You are on page 1of 12

PROVERA KVALITETA TRASE

ANALIZE U IDEJNOM PROJEKTU


PROVERA KVALITETA TRASE
PROFILI BRZINA
Postoji više načina formiranja profila brzina, u zavisnosti od pitanja na koje treba da pruži odgovor, kao i
od potrebne tačnosti.

• Profil brzina za putničko vozilo, vozilo je maksimalnih performansi, ograničavajući faktori su


primenjeni elementi osovine i nivelete.

• Profil brzina merodavnog teretnog vozila, služi za utvrđivanje potrebe za trakom za sporu vožnju
na usponima.

• Profil brzina za utvrđivanje troškova eksploatacije, uzima u obzir sve elemente zbog kojih može
da dođe do promene brzine: elementi trase i poprečnog profila, ograničenja nametnuta signalizacijom,
lošim stanjem kolovoza, uslovima saobraćajnog toka, itd. Na osnovu ovako formiranog dijagrama brzina
izračunava se vreme vožnje i troškovi eksploatacije za pojedine kategorije vozila.
PROVERA KVALITETA TRASE
PROFILI BRZINA

BRZINA
VSS - TRAJNA BRZINA (STEADY - STATE SPEED)

VSS 1
VSS 4

VSS 2

OČEKIVANA SREDNJA PROSTORNA BRZINA

VSS3
VSS 5

1 2 3 4 5

HOMOGENE PODSEKCIJE DUŽINA

Princip nepromenljivog mikromodela stalnih brzina


PROVERA KVALITETA TRASE
PROFILI BRZINA

BRZINA BRZINA
LEGENDA
TRAJNA BRZINA
TRENUTNA BRZINA VSS s-1
VSSs+1
VSS s-1

VSS s VSS s+1


VSS s
LEGENDA
TRAJNA BRZINA
TRENUTNA BRZINA

PODSEKCIJE DUŽINA PODSEKCIJE DUŽINA

OSOVINA OSOVINA

I% I% NIVELETA
NIVELETA s
s-1 s s+1 s-1 s+1

BRZINA

VSS s-1 VSSs+1

VSS s LEGENDA
TRAJNA BRZINA
TRENUTNA BRZINA

Princip mikromodela promenljivih brzina


PODSEKCIJE DUŽINA

OSOVINA

NIVELETA i%
s-1 s s+1
PROVERA KVALITETA TRASE
PROFILI BRZINA
Princip agregatnog modela brzina

B
F2
R1
R2

A R3

Proseč
Prosečan uspon i pad (m/km)
R1 + R2 + R3 + F1 + F2
RF =
L

B
C1 C3

A C4
C2

Proseč
C1 + C2 + C3 + C4
Prosečna horizontalna zakrivljenost (º/km) C=
L
PROVERA KVALITETA TRASE
ZAVISNOST BRZINE OD ELEMENATA PUTA
Elementi situacionog plana (zakrivljenost):
PROVERA KVALITETA TRASE
ZAVISNOST BRZINE OD ELEMENATA PUTA
Elementi uzdužnog profila (uzdužni nagib):
BRZINE SVIH TV NA AUTOPUTU I DVOTRAČNOM PUTU

DVOTRAČNI AUTOPUT Poly. (AUTOPUT) Poly. (DVOTRAČNI)

100

90

80

BRZINA (km/h)
70

60

50
y = -0,5604x2 - 1,2828x + 82,449
R2 = 0,8534
40

y = -0,5498x2 - 0,4878x + 76,654


30
R2 = 0,7944
20
-8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

NAGIB (%)

BRZINE PV NA AUTOPUTU I DVOTRAČNOM PUTU

DVOTRAČNI AUTOPUT Poly. (AUTOPUT) Poly. (DVOTRAČNI)

130
y = -0,6636x2 - 0,8552x + 123,82
120 R2 = 0,887

110
BRZINA (km/h)

100

90

80
y = -0,2662x2 - 0,0693x + 93,16
R2 = 0,7257
70

60
-8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

NAGIB (%)
PROVERA KVALITETA TRASE
ZAVISNOST BRZINE OD ELEMENATA PUTA
PROVERA KVALITETA TRASE
ZAVISNOST BRZINE OD ELEMENATA PUTA

Izgled ekrana simulacionag modela PIARC


PROVERA KVALITETA TRASE
KRIVINSKA KARAKTERISTKA
Dinamička priroda krivinske karakteristike, odnosno veza Vo - K, utvrđena je eksperimentalnim
istraživanjima na dvotračnim putevima u SR Nemačkoj.

i =n Lki  j = n L 
∑   ⋅ 63,7 + ∑  j  ⋅ 63,7
∑α i =1 Ri j =1 2 ⋅ R j 
   
K= K= (g / km)
L ∑L
PROVERA KVALITETA TRASE
KRIVINSKA KARAKTERISTKA
Određivanje krivinske karakteristike pomoću slike uglova
PROVERA KVALITETA TRASE
KRIVINSKA KARAKTERISTKA