You are on page 1of 4

sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.

com

Dz™&
+z: 4î*gE
$
ÏÙ©Å–1Z]|
Øæ~çg;”¦)´xsÑZ ÁÀF,
àe ª%… àŠvÖ] çeœ ^Þœ ±•^ÏÖ] Ø`‰ àe àn‰^m |æ… çeœ ^Þœ ]‚Çfe ±Êç’Ö] ‚nÉ ±eœ àe ØnÂ^Û‰ l^Ò†fÖ] çeœ ^Þ†³fìœ
ä×Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ á^Ûn׉ çeœ ^ß$‚u ±Þ]‚nÛÖ] ±× àe †ËÃq àe h^açÖ] ‚f ±Þ†fìœ °†ÏÛÖ] ä×Ö] ð^% ^³Ú à³e Ìn¿³Þ
^ß$ Ÿ^Î ‚Ûuœ ÀËÖ ]„aæ á^߉ àe °†ŠÖ] àe ‚Ûuœæ ±ÖçÎ^ÃÖ] àe Ü%n`Ö] àe Üm†ÓÖ] ‚f ^³ß³$ ±³eœ ^³Þœ ±³Ã³e†³Ö] †³e‡ à³e
àe] à †Ûu¢] á^Û% àe á^eœ ±ß$‚u ±ÞçÓŠÖ] †’Þ ±eœ àe ‚ÛvÚ àe ‚Ûuœ ±ß$‚u ±ÞçÓŠÖ] á]†`Ú àe سnÂ^³Û³‰
ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 †Úœ ^Û³Ö: Ù^Î äß ä×Ö] ±•… gÖ^› ±eœ àe ±× ±ß$‚u Œ^f àe ä×Ö] ‚f à èÚ†Ó à g׳dzi
àÚ ‹×rÚ oÖ ^ßÃÊ‚Ê äß ä×Ö] ±•… †Óe çeœæ äÃÚ ^Þœæ t†ì h†ÃÖ] àÚ Øñ^fÏÖ] o× äŠËÞ š†³Ã³m ᪳e ܳ׳‰æ ä³n׳Â
àÚ: Ù^Î (èÃne… à³Ú: ]çÖ^Î [ÝçÏÖ] àÛ³Ú: Ù^ÏÊ än× ]æ†Ê Ü×ŠÊ ä³e^³ŠÞ ÷¡q… á^Òæ †Óe çeœ Ý‚ÏjÊ h†ÃÖ] ‹Ö^rÚ
ÜÓßÛÊœ (†fÒ¢] سaƒ: ]çÖ^Î [ÜjÞœ oۿóÖ] ^³`jÚ^³a °œæ: Ù^Î (oÛ¿ÃÖ] ^`jÚ^a àÚ Øe: ]çÖ^Î [^`Ú‡^`Ö àÚ Ýœ ^`jÚ^a
(Ÿ: ]çÖ^Î [^`ŠËÞœ ^`fÖ^‰æ Õç×ÛÖ] Øi^Î á]ˆÊçÖ] ÜÓß۳ʜ: Ù^Î (Ÿ: ]çÖ^Î [Íç °]çe †u Ÿ Ù^Ïm á^Ò °„Ö] Íç³Â
Üjުʜ: Ù^Î (Ÿ: ]çÖ^Î [é‚ßÒ àÚ Õç×ÛÖ] Ù]çìœ Üjުʜ: Ù^Î (Ÿ: ]çÖ^Î [é†ËÖ] èÚ^ÛÃÖ] gu^‘ ÌÖˆÛÖ] ÜÓßÛÊœ: Ù^Î
ØÏe ànu á^fn% àÚ Ý¡Æ änÖ Ý^ÏÊ (†³Ç³‘¢] Øaƒ ÜjÞœ †fÒ¢] ÷¡aƒ ÜjŠ×Ê: Ù^Î (Ÿ: ]çÖ^Î [ÜíÖ àÚ Õç×ÛÖ] …^`‘œ
: Ù^ÏÊ ØËÆ äÖ Ù^Ïm ä`qæ

ä³þÖª³Š
þ Þ áœ ^ß×ñ^‰ o× á
ä×Ûvi æœ äʆÃi Ÿ ðgÃÖ]æ
°œ àÛÊ! è‰^ñ†Ö]æ ͆ZÖ] Øaœ îe îe: Ù^Î ([m†Î àÚ Øq…: Ù^Î [Øq†Ö] àÛÚ (^÷òn% ÔÛjÓÞ Ü×Ê ^ßjÖª‰ ÔÞ ]„a ^m
ÄÛq °„Ö] h¡Ò àe ±’Î ÜÓßÛÊœ (é†Ç%Ö] ð^Ë‘ àÚ ±Ú]†Ö] ä׳Ö]æ k³ß³Ó³Úœ: Ù^Î (é†Ú àe Üni à³Ú: Ù^Î [kÞœ [m†³Î
áçjßŠÚ èÓÚ Ù^q…æ äÚçÏÖ ‚m†%Ö] ÜZa °„Ö] Ü%^a ܳӳ߳۳ʜ: Ù^Î (Ÿ: Ù^Î [^÷ÃÛrÚ o‚m á^ÓÊ †`Ê àÚ Ø³ñ^³fϳÖ]
(Ÿ: Ù^Î [±×q]‚Ö] Ý¡¿Ö] ØnÖ ð±–m †ÛÎ ä`qæ áªÒ °„Ö] ð^ÛŠÖ] †n› ÜÃ_Ú ‚ÛvÖ] ÜÓß۳ʜ : Ù^Î (Ÿ: Ù^Î [Í^rÂ
:Ù^Î (Ÿ: Ù^Î [kÞœ é^ʆÖ] Øaœ àÛÊœ: Ù^Î (Ÿ: Ù^Î [kÞœ éæ‚ßÖ] Øaœ àÛÊœ: Ù^Î (Ÿ: Ù^Î [kÞœ àn–nËÛÖ] àÛÊœ: Ù^Î
Ý^Ú‡ †Óe çeœ h„jq]æ: Ù^Î (Ÿ: Ù^Î ^Û`ß ٪Šm [kÞœ èm^ÏŠÖ] Øaœ à۳ʜ: Ù^Î (Ÿ: Ù^Î [kÞœ èe^rvÖ] Øaœ à۳ʜ
: ØËÆ Ù^ÏÊ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 oÖ Äq†Ê äjÎ^Þ

1
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

ä³Ãþ ³þÊ‚m Øn³þŠÖ] ð… Í^‘


ä‚’m ÷]…ç›æ ÷]…ç› ä–n`m
±³³³³•… ±× Ù^Î (Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±fßÖ] ÜŠfjÊ WØËÆ‚e ^Þœ ^Ú æœ [m†Î l^ÃÚ‡ àÚ ÔÞœ Ôi†fì¢ kf$ çÖ ä×Ö]æ
ð¡fÖ]æ èÚ^› èÚ^› ØÓÖ á! àŠvÖ] ^eœ ^m Øqœ: Ù^Î (èÃÎ^e o× ±e]†Â¢] àÚ kÃÎæ ‚ÏÖ! †Óe ^eœ ^m: äÖ k×ÏÊ äß ä×Ö]
Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±fßÖ] š†Â è’Î †³Òƒæ -†ìc ‹×rÚ oÖ ^ßÃÊ ܳ$: äß ä×Ö] ±•… ±× Ù^³Î. Ð_ßÛÖ^e ØÒçÚ
zŠgZ M0Z õg @*
ÀF, !Doe†ÂE MSQ ” Otèm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] WOS”Mt oÞ^ÃÛŠÖ] h^ŠÞŸ].Øñ^fÏÖ] o× äŠËÞ
!NUT ” MSt †Ò^ŠÂ àe] WMRQ” Nt †n%Ò àe] éçfßÖ] é†nŠÖ]W Dì c*−ïÇ!* §ZztÐ~
G $
-šE
{zãÑîgzZgŠ **
ÌÐkZgzZì Å7g $uÅñ́â 0ª6, áLOgÅkZgzZî~šr0%¬îJ0{¢6, gîÆ@áä êG1ZgzZ
G-#E
äV,ZgzZ A ò 0y!* Z äV,Q&Ð g $uÅðvZ†0y!* ZXì H7ä ö§ G gzZ ÁqÔh1Z&ì e$Zzg
LZ ävZZ
# :c*Û
âäV,Z ä̈¤! Z0ZZ ðÅyÒÐí ë {zì HÜÐk ñ„0Z äV,ZgzZ)M
D!
~V<Å[²ë J -VŒ¸~ ö- –1ZgzZ Zƒ: ZzgB‚ÆyQ~ÂN àJ
-[²bDÊp{z c*
Š¬tÃwÎg
äV,QX¸C ÙâÆ©gzZ¸TgÐW~qC Ù–1ZgzZX HxsäV,ZgzZñ (,ÐW–1ZX ‰ ~ >q
-ZÐ
G
' G
'
È à ¬yQ Hì Ðg¾mZg é£+ HwZÎäV,ZÔÐg c* Š[Z äV,Z ÂìÐF¾mZg é£+ HwZÎ
Ð VÍßÑ!*
~ MÔ ~̀mZg ø c*
Š [ Z ä V,Z XÐ VÍß: â i ñZÎg {Šgp“ c*
Ð VÍß MgzZgŠ ·
¹ÐyQä–1ZXÐ †fÒ¢] Øaƒ c*
Š [Z äV,Z ÂXƒn
pgmÐÈ !*
{z¤ ¾?¹ä–1Z ÂXì
/Ñ!*
ÂX 7c*Š[Z ä V,ZX 7g* »ò¤
/~ ~Š Zz Åsú ì * @Y ¹~}g !* ÆTì m» ó ósú ÷ ÷k Q Ð ?
0yZ ‚
Ûj~ ?H Y7ä–1ZX 7¹äV,ZX é<G X-4E
$ÅVÍß{0
+igzZ ´ â »_6,X å®0x ”~? ¹ä–1Z
à³e Œ^³³³Šq ~?H ¹–1Z X 7c*
Š[Z äV,ZX åÑZzäXÐyQÃkÓLZgzZL
Þ‡»Vƒ
አ!* -Ñ
 åq
×~?H ¹ä–1ZX 7¹äV,ZX åÑZzäX»V±z7,
 )q»T峊'
Ѓ gzZƒõ»xwRZ Ø⃠àe å†ù³Ú
–1ZX 7c* Š [Z ä VrZX ?ƒÐ ~ wZpZÆ{+y; á
Š !*vß ?H ¹ä–1Z ÂX 7¹ä VrZ X å @* ƒŠ»
E

~ ( g ZŠ¸gXŠ â ZŠ )g é<XtZ ÆVƒ
á Æ ê ?H ¹ä–1Z X 7c*
Š !* Š [ Z ä VrZ ?ƒÐ ~ wZpZ ?H ¹ä
Ð~yZ c*Û
âä̈¤! Z0Z ð
ZXì ÐûZ RfmZg vɃ n
pg7mк Z Rf ?¹ä–1ZQXƒÐ
Æ –1Z ™| (,ÐW äkZ Âc*
º** WÃ{n»k QZ
# X å o×â„Ö] ä׿ßu àe ØËÆx **»k Q c*
WÐW™n
à Q »±q
-Z
… Y 7ëX  n
pg h»{7Ðk QÌë HwZÎÐëäT:ì V-ÀF,
»TJ 7,ÄtgzZ 1x åÃg 'Å

2
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

äë{zY7 Ðëä?! ¿} Z :HwZÎäƱkZQX X áZzäVQÐ kZëƒ:gzZ ǃX ǃHú1»k Q


k Q ÂX VƒŠ
Û-Z »÷Œ
q Û Š[Z ä–1Z X ?ƒyÃ?ƒ e y7Ð ?ë[ZX c*
~ c* Ö 7̼gzZX c*
ŠC
X ?ì mÐ yZ0
+{¾Æ÷Œ Û»\ W ÉggzZ õ‡Æ[²Ô„
 c* gz ]Š ( yx™ƒ ug Iƒ ug I ¹äƱ
(
5ŸF
0H~ ?H ¹QXì c*Š™ ½n }÷{ ¨Š »', ,äáZz õE
Z' /¼G ¾ ¹Æ±kZ ÂX { çO'0Dµc*
Š [Z ä–1Z
Ð s§C
ÙäV,QgzZX åc*
Š™íz °ÃŠ Z
ÛZ {0 gzZ Ô åc*
+â ¹!* Š™OÃVß Zz ä™ï 4Š'
, i~ îÂO$ä T å[¯
VÍßÆ[²Ðzz ÏZ c*
Î~VzyÆyQÃ÷Œ ÛgzZ H£t ñ6,Vzy QgzZ c* 5OŸ²ZÃx ¸KZ
Š Î~ õÁO$ 7QgzZ H éH
ÆzävZ=g fÆÏZXì * @Y¹ …&7\!*Zg v{zHX ¹ä²á~}g !* ÆyQgzZX 3g ÄÛùrÚ x **
»yQä
E
é5BgÅZ Y ÃÑì CƒŠÅVzJ
G -Tì s o†Ð~?H ¹äƱkZX 7c* Š[Z ä–1ZX H ŠÃbD
îÂO$ IZgzZ x ¸KZ ä T å Ö; s o†0/Ð ~ ?H Zƒ c*
ÍyZ ÂX 7c*
Š [Z ä –1Z ÂX å[»Vzg ZŠu
]|¾g ÃZbäƱ6,
kZX ( **
îÃVÍß™wZ e~"gØÆ™} •ÃVkzg ‚m†³³$)X åHx ÈZ » óh
ó W,÷ ÷nÆ
+
Ôåà Zz»lyZzg » gzZ‚ÛvÖ] èfn% g×_Û³Ö] ‚³f ~ ?H Y7äƱkZ ÂX 7c*
Š[Z ä–1ZX ~y
áÅÖ;
b§0
+eÆ,ðŠa~ ]Zg q
-g @*
{n»TÔ å@*
™ c*
î **-ÃVz0
3J + gŠÆõ
Z gzZ Vzgâ Y1ÔVz0+6,Æy Z
G
'
?H ¹ äƱkZÔ7¹ä–1Z ?ìÐ Vß Zzä™è5mZg é£+ H ¹Æ±kZX 7c* Š[Z ä–1Z Ôå-
ÃVÍß ) {z0
+IZ ?H Y7 äƱkZX 7¹ä–1ZX ?¶ˆ{Î#
Ö} gŠ Å~΃Р~ VÍßyQ
.Å ã!*
H ¹äƱkZX 7¹–1Z ?ƒÐ( ~äâ ikZ åi Z ³Zq
-Z ÌtX ÑZzä™ ¦q
-Z =g fÆy´ZÐi ZzWKZ
ÆVæqƒ Î~ VÍß ?H ¹ä k Q ÂX 7c*
Š [ Z ä–1ZX ?ƒÐ( á Zz äö ã0*
~U )tbIZ ?
;ÃVzuzŠ ƒÐ VÍßyQ mZg vH Y7 äƱkZ ÂX 7c*
Š [Z ä –1ZX ?¸ D™ H ~i Z ây¶
ä yZ â ÂX c*
Zrg 'Å º**
LZÐB; ÆƱk Q ä –1ZˆÆ kZ X 7c*
Š [Z ä –1Z ÂX  D à
LgzZ ì *
@Y á ~ äÐZ ÂLXì ;gN™ VQk QgzZì ;g Z”CñÐCñÆ[c:c*
‹ÄtÃЖ1Z
mZg v Vƒ e »~ ÂñYƒ ¾]!*/Z ð¸7Œ
t¤ Û} Z nÅ Z}
.:¹äƱkZQXì @*
Wá ~ ~—
Xƒ7Ð~ Y ÃÑgzZid( Æ÷Œ
Û)ÆyQ ?XìÐVÍßsigÆ÷Œ
Û
X ( ì –XI**
Ôvßsig pÆ]çi ~441 m ó ói ÷ ÷ swÔcZ™®
)áÑZg ZŠ ]¸.Z )
–1ZXì Z 7,
ÐòŠ W uk
,iq
-ZÆ[²Ñ0*
Zg v¹Ð–1Z ä~ D â 
ÛðX ñZ—hWz~
Z V vZwÎg™Ít
~ Vƒ š Æ™]!*
yK̈Z ìt ¤™| (,Ð kZÉ 7¤~(,ðà Ât }g Zì „ (Z d1Z :c*
Š [Z ä

3
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

ÂD™: ]ÑZÎnÆä™?fÃ\Æk Q–1Z¤


/ZXì *
@Yy~¤Ð p ÖZ „ LZ ª)X ì *
@Yƒg ë¤
/
\WLZ ä–1Z Z
# Ð\gzZ yZ0
+{Ð yÖ1Z åDÃƱk Qt]!*
~uzŠX ꊙ: '"Ö1Z »±q
-Z {z
Û
7Œù D µ gzZ  Ð HŠ ÑzZ Â÷Œ
Û Å ÒÃÅ ä™ " t Ð =g f Æ ]ÑÎ ä k Q Â c*
$U* Û
e 7ŒÃ
X ( VƒM Û
hYñB7ŒtÐzzÅTì 7„ i Z ³Z ðÃÃ\}g v Z
# XƒM

4
03333589401