You are on page 1of 26

ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА

Пут мора бити опремљен одговарајућим елементима и системима који превентивно делују
на повећање сигурности саобраћаја, услужност и пружање свих секундарних услуга које
утичу на саобраћајни процес. Постоје три карактеристичне функције:

1. Осигурање нужног конфора и пружање свих пропратних услуга везаних за путовање,


које се односе на возило, возаче и путнике.
2. Регулација саобраћаја и повећање безбедности учесника у саобраћају.
3. Информисање свих учесника у саобраћају о циљевима путовања, стању и
карактеристикама путева и саобраћаја на њима.

Прву функцију обављају пратећи садржаји за потребе корисника путева


(паркиралишта, одморишта, станице за гориво, сервиси за возила, мотели).

Другу и трећу функцију обављају функционални пратећи садржаји (базе за одржавање,


контрола и управљање саобраћајем, наплата путарине, аутобуска стајалишта) и опрема
пута (путна сигнализација, осветљење, заштитна опрема пута, објекти уређаји и
системи телематике путног саобраћаја.)
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ
• ФУНКЦИОНАЛНИ ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ
• ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА
• Паркиралишта
• Одморишта
• Станице за гориво
• Сервиси за возила
• Мотели

Веза између функционалног ранга


пута и врста пратећих садржаја за
потребе корисника
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

Типски програми пратећих садржаја за потребе корисника


ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

Одстојања, ритам и етапни развој пратећих садржаја за потребе


корисника везних и даљинских путева
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА
Пратећи садржаји за потребе корисника пута по правилу се организују за највише функционалне
рангове пута. За ниже рангове корисници имају на располагању садржаје формиране за потребе
локалног становништва.

• Паркиралишта, служе за краће задржавање (15-30 минута), по потреби или жељи. Издваја се
паркирање путничких возила, док се аутобуси и теретна комбинују на истој површини. Опремају
се интерним телефоном, санитарним просторијама и мањим површинама за одмор. Надзор и
одржавање је повремено и врши га служба за одржавање путева.

• Одморишта, подразумевају дуже задржавање корисника (30-90 минута) и морају имати


раздвојене површине за путничка возила, аутобусе и теретна возила а по потреби и туристичке
аутобусе. Садрже све програме паркиралишта уз додатне објекте ресторана, кафеа, продавница,
простора за одмор и сл. Могу се лоцирати и станице за гориво и евентуално мањи ауто сервиси.
Надзор и одржавање коловозних површина су у надлежности службе за одржавање путева, док се
све остале површине регулишу са закупцима садржаја.

• Услужни центри, служе за дуже задржавање корисника пута; поред претходних садржаја
опремају се мотелима, простором за кампованје, потребама рекреативних возила, станицама за
гориво, сервисима, итд. Ради се o специфичном урбанизованом садржају, са комплетном
инфраструктуром, који је интересантан и за локално становништво. Раде 24 сата на дан током
целе године. Надзор и одржавање су стални, уз поделу надлежности као и код одморишта.
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

Потребан ниво комуналне опремљености у зависности од функционалног


ранга пратећих садржаја за потребе корисника пута
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА
ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ – је задатак у оквиру израде Генералног пројекта пута.
• Саобраћајно технички услови: да би се избегло пресецање директних токова организују се за
сваки смер вожње посебно. Морају се поштовати следећи принципи:
- Подручја паркиралишта, одморишта и услужних центара треба да буду лако уочљива и
препознатљива. Треба обезбедити спољну сагледљивост од 20 секуни вожњом пројектном брзином
(апсолутни минимум 4 секунде).
- Растојање између улива/излива пратећег садржаја и улива/излива денивелисане раскрснице треба
да буде веће од 1500 метара. Код површинских раскрсница 800 метара (минимум 600 м).
- Граничне вредности елемената плана и профила, као услов за локацију, треба да одговарају
елементима код денивелисаних раскрсница. У односу на тачку улива саобраћајнице пратећег
садржаја мора се обезбедидитибар визура захтеване прегледности за форсирано кочење.

- Распоред за супротне смерове вожње може бити наспраман или наизменичан. Код наизменичног
прво се наилази на садржај који се односи на тај смер вожње. Најмање одстојање између
наизменичних садржаја треба да буде 1500 метара.
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

• Просторна ограничења, ради се о површинама од 0,5 до 2 и више хектара у зависности од


садржаја. Потребни су и благи нагиби терена (од 5 до 10%), тако да се неки природни плато на
нивоу Генералног пројекта може јавити као фиксна тачка при трасирању.

• Природни и историјски услови локације увек су прилика да се конкретни локалитети


унапреде формирањем пратећих садржаја, који ће увећати њихову приступачност.

• Могућности комуналног опремања, снабдевања и одржавања су веома битан фактор


код избора локације и нивоа функционалног садржаја. Могућност повезивања на постојеће
мреже (посебно водовод и канализација) је велика предност у погледу градње, експлоатације и
одржавања. Услужни центри, посебно уколико садрже мотел, лоцирају се у близини градских
насеља како би, ван сезоне, представљали додатну допуну капцитетима који постоје у самом
месту.

• Заштита животне средине у зони пратећих садржаја своди се на анализу последица на


животну средину које се могу јавити избором локације и разматрање неопходних мера
заштите. Лоцирање виших категорија није препоручљиво у еколошки осетљивим зонама, јер
се са једне стране повећава ризик, а са друге стране трошкови техничких мера заштите могу
вишеструо бити увећани.
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

ОСНОВНЕ КОНЦЕПЦИЈСКЕ ПОСТАВКЕ – произилазе из захтева раздвајања простора намењених


различитим функцијама.

Принцип просторног раздвајања функција и површина

То се углавном постиже стварањем појасева паралелних са путем, одвајањем


одвајањем простора
функција намењених возилима односно пешацима.
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА
Концепцијска решења пратећих садржаја могу се систематизовати на по више критеријума.
Као први критеријум је однос према саобраћајним токовима локалних
локалних корисника и снабдевању
садржаја.

Концепције организације локалних токова и снабдевања


ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

Други критеријум систематизације просторних концепција заснива се


се на односу пратећих садржаја
према основном путном правцу, као и просторном односу саобраћајних
саобраћајних површина и површина
намењених другим функцијама.

а) По правилу се примењује код


паркиралишта и одморишта са мањим
интензитетом програма (П-
(П-1, П-
П-2, О-
О-1).

б) Обично се примењује код виших


категорија (О-
(О-2, УЦ).

в) Захтева денивелисану раскрсницу, те


се примењује за услужне центре (УЦ)
на аутопутевима.

Просторне концепције пратећих садржаја:


а) двострани спољни, б) двострани унутрашњи
в) једнострани
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

У нивелационом погледу најнеповољнија је концепција код које нема могућности раздвајања


људи и возила у висинском погледу. Може бити оправдано да се терен и ремоделира како би се
остварили повољнији нивелациони односи.

Нивелациони односи и могуће концепције


ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА
САОБРАЋАЈНИЦЕ за кретање возила, по пројектантском третману могу се груписати на: подручје
улива/излива, главне (пролазне) и интерне појединачних подцелина.

Принципијелна подела саобраћајница на подручју пратећег садржаја


Полазни програмски услов је да су саобраћајнице у зони пратећих садржаја једносмерне и то у истом
смеру као и возна трака главног путног правца из којег се возила изливају. Двосмерни саобраћај се јавља
само у случају једностраног концепта са денивелисаном раскрсницом и код двостраног концепта уколико
у саставу има мотел или камп као засебну целину.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРКИРАЛИШТА: Једносмерност кретања, ПА - 45º (изузетно 60º и 75º), излазак
вожњом уназад, 90º само код издвојених целина (мотела); ТВ, РВ, БУС, поред косог могуће и паралелно
паркирање, пролазна паркинг места.
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

СТАНИЦЕ ЗА ГОРИВО се могу јавити у два


основна вида: као саставни део садржаја вишег
ранга (обавезан за аутопутеве) или као самостални
пратећи објекат (карактеристичан за путеве нижег
ранга).Такође се примењује концепт једносмерног
кретања. Концепт раздвајања по врстама возила
(ПА, ТВ, РВ, БУС) обавезно се примењује на свим
значајнијим потезима путне мреже.
Када се налазе у оквиру УЦ могу бити лоциране
пре (излазни тип) или после (улазни тип).

Основни концепти функционалне и просторне


организације подручја станице за гориво
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

ТИПИЧНИ КАПАЦИТЕТИ ПАРКИРАЊА У ЗАВИСНОСТИ ОД ПГДС

ТИПИЧНИ ПРОГРАМСКИ ЗАХТЕВИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ПГДС


ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА

У свим фазама пројектовања се


планирају и пројектују као саставни део
пута.
• У фази Генералног пројекта -
одржање потребног ритма и избор
локација.
• У фази Идејног пројекта – Идејни
пројекат је саставни део пројекта пута.
Битно је одредити границе
експропријације.
Пре приступања изради Главног
пројекта пратећих садржаја, ради се
Урбанистички пројекат.
За ниже категорије пратећих
садржаја (П-1, П-2, О-1) без програма услуга
корисницима израда Урбанистичког
пројекта није потребна.

Методолошки приступ планирању и пројектовању пратећих


садржаја пута највишег ранга
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ФУНКЦИОНАЛНИ САДРЖАЈИ - ОПРЕМА ПУТА

1. ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
2. ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
3. ПУТОКАЗНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
4. СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
5. УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ ПУТА
6. ЗАШТИТНА ОПРЕМА ПУТА:
- Сигурносне (заштитне) ограде дуж коловоза
- Смерокази (делинеатори), значке
- Ограде и објекти за заштиту од снега и снежних лавина (осулина)
- Ограде за заштиту пута од животиња
7. ОБЈЕКТИ, УРЕЂАЈИ И СИСТЕМИ ТЕЛЕМАТИКЕ ПУТНОГ САОБРАЋАЈА
Мерни системи за дефинисање стања саобраћаја и стања околине, информационе
мреже за пренос и обраду података о саобраћају и о путу, системи за пренос
информација до и од возача, итд., чија је сврха:
- Повећање сигурности саобраћаја.
- Смањење загађења околине и повећање конфора учесника у саобраћају.
- Оптимизација коришћења постојећих капацитета и повећање ефикасности.
- Обезбеђење ефикасног интермодалног и мултимодалног транспорта.
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ОПРЕМА ПУТА

ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ
• Масивне
• Лаке челичне
• Еластичне

Масивне ограде: а) армирано бетонске; б) челичне


ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ОПРЕМА ПУТА
ЕЛАСТИЧНЕ ОДБОЈНЕ ОГРАДЕ
Услови:
Услови:
1) Приликом удара возило не сме
пробити, преврнути се или се
подвући под ограду.
2) Обезбеђење сигурности возила и
возача.
3) Сигурносна ограда не сме
одбацити возило на пут
(пластична деформација ограде).
4) После саобраћајне незгоде
сигурносна ограда мора и даље
да функционише – једноставна
замена.

ПРИМЕНА
На банкинама: У разделној траци:
- Hn ≥ 4,0 m; 1:n > 1:3 - tr < 6 m, PDS ≥ 15000 voz/24h, или tr < 4,5 m, за све PDS
- дуж водених токова: d < 10 m - када су стубови моста у разделној траци
- чврсте препреке: d < 3,5 m - код денивелације коловоза ∆h > 1,0 m и нагиба
- на објектима (мостови, потпорни зидови,...)
зидови,...) разделне траке већег од 1:3
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ОПРЕМА ПУТА
ОГРАДЕ НА МОСТУ
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ОПРЕМА ПУТА
ОГРАДЕ НА МОСТУ
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ОПРЕМА ПУТА
ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ НА МОСТУ
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ОПРЕМА ПУТА
СМЕРОКАЗИ И КОЛОБРАНИ
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ОПРЕМА ПУТА
ЗАШТИТА ОД ЗАВЕЈАВАЊА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ОПРЕМА ПУТА
ЗАШТИТА ОД ЗАВЕЈАВАЊА
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОПРЕМА ПУТА
ОПРЕМА ПУТА

КОМБИНАЦИЈА ЕЛАСТИЧНИХ ОДБОЈНИХ ОГРАДА И ОГРАДА ЗА ЗАШТИТУ ОД


ЖИВОТИЊА БУКЕ