloi
prilya
- hid
-gerincvel6ip6lya
egyensf ly idegmagvak) egyensulyidegmagvak

- ny0ltvelo
olajkamag )' olajka-gerincvel6i
p6lya,

Lefutds:
a kUlonbozo
helyekr6l kiindulorostoka gerincvelo
felehaladnak,
dt is keresztez6dhetnek,
a
gerincveloben
az eli.ils5kotegben6s az oldals6kcitegben futnak.Es ugyan(gyminta pi-
ramisp6lya
rostjaiezekis a mells5szarvimozgat6idegsejteken v6gz6dnek.
innena mozgatoinform6ciot
a beidegzett izmokhoza gerincveloi
idegektovabbitjdk,
ebben
haladnaka mozgatoneuronokrostjaia beidegzett
izmokhoz.

Szint6naz elUlsoagyh6lyagbol
fejlodika koztiagyis

16
kciztiagy:l5t6telep(thalamus),l6totelepalattiterUlet(hypothalamus)

IHAIAMUS-r
a nagyagyfeltekekm6ly6n,belsej6ben2 toj6s alakil szUrkeszlnu r6sz,
szUrke6llomdnyir6sz de nem tartozika tdrzsducokhoz, mert a koztiagybolfejlodik
40 magcsoportkUl6nithetoel, a felsz6lloerz6p6lydkaz agyk6regfel6 haladvaitt 6tkapcso-
a szaglop6lya)
lodnak.(kivetel

kiilsS f6rdesfesf ) latopalya6tkapcsolod6si


helye
bels6 f6rdesfesf ) hallopalyaatkapcsolod6si
helye

rele6llom6s
, az 6rzoinform6ciok
modos[t6sa,
(azonosnagysdg0f6jdalomnem egyforma6rz6s2 emberen,a thalamusmodositja)

HYPOTHALAMUS

Durvamegkozelit6ssel a lll. agykamr6tkdrUlvevoterUlet,


2-6s feladat:
vegetativ ki5zpont.6hseg-jollakotts6g,
hrito-fritokozpont,szomj0s6gkdzpontitt

hormonokat elvdlaszto neuronjai (neurosecretiossejtjei)anagy 6s kissejtesmagokat


alkotjakamik a belsoelv6laszt6s0
mirigyekmrikodes6tszab5lyozzdk,lsd. k6s6bba belso
elv6laszt6s0mirigyekn6l

AZ AGWEL6 BURKAI
3-as burokrendszerveszi kdrUla kopony6nbelUl,k6toszovetihdrrty6kagyhdrty6k
kivUlrolbefelehaladva
. kem6ny agyhdrtya, vagy kem6nyagyburok(koponyacsontbelsofelszin6velosszeno)
. I6gy agyhdrtya: 2 retegbol6ll
- pokhdl6hdrtya
-l6gy agyburok (abarAzditkbais benyomul,k0zvetlenUl az agyfelszin6n,
erekettartalmaz)
a burkokk6zottterek ezekbenagyviztal6lhato,
feladat:rOgz[t6s,v6delem,nedvkering6s

Az agyvelobelsejebena velocso,agyholyagok
maradv6nyai:
Uregrendszer
>AGYKAMRAK

AGYKAMRAK

-lll agykamra 6s az ebbe nyilo -2 db oldalkamra (a ket feltekekbenhelyezkedikel)

- agyvizvezetek, v. ki5z6pagyi csatorna a koz6pagyonh0zodikv6gig,

- lV agykamra a nyfltvelo,hid h6tifelszin6n,rombusz6rokazalapja,a kisagyborul 16

agykam16k
Uregeiegymdssalkdzlekednek,
benne) agyviz

17
IDEGRENDSZER
KORNYErc

a gerincvelobolkilepo 31 pdr gerincvelSi ideg (neruus spinalis)


agyvel6bol 12 p6r agyideg

G ER I N C V E L 6ID
I E GE KK i A IA K U 1 6SA.

A gv. elUlsoszarvdbanmotorossejtektal6lhatokezek rostjaiaz elills6gy1kerenkeresztUl


hagyjik el a gerincvelot) mozgato rostok

a h6tulsogy6kdrenpedig 6rz5 rostok l6pnek be a gerincvelobe,neuronjaa csigolyakozti


d0 c b a n
az 6rzo6s mozgatorostoka gv.tolnem messzeegym6smell6fekszenek,egyesUlnek, 6s
a gerincveloi
ezzelkialakulnak idegek

6rz6 6s mozgat6 rostokat egyarint tartalmaznak,ez6rt kevert idegek!!!

) nyakiszakasz: 8 p6r gerincveloiideg


> hati,mellkasiszakasz: 12 pArgerincveloiideg
F6gyekiszakasz: 5 par gerincvel6iidegtaldrlhato
)keresztcsonti: 5 p6r gerincveloi
ideg
}farokcsontiszakasz: l pArgerincveloi
ideg

ide e g y i i b r ag v i tl e gkra i a ki rl *sa

a kialakultgerincveloiideg rovidlefutdsut6nkett66gazik,
egy gyeng6bbh6ts6 69ra
egy erosebbmellsS6gra (mindket69 mozgato, 6s 6rzo rostokatis tartalmaz)

a gv. idegek hdtso 6gainak mozgatorostjaia gerincoszlopmellettimely h6tizmokatfogjak


mozgat6an,motorosanbeidegezni,az erzSrostjaia felettelev6 b6rterUletet

az egymAsalattelhelyezkedogerincveloiidegekmellsS 6gai, fonatokat k6peznek:

Fnyaki fonat
F karfonat
a mellkasiszakaszonnincs fonat k6pz5d6s
)igy6ki fonat,
) keresztcsonti fonat

esaka motcr*sbeidege***zu[ts*g** ,ugyah*gy *hhen a j*gyz*tbenszerepell


A {onatokni*l

1. NYAKI FONAT

kialakitasabanaz els6 4 nyaki, gerincveloiideg mellso6gai vesznekr6szt

bor Sgak
izomdgak ) nyakizmokegy r6sz6nekmozgato,motorosbeidegz6se
legfontosabb6ga a rekeszideg(rekeszizombeidegzese.)

1B
2. KARFONAT

az 5.6.7.8.nyaki gerincveloiideg6s az l.mellkasi gv. idegmellso5gaiboljon l6tre:

vdllovi6qak:mozgatoanbeidegzika feli.iletesmellizmokegy r6sz6t,a felUleteshitizmok


egy r6sz6tilletvea villciv izmainak egy r6sz6t.

felsov6qtaqidqak:

- izom - b6rideg: mozgatoanidegzibe a felkar hajlito izmait

- koz6ps5 ideg: mozgatoanidegzibe az alkar hajlito izomcsoportj6t


(kivetel:singcsonticsuklohajl.,m6lyujjakathajlito
lV.,V.ujjhoz)

- singcsonti ideg: motorosana singcsonti csukl6 hajl.,m6ly ujjakathajlit6lV.,V.ujj

- ors6csonti ideg: mozgatoanidegzibe a fels5 v6gtagon az tisszes feszitS izmot

- h6nalj ideg: motorosana v6ll6vizmaikdzUlkettot.

3. BORDAKOZTT
IDEGEK

2-11. mellkasilh6tigerincveloi
idegeknelnincsfonatk6pzod6s,on6lloanmint bordakozti
idegekfutnak,mozgatoan(motorosan) beidegzik
- bordakoztiizmokat
- hasizmokat

+.AcyExr
roruar
12. mellkasi/hdti gerincveloiideg es 1-4.6gy6ki gerincveloiidegekmellso6gaibol
tobb idegalakulki belole,2 fontosabbideg

-combideg: mozgatoanbeidegzia comb feszit6 izmait


-elfedett ideg: mozgatorostok,a comb kiSzelit6izmail'roz

5. KERESZTCSONTI FONAT
5. agy6ki-gerincveloiideg 6s az 1-5. keresztcsontigerincveloiidegekmellso6gaibol
k6t r6szretagol6dik

szem6rem-v6gb6lfonat

til6fonat
tobb idegjon l6tre,fontosabb6gai
az Ulofonatbol

-iil5ideg: mozgatoanbeidegzia comb hajlit6 izmait


(combonh6tul,lefelehalad,terd6rkir6szn6lketfeleAgazik.

sipcsonti ideg: mozgatorostoka l6bsz6r hajlit6 izmaihoz

szirkapcsi ideg: mozgatobeidegz6sa libszir feszit6 izmaihoz6s


a szirkapcsi izmokhoz

19
AGYIDEGEK

Szint6na k6rny6kiidegrendszer
r6sze.

Az agyvelot12 p6r agyideghagyjael, az agyidegekidegrostokbol6llnaka rostokhoz tartozo


idegsejteksejttestjeiaz agytlrzsben,mint agyidegmagvakhelyezkednekel.

Az agytdrzsbenelhelyezkedoagyidegmagvak:

- Nvultvel6ben: Xll, Xl, X, lX

- Hidban: V l l l ,V l l ,V l , V

- Kozepaqyban: lll, lV, V

Az agyidegekfunkciojukat
tekintvelehetnek

motoros v. mozgat6 agvidegek: - M - kileporostokattartalmaz

6rz5 agvidegek: - E - belepo,befel6haladorostokattartalmaz

kevert agvidegek: mindkettot

I . S Z A G L O I D E G- :E -

nem valodiagyideg (agypalya)

a szagl6sinformdci6inak
tov6bbit6sa
receptorokaz orrUregben,
a szagl6mez6ben
ta16lhatok

ll. LATOIDEG(nervus opticus): - E -

nem valodiagyideg,a kdzpontiidegrendszer r6sze(agyp6lya)


kihelyezett

- f6ny altal kivaltott,akciospotenci6ltvezetia szemb6laz agyk6regbe.


A receptorokaz idegharty6ban (retina)helyezkednek el, innenbipol6risidegsejtek, majdegy
m6sikidegsejta ducsejtvisziaz akc.potencieh. A ducsejtekrostjaimint l6t6ideg hagyjdkel a
szemet,bel6pneka koponyabelsejebe6s az agyalapimirigymagassdg6ban a lStoidegrost-
jai keresztez6dnek(f6l keresztezodes) idaigtart a lAt6ideg.Azez utdn l6vo szakasztlatoktt-
tegnekhivj6k,a kotegbenhaladorostoka thalamusban (ktils6 t6rdestest) vegzodneked-
dig tart a ldtok0teg.A kdvetkezoszakasztami a thalamustolvezet alAt6mez6be(nyakszirt-
febeny 8117.)l6to kisug6rz6snakhivj6k.

20
: - M,V-
lll. KOZOSSZEMMOZGATOIDEG

(csak)mozgatorostokattartalmaz,6m azokonbelUlvegetativrostokis vannak,

a szomatikus mozgat6 rostok a szem mozgatoizmai(hardntcsikolt


izmok)kozUl:
- felsoegyenesszemizom,
- also egyenesszemizom,
- belsoegyenesszemizom,
- als6ferdeszemizom,
- szemhejemelo izom,mozgatobeidegzesetbiztositjiik

vegetativ mozgato rostok a szem belsejebenl6v6 (simaizmok)beidegzese


- pupillaszrikito
izom
- sugdrizom

lV. S O D O R I DE G: -M-

mozgatorostokattartalmaz
- felso ferde szemizommozgatobeidegz6se

IDEG(nervustrigeminus):- E, M, V-
V. HAROMOSZTATU

kevertideg,a mozgat6rostokonbelUlvegetatlvmozgat6rostokatis tartalmaz,


ez nema
hdromosztat0 idegmagv6bolsz1rmazik,hanema Vll. es lX.-esagyidegbol csatlakozik
hoz-
zA,(nincsenvegetativmagval)

h6romr6szre6gazik: - szemideg:-E-
(innenaz elnevez6s) - illcsonti idegv.(felso ideg):-E-
5llcsonti
- 6llkapcsiideg :- E, M,V-(kevert)
M: 169oizmok,
beidegz6se
V: ny6lmirigyek,
k6nnymirigyek,

-M-
Vl. TAVOLITOIDEG:

M: - kUlsoegyenesszemizom
beidegz6se

VI I .A R G I D E G:- E , M , V -

M :- arcizmok/mimika
izmok
V:- ny6lmirigyek,
konnymirigyek
az V. agyideghez
csatl.)

21
- Lv
vlll. r]ALL\,

K6t r6szekUldnithetoel

Eqvensfilvides:
.egyens0ly6rz6stov6bbitdrsa,receptorokaf6|kor6sivj6ratokban
H a l l 6 i d e q:
- hall6s
(receptorokabelsoftrlcsigajabal,.aCortif6leszervbental6lha-
a Br 41-eskozpontba
tok,innena lralloidlga r,iairteklebenyebe
az inform.
sz6llitja
-
lX. NYELV- GARATIDEG: ' E, M,V'
M: - garatizmok izom)
(har6ntcsikolt
V: - fUltomirigY(nYalmirigY)

(nervusvagus): - E' M' V'-


X. BOLYGOIDEG
fut)'
indulki, mell6s hasUregbe
(agyt6rzsbol
izmai)
(hardntcsikolt
M: - garat,g6ge,nyelocs6'
gyomor,be|ek(s.izmait,mirigyei)
ny"t.oc'o,
V: - sziv,tudo,169utak,

X I . J A R U L E K O S I D E-GM: -

M : - fe j b i cce n to 6 scsu kl y6sizom( m ozgat6beidegz6se)


-M -
Xll. NYELVALATTIIDEG:

M: -nyelvizmok

az akaratunktolfiigg5 mrlkdd6seket
A szomatikusidegrendszerdurvamegkdzelitessel v6zizom(har6ntcsikort izom)ossze-
sziirmazoingerre"a
a kurviragbor
i16nyitja, v6raszreakci6
h0z6d6sa.

A vegetatividegrendszeraz akar.atunktor nagyr6sztfi,iggeten mukodeseketszabalyoz-


amiksimaiz-
strukt0r6k
mindllon ioegr6ndszeri.
idegrends
za. Avegetativ zerheztartoznak,
a zsigerekben idegeznek
tai-6lhatok) be' s ezzela
mirigyet(ezekeftafaban
mot,szivizmot,
sOkornyezet
Oef 6llandos6g6tbiztositj6k'

-anat6miaiszempontb6l:kdzponti6sk6rnyekir6szevan'
ni r'"ta""[pjan,-
- 6|etta n5[ijl*:,:: :tr#hn'i:u:ri:9ff)

22
A VEGETATIVIR. K

UgyanOgymint a szomatikusir. k6zpontir6szeita vegetativhat6sriidegsejteketis az agyve-


l6ben6s a gerincveloben
tal6ljuk,csaka kdzpontiidegrendszer nem mindenterUlet6n.

AGWEL6:
vegetativneuronok:

hypotalamusban,a vegetatividegsejtekbolszab6lyozokdzpontok
-
(ehseg jollakottsiig,hrlto-futo,szomjus69)

agytiirzsben vegetativkdzpontokhelyezkednekel, pl.: nyfltvelo/hid


h6lozatos6llom6ny6ban:-kering6si,ermozgatokozpont
6s l6gz6sikozpont

nyf ltvel6, hid, kciz6pagy vegetatlvmrikodesriagyidegekmagvai


a lll ,Vll, lX, X,-es agyidegmagva

GERINCVEL6:

vegetativneuronok:

-hdti/mellkasi
6s felsodgyekiszakaszoldalsoszaru1ban(szimpatikus
hatSsti)

- keresztcsonti
gerincveloszUrke6llom6nya
(paraszimpatikus
hat6s0)

A VEGETATIVIR. KORNYEKI NESZCI:

dfic elStti rostS dfc 4 dfic utini rost,

a dfc el6tti rostok az agyvelobol,gerincveloboll6pnekki (agyidegekkel, gerincveloiide-


gekkel)6s haladnaka k6rny6kir6szenelhelyezked6 dricok valamelyik6hez, es itt 5tkapcso-
lodnak,a dricbantaldlhat6neuronok nyflv6nyai,mintdfc ut6ni rostok haladnaka beideg-
zett szerv s imaizm6hoz, mirigy6hez,szivizomhoz.

Ellent6tbena szomatikusidegrendszerrostjaivala vegetatividegrendszerrostjaia korny6ki


r6szenegyszer6s csakisegyszervalamelyikdricban6tkapcsolodnak!

DU C O K :

helyeilehetnek.
A d0c elottirostok6tkapcsolod6si

- gerincoszlopmelletti dric v. szimpatikus


hat6rkdteg:
a gerincoszlop
mindk6toldal6n, gyongysorszeruenelhelyezkedo
dricokldncolata
szimpatikushat5su rostokfolegitt kapcs.5t.

- gerincoszlopelStt elhelyezked5ducok (has-6s mellUregben)

- szervek kcizel6ben,kapuj6banelhelyezked6dricok

- szervekfalAbanelhelyezked6dricok: a paraszimpatikus
rostokfolegitt kapcs.6t
Elerrlu FELoszrAS
/ HATAsSZERTNTT:

23
- paraszimpatikusr5sszimpatikusidegrendszer,

mindenegyesszervkettosvegetativbeidegz6ssel
rendelkezik, 6s paraszimpati-
szimpatikus
kus rostokategyar6ntkap.

szimpatikushat6s: az energi6kfelszabaditdsa,
mozg6sit6sa
a feladata

- szivmuk6d6s fokozodik.
- pupillakitrigul
- h6rgokt6gulnak,
- em6sztorendszer mtikodesenek
blokkol6sa,

paraszim patikus hatis : az energi6k raktAr


oz6s6t,regener6ciotsegiti

- szfvmrikdd6s lassul,(pl.:edzetts6g,vagushatds)
- pupillaszrikUl
- a horg6kszrikUlnek,
- az em6sztorendszer mrikod6sefokozodik,

SZ I M P A T I KU S
ID E GR E N D S Z E R :
A szimpatikus ir k6zpontir6sz6ta gerincvelohati,felso6gyekiszakaszdbanaz oldalso
szarvbanelhelyezkedoidegsejtekk6pezik.Ezen idegsejtekrostjai(dricelottirostok)a hdti v.
mellkasigerincveloiidegekkel6s a fels6dgyekigerincveloi idegekkell6pnekki. Ezeka d0c
elottirostokk6zvetlenUl a gerincoszlop melletti dricban(szimpatikushatirkriteg), kapcso-
lodnak6t foleg90%.10%nem itt hanema gerincoszlop elottidfcban (hasUreg,
mellUreg)
kapcsolet. A d0c ut6ni rostokhaladnaka beidegzettszervekhez.

d0c elott rost rdvidebba dfc ut6ni rost hosszabblefutdsrj

PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER:
A kozpontiir.- b6l ket helyenl6pnekki paraszimpatikus
hat6rs0
rostok

2 ki6raml6sfigyelheto meg:

- feji r6szen:a lll,V,Vll, lX, X-es agyidegekkellepnekki, a d0c elottirostok,

- keresztcsonti r6szen: a keresztcsonti


gerincvel6iidegekkel

ezeka d0c elottirostoka szervek kapuj6ban,szervek fal6ban l6v6 dricokhoz haladnak6s


ott kapcsolodnak 6t.

dfc el6ttrost hosszabb,a duc ut6nirost rovidebblefut6s0

a feii ki6raml6saz agyidegekkel lll,Vll,lXa fejenelhelyezked6mirigyeketa szem simaizma-


it, erek simaizmaitidegzikbe paraszimpatikusan
X bolygoidega mellUregben a sziv,legzorendszerszerveineksimaizmait,mirigyeit
hasUregben: gyomor,mej,a b6lcsatorna felsoszakasz6nak
simaizmait, mirigyeit

gv. idegekkela b6lcsatornaalso szakasz6nak


a keresztcsontikiSraml6s a keresztcsonti
mirigyeitlatjael paraszimpatikus
es a h[gy- ivarszerveksimaizmait, rostokkal.

24
hormonv6ladekottermelnek*9 verbeUrUlnek4 eljutnaka szerveksejtjeihez
4 a
receptorokonmegkotodik,kifejtikhat6sukat

2 r1szrekUlonUlel

- perif6ri6n/kcirny6ki
r6szenelhelyezked6
belsoelv.mirigyek:
pajzsmirigy,mell6kpajzsmirigy,
hasny6lmirigy,
mell6kvese,nemimirigyek
- kozponti szab6lyoz6 r6sz: az agyalapimirigy
hypophysis6s a hypothalamus

KORNYEKIRESZMIRIffi

PAJZSMIRIGY: a pajzsporcelotti2 lebenybolello v6r6sesbarnaszfnti mirigyesszerv belse-


jeben mirigyfeszkek,
ebbentermelodiklraktArozodik a pajzsmirigytiroxin hormonja,a G sej-
tekbena calcitonin kepzodik
tiroxinserkentia sejtoxiddciosfolyamatait
calcitonina kalciumanyagcser6re hat.

MELLEKPAJZSMIRIGY:
a pajzsmirigykdt6szdvetestokjabanh6tul(4db kisebbrizs nagysdg0mirigy)
hormonjaa parathormona kalciumanyagcser6re hat.

HASNYALMIRIGY (PANCREAS):(kettoselvSlaszt6su
mirigyem6sztonedvet
6s hormontis
termel,(kutyanyelv
alak0)

Langerhans f6le szigetszery, a hormonttermelo r6sz


inzulin a v6rcukorszintet
cs6kkenti,B-sejtektermelik
glukagon a v6rcukorszintet emeli,o-sejtekben kepz6dik

MELLEKVESE: a vesefeletthelyezkedik
el, a vesefelsocs0csdtboritja,
k6reg-es velo6llom6ny

k6reqSllominv:kivUl,h6rmasr6tegz6d6s,
r6tegeknek
megfeleloen
h6romfajta
hormon,szterSnv6zashormonok

- mineralocortikoidok.so 6s viz h6ztartdsra


hatnak,
- gli,ikocorticoidok:sz6nhidr6tanyagcse16re
hatnak,
- androgenek:him nemijellegkialakit6sa,nemimrikOdes
hormonja.

v e l5 6 l l o m 6 n vbe
: lUl
- adrenalin,noradrenalin aminosavsz6rmaz6khormon

NE M IM I R I G YE K :
here 6s a petef6szek
ivarsejtek:petesejt,himivarsejtkepz6dikbennUk,6s hormontermelo
mirigykentis mtikodnek
- tesztoszteron her6ben
- <isztrog6n6s a progeszteron petef6szekben

25
A kornyeki(periferi6s)
belsoelv6lasztds0
mirigyekhormonszint6zis6t,
elv6laszt6sSta koz-
pontiszabAlyozo (kivetel
r6szekfelUgyelik. :mell6kpajzsmirigy,
mellekvese velo5llom6nya,
hasny5lmirigy,
ezekmrik6dese fUggetlena kOzponti
r6szektol,
a v6r Ca**szintje,glukoztar-
talma,stb" szabjameg mrikddesUket)

KOZPONTI
SZABALYOZO
RESZEK:
HYPOTHALAMUS
MtRtcY(HYPOPHYSIS)
AGYALAPT

AGYALAPT MtRtGY(HYPOPHYSTS)
A koponyaalapj6ncsontok6ltalvedettkornyezetben
(toroknyereg)
helyezkedi
el
bab/cseresznye
nagys6gri, -hozegy ny6lkapcsolja.
a felettelevohypothalamus

SzArmaz1stan
ilag2 r6szretagolhato:

elUls6lebeny:ADENOHYPOPHYSIS
mirigyh6m
eredetti
h6tulsolebeny:NEUROHYPOPHYSIS
idegszovet
sz6rmazek,
kUlsocsiralemezb6lfejl.

AZ AGYALAPI
MIRIGYHATULSO
LEBENYE:
NEUROHYPOPHYSIS

nincs saj6t hormontermekise- csakraklArozza,


6s a v6rbeUritia hypothalamusnagysej-
tes magvaiban ( l6toideg
keresztezodes
felettimag,lll. agykamra mellettimag)
termeloddtthormonokat.
Ezeka hormonok a hypothalamusb6l
a ny6lenkeresztUl futoidegrostok
ment6nv6ndorolnak
a h6tulsolebenybe.

Hormonok:

oxitocin : a simaizmok (terhesm6hsimaizomzata)


Osszehrizod6sa

ADH(antidiuretikus hormon)regielnevez6ssel vazopresszin


avizkiv6laszt6s ellenhat,a vlz visszaszlvod6s6t (fa-
serkentia vesecsatornarendszer6bol
kultativviz visszaszivds)

AZ AGYALAPI
MIRIGYELULS6LEBENYE:
ADENOHYPOPHYSIS

mirigyh6m
eredetti,szdvettani
fest6ssel
kUlonboz6sejttipusok
kUl6nithetok
el benne
ezektermelika kornyekibelsoelv6laszt6s[
mirigyekmfikod6s6t
szabdlyozo
serkent6
,,TROP"hormonokat.A belso elv6lasztds0
mirigyek,,karmestere".
Hormonok:

ACTH- (mellekvesek6reg
serkentohormon),
a mell6kvesek6reg
hormonszinteziset
fokozza.folega szenhidr6t
anyagcser6re
hatohormonokkepzod6set

TSH- (pajzsmirigyserkent6
hormon)thyroidea
stimu16lo
hormon
fokozzaa pajzsmirigyben
a tiroxintermelod6s6t

FSH- (tUszo
serkentohormon) follikulus
stimu16lo
hormon
mindketnembenmegtaldlhato, nokn6la petef6szekben
a tUszoerest,
6s az
6sztrog6n
szint6zist,
ferfiakn6la her6bena spermiumokkepzodeset
serkenti

26
LH - (sargatestserkentohormon)luteiniz6lohormon
a s6rgatestbena progeszteronszint6zistserkenti,f6rfiakn6lezta hormont
ICSH nak nevezik,a her6kbena tesztoszterontermel6srehat

Az eddig t6rgyalthormonok,a perif6ri6sbelsoelv. mirigyeketserkentett6k,saj6t hormon


szint6zisre.
A kdvetkezoelUls6lebenyhormonoknem bels6elv. mirigyekrehatnak

PROLAKTIN- reginev6n.LTH
a tejelvSlaszt6s
serkentoje

GH - ( noveked6sihormon)reginev6n(STH)
csont, izomfeherjeszint6zis6t
fokozvaa noveked6stserkenti

Az elUlsolebenyhormonjainak
elv6lasztdsdt
a hypothalamus
kis sejtesmagvaibankepzodo
RELEASING hormonokszab6ly ozzAklt.

HYPOTHALAMUS
Az agyvelokdztiagyr6sz6heztartozik,idegsejtek epitikfel. SpeciSlis
tulajdons6ga ezekneka
neuronoknak,hogy hormontkepesekszintetizdlni- neuroszekr6ci6-
A vegetatividegrendszeriszabAlyozAs mellettaz endokrinszabSlyozdsban is szerepetj6t-
szik
hipothalamusz szabalyozo h atasa:
a neuroszekr6ciossejtek, k6t magrendszertalakitanakki.

kis sejtesmaqok pl.( iv alakumag)kismeretrineuronokepitikfel, felszabadito


vagy
releasing hormonokat termelnek, a kis sejtesmagbolaz agyalapimirigynyelehel jutnak,
innenegy hajsz6lerhSlozat v6resz6llitlaaz agyalapimirigyelso lebeny6Oe,-ahol
hat6sukra
indulel az elUlsolebenyhormonjainak elvdlaszt6sa

nasvseitesmaqok pl ( ldtoidegkeresztezodes felettimag, lll. agykamramellettimag)


az oxitocin 6s az ADH hormonitt szintetiz6lodik
a hypothalamusbol a ny6lenkeresztUlfuto idegrostokment6nv6ndorolnakaz agyalapimirigy
h6tuls6lebeny6be.

Hypothalamus-agyalapimirigyelUlsolebenyekoztkozvetetta kapcsolat(kapilldris
ver)
Hypothalamus-agyalapi mirigyh6tso lebenyekdztklzvetlen kapcsolat(idegrostok)

27
ERZEKSZERVEK
-'d"g*rdr-"el szorososszefUgg6s,
- k6rnyezetb6linfofelv6tel,nagymennyis6gri
speciSlisingerfelvetel6reszolg6lorecepto-
rokattartalmaznak

Fajtai:

- latas6rzekszerve
- hallo6s egyensulyozoszerv
- iz1rzoszerv
- szagl6szerv
- tapintds 6rz6kszerve(b6r)

lAroszrnv
A kUlvilSgb6l
sz6rmaz6
informdciok2l3-a
a l6t6szerven
keresztUljut
be,
RESZEI:
- szemgolyo
- a szemj6rulekos
alkotor6szei
- latop6lya

SZEMGOLYO:
- a szemUregben,
zsirsz6vetbe
Agyazva helyezkedik
el,
- kb.24 mm 6tm6rojrigombszeriikbpzodm6ny
- kivUlrol
3 burokhat6rolja,
- a szembelsejeben
a szemfenytorokdzegeitalSlhatok

Burkok:
KivUlrol
befelehaladva

ki.ils6burok v. rostos burok:


a szemalakjiitbiztositja
r6szei.
o szaruh6rtya(cornea)(elUlso 115-e a kUlsoburoknak),
- ereketnem,de nagymennyisegri szabadidegvegzod6seket tartalmaz,
- teljesen6tldtszo,
- t6pl6l6s6t
a csarnokviz biztositja,
- az oxig6nta kornyezetlevegojebol veszifel
- az elsofenyt6rokozegetk6pezi.
o inhirtya (sclera)( hritulso415r6szea kUlsoburoknak)
feherszlnri,ezentapadnaka szemmozgat6 izmok

k6z6ps6burokv. eres burok:


eresburokv. erh6rtya, nincsosszenove
sema belsosema kUlsoburokkal
- hajsz6lerhllozatottartalmaz,
- pigmentmelaninbarn6sfeketeszinrj,
- feladat:t6pldljaaz ideghartySt

28
r6szei:3 r6sz,elOlrolhdtrahaladva
-szivirvinyh6rtya( irisz)
szinesgyrirfiszerr-i
lemezkozep6nnyildrssal,
sokpigmentsot6t,kevesebb, akkork6k,ha nemtartalmaz pigmentet,
pirosszintilesza
szem.A kozepenlevonyil6s,a pupilla, a szembejutofenymennyis6get szabdlyozza, sok
feny-pupillaOsszesztikUl,kev6sfeny-pupillakitagul.T6gass6gat
a pupillaszrikiio
es pu-
pillat6gito
izmokszabalyozz6k (simaizom,vegetativbeidegzes).
-sug6rtest
az iriszkUlsosz6l6n6l,korkorosmegvastagodds
kett6sfeladat.
-bennelevosimaizom, a sug6rizom,a szemlencsedomborris6g6t
szabAlyozza,a lencsefU
ggesztorostokonkeresztU
I
- csarnokviztermel6se(az erhalozatban
l6voverb6lsztir6dikki)
-val6di6rhSrtyakb.az fnh6rty6nak megfeleloen
az ideghdrtyat
t6plaljaa bennelevokapilllrishAlozat
v6re
bels6burok,ideqhirtvav. retina:

a k6zpontiidegrendszer kihelyezett
r6sze,a retin6tidegsejtekhAlozata
epitifel
itt helyezkednek
el a f6ny6rz6kel6
receptorok
- csapok:5millio- szinek6rzekel6se
- pdlcikdk:150millio- fenyl6t6s,

A retindbanl6voreceptorokb6l
az ingerUleta bipolSrisidegsejtekre
kerUl, tovdbbadj6k,a d0c
sejteknek6s a ducsejtek
axonjaimintl6toideg(ll. agyideg)
hagyjakel a szemeta vakfoltnal,
az infoaz agyklregbenyakszirtlebeny
Br-17-es(ldt6kozpont)

A retina2 nevezetespontja:
- vakfolt:itt nincsenek
receptorok,
itt lep ki a ldtoideg
- sirgafolt az 6lesldt6s
helye,nagymennyisegri csapreceptor
szembelsej6ben:

A szemf6nvtcir6kcizeqei:

1. szaruh6rty6ntdrikmegel6szdra f6ny,kUls6burokr6sze

2. csarnokviz,(sug6rtest
termeli)elUlso,
h6tulsoszemcsarnok

3. szemlencse2x domborflencse,
lencsetok veszikorul, ehhezkapcsol6dnaka lencsefuggesztorostok
a fUggeszto rostokmSsikv6gea sug6rtesthez kapcsol6dik,
ha a sugdrtest
(sug6rizom)osz-
szeh0zodik, lencsefUggesztorostokelernyednek -
a lencsedombor0lesz, kozelrenezesre
allitodik
be,ha sug6rizom elernyed,a rostokmegfeszUlneklencselaposabb lesz,t6volran6-
z6s.

29
4. i.ivegtest gomb alakf 99o/o
viz 6s kis mennyis6grirostosszervesanyagottartalmaz,
szerepe:a szem burkaitbelUlrolmegt6masztva egym6shoztapasztja

A SZEM.IANUIETOS ALKOTORESZEI:

A: - szemmozgat6izmok:
(har6ntcsikoltizmok)6 db, azinhArty6ntapadnak

4 db egyenesszemizom2 db ferde

eqyenesszemizmok:
felso egyenes
alsoegyenes
bels6,kUlsoegyenesszemizmok.

ferde szemizmok
felsoferde,also ferde szemizmok

lll, lV, Vl agyidegidegzibe.

B: - a szem v6d5 k6szi.il6kei:

B/ 1- szemh6jak:
a szem elott kagyloszerriborredok,felso , also szemhej,szemr6s
feladata:konnyeloszlat6sa, idegentestbejut6sdnak megakad6lyoz1sa.

Bl 2- kot6hirtya
a szemh6jakbelsofelszinetill. a szemgolyotkivUlrolazinhlrtydnak megfele-
loen boritoerekettartalmazohdrtya. a szaruh6rtydtnem fedi !
v6dekez6sbenvan szerepe

C: - kiinnvk6szril6k:
a konnymirigyek a szemUregoldalsor6sz6n,a konnyettermelik.
a szemh6jakmozg6s6valeloszlika szemelUlsofelszin6n,antibakteriSlis
anyagokattartal-
maz
k6nny-orrvezet6ken keresztUlaz orrUregbe

t6gabb6rtelembena l6t6szewheztartozik
a l6topAlyais. l6sdagyidegek(ll. agyideg)

HALLASES EGYENSULYoznS . FUL


EnzEKSzERVE

3 szakaszra tagoljuk,
- kUlsofUl:
- kozepfUl
- belsofUl

30
KULSO FUL r6szei:

- frilkagyl6:
a kUlsohallojdratkdrUltaldlhato
elasztikusporcosvAzzalrendelkezo,
b6r boritottaaszimmet-
rikusk6plet,a hanghull6mok befeleterel6se

- kiils6 hall6j6rat:
2,5 cm hossztiS alakbangorbUltceruzavastags6gricsatorna,kUlsor6sze porcos,belso re-
sze csontosfal0 amit b6r borit
a kUls6hallojiiratbelsoveg6t a dobhiirtyazArjale.

- dobh6rtya
1 cm 6tm6rojtigramofontolcs6rreeml6kezleto,vekonykotoszovetihdrtya,
belsofelszinehezkapcsolodik a kalap6cs
a levegorezg6seittov6bbitjaa k6zepfUlfele

rdzEprUl.x6zEps6rul reszei:
- dobtireg:
lapitottt6glatestalakricsontUrega haldntekcsont m6ly6n, 6 fal hatdrolja,belsejetny6lkahdr-
tya boritja.
dobUregkUlsofalandobhArtya, bels6fal6novSlisablak6s a kerekablaka belsofUlbevezet
6t, az elUls6falbolindulki a fUlkUrt

- hall6csontocskik:
a dobUregben,hdromdb., mm-esnagys6gricsont

kivUlrolbefelehaladva)kalapics ) i.ill5) kengyel


egym6shozizUletekkelkapcsolodnak, feladatuka dobhdrtyarezg6seinektovdbbitiisa6s fel-
erosit6se.
A dobh6rtyabelsofelszineheza kalapAcskapcsolodikehhez az ulloaz ull6h6za kengyel,a
kengyeltalpaaz ovSlisablakhoztovabbitjaa dobhdrrtya
rezg6seit,itt tevodikat a belsofUl
folyadekter6rea rezg6s

- fi,ilkiirt v. Eustach f. ktirt:


a dobUregelUls6fal6bolkiindulovezet6kami a dobUregetkoti osszeaz garatorrgarati16-
sz6vel.A dobUregszelloz6setbiztositja.

csontUregrendszer ez a csontosbelsofUl,a csontosUregenbelUla hartydsbelsofUltalSlha-


to. 42. r6sz kozottfolyadektaldlhato,a harty5sbelsofUl6nbelUlis folyadekvan

- csontos bels5 fiil r6szei: (csontcsatorn6k,


Uregek)

- el6csarnok (kortealakriUregkdzepen)
- csontos f6lkcircisivjiratok az elocsarnokbolh6trakiindulo3db felkorosjdrat
- csontos csiga elocsarnokbol elore, csigavAzraeml6keztet

31
- h6rty6s bels6 fiil r6szei: (v6konyh6rtyabol6ll)

- zsikocska, tdml6cske az elocsarnokban


- h5rty6s f6lktiriis ivjAratok a csontosfelk6rdsivj6ratokban
- csigavezet6ka csontoscsigdban

a hdrty6sbelsofUl r6szeibental5lhatoka hall6s6s az egyensuly6rz6sreceptorai

:
egyens0lvoz6sreceptorai
a dinamikusegyens0lyoz6s receptoraia hartydsf6lkor6siv j6ratokonbelUl
a statikusegyens0lyozdsreceptoraia zs6kocska6s tomlocskefal megvastagod6s6ban
ta16ljuk

a Corti-f6leszervbenvannak
hall6sreceptorai:a csigavezet6kben

hanghull6mok )dobh6rtya rezg6se)hallocsontocskdk atadjaka bels6fUlfolyadekter6nek


csigavezetekben tovaterjedofolyadekhull6m,a Corti-f6le szervbena receptoroka fedole-
meznekUtodnek(akciospotencidl)
a magashangoka csigaalapir6sz6na melyhangoka csigacs0cs6n,
A Vlll. agyidegtov6bbitjaa receptorokbankialakultakci6spotenciSltaz agyk6regfele

RENDSZER
KERINGESI
A sejtekt6panyagokkal (glukoz,
aminosavak, stb.02)valoell5t6s6t6s a bomlSsterm6kek el-
a kering6sirendszerbiztositja
szallit6s6t
z6rtrendszer,amibenegyspeci6lis a v6r kering,szdllftvaa tdpanya-
folyekonykdt6szovet,
gokat6s a boml6sterm6keket

2 t6,:zteosztjuk:
SZIV
Enneruoszen
sziv(coR)
a k6ttud6kozdtta g6torUregben
A mellUregben helyezkedik veszikdrttl.
el, a szivburok
Kb.3009tdmegriUreges,izmosfal0szerv

r6szei:
alapiresz:felUlvansz6lesebb,
nagyerek ki es belepesefigyelheto
meg
a szivbelsej6ben
az alapnakmegfelel6en a pitvarok(atrium)

a szivbelsejeben
r1sz,a csfcs terUlet6n
cs0csi r6sz:az als6kripszerri
a kamrik(ventriculus)

barAzdaa koszor06r
egy korbefuto
a 2 r6sztegymdstolkivUlrol barAzd6ja vSlasz\ael,a ba-
rlzd1nakmegfeleloen a szivbelsej6benegy rostosgyrirrlk6pezia hatdrtamitok6letesen
szepardljaa pitvarokat
a kamr6kt6l.

A szfvbelsejebenegyfUggoleges jobbszivf6lre6s bal szivf6lreosztja.


sdv6nya szivsov6ny
6ramlik
keresztUl
A ketszivf6lk6zotta v6r az erekenkeresztUl(v6rk6rdk6n)

32
-kUls6r6tega pericardium
v6kony kotoszdvetih6rtya,a szivburokzsigerilemeze

-koz6psoretega miocardium az izom r6teg


a szivfalfo r6tege,el6gazodoszivizomsejtekbol6ll, har6ntcsikolatot
mutat
akaratunktol fUggetlenUl
mrikodik,nagyerokifejtesrek6pes
pitvarokbanv6konyabb2 retegr-i,
a kamr6kbanvastagabb3-as r6tezodesri.
legvastagabba bal kamra izomzala

-belsor6teg,szivbelhdrtya
endocardium
v6kony hartyaaz erek belso r6teg6hezhasonlo
v6ralvad6sta szivfalonmegakad1lyozza, a billentyfikaz endocardium
kettozeteibolalakulnakki.

szivuReoer:
pitvarok(atrium)6s kamr6k(ventriculus)
a sziv belsejeben
pitvarokfenn,kamr6klenn

iobb pitvar:
- jobb fUlcse,f6sriizmok
kockaalak0,egy vak tasak,kiboltosul6s
v6konyfal, kettosizomr6teg

3 nagy er besz6jadz1sa(vendsv6rt sz6llitanaka szivbe,a nagyv6rkdrvege)


fels5 [ires vissz6r (venacava superior)
als6 tires vissz6r (v6nacava inferior)
sziv saj6t f6visszere

alattaa jobb kamra,j. pitvar6s j. kamrakozotta jobb v6n6s sz1jadekv. j.pitvar-kamrai


szajadektaldlhato

io b b k a m r a :
jobb ven6sszdjadek,ebben:
szivbillentyri,
a h6romhegyfivitorl6sbillentyfi

fala vastagabb,keresztmetszete felholdalak0


szemolcsizmok az [nhuroktapad6sihelye
egy vero6rl6p ki innena ti.id5ver56r,kisv6rk6rezzelaz 6rrelkezdodik
tUdovero6r v6n6svert sz6llit!!

bal pitvar:
kockaalakf Ureg,h6romszdgletti vak tasak- bal fUlcse
v6konyfal
4 db er vezetbele,
ti,id6gyfijtSereka kisv6rkorv6ge, art6ri6svert sz6lllt
a bal pitvar6s a bal kamrakdzt a bal v6n6s szSjadekv. bal pitvar-kamraisz6jadek
bal pitvaralatt

33
bal kamra:
bal v6nds szdjad6k:2 hegyfi vitorlisbillentyfi

itt a legvastagabba szivfal,a bal kamranagyellen6lldssal


szembenl6ki ki a v6rt,
keresztmetszetben kdr alakf

egy vero6rlep ki innena f6ver56r v. aorta ezzelaz 6rrelkezdodika nagyv6rk6r

SZIVBILLENTYUK:
a v6r 5raml5s6tegyir6ny0vd
teszik2 tipus

1, a v6n6ssz6iad6kokban:
vitorl6sbillentyfik

jobb: 3 hegyrivitorl6sbillentyti
bal: 2 hegyrivitorl6sbillentyfi

a pitvarb6la kamriba engedi 6t a vert !!

fel6pites:kotoszdvetesgyrlru(a v6nds sz6jad6koknakmegfeleloen)


-biIlentyfivitorla (gyr1rulbe
illeszked
ik)
-inhf rok a vitorlaszabadsz6l6rolkiindulov6konyfonalak,tapadnak
a kamr6kbelsejebena -szemcilcsizmokon.

2, a szivb6lkiindul6veroerek(aorta,tUdoveroer)kezdetir6szen:
zsebes vagy f6lhold alakf billentyfik

zsebesbillentyrik
a kamrSb6la nagyerekfel6 engedikdramlania v6rt

SZIVINGERKEPZ6
ES vEzET1 RENDSZERE

saj6tingerkepzo
6s vezetorendszerrel
blr, beidegzeset6l
megfosztott
szlv is mrik6dik

16szei:
sinuscsomo:elsodleges ingerkepz6s ,ajobbpitvarfal6bana felsoUresvissz6r
beszAjadzasa
naI ta16|hato,speci6|is szivizomsejtekb6ld||

pitvar-kamraicsom6,a jobbpitvar-kamrahat6r6n, a m6sodlagos ingerk6pz6s


helyeidea
pitvarizomzatavezetiaz ingerUletet,
innenaz ingerUlet
a kamr6kterUlet6revezetodik61,az 6tvezet6st
a

His-kcitegbiztositjaa pitvarokb6l
a kamr6kfel6,kamrdkkoz6ttisov6nyenketteSgazik

jobb Tawara -szArra6s bal Tawara-szArraezeka kamrdkterUlet6n


felrostozodnak,
v6g-
kialakitvaPurkinje- f6le v6gel6gaz6d6sok
elfigazoddtsokat

el6bba pitvarok
6sszeh0zod6s, , azutAna kamr6k

szivbeideqz6se:
a vegetatividegrendszer
befoly6solja,
a sajdtingerk6pz6st,
vezet6st

34
szimpatikus6s paraszimpatikus
rostokategyardntkap
gyorsitjaa paraszimpatikus,
szimpatikus csdkkenti
a szlvfrekvenci6t
a paraszimpatikus
a n.vagusszdllftja rostokat

szivburkai:2 retegbol 6ll:fali6s zsigerilemez


zsigerilemeza szivkUls6felszin6re simulepicardium
a falilemez6s zsigerilemezkozthajsz6lnyi r6s,Uregbennecseppnyi
folyadek

vEnron6x:
a szivjobb es balfelea verkdrok6ltalkerUlkapcsolatba

KISES NAGWERKOR
a kiinduldsi helyea pitvar
helya kamravegzodesi

a jobb kamr6b6lindulki, bal pitvarbanv6gz5dik


kisv6rkcir
jobbkamr6boltUdovero6r ,halada tUdofel6,vero6rde COz-bandfs vertsz6llit,egyreki-
sebb5tm6rojtierekre6gazodiksz6t-hajszdlerek korUl-g6zcserea COz le-
az alveolusok
ad6saOzfelvetel-a tUdobol a balpitvarba
a tUd6gyrijtoer
jobbkamra-tUdo-bal pitvar

naqvverkcira bal kamr6b6lindulki, 6s a jobb pitvarbanv6gz6dik


a bal kamr6bola fover66raz aorlal6p ki, az aorllbolegyrekisebbes kisebbdtm6rojtierek
alakulnakki testszerte,
ezekb6lhajszAlerek jonnekl6trea szervekszoveteiben,itt lezajlika
t6panyag-bomlSsterm6k cser6je, majdegyrenagyobb6tmerdjri gyrijtoerek
szed6dnek ossze
amika v6n6sv6rta jobbpitvarba sz6llitj6kvissza(fels6,
alsoUregesvissz6r,szivsaj6tvisz-
szere)
Balkamra-test-jobb pitvar

ERBENDS-Z"FR:a kering6sirendszerm6sikeleme,z6rt cs5hAlozatamibena v6riram-


l6st a sziv mfikod6sehozzal6tre.A nagy6s kisv6rkcirben
a kcivetkez66rtipusokatkii-
lcinbciztetjiik
meg.

ver66r (arteria)
hajsz6l6r(capillaris)
v. syiijt56r (vena)
",:".:r
ARTERIAK
a szivtoltdvolodva sz6llftanakoxigen6s t6panyagdrisvert
faluk3-asr6tegzodesri
belsor6teg:speciSlis laphdm, v6ralvaddst gdtol
kdzepsor6teg:fokentsimaizmot tartalmazoizomr6teg
kUlsor6teg:kdtoszovetes r6teg,

koralakukeresztmetszet,pulz6ci6, pulzus
lUktetes-
a szivt6lt6volodva6tm6rocsdkken,vegUlhajsz6lerekk6
dgaznak

35
EAflTLARISOK
hajsz6lerek,legkisebb
6tmerojri
6rszakasz,
v6kony
6rfal
a kering6sirendszerfeladataa tdpanyagok
lead6s6s a szovetiboml6sterm6kek
felvetele
ezena szakaszon t6rtenik

VENAK
gytijt6erek,
ovdliskeresztmetszet,
3-asr6tegzod6sfifal,a kdz6psoretegfokentelasztikus
rostokattartalmaz,
t6gul6kony6rszakasz, a szlvfel6vezetika v6rt

NAGWERKOREREI

aorta-valkezdodik(pasztorbot
bal kamr6b6la fovero6rrel formaj0erszakasz)
a nagyv6rkdrdsszesveroere,a fovero6rbolszArmazik

az aortaszakaszai:

felszSl16 aorta
aorta iv
leszill6 aorta k6t r6szretagolodik
mellkasiaorta(a mellUregi
resz)
hasi aorta(a rekeszizom
alatt,a hasUregben)

felsz6l16aort6bolereda jobb es bal koszorfer coronaria


a szivsajdtv6rell6tds6ra,

aorta ivb6l t6bber szArmazik:a fej nyakterUletetell6toveroerekinnenszilrmaznak


a felsov6gtaghoz halad6arteridk
-kulcscsontalattiver6erfolytat6sdban
a
- h6naljver66rfolytat6sa
a
- kariver66rel5gazodik:
-ors6csonti6s singcsontiver66rre

mellkasiaorta

hasi aorta
p6roszsigeridgak,a p6roshasUregi szervekhez
veroerek
p6ratlanzsigeriSgaka p6ratlanszervekhez
ver6erek

a hasiaortaa kismedenc6benkette6gazik
egyjobb 6s baloldalikcizcis
csip5ver66rre

a kdz6scsipoveroerek
bels66s ki.ils5csip6ver66rreAgaznak

kUlsoa combterUlet6re
lepes a combver56rben folytatodik,
a combvero6r 6grav6lik eli.ils6-h6tuls6sipcsontiver6er6s sz5rkapcsi
a terdhajlatnAl3
ver6er

Ezekaz aort6bolsz1rmaz6veroerekegyrekisebb6tmerojrierekreAgaznaksz6t,majd ezek-


b6l hajsz6lerek
k6pz6dnek.
A hajsz6lerek
v6ndkbaszed6dnek egyrenagyobb6tmerojtive-

36
ndkatkialakitva.A szivbe (jobbpitvar)a ven6sv6rt h6romnagy v6na szdtllitja

fels6 lires visszer (vena cava superior) a fej nyak,felsov6gtagokterUlet6rol


als6 tires vissz6r (vena cava inferior) az also v6gtagok6s hasUregszerveibol
sziv sajit visszere a szlvb6l

LEGZORENDSZER

mrikdd6s6hez
az emberiszervezetaerobszervezet, oxig6nrevan szUks6ge.Az oxig6nfel-
v6tel6t6s a 169nemri a Cozleaddsa
boml6sterm6k a l6gzorendszer valosul
segits6g6vel
meg.

r6szei:
L6qz6rendszer
- 1, fels6 169utak
- 2, als6 l6gutak
- 3, ti.id6k

1. FELS6LEGUTAK:

ORR:
2 r6szevan'.az arcsikjaelotta kills5 orr, m6gotteaz orriireg,
-kiils6 orr : porcos,csontosvAz amitborborit,
orrcs0cs,
r6szei:orrhdt,orrnyereg, orrnyildsok
orrsz6rnyak,

-orrtireg:csontUreg, fel6csontoshat6r,felettekoponyaUrege
alattaa szdjUreg

h6tula garatbanyilik
az orrUregben eldlrolhdtrahaladoorrs6v6ny osztjakett6
nyalkahdrtya oldalsofal6n3 p6rorrkagylo
b6leli,az orrUreg
az orrkagylokalatt,az orrmellekUregeinek (homlokUreg, beszdjadzAsa
arcUreg)
feladata:
- el6melegitia levegot,
- vizpArAvalteliti
- a csill6szords h6mr6tege kisztiria r6szecsk6ket

GARAT- PHARYNX:

lefelehrizodik,
cs6a koponyaalaptol
lzmosfalf , kitdrgult folytat6dik
a nyel6csoben
Az em6szto es a kozos
l6gzorendszer r6sze

Szakaszai:
- orrgarat- idenyilikaz orrUreg, a garatmandula(nyirokszerv)
itttaldlhato
a fUlkUrt,
- sz6jgarat- a szdjUreg sz6jadzik
a torokszorossal ide
- g6gegarata g6geinnenindulki

37
2. ALSO LEGUTAK:

cEce:
porcokb6l
6s kotoszovetes
lemezekb6l
felepUl6
Uregesszerv

pdros6s p6ratlanporcok

p6ratlanporcok : pajzsporc
gyi,irfiporc
g6gefed6 a g6gebemenetet
z6rjanyel6skor

p6rosporc: kannaporc

borltja,-a pajzsporc
Ureg6tnydlkahdrtya 6s kannaporcok feszUlki gege
kozotta hangszalag
a hangad6sszerve

LEGCS6. TRAGHEA:

C alakuporcosv1zzalrendelkezo
kb.1Ocm
hosszucsoszerr-i
szerv

elol,oldaltdombor0,h6tullapos h6tulnincsporckotosz6vet
6s simaizom
kep.a falat
belsej6ben nydlkahdrtya,
csilloszoros
hengerh6m

als6v6gea tUd6bel6pesel6ttkett6lgazikjobb 6s bal oldalif6hcirg6re

nonc6x- BRoGHUS:
A legcsofolytat6sdbaeso csoszakasz,ami m6r a tUdokbenAgazlktovdbb.
LdsdtUdonel.

g.ruo6r - pur-rvro:
p6ros szerv!! jobb es bal tUd6
a g6zcsere(kUlsolegzes)itt tort6nik
k0p alak0,szivacstapint6stiszerva mellUregben,

16szei:
-csrics - fels6 r6sze
-alapi r6sz - a rekeszfel6 mutat
-egym6sfele tekintor6sze:itt van a tiid6kapu

a tUdoklegnagyobboszt6siegys6geia lebenyek(lobus) :
jobb tUdo:3 lebenybol
b a l t U d o :2 l e b e n yb o l

lebenyekenbelUlkisebbosztdsiegys6gek:szelv6nyek

a hdrgo el1gazod1saa tUdobelsej6ben:


(egyrekisebbatmerojricsovek,alakulnakki)

tUdokapun6llep be a jobb 6s bal f6hcirg5


a lebenyeknekmegfelel6enjobb o. 3, bal o. 2 lebenyhcirg5reAgazik,

38
a lebenyhorgokszelv6nyhcirg5kre,majd hcirgdcsk6kreilgaznakel
(horgocskek falSbanm6r nincsporcosv5z,t6gulni,szrikurnitud!)
tiidS 169h6lyagvezetek, ezek v6gen szolofUrtszerfienUlneka tiid6 169holyagocsk6k
(alveotus)

az alveolusokfala egyr6tegtilaph6m,kdrUl6ttekisverkdrhajsz6lerhillozata)gdzcsere

euEszr6neruoszen
-t6panyagokfelv6tele,
-alkotor6szekre
bontds(emesztes)
-epltoanyagokfelsziv5sa
-em6szthetetlenr6szekeltdvolitSsaa feladata

REszet:2 r6sz
em6szt6csatorna
: kb 8m hossz0csoa sz6jnyil6stol
a vegbelnylldsig
nagyem6szt6mirigyek:m5j,hasnyilmirigyvSladekuk ebbea csatornSba
Ur0l

EMESZT6CSATORNA

M5s6s mdstdgass6gri,
csoszakaszok,
elt6rofunkciovar
rendelkeznek
A csoszertizsigerekfalszerkezete:
tobbreteg,belUlrol
kifelehaladva
-nydlkahdrtya
reteg belUl,(nyh.mirigyei)
-nydlkahdrtyaalattik6toszovetesr6teg
-izomr6teg simaizmok, bels6kdrkoros6s egy kUlsohosszanti
r6teg,perisztaltika
-savosh5rtyaalattikdtoszovetesreteg
savosh6rtyar6teg hash6rtya, nemmindenUtt van
nemmindenr6tegvanmegmindenUtt

eruEszt6csRroRruR
szRxAszAl
:
Fels6szakasz:
- sz6ji.ireg,garat,nyel6cs6

Ktiz6ps6szakasz:
- gyomor6s v6konybelek

Als6 szakasz:
- vastagb6l

39
Fels5 szakasz r6szei:

szA.lURec:
2 r6sz
el6csarnok:a fogsorel6tt,klvUl
val6disz6jtireg:a fogsormdgdtt
a valodisz6jUreget, felUlelola kem6nyszdjpad,
h6tula l6gysz6jpadvSlasztja
el az orrUreg-
lol, az alsohatdrra
a sz6jfen6k(izmosresz)a szdjUreg
h6traosszeszukil,ez a torokszoros,
a
garatbatorkollik(szdjgarat)

a sz6iUreq
szervei:

FOGAK:32db (felso-also
fogsor),kvadr6nsokra(fogsornegyed)oszthatok
2 metszo,lszem,2 kisorlo,3 nagyorlo
felepitese:
dentin-alapdllomdny,a koronaterUleten
zom6ncboritja,a fogaknaka beeke-
l6doreszea gy6k6r,
cementboritja,belsejeben Uregtal6lhato,
kotoszovet,
erektOltik
ki.

NYELV:a szdjfen6khezrlgztrlhar6ntcslkolt
izmokes nydlkah
Artya,
3 r6sz:
csrics
test
. nyelvgyok(
nyirokszerv)
lz6rz6s,hangk6pz6s,
falatkialakft6sa

NYALMIRIGYEK
3 nagyobbp6rosny6lmirigy
- fUltomirigy
(a fUlelott,legnagyobb
ny6lmirigy)
- 6lkapocs alattiny6lmirigy
- nyelvalattiny6lmirigy

kUlsoelv6laszt6s0 (kivezet6
mirigyek csdvUkvan)vegetativ
beidegz6s,
ny6l1,5liter/nap (kemenyito)
,nydlamil6zsz6nhidratok bontdsa

GARAT.PHARYNX:
(l6sdl6gzorendszer
)
NYEL6CS6-eSOpnAGUS:garat6s gyomork6zdtt,kb.25cm, cs6szertj
izmosfalu
hUvelykujj
vastag,3 szakasz:
' nyaki
. mellkasi
. hasiszakasz.
6lettanisztikUletek
figyelhetok
meg.

simaizomr6tegekmiattperisztaltikus
mozg6ssal
rendelkezik,
nyelocsobennincsem6szt6s

Koz6ps6szakaszreszei:

GYOMOR - VENTRICULUS v. GASTER:


rekeszizomalatt,J alak0, az emlsztocsatorna
legt6gabb
r6sze
r6szei:

40
gyomorsz6jidetorkollika nyelocs6e felettgyomorfen6k,alattagyomortest,majda
gyomorkimentet,ittzAr6izom szakaszos UrUles
elosegit6se,
kis 6s nagy giirbtilet hat6-
rolja,

falszerkezet:
nyiilkahdrtya:redozdtt,bennea gyomormirigyek,
jellegzetes
csovesmirigyek:
fd sejtek:pepsinogenelvdlaszt6sa
fed6sejtek:sosavtermel6s, a pepsinogent
aktiv6lja )pepsin
melleksejtek:
mucin, bevonjaa nySlkah6rtydt,
dnemesztod6st
gdtol
izomr6teg:
3-asr6tegz6d6s
hashdrtya
boritja

szerep:
rakt{rozo,,,reservoir",
mdsodsorban em6szto,t1rol6s
szakaszosan
Urita belbe
csaka feh6rjektudnakitt em6szt6dni,
viz, gy6gyszerek,
alkohol,felsziv6ddsa

VEKONYBELEK: a leghosszabb r6szkb.6meter,egyenletes


simafelszinriszakasz,
az
em6szt6si
folyamatoktobbsegeitt zajlik

r6szei:
- patk6b6lDUODENUM
- 6hb6!JEJUNUM
- csip6b6lILEUM

PATKOBEL: - C alakri,a gyomorfolytatds6ban


hasnySlmirigy fejeilleszkedik
homorulat6ba
ide nyilika kdz6sepevezet6k, hasnydlmirigy
fo kivezetocsove
EHgEL:a hasUreg
k6zep6n,
vizszintes
kanyarulatok
CSip6eEL: -csip6lap6tok
kOz6tti
terUleten,
fUggoleges
kanyarulatok
perisztaltikus
mozgds
jellegzetes
ny6lkahdrtya:
belbolyhok,
mikrobolyhok,
ferszlvod6sra
felsziv6dds6s em6szt6segyar6nt

Als6 szakaszr6szei:

VASTAGBELEK:
Keretformiijdban
veszikkdrUla v6konybeleket,
ki6bl6sdd6sek,
beh0zod6sok
vannakrajta,
kb.1,5mhosszri

R6szei:
- vakb6l
- remeseb6l(colon))felsz6llo
remese,har6nt
remese,leszdllo
remese,szigmab6l,
- v6gb6l

tagabbb6lszakaszok, behuzoddsok,kiemelkedtisek,"hurk6k"
belbolyhokat nemlartalmaz,em6szt6snemtort6nik,csakfelszivodds,
viz ,dsvdnyisok,nagy
mennyis6g ri bakt6riumot
tartalmaz,
a vegb6fizomzataspecidlis,

41
- belsozAroizom,(akaratunkt6l
fUggeflen)simaizom
- kUlso(akaratunktol
fi.rgg6)hardntcsikolt
izom

NAGYEUESZT6MIRIGYEK
Az em6sztocsatorn6ba
nyilikkivezetocsovuk
uA.l- HepRn:
1500g t6megri, v6rosesbarnaszinr.i,
a rekeszalatta hasUreg
felsor6sz6n
- jobb lebeny(nagyobb)
- bal lebeny(kisebb)

felszinei:domborfrekeszifelszin(rekeszfelol)
zsigerifelszin(alul)H alakubarazdarendszer
a m{jkapu
erekki-bea m6jboles a mdjepevezet6ke,
a m6jsejtek
m6jlebenykeket
hoznakl6tre
mrikodesdsszetett:
epeelv6laszt6s,
glikogenrakt6r,
verfeherjek
szint6zise,
vdrosvertestekfestekanyag6bol,
a bilirubin
a mdjbankepzodik
m6regtelenfto

HASNYALMIRIGY-
PANCREAS:

Kutyanyelv alaku,100-150 g t6megri,patk6b6l


homorulat6ban
kett6selv6laszt6sumirigy
kUlsoelv6lasztds0r6szg9%-ban,1o/o-ban belsoelv6laszt6s0
Langerhans f. szigetszerv
inzulint
6s glukagonttermel,
hasnySlmirigyvaladeka,hasnydlem6sztoenzimeket tartalmaz,
a fo kivezetocs6vea pat-
kobelbenyflik.

KIVALASZTORENDSZER
Vfzoldekony
boml6stermekek
eltdvolitds
a, szervezet
viztartalm6nak
szabAlyoz1sa
r6szei:

vizeletk6p
zo szervek:vese
- vizeletelvezet6
szervek:hugyvezet6k,
hugycso,
- vizeletrakt1rozo
szervek:hugyholyag,
VESE- REN:

Pdrosbabalak0szerv,hasuregh6tulsor6sz6n,hash6rtya
m6g6tt,3 as tokban
16szei:
fels6,als6polus,kulso6s belsosz6r,vesekapu
(a bels6szelen)

42
2 r6sz:hosszmetszetben
:

A, MUKOO6nESZ( parenchyma)
a vizeletelv6laszt6sdt
v6gzi

B, VIZELETGYUJT6
NESZ

A,MUKOo6
nEsz:
k6regillom6ny
vel66llom6ny

belUl,piramisalak0,cslkoltsdgot
velo6llom6ny: mutat

keregdllomdny
:kivUl,
de a velodll.kdzeis benyomul,
szemcs6zett

a k6reg6s velo6llomdnyban
taldljuk
a ves6km0kodesi
egys6geit
a nephron-okat
ves6nk6nt 1-1,5millionephron

nephronr6szei:
-vesetestecske
v. Malpighitest a kereg6llomdnyban
-elvezet6csatorna fokenta velodllom6nyban,
de egyesszakaszai
a k6regben

vesefesfecske:
hajszil6rgomolyagbol
es ezt kdrUlvevo
kett6sfalf Bowmantokbol5ll

elvezetS
csatorna:a vesetestecsk6bol
indulki, szakaszai

elsodleges kanyarulatoscsatorna - k6regben


leszSllo69
Henle-kacs
felsz6llo69
m6sodlagos kanyarulatoscsatorna - k6regben
- a vizeletgyrljt6
gytijt6csatorna reszbevezet

nephron:
a vizeletk6pz6s
helye

vesetestecske:ergomolyagbol folyad6kszrirodikki, els6dleges


vizelet,sziirlet
feherjementes v6rplazma-napi150liter
ebbol1,5literv6glegesvizeletlesz, a t6bbiaz elvezetocsatorn6bol
visszaszivodik

efs6dleges kanyarulatos
csatorna:
vizvisszasziv6s-oblig6t
vizvisszaszivAs,
a kivalasztott
glukoz
,filtr6lt visszaszivodik,
Na,Cl ionvisszaszfv6sa,

lesz6l16 jut -vizeletbestirrisddik


5g a veseveloSllom6nydba

m6sodlagos kanyarulatos
csatorna:
a szervezet
vfztartalm6tol
fUgg6en,v6ltozika csat.vizdteresztokepess6ge,
antidiuretikus
v6lik-vlzvisszaszivodds
hormon,a viz sz{m1ra6tl6rhatovd

43
B, vTZELETGY0JT6
nEsz
A vesebelsejeben,h6rty6sUregek
kis kelyhek,nagykelyhek,vesemedence
veseszemOlcsok v6g6nnyilika gyrijtocsatorna
idevezetia keletkezett
vizeletet
a vesemedenc6bol az ur6tertovdbbitja,
a holyagba

HUGWEZETEK.URETHER: vizeletelvezet6
Szerv

Ceruzavastags6g0 cso a vesemedenc6t es a h0gyholyagotkotiossze,


a h0gyholyag alsofaldnlepbe
a vizeletetperisztaltikus
mozg6ssal tov6bbitja,
ferd6nfiirja6t a holyagfalat-
nincsa vesefel6vizeletvissza6raml6s

HUGYHOLYAG:vizeletraktArozoszerv
Citromalakfia szem6remcsontokmogott,a kismedenc6ben izmosfalutdmlo
,Ureges,
R6szei:
csricsir6sz,test,6s alapir6sz,
Ny6lkah6rtya boritja,h6romszog alakuterUleten
sima

fal6bantobbr6teg
11simaizom
legmelyebbpontj6bolindula h(gycso
Belsoz{r6izom-simaizom, akaratunkt6I fUggetlen,

HUGYCS6:vizeletelv ezetoszerv
Noi:rovidegyenes
F6rfi: hosszabb,
kanyaru
latos

ZAroizmok:
bels6zAroizom:a holyagfalban,
simaizombol,
akaratunktol
fUggetlen
mrlk.
kUlsozAr6izom:
a medencefen6kizomzatfin
athalad5skor,
har6ntcsikolt,
akaratunkt6l
fUggo
mrik.

44