You are on page 1of 45

Suresh Shah

² 1

Trimshamsha Misfortune Khavedamsha Auspicious Results


12 10 10 8
Nep 11 Ven Jup 9 Mar
1 Plu 9 11 7
Asc Asc Ven
Sat Nep
Moon Mar Plu
Ura

Sat

2 8 12 6

Sun Rah
Ket
Sun Rah Jup Ura
Mer Ket

Mer
3 7 1 Moon 5
4 5 6 2 3 4

Akshvedamsha General Well Being Shashtiamsha General Well Being


7 5 4 2
Ven 6 3
Ven
8 4 5 1
Asc Asc Ura
Sat Moon Jup Ket Mer Sat
Rah
Ket Plu

Ura Mer Jup Sun

9 3 6 12

Mar Nep
Sun Moon
Mar Rah
Nep

Plu
10 2 7 11
11 12 1 8 9 10
Suresh Shah
² 2

Trimshamsha Misfortune Khavedamsha Auspicious Results


12 10 10 8
Nep 11 Ven Jup 9 Mar
1 Plu 9 11 7
Asc Asc Ven
Sat Nep
Moon Mar Plu
Ura

Sat

2 8 12 6

Sun Rah
Ket
Sun Rah Jup Ura
Mer Ket

Mer
3 7 1 Moon 5
4 5 6 2 3 4

Akshvedamsha General Well Being Shashtiamsha General Well Being


7 5 4 2
Ven 6 3
Ven
8 4 5 1
Asc Asc Ura
Sat Moon Jup Ket Mer Sat
Rah
Ket Plu

Ura Mer Jup Sun

9 3 6 12

Mar Nep
Sun Moon
Mar Rah
Nep

Plu
10 2 7 11
11 12 1 8 9 10
Suresh Shah
² 3

Lagna Hora Wealth


4 2 6 4
Sat Plu 3 5 Sun Mer
5 1 7 Rah Ket 3
Asc Ura Asc Ven
Mar Jup
Mar Rah Sat Moon
Ura Nep
Plu

Nep

6 12 8 2

Sun Mer
Moon
Ket

Jup Ven
7 11 9 1
8 9 10 10 11 12

Drekkana Siblings Chaturthamsha Luck


4 2 4 2
Jup 3
Ven Ket 3
5 1 5 1
Asc Ket Asc Sun
Ura Mer Ura
Mer Sun Jup Sat

Ven Sat Plu Nep

6 12 6 12

Mar Rah
Moon Moon

Nep Mar Rah Plu


7 11 7 11
8 9 10 8 9 10
Suresh Shah
² 4

Saptamamsha Children Navamsha Spouse


5 3 9 7
4 Ura Rah 8 Mer Moon
6 2 10 Ura 6
Asc Sat Asc
Nep
Plu Jup Plu Sun

Jup Moon Sun Mer Mar


Rah Ket

7 1 11 5

Ven Sat Ven


Mar

Ket Nep
8 12 12 4
9 10 11 1 2 3

Dashamamsha Profession Dwadashamamsha Parents


6 4 6 4
5
Ket Ven Ket 5
Sun
7 3 7 3
Asc Asc Mer
Jup
Moon Sun Moon Sat Ura
Plu Mer
Ura

Nep

8 2 8 2

Jup
Mar Sat Nep

Rah Ven Mar Rah Plu


9 1 9 1
10 11 12 10 11 12
Suresh Shah
² 5

Shodashamsha Vehicles Vimshamsha Religious Inclinations


1 11 10 8
12 Ven 9 Sat Rah
2 10 11 Ket 7
Asc Mar Asc
Plu
Moon

Ura Jup Sun Mer


Mar Nep

3 9 12 6

Plu
Sat Ura
Rah
Ket

Jup Sun Mer Ven


4 Nep 8 1 Moon 5
5 6 7 2 3 4

Chaturvimshamsha Education Saptavimshamsha Strength


10 8 1 11
Jup 9
Sun Ven Mar 12
Sat
11 7 2 10
Asc Mer Asc
Plu
Nep Ven

Moon Rah Moon Ket


Nep

12 6 3 9

Sun Jup
Ura

Sat Mar Rah Plu Mer Ura


1 Ket 5 4 8
2 3 4 5 6 7
Suresh Shah
² 6

Trimshamsha Misfortune Khavedamsha Auspicious Results


12 10 10 8
Nep 11 Ven Jup 9 Mar
1 Plu 9 11 7
Asc Asc Ven
Sat Nep
Moon Mar Plu
Ura

Sat

2 8 12 6

Sun Rah
Ket
Sun Rah Jup Ura
Mer Ket

Mer
3 7 1 Moon 5
4 5 6 2 3 4

Akshvedamsha General Well Being Shashtiamsha General Well Being


7 5 4 2
Ven 6 3
Ven
8 4 5 1
Asc Asc Ura
Sat Moon Jup Ket Mer Sat
Rah
Ket Plu

Ura Mer Jup Sun

9 3 6 12

Mar Nep
Sun Moon
Mar Rah
Nep

Plu
10 2 7 11
11 12 1 8 9 10
Suresh Shah
² 7

Bhav Table

Bhav Bhav Begins Mid Bhav

1 Taurus 19:05:58 Gemini 06:07:13


2 Gemini 19:05:58 Cancer 02:04:42
3 Cancer 15:03:27 Cancer 28:02:12
4 Leo 11:00:56 Leo 23:59:41
5 Virgo 11:00:56 Virgo 28:02:12
6 Libra 15:03:27 Scorpio 02:04:42
7 Scorpio 19:05:58 Sagittarius 06:07:13
8 Sagittarius 19:05:58 Capricorn 02:04:42
9 Capricorn 15:03:27 Capricorn 28:02:12
10 Aquarius 11:00:56 Aquarius 23:59:41
11 Pisces 11:00:56 Pisces 28:02:12
12 Aries 15:03:27 Taurus 02:04:42

Bhav Chalit Chakra Chandra Kundli


4 2 8 6
3
Rah Jup 7
Nep
5 1 9 5
Asc Ura Moon Ket
Sat Plu Sun Mar
Mer

Mar Ven Sat Plu

6 12 10 4

Jup Rah
Moon Ven Asc
Nep Ura

Ket Sun Mer


7 11 11 3
8 9 10 12 1 2
Suresh Shah
² 8

Sun Based Upagrahas

Upagraha Lord Rashi Degrees Nakshatra Charan

Dhuma Mars Taurus 03:13:38 Krittika 2


Vyatipata Rahu Aquarius 26:46:22 P.Bhadra 3
Parivesha Moon Leo 26:46:22 Uttara 1
Indrachapa Venus Scorpio 03:13:38 Vishakha 4
Upaketu Ketu Scorpio 19:53:38 Jyestha 1
Bhukampa Pisces 09:53:38 U.Bhadra 2
Ulka Aries 19:53:38 Bharani 2
Brahmadanda Gemini 26:33:38 Punarvasu 2
Dhwaja Virgo 16:33:38 Hasta 2

Weekday Based Upagrahas (Parashara)

Upagraha Rashi Degrees Lord Nakshatra Charan

Kalabela Sagittarius 18:50:56 Jupiter P.Sada 2


Paridhi Capricorn 09:05:56 Saturn U.Sada 4
Mrityu Aquarius 02:22:05 Saturn Dhanishta 3
Ardhaprahara Aquarius 28:01:35 Saturn P.Bhadra 3
Yamakantaka Pisces 24:53:15 Jupiter Revati 3
Kodanda Aries 20:01:26 Mars Bharani 3
Gulika Taurus 11:58:25 Venus Rohini 1
Mandi Gemini 00:17:10 Mercury Mrigsiras 3

Weekday Based Upagrahas (Kalidasa)

Upagraha Rashi Degrees Lord Nakshatra Charan

Kalabela Capricorn 09:05:56 Saturn U.Sada 4


Paridhi Aquarius 02:22:05 Saturn Dhanishta 3
Mrityu Aquarius 28:01:35 Saturn P.Bhadra 3
Ardhaprahara Pisces 24:53:15 Jupiter Revati 3
Yamakantaka Aries 20:01:26 Mars Bharani 3
Kodanda Taurus 11:58:25 Venus Rohini 1
Gulika Gemini 01:41:58 Mercury Mrigsiras 3
Mandi Gemini 00:17:10 Mercury Mrigsiras 3
Suresh Shah
² 9

Bhinna Ashtak Varga

Saturn Jupiter

Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Houses XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Houses XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Sat - o - - - o - o o - - - Sat - - o - - o - o o - - -
Jup o - - - - o o - - - - o Jup - o o - o o - o o o o -
Mar - o o o - - o - o o - - Mar - o o - o o - o - - o o
Sun - - o o - o o - o o - o Sun - - o o o o o - o o o o
Ven - - o - - - - o o - - - Ven - o o - - o o o - - o -
Mer - o - o o o o o - - - - Mer o o - - o o o - o o - o
Moon - - - - o - - - o - - o Moon o - o - o - - o - - o -
Asc o - o - o o - o - - - o Asc o - o o - o o o o - o o

Total 2 3 4 3 3 5 4 4 5 2 0 4 Total 3 4 7 2 5 7 4 6 5 3 6 4

Mars Sun

Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Houses XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Houses XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Sat o o - o - - o - - o o o Sat o o - o o - o - - o o o
Jup o - - - o o o - - - - - Jup o - - o - o - - - - - o
Mar - o o - o o - o - - o o Mar o o o - o o - o - - o o
Sun o o - - - o o - - - o - Sun - - o o o o o - o o - o
Ven - - o - o - - o o - - - Ven - - o o - - - - o - - -
Mer o o - - - - o - - - o - Mer o o - - o o o o - - o -
Moon - - - - o - - - o - - o Moon - - - o o - - - o - - o
Asc o - o - o - - o - - - o Asc o o - - o o - o - - - o

Total 5 4 3 1 5 3 4 3 2 1 4 4 Total 5 4 3 5 6 5 3 3 3 2 3 6
Suresh Shah
² 10

Bhinna Ashtak Varga

Venus Mercury

Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Houses XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Houses XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Sat o o - - - o o o - - o o Sat o o - o o - o - - o o o
Jup - - o o o o - - - - - o Jup o - o - - o o - - - - -
Mar o - o o - - o - o o - - Mar o o o - o o - o - - o o
Sun - - - o - - o o - - - - Sun o o - - o - o o - - - -
Ven o o - - o o o o - o o o Ven o o - - o o - o - o o o
Mer o o - - o - o - - - o - Mer o o - - o o o o o - o -
Moon - o o - o o o o o o o - Moon - o - o o - - o - o - o
Asc o - o o o o o - - o o - Asc o - o o - o - o - o - o

Total 5 4 4 4 5 5 7 4 2 4 5 3 Total 7 6 3 3 6 5 4 6 1 4 4 5

Moon Ascendant

Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Houses XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Houses XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Sat - o - - - o - o o - - - Sat o o - o - o o - o - - -
Jup - o o - o o o o - - o - Jup o o - o o o - o o - o o
Mar o o o - - o o - o o - - Mar - o o - o - o - - o - -
Sun - o o o - o o - - - o - Sun - o - - - o o o - - o o
Ven o o - o - o o o - - - o Ven o o - - o o - - - o o o
Mer o - o o - o o - o - o o Mer - o - o - o o - o o - o
Moon o - - o o - o - o - - o Moon - - - o o o - - o - - o
Asc o - - - o - - o - - - o Asc o - - - o - - o - - - o

Total 5 5 4 4 3 6 6 4 4 1 3 4 Total 4 6 1 4 5 6 4 3 4 3 3 6
Suresh Shah
² 11

Ashtak Varga (Before Reduction)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Sun 10 9 7 9 9 11 9 7 7 3 6 10 48
Moon 5 5 4 4 3 6 6 4 4 1 3 4 49
Mars 5 4 3 1 5 3 4 3 2 1 4 4 39
Mercury 7 6 3 3 6 5 4 6 1 4 4 5 54
Jupiter 3 4 7 2 5 7 4 6 5 3 6 4 56
Venus 5 4 4 4 5 5 7 4 2 4 5 3 52
Saturn 2 3 4 3 3 5 4 4 5 2 0 4 39
Total 37 35 32 26 36 42 38 34 26 18 28 34 337
Rahu 4 3 6 5 1 4 3 4 4 4 5 1 44
Ascendant 4 6 1 4 5 6 4 3 4 3 3 6 49

After Trikon Shodhan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sun 3 6 1 2 2 8 3 0 0 0 0 3
Moon 2 4 1 0 0 5 3 0 1 0 0 0
Mars 3 3 0 0 3 2 1 2 0 0 1 3
Mercury 6 2 0 0 5 1 1 3 0 0 1 2
Jupiter 0 1 3 0 2 4 0 4 2 0 2 2
Venus 3 0 0 1 3 1 3 1 0 0 1 0
Saturn 0 1 0 0 1 3 3 1 3 0 1 1
After Ekadhipatya Shodhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sun 3 3 0 2 2 7 3 0 0 0 0 3
Moon 2 3 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0
Mars 2 1 0 0 3 2 1 2 0 0 1 3
Mercury 3 1 0 0 5 1 1 3 0 0 1 2
Jupiter 0 1 0 0 2 1 0 4 2 0 2 0
Venus 1 0 0 1 3 1 3 1 0 0 1 0
Saturn 0 0 0 0 1 3 3 1 3 0 1 0

Shodhya Pinda
Pinda Sun Moon Mar Mer Jup Ven Sat

Graha 41 25 49 75 76 54 63

Rasi 171 94 134 152 107 86 92

Shodhya 212 119 183 227 183 140 155


Suresh Shah
² 12

Permanent
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket

Sun --- Neutral Enemy Friend Friend Enemy Friend Enemy Enemy
Mer Friend --- Friend Neutral Neutral Neutral Enemy Neutral Neutral
Ven Enemy Friend --- Neutral Neutral Friend Enemy Friend Friend
Mar Friend Enemy Neutral --- Friend Neutral Friend Enemy Friend
Jup Friend Enemy Enemy Friend --- Neutral Friend Friend Neutral
Sat Enemy Friend Friend Enemy Neutral --- Enemy Friend Enemy
Moon Friend Friend Neutral Neutral Neutral Neutral --- Enemy Enemy
Rah Enemy Neutral Friend Enemy Friend Friend Enemy --- Enemy
Ket Enemy Neutral Friend Friend Neutral Enemy Enemy Enemy ---

Temporal
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket

Sun --- Enemy Friend Enemy Friend Enemy Friend Enemy Friend
Mer Enemy --- Friend Enemy Friend Enemy Friend Enemy Friend
Ven Friend Friend --- Enemy Friend Enemy Friend Friend Friend
Mar Enemy Enemy Enemy --- Friend Friend Friend Enemy Friend
Jup Friend Friend Friend Friend --- Enemy Friend Enemy Friend

Sat Enemy Enemy Enemy Friend Enemy --- Friend Friend Friend
Moon Friend Friend Friend Friend Friend Friend --- Enemy Enemy
Rah Enemy Enemy Friend Enemy Enemy Friend Enemy --- Enemy
Ket Friend Friend Friend Friend Friend Friend Enemy Enemy ---

Panchadha
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket

Sun --- Enemy Neutral Neutral G.Mitra G.Satru G.Mitra G.Satru Neutral
Mer Neutral --- G.Mitra Enemy Friend Enemy Neutral Enemy Friend
Ven Neutral G.Mitra --- Enemy Friend Neutral Neutral G.Mitra G.Mitra
Mar Neutral G.Satru Enemy --- G.Mitra Friend G.Mitra G.Satru G.Mitra
Jup G.Mitra Neutral Neutral G.Mitra --- Enemy G.Mitra Neutral Friend

Sat G.Satru Neutral Neutral Neutral Enemy --- Neutral G.Mitra Neutral
Moon G.Mitra G.Mitra Friend Friend Friend Friend --- G.Satru G.Satru
Rah G.Satru Enemy G.Mitra G.Satru Neutral G.Mitra G.Satru --- G.Satru

Ket Neutral Friend G.Mitra G.Mitra Friend Neutral G.Satru G.Satru ---
Suresh Shah
² 13

Sudarshan Chakra
02/14/26/38/50/62/74/86/98/110 01/13/25/37/49/61/73/85/97/109 12/24/36/48/60/72/84/96/108/120
4 Sat Plu 3 2
Asc Ura
5 1
Mar
Rah
8 Jup Moon Ket 7 Nep 6

9 5

Sun Mer 10 Ven Mar


9 Jup 8
11 Sun Mer
7
Moon
Ket

6 12
Nep
10 12 6 4
Ven
Nep Sat Plu

Mar
Rah
Asc Ura
Asc Ura
Moon
Ket
Sat Plu 5
1
2 3 4

Rah
3
11
1 2
12
7 Jup Sun Mer Ven 11

8 10
9

06/18/30/42/54/66/78/90/102 07/19/31/43/55/67/79/91/103 08/20/32/44/56/68/92/104

Besides the Ascendant, the Moon and the Sun are also considered as reckoning points individually.
Sudarshana Chakra gives the combined view of the horoscope from these three different reckoning
points - the Ascendant, the Moon and the Sun - at a glance.
Auspicious and inauspicious happenings and the age periods of their occurences are predicted from
Sudarshan Chakra.
Suresh Shah
² 14

Planet Karakas

Sthira Karak Sapta Karak Ashta Karak

Sun Father Putra Pitri


Mer Intellect Bhratri Bhratri
Ven Spouse Matri Matri
Mar Courage Gnati Putra
Jup Wealth Amatya Amatya
Sat Longevity Atma Atma
Moon Mother Kalatra Gnati
Rah Desire --- Kalatra
Ket Emancipation --- ---

Planetary Avasthas

Ava-3 Ava-5 Ava-6 Ava-9 Ava-10 Ava-12

Sun Swapna Vriddha Mudita Shanta Harshita Nrityalipsa


Mer Supta Vriddha --- Dhukhita Shanta Agaman
Ven Swapna Kumar Mudita Shanta Harshita Koutaka
Mar Swapna Yuva Mudita Shanta Harshita Netrapani
Jup Swapna Kumar --- Shanta Harshita Netrapani
Sat Swapna Baala --- Deena Shanta Agam
Moon Swapna Baala Lajjita Deena Shanta Nidra
Rah Supta Mrita Kshudita Dhukhita Peedita Upaveshana
Ket Swapna Mrita Lajjita Pramudita Shanta Agam

Nav Tara Chakra

Janm Sampat Vipat Kshem Pratyari Sadhak Vadha Mitra Parammitra

14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Suresh Shah
² 15

Planetary Conjunctions and Aspects


Planet Su Mer Ven Mar Ju Sat Moo Ra Ke Ura Ne Pl

Asc 194 194 224 68 167 53 116 37 143 6 104 45


SQQ BQT SSQ

Sun 1 30 126 27 141 78 231 51 200 90 149


CNJ SSX SSX BQT SQU QNC

Mer 30 126 28 142 78 231 51 200 91 149


SSX SSX BQT SQU QNC

Ven 156 57 171 108 261 81 230 120 179


SXT TRN OPP
98 16 48 105 75 74 35 23
Mar
SSQ QNT QNT

Jup 114 50 204 24 173 63 121


SXT TRN

Sat 64 90 90 58 51 7
SQU SQU SXT

Moon 153 27 122 12 71


QNC SSX TRN QNT
180 31 141 82
Rah OPP SSX BQT
149 39 98
Ket QNC

Ura 110 51

Nep 59
SXT

Index of Words:
CNJ: Conjunction TRN: Trine SSQ: Semi Square QNT: Quintile
OPP: Opposition SXT: Sextile QNC: Quincunx BQT: Bi Quintile
SQU: Square SQQ: Sesquiquadrate SSX: Semi Sextile
For consideration of aspects, a general orb of influence has been taken as 3º 20' for all planets.

Parashari Aspects
Planet Aspected By Planet Aspected By

Sun - Ven Sat

Moon Rah Sat Ven Jup

Mar - Rah Sat Moon Ket

Mer - Ket Rah

Jup Mar Asc Sun Mer


Suresh Shah
² 16

Shani Sade Sati

Shani Sade Sati Rashi Entry Exit Moorti

Sadesati Virgo 20-09-1950 25-11-1952 Copper


Sadesati Virgo 24-04-1953 20-08-1953 Silver
Janmshani Libra 26-11-1952 23-04-1953 Gold
Janmshani Libra 21-08-1953 11-11-1955 Copper
Sadesati Scorpio 12-11-1955 07-02-1958 Gold
Sadesati Scorpio 02-06-1958 07-11-1958 Gold
Kantakshani Capricorn 02-02-1961 17-09-1961 Gold
Kantakshani Capricorn 08-10-1961 27-01-1964 Iron
Ashtamshani Taurus 28-04-1971 10-06-1973 Iron
Sadesati Virgo 04-11-1979 14-03-1980 Iron
Sadesati Virgo 27-07-1980 05-10-1982 Silver
Janmshani Libra 06-10-1982 20-12-1984 Iron
Janmshani Libra 01-06-1985 16-09-1985 Gold
Sadesati Scorpio 21-12-1984 31-05-1985 Silver
Sadesati Scorpio 17-09-1985 16-12-1987 Iron
Kantakshani Capricorn 21-03-1990 20-06-1990 Copper
Kantakshani Capricorn 15-12-1990 05-03-1993 Iron
Kantakshani Capricorn 16-10-1993 09-11-1993 Iron
Ashtamshani Taurus 07-06-2000 22-07-2002 Gold
Ashtamshani Taurus 09-01-2003 07-04-2003 Copper
Sadesati Virgo 10-09-2009 14-11-2011 Iron
Sadesati Virgo 16-05-2012 03-08-2012 Gold
Janmshani Libra 15-11-2011 15-05-2012 Silver
Janmshani Libra 04-08-2012 02-11-2014 Silver
Sadesati Scorpio 03-11-2014 26-01-2017 Silver
Sadesati Scorpio 21-06-2017 26-10-2017 Gold
Kantakshani Capricorn 24-01-2020 28-04-2022 Iron
Kantakshani Capricorn 13-07-2022 17-01-2023 Iron
Ashtamshani Taurus 08-08-2029 05-10-2029 Copper
Ashtamshani Taurus 17-04-2030 30-05-2032 Copper
Suresh Shah
² 17

Shad Bala

Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Moon

Uccha Bala 23.30 28.18 22.30 5.46 14.08 32.89 10.23


Saptavargiya Bala 88.12 93.75 78.75 112.50 103.12 37.50 112.50
Dina-Ratri Bala 15 30 30 30 0 0 0
Kendradi Bala 60.00 60.00 30.00 15.00 15.00 30.00 30.00
Drekkana Bala 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sthana Bala 186.42 211.93 176.05 162.96 132.2 100.39 152.73

Dig Bala 38.63 4.78 11.30 3.21 4.46 17.52 47.22

Natonnat Bala 38.97 60.00 38.97 21.03 38.97 21.03 21.03


Paksha Bala 25.86 34.14 34.14 25.86 34.14 25.86 34.14
Tribhag Bala 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00
Varsha Bala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Maasa Bala 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
Vaara Bala 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hora Bala 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ayan Bala 4.34 55.47 14.41 37.50 4.71 17.27 38.48
Yuddh Bala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kaala Bala 114.17 209.61 87.52 114.39 137.82 124.16 108.65

Chesta Bala 4.34 8.13 3.35 51.13 12.3 52.2 34.14

Naisargik Bala 60 25.71 42.86 17.14 34.29 8.57 51.43

Drik Bala -16.46 -16.32 -19.20 7.81 -24.75 7.36 -16.65

Total Shadbala 387.10 443.84 301.88 356.64 296.32 310.20 377.52


Shad Bala in Rupas 6.45 7.40 5.03 5.94 4.94 5.17 6.29

Part of Min. 0.99 1.06 0.91 1.19 0.76 1.03 1.05

Sthana Bala Part 1.13 1.28 1.32 1.7 0.8 1.05 1.15
Dig Bala Part 1.1 0.14 0.23 0.11 0.13 0.58 0.94
Kala Bala Part 1.02 1.87 0.88 1.71 1.23 1.85 1.09
Chesta Bala Part 0.09 0.16 0.11 1.28 0.25 1.31 1.14
Ayan Bala Part 0.14 1.85 0.36 1.88 0.16 0.86 0.96

Relative Rank 2 1 6 4 7 5 3

Ishta Phala 10.06 15.14 8.64 16.71 13.16 41.43 18.69


Kashta Phala 45.20 40.63 46.21 21.99 46.80 14.54 41.22
Suresh Shah
² 18

Planetary Positions at Birth Time


Planets Rashi Degrees Nakshatra S.S.S. Lords Dir Dignity

Ascendant Gemini 06:06:42 Mrigsiras Mer-Mar-Mer -


Sun Sagittarius 19:59:23 P.Sada Jup-Ven-Rah Direct -
Mercury Sagittarius 20:32:37 P.Sada Jup-Ven-Jup Direct -
Venus Capricorn 20:11:23 Sravana Sat-Moon-Ket Direct -
Mars Leo 14:28:12 Poorva Sun-Ven-Ven Direct -
Jupiter Scorpio 22:50:47 Jyestha Mar-Mer-Moon Direct -
Saturn Cancer 28:46:27 Ashlesha Moon-Mer-Sat Retro -
Moon Libra 02:25:07 Chitra Ven-Mar-Ket Direct -
Rahu Aries 29:11:16 Krittika Mar-Sun-Mar Direct -
Ketu Libra 29:11:16 Vishakha Ven-Jup-Sun Direct -
Uranus Gemini 00:19:50 Mrigsiras Mer-Mar-Mer Retro -
Neptune Virgo 19:55:35 Hasta Mer-Moon-Ket Direct -
Pluto Cancer 21:24:31 Ashlesha Moon-Mer-Ven Retro -

Pars Fortuna: Pisces 18:32:25

Krishnamurthy House Cusps

House House Cusp S.S.S. Lords Bhav Extension

I. Gemini 06:06:42 Me-Ma-Me 66:06:42 - 89:51:


II. Gemini 29:51:24 Me-J-Mn 89:51: - 114:54:
III. Cancer 24:54:04 Mn-Me-R 114:54: - 143:57:
IV. Leo 23:57:60 Su-V-Sa 143:57: - 177:48:
V. Virgo 27:48:07 Me-Ma-J 177:48: - 213:15:
VI. Scorpio 03:15:24 Ma-J-R 213:15: - 246:06:
VII. Sagittarius 06:06:42 J-K-R 246:06: - 269:51:
VIII. Sagittarius 29:51:24 J-Su-R 269:51: - 294:54:
IX. Capricorn 24:54:04 Sa-Ma-R 294:54: - 323:57:
X. Aquarius 23:57:60 Sa-J-Me 323:57: - 357:48:
XI. Pisces 27:48:07 J-Me-J 357:48: - 33:15:
XII. Taurus 03:15:24 V-Su-Sa 33:15: - 66 06:42
Suresh Shah
² 19

House-Planet Significators
House Significators Strength

House Very Strong Strong Moderate Weak

I. - - Mer Jup Sat


II. - - Mer Jup Sat
III. - Moon Mar Sat Ven
IV. - - Sun Rah
V. - - Mer Moon Ket Ven Jup Sat
VI. - - Mar Jup Moon Ket
VII. - Jup Sun Mer Sat Rah Ket
VIII. - - Ven Jup Sun Mer Mar Ket
IX. - - Sat -
X. - - Sat -
XI. - - Jup Rah Ket
XII. - - Ven Sun Mer Mar

Planets as Significators for Houses

House A. B. C. D.

I. Mer - Jup Sat -


-
II. Mer - Jup Sat
III. Moon Mar Sat Ven Moon
IV. Sun - Rah -
V. Mer Moon Ket Jup Sat Ven
VI. Mar Jup Moon Ket
VII. Jup Sun Mer Ket Jup Sat Rah
VIII. Jup Ven Ket Sun Mer Mar
IX. Sat - - -
X. Sat - - -
XI. Jup Rah Ket -
XII. Ven - Sun Mer Mar -

Index: A.= Cusp Sign Lord, B.= House Occupants, C.= Planets in Star of Cusp Sign Lord, D.= Planets in Star of
House Occupants.
Suresh Shah
² 20

Houses Signified by Planets

Planets Very Strong Strong Moderate Weak

Sun - - 47 8 12
Mer - - 1257 8 12
Ven - - 8 12 35
Mar - - 36 8 12
Jup - 7 6 8 11 125
Sat - - 3 9 10 1257
Moon - 3 5 6
Rah - - 11 47
Ket - - 5 6 7 8 11

Sub Lords As Significators

House Sub Lord Very Strong Strong Moderate Weak

I. Mer - - 1257 8 12
II. Moon - 3 5 6
III. Rah - - 11 47
IV. Sat - - 3 9 10 1257
V. Jup - 7 6 8 11 47
VI. Rah - - 11 47
125
VII. Rah - - 11
VIII. Rah - - 11 47
IX. Rah - - 11 47
X. Mer - - 1257 8 12
XI. Jup - 7 6 8 11 125
XII. Sat - - 3 9 10 1257
Suresh Shah
² 21

KP Lagna Kundli KP Bhav Chalit


4 2
Saturn Plu Ura
3
5 Pluto 1
Asc Asc
Uranus
Mars Rahu Mar Sat Rah

Neptune Nep

6 12

Sun Sun Mer


Mercury
Moon Moon
Ketu Ket

Jupiter Venus Jup Ven


7 11
8 9 10

Ruling Planets Pars Fortuna Pisces 18:32:25


K.P. Ayanamsh 23:02:04
Weekday Lord Sun
Vimshottari Balance of Mars: 2 Years
Ascendant Sign Lord Mercury
Dasha At Birth
Ascendant Star Lord Mars
2 Months 22 Days

Ascendant Sub Lord Mercury


Moon Sign Lord Venus
Moon Star Lord Mars
Moon Sub Lord Ketu
Suresh Shah
² 22

Jaimini Lagnas and Sphutas

Lagna Rashi

Janma Lagna : Gemini


h : I.
Drekkana Lagna (Traditional) : Gemini
Drekkana Lagna (Parivritti Traya) : Libra
Drekkana Lagna (Somanath) : Cancer
Navamsh Lagna (Traditional) : Scorpio
Navamsh Lagna (Krishna Mishra) : Aquarius
Arudha Lagna (Traditional) : Gemini
Arudha Lagna (Conditional) : Pisces
Upapada Lagna (Traditional) : Virgo
Upapada Lagna (Conditional) : Virgo
Swamsha Lagna : Scorpio
Karakamsha Lagna : Pisces
Paka Lagna : Sagittarius
Hora Lagna (Traditional) : Virgo
Hora Lagna (Vriddhakarika) : Leo
Hora Lagna (Savayava) : Libra
Bhava Lagna : Aries
Ghatika Lagna : Gemini
Sapada Ghatika Lagna : Capricorn
Ayur Lagna : Aquarius
Varnada Lagna : Cancer
Shree Lagna : Aquarius
Indu Lagna : Gemini
Tara Lagna : Aquarius
Nakshatra Lagna : Aquarius
Divya Lagna : Aquarius
Tripravana Lagna : Aquarius
Sphuta Yoga Lagna : Gemini
Suresh Shah
² 23

Jaimini Lagna Kundlis


Janma Lagna Drekkana Traditional Drekkana Parivritti Traya
4 Sa 2 4 J 2 8 V 6
5 3 5 3 9 7
1 1 5
A AK A Mn
Ma R Me Su K

V Sa

6 12 6 12 10 4

Su Me Ma R
Mn Mn Me
K R
J V J Sa Su
7 11 7 11 11 3
8 9 10 8 9 10 12 1 Ma 2

Drekkana Somanath Navamsha Traditional Navamsha Krishna Mishra


5 Me R 3 9 R Me Mn 7 12 K 10
6 4 10 8 1 11
2 6 9
A A A Ma
Su J Su R

Sa J Ma

7 1 11 5 2 8

V Mn
Ma K Sa V J Me
Sa
K Mn Su V
8 12 12 4 3 7
9 10 11 1 2 3 4 5 6

Arudha Lagna (Traditional) Upapada Lagna (Trad) Karakamsha Lagna


4 Sa 2 7 Mn K Ma 5 1 11
5 3 8 6 2 12
1 4 10
A A A Sa
Ma R J Sa J

Su Me K R

6 12 9 3 3 9

Su Me Su
Mn V V
K
J V R Ma Me
7 11 10 2 4 8
8 9 10 11 12 1 5 6 Mn 7
Suresh Shah
² 24

Jaimini Sphutas

Sphuta Name Sphuta

Beeja Sphuta (Main) Sagittarius 13:55:16


Beeja Sphuta Auxiliary 1 Gemini 02:44:16
Beeja Sphuta Auxiliary 2 Gemini 28:06:26
Kshetra Sphuta Main Gemini 15:03:38
Kshetra Sphuta Auxiliary 1 Libra 09:26:48
Kshetra Sphuta Auxiliary 2 Taurus 00:39:45

Jaimini Karakas

Planets Ashta Chara Sapta Chara Sapta Sthira Sapta Bhava

Sun Pitri Apatya Atma Bhratri


Mercury Bhratri Bhratri Amatya Atma Matri
Venus Matri Matri Dara Apatya
Mars Apatya Jnati Bhratri Jnati
Jupiter Amatya Amatya Apatya Dara
Saturn Atma Atma Jnati
Moon Jnati Dara Matri Amatya
Rahu Dara

Jaimini Aspects

Planets Frontal Aspect Lateral Aspect

Aries - R Scorpio - Jup Leo-Aquarius


Taurus Libra - Moon - Ket Cancer-Capricorn
Gemini - A Sagittarius - Sun - Mer Virgo-Pisces
Cancer - Sa Aquarius Taurus-Scorpio
Leo - Ma Capricorn - Ven Aries-Libra
Virgo Pisces Gemini-Sagittarius
Libra - Mn - K Taurus Leo-Aquarius
Scorpio - J Aries - Rah Cancer-Capricorn
Sagittarius - Su - Me Gemini - Asc Virgo-Pisces
Capricorn - V Leo - Mar Taurus-Scorpio
Aquarius Cancer - Sat Aries-Libra
Pisces Virgo Gemini-Sagittarius
Suresh Shah
² 25

Vimshottari Dasha (Mahadasha)

Mars 7 Years Rahu 18 Years Jupiter 16 Years


From 17/04/1943 From 17/04/1950 From 17/04/1968
To 17/04/1950 To 17/04/1968 To 17/04/1984
Mars 17/04/1943 Rahu 17/04/1950 Jupiter 17/04/1968
Rahu 13/09/1943 Jupiter 28/12/1952 Saturn 04/06/1970
Jupiter 01/10/1944 Saturn 24/05/1955 Mercury 16/12/1972
Saturn 07/09/1945 Mercury 30/03/1958 Ketu 24/03/1975
Mercury 17/10/1946 Ketu 17/10/1960 Venus 28/02/1976
Ketu 14/10/1947 Venus 04/11/1961 Sun 29/10/1978
Venus 11/03/1948 Sun 04/11/1964 Moon 17/08/1979
Sun 11/05/1949 Moon 29/09/1965 Mars 17/12/1980
Moon 16/09/1949 Mars 31/03/1967 Rahu 23/11/1981

Saturn 19 Years Mercury 17 Years Ketu 7 Years


From 17/04/1984 From 17/04/2003 From 17/04/2020
To 17/04/2003 To 17/04/2020 To 17/04/2027
Saturn 17/04/1984 Mercury 17/04/2003 Ketu 17/04/2020
Mercury 20/04/1987 Ketu 13/09/2005 Venus 13/09/2020
Ketu 28/12/1989 Venus 10/09/2006 Sun 13/11/2021
Venus 06/02/1991 Sun 11/07/2009 Moon 21/03/2022
Sun 08/04/1994 Moon 18/05/2010 Mars 20/10/2022
Moon 21/03/1995 Mars 17/10/2011 Rahu 18/03/2023
Mars 20/10/1996 Rahu 13/10/2012 Jupiter 05/04/2024
Rahu 29/11/1997 Jupiter 02/05/2015 Saturn 12/03/2025
Jupiter 04/10/2000 Saturn 08/08/2017 Mercury 21/04/2026

Venus 20 Years Sun 6 Years Moon 10 Years


From 17/04/2027 From 17/04/2047 From 17/04/2053
To 17/04/2047 To 17/04/2053 To 17/04/2063
Venus 17/04/2027 Sun 17/04/2047 Moon 17/04/2053
Sun 17/08/2030 Moon 04/08/2047 Mars 15/02/2054
Moon 17/08/2031 Mars 03/02/2048 Rahu 16/09/2054
Mars 17/04/2033 Rahu 10/06/2048 Jupiter 17/03/2056
Rahu 17/06/2034 Jupiter 05/05/2049 Saturn 17/07/2057
Jupiter 17/06/2037 Saturn 21/02/2050 Mercury 15/02/2059
Saturn 15/02/2040 Mercury 03/02/2051 Ketu 16/07/2060
Mercury 17/04/2043 Ketu 10/12/2051 Venus 14/02/2061
Ketu 16/02/2046 Venus 16/04/2052 Sun 15/10/2062
Suresh Shah
² 26

Vimshottari-Pratyantar

Mercury Ketu Venus


From 17/04/2003 From 13/09/2005 From 10/09/2006
To 13/09/2005 To 10/09/2006 To 11/07/2009

Mercury 17/04/2003 Ketu 13/09/2005 Venus 10/09/2006


Ketu 19/08/2003 Venus 04/10/2005 Sun 02/03/2007
Venus 10/10/2003 Sun 03/12/2005 Moon 22/04/2007
Sun 04/03/2004 Moon 22/12/2005 Mars 18/07/2007
Moon 17/04/2004 Mars 21/01/2006 Rahu 16/09/2007
Mars 30/06/2004 Rahu 11/02/2006 Jupiter 18/02/2008
Rahu 20/08/2004 Jupiter 06/04/2006 Saturn 05/07/2008
Jupiter 30/12/2004 Saturn 24/05/2006 Mercury 16/12/2008
Saturn 26/04/2005 Mercury 21/07/2006 Ketu 12/05/2009

Sun Moon Mars


From 11/07/2009 From 18/05/2010 From 17/10/2011
To 18/05/2010 To 17/10/2011 To 13/10/2012

Sun 11/07/2009 Moon 18/05/2010 Mars 17/10/2011


Moon 27/07/2009 Mars 30/06/2010 Rahu 07/11/2011
Mars 22/08/2009 Rahu 30/07/2010 Jupiter 01/01/2012
Rahu 09/09/2009 Jupiter 16/10/2010 Saturn 18/02/2012
Jupiter 26/10/2009 Saturn 24/12/2010 Mercury 15/04/2012
Saturn 06/12/2009 Mercury 16/03/2011 Ketu 06/06/2012
Mercury 24/01/2010 Ketu 28/05/2011 Venus 27/06/2012
Ketu 09/03/2010 Venus 27/06/2011 Sun 26/08/2012
Venus 27/03/2010 Sun 22/09/2011 Moon 13/09/2012

Rahu Jupiter Saturn


From 13/10/2012 From 02/05/2015 From 08/08/2017
To 02/05/2015 To 08/08/2017 To 16/04/2020

Rahu 13/10/2012 Jupiter 02/05/2015 Saturn 08/08/2017


Jupiter 02/03/2013 Saturn 21/08/2015 Mercury 10/01/2018
Saturn 04/07/2013 Mercury 30/12/2015 Ketu 30/05/2018
Mercury 29/11/2013 Ketu 25/04/2016 Venus 26/07/2018
Ketu 10/04/2014 Venus 12/06/2016 Sun 06/01/2019
Venus 03/06/2014 Sun 28/10/2016 Moon 24/02/2019
Sun 05/11/2014 Moon 09/12/2016 Mars 17/05/2019
Moon 22/12/2014 Mars 16/02/2017 Rahu 13/07/2019
Mars 09/03/2015 Rahu 05/04/2017 Jupiter 08/12/2019
Suresh Shah
² 27

Tribhagi Dasha

Mars Rahu Jupiter


From 04/01/1948 From 12/07/1949 From 12/07/1961
To 12/07/1949 To 12/07/1961 To 12/03/1972

Mars 19/02/1945 Rahu 30/04/1951 Jupiter 14/12/1962


Rahu 02/11/1945 Jupiter 04/12/1952 Saturn 22/08/1964
Jupiter 17/06/1946 Saturn 29/10/1954 Mercury 25/02/1966
Saturn 14/03/1947 Mercury 11/07/1956 Ketu 10/10/1966
Mercury 10/11/1947 Ketu 24/03/1957 Venus 20/07/1968
Ketu 17/02/1948 Venus 25/03/1959 Sun 31/01/1969
Venus 27/11/1948 Sun 30/10/1959 Moon 22/12/1969
Sun 20/02/1949 Moon 29/10/1960 Mars 06/08/1970
Moon 12/07/1949 Mars 12/07/1961 Rahu 12/03/1972

Saturn Mercury Ketu


From 12/03/1972 From 10/11/1984 From 11/03/1996
To 10/11/1984 To 11/03/1996 To 09/11/2000

Saturn 14/03/1974 Mercury 20/06/1986 Ketu 19/06/1996


Mercury 29/12/1975 Ketu 16/02/1987 Venus 30/03/1997
Ketu 24/09/1976 Venus 06/01/1989 Sun 23/06/1997
Venus 04/11/1978 Sun 01/08/1989 Moon 12/11/1997
Sun 23/06/1979 Moon 12/07/1990 Mars 19/02/1998
Moon 13/07/1980 Mars 10/03/1991 Rahu 02/11/1998
Mars 09/04/1981 Rahu 20/11/1992 Jupiter 17/06/1999
Rahu 04/03/1983 Jupiter 26/05/1994 Saturn 13/03/2000
Jupiter 10/11/1984 Saturn 11/03/1996 Mercury 09/11/2000

Venus Sun Moon


From 09/11/2000 From 11/03/2014 From 11/03/2018
To 11/03/2014 To 11/03/2018 To 09/11/2024

Venus 29/01/2003 Sun 23/05/2014 Moon 29/09/2018


Sun 30/09/2003 Moon 22/09/2014 Mars 18/02/2019
Moon 09/11/2004 Mars 16/12/2014 Rahu 18/02/2020
Mars 20/08/2005 Rahu 23/07/2015 Jupiter 08/01/2021
Rahu 21/08/2007 Jupiter 03/02/2016 Saturn 29/01/2022
Jupiter 31/05/2009 Saturn 21/09/2016 Mercury 09/01/2023
Saturn 11/07/2011 Mercury 16/04/2017 Ketu 31/05/2023
Mercury 31/05/2013 Ketu 10/07/2017 Venus 10/07/2024
Ketu 11/03/2014 Venus 11/03/2018 Sun 09/11/2024
Suresh Shah
² 28

Yogini Dasha Shat-Trimsha Dasha


Dasha Lord Span Ends Lord Span Ends

Mangala Moon 1 Years 02/05/1948 Mars 4 Years 24/04/1949

Pingala Sun 2 Years 02/05/1950 Mercury 5 Years 24/04/1954

Dhanya Jupiter 3 Years 02/05/1953 Saturn 6 Years 24/04/1960

Bhramari Mars 4 Years 02/05/1957 Venus 7 Years 25/04/1967

Bhadrika Mercury 5 Years 02/05/1962 Rahu 8 Years 25/04/1975

Ulka Saturn 6 Years 02/05/1968 Moon 1 Years 24/04/1976

Siddha Venus 7 Years 03/05/1975 Sun 2 Years 24/04/1978

Sankata Rahu 8 Years 03/05/1983 Jupiter 3 Years 24/04/1981

Mangala Moon 1 Years 02/05/1984 Mars 4 Years 24/04/1985

Pingala Sun 2 Years 02/05/1986 Mercury 5 Years 24/04/1990

Dhanya Jupiter 3 Years 02/05/1989 Saturn 6 Years 24/04/1996

Bhramari Mars 4 Years 02/05/1993 Venus 7 Years 25/04/2003

Bhadrika Mercury 5 Years 02/05/1998 Rahu 8 Years 25/04/2011

Ulka Saturn 6 Years 02/05/2004 Moon 1 Years 24/04/2012

Siddha Venus 7 Years 03/05/2011 Sun 2 Years 24/04/2014

Sankata Rahu 8 Years 03/05/2019 Jupiter 3 Years 24/04/2017

The order of the dasha lord planets, their respective individual durations and total time-cycle (=36 years)
are common to both the Yogini and Shat-Trimsha Dasha-systems - except for the single dfference that
the commencing dasha becomes different in the two cases.

Parashara's recommendation is that if birth takes place during day-time in Sun's Hora or in night-time in
Moon's Hora Shat Trimsha Dasha-System should be adopted.

As an extension to this principle, if birth takes place in night time in Sun's Hora or in day-time in Moon's
Hora, Yogini Dasha-System should prefereably be employed.
Suresh Shah
² 28

Yogini Dasha Shat-Trimsha Dasha


Dasha Lord Span Ends Lord Span Ends

Mangala Moon 1 Years 02/05/1948 Mars 4 Years 24/04/1949

Pingala Sun 2 Years 02/05/1950 Mercury 5 Years 24/04/1954

Dhanya Jupiter 3 Years 02/05/1953 Saturn 6 Years 24/04/1960

Bhramari Mars 4 Years 02/05/1957 Venus 7 Years 25/04/1967

Bhadrika Mercury 5 Years 02/05/1962 Rahu 8 Years 25/04/1975

Ulka Saturn 6 Years 02/05/1968 Moon 1 Years 24/04/1976

Siddha Venus 7 Years 03/05/1975 Sun 2 Years 24/04/1978

Sankata Rahu 8 Years 03/05/1983 Jupiter 3 Years 24/04/1981

Mangala Moon 1 Years 02/05/1984 Mars 4 Years 24/04/1985

Pingala Sun 2 Years 02/05/1986 Mercury 5 Years 24/04/1990

Dhanya Jupiter 3 Years 02/05/1989 Saturn 6 Years 24/04/1996

Bhramari Mars 4 Years 02/05/1993 Venus 7 Years 25/04/2003

Bhadrika Mercury 5 Years 02/05/1998 Rahu 8 Years 25/04/2011

Ulka Saturn 6 Years 02/05/2004 Moon 1 Years 24/04/2012

Siddha Venus 7 Years 03/05/2011 Sun 2 Years 24/04/2014

Sankata Rahu 8 Years 03/05/2019 Jupiter 3 Years 24/04/2017

The order of the dasha lord planets, their respective individual durations and total time-cycle (=36 years)
are common to both the Yogini and Shat-Trimsha Dasha-systems - except for the single dfference that
the commencing dasha becomes different in the two cases.

Parashara's recommendation is that if birth takes place during day-time in Sun's Hora or in night-time in
Moon's Hora Shat Trimsha Dasha-System should be adopted.

As an extension to this principle, if birth takes place in night time in Sun's Hora or in day-time in Moon's
Hora, Yogini Dasha-System should prefereably be employed.
Suresh Shah
² 29

Results of Planetary Aspects

Sun Conjunction Mercury


This aspect augurs well for pursuits related to travel, business and creative enterprises like writing
and literature. People under this influence are endowed with intelligence and wit and achieve fame
and happiness. You will also be financially well-off.

Sun Semi Sextile Venus


You attain social and financial success with advancement and recognition coming your way. Your
attachment with the opposite sex could result in a permanent union which will not only bring forth joy
and happiness but also benefits. Even if there are any unpleasant moments, you will be able to
resolve them and that too to your advantage.

Sun Semi Sextile Jupiter


In this favourable period, you can benefit immensely and give shape to your desires and hopes. your
involvement with any new venture will bring forth success and gains from friends, relatives and
people in authority. You will also gain much from the goodwill of others towards you. Your optimistic
nature will help you establish contacts with persons in authority.

Sun Square Neptune


You could be assailed by self doubts and certain confusion due to a challenging daily schedule. You
also tend to get deeply involved with a project, paying special attention to each detail. You would do
well to delegate tasks to others.

Mercury Semi Sextile Venus


You are fond of luxuries and the good things of life. You are fortunate in that you receive support
from loved ones. You are courteous in your dealings with others and also have a sense of humour.
You will also have a blissful romantic life.

Mercury Semi Sextile Jupiter


You are possessed with a keen and sharp intellect which provides you with a distinct advantage in
your interpersonal relation ships. You are fascinated by the prospect of expanding your knowledge
base which will propel you to undertake a study of subjects which interest you. Your optimistic
nature and philosophical bent of mind make you an interesting personality.

Mercury Square Neptune


A square position of Mercury vis-a-vis Neptune makes you inclined towards secrecy, though
avoiding this trait will benefit you. Your attraction towards the study of occult subjects will be to your
gain.

Venus Sextile Jupiter


Venus in sextile with Jupiter moulds you into a virtuous person endowed with the qualities of
generosity and benevolence. You excel in areas related to foreign investment, medicine or law and
will also gain from romantic associations. Extrovert, optimistic and sensitive, you prefer the
company of persons with lofty ideals.

Venus Trine Neptune


You will be highly idealistic and work for the benefit of others when you are under the astral
influence of a Venus and Neptune trine. You will also be fortunate in terms of receiving
co-operation and compassion from people. You will also realise your romantic ambitions.

Venus Opposition Pluto


An opposition of Venus and Pluto grants you the ability to change your life for the better. However,
Suresh Shah
² 30

you may be required to work hard at keeping relationships afloat.

Mars Semi Square Moon


A Semi Square position of Mars with Moon could occasionally cause an emotional disturbance
which you will be able to weather through your calm nature. You are also extremely sensitive.

Jupiter Sextile Neptune


A confident person, you will succeed in your efforts to fulfil your ideals in life. For some time, you will
be associated with social and religious work and that will give you an extra edge in spirituality. You
have to be careful about gambling and speculative business for they, though at first may gain you
riches, would eventually lead to disaster.

Jupiter Trine Pluto


You will be incessantly seeking changes in the surroundings. You are a leader. You will have higher
education that will put you in a high-profile career like that of a powerful position in politics. People in
high positions will influence you.

Saturn Square Rahu


Due to the Square Aspect of Rahu/Ketu with Saturn, you will often feel loneliness. Chances are that
you will be worried about your limitations so you need to develop a positive outlook.

Saturn Sextile Uranus


The Sextile Aspect of Saturn to Uranus makes you very patient. You will excel in your studies as
well as teaching others. You will receive many challenging opportunities which could be made
successful.

Moon Trine Uranus


You will be drawn towards spiritualism and occultism. You will also be blessed with powers of
creativity and ingenuity. You also stand to gain financially form investment and speculation. Your
personality will attract others towards you.

Neptune Sextile Pluto


Due to the Sextile Aspect of Neptune to Pluto, you will be highly interested and talented in
Philosophy and Psychology. Sometimes, you will go through difficult times so you need to improve
your confidence.
Suresh Shah
² 30

Predictions

Specific Characterstics
You will have a genial but weak nature, fairly disposed to extravagance and unsteady habits. You
are likely to have change in pursuits but still be clever in business-dealings. You have a restless
mind and shifting objectives. You will gain honour and rank by business and will acquire property.

Your main characteristics will be fondness for home-life and steadfastness in affections. In early
years, there are possibilities of trouble and grief, even of financial difficulties. You may have some
disharmony in married state. Yet you are sure to become duly compensated by having rise in life by
the strength of your own merit.

You nature will be generous, kind and amiable; mind will be fructifying and well-balanced. You will
be 'faithful in love and dauntless in war' - a worthy friend and generous enemy. You will have a real
happy marriage and substantial wealth. You will have many journeys in connection with your
profession, cultural or intellectual mission, or for simply touring purpose. You will be loved and
respected for your sense of justice and probity.

Mental Qualities
You will have a happy go lucky disposition, genial and kind nature and will be fond of show and
approbation. You will just, persuasive, artistic and initiative. You will be neat and orderly. You may
be somewhat amorous and fickle.

Physical Attributes
According to your Horoscope, you will have a tall, elegant figure with blue eyes, fair skin, fine brown
hair carefully parted near the middle, attractive sets of teeth and beautiful finger-nails. Your nose will
be straight - Grecian type.

General State of Health


Your zodiacal sign rules over the bones, skin and the knees. Thus, you are prone to rheumatism,
arthritis and skin-complaints. Overwork is the very first thing that could strike the blow on your
health if you don't take adequate rest or skip exercises.

You are more of a loner and confide far less in others - for which reason you habitually remain in
tension. You must learn to relax and find time to be amidst greenery, water and friendly company.

You should take to sports activities like tennis, billiards, swimming, golf, etc. You should take
cabbage, spinach, onions, barley, beetroot, etc.[/Since the Ascendant has no affliction in your chart,
you will be in good health.

Since the Moon bears no affliction in your chart, you are less likely to suffer from any disease
resulting from environmental causes.Since Mercury afflicts the Sun in your chart, you are prone to
have some memory problems; you may be a little nervous, restless and worrying.Since Neptune
afflicts the Sun in your chart, you are vulnerable to sufferings resulting from canine animal bites and
insect stings.

Education and Profession


You will have a good level of education and may have a Bachelor's degree or a Licentiateship
diploma. You will be fairly intelligent and will have interest in a wide variety of subjects. Rather than
remaining confined within the four walls you would like to explore the world outside. This will lead
you to have a career in some field where good formal education is not a pre-requisite.

The planetary combinations in your chart bestow on you a special interest in functioning of living
beings. You may study Biological Sciences and may acquire education in the Medical field. You may
Suresh Shah
² 31

be a Physician or a Surgeon; alternately you may be a professional in some other medicine related
fields.

The planetary combinations in your chart bestow on you the qualities of a born businessman. You
will be quick to learn the aspects of trade and commerce. You will make a fortune by trading and/ or
manufacturing activities. As usual in business you may have to pass through some slack patches
when you will need to excercise control although during the most part you will do brisk business.

Wealth and Inheritance


As regards family-wealth, you will be exceedingly fortunate as this happens to be one of the best
positions for the lord of wealth. You will have gains through artistic pursuits, entertainment fields,
children's dreamland and application-oriented education / training. You will have fruitful love-affairs.
As regards domestic environment, you will be blessed with peace and harmony. You will have
bright children with charming appearances. The first child will be endowed with some artistic faculty.

In your chart the lord of earnings is not very happily placed as it is in the 3rd house. It is not so
favoured for business in general unless it comes under certain favourable lines. You will have your
earnings and other gains from press/ printing, road transport, railways, post and telegraph, courier
service, broadcasting, marketing, C/F agencies, tourism, etc sources.

In your chart the lord of inheritance being placed in the 2nd aspects the house of inheritance --
thereby strengthening the concerned house and boosting it's indications. You will receive parental
property and will be benitted by marriage with a person from a wealthier family. You will have gains
from your younger co-borns also.

Marriage and Married Life


Your chart indicates that you will have late marriage. In your chart your Ascendant-lord and the
7th-lord are in Semi-sextile aspect which assures a fairly good relationship with your
marriage-partner. Both the partners will be mutually well-disposed and have concern for each other.
The bond will be lasting and stable.

Travel and Journeys


In your chart most of the planets are situated in moveable and/ or common signs. This will make you
a born wanderer who will have many changes in life. You will have many journeys in connection with
your profession; you will also have travels and tours for pleasure and profit.

Lucky Stone
Among auspicious gemstones GREEN EMERALD (Panna) will be favorable for you.

You may take 5 Rattis of Green Emerald in a ring of Gold which should be worn on right hand small
finger on a Wednesday.

Cheaper substitutes of Green Emerald are Jade or Jabarjad (Peridot) which may be taken instead in
a ring of Silver.

While wearing the gemstone reciting the following 'Mantra' will be auspicious:

Priyamgukalikashyamam Rupenapratimam Budham Soumyam Soumyagunopetam tam Budham


Pranamyaham.

The weights of gemstones recommended above are for adult male people. For adult females the
weights should be reduced to 3/4 to 1/2 part while for the children the weights should be reduced to
1/2 to 1/3 part.
Suresh Shah
² 31

Predictions On The Basis of Planet Positions

Ascendent Result
Your Ascendant is Gemini. Your Ascendant-lord is Mercury, which is a super-benefic planet in your
chart.

By virtue of being born in Gemini Ascendant, you have a 'duality' in your otherwise charming
manners and suave disposition. You are very intelligent and will have the special ability to
comprehend and understand things very quickly. With your progressive ideas and unique
practicability, people will consider you to be a versatile genius. Although you will be highly energetic
and vigorous, will always be engaged in doing some work and will try to complete them as quickly as
possible. Although you will be sensitive, you may tend to be somewhat fickle and inconstant; at the
time of taking decisions, you may suffer from mental conflict. You may be changeful in many ways,
for which people may consider you to be 'moody'. Owing to your excessive attraction to variety, you
may not be interested in the same people, places and things for a very long duration. However, this
tendency might prevent you to reach the summit in your fields of action. You will be learned, wealthy
and bountiful; you will have many friends and will travel far and wide.

Result for Planets in Signs

Sun
In your chart, the Sun is placed in sign Sagittarius. You will be a proud-spirited person having lofty
ideals and will aim at great things. With your austerity and severity, you will be able to perform some
honourable exploits and will receive some distinctive honours. You will have deep interest in
studying ancient classics and may have some interest in music as well. You will be religiously
inclined and will treat pious people with due respect and honour. You will lead a happy life with your
spouse and children.

Mercury
In your chart, Mercury is placed in sign Sagittarius. You may have a rash and hasty disposition, but
you will soon be reconciled. You will strive after honourable things but will seldom be able to attain
them. However, if Jupiter is in conjunction with or aspects Mercury, then you may acquire
honourable titles or receive distinctive honours. If Rahu is situated in an angle from Mercury, then
you may receive academic distinction. If Mars aspects Mercury, then you may become quarrelsome
or argumentive.

Venus
In your chart, Venus is placed in sign Capricorn. You will be fair and tolerant in disposition but might
be worried on account of your family. You will be fond of enjoyment and may have large appetite.
Your unusual interest in the members of the opposite sex might cause you anguish; but you will be
able to overcome your enemies. You may suffer from windy and phlegmatic diseases. If Venus is
afflicted by malefic planet(s), then you might face some sudden changes in life, even strange
catastrophes.

Mars
In your chart, Mars is placed in sign Leo. It is really a favourable position and you will become
fortunate. It will give you a sanguine complexion, stout limbs, a cheerful disposition and optimisic
outlook. You will always remain engaged in brisk activities and will remain ever ready for any
challenging situation. You will be take part robust sports and frequently enjoy excursions; you will be
able to attract the attention of the members of the opposite sex. You will, however, run the risk of
receiving physical hurts. If your Ascendant is Capricorn or Aquarius, then the health of your spouse
might cause you some concern.

Jupiter
Suresh Shah
² 32

In your chart, Jupiter is placed in sign Scorpio. You will have a middle stature with a stout, compact
body; your manners will be proud while your nature will be lofty and ambitious, apt to be
overbearing. You will be intelligent, learned, skillful, resolute and confident. If Mars is well-placed,
then you will be religiously inclined; but if Jupiter is afflicted by malefic planet(s), you may suffer from
some diseases, might become perverse and might be quick to take advantage for furthering your
own prospects.

Saturn
In your chart, Saturn is placed in sign Cancer. If associated with or aspected by Jupiter or the Moon
or Mars, you will be highly intelligent, independent, purposeful and confident. Otherwise, you may
have a jealous and calculating nature; you might be suspicious in your dealings and people might
consider you as a crooked person. You may have gains from foreign countries; but you might be
worried on account of your kinsfolk. You may suffer from some disorders affecting your eyes or ears.

Moon
The Moon is situated in sign Libra in your chart; so your 'Janma-Rashi' (or Chandra-Lagna) is Thula.
Your mental qualities and certain other characteristics will be governed by this masculine, airy,
humane and movable sign and, to some extent, by it's sign-lord Venus.

Moon in sign Libra is considered very beneficial if the sign-lord Venus is strongly placed and
un-afflicted in your chart. Your mind might be changeful and you may have shifting objectives; your
enthusiasm might be short-lived and as regards financial prospects, you may not be able to make
much headway. You may have enmity with your own people, while befriending lower class and
outcaste people. However, if the Moon is involved in some good yoga with other planet(s), then you
will be able to improve your fortune through trading activities.

Rahu
In your chart, Rahu is placed in sign Aries. If it is associated with or aspected by Jupiter or Venus or
Mercury, you will be endowed with many desirable qualities; but if it is not at all under the influence
of benefics, then it can impart a vicious nature in you. If associated with or aspected by malefic
planet(s), then you may even acquire wicked tendencies and antagonize your own men. If
associated with or aspected by the Moon, then you may become sickly or diseased. If Rahu is
situated in Ashwini star (while Ketu is situated in Swati star), you might be prone to suffer resulting
from accidental mishaps.

Ketu
In your chart, Ketu is placed in sign Libra. Unless associated with or aspected by Jupiter or Venus or
Mercury, it can impart a vicious nature in you. If associated with or aspected by malefic planet(s),
then you may even acquire wicked tendencies and antagonize your own men. If associated with or
aspected by the Moon, then you may become sickly or diseased. If Ketu is situated in Swati star
(while Rahu is situated in Ashwini star), then you might be prone to suffer resulting from accidental
mishaps. If Ketu is situated in Vishakha star, then you will be religiously inclined and will study many
ancient classics.

Uranus
In your chart, Uranus is placed in sign Gemini. It may make you an intellectual with an obstinate
mental trend, being full of impractical ideas. You may be desirous of changing the existing order of
things -- inspite of having no clear idea about what the substitutes should be. Your relatives and
neighbours may consider you to be quarrelsome or argumentive and your opinions of little or no
value. However, if Mercury is unafflicted and strongly placed, then the situation will be improved
considerably.

Neptune
In your chart, Neptune is placed in sign Virgo. Unless Mercury is well-placed in your chart, this is not
a very favourable position. You might be quick to perceive dishonesty, may be inclined to criticise
and find fault with others, yet you will be very ingenious in covering up your own faults and failings.
Suresh Shah
² 33

People are likely to avoid your company. You might be fastidious about food and diet.

Pluto
In your chart, Pluto is placed in sign Cancer. It is not at all a favourable position. If the Moon is weak
or afflicted, then your emotional intensity may become ruinous and may adversely affect the home
and family affairs; it can cause extreme unpleasantness and may drive some family-members away
or you may leave home without any warning or giving any indication in respect of your future
whereabouts. However, if Jupiter or Venus is situated with the Moon or aspects it, then the situation
will be improved.
Suresh Shah
² 33

Prediction On The Basis of Bhavas

Ascendant Lord
In your chart, the Ascendant-lord is situated in the seventh house, which is called the house of
spouse (Kalatra). Besides, this house also governs over desires, passion, infatuation, roads, ways,
policies, people and public dealings, trade, private business enterprises, foreign affairs, foreign
journeys, partnerships/ collaborations, etc. As for being in the 7th, the Ascendant-lord aspects the
Ascendant in your chart, you will be fortunate in one or more such respects. Your longevity will be
high and you are likely to get married at a relatively early age; you will enjoy a very long married life
with your spouse who will be very caring and considerate and is likely to be dearer than your life.
You will have an open mind and frank disposition; you will be able to develop and retain healthy
relationships with people you would come across. If the 7th-lord is also well-placed, you are likely to
make a fortune through trade and may derive benefits from partnerships or collaborations; but if the
6th-lord is stronger, then you may do better in service in private organisations. If the 9th-lord is
strong, you may have foreign journeys or may acquire wealth through foreign trade; if the 12th-lord
is also strong, then you may stay in foreign places for long.

Lord of 2nd House


In your chart, the second-lord is situated in the fifth house, which is called the house of merit
(Purva-punya). This gives rise to a favourable 'Dhana Yoga' combination and you will be very
fortunate in respect of all favourable 2nd house attributes : wealth, family, speech, education,
property, food and drink, enjoyments, etc. In addition, if the 5th-lord is also found to be situated in
the 2nd house, then you will be rolling in wealth by having boosted earnings from speculative
investments, sports activities and/ or from entertainment fields. You will tend to take big risks for
which your earnings will considerably fluctuate between the extremes. If a natural malefic planet is
with the 2nd-lord or aspects it, then the fluctuations will be wide and you may run the risk of incurring
big losses through unwise speculative investments. But if a natural benefic planet is with the
2nd-lord or aspects it, then you will have the last laugh; besides, you will be fortunate in respect of
having worthy and dutiful children who will become a source of pride and joy to your family with their
accomplishments and deeds. If your Ascendant is Taurus, then the 2nd-lord Mercury exalted in the
5th will make you a very learned and highly prosperous person.

Lord of 3rd House


In your chart, the third-lord is situated in the seventh house, which is called the house of spouse
(Kalatra). You are likely to have a highly passionate nature and may have a deep-seated desire for
the company of the members of the opposite sex. Your spouse may hail from the house of a relative
of your relative or from your acquaintances residing in your neighbourhood. If a natural benefic
planet is situated in the 7th house or aspects it, then your younger co-borns will be very helpful to
you; if in addition, the 7th-lord is also well-placed, then you may run a partnership business with your
younger co-born(s) or with an acquaintance residing in your neighbourhood. If a natural benefic
planet is situated in the 3rd house or aspects it, then you may be in printing business and may own a
Press. But if natural malefic planet is situated in the 7th house or aspects it, then your younger
co-borns may not be helpful to you; if in addition, the 7th-lord is also ill-placed, then you may have
quarrels with your partner(s) and face much of opposition from your cousins or neighbours. If your
Ascendant is Capricorn, then the 3rd-lord Jupiter exalted in the 7th and aspecting the Ascendant,
the 3rd house and the 11th house will make you very rich.

Lord of 4th House


In your chart, the fourth-lord is situated in the seventh house, which is called the house of spouse
(Kalatra). This is a fairly beneficial position and you will become very energetic and active; you will
have good education if Mercury is also well-placed. If the 7th-lord is well-placed, then you may make
money through business of selling books, etc. If the 4th-lord is a natural malefic planet, then it will be
better since it will shed it's maleficience owing to 'kendra-adhipatya' (or angular lordship); but if your
Ascendant is Leo, then although it will give material prosperity, you may suffer from high
Suresh Shah
² 34

blood-pressure and have a bad temper. If the Ascendant is Libra or Capricorn, then the 4th-lord will
be debilitated in the 7th -- which may affect your married life; you may face opposition in respect of
property-matters and may even have to fight a law-suit -- it can even be with your mother, if the
Moon is not well-placed. As the 4th is the 10th from the 7th, your spouse will be fortunate in respect
of his/ her profession or may actively assist you to develop your business which might be in her/ his
name. If a natural benefic is situated in the 7th or aspects it, you will fortunate in respect of public
dealings and conducting negotiations; but if the 7th house is under the influence of a natural malefic
planet, then you may face misuderstandings, quarrels, etc.

Lord of 5th House


In your chart, the fifth-lord is situated in the eighth house, which is called the house of longevity
(Ayus). Although this position is good for education and may make you interested in the occult
subjects, it is unfavourable for securing a good position or for gaining promotion; unless the 8th-lord
is well-placed, you may find difficulty to continue in service for long and you might be transferred or
may have job-changes. If your Ascendant is either Leo or Aquarius, then you will be very fortunate
as your 5th-lord will be in own-house in the 8th for which you will enjoy the favourable results of
'Veepareeta Raja Yoga'. In other cases, you should refrain from speculative investments since
losses are feared. If a natural malefic planet is situated in the 8th or aspects it, then during sometime
in your life, you may lose your discriminations and get entangled into disputes or quarrels with
powerful persons. This position indicates difficult child-birth unless a natural benefic planet is
situated in or aspects the 5th (if you are male) or the 9th (if you are female). When children are born,
their state of health may become very delicate and they may need special care; however, they would
pick up when they grow up and they would do well with their studies. If either Rahu or Ketu is also in
the 8th, then you may suffer from un-natural fear of ghosts, etc.

Lord of 6th House


In your chart, the sixth-lord is situated in the third house, which is called the house of courage
(Vikrama). This is a favourable position as the lord of a weak house is situated in another weak
house, thereby losing the maleficience of the house it owns and mitigating the otherwise possible
evil effects of the house it is situated in. You are sure to come up in life quite suddenly and in a
spectacular manner. The position is beneficial for receiving out-of-turn benefits by virtue of having
some proficiency or some acquired special skills. You may do well in out-door sports and athletics;
alternatively, you may join in some active services where by virtue of your extra-ordinary
performances, you may be able to turn heads and command due respect. In your early years, your
kindred and colleagues may not be helpful and they may even become jealous later; but you will be
able to overcome all your enemies -- more so if a natural malefic planet is situated in the 3rd house.
If a natural benefic planet is situated in the 3rd house or aspects it, then you may do well in a
publishing house by serving as a correspondent, a writer or an editor; and if that happens with the
6th house, then it will safeguard your prospects. If your Ascendant is Leo, then your 6th-lord Saturn
will be exalted in the 3rd and you can look forward to the very best results; but if Saturn is retrograde
while the Moon is also in the 3rd, then it might affect the health and well-being of your mother.

Lord of 7th House


In your chart, the seventh-lord is situated in the sixth house, which is called the house of disease
(Roga). This is not a favourable combination in many respects. If the 7th-lord is not well-placed, then
you may leave your business after having incurring losses more than once and may have to secure
employment in a private organisation. Your relatives might be inimically disposed to you and some
of your enemies may openly oppose you. If a natural malefic is situated in the 7th house or aspects
it while neither Jupiter nor Venus are well-placed, you may be troubled by your enemies and may
find much difficulty in retaining your position in service. Your spouse may come from the family of a
relative of a relative or some of your relative might have assisted you for finalizing your marriage; in
such case, you may have a very unhappy married life with a quarrelsome and sickly spouse; but if
you have/ had a self-chosen spouse, then she/ he will make your life difficult in every way although
she/ he may not seek divorce or separation. If a natural benefic planet is situated in the 6th house or
aspects it while another such planet influences the 7th house as well would improve the situation. If
a natural malefic planets influences both of these two houses, then the situation might only worsen
Suresh Shah
² 35

and you may find it very difficult to control or appease your spouse.

Lord of 8th House


In your chart, the eighth-lord is situated in the second house, which is called the house of wealth
(Dhana). Since from such position, the 8th-lord will aspect it's own house, this position is favourable
for female natives as the 8th governs over marrital well-being (mangalya); for the male natives also
the position is fairly good as it ensures good longevity and arouses deep interest in the occult and
mystic subjects. In respect of inheritence and for having gains from insurance sources and/ or loans
from the financial institutions, the position is favourable -- more so if the 8th-lord himself is a natural
benefic planet or it is either associated with or aspected by such a planet. If your Ascendant is Leo,
then you will be specially fortunate as the 8th-lord Jupiter, who will act more as the 5th-lord, will give
rise to 'Dhana Yoga'; you will have a happy family with worthy children and as Jupiter aspects the
10th house, you will occupy a prestigious and lucrative position, socially you will be respectable and
you will enjoy unsullied reputation.
If the 8th-lord is a natural malefic planet or is situated with or aspected by such a planet while the
2nd-lord is also ill-placed, then there could untoward happenings in the family and loss of wealth will
be the result.

Lord of 9th House


In your chart, the ninth-lord is situated in the second house, which is called the house of wealth
(Dhana). This is one of the important 'Dhana Yoga' combination and you will become very highly
fortunate. If the 2nd-lord is situated in the 2nd or the 5th or the 9th, then the beneficial results will be
further boosted. If your Ascendant is Virgo or Pisces, then the 9th-lord will be the 2nd-lord also and
for being situated in own-house, they will boost the blessings of 'Dhana Yoga' further. However, if
your Ascendant is Taurus, Gemini, Leo or Pisces, your 9th-lord will be a dire malefic planet which
can make your speech harsh and may cause some dissensions in the family; this problem will be
mitigated if the 2nd-lord is well-placed or if a natural benefic planet is situated in or aspects the 2nd
house. As the 2nd rules over family, wealth, etc whereas the 9th signifies fortune, father, foreign
country, etc., your father may have influx of wealth which might be from foreign sources and your
family-wealth will greatly increase. As the 9th is the 5th from the 5th while the 2nd is the 10th from
the 5th, your children will be very successful in profession and will occupy prestigious positions; they
may do well in entertainment or investment fields.

Lord of 10th House


In your chart, the tenth-lord is situated in the Ascendant, which is called the house of body (Tanu).
This is a highly fortunate combination as you will be a very active person and will be very fortunate in
respect of your profession. This will be more so if your Ascendant is Virgo as the 10th-lord will be
exalted in the Ascendant and if your Ascendant is Pisces, then the 10th-lord will be in own-house in
the Ascendant; you will enjoy the beneficial results of 'Pancha Maha-purusha Yoga' in such cases.
However, if your Ascendant is Aries or Cancer, then the 10th-lord will be debilitated in the Ascendant
and unless the Ascendant-lord is well-placed, or a natural benefic planet is situated in or aspects the
10th-house, you may not be fortunate in respect of profession -- this will be more so for Aries
Ascendant as Saturn will act as the obstructor (badhaka), it's aspect on the 10th house may create
many obstacles in the sphere of profession and for Aries Ascendant, Jupiter will not be benefit-giving
in the 10th as it will be debilitated. For all Ascendants, if the Sun or Mars is situated in the 10th, then
highly beneficial results will be enjoyed as the planet will acquire directional strength (Dik Bala) --
this will be more so for Aries Ascendant as the Ascendant-lord will be exalted in the 10th. For all
Ascendants, if the Ascendant-lord is also placed in the 10th or if a benefic planet is situated in or
aspects the 10th house, highly favourable results are expected.

Lord of 11th House


In your chart, the eleventh-lord is situated in the third house, which is called the house of courage
(Vikrama). For receiving assistance and support from relatives and friends and also for having good
gains from various sources, the position is good -- more so if the 3rd-lord is also well-placed or if a
natural benefic planet is situated in the 3rd house or aspects it. As the 11th indicates earnings, your
source of earnings will come under 3rd house indications like news-paper, press/ printing, writing/
Suresh Shah
² 36

editing, translating, etc. As the 3rd signifies the inner mind while the 11th rules over likes and
dislikes, you may be much interested in writing, sending letters/ messages through postal/ courier
service, enjoy telephonic conversations and frequent short journeys. If a natural malefic planet is
situated in the 11th house or aspects it, your earnings might fluctuate widely between extremes and
some of your associates may not be fully trustworthy -- more so if either Ketu or Saturn is situated
with the 3rd-lord and you yourself may become a person of flexible principles. If the 3rd-lord is
well-placed or if Jupiter or Venus is situated in the 3rd house or aspects it, then you may have many
younger co-borns and be in cordial terms with them but if the 3rd-lord is ill-placed or if a natural
malefic planet is in the 3rd or aspects it, then you may not have happiness from younger co-borns;
besides, you may not be in very good terms with your relatives and neighbours.

Lord of 12th House


In your chart, the twelfth-lord is situated in the eighth house, which is called the house of longevity
(Ayus). This is a favourable combination in respect of having material gains as a trika-lord situated in
another trika house gives rise to beneficial 'Veepareeta Raja Yoga'. This yoga favours having
sudden gains from unexpected sources but this happens in a place quite far away from the birth or
native place. But for it's pecuiliar attribute, you may tend to live dangerously and you may have
some secret enemies in your circle who might seek to cause you harm. You will possess a special
ability to effectively utilise any available opportunity; but you may have to use dubious methods for
fulfilling your purpose, which may later create problems for you. You may tend to take big risks and
consequently may remain in perpetual tension. Although normally you will remain in good health and
high spirits, accidental mishaps might occassionally lead you to bed-ridden condition and you may
need hospitalization for short-durations.
If a natural benefic planet is situated in the 12th house or aspects it, you may become very
extravagant; but
if a natural malefic planet is placed in the 12th house or aspects it, you may run the risk of incurring
losses.

Results for Planets in Houses

Sun
Since the Sun is situated in your 7th house, you will be fortunate in many respects; this will be more
so if the Sun is exalted or in own house. If your Ascendant is Libra or Aquarius, then you will be
running a brisk business and will have good gains from government sources; alternately, you might
be a ranked person in a reputed big organisation. But if your Ascendant is Aries, then you may have
love-marriage and if Venus is not well-placed, then your married-life may not be very peaceful and
happy; besides, you may have to face a long-drawn law-suit. If your Ascendant is Pisces, then you
may suffer from some diseases -- more so if Mercury is not well-placed; you and your spouse may
have a relative in common but differences with your spouse may mar your happiness in marriage,
your marriage-relations may become inimically disposed to you and they may drag you to the
law-court. Otherwise, your spouse is likely to hail from a very respectable family and your fortunes
will be considerably improved after marriage -- more so if Venus is also well-placed. You might
become interested in active politics and may even contest in local elections; alternately, you might
become a respectable member of a governing body of some prestigious institution.

Mercury
Since Mercury is situated in your 7th house, you will be well-educated and intelligent; if it is
retrograde or if it is 'eclipsed', then you are likely to be very clever and even may be cunning. If
Mercury is situated in a movable sign (chara rashi) -- Aries or Cancer or Libra or Capricorn -- or if
the Moon aspects Mercury, then also you will become very clever. If the 7th-lord is also well-placed,
you would be running your own business. If Jupiter or Venus is with Mercury or if it is aspected by
Jupiter, then your profession may have some connection with the law; it may also have connection
with marriage-bureaus, religious institutions or evangelistic foundations. If your Ascendant is
Suresh Shah
² 37

Sagittarius or Pisces, then you will enjoy the beneficial results of 'Pancha Maha-purusha Yoga'; if
your Ascendant is Virgo, then as Mercury will be debilitated in the 7th, you may have flexible
principles and would amass wealth through convenient means. If Mercury is in an angular (kendra)
position from Rahu, it will give you academic distinction and if it is situated in the star of Jupiter, it will
give you mastery in many languages and interest in informal studies.

Venus
Since Venus is situated in your 8th house, you will be fortunate in many respects. Your spouse will
hail from a family of status and your family-life will be joyous, cheerful, happy and endowed with
abundance. You will remain in good health, won't need any major surgical treatment, won't have to
face any accidental mishap, remain free from pestering problems and won't need to fight any
law-suit. You will have large gains through inheritance and receive major benefits from the people of
aristocratic background. If your Ascendant is Leo, then Venus exalted in the 8th will give you all
round prosperity and happiness. If your Ascendant is either Libra or Pisces, then you will enjoy the
beneficial results of 'Veepareeta Raja Yoga' as you will become suddenly rich in a spectacular way;
however, in case of Aquarius Ascendant -- unless Mercury is well-placed -- you may not be very
fortunate in respect of your parents as either or both of them may not be dutiful or may not have
caring nature. You will be fairly well-placed in life and will enjoy a lasting reputation.Your longevity
will be very good and even your final 'exit' will be in a luxurious place, in a comfortable environment
among your family, relatives or friends, with a little or no suffering.

Mars
Since Mars is situated in your 3rd house, it will make you very bold and courageous. You may be
emotionally somewhat 'charged' and habitually may become very impatient. You may have a short
fuse for which you may get into disputes with your relatives and might even be dragged into
litigations. You may incur some losses through correspondence, contract or through postal transit. If
Mars is neither exalted or in own house and if it is neither associated with or aspected by a benefic
planet, then you may acquire notoriety and for some of your acts, you may attract the attention of the
police. If two other natural malefic planets (the Sun, Saturn and Rahu) are also situated in the 3rd,
then you will be highly fortunate as unobstructable 'Vishesha Argala' will be generated for your
Ascendant which will take you far and will surely bestow a very high position in life -- although you
may not have any surviving younger co-born. As Mars will aspect the 6th- and the 10th- houses, you
might be engaged in active services like the defence or police if either the 6th- or 10th-lord is also
well-placed. If your Ascendant is Virgo or Aquarius or Scorpio, as Mars will be in own house or
exalted, you will become very happy in respect of your younger co-borns.

Jupiter
Since Jupiter is situated in your 6th house, you will be fortunate in many respects -- particularly in
respect of your service/ profession as Jupiter will aspect the 10th and also in respect of family/
wealth as it will aspect the 2nd as well. The condition of your health will be stable and your bulk is
likely to improve with time but you may acquire illnesses if you cannot check your tendency of
excesses and over-indulgence in diet. Your servants will be faithful and you will lead a comfortable
life in peaceful environments. If your Ascendant is Aries, Taurus, Cancer, Leo, Libra or Capricorn,
then you will enjoy favourable 'Veepareeta Raja Yoga' results. If your Ascendant is Aquarius, you
will be well-placed in service as Jupiter will be exalted in the 6th; but if your Ascendant is Leo, then
Jupiter will be debilitated in the 6th, you may not be able to secure a good rank and may have to
accept short-term jobs in private companies -- unless Saturn and/ or your 10th-lord is well-placed. If
Jupiter is 'combust', then your Liver might be affected and you may also suffer from eye-complaints.
If your Ascendant is Virgo, then you may suffer from high blood-pressure.

Saturn
Since Saturn is situated in your 2nd house, you may not be very fortunate in respect of family-
wealth unless it is situated in sign Libra or Aquarius or Capricorn. Sometime in your life, you may
become poor and your family-life may not remain peaceful at all. If Ketu is with Saturn, it will further
squeeze the inflow of gains but if Rahu is with it, it will give gains -- although with wide fluctuations.
Unless the 2nd-lord is well-placed or if Jupiter or Venus is with it or aspects it or if Saturn is involved
Suresh Shah
² 38

in 'Dhana Yoga', the position is not very favourable; you may incur losses in business and may have
to work hard for little gain. If the Sun is with it, then you may develop some differences with your
father -- probably owing to money-matters; if the Moon is with it, then the health and well-being of
your younger co-born might cause you some concern and you may have a cautious nature; if Mars
is with it, then you may have serious problems and many quarrels in your family. If Jupiter is with it
or aspects it, then you may become an embodiment of patience and perseverance. If Venus or
Mercury is with it, then you would be of quiet and reserved type.

Moon
Since the Moon is situated in your 5th house, you will be very fortunate in many respects -- more so
if the Moon is 'waxing' and if your Ascendant is Capricorn as the Moon will be exalted or if your
Ascendant is Pisces as the Moon will be in own house; you may have a fertile imagination and
artistic inclinations. If your Ascendant is Cancer, the Moon will be debilitated and if it obtains
'neecha-bhanga' (cancellation of debility), you will be fairly rich and well-placed in life; but, inspite of
being financially well-off, you may not obtain very favourable results in certain respects -- unless
Mars or Jupiter is well-placed. If Mercury is well-placed, you will have good education and may have
some gains from speculative investments. If Jupiter or Venus is situated with the Moon or aspects it,
then you will be fortunate in respect of your children; opposite will be the results if it is under the
influence of natural malefic planets.

Rahu
Since Rahu is situated in your 11th house, you will be fortunate in respect of your earnings --
although with some fluctuations; but it will be steady if the 11th-lord is well-placed or if a natural
benefic planet is with it or aspects it. If Mars or Saturn is with it or aspects it, then you may device
ingenious methods for getting rich double-quick -- although in the process you may antagonize many
people and invite the attention of punitive government authorities. If the Sun is with it, then you may
have good gains from your father but if Rahu is within 6 degrees of the Sun, then the health and
well-being of your father might cause you some concern during the Vimshottari Dasha/ Bhukti of
Rahu or of the 11th-lord. If the Moon is with it, then you may have good gains from your mother but if
Rahu is within 6 degrees of the Moon, then the health and well-being of your mother might cause
you some concern during the Vimshottari Dasha/ Bhukti of Rahu or of the 11th-lord. As with this
position, Ketu will invariably be in the 5th, you can gain expertise in computer operations very
quickly but if Jupiter or the 5th-lord is not well-placed, then you may have difficult child-birth. If the
11th-lord is not strong, some of your friends may not be trust-worthy.

Ketu
Since Ketu is situated in your 5th house, you will enjoy favourable results in certain respects. This
will be more so if Ketu is in Scorpio but Ketu does not give very good results if it is in Taurus; but if
the 5th-lord is well-placed or if it is associated with or aspected by Jupiter or Venus, you will be fairly
happy and will have many acquisitions. Although your formal education may not be high or your
family-life may not be very peaceful, you will direct your endeavours for achieving your desired goal
of amassing wealth. If Mercury is also well-placed, Ketu in the 5th may make you an expert
computer professional; alternately, you may have good gains from repairing of delicate equipments
or by dealing in miniature components. If a natural malefic planet (except Rahu) aspects it or is
situated with it, then it might cause difficult child-birth.

Uranus
Since Uranus is situated in your Ascendant, it will give you a wayward outlook, erratic nature and
stubborn disposition. For your typical and unusual likings, views and interests, people may think you
to be somewhat queer. It may cause estrangement from the parents and the kindred owing to some
sort of sudden developments. You may have some danger of falls or receiving hurts from
machineries. You will have fascination for crazy adventures and will tend to fiddle-it-and-diddle-it
through ups-and-downs of life.
If Uranus is within 3*20' of the Ascendant or if it is situated so close to another natural malefic planet
in the Ascendant, then you are likely to face a serious accidental mishap or untoward event some
time during your life; besides, you may not be steady in respect of your love, affection and
Suresh Shah
² 39

relationships while in the sphere of profession also, you may acquire the reputation of being a
'jumping jack' who acts first and thinks a lot afterwards. If no natural benefic planet is with it or
aspects it, then even if you may not have any problem, through your unwise utterances and hasty
actions you might create some serious problems for yourself.

Neptune
Since Neptune is situated in your 4th house, you may have to face some very undesirable situations.
If the Sun is not well-placed, then your father may meet with some misfortune; if the Moon is not
well-placed, then it could be your mother; if Venus is not well-placed, then your spouse might cause
you troubles. You may suffer losses through deceitful land-lords or property-dealers or real-estate
agents and you may have the risk of facing some danger at your own residence as a result of your
enemy's design. However, if the 4th-lord is well-placed or if a natural benefic planet is in the 4th
house or aspects it, then the things will be much improved; but if the 4th house is influenced by
position or aspect of the malefic planet(s) only, then you may on your own leave your home and
native place, opting for peaceful seclusion; but your mental condition may become deteriorated and
you may have the risk of ending up in an asylum.

Pluto
Since Pluto is situated in your 2nd house, money will be the focal point in your life; you may
effectively utilize your personal magnetism to gain control over other people's money by dint of your
financial activities. But you must remain very careful and cautious as when your hopes and
aspirations would seem to have been realized, you might be blown off your feet through extreme
fluctuations and unexpected losses arising suddenly from unforeseen causes. However, things will
be improved if the 2nd-lord is well-placed or if Jupiter or Venus is with it or aspects it; but if a natural
malefic planet like Uranus, Saturn or Ketu is also with it, then the situation might only worsen and
may go totally out of control. If Mars is with it or aspects it, then your younger brother may have an
adventurous nature and bullying habits. Pluto in this position may give rise to physical discomforts or
diseases -- if a planet is situated too close to it. If it is close to the Sun, then you may suffer from
pyorrhea, goitre, disorder of the thyroid gland, etc; if to the Moon, then you may have hallucinations
and obsessions; if to Mercury, then you may suffer from hearing problems or skin complaints and if
to Venus, then you may have odourous feet or warts on them.
Suresh Shah
² 39

Result For Birth Nakshatra

General Details
Your eagerness for freedom, may give an impression of irresponsible behavior and create some
complications. You will be very self-confident, so much so that some might pronounce you proud.
You will have very few but loyal friends. However, you need to watch out for wolfs who might come
disguised as sheep.

Physical Characteristics
You will have a beautiful and proportionate body. You will be tall and elegant. While you will have
natural long hair, you may cut it according to the prevalent fashion and trend.

Education
You will have your education in science subjects. You may be a nurse or a model or a film actress. If
Planets are not well or moderately placed, you may be employed in the field of agricultural.

Family Life
Unless your horoscope is compared properly, there is likelihood that your married life may be
subjected to hardships and problems. You are advised to observe remedial measures mentioned at
the end of this chapter for a happy married life.

Health
You may suffer from inflammation in the lower part of the body, pain in the head and similar
ailments. If your first menses appears in this Nakshatra, you will be very passionate, polite in
manners and believe in enjoying the life.

Sun - Purva Ashada - Quarter - 2


You will be respected and will be rich. You will be quite adamant and may not listen to other
person’s opinion and views. You should be careful while dealing with outsiders, as there is a
possibility of injury being inflicted by them.

Mercury - Purva Ashada - Quarter - 3


You will enjoy more or less the same results as applicable for the native born with Mercury in the 1st
quarter. In addition, Mercury in this quarter may reveal several connections with female folk and
possible destruction of wealth through them.

Venus - Shravana - Quarter - 3


Saturn and Sun joining Venus here, you will be ruthless and cruel to your enemies; if this
combination is aspected by Jupiter, you may face some unfavorable circumstances and events.

Mars - Purva Phalguni - Quarter - 1


One of the best positions for Mars for a medical profession. You may also earn by selling hospital
equipments. You may suffer from a medical condition, which requires immediate medical attention.
You must avoid getting on the wrong side with the law.

Jupiter - Jyestha - Quarter - 2


You will be highly learned, wealthy and expert in sastras; if Mars and Sun join here, you will attain a
very high position in life with wealth, comfort and happiness. You will have both authority and power.

Saturn - Ashlesha - Quarter - 4


Saturn in this position places you in a rather unfavorable position. You must recite Mantra No.36
also wear Yellow Sapphire of 7 Rattis in Saturn's finger.
Suresh Shah
² 40

Moon - Chitra - Quarter - 3


You will be learned in sastras, intelligent and calm in speech. You may suffer from a medical
condition. You will be satisfied with small profits. You may have to control your temperament. You
will enjoy a good reputation. This position of Moon makes you very attached to your parents.

Rahu - Krittika - Quarter - 1


You will have a strong physique and enjoy good health. You may have a black mole or spot on your
face. You will be highly intelligent, will be closely drawn to your father and derive benefits and favors
from your employer. You will be highly passionate and may have extra-marital liaisons.

Ketu - Vishaka - Quarter - 3


You will be short tempered, eloquent, but very brave. You must respect the views and experience of
your parents, as they wish nothing but the best for you.