Číslo konania SV.09.

0196-KAU
Spolková prokuratúra

Spolkový prokurátor: XXXXXXXXX
Spolkový prokurátor: XXXXXXXXX
Ass. Spolková prokurátorka XXXXXXXXXX
Zapisovateľka: XXXXXXXXXXX
Číslo konania: SV.09.0196-KAU
Zürich, 13. január 2012Rozhodnutie o zastavení konania
Čl. 319 a nasledujúce Trestného poriadku


V trestnom vyšetrovaní


Obvinené osoby: Zodpovedné orgány XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Spojené štáty
americké

a

Zodpovedné orgány XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, Belize

Skutková podstata: Podozrenie z prania špinavých peňazí (čl. 305 Trestného zákona)Odôvodnenie

1. Predmet a priebeh konania

1.1
Po tom, čo Informačná jednotka pre pranie špinavých peňazí MROS ako špeciálne pracovisko
pre pranie špinavých peňazí 28. decembra 2009 postúpila Spolkovej prokuratúre hlásenie
banky Julius Bär & Co. AG, Zürich z 23. decembra 2009 o dejoch podozrivých z prania
špinavých peňazí podané v zmysle čl. 9 Zákona o boji proti praniu praní špinavých peňazí,
otvorila Spolková prokuratúra rozhodnutím z 30. decembra 2009 trestné vyšetrovanie voči


AFP: Počet znakov vo vyčiernených údajoch nie je totožný s počtom znakov v origináli.
Číslo konania SV.09.0196-KAU
zodpovedný orgánom spomenutej XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX kvôli podozreniu z prania
špinavých peňazí v zmysle čl. 305 Trestného zákona.


1.2
V krátkosti, opierajúc sa o toto hlásenie vrátene príloh sa bližšie nešpecifikovaným
obvineným dáva na zodpovednosť, že od januára 2009 mali previesť a následne sčasti ďalej
presúvať prostriedky vo výške 47 miliónov eur z účtu vedenom na pravdepodobne nastrčenú
spoločnosť XXXXXXXXXXX v Zürichu v prospech množstva právnických a fyzických osôb,
primárne – zjavne – nastrčenej spoločnosti XXXXXXXXXXX, do zahraničia alebo v prospech
ďalších predpokladaných nastrčených spoločností.

Pritom malo ísť o finančné prostriedky, ktoré mali byť predtým získané zločinným spôsobom
– podľa švajčiarskeho právneho presvedčenia obzvlášť v zmysle čl. 312/314 Trestného
zákona alebo čl. 322 Trestného zákona – tak, že pravdepodobne mal niekto zločinným
spôsobom pôsobiť na bývalého slovenského ministra životného prostredia, aby od roku 2008
predal slovenské emisné povolenky CO2 typu AAU pod cenu XXXXXXXXXXXXXXXX. Slovenskej
republike mala tým vzniknúť škoda vo výške 66 miliónov eur.

Zároveň bolo známe, že v rovnakej súvislosti je na podnet slovenského Úradu boja proti
korupcii slovenskou Generálnou prokuratúrou vedené konanie vo veci prediktívneho
trestného činu kvôli podozreniu na porušenie povinností pri správe cudzieho majetku a kvôli
podozreniu na zneužitie právomocí verejného činiteľa.

1.3
Bezodkladne po otvorení konania si Spolková prokuratúra od 30. decembra 2009 viacerými
Žiadosťami o prístup k informáciám a Výzvami na vydanie informácií a Spolková kriminálna
polícia prostredníctvom delegovaných dodatočných Výziev na vydanie informácií od banky
Julius Bär & Co. AG a od UBS AG zadovážili rozsiahle bankové doklady. Zároveň boli zabavené
prostriedky na bankových spojeniach XXXXXXXX a XXXXXXXXX. Tiež boli zabavené
prostriedky, ktoré z týchto účtov odtiekli na bankové spojenia vedené na XXXXXXX, Britské
Panenské ostrovy ako aj XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX. Dotknutým bankovým inštitútom bol
uložený – a dvakrát predĺžený – zákaz poskytovania informácií , ktorý bez náhrady vypršal
koncom júna 2011.

1.4
Keďže podľa ohlasov bolo na Slovensku vedené konanie vo veci prediktívneho trestného
činu,


AFP: Počet znakov vo vyčiernených údajoch nie je totožný s počtom znakov v origináli.
Číslo konania SV.09.0196-KAU


Spolková prokuratúra sa medzinárodnou Žiadosťou o právnu pomoc v trestných veciach z 11.
februára 2010 obrátila na slovenské orgány činné v trestnom konaní a žiadala o informácie,
nahliadnutie do spisu a doručenie jeho častí do Švajčiarska s cieľom identifikovať pôvod
prostriedkov prevedených cez švajčiarske bankové spojenia a objasniť spôsob kúpy a predaja
slovenských emisných povoleniek CO2 cez švajčiarske bankové spojenie XXXXXXXXXXXXXX.
Listom z 8. marca 2010 slovenské orgány činné v trestnom konaní tejto žiadosti vyhoveli
a doručili spisy.

1.5
Po ukončení analýzy rozsiahlych bankových dokladov zadovážených vo Švajčiarsku sa
Spolková prokuratúra dvomi ďalšími medzinárodnými Žiadosťami o právnu pomoc z 4. marca
2010 obrátila na slovenské orgány činné v trestnom konaní a žiadala o bankové vyšetrovanie
a ujasnenie totožnosti osôb, pričom detailne popísala vo Švajčiarsku zistené pohyby
prostriedkov a zapojené právnické a fyzické osoby. Listom z 12. mája 2010 slovenské orgány
činné v trestnom konaní týmto dvom žiadostiam vyhoveli a doručili spisy.

1.6
17. mája 2010 sa na Švajčiarske orgány Žiadosťou o medzinárodnú právnu pomoc obrátili
slovenské orgány činné v trestnom konaní. Spolková prokuratúra týmto žiadostiam vyhovela
v plnom rozsahu. Od 10. októbra boli slovenským orgánom činným v trestnom konaní
doručené - sčasti v skrátenom vyhotovení, sčasti po nadobudnutí právoplatnosti desiatich
záverečných uznesení - najmä vecne príslušné bankové doklady, ktoré kompletne
dokumentujú prevody peňazí zistené vo Švajčiarsku spolu s jednotlivými majiteľmi účtov
a ekonomickými beneficientami, ďalej bola zaslaná prostredníctvom žiadosti o právnu
pomoc žiadaná výpoveď svedka XXXXXXXXXX, ktorá oprávnená konať v mene spoločnosti
ako členka správnej rady správcovsky zastupovala XXXXXXXX pri príležitosti rokovaní o kúpe
a kúpe slovenských emisných povoleniek CO2, boli zaslané kompletné správcovské
(mandátne) listiny, „XXXXXXXXXXXXXXXX“ XXXXXXXX XXX, výpisy a listiny z obchodného
registra ako aj dokumenty svedčiace o tom, kde boli presúvané pochybné slovenské emisné
povolenky CO2 typu AAU ako aj o mieste, kde sa nachádzajú. Pritom išlo

AFP: Počet znakov vo vyčiernených údajoch nie je totožný s počtom znakov v origináli.
Číslo konania SV.09.0196-KAUo časti spisu, ktoré boli z väčšej časti samostatne zadovážené už v rámci tunajšieho trestného
vyšetrovania.

1.7
Žiadosťou o medzinárodnú právnu pomoc v trestných veciach z 30. augusta 2011 sa nakoniec
Spolková prokuratúra informovala o stave vyšetrovania vo veci prediktívneho trestného činu
a opäť požiadala o poskytnutie informácií, nahliadnutie do spisu a doručenie jeho častí do
Švajčiarska. Zároveň bolo slovenským orgánom činným v trestnom konaní oznámene, že ak
prostredníctvom slovenskej právnej pomoci nepríde k rozhodujúcemu zosilneniu dôkaznej
situácie týkajúcej sa zločinného pôvodu prostriedkov presúvaných cez švajčiarske bankové
spojenia, tak je v tu uvedenom trestnom vyšetrovaní prvoradé jeho zastavenie. Listom z 24.
októbra 2011 slovenské orgány činné v trestnom konaní vyhoveli tejto žiadosti a doručili
spisy.


2. Zastavenie konania

2.1
Slovenské spisy vyžiadané Spolkovou prokuratúrou Žiadosťou o právnu pomoc z 11. februára
2010 ako aj ďalšími dvoma Žiadosťami z 4. marca 2010 potvrdzujú, že na Slovensku v tej istej
vecnej súvislosti skutočne prebieha trestné konanie vo veci prediktívneho trestného činu
kvôli podozreniu z obzvlášť závažného prípadu zneužitia právomocí verejného činiteľa (§ 326
ods. 1a slovenského Trestného zákona) ako aj kvôli obzvlášť závažnému prípadu porušenia
povinností pri správe cudzieho majetku (§ 237 ods. 1 a ods. 4a slovenského Trestného
zákona).

Doposiaľ s konečnou platnosťou neidentifikovanému zástupcovi Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky sa v ňom dáva na zodpovednosť, že mal od júla 2008 vo
svojom postavení úradníka vedome v rozpore so svojimi povinnosťami pôsobiť na uzavretie
kúpnej zmluvy z 13. novembra 2008 o predaji slovenských emisných povoleniek CO2 typu
AAU. Touto kúpnou zmluvou mali byť emisné povolenky CO2 typu AAU v objeme 15 miliónov
ton pravdepodobne predané pod cenu za 5,05 eur za tonu XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Spojené štáty americké, zastúpený/á XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,
XXXXXX, XXXXXX, Švajčiarsko, pričom menovite neznámy obvinený mal koordinovať celý
proces - prípravu aj predaj. Finančné plnenie tejto kúpnej zmluvy a ďalší predaj slovenských
emisných povoleniek typu AAU mal pritom

AFP: Počet znakov vo vyčiernených údajoch nie je totožný s počtom znakov v origináli.
Číslo konania SV.09.0196-KAU
prebehnúť cez švajčiarske bankové spojenie XXXXXXXXX. Slovenskej republike tým mala
vzniknúť škoda vo výške najmenej 66 miliónov eur, keďže v rovnakom časovom období sa
mali emisné povolenia CO2 typu AAU predávať za minimálne dvojnásobnú cenu.

Hoci na pozadí týchto zistení s ohľadom na vonkajší, formálny priebeh inkriminovaného
obchodu s CO2 povolenkami podozrenia zosilneli, opierajúc sa o slovenské spisy – aj
v spojení bankovými dokladmi zadováženými vo Švajčiarsku – a zohľadňujúc stav trestného
konania vo veci prediktívneho činu na Slovensku voči neznámej osobe nebolo možné
s dostatočnou istotou určiť, kto konal vo fakticky zodpovednej pozícii predpokladanej
nastrčenej spoločnosti XXXXXXXXXXX, ani že prostriedky presúvané cez švajčiarske bankové
konta majú skutočne zločinný pôvod. Oba aspekty spolu stáli v protiklade so zameraním
trestného vyšetrovania vyhovujúcom trestnoprávnym a trestnoprávne procesným kritériám
na v konečnom dôsledku identifikované, zodpovedné fyzické osoby.


2.2
Na pozadí týchto skutočností sa Spolková prokuratúra po vybavení slovenskej Žiadosti
o právnu pomoc z 17. mája 2010, ktorou bol slovenským orgánom zaslaný rozsiahly dôkazový
materiál ako aj všetky v tomto trestnom vyšetrovaní získané poznatky v zdokumentovanej
a dôkazne silnej podobe, Žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci z 30. augusta 2011
informovala o aktuálnom stave konania na Slovensku vo veci prediktívneho trestného činu.
Popri konaní vo veci prediktívneho činu ešte stále vedenom voči neznámej osobe sa zistilo,
že slovenské orgány činné v trestnom konaní okrem iného opierajúc sa o vybavené žiadosti
Spolkovej prokuratúry začali v rovnakej vecnej súvislosti ďalšie trestné konanie voči
neznámej osobe kvôli podozreniu z obzvlášť závažného prípadu legalizácie príjmov z trestnej
činnosti (§ 233 ods. 1 a ods. 4b slovenského Trestného zákona).

Doteraz neidentifikovaným osobám sa v ňom dáva na zodpovednosť, že mali v období od
novembra 2009 vystupovať v mene XXXXXXXXXXX, aby vedome zakryli pôvod získaných
finančných prostriedkov vo výške 47 miliónov eur, pochádzajúcich z obzvlášť závažného
prípadu zneužitia právomocí verejného činiteľa (§ 326 ods. 1a slovenského Trestného
zákona) ako aj z obzvlášť závažného prípadu porušenia povinností pri správe cudzieho
majetku (§ 237 ods. 1 a ods. 4a slovenského Trestného zákona). Prostriedky, ktoré mali
pochádzať z uzavretia zmluvy z 13. novembra 2008 o predaji emisných povoleniek CO2 typu
AAU slovenského

AFP: Počet znakov vo vyčiernených údajoch nie je totožný s počtom znakov v origináli.
Číslo konania SV.09.0196-KAUMinisterstva životného prostredia XXXXXXXXX, ktorý mal byť realizovaný pod cenu za spolu
75 150 000 eur. Neznáme osoby mali získané CO2 povolenky v mene XXXXXXXXXXX ešte
v novembri 2008 ďalej predať XXXXXXXXXXX, v Japonsku za spolu 123 miliónov eur a zisk vo
výške 147 miliónov mali v priebehu roku 2009 podľa dohody previesť z bankového konta
XXXXXXXXXXXX v banke Julius Bär & Co. AG, Zürich v prospech im blízkych zahraničných
spoločností a súkromných osôb na ich účty vedené v rôznych zahraničných bankových
inštitútoch ako aj na účty slovenských spoločností a občanov v rôznych slovenských
bankových inštitútoch. Prevody takto získaných peňazí mali zamaskovať – či už splatením
údajných preddavkov, vyrovnaním fiktívnych pohľadávok alebo splatením v skutočnosti
neposkytnutých pôžičiek. Týmto konaním mali vedome a úmyselne zakryť hospodárske
pozadie jednotlivých prevodov, aby mohli zločinne získaný majetok vo výške 47 miliónov eur
držať mimo dosah orgánov činných v trestnom konaní.

2.3
Príslušné spisy doručené do Švajčiarska ani naďalej s dostatočnou určitosťou nepripúšťali
identifikáciu aspoň jednej fyzickej osoby ako fakticky zodpovedného orgánu XXXXXXXXX
a XXXXXXXXXX. Konkrétne dôkazy alebo dokonca zosilnené dôkazy, ktoré by stačili na
obžalobu, podľa ktorých by mohlo ísť o švajčiarskych občanov, chýbajú úplne. To je
zhodnotenie dôkazov, ktoré je výslovne zdieľané aj slovenskými orgánmi činnými v trestnom
konaní vyšetrujúcimi aj prediktívny trestný čin na Slovensku; nakoľko slovenské konanie vo
veci prediktívneho trestného činu ako aj samostatne vedené konanie vo veci prania
špinavých peňazí sú vedené voči neznámej osobe. Rovnaký výsledok je aj vo vzťahu
k dokázaniu zločinného pôvodu prostriedkov presúvaných cez švajčiarske bankové kontá.
Zhrnuté, slovenské trestné vyšetrovanie sa napriek právnej pomoci poskytnutej v plnom
rozsahu zo strany Švajčiarska podstatne neposunulo. Aj keď iba preto, že - vychádzajúc zo
spisov poskytnutých Spolkovou prokuratúrou v rámci právnej pomoci – slovenské žiadosti
o právnu pomoc majú čakať na vybavenie v rôznych štátoch.

2.4
Na druhej strane je faktom, že na Slovensku je ten istý stav veci rovnako ako v tunajšom
trestnom vyšetrovaní predmetom samostatného trestného konania (pranie špinavých
peňazí) voči neznámej osobe, a tamojší predmet vyšetrovania sa dokonca s ohľadom na tok
inkriminovaných prostriedkov do zahraničia ako aj s ohľadom na ich použitie dokonca zdá
byť poňatý širšie. Keď je ale na Slovensku, kde je vyšetrovaný aj prediktívny čin, samostatne
vyšetrovaný ten istý trestný čin, odôvodňuje to po celkovom zhodnotení okolností opierajúc
sa o čl. 8 ods. 3 a čl. 319 ods. 1e Trestného poriadku zastavenie trestného stíhania vo
Švajčiarsku, nakoľko slovenské trestné vyšetrovanie je vedené so zahrnutím všetkých
v tunajšom konaní dostupných vecne príslušných dôkazných prostriedkovAFP: Počet znakov vo vyčiernených údajoch nie je totožný s počtom znakov v origináli.
Číslo konania SV.09.0196-KAU


a slovenským orgánom bolo zastavenie konanie aj výslovne oznámené. Nie je to v rozpore
ani so záujmami súkromných žalobcov, ktoré by mohli byť prevažovať, keďže inkriminovaný
prediktívny čin nechráni žiadne súkromné záujmy, ktoré by boli aspoň okrajovo obsiahnuté
skutkovou podstatou trestného činu prania špinavých peňazí a ani sa žiadni súkromní
žalobcovia neobjavili. Trestné vyšetrovanie sa preto definitívne zastavuje.

2.5
Či a do akej miery by tunajšie trestné vyšetrovanie mohlo byť s ohľadom na priebeh a stav
konania tu alebo v zahraničí, s ohľadom na trvanie konania a obzvlášť s ohľadom na –
chýbajúce - ďalšie vyšetrovacie úkony sľubujúce úspech predovšetkým vo Švajčiarsku
v zmysle čl. 319 ods. 1a a b Trestného poriadku zo skutočných dôvodov zastavené, môže pri
tomto ukončení veci ostať otvorené.

3. Donucovacie opatrenia

Dvakrát predĺžené zákazy poskytovania informácií uvalené na dotknuté bankové inštitúty
vypršali bez náhrady koncom roku 2011 a zhabané majetky boli v priebehu vyšetrovania tiež
uvoľnené. Iné donucovacie opatrenia neboli uložené, preto sa pod týmto bodom
nenachádzajú žiadne ďalšie dodatky.

4. Trovy

Ak zo strany zúčastnených nie sú v predmetných súvislostiach v zmysle čl. 426 ods. 2
Trestného poriadku zjavné žiadne záchytné body svedčiace o správaní jasne porušujúcom
písané alebo nepísané právne normy - ani z pohľadu občianskoprávneho – ktoré by bolo
vzbudilo aspoň zdanie kriminálneho správania, opierajúc sa o čl. 423 ods. 1 Trestného
poriadku znáša trovy spolkový rozpočet, pričom poplatky v súvislosti s vedením konania sa
podľa čl. 6 ods. 4b BstKR [Úprava Spolkového trestného súdu o trovách, poplatkoch a
odškodnení v trestnom konaní – pozn.] určujú na 4000 švajčiarskych frankov. Mimo
výdavkov vo výške 46 925,85 švajčiarskych frankov, pri ktorých nie je možné žiadať náhradu,
nenapadli žiadne ďalšie výdavky.


5. Odškodnenie a náhrada ujmy

Keďže nie sú identifikované osoby, ktoré by žiadali odškodnenie alebo náhradu ujmy a
zároveň nevznikli žiadne okolnosti z ktorých plynie povinnosť na odškodnenie, odškodnenie
alebo náhrada ujmy sa nevybavuje.AFP: Počet znakov vo vyčiernených údajoch nie je totožný s počtom znakov v origináli.
Číslo konania SV.09.0196-KAU6. Doručenie

Rozhodnutie o zastavení konania sa iba ukladá k otvoreným konaniam, keďže neboli
identifikovaní žiadni obvinení a žiadnym iným zúčastneným neprislúcha byť stranou sporu.

Rozhodnutia týkajúce sa čl. 305 Trestného zákona sa opierajúc o čl. 29a Zákona o boji proti
praniu špinavých peňazí spolu s odôvodnením oznamujú Informačnej jednotke pre pranie
špinavých peňazí (MROS).


Rozhodnutie


1. Trestné vyšetrovanie sa zastavuje.

2. Trovy konania pozostávajúce z poplatkov za vedenie konania vo výške 4000
švajčiarskych frankov a výdavkov vo výške 46 925,85 švajčiarskych frankov znáša
spolkový rozpočet.

3. Nevybavuje sa žiadne odškodnenie alebo náhrada ujmy.

4. Doručenie osobám

- obvinené osoby (ad acta)

5. Oznámenie zaslané

- Vedenie pracoviska Spolkovej prokuratúry v Zürichu (predtým na schválenie,
interný kuriér)
- Spolkový prokurátor (na vedomie, interný kuriér)
- Informačná jednotka pre pranie špinavých peňazí, Nussbaumstrasse 29, 3003
Beren (s poukázaním na odkaz 7288/45-7389/43/Air; A-Post)
- Úrad kriminálnej polície BKP (so zadaním oznámiť výsledok vyšetrovateľovi
pridelenému k tejto veci, interný kuriér)

Spolková prokuratúra BA

XXXXXXXXXXX
Spolkový prokurátor
Opravné prostriedky
Voči tomuto rozhodnutiu môže byť podľa čl. 322 ods. 2 Trestného poriadku v priebehu 10 dní od
doručenia alebo otvorenia písomne podaná odôvodnená sťažnosť na I. Komore na vybavovanie
sťažností Spolkového trestného súdu, poštová schránka 2720, 6501, Bellizona.
AFP: Počet znakov vo vyčiernených údajoch nie je totožný s počtom znakov v origináli.