You are on page 1of 46

Mihir 1

²
Date of Birth: 23 September 1984 Sunday
Time of Birth: 15:46 PM
Place of Birth: Mumbai (Maharashtra), India
Latitude: 0.0N Longitude: 0.0E
Ayanmash: NC Lahiri 23:38:36
Local Mean Time: 10:16:00
Sidreal Time: 10:25:46
LT Correction: -330:0
Obliq: 23.4

Avkahada Chakra Ghatak(Malefics)


Lagna Scorpio Rashi Makar
Lagna Lord Mars Months Jyestha
Rashi Leo Tithi 3, 8, 13
Rashi Lord Sun Day Saturday
Nakshatra Magha Nakshatra Moola
Nakshatra Lord Ketu Prahar 1
Charan 4 Lagna Makar
Tithi Trayodasi Krishna Yoga Preeti
Paya Copper Karan Balava
S.S. Yoga Sadhya
Favourable Points
Karan Vanija
Lucky Numbers 5
Varna Kshatriya
Good Numbers 4, 5, 6
Tatwa Jala
Evil Numbers 3, 9
Vashya Vanachar
Good Years 14,23,32,41,50
Yoni Moosak (M)
Lucky Days Sun, Mon, Tue
Gana Rakshas
Good Planets Sun, Moon, Mars
Nadi Anta
Evil Planets Mercury, Venus
Nadi Pada Ant
Friendly Signs Can Leo Pis
Vihaga Shikkaval
Good Lagna Aqu, Tau, Can, Vir
First Letters Maa, Mee, Moo, May
Lucky Metal Copper
Sun Sign Virgo
Lucky Stone Red Coral
Decanate 1
Lucky Time After sunrise
Lucky Direction South

Cyril Gupta - 263, Sant Nagar, New Delhi-110065


Generated by Horoscope Explorer: (c) PublicSoft www.pslol.com or www.itbix.com
Mihir Shah
² 2

Planetary Positions at Birth Time


Planets Rashi Degrees Nakshatra Nak Lord Pad Dir Dignity

Ascendant Scorpio 14:33:14 Anuradha Saturn 4 -


Sun Virgo 06:54:57 Uttara Sun 4 Direct -
Mercury Leo 23:09:21 Poorva Venus 3 Direct -
Venus Libra 03:36:35 Chitra Mars 4 Direct Mooltrikona
Mars Scorpio 28:22:15 Jyestha Mercury 4 Direct Own House
Jupiter Sagittarius 10:24:49 Moola Ketu 4 Direct Own House
Saturn Libra 19:56:07 Swati Rahu 4 Direct Exalted
Moon Leo 12:34:49 Magha Ketu 4 Direct -
Rahu Taurus 05:35:49 Krittika Sun 3 Retro Exalted
Ketu Scorpio 05:35:49 Anuradha Saturn 1 Retro Exalted
Uranus Scorpio 16:26:48 Anuradha Saturn 4 Direct -
Neptune Sagittarius 05:03:42 Moola Ketu 2 Direct -
Pluto Libra 07:11:09 Swati Rahu 1 Direct -

Lagna Kundali
9 7
Jup Nep 8
Ven Sat Plu
10 6
Asc Mar Ket Ura
Sun

Mer Moon

11 5

Rah

12 4
1 2 3
Mihir Shah
² 3

Lagna Hora Wealth


9 7 5 3
Jup Nep 8 Ven Sat Plu Ven Mar 4
10 6 6 Jup Moon 2
Asc Mar Ura Nep Asc Sun
Ket Ura Mer Sat
Sun Rah Ket

Mer Moon

11 5 7 1

Rah

12 4 8 12
1 2 3 9 10 11

Drekkana Siblings Chaturthamsha Luck


1 11 12 10
Mer Jup 12
Sat Jup 11
2 10 1 9
Asc Ura Asc
Rah Sat Nep

Moon Nep Mer Rah Moon Ket


Ura

3 9 2 8

Sun Mar
Mar Ket Ven Plu

Ven Plu Sun


4 8 3 7
5 6 7 4 5 6
Mihir Shah
² 4

Saptamamsha Children Navamsha Spouse


6 4 9 7
5 Plu 8 Mer
7 3 10 6
Asc Ura Asc Ven
Ura
Ven Ket
Moon

Mar Plu Rah Ket

8 2 11 5

Jup Sat Nep


Rah Sun Sun Jup
Mar Sat Moon

Mer Nep
9 1 12 4
10 11 12 1 2 3

Dashamamsha Profession Dwadashamamsha Parents


9 7 2 12
Moon Ura 8
Mer Sat 1
10 Plu 6 3 Ura 11
Asc Ven Asc Jup
Nep Nep

Rah Ket Rah Moon Ket

11 5 4 10

Mar
Mer Sun Plu
Jup

Mar Sat Sun Ven


12 4 5 9
1 2 3 6 7 8
Mihir Shah
² 5

Shodashamsha Vehicles Vimshamsha Religious Inclinations


1 11 7 5
Ura 12 Sat Moon Ura 6 Moon Plu
2 Nep 10 8 4
Asc Sun Asc
Ven Nep
Jup

Sun Ven Mar

3 9 9 3

Mer Rah
Ket
Plu Mar Sat

Mer Rah Ket Jup


4 8 10 2
5 6 7 11 12 1

Chaturvimshamsha Education Saptavimshamsha Strength


4 2 12 10
3
Mar Sat Moon 11
Sun Ven
5 1 1 Ura Jup 9
Asc Moon Asc Mar
Ura Jup Plu Mer
Rah

6 12 2 8

Sun Nep Nep


Ven Mer Ket

Sat Rah Plu


7 Ket 11 3 7
8 9 10 4 5 6
Mihir Shah
² 6

Trimshamsha Misfortune Khavedamsha Auspicious Results


1 11 3 1
Ven 12 Nep Plu Sat 2
2 10 4 12
Asc Ura Asc Jup
Rah Ket
Sun
Ura

Mer Sat Jup Moon Ven Moon

3 9 5 11

Sun Rah Mar


Ket
Mar Plu

Mer Nep
4 8 6 10
5 6 7 7 8 9

Akshvedamsha General Well Being Shashtiamsha General Well Being


3 1 2 12
Mer 2
Rah Ket Ven 1
4 12 3 11
Asc Asc Rah
Nep Jup Mer

Ura Mar Moon Mar Ura Sat


Plu

5 11 4 10

Sun Ket
Nep
Ven Jup Plu
Sat

Sun Moon
6 10 5 9
7 8 9 6 7 8
Mihir Shah
² 7

Bhav Table

Bhav Bhav Begins Mid Bhav

1 Libra 28:57:05 Scorpio 14:33:14


2 Scorpio 28:57:05 Sagittarius 13:20:55
3 Sagittarius 27:44:46 Capricorn 12:08:36
4 Capricorn 26:32:27 Aquarius 10:56:17
5 Aquarius 26:32:27 Pisces 12:08:36
6 Pisces 27:44:46 Aries 13:20:55
7 Aries 28:57:05 Taurus 14:33:14
8 Taurus 28:57:05 Gemini 13:20:55
9 Gemini 27:44:46 Cancer 12:08:36
10 Cancer 26:32:27 Leo 10:56:17
11 Leo 26:32:27 Virgo 12:08:36
12 Virgo 27:44:46 Libra 13:20:55

Bhav Chalit Chakra Chandra Kundli


9 7 6 4
Jup Nep 8
Ven Sat Sun 5
10 Plu 6 7 3
Asc Mar Mer Moon
Ket Ura
Sun Ven
Sat Plu

Mer Moon Asc Mar Rah


Ket Ura

11 5 8 2

Rah
Jup
Nep

12 4 9 1
1 2 3 10 11 12
Mihir Shah
² 8

Sun Based Upagrahas

Upagraha Lord Rashi Degrees Nakshatra Charan

Dhuma Mars Capricorn 20:14:57 Sravana 4


Vyatipata Rahu Gemini 09:45:03 Aridra 1
Parivesha Moon Sagittarius 09:45:03 Moola 3
Indrachapa Venus Cancer 20:14:57 Ashlesha 2
Upaketu Ketu Leo 06:54:57 Magha 3
Bhukampa Scorpio 26:54:57 Jyestha 4
Ulka Capricorn 06:54:57 U.Sada 4
Brahmadanda Pisces 13:34:57 U.Bhadra 4
Dhwaja Gemini 03:34:57 Mrigsiras 4

Weekday Based Upagrahas (Parashara)

Upagraha Rashi Degrees Lord Nakshatra Charan

Kalabela Virgo 06:54:54 Mercury Uttara 4


Paridhi Libra 01:15:47 Venus Chitra 3
Mrityu Libra 24:27:14 Venus Vishakha 2
Ardhaprahara Scorpio 15:58:03 Mars Anuradha 4
Yamakantaka Sagittarius 06:49:22 Jupiter Moola 3
Kodanda Sagittarius 27:42:01 Jupiter U.Sada 1
Gulika Capricorn 19:31:17 Saturn Sravana 3
Mandi Aquarius 10:56:01 Saturn Satabhisha 2

Weekday Based Upagrahas (Kalidasa)

Upagraha Rashi Degrees Lord Nakshatra Charan

Kalabela Libra 01:15:47 Venus Chitra 3


Paridhi Libra 24:27:14 Venus Vishakha 2
Mrityu Scorpio 15:58:03 Mars Anuradha 4
Ardhaprahara Sagittarius 06:49:22 Jupiter Moola 3
Yamakantaka Sagittarius 27:42:01 Jupiter U.Sada 1
Kodanda Capricorn 19:31:17 Saturn Sravana 3
Gulika Aquarius 12:31:40 Saturn Satabhisha 2
Mandi Aquarius 10:56:01 Saturn Satabhisha 2
Mihir Shah
² 9

Bhinna Ashtak Varga

Saturn Jupiter

Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Houses VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Houses VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

Sat - - - - o - - - o - o o Sat - - - - - o - - o - o o
Jup o o - - - - o o - - - - Jup - - o o - o o - o o o o
Mar o - - - o o o - - o - o Mar - o o - o o - o o - o -
Sun o - o o - o o - o - - o Sun o o o o - o o o o - - o
Ven - - - - o o - - - - - o Ven - - o o o - - o - - o o
Mer o o o o - - - - - o - o Mer o o o - o o - o o o - -
Moon - - o - - - o - - o - - Moon o - o - - o - - o - o -
Asc o - - - o o - o - o o - Asc o o - o o o - o o - o o

Total 5 2 3 2 4 4 4 2 2 4 2 5 Total 4 4 6 4 4 7 2 5 7 2 6 5

Mars Sun

Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Houses VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Houses VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

Sat o o o o o - o - - o - - Sat o o o o o - o o - o - -
Jup - o - - - o o o - - - - Jup o o - - o - o - - - - -
Mar - o o - o o - o o - o - Mar - o o o o o - o o - o -
Sun - - o o - - - o - o o - Sun o o o o - o o - o - - o
Ven - o - - o o - - - - - o Ven o - - - - o - - - - - o
Mer - - o - - - o - o o - - Mer o o o o - - o - o o - -
Moon - - o - - - o - - o - - Moon - o o - - - o - - o - -
Asc o - - - o o - o - o - - Asc o - - - o o o - - o o -

Total 2 4 5 2 4 4 4 4 2 5 2 1 Total 6 6 5 4 4 4 6 2 3 4 2 2
Mihir Shah
² 10

Bhinna Ashtak Varga

Venus Mercury

Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Houses VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Houses VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

Sat - o o o o - - - o o o - Sat o o o o o - o o - o - -
Jup o - - o o o o - - - - - Jup - o - o - - o o - - - -
Mar o - - o - o o - - o - o Mar - o o o o o - o o - o -
Sun o - - o o - - - - - - - Sun - o - o o - - - - o o -
Ven - o o o o - o o o o o - Ven - o o - o - o o o o o -
Mer o - o - - - o - o o - - Mer o o o o o - o - o o - -
Moon o - o o o o o o o - - o Moon - o o - - o - o - o - o
Asc - - o o - o - o o o o o Asc o - o - o o - o o - o -

Total 5 2 5 7 5 4 5 3 5 5 3 3 Total 3 7 6 5 6 3 4 6 4 5 4 1

Moon Ascendant

Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Signs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Houses VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Houses VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

Sat - - - - o - - - o - o o Sat - - - o o - o - o o - o
Jup - - o o - o o o o - - o Jup o o o - o o o - o o - o
Mar o - - o o o - - o o - o Mar o - - - o o - o - o - -
Sun o - o o - - - o - - o o Sun - - o o o - - o o - o -
Ven o - o o o - - - o o o - Ven - o o - - - o o o o o -
Mer - o o - o - o o o - o o Mer - o o - o o - o - o - o
Moon - o o - o - o - - o o - Moon - o o o - - o - - o - -
Asc o - - - o o - - - o - - Asc o - - - o o - - - o - -

Total 4 2 5 4 6 3 3 3 5 4 5 5 Total 3 4 5 3 6 4 4 4 4 7 2 3
Mihir Shah
² 11

Ashtak Varga (Before Reduction)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Sun 10 8 10 8 10 7 9 5 8 8 7 7 48
Moon 4 2 5 4 6 3 3 3 5 4 5 5 49
Mars 2 4 5 2 4 4 4 4 2 5 2 1 39
Mercury 3 7 6 5 6 3 4 6 4 5 4 1 54
Jupiter 4 4 6 4 4 7 2 5 7 2 6 5 56
Venus 5 2 5 7 5 4 5 3 5 5 3 3 52
Saturn 5 2 3 2 4 4 4 2 2 4 2 5 39
Total 33 29 40 32 39 32 31 28 33 33 29 27 337
Rahu 4 3 1 4 3 4 4 2 4 3 5 7 44
Ascendant 3 4 5 3 6 4 4 4 4 7 2 3 49

After Trikon Shodhan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sun 2 1 3 3 2 0 2 0 0 1 0 2
Moon 0 0 2 1 2 1 0 0 1 2 2 2
Mars 0 0 3 1 2 0 2 3 0 1 0 0
Mercury 0 4 2 4 3 0 0 5 1 2 0 0
Jupiter 0 2 4 0 0 5 0 1 3 0 4 1
Venus 0 0 2 4 0 2 2 0 0 3 0 0
Saturn 3 0 1 0 2 2 2 0 0 2 0 3
After Ekadhipatya Shodhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sun 2 0 3 3 2 0 2 0 0 1 0 2
Moon 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1
Mars 0 0 3 1 2 0 2 3 0 1 0 0
Mercury 0 4 2 4 3 0 0 5 1 2 0 0
Jupiter 0 2 0 0 0 5 0 1 3 0 4 0
Venus 0 0 0 4 0 2 2 0 0 3 0 0
Saturn 3 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 3

Shodhya Pinda
Pinda Sun Moon Mar Mer Jup Ven Sat

Graha 44 35 68 80 63 34 54

Rasi 113 58 91 161 124 55 111

Shodhya 157 93 159 241 187 89 165


Mihir Shah
² 12

Permanent
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket

Sun --- Neutral Enemy Friend Friend Enemy Friend Enemy Enemy
Mer Friend --- Friend Neutral Neutral Neutral Enemy Neutral Neutral
Ven Enemy Friend --- Neutral Neutral Friend Enemy Friend Friend
Mar Friend Enemy Neutral --- Friend Neutral Friend Enemy Friend
Jup Friend Enemy Enemy Friend --- Neutral Friend Friend Neutral
Sat Enemy Friend Friend Enemy Neutral --- Enemy Friend Enemy
Moon Friend Friend Neutral Neutral Neutral Neutral --- Enemy Enemy
Rah Enemy Neutral Friend Enemy Friend Friend Enemy --- Enemy
Ket Enemy Neutral Friend Friend Neutral Enemy Enemy Enemy ---

Temporal
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket

Sun --- Friend Friend Friend Friend Friend Friend Enemy Friend
Mer Friend --- Friend Friend Enemy Friend Enemy Friend Friend
Ven Friend Friend --- Friend Friend Enemy Friend Enemy Friend
Mar Friend Friend Friend --- Friend Friend Friend Enemy Enemy
Jup Friend Enemy Friend Friend --- Friend Enemy Enemy Friend

Sat Friend Friend Enemy Friend Friend --- Friend Enemy Friend
Moon Friend Enemy Friend Friend Enemy Friend --- Friend Friend
Rah Enemy Friend Enemy Enemy Enemy Enemy Friend --- Enemy
Ket Friend Friend Friend Enemy Friend Friend Friend Enemy ---

Panchadha
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket

Sun --- Friend Neutral G.Mitra G.Mitra Neutral G.Mitra G.Satru Neutral
Mer G.Mitra --- G.Mitra Friend Enemy Friend G.Satru Friend Friend
Ven Neutral G.Mitra --- Friend Friend Neutral Neutral Neutral G.Mitra
Mar G.Mitra Neutral Friend --- G.Mitra Friend G.Mitra G.Satru Neutral
Jup G.Mitra G.Satru Neutral G.Mitra --- Friend Neutral Neutral Friend

Sat Neutral G.Mitra Neutral Neutral Friend --- Neutral Neutral Neutral
Moon G.Mitra Neutral Friend Friend Enemy Friend --- Neutral Neutral
Rah G.Satru Friend Neutral G.Satru Neutral Neutral Neutral --- G.Satru

Ket Neutral Friend G.Mitra Neutral Friend Neutral Neutral G.Satru ---
Mihir Shah
² 13

Sudarshan Chakra
02/14/26/38/50/62/74/86/98/110 01/13/25/37/49/61/73/85/97/109 12/24/36/48/60/72/84/96/108/120
9 Jup Nep 8 7
Asc Mar Ket Ura Ven Sat Plu
10 6

Sun
6 Sun Mer Moon 5 4

7 3

Ven Sat 7 Ven Sat


Plu 6 Mer 5
8 Plu Sun Moon
4
Asc Mar
Ket Ura

11 5
Mer
8 9 3 2 Moon
Asc Mar
Ket Ura Jup Nep Rah

Rah
Jup Nep

2
10
11 12 1

1
9
11 12
10
12 Rah 4

1 3
2

06/18/30/42/54/66/78/90/102 07/19/31/43/55/67/79/91/103 08/20/32/44/56/68/92/104

Besides the Ascendant, the Moon and the Sun are also considered as reckoning points individually.
Sudarshana Chakra gives the combined view of the horoscope from these three different reckoning
points - the Ascendant, the Moon and the Sun - at a glance.
Auspicious and inauspicious happenings and the age periods of their occurences are predicted from
Sudarshan Chakra.
Mihir Shah
² 14

Planet Karakas

Sthira Karak Sapta Karak Ashta Karak

Sun Father Gnati Gnati


Mer Intellect Amatya Bhratri
Ven Spouse Kalatra Kalatra
Mar Courage Atma Atma
Jup Wealth Putra Putra
Sat Longevity Bhratri Matri
Moon Mother Matri Pitri
Rah Desire --- Amatya
Ket Emancipation --- ---

Planetary Avasthas

Ava-3 Ava-5 Ava-6 Ava-9 Ava-10 Ava-12

Sun Swapna Vriddha Mudita Shanta Harshita Gamana


Mer Swapna Vriddha Kshudita Pramudita Khala Nidra
Ven Jagrata Baala Mudita Swastha Swastha Agaman
Mar Jagrata Baala Mudita Swastha Swastha Shayan
Jup Jagrata Kumar --- Swastha Swastha Prakashana
Sat Jagrata Vriddha Garvita Deepta Deepta Nidra
Moon Swapna Yuva Mudita Shanta Harshita Nidra
Rah Jagrata Mrita Garvita Deepta Deepta Shayan
Ket Jagrata Mrita Garvita Deepta Deepta Shayan

Nav Tara Chakra

Janm Sampat Vipat Kshem Pratyari Sadhak Vadha Mitra Parammitra

10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Mihir Shah
² 15

Planetary Conjunctions and Aspects


Planet Su Mer Ven Mar Ju Sat Moo Ra Ke Ura Ne Pl

Asc 68 81 41 14 26 25 92 189 9 2 21 37
SQU CNJ

Sun 14 27 81 93 43 24 121 59 70 88 30
SSX SSQ TRN SXT QNT SQU SSX

Mer 40 95 107 57 11 108 72 83 102 44


SXT QNT SSQ

Ven 55 67 16 51 148 32 43 61 4
QNC SSX SSQ SXT
12 38 106 203 23 12 7 51
Mar

Jup 50 118 215 35 24 5 63


TRN BQT SXT

Sat 67 164 16 27 45 13
SSQ

Moon 97 83 94 112 55

180 191 209 152


Rah OPP QNC QNC
11 29 28
Ket SSX SSX

Ura 19 39

Nep 58
SXT

Index of Words:
CNJ: Conjunction TRN: Trine SSQ: Semi Square QNT: Quintile
OPP: Opposition SXT: Sextile QNC: Quincunx BQT: Bi Quintile
SQU: Square SQQ: Sesquiquadrate SSX: Semi Sextile
For consideration of aspects, a general orb of influence has been taken as 3º 20' for all planets.

Parashari Aspects
Planet Aspected By Planet Aspected By

Sun - Ven -

Moon Jup Sat -

Mar Rah Rah Mar Ket

Mer Jup Ket Rah

Jup Sat Asc Rah


Mihir Shah
² 16

Shani Sade Sati

Shani Sade Sati Rashi Entry Exit Moorti

Kantakshani Scorpio 21-12-1984 31-05-1985 Iron


Kantakshani Scorpio 17-09-1985 16-12-1987 Iron
Ashtamshani Pisces 02-06-1995 09-08-1995 Silver
Ashtamshani Pisces 17-02-1996 17-04-1998 Copper
Sadesati Cancer 06-09-2004 13-01-2005 Copper
Sadesati Cancer 26-05-2005 31-10-2006 Gold
Sadesati Cancer 11-01-2007 15-07-2007 Iron
Janmshani Leo 01-11-2006 10-01-2007 Copper
Janmshani Leo 16-07-2007 09-09-2009 Copper
Sadesati Virgo 10-09-2009 14-11-2011 Copper
Sadesati Virgo 16-05-2012 03-08-2012 Gold
Kantakshani Scorpio 03-11-2014 26-01-2017 Gold
Kantakshani Scorpio 21-06-2017 26-10-2017 Gold
Ashtamshani Pisces 30-03-2025 02-06-2027 Iron
Ashtamshani Pisces 20-10-2027 23-02-2028 Iron
Sadesati Cancer 13-07-2034 27-08-2036 Copper
Janmshani Leo 28-08-2036 22-10-2038 Iron
Janmshani Leo 06-04-2039 12-07-2039 Iron
Sadesati Virgo 23-10-2038 05-04-2039 Gold
Sadesati Virgo 13-07-2039 27-01-2041 Iron
Sadesati Virgo 06-02-2041 25-09-2041 Iron
Kantakshani Scorpio 12-12-2043 22-06-2044 Silver
Kantakshani Scorpio 30-08-2044 07-12-2046 Iron
Ashtamshani Pisces 15-05-2054 01-09-2054 Gold
Ashtamshani Pisces 06-02-2055 06-04-2057 Gold
Sadesati Cancer 24-08-2063 05-02-2064 Gold
Sadesati Cancer 10-05-2064 12-10-2065 Iron
Sadesati Cancer 04-02-2066 02-07-2066 Iron
Janmshani Leo 13-10-2065 03-02-2066 Iron
Ashtamshani Pisces 20-03-2084 21-05-2086 Gold
Mihir Shah
² 17

Shad Bala

Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Moon

Uccha Bala 11.03 52.72 57.80 40.12 8.20 59.98 26.81


Saptavargiya Bala 135.00 129.38 157.50 172.50 150.00 120.00 112.50
Dina-Ratri Bala 0 30 15 0 15 15 15
Kendradi Bala 30.00 60.00 15.00 60.00 30.00 15.00 60.00
Drekkana Bala 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
Sthana Bala 191.03 272.1 245.3 272.62 203.2 224.98 214.31

Dig Bala 51.34 32.87 17.56 24.19 51.38 8.21 0.55

Natonnat Bala 50.80 60.00 50.80 9.20 50.80 9.20 9.20


Paksha Bala 8.11 51.89 51.89 8.11 51.89 8.11 51.89
Tribhag Bala 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00
Varsha Bala 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maasa Bala 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vaara Bala 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hora Bala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
Ayan Bala 29.81 34.40 20.92 2.66 1.35 44.53 22.07
Yuddh Bala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kaala Bala 223.72 146.29 138.61 19.97 164.04 121.84 83.16

Chesta Bala 29.81 18.03 2.83 34.47 33.23 12.97 51.89

Naisargik Bala 60 25.71 42.86 17.14 34.29 8.57 51.43

Drik Bala 9.01 9.01 -0.47 -5.75 -6.60 -3.87 -3.16

Total Shadbala 564.91 504.01 446.69 362.64 479.54 372.70 398.18


Shad Bala in Rupas 9.42 8.40 7.44 6.04 7.99 6.21 6.64

Part of Min. 1.45 1.2 1.35 1.21 1.23 1.24 1.11

Sthana Bala Part 1.16 1.65 1.84 2.84 1.23 2.34 1.61
Dig Bala Part 1.47 0.94 0.35 0.81 1.47 0.27 0.01
Kala Bala Part 2 1.31 1.39 0.3 1.46 1.82 0.83
Chesta Bala Part 0.6 0.36 0.09 0.86 0.66 0.32 1.73
Ayan Bala Part 0.99 1.15 0.52 0.13 0.05 2.23 0.55

Relative Rank 1 2 4 7 3 6 5

Ishta Phala 18.13 30.83 12.79 37.19 16.51 27.89 37.30


Kashta Phala 38.45 17.48 11.21 22.53 37.24 0.97 41.50
Mihir Shah
² 18

Planetary Positions at Birth Time


Planets Rashi Degrees Nakshatra S.S.S. Lords Dir Dignity

Ascendant Scorpio 14:26:22 Anuradha Mar-Sat-Rah -


Sun Virgo 07:00:43 Uttara Mer-Sun-Ket Direct -
Mercury Leo 23:15:07 Poorva Sun-Ven-Sat Direct -
Venus Libra 03:42:21 Chitra Ven-Mar-Ven Direct Mooltrikona
Mars Scorpio 28:28:00 Jyestha Mar-Mer-Sat Direct Own House
Jupiter Sagittarius 10:30:35 Moola Jup-Ket-Sat Direct Own House
Saturn Libra 20:01:52 Vishakha Ven-Jup-Jup Direct Exalted
Moon Leo 12:40:35 Magha Sun-Ket-Mer Direct -
Rahu Taurus 05:41:34 Krittika Ven-Sun-Mer Retro Exalted
Ketu Scorpio 05:41:34 Anuradha Mar-Sat-Mer Retro Exalted
Uranus Scorpio 16:32:34 Anuradha Mar-Sat-Jup Direct -
Neptune Sagittarius 05:09:28 Moola Jup-Ket-Mar Direct -
Pluto Libra 07:16:54 Swati Ven-Rah-Rah Direct -

Pars Fortuna: Libra 20:06:13

Krishnamurthy House Cusps

House House Cusp S.S.S. Lords Bhav Extension

I. Scorpio 14:26:22 Ma-Sa-R 224:26:22 - 252:09:


II. Sagittarius 12:09:41 J-K-Me 252:09: - 280:21:
III. Capricorn 10:21:03 Sa-Mn-Mn 280:21: - 310:47:
IV. Aquarius 10:47:49 Sa-R-Sa 310:47: - 343:13:
V. Pisces 13:13:32 J-Sa-R 343:13: - 15:03:
VI. Aries 15:03:07 Ma-V-V 15:03: - 44:26:
VII. Taurus 14:26:22 V-Mn-J 44:26: - 72:09:
VIII. Gemini 12:09:41 Me-R-Sa 72:09: - 100:21:
IX. Cancer 10:21:03 Mn-Sa-Su 100:21: - 130:47:
X. Leo 10:47:49 Su-K-Sa 130:47: - 163:13:
XI. Virgo 13:13:32 Me-Mn-R 163:13: - 195:03:
XII. Libra 15:03:07 V-R-K 195:03: - 224 26:22
Mihir Shah
² 19

House-Planet Significators
House Significators Strength

House Very Strong Strong Moderate Weak

I. - Mar Ven Jup -


II. - - Jup Sat
III. - - Sat Ket
IV. - - Sat Ket
V. - - Jup Sat
VI. - - Mar Rah Ven
VII. - - Ven Mer
VIII. - - Mer Mar
IX. - - Moon -
X. Sun - Mer Moon Rah Mar
XI. - Mer Ven Mar
XII. - Ket Ven Sat Mer

Planets as Significators for Houses

House A. B. C. D.

I. Mar Mar Jup Ven Ven


-
II. Jup - Sat
III. Sat - Ket -
IV. Sat - Ket -
V. Jup - Sat -
VI. Mar Rah Ven -
VII. Ven - Mer -
VIII. Mer - Mar -
IX. Moon - - -
X. Sun Sun Mer Moon Sun Rah Sun Mar Rah
XI. Mer Ven Mar Mer
XII. Ven Sat Ket Mer Ket

Index: A.= Cusp Sign Lord, B.= House Occupants, C.= Planets in Star of Cusp Sign Lord, D.= Planets in Star of
House Occupants.
Mihir Shah
² 20

Houses Signified by Planets

Planets Very Strong Strong Moderate Weak

Sun 10 - - -
Mer - 11 8 10 7 12
Ven - - 1 7 11 12 6
Mar - 1 6 8 10 11
Jup - - 125 -
Sat - - 3 4 12 25
Moon - - 9 10 -
Rah - - 6 10 -
Ket - 12 - 34

Sub Lords As Significators

House Sub Lord Very Strong Strong Moderate Weak

I. Rah - - 6 10 -
II. Mer - 11 8 10 7 12
III. Moon - - 9 10 -
IV. Sat - - 3 4 12 25
V. Rah - - 6 10 -
VI. Ven - - 1 7 11 12 6
-
VII. Jup - - 125
VIII. Sat - - 3 4 12 25
IX. Sun 10 - - -
X. Sat - - 3 4 12 25
XI. Rah - - 6 10 -
XII. Ket - 12 - 34
Mihir Shah
² 21

KP Lagna Kundli KP Bhav Chalit


9 7
Jupiter Venus Sat Ket
8
10 Neptune Saturn 6
Pluto
Asc Mars Asc Mar
Ketu Jup Ura
Uranus Sun Nep Ven Plu

Mercury Sun Mer


Moon Moon

11 5

Rahu

Rah
12 4
1 2 3

Ruling Planets Pars Fortuna Libra 20:06:13


K.P. Ayanamsh 23:32:50
Weekday Lord Sun
Vimshottari Balance of Ketu: 0 Years
Ascendant Sign Lord Mars
Dasha At Birth
Ascendant Star Lord Saturn
4 Months 4 Days

Ascendant Sub Lord Rahu


Moon Sign Lord Sun
Moon Star Lord Ketu
Moon Sub Lord Mercury
Mihir Shah
² 22

Jaimini Lagnas and Sphutas

Lagna Rashi

Janma Lagna : Scorpio


h : I.
Drekkana Lagna (Traditional) : Pisces
Drekkana Lagna (Parivritti Traya) : Aquarius
Drekkana Lagna (Somanath) : Taurus
Navamsh Lagna (Traditional) : Scorpio
Navamsh Lagna (Krishna Mishra) : Leo
Arudha Lagna (Traditional) : Scorpio
Arudha Lagna (Conditional) : Leo
Upapada Lagna (Traditional) : Libra
Upapada Lagna (Conditional) : Cancer
Swamsha Lagna : Scorpio
Karakamsha Lagna : Pisces
Paka Lagna : Scorpio
Hora Lagna (Traditional) : Pisces
Hora Lagna (Vriddhakarika) : Gemini
Hora Lagna (Savayava) : Taurus
Bhava Lagna : Capricorn
Ghatika Lagna : Virgo
Sapada Ghatika Lagna : Cancer
Ayur Lagna : Virgo
Varnada Lagna : Libra
Shree Lagna : Libra
Indu Lagna : Taurus
Tara Lagna : Libra
Nakshatra Lagna : Sagittarius
Divya Lagna : Aries
Tripravana Lagna : Scorpio
Sphuta Yoga Lagna : Aries
Mihir Shah
² 23

Jaimini Lagna Kundlis


Janma Lagna Drekkana Traditional Drekkana Parivritti Traya
9 J V Sa 7 1 Me J Sa 11 12 Ma K 10
10 8 2 12 1 11
6 10 9
A Ma A A
K Su R

Me Mn J Mn Sa
Mn
11 5 3 9 2 8

R Su
Ma K Me V

V Su R
12 4 4 8 3 7
1 2 3 5 6 7 4 5 6

Drekkana Somanath Navamsha Traditional Navamsha Krishna Mishra


3 K Ma 1 9 Me 7 6 Su J 4
4 2 10 8 7 5
12 6 3
AJ AV AV
R

Sa R K K

5 11 11 5 8 2

Mn R
Su V Su J Mn Sa Me
Ma Ma
Me Mn
6 10 12 4 9 1
7 8 9 1 2 3 10 11 12

Arudha Lagna (Traditional) Upapada Lagna (Trad) Karakamsha Lagna


9 J V Sa 7 8 Ma K Su 6 1 R 11
10 8 9 7 2 12
6 5 10
A Ma AV A Su
K Su J Sa Me Ma Sa
Mn

Me
Mn
11 5 10 4 3 9

R
J Mn V

R K Me
12 4 11 3 4 8
1 2 3 12 1 2 5 6 7
Mihir Shah
² 24

Jaimini Sphutas

Sphuta Name Sphuta

Beeja Sphuta (Main) Cancer 25:21:48


Beeja Sphuta Auxiliary 1 Scorpio 20:56:22
Beeja Sphuta Auxiliary 2 Leo 09:44:03
Kshetra Sphuta Main Scorpio 06:50:57
Kshetra Sphuta Auxiliary 1 Sagittarius 21:21:53
Kshetra Sphuta Auxiliary 2 Libra 16:40:29

Jaimini Karakas

Planets Ashta Chara Sapta Chara Sapta Sthira Sapta Bhava

Sun Jnati Jnati Atma


Mercury Bhratri Amatya Amatya
Venus Dara Dara Dara Dara
Mars Atma Atma Bhratri Atma Jnati
Jupiter Apatya Apatya Apatya Amatya Apatya
Saturn Matri Bhratri Jnati Bhratri Matri
Moon Pitri Matri Matri
Rahu Amatya

Jaimini Aspects

Planets Frontal Aspect Lateral Aspect

Aries Scorpio - Asc - Mar - Ket Leo-Aquarius


Taurus - R Libra - Ven - Sat Cancer-Capricorn
Gemini Sagittarius - Jup Virgo-Pisces
Cancer Aquarius Taurus-Scorpio
Leo - Me - Mn Capricorn Aries-Libra
Virgo - Su Pisces Gemini-Sagittarius
Libra - V - Sa Taurus - Rah Leo-Aquarius
Scorpio - A - Ma - K Aries Cancer-Capricorn
Sagittarius - J Gemini Virgo-Pisces
Capricorn Leo - Mer - Moon Taurus-Scorpio
Aquarius Cancer Aries-Libra
Pisces Virgo - Sun Gemini-Sagittarius
Mihir Shah
² 25

Vimshottari Dasha (Mahadasha)

Ketu 7 Years Venus 20 Years Sun 6 Years


From 15/02/1978 From 15/02/1985 From 15/02/2005
To 15/02/1985 To 15/02/2005 To 15/02/2011
Ketu 15/02/1978 Venus 15/02/1985 Sun 15/02/2005
Venus 14/07/1978 Sun 15/06/1988 Moon 04/06/2005
Sun 13/09/1979 Moon 15/06/1989 Mars 04/12/2005
Moon 18/01/1980 Mars 14/02/1991 Rahu 11/04/2006
Mars 18/08/1980 Rahu 15/04/1992 Jupiter 05/03/2007
Rahu 15/01/1981 Jupiter 15/04/1995 Saturn 23/12/2007
Jupiter 02/02/1982 Saturn 14/12/1997 Mercury 04/12/2008
Saturn 09/01/1983 Mercury 13/02/2001 Ketu 10/10/2009
Mercury 17/02/1984 Ketu 14/12/2003 Venus 15/02/2010

Moon 10 Years Mars 7 Years Rahu 18 Years


From 15/02/2011 From 15/02/2021 From 15/02/2028
To 15/02/2021 To 15/02/2028 To 15/02/2046
Moon 15/02/2011 Mars 15/02/2021 Rahu 15/02/2028
Mars 16/12/2011 Rahu 14/07/2021 Jupiter 28/10/2030
Rahu 16/07/2012 Jupiter 01/08/2022 Saturn 23/03/2033
Jupiter 15/01/2014 Saturn 08/07/2023 Mercury 28/01/2036
Saturn 16/05/2015 Mercury 16/08/2024 Ketu 17/08/2038
Mercury 15/12/2016 Ketu 14/08/2025 Venus 04/09/2039
Ketu 17/05/2018 Venus 10/01/2026 Sun 04/09/2042
Venus 16/12/2018 Sun 12/03/2027 Moon 30/07/2043
Sun 15/08/2020 Moon 18/07/2027 Mars 28/01/2045

Jupiter 16 Years Saturn 19 Years Mercury 17 Years


From 15/02/2046 From 15/02/2062 From 15/02/2081
To 15/02/2062 To 15/02/2081 To 15/02/2098
Jupiter 15/02/2046 Saturn 15/02/2062 Mercury 15/02/2081
Saturn 03/04/2048 Mercury 18/02/2065 Ketu 14/07/2083
Mercury 15/10/2050 Ketu 28/10/2067 Venus 10/07/2084
Ketu 20/01/2053 Venus 07/12/2068 Sun 10/05/2087
Venus 27/12/2053 Sun 06/02/2072 Moon 16/03/2088
Sun 27/08/2056 Moon 18/01/2073 Mars 15/08/2089
Moon 15/06/2057 Mars 19/08/2074 Rahu 12/08/2090
Mars 15/10/2058 Rahu 27/09/2075 Jupiter 01/03/2093
Rahu 21/09/2059 Jupiter 04/08/2078 Saturn 06/06/2095
Mihir Shah
² 26

Vimshottari-Pratyantar

Sun Moon Mars


From 15/02/2005 From 04/06/2005 From 04/12/2005
To 04/06/2005 To 04/12/2005 To 11/04/2006

Sun 15/02/2005 Moon 04/06/2005 Mars 04/12/2005


Moon 20/02/2005 Mars 19/06/2005 Rahu 11/12/2005
Mars 01/03/2005 Rahu 30/06/2005 Jupiter 30/12/2005
Rahu 08/03/2005 Jupiter 27/07/2005 Saturn 16/01/2006
Jupiter 24/03/2005 Saturn 21/08/2005 Mercury 06/02/2006
Saturn 08/04/2005 Mercury 19/09/2005 Ketu 24/02/2006
Mercury 25/04/2005 Ketu 15/10/2005 Venus 03/03/2006
Ketu 10/05/2005 Venus 25/10/2005 Sun 25/03/2006
Venus 17/05/2005 Sun 25/11/2005 Moon 31/03/2006

Rahu Jupiter Saturn


From 11/04/2006 From 05/03/2007 From 23/12/2007
To 05/03/2007 To 23/12/2007 To 04/12/2008

Rahu 11/04/2006 Jupiter 05/03/2007 Saturn 23/12/2007


Jupiter 30/05/2006 Saturn 13/04/2007 Mercury 15/02/2008
Saturn 13/07/2006 Mercury 30/05/2007 Ketu 05/04/2008
Mercury 03/09/2006 Ketu 10/07/2007 Venus 25/04/2008
Ketu 19/10/2006 Venus 27/07/2007 Sun 22/06/2008
Venus 08/11/2006 Sun 14/09/2007 Moon 09/07/2008
Sun 01/01/2007 Moon 28/09/2007 Mars 07/08/2008
Moon 18/01/2007 Mars 23/10/2007 Rahu 27/08/2008
Mars 14/02/2007 Rahu 09/11/2007 Jupiter 18/10/2008

Mercury Ketu Venus


From 04/12/2008 From 10/10/2009 From 15/02/2010
To 10/10/2009 To 15/02/2010 To 15/02/2011

Mercury 04/12/2008 Ketu 10/10/2009 Venus 15/02/2010


Ketu 17/01/2009 Venus 17/10/2009 Sun 17/04/2010
Venus 04/02/2009 Sun 08/11/2009 Moon 05/05/2010
Sun 27/03/2009 Moon 14/11/2009 Mars 04/06/2010
Moon 12/04/2009 Mars 25/11/2009 Rahu 26/06/2010
Mars 08/05/2009 Rahu 02/12/2009 Jupiter 20/08/2010
Rahu 26/05/2009 Jupiter 21/12/2009 Saturn 07/10/2010
Jupiter 11/07/2009 Saturn 07/01/2010 Mercury 04/12/2010
Saturn 22/08/2009 Mercury 28/01/2010 Ketu 25/01/2011
Mihir Shah
² 27

Tribhagi Dasha

Ketu Venus Sun


From 23/09/1984 From 28/12/1984 From 29/04/1998
To 28/12/1984 To 29/04/1998 To 29/04/2002

Ketu 07/08/1980 Venus 19/03/1987 Sun 11/07/1998


Venus 18/05/1981 Sun 18/11/1987 Moon 10/11/1998
Sun 11/08/1981 Moon 28/12/1988 Mars 03/02/1999
Moon 31/12/1981 Mars 08/10/1989 Rahu 10/09/1999
Mars 09/04/1982 Rahu 09/10/1991 Jupiter 23/03/2000
Rahu 21/12/1982 Jupiter 19/07/1993 Saturn 09/11/2000
Jupiter 05/08/1983 Saturn 29/08/1995 Mercury 04/06/2001
Saturn 01/05/1984 Mercury 19/07/1997 Ketu 28/08/2001
Mercury 28/12/1984 Ketu 29/04/1998 Venus 29/04/2002

Moon Mars Rahu


From 29/04/2002 From 28/12/2008 From 28/08/2013
To 28/12/2008 To 28/08/2013 To 28/08/2025

Moon 17/11/2002 Mars 07/04/2009 Rahu 16/06/2015


Mars 08/04/2003 Rahu 19/12/2009 Jupiter 20/01/2017
Rahu 07/04/2004 Jupiter 03/08/2010 Saturn 15/12/2018
Jupiter 26/02/2005 Saturn 30/04/2011 Mercury 27/08/2020
Saturn 19/03/2006 Mercury 27/12/2011 Ketu 10/05/2021
Mercury 27/02/2007 Ketu 04/04/2012 Venus 11/05/2023
Ketu 19/07/2007 Venus 13/01/2013 Sun 16/12/2023
Venus 28/08/2008 Sun 08/04/2013 Moon 15/12/2024
Sun 28/12/2008 Moon 28/08/2013 Mars 28/08/2025

Jupiter Saturn Mercury


From 28/08/2025 From 28/04/2036 From 27/12/2048
To 28/04/2036 To 27/12/2048 To 27/04/2060

Jupiter 30/01/2027 Saturn 30/04/2038 Mercury 06/08/2050


Saturn 08/10/2028 Mercury 14/02/2040 Ketu 04/04/2051
Mercury 13/04/2030 Ketu 10/11/2040 Venus 22/02/2053
Ketu 26/11/2030 Venus 21/12/2042 Sun 17/09/2053
Venus 05/09/2032 Sun 09/08/2043 Moon 28/08/2054
Sun 19/03/2033 Moon 29/08/2044 Mars 26/04/2055
Moon 07/02/2034 Mars 26/05/2045 Rahu 06/01/2057
Mars 22/09/2034 Rahu 20/04/2047 Jupiter 12/07/2058
Rahu 28/04/2036 Jupiter 27/12/2048 Saturn 27/04/2060
Mihir Shah
² 28

Yogini Dasha Shat-Trimsha Dasha


Dasha Lord Span Ends Lord Span Ends

Bhadrika Mercury 5 Years 04/01/1985 Rahu 8 Years 07/03/1985

Ulka Saturn 6 Years 05/01/1991 Moon 1 Years 07/03/1986

Siddha Venus 7 Years 05/01/1998 Sun 2 Years 06/03/1988

Sankata Rahu 8 Years 05/01/2006 Jupiter 3 Years 07/03/1991

Mangala Moon 1 Years 05/01/2007 Mars 4 Years 07/03/1995

Pingala Sun 2 Years 04/01/2009 Mercury 5 Years 06/03/2000

Dhanya Jupiter 3 Years 05/01/2012 Saturn 6 Years 07/03/2006

Bhramari Mars 4 Years 05/01/2016 Venus 7 Years 07/03/2013

Bhadrika Mercury 5 Years 04/01/2021 Rahu 8 Years 07/03/2021

Ulka Saturn 6 Years 05/01/2027 Moon 1 Years 07/03/2022

Siddha Venus 7 Years 05/01/2034 Sun 2 Years 06/03/2024

Sankata Rahu 8 Years 05/01/2042 Jupiter 3 Years 07/03/2027

Mangala Moon 1 Years 05/01/2043 Mars 4 Years 07/03/2031

Pingala Sun 2 Years 04/01/2045 Mercury 5 Years 06/03/2036

Dhanya Jupiter 3 Years 05/01/2048 Saturn 6 Years 07/03/2042

Bhramari Mars 4 Years 05/01/2052 Venus 7 Years 07/03/2049

The order of the dasha lord planets, their respective individual durations and total time-cycle (=36 years)
are common to both the Yogini and Shat-Trimsha Dasha-systems - except for the single dfference that
the commencing dasha becomes different in the two cases.

Parashara's recommendation is that if birth takes place during day-time in Sun's Hora or in night-time in
Moon's Hora Shat Trimsha Dasha-System should be adopted.

As an extension to this principle, if birth takes place in night time in Sun's Hora or in day-time in Moon's
Hora, Yogini Dasha-System should prefereably be employed.
Mihir Shah
² 28

Yogini Dasha Shat-Trimsha Dasha


Dasha Lord Span Ends Lord Span Ends

Bhadrika Mercury 5 Years 04/01/1985 Rahu 8 Years 07/03/1985

Ulka Saturn 6 Years 05/01/1991 Moon 1 Years 07/03/1986

Siddha Venus 7 Years 05/01/1998 Sun 2 Years 06/03/1988

Sankata Rahu 8 Years 05/01/2006 Jupiter 3 Years 07/03/1991

Mangala Moon 1 Years 05/01/2007 Mars 4 Years 07/03/1995

Pingala Sun 2 Years 04/01/2009 Mercury 5 Years 06/03/2000

Dhanya Jupiter 3 Years 05/01/2012 Saturn 6 Years 07/03/2006

Bhramari Mars 4 Years 05/01/2016 Venus 7 Years 07/03/2013

Bhadrika Mercury 5 Years 04/01/2021 Rahu 8 Years 07/03/2021

Ulka Saturn 6 Years 05/01/2027 Moon 1 Years 07/03/2022

Siddha Venus 7 Years 05/01/2034 Sun 2 Years 06/03/2024

Sankata Rahu 8 Years 05/01/2042 Jupiter 3 Years 07/03/2027

Mangala Moon 1 Years 05/01/2043 Mars 4 Years 07/03/2031

Pingala Sun 2 Years 04/01/2045 Mercury 5 Years 06/03/2036

Dhanya Jupiter 3 Years 05/01/2048 Saturn 6 Years 07/03/2042

Bhramari Mars 4 Years 05/01/2052 Venus 7 Years 07/03/2049

The order of the dasha lord planets, their respective individual durations and total time-cycle (=36 years)
are common to both the Yogini and Shat-Trimsha Dasha-systems - except for the single dfference that
the commencing dasha becomes different in the two cases.

Parashara's recommendation is that if birth takes place during day-time in Sun's Hora or in night-time in
Moon's Hora Shat Trimsha Dasha-System should be adopted.

As an extension to this principle, if birth takes place in night time in Sun's Hora or in day-time in Moon's
Hora, Yogini Dasha-System should prefereably be employed.
Mihir Shah
² 29

Results of Planetary Aspects

Sun Semi Sextile Venus


You attain social and financial success with advancement and recognition coming your way. Your
attachment with the opposite sex could result in a permanent union which will not only bring forth joy
and happiness but also benefits. Even if there are any unpleasant moments, you will be able to
resolve them and that too to your advantage.

Sun Semi Square Saturn


You will face a difficult but not an insurmountable period as you encounter problems in your
domestic life. You might tend to give in to depression and pessimism as people may not be helpful.
However, despite the odds, you retain your ambition and self respect. Your health also needs to be
watched.

Sun Trine Rahu


You will be highly popular in the social circles and will achieve success through the dint of your
hardwork. You will also achieve worldwide fame.

Sun Square Neptune


You could be assailed by self doubts and certain confusion due to a challenging daily schedule. You
also tend to get deeply involved with a project, paying special attention to each detail. You would do
well to delegate tasks to others.

Sun Semi Sextile Pluto


You are inclined towards the creative aspect of life and will get opportunities to exhibit your creative
potential. You are also attracted towards the subjects of psychology and other mystical sciences.
You are blessed with the powers of endurance, will power and resourcefulness.

Mercury Sextile Saturn


This astral influence will make you scrutinise everything in de tail, especially your surroundings and
work style. You are more inclined towards the serious side of life which also tends to make you
behave formally in the company of friends. You are conservative and disciplined in your lifestyle.

Mercury Semi Square Pluto


When Mercury is in a Semi Square position with Pluto, a person could possess some latent facets
in his/her personality which could manifest themselves from time to time. Persons under this
influence are also attracted towards the study of occultism.

Venus Semi Square Uranus


A Semi Square position of Venus and Uranus results in an awakened romantic facet of your
personality. Your interests lie more towards the field of art and culture. You are direct in your
approach to people and do not believe in beating about the bush. Your associations with members
of the opposite gender will be much stronger than your relations with people of your own sex.

Venus Sextile Neptune


A sextile position of Venus and Neptune infuses you with a roman tic nature with an inclination
towards art, music and poetry. You have a helpful attitude, especially towards your loved ones, who
in turn will be the source of happiness to you. You are also idealistic.

Jupiter Trine Moon


Positivity will be your hall mark when you are under the influence of Jupiter in trine with Moon.
Optimism, generosity and a helpful attitude characterise your personality. You manage to garner
support from people, which stands you in good stead. Religion and spiritual pursuits attract you.
Mihir Shah
² 30

Jupiter Sextile Pluto


You will hold a high-profile job with immense power. In that capacity, you can be of helpful to others.
From time to time, obvious changes will happen in your life. You will maintain a healthy relationship
with your relatives, friends and neighbours. You will involve in creative work.

Saturn Semi Square Neptune


The Semi Square Aspect of Saturn to Neptune will make you feel insecure. You may also encounter
some health problems so keep your body in good tune.

Ketu Semi Sextile Neptune


You are highly interested in arts and music. The Semi Sextile and Trine Aspects of Neptune to
Ketu and Ketu will make you a responsible person. You will often express your interest in
parapsychology and metaphysical studies. You have a strong will power and an impressive amount
of patience.

Ketu Semi Sextile Pluto


Due to the Semi Sextile and Trine Aspects of Pluto to Ketu and Ketu, you will sometimes get
emotional. Your temper could spell havoc to you so you need to keep your cool always.

Neptune Sextile Pluto


Due to the Sextile Aspect of Neptune to Pluto, you will be highly interested and talented in
Philosophy and Psychology. Sometimes, you will go through difficult times so you need to improve
your confidence.
Mihir Shah
² 30

Predictions

Specific Characterstics
You will have a strong, careful, forcible and watchful nature. You are laborious and possess and
austere uncontrollable character. Domestic infelicity may make you distrustful of others and you may
get entangled in hazardous speculations. Your pride may border on to vain gloriousness which you
may curtail by exercising your will-force. You are apt to assert your independence at opportune
moments, and accrue benefits.

You will have a fortunate and profitable nature, and kind humane disposition. You will have gains
and legacies and success through marriage and partnership / collaboration. You will have warm
sympathies and a dutiful family. You will have artistic faculty, plenty of confiance-en-soi and an
inclination to form rather than colour. One of your off-springs could be source of pride and joy to your
family.

You have a strong, forceful nature and a ersonality capable of desiring command. You are frank,
open-minded and generous in disposition. You have an adventurous spirit, inclined to exploits and
hazardous feats. You will gain through inheritance and acquire properties in a rather late age.

Mental Qualities
You will be ambitious, generous, faithful, fearless and proud. You will be rich in life and feeling, and
will be openly opposed to cliques, secrecy and underhand actions. You have the broadness of the
mind and will be oblivious to enmity.

Physical Attributes
According to your Horoscope, you will have stout physique with broad shoulders. You will be sunny
cheerful disposition, will have fearless eyes of grey tint, wavy hair with receding hairline. You will
walk upright and talk straight. On the whole, you will have a right royal disposition.

General State of Health


Your zodiacal sign rules over the abdomen, lower intestines and the lower dorsal areas. So, these
are your vulnerable areas for which you must remain very careful. You are prone to indigestion,
heartburn, intestinal problems, colic and bowel diseases.

You must keep in your mind that the state of health is dependent on the conditioning of the mind.
Worries, Anxieties and Tensions are the harbingers of stomach troubles. Your natural tendency to
exaggerate minor problems could make you labelled as a hypochondriac.

You should learn to relax through meditation, reiki or "praanic" healing. You should eat
fenugreek.Since the Ascendant is afflicted by the Moon in your chart, you are very prone to suffer
from colds and dropsical swellings.

Since the Ascendant is afflicted by Uranus in your chart, you may have to suffer from
heart-diseases.

Since the Moon bears no affliction in your chart, you are less likely to suffer from any disease
resulting from environmental causes.Since Neptune afflicts the Sun in your chart, you are vulnerable
to sufferings resulting from canine animal bites and insect stings.

Education and Profession


The combinations of planets in your chart will bless you with a very keen intellect and a high level of
education. You will be holding a Master's degree at least. You will have your interest in various
fields and will have informal studies in a wide range of subjects. You may also persue some hobbies
which will give you distinction.
Mihir Shah
² 31

You will be respected in the social circle for your accomplishments and people will seek your
valuable advice on important matters.

In your chart, Mercury gains good strength in Ashtaka-Varga. This will give you very good academic
accomplishments with a good degree of proficiency in the various subjects of choice.

The planetary combinations in your chart bestow on you the capability to express your views very
effectively and also offer communication skills. You have an aptitude for seeing both sides of things
as well. You will do well in the field of Law or in such fields where knowledge of rules and regulations
are required.

The planetary combinations in your chart bestow on you the qualities of a born businessman. You
will be quick to learn the aspects of trade and commerce. You will make a fortune by trading and/ or
manufacturing activities. As usual in business you may have to pass through some slack patches
when you will need to excercise control although during the most part you will do brisk business.

Wealth and Inheritance


As regards family-wealth, for you, money will be always ready at hand. You will have gains from
artistic pursuits. You will be spending more than enough for dresses, finery, cosmetics and on
pleasure. As regards domestic environments, it will be beaming with all round prosperity and
happiness. Among your near-relations, females would be more in number.

In your chart the lord of earnings placed in the favourable 10th house is a fortunate position and
offer many desirable attributes. You will become very distinguished for your firm determination and
strength of will. But you must understand your capacity-limitations and never have a bite bigger than
you can chew; otherwise there will hang on the possibility of having a sharp downfall. You will
occupy a high position and be a decision maker; you will have great progress in your life.

In your chart the lord of inheritance being placed in the 10th house is not a fortunate position since it
can create obstacles by making you a victim of slander or disrepute. The position favours you with a
good placement in the Government service or you will receive benefits from Defence establishments
as for your business you will have to remain in good terms with them. You will earn a fortune but you
will have to pass through wide fluctuations.

Marriage and Married Life


-1 In your chart the Ascendant-lord and the 7th-lord are in Semi-Square aspect. This indicates
possibility of having some disharmony arising from differences in outlook. With time, you will know
each other better which will improve the situation. Using a little more tact will bring in a dash of
warmth in your relationship.

Travel and Journeys


In your chart most of the planets are in angular houses and moveable signs. You will have many
journeys mainly in connection with profession. You will also have some pleasure-trips to places of
interest.

Lucky Stone
Among auspicious gemstones RED CORAL (Munga) will be favourable for you.

You may take 8 to 12 Rattis of RED CORAL in a Silver ring which should be worn on right hand ring
finger on a Tuesday -- after mid-day.

Cheaper substitute of Red Coral is Sindoori Akeek which may be taken instead in a ring of Silver or
Copper.

While wearing the gemstone reciting the following 'Mantra' will be auspicious:
Mihir Shah
² 32

Dharini-garbha-sambhutam Vidyut-kanti Samaprabham Kumaram Sakti-Hastam cha Mangalam


Pranamyaham.

The weights of gemstones recommended above are for adult male people. For adult females the
weights should be reduced to 3/4 to 1/2 part while for the children the weights should be reduced to
1/2 to 1/3 part.
Mihir Shah
² 32

Predictions On The Basis of Planet Positions

Ascendent Result
Your Ascendant is Scorpio. Your Ascendant-lord is Mars, which will act as a super-benefic planet in
your chart.

By virtue of being born in Scorpio Ascendant, you will have a thoughtful nature, pensive mood and
somewhat secretive disposition. You have a sensitive and introvert nature; but because of facing
various kinds of adverse circumstances, your nature may become complex and interceptive; your
brusque and abrupt manner of actions may lead to debatable situations. You are likely to give more
importance to your own interests only and may tend to adopt convenient means at times -- even if
those may not be fair. You will have an assiduous nature, intense desire, firm resolution and
determination to eradicate all obstacles by any means. If your Ascendant-lord Mars is well-disposed,
you will be intelligent, learned, wealthy, enthusiatic, courageous, valiant, mighty and a supporter of
all. But, if your Ascendant-lord Mars is not well-disposed, you are likely to be fickle-minded, vicious
or wicked, jealous of the gentle and the courteous people and may tend to find special pleasure by
engaging in quarrels and disputes.

Result for Planets in Signs

Sun
In your chart, the Sun is placed in sign Virgo. You will have a craving for gaining recognition from the
females, for which you will direct your endeavours for earning more and more and acquire objects of
comfort and convenience. If there is a 'combust' planet situated together with the Sun, then during
sometime in your life, you may suffer from a long-lasting disease. You will have an ingenious spirit
and remain very cheerful. You will be fond of honest recreations and will enjoy becoming a centre of
attraction in agreeable convivial parties.

Mercury
In your chart, Mercury is placed in sign Leo. You are likely to fall short of good disposition. You may
become hasty, proud, boastful and conceited. Owing to your contentious nature, people may
consider you to be a troublesome character. You may not derive much of happiness from your
relatives and friends; your spouse and children also may not be well disposed towards you.
However, if the Sun is placed in Leo, or is situated in Gemini or Virgo, then the situation will be
improved for the better.

Venus
In your chart, Venus is placed in sign Libra. You will have a very kind, affectionate and obliging
nature, besides having a pleasing appearance and a mirthful disposition. You will be well-beloved by
all with whom you will have dealings of any sort. You will make a fortune through trading activities,
will befriend people of substance and will have gains through your kinsfolk as well. You will be
truthful and honest, be kind and generous; you may acquire a title of honour and become widely
famous.

Mars
In your chart, Mars is placed in sign Scorpio. It will give you a rather corpulent, middle stature with
swarthy comlexion. You may become somewhat rash and not very sociable. You may be
thoughtless, proud and garrulous, yet you may be inoffensive and harmless; but if provoked, you
may expose your revengeful nature. You may have some problems from poison, intake of wrong
medicines, of insect-stings, etc; it might be more so if Rahu or Ketu or Neptune is also with Mars,
while it is neither associated with nor aspected by benefic planet(s). You may have interest in use of
arms or martial arts.

Jupiter
Mihir Shah
² 33

In your chart, Jupiter is placed in sign Sagittarius. This is a highly fortunate position; it will give you a
tall, upright body with expressive face and penetrating eyes. Your will have a noble mind, humane
nature and courteous disposition. You will be an accomplished person and win a large circle of
friends with your affable manners and polite behaviour. You will be fond of outdoor sports activities
and adventurous explorations. You will be religious-minded and will lead a happy family-life.

Saturn
In your chart, Saturn is placed in sign Libra. This is a highly praised position as Saturn becomes
exalted here. If Venus is well-placed or if it is associated with or aspected by Jupiter, then you will be
a learned person and occupy a respectable position. Otherwise, you may be very much
self-opinionated, very prodigal of expense and will be given to some controversy. If Saturn is
retrograde, you may have to pass through sufferings during sometime in your life and your health
may not be very good.

Moon
The Moon is situated in sign Leo in your chart; so your 'Janma-Rashi' (or Chandra-Lagna) is Singha.
Your mental qualities and certain other characteristics will be governed by this masculine, fiery and
fixed sign and, to some extent, by it's sign-lord the Sun.

Moon in sign Leo is not overly beneficial as you might have a lofty and proud nature, abhoring
servitude and dependence. Unless born in fortunate circumstances, your unwise aspiration for
conquering the unconquerable may cause sheer waste of your time and endeavours; this quality
may affect your prospects and fortune. However, you will be intelligent and your cheerful disposition
will assist you to exercise influence over others. You will be fortunate in respect of getting back lost
wealth or blocked funds.

Rahu
In your chart, Rahu is placed in sign Taurus. If associated with or aspected by Venus or Mercury or
Jupiter, you will be soft-spoken, possess and earn good amount of wealth and there might be more
females in your family. If associated with or aspected by the Moon, then your fortune could be
unstable. If associated with or aspected by both of the Sun and the Moon, then you may suffer from
diseases and your eye-sight might be affected. If associated with or aspected by Saturn or Mars,
then you may incur losses and your financial condition might be deteriorated. If Venus is not
well-placed, your family-members may lack the quality of tolerance and your life might become
bereft of peace altogether.

Ketu
In your chart, Ketu is placed in sign Scorpio. If associated with or aspected by Venus or Mercury or
Jupiter, you will be soft-spoken, possess and earn good amount of wealth and there might be more
females in your family. If associated with or aspected by the Moon, then your fortune could be
unstable. If associated with or aspected by both of the Sun and the Moon, then you may suffer from
diseases and your eye-sight might be affected. If associated with or aspected by Saturn, then you
may incur losses and your financial condition might be deteriorated; besides your family-life might
become bereft of peace altogether. If Mars aspects Ketu, then you may have the risk of undergoing
a surgical operation.

Uranus
In your chart, Uranus is placed in sign Scorpio. You may become a kind of rebel in your own way
and may have no sense or appreciation of the orthodox in life; you may have strange experiences in
your love-life and your outlook might be radically changed during sometime of your life. If Mars is
well-placed, then you may tend to be fastidious and try to retain your figure neat and shapely; but if
Venus is afflicted, then you might be very slovenly in dress and remain careless in respect of
cleanliness.

Neptune
In your chart, Neptune is placed in sign Sagittarius. It will make you a person of principles,
Mihir Shah
² 34

possessing generous instincts as well; you will become a worthy companion and a trusted friend.
You will not condone anything deceptive, tricky or unfair and will be quick to discern these traits if
anyone tries to take any undue advantage. You might travel a lot and may become a prolific
story-teller.

Pluto
In your chart, Pluto is placed in sign Libra. It is a fortunate position. It will accentuate the graceful
poise and enhance the sense of balance and deportment. Your willingliness to co-operate with
others and exercise the function of arbitration will be well-marked. You are very much likely to take
part in public and social life, in which your spouse will not only render support, but will actively assist
you also.
Mihir Shah
² 34

Prediction On The Basis of Bhavas

Ascendant Lord
In your chart, the Ascendant-lord is situated in the Ascendant itself, which is the general significator
for everything including life. This is the best possible position for the Ascendant-lord; you had been
born in favourable circumstances, you will aim higher and are destined to go far ahead of your
contemporaries. You will have an attractive appearance, impressive personality and winning
manners; you will be very active and fortunate as well, will be successful in all your endeavours, will
occupy a good position, be very popular and become renowned for performing meritorious deeds.
You will become least susceptible to diseases, lead your life happily and will have a high longevity.
You will be a born optimist and will always remain surrounded by your relatives and friends; your
family might be large or you may be a member of a joint-family. Your house will remain filled with
joyous shouts of children and resounding laughter of young men and women. You will be
religious-minded, will be devoted to God and treat pious people with great respect and honour. You
will have very compassionate nature and will be generous to the people who are in distress. You will
have lofty ideals and will be absolutely free from malice and spite. You will be virtuous and shine
forth as a living example and a source of inspiration to the younger people.

Lord of 2nd House


In your chart, the second-lord is situated in the second house itself, which is called the house of
wealth (Dhana). This is a highly favourable 'Dhana Yoga' combination and you will be very fortunate
in respect of all favourable 2nd house attributes : wealth, family, speech, education, property, food
and drink, enjoyments, etc. This combination specially favours the health and well-being of your
spouse also. If the Ascendant-lord is also situated in the 2nd house or if a natural benefic planet is
either associated with the 2nd-lord or aspects it, then the beneficience of the wealth-giving 2nd-lord
becomes much more; If Jupiter or Venus is situated with the 2nd-lord, it makes one highly fortunate.
If the 2nd-lord is neither associated with nor aspected by a natural malefic planets, it gives wealth in
abundance through honest means. If Saturn or Ketu is situated close to the 2nd-lord, then it might
cause squeezing of the inflow of earnings and may create quarrels and misunderstandings among
the family-members; if Mars or Rahu is situated close to the 2nd-lord, then it can give wide
fluctuations. If a 'combust' or "eclipsed" planet is situated in the 2nd house, then it indicates disease
affecting the body-part denoted by the sign it is in.

Lord of 3rd House


In your chart, the third-lord is situated in the twelfth house, which is called the house of expenses
(Vyaya). Since the 3rd house rules over younger co-borns and kindred, you may not be in very
cordial terms with them or you may have to stay away from them as you might reside in a distant
place. As the 3rd house rules over the lower mind, you may have a passionate nature and have a
deep-seated desire for having intimacy with the members of the opposite sex. Alternatively, you may
have a dreamy nature and may have a fertile imagination; besides, you may have deep interest in
the occult or mystic subjects. As the 3rd house rules over changes and the 12th is the 3rd from the
10th, you may have change of profession a few times or you may hold a transferable job; you may
have many journeys to distant inland places in connection with your profession -- more so if a
natural benefic planet is situated in or aspects the 12th house and the 3rd house is also similarly
disposed; but if a natural malefic planet is situated in or aspects the 12th house and the 3rd house is
also similarly disposed, then you may face traffic accidents a few times for which you may become
bed-ridden and may even need hospitalization. If your Ascendant is Scorpio, then you will enjoy
better results as the 3rd-lord will be exalted in the 12th but if your Ascendant is Aries, then the
results will be opposite as the 3rd-lord will be debilitated in the 12th.

Lord of 4th House


In your chart, the fourth-lord is situated in the twelfth house, which is called the house of expenses
(Vyaya). If the 4th-lord or the Moon is well-placed, then it is good for the health and well-being of
your mother; but if both are ill-placed, then your mother may not be in good health or may have to
Mihir Shah
² 35

remain separated from your mother from a fairly early age. Alternately, you may spend a good part
of student-life in hostels. This position is considered to be good as it endows happiness. It gives
residence in distant places or foreign countries for long durations. If your 5th-lord is well-placed, then
you will be very intelligent and meritorious; in addition, if the 6th-lord is also well-placed, then you will
have chances of winning in competitive examinations or special competitions. You are very much
likely to receive some scholarship or grant for pursuing higher studies or for conducting researches
in a foreign country -- this will be more so if your 9th-lord is also well-placed. However, you may
acquire the tendency of spending much for the sake of pleasure which you should try to control. If
the 12th-lord is well-placed, then you will have special interest in mysteries and investigations; in
your researches, you might come out with novel findings.

Lord of 5th House


In your chart, the fifth-lord is situated in the Ascendant, which is called the house of body (Tanu).
The 5th indicates purva-punya, grand-father, merit, intelligence, rank, own children, etc.; you will be
fortunate in many such respects. You will be intelligent and meritorious, acquire good education and
occupy a position of rank; you are likely to be in service -- more so if the Sun is well-placed. If
Mercury is well-placed, then you will have much of interest in speculative investments and if Venus
is well-placed, the entertainment fields might attract you. In your childhood you will be very dear to
your grand-father and when grown up, you will have dutiful children -- more so if Jupiter is also
well-placed. If your Ascendant is Aries or Libra, then the 5th-lord will be exalted in the Ascendant
and you will be highly fortunate; if Mercury is also well-placed, you will have excellent education --
which is likely to be 'application-oriented'. But if your Ascendant is Cancer, then the 5th-lord will
become debilitated in the Ascendant; although this position favours material prosperity, you may
have some health-problems and may become unhappy on account of your children. You may have
to leave your home and go to a distant place for earning your livelihood; you may have job-changes
a few times which may occur very suddenly.

Lord of 6th House


In your chart, the sixth-lord is situated in the Ascendant, which is called the house of body (Tanu). If
your Ascendant is Cancer, then the 6th-lord Jupiter will be exalted in the Ascendant; since Jupiter
will be the 9th-lord too, you are likely to be a person of noble descent, will remain in good health, will
be engaged in performing meritorius deeds and will be exceedingly fortunate . If your Ascendant is
either Taurus or Scorpio, then the 6th-lord will be in own-sign while placed in Ascendant; then you
will be happy as you will remain free from diseases, will not be troubled by enemies and will become
successful in competitions or competitive examinations. If the Ascendant is Leo, then the 6th-lord
will become the 7th-lord also; it may give you a quarrelsome nature and you may antagonize even
your relatives -- unless a natural benefic planet is situated in the Ascendant or aspects it. If your
Ascendant is Aries or Libra, your 6th-lord will be the 3rd-lord also; this will give you a changeful
nature and make you fond of travelling. If your Ascendant is Gemini or Sagittarius, then the 6th-lord
will act more as the 11th-lord; it will give you earnings and gains from various sources and you will
remain surrounded by your relatives and friends. In other cases, the position won't be favourable as
you may suffer from disease and be troubled by enemies.

Lord of 7th House


In your chart, the seventh-lord is situated in the twelfth house, which is called the house of expenses
(Vyaya). If your Ascendant is Aries, then your 7th-lord Venus will be exalted in the 12th; this will give
you a cultured, accomplished and very attractive looking spouse. Similar will be the results if your
Ascendant is Scorpio, since the 7th-lord Venus will be in own-sign in the 12th. If your Ascendant is
Cancer or Leo, then it will offer favourable 'Veepareeta Raja Yoga' results as the 7th-lord is a
trika-lord too and is placed in a trika-house; you will come to riches suddenly. Otherwise, the position
is not very favourable since your spouse may become sickly or may go to a distant place and live
away from you; if a natural malefic planet is situated in your 7th or aspects it, then you may incur
losses and may even lose your business. If a natural malefic planet is situated in the 12th or aspects
it, then you may have fruitless journeys to distant places; if the Sun or the Moon is also ill-placed,
then you may have defective eye-sight. But if it is influenced by a natural benefic planet, you may
have some improvement and find yourself in employment in small private companies. As the 7th is
Mihir Shah
² 36

the 3rd from the 5th while the 12th is the 8th from the 5th, your children may face some untoward
happenings and their progress may get retarded.

Lord of 8th House


In your chart, the eighth-lord is situated in the tenth house, which is called the house of profession
(Karma). As the 8th-lord indicates obstructions and untoward happenings, you may have changes in
profession or transfers a few times and may even opt for seeking premature retirement. However,
since the 8th is the 11th from the 10th and the 10th from the 11th, you will have very good earnings
from your profession. Since the 10th house rules over one's credibility, honour, etc., if your 10th-lord
is not well-placed and if a natural malefic planet is either situated in the 10th house or aspects it, you
may run the risk of becoming a victim of slander or disrepute. If your profession is likely to have
some connection with the 8th house significations like insurance, provident-fund, taxes, etc and you
may do well as a surveyor/ value and loss assessor, an industrial consultant or a financial advisor,
etc. As the 8th house governs over defence establishments, you may work in or may have good
gains from such places -- more so if Mars is also well-disposed. As the 8th has connection with
criminal proceedings and forensic procedures, your job may have connection with these lines too.
As a broker/ agent also, you may earn very good profits.

Lord of 9th House


In your chart, the ninth-lord is situated in the tenth house, which is called the house of profession
(Karma). This is a highly beneficial combination as it constitutes partial 'Maha-Bhagya Yoga'. If in
addition, the 10th-lord is also situated in the 9th, then it constitutes 'Dharma-Karma Yoga' which is
the most praised planetary combination. If your Ascendant is Scorpio, then the yoga will gain further
strength and if the Ascendant-lord or Jupiter is also well-placed, you will be a devoted religious
person. Your mind will remain in exalted state and you will always remain engaged in performing
worthy deeds. You will love the company of pious people, enjoy studying religious classics and
listening to devotional discourses and will remain associated with the works for social upliftment; you
may remain actively engaged in charitable deeds and philanthropic activities. You will become
renowned, highly respected and will enjoy a lasting reputation. You will have high education, hold a
prestigious position and socially you will be well-placed. You will have pilgrimages and may go to
distant foreign places on academic, cultural or religious missions.
Rather than words, you would live by your deeds and people will respect you as an embodiment of
virtues.

Lord of 10th House


In your chart, the tenth-lord is situated in the eleventh house, which is called the house of gains
(Labha). This is a favourable position and you will be fortunate in respect of your profession and
earnings. This will be more so if your Ascendant is Aries as the 10th-lord will be the 11th-lord as well
and as it is in own-house, you will have excellent earnings and will have a large circle of friends. In
other cases, if the 11th-lord is situated in any of the houses among the 11th, the 10th, the 9th, the
5th, the 4th, etc., then you will be fortunate in respect of your earnings through profession. If the
Moon is well-placed and is situated with the 10th-lord or the 11th-lord or if it aspects either the 10th
house or the 11th house, your profession may have some connection with medicine. If Mercury is
found in a similar position instead, then the connection will be with books, papers, etc. If Ketu is
situated in the 11th house or aspects it, then Computer may be a source of your earnings. If a
natural benefic planet is situated in the 11th house or aspects it, your earnings will be steady and
ever-increasing but if a natural malefic planet inflences it, then there will be considerable fluctuations
in this respect. If the Sun or Jupiter is in the 11th, you might be the eldest among co-borns (if you
are a male person) and you would develop friendship with worthy people.

Lord of 11th House


In your chart, the eleventh-lord is situated in the tenth house, which is called the house of profession
(Karma). This is a favourable position and guarantees very good earnings from profession; besides,
it gives many friends in the workplace itself. If the 10th-lord is in the 11th or in the 10th itself or if a
natural benefic planet is situated in the 10th or the 11th, then it improves the professional prospects
further; it gives a prestigious and lucrative profession and it gives some honour and renown as well.
Mihir Shah
² 37

If your Ascendant is Aries, then the 11th-lord will become the 10th-lord too which for being in
own-sign will offer auspicious 'Pancha Maha-purusha Yoga' results. But if the Ascendant is
Sagittarius, then the 11th-lord will become debilitated in the 10th; if Mercury is also in the 10th or
Jupiter is also situated in the 10th or aspects it, you may not be very fortunate in respect of
profession and if you have any elder co-born, then his/ her health may become delicate and/ or he/
she may suffer some losses. If the Sun or Mars is also in the 10th, you will enjoy favourable result as
the planet attains directional strength (Dik Bala); Rahu also will give beneficial results here but if
Saturn is placed here, it may give a precipitous fall after steep rise -- more so if it is retrograde. If a
benefic planet is in the 10th or aspects it, then it will safeguard your honour.

Lord of 12th House


In your chart, the twelfth-lord is situated in the twelfth house, which is called the house of expenses
(Vyaya). This is a specially fortunate position as the lord of a 'trika-house' when situated in it's same
own house gives rise to auspicious yoga. The results will be the very best if your Ascendant is Libra
-- since the 12th-lord will be exalted in the 12th. As the 12th is the 4th from the 9th, your may be or
had been residing in a foreign country or a distant place; alternately or in addition, you may also go
to a foreign country or a distant place for pursuing higher education wherein you can stay for long
durations. If your 5th-lord and the 6th-lord are well-placed, then you may even receive a prestigious
scholarship or grant. If your 9th-lord is well-placed, you might be engaged in research which might
prove to be fruitful. If your 8th-lord and Mercury are well-placed, then you might be interested in
occult/ mystic subjects or in investigations of some sort. As the 12th sign of the natural zodiac is
Pisces, the fishes might be of interest to you in some way or other; if the lord of the 4th or 5th or 7th
or 10th or 11th in your chart fall in sign Pisces, and the Moon or Jupiter or Venus is also well-placed,
then you might earn a fortune by dealing in fishes.

Results for Planets in Houses

Sun
Since the Sun is situated in your 11th house, you will be fairly fortunate and will gain some renown
at a relatively early age-period -- almost beginning from the timing of joining in profession. You are
likely to be meritorious and/ or might possess some special or extra-ordinary abilities for which you
will attract people's attention and even older people in your circle will treat you with respect for your
qualities and accomplishments. If you are male, then you are likely to be the eldest among co-borns
but if you are a female, then you may be the youngest instead. Even if you are not in government
service, the position assures receiving benefits and assistance from ranked people in government
service; some of your friends and acquaintances might be superior to you in one or more respects
but you may still be able to develop lasting relationships with a few of them. If Saturn or Ketu is with
the Sun, your influx of wealth might at times be retarded and at some point of time your reputation or
credibility could be at stake. If Mars or Rahu is situated instead, then it will boost your earnings --
although with fluctuations. If a natural benefic planet is situated with it or aspects it, then your
earnings will be fairly steady. If your Ascendant is Gemini or Libra, then you will enjoy the best
possible results as the Sun will be exalted or in own house; but if your Ascendant is Sagittarius, then
the Sun will be debilitated and if modifying combinations are not present in your chart, you may have
troubles from your friends/ acquaintances and also from the government sources.

Mercury
Since Mercury is situated in your 10th house, you will be endowed with a restless spirit and might be
troubled by many vexations and worries. If Mercury is exalted or in own house, then you will enjoy
the fruits of beneficial 'Pancha Maha-purusha Yoga' and will be well-placed in life; this will be the
case if your Ascendant is Virgo or Sagittarius and in such cases, you may hold two posts
simultaneously. If Rahu is with it or is in an angular position (in the Ascendant or the 4th or the 7th),
then you would acquire academic distinction and may acquire expertise in computer operations. This
position favours success in trading and general commission agency business. If the Moon is with it
Mihir Shah
² 38

or aspects it, you will become very clever. If Venus is with it, then you will have artistic inclinations. If
Jupiter is with Mercury or aspects it, then you will become a learned person and may acquire good
command in many languages. You will have a taste for literature and might be engaged in literary or
scholastic avocations; alternately, you might be associated with printing/ publishing business in
editorship capacity. If your Ascendant is Gemini, then debilitated Mercury in the 10th might give you
many changes in occupation -- unless there are some modifying influences. If the 8th-lord is with it
or aspects it, then you would gain proficiency in Astrology.

Venus
Since Venus is situated in your 12th house, you will be fortunate in respect of having a loving and
caring spouse if the 7th-lord is also well-placed. If your Ascendant is Aries or Gemini or Scorpio,
then you will enjoy beneficial results as Venus will be in own house or exalted; but if your Ascendant
is Libra, then you may have a weak personality, although you will come to riches at around age
35-36 -- unless some modifying influences are present in your chart. If your Ascendant is Taurus or
Gemini or Libra or Scorpio or Sagittarius or Pisces, then you will enjoy the benefits of 'Veepareeta
Raja Yoga' as you will suddenly become rich in a spectacular way and you may win the appreciation
from your friends and acquaintances. Although you may have secret enemies, you will be able to
overcome and prevail over them. If a natural benefic planet is with it or aspects it, then you may be
fond of horses and milch animals. If a natural malefic planet is with it or aspects it, then you may
have secret love-affairs which might lead to jealousy of men and enmity of women. If Venus bears
the influence of two or more natural malefic planets while no natural benefic planet is with it or
aspects it, then you may prefer peaceful seclusion according to your own taste.

Mars
Since Mars is situated in your Ascendant, it will give you a bold attitude and a free, independent
nature. You may be somewhat proud or even haughty and fond of competition or strife. You will
always be scorning defeat and will be reckless of danger. You may have cuts, burns, scalds or
abrasions and may have a distinctive mark on your head or face. If the Ascendant-lord is exalted or
in own house, you will be a very active person and have a practical outlook. If Mars is afflicted by the
association or aspect of a natural malefic planet, then you might be vainglorious or argumentive. If
your Ascendant is Aries or Scorpio or Capricorn, then you will be more fortunate as it will be in own
house or exalted and you will enjoy the beneficial results of 'Pancha Maha-purusha Yoga'; if your
Ascendant is Cancer, then debilitated Mars would create health-problems and you may have
set-backs in profession; but if the Moon is well-placed or if a natural benefic planet is with it or
aspects it, then you would be well-placed in service. If the Moon is with it, then you will enjoy
'Chandra-Mangala Yoga' and will become very rich. If Rahu or Ketu is close to it, then you may have
a violent temper and your married life might be like sailing through the stormy seas.

Jupiter
Since Jupiter, the best of the natural benefic planets, is situated in your 2nd house, you will be very
fortunate in respect of family, health, wealth, profession and longevity. You will have impressive
looks and agreeable speech, have gains from various sources, lead a prosperous life and your
possessions will increase. This will be more so if your Ascendant is Gemini as Jupiter will be exalted
in the 2nd; if your Ascendant is Scorpio or Aquarius, Jupiter will be in own-house in 2nd and it will
offer the auspicious results of 'Dhana Yoga' for it's other lordship. If your Ascendant is Leo, then the
5th-lord Jupiter aspecting the 10th will make you a person of rank and your reputation will remain
un-sullied for ever. If your Ascendant is Sagittarius, then although Jupiter will be debilitated in the
2nd, by virtue of obtaining cancellation of debility (neecha-bhanga), it will make you rich. If Jupiter is
with the Moon or aspects it, then you will be fortunate in many respects, enjoy divine protection and
rise to a higher station in life.
As Jupiter will aspect the 6th- and the 10th-houses, you will remain in good health and will be very
fortunate in respect of your profession -- more so if it is with the 6th-/ 10th-lord or aspects either or
both. If it is with Mercury or aspects it, then you will have good education and have proficiency in
many languages.

Saturn
Mihir Shah
² 39

Since Saturn is situated in your 12th house, you will be fortunate in respect of your profession if the
10th-lord is also well-placed, or if a natural benefic planet is in the 10th or with the 10th-lord, or if
such a planet aspects the 10th-house or it's lord. If your Ascendant is Scorpio or Aquarius or Pisces,
then you will enjoy beneficial results as Venus will be exalted or in own house; but if your Ascendant
is Taurus, then you may not be very fortunate in this respect -- unless some modifying influences are
present in your chart. If your Ascendant is Gemini or Cancer or Leo or Virgo or Scorpio or Aquarius
or Pisces, then you will enjoy the benefits of 'Veepareeta Raja Yoga' as you will suddenly become
rich in a spectacular way, turn many heads and win appreciation from your friends and
acquaintances. You are likely to have some secret enemies who might be incessantly work against
you but if a natural benefic planet is with it or aspects it, they won't be able to cause you harm. If a
natural malefic planet is with it or aspects it, then you may receive contusions and bruises through
domestic animals and your spouse may suffer from some lingering illness. If the Moon is with it, you
may face minor mishaps resulting from fall; it won't be at all advisable for you to drive two-wheelers
very fast. If the Sun is with it or aspects it, then you may have differences with your father or with
some senior govt.-officers and may even get entangled in a law-suit.

Moon
Since the Moon is situated in your 10th house, you will have a great desire for public life and will
become very popular. Your profession may command remaining in close contact with the public and
you may have association with ladies who might influence your position for good or evil. Needless to
mention that you will enjoy better results if the Moon is 'waxing' and/ or if a natural benefic planet is
with it and/ or aspects it or if the Moon is either exalted or situated in own house. If your Ascendant
is Libra, then you might be running a brisk business -- may be a medicine store or restaurant. If your
Ascendant is Leo, then you may be in service in a good capacity -- may be in a hospital, custody
house, rehabilitation center or the like. If your Ascendant is Aquarius, then the debilitated Moon in
the 10th may make your position unstable and give you changes in occupation -- unless there are
modifying influences present in your chart. If the Moon is associated with or aspected by a
retrograde natural malefic planet, then you may have the risk of facing a reversal every time you
would proceed one leap forward. You may undertake many long journeys.

Rahu
Since Rahu is situated in your 7th house, you will enjoy 'mixed' results of good and bad. As Rahu
obtains directional strength (Dik Bala), you will be fortunate in respect of public dealings and may
have good gains from foreign trade; for forming collaborations with the foreigners and securing large
gains from them, this position is highly favourable -- more so if Rahu is in sign Taurus or Aquarius or
Virgo. But this position is not favourable for the health and well-being of your spouse -- more so if
Saturn and/ or Mars is placed in the 7th or the 8th or the 6th house. However, if the 7th-lord is
well-placed or if a natural benefic planet is situated in the 7th or the 8th or aspect these, then the
results will be considerably improved. But if your Ascendant is Taurus, then you may be troubled by
opponents and face many problems -- unless Mars is well-placed; if a natural benific planet is with
Rahu or aspects it, then also the situation will be improved.

Ketu
Since Ketu is situated in your Ascendant, you might had been born in fortunate circumstances.
You may possess the gift of intuition and/ or will be a very clever person having far-sightedness in
an unusual degree. You may have genuine sympathy for lower class people and they would treat
you with due respect. You will be much attracted to philosophy and religion. Unless Ketu is in own
star or is involved in star-exchange with a natural benefic planet, it may bring in some unusual
problems in married life where the source of problem will be difficult to eliminate. If in addition Mars
is situated in the 6th or the 7th or the 8th and Saturn is also similarly placed, then the health and
well-being of your spouse is likely to cause you much of concern. If Ketu is situated in Rahu's star,
then you might be prone to face accidental mishap. If your Ascendant Scorpio and Mars is with it or
the Moon aspects it, or if your Ascendant is Pisces and Jupiter or Venus is with it, or if Jupiter or
Mercury aspects it, then you would become very religious, enjoy the company of pious people and
listen to religious discourses. You will not only become enlightened but will also be able to show light
to others. If Mars or Saturn is close to Ketu, then you might acquire vices.
Mihir Shah
² 40

Uranus
Since Uranus is situated in your Ascendant, it will give you a wayward outlook, erratic nature and
stubborn disposition. For your typical and unusual likings, views and interests, people may think you
to be somewhat queer. It may cause estrangement from the parents and the kindred owing to some
sort of sudden developments. You may have some danger of falls or receiving hurts from
machineries. You will have fascination for crazy adventures and will tend to fiddle-it-and-diddle-it
through ups-and-downs of life.
If Uranus is within 3*20' of the Ascendant or if it is situated so close to another natural malefic planet
in the Ascendant, then you are likely to face a serious accidental mishap or untoward event some
time during your life; besides, you may not be steady in respect of your love, affection and
relationships while in the sphere of profession also, you may acquire the reputation of being a
'jumping jack' who acts first and thinks a lot afterwards. If no natural benefic planet is with it or
aspects it, then even if you may not have any problem, through your unwise utterances and hasty
actions you might create some serious problems for yourself.

Neptune
Since Neptune is situated in your 2nd house, you must need to have a close check on your financial
affairs since you may run the risk of becoming a victim of deception or fraud. A member of your
family may go to a foreign country, experiment with his/ her life and may meet with grave
disappointments; this may affect you both in direct and indirect ways as he/ she may become a
source of much grief to you. However, things will be much improved if the 2nd-lord is well-placed or
if Jupiter or Venus is with it or aspects it; but if a natural malefic planet is also situated with it or
aspects it, the things can only worsen.
If Saturn or Rahu is situated close to it and if the 2nd-lord is not well-places, then you may incur
losses through foreign-connections. If Jupiter or Venus or the Moon is with it, then you would be very
religious.
If Mercury is close it, you may be able to work wonders with the pen and very vividly express your
ideas/ concepts or feelings/ emotions. If the Sun is close to it, then you may suffer from migraine,
conjunctivities, myopia or cataract. If the Moon is close to it, you may suffer from glandular swellings,
scrofula or asthma.

Pluto
Since Pluto is situated in your 12th house, you will be fortunate in the respect that your enemies will
meet with total destruction -- this will be more so if the 12th-lord is well-placed or if a natural benefic
planet is situated with it or aspects it. But if it is situated within 3*20' of a natural malefic planet and if
the 12th-lord is not well-placed while no natural benefic planet is with it or aspects it, then there
might be some fear from powerful enemies who might be determined to cause you harm.
Neverthless, Pluto will exert it's pecuiliar banishing influence so that if the actions of enemies
become too marked, then in a subtle manner the circumstances will become such that either the
enemy will be banished from your environment or you will be removed to such a distant place that
the powers of your enemies to cause you any harm will become totally useless. If Pluto is with Mars
or Rahu or aspected by either, then you may have some connection with the persons who live by the
sword during sometime in your life and it Mars or Uranus is situated too close to it, then at least once
in your life you may have blood-cuddling experience; however, if the 12th-lord is well-placed, then
regardless of the grave situation, you will manage to have a hair-breadth escape.
Mihir Shah
² 40

Result For Birth Nakshatra

General Details
the learned and respected class will respect you. You will be extremely courteous in your behavior.
You will be famous in your field of operation. You will be god fearing and religious. You will be polite
and soft spoken. You will always look at the brighter side of things, an optimist and ambitious fellow.
You may develop interest in study of occult sciences.

Physical Characteristics
You will be of medium height and have a well-proportioned body. You will possess a magnanimous
personality. You will be blessed with brilliant countenance and wear a graceful expression on your
face. You will have penetrating looks.

Education
You will be highly learned and famous man in your family. You will be engaged in a profession
where much power and authority vests, if Saturn is not placed in this Nakshatra. With the placement
of Saturn in this Nakshatra, you will have mixed type of profession i.e. frequent change of job and if
in business, will switch over from one business to another.

Family Life
You may face the option of second marriage. You will be married around 23rd year of your age. You
will be blessed with god number of children. You will have your share of financial problem up to your
27th year. Thereafter, your financial condition will brighten up considerably. Your children will also
reach a respectable position in their professions and society. However, you may prefer to live with
your eldest child.

Health
You may remain in poor health during childhood. Your parents will be constantly worried about your
poor health. However, your health will improve after your 20th year. You may suffer from stomach
problems and infections. You may face a serious health problem when you’re 19 or 20 years old.
Thereafter, you will not suffer from any critical medical condition.

Sun - Uttara Phalguni - Quarter - 4


If Moon is also placed along with the Sun in this quarter and aspected by malefics, you will face
severe problems at the hands of your relatives.

Mercury - Purva Phalguni - Quarter - 3


You must learn to accommodate other people’s views, lest it should lead to unnecessary friction and
dispute. You must also treat your co-born with care and affection. You will have your fair share of
domestic troubles and problems. You may have a somewhat poor memory, which may result in
frequent untoward incidents.

Venus - Chitra - Quarter - 4


You will acquire property through your efforts and hard work. You will be renowned and courageous.
You will be a favorite of important personalities. Due to such association, most of your desires can
be fulfilled.

Mars - Jyestha - Quarter - 4


When Mars is in this quarter with Rahu in the 3rd star from this quarter, Saturn also in the 3rd from
Rahu, you may have to face separation from your wife.

Jupiter - Moola - Quarter - 4


In addition to the results mentioned above for Jupiter in 3rd quarter, you may be the head of
Mihir Shah
² 41

religious or scientific institution.

Saturn - Swati - Quarter - 4


You will be the leader of a community, town or village. If with Venus, you will become a minister or
equal in position.

Moon - Magha - Quarter - 4


Moon does not have any major role to play in this Nakshatra except in the mental field as also in the
health field, which has already been mentioned above.

Rahu - Krittika - Quarter - 3


This is not a fortunate position. Unless some favorable combinations are present in your chart, you
may be very lazy and may not be interested to do any work for which your financial condition may
not improve. You may have speech-defect and have reddish hued eyes. You may earn a living by
dealing in plastics, dyes or fishes.

Ketu - Anuradha - Quarter - 1


With Saturn and Mercury, you will be learned, and attain great position in your professional life. But,
the progress may be slow and retarded due to Saturn. You may become a religious teacher or
preacher.