You are on page 1of 21

DRUMSKI ČVOROVI

Drumski čvor je područje gde se spaja više drumskih pravaca i gde se
omogućavaju svi saobraćajni manevri. Obzirom na način izvodjenja, delimo ih na dve
osnovne grupe:
• čvorove u nivou (površinske) i
• čvorove van nivoa (denivelisane).
Obzirom na saobraćajnu funkciju i geometriju kod obe osnovne grupe čvorova
razlikujemo priključke i raskrsnice (ukrštaje).

U principu čvorovi moraju biti oblikovani i izvedeni tako:
• da se zadovolje svi saobraćajni zahtevi,
• da je kapacitet takav da nijednom učesniku u saobraćaju vreme čekanja nije
predugo,
• da su troškovi za dostizanje neophodne bezbednosti i kapaciteta u
saglasnosti sa postignutim uspehom.
Da bi čvor bio bezbedan mora biti:
• blagovremeno vidljiv,
• pregledan,
• da ga je moguće obuhvatiti jednim pogledom i jednostavan za odvijanje
saobraćaja.

DRUMSKI ČVOROVI

KARAKTERISTIČNE VRSTE MANEVARA

DRUMSKI ČVOROVI OSNOVNI OBLICI (TIPOVI) RASKRSNICA Na svakoj raskrsnici je manje ili više ugrožena bezbednost. jer se na njoj sučeljava više saobraćajnih pravaca. Površine konfliktnih zona .

DRUMSKI ČVOROVI KONFLIKTI VOZILA Broj konfliktnih tačaka rapidno raste sa brojem krakova u raskrsnici. Za ukrštanja preporučuju se uglovi između 75º75 i 105º. Za manevre ulivanja i izlivanja preporučuju se uglovi između tokova do 5º. . Trokraki priključak je sigurniji nego četvorokraka raskrsnica a broj krakova veći od 4 nalaže razmatranje nekih drugih rešenja (kružna raskrsnica). 60 . Za spajanje tokova preporučuje se ugao od 20º 20 do 60º.

sa malim korekcijama osovine moguće je postići značajne efekte. DRUMSKI ČVOROVI U zavisnosti od tipa raskrsnice. zbog bezbednosti i ekonomičnosti treba težiti da ukrštaj puteva bude što upravniji (75º do 105º). Ako to nije slučaj. .

Priključci moraju biti blagovremeno uočljivi. • Priključivanje na saobraćajne površine uslužnih objekata (moteli. priključci poljskih i šumskih puteva se ne mogu izvesti bez dodatne saobraćajne trake za levo skretanje. odmorišta. PRIKLJUČIVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA: Zbog bezbednosti saobraćaja i uticaja većeg broja ovakvih prilaza na kapacitet u principu se preporučuje izgradnja paralelnih saobraćajnica i povećanje kontrole pristupa. • Vp ≥ 70 km/h. priključci poljskih i šumskih puteva su dopušteni. priključenje šumskih i poljskih puteva nije dozvoljeno. . priključci poljskih i šumskih puteva su mogući ali u manjem broju i pri planiranom saobraćajnom opterećenju do 1000 vozila u oba smera. priključci poljskih i šumskih puteva su dozvoljeni pod uslovom da nema posebne opasnosti. Razmak tih priključaka mora biti najmanje 500 m. Orijentaciono mogu se koristiti sledeće preporuke: Kod puteva sa dve saobraćajne trake: • Vp < 50 km/h. • Vp ≥ 80 km/h. Putevi sa četiri ili više saobraćajnih traka: • Vp < 50 km/h. • 50 ≤ Vp < 80 km/h. benzinske pumpe) je moguće samo uz primenu traka za usporenje i ubrzanje. • 50 ≤ Vp < 70 km/h. DRUMSKI ČVOROVI ULAZI. mogu se izvesti samo uz primenu traka za usporenje i ubrzanje. a bezbednost je potrebno povećati postavljanjem horizontalne i vertikalne signalizacije. IZLAZI.

treba oblikovati dva priključka tako da su ose sporednih puteva smaknute najmanje 30 m. • Sporedni put mora u području raskrsnice na dužini od najmanje 25 m imati dve saobraćajne trake. kada saobraćajna traka za leva skretanja nije potrebna. Priključak se po pravilu konstruiše bez kaplje i saobraćajnih ostrva. • Ukoliko nije moguće izvesti dijametralnu raskrsnicu. Raskrsnica tipa I . DRUMSKI ČVOROVI OSNOVNI TIPOVI PRIKLJUČAKA I RASKRSNICA U NIVOU ČVOR TIPA I: • Izvodi na putu sa dve saobraćajne trake. • Raskrsnica se uglavnom konstruiše na sporednom Priključak tipa I putu ali bez ostrva. • Priključak bez kaplje se izvodi ako je ukrštanje sa putem u pravcu i ukoliko obim saobraćaja u špicu ne dostiže 20 voz/h.

Uglavnom se primenjuje kod semaforizovanih raskrsnica. DRUMSKI ČVOROVI ČVOR TIPA II Raskrsnica i priključak tipa II sa i bez trake za desno skretanje • Izvodi se na putu sa dve saobraćajne trake ako je potrebna traka za leva skretanja. . • Po pravilu na sporednom putu je potrebno izgraditi kaplju i levo od nje ostrvo u obliku trougla. • Potreba za saobraćajnom trakom za desna skretanja se utvrdjuje saobraćajnim dimenzionisanjem raskrsnice.

direktni tokovi odvijaju u po dve saobraćajne trake ispred i nakon samog čvora. ako se glavni. DRUMSKI ČVOROVI ČVOR TIPA III • Izvodi se na putevima sa četiri i više saobraćajnih traka. Semaforizacija je obavezna. potrebno je predvideti dodatne saobraćajne trake. Za vozila koja skreću levo ili desno. Priključak i raskrsnica tipa III .

U pogledu topografije ovaj tip čvora se Čvor tipa IV sa i bez trake preporučuje ukoliko putevi koji se ukrštaju. • Ako u čvoru. pri velikom saobraćajnom opterećenju preovladjuju saobraćajni tokovi koji se ukrštaju. npr. . za desno skretanje zbog konfiguracije terena leže u dve različite ravni. DRUMSKI ČVOROVI ČVOR TIPA IV Čvor tipa IV se preporučuje ako je: • Zadovoljena topografija • Ako to zahteva prognoza saobraćajnih tokova sa stanovišta bezbednosti i kapaciteta. saobraćajni tok obilaznice sa saobraćajnim tokom regionalnog puta. Sa gledišta saobraćajnih tokova čvor tipa IV se preporučuje u sledećim slučajevima: • Ako se u čvoru ukršta saobraćaj koji je različit po svom izvoru.

zbog intenziteta saobraćaja. ako se direktni saobraćajni tokovi ukrštaju van nivoa. . a to bi se kosilo sa karakteristikama puta. a priključci u nivou su bezbedniji od raskrsnica. ukrštanje je bezbednije nego u nivou. ne bi bilo moguće odvijanje saobraćaja bez semaforizacije. Primeri korišćenja čvora tipa IV Čvorove treba predvideti na takvim razdaljinama da zavisno od brzine i obima saobraćaja imaju dovoljno duge deonice za sigurno preticanje. • Ukoliko se putem sa dve ili više saobraćajnih traka povezuju dva autoputa. DRUMSKI ČVOROVI ČVOR TIPA IV • Ukoliko želimo da ostvarimo vezu izmedju upadnog puta u grad i obilaznice. tako da druge veze sa upadnim putem i obilaznicom nisu potrebne. Sa gledišta bezbednosti. Sa gledišta kapaciteta ovaj tip čvora se preporučuje ukoliko.

. posebno levih skretanja. DRUMSKI ČVOROVI KRUŽNE RASKRSNICE Primenjuju se kada svi pravci imaju sličan značaj. Omogućavaju i polukružno okretanje. ili kada se u čvoru sustiče više od 4 pravca (ne više od 6). kada nije poželjno usporavanje ili zaustavljanje toka. Posebno su pogodne kada prilazni kraci imaju veliki broj skretanja. Imaju veći kapacitet od raskrsnica sa signalizacijom određenim prioritetom.

ili 10·Vr. . Kao osnovna minimalna vrednost međusobne udaljenosti čvorova kod vangradskih puteva može se uzeti 500 m. treba pokušati dva čvora tako približiti da od njih do sledećeg čvora ima dovoljno duga deonica za preticanje. U načelu razdaljine između čvorova bi morale prekoračiti sledeće vrednosti: Vr (km/h) 50 60 70 80 90 100 Min. razdaljina izmedju čvorova (m) 160 190 225 260 290 315 Pri tome treba uzeti u obzir da čvor predstavlja područje koje obuhvata početak odnosno kraj saobraćajnih traka za prestrojavanje. Ukoliko ove uslove nije moguće ispuniti. ali da minimalne razdaljine ne slede jedna za drugom. DRUMSKI ČVOROVI Međusobno rastojanje čvorova ima veliki uticaj kako na nivo usluge puta tako i na bezbednost saobraćaja.

DRUMSKI ČVOROVI KOMPLIKOVANI ČVOROVI Ako se u čvoru ili pak u njegovom području stiču tri ili više puteva. čvor se mora oblikovati po jednom od osnovnih oblika datih u donjem pregledu: .

maksimum 6%. Položaj u krivini stvara probleme: • Preglednost je smanjena. Promena uzdužnog nagiba na prilazu raskrsnici ili u samoj raskrsnici ne treba da pređe: • 2% za brzine veće od 70 km/h. komfora putnika u vozilu koje treba da se zaustavi na raskrsnici i radi omogućavanja vozaču da ispravno proceni potrebnu promenu brzine. Raskrsnica ne treba da se nalazi u blizni ili u samoj vertikalnoj krivini. . DRUMSKI ČVOROVI LOKACIJA ČVORA: U SITUACIONOM PLANU: Idealna lokacuja čvora u situacionom planu je na pravcu. • 4% za brzine od 50 km/h. ukoliko je obezbeđena preglednost. te je umanjena komponenta raspoloživa za kočenje. • Proširenje kolovoza u krivini i vitoperenje kolovoza još više komplikuju situaciju. • Za brzine od 30 km/h razlika može biti do 6%. U UZDUŽNOM PROFILU: Idealno. • Postoji veća mogućnost konflikta za vozila koja pokušavaju da pređu prioritetni put. iz razloga preglednosti. prilaz raskrsnici ne bi trebalo da ima veći nagib od 3%. • Od ukupnog koeficijenta trenja jedan deo je angažovan kao radijalna komponenta.

DRUMSKI ČVOROVI UZDUŽNI I POPREČNI NAGIBI U PODRUČJU RASKRSNICE USKLADJIVANJE OSOVINE I NIVELETE .

Semaforizovane raskrsnice su uobičajeno rešenje kod urbanih saobraćajnica. DRUMSKI ČVOROVI OSNOVNI PRINCIPI U PROJEKTOVANJU VANGRADSKIH ČVOROVA Kod projektovanja vangradskih čvorova prioritet ima bezbednost. Mogu se prilagoditi za više krakova (uobičajeno do 6) a učestanost nezgoda je daleko manja nego kod ostalih tipova raskrsnica. Broj nezgoda izmedju vozila sa pravom prvenstva i bez. osim ukoliko je obezbedjena obezbedjena dobra preglednost i ukoliko se radi o veoma malom intenzitetu saobraćaja. koji se često sreće kod sekundarnih sekundarnih urbanih saobraćajnica ne može se primenjivati kod vangradskih saobraćajnica. znakova STOP ili TROUGLA i to kod puteva sa nerazdvojenim kolovozima. • Projektovanje elemenata čvora mora biti zasnovano na računskoj brzini brzini glavnog toka. predstavljaju iznenadjenje i zbog toga su opasne. saobraćajnica. uobičajene uobičajene u urbanim i suburbanim zonama: Vozila koja se nalaze u kružnom toku imaju prednost u odnosu na ona koja čekaju da uđu. a osnovni su: • tip puta. IZBOR TIPA ČVORA zavisi od više faktora. • kapacitet i • cena koštanja Po pravilu u zemljama u kojima se vozi desnom stranom prednost imajuimaju vozila koja dolaze sa desne strane. Još jedan način odredjivanja prioriteta su kružne raskrsnice. Najjednostavniji način odredjivanja prioriteta na vangradskim putevima putevima je fiksiranje prioriteta jednog puta nad drugim primenom saobraćajne signalizacije. Ovaj način regulisanja saobraćaja. . • okolina puta. zavisi uglavnom uglavnom od broja vozila bez prava prvenstva. dok kod vangradskih nisu uobičajene. • Striktno se mora izbeći primena oštrih krivina i velikih uzdužnih uzdužnih nagiba. dok je kod urbanih prioritet efikasnost i kapacitet. Zbog toga se kod vangradskih čvorova čvorova mora: • Obezbediti preglednost kako na prilazu tako i u samom čvoru.

• Na glavnim magistralnim i regionalnim putevima ne dolazi u obzir primena signalisanih raskrsnica (osim u izuzetnim slučajevima) ili raskrsnica sa pravilom desnog prvenstva. ali pod uslovom da je ostrvo jasno uočljivo i da je omogućen manevar velikim vozilima. DRUMSKI ČVOROVI NA OSNOVU TIPA PUTA • Na autoputevima dolazi u obzir primena samo denivelisanih raskrsnica. . Takodje se pri znatnijem intenzitetu saobraćaja ili pri postojanju problema u pogledu bezbednosti preporučuju kružne raskrsnice. • Preporučuje se primena kružnih raskrsnica i raskrsnica sa signalizacijom signalizacijom određ određenim pravom prvenstva. raskrsnice osim kod odvojenih kolovoza sa više od dve saobraćajne trake u svakom smeru. • Saobraćajnim znakom odredjen prioritet. OBZIROM NA OKOLINU Prihvatljiv tip raskrsnice su: • Kružne raskrsnice. Bezbednost i broj nezgoda zavise u prvom redu od vozila sa sporednog sporednog toka. Ukoliko se primenjuje raskrsnica sa prioritetom fiksiranim znakom to treba da bude T a ne Y raskrsnica. pošto se prekida kontinuitet. u ovom slučaju raskrsnica mora biti veoma pregledna i prepoznatljiva i mora se na prilazima smanjiti brzina. Pri tome ne treba jednom pravcu sistematski davati davati pravo prvenstva jer to dovodi do povećanja brzine i smanjenja bezbednosti. tako da kod velikog obima saobraćaja kružnim raskrsnicama treba dati prednost. • Kod puteva nižeg reda moguća je primena raskrsnica sa pravom prvenstva prvenstva desnog i signalizacijom određ određenog prvenstva. Na glavnim vangradskim putevima. raskrsnice sa znakom odredjenim prioritetom imaju daleko manji nivo bezbednosti. raskrsnica.

a u slučaju potrebe moguće je dodati još jedan krak. ukoliko je rastojanje do tog novog kraka dovoljno sa stanovišta bezbednosti. DRUMSKI ČVOROVI OBZIROM NA KAPACITET: KAPACITET TIPOVA RASKRSNICE: TIP RASKRSNICE KAPACITET (pa/d) Pravilo desnog 1000-1500 Fiksirani prioritet 5000-12000 Kružna sa jednom trakom 20000-28000 Kružna sa više traka 35000-? Semaforizovana 20000-80000 NA OSNOVU CENE KOŠTANJA Cena gradjenja i okupacija zemljišta kod kružnih raskrsnica su relativno veći. Manji su troškovi eksploatacije i održavanja u odnosu na signalisane raskrsnice. . što nije prednost u odnosu na ostale tipove raskrsnica.

Ukrštaji bez znaka STOP i bez mogućnosti vozila da se zaustavi: Najmanje dužine kateta u trouglu preglednosti. Ukrštanje bez znaka za obavezno zaustavljanje ili nekog drugog oblika oblika signalizacije. DRUMSKI ČVOROVI PREGLEDNOST U RASKRSNICI Tri najčešća slučaja ispitivanja daljine preglednosti za vozila čiji se pavci kretanja ukrštaju su: 1. u zavisnosti od brzine vozila i prelaznog vremena (ovde ukupno 3 sekunde) iznose: Brzina (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Rastojanje (m) 25 33 42 50 58 67 75 83 92 . pravac. Omogućavanje zaustavljenim vozilima da predju glavni putni pravac. Ukrštanje sa znakom za obavezno zaustavljanje ili nekim drugim oblikom oblikom signalizacije. 2. 3.

278 · V· (tp + ta) . Vg – brzina vozila na glavnom putu Vs – brzina vozila na sporednom putu Lzs – zaustavni put vozila na sporednom putu Lk – širina kolovoza glavnog puta Lv – dužina vozila Lg = Vg ts ts = L/Vs Omogućavanje zaustavljenim vozilima da predju glavni putni pravac: d = 0. DRUMSKI ČVOROVI Ukrštanje sa trouglom i sa mogućnošću vozila da stane: Ovde vozač vidi raskrsnicu i ima dovoljno vremena da stane.