You are on page 1of 32

1

THIEÁT KEÁ ÑOÀ AÙN MOÂN


HOÏC
I. Choïn ñoäng cô ñieän :
Ñeå choïn ñoäng cô ñieän caàn tính coâng suaát caàn thieát .
N tan g
Nct= η
vôùi Ntang :coâng suaát treân baêng taûi .

η :laø hieäu suaát chung.

PV 7000 * 0.6
Ntang = = =4.32 (Kw)
1000 1000
Vôùi:
ηchung = ηdai *ηbrn *ηbrt *ηolan
4
*ηnt
• ηd =0.95:laø hieäu suaát ñai thang .
• ηbrn = 0.96 : laø hieäu suaát baùnh noùn raêng thaúng .
• ηbrt = 0.97 : laø hieäu suaát baùnh truï raêng thaúng .
• ηolan = 0.995 : hieäu suaát oå laên .
• ηNT = 1 : laø hieäu suaát khôùp noái truïc .
⇒ η = 0.95 * 0.96 * 0.97 * 0.995 4 * 1 = 0.87
4.32
⇒ Nct= = 5 (Kw)
0.87
*Ta caàn phaûi choïn ñoäng cô coù coâng suaát lôùn hôn coâng suaát
caàn thieát Nct=5kw
-Döïa vaøo baûng 2P/322 ;ta choïn ñöôïc ñoäng cô coù coâng suaát coù
kí hieäu:A02-42-4 coù Nñc=5.5(Kw) , soá voøng quay treân phuùt
:n=1450 (voøng /phuùt )
*Ta phaûi choïn ñoäng cô thoaû ñieàu kieän :
Nñc * ηDM > Nct=5 (Kw)
⇔ 5.5*0.87 =4.785 (Kw)<Nct khôngthoaû ñieàu kieän treân .
Chọn loại A02-51-4 có Nđc=7.5,n=1460
Ta có : Nđc*ήđm=7.5*0.87=6.525>Nct=5
Do ñoù choïn ñoäng cô coù coâng suaát N=7.5(Kw).

II. Phaân phoái tæ soá truyeàn :


Ta coù tæ soá truyeàn chung :
n dc
Ic= (1).
n tan g

60 * 1000 * v 60 * 1000 * 0.6


Vôùi ntang= = = 41 (voømg /phuùt).
π*D 3.14 * 280
2

1450 1460
Ic = n = = 35 .6
tan g 41

Maø ic=iñ*ibn*ibt
Döïa vaøo baûng (2-2)/32 ta choïn ñöôïc iñ=3.25
35 .6
⇒ ibn*ibt= =11
2
Ta taïo ñieàu kieän boâi trôn boä truyeàn hôïp giaûm toác baèng
phöông phaùp ngaêm daàu
Ibn=(0.22 _0.28)in
Vôùi in laø tæ soá truyeàn trong hôïp giaûm toác ⇒ in=11
⇒ ibn=0.25*11=2.73
11
⇒ ibt= =4
2.73

III. Laäp Baûng Soá Lieäu:


truïc Ñoäng cô I. II. III. IV.
Thoâng soá

i 3.25 2.73 4 1
n(v/p) 1640 450 165 41 41
N(Kw) 5 4.73 4.5 4.3 4.3
vôùi :
• N1=Nct*ηd *ηolan =5*0.95*0.995=4.73(Kw)
• N2=N 1*ηolan *ηbn =4.73*0.96*0.995=4.5(Kw)
• N3=N2*ηolan *ηbt =4.5*0.97*0.995=4.36(Kw)
• N4=N3* µolan *ηNT =4.36*0.995*1=4.3(Kw)

IV. Tính Toaùn Boä Truyeàn


:
A)Thiết Kế Bộ Truyền Đai: ta choïn loai ñai thang .
B1)Giaû thieát ta choïn vaän toác ñai v>5 m/s ,tra baûng 5-13 trang 93
vôùi Nct=7.5Kw.suy ra ta coù theå choïn loaïi ñoäng cô :A,Á . Ta tính
theo caû 2 phöông aùn vaø choïn ra phöông aùn toái öu nhaát.
LOAÏI ÑAI..................................................................A..........................Á
Tieát dieän ñai a*h (mm)(baûng)(5-11).............13*8...............17*10.5
3

Dieän tích F(mm2)..................................................81......................138


B2)Ñöôøng kính baùnh ñai nhoû ñöôïc tra theo baûng 5-14 /93
⇒ D1(mm)...........................................................140......................200
π * n1 * D1
Kieåm nghieäm vaän toác ñai:V= ;(m/s)10.7...................15.3
60 * 1000
Vaän toác V ôû treân phaûi nhoû hôn (30 ÷ 35)m/s ;so saùnh vôùi ñieàu
⇒ thoaû .
B3)tímh ñöôøng kính D2 cuûa baùnh lôùn :
n1 1460
D2= (1 − 0.02 ) D1 = (1 − 0.02 ) D1 ....................445......................635
n2 450

Laáy D2theo tieâu chuaån baûng (5-15)/93:......450......................630


Soá voøng quay thöïc cuûa truïc bò daãn:
D1
n2’=(1- ξ )n1 ta choïn ξ=0.01.
D2
Sai soá veà toác ñoä lyù thuyeát thöïc teá :

n2 − n ' 2
∆ n% = *1 0 0% ≤ ± 5% ..........................................1.1%....................1.1%
n2
⇒ choïn D2 cuûa Avaø Á
B4)Choïn sô boä khoaûng caùch truïc A:
1460
Tyû soá truyeàn :id= ≈ 3 .2
450
Theo baûng (5-16)/94 ⇒ choïn Asb=1.2D2:...........450......................630
B5)Tính chieàu daøi ñai L theo khoaûng caùch truïc A:

π ( D − D1 ) 2

L=2Asb+ ( D1 + D2 ) + 2 ...........................1880....................2637
2 4 Asb
Choïn L theo tieâu chuaån.................................1900....................2650
Kieåm nghieäm soá voøng quay u trong 1(s):
V
u= ≤ [u maõ ] = 10 m / s .............................................6.32.....................7.16
L
⇒ thoaû .
B6)Xaùc ñònh khoaûng caùch truïc A theo chieàu daøi ñai ñaõ laáy theo
tieâu chuaån:
4

A=
2 L − π ( D1 + D2 ) + [ 2L − π ( D 2 ]
+ D1 ) − 8( D2 − D1 )
2 2
]
8
⇒ A=...................................................................460......................637
Ta coù :0.55*(D2+D1)+h ≤ A ≤ 2*(D1+D2 )
⇒ thoaû ñk.
Khoaûng caùch nhoû nhaát caàn thieát ñeå maéc ñai:
Amin=A-0.015L(mm).........................................432...........................597
Khoaûng caùch lôùn nhaát caàn thieát ñeå maéc ñai :
Amaõ=A+0.03L(mm).........................................517...........................717
D − D1 0
B7)tính goùc oâm α1: α1: =180- 2 57 ...142...........................142
A
⇒ ñieàu thoaû maûn ñieàu kieän α1: ≥ 1200.
B8)tính soá Z ñai caàn thieát .Choïn öùng suaát ban ñaàu σ0 =1.2
N/mm2 vaø theo trò soá D1 tra baûng (5-17)/95 tìm ñöôïc öùng suaát coù
ích cho pheùp :
[σ p ]0 ;N/mm2:...............................................1.7..............................1.74
Söû duïng phöông thöùc tra baûng ;ta tìm ñöôïc caùc trò soá :
Ct ;baûng (5-6)/90.......................................0.9................................0.9
C α :baûng (5-18)/95................................0.92..............................0.89
Cv :baûng (5-19)/95......................................1..............................0.94
Soá ñai Z ñöôïc tính theo coâng thöùc :
1000 * N
Z ≥ v * [σ ] * Cv * Ct * Cα * F ............................4.6................................1.9
p 0
⇒ laáy soá ñai Z:...........................................5...................................2
B9)Caùc kích thöôùc chuû yeáu cuûa baùnh ñai:
Chieàu roäng ñai:B=(Z-1)t+2s
Tra baûng (10-3)/257
⇒ tA=16 ;tÁ=20 vaø Sa=10;SÁ=12.5
⇒ B=............................................................84.................................45
Ñieàu kieän ngoaøi cuûa baùnh ñai:
Baùnh daãn Dn1=D1+2h0
Tra baûng (10-3)/257
⇒ h0a=3.5 ;h0Á=5
⇒ Dn1=.......................................................147...............................210
Baùnh bò daãn Dn2=D2+2ho................................457...............................640
Baûng (5-25)Tính löïc caêng ban ñaàu :
S0= σ 0 * F ;(N)...........................................97...............................166
Baûng (5-26) Löïc taùc ñuïn leân truïc :
α
R=3S0Z Sin( 1 ):N....................................1380...............................910
2
*Keát luaän :choïn phöông aùn duøng boä truyeàn ñai loai A vì noù
coù kích thöôùc nhoû goïn hôn Á tuy coù löïc taùc duïng leân truïc lôùn
hôn nhöng khoâng ñaùng keå.
5

a
?

BOÄ TRUYEÀN BAÙNH ÑAI THANG


B-Thieát Keá Boä Truyeàn Baùnh Noùn Raêng
Thaúng:
1. Choïn vaät lieäu ñeå cheá taïo baùnh raêng
:
Vì soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh raêng nhoû nhieàu
hôn baùnh raêng lôùn 2.5 laàn cho neân baùnh raêng
nhoû ñöôïc laøm baèng vaät lieäu toát hôn
-Choïn vaät lieäu cheá taïo baùnh raêng nhoû :laø theùp
45 thöôøng hoaù (baûng 3-6trang 39)
- Choïn vaät lieäu cheá taïo baùnh raêng lôùn :laø theùp
35 thöôøng hoaù (baûng 3-6trang 39)
cô tính cuûa theùp .Döïa vaøo baûng (3-8 trang 40)ta coù
:
+theùp 45 coù σbk1=600 N/mm2, σch1=300N/mm2,HB=200
+theùp 35 coù σbk2=500N/mm2, σch2=200N/mm2 ,HB=170

2. Ñònh öùng suaát tieáp xuùc vaø öùng suaát


cho pheùp :
a)ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp :[ σ]tx=[σN]tx*
K 1N
Baûng (3-9 trang 43)soá chu kì cô sôû N0=107.
[σN]tx=2.6HB
Giaû söû baùnh raêng nhoû chòu taûi troïng khoâng ñoåi
-Soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh lôùn :
6

n1 450
Ntñ2=N=60*v*n2*T ; vôùi n2= = = 165 (voøng /phuùt)
i 2.73
v:soá laàn aên khôùp cuûa moät raêng khi baùnh raêng
quay ñöôïc moät voøng .
T:toång thôøi gian laøm vieäc (T= naêm *ngaøy *ca *giôø
)
⇒ Ntñ2=60*1*165*5*300*2*8=23.7*107>107 ⇒ K 1 N =1.
Soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh raêng nhoû :
Ntñ1=i*Ntñ2=3.25*23.7*107=77.22*107
⇒ K 1 =1
N
ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp :
+Baùnh nhoû : :[ σ]tx1=2.6*200=520
+Baùnh lôùn : :[ σ]tx2=2.6*170=442
⇒ Choïn :[ σ]tx coù giaù trò nhoû ñeå tính toaùn .
b)ÖÙng suaát uoán cho pheùp :
Giaû söû baùnh raêng chòu taûi troïng khoâng thay ñoåi :
⇒ soá chu kì laøm vieäc
+Baùnh lôùn : Ntñ260*v*n2*T=60*165*5*300*2*8=23.7
107

"
⇒ Ntñ2>N0=5 106 ⇒
K N
=1

+Baùnh nhoû : Ntñ1=i* Ntñ2=3.25*23.7 107> N0=5 106 ⇒

"
K N
=1

Laáy heä soá an toaøn baùnh raêng nhoû (theùp reøn)


n=1.5;baùnh raêng lôùn cuõng laø theùp reøn
n=1.5,heä soá taäp trung öùng suaát K σ =1.8
ÖÙng suaát uoán ñoái vôùi baùnh nhoû :
σ 1=(0.4 ÷ 0.5) σ bk1=0.43*500=215 N/mm2.
ÖÙng suaát uoán ñoái vôùi baùnh lôùn :
σ 2=(0.4 ÷ 0.5) σ bk2=0.43*600=258 N/mm2.
ÖÙng suaát uoán cho pheùp :
+Baùnh nhoû :

"
K
σ1
[ σ]u1=(1.4 ÷ 1.6) =
N n * Kσ

1.5 * 1 * 258
= 143 .3 N/mm2.
1.5 * 1.8
+Baùnh lôùn :
7

"
[ σ]u2=(1.4 ÷ 1.6)
K N
σ2 1.5 * 1 * 215
= = 119 .4 N/mm2.
n * Kσ 1 .5 * 1 .8

3. Sô boä heä soá taûi troïng K( Ksb= (1.3 ÷ 1.5))


Choïn Ksb=1.4

4. Choïn heä soá beà roäng raêng :


b
Ta coù : ψL= =0.3 (trang 44)
L

5. Tính chieàu daøi noùn L:


 1.05 * 10 6 
2
KN 
L ≥ i + 1 * 3 
2
 
 (1 − 0.5 * 0.3) * i * [σ ] tx  0.85 *ψ L * n 2 

 1.05 * 10 6 
2
1.4 * 4.73 
⇒ L ≥ 2.73 + 13 
2
 
 (1 − 0.5 * 0.3) * 2.73 * 442  0.85 * 0.3 * 165 
⇒ L ≥=160(mm)

6. Tính vaän toác voøng vaø tieán haønh choïn


caáp chính xaùc cho baùnh raêng :
Söû duïng coâng thöùc (3-18)trang 46:
2πL(1 − 0.5 *ψ L ) n1 2 * 3.14 * 160 * (1 − 0.5 * 0.3) * 450
v= = =2.2(m
60 * 1000 * i + 1
2
60 * 1000 * 2.73 + 1
2

/s)
Baûng (3-11)trang 46 ta choïn caáp chính xaùc 8

7. Ñònh caáp chính xaùc heä soá taûi troïng K:


Vì baùnh raêng coù ñoä cöùng HB<350 vaø taûi troïng
khoâng thay ñoåi
⇒ Kñ=1.35 tra baûng (3-13)trang 48
Heä soá taûi troïng : K=Ktt* Kñ=1*1.35=1.35 ≠ Ksb= 1.4
Tính laïi chieàu daøi L:
K sau 1.35
3 = 160 * 3
K sb 1.4
L=Lcuõ* =158

8. Xaùc ñònh moâ ñun vaø soá raêng :


-Moâ ñun phaùp tuyeán :ms=(0.02 ÷
0.03)L=0.02*158=3.16
döïa vaøo baûng (3-1)/34 ⇒ ms=3
-Soá raêng baùnh nhoû coâng thöùc 3-25/39:
2L 2 *167
Z1= = =36.3(raêng) ⇒ laáy
m s 2.73 + 1 2
3 * 2.73 2 + 1
8

Z1=36(raêng)
-Soá raêng baùnh lôùn :Z2=iZ1=2.73*36=98.2 (raêng)
⇒ Choïn Z2=98 (raêng)
@Tính chính xaùc chieàu daøi baùnh raêng noùn :
2
L=0.5*ms*
Z 21 + Z
2 = 0.5 * 3 3 62 + 9 82 = 1 5 6.6m m)
Chieàu daøi raêng :
b=ψL*L=0.3*156.6=47 mm
-Moâñun trung bình :
L − 0.5 L 157 − 0.5 * 47
=3
mtb=ms L 157 =2.55mm

9. Kieåm nghieäm söùc beàn uoán cuûa


raêng :
Goùc maët noùn laên baùnh nhoû :tg ϕ1=
1 1
= = 0.366 ⇒ ϕ1 =20 6
0 ’
i 2.73
Z1
Soá raêng töông ñöông baùnh nhoû : Ztñ1= =
cos ϕ1
31
cos 20 0 6 =38 (raêng)
Goùc maët noùn raêng baùnh lôùn :tg ϕ2 =i=2.73 ⇒ ϕ2
=69052’
Soá raêng töông ñöông baùnh lôùn : Ztñ2=
Z2 98
= =285(raêng)
cos ϕ 2 cos 69 0 52 '
Baûng (3-8)/52 ⇒ Heä soá daïng raêng baùnh
nhoû :y1=0.476
⇒ Heä soá daïng raêng baùnh lôùn :y2=0.517
Kieåm nghieäm öùng suaát uoán :
+Baùnh nhoû : σ u1=
19.1 *10 6 * K * N 19.1 *10 6 *1.35 * 4.73
=
0.85 * y1 * mtb2 * Z 1 * n * b 0.85 * 0.476 * 2.55 2 * 38 * 450 * 47
=57.68<[ σ]u1=143.3 N/mm2
y1 0.476
+Baùnh lôùn : σ u2= σ u1* = 57 .68 * =53.1mm2<[
y2 0.517
σ]u2=119.4mm2

10. Kieåm nghieäm söùc beàn cuûa raêng khi


chòu quaù taûi troïng trong thôøi gian
ngaén .
-ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp coù ñoä ngaén
HB<350
+Baùnh nhoû [ σ]txqt1=2.5*[ σ]tx1=2.5*520=1300N/mm
+Baùnh lôùn [ σ]txqt2=2.5[ σ]tx2=2.5*442=1105N/mm
-ÖÙng suaát uoán cho pheùp coù doä raén HB<350
9

+Baùnh nhoû : [ σ]uqt1=0.8* σ ch1=0.8*300=240N/mm2


+Baùnh lôùn : [ σ]utx2=0.8* σ ch2=0.8*260=208N/mm2
Kieåm nghieäm söùc beàn tieáp xuùc : σ txqt=
1.05 * 10 6 (i 2
) 1.5
+ 1 * 1.35 * 4.73
=
( L − 0.5 * b )i 0.85 * b * n 2

= 1.05 * 10 6 ( ) 1. 5
2.73 2 + 1 *1.35 * 4.73 =72N/mm2
( L − 0.5 * 47 ) * 2.73 0.85 * 47 *165
⇒ σ txqt<[ σ]txqt2=1105N/mm2
Kieåm nghieäm söùc beàn uoán :
+Baùnh nhoû : σ uqt1= σ u1*Kqt=57.68*1.8=103.8<[ σ
]uqt1=240 N/mm2
+Baùnh lôùn : σ uqt2= σ u2*Kqt=53.1*1.8= 95.58< [
σ]uqt2=208N/mm2
11. Caùc thoâng soá hình hoïc chuû yeáu cuûa
boä truyeàn :
-ms=3(moâñun phaùp )
-Soá raêng Z1=36 raêng ,Z2=98 raêng
-Goùc aên khôùp αn=200
- Chieàu daøi raêng :b=47mm;
-Chieàu daøi noùn L=157mm
-Goùc maët noùn chia : ϕ1=20o6’ ; ϕ2=69o52’
-Ñöôøng kính voøng chia (voøng laên)
+d1=ms Z1=3*36=108mm
+d2=msZ2=3*98=294mm
-Ñöôøng kính voøng raêng :
+De1=ms*(Z1+2cos ϕ1)=3*(36+2*cos20o6’)=113.6mm
+De2=ms*(Z2+2cos ϕ2)=3*(98+2*cos69o52’)=296.06mm
12. Tính löïc voøng taùc duïng leân truïc :
*Ñoái vôùi baùnh nhoû : ⇒ löïc voøng taùc duïng leân
truïc :
2M x 2 * 9.55 * 10 6 N 2 * 9.55 * 10 6 * 4.73
P = = = 2187 N
mtb * Z 1 n * mtb * Z 1 450 * 2.55 * 36
⇒ Löïc höôùng taâm:
Pr1=P1*tg200*cos ϕ1=2187*tg20*cos20.6=747.58
N
⇒ Löïc doïc truïc :
Pa1=P1*tg20*sin ϕ1=2187*tg20*sin20.6=273.57N
*Ñoái vôùi baùnh raêng lôùn :
⇒ Löïc voøng :P1=P2=2187N
⇒ Löïc höôùng taâm: Pr2=Pa1=747.58N
⇒ Löïc doïc truïc : Pr1=Pa2=273.57N
10

BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG NOÙN

C)thieát keá boä truyeàn baùnh raêng nghieng :


1. Choïn Vaät Lieäu Cheá Taïo Baùnh Raêng :
Vì soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh raêng nhoû lôùn gaáp 3.4 laàn
soá chu hì laøm vieäc baùnh raêng lôùn .Neân baùnh raêng nhoû ñöôïc
cheá taïo baèng vaät lieäu toát hôn :
_Choïn vaät lieäu laøm baùnh raêng nhoû :theùp 45 thöôøng hoaù .
_Choïn vaät lieäu laøm baùnh raêng lôùn : theùp 35 thöôøng hoaù .
*Tra baûng (3.8/40) ta ñöôïc :
+Theùp 45 thöôøng hoaù coù : σbk1=600 N/mm2; σch=300
N/mm2;HB=200.
+Theùp 35 thöôøng hoaù : σbk1=480 N/mm2 ; σch2=240
N/mm2;HB=160.
2. Ñònh Öùng Suaát Cho Pheùp :
a)ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp : [ σ]tx= [ σ]N0tx*Kn1.
Baûng (3.9/43) ⇒ soá chu kì cô sôû N0=107 , [ σ]N0tx=2.6HB.
-Giaû söû baùnh raêng chòu taûi troïng khoâng ñoåi .
-Soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh raêng :
+Baùnh lôùn : Ntñ2=N=60*v*n2*T (v:soá laàn aên khôùp cuûa baùnh
raêng khi quay ñöôïc1voøng
T:laø toång thôøi gian laøm vieäc trong 1 naêm.)

⇒ Ntñ2=60*1*165*5*300*2.8=23.76*107>N0=107.
⇒ KN1=1
+Baùnh nhoû : Ntñ1=i*Ntñ2=4*23.76*107>N0=107
⇒ KN1=1
ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp :
+Baùnh nhoû : [ σ]tx1=2.6*200=520 N/mm2
+Baùnh lôùn : [ σ]tx2=2.6*160=416 N/mm2
⇒ Laáy trò soá nhoû ñeå tính toaùn
N
b)ÖÙng suaát uoán cho pheùp : K = 6
'

N tñ
-Soá chu kì laøm vieäc cuûa ñöôøng cong môùi : N0=5*106
-Soá chu kì laøm vieäc :
+Baùnh lôùn : Ntñ2=60*v*T=60*1*300*2*8*5=5.76>N0=106
⇒ NK2=1
+Baùnh nhoû : Ntñ1=i* Ntñ2=3.572*5.76*106>5*106 ⇒ KN2=1
11

*ÖÙng suaát uoán :


+Ñoái vôùi baùnh raêng nhoû : σ1=0.43 σbk1=0.43*600=258 N/mm2
+Ñoái vôùi baùnh raêng lôùn :
σ2=0.43 σbk2=0.43*480=215 N/mm2
Laáy heä soá an toaøn n=1.5 duøng chung cho caû 2 baùnh heä soá
taäp trung öùng suaát K σ =1.8
*ÖÙng suaát uoán cho pheùp :
+Baùnh nhoû : [ σ]u1=

1.5 * K * σ1 1.5 * 1 * 258 "


= =14
N

n * Kσ 1.5 * 1.8
N/mm2
+Baùnh lôùn : [ σ]u2=

1.5 * K N" * σ2 1.5 * 1 * 206 .4


= =
n * Kσ 1.5 * 1.8
N/mm2

3. Sô Boä Veà Taûi Troïng K:


b 47
Ksb=Ktt*Kñ Ta coù ψ d = = =0.3
d1 140
Baûng (3.12/47) ⇒ Ktt=1
Baûng (3.13/48) ⇒ Kñ=1.3
⇒ Ksb=1.3
4. Choïn Heä Soá Chieàu Roäng Baùnh Raêng :
b
Ta coù ψ A = = 0.4 (trang 44)
A
5. Tính Khoaûng Caùch Truïc:
 1.05 * 10 6  K sb * N 
2

≥ (i + 1) * 3   
 [σ ] tx * i  ψ A * n 2 
Asb
1.05 * 10 6 
2
1.3 * 4.5 
⇒ ≥ (4 +1) * 3  
 0.4 * 1.25 * 41 
 416 * 4 
Asb    =242.6mm
Choïn Asb=242mm
6. Tính Vaän Toác Voøng Vaø Caáp Chính Xaùc
Cheá Taïo Baùnh Raêng :
Vaän toác voøng :
π * Asb * n1 3.14 * 242 *165
v= = =2.08m/s
60 * 1000 60 *1000
Baûng (3.11/46)choïn caáp chính xaùc 9
12

7. Ñònh Chính Xaùc Heä Soá Taûi Troïng K


Chieàu roäng baùnh raêng :
Ta coù :b=ψA *A=0.4*242=96.8mm ⇒ choïn b=95mm
2A 2 * 242
Ñöôøng kính voøng raêng baùnh raêng nhoû : d1 = =
(i +1) 4 +1
=96.8mm
b 95
ψd = = =0.98 ⇒ Ktt==1.1 (trang 47)
d1 96 .8
-Heä soá taäp trung taûi troïng trong thöïc teá :
Ktt=(Kttbaûng +1)/2=(1.1+1)/2=1.05
baûng (3.3/48) ⇒ Kñ=1.45
⇒ heä soá taûi troïng :K=1.05*1.45=1.57 ≠ Ksb=1.3
-Tính lai khoaûng caùch truïc :A:
K sau 1.5
A = Asb * 3 = 242 * 3 = 254
K truoc 1.3
Ta coù ;
⇒ choïn A=254mm
8. Xaùc Ñònh Moâ Ñun Vaø Soá Raêng
-Moâdun phaùp :m=(0.01 ÷ 0.02)A=0.015*254=3.81mm ,Bảng(3.1)/84
chọnm=4

2 A cos β
-Tổng số răng 2 banh:Zt=
2ac

Zt 125
-Soá raêng :+Baùnh nhoû :Z1= = = 25
i +1 4 +1
+Baùnh lôùn :Z2*Z1=4*25=100 raêng
9. Kieåm Nghieäm Söùc Beàn Uoán Cuûa
Raêng :
-Heä soá baùnh raêng nhoû ::y1=0.429 baûng (3.8/52)
-Heä soá baùnh raêng lôùn :y2=0.517 baûng (3.18/52)
-Kieåm nghieäm öùng suaát uoán:
+Baùnh raêng nhoû :
19.1 * 10 6 * K * N 19 .1 * 10 6 * 1.526 * 3.572
σ u1 = = =52.9<[ σ]1=143.3 N/mm2
y1 * m 2 Z 1 n1 * b 0.476 * 2.5 2 * 43 * 171 * 90
+Baùnh raêng lôùn : σu2=σ1*y1/y2=52.9*0.476/0.517=42.6 N/mm2
10. Caùc Thoâng Soá Hình Hoïc Chuû Yeáu
Cuûa Boä Truyøeân :
+Moâ ñun phaùp :m=4mm
+Soá raêng :Z1=25 raêng ,Z2=100 raêng
+Goùc aên khôùp : αn =200
+khoaûng caùch truïc A=242mm
+Chieàu roäng baùnh raêng :b=95mm
+Ñöôøng kính voøng chia voøng laên :
d1=4.25/0.9842=102mm
d2 =406mm
+Ñöôøng kính voøng ñænh raêng :
De1=4.25/0.9842+24=110
13

De2=414
+Ñöôøng kình voøng chaân raêng :
Di1=102-8-2*0.254=92mm
Di2=406-8-2*0.254=396mm
11. Tính Löïc Voøng Taùc Duïng Leân Truïc :
2M x 2 * 9 * .55 *10 6 N 2 * 9.55 *10 6 * 3.75
-Löïc voøng : P = = =
d1 n * d1 171 * 107 .5
=5107N
-Löïc höôùng taâm: Pr = P * tg 20 0 = 3896 .4 * 0.364 = 1418 N

BOÄ TRUYEÀN BAÙNH TRUÏ RAÊNG THAÚNG


14

V. Tính truïc
a)Choïn vaät lieäu :theùp 45
ñeå cheá taïo truïc
b)Tính söùc beàn truïc:
N
Tính sô boä truïc : d ≥ c * 3
n
-Truïc I :ta coù :N=4.73Kw;n=450 v/p;
c=120
6.9
d1 ≥ 120 * 3 =26.28mm ⇒ choïn
580
d1=26mm
-Truïc II: N=4.5,n=165;c=120
3.75
D2 ≥ 120 * 3 =36.12mm ⇒ Choïn
171
d2=36mm(baûng 8-1/156)
-Truïc III :N=4.3 Kw,n=41 v/p;c=120
d 3 3.62
≥ 120 * 3
48

= 56.55mm ⇒ Choïn
d3 =56mm
15

HOÄP GIAÛM TOÁC HAI CAÁP NOÙN TRUÏ


16

*TínhMoâment treân caùc truïc :


9.55 * 10 6 KN
ta coù :M=
n
9.55 * 10 61.45 * 3.92
+truïc I:K1=1.35 ⇒ M= =135514
580
9.55 * 10 6 * 1.526 * 3.62
+truïc III:K3=1.526 ⇒ M= =1502378N*mm
48
K1 + K 3
+Truïc II:K2= =1.425
2
Baûng 14P/339 Choïn chieàu roäng oå bi kieåu trung bình :
+Truïc I: d1=26mm; ⇒ B1=17mm
+Truïc II: d2=36mm; ⇒ B2=21mm
+Truïc III: d3=56mm; ⇒ B3=29mm
*Tính Gaàn Ñuùng Truïc 10.9/268
+Khe hôû giöõa baùnh raêng vaø thaønh trong cuûa hôïp ∆=10mm
+Khoaûng caùch töø maët caïnh chi tieát quay ñeán thaønh trong cuûa
hôïp a=10mm
+Khoaûng caùch töø oå ñeán thaønh trong cuûa hoäp :l2=10mm
+Choïn chieàu daøi x=10mm
+Khoaûng caùch caùc chi tieát quay b=10mm
+Khoaûng caùch töø naép oå ñeán maët caïnh chi tieát quay ngoaøi
hoïp l4=10mm
+Chieàu cao cuûa naép vaø ñaàu bulloâng l3=20mm
+Chieàu roäng baùnh ñai :bñ=84mm
+Chieàu roäng baùnh noùn :bn=47mm;baùnh truï :bt=95mm
+Khe hôû giöõa truïc vaø baùnh raêng :l7=20cm
+Khoaûng caùch giöõa goái ñôõ truïc vaø ñieåm ñaëc cuûa baùnh ñai
taùc duïng leân truïc :
b B
l1= d + l4+ l3+ 1 =84/2 +10+20+17/ 2=80.5mm
2 2
+Khoaûng caùch giöõa goái ñôõ truïc baùnh raêng noùn :
l’=2.5*d=2.5*2.5=62.5mm
+Khoaûng caùch giöõa goái ñôõ truïc baùnh raêng truï :
l=B3+2 l2+2a+x+b+bn+bt=29+2*10+2*10+10+10+95+47=231mm
+caùc kích thöôùc treân truïc :
-Khoaûng caùch töø oå laên ñeán baùnh raêng noùn truïc II:
a’=bn/2 +a+l2+x+bn/2 =21/2 +10+10+10+47/2=64mm
-Khoaûng caùch töø oå laên ñeán baùnh raêng truï truïc II:
c’=bt/2 +a+l2+B2/2=95/2+10+10+21/2=78mm
-Khoaûng caùch töø oå laên ñeán baùnh raêng truï treân truïc III:
b’=bt/2 +a+l2+B3/2 =47/2 +10+95/2=81mm
a1=a+l2+B1/2+bn/2=10+10+17/2+47/2=52
-Khoảng cach tuø oå laên ñeán baùnh raêng truï treân truc 3
b”=bt/2+a+l2+B3/2=95/2+10+10+29/2=82mm
*Tính toaùn ñeå veõ bieåu ñoà noäi löïc :truïcI
a)tính phaûn löïc taïi caùc goái truïc :
17

+ ∑ mAy=0 ⇔ R *l -R tñ 1 By *l’-Pr1(a1+l’)+Pa1* dtb/2=0


1391 * 72 .5 − 570 * (53 .3 + 62 .5) + 168 + 293 / 2
⇔ RBy= =643.84(N)
62 .5
+ ∑ y=0 ⇔ -R +R ñ -RBy - Pr1=0
Ay

⇔ RAy=1380+643.84+48=2772
+ ∑ mAx=0 ⇔ R *l -P (l +a )=0 ⇔ R 1633 * (6262 ..55 + 53 .3) =4007N
Bx

1

1 Bx=

+ ∑ x=0 ⇔ R - R +P =0 ⇔ R =4007-2187=1820N
Ax Bx 1 Ax

*Moâment taïi tieát dieän nguy hieåm :


+Tieát dieän (1-1):coù Mu(1-1)=Rd*l=1380*80.5=111090N*mm
+Tieát dieän (2-2):coù Mu(2-2)= M uy2 + M uõ2 = 87040 2 + 22566 2
=213885N*mm
+Tieát dieän (3-3): coù Mu(3-3)=14806N*mm
*tính ñöôøng kính truïc taïi ba tieát dieän :
Mtñ= M u2 + 0.75 * M x2 = 100847 .5 2 + 0.75 * 64545 2 =141061N.mm
[σ] =50N/mm2
⇒ d ≥ 3 115303 =30.4mm
0.1 * 50
+Tieát dieän (2-2):
Ta coù :Mtñ= M u2 + 0.75 * M x2 = 89918 2
+ 0.75 * 64545 2
=230876N.mm

⇒ d ≥ 3 105876 =35.8mm
0.1 * 63
+Tieát dieän (3-3)
ta coù :Mtñ= M u2 + 0.75 * M x2 = 13629 2
+ 0.75 * 64545 2
=88196

⇒ d ≥ 3 57535 =26mm
0.1 * 63
Choïn ñöôøng kính tieùt dieän (1-1)laø 35mm; taïi (2-2) laø 40mm; taïi
(3-3) laø 26mm

Truïc II:
P2=2187N ;Pr3=1888N ;Pr2=274N ;P3=5107.4N ;Pa2=748N
*Tính caùc phaûnlöïc :
+ ∑ mC =0 ⇔y Pr2*a’- Pr3(a’+b’)- Pa2*dtb/2 +RDy(a’+b’+c’)=0
− 168 * 66 .5 + 1418 * (66 .5 + 80 ) + 570 + 315 / 2
⇒ =1477
66 .5 + 80 + 75 .5
+ ∑ y=0 ⇔ Rcy+P - P + R r2 r3 Dy =0
⇔ Rcy=1888-(274+1447)=137N
+ ∑ mcx=0 ⇔ P * a -P (a + b )+ R
2

3
’ ’
*( a’+ b’+ c’)=0
Dx

3896 .4 * (66 .5 + 80 ) −1633 * 66 .5


⇔ RDx= =2693N
66 .5 + 80 + 75 .5
18

+ ∑ x=0 ⇔ -P 2 – Rcx- RDy+P3=0 ⇔ Rcx=5107-(2187+2693)=227N


-Moâment quay quanh truïc x:
Mx= Pa2* dtb/2 =748*294/2=109956

Moâment uoán taïi nhöõng tieát dieän nguy hieåm :


+Tieát dieän (4-4)coù :Mu(4_4)= M uõ2 + M uy2 = 87140 2 + (−12302 2 )
=102225N.mm
+Tieát dieän (5_5) coù :Mu(5_5)= 97540 2 + (−157902 2 ) =185599N
 Xaùc ñònh ñöôøng kính truïc taïi (4_4)vaø (5-5):
M tb
Ta coù d ≥ 3
0.1 * 63
*Taïi (4-4):Mtb= M u2 + 0.75 * M x2 = 88004 2 + 0.75 * 209429 2 =259504N.mm
Baûng (7.2)ta coù : [σ ] = 63 N / mm 2
⇒ d ≥ 3 259504 =34.5mm
0.1 * 63
Choïn ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän (4-4)laø 35mm,(5-5)laø 35mm
,ñöôøng kính laép oå laên laø d=40mm.
Truïc III
P4=5107N ; Pr4=1888N ; a’’=153mm ; b’’ =82mm
 Tính phaûn löïc ôû caùc goái ñôõ :
+∑ mEy =0 ⇔ Pr4*a’’+RFy(a’+b’’)=0 ⇔ RFy=
1418 * 146 .5
146 .5 + 79 .5
=1229N

+∑ y=0 ⇔ -REy-RFy+Pr4=0 ⇔ REy =1888-1229=659N

+∑
3896 * 146 .5
mEx =0 ⇔ P4*a’’–RFx(a’’+b’’)=0 ⇔ RFx= =3325N
146 .5 + 79 .5
Moâmaent uoán nhöõng tieát dieän nguy hieåm :
-Tieát dieän (6-6):Mu(6-6) = M uõ2 + M uy2 = 33103 .5 2 + 200778 2
=290692N.mm
Xaùc ñònh ñöôøng kính truïc taïi (6-6):
M td
Ta coù :d ≥ 3
0.1 * [σ ]
Tra baûng (7.2)choïn [σ] =50N/mm2
MTÑ= M u2 + M x2 * 0.75 = 113672 .5 2 + 720229 2 =634010N/mm

⇒ d ≥ 3 734123 =50.23mm
0.1 * 50
Laáy ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän (6-6)laø 55mm(neáu coù
raõnh then laáy ñöôøng kính taêng leân so vôùi tính
toaùn ).Ñöôøng kính ngoãng truïc d=50mm.laáy ñöôøng kính
ñaáu truïc ra d=45mm.

∑ x=0 ⇔ Rex – P4 + RFx =0 ⇒ REXÕ=1370.5N


19

? 45

THIEÁT KEÁ CAÙC TRUÏC CHI TIEÁT MAÙY


20

BIEÅU ÑOÀ NOÄI LÖÏC CHO CAÙC TRUÏC :


21
22

 TÍNH CHÍNH XAÙC TRUÏC:


 Kieåm nghieäm taïi tieát dieän (6-6) truïc III:
+Coâng thöùc (7-5)
η σ *ητ
Ta coù : ≥ [η]
ησ2 + ητ2
Vì truïc quay neân öùng suaát phaùp uoán bieán ñoåi theo
chu kì ñoái xöùng
Ta coù : σ a = σ maõ = σ min = M u / ω; σ m = 0
σ1
ησ =

*σ a
εσ *β
Vì boä truyeàn laøm vieäc moät chieàu neân öùng suaát
tieáp (xoaén )bieán ñoåi theo chu kì maïch ñoäng
τ M τ −1
τ a = τ m = maõ = x ⇒ η τ =
2 2ω 0 Kτ
*τ a + ψ τ * τ a
ετ * β
-Giôùi haïn uoán vaø xoaén :
σ −1 = 0.45 * σ bk = 0.45 * 580 = 261 N / mm 2
(truïc laøm baèng theùp C45 coù σ b=580N/mm2
τ −1 = 0.25 * σ bk = 0.25 * 580 = 145 N/mm2
M
σa = u
ω
Baûng (7-3b)/122 coù ω0 =30800mm2; ω
=14510mm3;Mu=290692
113672 .5
⇒ σ a= =20N/mm2
14510
M 720229
τa =τm = x = =16N/mm2
2ω 0 2 * 30800
Choïn heä soá Ψσ & Ψτ ñoái vôùi theùp cacbon trung bình
Ψσ = 0.1 & Ψτ = 0.05
+Heä soá bieán β =1 .Baûng (7-4)/143 choïn εσ = 0.78; ετ = 0.67
Baûng (7-8)/123 Choïn K σ = 1.63; K τ = 1.5
K σ 1.63 Kτ 1.5
-Tæ soá = =2 ; = = 2.2
εσ 0.78 ετ 0.67

Tra baûng (7.10) ta coù : = 3.3
εσ
Kτ K
= 1 + 0.6 * ( σ − 1) = 1 + 0.6 * (3.3 − 1) = 2.38
ετ εσ
Thay giaù trò vaøo :
225 145
ησ = = 10 .1 ;ητ = =5
3.3 * 7.83 2.38 * 13 + 0.05 *11 .9
23

10 .1 * 5
⇒η = =2.7 ta coù heä soá an toaøn cho pheùp [η] =(1.5 ÷
5 2 + 10 .12
2.5) ta thaáy η > [η]
⇒ thoaû ñieàu kieän
 Kieåm nghieäm taïi tieát dieän (4-4) truïc II
η σ *η τ
-Söû duïng coâng thöùc (7.5) ta coù : η = ≥ [η]
η σ2 + ητ2
Vì truïc quay neân öùng suaát phaùp uoán bieán ñoåi theo chu kì ñoái
xöùng .
σ = σ max = σ min = Mu / ω ; σ m = 0
σ −1
ησ =

*σ a
εσ *β
Boä truyeàn laøm vieäc moät chieàu neân öùng suaát tieáp
(xoaén) bieán ñoåi theo chu kì maïch ñoäng .
τ −1
τ maõ Mx ητ =
τa =τm = = (Vaäy Kτ
2 2 *ω0 *τ a + ψ τ *τ m
ετ * β
Giôùi haïn moái uoán vaø moái xoaén :
σ 1 = 0.45 * σ b = 0.45 * 580 = 261 N / mm 2
Vì truïc laøm baèng theùp C45 coù σb = 580N/mm2)
τ−1 =0.25* σb =0.25*580=145N/mm2
M
+σ a = ω ; Baûng (7.3/122) ⇒ ω0 = 11790 mm 2 & ω = 5510 mm 3
u

M 88004
Mu=102225N.mm ⇒ σ a = ω = 5510 = 15 .97 N / mm
u 2

M 209429
[η ] τ a = τ m = 2ωUx = 2 *11790 = 17.76 N / mm 2
0

+Choïn heä soá ψ σ = 0.1 & ψ τ = 0.05 ñoái vôùi theùp cacbon trung tính
+Heä soá beàn β =1
+Baûng (7.4) choïn K σ = 1.63; Kτ = 1.5
Kσ 1.63 K 1.5
+tæ soá = = 1.92 ; vaø σ = = 2.05
εσ 0.85 ετ 0.73

+Baûng (7.10)ta coù : = 2.7
εσ
K K
⇒ σ =1+0.6( σ −1 )=1+0.6(2.7-1)=2.02
ετ εσ
σ −1 261
ησ = = =6
Thay caùc giaù trò vaøo : K 2. 7 * 15. 97 vaø
σ
*σ a
εσ * β
τ −1 145
ητ = =
Kτ 2.02 * 17.76 + 0.05 * 17.76 =4.3
*τ a + ψ τ *τ m
ετ * β
24

4.4 * 2.8 =2.7> [η] =(1.5 ÷ 2.5)


⇒η =
2.8 2 + 4.4 2
Kieåm nghieäm taïi tieát dieän (1-1) truïc I:
Laøm töông töï :ta coù : σ −1 = 261 N / mm 2 vaø τ −1 = 145 N / mm 2
M
Ta coù : σ a = ω ; Mu=100847.5N.mm
u

Baûng (7.3b)/122 coù : ω = 3660 mm 3 ; ω0 = 7870 N .mm 2


Mu 100847 .5 =30N/mm2
⇒ σa =
ω
=
3660
τ maõ Mx
τa =τm = = = 64545 = 4.1N / mm 2
2 2 *ω0 2 * 7870
Ñoái vôùi theùp cacbon trung bình : ψ d = 0.1;ψτ = 0.05 ;heä soá beàn
β =1
Baûng (7.4)/123 choïn ε σ = 0.86 & ετ =0.785
Baûng (7.8) K σ = 1.63; Kτ = 1.5
Kσ Kσ
+tæ soá ε = 1.89 vaø ε = 2
σ τ

+Baûng (7.10)ta coù : ε = 2.65
σ
Kσ Kσ
⇒ −1 )=1+0.6(2.65-1)=1.99
ετ =1+0.6( ε σ
σ −1 261
ησ = = = 3.58
Kσ 2 .65 * 27. 5
Thay caùc giaù trò vaøo : *σ a
εσ * β
τ −1 145
ητ = =
Kτ 1.99 * 4.1 + 0.05 * 4.1 =11.6
*τ a + ψ τ *τ m
ετ * β

3.58 * 17 .3 =3.6> [η] =(1.5 ÷ 2.5) ⇒ Thoaû yeâu caàu


⇒η =
3.58 2 + 17 .3 2
VI. Tính Then
 Ñeå truyeàn moment chuyeån ñoäng
töø truïc ñeán baùnh raêng hoaëc
ngöôïc laïi ta duøng then .
 Theo ñöôøng kính truïc II ñeå laép
then 36mm (choïn then cuøng kích
thöôùc )
Baûng (7.23) choïn then coù b=10mm;
h=8mm; t1=4.5mm ;t2=3.6mm; ÷ K=4.4
+Chieàu daøi then :l=(1.2
1.5)d=1.5*36=54mm
+Kieåm nghieäm2M x söùc beàn daäp :
σd = ≤ [σ ] d
ta coù : dKl
25

d=40mm;l=54mm
2 * 209429 =60.8N/mm2
⇒ σd =
35 * 4.2 * 49
Baûng (7.20) [σ ] d =150 N/mm2
Ta thaáy : σd < [σ ] d ⇒ thoaû yeâu caàu
+Kieåm nghieäm söùc beøn caét:
2M X
τc = ≤ [τ ] c
dbl
Baûng (7.21) ta coù [τ ] c =120 N/mm2
2M X 2 * 209429 =22.3 N/mm2<
⇒ τc = =
dbl 35 * 10 * 49
[τ ] c =120 N/mm2
Ñoái vôùi truïc III:d=56mm
Baûng (7.23) choïn then coù b=16mm;
h=10mm; t1=5mm ;t2=5.1mm; K=6.2
+Chieàu daøi then :l=(1.2 ÷
1.5)d=1.3*56=84mm
+Kieåm nghieäm söùc beàn daäp :
2M x
ta coù : σ d = ≤ [σ ] d
dKl
MX=1001585N.mm vaø
d=56mm;l=84mm
2 * 720229 =68.6N/mm2
⇒ σd =
55 * 6.2 * 71 .5
Baûng (7.20) [σ ] d =150 N/mm2
Ta thaáy : σd < [σ ] d ⇒ thoaû yeâu caàu
+Kieåm nghieäm söùc beøn caét:
2M X
τc = ≤ [τ ] c =120N/mm2
dbl
Baûng (7.21) ta coù [τ ] c =120 N/mm2
2M X 2 * 720229 =26.6 N/mm2<
⇒ τc = =
dbl 55 * 16 * 71.5
[τ ] c =120 N/mm2
Ñoái vôùi truïc I:d=30mm
Baûng (7.23) choïn then coù b=8mm;
h=7mm; t1=4mm ;t2=3.1mm; K=3.5
+Chieàu daøi then :l=(1.2 ÷
1.5)d=1.5*26=39mm
+Kieåm nghieäm söùc beàn daäp :
2M x
ta coù : σ d = ≤ [σ ] d
dKl
MX=64545N.mm vaø d=30mm;l=45mm
2 * 64545 =56.5N/mm2
⇒ σd =
30 * 3.54 .2 * 45
Baûng (7.20) [σ ] d =150 N/mm2
26

Ta thaáy : σd < [σ ] d ⇒ thoaû yeâu caàu


+Kieåm nghieäm söùc beøn caét:
2M X
τc = ≤ [τ ] c
dbl
Baûng (7.21) ta coù [τ ] c =120 N/mm2
2M X 2 * 64545 =24.7 N/mm2<
⇒ τc = = [τ ] c
dbl 30 * 8 * 45
=120 N/mm2
VII. THIEÁT KEÁ GOÁI ÑÔÕ
TRUÏC :
1)CHOÏN OÅ LAÊN :
TRuïc III choïn oå bi ñôõ ;truïc II coù löïc
doïc truïc neân choïn oå bi ñôõ chaën ;

truïc I coù löïc doïc truïc neân choïn oå


ñuõa ñôõ chaën .
SÔ ÑOÀ CHOÏN TRUÏC I:

+Choïn goùc β=160(kieåu 7307)/349


+Heä soá khaû naêng laøm vieäc :
C=Q(nh)0.3 ≤C baûng
n=480 v/p ;h=5*300*2*8=24000 (giôø )
+Taûi troïng töông ñöông Q:
Q=( Kv*R+m*At)Kn*Kt (coù ñôn vò laø daN)
-m=1.5 (baûng 8.2)
-Kt=1 taûi troïng tónh (baûng
8.3)
-Kn=1 nhieät ñoä laøm vieäc
döôùi 1000C (baûng 8.4)

ß
27

-Kv =1 khi voøng trong cuûa oå quay (baûng 8.5)


-RA= R AX
2
+ R AY
2
= 1392 2 + 2643 2 =3316N
-RB= R BX2
+ R BY
2
= 3026 2 + 682 .5 2 =4058N
-SA=1.3*RA*tg β=1.3*3316*0.2867=1236N
-SB=1.3*RB*tg β=1.3*4058*0.2867=1512N
Tính toång löïc chieáu truïc
At=SA-Pa1-SB=1236-274-1512=-550N
Nhö vaäy löïc At höôùng veà goái truïc bean traùi .Vì löïc höôùng taâm
goái truïc gaàn baèng nhau ta chæ caàn tính goái truïc beân traùi .
QA=3316+1.5*550=4141N=414 daN
C=414*(450*24000)0.3=52164
Baûng 14P ⇒ d=35mm laáy oå bi coù kí hieäu laø 7307 coù
D=80mm;Cb=74000 ;B=21mm
SÔ ÑOÀ CHOÏN TRUÏC II:
28

+Choïn goùc β=160(kieåu 363108)


+Heä soá khaû naêng laøm vieäc :
C=Q(nh)0.3 ≤ C baûng
n=165 v/p ;h=5*300*2*8=24000 (giôø )
+Taûi troïng töông ñöông Q:
Q=( Kv*R+m*At)Kn*Kt (coù ñôn vò laø daN)
-m=1.5 (baûng 8.2)
-Kt=1 taûi troïng tónh (baûng 8.3)
-Kn=1 nhieät ñoä laøm vieäc döôùi 1000C (baûng 8.4)
-Kv =1 khi voøng trong cuûa oå quay (baûng 8.5)
-RC= RCX2
+ RCY
2
= 181 2 + 40 2 =265N
-RD= R DX2
+ R DY
2
= 2082 2 + 1276 2 =30742N
-SC=1.3*RC*tg β=1.3*265*0.2867=98N
-SD=1.3*RD*tg β=1.3*3074*0.2867=1145N
Tính toång löïc chieáu truïc
At=SC-Pa2-SD=98-1145-748=-1795
Nhö vaäy löïc At höôùng veà goái truïc bean traùi .Vì löïc höôùng taâm
goái truïc gaàn baèng nhau ta chæ caàn tính goái truïc beân traùi .
QC=265+1.5*1795=2958N=296daN
C=296*(165*24000)0.3=26344
Baûng 14P ⇒ d=40mm laáy oå bi coù kí hieäu laø 7307 coù
D=90mm;Cb=57000 ;B=23mm

SÔ ÑOÀ CHOÏN TRUÏC III:


+Choïn goùc β=160(kieåu 0311)/349
+Heä soá khaû naêng laøm vieäc :
C=Q(nh)0.3 ≤ C baûng
n=41 v/p ;h=5*300*2*8=24000 (giôø )
+Taûi troïng töông ñöông Q:
Q=( Kv*R+m*At)Kn*Kt (coù ñôn vò laø daN)
-m=1.5 (baûng 8.2)
-Kt=1 taûi troïng tónh (baûng 8.3)
-Kn=1 nhieät ñoä laøm vieäc döôùi 1000C (baûng 8.4)
-Kv =1 khi voøng trong cuûa oå quay (baûng 8.5)
-RE= R EX
2
+ R EY
2
= 1370 .5 2 + 499 2 =1899N
29

-RF= R FX
2
+ R FY
2
= 2525 .5 2 + 919 2 =3544N
Tính cho goái ñôõ F vì coù löïc RF lôùn hôn :
Heä soá laøm vieäc
C=Q(nh)0.3 ≤C baûng
Q=Kv*RF +m*At)Kn*Kt
ÔÛ ñaây At=0 neân ⇒ Q=RF=3544N=354.5daN
⇒ C=354.4*(41*24000)0.3=20909
Baûng 14P ⇒ d=55mm laáy oå bi coù kí hieäu la 0311 coù
D=120mm;Cb=84000 ;B=29mm
 Boâi trôn oå laên :
Boä phaän oå ñöôïc boâi trôn baèng môû ; vì vaän toác boä truyeàn
baùnh raêng lôùn neân khoâng theå duøng phöông phaùp toeù daáu
nhö caùc boä phaän khaùc .Ñeû boâi trôn oå coù theå duøng loaïi π
öùng vôùi nhieät ñoä laøm vieäc töø 60 ÷ 100 0C vaø vaän toác döôùi
1500v/p .Löôïng daàu chöùa 2/3 choã roãng boä phaän oå . Baûng 8.28
che kín cho oå laên :
Ñeå che kín caùc ñaàu truïc ra , traùnh söï xaâm nhaäp cuûa buïi vaø
taïp chaát vaøo oå cuõng nhö ngaên môõ chaûy ra ngoaøi ta söû duïng
phöông phaùp che kín laø ñôn giaûn nhaát .
VIII. CAÁU TAÏO VOÕ HÔÏP
VAØ CAÙC CHI TIEÁT MAÙY
KHAÙC
Choïn voõ hôïp ñuùc ; maët gheùp giöõa
truïc vaø thaân laø maët phaúng ñi qua
ñöôøng laøm caùc truïc ñeå vieäc laép
gheùp ñöôïc deã daøng
Baûng 10.9 ta coù :
+Chieàu dsì thaân hoäp hai caáp : δ =
0.025A+3 (A:khoaûng caùch truïc giöõa
hai baùnh raêng caáp chaäm ) ⇒ δ =
0.025*243+3=9mm
+Chieàu daøy thaønh naép hôïp hai
caáp
δ1 = 0.02*A+3=0.02*243+3=8mm
Chieàu daøy maët bích döôùi cuûa
thaân :b=1.5 δ =1.5*9=13.5mm
+Chieàu daøy maët bích treân cuûa
naép :
b1=1.5 δ1 = 1.5*8=12mm
+Chieàu daøy ñeá hoäp khoâng coù
phaàn loài :P=2.35* δ =21mm
+Chieàu daøy gaân ôû thaân hôïp
:m=(0.85 ÷ 1) δ = 9mm
+Chieàu daøy gaân ôû naép hôïp
m1=(0.85 ÷ 1) δ1 = 8mm
+Ñöôøng kính bullong
neàn :
dn=0.036*A+12=0.036*243+12=20mm
30

+Ñöôøng kính caùc bulloâng khaùc :


-ÔÛ caïnh oå :d1=0.7dn=14mm ⇒ Laáy
d1=16mm
-Gheùp vaøo naép
thaân :d2=0.5dn=0.5*20=10mm
-Gheùp ôû naép oå d3=0.4dn=8mm
+Ñöôøng kính bulloâng voøng choïn
theo troïng löôïng hoäp giaûm toác ;
vôùi chieàu daøi
L ≈ 150mm; khoaûng caùch truïc A ≈
250mm ⇒ troïng löôïng hoäp giaûm toác
laø 400Kg baûng 10.11b döïa vaøo
baûng 10.11b ta choïn bulloâng M16

NUÙM THOÂNG HÔI


31

NAÉP CÖÛA THAÊM HOÄP GIAÛM TOÁC


32